Brukerhåndbok. dynadock. computers.toshiba-europe.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. dynadock. computers.toshiba-europe.com"

Transkript

1 dyadock computers.toshiba-europe.com

2 Ihold Iledig...10 Fuksjoer...10 Frotpael...11 Bakside...12 Toppael...13 Datamaskikrav...13 Moterig...13 Istallasjo...14 Istallere drivere...14 Bakgrusverktøyprogram...16 Kople dyadocke til datamaskie...17 Avistallere...19 Bruke dyadocke...20 Utdokkigskapp...20 USB 2.0-porter...21 Etheret-kotakt...21 Mikrofokotakt...22 Hodetelfokotakt...22 Kotakt for sterolije ut...22 Videokotakt (VGA og DVI)...28 Slik påvirker vete-, hvile- og dvalemodus ehetee som er koplet til dyadock...33 Bruke dyadock -verktøyet...34 Løs ut dokkstasjoe...34 Løs ut dokkstasjoe og gå i hvilemodus...36 Edre istilligee for dyadock-verktøyet...37 Velge lydehet...39 Velg Update Support (Oppdaterigsstøtte)...40 Velg Hjelp...41 Velg Om...41 Spesifikasjoer...42 NO-2

3 Lovbestemte krav FCC-iformasjo FCC-merkad: Overholdelseserklærig Dette utstyret er testet og fuet å overholde greseverdiee for digitale utstyrseheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse greseverdiee er bereget på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig radioforstyrrelse ved istallasjo i boligmiljø. Utstyret geererer, bruker og ka avgi radiofrekveseergi. Hvis det ikke istalleres og brukes i overesstemmelse med istruksee, ka utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommuikasjo. Det ka likevel ikke garateres at slik forstyrrelse ikke vil kue oppstå ved e gitt istallasjo. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket ka avgjøres ved å slå utstyret av og på igje, oppfordres brukere til å søke å avhjelpe forstyrrelse med ett eller flere av følgede tiltak: Flytte mottakeratee, eller orietere de aerledes. Øke avstade mellom utstyret og radio- eller TV-mottakere. Kople utstyret til e ae elektrisk krets e de som radio- eller TV-mottakere er tilkoplet. Ta kotakt med forhadlere eller e erfare radio/tv-istallatør for hjelp. ADVARSEL: Edriger eller modifikasjoer som blir gjort på dette utstyret, og som ikke er uttrykkelig godkjet av TOSHIBA eller partee som er godkjet av TOSHIBA, ka frata brukere rette til å bruke utstyret. FCC-krav Dette utstyret er testet og er i samsvar med del 15 av FCC-regelverket. Bruk av ehete er uderlagt følgede to betigelser: (1) Dee ehete skal ikke føre til skadelig iterferes. (2) Dette utstyret skal akseptere all iterferes, ikludert iterferes som ka føre til uøsket virkemåte for utstyret. Kotakt Adresse: TOSHIBA America Iformatio Systems, Ic Irvie Boulevard Irvie, Califoria Telefo: 1 (949) NO-3

4 EU-overholdelseserklærig Dette produktet og evetuelt medfølgede tilleggsutstyr er merket med CE, og samsvarer derfor med de harmoiserte europeiske stadardee som er beskrevet i lavspeigsdirektiv 73/23/EC og EMC-direktiv 2004/108/EC. Asvarlig for CE-merkig: Produset: TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, Neuss, Tysklad. Toshiba Corporatio, 1-1 Shibaura 1-chome, Miato-ku, Tokyo, , Japa Du fier de fullstedige CE-samsvarserklærige for EU på: Juridisk tekst for arbeidsmiljøet i EU-lad Elektromagetisk kompatibilitet (EMC) for dette produktet er kotrollert for dee produktkategorie i husholdiger, kotorer og lettere idustrimiljøer. Adre arbeidsmiljøer er ikke kotrollert av Toshiba, og bruk av dette utstyret i slike miljøer ka være forbudt eller ka ikke abefales. Mulige kosekveser av å bruke dette produktet i ikke kotrollerte driftsmiljøer ka blat aet være: Iterferes mellom adre produkter og dette produktet i ærhete med midlertidig fuksjosfeil eller tap av data som resultat. Eksempel på ikke kotrollerte driftsmiljøer og beslektede råd: Tygre idustrimiljøer (for eksempel miljøer med e trefasespeig på 380 V). Fare for iterferes for dette produktet på gru av kraftig elektromagetisk felt, spesielt i ærhete av stort maskieri eller strømforsyigseheter. Medisiske miljøer: Overholdelse av det medisiske produktdirektivet (Medical Product Directive) er ikke kotrollert av Toshiba, og dette produktet ka derfor ikke brukes som medisisk produkt ute ytterligere kotroll. Bruk i valige kotormiljøer, f.eks. sykehus, skal ikke være et problem hvis det ikke er oe begresiger fra asvarlig ledelse. Dette produktet er ikke godkjet som et medisisk produkt i hehold til det medisiske produktdirektivet, Medical Product Directive 93/42/EEC. Bil i bevegelse: Se etter i eierveiledige for aktuelt kjøretøy for råd agåede bruk av dette produktet (kategori): Flymiljøer: Følg istruksjoee som flypersoellet gir, år det gjelder begresiger for bruke. Ekstra miljøer som ikke er relatert til EMC Utedørsbruk: Som valig hjemme-/kotorutstyr har ikke dette produktet spesiell motstad mot fuktighetsitregig, og er ikke støtsikker. Eksplosiv atmosfære: Bruk av dette produktet i slike spesielle driftsmiljøer (Ex) er ikke tillatt. NO-4

5 WEEE-iformasjo Følgede iformasjo gjelder bare for EU-lad: Kasserig av produkter Søppelspaet med hjul med et kryss over idikerer at produktet må samles og kasseres separat fra husholdigsavfall. De svarte lije idikerer at produktet kom i salg etter 13. august Ved å samle i produktee og batteriee separat, hjelper du med riktig kasserig av produkter, og hjelper på de måte å forhidre potesielle egative kosekveser for miljø og helse. Hvis du vil ha ærmere iformasjo om isamligs- og resirkulerigsprogrammer som er tilgjegelig i ditt lad, går du til ( eller kotakter ditt lokale kommuekotor eller butikke du kjøpte produktet. Sikkerhetsveiledig Les alltid sikkerhetsveiledige grudig: Produktet må ikke demoteres, modifiseres, skades eller repareres. Gjør ige forsøk på å demotere, modifisere, skade eller reparere produktet (ikludert omformere). Demoterig, modifiserig, skadig eller reparasjo av produktet ka føre til bra eller elektrisk støt, som igje ka føre til alvorlig persoskade. Ta kotakt med e av Toshibas godkjete reparatører ved behov for reparasjo. Hådtere omformere og strømlediger og kotakter Når du hådterer strømledige, følger du forholdsreglee edefor: Aldri tukle med strømledige eller kotakte. Aldri skjøte eller edre på strømledige. Aldri bøye eller vri på e strømledig. Aldri dra i e strømledig for å trekke ut plugge fra e kotakt. Ta alltid tak i selve støpselet. Aldri plassere tuge gjestader på e strømledig. Aldri legge e strømledig gjeom et klempukt som e dør eller et vidu. Aldri plassere e strømledig ær e varmekilde. Kabler må aldri festes eller holdes på plass med spikre, stifter e.l. Ikke forsøk å demotere eller reparere e omformer. Dersom du utfører oe av hadligee over, ka dette føre til skade på kablee og/eller fare for elektrisk støt som igje ka føre til alvorlig skade. NO-5

6 Feste strømledige Se alltid til at ettkabeles støpsel (og skjøtelediges støpsel, hvis dette beyttes) sitter godt i stikkotakte. Dersom de ikke gjør det, ka dette føre til bra eller elektrisk støt som igje ka føre til alvorlig skade. Vær forsiktig dersom du beytter e skjøteledig med flere kotakter. Dersom é kotakt overbelastes, ka dette forårsake bra eller elektrisk støt som igje ka føre til alvorlig skade. Støv på støpselets metallpier eller på pluggfestet Dersom det kommer støv på støpselets metallpier eller på pluggfestet, må du slå av strømme og trekke ut støpselet. Tørk deretter av metallpiee og/eller pluggfestet med e tørr klut. Dersom støpselet ikke regjøres ka dette føre til bra eller elektrisk støt og alvorlig skade. Bruk bare omformer fra TOSHIBA Bruk alltid TOSHIBA-omformere som ble levert med produktet (som kaskje ble levert med datamaskie), eller bruk omformere som er abefalt av TOSHIBA for å ugå fare for bra og adre skader på produktet. Bruk av e ikompatibel omformer ka forårsake bra eller skade på produktet og føre til alvorlig persoskade. TOSHIBA tar itet asvar for skader forårsaket av bruk av ikompatible omformere eller ladere. Beytt riktig strømkilde Omformere må aldri koples til strømkilder som ikke stemmer overes med både speige og frekvese som er oppgitt på ehetes etikett. Dersom det beyttes adre kabler, ka dette føre til bra eller elektrisk støt og alvorlig skade. Bruk bare godkjete strømlediger Bruk alltid eller kjøp strømkabler som overholder lovlige spesifikasjoer og krav til speiger og frekveser i ladet datamaskie brukes i. Dersom det beyttes adre kabler, ka dette føre til bra eller elektrisk støt og alvorlig skade. Berør aldri støpselet med våte heder Støpselet må aldri kobles til eller fra med våte heder. Gjør du det, ka dette føre til elektrisk støt og alvorlig skade. Kveligsfare Små deler som deksler, hetter og skruer må oppbevares utilgjegelig for små bar og babyer. Svelgig av små deler ka føre til kvelig og dødsfall eller alvorlig skade. Dersom e del svelges, må du øyeblikkelig foreta ødvedig førstehjelp og ta kotakt med lege. NO-6

7 Ugå væsker, fuktighet og fremmedlegemer Søl aldri væske i produktet, og utsett det aldri for reg, va, sjøva eller fuktighet. Dersom datamaskie utsettes for væske eller fuktighet, ka dette forårsake elektrisk støt eller bra som igje ka føre til skader på datamaskie eller alvorlige persoskader. Dersom oe av disse problemee ved et uhell skulle oppstå, må du øyeblikkelig: 1. Slå produktet av. 2. Koble omformere fra stikkotakte og produktet. Slå ikke på strømme igje før produktet er udersøkt av e autorisert reparatør. Dersom du ikke følger disse veiledigee, ka dette føre til alvorlige persoskader eller permaet skade på produktet. Produktet må aldri plasseres på svært varme steder Produktet må aldri plasseres der de ka utsettes for svært sterk varme, for eksempel i direkte sollys, i biler ute vetilasjo eller ær over. Dette ka føre til systemsvikt, feil, tap av data eller skade på produktet. Produktet må aldri plasseres på steder med svært lave temperaturer Produktet må aldri plasseres på steder der det ka bli utsatt for svært lave temperaturer. Dette ka føre til systemsvikt, feil eller tap av data. Produktet må aldri utsettes for plutselige temperaturedriger Produktet må aldri utsettes for plutselige temperaturedriger. Dette ka skape kodes, som igje ka føre til systemsvikt, feil eller tap av data. Plasser aldri produktet eller omformere på e varmefølsom overflate Plasser aldri produktet eller omformere på e overflate av tre, møbler eller adre overflater som ka få merker etter å ha blitt utsatt for varme, fordi overflatetemperature på produktet og omformere øker uder ormal bruk. Plasser alltid produktet og omformere på e pla og hard overflate som er motstadsdyktig mot varmeskade. Produktet må aldri beyttes i tordevær Bruk aldri produktet i tordevær år det er koplet til strømettet. Dersom du ser ly eller hører torde, må du øyeblikkelig slå av produktet. Tordevær ka skape overspeig som ka forårsake systemsvikt, tap av data eller skade på maskivare. NO-7

8 Copyright-erklærig Ige deler av dee publikasjoe ka magfoldiggjøres i oe form ute at det er ihetet skriftelig tillatelse. Adre varemerker eller merkeav som omtales her er varemerker eller registrerte varemerker som eies av adre selskaper. Fraskrivelse av asvar Varemerker Iformasjoe i dette dokumetet ka edres ute forvarsel. Produsete kommer ikke med isigelser eller gir ige garatier (uderforstått eller på adre måter) med hesy til øyaktighete og fullstedighete av dette dokumetet, og skal uder ige omstedigheter holdes asvarlig for tap av omsetig eller fortjeeste eller ae kommersiell skade, ikludert, me ikke begreset til, spesiell, tilfeldig, idirekte eller ae skade. Mars 2008, rev. 1.0 Itel, Itel Core, Petium og Celero er varemerker eller registrerte varemerker for Itel Corporatio. Microsoft, Widows og Widows Vista er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporatio i USA og/eller adre lad. AMD, AMD K6, Athlo og Duro er registrerte varemerker eller varemerker for Advaced Micro Devices Icorporated. Etheret er et registrert varemerke og Fast Etheret er et varemerke for Xerox Corporatio. Adobe og Reader er ete registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Icorporated i USA og/eller adre lad. Adre merker og produktav er varemerker eller registrerte varemerker som eies av adre selskaper. NO-8

9 Forholdsregler for Microsoft Widows XP, Microsoft Widows Vista F + F5-fuksjoe som er beskrevet i de elektroiske brukerhådboke for TOSHIBA-datamaskie, styrer bare de itere videokotrollere i datamaskie. TOSHIBA dyadock bruker e avasert videografikkotroller for å vise video på de ekstere skjerme som er koplet til. På gru av begresiger i overførigshastighete for USB 2.0, ka det imidlertid hede at oe deler eller hele DVD-avspillige er lagsom eller hakkete. Dette betyr ikke at det er oe feil med dyadocke. Flytt videoavspillige fra de ekstere skjerme til skjerme på datamaskie for best videoytelse ved visig av DVDer. På Widows XP-systemer ka det hede at DVD-er ikke vises som de skal på e ekster skjerm. Bruk datamaskies iebygde skjerme for å vise DVD-er. Dette produktet støtter ikke 3D-programmer. I oe programvare som bruker bestemte directdraw-kommadoer, for eksempel oe typer 2D-spill, støttes ikke visig på de ekstere skjerme som er koplet til dyadock-e. Hvis du vil spille disse spillee i fullskjerm, foreslår vi at du kopler fra dyadocke. Dette produktet ka ikke gå til DOS-modus i fullskjerm år du bruker e ekster skjerm som er koplet til dyadock-e. De ka hede de itere høyttalere i datamaskie deaktiveres år dyadock-e koples til. Se dele om valg av lydehet for ærmere iformasjo. Lyde ka bli forvregt eller forsiket år du spiller av ekelte mediefiler. Hvis de ikke ka spilles av valig, foreslår vi at du spiller av ute å kople til dyadock-e. Du ka motta e advarsel hvis de ekstere skjerme som er koplet til dyadocke, brukes som primærskjerm, avhegig av datasystemet. USB, prosessorressurser, musebevegelser og adre eheter ka påvirkes uder avspillig av filmer og overførig av store datamegder via dyadocke. NO-9

10 Iledig Fuksjoer Takk for at du kjøpte TOSHIBA dyadock, de uiverselle dokkstasjoe som gjør det mulig å kople skrivebordseheter via é USB-kabel til este e hvilke som helst Widows-basert bærbar datamaski. Dyadocke ka oppgraderes for å holde dyadocke helt på lije med tekologiske fremskritt. Besøk dyadock.com for de yeste oppdaterigee for programvaredrivere. É ekelt USB-kabeltilkoplig til datamaskie. Oppreist og slak desig sparer skrivebordsplass Lett tilgjegelige porter plassert i forkat Støtte video med oppløsig opptil x VESA CVT-stadard (Video Electroics Stadards Associatio Coordiated Video Timig) på ekster skjerm Tillater fjerig uder kjørig (hot swappable). Du ka legge til eller fjere de fleste eheter ute å starte datamaskie på ytt. 7.1-kaalers virtuell surroud-lyd Ikluderer alle video- og lyddrivere for å få deg i gag. Gå til for de yeste oppdaterigee av programvaredrivere Ikluderer TOSHIBA dyadock Utility (TOSHIBA dyadock-verktøy) for å tilpasse dyadock-istilliger Lader opp ekstere USB-eheter med USB-portee på forside som leverer strøm Med utdokkigskappe ka du ekelt og sikkert dokke og utdokke dyadocke fra datamaskie. NO-10

11 Frotpael DC-INN-LAMPE: Lyser blått år omformere levere strøm som de skal. Status-ampe: Viser statuse for dokkig, utdokkig og ladefuksjoer. Dokkig: Bliker grøt uder dokkigprosesse, og lyser grøt år dokket. Utdokkig: Bliker orasje uder utdokkige, og stopper å blike orasje år utdokket. Ladig: Lyser orasje uder ladig. To USB 2.0 som leverer strøm: Kopler til og lader valgte ekstere USB-eheter (for eksempel PDAer, MP3-spillere og mobiltelefoer) selv om de ikke er dokket. 3,5 mm ikotakt for moomikrofo: For tilkoplig av e ekster moomikrofo. 3,5 mm stereohodetelefo ut-kotakt: For tilkoplig av stereohodetelefoer. (Eksempelillustrasjo) Idikatorer og tilkopliger i forkat av dyadocke NO-11

12 Bakside 3,5 mm stereolije ut-kotakt: For tilkoplig av stereohøyttalere. Optisk S/PDIF digital lyd ut-kotakt: Bruk e optisk S/PDIF-kabel (følger ikke med) for å kople til ditt digitale utstyr, for eksempel Dolby Digital Surroud-lydmottaker og -høyttalersystem. Hvis du vil bruke dee kotakte, må di mottaker ha e optisk S/PDIF i-kotakt. 10/100 BASE-TX Etheret: For tilkoplig av Etheret-ettverket via e ettverkskabel (følger ikke med). Fire USB 2.0-porter (type A hukotakter): For tilkoplig av ekstere USB-eheter. VGA video ut-kotakt: For tilkoplig av e VGA-skjerm. Du ka bare bruke é videoport om gage. DVI-D video ut-kotakt: For tilkoplig av e DVI-skjerm. USB-ikotakt: Kopler dyadocke til datamaskie. DC IN 15V DC INN: For tilkoplig av omformere som følger med. Dyadocke krever alltid e ekster omformer for å fugere side de ikke bruker strøm fra USB-busse til datamaskie. Spor for sikkerhetslås: Lar deg kople til e kabellås for å hidre tyveri. (Eksempelillustrasjo) Tilkopliger på bakside av dyadocke NO-12

13 Toppael Utdokkigskapp: Styrer dokkig, utdokkig og ladefuksjoer. Se avsittet Utdokkigskapp på sde 20 for ærmere iformasjo. Datamaskikrav 1,2 GHz-prosessor eller høyere. Det abefales e prosessor i Itel Petium /Celero -serie, AMD K6 /AMD Athlo /AMD Duro -serie eller e kompatibel prosessor (det abefales e Itel Core 2 Duo 2.0 GB-prosessor eller høyere for best videoytelse) 512 MB mie eller høyere (det abefales 1 GB mie eller høyere) USB 2.0-port 30 MB ledig plass på harddiske Moterig 32-biters utgave av Microsoft Widows XP (32-biters utgave) med SP2/SP3 og Microsoft Widows Vista (32- og 64-biters utgave) med SP1 Skyv dyadocke på sokkele som vist edefor. (Eksempelillustrasjo) Moterig av dyadocke og sokkele NO-13

14 Istallasjo Istallere drivere 1. Sett i de medfølgede istallasjos-cde i stasjoe for optiske medier. De kjøres automatisk, og det vises e dialogboks. Hvis autokjørfuksjoe er deaktivert på systemet, starter ikke programmet automatisk. Åpe plate i Widows Utforsker, og dobbeltklikk AutoRu.exe. MERK: Du må kaskje midlertidig deaktivere spioprogramvare eller ativirusprogrammer mes du istallerer drivere. Det abefales også at alle adre programmer lukkes side datamaskie må startes på ytt år drivere er istallert. Du må ha admiistratorrettigheter for å istallere/avistallere verktøyet og drivere. 2. Klikk Oppsett for å åpe istallasjosprogrammet for dyadock-usb. Med istallasjosprogrammet for dyadock-usb er det ekelt å istallere, avistallere og oppdatere drivere. (Eksempelillustrasjo) Istallasjosmeyer for dyadock NO-14

15 3. Klikk Istaller for å istallere de valgte programmee. Statusområdet til høyre midt på skjerme viser istallerte drivere. (Eksempelillustrasjo) USB-istallasjosprogram for dyadock Følgede drivere istalleres uder istallasjosprosesse: Drivertype Driverav dyadock-verktøy dyadock-verktøy II Nettverksdriver AX88772A og AX88772 Lyddriver Flerkaals USB-lydehet Videodriver Kjereprogramvare for DisplayLik/ TOSHIBA dyadock I tillegg legges følgede ikoer til i systemsstatusfeltet: TOSHIBA dyadock-verktøy Flerkaals USB-lydehet Kjereprogramvare for DisplayLik NO-15

16 4. Følg avisigee på skjerme for å fullføre istallasjoe. Hvis det er istallert tidligere versjoer, oppdager dyadock-istallasjospakke automatisk de istallerte versjoe, og viser skjermbildet edefor. Følg avisigee på skjerme for å fullføre istallasjoe. Bakgrusverktøyprogram (Eksempelillustrasjo) Skjermbilde av oppdaterig Når dyadock-verktøyet er istallert, og datamaskie er startet på ytt, kjører programmet TOSDockApp.exe automatisk i bakgrue. Du ka vise det i Widows Oppgavebehadlig. Programmet oppdager om dyadock settes i eller fjeres. MERK: Verktøyprogrammet påvirker ikke adre programmer på datamaskie. Ikke slå det av. NO-16

17 Kople dyadocke til datamaskie 1. Plugg omformere i DC INN på bakside av dyadocke. (Eksempelillustrasjo) Kople omformere til dyadocke 2. Plugg strømledige i omformere, og deretter i et strømførede vegguttak. Strømidikatore på frotpaelet lyser blått år dyadock-e er slått på. 3. Plugg de firkatede ede av USB-kabele i USB-oppstrømsporte på bakside av dyadock. (Eksempelillustrasjo) Kople USB-kabele til dyadocke NO-17

18 4. Plugg de adre ede av USB-kabele i e tilgjegelig USB 2.0-port på datamaskie. (Eksempelillustrasjo) Kople USB-kabele til datamaskie MERK: Noe datamaskier registrerer kaskje ikke umiddelbart at dyadock-e er koplet til ved oppstarte. Dette betyr ikke at det er oe feil med dyadocke. Dette er relatert til oppstartssekvese for BIOS-e for datamaskie.følg fremgagsmåte edefor hvis dette skjer: 1. Slå datamaskie av. 2. Kople dyadock-e fra datamaskie. 3. Slå datamaskie på. 4. Kople dyadock-e til datamaskie år operativsystemet på datamaskie er lastet i. Vær oppmerksom på at triee kaskje må gjetas hver gag du starter datamaskie. NO-18

19 Avistallere Hvis du vil fjere dyadock-verktøyet og alle drivere fra datamaskie, følger du fremgagsmåte edefor. MERK: Før du starter på triee edefor, må du løse ut dyadock fra datamaskie ved hjelp av utdokkigskappe eller TOSHIBA dyadock -verktøyikoet i systemstatusfeltet. Kople dyadock fra datamaskie. Alle eheter som er koplet til dyadock, blir deaktiverte. Lukk alle adre programmer. Ikke bruk tidligere dyadock-cder. 1. Åpe skjermbildet for avistallasjo på é av de to følgede måtee: Klikk Start > Alle programmer > dyadock USB > Avistaller dyadock-usb, eller Sett i de medfølgede istallasjos-cde i stasjoe for optiske medier. De kjøres automatisk, og det vises e dialogboks. (Eksempelillustrasjo) Oppstartsbilde NO-19

20 2. Klikk Oppsett på skjermbildet ovefor. Klikk deretter Uistall (Avistaller) for å starte avistallasjoe av de valgte programmee. (Eksempelillustrasjo) Skjermbilde av avistallerig 3. Følg avisigee på skjerme for å fullføre avistallasjoe. Bruke dyadocke Utdokkigskapp Du ka kople eheter til riktig port på dyadocke mes datamaskie kjører. Det er valig med e lite forsikelse og flimrig på skjerme før datamaskie gjekjeer de ye ehete. MERK: Du ka også avistallere dyadock-drivere fra kotrollpaelet. Med utdokkigskappe ka du ekelt og sikkert dokke og kople dyadocke til/fra datamaskie, og utføre adre praktiske fuksjoer. Når dyadock er dokket til datamaskie Trykk frakopligskappe é gag for å kople datamaskie fra dyadock-e. Hvis du vil kople dyadock-e til datamaskie på ytt, trykker du frakopligskappe, og de vil koples samme igje. Når du trykker utdokkigskappe, bliker statuslampe orasje uder utdokkigsprosesse, og bliker grøt uder dokkigprosesse som vist edefor: Dokkig: Bliker grøt uder dokkigprosesse, og lyser grøt år dokket. Utdokkig: Bliker orasje uder utdokkige, og stopper å blike orasje år utdokket. Ladig: Lyser orasje uder ladig. NO-20

21 Når dyadock ikke er koplet til datamaskie, eller datamaskie er av Trykk utdokkigskappe é gag for å sette dyadock i lademodus. Statuslampe lyser orasje uder ladige. Trykk utdokkigskappe på ytt for å stoppe ladeprosesse. Dette gjelder for begge USB-portee på forside av dyadocke, som leverer strøm. Disse portee lader valgte ekstere USB-eheter (for eksempel PDAer, MP3-spillere og mobiltelefoer) selv om de ikke er dokket. MERK: Når dyadocke ikke er koplet til datamaskie, eller datamaskie er av, har bare de to USB-portee i forkat ladefuksjo. Lade- og ikke-ladefuksjoe er avhegig av lademodusistilligee i dyadock-verktøyet. Se side 37 for istillig av lademodus. Ikke alle eheter ka lades opp via disse portee. USB 2.0-porter Etheret-kotakt Kople e USB-ehet til e av de seks USB-portee på dyadocke. Hvis USB-ehete, for eksempel e skriver eller e stasjo for optiske medier, leveres med ege omformer, kotrollerer du at de er plugget i ehete og e strømførede veggkotakt. Kople til é ede av ettverkskabele (følger ikke med) i Etheret-kotakte (RJ-45) på dyadocke og de adre ede til ettverket for ettverkstilgag med høy ytelse. Slik kofigurerer du ettverksegeskapee for Etheret-adaptere: I Widows Vista velger du Start > Kotrollpael > Vis ettverksstatus og -oppgaver > Admiistrer ettverkstilkobliger. I Widows XP velger du Start > Koble til > Vis alle tilkobliger. I mappe Nettverkstilkobliger dobbeltklikker du tilkopligsikoet for Etheret-adapter for dyadocke, som vises som ASIX AX88772A USB2.0, til Fast Etheret-adaptere. Dette åper viduet Local Area Coectio Properties der du ka kofigurere ettverksistilligee som ødvedig i hehold til ettverksmiljøet. Hvis du usikker på istilligee, kotakter du ettverksasvarlig for hjelp. MERK: Nettverksporte støtter ikke oppstart via ettverk. Nettverksikoet i systemstatusfeltet viser ikke e tilkoplig. Åpe Nettverkstikopliger for å vise Etheret-tilkoblige. NO-21

22 Mikrofokotakt Hodetelfokotakt Hvis du vil kople til e mikrofo, plugger du mikrofokotakte (3,5 mm) i ikotakte for mikrofoe. Hvis du vil kople til hodetelefoer, plugger du 3,5 mm-kotakte for hodetelefo i i hodetelefokotakte. Når du har istallert lydprogramvare som følger med, istalleres verktøyet USB Multi-Chael Audio Device (Flerkaals USB-lydehet) på datamaskie. Du får tilgag til dette ved å dobbeltklikke ikoet for flerkaals USB-lydehet i systemstatusfeltet. (Ikoet ka være skjult hvis Widows -operativsystemet gjekjeer det som iaktivt.) (Eksempelbilde) Flerkaals USB-lydehet MERK: Når dyadock er istallert, deaktiveres lyde på datamaskie, slik at du ka kople til ekstere høyttalere. Se avsittet Velge lydehet på side 39 hvis du vil ha ærmere iformasjo om hvorda du aktiverer lyde på ytt gjeom datamaskie. USB-lydehete med flere kaaler er ikke stadard avspilligsehet etter istallasjoe. Kotakt for sterolije ut Hvis du vil kople til ekstere stereohøyttalere, plugger du de 3,5 mm høyttalerkotakte i i stereolie ut-kotakte. Verktøyet har et brukervelig grafisk brukergresesitt som hjelper deg med å fie de beste lydeffektee. De fleste istilligee ka justeres ved hjelp av de tilgjegelige glidebrytere, bildee og kappee. Utfør justerigee i hehold til persolige øsker. MERK: Du ka kople hodetelefoee eller høyttalere til hodetelfokotakte,. Kotakte for lije ut har imidlertid e bedre lydkvalitet for ekstere høyttalere. Bruke fuksjoe for virtuell 7.1-kaalers lyd på 2-kaalers høyttalere/hodetelefoer Lyd ut-kotakte brukes til å kople til stereohøyttalere eller -hodetelefoer. Selv om det er koplet til 2-kaalers høyttalere, er det likevel mulig med e opplevelse av virtuell 7.1-kaalers surroud-lyd ved hjelp av fuksjoe i programvare for flere virtuelle kaaler. Slik aktiverer du fuksjoe for virtuell 7.1-kaalers lyd for 2-kaalers høyttalere eller hodetelefoer: NO-22

23 Widows Vista -hadliger 1. Velg hodetelefo uder Aalog Output (Aalogt utsigal). (Eksempelbilde) Velg hodetelefo 2. I paelet klikker du 7.1 Virtual SPEAKER SHIFTER-kappe for å aktivere fuksjoe for flere virtuelle kaaler. Ikoet blir blått og det vises et merke i det høyre viduet år valgt. (Eksempelbilde) 7.1 Virtual SPEAKER SHIFTER-kapp 3. Med kappe ved side av strege DSP Mode (DSP-modus) ka du gå til viduet for vekslerkotroll. (Eksempelbilde) DSP-kapp Klikk Virtual Speaker Shifter (vekslerkotroll for virtuelle høyttalere) for å åpe vekslerkotrollee. Se side 25 for et eksempelbilde av viduet for vekslekotroll. MERK: Hvis du vil bruke S/PDIF-fuksjoe i Widows Vista, velger du Start > Kotrollpael > Maskivare og lyd > Lyd. I fae Avspillig agir du digitalt utdatasigal som stadardehet. NO-23

24 Widows XP-hadliger 1. Velg hodetelefoikoet uder Aalog Output (Aalogt utsigal). (Eksempelbilde) Velg hodetelefo 2. I paelet klikker du 7.1 Virtual SPEAKER SHIFTER-kappe for å aktivere fuksjoe for flere virtuelle kaaler. Ikoet blir blått år det velges. (Eksempelbilde) 7.1 Virtual SPEAKER SHIFTER-kapp 3. Kappe ved side av tekste DSP Mode (DSP-modus) lar deg veksle mellom viduee for vekslekotroll og basiskotroll. (Eksempelbilde) DSP-kapp Klikk Virtual Speaker Shifter (Vekslerkotroll for virtuelle høyttalere) for å åpe vekslerkotrollee. Se side 25 for et eksempelbilde av viduet for vekslekotroll. NO-24

25 Bruke vekslerkotrollee for virtuelle høyttalere for både Widows XP og Widows Vista 1. Volumkotroll 2. Rotere alle de virtuelle høyttalere med klokke 3. Rotere alle de virtuelle høyttalere mot klokke 4. Rotere alle de virtuelle høyttalere mauelt 5. Mauell vekslefuksjo. Du ka dra e bestemt virtuell høyttaler til de foretruke posisjoe for å forbedre utsigalet fra é ekelt kaal. Du ka for eksempel forbedre e seterhøyttaler med lavt volum (for tale) ved å dra de ærmere deg. 6. Tilbakestille høyttalere til stadardistilligee (Eksempelbilde) Vekslerkotroller NO-25

26 Bruke basiskotrollee bare Widows XP 1. Hvis du vil justere/tilbakestille volumet for vestre og høyre kaal for høyttalere/hodetelefoee 2. Hvis du vil teste vestre og høyre kaal i høyttalere/hodetelefoee 3. Stopper lydteste (Eksempelbilde) Skjermbilde med basiskotrollee NO-26

27 Digitalt S/PDIF-utsigal bare Widows XP Når du bruker S/PDIF-utsigalet ka du sede utsigalet fra de digitale lydkilde direkte fra datamaskie til hjemmestereoalegget ute tap av lydkvalitet. Slik opplever du ekte digital lydkvalitet: 1. Sikre at DVD-iholdet støtter Dolby Digital- eller DTS-formatet. 2. Forsikre deg om at de ekstere dekodere/av-mottakere som er koplet til dokkstasjoe, støtter Dolby Digital- eller DTS-dekodig. 3. Aktiver S/PDIF-fuksjoe i verktøyet for flerkaals USB-lydehet. I fae Mai Settig (Hovedistillig) i verktøyet, klikker du kappe ved side av tekste S/PDIF Output (S/PDIF-utsigal) og velger Digital Audio 48KHz (Digital lyd, 48 khz) på rullegardimeye. (Eksempelbilde) S/PDIF-valg 4. Kofigurer istillige Audio Output (Lyd ut-sigal) slik at DVD-avspilligsprogramvare bruker S/PDIF. (Gå til oppsettet eller kofigurasjospaelet for programvare for å fie elemetet med lyd ut-sigalet.) NO-27

28 Videokotakt (VGA og DVI) Tilkoblig Dyadocke har følgede to typer videokotakter: VGA for koplig til skjermer med VGA-gresesitt DVI for koplig til skjermer med DVI-gresesitt MERK: Bare é skjerm ka koples til dyadocke. Selv om portee og videodrivere er forskjellige, er tilkoplige og kofigurasjoe de samme. Kople skjermkabele (følger ikke med) til video ut-kotakte på dyadocke og de ekstere skjerme. Kabele ka koples til og fra år som helst ute at du kopler dyadocke fra USB-porte på datamaskie. MERK: Dyadocke må koples til e USB 2.0-port for best videoytelse. Dyadocke fugerer koplet til e USB 1.1-port, me videoytelse blir dårligere. Du ka kople til og fra USB-kotakte år dyadocke er på. Du ka tilpasse videoistilligee for dyadocke. Se Justere skjermistilligee for ærmere iformasjo. Skjermer med visig Dyadock-videodrivere gjør det mulig å vise på totalt tre skjermer. 1. Skjerme på de bærbare datamaskie 2. E ekster skjerm som er tilkoplet videokotakte på de bærbare datamaskie (hvis tilgjegelig) 3. E ekster skjerm tilkoplet dyadocke MERK: De ekstere skjerme som er koplet til dyadocke, ka idetifiseres som 2 eller 3 i Egeskaper for skjerm i Widows (avhegig av modelle), selv om det ikke er tilkoplet tre skjermer. Videomodi Video ut-sigalet fra dyadocke fugerer i to modi: Mirror-modus Exteded-modus Mirror-modus Moduse speiler, oppretter et idetisk skjermbilde, fra dataskjerme til de ekstere datamaskie. Dette er for eksempel yttig hvis du vil bruke e større skjerm e skjerme på datamaskie. I Mirror-modus velger dyadocke automatisk istilligee (skjermoppløsig, fargekvalitet og oppdaterigsfrekves) for de ekstere skjerme som gir de beste oppløsige, basert på istilligee for datamaskie. NO-28

29 Exteded-modus Exteded-modus lar deg dele opp skjerme over flere skjermer. Dette gir e rekke fordeler for å øke produktivitete: Vise die store regeark spredt og vist sammehegede på to eller tre skjermer. Kjøre flere oppgaver mer effektivt ute overlappede viduer Sammelige to dokumeter samtidig spredt på to/tre skjermer Vise videoer/tv på é skjerm og ameldelser på de adre Kofigurere dyadocke for Exteded-modus 1. Klikk eller høyreklikk ikoet i systemstatusfeltet. (Eksempelbilde) Skjermbilde av systemstatusfeltet 2. Velg Exted (Utvid) på meye. (Eksempelbilde) Skjembilde for edrig av skjermmodus MERK: Avhegig av datamskie og operativsystemet ka det hede du må fjere merket for Utvid Widows-skrivebordet til dee skjerme uder Egeskaper for skjerm år dyadocke koples fra. Veksle fra Exteded-modus til Mirror-modus Følg triee edefor for å edre video ut-sigalet til Mirror-modus: 1. Klikk eller høyreklikk ikoet i systemstatusfeltet. (Eksempelbilde) Skjembilde av systemstatusfelt NO-29

30 2. Velg Mirror (Speile) på meye. (Eksempelbilde) Skjembilde for edrig av skjermmodus Fargedybde MERK: Du ka også bruke Egeskaper for skjerm i Widows for å veksle mellom Exteded-modus og Mirror-modus. Justere skjermistilligee Det er tre kompoeter som utgjør skjermmoduse: Oppløsig: Ved valig bruk refererer dette tallet til atall piksler som vises horisotalt og vertikalt på skjerme. Fargedybde: Dette defierer atall forskjellige farger som ka vises på skjerme samtidig. Oppdaterigsfrekves: Måler hastighete hele skjerme skrives på ytt. Høye frekveser reduserer flimrig. Nedefor fies det e liste over oppdaterigsfrekveser som støttes ved forskjellige oppløsiger og fargedybder for VGA- og DVI-kompoete: Oppløsig 640 x x x x x x biter biter x x x x X biter biter Vær oppmerksom på at sammeflettigsmodi ikke støttes og at oppløsigee ovefor kaskje ikke støttes av skjerme di. Det ka hede flere modi er tilgjegelige, avhegig av de tilkoplede skjerme, me det ka ikke garateres støtte for disse. NO-30

31 Startbruk Hvis skjerme ikke aoserer de støttede modiee, velger VGA- eller DVI-kompoete et sett med valige skjermmodi. Hvis primærskjerme kopieres, prøver VGA- eller DVI-kompoete å bruke moduse for de foretruke skjerme. Det ka hede at dette i oe tilfeller ikke er de moduse som passer best for det speilede skrivebordet. Det abefales at de primære skjermoppløsige edres slik at de samsvarer best mulig med stadardoppløsige for dyadockskjerme. MERK: Pass på at du kotrollerer dokumetasjoe som leveres med skjerme, for ærmere iformasjo om støttede modi. Når VGA- eller DVI-kompoete starter, utvides primærskjerme. Du ka edre fuksjoer for skjermmoduse og VGA- eller DVI-kompoete uder Egeskaper for skjerm i Widows. Hvis du ikke ka se oe på skjerme som er tilkoplet VGA- eller DVI-kompoete, ka det hede de er i e modus som ikke ka vises av skjerme. Dette ka skje hvis skjerme ikke rapporterer de støttede modiee til VGA- eller DVI-kompoete. Reduser etter tur oppløsige på primærskjerme og oppløsige på VGA- eller DVI-kompoete til det vises et bilde. MERK: Legg merke til at skjerme ka ta skade hvis de er for lege i e modus som ikke støttes. Justere skjermistilligee for skjerme som er koplet til dyadocke 1. Klikk eller høyreklikk ikoet i systemstatusfeltet. (Eksempelbilde) Skjembilde av systemstatusfelt NO-31

32 2. Hvis du vil edre skjermoppløsige eller fargekvalitete, velger du de alterativee på skjerme. Pass på at du velger e av de støttede oppløsigee og fargekvalitetee i tabelle ovefor. Du ka for e ekster skjerm også velge alle oppløsigee og fargekvalitetee som støttes av de. (Eksempelbilde) Skjembilde for edrig av skjermmodus 3. Hvis du vil edre oppdaterigsfrekvese, velger du Advaced (Avasert) på meye. Dette åper Egeskaper for skjerm i Widows. (Eksempelbilde) Skjembilde for edrig av skjermmodus NO-32

33 4. Klikk Avaserte istilliger (Widows Vista)/Avasert (Widows XP) i skjermbildet Egeskaper for skjerm, og klikk deretter Skjerm. (Eksempelbilde) Skjermbilde av egeskaper for skjerm 5. Velg e oppdaterigsfrekves fra rullegardiliste Skjermoppdaterigsfrekves. Pass på at du velger e oppdaterigsfrekves som støttes for istilligee for oppløsigee og fargedybdee, som beskrevet i tabelle ovefor. Klikk deretter OK. 6. Klikk OK for å lukke skjermbildet Skjermistilliger. Hvis du bruker flere dyadocker med é ekelt datamaski, for eksempel é på jobb og é hjemme, lagres istilligee for hver av dyadockee år du kopler fra datamaskie. Dette gjør det mulig å kofigurere dyadocke med forskjellige skjermistilliger på forskjellige steder. Itilligee beholdes hver gag du bruker dyadocke med datamaskie. Slik påvirker vete-, hvile- og dvalemodus ehetee som er koplet til dyadock Ekstere skjermer Widows Vista Widows XP De ekstere skjerme som er koplet til dyadocke, blir tom hvis datamaskie går i vete-, hvile- eller dvalemodus. Når datamaskie går tilbake til e aktiv tilstad i Mirror-modus, beholder de ekstere skjerme de samme istilligee som de hadde før datamaskie gikk i vete-, hvile- eller dvalemodus. Når datamaskie går tilbake til e aktiv tilstad i Exteded-modus, blir ikke viduer som tidligere ble vist på de ekstere skjerme, flyttet tilbake til de ekstere skjerme NO-33

34 Hvis de ekstere skjerme er i Exteded-modus, og datamaskie krever påloggig etter vete-, hvile- eller dvalemodus, vises påloggigsskjermbildet på de primære dataskjerme, og ikke på de ekstere skjerme. Dette samsvarer med stadardee for Widows -operativsystemer. Adre eheter Hvis e ae ehet koples til e port på dyadocke, og datamaskie går i vete-, hvile- eller dvalemodus, vil ehete ikke fugere. Hvis du for eksempel bruker Etheret-kotakte for ettverkstilgag med høy hastighet, er ikke ettverket ikke tilgjegelig før datamaskie går tilbake til e aktiv tilstad. Bruke dyadock -verktøyet Løs ut dokkstasjoe Når dyadocke er koplet til e datamaski, ka TOSHIBA dyadock Utility (TOSHIBA dyadock-verktøy) fjere alle ehetee med ett klikk. Du ka løse ut dokkstasjoe ved å bruke ett av følgede to alterativer: Alterativ 1 trykke utdokkigskappe: 1. Trykk é gag på utdokkigskappe på toppaelet, og dyadocke vil løses ut. (Eksempelbilde) Skjermbilde av frakoplig Merk: Statuslampe vil blike orasje. Når utdokkige er fullført, stopper statuslampe å blike. Hvis du trykker kappe på ytt, dokkes datamaskie til dyadocke igje. Alterativ 2 klikke ikoet i systemstatusfeltet: 1. Klikk eller høyreklikk ikoet i systemstatusfeltet. (Eksempelbilde) Skjembilde av systemstatusfelt NO-34

35 2. Velg Eject Dock (Løs ut dokkstasjo) på meye. (Eksempelbilde) Skjermbilde av utløsig av dokkstasjoe 3. Dyadocke løses ut. (Eksempelbilde) Skjermbilde av frakoplig Hvis fjerige av dokkstasjoe fullføres, forsvier ikoet fra systemstatusfeltet. Hvis dokkstasjoe fjeres uvetet, ka programvare oppdage hedelse og vise dialogboks edefor med e meldig om uvetet fjerig. (Eksempelbilde) Advarsel FORSIKTIG: Det er viktig at du kopler fra dyadocke riktig ved å følge triee edefor. Dersom du ikke gjør dette, ka det føre til at data går tapt og/eller at datamaskie og ehetee som er koplet til gjeom dyadocke, blir skadet. NO-35

36 Løs ut dokkstasjoe og gå i hvilemodus Når dyadocke er koplet til e datamaski, ka TOSHIBA dyadock Utility (TOSHIBA dyadockverktøy) fjere alle ehetee og la systemet gå i hvilemodus med ett klikk. Følg triee edefor: 1. Klikk eller høyreklikk ikoet i systemstatusfeltet. (Eksempelbilde) Skjembilde av systemstatusfelt 2. Pek på Eject ad Sleep (Løs ut og gå i hvilemodus), og velg Dvale eller Hvilemodus på udermeye. (Eksempelbilde) Skjermbilde av utløsig og gå i hvilemodus 3. Vet før du fjerer dyadocke fra systemet. (Eksempelbilde) Skjermbilde av frakoplig Hvis fjerige av dokkstasjoe fullføres, forsvier ikoet fra systemstatusfeltet. Hvis dokkstasjoe fjeres uvetet, ka programvare oppdage hedelse og vise dialogboks edefor med e meldig om uvetet fjerig. (Eksempelbilde) Advarsel NO-36

37 4. Når fjerige av dyadocke fra systemet er fullført, går systemet i hvilemodus. FORSIKTIG: Det er viktig at du kopler fra dyadocke riktig ved å følge triee edefor. Dersom du ikke gjør dette, ka det føre til at data går tapt og/eller at datamaskie og ehetee som er koplet til gjeom dyadocke, blir skadet. Edre istilligee for dyadock-verktøyet Med istilligsprogrammet TOSHIBA dyadock-verktøy ka brukere edre istillige Eject dock (Løs ut dokkstasjoe). Åpe dialogbokse for istillig 1. Klikk Start, og klikk deretter Kotrollpael. 2. Dobbeltklikk ikoet for TOSHIBA dyadock-verktøyet. Merk: Hvis du ikke fier ikoet for TOSHIBA dyadock-verktøy, klikker du Klassisk visig på vestre side i kotrollpaelviduet. 3. Dialogbokse for istillig vises. Agi lademodus Dette tillater at brukere ka agi lademodus år dyadocke er koplet fra datamaskie, eller datamaskie er slått av. Merk av for Set charge mode after udock (Agi lademodus etter utdokkig) for å aktivere USB-ladefuksjoe år dyadock koples fra datamaskie eller datamaskie er slått av. Når ladefuksjoe er aktiv, lyser statuslampe orasje. Du ka trykke utdokkigskappe for å veksle mellom ladig og ikke-ladig. (Eksempelbilde) Skjermbilde for lademodus NO-37

38 Tjeeste for varselsmeldig Tjeeste for varselsmeldig viser e advarsel år du løser ut dyadocke. Det er merket av for boksee som stadard. MERK: TOSHIBA abefaler at du ikke fjerer merket for disse boksee. Hvis boksee ikke er merket, vises det ige advarsler hvis dyadocke løses ut eller koples fra på feil måte. (Eksempelbilde) Skjermbilde av tjeeste for varselsmeldig Alterativet Show udockig complete message (Vis meldig om fullført frakoplig) gjør det mulig å vise e dialogboks som følgede, for å agi at utdokkige er fullført. (Eksempelbilde) Bekreftelsesmeldig NO-38

39 Alterativet Show uexpected remove message (Vis meldig om uvetet fjerig) gjør det mulig å vise e advarselsdialogboks som følgede, år brukere kopler fra USB-dokkigstasjoe direkte. Velge lydehet (Eksempelbilde) Advarsel Når dyadock er istallert, deaktiveres lyde på de bærbare datamaskie, slik at du ka kople til ekstere høyttalere. Hvis du vil aktivere lyd på ytt gjeom de bærbare datamaskie, følger du disse triee: 1. Klikk eller høyreklikk ikoet i systemstatusfeltet. (Eksempelbilde) Skjembilde av systemstatusfelt 2. Velg Select Soud Device (Velg lydehet) på meye. (Eksempelbilde) Skjermbildet for å velge lydehet NO-39

40 3. Edre stadardehete Soud playback (Lydavspillig) til oe aet e 3-USB Multi-Chael Audio Device (Flerkaals USB-lydehet). Widows Vista Widows XP (Eksempelbilde) Skjermbilde for edrig av lydehet Velg Update Support (Oppdaterigsstøtte) Merk av for alterativet Update support (Oppdaterigsstøtte). Brukere ka motta oppdaterigsiformasjoe fra e-postmeldige som ble brukt til registrerige. Det vises e dialogboks med spørsmål til brukere: (Eksempelbilde) Støtteiformasjo NO-40

41 Velg Hjelp Velg Om Hvis du velger Help (Hjelp), åpes de elektroiske brukehådboke. Hvis du velger About (Om), vises følgede iformasjo: (Eksempelbilde) Om dyadock-verktøyet NO-41

42 Spesifikasjoer Dette avsittet gir et sammedrag av dyadockes tekiske spesifikasjoer. Mål og vekt Vekt Mål Ca. 490 g / 17,2 oucer (ikludert sokkele) 42 (b) x 77 (d) x 222 (h) mm / 1.7 tommer (b) x 3.0 tommer (d) x 8.7 tommer (h) (ikke medreget utstikkede deler) 112,5(b) x 130(d) x 234(h) mm / 4,4 tommer (b) x 5,2 tommer (d) x 9,3 tommer (h) (ikludert sokkele) Miljøkrav Tilstad Lufttemperatur Relativ fuktighet I drift 5 C til 35 C (41 F til 95 F) 20% til 80% Ikke i drift -20 C til 65 C (-4 F til 149 F) 10% til 90% Temperaturedrig Maksimalt 20 C per time Duggpuktstemperatur Maksimalt 26 C Strømforsyig Vekselstrømomformer V vekselstrøm hertz (svigiger per sekud) 15 V likestrøm 3,0/4,0 ampere (varierer etter modell) NO-42

43 Geerelle spesifikasjoer Datamaskigresesitt USB 2.0 Porter og kotakter Støttede skjermmodi *Avhegig av operativsystemet 4 USB 2.0-porter på bakside 2 USB 2.0-porter med strøm i forkat 1 x S/PDIF (optisk digital lyd ut-sigal) 1 x Etheret-kotakt (10/100 Base-T Etheret RJ-45-kotakt) VGA-kotakt x 1 (aalog D-SUB 15-piers hukotakt) DVI-D x 1 (Digital 24-piers hukjøkotakt) 1 x mikrofo (3,5 mm moolyd i) 1 x hodetelefoer (3,5 mm stereolyd ut) 1 x lije ut (3,5 mm stereolyd ut) 1 x DC INN-kotakt 1 x spor for sikkerhetslås Widows XP: Mirror Desktop (Speilet skrivebord), Exteded Desktop (Utvidet skrivebord), Primary Display (Primærskjerm) Widows Vista : Mirror Desktop (Speilet skrivebord), Exteded Desktop (Utvidet skrivebord), Primary Display (Primærskjerm) * Noe iebygde skjermkort ka forhidre at e ekster skjerm er primærskjerme. * Spesifikasjoee ka edres ute forvarsel. NO-43

44 NO-44

Brukerhåndbok. dynadock V10. computers.toshiba-europe.com

Brukerhåndbok. dynadock V10. computers.toshiba-europe.com dyadock V10 computers.toshiba-europe.com Ihold Iledig...11 Fuksjoer...11 Ihold i pakke...11 Datamaskikrav...12 Hurtigiførig...13 Moterig og tilkoplig...16 motere dyadock...16 Kople til strøm...16 Istallere

Detaljer

Komme i gang med HP Media Center-PCen

Komme i gang med HP Media Center-PCen Komme i gag med HP Media Ceter-PCe De eeste garatiee for HP-produkter og -tjeester er agitt i de uttrykte garatierklærigee som følger med slike produkter og tjeester. Igetig i dette dokumetet ka tolkes

Detaljer

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G AvetaSolar solfager M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G for Stebråtlia Versjo: 191113 1 Ihold 1. Kompoeter i leverase, AvetaSolar solfager... 3 2. Tegiger, mål og betegelser på kompoeter... 4 3. Forberedelse...

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual NO 65.044.30-1 INNHOLD Tekisk data Side 2 Systemiformasjo, brukere Side 3-4 Legge til og slette brukere Side 5-7 Edrig av sikkerhetsivå Side 8 Programmere: Nødkode

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5423

Bruksanvisning - modul 5423 Bruksavisig - modul 5423 Gratulerer med ytt ur! NORSK Dette uret ieholder ikke e ykode som korrespoderer med UT -3,5 timer. Dette etyr at de radiostyrte atomtidsvisigsfuksjoe ikke vil vise korrekt tid

Detaljer

FX-82ES. NY CASIO teknisk / vitenskapelig lommeregner med naturlig tallvindu.

FX-82ES. NY CASIO teknisk / vitenskapelig lommeregner med naturlig tallvindu. ytt NR. 005. årgag FX-8ES NY CASIO tekisk / viteskapelig lommereger med aturlig tallvidu. Det er å mer e 5 år side kalkulatore for alvor ble tatt i bruk i orsk matematikk-udervisig, og de viteskapelige

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator.

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator. Forprosjektrapport Presetasjo... Itroduksjo... Bakgru... Mål og rammebetigelser... Kravspesifikasjo... Mål... Rammebetigelser... 3 Tekologi... 3 Løsiger/alterativer... 3 Aalyse av virkiger... 7 Presetasjo

Detaljer

Programvarehåndbok for HP Media Center-PC

Programvarehåndbok for HP Media Center-PC Programvarehådbok for HP Media Ceter-PC De eeste garatiee for HP-produkter og -tjeester er agitt i de uttrykte garatierklærigee som følger med slike produkter og tjeester. Igetig i dette dokumetet ka tolkes

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier Persieemotor: GEGER-GJ56..e med elektroisk edebryter for persieer og sjalusier DE EN CZ NL Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu Origiele motage-

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

Prøveeksamen 2. Elektronikk 24. mars 2010

Prøveeksamen 2. Elektronikk 24. mars 2010 Prøveeksame 2 Elektroikk 24. mars 21 OPPGAVE 1 E 8 bit D/A-omformer har et utspeigsområde fra til 8 V V 1LSB, der V 1LSB er de aaloge speige som svarer til det mist sigifikate bit (LSB). a) Hvor stor er

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

Bruksanvisning B Fly indikator Indikerer at uret er i Fly Modus. Kommunikasjon med mobilen er deaktivert.

Bruksanvisning B Fly indikator Indikerer at uret er i Fly Modus. Kommunikasjon med mobilen er deaktivert. MA1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Basis Operasjoer Bruksavisig 5427 Idikatorer og displayer Navigerig mellom Modus Dette avsittet gir e oversikt over uret og forklarer operasjoer som er felles for

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Leica Lino Presis selvhorisonterende punkt- og linjelaser

Leica Lino Presis selvhorisonterende punkt- og linjelaser Impex Produkter AS Verkseier Furuluds vei 15 0668 OSLO Tel. 22 32 77 20 Fax 22 32 77 25 ifo@impex.o www.impex.o Leica Lio Presis selvhorisoterede pukt- og lijelaser Still opp, slå på, klar! Med Leica Lio

Detaljer

Komme i gang med HP Media Center-PCen

Komme i gang med HP Media Center-PCen Komme i gag med HP Media Ceter-PCe De eeste garatiee for Hewlett-Packard-produkter og -tjeester er agitt i de uttrykte erklærigee som følger med slike produkter og tjeester. Igetig i dette dokumetet ka

Detaljer

Leica DISTO. Måler nøyaktig Akkurat hva du trenger!

Leica DISTO. Måler nøyaktig Akkurat hva du trenger! Leica DISTO Måler øyaktig Akkurat hva du treger! Målig med Leica DISTO Ekelt, hurtig og øyaktig! Hurtig og effektivt Du ka måle avstader med et tastetrykk, på oe få sekuder selv om du arbeider alee. Spar

Detaljer

Programvarehåndbok for HP Media Center PC

Programvarehåndbok for HP Media Center PC Programvarehådbok for HP Media Ceter PC De eeste garatiee for Hewlett-Packard-produkter og -tjeester er agitt i de uttrykte garatierklærigee som følger med slike produkter og tjeester. Igetig i dette dokumetet

Detaljer

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT Espe B. Lagelad realfagshjoret.wordpress.com espebl@hotmail.com 9.mars 06 Iledig E tallfølge er e serie med tall som kommer etter hveradre i e bestemt rekkefølge. Kvadrattallee

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Kjenn din PC (Windows Vista)

Kjenn din PC (Windows Vista) Kjenn din PC (Windows Vista) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøreog kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøreog kjøretøykompetanse Tri 2 Gruleggede kjøreog kjøretøykompetase 1 Hva er miste tillatte møsterdybde på dekkee til vogtogets tilheger? 2 Hva bruker vi e mauell koplig til? 3 Hva er forskjelle på de ulike typee av automatkopliger?

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 04 REA306 Matematikk S Eksempel på eksame våre 05 etter y ordig Ny eksamesordig Del : 3 timer (ute hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy på datamaski:

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Om Grafiske Bruker-Grensesnitt (GUI) Hvordan gjør vi det, to typer av vinduer? GUI (Graphical User Interface)-programmering

Om Grafiske Bruker-Grensesnitt (GUI) Hvordan gjør vi det, to typer av vinduer? GUI (Graphical User Interface)-programmering Uke9. mars 2005 rafisk brukergresesitt med Swig og awt Litt Modell Utsy - Kotroll Del I Stei jessig Ist for Iformatikk Uiv. i Oslo UI (raphical User Iterface)-programmerig I dag Hvorda få laget et vidu

Detaljer

Innhold og forelesningsplan Eksempler på LP Begreper Løsning av enkelt eksempel Praktisk relevans Leksjon 2: Simpleksmetoden for løsning av LP

Innhold og forelesningsplan Eksempler på LP Begreper Løsning av enkelt eksempel Praktisk relevans Leksjon 2: Simpleksmetoden for løsning av LP Lekso 2 Mål for kurset teoretisk forståelse, gruleggede optimerig løsigsmetoder LP og utvidelser algoritmisk forståelse avedelser LP og utvidelser modellerig og løsig v.h.a. verktøy Ihold og forelesigspla

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Nyttig om DAB. Digital Audio Broadcasting. Renault DAB RADIO. 1 DAB i bil

Nyttig om DAB. Digital Audio Broadcasting. Renault DAB RADIO. 1 DAB i bil Nyttig om DAB Digital Audio Broadcastig Reault DAB RADIO 1 DAB i bil FRA FM TIL DIGITAL KRINGKASTING. SLUKKEPLAN FRA FM TIL DAB+ I 2017 slukkes FM-bådet og de største radioaktøree vil gå over til DAB+

Detaljer

Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Programvarehådbok for Media Ceter De eeste garatiee for HP-produkter og -tjeester er agitt i de uttrykte garatierklærigee som følger med slike produkter og tjeester. Igetig i dette dokumetet ka tolkes

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

ILLUSTRATOR enklere enn noensinne. Merete Jåsund, IGM. making. d e s i

ILLUSTRATOR enklere enn noensinne. Merete Jåsund, IGM. making. d e s i ILLUSTRATOR eklere e oesie Merete Jåsud, IGM maki maki Illustrator eklere e oesie I de siste versjoe av Illustrator er eda flere ti blitt redierbare til siste slutt - e trekk som mer e oe aet som har preet

Detaljer

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgagsmåte: Rettleiig om vurderiga: 5 timar:

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Produktinformasjon Tilkobling Beskrivelse A 1 Jumperbryter for: - Midtre/Subwoofer - Linje inn: V/H Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Ved bruk av 2 4 høyttaleroppsett:

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN STE 6219 Digital signalbehandling

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN STE 6219 Digital signalbehandling Side1av4 HØGSKOLEN I NARVIK Istitutt for data-, elektro-, og romtekologi Siviligeiørstudiet EL/RT LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN STE 6219 Digital sigalbehadlig Tid: Fredag 06.03.2008, kl: 09:00-12:00 Tillatte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UIVERSITETET I OSLO Det matematisk-aturviteskapelige fakultet Eksame i: ST 105 - Iførig i pålitelighetsaalyse Eksamesdag: 8. desember 1992 Tid til eksame: 0900-1500 Tillatte hjelpemidler: Rottma: "Matematische

Detaljer

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformasjon A B K I F D G E L H C J Mus A: Blahjul og tredje knapp Indikatorlampe for lavt batteri (blinker) B: Høyre knapp C: Venstre knapp D: Tilbakeknapp nettleser

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

Løsningsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder

Løsningsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder Løsigsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder 6. mai 00 Iledig Vi skal betrakte det såkalte grafdeligsproblemet (graph partitioig problem). Problemet ka ekelt formuleres som følger: Gitt e graf

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Forelesning Elkraftteknikk 1, 17.08.2004 Oppdatert 23.08.2004 Skrevet av Ole-Morten Midtgård. HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi

Forelesning Elkraftteknikk 1, 17.08.2004 Oppdatert 23.08.2004 Skrevet av Ole-Morten Midtgård. HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Forelesig Elkrafttekikk, 7.08.004 Oppdatert 3.08.004 Skreet a Ole-Morte Midtgård HØGSKOEN I AGDER Fakultet for tekologi Komplekse tall og isere Komplekse tall er sært yttige i aalyse a elkraftsystemer.

Detaljer

Nyttig om DAB. Digital Audio Broadcasting. Renault DAB RADIO. 1 DAB i bil

Nyttig om DAB. Digital Audio Broadcasting. Renault DAB RADIO. 1 DAB i bil Nyttig om DAB Digital Audio Broadcastig Reault DAB RADIO 1 DAB i bil FRA FM TIL DIGITAL KRINGKASTING. SLUKKEPLAN FRA FM TIL DAB+ I 2017 slukkes FM-bådet og de største radioaktøree vil gå over til DAB+

Detaljer

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 6.05.010 REA304 Matematikk R Nyorsk/Bokmål Bokmål Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del : Vedlegg: Framgagsmåte: Veiledig om vurderige: 5 timer: Del 1 skal leveres

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Takk for at du har kjøpt SingStar -mikrofonpakken. Les denne håndboken grundig før du bruker produktet,

Detaljer

Responsiv design i Muse. Merete Jåsund, IGM AS. making. d e s i

Responsiv design i Muse. Merete Jåsund, IGM AS. making. d e s i Resposiv desi i Muse Merete Jåsud, IGM AS maki d e s i maki maki Resposiv desi i Muse OPPRETTE EN RESPONSIV SITE For å opprette e resposiv ettside, se kapittelet «Opprette e y site» på side 10. Opprett

Detaljer

Ekstern bærbar. HP SimpleSave. Bærbar harddisk Brukerhåndbok. SimpleSave

Ekstern bærbar. HP SimpleSave. Bærbar harddisk Brukerhåndbok. SimpleSave HP SimpleSave Bærbar harddisk Brukerhåndbok Ekstern bærbar SimpleSave Få hjelp Hvis du trenger mer hjelp med stasjonen, installasjon og programvare, kan du kontakte ett av følgende: Webstøtte fra HP kundeservice

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

INF3400 Digital Mikroelektronikk Løsningsforslag DEL 9

INF3400 Digital Mikroelektronikk Løsningsforslag DEL 9 IF00 Digital Mikroelektroikk Løsigsforslag DEL 9 I. Oppgaver. Oppgave 6.7 Teg trasistorskjema for dyamisk footed igags D og O porter. gi bredde på trasistoree. va blir logisk effort for portee?. Løsigsforslag

Detaljer

Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte.

Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Bokmål Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Bruk av kilder: Vedlegg: Framgagsmåte: Veiledig om vurderige: 5 timer:

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008

3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008 3MX 00/8 - Kapittel : 8. jauar. februar 008 Pla for skoleåret 00/008: Kapittel 6: 6/ /. Kapittel : / /3. Prøver på eller skoletime etter hvert kapittel. É heildagsprøve i hver termi. Repetisjo, prøver,

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Statistikk HØST 004 Dato for utleverig: Fredag 5. oktober 004 Frist for ileverig: Osdag 7. oktober 004, seest kl. 5.00 Ileverigssted: Ekspedisjoskotoret,.

Detaljer

Løsningsforslag for andre obligatoriske oppgave i STK1100 Våren 2007 Av Ingunn Fride Tvete og Ørnulf Borgan

Løsningsforslag for andre obligatoriske oppgave i STK1100 Våren 2007 Av Ingunn Fride Tvete og Ørnulf Borgan Løsigsforslag for adre obligatoriske oppgave i STK11 Våre 27 Av Igu Fride Tvete (ift@math..uio.o) og Ørulf Borga (borga@math.uio.o). NB! Feil ka forekomme. NB! Sed gjere e mail hvis du fier e feil! Oppgave

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag 7. jauar 7 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 4. desember 6 Hjelpemidler: - To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Emeav: Matematikk for IT Eksamestid: 9. 3. Faglærer: Christia F Heide Kalkulator

Detaljer

i3projector INTERAKTIVE FUNKSJONER HÅNDBOK

i3projector INTERAKTIVE FUNKSJONER HÅNDBOK i3projector INTERAKTIVE FUNKSJONER HÅNDBOK Pakkeliste for optisk berøringskontrollsprojektor...i Tilbehør...ii Installere i Windows OS... 1 Installere i Mac OS...20 Installere i Linux OS...28 Feilsøking...30

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt).

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt). Eksamesoppgave våre 011 Ordiær eksame Bokmål Fag: Matematikk Eksamesdato: 10.06.011 Studium/klasse: GLU 5-10 Emekode: MGK00 Eksamesform: Skriftlig Atall sider: 8 (ikludert forside og formelsamlig) Eksamestid:

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Eksamen INF3350/INF4350 H2006 Løsningsforslag

Eksamen INF3350/INF4350 H2006 Løsningsforslag Eksame INF3350/INF4350 H2006 Løsigsforslag Oppgave. Score (eller bit score) S' er e statistisk idikator på hvor sigifikat e match er. Høyere bit score svarer til høyere sigifikas. Idikatore er uavhegig

Detaljer

Kommentarer til oppgaver;

Kommentarer til oppgaver; Kapittel - Algebra Versjo: 11.09.1 - Rettet feil i 0, 1 og 70 og lagt i litt om GeoGebra-bruk Kommetarer til oppgaver; 0, 05, 10, 13, 15, 5, 9, 37, 5,, 5, 59, 1, 70, 7, 78, 80,81 0 a) Trykkfeil i D-koloe

Detaljer