Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter"

Transkript

1 Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

2 Forord Dette heftet ble utviklet og brukt som en del av samarbeidsprosjektet: Helheten av HMS i planleggings-, utførelses- og driftsfasen. (2002) Et samarbeidsprosjekt med representanter fra: Kommunal og Regionaldepartementet (KRD) Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Byggenæringens Landsforbund (BNL) Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) Foreningen NORSK EIENDOM/Byggherreforeningen (FNE) Nils Graskopf var engasjert av MEF. Byggenæringens Forlag har fått materialet velvillig stilt til disposisjon for distribusjon til studieledere og lærere som har ansvar for opplæring innenfor HMS i byggenæringen. Lillestrøm, juni 2005 Byggenæringens Forlag AS Byggenæringens Forlag 2005 Innhold Hvordan følge opp virksomhetens IK-system...3 Byggherreforskriften...4 Momenter til en HMS-plan...5 Eksempel på bruk av av mal for HMS-plan

3 Hvordan følge opp virksomhetenes IK system I 1992 fikk vi forskrift om Internkontroll, som påla alle virksomheter å dokumentere hvordan de etterlevde HMS-lovgivningen. Forskriften slik den var utformet, ble den nok til mer besvær enn nytte for mange bedrifter, spesielt for de små. Denne forskrift ble avløst i 1997 av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter ( Intern-kontrollforskriften IK ). Denne er i sin form og utførelse av en slik art at de fleste forstår hva dette dreier seg om etter at de har lest den. Men ut i fra en forståelse, til hvordan en i praksis skal få dette til i virksomhetene, er det etter mine erfaringer, enda et stykke vei å gå for en del bedrifter. Hvis en tar tak i 6 i IK forskriften betyr den at bedrifter som engasjerer andre virksomheter til oppdrag, skal sjekke at denne har et oppegående IK system. Det er jo ikke like enkelt når man kanskje selv er usikker på hvordan dette skal være. Vil her nevne noen punkter som kan bidra til en slik sjekk om bedriftene har et oppegående IK system (som skal være skriftlig dokumentert og være lett og finne i bedriftens IK - system). Hvordan ansvar/myndighet, når og hvor, er fordelt i bedriften, herunder hvordan verneapparatet er organisert? Har bedriften kartlagt hvilken risiko de har, hvordan takles nye risikosituasjoner i virksomheten og er det laget prosedyrer for dette? Hvordan registrerer bedriften avvik (uønskede hendelser), og hvor mange avvik har bedriften registrert for eksempel de siste 12 måneder? Hvordan, når og hvem håndterer registrerte avvik? Hvordan sørger bedriften for nok og nødvendig opplæring for sine ansatte, og at de har lett tilgjengelig dokumentasjon for dette? Er bedriften tilsluttet BHT, har nødvendige forsikringer (yrkesskadeforsikring), skriftlige arbeidog arbeidstidsavtalen med sin ansatte og kan dokumentere dette? Har verneombudene dokumentert opplæring, eventuell skriftlig avtale om ikke å ha verneombud hvis virksomheten har mindre enn 10 ansatte. Min påstand er at de fleste bedrifter bør kunne beskrive sitt IK system på mindre enn 10 A4 sider, dokumentasjonene kommer selvfølgelig i tillegg. Internkontroll er å læ re av egne og andres feil i praksis. 3

4 Byggherreforskriften Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygg- og anleggsplasser (byggherreforskriften) av 21. april 1995 (bestillingsnummer 534) Byggherrens SJEKK-punkter Sørge for skriftlig avtale i alle ledd mellom byggherre og prosjekt- leder/arkitekt/rådgivende ingeniører. Sørge for skriftlig avtale mellom byggherre/prosjektleder og HMS- koordinator i prosjekteringsfasen med ansvarsområde, fullmakter og rapporteringsrutiner. Utarbeide plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (HMS-plan) som stiller krav til alle som er med i prosjektet. HMS-planen skal være sporbar i beskrivelsen. HMS-planen er byggherrens styringsverktøy for å kvalitetssikre byggeprosessen. Sørge for skriftlig avtale mellom byggherre/prosjektleder og HMS-koordinator i gjennomføringsfasen med ansvarsområde, fullmakter og rapporteringsrutiner. Sørge for å sende inn meldinger til Arbeidstilsynet med vurdert byggetid. Sørge for kontroll av HMS-system ved valg av entreprenør. Sørge for gjennomgang, justering og revurdering av HMS-plan og byggetid. Sørge for oppfølging og nødvendig justering av HMS-plan og fremdriftsplan i gjennomføringsfasen. 4

5 Momenter til HMS-plan Ved kongelig resolusjon av 21. april 1995 ble det fastsatt forskrift med plikt for byggherre til å sørge for arbeidstakenes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på midlertidige og mobile arbeidsplasser, jfr. arbeidsmiljølovens 2 nr. 8. Hovedkravene etter forskriften er at det skal utpekes koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som skal utarbeide helse-, miljø- og sikkerhetsplan før arbeidet påbegynnes. Byggherren har ansvaret for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende regelverk. Det innebærer at byggherren får en overordnet forpliktelse til å påse at forskriftenes bestemmelser følges. Som en hjelp i arbeidet med å lage en HMS-plan for B/A-prosjekter, følger et forslag til hvordan en slik plan kan bygges opp og hvilket innhold den kan ha. Det vil poengteres at forslaget ikke er en eksakt mal, men et forslag som ikke trenger å være uttømmende for det enkelte prosjekt. Inneholdet under fylles ut på bestillingsnr 369e og sendes Arbeidstilsynet. Kopi skal henges opp synlig på arbeidsplassen og ajourføres. Gjeldende for bygg-/anleggsplass: Byggherre: Avtale jf Prosjektleder: Avtale jf Koordinator i prosjekteringsfasen: Koordinator i gjennomføringsfasen: Hovedbedrift: Hovedentreprenør: Verneombud / vara hos hovedentreprenør: Underentreprenører Evt. verneombud for disse 5

6 Punkt nr. Innhold: 1 Riggplan 2 Avstenging av byggeplassen 3 Skilting av byggeplassen 4 Maskiner, kraner, utstyr, 5 Graving, bergarbeid (sprenging), undervannsarbeid 6 Orden og Ryddighet 7 Stillaser, stiger m.m. 8 Kjemisk helsefare 9 Samordning med andre virksom-heter på eller i nærheten av bygg- og anleggsplassen. 10 Fremdriftsplan 11 Ulykkesberedskap 12 Avviksregistrering og avviksbehandling 13 Bruk av verne- og helsepersonale 14 Bruk av personlig verneutstyr 15 Aktuelle lover og forskrifter Merk: Opplistingen over aktuelle emner/områder som det skal tas hensyn til i HMS-planen er ikke uttømmende. Planen må tilpasses den enkelte bygg- og anleggsplass. Planen er kun et forslag til hvordan dette kan gjøres. HMS plan må være en del av rammebetingelsene i prosjektet. 1. Riggplan BHF (byggherreforskriften) Best. Nr 534 Personalrom Arbeidsstasjoner (armeringsstasjoner o.a.) Adkomstveier til arbeidsplassen Situasjonsplan Det skal tilrettelegges med personalrom tilpasset det største antall arbeidstakere ved bygg-/anleggsplassen, herunder toaletter, lompe-rom og spiserom. Renholdsplan for personalrom skal være tilstede. Skal tilrettelegges på en best mulig måte ut fra arbeidstakerens helse og sikkerhet. Bør være innen rekkevidde for kran. Det skal tilrettelegges for sikker oggod adkomst til bygg- /anleggs-plassen for arbeidstakerne samt inntransportering av materialer ogutstyr. Det må sørges for rømn.veger Oversiktstegning som viser den fysiske innretning av bygg-/ anleggsplassen med plan for lager og avfallsdeponering. Før oppstart og tilpasses underveis i byggperioden. Før oppstart kontinuerlig tilpassing ved behov. Ved oppstart endres ved behov. Før oppstart 2. Avstenging av bygg-/anleggsplassen Best.nr. 534 Sperring Sikring mot publikum forøvrig Bygg-/anleggsplassen skal være avsperret og utilgjengelig for uvedkommende (risikovurderes). Gangveier og fortau i tilknytning til bygg-/anleggsplassen skal være godt merket slik at publikum aldri er i tvil om hvor de kan-/ikke kan gå. Ved oppstart Ved oppstart justeres underveis. 6

7 3. Skilting og signalgiving Best.nr. 534 Skilting mot publikum Skilting på bygg- /anleggsplassen Bygg-/anleggsplassen skal skiltes forsvarlig mot publikum med nød -vendige fareskilt, forbudskilt og påbudskilt. (f.eks. adgang forbudt, fare for kryssende anleggstrafikk, sprengningsarbeid pågår). Bygg-/anleggsplassen skal utstyres med skilting gjeldende påbud, farer, førstehjelpsutstyr og brannvern-midler. Forhåndsmelding. Ved oppstart justeres ved behov. Ved oppstart 4. Maskiner, utstyr og kraner Bruk av arbeidsutstyr Best.nr. 555 Sertifikater/periodisk kontroll Personløftere (lifter) Bygningssager og annet utstyr som nevnt i i forskrift 555 Før maskiner, arbeidsutstyr og kraner med krav til sert. oppl, dok.oppl. og periodisk kontroll (ref forskr og ) settes i drift, skal denne dokumentasjonen være i orden. Dokumentene eller kopier av disse skal være tilgjengelige på bygg-anleggs-plassen. Førere av slike innretninger skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring, og innretningen skal være sertifisert og dokumentasjon skal finnes på bygg- og anleggsplassen. Dette utstyret skal være utstyrt mednødvendige (foreskr evne)sikkerhetsinnretninger, og alle brukere skal ha dok. opplæring for aktuellt utstyr. Før maskin/kran tas i bruk. Før innretningen tas i bruk Før innretningen tas i bruk. 5. Bergarbeid, graving, sprenging, undervannsarbeid Henvisning: Lov om eksplosive varer, og veiledning til forskrift om eksplosive varer av 26. juni 2002, kap 10. Bruk. 6. Orden og ryddighet Ryddighet Bergarbeidsforskriften best.nr. 547 Grøfteforskriften best.nr. 151 Dykkerforskriften best.nr. 511 Lagring og dep. av masser. Grunn- undersøkelser, spesiellt ved fylling i vann. Sprengingsplan, lagring av sprengstoff og varslingsrutiner. (sørge for egne risikovurderinger) Arbeidsplassen skal til enhver tid holde høy standard hva angår orden og ryddighet. Spesielt viktig rundt sager og arbeidsstasjoner. Kildesortering av avfall og hvor dette skal leveres. Prosedyrer må finnes på plassen før oppstart Før oppstart 7

8 7. Stillaser, stiger m.m. Best.nr. 500 og best.nr. 555 Montering, ombygging og demontering. Skilting Kontroll Generelt Dette arbeidet skal bare utføres av fagkyndig(e) person(er), og skal utføres i henhold til best.nr. 500 krav og etter monteringsveiledning og egen instruks. Monteringsanvisning skal foreligge. Instruks for stillasmontør skal foreligge fra arbeidsgiver. Uansett skal alle stillaser være i forskriftsmessig stand før de tas i bruk. Stillas skal ikke tas i bruk før det er kontrollert og skiltet med grønt skilt med innhold, jf. best.nr. 500, 16. Stillas skal kontrolleres før det tas i bruk og med jevne mellomrom under bruk. Ellers skal kontroll foretas etter uvær eller andre forhold som kan ha påvirket stabilitet og styrke. Det skal ikke foretas ombygginger av andre enn den person som har ansvaret for stillaset, jf. skiltingen. Stiger NB. Ikke beregnet og arbeide fra, men som adkomst. 8. Kjemisk helsefare Best.nr. 565 Stoffkartotekforskriften Dokumentasjon Bruk av kjemikalier Det skal foreligge HMS-datablad for giftige eller andre helsefarlige stoffer som er i bruk på B/A plassen som tilfredsstiller kravene i forskriften. Disse skal være tilgjengelig på bygg- og anleggsplassen. Det skal alltid tas forholdsregler ved bruk av kjemikalier ut fra beskrivelsen i HMS-databladet for det aktuelle stoffet. Når stoffene blir tatt i bruk.. 9. Samordning med andre virksomheter på eller i nærheten av byggeplassen Informasjon Vernetjenesten Tilpasning Eventuelle arb.givere/naboer i nærheten av bygg-/ anleggsplassen må informeres godt om den aktivitet som kan få innvirkning på deres arbeid/situasjon (støy-støvavstenging av vann, strøm, ventilasjon o.a.) Beskrivelse av informasjonsmetode. Vernearbeidet skal samordnes der det er flere arbeidsgivere på samme arbeidssted, jf. AML 15. Det må foreligge vernerundeplan. Verneombud må gis nødvendig opplæring(40 t kurs) og info. Spesielt støyende arbeider må forsøkes lagt til tider slik at andre virksomheter i nærheten blir best mulig skånet, ref. punkt Informasjon Best.nr. 534 Før oppstart. Ved oppstart og løpende. 8

9 10. Fremdriftsplan for bygget Best.nr. 534 Fremdriftsplan Det skal før oppstart og senest ved oppstart utarbeides fremdriftsplan for bygg-/anleggsarbeidene. Planen skal til enhver tid oppdateres med endringer. Planen skal ta hensyn til all aktivitet, også arbeidstidsplaner/ skiftordninger. Senest ved oppstart. 11. Ulykkesberedskap Varsling- og beredskap Førstehjelputstyr Arbeidsmiljøloven 20 og 21 Varsling om alvorlig ulykke skal varsles umiddelbart til ambulanse/ lege på tlf Politi skal varsles tlf. 112 og det lokale arbeidstilsyn skal varsles. Det skal utarbeides egen varslingsplan til oppslag. Beredskapsplan ved ulykke, brann og eksplosjon skal utarbeides for bygg- /anleggsplassen. Det skal opprettes godt merket plass til oppbevaring av fø rste- hjelpsutstyr. Innhold i fø rstehjelpsutstyr sjekkes regelmessig. Varslings- og beredskapsplan skal utarbeides før oppstart. Ved oppstart og fortløpende. 12. Avviksregistrering og avviksbehandling Det må finnes skriftlige rutiner for avviksregistrering og behandling av avvik i forhold til den HMS-plan som foreligger. Ved oppstart og fortløpende. 13. Bruk av verneog helsepersonale Verne- og helsepersonale Forskrift om (VHP)verne- og helsepersonale, best.nr. 518 Hovedentreprenør kaller inn verne- og helsepersonale til å delta på vernerunder for med dette å kunne kartlegge og forebygge helseskader hos de ansatte på byggeplassen. ( også for å øke bestillingskompe-tansen i B/A når det gjelder VHP) Ved behov. 14. Bruk av personlig verneutstyr Hjelm Vernefottøy Forskrift om bruk av personlig verneutstyr, best.nr. 524 Alle ansatte ved byggeplassen forplikter seg gjennom egen avtale å bruke hjelm. Alle ansatte ved byggeplassen forplikter seg gjennom egen avtale å bruke vernefottøy. 9 Ved oppstart.. Ved oppstart.. Åndedrettsvern Brukes ved behov. Briller Hørselvern Brukes ved kapping og skjæring med vinkelsliper skjærebrenner. Brukes ved pigging/blanding av betong/ kjemikalier ellers ved behov. Skal pålegges brukt i alle arbeidssituasjoner, hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for skadelig støy. Et naturlig spørsmål for en byggherre bør være: Hvis en engasjerer en bedrift som har et tvilsomt forhold til HMS lovgivningen, hvilken garanti har en da for at en får kvalitet på produktet?

10 15. Aktuelle lover og forskrifter Arbeidstilsynets publikasjonskatalog Arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynets publikasjonskatalog Best.nr. 1 Forskrift om graving og avstiving av grøfter av 19. november 1985 Best.nr. 151 Veiledning om førstehjelpsutstyr Best.nr. 176 Forskrift om asbest av 16. august 1991 Best.nr. 235 Forskrift om vernetjenesten og arbeidsmiljøutvalg 1995 Best.nr. 321 Arbidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning eller bygningsmessige endringer Best.nr. 324 Skjema om forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass Best.nr. 369 e Forskrift om Regionale verneombud for bygg- og anleggsvirksomhet Best.nr. 404 Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (stoffkartotekforskriften) Best.nr. 565 Forskrift om stillaser, stiger, arbeid på tak m.m. Best.nr. 500 Forskrift om dykking Best.nr 511 Forskrift om verne- og helsepersonale av 21. april 1994 Best.nr. 518 Støy på arbeidsplassen Best.nr. 398 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygg- og anleggsplasser (byggherreforskriften) av 21. april Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) av 6. desember Best.nr. 534 Best.nr. 544 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr av 26. juni Best.nr. 555 Eventuelle andre aktuelle forskrifter/lover (de andre HMS-lovene) Trykte publikasjoner kan kjøpes/bestilles hos: Gyldendal Akademisk, tlf En egen forskriftssamling for bygg og anlegg kan bestilles fra Byggenæringens Forlag: Elektroniske dokumenter kan lastes ned i pdf-format fra nettstedet: 10

11 Derfor tjener BYGGHERREN på forskriften Den medvirker til å fjerne ulykker og uønskede hendelser i B/A - bransjen. Den gir kompetente samarbeidspartnere i prosjekterings- og gjennomføringsfasen. Den fører til forbedret prosjektering, planlegging, totalkvalitet og økonomi. Den gir stor trygghet mot forsinkelse i byggesaksbehandlingen. Den gir en smidig og effektiv byggeprosess. Den fører til klarere ansvars- og myndighets-forhold. Den ivaretar egen rettssikkerhet. Den gir byggherren en overordnet forpliktelse til å påse at for- skriftens bestemmelser følges. 11

12 Eksempel på bruk av mal for HMS-plan Et tenkt prosjekt Produksjonsbedrift as har for liten lagerkapasitet, både ute og inne og ønsker å bygge et nytt lager på nabotomta, som de er eiere av. Tomta er tidligere regulert til formålet og er på ca 5000 m 2 (se figur). De vil opparbeide og planere hele tomten, slik at den kommer på samme høyde som tomta til hovedbedriften, ca kote 3 over normalvannstand. På tomta skal de bygge et lagerlokale basert på prefabrikkerte betongelement på ca 300 m 2 med utvidelsesmuligheter i lengderetningen, pluss personalrom bestående av et kontor, en garderobe og et spiserom for inntil 4 lagerarbeidere i framtiden. Det aktuelle arealet ligger mellom sjøen og en svært trafikkert fylkesvei. Området har spredt bebyggelse og det er en barneskole i utkanten av tettstedet. Ca 50 % av tomta består av morenemasser med noe jord oppå. I den sydligste delen er det ca 30 % fjell som stiger opp fra ca kote 3m til kote 7m over normalvannstand. Ca 20 % av tomta består av sjø og fjære som delvis blir satt under vann ved storflo. I det nordøstlige hjørnet av tomten, i tilknytning til hovedbedriften, er det etablert parkeringsplass for de ansatte på ca 400 m 2 som ligger på ca kote 4 m som er asfaltert og skal beholdes. Molo SJØ Nedlagt gårdsbruk Fjell Fylles sjø Nytt lager Park.- plass Ute-lager Kontor Admin. Produksjonsbedrift A/S F y l k e s v e i Privat hus Privat hus Privat hus Skole Produksjonsbedrift as har engasjert prosjekteringsfirmaet Proffprosjekt as, til å ta seg av prosjektering og byggeledelse av hele arbeidet. De har inngått skriftlige avtaler om at Proffprosjekt as skal håndtere alt som angår oppfølging og etterlevelse av Byggherre-forskriften. De har fått fullmakter til å utarbeide anbudsdokumenter og sørge for at forhåndsmelding til Arbeidstilsynet blir sendt i rett tid og at HMS-plan blir utarbeidet. Sivilingeniør Per Proff har vært prosjektleder og ingeniør Pål Prosjekt har vært HMSkoordinator under prosjekteringen og de vil inneha samme ansvar under utførelsesfasen. 12

13 I planleggingsfasen har de sett at de har en del risikomomenter de må ta hensyn til, her nevnes: Det er en barneskole i nærheten, anlegget ligger ved trafikkert vei, det må sprenges ca 2500 m 3 med fjell som delvis skal fylles i sjø med dybde inntil 5 m (grunnundersøkelser er utført). Vann- og kloakkgrøft blir ca 3m dyp ved passering av parkeringsplassen som består av løsmasser. Lagerbygget skal ha en innvendig takhøyde på 6 m og det skal monteres en traverskran i bygget, dette vil medføre at mye av monteringsarbeidet vil foregå i høyden. Det vil hele tiden være maskiner av forskjellige slag, til stede under anleggsperioden. Prosjektet er delt i to entrepriser, en for grunnarbeid og en for lagerbygget, med felles HMS- og fremdriftsplan. Ingeniør Pål Prosjekt skal lage HMS-plan og sende inn forhåndsmelding (og skal sørge for oppdatering under utførelse), HMS-planen og fremdriftsplanen sendes ut sammen med anbudspapirene og skal være en del av rammebetingelsene for prosjektet. Eksempel på HMS-plan Mål Byggherrens mål er at prosjektet skal utføres uten skader på personer, materiell eller miljø, i samsvar med lover og regler. Denne HMS plan skal være et instrument, som et minimum angående HMS, for alle deltakere prosjektet. Organisasjon Byggherre: Produksjonsbedrift as v/ Alf Produksjon Prosjektleder planfase: Proffprosjekt as v/ Per Proff Prosjektleder utførelsesfasen: Proffprosjekt as v/ Per Proff Koordinator planfase: Proffprosjekt as v/ Pål Prosjekt Koordinator utførelsesfasen: Proffprosjekt as v/ Pål Prosjekt Hovedbedrift: Se under: Samordning HMS 15 ansvar. Fremdrifts- Oppstart 1.april plan Rigging brakker m/vann-kloakk på P-plass april Inngjerding av område april Avdekking og bortkjøring av jord april Graving for vann, kloakk og kabler april Legging rør og kummer overflatevann 15.juli-5.august Boring kan starte 10. april Sprengningsarbeider-fylling sjø/molo 25. april -15.juli* Graving for fundament lager juli Støping fundament lager 15.juli-1.august Støping gulv lager/personal august Montering betongelementer 10.aug.-1.september Mont. kranbaner og traverskran september Montering av tak september Asfaltering september Lagerbygg eks. personalrom ferdigstilles 15.november Personaldel ferdigstilles 31.desember *Legg merke til at sprengningsarbeidet ikke starter før hele området er permanent inngjerdet. 13

14 Dokumentasjon for sertifisering og opplæring for bruk av alt arbeidsutstyr skal til en hver tid finnes på anlegget, og fremvises til prosjektledelsen før det taes i bruk. Ved bruk av boltepistol og spikerpistoler skal det utarbeides spesielle instrukser med vars- ling og informasjon, som fremlegges koordinator for godkjenning før slikt arbeid igangsettes. Riggplan Avstengning av anleggsplassen Skilting på og ved anlegget Maskiner, utstyr, kraner og lifter Grøftearbeid Bergarbeid Anbyder grunnarbeid skal holde og ha ansvar for drift av brakker på anlegget, bestående av garderobe, dusj, toalett og spiserom med godkjent plass for inntil 10 personer. Det skal i riggen være kontorplass for prosjektledelse med minimum 8 m 2, og kontorplass til utførende med et tilsvarende areal. Alle på anlegget skal benytte denne riggen og skal være i drift til ferdigstillelse, riggen plasseres på parkeringsplassen etter vedlagt skisse. Riggen skal ha renhold minst 2 dager i uken. Vann og kloakk tilknyttes provisorisk til Produksjonsdrift as. Riggen skal inneholde godkjent førstehjelpsutstyr, båre, brannslukningsutstyr, fast telefon og internettilkopling. Anbyder for grunnarbeid sørger for bygge-skap for strøm med kapasitet på 63 Amp ved rigg. Lagringsplass for sprengstoff og drivstoff avtales etter regler gitt fra DSB og kommunal myndighet og dokumentasjon for dette skal være prosjektledelsen i hende før oppstart. Under etablering og før riggen kan taes i bruk kan personalrom hos Produksjonsdrift as benyttes. Containere for avfall plasseres etter behov etter lokale regler (husk spesielt emballasje etter sprengstoff og smøreprodukter). Prosedyrer for ovenstående skal være tilgjengelig for alle på riggen. I den grad at det blir behov for overnatting av tilreisende personell skal pensjonat Nattro benyttes (etter inngått avtale), campingvogner på eller ved anlegget er ikke tillatt. Hele området gjerdes inn med 2,5 m høyt nettinggjerde, med låsbar port, som skal stå permanent. Før nettinggjerdet er ferdig skal det brukes lette plastnettinggjerder for avstengning av anleggsområdet. Anleggsområdet skiltes med: Anleggsområde uvedkommende adgang forbudt! Ved fylkesveien settes skilt opp om anleggsarbeid og sprengningsarbeid (med angivelse av signal før sprengning). Ved riggen settes opp: Forhåndsmelding, plakat om førstehjelpsutstyr, brannutstyr og plakat om påbudt bruk av hjelm vernesko. Når det fjellbores skal det skiltes med påbudt bruk av hørselsvern på anlegget. I grøft over parkeringsplass hvor vann og kloakk skal legges, vil dybden på grøften bli nærmere 3 m i en lengde på ca 30 m. Her skal det brukes godkjente grøftekasser eller lignende under arbeidet, for å få minst mulig skade på eksisterende asfalterte parkeringsplass. Husk avstengning og rømningsveien iht. forskrift best.nr. 151, Graving og avstiving av grøfter. Det skal utarbeides i henhold til Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, fra DSB: Kapittel 10, Bruk ( ), prosedyrer for alt arbeid i tilknytning til sprengningsarbeid og fremlegges for prosjektledelsen før arbeidet settes i gang. Her nevnes skriftlig sprengningsplan med: Tillatelser, sertifikater, boremønster, salveplaner, rystelser, varslingsplaner, signalgiving, håndtering av pilsalver og dekningsplaner. Anbyder utarbeider informasjon om arbeidet til alle mulige berørte naboer (spesielt til skole) etc. Alt sprengningsarbeid skal kun foregå mellom kl og Det skal ikke sprenges mellom kl og pga skoleslutt, og det skal ikke sprenges, bores eller utføres annet støyende arbeid mellom kl og eller på lørdager og søn-helligdager. 14

15 Stillaser, stiger, lifter Fylling i sjø Kjemisk helsefare Samordning HMS 15 ansvar Ulykkesberedskap Det skal brukes godkjente stillaser, montert av godkjente montører på anlegget. Stiger skal brukes forskriftsmessig og kun til adkomst. Entreprenøren utarbeider instrukser og kontrollrutiner for alt arbeid i høyden, og med plan over hvor og når stillaser eller lifter vil bli brukt, og legges fram for prosjektledelsen før oppstart. Entreprenør utarbeider egen risikoanalyse- og egen utførelsesplan for dette arbeidet og fremlegges koordinator for godkjennelse før oppstart. Ved bruk av kjemiske, giftige og helsefarlige stoff skal det finnes produktdatablad og instruks for bruk og lagring på anlegget før de taes i bruk. Anbyder grunnarbeid skal ha ansvaret for samordning av HMS på anlegget, inntil grunnarbeidet er ferdig. Deretter skal anbyder for lagerbygget ta over. Anbydere skal utarbeide vernerundeplaner med sjekklister som skal godkjennes av prosjektledelsen før oppstart. Vernerunde skal gåes minst hver 14. dag, sammen med HMS- koordinator, ansvarlig arbeidsgiverrepresentant og verneombud for sitt verneområde. Anbydere skal stille med verneombud med godkjent 40 timers-kurs og dette skal dokumenteres. Alle ved anlegget skal ha en innføring i denne HMS-plan, som skal gis av HMSkoordinator. HMS-planen skal henge på veggen i spiserom. Alvorlige ulykker skal varsles umiddelbart til lege/ ambulanse på tlf Politiet skal varsles på tlf Lokalt Arbeidstilsyn kontaktes. Ved ulykke/ uhell med sprengningsarbeid skal DSB varsles i tillegg. Anbydere utarbeider plan for ulykkesberedskap som skal henges opp i spisesal, med hvem som har ansvar for oppfølging av førstehjelpsutstyr og brannvernutstyr etc. Avviksregistr- Alle avvik i henhold til denne HMS-plan skal registreres og skal taes opp på vernemøte ering og avviks- etter vernerunder, og det skal utarbeides planer med ansvarlige for å unngå gjentakelser. håndtering Personell fra aktuell bedriftshelsetjeneste bør inviteres med i dette arbeidet. Bruk av personlig verneutstyr Internkontroll, arbeidstid og BHT/VHP Alle på anlegget skal bruke hjelm, vernesko og CE-godkjent vernetøy. Vernebriller skal brukes ved all form for kapping og skjæring med vinkelsliper/ skjærebrenner, og ved all bruk av verktøy/maskiner som kan gi sprut eller splinter. Åndedrettsvern skal brukes ved behov eller etter instruks. Instrukser for ovennevnte arbeid skal alle entreprenører ha på anlegget. Anbydere skal legge fram sine IK-system, også for sine underentreprenører, og relevante dokumentasjoner skal alltid være på anlegget. Alle skal ha godkjente arbeidstidsplaner etter loven, all overtid skal registreres, og lister for overtid skal leveres prosjektledelsen hver uke. All overtid skal betales med tillegg etter loven eller etter inngåtte tariffavtaler, og skal kunne dokumenteres på forlangende av prosjektledelse. Alle skal kunne vise frem godkjente arbeidsavtaler med sine ansatte. Dokumentasjon for tilknytning til BHT/VHP skal for alle virksomheter med ansatte fremlegges for prosjekt-ledelsen. Alle engasjerte virksomheter skal dokumentere hvordan og når de registrerer avvik, og hvordan de håndterer avvik iflg. IK- forskriften. Alle registrerte avvik i pro-sjektet skal tas opp på vernemøtene etter vernerunder. 15

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03 Peab AS målsetting: Prosjektet skal gjennomføres uten skade på personell, ytre miljø eller materiell. Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer