Saker til behandling. 31/15 14/ Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/ tertialrapport investering 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. I tillegg til behandlingen av de ordinære sakene: Generalforsamling i A3 Ressurs AS kl , jfr. egen innkalling. Generalforsamling i Moseidmoen Industribygg AS kl , jfr. egen innkalling. Årlig medarbeidersamtale med rådmannen etter behandlingen av sakene. SAKSKART Side Saker til behandling 31/15 14/ Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3 32/15 15/ tertialrapport investering 10 33/15 15/ tertialrapport drift 21 34/15 13/ /15 11/ /15 13/ Utvidelse av Vennesla ungdomsskole - sluttrapport fra plan- og byggekomiteen Gjenoppbygging av Øvrebøhallen - sluttrapport fra plan og byggekomiteen. Utvidelse av Klokkerstua barnehage - sluttrapport fra plan- og byggekomiteen

2 37/15 13/ /15 15/ Utvidelse av Skarpengland skole - sluttrapport fra planog byggekomiteen Delegasjonsreglement for Vennesla kommune - revisjon /15 15/ Områderegulering Stølen 45 40/15 15/ Midlertidige ansettelser 49 41/15 15/ Bymiljøavtale Kristiansandsregionen 52 42/15 15/ Vurdering av framtidig bruk av bolig på Nesodden 56 43/15 15/ /15 15/ Høring - forslag til endring i helligdagsloven - søndagsåpne butikker. Høring planprogram, Kristiansand kommune - revisjon av kommuneplanens bestemmelser for parkering Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 2

3 Saker til behandling 31/15 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 256 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: I forbindelse med etaleringen/bygging av Returkraft sitt avfallsforbrenningsanlegg på Langemyr i Kristiansand kommune, stilte Arendal kommune og Kristiansand kommune sommeren 2007 sikkerhet for 2 lån. Etter en vanskelig start for anlegget ble lånebehovet utvidet, og kausjonene også utvidet tilsvarende. Disse lånene er nå fordelt med kr i Kommunalbanken og kr i Eksportfinans (Kommunekreditt). Tilsammen utgjør lånene i selskapet kr Samlet kausjonsansvar for Arendal kommune er på ca. 486 millioner kroner og for Kristiansand kommune ca. 944 millioner kroner. Høsten 2008 fremkom det ønske om å fordele kausjonene på alle kommunene som står bak de interkommunale renovasjonsselskapene som igjen eier Returkraft (se eieroversikt under). Arendal kommune og Kristiansand kommune henvendte seg til de aktuelle kommunene. Dette endte med at Vennesla, Søgne og Songdalen kommuner vedtok å avlaste Kristiansand kommune, slik at de som eierkommuner bak Avfall Sør, har en forholdsmessig lik sikkerhetsstillelse. De øvrige kommuner som er indirekte eiere av Returkraft har avvist å stille tilsvarende sikkerheter. Slike sikkerhetsstillelser (kausjoner) skal etter Kommuneloven først vedtas politisk i kommunestyret, og så godkjennes av Fylkesmannen. Høsten 2009 ble det politisk vedtatt den omtalte økning i lånene med tilhørende økning av kausjonsansvaret i både Arendal kommune og Kristiansand kommune. Både Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder godkjente de økte kausjonsbeløpene i januar Etter at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjente disse sikkerhetsstillelsene i 2011, skjedde det ikke noe mer i disse sakene. Dette ble avdekket så sent som i september Formelt sett betyr det at Kristiansand kommune har beholdt sitt opprinnelige kausjonsansvar som altså er vel 190 millioner kroner mer enn forutsatt. Alt det nødvendige av vedtak og godkjenninger var på plass, men dokumentene ble aldri undertegnet. Årsaken til at det ble slik er ukjent, men det legges til grunn at det skyldes en inkurie. 3

4 Hovedhensikten med denne saken er derfor å reparere de formelle mangler knyttet til refordeling av kausjonsansvaret Rådmannens forslag til innstilling: 1. Vennesla kommune stiller simpel kausjon kr ,- overfor Kristiansand kommune, knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr i Eksportfinans. Kausjonen trappes ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest Vennesla kommune stiller selvskyldnerkausjon kr ,- overfor Kristiansand kommune, knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr i Kommunalbanken. Kausjonen trappes ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest Det forutsettes avtaler mellom Kristiansand kommune og Vennesla kommune som regulerer det kausjonstekniske slik at Vennesla kommune ikke mister noen rettigheter eller pådrar seg nye forpliktelser ved å kausjonere overfor Kristiansand kommune i stedet for å kausjonere for Returkraft. 4. Det forutsettes at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenner kausjonsansvaret og tilhørende avtaler. 5. Rådmannen får fullmakt til gjennomføre transaksjonene og melder tilbake til kommunestyret når alt det formelle er i orden. Vedlegg: Vedlegg 1 - Juridisk vurdering fra advokat Erdvik fra Tofte & co 4

5 Bakgrunn for saken: I forbindelse med etableringen/bygging av Returkraft sitt avfallsforbrenningsanlegg på Langemyr i Kristiansand kommune, stilte Arendal kommune og Kristiansand kommune sommeren 2007 sikkerhet for 2 lån. Etter starten for anlegget ble lånebehovet utvidet, og kausjonene også utvidet tilsvarende. Disse lånene er nå fordelt med kr i Kommunalbanken og kr i Eksportfinans (Kommunekreditt). Tilsammen utgjør lånene i selskapet kr Samlet kausjonsansvar for Arendal kommune er på ca. 486 millioner kroner og for Kristiansand kommune ca. 944 millioner kroner. Høsten 2008 fremkom det ønske om å fordele kausjonene på alle kommunene som står bak de interkommunale renovasjonsselskapene som igjen eier Returkraft (se eieroversikt under). Kristiansand kommune henvendte seg til de aktuelle kommunene. Dette endte med at Vennesla, Søgne og Songdalen kommuner vedtok å avlaste Kristiansand kommune, slik at de som eierkommuner bak Avfall Sør, har en forholdsmessig lik sikkerhetsstillelse. De øvrige kommuner som er indirekte eiere av Returkraft har ikke stillet tilsvarende sikkerheter. Slike sikkerhetsstillelser (kausjoner) skal etter Kommuneloven først vedtas politisk i kommunestyret, og så godkjennes av Fylkesmannen. Høsten 2009 ble det politisk vedtatt den omtalte økning i lånene med tilhørende økning av kausjonsansvaret i både Arendal kommune og Kristiansand kommune. Både Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder godkjente de økte kausjonsbeløpene i januar Oversikt, fordeling av ansvaret for eierkommunene bak Avfall Sør: Kommune Totalt garantibeløp kroner Dato kommunestyrets vedtak Dato Fylkesmannens godkjenning Kristiansand / / Vennesla Søgne Songdalen Sum ansvar 3 kommuner Det har i denne sammenhengen ofte vært beskrevet at kommunene stiller garantier, men formelt sett er det her snakk om å stille kausjoner for hvert av de 2 lånene. Etter at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjente disse sikkerhetsstillelsene i 2011, ble ikke prosessen sluttført. Det har i ettertid fremkommet at Nordea feilaktig er omtalt som långiver (og ikke garantist) i saksfremlegg og vedtak. I tillegg er ikke de nødvendige 5

6 dokumentene fra bankene undertegnet. Dette ble avdekket så sent som i september Formelt sett betyr det at Kristiansand kommune har beholdt sitt opprinnelige kausjonsansvar som altså er vel 190 millioner kroner mer enn forutsatt. Hovedhensikten med denne saken er derfor å reparere de formelle mangler knyttet til refordeling av kausjonsansvaret. Merknader: Alle de 5 kommunene (Arendal, Kristiansand, Søgne, Vennesla og Songdalen) som har vært oppfattet å være kausjonister i saken har mottatt garantiprovisjon fra Returkraft, som en betaling for å stille denne sikkerheten. Det kan således argumenteres med at kommunene også har godkjent sitt kausjonsansvar ved å motta denne provisjonen. Videre har kommunene omtalt sitt garantiansvar i sine respektive noter til regnskapene i flere år. Dette er også et argument for å si at kommunene vedstår seg kausjonsansvaret. Provisjonsfordeling, mottatt fra Returkraft varierer i beløp etter størrelse på kausjonene, fra Kristiansand kommune som mottar ca. 1,3 millioner kroner årlig, til Vennesla kommune som mottar ca kroner årlig. Eierfordeling Returkraft: Avfall Sør 49,90% Agder Renovasjon 31,01% Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap 8,15% Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap 6,52% Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 3,23% Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap 1,19% Eierfordeling Avfall Sør: Kristiansand kommune 73,3% Vennesla kommune 12,1% Søgne kommune 9,1% Songdalen kommune 5,5% Kausjon For lånet i Eksportfinans v/nordea er det avgitt en simpel kausjon. Ved simpel kausjon må banken ha forsøkt pågang på Returkraft AS, og forsøkt utnytte alle Returkraft sine verdier før de kan gå på kommunene som kausjonister. Dette vil si at Returkraft må være insolvent, før kommunene kan kreves som kausjonister. 6

7 For lånet i Kommunalbanken er det stilt selvskyldnerkausjon. Ved en selvskyldnerkausjon er det tilstrekkelig for banken å konstatere et mislighold hos Returkraft. Da kan banken kreve kommunene som kausjonister. Det er altså kortere prosess å inndrive en selvskyldnerkausjon. Begge kausjonsvariantene har imidlertid i seg de samme hovedelementene; det å stille sikkerhet for en annen låntaker, for et bestemt beløp i en bestemt periode. I denne saken vil det dermed ikke være avgjørende forskjeller for kommunene hva slags type kausjon som stilles. Ansvaret vil uansett være det samme. Momenter til saken Som kjent er det knyttet stor usikkerhet til Returkraft som selskap. I denne utredningen analyseres ikke risikoen som grunnlag for beslutningen, da den gjelder reparasjon av manglende formalia knyttet til dokumenter. Det er likevel all grunn til å peke på noen de mest alvorlige forholdene, blant annet: forskrifter i forhold EØS-regelverket for ulovlig konkurransestøtte de senere års endringer i norske avfallsforskrifter og regnskapsmessige konsekvenser ved anvendelse av disse markedssituasjonen for næringsavfall miljøaspektet ved å sende avfall på biler til Sverige selskapets generelle økonomi Mer om økonomiske risikofaktorer Rentestrategi Vi er kjent med at det er inngått fastrenteavtaler knyttet til store deler av lånegjelden på et betydelig høyere nivå enn dagens flytende renter. Selskapets rentestrategi er således ikke knyttet opp til hverken den kalkulatoriske renten for selvkostberegninger (anbefaling i veileder). Selvkostfond/-bruk Det er videre grunn til å stille spørsmål omkring selskapets håndtering av selvkostfondet. Dette fondet utgjør ca. 94 millioner kroner pr Dette beløpet må i fremtiden kreves inn gjennom avfallsgebyrer. Egenkapitalsituasjonen Selskapet har en svak egenkapital (0,7 %). Denne kan bli ytterligere utfordret gjennom 2015, avhengig av hvilke regnskapsprinsipper (fordeling mellom husholdning/næring) som legges til grunn. Konvertering av ansvarlig lån fra eierne på 40 mill. til egenkapital er antydet som en mulig løsning for å styrke egenkapitalen. Avfall Sør har som største aksjonær antydet dette som et tiltak, men det er ikke formelt besluttet og det betinger uansett at samtlige eiere stiller seg bak dette. Likviditetsutfordringen/betjening av lån Det er kjent at selskapet er i stand til å betjene gjelden med renter og avdrag i 2015, men at dette ikke er mulig å få til fra Det er ikke presentert en ferdig løsning på dette. Forlenge nedbetalingstiden på lånene er antydet som en mulighet. I så fall vil 7

8 dette være en komplisert og omstendelig prosess. Først må bankene godkjenne dette, så må samtlige kommunestyrer godta dette, og til slutt må Fylkesmannen godkjenne vedtakene. Til slutt må det så lages nye erklæringer fra bankene som signeres av samtlige kommuner. Basert på erfaring i denne saken med slike dokumenter, er det tvilsomt om dette er et ønskelig virkemiddel. Et vesentlig poeng her er at dersom man ikke betjener renter og avdrag på et lån som er sikret med selvskyldnerkausjon, så må kausjonisten påregne å bli avkrevd det forfalte beløpet umiddelbart. Det er derfor utrolig viktig at likviditetsløsningen er på plass i forkant av de signaliserte likviditetsutfordringene selskapet beregner i Resultat 2014 Regnskapstall for 2014 er ikke revidert. Basert på tidligere uttalelser fra selskapet ble det antatt at året ville ende med et til dels betydelig underskudd. Selskapets ledelse bekrefter at resultatet for 2014 er svakt i pluss. Dette vil i så fall bidra til at den allerede vanskelige situasjonen ikke blir ytterligere forverret. De påpekte risikofaktorene er ikke uvesentlige. Rådmannen mener likevel at det formelt sett er helt nødvendig å få gjort denne dokumentreparasjonen slik at ansvaret blir formelt fordelt i tråd med intensjonene fra 2010/2011. Oppsummert oppfattes risikoen for selskapet å være svært høy. Fordeling av kausjonsansvaret Kausjonsansvaret må fordeles på de to låneforholdene. Oversikten er her basert på forholdsmessige andeler av de to lånene og de opprinnelige godkjenninger av samlet kausjonsramme godkjent av Fylkesmannen: Garantibeløp Eksportfinans Kommunalbanken Vennesla Søgne Songdalen Sum Status nå Vennesla, Søgne og Songdalen kommuner har arbeidet tett sammen i denne saken, og har hatt en løpende dialog med Kommunerevisjonen med tanke på å løse denne utfordringen. Vi har sett på 2 mulige løsninger: 1. Reparere dokumentene ved at Nordea (som kausjonist overfor Eksportfinans) og Kommunalbanken utsteder nye kausjonserklæringer til Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen kommuner. Dette er i tråd med de opprinnelige vedtak i kommunene og er det som er godkjent av Fylkesmannen i Vest-Agder. Manglende presisjon i vedtakene gjør at disse dessverre ikke kan brukes. Disse henviser til Nordea som långiver, og ikke til Nordea som kausjonist for lånet i Kommunekreditt. 8

9 2. Kristiansand bibeholder sitt brutto kausjonsansvar overfor begge bankene, og det etableres i stedet en løsning med «kontragaranti». Dette betyr at de 3 kommunene gir en garanti overfor Kristiansand kommune, i stedet for å garantere direkte overfor bankene. I praksis vil dette gi samme løsning som pkt. 1., men da endres ingenting direkte overfor bankene. Kontragaranti som begrep er i denne sammenhengen å forstå som en kausjon. Kontragaranti må derfor forstås som et uttrykk for en modell. Det viser seg at bankene ikke er bekvemme med de kausjonserklæringer som er gjeldende, og de vil betinge seg nye, og strengere kausjonserklæringer fra alle kommunene dersom det velges løsning nr.1. Dette betyr i så fall at kommunene får et større ansvar enn opprinnelig forutsatt. Konklusjonen er derfor at uansett valgt løsning må Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenne garantiene på nytt. Dette er samtidig ikke helt kurant, da grunnlaget for kausjonene er vesentlig endret siden det ble godkjent. Alle rådmennene er samstemte om at saken uansett bør behandles politisk på nytt. Etter innhentet juridisk vurdering fra advokat Erdvik fra Tofte & co (vedlagt), samt grundige gjennomganger med alle rådmenn og økonomisjefer, er det en samlet vurdering at løsning nr.2 tross alt er den beste. Denne løsningen er også presentert for administrasjonen i Kristiansand kommune, som gir sin tilslutning. Løsningen ble derfor presentert i formannskapet i Kristiansand den Det fremkom ingen innvendinger til denne modellen. I utredningen fra advokat Erdvik er det også vedlagt utkast til kausjonserklæringer som regulerer kausjonsforholdene mellom kommunene. Kommunerevisjonen har vært i kontakt med Fylkesmannen i Vest-Agder og fått avklart på generelt grunnlag at en slik sak om kontragarantier oppfattes å være innenfor Kommunelovens 51. Saken fremmes uansett med forutsetning om innholdsmessig godkjenning fra Fylkesmannen. Saken er koordinert og fremmet for behandling i hhv. Vennesla kommune, Søgne kommune og Songdalen kommune med tilnærmet likt saksfremlegg og forslag til vedtak. 9

10 32/15 1. tertialrapport investering Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: Tertialrapporten pr over investeringsregnskapet viser et finaniseringsbehov på ca. 23 mill. kroner. Dette skyldes i all hovedsak forsering av budsjettet til renseanlegget på Odderøya. I tillegg skyldes det økt budsjett på bl.a. Skarpengland skole og bru på Tveite, og garderobe / vaskeri på Venneslaheimen. Reell overskridelse på prosjektene er ca. 2,7 mill. kr. Finansieringsbehovet foreslås dekket på følgende måte: Mottatt ekstra låneopptak fra Husbanken, kr ,- (til økt utlån) Refusjon for manglende parkering, kr ,- (avsettes til fond) Bruk av generelt disposisjonsfond kr ,- Redusert budsjett 2015 som følge av forsert fremdrift til 2014, kr ,- Opptak av nytt lån, kr ,- Det vises for øvrig til kommentarer i saksframlegget. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar tertialrapport for investeringsregnskapet pr til orientering. 2. Låneopptak økes med kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet i henhold til finansreglementet av Det foretas budsjettregulering i samsvar med saksframlegget. Vedlegg: Klikk her for å skrive inn vedlegg. 10

11 Bakgrunn for saken: I henhold til kommunelovens kap. 5 og Forskrift om årsbudsjett 10, skal rådmannen gjennom budsjettåret legge frem for kommunestyret rapporter som viser den økonomiske utviklingen i henhold til budsjettet. Dersom det er grunn til det, skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak. Hensikten med denne saken er å gi et mest mulig oppdatert bilde av den økonomiske status på utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet, utlån og ekstraordinære inntekter og utgifter. For å kunne ha en god økonomistyring er det viktig at manglende inndekking på investeringsbudsjettet tas opp til behandling så tidlig som mulig. Dette er også i tråd med kommunens investeringsreglement. Nedenfor er de fleste investeringsprosjektene kommentert, videre blir den økonomiske status sammenfattet i en tabell. Merknader: Prosjekt 9101 IT-investeringer Det er budsjettert med kr ,- til diverse IT-investeringer. I tillegg er det ubrukte midler fra tidligere år på grunn av forsinkelser. I henhold til planene vil kr ,- av de ubrukte midlene blir benyttet i år. Rådmannen foreslår å avvente budsjettendring til 2. tertial når fremdriften i prosjektene er mer avklart. Prosjekt 9121 Grunnerverv Det er budsjettert med 1 mill. kr. til å erverve mindre grunnarealer i forbindelse med ulike tiltak og behov gjennom året. I tillegg er det avsatte midler fra tidligere år. Det er fortsatt ikke fastsatt pris for parkeringsarealene i Graslia. Dette vil forhåpentligvis bli avklart i løpet av året. Rådmannen forutsetter at budsjettet inkludert tidligere avsatte midler er tilstrekkelig, og foreslår ingen budsjettendring. Prosjekt 9124 Egenkapitalinnskudd KLP KLP er et gjensidig selskap der kundene er eiere. Egenkapitalen skal utgjøre en prosentandel av pensjonsforpliktelsene. Når forpliktelsene øker må også egenkapitalen økes. Dette er bakgrunnen for at kommunen må betale egenkapitaltilskudd til KLP. I budsjettet er det satt av kr ,-. Vi vet foreløpig ikke hva de faktiske utgiftene blir, men rådmannen antar at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 9127 Grunnerverv næringsarealer Det var budsjettert med kr ,- til kjøp av næringsarealer på Støleheia i De faktiske utgiftene ble totalt ca. kr ,-. Besparelse i prosjektet er dermed kr ,12. En del av utgiftene har kommet i år, og rådmannen foreslår å korrigere budsjettet i tråd med dette. Prosjekt 9129 Avdrag fra KBR I forbindelse med opprettelse av Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS ble det bestemt at utstyr og maskiner skulle overføres til selskapet. Dette skal betales tilbake i 11

12 løpet av en 20-års periode. Kommunen vil motta ca. kr ,- i avdrag i Dette er i henhold til budsjettet. Prosjekt 9137 Lydanlegg kinoen Det er budsjettert med kr ,- til nytt lydanlegg i kinoen. Dette er ikke på plass enda. Rådmannen forutsetter at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 9137 Varmegardin til dør på Kulturhuset Det er budsjettert med kr ,- til varmegardin til dør i kaféen på Kulturhuset. Varmegardinet montert. Vi har ikke fått faktura enda, men vi forventer en besparelse i forhold til budsjettet. Beløpsgrensen for investering er kr ,-, og rådmannen vil derfor foreslå å overføre bevilgningen til driftsbudsjettet. Prosjekt 9154 Gågata Det er satt av 2 mill. kr. til prosjektet i år. I tillegger det overført ca. kr ,- fra tidligere år. Prosjektet er litt forsinka, men vi tar sikte på ferdigstillelses innenfor budsjettramma, i løpet av august. Prosjekt 9191 Utlån og refusjoner Startlån: Det er budsjettert med at betalte og mottatte avdrag balanserer med 5,7 mill. kr. I forbindelse med regnskapsavslutningen foretas det avregning av disse inntektene og utgiftene, og oppgjør mot Husbanken eller fondsavsetning foretas i forhold til dette. Inntektene og utgiftene vil dermed balansere ved årets slutt. Rådmannen foreslår ingen endring i budsjettet. Som nevnt i tertialrapporten i fjor fikk vi kun 8,2 mill. kr. av de budsjetterte 10 mill. kr. i låneopptak fra Husbanken. I januar i år fikk vi utbetalt de resterende 1,8 mill. kronene. I tillegg har vi mottatt 8,6 mill. kroner av de budsjetterte 10 mill. kr. i Til sammen har vi altså mottatt 10,4 mill. kroner. Rådmannen foreslår å korrigere budsjettet tilsvarende. Om dette medfører budsjettsprekk på renteutgiftene avhenger av renten resten av året. Vi kommer tilbake til dette i 2. tertialrapport. Avdrag på andre utlån: Moseidmoen industribygg AS skal i følge avtalen betale årlige avdrag på kr ,-. Avdraget betales pr Budsjettet er i tråd med denne avtalen. Refusjon fra Hellvik hus AS: I henhold til utbyggingsavtalen med Hellvik hus vedrørende Smååsane boligfelt skal utbygger betale kr ,- pr. år i refusjon for kommunens avdragsutgifter. Prosjekt 9199 Kjøp av aksjer og andeler I forbindelse med opprettelsen av Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS var det i 2014 budsjettert med kr ,- til kommunens eierandel i selskapet. Alle 12

13 formalitetene var ikke på plass før i 2015, og vi har dermed betalt dette i år. Rådmannen foreslår at beløpet dekkes av overførte midler fra Prosjekt 9206 Kantine Skarpengland skole inventar og utstyr. Det er budsjettert med kr ,- til inventar og utstyr i kantina på Skarpengland skole. Møblene er bestilt innenfor budsjettrammen. Prosjekt 9430 Bil til dagsenter / avlastningshjem I 2014 var det budsjettert med kr ,- til kjøp av 9-seter til bruk for persontransport til Måneglytt dagsenter og avlastningshjemmet. Bilen ble levert på nyåret, og nettoutgiften ble kr ,-. Rådmannen foreslår at dette dekkes med overførte midler fra 2014, samt å øke budsjettet med kr ,-. Prosjekt Skiløyper Moseidheia Det er overført ca. kr ,- fra tidligere år til tilrettelegging av skiløypene på Moseidheia til skøyting. Beløpet vil bli brukt i løpet av høsten. Prosjekt Lysløyper Det er budsjettert med kr ,- i kommunal egenandel for utskifting av lysarmatur i lysløypene. Dette er tenkt brukt til lysløypa ved Eikeland skole. Arbeidet vil bli utført før skisesongen starter. Prosjekt Strandsti Venneslafjorden Det er budsjettert med 1,5 mill. kr. til prosjektet i I tillegg er det overført i underkanten av 1,5 mill. kr. fra tidligere år. Planprosessen og arbeid med grunnerverv er i gang. Oppstart av arbeidet på stien vil tidligst være høsten Prosjekt Plasthall, Moseidmoen Det er overført 2,4 mill. kr. til dette fra budsjettet i Klagesak fra naboene ligger til behandling hos Fylkesmannen. Prosjekt Uteområde Vennesla ungdomsskole / Venneslahallen Det foreligger ingen reguleringsplan for uteområde ved Vennesla ungdomsskole / Venneslahallen. Dette arbeidet har vi jobbet med i ca. ett år, og arbeidet er fortsatt ikke ferdig. Fra 2014 ble det overført et underskudd på ca. kr ,-. Hittil i år har vi brukt ca. kr ,-, og det vil påløpe enda flere utgifter til konsulentarbeid. Rådmannen vil foreslå å øke budsjettet med kr ,- til å dekke disse utgiftene. Prosjekt Mosjonsløype Venneslaheimen Det gjenstår ca. kr ,- av midlene til prosjektet. Vi planlegger å utvide løypa med to nye moduler i løpet av året. Vi har søkt Kreftforeningen om tilskudd til prosjektet. Det forventes at prosjektet avsluttes innenfor budsjettrammen. Prosjekt Lastebil og plenklipper til park og idrett 13

14 Det er budsjettert med 1,4 mill. kroner til utskifting av lastebil og ny plenklipper til park og idrett. Dette er bestilt, og budsjettet er tilstrekkelig. Den lastebilen vil bli solgt. Det er ikke budsjettert noe inntekt for dette salget. Dette kommer vi tilbake til i 2. tertial. Prosjekt Rullestolrampe Øvrebø kirke Det er budsjettert med kr ,- til dette. Arbeidet med å etablere rampen er klart til igangsetting når alle formelle godkjenninger foreligger. Vennesla kirkelige fellesråd jobber med dette. Rådmannen forutsetter at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt Homme idrettsanlegg tilkobling avløp Det er budsjettert kr ,- til dette i år. På grunn av forsert fremdrift ble utgiftene ført i Som omtalt i regnskapssaken blir dette dekket av årets budsjett. Prosjekt Balløkke Eikebakken Det er budsjettert med kr ,-. Dette er et samarbeidsprosjekt med Eikebakken Vel. Vi forventer oppstart i juni. Rådmannen forventer at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt Badeplass Sangeslandsvannet Det er budsjettert med kr ,- til dette. Vi forventer at arbeidet blir avsluttet innenfor budsjettrammen før fellesferien. Prosjekt 9804 / 9813 Øvrebøhallen Det vises til sluttrapport som behandles som egen sak. Regnskapet viser en besparelse i budsjettet på kr ,68. Dette forutsetter at gjenstående utgifter til trimutstyr og asfaltarbeid blir som forventet. Det foreslås ingen budsjettendring nå, men vurderer dette i 2. tertialrapport når alle fakturaene er ført. Prosjekt 9817 Div. ENØK tiltak Det står 2 mill. kr. til diverse ENØK tiltak i budsjettet. Vi holder på å vurdere hvilke tiltak som skal gjennomføres. Vurderingen blir gjort på bakgrunn av ENØK-analyse som ble gjennomført i Knutepunktet, samt egne vurderinger av behov. Det kan tenkes at noen midler må overføres til neste år, men det kommer vi evt. tilbake til i 2. tertialrapport. Prosjekt 9823 Utvidelse, Klokkerstua barnehage Det er overført kr ,- av tidligere budsjetterte midler til Prosjektet er avsluttet med en besparelse i forhold til budsjettet på ca. kr ,-. Dette forutsetter at de resterende fakturaene blir som forutsatt. Rådmannen foreslår at tidligere avsatte midler reduseres tilsvarende. Se for øvrig egen sluttrapport. Prosjekt 9824 Utfasing av oljefyringsanlegg som hovedvarmekilde Det gjenstår ca. kr ,- fra tidligere år til å gjennomføre et forprosjekt for å vurdere utfasing av oljefyringsanleggene i kommunale bygg. Arbeidet pågår, og forventes å avsluttes innenfor budsjettrammen. Rådmannen foreslår at budsjettet reguleres i tråd med dette. 14

15 Prosjekt 9825 Lokaler til byggforvaltning Det er budsjettert med kr ,- til et forprosjekt for å vurdere flytting av byggforvaltning sitt verksted til det gamle biblioteket/brannstasjonen. I sak 29/15i planog økonomiutvalget ble det vedtatt at teknisk skal ha sine lokaler i det gamle biblioteket / brannstasjonen. Administrasjonen skal gjennomføre en detaljprosjektering med oppdatert kostnadsberegning før igangsetting av tiltaket. Det vil være naturlig at disse prosjekteringene koordineres. Prosjekt 9826 Bad på Måneglytt dagsenter Det er budsjettert med kr ,- til utbedre eksiterende bad på Måneglytt. Eksisterende bad er ikke tilpasset for rullestolbrukere som har behov for stell og pleie. Ved nærmere gjennomgang anslås utbedringen å koste ca. kr ,- pr. bad. Situasjonen er prekær, og rådmannen foreslår at budsjettet økes med kr ,- slik at ett bad blir utbedret. Utbedring av det andre badet må eventuelt vurderes i budsjettprosessen til høsten. Prosjekt 9834 Brandeli 4 Det er overført ca. 2,6 mill. kr. fra tidligere år til gjenoppføring av bolig som brant i september Arbeidet har tatt mye lengre tid enn forutsatt på grunn av reguleringsmessige utfordringer. Byggearbeidene forventes ferdigstilt i løpet av våren Rådmannen foreslår ingen budsjettendring nå. Prosjekt 9835 Oppgradering av garderobe og vaskeri på Venneslaheimen Totalt var det budsjettert med kr ,- til prosjektet i investeringsbudsjettet. Av disse er det overført ca. kr ,- fra 2014 til å ferdigstille oppgraderingen av eksisterende vaskeri, samt utbedre garderobeforholdene på Venneslaheimen. Dette var et pålegg fra Arbeidstilsynet. I tillegg var det budsjettert med kr ,- til prosjektledelse og kr ,- til økt bemanning i driftsbudsjettet i Disse ble ikke brukt, og var en del av overskuddet til kommunen i Vi har ikke mottatt alle fakturaene på oppgraderingen enda, men det kan se ut til at budsjettet sprekker med ca. kr ,-. Dette skyldes mer omfattende elektroarbeid enn forutsatt. De nye vaskemaskinene krevde bl.a. internettilgang, noe det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Rådmannen foreslår å øke investeringsbudsjettet med kr ,-. Tar vi hensyn til reduserte driftsutgifter i 2014 har ikke prosjektet noen reell overskridelse. Prosjekt 9836 Auravegen 28B kommunal bolig Det gjenstår ca. kr ,- fra 2014 til nødvendig utbedring av boligen. Dette arbeidet vil bli gjennomført i løpet av året. Rådmannen forventer at budsjettet overholdes. Prosjekt 9837 Hægeland herredshus oppfølging brannrapport Det er budsjettert med kr ,- til prosjektet. Brannalarmanlegg er montert, og rømningsvei vil bli etablert i løpet av året. Det forventes at budsjettet er tilstrekkelig. 15

16 Prosjekt 9842 Garderober Venneslahallen, opprustning Det gjenstår ca. kr ,- av tidligere avsatte midler til prosjektet. Arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av året. Prosjekt 9843 Tak, kommunale bygg Det er budsjettert med 1 mill. kroner til oppgradering av tak på kommunale bygg. Arbeidet vil bli utført innenfor budsjettrammen i løpet av året. Prosjekt 9846 Ny svømmehall Det er budsjettert med 80 mill. kr. i utgifter til svømmehallen i år. I fjor ble det brukt kr ,52 mer enn budsjettet på grunn av forsert fremdrift. Dette må dekkes av årets budsjett. Vi vil vurdere fremdriften i forhold til budsjettet i 2. tertialrapport, og det Svømmehallen forventes å være klar til bruk høsten Prosjekt 9847 Vennesla ungdomsskole Totalt var budsjettet 19,5 mill. kroner til prosjektet. Prosjektet er ferdig, og regnskapet viser et merforbruk på kr ,46. Rådmannen foreslår å øke budsjettet tilsvarende. Det vises for øvrig til sluttrapport som fremmes som egen sak. Prosjekt 9869 Barnehage / skole I økonomiplanen er det satt av 40,1 mill. til dette prosjektet. Av dette er 20,5 mill. budsjettert i I forbindelse med sak vedr. skole- og barnehagestrukturen som ble behandlet av kommunestyret i mars ble det bl.a. vedtatt å starte forhandlinger med hensikt å overta Barnestua barnehage som kommunal barnehage og bygge denne ut til en 5 avdelings barnehage. Det ble forutsatt at sak ang. dette skulle være ferdig i løpet av 1. halvår. Prosessen er noe forsinket og rådmannen tar sikte på at saken kan bli behandlet på første møte etter sommerferien. Prosjekt 9874 Solsletta barnehage Barnehagen har benyttet tidligere års overskudd til å oppgradere kjøkkenet. Rådmannen foreslår at det foretas nødvendige budsjettreguleringer i henhold til dette. Prosjekt 9893 Skarpengland skole Prosjektet er ferdigstilt med et merforburk på ca. kr ,-. Dette forutsetter at de resterende fakturaene blir som forutsatt. Rådmannen foreslår at budsjettet økes med kr ,-. Det vises for øvrig til sluttrapport som fremmes som egen sak. Prosjekt 9894 Omsorgsboliger, demente Det er overført ca. kr ,- fra tidligere år til ferdigstillelse av forprosjektet. Rådmannen forventer at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 9898 Lokaler teknisk forvaltning Det er budsjettert med 4,5 mil. kr. til prosjektet i I tillegg er det overført ca. kr ,- fra tidligere år. I mai vedtok plan- og økonomiutvalget at det gamle biblioteket/brannstasjonen skal rustes opp og bygges slik at de er tilfredsstillende for 16

17 teknisk forvaltning. Før igangsetting av tiltaket skal det gjennomføres en detaljprosjektering med påfølgende oppdatert kostnadsberegning. Vi vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport. Prosjekt 9906 Refusjon for manglende parkeringsplasser i sentrum Det stilles krav til antall parkeringsplasser i byggeprosjekter. Antallet parkeringsplasser som kreves til annet formål enn bolig kan frikjøpes. Det er ikke budsjettert med inntekter fra dette. Hittil i året er det kommet inn kr ,-. Dette anes som øremerket til parkeringsformål, og settes dermed av til et bundet fond. Prosjekt Jernbanebro Åsvegen Det er lagt inn 6,5 mill. kr. til prosjektet i Av dette dekkes kr ,- i merutgifter som ble ført i prosjektet i 2014, jfr. regnskapsavslutningen. Anbudstegninger ligger til godkjenning hos Jernbaneverket, og vi vet ikke når oppstart vil skje. Prosjekt Oppgradering veglysanlegg Det er budsjettert kr ,- til dette i Beløpet vil bli brukt i løpet av året. Vi har fått tilsagn om støtte fra Enova til prosjektet. Totalt kr ,- fordelt på de årene hvor oppgraderingen skjer. Beløpet utbetales når prosjektet er ferdig. Det foreslås ingen endring i budsjettet. Prosjekt Bru, Tveite (Hægeland) I årsrapport og regnskap for 2014 ble det orientert om at dette prosjektet var ferdigstilt med en total overskridelse på kr ,-. Dette beløpet ble dekket inn i regnskapssaken. I arbeidet med 1. tertialrapport har det blitt avdekket en stor misforståelse vedørende dette prosjektet. Kontrakten med leverandør lød på ca. 6,2 mill. eks. mva. I budsjettet ble det lagt inn 6,2 mill. inkl. mva. Det er altså ved en feil ikke budsjettert med mva. i prosjektet. Underveis i prosjektet har enheten rapportert regnskapstall ekskl. mva., og økonomiseksjonen har forutsatt at det er rapportert inkl. mva. Denne feilen har medført at vi har en underdekning i prosjektet på kr ,- Rådmannen beklager feilen som har oppstått, men foreslår å endre budsjettet med dette. Prosjekt Utbedring Støavegen Det er budsjettert med kr ,- til prosjektet i år. Det er planlagt at arbeidet skal starte i løpet av sommeren. Rådmannen forutsetter at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt Parkeringsplass Øvrebøhallen Det var budsjettert kr ,- til dette i Vi har enda ikke fått regning på grunnervervet fra grunneier. Dette vil bli ordnet i Rådmannen foreslår at budsjettet korrigeres i tråd med dette. 17

18 Prosjekt Oppgradering broer Det er budsjettert med kr til prosjektet i Det er utført arbeid på to broer på Saga. Det er i tillegg planlagt noe i Bjelkedalen. Det forventes at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt Vegskilting Det er overført ca. kr ,- fra tidligere år. Adresser ved fylkesvei 405 skal skiltes i sommer. Det forutsetts at budsjettet overholdes. Prosjekt Trafikksikkerhetsplan/hovedplan veg Det er budsjettert med kr ,- til dette i I tillegg er det overført ca. kr ,- fra tidligere år. Vegteknisk Institutt startet arbeidet i april. Det forventes at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt Parkeringsplass Graslia Det har kommet noen få utgifter til ferdigstillelse av parkeringsplassen i I tillegg kommer det utgifter til kjøp av grunn. Disse foreslås dekket av tidligere avsatte midler til parkering i sentrum. Prosjekt Fremtidig vegutbedring Bjørkelivegen / Rakkestad Det er budsjettert med kr ,- til reguleringsplan for området. Det er varslet oppstart arbeidet, og rådmannen forutsetter at budsjettet overholdes. Vi har mottatt totalt ca. kr ,- i anleggsbidrag til fremtidig vegutbedring av Bjørkelivegen og Rakkestad. Disse midlene er avsatt til bundet fond. Vi vil vurdere om dette kan gå til reguleringsplanarbeidet. Prosjekt Odderøya Renseanlegg Kristiansand kommune rapporterer om at utgiftene så langt er i tråd med budsjettet. Vi har budsjettert med vår andel av prosjektet, til sammen kr. 42 mill. kr. fordelt med 21 mill. kr. pr. år i 2016 og Vi har mottatt prognoser for fremdriften i prosjektet fra Kristiansand kommune, og vi ser at utgiftene vil fordeles på annen måte enn vårt budsjett. Rådmannen foreslår at budsjettet for 2015 økes med 19,4 mill. kr., og at budsjettet i 2016 og 2017 korrigeres i budsjettprosessen til høsten. Det forutsettes at totalrammen overholdes. Forskyvningen vil påvirke selvkostberegningene. Dette vil vi også komme tilbake til i budsjettet for Prosjekt 9988 Nye biler og maskiner, teknisk Det er satt av kr ,- til utskifting av biler og maskiner på teknisk. Midlene skal benyttes til ei skrape. Prosjekt 9998 Rassikring, kommunens eiendom I budsjettet er det kr ,- til dette i Arbeid vil bli utført i sommerferien slik at veien kan stenges. Rådmannen forutsetter at budsjettet overholdes. 18

19 Diverse vann- og avløpsprosjekt Det ligger totalt 23,3 mill. kr. i budsjettet til diverse vann- og avløpsprosjekt. Dersom det oppstår uforutsette utgifter på noen prosjekt vil dette i størst mulig grad dekkes inn ved å skyve på andre planlagte oppgaver. Generelt Rådmannen foreslår at budsjettet reguleres der det forutsettes å bruke av tidligere avsatte midler. Oppsummering forslag til saldering Oversikten nedenfor viser prosjektene med forventet avvik og forslag til korrigert finansiering. Tabellen viser også korrigert bruk av avsatte midler som er budsjettert tidligere år, og som er tenkt brukt i år. Hvilke prosjekt dette gjelder, og beløp, er omtalt i saksframlegget. Bruk av tidligere avsatte midler må etter regnskapsforskriften rebudsjetteres. Dette vises i egen kolonne «Ovf. fra tidl. budsjett». Dette er ikke reelle økninger / reduksjoner i budsjettet. 19

20 Budsjett 2015 Prosjekt Økt utg./ red. innt. Red. utg./ økt innt. Ovf. fra tidl. budsjett 9127 Grunnerverv næringsarealer Gågata Gågata, bruk av fond Utlån, startlån Opptak av lån fra Husbanken Eierandel Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat Bil til dagsenter / avlastningshjem Skiløyper Moseidheia Strandsti, Venneslafjorden Strandsti, Venneslafjorden, bruk av fond Plasthall, Moseidmoen Uteområde, Vennesla ungd.skole / Venneslahallen Mosjonsløype, Venneslaheimen Klokkerstua barnehage Utfasing av oljefyringsanlegg Bad Måneglytt Garderobe / vaskeri, Venneslaheimen Auravegen 28 B Garderober Venneslahallen Vennesla ungdomsskole Solsletta barnehage (netto) Solsletta barnehage, bruk av fond Skarpengland skole Omsorgsboligere, demente, forprosjekt Lokaler teknisk forvaltning Refusjon for manglende parkering Ref. parkering, avsetning til bundet fond Bru, Tveite Parkeringsplass, Øvrebøhallen Vegskilting Trafikksikkerhetsplan / hovedplan veg Odderøya renseanlegg Bruk av generelt disp.fond Økt låneopptak Brukt for mye tidligere 2014, dekkes av budsjett Uteområde, Vennesla ungd.skole / Venneslahallen Homme idrettsanlegg, tilkobling avløp Svømmehall Vennesla ungdomsskole Jernbanebro, Åsvegen Bru, Tveite Odderøya renseanlegg Ovf. til budsj Finansiering tidligere år, brukes i 2015 (netto) Sum ,00 - Tabellen ovenfor viser et finansieringsbehov i 2015 på ca. 23 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak tidsforskyvning på budsjetterte midler til Odderøya renseanlegg. I tillegg skyldes det økt bevilgning til bl.a. bru på Tveite, vaskeri/garderobe på Venneslaheimen, samt utbygging av Skarpengland skole. Rådmannen foreslår å øke budsjettet i tråd med tabellen og kommentarer i saksframlegget. Økningen foreslås dekket ved å bruke av det generelle disposisjonsfondet, økt låneopptak i år, samt ubrukte lånemidler fra tidligere år. 20

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Songdalen kommune Side 1 av 89 Innhold Forord 4 Kommunestyrets vedtak 6 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser 9 Prognoser 10 Boligbygging

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

2. tertialrapport 2010

2. tertialrapport 2010 2. tertialrapport 2010 Rådmannen i Drammen 19. oktober 2010 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 2.TERTIALRAPPORT 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2010... 5 1.1 STRAMMERE STYRING GIR LAVERE

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2015-2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan med handlingsprogram 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 7 Sentrale utviklingstrekk 8 Befolkningsutvikling med prognoser 8 Historisk befolkningsutvikling i

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer