BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS"

Transkript

1 CORP. AS HMS-RAPPORT 09 HMS

2 INNHOLD 01. Bedriftspresentasjon 02. Miljøledelse 03. Etikk 04. HMS-mål og resultater 05. Ytre miljø 06. Produkter og systemløsninger 07. Arbeidsmiljø 08. Gjennomførte aktiviteter Forbedringstiltak Sykefravær 11. Kostnader 12. Likestilling 13. Kulturelt mangfold 14. Eksternkontakt og myndighetskontakt 15. HMS-filosofi

3 Bedriftspresentasjon Beerenberg Beerenberg Corp. AS, heretter kalt Beerenberg, ble grunnlagt i 1977 under navnet Dalseide & Fløysand AS. Fra 1999 til april 2009 har konsernet hatt navnet D&F Group. Salg av konsernet i 2006, og oppkjøp av Bjørge Norcoat i 2007 har ledet fram til en prosess med navneendring og ny profil. Navneendringen ble utført 2. april I 2009 sysselsatte Beerenberg ca personer, herav ca 350 innleide. VIRKSOMHET OG FORRETNINGSUTVIKLING Med en omsetning på mill. kroner i 2009 er Beerenberg den ledende nordiske leverandøren av tjenester innen overflatebehandling, isolering og stillas, samt relaterte engineerings- og inspeksjonstjenester. Merkevaren Benarx er en viktig produktserie for Beerenberg, og ett av selskapets satsingsområder i perioden Beerenberg ønsker å styrke innsatsen på 6 fokusområder; Benarx, Decommissioning, Sveisolat, Subsea Isolering (termisk),tilkomstteknikk (TT) og Ingeniør og Inspeksjonstjenester. Konsernet satser på tilkomstteknikk og det stadig voksende decommissioning-markedet. Man er i dag godt etablert i markedet med Beerenberg Decom avdeling, samt Beerenberg Inc i Houston. Bedriften er også meget aktiv innen forskning og utvikling av nye produkter og systemløsninger. Vår målsetning og en av Beerenbergs nøkkelfaktorer (KPI er) er å ha minst 25% av omsetningen utenfor norsk kontinentalsokkel innen utgangen av året Beerenberg Inc. i Houston gjenspeiler bedriftens satsing på internasjonalisering. Beerenberg innehar en unik patentert teknologi for fjerning av store installasjoner. Området forventer å gi konsernet betydelig vekst fra og med 2010, da med tanke på etablering i Mexicogulfen, og med en ytterligere vekst i og fremover. Beerenberg etablerte en egen ingeniøravdelingen i 2003, ved utgangen av 2009 talte avdelingen ca. 170 medarbeidere.ngeniøravdelingen skal være et kompetansesenter som etter vår mening vil styrke firmaets omdømme også innen HMS-arbeidet. Konsernets evne til nytenking og lytting til markedets behov, har ført til flere patenterte løsninger innen termisk og akustisk isolering, og ikke minst i undervannsisolering. Dette har gitt en betydelig øking av produktsalg det siste året. Beerenberg er en av verdens fremste bedrifter innen passiv brannbeskyttelse, I tillegg er man også langt fremme innen Ultra Høytrykk vannjetting (UHT). Beerenberg er en kompetanseleverandør - i dag hovedsakelig til olje- og gassindustrien. Siden Norges olje- og gassindustri er på vandring samt utvidet engasjement i internasjonale prosjekter er tydelige tegn på investeringer i nye ressurskilder har Beerenberg besluttet å følge sine kunder både i innlandet og i utlandet og å satse på nye markeder. I 2009 har man å etablere seg i Kazakhstan. 03

4 HMS-filosofi BEYOND EXPECTATIONS Beerenbergs konsernvisjon er Beyond Expectation Videre etablerte man helt nye verdier i 2009; Inkluderende, Nyskapende og Ansvarlig. Disse verdiene er viktige søyler i alt man foretar seg i Beerenberg. Beerenberg er en ansvarlig leverandør til ISO industrien, og ansatte og kunder skal kunne stole på at selskapet ivaretar dem på en solid og god måte. En naturlig del av dette er hensynet til HMS utover gjeldende regelverk. Ved siden av økt flerfaglig kompetanse, er bedriftens hovedsatsningsområde HMS, investering imoderne utstyr og en stimulerende arbeidsatmosfære. KARTLEGGING OG HANDLING. Sammen med Kokstad Bedriftshelsetjeneste gjennomfører selskapet regelmessige arbeidsmiljøkartlegginger, helserisikovurderinger og helseovervåkningsprogrammer. Dette for å sikre at Beerenberg hele tiden gjør sitt beste for å identifisere risiko og iverksette forebyggende tiltak som forbedrer arbeidsmiljøet. BEERENBERG ER SERTIFISERT I HENHOLD TI: NS-EN ISO 9001: Kvalitetsstyring NS-EN ISO 14001: Miljøstyring Videre er konsernet registrert i Achilles, en felles database for pre-kvalifisering av leverandører til oljeindustrien, samt at man oppfyller kundekrav i henhold til NORSOK NULL-FILOSOFIEN. Selv om vi erkjenner at hendelser kan skje, bygger Beerenberg sin HMS-filosofi på null-filosofien, som betyr at vi ikke skal ha noen skader på mennesker, ytre miljø, materiell og omdømme. Beerenberg implementerte dette i sin HMS-filosofi allerede i INKLUDERENDE ARBEIDSLIV. I 2003 inngikk bedriften avtale som IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv), et arbeid vi fortsatt har store forhåpninger til med tanke på våre langtidssykemeldte og senior arbeidstakere. Arbeidet ivaretas og styres av IA-nettverksgruppen, som utarbeider årlige mål og handlingsplaner for arbeidet. I 2010 vil vi spesielt arbeide videre for å få redusert sykefraværet i bedriften, som en anser å være for høyt. Totalt hadde Beerenberg et sykefravær på 6,78 % i Derfor ønsker Beerenberg å starte en grundigere oppfølging av sykemeldte og tilrettelegge for at disse raskere kan vende tilbake til arbeid. RETNINGSLINJER OG FORPLIKTELSER. Selskapets HMS-filosofi beskriver de generelle overordnede retningslinjer for arbeidet vårt. Videre har man etablert en HMS-politikk som inneholder en klar forpliktelse til å oppfylle alle relevante lover og forskrifter for miljø, helse og sikkerhet, samt til å drive kontinuerlig forbedring med hensyn til produktkvalitet, miljøpåvirkninger og HMS. Konsernet innførte våren 2009 etiske retningslinjer. Morten Walde Konsernsjef Beerenberg Corp. AS 04

5 Våre kjerneverdier i praksis INKLUDERENDE ANSVARLIG NYSKAPENDE Vise respekt og forståelse overfor kolleger, kunder og leverandører Bransjeledende på HMS Nysgjerrig på fremtidens utfordringer Åpen og direkte kommunikasjon som gir muligheter for medbestemmelse Opptre med integritet og samtidig stå for alt vi sier og gjør. Alltid løsningsorientert og på jakt etter de gode ideene. Bidra til å gjøre menneskene rundt deg enda bedre enn de er i dag Vise omtanke for miljø og bærekraftig utvikling. Stimulere til utvikling og kommersialisering av de gode ideene

6 Miljøledelse BEERENBERG Etikk MILJØFILOSOFI Beerenberg har implementert Null-filosofien, dvs. at konsernet på et overordnet nivå etterstreber null skader på mennesker, ytre miljø, materiell og omdømme. Videre har man etablert en egen Miljøpolitikk, med klare forpliktelser, samt at alle operasjoner og aktiviteter skal ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet. Selskapets HMS-filosofi og politikker er å finne på hjemmesiden. MILJØPÅVIRKNING Selskapets betydeligste miljøpåvirkning er utslipp av VOC (flyktige organiske forbindelser) fra løsemidler i maling og bruk av løsemidler til tynning og rengjøring. Avfall som følge av selskapets drift og produksjon utgjør et betydelig volum som skal reduseres, samt at en skal sikre at det blir sendt til gjenvinning gjennom kvalifiserte renovatører. Dette gjelder både redusert avfallsmengde i fast og flytende form, samt økt sorteringsgrad og dermed mulighet for resirkulering / gjenbruk. Sandblåsing er i stor grad erstattet av UHT vannjetting, spesielt offshore, men benyttes fremdeles i de tilfeller der kunden selv ønsker at man benytter denne behandlingsformen. Brukt blåsesand er klassifisert som farlig avfall og leveres til godkjent mottak. Beerenberg har etablert et eget miljøregnskap basert på de funn som er gjort i de ulike prosjekter med tanke på miljøaspekter. ANSVAR. Konsernsjefen i Beerenberg har det overordnede ansvar for selskapets HMS-arbeid. Det daglige ansvar har HMS/K-direktør Ola Johannes Jordal, som også er konsernes kontaktperson. ETISKE RETNINGSLINJER I tillegg til kontinuerlig forbedring av HMSK-systemet, fokuserer konsernet på kompetanseheving og utdanning av solide ledere dette blir i varetatt gjennom ledertreningsprogramet som hadde oppstart høsten Videre ser man at dette er med på å skape et mer enhetlig arbeidsmiljø. I 2008 startet Beerenberg tre store program; profil- og navneendring, arbeidet med nytt kvalitetsog miljøstyringssystem, samt arbeidet med å være børskompatibelt i Dette medførte at man måtte videreutvikle de etiske retningslinjene, og innførte våren 2009 nye etiske retningslinjer. SELSKAPETS HOLDNINGER SKAL BLANT ANNET GJENSPEILES GJENNOM: Tilbakemelding på utført jobb Respekt og felles ansvar (respekt for medarbeidere/kollegaer, felles ansvar for resultater) En aktiv, tydelig og synlig ledelse Vår holdning til samfunnet og miljøet rundt oss Det handler om nærhet, om åpne og ærlige dialoger og en oppriktig interesse av å forstå hverandre - nærhet ikke bare til kunder og leverandører, men minst like viktig internt i selskapet. Etiske retniongslinjer er dessuten med på å sette bransjestandard innen industrien med tanke på krav som konsernet setter til seg selv. 06

7 Mål og resultater HANDLINGSPLANER OG MÅLING I Beerenberg er det bl.a. etablert langsiktige og etterprøvbare mål for Helse, Miljø og Sikkerhet. En treårs strategiplan ( ) har blitt utarbeidet, i tillegg til at Bedriftshelsetjenesten (BHT), sammen med HMS-avdelingen utarbeider en årlig handlingsplan for BHT. I tillegg til strategiplanen har man en årlig HMS/K handlingsplan. Målene i HMS/K-handlingsplanen er basert på strategi og politikk, og denne blir evaluert i månedlige avdelingsmøter for HMS/K-avdeklingen. BEERENBERG Produkt og systemløsninger LIVSLØPSANALYSER For store prosjekter/ kunder gjennomfører selskapet livsløpsanalyser på HMS der HMS-belastningene kartlegges og dokumenteres. Analysen skal gå over installasjonens eller anleggets restlevetid. Spesielt viktig er LCC ved valg av alternative produkt- og/eller systemløsninger. Igjen er antatt levetid på anlegget en av de viktigste forutsetningene. Grunnleggende ved alle slike kost/nytte analyser hvor levetidsbetraktninger ligger til grunn, er at alle forutsetninger er kjent på forhånd og at rammene for analysene er entydig definert.

8 600 CO2-UTSLIPP kg. CO2 ekv. / omsetning MÅL MAKS CO2 UTSLIPP -5% kg CO2 ekv. / omsetning ,30 VOC-UTSLIPP pr. liter forbrukt materiale MÅL MAKS VOC-UTSLIPP maks VOC pr. liter forbrukt materiale + 0,25 0,20 0,15 0,10 0, Ressursbruk Energi 0,6 GWh 0,7 GWh 0,8 GWh 0,7 GWh 0,98 GWh 1,06 GWh Drivstoff ltr ltr ltr ltr ltr ltr Forbruk materialer Maling ltr ltr ltr ltr ltr ltr Passiv brannbeskyttelse ltr ltr ltr ltr ltr ltr Løsemidler ltr ltr ltr ltr ltr ltr

9 Ytre miljø MILJØPÅVIRKNING Selskapets produksjon og virke påvirker det ytre miljøet i hovedsak gjennom CO2 -utslipp, VOC-utslipp (flyktige organiske forbindelser) og avfall. Klimagasser som bidrar til den globale drivhuseffekten er et økende problem som Beerenberg tar alvorlig. Det er satt mål for relevante miljøaspekter, som det jobbes aktivt med for å møte iht. Miljøhandlingsplan. RESSURSBRUK OG FORBRUK AV MATERIALER Ressursbruk og forbruk av materialer til selskapets produksjon og virke omfatter i hovedsak energiforbruk, malingsprodukter, passiv brannbeskyttelse (PBB), løsemidler, blåsesand, diverse oljer (verkstedsmateriell) og isolasjonsmateriell. CO2-UTSLIPP Selskapets CO2 utslipp måles i CO2 ekvivalent / omsetning (mill.). Bidraget er et resultat av ressursforbruk i form av elektrisk kraft/fjernvarme og drivstoff-forbruk, både til biler og maskiner. Det benyttes normaliseringsfaktor, omsetning (mill.), for å få robuste sammenligningsdata fra år til år, som tar høyde for endring i aktiviter. Videre jobber man aktivt med å etablere robuste sammenligningsdata for flere miljøaspekter. Dette kommer til uttrykk i bedriftens miljøregnskap. UTSLIPP VOC Utslipp av VOC skriver seg fra påføring og herding / tørring av maling, passiv brannbeskyttelse og fra bruk av løsemidler til tynning og rengjøring. VOC bidrar til nedbryting av ozonlaget og Beerenberg har derfor som mål å redusere utslippene ved å øke bruken av malingsprodukter med lavest mulig løsemiddelinnhold og bruk av vannbaserte produkter. Vi ser en økning i forbruk av materialer, samtidig som VOC utslipp pr forbrukt liter materiale reduseres, slik at resultatet er godt under målsetning med hensyn på VOC utslipp. Dette har sin forklaring i materialvalg og type aktivitet. AVFALL Avfall som genereres fra selskapets virksomhet omfatter både fast og flytende avfall, eksempelvis løsemidler, malingsrester, tomme spann, blåsesand og kutt fra tynnplater, isolasjonsplater m.m. Noe av løsemidlene fordamper til luft, og det som benyttes til rengjøring av utstyr samles på fat og leveres som farlig avfall. Gjenvinning av tynner ved destillasjon benyttes når dette er hensiktsmessig. LØSEMIDLER SOM FOREKOMMER ER BL.A. Alfatiske og aromatiske løsemidler (White Spirit, Toulen, diverse benzenforbindelser) Alkoholer (2-propanol, isobutanol) MALING / PASSIV BRANNBESKYTTELSE Rester av 2-komponent maling blandes og herder, for så å leveres til avfallstasjon. Andre malingsrester samles på fat og leveres som farlig avfall. Ved anleggene på Kokstad og Husøy, samt avdelingskontoret i Stavanger benytter Beerenberg seg av kildesortering. Selskapet har hatt en ambisiøs målsetning for perioden, dvs. ved utgangen av 2010, med en sorteringsgrad > 90 %. Denne målsettingen ble ikke nådd i perioden, men målet vil bli videreført Det er viktig å merke seg at gjenvinningsgraden er svært høy, siden restavfall fra våre lokaliteter i hovedsak blir levert til forbrenningsanlegg med energigjenvinning. I prosjektene er behandling av avfall stort sett kundens ansvar, med unntak av Mongstad hvor Beerenberg leverer farlig avfall (maling / tynner) direkte til godkjent mottak. 09

10 Arbeidsmiljø Ansatte i Beerenberg skal trives, både med hensyn til det fysiske og psykiske arbeidsmiljø. Undersøkelser gjennomført av Bedriftshelsetjenesten Helseovervåkningsprogrammer, viser at det psykososiale arbeidsmiljøet er svært godt. Selskapet arbeider også for å fremme likestilling som en del av et godt arbeidsmiljø. Det vil alltid være et forbedringspotensial mht. det fysiske arbeidsmiljø på grunn av den virksomhet selskapet driver og som medfører tildels mye støy, kjemisk helsefare, støvplage o.l. Konsernet investerer imidlertid store summer årlig på å forbedre dette bl.a. ved å: Erstatte sandblåsing med vannjetting (2000 bar) for å redusere støvplagen. De utfordringer vannjetting skaper som støy og muskel-/ skjelettplager, arbeides det kontinuerlig med å forbedre. Dette skjer i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten. Benytte det beste personlige verneutstyr som finnes på markedet og delvis å utvikle det selv i samarbeid med fabrikantene. Erstatte spesielt helsefarlige produkter med mindre helsefarlige (Substitusjonsplikten) Delta i Leverandørutviklingsprosjekt med formål å fjerne/ redusere innhold av løsningsmidler, epoksy, isocyanater o.l. i maling. Høsten 2009 sluttførte Kokstad BHT og Beerenberg Kjemikaliehåndteringsprosjektet i Tampen. Prosjektet er gjennomført for å se hvordan man kan redusere påvirkningsskader for våre operatører, og da spesielt med tanke på overflatebehandlere Beerenberg har innført nytt utstyr innen nålebanking og meisling. Utstyret er fulgt opp med nye målinger fra Kokstad BHT, samt innføring av nytt støy og vibrasjonsregime. Planlagte og iverksatte tiltak -handlingsplanen. Forebyggende tiltak iverksettes også ad hoc. Antall ansatte per utgangen av 2000 var ca ansatte. De ansatte har egne hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Disse er representert i Bedriftsutvalg og Arbeidsmiljøutvalg. Det foreligger egen årsrapport for AMU for 2009, og denne er lagt ut på Intranett. Det psykososiale arbeidsmiljøet i konsernet ansees som godt, og bekreftes gjennom årlige helse- og arbeidsmiljøundersøkelser. Med bakgrunn i de typer virksomheter konsernet driver, vil det alltid være et forbedringspotensial ned hensyn til det fysiske arbeidsmiljø. Derfor prioriterer konsernet arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Det er iverksatt en rekke tiltak i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i tillegg til underutvalgene. Korttids sykefraværet er redusert til 3,32%. Selskapet har fokus på og gjennomfører tiltak i samarbeid med de tillitsvalgte organisasjoner for å få ned sykefraværet. Arbeidet med IA (inkluderende arbeidsliv) går godt. Det ble rapportert 1 fraværsskade i 2008, noe som er en tydelig reduksjon fra 2008 Konsernet hadde ingen materielle skader eller akutte miljømessige hendelser i Risikovurderinger/kartlegginger ved Bedriftshelsetjenesten førte til tiltak som er gjennomført i tråd med anbefalinger og gjenspeiler seg i handlingsplanen for kommende år. Selskapet forholder seg forøvrig til de regler og normer myndigheter og oppdragsgivere pålegger oss. Styret og administrasjonen retter en takk til alle ansatte for den flotte innsatsen i

11 GJENNOMFØRTE AKTIVITETER OG TILTAK I 2009: Risiko og helsekartlegginger på Mongstad (sluttført våren 2009) Kjemikalieeksponering Tampen IA-nettverksgruppe - Fraværservice Verneombudseminar Stor opplæringsaktivitet i 2009 HMS-seminarer (2 stk.) ARBEIDSBETINGEDE SYKDOMMER / PLAGER OG BELASTNINGSSKADER Den enkelte ansatte rapporterer selv slike plager gjennom selskapets MAS-rapportering (MAS = mulig arbeidsbetinget sykdom) som går til Bedriftshelsetjenesten. Bedriftslegen som tar direkte kontakt og innkaller til undersøkelse/utredning. Slitasje- og belastningslidelser rapporteres gjennom MAS eller ved at den ansatte selv tar kontakt med Bedriftshelsetjenesten. SKADER Rapportering av tilløp (nestenulykker), førstehjelpsskader, fraværsskader, bruk av alternativt arbeid og MAS (mulig arbeidsbetinget sykdom/plage) skjer kontinuerlig i henhold til faste rutiner. NØKKELTALL For Beerenberg var nøkkeltallene slik fordelt: LTIF = 0,4 TRIF = 4,2 SIF = 0,0 Beerenberg benytter følgende HMS-måleparametre; LTIF, TRIF, SIF: LTIF = Antall fraværsskader pr. 1 million arbeidede timer (samme som H-verdi) TRIF = Antall rapporteringspliktige skader pr. 1 million arbeidede timer. SIF = Antall alvorlige (RØDE) hendelser pr. 1 million arbeidede timer Selskapet hadde ikke uønskede utilsiktede miljøhendelser i HMS-STATISTIKK Konsernets HMS-statistikk for perioden viser en god utvikling og bekrefter at det er lønnsomt å investere i et aktivt HMS-arbeid var et svært godt år medtanke på alvorlige hendelser, men dessverre fikk vi 1 fraværskade i begynnelsen av året.. Vi ser imidlertid en tydelig reduksjon fra 2008 hvor Beerenberg hadde 4 fraværskader, hvor en av disse medførte varige skader. Beerenberg ønsker å fokusere enda sterkere på HMS, og etablerer nye tiltak for å kunne arbeide proaktivt og således forebygge hendelser. Det er dog viktig å legge merke til at grafen under viser antall skader på søyle, mens grafen viser skadefrekvens LTIF (Lost Time Injury Freqence). 11

12 ALVORLIGE HENDELSER pr. 1 mill arb. timer SIF 2,5 2,5 2 2,0 1,5 1,5 1 1,0 0,5 0,5 0 0, INGEN REGISTRERTE TILFELLER 2009 RAPPORTERINGSPLIKTIGE SKADER pr. 1 mill arb. timer TRIF

13 ANTALL hendelser FRAVÆRSKADER pr. 1 mill arb. timer LTIF

14 Arbeidsmiljø Total 2009 = 6,78 % 10 LANGTIDSSYKEMELDTE % av ansatte KORT TIDSSYKEMELDTE % av ansatte + TOTALT % av ansatte 8 8,1% 8,2% 8,7% 6 4 6,7% 4,65 % 5,7% 6,4% 4,36 % 6,0% 4,63 % 6,3% 4,55 % 5,8% 4,29 % 4,99 % 6,6% 6,7% 5,16 % 3,55 % 5,89 % 6,22 % 6,09 % 5,61 % 7,3% 2 2,06 % 2,14 % 2,01 % 1,39 % 1,71 % 1,52 % 1,65 % 1,57 % 2,15 % 1,98 % 2,56 % 1,64 % 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

15 Sykefravær BEERENBERG Likestilling Inkluderende arbeidsliv og reduksjon av sykefraværet er et kontinuerlig arbeid. Dette området har hatt fokus også i Sykefraværet har ligget stabilt, men dessverre på et noe for høyt nivå. Totalt var sykefraværet i Beerenberg på 6,78% i NB: Måltall for 2009, var satt til 6%. BEERENBERG Kostnader Konsernets uttrykte mål om å være best i HMS innen sitt virksomhetsområde medfører en del direkte kostnader hvert år. Basert på de resultater HMS-arbeidet har gitt, mtp. skader både med og uten fravær, ser konsernets ledelse på dette som en særdeles god investering. Opplæring totalt omfattet for det meste faglig opplæring, men det har også sin betydning for det generelle arbeidsmiljøet i konsernet og kan dermed også sies å være HMSkostnad. Som HMS-kostnad i figuren under er det bare tatt hensyn til direkte kostnader ført på HMS/K-avdeling. Den tar altså ikke hensyn til opplæringskostnader, kostnader vedr. HMS-koordinatorer og HMS-leder i prosjekt. Det er heller ikke tatt hensyn til kostnad med tanke på alle de HMS-møter som våre ansatte er med på. Konsernets målsetting er størst mulig grad av likestilling på alle nivå i organisasjonen, og dette blir vektlagt i alt rekrutteringsarbeid. Det er oppnådd en tilnærmet jevn kjønnsfordeling i administrasjonen, likevel er kvinneandelen størst på lavere og middel nivå. Man har også lykkes i å rekruttere kvinnelige ingeniører. Det er like fullt slik at konsernet i stor grad er en produksjonsbedrift med mange fysisk krevende arbeidsoppgaver, som i mindre grad synes å tiltrekke kvinnelige kandidater. Også klasser i bedriftens fagfelt på de videregående skolene er mannsdominert, noe som igjen har påvirkning på kjønnsfordeling blant potensielle lærlinger. Bedriftens rammevilkår når det gjelder rekruttering av kvinnelige medarbeidere i produksjonen er således begrensede. Konsernet har imidlertid lyktes rimelig godt med å rekruttere nye kvinnelige produksjonsmedarbeidere innen isoleringsfaget, der arbeidsoppgavene til dels er mindre fysisk krevende. Kostnader Arb. tøy og verneutstyr Opplæring * HMS-kostnader Utførte årsverk

16 Kulturelt mangfold BEERENBERG Forbedringstiltak 2010 På dette området er Beerenberg en foregangsbedrift, og fakta taler for seg selv: Bedriften har medarbeidere med bakgrunn fra 15 ulike nasjoner, med ulik etnisk bakgrunn. Alle er likeverdige i organisasjonen, og blir kun vurdert ut fra det bidrag den enkelte tilfører fellesskapet. Helse- og miljøundersøkelser i regi av bedriftshelsetjenesten bekrefter at medarbeiderne trives. BEERENBERG Ekstern kontakt og myndighetskontroll Beerenberg hadde ikke revisjon direkte fra myndighetsorganisasjoner i I 2009 hadde Beerenberg xx lærlinger. Disse var fordelt på industrimalerfaget, stillasbyggerfaget og isolatørfaget. Beerenberg er godkjent opplæringsbedrift i de tre fagene i Hordaland fylkeskommune og i Finnmark fylkeskommune. Beerenberg gjennomfører tiltak i tråd med Bedriftshelsetjenestens anbefalinger basert bl.a. på de helse- og arbeidsmiljøundersøkelser som er gjennomført og som skal gjennomføres i året som kommer. Konsernet har potensiale innenfor nærværsarbeid. Det vil si at det er nødvendig å fokusere på økt nærvær på arbeidsplassen, som igjen betyr økt grad av forebyggende og fraværsreduserende arbeid der fraværet skyldes sykdom. Også i 2010 vil det være et sentralt mål å få oppdatert og verifisert vurderingene som nå ligger inne i helserisikomatrisen ( Kokstad-metoden ) mht de ulike arbeidsmiljøfaktorer, både i landprosjekter og offshore. Dette medfører at det vil legges vekt på å øke gjennomføringsfrekvensen av generelle helserisikovurderinger både offshore og i landprosjekt. Helserisikomatrisen danner basis for målrettet oppfølging, tiltak, spesifikke arbeidsmiljøkartlegginger, kurs og opplæring og helseovervåking. Andre oppgaver i 2010 vil være: Sykefraværsoppfølging Oppfølging av MAS Vibrasjonsprosjektet Støveksponering ved bruk av ulike sandblåsemasker Innføre e-læring, internettbasert innføringskurs for nyansatte Fokus på kjemikaliebruk, kjemikaliehåndtering og risikoforståelse Nytt og utvidet miljøregnskap Innføre nye retningslinjer for HMS-rapportering Tilrettelegging for oppdatering av Synergi Arbeide frem mot sertifisering på OHSAS 18001:2007 Ansette egen kvalitetsleder, med ansvar for revisjoner og HMS/K styringssystemet 16

17

BeerenBerg corp. as ÅRSRAPPoRt 0 9

BeerenBerg corp. as ÅRSRAPPoRt 0 9 Beerenberg corp. as ÅRSRAPport 09 Årsrapport 2009 Innhold Vår visjon Beyond Expectations 01. Visjon & virksomhet 02. Konsernsjefen har ordet 03. Våre verdier 04. Finansdirektøren har ordet 06. Virksomheten

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

B eer BeerenBerg Corp. AS & BeerenBerg Corp. AS KonSern B er ÅrSrApport g C o r p. AS & Beer en B er g C o r p. AS KonSer n

B eer BeerenBerg Corp. AS & BeerenBerg Corp. AS KonSern B er ÅrSrApport g C o r p. AS & Beer en B er g C o r p. AS KonSer n Beerenberg Corp. AS & beerenberg Corp. as Konsern Årsrapport 2012 Foto: Fredjonny og Fredrik Arff Grafisk produksjon og trykk: www.bodoni.no innhold Vår Visjon 3 Administrasjonens beretning 5 Styret i

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

B ÉCONOMIQUE Returadresse:

B ÉCONOMIQUE Returadresse: B ÉCONOMIQUE Returadresse: no- Trondheim Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport MEDIA. Trykk: GRØSET Foto: Geir Mogen, geir@mogen.no HMS-seksjonen Postadresse: Trondheim Besøksadresse: Strindveien Trondheim

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Bærekraftig verdiskapning

Bærekraftig verdiskapning Innhold Bærekraftig verdiskapning... 2 Om denne rapporten... 3 Dette er Olav Thon Gruppen... Olav Thon Stiftelsen... Miljø og grønn drift... Helse og sikkerhet... 1 Mangfold og inkludering... Leverandørkjede...

Detaljer

SINTEF Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2005

SINTEF Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2005 Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 25 Unni Steinsmo, konsernsjef i 3 Kjære medarbeider Som øverste leder for nær 2 -ansatte, er det mitt ansvar at dere alle har en god og sikker hverdag på jobb. Et viktig

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 INNHOLD 2012 et meget aktivt år Side 3 Nøkkeltall Side 4 HMS Rapport for 2012 Side 5 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 Styremedlemmer Side 12 Årsberetning 2012 Side 13 Erklæring

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Kort om Mesta. Nøkkeltall Mesta-konsernet. Mesta Konsern. Årsberetning og regnskap. Mesta Drift. Mesta Entreprenør. Mesta Industri.

Kort om Mesta. Nøkkeltall Mesta-konsernet. Mesta Konsern. Årsberetning og regnskap. Mesta Drift. Mesta Entreprenør. Mesta Industri. Årsrapport 2010 1 Kort om Mesta Mesta er et av Norges største entreprenørkonsern innen bygging, drift og vedlikehold av vei, og hadde i 2010 en omsetning på 4,5 mrd. kroner. Mesta har virksomhet over hele

Detaljer

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 US 24/2015 HMS årsrapport Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/personaldirektør Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 Vedlegg: 1. Helse, miljø og

Detaljer