Saker til behandling. 31/15 14/ Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/ tertialrapport investering 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. I tillegg til behandlingen av de ordinære sakene: Generalforsamling i A3 Ressurs AS kl , jfr. egen innkalling. Generalforsamling i Moseidmoen Industribygg AS kl , jfr. egen innkalling. Årlig medarbeidersamtale med rådmannen etter behandlingen av sakene. SAKSKART Side Saker til behandling 31/15 14/ Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3 32/15 15/ tertialrapport investering 10 33/15 15/ tertialrapport drift 21 34/15 13/ /15 11/ /15 13/ Utvidelse av Vennesla ungdomsskole - sluttrapport fra plan- og byggekomiteen Gjenoppbygging av Øvrebøhallen - sluttrapport fra plan og byggekomiteen. Utvidelse av Klokkerstua barnehage - sluttrapport fra plan- og byggekomiteen

2 37/15 13/ /15 15/ Utvidelse av Skarpengland skole - sluttrapport fra planog byggekomiteen Delegasjonsreglement for Vennesla kommune - revisjon /15 15/ Områderegulering Stølen 45 40/15 15/ Midlertidige ansettelser 49 41/15 15/ Bymiljøavtale Kristiansandsregionen 52 42/15 15/ Vurdering av framtidig bruk av bolig på Nesodden 56 43/15 15/ /15 15/ Høring - forslag til endring i helligdagsloven - søndagsåpne butikker. Høring planprogram, Kristiansand kommune - revisjon av kommuneplanens bestemmelser for parkering Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 2

3 Saker til behandling 31/15 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 256 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: I forbindelse med etaleringen/bygging av Returkraft sitt avfallsforbrenningsanlegg på Langemyr i Kristiansand kommune, stilte Arendal kommune og Kristiansand kommune sommeren 2007 sikkerhet for 2 lån. Etter en vanskelig start for anlegget ble lånebehovet utvidet, og kausjonene også utvidet tilsvarende. Disse lånene er nå fordelt med kr i Kommunalbanken og kr i Eksportfinans (Kommunekreditt). Tilsammen utgjør lånene i selskapet kr Samlet kausjonsansvar for Arendal kommune er på ca. 486 millioner kroner og for Kristiansand kommune ca. 944 millioner kroner. Høsten 2008 fremkom det ønske om å fordele kausjonene på alle kommunene som står bak de interkommunale renovasjonsselskapene som igjen eier Returkraft (se eieroversikt under). Arendal kommune og Kristiansand kommune henvendte seg til de aktuelle kommunene. Dette endte med at Vennesla, Søgne og Songdalen kommuner vedtok å avlaste Kristiansand kommune, slik at de som eierkommuner bak Avfall Sør, har en forholdsmessig lik sikkerhetsstillelse. De øvrige kommuner som er indirekte eiere av Returkraft har avvist å stille tilsvarende sikkerheter. Slike sikkerhetsstillelser (kausjoner) skal etter Kommuneloven først vedtas politisk i kommunestyret, og så godkjennes av Fylkesmannen. Høsten 2009 ble det politisk vedtatt den omtalte økning i lånene med tilhørende økning av kausjonsansvaret i både Arendal kommune og Kristiansand kommune. Både Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder godkjente de økte kausjonsbeløpene i januar Etter at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjente disse sikkerhetsstillelsene i 2011, skjedde det ikke noe mer i disse sakene. Dette ble avdekket så sent som i september Formelt sett betyr det at Kristiansand kommune har beholdt sitt opprinnelige kausjonsansvar som altså er vel 190 millioner kroner mer enn forutsatt. Alt det nødvendige av vedtak og godkjenninger var på plass, men dokumentene ble aldri undertegnet. Årsaken til at det ble slik er ukjent, men det legges til grunn at det skyldes en inkurie. 3

4 Hovedhensikten med denne saken er derfor å reparere de formelle mangler knyttet til refordeling av kausjonsansvaret Rådmannens forslag til innstilling: 1. Vennesla kommune stiller simpel kausjon kr ,- overfor Kristiansand kommune, knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr i Eksportfinans. Kausjonen trappes ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest Vennesla kommune stiller selvskyldnerkausjon kr ,- overfor Kristiansand kommune, knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr i Kommunalbanken. Kausjonen trappes ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest Det forutsettes avtaler mellom Kristiansand kommune og Vennesla kommune som regulerer det kausjonstekniske slik at Vennesla kommune ikke mister noen rettigheter eller pådrar seg nye forpliktelser ved å kausjonere overfor Kristiansand kommune i stedet for å kausjonere for Returkraft. 4. Det forutsettes at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenner kausjonsansvaret og tilhørende avtaler. 5. Rådmannen får fullmakt til gjennomføre transaksjonene og melder tilbake til kommunestyret når alt det formelle er i orden. Vedlegg: Vedlegg 1 - Juridisk vurdering fra advokat Erdvik fra Tofte & co 4

5 Bakgrunn for saken: I forbindelse med etableringen/bygging av Returkraft sitt avfallsforbrenningsanlegg på Langemyr i Kristiansand kommune, stilte Arendal kommune og Kristiansand kommune sommeren 2007 sikkerhet for 2 lån. Etter starten for anlegget ble lånebehovet utvidet, og kausjonene også utvidet tilsvarende. Disse lånene er nå fordelt med kr i Kommunalbanken og kr i Eksportfinans (Kommunekreditt). Tilsammen utgjør lånene i selskapet kr Samlet kausjonsansvar for Arendal kommune er på ca. 486 millioner kroner og for Kristiansand kommune ca. 944 millioner kroner. Høsten 2008 fremkom det ønske om å fordele kausjonene på alle kommunene som står bak de interkommunale renovasjonsselskapene som igjen eier Returkraft (se eieroversikt under). Kristiansand kommune henvendte seg til de aktuelle kommunene. Dette endte med at Vennesla, Søgne og Songdalen kommuner vedtok å avlaste Kristiansand kommune, slik at de som eierkommuner bak Avfall Sør, har en forholdsmessig lik sikkerhetsstillelse. De øvrige kommuner som er indirekte eiere av Returkraft har ikke stillet tilsvarende sikkerheter. Slike sikkerhetsstillelser (kausjoner) skal etter Kommuneloven først vedtas politisk i kommunestyret, og så godkjennes av Fylkesmannen. Høsten 2009 ble det politisk vedtatt den omtalte økning i lånene med tilhørende økning av kausjonsansvaret i både Arendal kommune og Kristiansand kommune. Både Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder godkjente de økte kausjonsbeløpene i januar Oversikt, fordeling av ansvaret for eierkommunene bak Avfall Sør: Kommune Totalt garantibeløp kroner Dato kommunestyrets vedtak Dato Fylkesmannens godkjenning Kristiansand / / Vennesla Søgne Songdalen Sum ansvar 3 kommuner Det har i denne sammenhengen ofte vært beskrevet at kommunene stiller garantier, men formelt sett er det her snakk om å stille kausjoner for hvert av de 2 lånene. Etter at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjente disse sikkerhetsstillelsene i 2011, ble ikke prosessen sluttført. Det har i ettertid fremkommet at Nordea feilaktig er omtalt som långiver (og ikke garantist) i saksfremlegg og vedtak. I tillegg er ikke de nødvendige 5

6 dokumentene fra bankene undertegnet. Dette ble avdekket så sent som i september Formelt sett betyr det at Kristiansand kommune har beholdt sitt opprinnelige kausjonsansvar som altså er vel 190 millioner kroner mer enn forutsatt. Hovedhensikten med denne saken er derfor å reparere de formelle mangler knyttet til refordeling av kausjonsansvaret. Merknader: Alle de 5 kommunene (Arendal, Kristiansand, Søgne, Vennesla og Songdalen) som har vært oppfattet å være kausjonister i saken har mottatt garantiprovisjon fra Returkraft, som en betaling for å stille denne sikkerheten. Det kan således argumenteres med at kommunene også har godkjent sitt kausjonsansvar ved å motta denne provisjonen. Videre har kommunene omtalt sitt garantiansvar i sine respektive noter til regnskapene i flere år. Dette er også et argument for å si at kommunene vedstår seg kausjonsansvaret. Provisjonsfordeling, mottatt fra Returkraft varierer i beløp etter størrelse på kausjonene, fra Kristiansand kommune som mottar ca. 1,3 millioner kroner årlig, til Vennesla kommune som mottar ca kroner årlig. Eierfordeling Returkraft: Avfall Sør 49,90% Agder Renovasjon 31,01% Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap 8,15% Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap 6,52% Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 3,23% Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap 1,19% Eierfordeling Avfall Sør: Kristiansand kommune 73,3% Vennesla kommune 12,1% Søgne kommune 9,1% Songdalen kommune 5,5% Kausjon For lånet i Eksportfinans v/nordea er det avgitt en simpel kausjon. Ved simpel kausjon må banken ha forsøkt pågang på Returkraft AS, og forsøkt utnytte alle Returkraft sine verdier før de kan gå på kommunene som kausjonister. Dette vil si at Returkraft må være insolvent, før kommunene kan kreves som kausjonister. 6

7 For lånet i Kommunalbanken er det stilt selvskyldnerkausjon. Ved en selvskyldnerkausjon er det tilstrekkelig for banken å konstatere et mislighold hos Returkraft. Da kan banken kreve kommunene som kausjonister. Det er altså kortere prosess å inndrive en selvskyldnerkausjon. Begge kausjonsvariantene har imidlertid i seg de samme hovedelementene; det å stille sikkerhet for en annen låntaker, for et bestemt beløp i en bestemt periode. I denne saken vil det dermed ikke være avgjørende forskjeller for kommunene hva slags type kausjon som stilles. Ansvaret vil uansett være det samme. Momenter til saken Som kjent er det knyttet stor usikkerhet til Returkraft som selskap. I denne utredningen analyseres ikke risikoen som grunnlag for beslutningen, da den gjelder reparasjon av manglende formalia knyttet til dokumenter. Det er likevel all grunn til å peke på noen de mest alvorlige forholdene, blant annet: forskrifter i forhold EØS-regelverket for ulovlig konkurransestøtte de senere års endringer i norske avfallsforskrifter og regnskapsmessige konsekvenser ved anvendelse av disse markedssituasjonen for næringsavfall miljøaspektet ved å sende avfall på biler til Sverige selskapets generelle økonomi Mer om økonomiske risikofaktorer Rentestrategi Vi er kjent med at det er inngått fastrenteavtaler knyttet til store deler av lånegjelden på et betydelig høyere nivå enn dagens flytende renter. Selskapets rentestrategi er således ikke knyttet opp til hverken den kalkulatoriske renten for selvkostberegninger (anbefaling i veileder). Selvkostfond/-bruk Det er videre grunn til å stille spørsmål omkring selskapets håndtering av selvkostfondet. Dette fondet utgjør ca. 94 millioner kroner pr Dette beløpet må i fremtiden kreves inn gjennom avfallsgebyrer. Egenkapitalsituasjonen Selskapet har en svak egenkapital (0,7 %). Denne kan bli ytterligere utfordret gjennom 2015, avhengig av hvilke regnskapsprinsipper (fordeling mellom husholdning/næring) som legges til grunn. Konvertering av ansvarlig lån fra eierne på 40 mill. til egenkapital er antydet som en mulig løsning for å styrke egenkapitalen. Avfall Sør har som største aksjonær antydet dette som et tiltak, men det er ikke formelt besluttet og det betinger uansett at samtlige eiere stiller seg bak dette. Likviditetsutfordringen/betjening av lån Det er kjent at selskapet er i stand til å betjene gjelden med renter og avdrag i 2015, men at dette ikke er mulig å få til fra Det er ikke presentert en ferdig løsning på dette. Forlenge nedbetalingstiden på lånene er antydet som en mulighet. I så fall vil 7

8 dette være en komplisert og omstendelig prosess. Først må bankene godkjenne dette, så må samtlige kommunestyrer godta dette, og til slutt må Fylkesmannen godkjenne vedtakene. Til slutt må det så lages nye erklæringer fra bankene som signeres av samtlige kommuner. Basert på erfaring i denne saken med slike dokumenter, er det tvilsomt om dette er et ønskelig virkemiddel. Et vesentlig poeng her er at dersom man ikke betjener renter og avdrag på et lån som er sikret med selvskyldnerkausjon, så må kausjonisten påregne å bli avkrevd det forfalte beløpet umiddelbart. Det er derfor utrolig viktig at likviditetsløsningen er på plass i forkant av de signaliserte likviditetsutfordringene selskapet beregner i Resultat 2014 Regnskapstall for 2014 er ikke revidert. Basert på tidligere uttalelser fra selskapet ble det antatt at året ville ende med et til dels betydelig underskudd. Selskapets ledelse bekrefter at resultatet for 2014 er svakt i pluss. Dette vil i så fall bidra til at den allerede vanskelige situasjonen ikke blir ytterligere forverret. De påpekte risikofaktorene er ikke uvesentlige. Rådmannen mener likevel at det formelt sett er helt nødvendig å få gjort denne dokumentreparasjonen slik at ansvaret blir formelt fordelt i tråd med intensjonene fra 2010/2011. Oppsummert oppfattes risikoen for selskapet å være svært høy. Fordeling av kausjonsansvaret Kausjonsansvaret må fordeles på de to låneforholdene. Oversikten er her basert på forholdsmessige andeler av de to lånene og de opprinnelige godkjenninger av samlet kausjonsramme godkjent av Fylkesmannen: Garantibeløp Eksportfinans Kommunalbanken Vennesla Søgne Songdalen Sum Status nå Vennesla, Søgne og Songdalen kommuner har arbeidet tett sammen i denne saken, og har hatt en løpende dialog med Kommunerevisjonen med tanke på å løse denne utfordringen. Vi har sett på 2 mulige løsninger: 1. Reparere dokumentene ved at Nordea (som kausjonist overfor Eksportfinans) og Kommunalbanken utsteder nye kausjonserklæringer til Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen kommuner. Dette er i tråd med de opprinnelige vedtak i kommunene og er det som er godkjent av Fylkesmannen i Vest-Agder. Manglende presisjon i vedtakene gjør at disse dessverre ikke kan brukes. Disse henviser til Nordea som långiver, og ikke til Nordea som kausjonist for lånet i Kommunekreditt. 8

9 2. Kristiansand bibeholder sitt brutto kausjonsansvar overfor begge bankene, og det etableres i stedet en løsning med «kontragaranti». Dette betyr at de 3 kommunene gir en garanti overfor Kristiansand kommune, i stedet for å garantere direkte overfor bankene. I praksis vil dette gi samme løsning som pkt. 1., men da endres ingenting direkte overfor bankene. Kontragaranti som begrep er i denne sammenhengen å forstå som en kausjon. Kontragaranti må derfor forstås som et uttrykk for en modell. Det viser seg at bankene ikke er bekvemme med de kausjonserklæringer som er gjeldende, og de vil betinge seg nye, og strengere kausjonserklæringer fra alle kommunene dersom det velges løsning nr.1. Dette betyr i så fall at kommunene får et større ansvar enn opprinnelig forutsatt. Konklusjonen er derfor at uansett valgt løsning må Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenne garantiene på nytt. Dette er samtidig ikke helt kurant, da grunnlaget for kausjonene er vesentlig endret siden det ble godkjent. Alle rådmennene er samstemte om at saken uansett bør behandles politisk på nytt. Etter innhentet juridisk vurdering fra advokat Erdvik fra Tofte & co (vedlagt), samt grundige gjennomganger med alle rådmenn og økonomisjefer, er det en samlet vurdering at løsning nr.2 tross alt er den beste. Denne løsningen er også presentert for administrasjonen i Kristiansand kommune, som gir sin tilslutning. Løsningen ble derfor presentert i formannskapet i Kristiansand den Det fremkom ingen innvendinger til denne modellen. I utredningen fra advokat Erdvik er det også vedlagt utkast til kausjonserklæringer som regulerer kausjonsforholdene mellom kommunene. Kommunerevisjonen har vært i kontakt med Fylkesmannen i Vest-Agder og fått avklart på generelt grunnlag at en slik sak om kontragarantier oppfattes å være innenfor Kommunelovens 51. Saken fremmes uansett med forutsetning om innholdsmessig godkjenning fra Fylkesmannen. Saken er koordinert og fremmet for behandling i hhv. Vennesla kommune, Søgne kommune og Songdalen kommune med tilnærmet likt saksfremlegg og forslag til vedtak. 9

10 32/15 1. tertialrapport investering Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: Tertialrapporten pr over investeringsregnskapet viser et finaniseringsbehov på ca. 23 mill. kroner. Dette skyldes i all hovedsak forsering av budsjettet til renseanlegget på Odderøya. I tillegg skyldes det økt budsjett på bl.a. Skarpengland skole og bru på Tveite, og garderobe / vaskeri på Venneslaheimen. Reell overskridelse på prosjektene er ca. 2,7 mill. kr. Finansieringsbehovet foreslås dekket på følgende måte: Mottatt ekstra låneopptak fra Husbanken, kr ,- (til økt utlån) Refusjon for manglende parkering, kr ,- (avsettes til fond) Bruk av generelt disposisjonsfond kr ,- Redusert budsjett 2015 som følge av forsert fremdrift til 2014, kr ,- Opptak av nytt lån, kr ,- Det vises for øvrig til kommentarer i saksframlegget. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar tertialrapport for investeringsregnskapet pr til orientering. 2. Låneopptak økes med kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet i henhold til finansreglementet av Det foretas budsjettregulering i samsvar med saksframlegget. Vedlegg: Klikk her for å skrive inn vedlegg. 10

11 Bakgrunn for saken: I henhold til kommunelovens kap. 5 og Forskrift om årsbudsjett 10, skal rådmannen gjennom budsjettåret legge frem for kommunestyret rapporter som viser den økonomiske utviklingen i henhold til budsjettet. Dersom det er grunn til det, skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak. Hensikten med denne saken er å gi et mest mulig oppdatert bilde av den økonomiske status på utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet, utlån og ekstraordinære inntekter og utgifter. For å kunne ha en god økonomistyring er det viktig at manglende inndekking på investeringsbudsjettet tas opp til behandling så tidlig som mulig. Dette er også i tråd med kommunens investeringsreglement. Nedenfor er de fleste investeringsprosjektene kommentert, videre blir den økonomiske status sammenfattet i en tabell. Merknader: Prosjekt 9101 IT-investeringer Det er budsjettert med kr ,- til diverse IT-investeringer. I tillegg er det ubrukte midler fra tidligere år på grunn av forsinkelser. I henhold til planene vil kr ,- av de ubrukte midlene blir benyttet i år. Rådmannen foreslår å avvente budsjettendring til 2. tertial når fremdriften i prosjektene er mer avklart. Prosjekt 9121 Grunnerverv Det er budsjettert med 1 mill. kr. til å erverve mindre grunnarealer i forbindelse med ulike tiltak og behov gjennom året. I tillegg er det avsatte midler fra tidligere år. Det er fortsatt ikke fastsatt pris for parkeringsarealene i Graslia. Dette vil forhåpentligvis bli avklart i løpet av året. Rådmannen forutsetter at budsjettet inkludert tidligere avsatte midler er tilstrekkelig, og foreslår ingen budsjettendring. Prosjekt 9124 Egenkapitalinnskudd KLP KLP er et gjensidig selskap der kundene er eiere. Egenkapitalen skal utgjøre en prosentandel av pensjonsforpliktelsene. Når forpliktelsene øker må også egenkapitalen økes. Dette er bakgrunnen for at kommunen må betale egenkapitaltilskudd til KLP. I budsjettet er det satt av kr ,-. Vi vet foreløpig ikke hva de faktiske utgiftene blir, men rådmannen antar at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 9127 Grunnerverv næringsarealer Det var budsjettert med kr ,- til kjøp av næringsarealer på Støleheia i De faktiske utgiftene ble totalt ca. kr ,-. Besparelse i prosjektet er dermed kr ,12. En del av utgiftene har kommet i år, og rådmannen foreslår å korrigere budsjettet i tråd med dette. Prosjekt 9129 Avdrag fra KBR I forbindelse med opprettelse av Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS ble det bestemt at utstyr og maskiner skulle overføres til selskapet. Dette skal betales tilbake i 11

12 løpet av en 20-års periode. Kommunen vil motta ca. kr ,- i avdrag i Dette er i henhold til budsjettet. Prosjekt 9137 Lydanlegg kinoen Det er budsjettert med kr ,- til nytt lydanlegg i kinoen. Dette er ikke på plass enda. Rådmannen forutsetter at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 9137 Varmegardin til dør på Kulturhuset Det er budsjettert med kr ,- til varmegardin til dør i kaféen på Kulturhuset. Varmegardinet montert. Vi har ikke fått faktura enda, men vi forventer en besparelse i forhold til budsjettet. Beløpsgrensen for investering er kr ,-, og rådmannen vil derfor foreslå å overføre bevilgningen til driftsbudsjettet. Prosjekt 9154 Gågata Det er satt av 2 mill. kr. til prosjektet i år. I tillegger det overført ca. kr ,- fra tidligere år. Prosjektet er litt forsinka, men vi tar sikte på ferdigstillelses innenfor budsjettramma, i løpet av august. Prosjekt 9191 Utlån og refusjoner Startlån: Det er budsjettert med at betalte og mottatte avdrag balanserer med 5,7 mill. kr. I forbindelse med regnskapsavslutningen foretas det avregning av disse inntektene og utgiftene, og oppgjør mot Husbanken eller fondsavsetning foretas i forhold til dette. Inntektene og utgiftene vil dermed balansere ved årets slutt. Rådmannen foreslår ingen endring i budsjettet. Som nevnt i tertialrapporten i fjor fikk vi kun 8,2 mill. kr. av de budsjetterte 10 mill. kr. i låneopptak fra Husbanken. I januar i år fikk vi utbetalt de resterende 1,8 mill. kronene. I tillegg har vi mottatt 8,6 mill. kroner av de budsjetterte 10 mill. kr. i Til sammen har vi altså mottatt 10,4 mill. kroner. Rådmannen foreslår å korrigere budsjettet tilsvarende. Om dette medfører budsjettsprekk på renteutgiftene avhenger av renten resten av året. Vi kommer tilbake til dette i 2. tertialrapport. Avdrag på andre utlån: Moseidmoen industribygg AS skal i følge avtalen betale årlige avdrag på kr ,-. Avdraget betales pr Budsjettet er i tråd med denne avtalen. Refusjon fra Hellvik hus AS: I henhold til utbyggingsavtalen med Hellvik hus vedrørende Smååsane boligfelt skal utbygger betale kr ,- pr. år i refusjon for kommunens avdragsutgifter. Prosjekt 9199 Kjøp av aksjer og andeler I forbindelse med opprettelsen av Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS var det i 2014 budsjettert med kr ,- til kommunens eierandel i selskapet. Alle 12

13 formalitetene var ikke på plass før i 2015, og vi har dermed betalt dette i år. Rådmannen foreslår at beløpet dekkes av overførte midler fra Prosjekt 9206 Kantine Skarpengland skole inventar og utstyr. Det er budsjettert med kr ,- til inventar og utstyr i kantina på Skarpengland skole. Møblene er bestilt innenfor budsjettrammen. Prosjekt 9430 Bil til dagsenter / avlastningshjem I 2014 var det budsjettert med kr ,- til kjøp av 9-seter til bruk for persontransport til Måneglytt dagsenter og avlastningshjemmet. Bilen ble levert på nyåret, og nettoutgiften ble kr ,-. Rådmannen foreslår at dette dekkes med overførte midler fra 2014, samt å øke budsjettet med kr ,-. Prosjekt Skiløyper Moseidheia Det er overført ca. kr ,- fra tidligere år til tilrettelegging av skiløypene på Moseidheia til skøyting. Beløpet vil bli brukt i løpet av høsten. Prosjekt Lysløyper Det er budsjettert med kr ,- i kommunal egenandel for utskifting av lysarmatur i lysløypene. Dette er tenkt brukt til lysløypa ved Eikeland skole. Arbeidet vil bli utført før skisesongen starter. Prosjekt Strandsti Venneslafjorden Det er budsjettert med 1,5 mill. kr. til prosjektet i I tillegg er det overført i underkanten av 1,5 mill. kr. fra tidligere år. Planprosessen og arbeid med grunnerverv er i gang. Oppstart av arbeidet på stien vil tidligst være høsten Prosjekt Plasthall, Moseidmoen Det er overført 2,4 mill. kr. til dette fra budsjettet i Klagesak fra naboene ligger til behandling hos Fylkesmannen. Prosjekt Uteområde Vennesla ungdomsskole / Venneslahallen Det foreligger ingen reguleringsplan for uteområde ved Vennesla ungdomsskole / Venneslahallen. Dette arbeidet har vi jobbet med i ca. ett år, og arbeidet er fortsatt ikke ferdig. Fra 2014 ble det overført et underskudd på ca. kr ,-. Hittil i år har vi brukt ca. kr ,-, og det vil påløpe enda flere utgifter til konsulentarbeid. Rådmannen vil foreslå å øke budsjettet med kr ,- til å dekke disse utgiftene. Prosjekt Mosjonsløype Venneslaheimen Det gjenstår ca. kr ,- av midlene til prosjektet. Vi planlegger å utvide løypa med to nye moduler i løpet av året. Vi har søkt Kreftforeningen om tilskudd til prosjektet. Det forventes at prosjektet avsluttes innenfor budsjettrammen. Prosjekt Lastebil og plenklipper til park og idrett 13

14 Det er budsjettert med 1,4 mill. kroner til utskifting av lastebil og ny plenklipper til park og idrett. Dette er bestilt, og budsjettet er tilstrekkelig. Den lastebilen vil bli solgt. Det er ikke budsjettert noe inntekt for dette salget. Dette kommer vi tilbake til i 2. tertial. Prosjekt Rullestolrampe Øvrebø kirke Det er budsjettert med kr ,- til dette. Arbeidet med å etablere rampen er klart til igangsetting når alle formelle godkjenninger foreligger. Vennesla kirkelige fellesråd jobber med dette. Rådmannen forutsetter at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt Homme idrettsanlegg tilkobling avløp Det er budsjettert kr ,- til dette i år. På grunn av forsert fremdrift ble utgiftene ført i Som omtalt i regnskapssaken blir dette dekket av årets budsjett. Prosjekt Balløkke Eikebakken Det er budsjettert med kr ,-. Dette er et samarbeidsprosjekt med Eikebakken Vel. Vi forventer oppstart i juni. Rådmannen forventer at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt Badeplass Sangeslandsvannet Det er budsjettert med kr ,- til dette. Vi forventer at arbeidet blir avsluttet innenfor budsjettrammen før fellesferien. Prosjekt 9804 / 9813 Øvrebøhallen Det vises til sluttrapport som behandles som egen sak. Regnskapet viser en besparelse i budsjettet på kr ,68. Dette forutsetter at gjenstående utgifter til trimutstyr og asfaltarbeid blir som forventet. Det foreslås ingen budsjettendring nå, men vurderer dette i 2. tertialrapport når alle fakturaene er ført. Prosjekt 9817 Div. ENØK tiltak Det står 2 mill. kr. til diverse ENØK tiltak i budsjettet. Vi holder på å vurdere hvilke tiltak som skal gjennomføres. Vurderingen blir gjort på bakgrunn av ENØK-analyse som ble gjennomført i Knutepunktet, samt egne vurderinger av behov. Det kan tenkes at noen midler må overføres til neste år, men det kommer vi evt. tilbake til i 2. tertialrapport. Prosjekt 9823 Utvidelse, Klokkerstua barnehage Det er overført kr ,- av tidligere budsjetterte midler til Prosjektet er avsluttet med en besparelse i forhold til budsjettet på ca. kr ,-. Dette forutsetter at de resterende fakturaene blir som forutsatt. Rådmannen foreslår at tidligere avsatte midler reduseres tilsvarende. Se for øvrig egen sluttrapport. Prosjekt 9824 Utfasing av oljefyringsanlegg som hovedvarmekilde Det gjenstår ca. kr ,- fra tidligere år til å gjennomføre et forprosjekt for å vurdere utfasing av oljefyringsanleggene i kommunale bygg. Arbeidet pågår, og forventes å avsluttes innenfor budsjettrammen. Rådmannen foreslår at budsjettet reguleres i tråd med dette. 14

15 Prosjekt 9825 Lokaler til byggforvaltning Det er budsjettert med kr ,- til et forprosjekt for å vurdere flytting av byggforvaltning sitt verksted til det gamle biblioteket/brannstasjonen. I sak 29/15i planog økonomiutvalget ble det vedtatt at teknisk skal ha sine lokaler i det gamle biblioteket / brannstasjonen. Administrasjonen skal gjennomføre en detaljprosjektering med oppdatert kostnadsberegning før igangsetting av tiltaket. Det vil være naturlig at disse prosjekteringene koordineres. Prosjekt 9826 Bad på Måneglytt dagsenter Det er budsjettert med kr ,- til utbedre eksiterende bad på Måneglytt. Eksisterende bad er ikke tilpasset for rullestolbrukere som har behov for stell og pleie. Ved nærmere gjennomgang anslås utbedringen å koste ca. kr ,- pr. bad. Situasjonen er prekær, og rådmannen foreslår at budsjettet økes med kr ,- slik at ett bad blir utbedret. Utbedring av det andre badet må eventuelt vurderes i budsjettprosessen til høsten. Prosjekt 9834 Brandeli 4 Det er overført ca. 2,6 mill. kr. fra tidligere år til gjenoppføring av bolig som brant i september Arbeidet har tatt mye lengre tid enn forutsatt på grunn av reguleringsmessige utfordringer. Byggearbeidene forventes ferdigstilt i løpet av våren Rådmannen foreslår ingen budsjettendring nå. Prosjekt 9835 Oppgradering av garderobe og vaskeri på Venneslaheimen Totalt var det budsjettert med kr ,- til prosjektet i investeringsbudsjettet. Av disse er det overført ca. kr ,- fra 2014 til å ferdigstille oppgraderingen av eksisterende vaskeri, samt utbedre garderobeforholdene på Venneslaheimen. Dette var et pålegg fra Arbeidstilsynet. I tillegg var det budsjettert med kr ,- til prosjektledelse og kr ,- til økt bemanning i driftsbudsjettet i Disse ble ikke brukt, og var en del av overskuddet til kommunen i Vi har ikke mottatt alle fakturaene på oppgraderingen enda, men det kan se ut til at budsjettet sprekker med ca. kr ,-. Dette skyldes mer omfattende elektroarbeid enn forutsatt. De nye vaskemaskinene krevde bl.a. internettilgang, noe det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Rådmannen foreslår å øke investeringsbudsjettet med kr ,-. Tar vi hensyn til reduserte driftsutgifter i 2014 har ikke prosjektet noen reell overskridelse. Prosjekt 9836 Auravegen 28B kommunal bolig Det gjenstår ca. kr ,- fra 2014 til nødvendig utbedring av boligen. Dette arbeidet vil bli gjennomført i løpet av året. Rådmannen forventer at budsjettet overholdes. Prosjekt 9837 Hægeland herredshus oppfølging brannrapport Det er budsjettert med kr ,- til prosjektet. Brannalarmanlegg er montert, og rømningsvei vil bli etablert i løpet av året. Det forventes at budsjettet er tilstrekkelig. 15

16 Prosjekt 9842 Garderober Venneslahallen, opprustning Det gjenstår ca. kr ,- av tidligere avsatte midler til prosjektet. Arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av året. Prosjekt 9843 Tak, kommunale bygg Det er budsjettert med 1 mill. kroner til oppgradering av tak på kommunale bygg. Arbeidet vil bli utført innenfor budsjettrammen i løpet av året. Prosjekt 9846 Ny svømmehall Det er budsjettert med 80 mill. kr. i utgifter til svømmehallen i år. I fjor ble det brukt kr ,52 mer enn budsjettet på grunn av forsert fremdrift. Dette må dekkes av årets budsjett. Vi vil vurdere fremdriften i forhold til budsjettet i 2. tertialrapport, og det Svømmehallen forventes å være klar til bruk høsten Prosjekt 9847 Vennesla ungdomsskole Totalt var budsjettet 19,5 mill. kroner til prosjektet. Prosjektet er ferdig, og regnskapet viser et merforbruk på kr ,46. Rådmannen foreslår å øke budsjettet tilsvarende. Det vises for øvrig til sluttrapport som fremmes som egen sak. Prosjekt 9869 Barnehage / skole I økonomiplanen er det satt av 40,1 mill. til dette prosjektet. Av dette er 20,5 mill. budsjettert i I forbindelse med sak vedr. skole- og barnehagestrukturen som ble behandlet av kommunestyret i mars ble det bl.a. vedtatt å starte forhandlinger med hensikt å overta Barnestua barnehage som kommunal barnehage og bygge denne ut til en 5 avdelings barnehage. Det ble forutsatt at sak ang. dette skulle være ferdig i løpet av 1. halvår. Prosessen er noe forsinket og rådmannen tar sikte på at saken kan bli behandlet på første møte etter sommerferien. Prosjekt 9874 Solsletta barnehage Barnehagen har benyttet tidligere års overskudd til å oppgradere kjøkkenet. Rådmannen foreslår at det foretas nødvendige budsjettreguleringer i henhold til dette. Prosjekt 9893 Skarpengland skole Prosjektet er ferdigstilt med et merforburk på ca. kr ,-. Dette forutsetter at de resterende fakturaene blir som forutsatt. Rådmannen foreslår at budsjettet økes med kr ,-. Det vises for øvrig til sluttrapport som fremmes som egen sak. Prosjekt 9894 Omsorgsboliger, demente Det er overført ca. kr ,- fra tidligere år til ferdigstillelse av forprosjektet. Rådmannen forventer at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 9898 Lokaler teknisk forvaltning Det er budsjettert med 4,5 mil. kr. til prosjektet i I tillegg er det overført ca. kr ,- fra tidligere år. I mai vedtok plan- og økonomiutvalget at det gamle biblioteket/brannstasjonen skal rustes opp og bygges slik at de er tilfredsstillende for 16

17 teknisk forvaltning. Før igangsetting av tiltaket skal det gjennomføres en detaljprosjektering med påfølgende oppdatert kostnadsberegning. Vi vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport. Prosjekt 9906 Refusjon for manglende parkeringsplasser i sentrum Det stilles krav til antall parkeringsplasser i byggeprosjekter. Antallet parkeringsplasser som kreves til annet formål enn bolig kan frikjøpes. Det er ikke budsjettert med inntekter fra dette. Hittil i året er det kommet inn kr ,-. Dette anes som øremerket til parkeringsformål, og settes dermed av til et bundet fond. Prosjekt Jernbanebro Åsvegen Det er lagt inn 6,5 mill. kr. til prosjektet i Av dette dekkes kr ,- i merutgifter som ble ført i prosjektet i 2014, jfr. regnskapsavslutningen. Anbudstegninger ligger til godkjenning hos Jernbaneverket, og vi vet ikke når oppstart vil skje. Prosjekt Oppgradering veglysanlegg Det er budsjettert kr ,- til dette i Beløpet vil bli brukt i løpet av året. Vi har fått tilsagn om støtte fra Enova til prosjektet. Totalt kr ,- fordelt på de årene hvor oppgraderingen skjer. Beløpet utbetales når prosjektet er ferdig. Det foreslås ingen endring i budsjettet. Prosjekt Bru, Tveite (Hægeland) I årsrapport og regnskap for 2014 ble det orientert om at dette prosjektet var ferdigstilt med en total overskridelse på kr ,-. Dette beløpet ble dekket inn i regnskapssaken. I arbeidet med 1. tertialrapport har det blitt avdekket en stor misforståelse vedørende dette prosjektet. Kontrakten med leverandør lød på ca. 6,2 mill. eks. mva. I budsjettet ble det lagt inn 6,2 mill. inkl. mva. Det er altså ved en feil ikke budsjettert med mva. i prosjektet. Underveis i prosjektet har enheten rapportert regnskapstall ekskl. mva., og økonomiseksjonen har forutsatt at det er rapportert inkl. mva. Denne feilen har medført at vi har en underdekning i prosjektet på kr ,- Rådmannen beklager feilen som har oppstått, men foreslår å endre budsjettet med dette. Prosjekt Utbedring Støavegen Det er budsjettert med kr ,- til prosjektet i år. Det er planlagt at arbeidet skal starte i løpet av sommeren. Rådmannen forutsetter at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt Parkeringsplass Øvrebøhallen Det var budsjettert kr ,- til dette i Vi har enda ikke fått regning på grunnervervet fra grunneier. Dette vil bli ordnet i Rådmannen foreslår at budsjettet korrigeres i tråd med dette. 17

18 Prosjekt Oppgradering broer Det er budsjettert med kr til prosjektet i Det er utført arbeid på to broer på Saga. Det er i tillegg planlagt noe i Bjelkedalen. Det forventes at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt Vegskilting Det er overført ca. kr ,- fra tidligere år. Adresser ved fylkesvei 405 skal skiltes i sommer. Det forutsetts at budsjettet overholdes. Prosjekt Trafikksikkerhetsplan/hovedplan veg Det er budsjettert med kr ,- til dette i I tillegg er det overført ca. kr ,- fra tidligere år. Vegteknisk Institutt startet arbeidet i april. Det forventes at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt Parkeringsplass Graslia Det har kommet noen få utgifter til ferdigstillelse av parkeringsplassen i I tillegg kommer det utgifter til kjøp av grunn. Disse foreslås dekket av tidligere avsatte midler til parkering i sentrum. Prosjekt Fremtidig vegutbedring Bjørkelivegen / Rakkestad Det er budsjettert med kr ,- til reguleringsplan for området. Det er varslet oppstart arbeidet, og rådmannen forutsetter at budsjettet overholdes. Vi har mottatt totalt ca. kr ,- i anleggsbidrag til fremtidig vegutbedring av Bjørkelivegen og Rakkestad. Disse midlene er avsatt til bundet fond. Vi vil vurdere om dette kan gå til reguleringsplanarbeidet. Prosjekt Odderøya Renseanlegg Kristiansand kommune rapporterer om at utgiftene så langt er i tråd med budsjettet. Vi har budsjettert med vår andel av prosjektet, til sammen kr. 42 mill. kr. fordelt med 21 mill. kr. pr. år i 2016 og Vi har mottatt prognoser for fremdriften i prosjektet fra Kristiansand kommune, og vi ser at utgiftene vil fordeles på annen måte enn vårt budsjett. Rådmannen foreslår at budsjettet for 2015 økes med 19,4 mill. kr., og at budsjettet i 2016 og 2017 korrigeres i budsjettprosessen til høsten. Det forutsettes at totalrammen overholdes. Forskyvningen vil påvirke selvkostberegningene. Dette vil vi også komme tilbake til i budsjettet for Prosjekt 9988 Nye biler og maskiner, teknisk Det er satt av kr ,- til utskifting av biler og maskiner på teknisk. Midlene skal benyttes til ei skrape. Prosjekt 9998 Rassikring, kommunens eiendom I budsjettet er det kr ,- til dette i Arbeid vil bli utført i sommerferien slik at veien kan stenges. Rådmannen forutsetter at budsjettet overholdes. 18

19 Diverse vann- og avløpsprosjekt Det ligger totalt 23,3 mill. kr. i budsjettet til diverse vann- og avløpsprosjekt. Dersom det oppstår uforutsette utgifter på noen prosjekt vil dette i størst mulig grad dekkes inn ved å skyve på andre planlagte oppgaver. Generelt Rådmannen foreslår at budsjettet reguleres der det forutsettes å bruke av tidligere avsatte midler. Oppsummering forslag til saldering Oversikten nedenfor viser prosjektene med forventet avvik og forslag til korrigert finansiering. Tabellen viser også korrigert bruk av avsatte midler som er budsjettert tidligere år, og som er tenkt brukt i år. Hvilke prosjekt dette gjelder, og beløp, er omtalt i saksframlegget. Bruk av tidligere avsatte midler må etter regnskapsforskriften rebudsjetteres. Dette vises i egen kolonne «Ovf. fra tidl. budsjett». Dette er ikke reelle økninger / reduksjoner i budsjettet. 19

20 Budsjett 2015 Prosjekt Økt utg./ red. innt. Red. utg./ økt innt. Ovf. fra tidl. budsjett 9127 Grunnerverv næringsarealer Gågata Gågata, bruk av fond Utlån, startlån Opptak av lån fra Husbanken Eierandel Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat Bil til dagsenter / avlastningshjem Skiløyper Moseidheia Strandsti, Venneslafjorden Strandsti, Venneslafjorden, bruk av fond Plasthall, Moseidmoen Uteområde, Vennesla ungd.skole / Venneslahallen Mosjonsløype, Venneslaheimen Klokkerstua barnehage Utfasing av oljefyringsanlegg Bad Måneglytt Garderobe / vaskeri, Venneslaheimen Auravegen 28 B Garderober Venneslahallen Vennesla ungdomsskole Solsletta barnehage (netto) Solsletta barnehage, bruk av fond Skarpengland skole Omsorgsboligere, demente, forprosjekt Lokaler teknisk forvaltning Refusjon for manglende parkering Ref. parkering, avsetning til bundet fond Bru, Tveite Parkeringsplass, Øvrebøhallen Vegskilting Trafikksikkerhetsplan / hovedplan veg Odderøya renseanlegg Bruk av generelt disp.fond Økt låneopptak Brukt for mye tidligere 2014, dekkes av budsjett Uteområde, Vennesla ungd.skole / Venneslahallen Homme idrettsanlegg, tilkobling avløp Svømmehall Vennesla ungdomsskole Jernbanebro, Åsvegen Bru, Tveite Odderøya renseanlegg Ovf. til budsj Finansiering tidligere år, brukes i 2015 (netto) Sum ,00 - Tabellen ovenfor viser et finansieringsbehov i 2015 på ca. 23 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak tidsforskyvning på budsjetterte midler til Odderøya renseanlegg. I tillegg skyldes det økt bevilgning til bl.a. bru på Tveite, vaskeri/garderobe på Venneslaheimen, samt utbygging av Skarpengland skole. Rådmannen foreslår å øke budsjettet i tråd med tabellen og kommentarer i saksframlegget. Økningen foreslås dekket ved å bruke av det generelle disposisjonsfondet, økt låneopptak i år, samt ubrukte lånemidler fra tidligere år. 20

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 2011/3736-18227/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 06.05.2015 Saksframlegg Returkraft - kommunal garanti Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

V E N N E S L A K O M M U N E

V E N N E S L A K O M M U N E V E N N E S L A K O M M U N E Økonomiseksjonen Fylkesmannen i Vest-Agder Postboks 513 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: Vennesla, 09.11.2015 15/01123-10 / 210 2. tertialrapport

Detaljer

V E N N E S L A K O M M U N E

V E N N E S L A K O M M U N E V E N N E S L A K O M M U N E Økonomiseksjonen Fylkesmannen i Vest-Agder Postboks 513 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: Vennesla, 09.11.2015 15/01122-10 / 210 2. tertialrapport

Detaljer

Torhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp)

Torhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:40 13:20. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

Kl.12:00, Info ang. kommunedelplan ny E18/E39 Ytre ringveg Vige -Volleberg ; Statens Vegvesen v/håkon Lohne. Saker til behandling

Kl.12:00, Info ang. kommunedelplan ny E18/E39 Ytre ringveg Vige -Volleberg ; Statens Vegvesen v/håkon Lohne. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.10.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19 fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet Verbalforslag: Eiendomsskattetakstene økes med 10% pr år 2017-19. Bunnfradraget for boliger økes

Detaljer

Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 fra Ap. KrF og Sp VERBALFORSLAG: Det settes i gang et arbeid for å se på framtidig skole-/barnehagestruktur i Vennesla utover nåværende økonomiplanperiode.

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16

Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 VEDLEGG 1 Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 fra Ap, Krf og Sp BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud. 2016 Bud. 2013 Bud. 2014 Bud. 2015 Bud.

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Presentasjon av rådmannens forslag 06.11.14

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Presentasjon av rådmannens forslag 06.11.14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Presentasjon av rådmannens forslag 06.11.14 Budsjettdokumentet Forslag til vedtak. Økonomiske hovedlinjer. Kobling mot kommuneplanen tiltak. Økonomisk driftsramme 2015-2018.

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

Randi M. Fjellestad(Ap), Line Vennesland Fraser(FrP) og Alexander Etsy Jensen (FrP)

Randi M. Fjellestad(Ap), Line Vennesland Fraser(FrP) og Alexander Etsy Jensen (FrP) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 18.06.2015 kl. 18:00-20:25 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Etter behandlingen av sakene vil det bli avholdt årlig medarbeidersamtale mellom plan- og økonomiutvalget og rådmannen.

Etter behandlingen av sakene vil det bli avholdt årlig medarbeidersamtale mellom plan- og økonomiutvalget og rådmannen. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.06.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) Saker til behandling

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 30.01.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 10.06.2014 kl. 9.15 15.00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

I forbindelse med møtet vil det bli gitt en orientering om kommunens finansforvaltning ved Ølver Haveland fra vår finansrådgiver Gabler.

I forbindelse med møtet vil det bli gitt en orientering om kommunens finansforvaltning ved Ølver Haveland fra vår finansrådgiver Gabler. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Før behandling av sakene vil det bli informasjon om virksomheten i Knutepunkt Sørlandet ved daglig leder Kjell A. Kristiansen. Saker til behandling

Før behandling av sakene vil det bli informasjon om virksomheten i Knutepunkt Sørlandet ved daglig leder Kjell A. Kristiansen. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 21.06.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.:17/1532-1Arkiv: FINANSRAPPORT PR. 30.04.17 RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Det vil også bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål.) Saker til behandling

Det vil også bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål.) Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.06.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Møteprotokoll fra møtet 21.09.2010 ble enstemmig godkjent. 10/39 10/01310-11 2. tertialrapport 2010 investeringsregnskapet 3

Møteprotokoll fra møtet 21.09.2010 ble enstemmig godkjent. 10/39 10/01310-11 2. tertialrapport 2010 investeringsregnskapet 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00-11:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer