PREKVALIFISERINGSDOKUMENT. Prekvalifisering av samspillsentreprenør. Ringsaker kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PREKVALIFISERINGSDOKUMENT. Prekvalifisering av samspillsentreprenør. Ringsaker kommune"

Transkript

1 Prekvalifisering av samspillsentreprenør Anskaffelser over EØS-terskelverdi Ringsaker kommune MOELV SKOLE og SVØMMEHALL I MOELV September 2014 Side 1 av 15

2 Innhold 1. INNLEDNING/ORIENTERING FORMÅLET MED KONKURRANSEN, OM KONTRAKT OG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Hva anskaffelsen gjelder Ringsaker kommunes behov Forbehold Samspill Bruk av arkitekt, rådgivende ingeniører og underentreprenører Prosessens tidsplan Kostnad ved utarbeidelse av forespørsel om å delta og tilbud Kunngjøring Ringsaker kommunes kontaktperson Tilleggsopplysninger retting og endring av prekvalifiseringsdokumentet Miljø, energi, passivhus og LCC Konferanse og infomøte om prekvalifiseringskonkurransen ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN Regler for konkurransen Anskaffelsesprosedyre Offentlighet Avvisning av tilbyder og forespørsel om å delta KRAV TIL LEVERANDØREN Generelt om kvalifikasjonskrav Skatteattester og HMS-egenerklæring: Obligatoriske krav Kvalifikasjonskrav Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner KRAV TIL FORESPØRSEL OM Å DELTA OG INNLEVERINGEN Forespørselens utforming og levering Innleveringsdokumenter Tidsfrist Innleveringssted Endring og tilbakekalling av forespørsel om å delta AVGJØRELSEN AV KVALIFIKASJONEN Antall kvalifiserte potensielle leverandører Valg blant overtallige kvalifiserte leverandører Vedlegg: Situasjonsplan Side 2 av 15

3 1. INNLEDNING/ORIENTERING Ringsaker kommune skal anskaffe samspillsentreprenør i forbindelse med gjennomføring av prosjektet Moelv skole og Svømmehall i Moelv på tomten hvor Mo gård og Moelvhallen (flerbrukshall) ligger i dag og som mot syd grenser mot eksisterende Moelv Videregående skole. Prekvalifiseringen av samspillsentreprenør utlyses samlet for hele prosjektet omfattende Moelv skole, svømmehall i Moelv samt utomhusanlegg. Følgende prosedyre skal anvendes: Begrenset anbudskonkurranse som beskrevet i Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april bokstav b. Ringsaker kommune inviterer i dette prekvalifiseringsdokumentet interesserte samspillsentreprenører til å melde sin interesse for å bli prekvalifisert til å delta i den etterfølgende begrensete anbudskonkurransen. 2. FORMÅLET MED KONKURRANSEN, OM KONTRAKT OG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG 2.1 Hva anskaffelsen gjelder Ringsaker kommunes behov Ringsaker kommune skal utvikle og oppføre ny Moelv skole og ny svømmehall i Moelv. Begge prosjektene skal oppføres parallelt og på samme tomt, og Ringsaker kommune oppfordrer til at samspillsentreprenører melder sin interesse for å bli prekvalifisert for den samlede utbyggingen. Både samtidigheten i utviklingen av prosjektene og den praktiske driften av 2 byggeplasser på samme tomt vil kunne tilrettelegge for koordinerings-, fremdrifts-, kvalitets- og effektivitetsmessige og ikke minst økonomiske synergier til fordel for samspillet og for det endelige produkt. Parallelt med denne prekvalifiseringen vil Ringsaker kommune innhente interesse fra spesialfirmaer innenfor levering av svømmeanlegg med intensjon om at prekvalifiserte leverandører vil få anledning til å benytte seg av disse spesialfirmaenes erfaring og kompetanse i sitt tilbud i den begrensede konkurransen i etterkant av prekvalifiseringen. Tildelingskriterier vil stå detaljert beskrevet i grunnlaget for den begrensede anbudskonkurransen. Selve samspillsprosessen står nærmere beskrevet under punkt 2.2 «Samspill». Side 3 av 15

4 Kort beskrivelse av prosjektet: Moelv skole Moelv skole er en helt ny barneskole planlagt for totalt 435 elever og med et totalt brutto areal på ca m2 fordelt på 3 etasjer. Eksisterende låve en del av Mo gård skal delvis rives og bygges opp/integreres som en del av nye Moelv skole. Berørte arealer vedr. låven er medregnet i oppgitt totalt brutto areal over. Ringsaker kommune har utarbeidet et forenklet forprosjekt med tegninger som skal danne grunnlag for det videre samspillet. I så måte er utgangspunktet for samspillet annerledes enn det vil være på Svømmehallen hvor det ikke foreligger tegninger så langt i prosessen. Det er utarbeidet en situasjonsplan for hele tomten som skal inngå som en naturlig del av samspillet vedr. Moelv skole. Eksisterende underlag for prosjektet vil bli publisert i forbindelse med etterfølgende anbudsrunde hvor de prekvalifiserte samspillsentreprenørene innbys til å delta. Kun situasjonsplanen vedlegges dette prekvalifiseringsdokumentet som en orientering. Svømmehall i Moelv Svømmehallen skal bygges ny på samme tomt som Moelv skole. Svømmehallen skal oppføres inntil eksisterende flerbrukshall slik at inngangsparti, garderober etc tilrettelegges for optimalt sambruk av arealer. Svømmehallen er plassert inn på vedlagte utomhusplan, og dette skal være utgangspunkt for videre samspill. Ringsaker kommune har valgt å ikke tegne svømmehallen på forhånd. Dette blir dermed en vesentlig del av den kommende samspillsfasen hvor både planløsning, fasader, snitt og konkret plassering i forhold til eksisterende flerbrukshall skal finne sin konkrete løsning. Som det står å lese over, er utgangspunktet for Moelv skole annerledes ved at skolen er tegnet på forhånd. Ringsaker kommune har utarbeidet et rom- og funksjonsprogram for svømmehallen. Dette vil bli en del av tilbudsgrunnlaget for den begrensede anbudskonkurransen etter at prekvalifiseringen er gjennomført. Rom- og funksjonsprogrammet omfatter et totalt netto arealbehov på ca m2 og inneholder blant annet 2 bassenger med lengde på henholdsvis 25 m og 12,5 m samt tilhørende garderober, inngangsparti og arealer for publikum. Bassengenes endelige størrelser bestemmes i samspillsfasen. I tillegg skal svømmehallen omfatte en sammenbygging med eksisterende flerbrukshall med sambruk av arealer med svømmehall/flerbrukshall. Oppgaven med svømmehallen omfatter også en begrenset oppussing/rehabilitering/utvidelse av flerbrukshallen. Omfanget av dette arbeidet vil bli konkret definert i prosjektutviklingsfasen. Kun situasjonsplanen vedlegges dette prekvalifiseringsdokumentet som en orientering. Side 4 av 15

5 2.2 Forbehold Svømmehall i Moelv er på utsendingstidspunktet for prekvalifiseringen ikke politisk vedtatt. Det tas derfor et forbehold om at svømmehallen vedtas politisk i november Dersom svømmehall i Moelv ikke vedtas politisk vil prosjektets omfang reduseres til å omfatte ny skole i Moelv med tilhørende utomhusanlegg samt oppgradering av flerbrukshallen i Moelv, Moelvhallen. 2.3 Samspill Kontraktsarbeidet skal gjennomføres i en samspillsentreprise med følgende faseoppdeling: Fase 1: Prosjektutviklingsfase Fase 2: Utførelsesfase I prosjektutviklingsfasen skal samspillsentreprenøren, som oppdragsgivers prosjektutvikler, videreutvikle byggeprosjekt og forplikte seg til bindende målpris med tilhørende maksimalpris. Også i utførelsesfasen skal det finne sted samspill utover hva som følger av en tradisjonell totalentreprise, likevel slik at generelle kontraktsvilkår skal basere seg på NS Samspillsmodellen er krevende og stiller store krav til aktørenes samarbeidsevne, samspillsentreprenørens prosjektstyring og gjennomføringsevne. Dette med tanke på å ivareta byggherrens ønsker og behov både i prosjektutviklingsfasen (fase 1) og i utførelsesfasen (fase 2). Samspillsentreprenøren overtar ansvaret for det prosjekterte materialet ved kontraktsinngåelse med Ringsaker kommune og plikter å kvalitetssikre og videreutvikle dette innenfor fastlagte økonomiske rammer, slik at prosjektet lar seg gjennomføre på en så effektiv og målrettet måte som mulig. 2.3 Kontraktsbestemmelser Kontraktsbestemmelser som ligger til grunn for gjennomføring av samspillsentreprisen er NS 8407 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser. 2.4 Bruk av arkitekt, rådgivende ingeniører og underentreprenører Interesserte samspillsentreprenører skal ikke tilby arkitekt, rådgivende ingeniører eller underentreprenører i forbindelse med denne prekvalifiseringen med mindre samspillsentreprenøren vil støtte seg på deres kompetanse og kapasitet i kvalifikasjonsvurderingen. Dette skal tilbys i den senere begrensede tilbudskonkurransen i etterkant av prekvalifiseringen. Side 5 av 15

6 2.5 Prosessens tidsplan Prosessen vil bli kjørt etter følgende plan: Trinn Aktivitet Dato / frist 1 Kunngjøring av prekvalifiseringen på DOFFIN/TED 25.september Konkurransedokumentet tilgjengelig på DOFFIN/TED 25. september Konferanse / info-møte med interesserte tilbydere 1. oktober Frist for å stille spørsmål til prekvalifiseringsdokumentet 10. oktober Frist for forespørsel om å delta 27. oktober Kvalifisering av potensielle tilbydere 31. oktober Utsendelse av konkurransegrunnlaget 7. november Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget 28. november Tilbudsfrist 17. desember Valg av samspillsentreprenør og utsendelse av tildelingsbrev 22. desember Antatt oppstart samspillsfase januar 2015 Fremdriftplanen er foreløpig og kan endres. Eventuelle endringer i fremdriftsplanen vil bli sendt skriftlig til alle tilbydere. 2.6 Kostnad ved utarbeidelse av forespørsel om å delta og tilbud Enhver kostnad ved utarbeidelse, innlevering og avklaring av forespørsel om å delta og tilbudet skal dekkes av tilbyder. Forespørsler om å delta og tilbud vil ikke bli returnert. 2.7 Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort i DOFFIN og TED. Side 6 av 15

7 2.8 Ringsaker kommunes kontaktperson Ringsaker kommunes kontaktperson for konkurransen er: Kontaktperson: Frank Holter Postadresse: Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv Mobiltelefon: E-post: 2.9 Tilleggsopplysninger retting og endring av prekvalifiseringsdokumentet Dersom tilbyderen finner at prekvalifiseringsdokumentet ikke gir tilstrekkelig veiledning, tilstrekkelige opplysninger eller på annen måte er uklart, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos Ringsaker kommunes kontaktperson. Spørsmål vedrørende prekvalifiseringsdokumentet må være mottatt av Ringsaker kommunes kontaktperson senest i henhold til fristen oppført i punkt 2.5 «Prosessens tidsplan» Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes: Tilleggsopplysninger vedrørende prekvalifiseringsdokumentet for Moelv skole og svømmehall i Moelv» Opplysninger som Ringsaker kommune gir på slike forespørsler, vil bli gjort tilgjengelig på DOFFIN/TED. Hvis skriftlig forespørsel om tilleggsinformasjon i tilknytning til prekvalifiseringsdokumentet er fremsatt innen fristen angitt over, skal Ringsaker kommunes svar legges ut på DOFFIN/TED senest 6 dager før fristen for forespørsel om å delta utløper. Innen utløp av fristen for forespørsel om å delta har Ringsaker kommune rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av prekvalifiseringsdokumentet som ikke anses å være vesentlige Miljø, energi, passivhus og LCC Ringsaker kommune legger spesiell vekt på at prosjektene skal ha en klar miljøprofil noe som forutsetter at samspillsentreprenøren etter hvert knytter til seg spesialkompetanse innenfor feltet fornybar energi. Samspillet i prosjektutviklingsfasen vil påvirke og avgjøre hvilke særlige miljøtiltak det er fornuftig å planlegge inn i hvert enkelt prosjekt. Også miljøeffekten i forhold til bruk av farlige /miljøvennlige materialer og utstyr både i forhold til forurensing av natur og innemiljø vil bli spesielt vektlagt. Ringsaker kommune vil også legge stor vekt på LCC (levetidskostnader), og samspillsentreprenøren i samarbeid med byggherren skal utarbeide grundige og relevante beregninger og utredninger i denne sammenhengen i forbindelse med prosjektutviklingsfasen. Side 7 av 15

8 2.11 Konferanse og infomøte om prekvalifiseringskonkurransen Ringsaker kommune arrangerer konferanse og infomøte om prekvalifiseringskonkurransen onsdag 1. oktober 2014 kl Sted: Ringsaker kommune, Kommunestyresalen, Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv. 3 ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN 3.1 Regler for konkurransen Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 (LOA) og forskrift om offentlig anskaffelser av 7. april 2006 (FOA). For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og III. 3.2 Anskaffelsesprosedyre Denne konkurranseutsettelsen gjennomføres som begrenset anbudskonkurranse FOA 14-1 (1) og 4-2b (anskaffelser over EØS/WTO terskelverdier) Dette er en anskaffelsesprosedyre som kjøres i to trinn. Første trinn (dette) gir interesserte tilbydere anledning til først å kvalifisere seg som tilbyder. I neste trinn inviteres et utvalg av de kvalifiserte til å gi tilbud, se pkt Disse får tilsendt konkurransegrunnlaget med vedlegg. 3.3 Offentlighet I henhold til 23 i lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr 16 ( Offentleglova ), er tilbud unntatt offentlighet kun frem til leverandør er valgt. Ringsaker kommune har taushetsplikt om forretningshemmeligheter i dokumenter mottatt fra leverandører, jf anskaffelsesforskriften 3-6. Leverandøren skal, i tillegg til forespørselen om deltakelse, levere en utgave av forespørselen hvor det som anses å være forretningshemmeligheter er sladdet. Ved begjæring om innsyn skal oppdragsgiver, uavhengig av leverandørens vurdering, selv vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet. 3.4 Avvisning av tilbyder og forespørsel om å delta Ringsaker kommunes plikter og rettigheter mht. avvisning av tilbyder og forespørsler om å delta framkommer av FOA til Side 8 av 15

9 4 KRAV TIL LEVERANDØREN 4.1 Generelt om kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune stiller krav til leverandørenes kvalifikasjoner. Det stilles krav til leverandørens tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra den dokumentasjon og de referanser som er etterspurt. Oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og krav om fremleggelse av skatteattester og HMS egenerklæring er en forutsetning for videre deltakelse i konkurransen. Dersom leverandøren vil oppfylle kvalifikasjonskravene gjennom andre foretaks kapasitet/kompetanse, for eksempel gjennom bruk av underleverandører, skal det dokumenteres i form av en forpliktelseserklæring at leverandøren vil ha rådighet over nødvendige ressurser i hele kontraktsperioden, jfr. FOA 178 og Skatteattester og HMS-egenerklæring: Obligatoriske krav Følgende dokumenter skal vedlegges forespørselen: Dokumentasjon skal vise at de stilte kravene er oppfylt (vedlegg ) Vedlegg 4.2.1: Skatteattest for skatt Vedlegg 4.2.2: Skatteattest for merverdiavgift Vedlegg 4.2.3: HMS egenerklæring Norske leverandører skal framlegge skatteattester for merverdiavgift fra skattefogden (fylkesskattekontoret) og skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer (Skjema RF- 1244) i kommunen der leverandøren har sitt hovedkontor. Attestene skal foreligge innen fristens utløp, og de skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristens utløp. Leverandører som skal utføre arbeid i Norge, skal framlegge en egenerklæring om at leverandøren oppfyller, eller ved eventuelt tildeling av kontrakt vil oppfylle lovbestemte krav i Norge når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Side 9 av 15

10 4.3 Kvalifikasjonskrav Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Ringsaker kommunes kvalifikasjonskrav: Det kreves at tilbyderen har et lovlig etablert foretak Leverandører som skal inngi felles forespørsel må dokumentere samarbeidet. Dokumentasjon skal vise for at de stilte kravene er oppfylt (Vedlegg ) Vedlegg : Norske foretak: Firmaattest Vedlegg : Utenlandske foretak: Godtgjørelse på at foretaket er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert Vedlegg : Avtale om forpliktende samarbeid og solidarisk ansvar som er undertegnet av alle samarbeidspartnere. Vedlegg : Samarbeidende leverandører skal levere én fellesforespørsel. Det skal gå frem av forespørselen hvem som skal representere gruppen i kontakt med oppdragsgiver. Side 10 av 15

11 4.3.2 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet Ringsaker kommunes kvalifikasjonskrav: Dokumentasjon skal vise at de stilte kravene er oppfylt (vedlegg ) Tilbyderen skal ha tilfredsstillende økonomi Vedlegg : Resultatregnskap og balanse m/ noter for 2012, 2013 og pr. 30/ I tillegg årsberetning og revisors beretning for 2012 og Vedlegg : I tillegg kreves kontantstrømoppstilling for de selskap som plikter å sette opp dette. Vedlegg : Ringsaker kommune forbeholder seg retten til å gjennomføre en kredittsjekk av leverandøren via et kredittvurderingsselskap. Dette evt. vedlegget fremskaffer Ringsaker kommune selv, og vedlegget blir da nummerert: vedlegg Dersom leverandøren ikke kan fremlegge den ovennevnte dokumentasjonen, eller vil dokumentere at den økonomiske situasjon er en annen enn den de etterspurte dokumenter gir uttrykk for, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling ved hjelp av Vedlegg : Ethvert annet dokument som har relevans til foretakets regnskapstall /økonomi. Grunnen til at den etterspurte dokumentasjonen eventuelt ikke kan leveres, eller gir et misvisende bilde, skal særlig begrunnes. Side 11 av 15

12 4.3.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Ringsaker kommunes kvalifikasjonskrav: Leverandøren må være kvalifisert til å oppnå tilfredsstillende ansvarsretter fra offentlig bygningsmyndighet for å kunne prosjektere og gjennomføre byggeprosjektet. Leverandøren må inneha nødvendig erfaring og kompetanse for gjennomføring av sammenlignbare prosjekter Dokumentasjon skal vise at de stilte kravene er oppfylt (vedlegg ) Vedlegg : Sentral godkjenning innenfor relevant fagområde og klasse. eller Vedlegg : Dokumentasjon som sannsynliggjør at leverandøren vil få lokal godkjenning innenfor relevant fagområde og klasse. Vedlegg : Oversikt over foretakets tre viktigste referanser fra totalentrepriser med en kontraktsverdi på min. 120 mill. kroner de siste 3 tre årene inkl. navn på kontaktpersoner for byggherrerepresentant, e- postadresser og telefonnummer. Kommunen vil ta kontakt med referansene. Det vil i tillegg bli lagt vekt på interne referanser med aktuelle leverandører. De referanseprosjektene som oppgis her som også ønskes anvendt som dokumentasjon av krav om samspillserfaring, kan gjentas i vedlegg Vedlegg : Oversikt over foretakets to viktigste referanser fra samspillsentrepriser med en kontraktsverdi på min. 80 mill. kroner de siste 3 tre årene inkl. navn på kontaktpersoner for byggherrerepresentant, e- postadresser og telefonnummer. Kommunen vil ta kontakt med referansene. Det vil i tillegg bli lagt vekt på interne referanser med aktuelle leverandører. Vedlegg : Oversikt over foretakets to viktigste referanser som viser erfaring med skolebygg og svømmehall de siste 3 årene. Relevante referanser i vedleggene og kan gjentas her. Side 12 av 15

13 Leverandøren må inneha erfaring og god kompetanse innenfor feltene: - Miljø - Energi - Passivhus - LCC. Leverandøren skal ha et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem (ISO 9000 eller tilsvarende) Vedlegg : Oversikt over foretakets to viktigste referanser hvor henholdsvis: - Miljø - Energi - Passivhus - LCC har vært sentrale og fokuserte områder i referanseprosjektene. I oversikten skal det fremkomme hvilken rolle og fokus de forskjellige områdene har hatt i referanseprosjektet. Vedlegg : Dokumentasjon for sertifisering, ISO 9000 eller tilsvarende Eller: Vedlegg : Kortfattet redegjørelse for selskapets HMS-system og: Vedlegg : Redegjørelse for selskapets kvalitetssikringssystem Avvisning Leverandører som ikke oppfyller ovenfor nevnte materielle kvalifikasjonskrav vil bli avvist. Leverandører som ikke oppfyller ovenfor nevnte dokumentasjonskrav kan bli avvist. 5 KRAV TIL FORESPØRSEL OM Å DELTA OG INNLEVERINGEN 5.1 Forespørselens utforming og levering 1. Forespørselen skal være skriftlig, og inneholde et anmodningsbrev som skal være datert og undertegnet, forespørselen skal være Ringsaker kommune i hende innen fristen for å delta 27. oktober 2014 kl Forespørselen skal oversendes/leveres i lukket forsendelse 3. Forespørsel om å delta skal sendes i egen forsendelser merket som følger: «PREKVALIFISERING Moelv skole og svømmehall i Moelv» 4. Forespørselen skal leveres på norsk. 5. Forespørselen kan leveres direkte til leveringsadressen, eller sendes med post jf. pkt Side 13 av 15

14 6. Forespørselen skal leveres i 1 papirbasert eksemplar, samt 1 eksemplar elektronisk på minnepinne og en utgave som er sladdet for forretningshemmeligheter 7. Forespørsel levert via e-post eller telefax medfører avvisning fra konkurransen 5.2 Innleveringsdokumenter Forespørselen skal utformes som beskrevet nedenfor. 0 Signert anmodningsbrev, med navn og kontaktinformasjon for ansvarlig person for anmodningen 1 Dokumentasjon obligatoriske krav, jf. punkt Dokumentasjon kvalifikasjoner; organisatoriske og juridiske stilling, jf Dokumentasjon kvalifikasjoner; andre krav, økonomiske og finansielle kapasitet, jf. 0 3 Dokumentasjon kvalifikasjoner; andre krav, tekniske og faglige kvalifikasjoner, jf Tidsfrist Siste frist for innlevering av forespørsel om deltakelse er, iht. tidsplanen punkt 2.5: 27. oktober 2014 kl Forespørselen skal være Ringsaker kommune i hende på innleveringsstedet, iht. punkt 5.4, før utløpet av fristen for forespørsel om å delta. For sent innkomne forespørsler vil bli avvist. 5.4 Innleveringssted Forespørsel om å delta bes sendt/innlevert til: Postadresse: Gateadresse: Ringsaker kommune Ringsaker kommune Postboks 27 Herredshuset 3.etasje 2390 Molev Åsmarkvegen Moelv 5.5 Endring og tilbakekalling av forespørsel om å delta En forespørsel om å delta kan tilbakekalles eller endres inntil fristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av forespørselen er å betrakte som ny forespørsel og skal utformes i samsvar med punkt 5.1. Side 14 av 15

15 6 AVGJØRELSEN AV KVALIFIKASJONEN 6.1 Antall kvalifiserte potensielle leverandører Ringsaker kommune vil kvalifisere mellom 5 og 7 potensielle leverandører iht. FOA 17-6, som vil bli invitert til å inngi tilbud. Dersom flere enn disse 5-7 leverandørene blir prekvalifisert, skal valg blant overtallige kvalifiserte leverandører gjennomføres i henhold til punkt 6.2 under. 6.2 Valg blant overtallige kvalifiserte leverandører Valg blant overtallige prekvalifiserte leverandører som inviteres til å delta i den begrensede tilbudskonkurransen bestemmes ut fra hvilke leverandører som best oppfyller kvalifikasjonskravene med tilhørende relativ vekting: Erfaring og kompetanse for gjennomføring av sammenlignbare prosjekter. Vekt: 80 % Erfaring og kompetanse innenfor feltene: miljø, energi, passivhus og LCC. Vekt: 20 % Side 15 av 15

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Referanse: INTER-00040-2010 Teknisk, merkantil og kreativ utvikling av Mobil- og Internettkanalen Begrenset anbudskonkurranse Anskaffelse over EØS-terskelverdi Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgivningstjenester innenfor Økonomi og regnskap Virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgivningstjenester innenfor Økonomi og regnskap Virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: STAB-00330-2010 Rådgivningstjenester innenfor Økonomi og regnskap Virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse over EØS-terskelverdi

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Begrenset anbudskonkurranse. Kjøp av verktøy og konsulentbistand for gjennomføring av webundersøkelser for Norsk Tipping AS

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Begrenset anbudskonkurranse. Kjøp av verktøy og konsulentbistand for gjennomføring av webundersøkelser for Norsk Tipping AS KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Referanse: SALG-020-2008 Begrenset anbudskonkurranse Anskaffelser under EØS-terskelverdi Kjøp av verktøy og konsulentbistand for gjennomføring av webundersøkelser for Norsk Tipping

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilpremier til Flax

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilpremier til Flax KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: HANDL-00100-2010 Bilpremier til Flax Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse over EØS-terskelverdi INNHOLDSFORTEGNELSE Konkurransegrunnlag HANDL-00100-2010 1 INNLEDNING... 3 2

Detaljer

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune.

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. 1 Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. Forprosjekt detaljprosjektering Konkurransegrunnlag for prosjekteringsoppdrag etter NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag etter medgått

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Referanse:

Referanse: KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201301161 Konkurranse Anskaffelse under nasjonal terskelverdi Rehabilitering av avløpsrør ved Sykehuset Innlandet Hamar INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 FORMÅL...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Konkurransegrunnlag Hovedentrepriser_kgr 003 23.09.2009 H1V1..doc 2 av 11 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Anskaffelsens formål...3 1.3 Kontraktbestemmelser...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på innleie av psykolog til DPS Gjøvik poliklinikk Hadeland

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på innleie av psykolog til DPS Gjøvik poliklinikk Hadeland KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 200902893 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på innleie av psykolog til DPS Gjøvik poliklinikk Hadeland INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell»

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» i prosjektet UBRA Utvidelse Bekkelaget renseanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV System for elevevaluering av undervisningen (36-UDE-2014) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Anbudskonkurranse med forhandling Network Operation Center (NOC) tjenester til norske kinoer 2/9 DEL I: GENERELL INFORMASJON 1 GENERELT OM ANSKAFFELSEN 1.1 Kort om anskaffelsen Film

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Referanse: HANDL-00040-2010 Trykkeritjenester Begrenset anbudskonkurranse Anskaffelse over EØS-terskelverdi Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FORMÅL, OM KONTRAKT, TIDSPLAN

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE «RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KUMSTIGER» Anskaffelse 127/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann og avløpsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere...

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere... KVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPFØRING AV FORBRENNINGSANLEGG FOR RESTAVFALL ENTREPRISE B03-06 Maler og belegg 15.10.2008 Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Bredbåndsutbygging i distrikt-tromsø. Konkurransegrunnlag

Bredbåndsutbygging i distrikt-tromsø. Konkurransegrunnlag - Innhold 1 OPPDRAGSGIVER OG DEN ETTERSPURTE YTELSEN... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Prosjektet bredbåndsutbygging i distrikts-tromsø... 4 1.3 Fremdriftsplan... 5 1.4 Alternative tilbud... 5 2 KONKURRANSEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

P/T182695 BERGEN LUFTHAVN FLESLAND NYTT DRIFTSBYGG PREKVALIFISERING AV TOTALENTREPRENØRER

P/T182695 BERGEN LUFTHAVN FLESLAND NYTT DRIFTSBYGG PREKVALIFISERING AV TOTALENTREPRENØRER P/T182695 BERGEN LUFTHAVN FLESLAND NYTT DRIFTSBYGG PREKVALIFISERING AV TOTALENTREPRENØRER 1/9 Kvalifikasjonsgrunnlag P/T 182695 Pia nr-13/05246 Bergen lufthavn Flesland - Nytt driftsbygg - 1. INNLEDNING...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design.

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. Ny Lundamo skole og barnehage med idrettsanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Beskrivelse Side 1

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer

Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer Anskaffelse 80/2015 Kvalifikasjonsgrunnlag Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 430175 Kristiansten festning Sikringstiltak murer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 101-BYM-2013 Rammeavtale for skadedyrbekjempelse For Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Renovasjonsetaten INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG For kjøp av Konsulenttjenester - Informasjonssikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Invitasjon... 3 2 Generell informasjon... 3 3 Innlevering av forespørsel... 3 4 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Trinn 1 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE. Konkurranse i to trinn. Etter forskrift til lov om offentlige anskaffelser

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Trinn 1 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE. Konkurranse i to trinn. Etter forskrift til lov om offentlige anskaffelser BÆRUM KOMMUNE KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Trinn 1 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE Konkurranse i to trinn Etter forskrift til lov om offentlige anskaffelser del I og III (over EØS terskelverdi) Rammeavtale for kjøp

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 Miljøsertifisering i hht. ISO 14001 for Bymiljøetatens drift og forvaltning av Oslo kommune skoger (årlig oppfølging og resertifisering for sertifikatets varighet) Oslo kommune

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746 KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET Saksnummer 13/03746 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Kvalifiseringsgrunnlag - salvakter. Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

Kvalifiseringsgrunnlag - salvakter. Vedlegg 1: HMS-egenerklæring Kvalifiseringsgrunnlag - salvakter Vedlegg 1: HMS-egenerklæring INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1.1 GENERELL BESKRIVELSE AV OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 2 ADMINISTRATIV INFORMASJON I FBM KONKURRANSEN

Detaljer

Bredbåndsutbygging i distrikt-tromsø. Konkurransegrunnlag

Bredbåndsutbygging i distrikt-tromsø. Konkurransegrunnlag - Innhold 1 OPPDRAGSGIVER OG DEN ETTERSPURTE YTELSEN... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Prosjektet bredbåndsutbygging i distrikts-tromsø... 4 1.3 Fremdriftsplan... 5 1.4 Alternative tilbud... 5 2 KONKURRANSEN...

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

RÅDHUS 1B FASADEREHABILITERING. Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG

RÅDHUS 1B FASADEREHABILITERING. Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG Del I A: ORIENTERING For tilbud 1.0.15 KAS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Harstad kommune,

Detaljer

Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral

Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral Grunnlag Prekvalifisering for begrenset anbudskonkurranse med forhandling under EØS-terskel ved anskaffelse av: Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. instrumenter/system for pasientnær glukosemåling. til. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. instrumenter/system for pasientnær glukosemåling. til. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Konkurransegrunnlag for kjøp av instrumenter/system for pasientnær glukosemåling til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 1 Innledning... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Rammeavtale... 3 1.3 Interfaceløsning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURANSEGRUNNLAG ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD INVITASJON TIL DELTAGELSE I KONKURRANSE OM LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD KVALIFIKASJONSGRUNNLAG SAK NR. 2009002264 Grunnlag for prekvalifisering i sak nr 200902264 Utsmykning av Akuttbygg

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE Tilbudsfrist: 3. september kl. 12.00 1 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Oppdragsgiver Oppland fylkeskommune har i

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV LYSKILDER

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV LYSKILDER Saksnummer: 12/0634 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV LYSKILDER Kjøp av lyskilder Side 2 av 13 Grunndokument Innhold 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Avtaleperiode...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus . KONKURRANSEBESTEMMELSER INKL. VEDLEGG Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold Åpen anbudskonkurranse TILBUDSFRIST 23. april 2015 kl. 12.00 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM KONKURRANSEN...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Undervisning i biologisk mangfold for Utdanningsetaten i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om konsulentbistand Saksnr. 1205420 Tilbudsfrist: 06.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer