Trainee Norsk Bergindustri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trainee Norsk Bergindustri"

Transkript

1 Mineralproduksjon 2 (2012) Faglig notat Trainee Norsk Bergindustri Hans Tore Mikkelsen 1,2 1 Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU, Sem Sælandsvei 1, 7491 Trondheim 2 Stjørdal Fagskole/Ole Vig VG skole, Boks 254, 7501 Stjørdal fra Norsk Bergindustri etablerte egen traineeordning for sine medlemsbedrifter i mai Den har som hovedformål å stimulere til rekruttering og kompetanseoppbygging. Ordningen skal utvikle traineer, som både under traineeopphold og gjennom senere karriere innenfor bergindustrien, blir en verdifull ressurs for både bedrifter og bransje. De to første traineene ble ansatt høsten Den 1. september 2012 ansetter Trainee Norsk Bergindustri sin tredje trainee. Ordningen er under kontinuerlig evaluering og utvikling for å sikre at målsettinger vedtatt av styret i Norsk Bergindustri blir nådd. 1. INNLEDNING Trainee Norsk Bergindustri ble opprettet i første halvdel av Ordningen har som formål å stimulere til rekruttering og kompetanseoppbygging. Gjensidig oppbygging av kompetanse hos traineer og bedrifter skal skje gjennom arbeid med aktuelle problemstillinger og gjennom fagsamlinger hvor relevante tema for bergindustrien tas opp. Ordningen skal utvikle traineer, som etter utløp av traineeperioden, forventes å bli en verdifull ressurs for bergindustribedrifter og bransjen totalt. Medlemmer i Trainee Norsk Bergindustri er Franzefoss Minerals AS, Franzefoss Pukk AS, Hustadmarmor AS, NCC Roads AS, Norsk Mineral AS, Norsk Stein AS, Norwegian Crystallites AS, Rana Gruber, Sibelco Nordic AS og Titania AS. Det er opprettet en egen styringsgruppe for ordningen. Frem til april 2012 bestod styringsgruppen av Harald Natvig, Hustadmarmor AS (som leder), Roar Sandøy, Sibelco Nordic AS; Erik Ludviksen, NTNU, studentene Silje Marie Vasstein og Margrete Øie Langåker, Bergringen samt Hans Tore Mikkelsen (koordinator). Fra

2 86 Mineralproduksjon 2 (2012) april 2012 fratrådte Harald Natvig. Odd Hotvedt, Norsk Stein AS kom inn som nytt medlem mens Roar Sandøy tok over som styringsgruppens leder. Trainee-ordningen er tilrettelagt for mastergradskandidater innen geologi og bergfag. MSc Åsa Barstad og Ida Røisi ble ansatt som det første kull traineer med virkning fra 1. september Begge er utdannet fra realfagsstudiet ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU våren Barstad har foreløpig hatt opphold ved Titania AS, oppholder seg for tiden ved Brønnøy Kalk AS og vil avslutter sin trainee-periode ved Franzefoss Pukk AS. Røisi har hatt opphold ved Sibelco Nordic AS på Stjernøy, oppholder seg for tiden ved Rana Gruber og vil avslutter sin trainee-periode hos Hustadmarmor AS. Hver oppholdsperiode er på totalt åtte måneder. Siv Krane Rodahl avslutter sin mastergradsutdanning ved studieretning Tekniske geofag våren Hun ansettes som trainee fra 1. september 2012 og vil oppholde seg ved bedriftene Norsk Stein AS, Sibelco Nordic AS, Stjernøy og Norwegian Crystallites AS frem til og med 31. august I avsnittene under beskrives ordningen og fremtidige utfordringer. Det gis også en beskrivelse av mulige tiltak som har til formål å videreutvikle ordningen. 2. TRAINEE-PERIODEN Ansettelsen som trainee er basert på opphold i tre bedrifter over totalt to år som normalordning. I figur 1 er dette fremstilt skjematisk for ansettelsesperioden Figuren viser også hovedelementer med hensyn til ansettelse av traineer og oppfølging underveis Plan November 2012: Utlysning trainee-stillinger. Søknadsfrist 15. januar Januar-Februar 2013: Intervju. Bedriftspresentasjoner. Ansettelse og valg av bedrifter for opphold. Fagsamlinger med relevante tema innen HMS, ledelse, økonomi, bergfag osv. Rekruttering av nye medlemsbedrifter og aktuelle mastergradskandidater med mastergradsutdanning i geologi eller bergteknikk Evalueringer ved oppstart, midt i og avslutning av opphold i hver bedrift og ved avslutning av trainee-perioden Figur 1. Trainee Norsk Bergindustri - opphold ved tre bedrifter over totalt to år.

3 Mineralproduksjon 2 (2012) KOMPETANSEUTVIKLING Kompetanseutviklingen skjer ved at traineen gjennomfører avtalte arbeidsoppgaver og gjennom deltakelse på fagsamlinger hvor relevante tema for bergindustrien tas opp. Fagsamlingene skal også bidra til nettverksbygging. Arbeidsoppgavene forutsettes å være nyttig og utviklende for både trainee og bedriften hvor traineen oppholder seg. Oppgavene bør samtidig representere en utfordring for traineene og bør over hele trainee-perioden også dekke så mye som mulig av verdikjeden for en typisk bergindustribedrift. Under oppholdet ved Sibelco Nordic AS, Stjernøy har trainee Ida Røisi arbeidet med oppgaver tilknyttet dagbruddsdrift som innsamling og oppredning av salveprøver, innmåling av salver, kvalitetsevaluering i dagbrudd, datainnsamling, bergartsbeskrivelser m.m. Trainee Åsa Barstad var utplassert ved utviklingsavdelingen ved Titania AS under sitt opphold ved bedriften. Arbeidsoppgavene var tilknyttet prosjekter rettet mot oppredningsprosessen, inklusive optimalisering av utvalgte prosesstrinn. Figur 2. Traineene Åsa Barstad (til venstre) og Ida Røisi (til høyre). Bildet ble tatt i tilknytning til promotering av trainee-ordningen under Bergdagen 16. februar 2012.

4 88 Mineralproduksjon 2 (2012) Barstad og Røisi deltok på sin første samling i februar Samlingen ble lagt til HMS-dagene. Under sluttevalueringen for den første oppholdsperioden, markerte traineene at de var meget godt fornøyd med utbyttet av den første fagsamlingen. De deltok også i forbindelse med promotering av ordningen overfor studenter ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU i tilknytning til Bergdagen, se figur EVALUERING AV ORDNINGEN I hovedsak gjennomføres det tre evalueringer pr. oppholdsperiode. En startevaluering gjennomføres 3-4 uker etter at traineen er etablert ved bedriften hvor vedkommende har opphold. I startfasen for trainee-ordningen samt ved førstegangs trainee-opphold for den enkelte bedrift gjennomføres startevaluering ved at koordinator besøker trainee og bedrift, mens midt- og sluttevalueringer gjennomføres som telefonmøter med basis i fastlagte evalueringsskjema. Som navnet tilsier, gjennomføres midtevaluering midtveis i oppholdsperioden mens sluttevalueringen gjennomføres ca. 3-4 uker før oppholdet avsluttes. Ved senere startevalueringer hos bedrifter som tidligere har hatt trainee vil også startevaluering gjennomføres som telefonmøte så fremt annet ikke avtales eller ønskes spesielt fra bedriftens eller traineens side. For traineer ansatt i 2011 er evalueringene av første oppholdsperiode og likeens startevalueringen for oppholdsperiode nummer to gjennomført med tilfredsstillende resultat. Traineene er godt mottatt ved sine respektive bedrifter og er kommet godt i gang med sine nye arbeidsoppgaver. I tillegg er det kommet frem momenter som vil kunne bidra til å forbedre ordningen fremover. 5. FREMTIDIGE UTFORDRINGER Utlysning Utlysning av stilling som trainee i 2012 ga to søkere som resultat. I den påfølgende ansettelsesprosessen, som ble gjennomført våren 2012, ble både søkernes ønsker om bedrift og medlemsbedriftenes ønsker om trainee forsøkt tatt hensyn til. Dette er en balansegang som ikke er bare enkel å få til, spesielt når prosessen denne gang medførte ansettelse av en trainee fra 1. september Ansettelse av en trainee for perioden dekker bare delvis opp i forhold til ønsker om trainee presentert fra medlemsbedriftene side. Samme resultat ved senere ansettelser vil dermed være utilfredsstillende for ordningen på sikt. Styringsgruppen vurderer derfor ulike forslag til tiltak som skal gjøre ordningen mer attraktiv og hensiktsmessig for Trainee Norsk Bergindustris medlemsbedrifter og nyutdannede mastergradskandidater.

5 Mineralproduksjon 2 (2012) Ordningen har foreløpig hatt utdanningen av kandidater fra Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU som hovedprioritet. Etter oppdeling av opptak til studier ved Institutt for geologi og bergteknikk og Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk i 2008 har søkertallene til Institutt for geologi og bergteknikk gått opp. Dette lover godt for fremtidig rekruttering til bergindustrien, men samtidig viser det seg at bygg og anleggsbransje, konsulentbransje og offentlige etater som statens vegvesen, jernbaneverket og mange andre representerer en betydelig konkurransefaktor gjennom sitt avtak av kandidater utdannet som ingeniørgeologer og bergmekanikere. De sistnevnte bransjer viser seg å være tidlig ute med stillingsutlysninger, slik at Trainee Norsk Bergindustri må legge opp til tilsvarende praksis. I fremtiden legger styringsgruppen opp til rekruttering fra samtlige geologi og bergfaglige universitetsutdanninger. For å sikre tilgang av traineer til sine medlemsbedrifter anser styringsgruppen som viktig at ordningen markerer seg overfor yngre berg- og geologistudenter ved samtlige Norske universiteter i fremtiden. Ut fra tilbakemeldinger gjennom to ansettelsesprosesser sitter man igjen med et inntrykk av at noen av bergindustribedriftene er svært godt kjente blant studentene gjennom ekskursjoner, omtale i media og i andre sammenhenger, mens andre er mer ukjente. De største og best kjente bedriftene viser seg å være populære valg for søkerne til stilling som trainee. Det vil være nødvendig å gjennomføre tiltak for å markedsføre de mindre kjente medlemsbedriftene gjennom internett, bedriftspresentasjoner eller lignende for å sikre tilgang av traineer også til disse bedriftene. Styring av bedriftsvalg vil til en viss grad også kunne skje gjennom ansettelsesprosessen. Underskudd på kandidater som fremtidige traineer i 2012 viser at tilsvarende situasjon kan oppstå også senere år. Det er derfor nødvendig å se på hvordan medlemsavgiften skal utformes. Det foreligger forslag om endring av medlemsavgift fra dagens fastavgift til en kombinert fast- og løpende avgift hvor den faste avgiften innbetales av samtlige medlemmer, mens den løpende avgiften betales kun når bedriftene har opphold av trainee hos seg. Den siste avgiftsordningen forventes å være mer akseptabel for bedrifter som enten ikke får tildelt trainee eller som reserverer seg mot å ta imot trainee i perioder. Endringen forventes også å gjøre det mer attraktivt for mindre bedrifter som ikke ønsker regelmessig tilgang til traineer å melde seg inn i ordningen.

6 90 Mineralproduksjon 2 (2012) Aktuelle tiltak oppsummeres kortfattet under: - Utlysning av stilling som trainee for perioden gjennomføres i månedsskiftet november-desember Søknadsfrist medio januar Utlysning ved alle norske universiteter med geofaglig eller bergteknisk mastergradsutdanning - Generell informasjonsvirksomhet. Regelmessig informasjon om traineeordningen og dens medlemsbedrifter overfor både avgangsstudenter og yngre studenter ved utdanningsinstitusjoner med geofaglig eller bergfaglig mastergradsutdanning. - Vurdere fremtidig utforming av medlemsavgift. Foreliggende alternativer er fastavgift (som i dag) alternativt en kombinasjon av fast/løpende avgift. Presentere forslag overfor styret i Norsk Bergindustri. Gjennomføre eventuelle endringer med virkning fra høsten 2013.

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Når kunnskap gir resultater--- Rambøll Management på oppdrag for Kunnskapsdepartementet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Sluttrapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Anonymisert versjon av ombudets uttalelse av 28. september 2009

Anonymisert versjon av ombudets uttalelse av 28. september 2009 Til rette vedkommende Anonymisert versjon av ombudets uttalelse av 28. september 2009 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 13. januar 2009 fra A. A mener seg forbigått til

Detaljer

Forord. Rapporten er skrevet av ekstern rådgiver Tellef Raustøl (TRR) på oppdrag fra prosjektleder for 22 B.

Forord. Rapporten er skrevet av ekstern rådgiver Tellef Raustøl (TRR) på oppdrag fra prosjektleder for 22 B. 1 Rapport 2006 22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim et trekantsamarbeid mellom Trondheim kommune, Vital forsikring/trondheim Torg og Salem. 2 Forord Rapporten er skrevet av ekstern

Detaljer

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND PROSJEKT NR. 10967 STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND 1994-1998 Jan Erik Israelsen Bodø 1999 Nordland fylkeskommune Nordland sentralsykehus Hørselssentralen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...3

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Forenklet konkurransegrunnlag Innledning Lofotrådet, ved ungdomsprosjektet, arbeider med å opprette en traineeordning for Lofoten. Ordningen

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Steinar L. Ellefmo Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer