BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS"

Transkript

1 CORP. AS HMS-RAPPORT 09 HMS

2 INNHOLD 01. Bedriftspresentasjon 02. Miljøledelse 03. Etikk 04. HMS-mål og resultater 05. Ytre miljø 06. Produkter og systemløsninger 07. Arbeidsmiljø 08. Gjennomførte aktiviteter Forbedringstiltak Sykefravær 11. Kostnader 12. Likestilling 13. Kulturelt mangfold 14. Eksternkontakt og myndighetskontakt 15. HMS-filosofi

3 Bedriftspresentasjon Beerenberg Beerenberg Corp. AS, heretter kalt Beerenberg, ble grunnlagt i 1977 under navnet Dalseide & Fløysand AS. Fra 1999 til april 2009 har konsernet hatt navnet D&F Group. Salg av konsernet i 2006, og oppkjøp av Bjørge Norcoat i 2007 har ledet fram til en prosess med navneendring og ny profil. Navneendringen ble utført 2. april I 2009 sysselsatte Beerenberg ca personer, herav ca 350 innleide. VIRKSOMHET OG FORRETNINGSUTVIKLING Med en omsetning på mill. kroner i 2009 er Beerenberg den ledende nordiske leverandøren av tjenester innen overflatebehandling, isolering og stillas, samt relaterte engineerings- og inspeksjonstjenester. Merkevaren Benarx er en viktig produktserie for Beerenberg, og ett av selskapets satsingsområder i perioden Beerenberg ønsker å styrke innsatsen på 6 fokusområder; Benarx, Decommissioning, Sveisolat, Subsea Isolering (termisk),tilkomstteknikk (TT) og Ingeniør og Inspeksjonstjenester. Konsernet satser på tilkomstteknikk og det stadig voksende decommissioning-markedet. Man er i dag godt etablert i markedet med Beerenberg Decom avdeling, samt Beerenberg Inc i Houston. Bedriften er også meget aktiv innen forskning og utvikling av nye produkter og systemløsninger. Vår målsetning og en av Beerenbergs nøkkelfaktorer (KPI er) er å ha minst 25% av omsetningen utenfor norsk kontinentalsokkel innen utgangen av året Beerenberg Inc. i Houston gjenspeiler bedriftens satsing på internasjonalisering. Beerenberg innehar en unik patentert teknologi for fjerning av store installasjoner. Området forventer å gi konsernet betydelig vekst fra og med 2010, da med tanke på etablering i Mexicogulfen, og med en ytterligere vekst i og fremover. Beerenberg etablerte en egen ingeniøravdelingen i 2003, ved utgangen av 2009 talte avdelingen ca. 170 medarbeidere.ngeniøravdelingen skal være et kompetansesenter som etter vår mening vil styrke firmaets omdømme også innen HMS-arbeidet. Konsernets evne til nytenking og lytting til markedets behov, har ført til flere patenterte løsninger innen termisk og akustisk isolering, og ikke minst i undervannsisolering. Dette har gitt en betydelig øking av produktsalg det siste året. Beerenberg er en av verdens fremste bedrifter innen passiv brannbeskyttelse, I tillegg er man også langt fremme innen Ultra Høytrykk vannjetting (UHT). Beerenberg er en kompetanseleverandør - i dag hovedsakelig til olje- og gassindustrien. Siden Norges olje- og gassindustri er på vandring samt utvidet engasjement i internasjonale prosjekter er tydelige tegn på investeringer i nye ressurskilder har Beerenberg besluttet å følge sine kunder både i innlandet og i utlandet og å satse på nye markeder. I 2009 har man å etablere seg i Kazakhstan. 03

4 HMS-filosofi BEYOND EXPECTATIONS Beerenbergs konsernvisjon er Beyond Expectation Videre etablerte man helt nye verdier i 2009; Inkluderende, Nyskapende og Ansvarlig. Disse verdiene er viktige søyler i alt man foretar seg i Beerenberg. Beerenberg er en ansvarlig leverandør til ISO industrien, og ansatte og kunder skal kunne stole på at selskapet ivaretar dem på en solid og god måte. En naturlig del av dette er hensynet til HMS utover gjeldende regelverk. Ved siden av økt flerfaglig kompetanse, er bedriftens hovedsatsningsområde HMS, investering imoderne utstyr og en stimulerende arbeidsatmosfære. KARTLEGGING OG HANDLING. Sammen med Kokstad Bedriftshelsetjeneste gjennomfører selskapet regelmessige arbeidsmiljøkartlegginger, helserisikovurderinger og helseovervåkningsprogrammer. Dette for å sikre at Beerenberg hele tiden gjør sitt beste for å identifisere risiko og iverksette forebyggende tiltak som forbedrer arbeidsmiljøet. BEERENBERG ER SERTIFISERT I HENHOLD TI: NS-EN ISO 9001: Kvalitetsstyring NS-EN ISO 14001: Miljøstyring Videre er konsernet registrert i Achilles, en felles database for pre-kvalifisering av leverandører til oljeindustrien, samt at man oppfyller kundekrav i henhold til NORSOK NULL-FILOSOFIEN. Selv om vi erkjenner at hendelser kan skje, bygger Beerenberg sin HMS-filosofi på null-filosofien, som betyr at vi ikke skal ha noen skader på mennesker, ytre miljø, materiell og omdømme. Beerenberg implementerte dette i sin HMS-filosofi allerede i INKLUDERENDE ARBEIDSLIV. I 2003 inngikk bedriften avtale som IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv), et arbeid vi fortsatt har store forhåpninger til med tanke på våre langtidssykemeldte og senior arbeidstakere. Arbeidet ivaretas og styres av IA-nettverksgruppen, som utarbeider årlige mål og handlingsplaner for arbeidet. I 2010 vil vi spesielt arbeide videre for å få redusert sykefraværet i bedriften, som en anser å være for høyt. Totalt hadde Beerenberg et sykefravær på 6,78 % i Derfor ønsker Beerenberg å starte en grundigere oppfølging av sykemeldte og tilrettelegge for at disse raskere kan vende tilbake til arbeid. RETNINGSLINJER OG FORPLIKTELSER. Selskapets HMS-filosofi beskriver de generelle overordnede retningslinjer for arbeidet vårt. Videre har man etablert en HMS-politikk som inneholder en klar forpliktelse til å oppfylle alle relevante lover og forskrifter for miljø, helse og sikkerhet, samt til å drive kontinuerlig forbedring med hensyn til produktkvalitet, miljøpåvirkninger og HMS. Konsernet innførte våren 2009 etiske retningslinjer. Morten Walde Konsernsjef Beerenberg Corp. AS 04

5 Våre kjerneverdier i praksis INKLUDERENDE ANSVARLIG NYSKAPENDE Vise respekt og forståelse overfor kolleger, kunder og leverandører Bransjeledende på HMS Nysgjerrig på fremtidens utfordringer Åpen og direkte kommunikasjon som gir muligheter for medbestemmelse Opptre med integritet og samtidig stå for alt vi sier og gjør. Alltid løsningsorientert og på jakt etter de gode ideene. Bidra til å gjøre menneskene rundt deg enda bedre enn de er i dag Vise omtanke for miljø og bærekraftig utvikling. Stimulere til utvikling og kommersialisering av de gode ideene

6 Miljøledelse BEERENBERG Etikk MILJØFILOSOFI Beerenberg har implementert Null-filosofien, dvs. at konsernet på et overordnet nivå etterstreber null skader på mennesker, ytre miljø, materiell og omdømme. Videre har man etablert en egen Miljøpolitikk, med klare forpliktelser, samt at alle operasjoner og aktiviteter skal ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet. Selskapets HMS-filosofi og politikker er å finne på hjemmesiden. MILJØPÅVIRKNING Selskapets betydeligste miljøpåvirkning er utslipp av VOC (flyktige organiske forbindelser) fra løsemidler i maling og bruk av løsemidler til tynning og rengjøring. Avfall som følge av selskapets drift og produksjon utgjør et betydelig volum som skal reduseres, samt at en skal sikre at det blir sendt til gjenvinning gjennom kvalifiserte renovatører. Dette gjelder både redusert avfallsmengde i fast og flytende form, samt økt sorteringsgrad og dermed mulighet for resirkulering / gjenbruk. Sandblåsing er i stor grad erstattet av UHT vannjetting, spesielt offshore, men benyttes fremdeles i de tilfeller der kunden selv ønsker at man benytter denne behandlingsformen. Brukt blåsesand er klassifisert som farlig avfall og leveres til godkjent mottak. Beerenberg har etablert et eget miljøregnskap basert på de funn som er gjort i de ulike prosjekter med tanke på miljøaspekter. ANSVAR. Konsernsjefen i Beerenberg har det overordnede ansvar for selskapets HMS-arbeid. Det daglige ansvar har HMS/K-direktør Ola Johannes Jordal, som også er konsernes kontaktperson. ETISKE RETNINGSLINJER I tillegg til kontinuerlig forbedring av HMSK-systemet, fokuserer konsernet på kompetanseheving og utdanning av solide ledere dette blir i varetatt gjennom ledertreningsprogramet som hadde oppstart høsten Videre ser man at dette er med på å skape et mer enhetlig arbeidsmiljø. I 2008 startet Beerenberg tre store program; profil- og navneendring, arbeidet med nytt kvalitetsog miljøstyringssystem, samt arbeidet med å være børskompatibelt i Dette medførte at man måtte videreutvikle de etiske retningslinjene, og innførte våren 2009 nye etiske retningslinjer. SELSKAPETS HOLDNINGER SKAL BLANT ANNET GJENSPEILES GJENNOM: Tilbakemelding på utført jobb Respekt og felles ansvar (respekt for medarbeidere/kollegaer, felles ansvar for resultater) En aktiv, tydelig og synlig ledelse Vår holdning til samfunnet og miljøet rundt oss Det handler om nærhet, om åpne og ærlige dialoger og en oppriktig interesse av å forstå hverandre - nærhet ikke bare til kunder og leverandører, men minst like viktig internt i selskapet. Etiske retniongslinjer er dessuten med på å sette bransjestandard innen industrien med tanke på krav som konsernet setter til seg selv. 06

7 Mål og resultater HANDLINGSPLANER OG MÅLING I Beerenberg er det bl.a. etablert langsiktige og etterprøvbare mål for Helse, Miljø og Sikkerhet. En treårs strategiplan ( ) har blitt utarbeidet, i tillegg til at Bedriftshelsetjenesten (BHT), sammen med HMS-avdelingen utarbeider en årlig handlingsplan for BHT. I tillegg til strategiplanen har man en årlig HMS/K handlingsplan. Målene i HMS/K-handlingsplanen er basert på strategi og politikk, og denne blir evaluert i månedlige avdelingsmøter for HMS/K-avdeklingen. BEERENBERG Produkt og systemløsninger LIVSLØPSANALYSER For store prosjekter/ kunder gjennomfører selskapet livsløpsanalyser på HMS der HMS-belastningene kartlegges og dokumenteres. Analysen skal gå over installasjonens eller anleggets restlevetid. Spesielt viktig er LCC ved valg av alternative produkt- og/eller systemløsninger. Igjen er antatt levetid på anlegget en av de viktigste forutsetningene. Grunnleggende ved alle slike kost/nytte analyser hvor levetidsbetraktninger ligger til grunn, er at alle forutsetninger er kjent på forhånd og at rammene for analysene er entydig definert.

8 600 CO2-UTSLIPP kg. CO2 ekv. / omsetning MÅL MAKS CO2 UTSLIPP -5% kg CO2 ekv. / omsetning ,30 VOC-UTSLIPP pr. liter forbrukt materiale MÅL MAKS VOC-UTSLIPP maks VOC pr. liter forbrukt materiale + 0,25 0,20 0,15 0,10 0, Ressursbruk Energi 0,6 GWh 0,7 GWh 0,8 GWh 0,7 GWh 0,98 GWh 1,06 GWh Drivstoff ltr ltr ltr ltr ltr ltr Forbruk materialer Maling ltr ltr ltr ltr ltr ltr Passiv brannbeskyttelse ltr ltr ltr ltr ltr ltr Løsemidler ltr ltr ltr ltr ltr ltr

9 Ytre miljø MILJØPÅVIRKNING Selskapets produksjon og virke påvirker det ytre miljøet i hovedsak gjennom CO2 -utslipp, VOC-utslipp (flyktige organiske forbindelser) og avfall. Klimagasser som bidrar til den globale drivhuseffekten er et økende problem som Beerenberg tar alvorlig. Det er satt mål for relevante miljøaspekter, som det jobbes aktivt med for å møte iht. Miljøhandlingsplan. RESSURSBRUK OG FORBRUK AV MATERIALER Ressursbruk og forbruk av materialer til selskapets produksjon og virke omfatter i hovedsak energiforbruk, malingsprodukter, passiv brannbeskyttelse (PBB), løsemidler, blåsesand, diverse oljer (verkstedsmateriell) og isolasjonsmateriell. CO2-UTSLIPP Selskapets CO2 utslipp måles i CO2 ekvivalent / omsetning (mill.). Bidraget er et resultat av ressursforbruk i form av elektrisk kraft/fjernvarme og drivstoff-forbruk, både til biler og maskiner. Det benyttes normaliseringsfaktor, omsetning (mill.), for å få robuste sammenligningsdata fra år til år, som tar høyde for endring i aktiviter. Videre jobber man aktivt med å etablere robuste sammenligningsdata for flere miljøaspekter. Dette kommer til uttrykk i bedriftens miljøregnskap. UTSLIPP VOC Utslipp av VOC skriver seg fra påføring og herding / tørring av maling, passiv brannbeskyttelse og fra bruk av løsemidler til tynning og rengjøring. VOC bidrar til nedbryting av ozonlaget og Beerenberg har derfor som mål å redusere utslippene ved å øke bruken av malingsprodukter med lavest mulig løsemiddelinnhold og bruk av vannbaserte produkter. Vi ser en økning i forbruk av materialer, samtidig som VOC utslipp pr forbrukt liter materiale reduseres, slik at resultatet er godt under målsetning med hensyn på VOC utslipp. Dette har sin forklaring i materialvalg og type aktivitet. AVFALL Avfall som genereres fra selskapets virksomhet omfatter både fast og flytende avfall, eksempelvis løsemidler, malingsrester, tomme spann, blåsesand og kutt fra tynnplater, isolasjonsplater m.m. Noe av løsemidlene fordamper til luft, og det som benyttes til rengjøring av utstyr samles på fat og leveres som farlig avfall. Gjenvinning av tynner ved destillasjon benyttes når dette er hensiktsmessig. LØSEMIDLER SOM FOREKOMMER ER BL.A. Alfatiske og aromatiske løsemidler (White Spirit, Toulen, diverse benzenforbindelser) Alkoholer (2-propanol, isobutanol) MALING / PASSIV BRANNBESKYTTELSE Rester av 2-komponent maling blandes og herder, for så å leveres til avfallstasjon. Andre malingsrester samles på fat og leveres som farlig avfall. Ved anleggene på Kokstad og Husøy, samt avdelingskontoret i Stavanger benytter Beerenberg seg av kildesortering. Selskapet har hatt en ambisiøs målsetning for perioden, dvs. ved utgangen av 2010, med en sorteringsgrad > 90 %. Denne målsettingen ble ikke nådd i perioden, men målet vil bli videreført Det er viktig å merke seg at gjenvinningsgraden er svært høy, siden restavfall fra våre lokaliteter i hovedsak blir levert til forbrenningsanlegg med energigjenvinning. I prosjektene er behandling av avfall stort sett kundens ansvar, med unntak av Mongstad hvor Beerenberg leverer farlig avfall (maling / tynner) direkte til godkjent mottak. 09

10 Arbeidsmiljø Ansatte i Beerenberg skal trives, både med hensyn til det fysiske og psykiske arbeidsmiljø. Undersøkelser gjennomført av Bedriftshelsetjenesten Helseovervåkningsprogrammer, viser at det psykososiale arbeidsmiljøet er svært godt. Selskapet arbeider også for å fremme likestilling som en del av et godt arbeidsmiljø. Det vil alltid være et forbedringspotensial mht. det fysiske arbeidsmiljø på grunn av den virksomhet selskapet driver og som medfører tildels mye støy, kjemisk helsefare, støvplage o.l. Konsernet investerer imidlertid store summer årlig på å forbedre dette bl.a. ved å: Erstatte sandblåsing med vannjetting (2000 bar) for å redusere støvplagen. De utfordringer vannjetting skaper som støy og muskel-/ skjelettplager, arbeides det kontinuerlig med å forbedre. Dette skjer i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten. Benytte det beste personlige verneutstyr som finnes på markedet og delvis å utvikle det selv i samarbeid med fabrikantene. Erstatte spesielt helsefarlige produkter med mindre helsefarlige (Substitusjonsplikten) Delta i Leverandørutviklingsprosjekt med formål å fjerne/ redusere innhold av løsningsmidler, epoksy, isocyanater o.l. i maling. Høsten 2009 sluttførte Kokstad BHT og Beerenberg Kjemikaliehåndteringsprosjektet i Tampen. Prosjektet er gjennomført for å se hvordan man kan redusere påvirkningsskader for våre operatører, og da spesielt med tanke på overflatebehandlere Beerenberg har innført nytt utstyr innen nålebanking og meisling. Utstyret er fulgt opp med nye målinger fra Kokstad BHT, samt innføring av nytt støy og vibrasjonsregime. Planlagte og iverksatte tiltak -handlingsplanen. Forebyggende tiltak iverksettes også ad hoc. Antall ansatte per utgangen av 2000 var ca ansatte. De ansatte har egne hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Disse er representert i Bedriftsutvalg og Arbeidsmiljøutvalg. Det foreligger egen årsrapport for AMU for 2009, og denne er lagt ut på Intranett. Det psykososiale arbeidsmiljøet i konsernet ansees som godt, og bekreftes gjennom årlige helse- og arbeidsmiljøundersøkelser. Med bakgrunn i de typer virksomheter konsernet driver, vil det alltid være et forbedringspotensial ned hensyn til det fysiske arbeidsmiljø. Derfor prioriterer konsernet arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Det er iverksatt en rekke tiltak i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i tillegg til underutvalgene. Korttids sykefraværet er redusert til 3,32%. Selskapet har fokus på og gjennomfører tiltak i samarbeid med de tillitsvalgte organisasjoner for å få ned sykefraværet. Arbeidet med IA (inkluderende arbeidsliv) går godt. Det ble rapportert 1 fraværsskade i 2008, noe som er en tydelig reduksjon fra 2008 Konsernet hadde ingen materielle skader eller akutte miljømessige hendelser i Risikovurderinger/kartlegginger ved Bedriftshelsetjenesten førte til tiltak som er gjennomført i tråd med anbefalinger og gjenspeiler seg i handlingsplanen for kommende år. Selskapet forholder seg forøvrig til de regler og normer myndigheter og oppdragsgivere pålegger oss. Styret og administrasjonen retter en takk til alle ansatte for den flotte innsatsen i

11 GJENNOMFØRTE AKTIVITETER OG TILTAK I 2009: Risiko og helsekartlegginger på Mongstad (sluttført våren 2009) Kjemikalieeksponering Tampen IA-nettverksgruppe - Fraværservice Verneombudseminar Stor opplæringsaktivitet i 2009 HMS-seminarer (2 stk.) ARBEIDSBETINGEDE SYKDOMMER / PLAGER OG BELASTNINGSSKADER Den enkelte ansatte rapporterer selv slike plager gjennom selskapets MAS-rapportering (MAS = mulig arbeidsbetinget sykdom) som går til Bedriftshelsetjenesten. Bedriftslegen som tar direkte kontakt og innkaller til undersøkelse/utredning. Slitasje- og belastningslidelser rapporteres gjennom MAS eller ved at den ansatte selv tar kontakt med Bedriftshelsetjenesten. SKADER Rapportering av tilløp (nestenulykker), førstehjelpsskader, fraværsskader, bruk av alternativt arbeid og MAS (mulig arbeidsbetinget sykdom/plage) skjer kontinuerlig i henhold til faste rutiner. NØKKELTALL For Beerenberg var nøkkeltallene slik fordelt: LTIF = 0,4 TRIF = 4,2 SIF = 0,0 Beerenberg benytter følgende HMS-måleparametre; LTIF, TRIF, SIF: LTIF = Antall fraværsskader pr. 1 million arbeidede timer (samme som H-verdi) TRIF = Antall rapporteringspliktige skader pr. 1 million arbeidede timer. SIF = Antall alvorlige (RØDE) hendelser pr. 1 million arbeidede timer Selskapet hadde ikke uønskede utilsiktede miljøhendelser i HMS-STATISTIKK Konsernets HMS-statistikk for perioden viser en god utvikling og bekrefter at det er lønnsomt å investere i et aktivt HMS-arbeid var et svært godt år medtanke på alvorlige hendelser, men dessverre fikk vi 1 fraværskade i begynnelsen av året.. Vi ser imidlertid en tydelig reduksjon fra 2008 hvor Beerenberg hadde 4 fraværskader, hvor en av disse medførte varige skader. Beerenberg ønsker å fokusere enda sterkere på HMS, og etablerer nye tiltak for å kunne arbeide proaktivt og således forebygge hendelser. Det er dog viktig å legge merke til at grafen under viser antall skader på søyle, mens grafen viser skadefrekvens LTIF (Lost Time Injury Freqence). 11

12 ALVORLIGE HENDELSER pr. 1 mill arb. timer SIF 2,5 2,5 2 2,0 1,5 1,5 1 1,0 0,5 0,5 0 0, INGEN REGISTRERTE TILFELLER 2009 RAPPORTERINGSPLIKTIGE SKADER pr. 1 mill arb. timer TRIF

13 ANTALL hendelser FRAVÆRSKADER pr. 1 mill arb. timer LTIF

14 Arbeidsmiljø Total 2009 = 6,78 % 10 LANGTIDSSYKEMELDTE % av ansatte KORT TIDSSYKEMELDTE % av ansatte + TOTALT % av ansatte 8 8,1% 8,2% 8,7% 6 4 6,7% 4,65 % 5,7% 6,4% 4,36 % 6,0% 4,63 % 6,3% 4,55 % 5,8% 4,29 % 4,99 % 6,6% 6,7% 5,16 % 3,55 % 5,89 % 6,22 % 6,09 % 5,61 % 7,3% 2 2,06 % 2,14 % 2,01 % 1,39 % 1,71 % 1,52 % 1,65 % 1,57 % 2,15 % 1,98 % 2,56 % 1,64 % 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

15 Sykefravær BEERENBERG Likestilling Inkluderende arbeidsliv og reduksjon av sykefraværet er et kontinuerlig arbeid. Dette området har hatt fokus også i Sykefraværet har ligget stabilt, men dessverre på et noe for høyt nivå. Totalt var sykefraværet i Beerenberg på 6,78% i NB: Måltall for 2009, var satt til 6%. BEERENBERG Kostnader Konsernets uttrykte mål om å være best i HMS innen sitt virksomhetsområde medfører en del direkte kostnader hvert år. Basert på de resultater HMS-arbeidet har gitt, mtp. skader både med og uten fravær, ser konsernets ledelse på dette som en særdeles god investering. Opplæring totalt omfattet for det meste faglig opplæring, men det har også sin betydning for det generelle arbeidsmiljøet i konsernet og kan dermed også sies å være HMSkostnad. Som HMS-kostnad i figuren under er det bare tatt hensyn til direkte kostnader ført på HMS/K-avdeling. Den tar altså ikke hensyn til opplæringskostnader, kostnader vedr. HMS-koordinatorer og HMS-leder i prosjekt. Det er heller ikke tatt hensyn til kostnad med tanke på alle de HMS-møter som våre ansatte er med på. Konsernets målsetting er størst mulig grad av likestilling på alle nivå i organisasjonen, og dette blir vektlagt i alt rekrutteringsarbeid. Det er oppnådd en tilnærmet jevn kjønnsfordeling i administrasjonen, likevel er kvinneandelen størst på lavere og middel nivå. Man har også lykkes i å rekruttere kvinnelige ingeniører. Det er like fullt slik at konsernet i stor grad er en produksjonsbedrift med mange fysisk krevende arbeidsoppgaver, som i mindre grad synes å tiltrekke kvinnelige kandidater. Også klasser i bedriftens fagfelt på de videregående skolene er mannsdominert, noe som igjen har påvirkning på kjønnsfordeling blant potensielle lærlinger. Bedriftens rammevilkår når det gjelder rekruttering av kvinnelige medarbeidere i produksjonen er således begrensede. Konsernet har imidlertid lyktes rimelig godt med å rekruttere nye kvinnelige produksjonsmedarbeidere innen isoleringsfaget, der arbeidsoppgavene til dels er mindre fysisk krevende. Kostnader Arb. tøy og verneutstyr Opplæring * HMS-kostnader Utførte årsverk

16 Kulturelt mangfold BEERENBERG Forbedringstiltak 2010 På dette området er Beerenberg en foregangsbedrift, og fakta taler for seg selv: Bedriften har medarbeidere med bakgrunn fra 15 ulike nasjoner, med ulik etnisk bakgrunn. Alle er likeverdige i organisasjonen, og blir kun vurdert ut fra det bidrag den enkelte tilfører fellesskapet. Helse- og miljøundersøkelser i regi av bedriftshelsetjenesten bekrefter at medarbeiderne trives. BEERENBERG Ekstern kontakt og myndighetskontroll Beerenberg hadde ikke revisjon direkte fra myndighetsorganisasjoner i I 2009 hadde Beerenberg xx lærlinger. Disse var fordelt på industrimalerfaget, stillasbyggerfaget og isolatørfaget. Beerenberg er godkjent opplæringsbedrift i de tre fagene i Hordaland fylkeskommune og i Finnmark fylkeskommune. Beerenberg gjennomfører tiltak i tråd med Bedriftshelsetjenestens anbefalinger basert bl.a. på de helse- og arbeidsmiljøundersøkelser som er gjennomført og som skal gjennomføres i året som kommer. Konsernet har potensiale innenfor nærværsarbeid. Det vil si at det er nødvendig å fokusere på økt nærvær på arbeidsplassen, som igjen betyr økt grad av forebyggende og fraværsreduserende arbeid der fraværet skyldes sykdom. Også i 2010 vil det være et sentralt mål å få oppdatert og verifisert vurderingene som nå ligger inne i helserisikomatrisen ( Kokstad-metoden ) mht de ulike arbeidsmiljøfaktorer, både i landprosjekter og offshore. Dette medfører at det vil legges vekt på å øke gjennomføringsfrekvensen av generelle helserisikovurderinger både offshore og i landprosjekt. Helserisikomatrisen danner basis for målrettet oppfølging, tiltak, spesifikke arbeidsmiljøkartlegginger, kurs og opplæring og helseovervåking. Andre oppgaver i 2010 vil være: Sykefraværsoppfølging Oppfølging av MAS Vibrasjonsprosjektet Støveksponering ved bruk av ulike sandblåsemasker Innføre e-læring, internettbasert innføringskurs for nyansatte Fokus på kjemikaliebruk, kjemikaliehåndtering og risikoforståelse Nytt og utvidet miljøregnskap Innføre nye retningslinjer for HMS-rapportering Tilrettelegging for oppdatering av Synergi Arbeide frem mot sertifisering på OHSAS 18001:2007 Ansette egen kvalitetsleder, med ansvar for revisjoner og HMS/K styringssystemet 16

17

Beerenberg Corp. AS. Læring av uønskede hendelser. Det handler om respekt. Respekt for liv. Derfor er skader på mennesker uakseptabelt.

Beerenberg Corp. AS. Læring av uønskede hendelser. Det handler om respekt. Respekt for liv. Derfor er skader på mennesker uakseptabelt. Beerenberg Corp. AS Læring av uønskede hendelser. Visjon Beyond expectations Sammenheng mellom visjon og verdier, og betydning for HMS/K politikk Konsernvisjon: Verdier: Beyond Expectations Inkluderende,

Detaljer

BIS Industrier AS

BIS Industrier AS BIS Industrier AS 11.12.12 Agenda Risikoutsatte grupper Forventninger Myndigheter Kunder Interne - HMS Mål og Politikk HMS statistikk 2005 2011 Aksjoner Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte grupper type

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

SINTEF HMS HÅNDBOK. Innhold

SINTEF HMS HÅNDBOK. Innhold Unrestricted Side 1 av 6 SINTEF HMS HÅNDBOK Innhold 1. Formål... 2 2. Omfang... 2 3. Organisering... 2 4. Politikk... 3 SINTEFs politikk for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet... 3 SINTEFs miljøpolitikk...

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-20187 Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN Hva: Overordnet HMS - plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: 24.03.17

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 301 2012/20 Tor-Arne Haug/Asbjørn Elde Bodø, 15.2.2013 Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Formål/sammendrag

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

KLP Hovedkontor i Oslo

KLP Hovedkontor i Oslo 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP Hovedkontor i Oslo Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier Arbeidsmiljø

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Bilfinger Industrial Services Helgeland VIVILHEIM Name: Roar Kleivhaug Date

Bilfinger Industrial Services Helgeland VIVILHEIM Name: Roar Kleivhaug Date Bilfinger Industrial Services Helgeland VIVILHEIM 2017 Name: Roar Kleivhaug Date02.02.2017 Bilfinger Divisjon Industrielt vedlikehold Bilfinger Industrial Services Norway AS 15 Lokasjoner Hovedkontor i

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Prosjekt sammen på jobb

Prosjekt sammen på jobb Prosjekt sammen på jobb Fra tanke til resultat 14.1.16 Grete Geving HR/personalrådgiver Representant fra administrasjonen i Prosjektgruppen Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold - 5900 innbyggere

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi 1. Helse, miljø og sikkerhets i Glitre Energi Konsernvisjonen til Glitre Energi er å ha gode arbeidsforhold, en null-visjon i forhold

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011 Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011 DIFI 13. september 2011 1 Miljøledelse (def. i ISO 14001) Den delen av organisasjonens styringssystem som benyttes til å utarbeide og iverksette dens

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

5 4,31 % 4,18 % 4 3,65 %

5 4,31 % 4,18 % 4 3,65 % 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Banken AS Miljøfyrtårn KLP Banken AS Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,76 % 6 5 4,31 % 4,18 % Prosent 4 3 3,21 % 3,65 % 2 1 211 212 213

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Eiermøte 10.09.2013. Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser

Eiermøte 10.09.2013. Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 1 Eiermøte 10.09.2013 Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 2 Eiermøte 10.09.2013 Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 3 Hovedmål Indikator

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

HMS-regnskap HMS måloppnåelse for 2016: Mål. Måloppnåelse KPI Helse- og arbeidsmiljø

HMS-regnskap HMS måloppnåelse for 2016: Mål. Måloppnåelse KPI Helse- og arbeidsmiljø HMS-regnskap 26 HMS har første prioritet i SINTEF og vi skal ha et arbeidsmiljø som er trygt for medarbeiderne og som stimulerer til trivsel og god helse. SINTEF har et mål om null ulykker, skader eller

Detaljer

Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge. Strategisk ledelse og omstilling

Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge. Strategisk ledelse og omstilling Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge Strategisk ledelse og omstilling Regional Personalpolitikk Virkemiddel for å realisere Helse Midt- Norges strategier og målsettinger Bygger på våre verdier

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater

SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater Styringssystem Kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø Om SINTEF Materialer og kjemi Organisering av oppdrag/prosjekt Salg og prosjektgjennomføringsprosessen

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 942, Millioner kr. 12 213 84, Millioner kr.

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75 PROSPEKT Daglig leder Vexti AS Januar 2016 Kontaktpersoner: Linn B. Sollund-Walberg Oddvar Aasan Seniorrådgiver Seniorrådgiver Bedriftskompetanse as Bedriftskompetanse as Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

KLP - Regionkontoret i Bergen

KLP - Regionkontoret i Bergen 6..216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,25 % Prosent 6 5 3 5,3 %,9 %,67 %,6

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

REFERAT. Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg

REFERAT. Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg 1 REFERAT Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg Møtetype: AMU møte nr. 3 2010 Møtedato: 30.09.10 Møtested: Kokstad, styrerom 1. etg. Neste møte 25.11.10 Deltakere: Bedriftsrepresentanter: Leif Helge Eriksen

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE IA DOKUMENTET 2014 2018 MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 48/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 60/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 1 1.1 INTENSJONSAVTALEN OM ET MER INKLUDERENDE

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge Foto: BKK 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om IA-avtale

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer