Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova."

Transkript

1 ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Ulstein kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 18:00 Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt snarast råd til politisk sekretariat på tlf / Varamedlemmer som får saksdokument til orientering, får særskilt melding når dei skal møte. Møtet er ope for publikum, med unnatak for saker som er underlagt teieplikt (B-saker). Saksdokumenta ligg i servicetorget i 1.etg på rådhuset til gjennomsyn fram til møtet vert halde. GRUPPEMØTE: AP - tysdagen før møtet kl Folderomet FRP - tysdagen før møtet kl Hasund 1.etg. H - tysdagen før møtet kl Kommunestyresalen KRF - tysdagen før møtet kl Ulstein 2.etg. SP - tysdagen før møtet kl Kantine II V - tysdagen før møtet kl Møterom/kontor 3. etg. Side 1

2 Side 2

3 SAKLISTE Saksnr Tittel Spørjetime / open talarstol PS 13/54 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE PS 13/55 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE PS 13/56 MELDINGSSAKER RS 13/52 KS' HOVEDSTYRE OM KOMMUNESTRUKTUR RS 13/53 SVAR TIL FØRESPURNAD OM MØTE ANGÅANDE KRYSS I ULSTEINVIK RS 13/54 RUNDSKRIV OM IVERKSETTING AV ENDRINGER I KOMMUNELOVEN M.M. RS 13/55 ÅRSRAPPORT 2012 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA. RS 13/56 UTVIKLINGA I KOMMUNEØKONOMIEN I MØRE OG ROMSDAL 2012 RS 13/57 GENERALFORSAMLING I DRAGSUND ASVO AS, RS 13/58 PROTOKOLL FRÅ REPRESENTANTSKAPSMØTE NR I SUNNMØRE REGIONRÅD IKS RS 13/59 UL MØTEPROTOKOLLEN - UTSKRIFT TIL KOMMUNESTYRET RS 13/60 UL SAK SAKSBEHANDLING I KOMMUNEADMINISTRASJONEN - UTSKRIFT TIL KOMMUNESTYRET PS 13/57 SUPPLERINGSVAL FOR HARALD RUNE ULSTEIN PS 13/58 ENDRING AV LOKAL FORSKRIFT OM OPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOMNAR PS 13/59 MARKNADSTILPASSING LEIGESATSAR KOMMUNALE UTLEIGEBUSTADAR - INNFØRING AV DEPOSITUM PÅ LEIGEKONTRAKTER PS 13/60 AVREKNING AV OFFENTLEG TILSKOT TIL IKKJE-KOMMUNALE BARNEHAGAR 2012 PS 13/61 VERTSKOMMUNESAMARBEID OM FELLES NATTLEGEVAKT PS 13/62 SAMARBEIDSAVTALE OM REGIONALT BARNEVERN M.M. - ADMINISTRATIVT VERTSKOMMUNESAMARBEID Eventuelt Ulsteinvik, Jan Berset ordførar Marianne Hatløy møtesekretær Side 3

4 Side 4

5 PS 13/54 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE PS 13/55 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE Side 5

6 PS 13/56 MELDINGSSAKER Side 6

7 Side 7 file://c:\ephorte\pdfdocproc\ephorte\116681_fix.html Side 1 av Fra: Kjell Erik Saure Sendt: 25. juni :22 Til: Kjell Erik Saure Emne: KS' hovedstyre om kommunestruktur Til ordførere, fylkesordførere og rådsledere Hovedstyret i KS har i dag gjort følgende enstemmige vedtak om eventuell endring i kommunestruktur: «Alle landets kommuner er medlem i KS. Det er ulikt syn på spørsmålet om kommunestruktur blant medlemmene, og derfor ikke naturlig at KS tar tydelig standpunkt for eller imot en spesiell løsning. KS sitt syn på betydningen av det lokalet selvstyret tilsier at eventuelle endringer i kommunestrukturen bygger på lokale prosesser. Dersom det besluttes en nasjonal prosess for å endre kommunestrukturen, vil KS, med utgangspunkt i Landstingets vedtak og omfattende diskusjoner blant medlemmene, understreke at en mulig endring i kommunestrukturen forutsetter et tydelig initiativ fra Stortinget, med en klar begrunnelse, et klart formål, tydelige rammer for prosessen og en overordnet tidsplan. Dette må utformes i nært samarbeid med kommunesektoren. KS forventer at eventuelle endringer i kommunestrukturen: Sees i nær sammenheng med hvilke oppgaver som tillegges kommunene Tar hensyn til geografi, slik som store forskjeller i areal, folketall, bosettingsmønster og pendlingsmønster Gir større lokalt ansvar og selvstyre Medfører en tilpasning av ulike statlige instansers inndeling og oppgaver, f eks i veisektoren og helsesektoren Medfører forbedring i samferdsel og kommunikasjon for innbyggere og næringsliv Sikrer velferdstilbudet gjennom en robust kommunal økonomi Medfører at eventuelle effektiviseringsgevinster tilfaller den nye kommunens innbyggere KS forventer at en prosess med endringer i kommunestrukturen: Gjennomføres i et likeverdig og nært samarbeid mellom staten og kommunesektoren Koordineres slik at statlige instanser ikke gir kommunene motstridende signaler Lar kommunene ha reell innvirkning på endring av grenser og kommuneinndelingen i sitt eget område Legger til rette for nærdemokrati, lokal tilhørighet og medvirkning i de nye kommunene Gir solide økonomiske incentiver til kommunene, som å dekke omstillingskostnader og gi stimuleringsmidler KS vil særlig peke på at en klar forpliktelse fra Stortinget til en betydelig reduksjon i statlig detaljstyring, tilsyn og kontroll, vil kunne gi økt lokal oppslutning om endringer i kommunestrukturen. Dersom Stortinget ønsker å vurdere endringer som berører fylkeskommunene, forutsetter KS at en modell med større folkevalgte regioner med utvidede oppgaver som i dag ligger i staten, inngår i vurderingen.» Med vennlig hilsen

8 Side 8 file://c:\ephorte\pdfdocproc\ephorte\116681_fix.html Side 2 av Kjell Erik Saure Fagsjef Chief adviser Epost Telefon Phone: (+47) Mobil Cellular: (+47) KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

9

10 Side 10

11 Side 11 file://c:\ephorte\pdfdocproc\ephorte\ html Side 1 av Fra: Fjelleng Dato: :16:37 Til: Tittel: Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven m.m- Se vedlagte saksdokumenter. På grunn av en teknisk feil i vårt saksbehandlingssystem har dessverre enkelte mottakere fått dette rundskrivet flere ganger pr. e-post. Beklager det ekstra bryderiet dette måtte medføre. Med vennlig hilsen Ester Fjelleng Konsulent Kommunal- og regionaldepartementet Kommunalavdelingen Administasjonsseksjonen Tlf Denne e-posten er skanna for virus av Symantec Security.cloud service for Ulstein kommune

12 Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato H-2/ Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. - egenkontroll mv. 1. Innledning Stortinget vedtok 17. desember 2012 endringer i kommuneloven, lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), inndelingsloven og hvitvaskingsloven. Vedtaket ble sanksjonert av Kongen i statsråd 8. februar Lovendringene bygger på forslag fra departementet i Prop. 119 L ( ) Endringar i kommunelova m.m (eigenkontroll mv.). Endringene i kommuneloven trer i kraft 1. juli Unntatt fra dette er endringen i kommuneloven 50 nr. 1 andre punktum, som trer i kraft 1. januar 2014, og endringen i 77 nr. 2 som trer i kraft 1. november Endringene i IKS-loven trer i kraft 1. januar Endringene i inndelingsloven og hvitvaskingsloven trer i kraft 1. juli Departementet har også vedtatt enkelte endringer i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Disse trådte i kraft 1. januar Departementet gir i dette rundskrivet en oversikt over lovendringene og knytter noen korte kommentarer til disse. Vi viser til Prop. 119 L ( ) og Innst. 128 L ( ) for ytterligere omtale av lovendringene. Når ikke annet er sagt, blir begrepet kommune brukt som en felles betegnelse på både kommuner og fylkeskommuner. Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Telefon Telefaks Side 12

13 2. Endringer i kommuneloven egenkontroll 2.1 Kontrollutvalget tidspunkt for valg Kommuneloven 17 nr. 2 er endret slik at kontrollutvalget skal velges på det konstituerende møtet i kommunestyret, etter valg av formannskap og ordfører. Formålet med endringen er å sikre at kontrollutvalget blir korrekt sammensatt, ved at minst ett medlem av kontrollutvalget blir valgt inn i kommunestyret. På bakgrunn av dette blir også 17 nr. 3 endret for å slå fast at kontrollutvalget trer i funksjon fra det konstituerende møtet. Endringen trer i kraft 1. juli Kontrollutvalget åpne møter Kommuneloven 77 nr. 8 om at møtene i kontrollutvalget holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet, blir opphevet. Det innebærer at den alminnelige bestemmelsen om møteoffentlighet i 31 også vil gjelde for kontrollutvalget. Etter lovendringen vil derfor hovedregelen være at møtene i kontrollutvalget skal være åpne. En forholdsvis utførlig omtale av reglene i 31 er gitt i kapittel 8 i departementets rundskriv H-4/11 av 24. august Vi viser også til Prop. 152 L ( ) (møteoffentlegheit). Endringen trer i kraft 1. juli Kontrollutvalget valgbarhet Det er foretatt en utvidelse av kretsen over hvilke grupper som ikke er valgbare til kontrollutvalget. Kommuneloven 77 nr. 2 er vedtatt endret slik at også varamedlemmer til kommunestyrekomiteer skal være utelukket fra valg til kontrollutvalget. Denne endringen trer ikke i kraft før 1.november 2015, men omtales her for oversiktens skyld. 2.4 Kontrollutvalget og revisor rett til innsyn i selskaper Overskriften i 80 er endret til Innsyn og undersøkelser i selskap. Dette for å bringe overskriften i samsvar med innholdet i bestemmelsen. Videre er det vedtatt endringer i bestemmelsen delvis med sikte på å klargjøre hvilke type selskaper det er innsynsrett i, delvis med sikte på å utvide kretsen av selskaper det er innsynsrett i. I 80 er interkommunale samarbeid etter 27 tatt inn. Det betyr at det vil bli innsynsrett også i de 27-samarbeider som er egne rettssubjekter. Aksjeselskaper der kommune(r) eller interkommunale selskaper (IKS) direkte eller indirekte eier alle aksjer, er også tatt inn i lovteksten som innsynsobjekt. Et eksempel kan være aksjeselskap som er eiet av et interkommunalt selskap (IKS), enten alene eller sammen Side 2 Side 13

14 med en eller flere kommuner. Også datterdatterselskaper vil kunne være eksempel på dette. Endringen trer i kraft 1. juli Rapporteringsplikt i årsberetningen I kommuneloven 48 nr. 5 innføres det et krav om rapportering om internkontrollen i årsberetningen til kommunen. Dette er ment som et virkemiddel til å sette arbeidet med internkontrollen på dagsordenen lokalt. Kravet innebærer at det skal gjøres rede for både iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll. Endringen trer i kraft 1. juli Endringer i hvitvaskingsloven egenkontroll Rapporteringsplikt for regnskapsrevisor Den som er ansvarlig for revisjon av regnskapet for kommune eller kommunalt foretak får rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven. Denne plikten etableres ved at disse tas inn i oppramsingen over rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven 4 andre ledd nr. 1. Plikten innebærer å undersøke og eventuelt rapportere dersom revisor har mistanke om at en transaksjon er knyttet til hvitvasking eller terrorfinansiering. Endringen trer i kraft 1. juli Endringer i kommuneloven kommunale foretak 4.1 Åpne styremøter Kommuneloven 68 nr. 5 om at styrets møter holdes for lukkede dører dersom ikke kommunestyret har bestemt noe annet i vedtektene, blir opphevet. Det innebærer at den alminnelige bestemmelsen om møteoffentlighet i 31 også vil gjelde for styremøtene. Etter lovendringen vil derfor hovedregelen være at styremøtene skal være åpne. Lovendringen skjer på bakgrunn av at det ikke synes å være behov for en så vid adgang til å lukke møtene. Det er også departementets vurdering at åpenhet i kommuner, som foretakene er en del av, er med på å skape tillit til kommunal virksomhet og å styrke lokaldemokratiet. Endringen trer i kraft 1. juli Daglig leders internkontrollansvar Det er foretatt en presisering i kommuneloven 71 nr. 2, som regulerer daglig leders internkontrollansvar. Det bør ikke være noen tvil om at daglig leder har et helhetlig internkontrollansvar. Ordlyden er derfor endret for at bestemmelsen skal speile det reelle innholdet i internkontrollansvaret. Bestemmelsen får derfor en utforming etter mønster av kommuneloven 23 nr. 2, som regulerer administrasjonssjefens intenkontrollansvar. Side 3 Side 14

15 Endringen trer i kraft 1. juli Endringer i kommuneloven økonomi Avdrag på likviditetslån og trekkrettigheter Kommuneloven 50 nr. 7 bokstav b regulerer oppgjør av likviditetslån og trekkrettigheter. Bestemmelsen blir nå opphevet, fordi den anses som overflødig i det regelverket som kommunesektoren er underlagt i dag, og at dette bør stå uregulert. Endringen trer i kraft 1. juli Endringer i inndelingsloven Sammensetningen av fellesnemnda Det er foretatt endringer inndelingsloven 26 første ledd. Etter lovendringen er det ikke lengre et krav om at fellesnemnda skal speile av innbyggertallet i de enkelte kommunene, loven sier nå at den bør speile av innbyggertallet. I tillegg er minimumstallet på antall medlemmer fra hver kommune redusert fra fem til tre. Endringen trer i kraft 1. juli Med hilsen Siri Halvorsen (e.f.) avdelingsdirektør Erland Aamodt seniorrådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og sendes uten signatur Side 4 Side 15

16 Side 16 file://c:\ephorte\pdfdocproc\ephorte\ html Side 1 av Fra: Inger Dato: :38:35 Til: Aure; Averøy; Halsa; Kristiansund; rindal kommune; Smøla; Sunndal; Surnadal; Tingvoll; Aukra; Eide; Fræna; Gjemnes; Midsund; Molde; nesset; Haram; Norddal; Rauma; Sandøy; Skodje; Stordal; Stranda; Sykkylven; Vestnes; Ørskog; Giske; Sula; Ålesund; post hareid; 'Herøy'; 'Sande'; Postmottak; 'Vanylven'; 'Volda'; 'Ørsta'; Milly.norsett; Kari Riise; kathrin Kobbevik Kopi: Anthony Normann Valen Tittel: Årsrapport 2012 Den offentlege tannhelsetenesta. Årsrapporten viser litt om tannhelsearbeidet i Den offentlege tannhelsetenesta, - tilstanden på tannhelsa til born og ungdom, samt organisasjon og strategiarbeid. For å synleggjere tannhelsetilstanden i kvar kommune, er det laga ein oversikt over tal personar (%) utan karieserfaring i enkelte årskull - kommunevis, fylket og for heile landet. Dei faktorar som gir god helse er som regel dei same som gir god tannhelse. Vi ønsker også å synleggjere tannhelsetilstanden sett i eit folkehelseperspektiv. Helsing Inger Holmeset Folkehelsekoordinator Fylkestannlegen Møre og Romsdal Fylke 6404 MOLDE Tlf: (mand,tirsd og onsdag) Mob: Telefax: e-post: Denne e-posten er skanna for virus av Symantec Security.cloud service for Ulstein kommune

17 Årsrapport 2012 Den offentlege tannhelsetenesta Side 17

18 Innhald DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA... 3 KLINIKKAR... 3 BEMANNING OG REKRUTTERINGSSITUASJON... 3 TANNHELSEARBEIDET... 4 Tenestetilbodet og dekningsgrad... 4 Dekningsgrad tal pasientar under tilsyn... 5 Utviklingstrekk... 5 Tabell 1 Oversikt over tal personar (%) utan karieserfaring i enkelte årskull - kommunevis, fylket og landet... 6 Diagram 1 Tannhelsestatus for indikatorårskulla Tabell 2 SIC-indeks... 7 Diagram 2 5 åringar utan karieserfaring... 8 Diagram 3 12 åringar utan karieserfaring... 8 Diagram 4 18 åringar utan karieserfaring... 8 Psykisk utviklingshemma... 9 Eldre og uføre i institusjonar og personar i heimesjukepleie... 9 Ungdom år... 9 Rusmisbrukarar... 9 Behandla under narkose... 9 FENGSELSTENESTA FOLKEHELSEARBEID, - HELSEFREMJANDE OG FØREBYGGANDE ARBEID KLAGESAKER TIL FYLKESTANNLEGEN OG BEKYMRINGS-MELDING TIL BARNEVERNET ORGANISASJON OG STRATEGIARBEID Arbeidsmiljø Kompetanseplan for tannhelsetenesta TkMN og spesialistar Regional delplan tannhelse ØKONOMI Side 18

19 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA Fylkeskommunen har ansvar for den offentlege tannhelsetenesta som skal organisere førebyggjande tiltak for heile befolkninga, og gje eit regelmessig og oppsøkjande tilbod til barn og ungdom 0-18 år, psykisk utviklingshemma, eldre langtidssjuke og uføre i institusjon og i heimesjukepleie og til ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. (19-20-åringar har rett til behandling med 75 % reduksjon i dei takstane som gjeld for betalande pasientar.) I tillegg har rusmisbrukarar i institusjon og personar som pga. eit rusmiddelproblem mottar tenester etter helse og -omsorgstenestelova og personar under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) rett til frie tannhelsetenester. Fylkeskommunen skal syte for hjelp til heile befolkninga som bur eller mellombels oppheld seg i fylkeskommunen. Dette gjeld og flyktningar, personar med opphald på humanitært grunnlag og asylsøkarar som oppheld seg i statlege asylmottak. Ved mange klinikkar blir det og gitt tilbod til den vaksne betalande befolkninga. KLINIKKAR Tannhelsetenesta har 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket. Tannhelsetenesta er organisert i 5 tannhelsedistrikt, med ein overtannlege i kvart distrikt som er fagleg og administrativ leiar. I 2012 hadde fylket avtale med 22 kommunar om leige av lokale til tannklinikk. I tillegg var det leigeavtale med private huseigarar på 15 tannklinikkar. Leigde klinikklokale gir framleis ei utfordring når det gjeld universell utforming. Mange klinikkar slit med dårleg behandlingsutstyr. For å halde investeringsutgiftene nede, og i vente på behandling av regional delplan tannhelse, har dei mest nødvendige utskiftingane og vedlikehald av utstyr blitt prioritert. På Sunndalsøra var det opning av nyrenovert klinikk juni 2012, og i november var det innflytting av ny tannklinikk på Eide. I Valldal er ny klinikk under bygging, som forventast ferdig for innflytting sommaren BEMANNING OG REKRUTTERINGSSITUASJON Ved utgangen av 2012 hadde tannhelsetenesta 192 tilsette (161 årsverk) der 4,6 årsverk var i administrasjonen. Rekrutteringssituasjonen dei siste to åra har betra seg, og det er no søkjarar til alle tannlegestillingar som blir lyste ut. Den vanskelege økonomiske situasjonen gjer at stillingar må haldast vakante etter ein plan. Pr var det vakansar på 14 tannlegestillingar. 3 Side 19

20 På slutten av 2012 har vi 3 tannlegar for kvar tannpleiar. Årsaka til det gode forholdstalet er at det er færre tannlegar i stillingar enn ønskeleg. Nokre klinikkar er ikkje tilknytt tannpleiar, noko som gir utfordringar i prioriteringa av det helsefremjande og førebyggjande arbeidet. Tannpleiarane har ei spesielt viktig rolle i det førebyggjande arbeidet både på klinikk og i det utadretta samarbeidet med andre fagprofesjonar. Ei satsing på førebyggjande arbeid vil gi betre tannhelse og mindre behandling. I kvart tannhelsedistrikt har ein tannpleiar funksjon som folkehelsekontakt, og bistår overtannlegen med koordinering og hentar inn rapportering på folkehelsearbeidet. Rekruttering av tannpleiarar har blitt vanskelegare i Rekruttering av tannhelsesekretærar med fagkompetanse vil gi utfordringar i åra framover. Ved fleire klinikkar har tannhelsesekretærane administrative oppgåver og har elles ein viktig funksjon i tannhelseteamet. Å rekruttere tannhelsepersonell til stabilitet er framleis ei hovudutfordring. For å gi befolkninga eit godt og kvalitetssikra tannhelsetilbod, er det viktig å kunne rekruttere og behalde eit godt kvalifisert personell. Dette gir store utfordringar i dagens klinikkstruktur med mange små einingar som er svært sårbare ved vakansar. Administrasjonen til tannhelsetenesta består av 4,6 årsverk. Fylkestannlegen har ansvar for å godkjenne forslag til behandling, kostnadsoverslag og omfanget av offentleg støtte etter søknad frå behandlande tannlege, - noko som er administrativt krevjande i tillegg til andre oppgåver som er pålagt. TANNHELSEARBEIDET Tenestetilbodet og dekningsgrad Det var ei tilfredstillande måloppnåing på dekningsgraden av prioritert klientell i % av barna mellom 3-18 år var under tilsyn. Barn under 3 år får tilsyn av helsestasjonstenesta og blir vist til tannhelsetenesta ved behov. 94 % av dei psykisk utviklingshemma var under tilsyn, og for eldre og uføre i institusjon og for brukarar i heimesjukepleia, var det ei måloppnåing på henholdvis 82 % og 69 %. Dekningsgraden på 19 og 20-åringane var 67 %, ein liten tilbakegang frå i fjor (68%) 4 Side 20

21 Tabell 1 Dekningsgrad tal pasientar under tilsyn Aktivitet Totalt i gruppa 2012 Under tilsyn i 2012 Prosent pasientar under tilsyn Totalt i gruppa 2011 Under tilsyn i 2011 Måloppnåing i 2011 (A)Barn og ungdom 3-18 år (B)Psykisk utviklingshemma (C1)Eldre og uføre i institusjon (C2)Eldre og uføre i heimesjukepleie % % % % % % % % (D)Ungdom år % % Totalt Utviklingstrekk I aldersgruppa 0-18 år kan ein lese ut av statistikken at det ikkje er store avvik samanlikna med andre fylker og landsgjennomsnittet. Barn med innvandrarbakgrunn kan vere ei risikogruppe med meir karies enn andre barn. I Møre og Romsdal har det vore ei stor arbeidsinnvandring som viser andre kulturar og eit anna syn på tannhelse, noko som er synleg ved at mange barn har stor kariesaktivitet når dei kjem til Norge. For 2012 vart det innhenta tal på tannhelsa til 3-åringar for første gong. Dette for å synleggjere tannhelsa i kvar kommune, og kvar ein eventuelt bør gå inn på av førebyggande tiltak. Det har vore ein liten tilbakegang i tannhelsa til 5-åringane i 2012 samanlikna med året før, sjølv om vi i 2012 ligg likt med landsgjennomsnittet. Tannhelsa til 12- og18-åringane viser ei jamn betring for kvart år, og det er svært positivt. Hos 18-åringane viser tala frå 2012 gjennomsnitt DMFT på 4,9 som er ei betring frå 2011 på DMFT 5,1. Svært positivt er at det vart registrert ei stor forbetring på tal 18-åringar utan karieserfaring i 2012, 16,9 % mot 13,9 % i Side 21

22 Tabell 2 Oversikt over tal personar (%) utan karieserfaring i enkelte årskull - kommunevis, fylket og landet Årskull 3-åringer 5-åringer 12-åringer 18-åringer Vanylven 95 % 83 % 57 % 14 % Sande 95 % 76 % 50 % 13 % Herøy 90 % 73 % 51 % 13 % Ulstein 97 % 74 % 52 % 23 % Hareid 95 % 67 % 39 % 19 % Volda 87 % 81 % 55 % 16 % Ørsta 93 % 87 % 54 % 22 % Søre sunnm.thd. 93 % 78 % 52 % 18 % Ålesund 97 % 81 % 57 % 19 % Sula 93 % 83 % 53 % 24 % Giske 96 % 78 % 49 % 25 % Ålesund thd. 96 % 81 % 55 % 20 % Skodje 94 % 93 % 57 % 15 % Ørskog 93 % 82 % 32 % 20 % Norddal 96 % 81 % 49 % 8 % Stordal 89 % 94 % 37 % 0 % Stranda 93 % 90 % 55 % 13 % Sykkylven 89 % 79 % 47 % 24 % Sandøy 95 % 100 % 58 % 17 % Vestnes 91 % 78 % 49 % 8 % Rauma 99 % 76 % 33 % 8 % Haram 97 % 79 % 66 % 25 % NSSR thd. 94 % 82 % 50 % 16 % Misund 96 % 96 % 48 % 18 % Aukra 100 % 87 % 63 % 18 % Fræna 99 % 88 % 31 % 14 % Eide 92 % 79 % 39 % 0 % Molde 98 % 88 % 53 % 12 % Gjemnes 100 % 77 % 45 % 19 % Nesset 100 % 77 % 50 % 14 % Molde thd. 98 % 86 % 47 % 13 % Averøy 95 % 80 % 56 % 20 % Tingvoll 100 % 91 % 44 % 18 % Sunndal 94 % 89 % 59 % 23 % Surnadal 98 % 86 % 63 % 23 % Rindal 93 % 60 % 61 % 33 % Halsa 100 % 100 % 57 % 40 % Smøla 100 % 85 % 44 % 13 % Aure 97 % 70 % 67 % 21 % Kristiansund 92 % 78 % 42 % 12 % Nordmøre thd. 94 % 80 % 51 % 18 % Heile fylket 95 % 81 % 51 % 17 % Heile landet 81 % 54 % 18 6 Side 22

23 Diagram 1 Tannhelsestatus for indikatorårskulla. SiC-indeks blir årleg registrert på 12-åringar, som er gjennomsnittet på DMFT på den tredjedel av gruppa med mest karies. Sjølv om gjennomsnittleg DMFT hos 12-åringar viser at dei fleste har friske tenner, er det fortsatt nokre som har høge verdiar. SiC-indeksen vektlegg dette forholdet og indikatoren seier noko om alvoret av karies i gruppa av barn med høg førekomst. Indeksen skal brukast som eit styringsverktøy for planlegging av det førebyggande arbeidet. Møre og Romsdal ligg under landsgjennomsnittet, og tala viser behov for førebyggande tiltak. Tabell 2 SIC-indeks Gjennomsnitt DMFT på den tredjedel av gruppa med mest karies SIC- indeks for 12-åringar i Møre og Romsdal 3,2 3,1 3,7 SIC- indeks for 12-åringar landsgjennomsnitt 2,9 3,0 3,3 7 Side 23

24 Diagram 2 5 åringar utan karieserfaring Diagram 3 12 åringar utan karieserfaring Diagram 4 18 åringar utan karieserfaring 8 Side 24

25 Psykisk utviklingshemma 94% av psykisk utviklingshemma var under tilsyn i 2012, mot 93% i Det var 20 personar som takka nei til tilbodet, eller ikkje møtte. Eldre og uføre i institusjonar og personar i heimesjukepleie. I 2012 var 82 % av eldre og uføre i institusjon under tilsyn. 42 takka nei til tilbodet, eller ikkje møtte. Tannhelsetenesta har eit godt samarbeid med pleie og omsorgstenesta i kommunane. Av pasientar som høyrer til heimesjukepleia, var det 69 % under tilsyn i Det er positiv utvikling frå 60 % i Det er ein del brukarar av heimesjukepleia som ikkje ønske å nytte tilbodet til den offentlege tannhelsetenesta. For å sikre at alle i denne gruppa får vite om tilbodet til tannhelsetenesta, vart det utarbeidd ei brosjyre God tannhelse heile livet som gjennom tannklinikkane har blitt distribuert ut til kommunane. Brosjyren informerer om tannhelsetilbodet til pasientar ved institusjonar og pasientar med hjelp frå heimesjukpleia. Samtidig inneheld brosjyren råd og tips for ei god tannhelse. Ungdom år Ungdom i alderen 19 og 20 år har rett til 75 % av takstane som gjeld for betalande pasientar, og har prioritet framfor vaksne betalande pasientar. 67 % var under tilsyn i 2012, ein liten nedgang frå 2011 da 68 % var under tilsyn. Det er viktig at denne aldersgruppa får eit offentleg tilbod, og samtidig rekruttere dei som pasientar i det vaksne betalande klientellet. Av betalande vaksne var personar under tilsyn av Den offentlege tannhelsetenesta i Rusmisbrukarar Det vart registrert 365 rusmisbrukarar som mottar tenester etter helse og omsorgstenestelova, og personar under legemiddelassistert rehabilitering (LAR ) med rett til frie tannhelsetenester i av desse personane var registrert under tilsyn i 2012, noko som er 29 fleire enn i Behandla under narkose I 2012 vart det utført 215 tannbehandlingar med narkose. Sjukehus Tal pasientar behandla Gjennomsnitt ventetid Volda sjukehus 37 < 14 dagar Ålesund sjukehus 74 6 pasientar: < 6 veker Molde sjukehus dagar Nordmøre sjukehus dagar 31 pasientar: 6 veker 6 mnd 25 pasientar: 7-12 mnd 12 pasientar: > 12 mnd. 9 Side 25

26 FENGSELSTENESTA Møre og Romsdal fylkeskommune og staten har ei avtale om tannhelsetilbod for innsette i fengselet på Hustad og i Ålesund. Det er staten som finansierer tilbodet, medan tannhelsetenesta har ansvaret for gjennomføringa av tilbodet. Fylket kjøper tenester frå privatpraktiserande tannlegar, og 78 nytta seg av tilbodet i 2012 FOLKEHELSEARBEID, - HELSEFREMJANDE OG FØREBYGGANDE ARBEID Hovudstrategien for folkehelsearbeidet er å legge til rette for sunne val, bygge alliansar, utvikle og ta i bruk ny kunnskap. Det helsefremjande og førebyggande arbeidet skal prioriterast framfor behandling. På tannklinikkane blir det kontinuerlig drive individretta tiltak med informasjon og rettleiing om kosthald, munnstell og fluorbehandling. Risikopasientar blir identifisert for individuell oppfølging. Frekvensfordelinga av tal personar i 2012 med DMFTscore på 5-9 er over 30 % hjå 18-åringane, og DMFT-score >9 var over 15 % for same årskull. For å få redusert scoren er det viktig å identifisere risikopasientar tidleg for individuell oppfølging. Tannhelsetenesta som initiativtakar, God helse-satsinga ved kulturavdelinga og utdanningsavdelinga gjorde ei undersøking i den vidaregåande skule om tilgang på brusautomatar og på sunn mat og drikke. Som resultat av undersøkinga blir det ei kantinesatsing i den vidaregåande skulen i Tannhelsetenesta har eit fast og forpliktande samarbeid med helsestasjonstenesta og pleieog omsorgstenesta i alle kommunane i fylket. Rapportering og dokumentasjon på samarbeidet viser at det er god samhandling mellom tenestene. Tannhelsetenesta har og samarbeid med barnehagar/barnehagestyrarar, barnevern, asylmottak/minoritetsgrupper og skular. Vi har og har fast undervisning i vidaregåande skuler til elever som skal ut i helse og omsorgsyrke. I tillegg har det vore samarbeid med folkehelsekoordinatorar i kommunane. Arbeidet er koordinert av tannhelsetenesta sin folkehelsekoordinator og folkehelsekontaktane i tannhelsedistrikta. For 2012 er det registrert nokre avvik på det forpliktande samarbeidet, der årsaka er manglande ressursar, då spesielt tannpleiarressursar. For å kvalitetssikre arbeidet, har folkehelsekontaktane i kvart tannhelsedistrikt ansvar å koordinere arbeidet, bistå klinikkane/tannpleiarane med årsplan for det førebyggande arbeidet. Bemanningssituasjonen og mange små tannklinikkar som ikkje er tilknytt tannpleiar til å utføre oppgåvene gir store utfordringar i dagens klinikkstruktur. I 2012 vart det brukt 996 timer til det førebyggande tannhelsearbeidet utanfor tannklinikk mot 867 timar året før. I 2010 vart det brukt 993 timar. Tidsbruken for 2012 var fordelt mellom dei ulike personellgruppene: tannlegar: 79 timar, tannpleiarar: 824 timar og tannhelsesekretærar 93 timar. Tidsbruken har auka spesielt hjå tannpleiarane og tannhelsesekretærane. Det er svært positivt at også tannhelsesekretærane ønske å ta del i det førebyggande arbeidet, og spesielt viktig der det er dårleg tannpleiarbemanning. KLAGESAKER TIL FYLKESTANNLEGEN OG BEKYMRINGS- MELDING TIL BARNEVERNET Det var ingen klagesaker som vart sendt til helsetilsynet i Bekymringsmeldingar i tannhelsetenesta har blitt registrert i 3 år. Det er to ulike registreringar. Det blir registrert tal påminningsbrev om gjentekne gonger ikkje møtt og at 10 Side 26

27 bekymringsmelding blir sendt barnevern dersom pasienten ikkje møter. I 2012 vart det sendt 18 slike påminningsbrev frå tannhelsetenesta mot 56 slike førehandsvarslingar året før. Talet på bekymringsmeldingar sendt barnevernet med mistanke om omsorgsvikt, overgrep eller barnemishandling for heile fylket var 6 i 2012 mot 22 i Tannhelsetenesta har skriftlege rutinar for å kvalitetssikre dette arbeidet. ORGANISASJON OG STRATEGIARBEID Arbeidsmiljø Sjukefråværet har hatt ei svært positiv utvikling i 2012 og talet på sjukefråversdagar er redusert med 32 % frå For heile året var sjukefråveret 6,2 %. Vi ser ein klar samanheng mellom auka stabilitet i bemanninga og sjukefråversreduksjon. Dessutan har tannhelsedistrikta jobba systematisk med nærværs- og IA-arbeidet. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet dekkjer funksjonsområdet for arbeidsmiljøutval etter arbeidsmiljølova og ordningar for medråderett etter hovudavtalen. Utvalet har i 2013 hatt 3 møte og behandla 18 saker. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med HMS-arbeidet i tannhelsetenesta i 2012, som ledd i tilsynskampanjen "På lag", som er retta mot private og offentlege tannhelsetenester over heile landet. Gjennom tilsyna har Arbeidstilsynet kontrollert at den offentlege tannhelsetenesta har rutiner for å jobbe systematisk og forebyggende med helse, miljø og sikkerheit. Arbeidstilsynet har ikkje funne grunnlag for å gi pålegg etter dei 4 tilsyna. Kompetanseplan for tannhelsetenesta For å kunne nå måla for tenesteproduksjonen og tilby brukarane den beste tannbehandlinga, skal kompetanseutvikling stå sentralt i tannhelsetenesta i fylkeskommunen. Den offentlege tannhelsetenesta gir eit tenestetilbod som krev høg og spesialisert kompetanse, og tilhøva må leggjast til rette for at alle tilsette kan vedlikehalde og vidareutvikle sin kompetanse i takt med den faglege utviklinga innanfor tannhelsefaget. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet i tannhelsetenesta godkjente i møte , sak 16/2012, Plan for kompetanseutvikling i tannhelsetenesta. Planen vektlegg kompetansestyring, som inneber målretta og heilskapleg satsing på kompetanse, med vekt på planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre at den tilsette og organisasjonen når sine mål. Planen tar for seg overordna mål, føringar og prinsipp for kompetanseutvikling, inneheld døme på kompetansetiltak og klargjer vilkår og rammer for 11 Side 27

28 individuell deltaking på kompetansetiltak. Planen inneheld dessutan mal for dei distriktsvise kompetanseplanene som skal rullerast åreleg. Ei analyse av kompetansebehovet skal skje i kvar av dei 5 tannhelsedistrikta og vere grunnlaget for distriktet sin kompetanseplan. Kompetansekartlegging er viktig for å bli bevisst kva for ressursar organisasjonen innehar, og kva vi treng av påfyll. Den enkelte tilsette skal sjølv registrere sin kompetanse (både formal og realkompetanse). Den årlege medarbeidar- /utviklingssamtalen skal ta opp i seg kompetanseperspektivet, og identifisere opplæringstiltak saman med andre tiltak som krev oppfølging etter samtalen. TkMN og spesialistar St.melding nr. 35 ( ) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning legg opp til at fylkeskommunane får eit større ansvar for å styrke kunnskapen om tannhelse og tannhelsetenester og sikre eit faglig kompetanseløft m.a. gjennom oppretting av regionale odontologiske kompetansesentra. Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge, som er eit interkommunalt selskap eigd av dei tre midt-norske fylkeskommunane, er bygd opp desentralisert etter ein nettverksmodell og skal drive rådgiving i eit desentralisert fagnettverk og bidra til auka kompetanse i eit samarbeid med distriktstannklinikkane. Ein viktig føresetnad for modellen er å sikre god tilgang på spesialistar i nettverket. I lys av nettverksmodellen satsar fylkeskommunen på målretta stimuleringstiltak til spesialistutdanning og har i 2012 rekruttert 2 spesialistar inn i den offentlege tannhelsetenesta. Regional delplan tannhelse Fylkestannlegen starta i 2012 arbeidet med regional delplan tannhelse, som er planlagt sluttbehandla i fylkestinget i oktober Planen har eit perspektiv fram mot 2025 og inneheld ei analyse av forhold som er kritiske for ei bærekraftig organisering av tannhelsetenesta i fylket. Ambisjonen er å vidareutvikle den offentlege tannhelsetenesta til ein solid og kvalitetsorientert tenesteprodusent som fangar opp den utviklinga på det tannmedisinske fagfeltet, endra rammeføresetnader for å rekruttere og halde på tannhelsepersonell og auka krav til kvalitet og pasientsikkerheit. ØKONOMI Tannhelsetenesta hadde i 2012 eit krevjande år. Vi måtte rette opp eit budsjettunderskot frå Det betydde ei restriktiv haldning i forhold til forbruk og kjøp av tenester også i Vi har vore tilbakehaldne på investeringssida, då vi veit at investeringar også gjer utslag på driftsbudsjettet. Tannhelsesektoren hadde i 2012 ei samla driftsramme på 119,6 mill. kroner og kom ut med eit meirforbruk på 3,8 mill. kroner. Meirforbruket skuldast i hovudsak tilsetting av fleire behandlarar enn det ein har budsjettramme til, samt meir stabil bemanning enn tidlegare. 12 Side 28

29 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Saksbehandlar, innvalstelefon Rådgivar Sissel Hol, Vår dato Dykkar dato Vår ref. 2013/4602/S11-10/ Dykkar ref. Etter adresseliste Utviklinga i kommuneøkonomien i Møre og Romsdal 2012 Fylkesmannen i Møre og Romsdal har laga ein rapport som syner utviklinga i økonomien til kommunane i fylket. Føremålet med rapporten er å syne den økonomiske utviklinga for kommunane i I rapporten er eit utval økonomiske indikatorar og størrelsar, som er godt eigna til å gje ein peikepiim på den økonomiske situasjonen. Indikatorar og talverdiar vert presentert i kommunevise tabellar og figurar. Tala er henta frå Statistisk sentralbyrå (SSB), og i hovudsak databasen Kostra. Kostra står for Kommune-Stat-Rapportering. Kvart år rapporterer kommunane rekneskapstala sine til SSB. Rundt 15. mars vert ureviderte rekneskapstal publisert, og rundt 15. juni vert dei reviderte rekneskapstala publisert. Tala i rapporten byggjer på dei reviderte rekneskapstala. Rapporten er lagt ved og den er elektronisk tilgjengeleg på heimesida vår Med ønskje om ein god sommar! Med helsing Helge Mogstad (e.f.) Sissel Hol Kst. direktør Dokumentet er elektronisk godk jent og har ingen signatur. Vedlegg: Utviklinga i kommuneokonomien i Møre og Romsdal 2012 Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web: Fylkeshusel postmottak(cifmmr.no Molde Side 29

30 side 2 av 2 Adresseliste: Distriktsrevisjon Nordmøre Kaibakken Kristiansund N Husbanken Postboks 2438 Sluppen 7005 Trondheim IIVIDi Postboks 2438 Sluppen 7005 Trondheim Kornmunalbanken Postboks 1210 Vika 0110 Oslo Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Kommunane i Møre og Romsdal Kommunerevisjonsdistrikt nr 2 i Møre og Romsdal Rådhuspl Molde Kommunerevisjonsdistrikt nr 3 i Møre og Romsdal Postboks 7734 Spjelkavik 6022 Ålesund KS Møre bispedøme Moldetrappa Molde Møre og Romsdal fylkeskommune Norges komner- kommuneøkonomers forbund Henrik Ibsensgate Oslo Skatt Midt-Norge Postboks Molde Statens Vegvesen Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS Postboks 143 Rådhuset 6067 Ulsteinvik Side 30

31 Dragsund ASVO AS 6080 Gurskøy Herøy Kommune v/ordførar, Postboks 274, 6090 Fosnavåg Sande Kommune v/ordførar, 6084 Larsnes Ulstein Kommune v/ordførar, Postboks 143, 6067 Ulsteinvik Vanylven Kommune v/ Ordførar, Rådhuset, 6143 Fiskåbygd GENERALFORSAMLING I DRAGS-UND ASVO AS k1.140 vart det halde generalforsamling i Dragsund ASVO AS ved Lanternen AS i Tjørvåg. Av aksjonærane møtte: Vanylven kommune: Lasse Rindal (19,0%) Alle aksjonærar var dermed representert. Sak 1 Opning av generalforsamling. Vedtak: Det kom ingen merknader til innkallinga, og generalforsamlinga vart erklært lovleg satt. Sak 2.. Val av møteleiar, sekretær og personar til å underteikne protokollen. Vedtak: Som møteleiar vart vald Lasse Rindal, Oddbjørn Baade vart vald som sekretær. Til å underteikne protokollen vart Arnulf Goksøyr og Dag Vaagen valde. Sak 3 Årsregnskapen. Vedtak: Styret og revisor si beretning låg føre. Styret sitt forslag til årsoppgjer vart vedteke som selskapet sitt årsregnskap for Det regneskapsførde resultat kr ,- vart vedteke. Side 31

32 Sak 4 Fastsetjing av revisorhonorar. Vedtak: Revisorhonoraret vert oppgjort etter regning. Sak 5 Fastsetjing av styrehonorar: Vedtak: Styrehonorar vert uendra. Honorar til styreformann pr år: kr Honorar til styremedlemmer pr år: kr , Gurskøy den s\-.3 Amulf Goksøyr D%-(nagen Tlf: Fax: e-post Side 32

33

34

35

36

37 Side 37 file://c:\ephorte\pdfdocproc\ephorte\ html Side 1 av Fra: Vegard Austnes Sendt: 25. juni :34 Til: Bjørn Tømmerdal; Svein Harsjøen; Martin Kjøpstad; Dag Eliassen; Per Magnus Berdal; Thorbjørn Fylling; Rune Hovde; Tor-Sindre Steinsvik; Dag Vaagen; Hans Endre Sæterøy; Terje Vadset; Olav Roald; Charles Tøsse; Jan-Ove Tryggestad; Trygve Holm; Petter Lyshol; Jan Berset; Jan Helgøy; Arild Iversen Kopi: Jarle Bjørn Hanken; Knut Støbakk; Martin Bostad; Bjørn Sandnes; Turid Hanken; Anders Riise; Bent Grytten; Arnulf Goksøyr; Erlend Krumsvik; Kari Grindvik; Bjørn Inge Ruset; Stig Holmstrøm; Ragnar Bakken; Synnøve Synnes; Wenche Solheim; Asbjørn Moltudal; Eva Fjørtoft; Lasse Fjørtoft; Kjell Bjørdal; Lars Joranger; Kjartan Lied; Geir Ove Vegsund; Leon Aurdal; Anne Mette Liavaag; Jan Kåre Aurdal; Ole-Johan Lillestøl; Einar Vik Arset; Gudmund Sandnes; Geir Inge Lien; Tone Roaldsnes; Rune Sjurgard Emne: Protokoll frå representantskapsmøte nr i Sunnmøre regionråd IKS Til representantskapet i Sunnmøre regionråd med kopi til styret og rådmennene mfl. Vedlagt følgjer til orientering protokoll frå representantskapsmøte nr i Sunnmøre regionråd. Neste representantskapsmøte vert 20. september 2013 kl Møteinnkalling med sakliste vert sendt 4 veker før møtet. God sommar! Vennleg helsing Vegard Sperre Austnes Rådgivar Sunnmøre regionråd IKS Postboks ÅLESUND mobil

38 UL MØTEPROTOKOLLEN - UTSKRIFT TIL KOMMUNESTYRET Side 38 file://c:\ephorte\pdfdocproc\ephorte\ html Side 1 av Fra: Ida Dato: :16:49 Til: Postmottak Kopi: Einar Vik Arset; Jan Berset Tittel: UL MØTEPROTOKOLLEN - UTSKRIFT TIL KOMMUNESTYRET Oversending til behandling, skal som melding til kommunestyret. Med helsing Vest Kontrollutvalssekretariat Ida Birgitte Marholm Sekretær Tlf: Denne e-posten er skanna for virus av Symantec Security.cloud service for Ulstein kommune

39 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL A Utvalg: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus. Møteromet Hasund 1. etasje. Dato: Tid: Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol Berit Lyngstad Leiar Nestleiar Medlem Kåre Johan Lynge Medlem Annelise Kleven Godø Medlem Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Frå Vest kontrollutvalssekretariat møtte: Namn Stilling Jostein Støylen Dagleg leiar Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS møtte: Namn Stilling Halldis Moltu Oppdragsansvarleg finansiell revisjon Frå kommunen- /kommuneadministrasjonen møtte: Namn Stilling Jan Berset Ordførar Frå sak 23 1 Side 39

40 SAKLISTE Saksnr Tittel 21/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLLEN 22/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE 23/13 MELDINGAR 24/13 GJENNOMGANG AV MØTEBØKER /13 SAKSBEHANDLING I KOMMUNEADMINISTRASJONEN o Side 40

41 SAK 21/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLLEN. Samrøystes vedtak: 1. Innkalling og sakliste vert godkjent. 2. Til å skrive under møteboka saman med leiaren vert vald Ottar Kaldhol. SAK 22/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE Samrøystes vedtak: Møteprotokollen frå møtet den vert godkjent. Ordføraren kom til møtet no. SAK 23/13 MELDINGAR Vedlagde meldingar: 1. Melding om vedtak: Årsmelding for kontrollutvalet Melding om vedtak: Forvaltningsrevisjonsrapport Omsorgsløn i Ulstein kommune 3. Kommunerevisoren, NKRF tidsskrift, nr : «Antikorrupsjon i kommunene mer enn kontroll» 4. Kommunal rapport, : «Blir gransket for mulig korrupsjon» 5. Kommunal rapport, «Kommunen betalte millionar utan grunnlag» Samrøystes vedtak: Meldingane 1 5 vert tekne til orientering. SAK 24/13 GJENNOMGANG AV MØTEBØKER 2013 Flg. møteprotokollar var til gjennomgang: 1. Kommunestyret: 25.04, Formannskapet: 16.04, 14.05, Teknisk utval: Levekårsutvalet: Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne: Valnemnda: Valstyret: Ulstein Eigedomsselskap, styremøte: Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknader til gjennomgådde møtebøker. SAK 25/13 SAKSBEHANDLING I KOMMUNEADMINISTRASJONEN Samrøystes vedtak: 3 Side 41

42 1. Kontrollutvalet viser til kommunestyresakene PS 12/102 pkt. 2 og PS 13/26 pkt. 3 og ber rådmannen rapportere skriftleg til kontrollutvalet om når og korleis han fylgjer opp vedtaka. Kontrollutvalet ber om rapportering til kvart møte. jf. møteplan. 2. Kontrollutvalet ber kommunestyret om tilbakemelding dersom det er ynskjeleg å gå vidare på enkeltspørsmål som er oppteke i saka, jf. vedlegget Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol Utskift til: Kommunestyret som melding Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte 4 Side 42

43 UL SAK SAKSBEHANDLING I KOMMUNEADMINISTRASJONEN... Side 43 file://c:\ephorte\pdfdocproc\ephorte\ html Side 1 av Fra: Ida Dato: :01:18 Til: Postmottak Tittel: UL SAK SAKSBEHANDLING I KOMMUNEADMINISTRASJONEN - UTSKRIFT TIL KOMMUNESTYRET Oversending til behandling, skal som melding til kommunestyret. Med helsing Vest Kontrollutvalssekretariat Ida Birgitte Marholm Sekretær Tlf: Denne e-posten er skanna for virus av Symantec Security.cloud service for Ulstein kommune

44 Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 Side 47

48 Side 48

49 Side 49

50 Side 50

51 Side 51

52 Side 52

53 Side 53

54 Side 54

55 Side 55

56 Side 56

57 Side 57

58 Side 58

59 Side 59

60 Side 60

61 Side 61

62 Side 62

63 Side 63

64 Side 64

65 Side 65

66 Side 66

67 Side 67

68 Side 68

69 Side 69

70 Side 70

71 Side 71

72 Side 72

73 Side 73

74 Side 74

75 Side 75

76 Side 76

77 Side 77

78 Side 78

79 Side 79

80 Side 80

81 Side 81

82 Side 82

83 Side 83

84 Side 84

85 Side 85

86 Side 86

87 Side 87

88 Side 88

89 Side 89

90 Side 90

91 Side 91

92 Side 92

93 Side 93

94 Side 94

95 Side 95

96 Side 96

97 Side 97

98 Side 98

99 Side 99

100 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Marianne Hatløy Arkivsak: 2011/386 Løpenr.: 8942/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 13/11 Valnemnda /57 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: SUPPLERINGSVAL FOR HARALD RUNE ULSTEIN Tilråding frå Valnemnda, : Ulstein kommunestyre tek til vitande at Harald Rune Ulstein (H) flyttar frå kommunen og vel for resten av valperioden: - Knut Kleiven (H) som 4. vara til samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP i Ulstein formannskap. - Egil Ulfstein (H) som fast representant til samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP i Levekårsutvalet. - Kari Janne Andersen (H) som 3. vararepresentant og Stian Lehmann Scheide (H) som 6. vararepresentant til samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP i Levekårsutvalet. - Egil Ulfstein som personleg vara for Eldar Knotten i Interkommunalt kontaktutval for alkohollova. - Eldar Knotten som fast representant i Heimevernnemnda. - Tor Meinseth som medlem i Valnemnda for partigruppa Høgre med Steven P. Karunasamy som personleg vara. - Eldar Knotten som leiar og Tor Meinseth som varaleiar i Valnemnda. - Knut Kleiven (H) som 4. vara til samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP i Valstyret. I same periode rykkjer Hans Petter Thoresen Ulstein opp som fast representant i kommunestyret for Ulstein Høgre. Jan E. Helseth vert dermed første vararepresentant i kommunestyret. Handsaming: Framlegg frå Valnemnda: Ulstein kommunestyre tek til vitande at Harald Rune Ulstein (H) flyttar frå kommunen og vel for resten av valperioden: - Knut Kleiven (H) som 4. vara til samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP i Ulstein formannskap. Side 100

101 SAKSFRAMLEGG - Egil Ulfstein (H) som fast representant til samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP i Levekårsutvalet. - Kari Janne Andersen (H) som 3. vararepresentant og Stian Lehmann Scheide (H) som 6. vararepresentant til samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP i Levekårsutvalet. - Egil Ulfstein som personleg vara for Eldar Knotten i Interkommunalt kontaktutval for alkohollova. - Eldar Knotten som fast representant i Heimevernnemnda. - Tor Meinseth som medlem i Valnemnda for partigruppa Høgre med Steven P. Karunasamy som personleg vara. - Eldar Knotten som leiar og Tor Meinseth som varaleiar i Valnemnda. - Knut Kleiven (H) som 4. vara til samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP i Valstyret. I same periode rykkjer Hans Petter Thoresen Ulstein opp som fast representant i kommunestyret for Ulstein Høgre. Jan E. Helseth vert dermed første vararepresentant i kommunestyret. Røysting: Framlegget frå Valnemnda vart vedteke med 5 mot 0 røyster. Tilråding frå Ordføraren: Ulstein kommunestyre tek til vitande at Harald Rune Ulstein (H) flyttar frå kommunen og vel for resten av valperioden: -... som vara til samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP i Ulstein formannskap. -. som fast representant til samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP i Levekårsutvalet som personleg vara for Eldar Knotten i Interkommunalt kontaktutval for alkohollova. -.. som fast representant i Heimevernnemnda. -.. som medlem i Valnemnda for partigruppa Høgre. -.. som leiar i Valnemnda. -.. som vara til samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP i Valstyre. I same periode rykkjer Hans Petter Thoresen Ulstein opp som fast representant i kommunestyret for Ulstein Høgre. Jan E. Helseth vert dermed første vararepresentant i kommunestyret. Side 101

102 SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Uprenta vedlegg: Melding om flytting, e-post datert Samandrag av saka: Det er motteke melding frå Harald Rune Ulstein om at han flyttar til Kristiansand den Han trer dermed ut av alle sine politiske verv i Ulstein kommune. 1. Samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP i Ulstein formannskap: Faste: Vara: Jan Berset (H) 1. Tor Meinseth (H) Knut Erik Engh (FrP) 2. Svein Børre Dimmen (FrP) Heidi Strand (H) 3. Aase Ulla (V) Pål Grødahl (V) 4. Harald Rune Ulstein (H) Lisa Mari Breivik Anderson (SP) 5. Einar Nevstad (FrP) 6. Eldar Knotten (V) 7. Else Marie Brandal (H) Samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP kjem med framlegg om ny vararepresentant til Ulstein formannskap. Dersom 4. vara vert erstatta med 7. vara på lista, må ny 7. vara veljast. Det er kun faste representantar i kommunestyret som kan veljast. 2. Samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP i Levekårsutvalet: Faste: Vara: Eldar Knotten (V) 1. Einar Nevstad (FrP) Mariette Gjerde (FRP) 2. Kristin Opsahl Myrene (SP) Else Marie Brandal (H) 3. Egil Ulfstein (H) Harald Rune Ulstein (H) 4. Einar Magne Skeide (V) Hannelore Måseide (V) 5. Lill Marit Baade (FrP) Knut Kleiven (H) 6. Kari Janne Andersen (H) 7. Kari Eide (V) 8. Karl Johan Barstad (FrP) Samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP kjem med framlegg om fast representant til Levekårsutvalet. Dersom ein vara vert vald som nytt medlem, må ny vara også veljast. 3. Interkommunalt kontaktutval for Alkohollova: Repr.: Pers. vararepr: 1. Eldar Knotten, leiar i Levekårsutvalet Harald Rune Ulstein 2. Mariette Gjerde, nestleiar i Levekårsutvalet Marianne Breivik Det skal veljast personleg vararepresentant for Eldar Knotten i Interkommunalt kontaktutval for alkohollova blandt medlemmane i Levekårsutvalet. 4. Styre for frivillegsentralen i Ulstein: Representantar: Personlege vararepresentantar: Valt av: Hannelore Måseide Harald Rune Ulstein Levekårsutvalet Levekårsutvalet (LK) vel personleg vara for Hannelore Måseide i styret for frivillegsentralen. Vert lagt fram for LK i eiga sak. 5. Kommunal representant i Heimevernnemnda: Representantar: Vararepresentantar: Harald Rune Ulstein 1. Inge Håkonsholm Side 102

103 SAKSFRAMLEGG Hanne Notøy 2. Turid Husøy 3. Per Ødegård Valnemnda kjem med framlegg om ny fast representant. Dersom ein vara vert vald som nytt medlem, må ny vara også veljast. Heimevernemnda vel sjølv leiar og sekretær blant nemnda sine medlemmer. 6. Samarbeidsutval i skular og barnehagar kommunale representantar: Medlem Varamedlem Ulstein kompetansesenter Stig Grimstad Martin Løset Haddal skule Else Marie Brandal Egil Ulfstein Hasund skule Hannelore Måseide Einar Magne Skeide Ulsteinvik barneskule Harald Rune Ulstein Kari Janne Andersen Ulstein skule Bjørg Hasund Solfrid Ballo Ulstein ungdomsskule Marianne Breivik Magnar Hatløy Sundgotmarka barnehage Mariette Gjerde Lill Marit Baade Levekårsutvalet (LK) vel fast medlem i samarbeidutvalet for Ulsteinvik barneskule. Dersom vara vert vald som nytt medlem, må ny vara også veljast. Vert lagt fram for LK i eiga sak. 7.Valnemnda Representantar: Vararepresentantar: Hanne Notøy (AP) Renathe Rossi-Kaldhol Harald Rune Ulstein (H) Tor Meinseth Mariette Gjerde (FrP) Knut Erik Engh Eldar Knotten (V) Aase Ulla Bjørg Hasund (KrF) Kåre Johan Lynge Oddvar Gjerde (SP) Lisa Mari Breivik Anderson Leiar: Harald Rune Ulstein Nestleiar: Eldar Knotten Partigruppa Høgre kjem med framlegg om nytt fast repr i Valnemnda. Dersom ein vara vert vald som nytt medlem, må ny vara også veljast frå same partigruppe. Valnemnda kjem med framlegg om ny leiar i Valnemnda. Dersom nestleiar vert vald, må ny nestleiar også veljast. 8.Samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP i Valstyret i Ulstein: Faste: Vara: Jan Berset (H) 1. Tor Meinseth (H) Knut Erik Engh (FrP) 2. Svein Børre Dimmen (FrP) Heidi Strand (H) 3. Aase Ulla (V) Pål Grødahl (V) 4. Harald Rune Ulstein (H) Lisa Mari Breivik Anderson (SP) 5. Einar Nevstad (FrP) 6. Eldar Knotten (V) 7. Else Marie Brandal (H) Her må framlegget/valet samsvare med det som samarbeidsgruppa H/FrP/V/SP kjem med som framlegg på ny vararepresentant til Ulstein formannskap. 9. Kommunestyret Harald Rune Ulstein er fast representant i kommunestyret for Ulstein Høgre. I samsvar med kommunelova 16 skal plassen fyllast ved opprykk av vararepresentant. Jan E. Helseth vert dermed første vararepresentant i kommunestyret. Når ein varaplass for ei gruppe i kommunestyret vert ledig, skal det etter lova haldast nytt valoppgjer dersom ordføraren meiner det er naudsynt (VL 14-2 nr. 2 og KL 16 nr. 5). Side 103

104 SAKSFRAMLEGG Ordføraren meiner det er tilstrekkeleg nok vararepresentantar på Høgre si liste, dermed vert det ikkje teke nytt valoppgjer på noverande tidspunkt. Vurderingar og konklusjon: Tilråding frå valnemnda vert lagt fram for kommunestyret for endeleg godkjenning. Ulsteinvik, Jan Berset ordførar Marianne Hatløy politisk sekretær Side 104

105 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2010/209 Løpenr.: 8566/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 13/103 Teknisk utval /58 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: ENDRING AV LOKAL FORSKRIFT OM OPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOMNAR Tilråding frå Teknisk utval, : Ulstein kommunestyre godkjenner endring av lokal forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, sist revidert Forskrifta vert gjeldande frå vedtaksdato. Handsaming: Tilrådinga frå rådmannen vart vedteken med 7 mot 0 røyster. Tilråding frå Rådmannen: Ulstein kommunestyre godkjenner endring av lokal forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, sist revidert Forskrifta vert gjeldande frå vedtaksdato. Side 105

106 SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Vedlegg: 1. Uttale frå lensmann Odd Kulø i brev av Forslag til revidert utgåve av Kommunal forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar. 3. Kart over forbodsoner i Forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn (førebyggandeforskrifta). 5. Kap. 2 av «Lov om vern mot forurensinger og om avfall», merk spesielt 7 og 9. Vurderingar og konklusjon: Med verknad frå fekk kommen gjennom lokal forskrift med heimelsgrunnlag for å kunne regulere open brenning m.m. I eksisterande forskrift står det under 6 punkt c (som er eit unntak frå 4, om generelt forbod) at bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utafor tettbygd strøk, kan verte gjort så lengje det ikkje er til plage eller uroar naboar og andre personar. Som tettbygd strøk har Ulstein brannvesen lagt definisjon frå Statistisk sentralbyrå til grunn. Dette har vist seg å vere vanskeleg å etterfølgje, og brannvesenet har sett behov for å få nærmare presisert grensene. Derfor er det laga forslag til eigendefinerte soner kor det er forbode også å brenne bråte og hageavfall. I følgje Forskrift av om førebyggande tiltak og tilsyn 8-2 er flatbrenning og brenning av hogstavfall i skogmark forboden frå 15. april til 15. september utan løyve frå kommunen. Eksisterande lokal forskrift skildrar i tillegg forbod om brenning i skogmark generelt, og i lyng og kratt. Dette vil fortsatt gjelde med forslag om endringar av den lokale forskrifta. I teknisk utval den vart det røysta over ytterligare endringar til forskrifta: Framlegget om ei buffersone på minst 50 meter frå bebyggelse, jf. kartvedlegga vart vedteke med 7 mot 0 røyster. Framlegget om at det vert lagt inn forbodsoner i byggefelt i Dimna og Eiksund vart vedteke med 7 mot 0 røyster. Forbodsona er lagt inn digitalt i kommunen sitt kartverk med dei endringane som vart lagt fram under teknisk utval den , jf. vedlegg 3. Miljøkonsekvensar: Betre luftkvalitet, spesielt for personar med luftvegsplager. Beredskapsmessige konsekvensar: Redusere brannfaren i skogmark, lyng og kratt, spesielt i perioden 15. april 15. september. Endring av Lokal forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar i Ulstein kommune er no klart til handsaming. Den lokale forskrifta er tilpassa dei lokale tilhøva i kommunen. Framlegget til endring gjeld først og fremst klargjering av kva for område i kommunen som har totalforbod mot brenning utandørs. I tillegg er det redaksjonelle endringar i teksten. Etter at framlegget til endring har vore utlagt til offentleg ettersyn, vert sak på nytt lagt fram for teknisk utval, før den går til kommunestyret for slutthandsaming der. Side 106

107 SAKSFRAMLEGG Ulsteinvik, Einar Vik Arset rådmann Arne Runar Vik Kommunalsjef teknisk/brannsjef Side 107

108 POLITIET okffi obq Ulstein kommune Rådmannen Postboks ULSTEINVIK Deres refewnse Vår refrranse Dato 2010/ Revisjon av forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar Eg har ingen merknad til dei foreslåtte endringana i forskifta. Med Iffisen Odd Kulø Sunnmøre politidistrikt Side 108

109 Ulstein kommune Teknisk etat Saksnr Løpenr. Sakshandsamar Dato Revidert 2010/ /2013 WBE ?? LOKAL FORSKRIFT OM OPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOMNAR Fastsett av Ulstein kommunestyre i sak nr. 10/47 den i medhald i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forureiningar og om avfall (forureiningslova) 9. Revidert av kommunestyre i sak nr. / den..[dato].. 1 Føremål Føremålet med denne lokale forskrifta er å hindre forureining og helseproblem, samt redusere brannfaren i kommunen som følgje av open brenning og brenning av avfall i småomnar. 2 Virkeområde Denne forskrifta gjeld open brenning og brenning av avfall i småomnar innafor kommunegrensene. 3 Definisjonar I denne forskrifta meiner ein med følgjande: a. Open brenning: all brenning som skjer utandørs, inkludert bråtebrenning og grasbrenning. b. Småomnar: forbrenningsomnar som ikkje har løyve frå Klima- og forureiningsdirektoratet / Fylkesmannen eller er tillate etter statelege forskrifter etter forureiningslova. c. Reint trevirke: trevirke som ikkje er malt, lakka, impregnert m.m. 4 Forbod mot open brenning og brenning av avfall i småomnar Open brenning og brenning av avfall i småomnar er forbode, med mindre noko anna følgjer av 6 i denne forskrifta. 5 Tidsavgrensa forbod mot brenning i skog og utmark I perioden 15. april 15. september er det forbod mot all open brenning i eller i nærleiken av skogmark utan løyve frå brannsjefen, jf. forskrift 26. Juni 2002 nr. 847 om brannførebyggjande tiltak og tilsyn 8-2. I Ulstein kommune er det i denne perioden heller ikkje lov til å brenne i annan utmark, som lyng, kratt og gras. 6 Unntak frå forbodet Følgjande open brenning skal likevel vere tillate: a. Open brenning på grillinnretningar, utepeisar og kaffibål. Postadresse: Informasjonen: Org. nr: NO Postboks 143 Telefon (dir): Bankgiro: Ulsteinvik Telefax: Side 109

110 Side 2 av 2 b. Brenning av reint trevirke, avispapir og liknande i vedomn. c. Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall (greiner, gras og lauv) utafor definerte forbodsoner [1], så lengje det ikkje er til plage eller uroar naboar og andre personar. d. Bålbrenning jonsokaftan på stader med liten fare for brannspreiing. Det som vert brent skal vere reint trevirke og/eller organisk materiale. Grunneigar må ha gjeve løyve, og brannsjefen må ha fått melding. 7 Dispensasjon Kommunen kan i særlege tilfelle dispensere frå forbodet i 4 etter søknad, jf. også 6. 8 Tilsyn Brannsjef/kommunalsjef teknisk i Ulstein kommune fører tilsyn med at føresegne i denne forskrift vert haldne. Brannsjef/ kommunalsjef teknisk i Ulstein kommune har mynde til å stoppe brenning som er i strid med denne forskrifta. 9 Klage Vedtak gjort av brannsjef/ kommunalsjef teknisk i medhald av denne forskrift kan påklagast til kommunen sitt klageorgan. 10 Straff Brot på føresegnene i denne forskrift kan medføre straffeansvar etter forureiningslova. 11 Forskrifta trer i kraft Forskrifta trer i kraft frå Revidert forskrift i kraft frå..[dato].. Fotnote: [1] Sjå eige kart over forbodsoner, som er vedlegg til denne forskrifta. Postadresse: Informasjonen: Org. nr: NO Postboks 143 Telefon (dir): Bankgiro: Ulsteinvik Telefax: Side 110

111 Side 111 Situasjonskart Teknisk etat Målestokk 1:25000 Ulstein kommune

112 Situasjonskart Teknisk etat Målestokk 1:10000 Ulstein kommune Side 112

113 Side 113 Situasjonskart Teknisk etat Målestokk 1:10000 Ulstein kommune

114 Side 114

115 Side 115

116 Side 116

117 Side 117

118 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Marianne Hatløy Arkivsak: 2013/639 Løpenr.: 8534/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 13/41 Levekårsutvalet /82 Ulstein formannskap /59 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: MARKNADSTILPASSING LEIGESATSAR KOMMUNALE UTLEIGEBUSTADAR - INNFØRING AV DEPOSITUM PÅ LEIGEKONTRAKTER Tilråding frå Ulstein formannskap, : Ulstein kommune vedtek at satsane for leige av kommunale utleigebustadar blir justert frå 1. oktober Storleiken på endringa i leigesummar for kommunale utleigebustadar blir å justere så snart som råd i tråd med vedlagd liste. Ulstein kommune vedtek at satsane for leige av kommunale omsorgsbustadar blir endra frå 1. oktober Leigesummane blir justert med 12% for alle omsorgsbustadar i følgje vedlagte liste. Ulstein kommune innfører depositum på nye leigekontrakter til kommunale utleigebustadar (ikkje omsorgsbustadar) gjeldande frå 1. oktober Storleiken på depositumet settast til 3 x månadleg leigesum. For dei tilfella at leigetakar ikkje betaler depositumet skal NAV vurdere å stille garanti for depositum. Handsaming: Tilrådinga frå Rådmannen vart vedteken med 7 mot 0 røyster. Uttale frå Levekårsutvalet, : Ulstein kommune vedtek at satsane for leige av kommunale utleigebustadar blir justert frå 1. oktober Storleiken på endringa i leigesummar for kommunale utleigebustadar blir å justere så snart som råd i tråd med vedlagd liste. Side 118

119 SAKSFRAMLEGG Ulstein kommune vedtek at satsane for leige av kommunale omsorgsbustadar blir endra frå 1. oktober Leigesummane blir justert med 12% for alle omsorgsbustadar i følgje vedlagte liste. Ulstein kommune innfører depositum på nye leigekontrakter til kommunale utleigebustadar (ikkje omsorgsbustadar) gjeldande frå 1. oktober Storleiken på depositumet settast til 3 x månadleg leigesum. For dei tilfella at leigetakar ikkje betaler depositumet skal NAV vurdere å stille garanti for depositum. Handsaming: Tilrådinga frå Rådmannen vart vedteken med 9 mot 0 røyster. Tilråding frå Rådmannen: Ulstein kommune vedtek at satsane for leige av kommunale utleigebustadar blir justert frå 1. oktober Storleiken på endringa i leigesummar for kommunale utleigebustadar blir å justere så snart som råd i tråd med vedlagd liste. Ulstein kommune vedtek at satsane for leige av kommunale omsorgsbustadar blir endra frå 1. oktober Leigesummane blir justert med 12% for alle omsorgsbustadar i følgje vedlagte liste. Ulstein kommune innfører depositum på nye leigekontrakter til kommunale utleigebustadar (ikkje omsorgsbustadar) gjeldande frå 1. oktober Storleiken på depositumet settast til 3 x månadleg leigesum. For dei tilfella at leigetakar ikkje betaler depositumet skal NAV vurdere å stille garanti for depositum. Side 119

120 SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Vedlegg: 1 Justering av leigesatsar kommunale bustadar 2 Kopi av Husleigesatsar Omsorg ny vurdering Melding om vedtak Marknadstilpassing husleiger og innføring av depositum Samandrag av saka: Nærare saksopplysningar, jf. vedlegg i saka. Vurderingar og konklusjon: For vurdering og konklusjon vert det vist til vedtak i styret til Ulstein eigedomsselskap KF (UEKF) i møte , jf. vedlegg 3. Styret har vurdert utleigesatsane i lys av den generelle prisutviklinga i kommunen og funne grunn til å justere desse opp. Det er elles ført dialog med NAV om praktiske løysingar knytt til innføring av depositum for utleigebustader. Ein rår til at kommunen stiller seg bak dei tilrådingar styret og administrasjon i UEKF her har gjort, jf. vedlegg. Ulsteinvik, Einar Vik Arset rådmann Side 120

121 Ulstein Eigedomsselskap KF STYRESAK / 13 SAKSFRAMLEGG Til: Sakshandsamar: Styret i Ulstein Eigedomsselskap KF Rune Urke Dato: Saka gjeld: Styresak Marknadstilpassing av leigesatsar kommunale bustadar Saksfakta: Styret har tidlegare diskutert med dagleg leiar at i 2013 bør ein ikkje indeksregulere husleigene på utleigebustadane, men foreta ei ny vurdering av leigesatsane. Leigetakarane er varsla pr ved brev om at det blir endringar med verknad frå 1. oktober Bakgrunnen for ønsket om evaluering av leigesatsane er, at satsane har vore indeksregulert i høve til Konsumprisindeksen i mange år. Men Konsumprisindeksen har i perioden auka langt mindre enn prisen for leige av bustad. Spesielt har leigesatsane for husvære i sentrum auka sterkt. Aller mest auke har det vore i prisane som leigefirma betalar for sine tilsette i skipsindustrien. Dette har vore med på å drage opp leigeprisane. Ein del private som leiger ut deler av sin bustad til folk som dei kjenner, leiger ofte ut til ein langt lågare pris. Dette fordi ein prioriterer eit langt og ryddig leigeforhold i staden for å hente ut maksimal pris, der folk flyttar inn og ut heile tida. Ein stad i mellom det høge og det låge prisnivået bør kommunen legge seg på. Eg legg ved rekneark som viser leigesummane i høgprismarknaden. I same skjemaet legg eg inn dei prisane eg foreslår som rettleiande kommunal sats. Desse prisane må for kvart hus korrigerast etter skjøn for «beliggenheit», standard, alder, og om det høyrer med uteareal og garasje osv. Kommunale utleigebustadar: Eg legg ved liste over utleigebustadane med areal pr. husvære, og leigesummane pr. månad fram til i dag. I kolonna til høgre har eg korrigert leigesummen etter areal multiplisert med ny kvadratmeterpris. Som det framgår er gjennomsnittleg auke på 11,7 % etter dette forslaget. Kommunale omsorgsbustadar: Eg legg også ved rekneark med dei kommunale omsorgsbustadane. Her er kolonne som viser leigesummane som gjeld fram til no. Eg foreslår at desse satsane får lik auke for kvar bustad. Forslaget vises i kolonna til høgre der prisane er auka med 12 prosent. Verknadane for økonomien for Ulstein Eigedomsselskap KF på årsbasis vert slik etter at desse endringane vert gjennomført: Side 121

122 Komm. Utleigebustadar: kr x 12 mnd: kr Omsorgsbustadar: kr x 12 mnd: kr Sum inntektsauke utleige bustadar på årsbasis: kr Kor vidt dette også fører til betalingsproblem for leigetakarane er vanskeleg for underteikna å svare på. Andre i kommunen må vurdere om prisauken fører til at kommunen må betale ut meir i støtte til enkeltpersonar via NAV. Forslag til vedtak: Styret vedtek at satsane for leige av kommunale utleigebustadar blir justert frå 1. oktober. Storleiken på endringa i leigesummar for kommunale utleigebustadar blir å justere så snart som råd i tråd med vedlagte liste. Styret vedtek at satsane for leige av kommunale omsorgsbustadar blir endra frå 1. oktober. Leigesummane blir justert med 10% for alle omsorgsbustadar i følgje vedlagte liste. Desse vedtaka blir å sende vidare til Ulstein Kommune ved rådmannen for vidare politisk handsaming hausten Ulsteinvik Rune Urke (dagleg leiar) Side 122

123 Side 123

124 Side 124

125 ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP KF Saksnr. Sakshandsamar Dato / 13 RU MELDING OM VEDTAK. SAKA GJELD: Marknadstilpassing leigesatsar kommunale utleigebustadar Innføring av depositum på leigekontrakter. Det vert med dette gjeve melding om at det er gjort følgjande vedtak i styret til UEKF i møte Vedtak samrøystes: Styret vedtek at satsane for leige av kommunale utleigebustadar blir justert frå 1. oktober. Storleiken på endringa i leigesummar for kommunale utleigebustadar blir å justere så snart som råd i tråd med vedlagte liste. Styret vedtek at satsane for leige av kommunale omsorgsbustadar blir endra frå 1. oktober. Leigesummane blir justert med 12% for alle omsorgsbustadar i følgje vedlagte liste. Desse vedtaka blir å sende vidare til Ulstein Kommune ved rådmannen for vidare politisk handsaming hausten Samla saksframstilling ligg ved. Det har over tid vore diskutert i styret i UEKF å innføre depositum på leigekontrakter. Bakgrunnen for dette er at det er store utgifter på husleiger som ikkje vert betalt, og skadar på husvære som følgje av unormal slitasje. For Ulstein Kommune, og kommunar vi kan samanlikne oss med, er det vanleg å oppleve ubetalte husleiger på om lag årleg. Vidare er det vanleg med kostnadar årleg på over hundre tusen kroner til oppussing av husvære som har vore utsett for unormal slitasje. Sjølv om slike kostnadar også blir fakturert, hendar det oftast at slik fakturaar ikkje blir betalt av leigetakar. Side 125

126 Vi har undersøkt kva andre gjer. I Molde har ein innført depositum tilsvarande 6 månadar husleige. Depositumet skal dekke både restansar på husleige, samt oppussing etter unormal slitasje. For utleigeverksemda i Molde har ein ved dette tiltaket eliminert kostnadar for tapte husleiger og unormal slitasje. Men kanskje er kostnadane flytta delvis til andre stadar. Det er nesten ingen som har midlar til å betale inn 6 månadar husleige på forskot. Då blir løysinga at NAV stiller garanti for depositum tilsvarande 6 månadar husleige. Metodikken er slik: Dersom faktura ikkje blir betalt til utleigeverksemda blir garantien gjort gjeldande og NAV får ansvaret. Dersom NAV ikkje klarar å drive inn pengane kan NAV gjere gjelda om til sosial gjeld. Då kan gjelda motreknast mot ytingar som NAV styrer. Desse verkemiddela har ikkje UEKF. Derfor meiner vi at vi bør innføre depositum på nye leigekontraktar på kommunale utleigebustadar i Ulstein. For leigekontraktar til kommunale omsorgsbustadar ser vi ikkje same behovet. Vi foreslår derfor at depositum ikkje skal innførast på leigekontraktar til omsorgsbustad. Styret i Ulstein Eigedomsselskap KF sender med dette saka vidare til politisk handsaming i Ulstein Kommune. Tilrådinga når det gjeld husleigesatsar er konkret nok. Når det gjeld innføring av depositum så er ikkje dette med i vedtaket. Men styret har diskutert innføring av depositum fleire gongar, og er positiv til dette. I samråd med styreleiar vil vi derfor at følgjande forslag også skal vere med i handsaminga: Ulstein kommune innfører depositum på nye leigekontrakter til kommunale utleigebustadar (ikkje omsorgsbustadar) gjeldande frå 1. oktober Storleiken på depositumet settast til 3 x månadleg leigesum. For dei tilfella at leigetakar ikkje greier å betale inn depositumet må NAV vurdere å stille garanti for depositum. Med helsing Ulstein Eigedomsselskap KF Rune Urke (dagleg Leiar) Sign. Side 126

127 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Elisabet Aklestad Arkivsak: 2012/55 Løpenr.: 8552/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 13/42 Levekårsutvalet /83 Ulstein formannskap /60 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: AVREKNING AV OFFENTLEG TILSKOT TIL IKKJE-KOMMUNALE BARNEHAGAR 2012 Tilråding frå Ulstein formannskap, : Ulstein kommune vedtek etterjustering av tilskot til ikkje-kommunale barnehagar for 2012, i samsvar med «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager» 8, 3. ledd. Basert på endeleg rekneskap for 2012 vedtek Ulstein kommune at følgjande satsar er lagt til grunn ved etterjustering av barnehagetilskotet for 2012: Per time Ulstein Per heltidsplass Drift inkl. adm Kapital Totalt Drift inkl. adm Kapital Totalt Tilskudd ordinære barnehager - små barn 76,2 1,05 77, Tilskudd ordinære barnehager - store barn 36,5 1,05 37, Etterjusteringa medførte ein meirkostnad på 2,45 mill. kr for Ulstein kommune i Handsaming: Tilrådinga frå Rådmannen vart vedteken med 7 mot 0 røyster. Uttale frå Levekårsutvalet, : Ulstein kommune vedtek etterjustering av tilskot til ikkje-kommunale barnehagar for 2012, i samsvar med «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager» 8, 3. ledd. Side 127

128 SAKSFRAMLEGG Basert på endeleg rekneskap for 2012 vedtek Ulstein kommune at følgjande satsar er lagt til grunn ved etterjustering av barnehagetilskotet for 2012: Per time Ulstein Per heltidsplass Drift inkl. adm Kapital Totalt Drift inkl. adm Kapital Totalt Tilskudd ordinære barnehager - små barn 76,2 1,05 77, Tilskudd ordinære barnehager - store barn 36,5 1,05 37, Etterjusteringa medførte ein meirkostnad på 2,45 mill. kr for Ulstein kommune i Handsaming: Tilrådinga frå Rådmannen vart vedteken med 9 mot 0 røyster. Tilråding frå Rådmannen: Ulstein kommune vedtek etterjustering av tilskot til ikkje-kommunale barnehagar for 2012, i samsvar med «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager» 8, 3. ledd. Basert på endeleg rekneskap for 2012 vedtek Ulstein kommune at følgjande satsar er lagt til grunn ved etterjustering av barnehagetilskotet for 2012: Per time Ulstein Per heltidsplass Drift inkl. adm Kapital Totalt Drift inkl. adm Kapital Totalt Tilskudd ordinære barnehager - små barn 76,2 1,05 77, Tilskudd ordinære barnehager - store barn 36,5 1,05 37, Etterjusteringa medførte ein meirkostnad på 2,45 mill. kr for Ulstein kommune i Side 128

129 SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Det offentlege tilskotet til ikkje-kommunale barnehagar i Ulstein vart 47,26 mill. kr i Tilskotet er rekna ut i samsvar med «Forskrift om likeverdig økonomisk behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager». Tilskotet vart gitt for: 416 heltidsplassar i 8 ordinære ikkje-kommunale barnehagar (inkl. Aktiv barnehage som vart nedlagt ) 50 deltidsplassar i ein open barnehage Ein budsjettert kommunal sjølvkost gav tilskottssatsar på kr per barn 0-2 år og kr per barn over tre år. Kommunal kapitalkostnad var utrekna til kr per heiltidsplass. Desse satsane baserte seg på grunnlag av kommunen sitt budsjett for Etter årsskiftet vart det i tråd med forskrift føreteke ei ny utrekning basert på faktiske kommunale kostnadar føregåande år. Avrekninga viste at det var brukt meir på kommunal barnehagedrift enn budsjettert, og totalt 2,45 mill. kr vart etterbetalt til dei ikkje-kommunale barnehagane den Utbetalinga per barnehage vart som følgjer: Barnehage Beløp ALMEJORDET BARNEHAGE BLÅTINDEN BARNEHAGE BA BYGGEKLOSSEN OPEN BHG HØDDVOLL BARNEHAGE RÅSA BARNEHAGE SÆTRA BARNEHAGE TRYGGHEIM BARNEHAGE GRØNMYR BARNEHAGE STØYLANE Barnehagane fekk tilsendt eige brev om avrekninga, og differansen vart utbetalt i samsvar med dette. Etterjusteringa vart bokført på 2012 i si heilheit. Årsaka til kravet om etterbetaling etter avrekninga er avviket mellom budsjettgrunnlaget og rekneskap for kommunal barnehagedrift 2012: Konto Konto(T) Budsjettgrunnlag Rekneskap Fast lønn Faste tillegg Vikar Variable tillegg vikarar utan pensjon Utbetaling ferie/ekstraarbeid Løn og trekkpliktige godtgjeringar Pensjon Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Papir Abonnement aviser og fagtidsskrifter Lærebøker Side 129

130 SAKSFRAMLEGG Arbeidsmateriell Medisinske forbruksvarer Matvarer Reinhaldsmateriell Arbeidskle Anna forbruksmateriell Turar og ekskursjonar Diverse utgifter Porto Telefon Datakommunikasjon Annonser og reklame Kursutgifter Reiseutgifter, oppgåvepliktige Klegodtgjersle, oppgåvepliktige Skuleskyss Skyssutlegg ikkje oppgåvepliktig Lisenser Andre avgifter og gebyrer Inventar Vedlikehold og byggetjenester Moms generell kompensasjonsordning Avsetning til bundne fond Brukarbetaling - x Avgiftsfrie salsinntekter Refusjon sjukeløn Refusjon av fødselspengar Refusjon feriepengar Momskompensasjon drift Refusjon frå andre (private) Førskole Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fordelte utgifter Styrket tilbud til førskolebarn Skuleskyss Straum Husleige - x Avgifter på eigedom Vedlikehald etter avtale Kjøp fra eigne foretak, husleige Kjøp frå eigne foretak, andre tenester - x Moms generell kompensasjonsordning Avskrivingar - x Momskompensasjon drift Førskolelokaler og skyss Sundgotmarka barnehage Side 130

131 SAKSFRAMLEGG Kostnadane som står oppført på konto Kjøp frå eigne foretak, husleige viser ikkje den reelle utgifta kommunen betaler i husleige, men summen av ordinære driftsutgifter i Sundgotmarka barnehage som er bokført i rekneskapet til Ulstein Eigedomsforetak. Konto Konto(T) Beløp 3100 Sal av reinhaldstenester til andre Ref.moms frå driftsrekneskap Fast løn Variable tillegg Faste tillegg Løn sjukevikarar Fri gruppeliv/-ulykkesforsikring Annan oppgavepl. godtgjersle Klegodtgjersle Arbeidsgjevaravgift Arb.giv.avg. påløpte feriep Refusjon sjukeløn Refusjon feriepenger Gruppeliv/ulykkesforsikring Kollektiv pensjonsforsikring Annan personalkostnad Materiell reinhald Vedlikehald av bygningar Vedlikehald inventar/utstyr Service- og driftsavtalar/alarm Kjøp av tenester frå UK Honorar øk. og juridisk bistand Kjøp av vedlikehaldstenester Moms generell komp.ordning V032 Sundgotmarka barnehage Det tok lengre tid enn normalt å få klar avrekninga for 2012 pga. utfordringar med oppretting av avdeling Varleite som ein del av Sundgotmarka barnehage frå I utgangspunktet vart alle ordinære driftsutgifter til kommunal barnehagedrift teke med ved avrekninga for 2012, og alle barn med opphald i Sundgotmarka barnehage vart medrekna. Når første avrekninga var klar og oversendt til Telemarksforsking for kontroll, fekk vi opplyst at barnegruppa og ordinære driftsutgifter i avdeling Varleite måtte haldast utanfor. Avdeling Varleite skal definerast som midlertidig barnehagelokale, og skal i følgje rundskriv og «Forskrift om likeverdig behandling» haldast utanfor tilskotsberekninga. Ny avrekning inneheld difor berre ordinære driftsutgifter òg opphald, i Sundgotmarka barnehage, utan avdeling Varleite. For Byggeklossen barnehage, som er ein open barnehage, skal avrekninga normalt ikkje gi krav om etterbetaling, då denne skal ha utbetalt nasjonal sats for opne barnehagar. Grunnen til at Byggeklossen har fått etterbetalt kr , kjem av at Ulstein kommune i mars 2012 vedtok å auke prosentsatsen for driftstilskot til 100 % for alle barnehagar. Byggeklossen hadde fått utbetalt 91,42 % for januar mars, i samsvar med gjeldande prosentsats på den tida. Ny utrekning med 100 % tilskot for heile 2012 ga difor krav om etterbetaling. Side 131

132 SAKSFRAMLEGG Oppholdstid pr. 15/ Byggeklossen Tilskot per barn 6-15 timar pr veke Tilskot per barn 16 timar eller meir pr veke Antal barn 6-15 timar per veke 50 Antal barn 16 timar eller meir per veke 0 Tilskot Samandrag av saka: Avrekninga av offentleg tilskot til ikkje-kommunale barnehagar for 2012 viste at Ulstein kommune fekk krav om etterbetaling på 2,45 mill. kr til ikkje-kommunale barnehagar. Grunnen er at endeleg rekneskap viser eit meirforbruk i forhold til budsjettet som danna grunnlag for førebelse satsar. Vurderingar og konklusjon: Folkehelse- og miljøkonsekvensar: ingen Økonomiske konsekvensar: 2,45 mill. kr for rekneskapsåret 2012 Beredskapsmessige konsekvensar: ingen Ulsteinvik, Einar Vik Arset rådmann Elisabet Aklestad teamleiar økonomi Side 132

133 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Lise Kaldhol Arkivsak: 2009/96 Løpenr.: 7569/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 13/40 Levekårsutvalet /80 Ulstein formannskap /61 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: VERTSKOMMUNESAMARBEID OM FELLES NATTLEGEVAKT Tilråding frå Ulstein formannskap, : 1. Ulstein kommune inngår avtale om nattlegevakt med dei samarbeidande kommunane. 2. Ordninga skal gjennomførast som eit administrativt vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven 28-1 b, med Volda som vertskommune. 3. Ordninga skal ikkje føre til meirkostnadar utover den ordninga ein har i dag. Handsaming: Tilrådinga frå Rådmannen vart vedteken med 7 mot 0 røyster. Uttale frå Levekårsutvalet, : 4. Ulstein kommune inngår avtale om nattlegevakt med dei samarbeidande kommunane. 5. Ordninga skal gjennomførast som eit administrativt vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven 28-1 b, med Volda som vertskommune. 6. Ordninga skal ikkje føre til meirkostnadar utover den ordninga ein har i dag. Handsaming: Tilrådinga frå Rådmannen vart vedteken med 9 mot 0 røyster. Tilråding frå Rådmannen: 7. Ulstein kommune inngår avtale om nattlegevakt med dei samarbeidande Side 133

134 SAKSFRAMLEGG kommunane. 8. Ordninga skal gjennomførast som eit administrativt vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven 28-1 b, med Volda som vertskommune. 3. Ordninga skal ikkje føre til meirkostnadar utover den ordninga ein har i dag. Side 134

135 SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Avtale om felles nattlegevakt ved sjukehuset i Volda vart inngått mellom kommunane Volda, Ørsta, Hareid og Ulstein mot slutten av Volda kommune var vertskommune for ordninga. Kostnadene vart fordelt mellom kommunane etter innbyggjartal. Fastlege i Volda. Jørn Kippersund, vart tilsett i 20 % stilling som nattlegevaktsjef 1.desember 2008 og starta då arbeidet med å etablere nattlegevakta. Det vart inngått avtale med helseforetaket om leige av lokale ved akuttmottaket ved sjukehuset i Volda, og om felles bruk av sjukepleiarressursar i mottaket som hjelpepersonell ved nattlegevakta. Første vakta var den 16. april Sidan då har nattlegevakta dekt legevaktansvaret for kommunane i mellom klokka kvar dag. Ordinga har vore driven med eit styre med representantar frå kvar kommune og frå helseforetaket. Ordninga har også hatt eit fagråd som har jobba med kvalitetsspørsmål inkl.handsaming av avvik. Vi er ikkje kjende med hendingar der det har vore tap av liv eller helse som følgje av ny organisering av nattlegevakta. Etter ønske frå styret i nattlegevakta og med tydelege politiske signal frå dei deltakande kommunane, gjekk i 2012 nattlegevaktsjef og styreleiar i drøfting med Herøy og Sande kommunar om ei utviding av ordninga. Begge kommunar gjorde vedtak i desember 2012 om å bli med i ordninga. Med bakgrunn i desse vedtaka, vart kommunane inkludert i ordninga frå 1.januar I samband med denne utvidinga, fann ein at eksisterande samarbeidsavtale ikkje var godt nok tilpassa ny kommunelov. Det vart difor sett i gang ein prosess med utarbeiding av ny samarbeidsavtale. Den nye avtalen gjer at Volda kommune sin rolle som vertskommune er tydelegare. Mellom anna er ordninga med eige styre teke ut av avtalen. I staden har ein definert eit samarbeidsorgan som skal kunne gi råd til kommunane og til nattlegevaktsjefen om drifta. Styret har i møte 29.mai 2013 samrøystes vedteke å tilrå godkjenning av ny samarbeidsavtale. Vedlegg: 1 Avtale legevakt 2 Referat frå styremøte nattlegevakt Uprenta vedlegg: Kommuneloven: Samandrag av saka: Sidan 2009 har Volda, Ørsta, Hareid og Ulstein kommune hatt eit samarbeid om felles nattlegevakt. Frå 1. januar i år blei ordninga utvida til også å omfatte Herøy og Sande. Med dei nye kommunane på plass har ein sett at det er ønskjeleg å inngå ein ny avtale mellom partane som formaliserer samarbeidet som eit vertskommunesamarbeid. Vurderingar og konklusjon: Den nye avtalen vil gi eit godt fundament for å fortsette eit samarbeid som alle kommunane har hatt stor nytte av. Det blir ingen endringar i tenesta for legane som deltek i ordninga eller for publikum. Side 135

136 SAKSFRAMLEGG Folkehelse- og miljøkonsekvensar: Den nye avtalen styrkar samarbeidet innan området og vil soleis kunne føre til ei forbetring av helsetenesta. Økonomiske konsekvensar: Ingen ettersom samarbeidet allereie er på plass og innarbeida i budsjett. Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen Ulsteinvik, Einar Vik Arset rådmann Inger Lise Kaldhol kommuneoverlege Side 136

137 Avtale om interkommunalt legevaktsamarbeid, natt 1. Partane Eksisterande avtale er frå inngått mellom følgjande parter: i) Volda kommune, org. nr ii) Ørsta kommune, org. nr iii) Hareid kommune, org. nr iv) Ulstein kommune, org. nr v) Herøy kommune, org. nr vi) Sande kommune, org. nr Samarbeidet vert å gjennomføre etter reglane i kommunelova 28-1b - administrativt vertskommunesamarbeid, kfr. også kommunelova 28-1a-k. 2. Føremål Avtalen gjeld interkommunalt samarbeid om felles legevakt for deltakarkommunane i tidsromet frå kl til kl neste dag. Føremålet er å sikre ei stabil og forsvarleg legevakt for innbyggjarane i kommunane og å sikre legane trygge arbeidsforhold. Volda kommune er vertskommune for avtalen og har med det arbeidsgjevaransvar og øvrig administrativt ansvar i ordninga. I dette inngår også ansvar for å inngå avtale med helseføretaket i Møre og Romsdal om leige av lokaler og avtale om bruk av hjelpepersonell som er tilsett i føretaket. Ordninga vert driven i høve dei generelle lover og regler som gjeld for drift av legevakter. 3. Organisering av nattlegevaktordninga Vertskommunen har fullt overordna fagleg og admininstrativt/organisatorisk ansvar. Dette systemansvaret går utover det faglege ansvaret den einskilde nattlegevaktlege til ei kvar tid har. Nattlegevakta skal vere samlokalisert med akuttmottaket ved sjukehuset i Volda. Legevakta er organisert som tilstadevakt i samsvar med SFS 2305 mellom KS og legeforeningen 8. Legane skal også reise på sjukebesøk og delta i utrykning når det er medisinsk behov for dette. Leiar for nattlegevaktordninga er for tida fastsett til 20 % stilling.. Side 137

138 Fastlegane i den interkommunale nattlegevakta deltek på like premisser. Det er eit mål å sikre at legana som deltek i ordninga i størst mogleg grad skal vere allmennlegar i fast arbeid i kommunane. Eksterne vikarar kan nyttast ved særskilde høve. Kommunane Herøy, Sande, Ulstein, Hareid og Ørsta sørgjar for å ha ein fast kontaktperson som kommuniserer med leiinga ved nattlegevakta. Kontaktpersonen har ansvar for oppdatert oversikt over legane som arbeider som allmennlegar i kommunen og som er tilgjengelege for vaktordninga. Denne oversikta skal innehalde namn, personnr, adresse, e-post og mobilnummer. Volda kommune skal teikne arbeidsavtale med alle legane som deltek i ordninga. 4. Kostnadsfordeling Nettoutgifter(brutto utgifter minus inntekter tilknytt ordninga som til dømespasientbetaling og refusjon frå HELFO) med legevaktordninga skal fordelast på alle deltakarkommunane etter innbyggjartal pr 1. januar i det enkelte driftsår. Oversikt over kostnader som inngår i kostnadsgrunnlaget: - lønsutgifter til lege for tilstadesvakt ved nattlegevakta i tidsromet 22-08, samt reisekostnader for lege etter gjeldande sentrale avtaleverk - utgifter i samband med avtale med helseforetaket (jfr lønsutgifter til hjelpepersonell, husleige mv) - lønsutgifter nattlegevaktsjef - alle naudsynte driftsutgifter til nattlegevakta, her under datautstyr, lisensar, forbruksmateriell, kommunikasjonsutstyr m.m. - utgifter til naudsynt felles møteverksemd knytt til drifta - utgifter til naudsynte forsikringar, eventuelle erstatningar til pasientar eller tilsette i samband med uhell, skader og liknande - andre utgifter som kan kome på, og som er nødvendige for å drive nattlegevaktordninga - administrasjonskostnad til vertskommunen kr per år og med årleg indeksregulering (KPI) - Ved hendingar som påfører nattlegevakta eit erstatningsansvar, skal erstatningsbeløp og kostnader forøvrig knytt til hendinga, fordelast mellom kommunane som var med i ordninga då hendinga fant stad. Kostnadane vert fordelt i høve folketal 1.januar det året hendinga fant stad. Volda kommune fastset månadsvis a konto betaling basert på budsjett for ordninga. Volda kommune fører tertialvis budsjettkontroll for nattlegevaktordninga og melder denne til deltakarkommunane. Avrekning skal skje kvart år i samband med regnskapsavslutninga for driftsåret. Side 138

139 5. Samarbeidsorgan Rådmennene i deltakarkommunane etter denne avtalen oppnemne ein representant til administrativt samarbeidsorgan. Helseforetaket får óg høve til å ha med ein representant. Samarbeidsorganet skal ha følgjande oppgåver: - Vere eit kontaktorgan mellom samarbeidskommunane og vertskommunen i det løpande driftssamarbeidet - Evaluere drifta og kome med evt framlegg til behov for endringar - Uttale seg til framlegg til budsjett før det vert handsama i vertskommunen - Uttale seg til framlegg om vesentlege endringar i drifta som t.d. utviding av ordninga. Samarbeidsorganet konstituerer seg sjølv. Nattlegevaktsjefen er sekretær for samarbeidsorganet. 6. Utviding av ordninga Volda kommune kan gå i drøfting med andre kommuner om utviding av ordninga. Om ein finn grunnlag for utviding, skal ny avtale godkjennast av dei deltakande kommunane. 7. Varigheit og forhold ved avslutning av ordninga Avtalen gjeld frå 1.januar Etter dette kan avtalen seiast opp med 1 års varsel frå 1.januar. Ved evt. nedlegging eller om kommunar melder seg ut, skal framtidige utgifter til pensjon som følgje av denne ordninga, fordelast etter fordelingsnøkkelen i denne avtalen. Side 139

140 Referat sakliste, styremøte 29.mai 2013 Til stades: Ottar Grimstad (Hareid) Inger Lise Kaldhol (Ulstein) Inger Marie Tofthagen (Herøy) Knut Åmås (Ørsta) Britt Juvkam (Helse Møre og Romsdal) Jørn Kippersund (nattlegevaktsjef) Meld fråfall: Bård Dalen (Sande) Arne Gotteberg (Volda) Sak : Godkjenning av sakliste og innkalling. Ottar Grimstad vart vald som møteleiar. Sakliste og innkalling vart godkjend. Sak : Ny samarbeidsavtale om nattlegevakt Det har vore arbeida med ny samarbeidsavtale sidan styremøtet i februar. Både i ei interngruppe satt ned av styret (Dalen, Grimstad, Toftesund og Kippersund) og internt i Volda kommune sin administrasjon. Siste versjon (sendt som vedlegg til epost frå Ottar Grimstad 28.mai) vart drøfta og gjennomgått. Bård Dalen og Arne gotteberg hadde begge på førehand gjeve tilsegn om at dei støtta framlegget til avtale. Vedtak: Styret i nattlegevakta anbefaler kommunane i nattlegevaktordninga å godkjenne den nye samarbeidsavtalen om nattlegevakt. Avtaleutkastet og dette vedtaket vert oversendt admininstrasjonen i Volda kommune som skal gjere klar endeleg saksframlegg for kommunene. Side 140

141 Sak : Evt Nattlegevaktsjefen ba om innspel rundt organiseringa i ny avtale der vertskommuneprinsippet er meir tydeleg. Mellom anna hadde han spørsmål om behov for eigen tillitsvald mellom legane og verneombud. Styret var samrøystes i at nattlegevaktsjefen burde arrangere allmøte for legane til hausten der dei kunne velje ein tillitsvald, og evt. verneombud. Det vart óg drøfta korleis møtetid i fagrådet skulle honorerast når møtetida ikkje var dekka av ordnær kommunal arbeidstid. Styret var her einige om at honorering då bør skje etter 12.5 i rammeavtalen mellom KS og Legeforeininga. Sak : Avvikling av styret Styret har anbefalt kommunene å godkjenne ny samarbeidsavtale. I denne er det slått fast at nattlegevaktordninga ikkje lenger skal ha eit eige styre. Styret legg dette til grunn og berammar ikkje nytt styremøte. Referat v/jørn Kippersund. Referat godkjent av Ottar Grimstad. Volda, 1/62013 Jørn Kippersund (s) Nattlegevaktsjef Ottar Grimstad (s) Styreleiar, nattlegevakta Side 141

142 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Hans Jakob Sandanger Arkivsak: 2010/694 Løpenr.: 8296/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 13/39 Levekårsutvalet /81 Ulstein formannskap /62 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: SAMARBEIDSAVTALE OM REGIONALT BARNEVERN M.M. - ADMINISTRATIVT VERTSKOMMUNESAMARBEID Tilråding frå Ulstein formannskap, : 1. Kommunestyret gir styringsgruppa ved rådmennene fullmakt til å gjennomføre konkurranse og velje kontorlokale for det interkommunale barnevernet med lokalisering i Volda eller Ørsta. 2. Kommunestyret godkjenner vedlagte utkast til samarbeidsavtale. 3. Kommunestyret delegerer mynde i samsvar med punkt 4 i samarbeidsavtalen til rådmannen. 4. Utgifter med etableringa av det regionale barnevernkontoret skal kartleggjast og utgifter utover det som vert dekt av dei statlege styrkingsmidlane skal fordelast på deltakarkommunane etter andel av barnetalet 0 17 år. 5. Ulstein kommune ønskjer å få ei tilbakemelding/evaluering av prosjektet etter første driftsår. Handsaming: Framlegg frå ordførar Jan Berset: Ulstein kommune ønskjer å få ei tilbakemelding/evaluering av prosjektet etter første driftsår. Røysting: 1. Tilråding frå Rådmannen vart vedteken med 7 mot 0 røyster. 2. Framlegget frå ordførar Jan Berset vart vedteke med 7 mot 0 røyster. Side 142

143 SAKSFRAMLEGG Uttale frå Levekårsutvalet, : 6. Kommunestyret gir styringsgruppa ved rådmennene fullmakt til å gjennomføre konkurranse og velje kontorlokale for det interkommunale barnevernet med lokalisering i Volda eller Ørsta. 7. Kommunestyret godkjenner vedlagte utkast til samarbeidsavtale. 8. Kommunestyret delegerer mynde i samsvar med punkt 4 i samarbeidsavtalen til rådmannen. 9. Utgifter med etableringa av det regionale barnevernkontoret skal kartleggjast og utgifter utover det som vert dekt av dei statlege styrkingsmidlane skal fordelast på deltakarkommunane etter andel av barnetalet 0 17 år. 10. Levekårsutvalet ønskjer å få ei tilbakemelding/evaluering om prosjektet våren Handsaming: Framlegg frå Levekårsutvalet: (nytt pkt. 5) Levekårsutvalet ønskjer å få ei tilbakemelding/evaluering om prosjektet våren Røysting: Tilrådinga frå Rådmannen med framlegg frå Levekårsutvalet (nytt pkt. 5) vart vedteken med 9 mot 0 røyster. Tilråding frå Rådmannen: 11. Kommunestyret gir styringsgruppa ved rådmennene fullmakt til å gjennomføre konkurranse og velje kontorlokale for det interkommunale barnevernet med lokalisering i Volda eller Ørsta. 12. Kommunestyret godkjenner vedlagte utkast til samarbeidsavtale. 13. Kommunestyret delegerer mynde i samsvar med punkt 4 i samarbeidsavtalen til rådmannen. 14. Utgifter med etableringa av det regionale barnevernkontoret skal kartleggjast og utgifter utover det som vert dekt av dei statlege styrkingsmidlane skal fordelast på deltakarkommunane etter andel av barnetalet 0 17 år. Side 143

144 Side 144 SAKSFRAMLEGG

145 SAKSFRAMLEGG Saksfakta: Uprenta vedlegg: - K-sak 13/18 i møte 25.april godkjenning av felles barnevernteneste frå Samandrag av saka: Saksframlegg og utkast til samarbeidsavtale er utforma endeleg av rådmannen i Volda. Tidlegare utkast har blitt sendt til rådmennene i deltakarkommunane for vurdering og evt forslag til justering. Eg legg fram saksutgreiinga som min eigen med utkastet til avtale utan tillegg eller individuell kommentar. Bakgrunn Våren 2013 vedtok kommunestyra i Hareid (18.april), Ulstein (26.april), Volda (2.mai), og Ørsta (2.mai) å etablere ei felles barnevernteneste frå Vedtaka var samrøystes i alle kommunane. Ein gjekk her inn for å samle alle tilsette i dei fire barneverntenestene i eitt og same lokale, og at tenesta, av geografiske omsyn, bør vere lokalisert på innsida av Eiksundtunnelen, det vil seie i Volda eller Ørsta kommune. Saksopplysningar Brynhild Solvang er tilsett som leiar for den interkommunale barneverntenesta. Ho er også prosjektleiar for etableringsprosjektet og vil vidareføre arbeidet med etableringa i leiarrolla. Rådmennene er styringsgruppe for etableringsprosjektet. Prosessen mot samanslåinga held dermed fram, i tråd med saksutgreiinga som låg til grunn for kommunestyrevedtaka. Etter kommunelova skil ein mellom følgjande omgrep i vertskommunesamarbeid: - Deltakarkommune (alle kommunane i samarbeidet) - Samarbeidskommune (den eller dei kommunane som kjøper teneste) - Vertskommune (den kommunen som yter tenesta for dei andre) Kommunestyra har vedteke at det skal utarbeidast vertskommuneavtale med Volda som vertskommune. Rådmennene i samarbeidskommunane vil at det skal lysast ut etter lokale både i Volda og Ørsta for å oppnå mest mogleg tenleg vilkår både når det gjeld lokalisering og pris. Dei tilsette ynskjer at kontoret vert lokalisert i området Furene/Hovdebygda. Det er ynske blant rådmennene om at dei som styringsgruppe følgjer opp konkurransen og val av kontorlokale. Vurdering og konklusjon Etablering av felles barnevernskontor er eit stort framsteg for samarbeidet mellom kommunar på søre Sunnmøre. Slike samarbeid er avhengig av semje mellom partane, og at ein greier å finne felles multiplum der samarbeidet er tenleg for alle partar. Det er nødvendig at ein kan sjå litt stort på slike samarbeid, både over tid og heilskapleg for fleire samarbeidsområde, der ein må skifte på å ta og gi. Det vart nokså tidleg peikt på Volda som vertskommune. Når vertskommunen er avklart er normal progresjon i slike samarbeid at det vert inngått vertskommuneavtale/ Side 145

146 SAKSFRAMLEGG samarbeidsavtale. Deretter ligg det vanlegvis til vertskommunen å ta ansvar for å gjennomføre den praktiske tilrettelegginga. Etter rådmannen si vurdering ville dette vore naturleg framgangsmåte. For å få resultat av interkommunalt samarbeid må ein ofte vere pragmatisk. I dette prosjektet er det ynske frå rådmennene i samarbeidskommunane om at val av lokale vert gjort i etableringsprosjektet i regi av styringsgruppa. Det er gode argument for ei slik løysing, men det byr på visse utfordringar i høve vertskommunerolla m.o.t ansvar og mynde til å fatte avgjerder om praktisk gjennomføring. Med ei konkurranse om kontor i det geografiske nedslagsfeltet mellom og inklusive Volda og Ørsta sentrum er det mogleg at kontoret kan verte liggjande i Ørsta kommune. Dette avheng av kva som er det mest økonomisk fordelaktige tilbodet (det beste tilbodet ut frå konkurransekriteria). Ein kan ikkje på førehand ha klarheit i kvar kontoret vert liggjande. I så måte kan det skje at Volda kommune vert ansvarleg for barnevernkontoret sjølv om det geografisk vert liggjande i ei anna kommune. Samtidig må vertskommunen kunne stå friare i gjennomføring av konkurranse om lokale når leigetida er ute. Det hastar derfor med å få avklart lokaliseringa slik at ein får framdrift i prosessen med etableringa. Etter ein slik modell vil det vere styringsgruppa for etableringsprosjektet ved rådmennene som tek avgjerd om kontorlokale/lokalisering ut frå kravspesifikasjon som styringsgruppa har godkjent på førehand. Når lokaliseringa er avgjort bør ansvaret for etableringa av kontoret overlatast til vertskommunen, og at prosessen skjer i samråd med dei andre kommunane i samsvar med samarbeidsavtalen. Rådmannen meiner at det viktigaste er å få etablert eit velfungerande interkommunalt barnevernskontor. Det kan da vere sekundært kva side av kommunegrensa det vert liggjande berre kontoret har ei funksjonell lokalisering for brukarane og dei tilsette. Rådmannen vil rå til at styringsgruppa for etableringsprosjektet får mandat frå kommunestyret til å gjennomføre prosessen med utlysing av kontor innanfor aksen mellom Volda og Ørsta sentrum, velje tilbod og såleis avgjere kvar kontoret skal liggje i Volda eller Ørsta. Når det gjeld utkastet til samarbeidsavtale så regulerer den dei nødvendige formelle sidene ved eit slikt samarbeid. Avtalen byggjer vidare på dei prinsippa som ligg til grunn i kommunestyresaka om vedtak for etablering av felles barnevernteneste. Den enkelte kommune har etter barnevernlova ansvar for barnevern i kommunen, men har gjennom samarbeidsavtalen sett bort utøvinga av barnevernet til vertskommunen. Samarbeidskommunen styrer barnevernsverksemda gjennom samarbeidsavtalen. I det første driftsåret vil det vere ein del usikre faktorar som må avklarast etter eitt års drift. Dette gjeld m.a fellesutgifter knytt til administrasjon av tenesta (personaladministrasjon, rekneskapsføring, revisjon, IKT mv). I utkastet til avtale er desse utgiftene fastsett til 2 % av administrasjonsutgiftene i KOSTRA-gruppe 244 for året før. (Dersom ein hadde lagt 2012 til grunn ville dette utgjort kr til fordeling). Avtalen legg opp til at utgiftene skal kartleggjast, og at dei ev kan justerast i andre driftsår. Barnevernsamarbeidet har fått tilskot frå Fylkesmannen til etablering av felles barnevern. Det vil vere litt utgifter med etableringa, m.a knytt til rekrutteringa av leiar, ev til prosessen med val av lokale, etablering av organisasjon mv. Desse bør kartleggjast og rådmannen rår til at ev Side 146

147 SAKSFRAMLEGG etableringskostnader utover det som vert dekt av fylkesmannen sine styrkingsmidlar vert dekt av deltakarkommunane etter same fordelinga av dei administrative som det er lagt opp til i samarbeidsavtalen. Rådmannen rår til at utkastet til samarbeidsavtale vert godkjent. Økonomiske konsekvensar: Det vert synt til K-sak 61/13. Det vil vere usikkerheit knytt til økonomien med dette samarbeidet. Intensjonen er at ein skal få eit styrka barnevern og at ein gjennom rett tilgang på kompetanse og eit robust barnevern gjennom tett oppfølging i høve samarbeidspartane overfor barn og unge også skal gi tidlegare oppdaging og tiltak. I etableringsåret og den første tida er det risiko for meirutgifter med tenesta. Full oversikt over dette får ein ikkje før alle dei praktiske forholda er avklart. Ulsteinvik, Einar Vik Arset rådmann Hans Jakob Sandanger rådgjevar Side 147

148 VOLDA KOMMUNE Rådmann Sak: Samarbeidsavtale om felles barnevern for kommunane Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd / Sakshandsamar Dato 2013/ / ADM/RSJ AVTALE OM REGIONALT BARNEVERNSAMARBEID 1. Grunnlaget for avtalen Denne avtalen gjeld regionalt barnevern etter barnevernslova. Samarbeidet vert å gjennomføre etter reglane i kommunlova 28-1b administrativt vertskommunesamarbeid, jfr. også kommunelova 28-1 a-k. Namnet på samarbeidet er Søre Sunnmøre barnevernsamarbeid (SSBS) 2. Deltakarkommunar Vertskommune er: Samarbeidskommune er: Volda Ørsta Hareid Ulstein Vertskommune gjer lik, men separat avtale med kvar samarbeidskommune. I tillegg til denne avtalen og tilleggsavtalar, jfr. pkt. 13, regulerer kommunelova kap. 5 vertskommunesamarbeidet. Vertskommunen skal elles elles gjennomføre verksemda i samsvar med kommunelova, barnevernlova, forvaltningslova og anna regelverk som gjeld for kommunen. 3. Føremål og oppgåver. Føremålet med samarbeidet er å etablere ei fagleg robust barnevernteneste som sikrar god og brei kompetanse, habilitet og rettssikkerheit i tenestetilbodet. Barneverntenesta skal vere open og tilgjengeleg for brukarane, samarbeidspartane og for ålmenta. Samarbeidet skal utføre dei oppgåvene kommunen har etter lov om barneverntenester, jfr. 2-1 og kap. 3 og 4 i lova. Barneverntenesta skal saman med samarbeidspartane ha fokus på tidleg oppdaging og tidleg intervensjon. 4. Mynde og delegering Kommunestyret i XXXX kommune (samarbeidskommune) delegerer oppgåver og mynde etter barnevernlova til rådmannen i kommunen som skal delegere dette myndet vidare til rådmannen i vertskommunen. Kommunestyret i vertskommunen delegerer oppgåver og Side 148

149 VOLDA KOMMUNE Rådmann mynde etter barnevernlova til rådmannen i vertskommunen. Delegeringa gjeld avgjerder i enkeltsaker og saker utan prinsipiell verknad, herunder mynde som underinstans i klagesaker. Rådmannen i vertskommunen kan delegere myndet etter denne avtalen vidare til barnevernleiar (leiar for det interkommunale barnevernsamarbeidet). Det vert vidare synt til ansvaret og myndet som er lagt direkte til barnevernleiaren etter barnevernlova. 5. Sakshandsaming, underretning, klage mv. Vertskommunen har det faglege og administrative ansvaret for tenesta, for at sakshandsaminga er fullt ut forsvarleg og følgjer sakshandsamingsreglane i forvaltningslova, personopplysningslova, arkivlova mv. Samarbeidskommunen pliktar å gi vertskommunen all informasjon som er nødvendig for handsaming av sakene. Gjensidig informasjon eller innsyn i enkeltsaker mellom samarbeidspartane som er underlagt teieplikt, kan ikkje gjevast vidare utan at det er høve til det etter barnevernlova, forvaltningslova, personvernlova eller kommunelova. Samarbeidskommunane kan til kvar tid be om å verte orientert om alle forhold som gjeld vertskommunen si utøving av det delegerte myndet. Vertskommunen orienterer partane i saka om at vedtak vert fatta på vegne av ein samarbeidskommune. Klage over vedtak fatta av vertskommunen følgjer av reglane i kommunelova 28 f. Fylkesmannen i Møre og Romsdal er klageinstans for vedtak som er gjort etter mynde delegert frå staten. 6. Rapportar SSBS rapporterer til kommunane om ressursbruk, tilstand og prioriteringar i barneverntenesta i samband med budsjetthandsaminga, tertialrapportar og rekneskap/årsrapport. Ved større avvik i høve til tiltaksbudsjettet skal leiar av barnevernet orientere rådmannen i den aktuelle kommunen snarast råd. SSBS utarbeider årsrapportar med vedtaksstatistikk og anna relevant statistikk for tenesta som vert å sende til samarbeidskommunane i tråd med rapporteringsrutinar som til ei kvar tid gjeld i samarbeidet. Vertskommunen har ansvar for å rapportere til fylkesmannen i Møre og Romsdal og til SSB. I denne rapporteringa skal det skiljast mellom kommunane. Statlege tilsynsrapportar skal sendast til samarbeidskommunen. Melding om vedtak gjort i vertskommunen, klagesaker, tilsynsrapportar, forvaltningsrevisjon m.m. skal sendast til rådmannen i vedkomande samarbeidskommune utan drying. Side 149

150 VOLDA KOMMUNE Rådmann 7. Informasjon Leiaren for barnevernet har ansvaret for at det faglege samarbeidet med samarbeidskommunane vert utvikla og halde oppe. Vertskommunen har ansvar for informasjon om barneverntenesta i høve samarbeidsinstansar i samarbeidskommunane og utadretta i høve samfunnet. 8. Lovlegkontroll og kontrollutval Lovlegkontroll kan skje etter reglane i kommunelova 28 h, jfr 59. Kontrollutvalet i vertskommunen har mynde etter kommunelova 77 nr 1 overfor verksemda, jfr kommunelova 28 j. 9. Personalet Dei som ved oppstart av samarbeidet er tilsett i den kommunale barneverntenestene (inkl. tenesta for einslege mindreårige flyktningar), vert etter nærare avtale mellom dei tilsette, kommunen og fagorganisasjonane overført til vertskommunen. Dette vert regulert som individuelle avtalar med den enkelte tilsette. Vertskommunen er arbeidsgjevar (inkl tilsetjingsmynde og personaloppfølging). SSBS følgjer dei retningslinene for tilsette som gjeld for tilsette i vertskommunen. Unntak kan berre gjerast dersom det er avklara med fagorganisasjonen i vertskommunen og rådmennene i samarbeidskommunane. 10. Økonomi og rekneskap Vertskommunen har budsjettansvar, ansvar for tilfredsstillande lokale for hovudkontor og driftsmidlar. Budsjettprosessen startar med eit møte i samarbeidsorganet for å sikre god informasjonsflyt mellom samarbeidskommunane og vertskommunen, seinast før budsjettåret. Vertskommunen orienterer samarbeidsorganet om årsbudsjett og økonomiplan. Kommunestyret i vertskommunen vedtek årsbudsjett og økonomiplan. Tiltaksbudsjettet for den enkelte samarbeidskommune og denne sine løyvingar til SSBS vert handsama og godkjent av kommunestyret i denne kommunen. Kostnaden til administrasjon og drift av tenesta (KOSTRA 244) blir fordelt etter barnetalet 0-17 år i dei 4 deltakarkommunane. Vertskommunen sine utgifter til støttetenester (personaladministrasjon, rekneskapsføring, revisjon, IKT mv) vert kalkulert til 2 % av administrasjonsutgiftene året før (KOSTRA 244) og fordelt på deltakarkommunane etter barnetalet i dei 4 deltakarkommunane. Vertskommunen skal i løpet av første heile driftsår syte for ei kvalifisert vurdering av desse utgiftene. Rådmennene i deltakarkommunane kan godkjenne endring av dette punktet i avtalen dersom kartlegginga gir grunnlag for det. Side 150

151 VOLDA KOMMUNE Rådmann Kostnadene med tiltak (KOSTRA 251 tiltak i heimen og tiltak utanfor heimen) skal dekkjast av den enkelte kommune der tiltaket/tenesta vert ytt. Det same gjeld kostnadene med tenesta for einslege mindreårige flyktningar. Vertskommunen fakturerer a-kontosummar til samarbeidskommunane 4 gonger i året. Fakturaen vert utstedt den 15 i månaden for kvart påbegynt kvartal og a-kontosummen vert stipulert ut frå forventa kostnader med drifta for kvartalet. Avrekning skal skje kvart år i samband med rekneskapsavslutninga for driftsåret. 11. Lokalisering og organisering av arbeidet. Samarbeidet vert organisert med eigen leiar underlagt rådmannen i vertskommunen. Det er leiaren sitt anvar å syte for god kontakt mellom samarbeidet og alle deltakarkommunane. Arbeidet vert organisert ut frå eitt hovudkontor i vertskommunen der alle tilsette er lokalisert. Alle kommunane plikter for eiga rekning å stille tenleg kontor til disposisjon slik at arbeid i høve heimebesøk, samtalar og samarbeidsmøte kan skje i den kommunen der barna bur. Deltakarkommune med einslege mindreårige flyktningar har for eiga rekning ansvar for bustad knytt til denne tenesta. 12. Samarbeidsorgan Rådmennene i deltakarkommunane, eller dei rådmennene oppnemner, utgjer samarbeidsorgan for det regionale barnvernsamarbeidet. Samarbeidsorganet er eit konsultativt organ utan ansvar eller mynde. Samarbeidsorganet konstituerer seg sjølv og legg sin eigen møteplan. Leiaren i samarbeidsorganet deltek som rådgjevar i prosessen med tilsetjing av barnevernsleiar. Samarbeidsorganet skal løpande evaluere samarbeidet og ved behov ta initiativ til framlegg til endring av samarbeidsavtalen. 13. Iverksetjing og endring Denne avtalen gjeld fullt ut frå Samarbeidet om drift av stillinga som leiar gjeld frå tiltredingstidspunktet i stillinga. Endring i avtalen kan gjerast av kommunestyra dersom alle samarbeidskommunane gjer likelydande vedtak. For forhold som berre gjeld og kommunen sine innbyggarar, kan denne individuelle avtalen få tillegg som kan avgjerast av og vertskommunen åleine. Slike tillegg må ligge innanfor mål og ramme for samarbeidet og ikkje føre til nemnande ulempe for dei andre deltakarkommunane. Rådmannen i vertskommunen og rådmennene i samarbeidskommunane kan gjere avtale om tillegg og endringar denne avtalen så langt det ikkje vedkjem minstekrava til samarbeidsavtale etter kommunelova 28 e og som kommunestyra sjølve skal godkjenne. 14. Uttreden/oppløysing Side 151

152 VOLDA KOMMUNE Rådmann Avtalen er ikkje tidsavgrensa, men kan seiast opp skriftleg med eitt års varsel. Avtalen opphøyrer då ved første årsskifte etter at eitt år har gått... kommune v/rådmannen kan likevel trekkje attende det delegerte myndet og avslutte det interkommunale samarbeidet med øyeblikkeleg verknad. Kostnader som dette fører til for det interkommunale barnevernet og dei andre kommunane i oppseiingstida og elles etter dette punktet må då dekkjast av kommune åleine. Dersom ansvaret for barneverntenesta ved opphøyr eller uttreden går attende til ein kommune/kommunane, skal tilsette ved kontoret så langt det er mogleg få tilbod om tilsetjing i den kommunen dei jobba tidlegare. Antal stillingar som kommunane gjekk inn med ved etablering av kontoret skal attendeførast til den enkelte kommune ved opphøyr og uttreden. Stillingar som er tilført kontoret utover dette, samt verdiar og lausøyre skal ved opphøyr/uttreden fordelast etter fordelingsnøkkelen for drifta av kontoret. Det same gjeld framtidig pensjonskostnader, husleige i følgje avtalt leigetid, samt ev andre økonomiske plikter i ev avtalt bindingsperiode. 15. Tvistemål Tvistemål om verksemda som måtte kome mellom samarbeidskommunane, skal avgjerast ved valdgift i vertskommunen kommune i samsvar med reglane i Tvistemålslova. Valdgiftsretten skal ha 3 medlemar oppnemnd av tingrettsdommaren på Søre Sunnmøre. XXX den. Vertskommune. Samarbeidskommune. Samarbeidskommune Samarbeidskommune. Side 152

Årsrapport Den offentlege tannhelsetenesta. (Versjon til SAMU-T, )

Årsrapport Den offentlege tannhelsetenesta. (Versjon til SAMU-T, ) Årsrapport 2012 Den offentlege tannhelsetenesta (Versjon til SAMU-T, 26.4.2013) Innhald DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA... 3 KLINIKKAR... 3 BEMANNING OG REKRUTTERINGSSITUASJON... 3 TANNHELSEARBEIDET...

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Ulstein kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 18:00 18:40

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Ulstein kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 18:00 18:40 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Ulstein kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 26.09.2013 Tid: 18:00 18:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Berset

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no 1 Tannhelsesektoren Presentasjon for fylkestingsrepresentantane 14. november 2007 2 Fakta om sektoren Leiar: Fylkestannlege Odd Bjørdal Einingar: 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket Om lag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700 eller postmottak@volda.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700 eller postmottak@volda.kommune.no. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: Austefjorden, 1. etg., rådhuset Dato: 16.06.2016 Tid: 13:30 MØTEINNKALLING Medlemer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL A Utvalg: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus. Møterom Hasund Dato: 01.12.2014 Tid: 13.30 14.55 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Jan Einar Helseth

Detaljer

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valnemnda Møtestad: Hasund, Ulstein rådhus Dato: 25.02.2013 Tid: 17:30 Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte

Detaljer

Årsrapport 2013. Den offentlege tannhelsetenesta

Årsrapport 2013. Den offentlege tannhelsetenesta Årsrapport 2013 Den offentlege tannhelsetenesta DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA... 3 REGIONAL DELPLAN TANNHELSE VEDTATT AV FYLKESTINGET... 3 KLINIKKAR... 4 TANNHELSEARBEIDET... 4 Tenestetilbodet og dekningsgrad...

Detaljer

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen 1 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.01.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol Berit Lyngstad

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol Berit Lyngstad ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL A Utvalg: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus. Møteromet Hasund 1. etasje. Dato: 03.02.14 Tid: 08.30 10.30 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Jan

Detaljer

Representantskapsmøte 1-2013 i Sunnmøre regionråd IKS

Representantskapsmøte 1-2013 i Sunnmøre regionråd IKS Representantskapsmøte 1-2013 i Sunnmøre regionråd IKS Fredag 1. februar 2013 kl 10.00 12.00 vart det halde møte i representantskapet for Sunnmøre regionråd på Ålesund rådhus. Til stades Frå representantskapet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Eldar Knotten LEDER V

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Eldar Knotten LEDER V ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 04.10.2017 Tid: 14:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trond Berg Nestleiar

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 22.05.2014 Tid: 21:00 (etter kommunestyremøtet) Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Styret for Ulstein Eigedomsselskap KF Møtestad: Møterom Hasund, Rådhuset Dato: 26.01.2015 Tid: 17:00 Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 2.etg. Dato: 02.11.2012 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 13.40 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte: August

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Renathe Rossi-Kaldhol MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Renathe Rossi-Kaldhol MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 12.11.2013 Tid: 12:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Berset

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Formannskapssalen Dato: Tid:

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Formannskapssalen Dato: Tid: SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Formannskapssalen Dato: 15.03.2017 Tid: 13.45 15.15 Faste medlemmar som møtte: Funksjon Representerer Olav Myklebust Linda Solveig

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

2oiioiili-~3. Roald Breistein. Page 1 of i

2oiioiili-~3. Roald Breistein. Page 1 of i 2oiioiili-~3 Page 1 of i Roald Breistein Fra: Sendt: 8. juli 201115:47 Til: Kopi: Emne: ; tb@kontrollutvalgfjell.no; akfp@fredrikstad.kommune.no; oystein.bergh~temark.no; knut.soleglad~hemnes.kommune.

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Vartdal skule, Vartdal Dato: Møtet starta Møtet slutta 13.

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Vartdal skule, Vartdal Dato: Møtet starta Møtet slutta 13. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Vartdal skule, Vartdal Dato: 21.10.2014 Møtet starta 09.00 Møtet slutta 13.00 Faste medlemar som møtte: Anne Stine Foldal Aam Kari Janne Myklebust

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 14:00 (etter formannskapsmøtet) Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding,

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapsromet, Sande Rådhus Dato: Tid:

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapsromet, Sande Rådhus Dato: Tid: SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapsromet, Sande Rådhus Dato: 06.03.20144 Tid: 08.00 09.10 Faste medlemmar som møtte: Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Harald

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Stig Grimstad MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Stig Grimstad MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 20.01.2015 Tid: 13:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Eldar Knotten

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.01.2013 Kl. 14.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.01.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Båsen Dato: Tid:

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Båsen Dato: Tid: SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Sande rådhus - Båsen Dato: 05.09.2017 Tid: 08.00 08.50 Faste medlemmar som møtte: Funksjon Representerer Olav Myklebust Linda Solveig Dyrhol

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 13:30 17:00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 13:30 17:00 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 13:30 17:00 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13:00 15.05 Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 01/17-09/17 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 28.08.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15 Medlemer som møtte: Gerhard Furø Frank Lied Oddbjørg Karen Remøy Leiar Nestleiar

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2.

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2. Fyresdal kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtestad: Møteleiar: Fyresdal kommunehus, møterom 2.høgda Kjell Sverre Thoresen Til stades: Leiar

Detaljer

SANDE KOMMUNE. Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Wenche Gjerde Sætre. Dagleg leiar Sekretær

SANDE KOMMUNE. Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Wenche Gjerde Sætre. Dagleg leiar Sekretær SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapsromet, Sande Rådhus Dato: 07.11.2013 Tid: 08:00 10:00 Faste medlemmar som møtte: Funksjon Representerer Olav Myklebust Wenche Gjerde

Detaljer

Utvalgte KOSTRA tall.

Utvalgte KOSTRA tall. Utvalgte KOSTRA tall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Talmaterialet omfattar det meste av verksemda i kommunane

Detaljer

Rådet for funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma VESTNES KOMMUNE Rådet for funksjonshemma Innkalling til møte i Rådet for funksjonshemma Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 03.11.2015 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval Møtestad: Dato Møtet starta Møtet slutta Faste medlemar som møtte: Faste medlemar som ikkje møtte:

ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval Møtestad: Dato Møtet starta Møtet slutta Faste medlemar som møtte: Faste medlemar som ikkje møtte: ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Ørsta rådhus, Møterom Hjørundfjord Dato: 02.03.2015 Møtet starta 13.00 Møtet slutta 15.40 Faste medlemar som møtte: Anne Stine Foldal Aam Kari

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 26.01.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Sissel Løvoll Suoranta Medlem AP

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Sissel Løvoll Suoranta Medlem AP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.01.2014 Tidspunkt: 16:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 16:30

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 16:30 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 16:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Uren Ordførar

Detaljer

Kommunereform. Ope møte i Volda 09.03.2015

Kommunereform. Ope møte i Volda 09.03.2015 Kommunereform Ope møte i Volda 09.03.2015 Historie - Formannskapslovene Formannskapslovene 1837 Inndeling etter prestegjeld Volda og Ørsta eitt distrikt 392 formannsskapsditrikt Oppretta folkevalde organ

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Oppfølging av kommunalt eigarskap

Oppfølging av kommunalt eigarskap Oppfølging av kommunalt eigarskap 1 VEST KONTROLL TILSETTE: Jostein Støylen (Dagleg leiar) Ida Birgitte Marholm (Konsulent) KOMMUNAR: Hareid (5 057) Herøy (8847) Sande (2 628) Selje (2 789) Ulstein (7

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Petter B Bjørdal Medlem AP

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Petter B Bjørdal Medlem AP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 18.10.2012 Møtet starta 12:30 Møtet slutta 13:35 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kantina, Reiten Dato: Tid: 14:00 17:05

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kantina, Reiten Dato: Tid: 14:00 17:05 ULSTEIN KOMMUNE Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kantina, Reiten Dato: 13.09.2016 Tid: 14:00 17:05 MØTEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh Ordførar FRP Steinar

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Mariette Gjerde MEDL FRP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Mariette Gjerde MEDL FRP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 17.02.2016 Tid: 13:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Eldar Knotten

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 03.09.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:15 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Kantina Ørsta rådhus Dato: 04.06.2013 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 15:35 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Fridtjof Buset Medlem

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Sissel Stokke, Lasse Rindal, Jermund Rekkedal.

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Sissel Stokke, Lasse Rindal, Jermund Rekkedal. Vanylven kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Combisenteret, Fiskå Møtedato: 21.11.2005 Tid: 14.30-16.00. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert 10.11.05 Desse

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Torvald Gautland, leiar

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 06.12.2016 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

M Ø T E P R O T O K O L L. for KONTROLLUTVALET I VÅGSØY KOMMUNE

M Ø T E P R O T O K O L L. for KONTROLLUTVALET I VÅGSØY KOMMUNE M Ø T E P R O T O K O L L for KONTROLLUTVALET I VÅGSØY KOMMUNE MØTETID: 22. september 2015 kl. 09.00 10.30. MØTESTAD: Vågsøy rådhus, Einevarden MØTEDELTAKARAR: Kontrollutvalet: Jorunn Sandal, leiar Jetmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Høringssvar- forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover. Formannskapet vedtok d.å. følgende høringssvar til ovennevnte :

Høringssvar- forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover. Formannskapet vedtok d.å. følgende høringssvar til ovennevnte : Ordføreren Kommunal og regionaldepartementet Vår saksbehandler Rita Ottervik Vår ref. 11/29540/030 &13 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato 18.10.2011 Høringssvar- forslag til endringer i kommuneloven

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 14:00 16:20

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 14:00 16:20 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 17.11.2015 Tid: 14:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

SULA KOMMUNE Valstyret

SULA KOMMUNE Valstyret SULA KOMMUNE Valstyret INNKALLING MØTE NR. 5/15 Møtedato: 22.06.2015 Møtestad: Rådhuset. møterom 4. etg. Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Referat frå styremøte nr. 8, Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua

Referat frå styremøte nr. 8, Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Referat frå styremøte nr. 8, 2014 Dato: 14.11.2014 Tid: kl. 10.00 13.00 Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Til stades: Frå styret: Styreleiar Anders Riise, Hareid kommune Nestleiar Geir Ove Vegsund,

Detaljer

Utval: Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Alvehaugen Dato: Tid: 13:00

Utval: Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Alvehaugen Dato: Tid: 13:00 ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Alvehaugen Dato: 24.02.2015 Tid: 13:00 Oppmøte ved omsorgsbustadane i Holsekerdalen. Agenda:

Detaljer

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Offl 13, jfr fvl 13, første ledd OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal blei vedteke av Fylkesmøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Tor Meinseth Medlem H Hanne Notøy Medlem AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Tor Meinseth Medlem H Hanne Notøy Medlem AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 12.09.2013 Tid: 13:00 15:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 16.11.2015 Møte tok til: 12:00 Møte slutta: 18:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 10:30 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 31.01.2013 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 17:55

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 31.01.2013 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 17:55 ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 31.01.2013 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 17:55 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Petter

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 29.09.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:00 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Renathe Rossi-Kaldhol MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Renathe Rossi-Kaldhol MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 07.11.2017 Tid: 12:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Magne Reiten Nestleiar SP Frits Inge Godø Medlem V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar H Magne Reiten Nestleiar SP Frits Inge Godø Medlem V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Aslaug Jenset Sanden Medlem H Helge Orten Leiar

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan Fellestenester Politisk sekretariat HFK Tannhelseavdelinga Postboks 7900 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer