Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter"

Transkript

1 Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

2 Forord Dette heftet ble utviklet og brukt som en del av samarbeidsprosjektet: Helheten av HMS i planleggings-, utførelses- og driftsfasen. (2002) Et samarbeidsprosjekt med representanter fra: Kommunal og Regionaldepartementet (KRD) Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Byggenæringens Landsforbund (BNL) Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) Foreningen NORSK EIENDOM/Byggherreforeningen (FNE) Nils Graskopf var engasjert av MEF. Byggenæringens Forlag har fått materialet velvillig stilt til disposisjon for distribusjon til studieledere og lærere som har ansvar for opplæring innenfor HMS i byggenæringen. Lillestrøm, juni 2005 Byggenæringens Forlag AS Byggenæringens Forlag 2005 Innhold Hvordan følge opp virksomhetens IK-system...3 Byggherreforskriften...4 Momenter til en HMS-plan...5 Eksempel på bruk av av mal for HMS-plan

3 Hvordan følge opp virksomhetenes IK system I 1992 fikk vi forskrift om Internkontroll, som påla alle virksomheter å dokumentere hvordan de etterlevde HMS-lovgivningen. Forskriften slik den var utformet, ble den nok til mer besvær enn nytte for mange bedrifter, spesielt for de små. Denne forskrift ble avløst i 1997 av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter ( Intern-kontrollforskriften IK ). Denne er i sin form og utførelse av en slik art at de fleste forstår hva dette dreier seg om etter at de har lest den. Men ut i fra en forståelse, til hvordan en i praksis skal få dette til i virksomhetene, er det etter mine erfaringer, enda et stykke vei å gå for en del bedrifter. Hvis en tar tak i 6 i IK forskriften betyr den at bedrifter som engasjerer andre virksomheter til oppdrag, skal sjekke at denne har et oppegående IK system. Det er jo ikke like enkelt når man kanskje selv er usikker på hvordan dette skal være. Vil her nevne noen punkter som kan bidra til en slik sjekk om bedriftene har et oppegående IK system (som skal være skriftlig dokumentert og være lett og finne i bedriftens IK - system). Hvordan ansvar/myndighet, når og hvor, er fordelt i bedriften, herunder hvordan verneapparatet er organisert? Har bedriften kartlagt hvilken risiko de har, hvordan takles nye risikosituasjoner i virksomheten og er det laget prosedyrer for dette? Hvordan registrerer bedriften avvik (uønskede hendelser), og hvor mange avvik har bedriften registrert for eksempel de siste 12 måneder? Hvordan, når og hvem håndterer registrerte avvik? Hvordan sørger bedriften for nok og nødvendig opplæring for sine ansatte, og at de har lett tilgjengelig dokumentasjon for dette? Er bedriften tilsluttet BHT, har nødvendige forsikringer (yrkesskadeforsikring), skriftlige arbeidog arbeidstidsavtalen med sin ansatte og kan dokumentere dette? Har verneombudene dokumentert opplæring, eventuell skriftlig avtale om ikke å ha verneombud hvis virksomheten har mindre enn 10 ansatte. Min påstand er at de fleste bedrifter bør kunne beskrive sitt IK system på mindre enn 10 A4 sider, dokumentasjonene kommer selvfølgelig i tillegg. Internkontroll er å læ re av egne og andres feil i praksis. 3

4 Byggherreforskriften Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygg- og anleggsplasser (byggherreforskriften) av 21. april 1995 (bestillingsnummer 534) Byggherrens SJEKK-punkter Sørge for skriftlig avtale i alle ledd mellom byggherre og prosjekt- leder/arkitekt/rådgivende ingeniører. Sørge for skriftlig avtale mellom byggherre/prosjektleder og HMS- koordinator i prosjekteringsfasen med ansvarsområde, fullmakter og rapporteringsrutiner. Utarbeide plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (HMS-plan) som stiller krav til alle som er med i prosjektet. HMS-planen skal være sporbar i beskrivelsen. HMS-planen er byggherrens styringsverktøy for å kvalitetssikre byggeprosessen. Sørge for skriftlig avtale mellom byggherre/prosjektleder og HMS-koordinator i gjennomføringsfasen med ansvarsområde, fullmakter og rapporteringsrutiner. Sørge for å sende inn meldinger til Arbeidstilsynet med vurdert byggetid. Sørge for kontroll av HMS-system ved valg av entreprenør. Sørge for gjennomgang, justering og revurdering av HMS-plan og byggetid. Sørge for oppfølging og nødvendig justering av HMS-plan og fremdriftsplan i gjennomføringsfasen. 4

5 Momenter til HMS-plan Ved kongelig resolusjon av 21. april 1995 ble det fastsatt forskrift med plikt for byggherre til å sørge for arbeidstakenes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på midlertidige og mobile arbeidsplasser, jfr. arbeidsmiljølovens 2 nr. 8. Hovedkravene etter forskriften er at det skal utpekes koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som skal utarbeide helse-, miljø- og sikkerhetsplan før arbeidet påbegynnes. Byggherren har ansvaret for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende regelverk. Det innebærer at byggherren får en overordnet forpliktelse til å påse at forskriftenes bestemmelser følges. Som en hjelp i arbeidet med å lage en HMS-plan for B/A-prosjekter, følger et forslag til hvordan en slik plan kan bygges opp og hvilket innhold den kan ha. Det vil poengteres at forslaget ikke er en eksakt mal, men et forslag som ikke trenger å være uttømmende for det enkelte prosjekt. Inneholdet under fylles ut på bestillingsnr 369e og sendes Arbeidstilsynet. Kopi skal henges opp synlig på arbeidsplassen og ajourføres. Gjeldende for bygg-/anleggsplass: Byggherre: Avtale jf Prosjektleder: Avtale jf Koordinator i prosjekteringsfasen: Koordinator i gjennomføringsfasen: Hovedbedrift: Hovedentreprenør: Verneombud / vara hos hovedentreprenør: Underentreprenører Evt. verneombud for disse 5

6 Punkt nr. Innhold: 1 Riggplan 2 Avstenging av byggeplassen 3 Skilting av byggeplassen 4 Maskiner, kraner, utstyr, 5 Graving, bergarbeid (sprenging), undervannsarbeid 6 Orden og Ryddighet 7 Stillaser, stiger m.m. 8 Kjemisk helsefare 9 Samordning med andre virksom-heter på eller i nærheten av bygg- og anleggsplassen. 10 Fremdriftsplan 11 Ulykkesberedskap 12 Avviksregistrering og avviksbehandling 13 Bruk av verne- og helsepersonale 14 Bruk av personlig verneutstyr 15 Aktuelle lover og forskrifter Merk: Opplistingen over aktuelle emner/områder som det skal tas hensyn til i HMS-planen er ikke uttømmende. Planen må tilpasses den enkelte bygg- og anleggsplass. Planen er kun et forslag til hvordan dette kan gjøres. HMS plan må være en del av rammebetingelsene i prosjektet. 1. Riggplan BHF (byggherreforskriften) Best. Nr 534 Personalrom Arbeidsstasjoner (armeringsstasjoner o.a.) Adkomstveier til arbeidsplassen Situasjonsplan Det skal tilrettelegges med personalrom tilpasset det største antall arbeidstakere ved bygg-/anleggsplassen, herunder toaletter, lompe-rom og spiserom. Renholdsplan for personalrom skal være tilstede. Skal tilrettelegges på en best mulig måte ut fra arbeidstakerens helse og sikkerhet. Bør være innen rekkevidde for kran. Det skal tilrettelegges for sikker oggod adkomst til bygg- /anleggs-plassen for arbeidstakerne samt inntransportering av materialer ogutstyr. Det må sørges for rømn.veger Oversiktstegning som viser den fysiske innretning av bygg-/ anleggsplassen med plan for lager og avfallsdeponering. Før oppstart og tilpasses underveis i byggperioden. Før oppstart kontinuerlig tilpassing ved behov. Ved oppstart endres ved behov. Før oppstart 2. Avstenging av bygg-/anleggsplassen Best.nr. 534 Sperring Sikring mot publikum forøvrig Bygg-/anleggsplassen skal være avsperret og utilgjengelig for uvedkommende (risikovurderes). Gangveier og fortau i tilknytning til bygg-/anleggsplassen skal være godt merket slik at publikum aldri er i tvil om hvor de kan-/ikke kan gå. Ved oppstart Ved oppstart justeres underveis. 6

7 3. Skilting og signalgiving Best.nr. 534 Skilting mot publikum Skilting på bygg- /anleggsplassen Bygg-/anleggsplassen skal skiltes forsvarlig mot publikum med nød -vendige fareskilt, forbudskilt og påbudskilt. (f.eks. adgang forbudt, fare for kryssende anleggstrafikk, sprengningsarbeid pågår). Bygg-/anleggsplassen skal utstyres med skilting gjeldende påbud, farer, førstehjelpsutstyr og brannvern-midler. Forhåndsmelding. Ved oppstart justeres ved behov. Ved oppstart 4. Maskiner, utstyr og kraner Bruk av arbeidsutstyr Best.nr. 555 Sertifikater/periodisk kontroll Personløftere (lifter) Bygningssager og annet utstyr som nevnt i i forskrift 555 Før maskiner, arbeidsutstyr og kraner med krav til sert. oppl, dok.oppl. og periodisk kontroll (ref forskr og ) settes i drift, skal denne dokumentasjonen være i orden. Dokumentene eller kopier av disse skal være tilgjengelige på bygg-anleggs-plassen. Førere av slike innretninger skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring, og innretningen skal være sertifisert og dokumentasjon skal finnes på bygg- og anleggsplassen. Dette utstyret skal være utstyrt mednødvendige (foreskr evne)sikkerhetsinnretninger, og alle brukere skal ha dok. opplæring for aktuellt utstyr. Før maskin/kran tas i bruk. Før innretningen tas i bruk Før innretningen tas i bruk. 5. Bergarbeid, graving, sprenging, undervannsarbeid Henvisning: Lov om eksplosive varer, og veiledning til forskrift om eksplosive varer av 26. juni 2002, kap 10. Bruk. 6. Orden og ryddighet Ryddighet Bergarbeidsforskriften best.nr. 547 Grøfteforskriften best.nr. 151 Dykkerforskriften best.nr. 511 Lagring og dep. av masser. Grunn- undersøkelser, spesiellt ved fylling i vann. Sprengingsplan, lagring av sprengstoff og varslingsrutiner. (sørge for egne risikovurderinger) Arbeidsplassen skal til enhver tid holde høy standard hva angår orden og ryddighet. Spesielt viktig rundt sager og arbeidsstasjoner. Kildesortering av avfall og hvor dette skal leveres. Prosedyrer må finnes på plassen før oppstart Før oppstart 7

8 7. Stillaser, stiger m.m. Best.nr. 500 og best.nr. 555 Montering, ombygging og demontering. Skilting Kontroll Generelt Dette arbeidet skal bare utføres av fagkyndig(e) person(er), og skal utføres i henhold til best.nr. 500 krav og etter monteringsveiledning og egen instruks. Monteringsanvisning skal foreligge. Instruks for stillasmontør skal foreligge fra arbeidsgiver. Uansett skal alle stillaser være i forskriftsmessig stand før de tas i bruk. Stillas skal ikke tas i bruk før det er kontrollert og skiltet med grønt skilt med innhold, jf. best.nr. 500, 16. Stillas skal kontrolleres før det tas i bruk og med jevne mellomrom under bruk. Ellers skal kontroll foretas etter uvær eller andre forhold som kan ha påvirket stabilitet og styrke. Det skal ikke foretas ombygginger av andre enn den person som har ansvaret for stillaset, jf. skiltingen. Stiger NB. Ikke beregnet og arbeide fra, men som adkomst. 8. Kjemisk helsefare Best.nr. 565 Stoffkartotekforskriften Dokumentasjon Bruk av kjemikalier Det skal foreligge HMS-datablad for giftige eller andre helsefarlige stoffer som er i bruk på B/A plassen som tilfredsstiller kravene i forskriften. Disse skal være tilgjengelig på bygg- og anleggsplassen. Det skal alltid tas forholdsregler ved bruk av kjemikalier ut fra beskrivelsen i HMS-databladet for det aktuelle stoffet. Når stoffene blir tatt i bruk.. 9. Samordning med andre virksomheter på eller i nærheten av byggeplassen Informasjon Vernetjenesten Tilpasning Eventuelle arb.givere/naboer i nærheten av bygg-/ anleggsplassen må informeres godt om den aktivitet som kan få innvirkning på deres arbeid/situasjon (støy-støvavstenging av vann, strøm, ventilasjon o.a.) Beskrivelse av informasjonsmetode. Vernearbeidet skal samordnes der det er flere arbeidsgivere på samme arbeidssted, jf. AML 15. Det må foreligge vernerundeplan. Verneombud må gis nødvendig opplæring(40 t kurs) og info. Spesielt støyende arbeider må forsøkes lagt til tider slik at andre virksomheter i nærheten blir best mulig skånet, ref. punkt Informasjon Best.nr. 534 Før oppstart. Ved oppstart og løpende. 8

9 10. Fremdriftsplan for bygget Best.nr. 534 Fremdriftsplan Det skal før oppstart og senest ved oppstart utarbeides fremdriftsplan for bygg-/anleggsarbeidene. Planen skal til enhver tid oppdateres med endringer. Planen skal ta hensyn til all aktivitet, også arbeidstidsplaner/ skiftordninger. Senest ved oppstart. 11. Ulykkesberedskap Varsling- og beredskap Førstehjelputstyr Arbeidsmiljøloven 20 og 21 Varsling om alvorlig ulykke skal varsles umiddelbart til ambulanse/ lege på tlf Politi skal varsles tlf. 112 og det lokale arbeidstilsyn skal varsles. Det skal utarbeides egen varslingsplan til oppslag. Beredskapsplan ved ulykke, brann og eksplosjon skal utarbeides for bygg- /anleggsplassen. Det skal opprettes godt merket plass til oppbevaring av fø rste- hjelpsutstyr. Innhold i fø rstehjelpsutstyr sjekkes regelmessig. Varslings- og beredskapsplan skal utarbeides før oppstart. Ved oppstart og fortløpende. 12. Avviksregistrering og avviksbehandling Det må finnes skriftlige rutiner for avviksregistrering og behandling av avvik i forhold til den HMS-plan som foreligger. Ved oppstart og fortløpende. 13. Bruk av verneog helsepersonale Verne- og helsepersonale Forskrift om (VHP)verne- og helsepersonale, best.nr. 518 Hovedentreprenør kaller inn verne- og helsepersonale til å delta på vernerunder for med dette å kunne kartlegge og forebygge helseskader hos de ansatte på byggeplassen. ( også for å øke bestillingskompe-tansen i B/A når det gjelder VHP) Ved behov. 14. Bruk av personlig verneutstyr Hjelm Vernefottøy Forskrift om bruk av personlig verneutstyr, best.nr. 524 Alle ansatte ved byggeplassen forplikter seg gjennom egen avtale å bruke hjelm. Alle ansatte ved byggeplassen forplikter seg gjennom egen avtale å bruke vernefottøy. 9 Ved oppstart.. Ved oppstart.. Åndedrettsvern Brukes ved behov. Briller Hørselvern Brukes ved kapping og skjæring med vinkelsliper skjærebrenner. Brukes ved pigging/blanding av betong/ kjemikalier ellers ved behov. Skal pålegges brukt i alle arbeidssituasjoner, hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for skadelig støy. Et naturlig spørsmål for en byggherre bør være: Hvis en engasjerer en bedrift som har et tvilsomt forhold til HMS lovgivningen, hvilken garanti har en da for at en får kvalitet på produktet?

10 15. Aktuelle lover og forskrifter Arbeidstilsynets publikasjonskatalog Arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynets publikasjonskatalog Best.nr. 1 Forskrift om graving og avstiving av grøfter av 19. november 1985 Best.nr. 151 Veiledning om førstehjelpsutstyr Best.nr. 176 Forskrift om asbest av 16. august 1991 Best.nr. 235 Forskrift om vernetjenesten og arbeidsmiljøutvalg 1995 Best.nr. 321 Arbidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning eller bygningsmessige endringer Best.nr. 324 Skjema om forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass Best.nr. 369 e Forskrift om Regionale verneombud for bygg- og anleggsvirksomhet Best.nr. 404 Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (stoffkartotekforskriften) Best.nr. 565 Forskrift om stillaser, stiger, arbeid på tak m.m. Best.nr. 500 Forskrift om dykking Best.nr 511 Forskrift om verne- og helsepersonale av 21. april 1994 Best.nr. 518 Støy på arbeidsplassen Best.nr. 398 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygg- og anleggsplasser (byggherreforskriften) av 21. april Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) av 6. desember Best.nr. 534 Best.nr. 544 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr av 26. juni Best.nr. 555 Eventuelle andre aktuelle forskrifter/lover (de andre HMS-lovene) Trykte publikasjoner kan kjøpes/bestilles hos: Gyldendal Akademisk, tlf En egen forskriftssamling for bygg og anlegg kan bestilles fra Byggenæringens Forlag: Elektroniske dokumenter kan lastes ned i pdf-format fra nettstedet: 10

11 Derfor tjener BYGGHERREN på forskriften Den medvirker til å fjerne ulykker og uønskede hendelser i B/A - bransjen. Den gir kompetente samarbeidspartnere i prosjekterings- og gjennomføringsfasen. Den fører til forbedret prosjektering, planlegging, totalkvalitet og økonomi. Den gir stor trygghet mot forsinkelse i byggesaksbehandlingen. Den gir en smidig og effektiv byggeprosess. Den fører til klarere ansvars- og myndighets-forhold. Den ivaretar egen rettssikkerhet. Den gir byggherren en overordnet forpliktelse til å påse at for- skriftens bestemmelser følges. 11

12 Eksempel på bruk av mal for HMS-plan Et tenkt prosjekt Produksjonsbedrift as har for liten lagerkapasitet, både ute og inne og ønsker å bygge et nytt lager på nabotomta, som de er eiere av. Tomta er tidligere regulert til formålet og er på ca 5000 m 2 (se figur). De vil opparbeide og planere hele tomten, slik at den kommer på samme høyde som tomta til hovedbedriften, ca kote 3 over normalvannstand. På tomta skal de bygge et lagerlokale basert på prefabrikkerte betongelement på ca 300 m 2 med utvidelsesmuligheter i lengderetningen, pluss personalrom bestående av et kontor, en garderobe og et spiserom for inntil 4 lagerarbeidere i framtiden. Det aktuelle arealet ligger mellom sjøen og en svært trafikkert fylkesvei. Området har spredt bebyggelse og det er en barneskole i utkanten av tettstedet. Ca 50 % av tomta består av morenemasser med noe jord oppå. I den sydligste delen er det ca 30 % fjell som stiger opp fra ca kote 3m til kote 7m over normalvannstand. Ca 20 % av tomta består av sjø og fjære som delvis blir satt under vann ved storflo. I det nordøstlige hjørnet av tomten, i tilknytning til hovedbedriften, er det etablert parkeringsplass for de ansatte på ca 400 m 2 som ligger på ca kote 4 m som er asfaltert og skal beholdes. Molo SJØ Nedlagt gårdsbruk Fjell Fylles sjø Nytt lager Park.- plass Ute-lager Kontor Admin. Produksjonsbedrift A/S F y l k e s v e i Privat hus Privat hus Privat hus Skole Produksjonsbedrift as har engasjert prosjekteringsfirmaet Proffprosjekt as, til å ta seg av prosjektering og byggeledelse av hele arbeidet. De har inngått skriftlige avtaler om at Proffprosjekt as skal håndtere alt som angår oppfølging og etterlevelse av Byggherre-forskriften. De har fått fullmakter til å utarbeide anbudsdokumenter og sørge for at forhåndsmelding til Arbeidstilsynet blir sendt i rett tid og at HMS-plan blir utarbeidet. Sivilingeniør Per Proff har vært prosjektleder og ingeniør Pål Prosjekt har vært HMSkoordinator under prosjekteringen og de vil inneha samme ansvar under utførelsesfasen. 12

13 I planleggingsfasen har de sett at de har en del risikomomenter de må ta hensyn til, her nevnes: Det er en barneskole i nærheten, anlegget ligger ved trafikkert vei, det må sprenges ca 2500 m 3 med fjell som delvis skal fylles i sjø med dybde inntil 5 m (grunnundersøkelser er utført). Vann- og kloakkgrøft blir ca 3m dyp ved passering av parkeringsplassen som består av løsmasser. Lagerbygget skal ha en innvendig takhøyde på 6 m og det skal monteres en traverskran i bygget, dette vil medføre at mye av monteringsarbeidet vil foregå i høyden. Det vil hele tiden være maskiner av forskjellige slag, til stede under anleggsperioden. Prosjektet er delt i to entrepriser, en for grunnarbeid og en for lagerbygget, med felles HMS- og fremdriftsplan. Ingeniør Pål Prosjekt skal lage HMS-plan og sende inn forhåndsmelding (og skal sørge for oppdatering under utførelse), HMS-planen og fremdriftsplanen sendes ut sammen med anbudspapirene og skal være en del av rammebetingelsene for prosjektet. Eksempel på HMS-plan Mål Byggherrens mål er at prosjektet skal utføres uten skader på personer, materiell eller miljø, i samsvar med lover og regler. Denne HMS plan skal være et instrument, som et minimum angående HMS, for alle deltakere prosjektet. Organisasjon Byggherre: Produksjonsbedrift as v/ Alf Produksjon Prosjektleder planfase: Proffprosjekt as v/ Per Proff Prosjektleder utførelsesfasen: Proffprosjekt as v/ Per Proff Koordinator planfase: Proffprosjekt as v/ Pål Prosjekt Koordinator utførelsesfasen: Proffprosjekt as v/ Pål Prosjekt Hovedbedrift: Se under: Samordning HMS 15 ansvar. Fremdrifts- Oppstart 1.april plan Rigging brakker m/vann-kloakk på P-plass april Inngjerding av område april Avdekking og bortkjøring av jord april Graving for vann, kloakk og kabler april Legging rør og kummer overflatevann 15.juli-5.august Boring kan starte 10. april Sprengningsarbeider-fylling sjø/molo 25. april -15.juli* Graving for fundament lager juli Støping fundament lager 15.juli-1.august Støping gulv lager/personal august Montering betongelementer 10.aug.-1.september Mont. kranbaner og traverskran september Montering av tak september Asfaltering september Lagerbygg eks. personalrom ferdigstilles 15.november Personaldel ferdigstilles 31.desember *Legg merke til at sprengningsarbeidet ikke starter før hele området er permanent inngjerdet. 13

14 Dokumentasjon for sertifisering og opplæring for bruk av alt arbeidsutstyr skal til en hver tid finnes på anlegget, og fremvises til prosjektledelsen før det taes i bruk. Ved bruk av boltepistol og spikerpistoler skal det utarbeides spesielle instrukser med vars- ling og informasjon, som fremlegges koordinator for godkjenning før slikt arbeid igangsettes. Riggplan Avstengning av anleggsplassen Skilting på og ved anlegget Maskiner, utstyr, kraner og lifter Grøftearbeid Bergarbeid Anbyder grunnarbeid skal holde og ha ansvar for drift av brakker på anlegget, bestående av garderobe, dusj, toalett og spiserom med godkjent plass for inntil 10 personer. Det skal i riggen være kontorplass for prosjektledelse med minimum 8 m 2, og kontorplass til utførende med et tilsvarende areal. Alle på anlegget skal benytte denne riggen og skal være i drift til ferdigstillelse, riggen plasseres på parkeringsplassen etter vedlagt skisse. Riggen skal ha renhold minst 2 dager i uken. Vann og kloakk tilknyttes provisorisk til Produksjonsdrift as. Riggen skal inneholde godkjent førstehjelpsutstyr, båre, brannslukningsutstyr, fast telefon og internettilkopling. Anbyder for grunnarbeid sørger for bygge-skap for strøm med kapasitet på 63 Amp ved rigg. Lagringsplass for sprengstoff og drivstoff avtales etter regler gitt fra DSB og kommunal myndighet og dokumentasjon for dette skal være prosjektledelsen i hende før oppstart. Under etablering og før riggen kan taes i bruk kan personalrom hos Produksjonsdrift as benyttes. Containere for avfall plasseres etter behov etter lokale regler (husk spesielt emballasje etter sprengstoff og smøreprodukter). Prosedyrer for ovenstående skal være tilgjengelig for alle på riggen. I den grad at det blir behov for overnatting av tilreisende personell skal pensjonat Nattro benyttes (etter inngått avtale), campingvogner på eller ved anlegget er ikke tillatt. Hele området gjerdes inn med 2,5 m høyt nettinggjerde, med låsbar port, som skal stå permanent. Før nettinggjerdet er ferdig skal det brukes lette plastnettinggjerder for avstengning av anleggsområdet. Anleggsområdet skiltes med: Anleggsområde uvedkommende adgang forbudt! Ved fylkesveien settes skilt opp om anleggsarbeid og sprengningsarbeid (med angivelse av signal før sprengning). Ved riggen settes opp: Forhåndsmelding, plakat om førstehjelpsutstyr, brannutstyr og plakat om påbudt bruk av hjelm vernesko. Når det fjellbores skal det skiltes med påbudt bruk av hørselsvern på anlegget. I grøft over parkeringsplass hvor vann og kloakk skal legges, vil dybden på grøften bli nærmere 3 m i en lengde på ca 30 m. Her skal det brukes godkjente grøftekasser eller lignende under arbeidet, for å få minst mulig skade på eksisterende asfalterte parkeringsplass. Husk avstengning og rømningsveien iht. forskrift best.nr. 151, Graving og avstiving av grøfter. Det skal utarbeides i henhold til Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, fra DSB: Kapittel 10, Bruk ( ), prosedyrer for alt arbeid i tilknytning til sprengningsarbeid og fremlegges for prosjektledelsen før arbeidet settes i gang. Her nevnes skriftlig sprengningsplan med: Tillatelser, sertifikater, boremønster, salveplaner, rystelser, varslingsplaner, signalgiving, håndtering av pilsalver og dekningsplaner. Anbyder utarbeider informasjon om arbeidet til alle mulige berørte naboer (spesielt til skole) etc. Alt sprengningsarbeid skal kun foregå mellom kl og Det skal ikke sprenges mellom kl og pga skoleslutt, og det skal ikke sprenges, bores eller utføres annet støyende arbeid mellom kl og eller på lørdager og søn-helligdager. 14

15 Stillaser, stiger, lifter Fylling i sjø Kjemisk helsefare Samordning HMS 15 ansvar Ulykkesberedskap Det skal brukes godkjente stillaser, montert av godkjente montører på anlegget. Stiger skal brukes forskriftsmessig og kun til adkomst. Entreprenøren utarbeider instrukser og kontrollrutiner for alt arbeid i høyden, og med plan over hvor og når stillaser eller lifter vil bli brukt, og legges fram for prosjektledelsen før oppstart. Entreprenør utarbeider egen risikoanalyse- og egen utførelsesplan for dette arbeidet og fremlegges koordinator for godkjennelse før oppstart. Ved bruk av kjemiske, giftige og helsefarlige stoff skal det finnes produktdatablad og instruks for bruk og lagring på anlegget før de taes i bruk. Anbyder grunnarbeid skal ha ansvaret for samordning av HMS på anlegget, inntil grunnarbeidet er ferdig. Deretter skal anbyder for lagerbygget ta over. Anbydere skal utarbeide vernerundeplaner med sjekklister som skal godkjennes av prosjektledelsen før oppstart. Vernerunde skal gåes minst hver 14. dag, sammen med HMS- koordinator, ansvarlig arbeidsgiverrepresentant og verneombud for sitt verneområde. Anbydere skal stille med verneombud med godkjent 40 timers-kurs og dette skal dokumenteres. Alle ved anlegget skal ha en innføring i denne HMS-plan, som skal gis av HMSkoordinator. HMS-planen skal henge på veggen i spiserom. Alvorlige ulykker skal varsles umiddelbart til lege/ ambulanse på tlf Politiet skal varsles på tlf Lokalt Arbeidstilsyn kontaktes. Ved ulykke/ uhell med sprengningsarbeid skal DSB varsles i tillegg. Anbydere utarbeider plan for ulykkesberedskap som skal henges opp i spisesal, med hvem som har ansvar for oppfølging av førstehjelpsutstyr og brannvernutstyr etc. Avviksregistr- Alle avvik i henhold til denne HMS-plan skal registreres og skal taes opp på vernemøte ering og avviks- etter vernerunder, og det skal utarbeides planer med ansvarlige for å unngå gjentakelser. håndtering Personell fra aktuell bedriftshelsetjeneste bør inviteres med i dette arbeidet. Bruk av personlig verneutstyr Internkontroll, arbeidstid og BHT/VHP Alle på anlegget skal bruke hjelm, vernesko og CE-godkjent vernetøy. Vernebriller skal brukes ved all form for kapping og skjæring med vinkelsliper/ skjærebrenner, og ved all bruk av verktøy/maskiner som kan gi sprut eller splinter. Åndedrettsvern skal brukes ved behov eller etter instruks. Instrukser for ovennevnte arbeid skal alle entreprenører ha på anlegget. Anbydere skal legge fram sine IK-system, også for sine underentreprenører, og relevante dokumentasjoner skal alltid være på anlegget. Alle skal ha godkjente arbeidstidsplaner etter loven, all overtid skal registreres, og lister for overtid skal leveres prosjektledelsen hver uke. All overtid skal betales med tillegg etter loven eller etter inngåtte tariffavtaler, og skal kunne dokumenteres på forlangende av prosjektledelse. Alle skal kunne vise frem godkjente arbeidsavtaler med sine ansatte. Dokumentasjon for tilknytning til BHT/VHP skal for alle virksomheter med ansatte fremlegges for prosjekt-ledelsen. Alle engasjerte virksomheter skal dokumentere hvordan og når de registrerer avvik, og hvordan de håndterer avvik iflg. IK- forskriften. Alle registrerte avvik i pro-sjektet skal tas opp på vernemøtene etter vernerunder. 15

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer;

Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer; mål Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer; påvirkning som fører til psykisk helseskade helseskadelige ergonomiske forhold helseskadelig

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Lillestrøm

Lillestrøm Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Lillestrøm 07.12.2010 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Skriv

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen

SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen sidenr. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 MÅLSETTING... 3 2 BEGREPER OG DEFINISJONER... 4 3 ORGANISERING AV SHA-ARBEIDET... 5 3.1 Generelt...

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GRILSTADFJÆRA VVA OG FJERNVARME DEL 1

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GRILSTADFJÆRA VVA OG FJERNVARME DEL 1 GRILSTADFJÆRA VVA OG FJERNVARME DEL 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3.

Detaljer

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4.1. Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter kalt

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 2014-02-25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Munkegata endring etter buss

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Munkegata endring etter buss Munkegata endring etter buss INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER...

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

SHA-PLAN. Hanøytangen

SHA-PLAN. Hanøytangen SHA-PLAN I henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) og Arbeidsmiljøvernloven (AML). PROSJEKT: Renseanlegg Hanøytangen BYGGEPLASSENS ADRESSE:

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra SHA-PLAN ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra 05.01.2016 INNHOLD 1. MÅLSETTING 2. ORGANISASJON 3. EKSISTERENDE FORHOLD 4. FOREBYGGENDE TILTAK/ FREMDRIFTSPLAN 5. SPESIELLE RISIKOFORHOLD

Detaljer

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 HMS i prosjekt og Arbeidstilsynets ønsker Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet/NTNU

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

SHA-plan Vannforsyning Bjergøy

SHA-plan Vannforsyning Bjergøy IVAR SHA-plan Vannforsyning Bjergøy 02 01 01.03.16 Utarbeidet 03.06.16 JHA Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Ajourhold og distribusjon 4 3 Beskrivelse

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: G-205 Prestmoen Haraldreina, gang- og sykkelveg

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: G-205 Prestmoen Haraldreina, gang- og sykkelveg Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: G-205 Prestmoen Haraldreina, gang- og sykkelveg Ansvarsnr.: 435 975 Arkivkode: 2014/1368 10.07.14 Side 2 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave: 1 Dato: 2012-06-19 11972 TS3-08 SHA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave/dato: 1 / 2012-06-19 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE. HMS-rådgiver Tore Jevnaker

BONDEN SOM BYGGHERRE. HMS-rådgiver Tore Jevnaker BONDEN SOM BYGGHERRE HMS-rådgiver Tore Jevnaker HMS i byggeprosjekter Byggherren har plikter og ansvar iht Kongelig resolusjon av 21. april 1995. Sørge for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje Vedlegg nr. 3: Mal for HMS-plan INNHOLD: 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Framdrift 4. Eksisterende forhold 5. Orientering om byggeplassen 6. Spesielle risiki 7. Avfall 8. Orden og renhold 9. Handlingsplan

Detaljer

Oppgraderte Byggherreforskrift

Oppgraderte Byggherreforskrift Oppgraderte Byggherreforskrift f HMS-rådgiver Roar Skjetne Antall yrkesskader i bygg- og anlegg 3000 2500 2000 oppføring av bygninger an ntall 1500 1000 500 anleggsvirksomhet spesialisert bygge- og anleggsvirsomhet

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

NA-rundskriv 2005/16. Tiltak for å unngå sprengningsulykker. Senioringeniør Arild Neby Statens vegvesen Region øst

NA-rundskriv 2005/16. Tiltak for å unngå sprengningsulykker. Senioringeniør Arild Neby Statens vegvesen Region øst NA-rundskriv 2005/16 Tiltak for å unngå sprengningsulykker Senioringeniør Arild Neby Statens vegvesen Region øst NA-rundskriv 2005/16 Namsosulykken skjerpede rutiner og krav som etterspill Senioringeniør

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 23.12.2011 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 950 ansatte 250 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen Norges 7. største entreprenør 2 mrd. kroner i omsetning 900 ansatte 200 ingeniører og teknikere 650 håndverkere

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1 1 Hva skal vi snakke om Vårt fokus sikkerhet på arbeidsplassen under anleggsperioden Regelverket Byggherreforskriften Arbeidsplassforskriften kap. 6 Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 og 27 Kommunens

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

Visualisering av god HMS på byggeplassen Endringer av holdninger Praksis/oppfølging

Visualisering av god HMS på byggeplassen Endringer av holdninger Praksis/oppfølging 12. November 2007, Tekniske Foreningers Servicekontor HMS for hele bygge- og anleggsprosessen på byggeplassen Endringer av holdninger Praksis/oppfølging av Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS Bakgrunn

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen VA-sanering sone 6.8 Strømmen Byggherre: Skedsmo kommune Kommunalteknisk avdeling Dato Rev. nr. 13.02.13 0 Nytt dokument Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 06.09.2013 BackeGruppen Virksomhet innen entreprenør, prosjektutvikling og eiendom 3 mrd. kroner i omsetning 1000 ansatte 300 ingeniører

Detaljer

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass SAMORDNINGSANSVAR Dag Henning Bredesen HMS-sjef Region Oslo Bygg NCC Construction AS NCC Construction AS 2007-11-13 1 AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass Ansvar for den enkelte virksomhet Medvirke

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Bergsprengningskurs for geologer og kontrollingeniører

Bergsprengningskurs for geologer og kontrollingeniører Bergsprengningskurs for geologer og SHA ved bergsprengningsarbeid 03.05.2011 Foreleser: Leif-Henning Eldevik Eldevik Rock Consult A/S SHA på bygge- og anleggsplasser Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Moss Lufthavn Rygge Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) INNHOLD: Del A VURDERINGER I PLANFASEN Del B RISIKOANALYSE Del C AVKLARING

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Uoffisiell utskrift er kun

Detaljer

Bergsprengningskurs for geologer og kontrollingeniører

Bergsprengningskurs for geologer og kontrollingeniører Bergsprengningskurs for geologer og Regelverk som styrer bergsprengningsarbeid 03.05.2011 Foreleser: Leif-Henning Eldevik Eldevik Rock Consult A/S Regulering av sprengningsarbeider Staten regulerer hva

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Kursdagene 8. januar 2009 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Bakgrunnen for forskriften EF-direktiv 92/57/EØF om gjennomføring av minimumskrav til sikkerhet og helse på

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 Byggherre: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3

Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 Byggherre: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3 Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 BYGGHERRENS SHA-PLAN Innhold Side 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3 4 FREMDRIFT 3 5 EKSISTERENDE FORHOLD 3 6 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

Høringsfrist: 2010-08-16

Høringsfrist: 2010-08-16 Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: Byggblankett 8440 A Byggblankett 8440 B Byggblankett 8440 C Byggblankett 8440 D Høringsfrist: 2010-08-16 Byggherreforskriften - Oversikt Byggherreforskriften

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg

HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg Terje Bakke, HMS Rådgiver Skanska Norge AS 1 HMS ansvar på bygg- og anleggs prosjekter 3 1 Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og kontrollere

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll

Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulfseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA krav og SHA plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt: Byggherre: Anleggsplass: Primærrensing Nedre Romerike Avløpsselskap IKS Fjellhall Revisjonsoversikt: 1 Anskaffelse Primærrensing

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 30.09.2010 1 REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 De viktigste endringene i byggherreforskriften Hva gjelder for nettselskapene? Hvordan dokumentere oppfølging av byggherreforskriften? 30.09.2010

Detaljer