Ulefos systembeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulefos systembeskrivelse"

Transkript

1 Ulefos systembeskrivelse 2014

2 Vi tar ansvar, gjør du? Hos oss kjøper du ikke bare et produkt, men gjennomtenkte løsninger med strenge krav til optimal kvalitet og god service. Ulefos Jernværk har helt siden 1657 produsert og solgt støpejernsprodukter. Gategods har vært på vårt produksjonsprogram siden 1952, og vi har siden da vært den ledende leverandøren av gategods i Norden. Gjennom rikholdige utvalg er Ulefos Jernværk AS din totalleverandør av alle typer gategods. Hos oss kjøper du ikke bare et produkt, men gjennomtenkte løsninger med strenge krav til optimal kvalitet og god service. For å imøtekomme samfunnets stadig nye krav og behov for kvalitet og sikkerhet fokuserer vi på kontinuerlig utvikling i hele organisasjonen fra å utvikle nye produkter til våre kunder til å utvikle mer effektive produksjonsprosesser. Utvikling innen helse, miljø og sikkerhet er intet unntak. Vi arbeider etter en overordnet HMS prosedyre som inneholder et visst antall definerte styringsparametere som bl.a. skader, sykefravær og rapporterte uønskede hendelser, og i dette hefet presenterer vi Ulefos Jernværk AS sin systembeskrivelse. - Vårt mål er null skader på personell og utstyr. Hvis det er noe du savner eller ønsker mer informasjon om så ta kontakt med oss. 2

3 Innhold 1.0 Systemoppbygging, vedlikehold og distribusjon 2.0 Visjon 2.1 Målsetting 2.2 Virkemidler og retningslinjer (styringspolitikk) 2.3 Organisasjon 2.4 Systemstyring / rapportering 2.5 Styringsplaner Skjematisk beskrivelse av produksjonsprosessen Oversikt prosedyrer 2.6 Definisjoner Styringssystem/ Management Systems System håndbok/ Management Systems Handbook Dato/Date/ Utstedt av/issued by/ H. Nyheim Godkjent av/approved by/hyväksynyt E. Stokken Revidert Ekstern distribusjon av denne utgaven er godkjent av kvalitet og HMS-sjef. Part of your city every day 3

4 4

5 Systemoppbygging Norsk standard D400 KUMRAMMER NS 1990 RETNINGSGIVENDE KRAVELEMENTER, VEDLIKEHOLD OG DISTRIBUSJON 1.1 SYSTEMOPPBYGGING Ulefos NV`s styringssystem består av følgende dokumenter / manualer: Del I Generell systembeskrivelse Del II Prosedyrer og stillingsinstrukser Del III Avviksrapporter Del IV Revisjonsrapporter Del V Kontrollplaner Del VI Arbeids og sikkerhetsinstrukser Kvalitet-og HMS-sjef er systemmessig ansvarlig for Del I - V. Del I - Generell systembeskrivelse er den delen av systemet som kan distribueres eksternt. Øvrige deler av styringssystemet er å betrakte som bedriftsinterne anliggende, og skal ikke under noen omstendighet distribueres eksternt. Kunder eller andre utenforstående som ønsker innsyn i disse deler av systemet skall henvises til kvalitet- og HMS-sjefens kontor. 1.2 RETNINGSGIVENDE KRAVELEMENTER Styringssystemet ved Ulefos Jernværk AS er basert på norsk standard: NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO Styringssystemet er imidlertid et bedriftsutviklet system med hovedmålsetting å bidra aktivt til en kontinuerlig forbedring av ytre og indre miljø, samt jevnere produktkvalitet og reduserte kvalitetskostnader. Styringssystem innehar følgende godkjenninger: 1. Nemco Certification, Quality System Certificate Certificate No Q 2. Nemco Certification Godkjent til å bruke kronemerket Sertifiseringslisens nr. 768 Punkt i ISO 9001 er utelatt i vårt kvalitetssystem da kommunikasjon med kunder skjer gjennom Cappelen Holding. 1.3 VEDLIKEHOLD OG DISTRIBUSJON Kvalitet-og HMS-sjef er ansvarlig for at styringssystemet Del I - VI til enhver tid er oppdatert iht. gjel dende og fungerende ansvars og myndighetsdefineringer, arbeidsrutiner og kvalitetsstandarder. Alle behov for endringer i styringssystemet (åpenbare feil, behov for forenklinger og / eller forbedrin ger) skal innmeldes til Kvalitet-og HMS-sjef. Kvalitet-og HMS-sjef er ansvarlig for at alle slike forhold får den nødvendig behandling og godkjen ning, samt at alle berørte dokumenter i styringssystemet blir revidert tilsvarende. Det er videre Kvalitet-og HMS-sjefs oppgave å sørge for at reviderte dokumenter blir lagt ut i rett versjon, og er tilgjengelig for alle. Part of your city every day 5

6 Visjon Best i gata! VÅRE MÅLSETTING OG STRATEGISKE HOVEDOMRÅDER Vi vil være Skandinavias mest lønnsomme gategodsprodusent Vi vil være best til å utvikle funksjonelle gategodsløsninger for vårt hjemmemarked Vi vil ha et kompetent og motivert team av medarbeidere som fokuserer på kontinuerlig forbedring Vi vil ikke ha noen skader / uhell på medarbeidere, fabrikk og omgivelser Vi vil ha de mest tilfredse kundene for å sikre vår posisjon som markedsleder 6

7 Visjon Norsk standard D400 KUMRAMMER Best i gata! NS VIRKEMIDLER OG RETNINGSLINJER (STYRINGSPOLITIKK) STYRINGSPROFIL Toppledelsen skal velge ut viktige styringsparametere/kritiske indikatorer som på best mulig måte tar pulsen på de valgte strategiske hovedområdene, samt angi målsettingen for disse. Indikatorene skal kontinuerlig følges opp i ledelsesmøter. Styringssystemet skal være basert på og bygget opp rundt eksisterende gjennomprøvde arbeidsrutiner og den håndverksmessige fagkunnskap som er utviklet i bedriften ANSVAR OG MYNDIGHET Gjennom skriftlige instrukser og prosedyrer skal ansvar og myndighet defineres og delegeres på en slik måte at optimal ressursutnytting oppnås. Hver ansatt skal være ansvarlig for kvaliteten av eget arbeid, og hver leder skal være ansvarlig for kvaliteten av det totale arbeid som utføres og leveres fra eget ansvarsområdet PERSONELLUTVIKLING Gjennom systematisk opplæring og videreutvikling av de ansatte skal det faglige kompetansenivå heves. Jevnt rekrutteringsgrunnlag til prosessens håndverksfag og til nøkkelstillinger i ledelsen skal sikres. Alle som har arbeid som medfører miljøpåvirkning skal ha hensiktsmessig opplæring MARKEDSOPPFØLGING Gjennom systematiske og planlagte kundebesøk skal brukererfaringer og ideer innsamles og bearbeides, og derigjennom bidra til reduserte priser / mer kostnadseffektive produkter til våre kunder. Reklamasjoner og klager skal anses og behandles som den viktigste tilbakeføringskilden til system og produktutvikling. Kunder skal på oppfordring få informasjon om Ulefos Jernværk AS AS sine miljøforhold SALG Ulefos Jernværk AS selger produktene i Norden via følgende: Norge: Ulefos AS Sverige: Ulefos AB Danmark: Ulefos A/S Finland: Ulefos OY Utenfor Norden selges produktene av personer i Cappelen Group PRODUKT OG PROSESSUTVIKLING Vår produktutvikling skal som ovenfor nevnt være drevet av våre kunders behov og krav og baseres på miljøvennlige løsninger. Vi skal engasjere oss aktivt i våre kunders produktutvikling og tilvirkningsprosess. Vår prosessutvikling skal baseres på maksimal resursutnyttelse og være drevet av to hovedbehov: 1. Raskere registrering og behandling av feil, vrak, skader på produkter / halvfabrikata. 2. Reduserte drifts og kapitalkostnader. Part of your city every day 7

8 Visjon Norsk standard D400 KUMRAMMER Best i gata! NS PRODUKSJONSPLANLEGGING OG PRODUKSJON Riktig produktkvalitet skal sikres gjennom systematisk og dokumentert kontroll- og produksjonsplan legging. Prøvestøping av alle nye produkter og / eller etterutført endringer i tilvirkningsprosessen utføres alltid under nøye oppfølging fra kontrollavdelingen. Alle kvalitetspåvirkende prosessoperasjoner skal utføres i henhold til skriftlige prosedyrer, og / eller standarder. Så langt det er praktisk mulig skal disse prosedyrene inneholde klart definerte akseptkriterier, eller henvise til prototyper / arbeidsstandarder for aktuelle aktiviteter og prosesser. Vrak og feil i produksjonen skal nøyaktig registreres, og vrakmengde (kg) skal reduseres. Det settes årlig opp mål for vrak %, og det arbeides for en kontinuerlig forbedring VEDLIKEHOLD Optimal driftssikkerhet på produksjons og hjelpeutstyr skal oppnås gjennom et system for forebyggende vedlikehold.alt utstyr skal være identifisert i systemet.vedlikeholdsomfanget for det enkelte utstyr er skriftlig nedtegnet og regelmessig underlagt oppdatering / vurdering. Vedlikeholdsavdelingen administrerer systemet og utfører også alt nødvendig døgnkontinuerlig korrigerende vedlikehold LEVERANDØRSAMARBEID / INNKJØP Våre viktigste råvareleverandører (skrapjern, tilsatsmaterialer, modellarbeider o.a.) skal være informert om vårt Styringssystem og betraktes som en integrert del av vår virksomhet.vi skal stille våre kunnskaper til deres rådighet i nødvendig omfang for å forbedre deres egne prosesser. Vi skal forsyne våre leverandører med konkrete og entydige kravspesifikasjoner / bestillinger. Våre leverandører skal velges ut fra våre behov med hensyn til miljø, kvalitet og pris. Vi skal følge dem opp gjennom systematisk mottakskontroll og tilbakemeldte resultater om deres ytelser LAGRING, TRANSPORT OG DISTRIBUSJON Det skal sikres at kvaliteten på våre produkter ikke forringes ved lagring, håndtering og befraktning. Vi skal følge opp ferdigproduktene helt frem til kunden / brukeren. Det skal arbeides aktivt for å utvikle nye metoder for emballering og lagring av våre produkter. Brukte materialer returneres via etablerte innsamlingssystemer. Transport til og fra Ulefos Jernværk AS søkes optimalisert ved til enhver tid å utnytte transportkapasiteten optimalt (fulle lass) VERN OG SIKKERHET Verne-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved Ulefos Jernværk AS er beskrevet i prosedyren; SP430.01, Beskrivelse av verne- og sikkerhetsarbeidet ved UJ. Ulefos Jernværk AS skal kontinuerlig arbeide for at skader ikke oppstår. Vårt mål er null skader. Det skal etableres hensiktsmessige rapporter og statistikker slik at en kontinuerlig vurdering av arbeidet kan utføres. Verne og sikkerhetsforanstaltningene for den enkelte arbeidsoperasjon skal være nedskrevet i respektive prosedyre (r). Det skal gis regelmessig informasjon om verneregler og praktisk opplæring i trygg arbeidsutførelse. Alle nyansatte skal få grundig innføring i gjeldende verne og sikkerhetsregler. 8

9 Norsk standard D400 KUMRAMMER NS EKSTERNT MILJØ Ulefos Jernværk AS skal følge myndighetenes lover og regler og kontinuerlig arbeide for å effektivisere ressursbruk og minimalisere avfall og utslipp, herunder vurdering av best tilgjengelig teknologi, samt fremme en åpen holdning vedr. miljøspørsmål og føre en aktiv dialog med ansatte, myndigheter og interessegrupper i samfunnet. Kunnskapen om miljøeffekter av virksomheten skal økes og holdninger som sikrer kontinuerlig innsats for vern av ytre miljø skal fremmes. Det skal foretas målinger og utarbeides rapporter som viser virksomhetens virkninger på miljøet. Utslipp til luft og vann skal kontinuerlig overvåkes. Avfall skal registreres. Ved installasjon og utvikling av nytt prosessutstyr / produksjonsmetoder skal myndighetenes krav og nærmiljøets "tålegrense" vurderes og anleggets støy, støv - og / eller utslippsmengder nøyaktig klarlegges. Ulefos Jernværk AS skal til enhver tid holde sine miljørutiner à jour. Rutinene skal være tilgjengelig for kunder, leverandører og andre interesserte. Det skal holde en åpen dialog med bedriftens omgivelser. Henvendelser som omhandler bedriftens miljøarbeid skal besvares skriftlig og kunne dokumenteres i ettertid Ulefos Jernværk AS er en bedriftsenhet innenfor konsernet Ulefos Holding AS, som foruten Ulefos Jernværk AS består av støperiet Niemisen Valimo Oy i Finland, salgsselskapet Ulefos AB i Sverige, Ulefos AS i Danmark, Ulefos AS i Norge og Ulefos Oy i Finland. Støperiet er et eget selskap med et styre og adm. direktør som daglig leder. Bedriftens ledergruppe består av fabrikksjef, logistikksjef, støperisjef, vedlikeholdskoordinator, controller, lean koordinator, avd.leder mekanisk bearbeiding og KS/HMS-sjef. Ansvar, myndighet og oppgavefordeling for alle lederstillinger ned til og med avdelingssjef / formannsnivå er nedskrevet i stillingsbeskrivelser. 2.3 ORGANISASJON Fabrikksjef Embret Arne Mellesmo Industrivernleder Aslak Febakke KS/ HMS-sjef Heidi Nyheim Produktkontroll Støperisjef Nina Leskinen Logistikksjef Oddbjørn Amundsen Innkjøpssjef Rune Brændaas Arbeidsleder Mekanisk bearbeiding Espen Rasmussen Part of your city every day 9

10 Visjon Norsk standard D400 KUMRAMMER Best i gata! NS SYSTEMSTYRING / RAPPORTERING KS-HMS-sjef er ansvarlig for at et styringssystem, som på en tilfredsstillende måte betjener bedriftens målsetting, blir utviklet og vedlikeholdt Avviksreg./ rapportering/ reklamasjonsbeh. Avvik registreres og rapporteres iht SP Følgende avvik skal behandles: Avvik reist ved intern revisjon Avvik reist ved ekstern revisjon Avvik reist ved reklamasjon som har definert krav til korrigerende tiltak. Omforente korrektive tiltak dokumenteres og kontrolleres / godkjennes av kvalitetssjef ( avviksrapport lukkes ). Reklamasjoner registreres og behandles iht. prosedyre Årsaksanalyser og korrigerende tiltak Interne avvik registreres og behandles iht. SP Avdelingsansvarlige sørger for at årsaken analyseres og at tiltak og termin for gjennomføring fastlegges. Reklamasjoner og klager som mottas fra kunder skal omgående oversendes KS-HMS-sjef. Han/ hun er ansvarlig for koordinering og all intern og ekstern kontakt forbundet med klarlegging av årsak, og skal sørge for fastsettelse av erstatning samt iverksetting av korrigerende tiltak Forebyggende tiltak Det skal etableres egnede statistikker for vrak, stansårsaker og HMS. Resultatene rapporteres månedlig til ledergruppen. Gjennom bruk av FMEA eller tilsvarende teknikker skal mulige feilkilder avdekkes. Ledelsen gjennomgår styringssystemet med jevne mellomrom Interne revisjoner KS-HMS-sjef sørger for at det planlegges og gjennomføres regelmessige revisjoner (system og produktrevisjoner) i et omfang som på årsbasis skal dekke de fleste avdelinger og hovedfunksjoner. Revisjonene planlegges på grunnlag av aktivitetenes art og betydning og resultatene følges opp iht. dokumenterte prosedyrer. Med jevne mellomrom skal ledelsen gjennomgå resultatene fra slike revisjoner Eksterne revisjoner Et uavhengig godkjent sertifiseringsorgan reviderer bedriften minst en gang pr. år. Ulefos Jernværk AS blir også regelmessig besøkt av Kontrollrådet for Betongelementer Kontrollrådet utfører stikkprøvekontroll på gategods produsert i henhold til Norsk Standard og er tilsynsmyndighet for Nemco Certification STYRINGSPLAN Ulefos Jernværk AS har utarbeidet standard plan for styring av industrigods. Planen dekker også aktivitetene innenfor ovnsgods- og gategodsproduksjon. Planene skal definere alle kvalitetspåvirkende aktiviteter fra bestilling er inngått og frem til sluttfaktura er betalt og garantitiden er utløpt. For spesielle produkter utarbeides egne kontrollplaner. 10

11 Norsk standard D400 KUMRAMMER NS DEFINISJONER Avvik: Uoverensstemmelse mellom egenskap og spesifiserte krav. Kalibrering: Sammenligning av to måleverktøy eller instrument. Den ene er en normal med kjent nøyaktighet som kan spores til høyere nasjonal eller internasjonal normal. Formålet er å avdekke, registrere og eliminere eventuell unøyaktighet ved det måleverktøy eller det instrument som sammenlignes med standarden. Kvalitet: Overensstemmelse med spesifiserte krav. Systembasis: Grunnlaget for systemsikringen ved Ulefos Jernværk AS. Kvalitetskontroll: Den del av systemsikringen som gjennom målinger, prøver eller undersøkelser fastslår om produktet eller tjenesten er i overensstemmelse med fastlagte kvalitetskrav. Målsetting: Sette opp spesifikke mål for bedriftens virksomhet. Systempolitikk: Virkemidler og retningslinjer for styringssystemet. Kvalitetsplaner: Spesifikk plan som definerer kvalitetspåvirkende aktiviteter fra bestilling og til sluttfaktura er betalt Kvalitetssikring: Alle systematiske tiltak som er nødvendig for å sikre at kvalitet blir planlagt og oppnådd. Kvalitetskostnader: Kostnader for å oppnå og holde ved like et visst nivå på produktenes kvalitet. Omfatter forebyggende kostnader, kontrollkostnader, interne og eksterne feilkostnader. Kvalitetsstyring: Se kvalitetssikring. Revisjon: Planlagt og systematisk granskning av bedriftens styringssystem for å verifisere overensstemmelse med krav. Operatørkontroll: Tilvirkningskontroll som utføres av operatør. Prosedyre: Fastsatt og dokumentert handlemåte. Spesifikasjon: Detaljert beskrivelse av krav til produkt eller tjeneste. Sluttkontroll: Siste kontroll som gjennomføres av leverandøren for å verifisere at leveransen tilfredsstiller alle spesifiserte krav til produkt og dokumentasjon. Tilvirkning: Den del av produksjonen som vedrører fremstilling av materialer og produkter, samt bearbeiding og sammenstilling av deler.. Vraking: Beslutning om å forkaste et produkt eller en tjeneste. Miljø: Omgivelsene for en organisasjons virksomhet, inkludert luft, vann, jord, naturresurser, planteliv, dyreliv, mennesker, og deres innbyrdes forbindelse. Omfatter bedriftens virksomhet eksternt og internt. Miljøaspekt: Del av en organisasjons aktiviteter, produkter, eller tjenester som kan innvirke på miljøet. Miljømål: Overordnet mål, med grunnlag i miljøpolitikken, som en organisasjon har pålagt seg selv å oppnå, og som er kvantifisert når det er mulig. Part of your city every day 11

12 Ulefos JernværkAS Postboks Ulefoss Telefon Faks

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Dette er Curato Røntgen Curato Røntgen AS Organisasjonsnummer: 918 041 958, er et selvstendig og frittstående radiologiselskap med godkjente avdelinger i Oslo, Lillestrøm,

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken

Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Sentrum Røntgeninstitutt A/S Versjon 7 November 2004 Are Løken Administrerende overlege Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 1 av 14 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport kvalitet, - Kvalitet, miljø Miljø og samfunnsansvar & Samfunnsansvar 1I Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Styringssystemet... 2 3 Kvalitetspolitikk

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet Innhold 1. Anvendelse og hensikt.... 2 2. Referanser.... 2 3. Definisjoner.... 2 4. Ansvar og myndighet.... 2 4.1 Ansvar og myndighet i kvalitetsarbeidet...

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyrecos kvalitetsstyringssystem Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyreco i Skandinavia er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og ISO

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring 244 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Prosjektrapport

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

KVALITETSSIKRING I FOLKEBIBLIOTEK BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK

KVALITETSSIKRING I FOLKEBIBLIOTEK BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK Bergen Off. Bibliotek 10. juli 2000 Elin Huseby Rapport fra utviklingsprosjekt med støtte fra Statens bibliotektilsyn KVALITETSSIKRING I FOLKEBIBLIOTEK BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK HVORFOR KVALITETSSIKRING

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer