1 MILJØREDEGJØRELSE 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 MILJØREDEGJØRELSE 2014"

Transkript

1 1 MILJØREDEGJØRELSE 2014

2 2 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 2014 har, for Orkla Confectionery & Snacks Norge, KiMs, vært et spennede år. Miljøsatsingen ved KiMs er basert på langsiktighet, systematikk og kontinuerlige forbedringer. Vår årlige Miljøredegjørelse utgis som en bekreftelse på vårt miljøarbeid og vårt ønske om full åpenhet rundt vår miljøbelastning. Du holder nå vår miljøredegjørelse nr. 19 i hånden. Vår virksomhet skal holde et forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsnivå (HMS). Vår HMSpolicy gir rammene for vårt miljøarbeid. Vurdering av miljøaspekter og styring av ressurser mot våre årlige HMS-mål danner basis for den kontinuerlige forbedringen. Vi arbeider aktivt for å unngå personskader og for å øke tilstedeværelsen (redusere sykefraværet) i bedriften. I fht ytre miljø har vi i 2014 hatt stort fokus på forbruk av vann og energi, på tiltak for å redusere luktutslipp fra prosesslinjene og på tiltak for å redusere avfallsmengder. Alt avfall kildesorteres og andel avfall som gikk til gjenvinning var 99 % også i Det ble registrert to overutslipp av fettinnhold og en ukes overutslipp av KOF, suspendert stoff og fettinnhold fra vårt renseanlegg i henhold til påslippsavtale med Østre Toten kommune. Utslippene hadde ingen negativ effekt på kommunalt renseanlegg. Det er ikke registrert øvrige brudd på avtaler mht utslipp til vann, grunn eller luft. Fabrikken ble resertifisert i henhold til ISO i 2014 og er medlem i Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, Grønt Punkt og RENAS. Neste miljøredegjørelse utgis i mai Paul Kregnes Direktør Vareforsyning BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Produksjonen av potetchips og andre potetbaserte produkter startet opp på industriområdet i 1964 under navnet A/S Opplandchips. Fabrikken, som nå er en del av Orkla Confectionery & Snacks Norge, ligger på Skreia i Østre Toten kommune. Produksjonen omfatter potetchips, peanøtter, spesialnøtter og spesialsnacks. Produktene markedsføres under merkene KiMs, Polly og OLW. Ved utgangen av året var det ved fabrikken 75 fast ansatte, samt 2 lærlinger.

3 3 Anlegget hadde i produksjonslinjer: Linje for potetchips Linje for kettlechips Linje for peanøtter Linje for spesialnøtter. Linje for spesialsnacks Samtlige linjer følger i hovedsak de samme produksjonsprinsippene med fritering, krydring/ salting og pakking. For produksjon av nøttemikser har fabrikken eget mikseanlegg. All chips og spesialsnacks friteres i solsikkeolje. Nøtter ble fritert i palmeolje fram til desember og deretter friteres de i nøtteolje. Kettlechips linja ble midlertidig stoppet på høsten. Linja for spesialnøtter ble stoppet og demontert i september for å gi plass til ei ny linje. Som hjelpefunksjoner til produksjonen finnes lager for råvarer, emballasje og ferdigvarer, teknisk avdeling, laboratorium og administrasjon. Potetlageret ligger på Krabyskogen, ca.10 km fra fabrikken. POLICY FOR HELSE-MILJØ-SIKKERHET HMS - policy Vår visjon og målsetting er null skader på mennesker og miljø. I Orkla Confectionery & Snacks Norge er HMS et linjeansvar. Gjennom godt lederskap, opplæring og samarbeid skal vi utvikle en sterk og forbedringsorientert HMS-kultur som skaper gode holdninger og riktig adferd. All vår virksomhet skal utføres innen rammen av offentlige lover og forskrifter, konsesjoner og Orkla EHS standard. Vi skal ha et oppdatert HMS-styringssystem som gjenspeiler interne og eksterne krav. Alle områder i selskapet skal utarbeide mål og handlingsplaner i tråd med overordnede mål, strategier og adferdsverdier. Vi skal arbeide offensivt for å fremme god helse, forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader, og bidra til at medarbeidere med redusert funksjonsevne får god oppfølging og hjelp til rehabilitering. Vi skal risikovurdere virkningen våre aktiviteter, produkt og tjenester kan ha på det lokale og globale miljøet, og iverksette effektive og langsiktige løsninger. Alle medarbeidere, leverandører og besøkende skal gjøres kjent med våre HMS-krav og følge disse. Informasjon om HMS-forhold skal gis på en åpen og pålitelig måte, og vi skal ha en aktiv dialog med våre interessenter i saker som angår HMS. HMS-policyen skal signeres av adm. direktør og gjøres kjent i selskapet.

4 4 KONSESJONER OG STYRINGSSYSTEM KiMs har Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Oppland (delegert myndighet fra Miljøverndirektoratet) og Påslippsavtale for avløpsvann med Østre Toten kommune. Fabrikken er sertifisert iht. den internasjonale miljøstandarden ISO Vi har et kvalitetssystem som, i tillegg til miljø, omfatter helse og sikkerhet, mattrygghet (IK-Mat og HACCP) og administrative rutiner. De ulike systemene er integrert i og styres av kvalitetssystemet slik at prosedyrer og rutiner fanger opp relevante forhold som skal ivaretas. Systemene blir revidert regelmessig av bedriftens egne revisorer. Miljøkontrollør for ISO 14001, Det Norske Veritas, gjennomfører årlig revisjon. Revisjonen i 2014 var en periode 1revisjon. Neste hovedrevisjon er våren Bedriften har styringssystem og HMS-rutiner i tråd med gjeldende regelverk og Orkla HMSstandard. Et revisjonsverktøy er utviklet basert på Orklas HMS-standard. Figuren illustrerer strukturen i vårt miljøarbeid gjennom året. Faste medlemmer i miljømøtene er fabrikksjef, teknisk sjef, produksjonssjef, logistikksjef, kvalitetssjef og driftleder miljø/energi MILJØASPEKT OG MILJØPÅVIRKNINGER De viktigste miljøpåvirkningene: Miljøaspekt Miljøpåvirkning Forbruk Utslipp, avfall Råvarer Naturressurser Prosessavfall Emballasje Naturressurser Avfall restemballasje Energi: Elektrisitet Naturressurs Utslipp CO2 Energi: Fyringsolje Naturressurs Utslipp CO2, SO2, NOx Energi: Propan Naturressurs Utslipp CO2, NOx Vann: Drikkevann Naturressurs Prosessvann til avløp: Organiske og uorganiske stoffer Transport Energiressurser Utslipp CO2, støy, støv Produksjons- og renseprosesser Energiressurser Utslipp til luft: Stekegasser, fettpartikler, lukt, støy Utslipp til vann: Avløpsvann Utslipp til grunn: Jord, sand, stein

5 5 Illustrasjon av aktiviteter og miljøaspekt. Miljøpåvirkninger fra de ulike strømmene er nærmere beskrevet i de følgende avsnittene. RÅVARER OG EMBALLASJE Totalt råvare- og emballasjeforbruk i 2014 var tonn. De største enkeltråvarene er poteter med et forbruk på tonn (konsesjonsgrense tonn), nøtter tonn og pellets 700 tonn. Emballasjeforbruket (folie, kartong) var tonn. I tillegg til dette ble det brukt vegetabilsk frityrolje og krydder. Foredling av poteter gir den klart største miljøpåvirkningen (energi- og vannforbruk, avløpsvann og prosessavfall). ENERGI Fabrikkens energiforbruk i 2014 var MWh. Det ble i 2014 benyttet to typer energibærere: Elektrisitet (fastkraft, kjelkraft) og propan. Energibærernes andel av totalt energiforbruk pr. år.

6 6 Elektrisk kjelkraft og propan benyttes alternativt for produksjon av damp. Periodisk valg er basert på økonomiske vurderinger. Under like forhold brukes kjelkraft. Ved produksjon av spesialsnacks og spesialnøtter brukes elektrisk fastkraft. Propan benyttes også ved produksjon av peanøtter og kettlechips. Forbruk av energi er særlig knyttet til friteringsprosesser (oppvarming av olje). I tillegg brukes energi til oppvarming av vann og lokaler og til drift av teknisk infrastruktur (kompressorer, motorer, vifter, pumper). Energiforbruket er sterkt påvirket av produktmiksen. Forbruk er høyest ved produksjon av chips og lavest ved produksjon av nøtter. Energiforbruket ble redusert med 233 MWh fra 2013 til 2014, mens produksjonsvolumet økte med 392 tonn. Dette er en meget god utvikling da bedriften også hadde en økning i produksjon chips på 428 tonn. For å redusere mengden energi som går til lys har det blitt byttet til ledlys på potetlageret på Kraby. Dette er også utført i stor grad i fabrikken på Skreia. Det er også satt inn lysstyring. Energi i avtrekksluften fra chipspipa gjenvinnes og benyttes til oppvarming av lokaler og til oppvarming av vann og frityrolje på chipslinja. Løsningen er videreutviklet også i Dette ga det gode resultatet at vi gjenvant 3140 mill. KWh,ca 18 % av totalt energiforbruk i Energiforbruket beregnet som MWh pr tonn ferdigvare i perioden Økning fra 2010 til 2013 skyldes endring i produktmiks VANN, RENSING OG UTSLIPP AV PROSESSVANN I produksjonsprosessene brukes vann primært til vasking og skrelling av poteter, blanchering av potetskiver, og til rengjøring av produksjonsutstyr og lokaler. Det totale vannforbruket i 2014 var m 3 tilsvarende 2,68 m 3 pr tonn råvare. Forbruk av vann påvirkes av produksjonsvolumer, produktmiks og råvarekvalitet på potetene. Vann resirkuleres ved vask, skrelling og transport av poteter. Vekst- og høstesesongen 2014 ga god potetkvalitet men vi har økt mengde vann noe til vasking av potetene for å fjerne mer jord. Et vannforbruk på nivå 2,68 m3 pr. tonn råvare oppfattes i dag som tilfredsstillende med den produktmiksen vi har.

7 7 Totalt vannforbruk pr år (m3) har i 2014 hatt en liten økning, og var på m3. Vannforbruket pr tonn bearbeidet råvare er ca 2,68 m3/tonn. Vannforbruket ved produksjon av chips har fortsatt en god utvikling og var i 2014 ca 7,65 m3 pr tonn chips. Alt prosess- og vaskevann renses i internt renseanlegg før påslipp til kommunalt renseanlegg. Den interne rensingen omfatter mekanisk rensing, utskilling av stivelse, grovsedimentering og til slutt biologisk rensing i to anaerobe reaktorer. Det oljeholdige (frityrolje) vannet og kondensat passerer gjennom oljeutskillere før vannet føres til reaktorene. I 2014 ble det tatt ut ca 44 tonn frityrolje som ble levert til godkjente mottakere. Dette uttaket av olje har bidratt til at renseanlegget har gått meget stabilt med økt kapasitet og forbedrede renseresultater. Biologisk rensing av avløpsvannet skjer i to anaerobe reaktorer etter at vannet først har vært gjennom mekanisk rensing Avløpsmengden i 2014 var m3 mot m3 i Utslipps- og påslippsavtalene setter grenser for innhold av fosfor (totalt P), organiske stoffer (KOF, BOF), suspendert stoff (SS) og fett. Analyser av innhold gjøres i eget og/eller i eksternt, akkreditert laboratorium. Våren 2014 var det to tilfeller (avvik) med høyere mengder fettinnhold. En uke på forsommeren var det tre dager og samme uka høyere verdier av KOF, en av SS og en med

8 8 høyere mengder fettinnhold i ukeblandeprøver enn tillatte grenseverdier i påslippsavtalen med Østre Toten kommune. Utslippene hadde ingen negativ effekt på kommunalt renseanlegg. For øvrige uker var alle resultatene godt innenfor grensene. AVFALL PROSESSAVFALL Det ble totalt levert tonn avfall i 2014 mot tonn Andelen av avfallet levert til gjenvinning var ca 99 %. Rutinene for kildesortering og avfallshåndtering fungerer meget godt. Alt avfall leveres til godkjente mottakere. Avfallsmengder (tonn/år) av viktige avfallsfraksjoner FARLIG AVFALL Denne type avfall er primært fra våre laboratorier og teknisk avdeling. Avfallsmengdene i 2014 var på et normalt nivå. En økning i div. farlig avfall skyldes at fyringsoljetanken ble tømt og rengjort. Dette avfallet, kg ble levert som farlig avfall. Farlig avfall blir lagret på egnet sted på bedriftens område før levering til godkjent mottaker. Typer og mengder blir registrert i hht offentlige krav.

9 9 UTSLIPP TIL LUFT Frityrkoking gir utslipp av stekegasser og fettpartikler fra våre avtrekkspiper. Utslippene kan gi luktplager i nærmiljøet. Tiltak for å redusere lukt har blitt gjennomført de siste årene og vi har nådd et bra nivå som er akseptert av våre naboer. Utslipp av CO2 er kalkulert til ca tonn i 2014 (se figur), hvorav forbruket av elektrisk kraft bidro med ca 28 %. Utslipp av SO2 og NOx er beregnet til hhv 0 og 1,64 tonn. Utslipp av SO2 og NOx ble i 2014 positivt påvirket av at lett fyringsolje ikke var i bruk. Kalkulerte mengder CO2- utslipp (tonn/år). I beregningen er lagt inn faktor også ved bruk av elektrisk kraft. INDUSTRIVERN OG BEREDSKAP Bedriften har eget industrivern i risikoklasse 2. Industrivernet har regelmessige øvelser, hvor også eksterne aktører er involvert. For å eliminere eller redusere skade på mennesker, miljø og økonomiske interesser i tilfelle ulykker eller alvorlige hendelser, har bedriften etablert egen beredskapsplan. INTERNKONTROLL HMS Bedriften har etablert internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet (IK-HMS). Det gjennomføres ukentlige vernerunder i bedriften og sikkerhetssamtaler med de ansatte. Bedriften har arbeidsmiljøutvalg, IA-utvalg, verneombud og bedriftshelsetjeneste.

10 10 MILJØMÅL 2015 REDUSERE ENERGIFORBRUK CHIPSLINJE Energimengden til produksjon av chips har vært beregnet. I 2014 har vi hatt energimålere på damp. Målet i 2015 er å redusere energiforbruket på chips med 3 % i fht resultatene i 2014 gjennom driftsoptimalisering og ENØK-tiltak. Det skal gjøres en ny energikartlegging i REDUSERE MENGDER PRODUKTAVFALL Målet er endret til å redusere mengde produktavfall på grunn av at store deler av avfallsmengden er vanskelig å påvirke da sommer og innhøstingsforhold virker inn på råvarene. Høyere kvalitetskrav gjør at avfallsmengden kan øke noe på chips. Målet i 2015 er at mengde produktavfall ikke skal overstige 1,65 % pr. kg ferdigvare. REDUSERE FORBRUK AV VANN Målet i 2015 er å opprettholde vannforbruk lavere enn 2,5 m3 pr. tonn forbrukt råvare og å opprettholde forbruket pr tonn produsert chips til 8,25 m3. REDUSERE FORURENSNING I AVLØPSVANN Overordnet: Ingen brudd på påslippsavtalen med Østre Toten Kommune. Forurensninger av KOF, Suspendert stoff (SS), fosfor (P) og fett (frityroljerester) i avløpsvannet skal holdes på nivå med eller lavere enn resultatene som ble oppnådd i For nærmere informasjon vennligst kontakt: Teknisk sjef Jens Helge Sandberg.

MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen

MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen MILJØRAPPORT Weber Leca Rælingen 29 Weber Leca Rælingen Juni 21 www.weber-norge.no Årnesveien www.leca.no 28 FJERDINGBY Tlf : 64 8 28 Fax : 63 83 25 33 MILJØRAPPORT 29 Dette er miljørapporten fra Weber

Detaljer

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca. Miljørapport Mars 2012 2011 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2011 Dette er miljørapporten

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 INNHOLD Forord s. 5 1 Bærekraftig verdikjede s. 6 2 Trygge, gode og sunne produkter s. 10 3 Energieffektivisering og miljøpåvirkning i produksjon s. 14 4 Våre ansatte

Detaljer

2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport

2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport 28 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport Rapporten omfatter resultater fra 27 INEOS Norge AS Grenland, Norge KONTROLLERT INFORMASJON REG. NR. NO. 97 Side 1 av 4 Innhold Del 1 Om INEOS

Detaljer

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport 2006 FREVAR KF Distriktets miljøbedrift Innhold og ledelse - Innhold.. Direktøren 3 Styret 5 2 - FREVARs ledelse 2006 Nils B. Thue Fredrik Myhre

Detaljer

Coatings - Linings - Fireproofing HMS ÅRSRAPPORT

Coatings - Linings - Fireproofing HMS ÅRSRAPPORT HMS ÅRSRAPPORT 01 Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetsbeskrivelse i miljømessig sammenheng Side: 1. Miljøledelse Side:. Rapportering Side: 4. Ressurs- og råvareforbruk Side: 5. Utslipp Side: 6. Avfallsbehandling

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Årsberetning FREVAR KF 2002. FREVAR KF Distriktets miljøbedrift. Vedtatt i kommunestyret 29.04.03 D I S T R I K T E T S M I L J Ø B E D R I F T

Årsberetning FREVAR KF 2002. FREVAR KF Distriktets miljøbedrift. Vedtatt i kommunestyret 29.04.03 D I S T R I K T E T S M I L J Ø B E D R I F T FREVAR KF Distriktets miljøbedrift FREVAR KF - Fredrikstad vann, avløp- og renovasjonsforetak Postboks 143, 162 Fredrikstad Habornveien 61, 163 Gml. Fredrikstad Tlf.: 69 35 73 www.frevar.no Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 Å R S R A P P O R T INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 28 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 1 LøsnIVAR 12 DRIFTSRAPPORT 28 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 STYRETS BERETNING 2 REGNSKAP 28 Resultat 24 Balanse

Detaljer

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 27 Vestfjorden Avløpsselskap Sammen for en renere oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 ÅRSRAPPORT 21 INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 DRIFTSRAPPORT 21 Markedstiltak og merkevarebygging 1 Kvalitet og HMS 12 Vann 14 Avløp 15 Renovasjon 18 STYRETS BERETNING

Detaljer

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp Ytre miljø Av hensyn til klimautfordringen må framtidens energisystem i langt større grad enn i dag være basert på fornybare energikilder som ikke bidrar til økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Dessuten

Detaljer

Miljørapport 2014. Eidsiva Energi

Miljørapport 2014. Eidsiva Energi Miljørapport 2014 Eidsiva Energi 30. april 2015 Innhold Innledning... 1 Bakgrunn... 1 Konsernets miljø- og klimapolicy... 1 Årets rapport... 2 Vannkraft... 3 Internkontroll... 4 Terskel Pollvatn... 4

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 US 24/2015 HMS årsrapport Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/personaldirektør Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 Vedlegg: 1. Helse, miljø og

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste Årsrapport 2014 Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innhold Direktøren 3 Avfallshåndteringen 4 Vannverket 6 Energigjenvinning 8 Renseanleggene 10 Biogassanlegget 12 Forretningsområder 13 Åpne FREVAR

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

MILJØRAPPORT. Mars 2015. Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1

MILJØRAPPORT. Mars 2015. Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1 MILJØRAPPORT Mars 215 214 Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 214 Dette er en rapport for internt bruk i Weber og som en orientering til allmennheten som viser Weber

Detaljer