Svinndal. Rapport over de viktigste malmforekomstene som sokner til den prosjekterte Orkla-bane mellom Berkak og Thamshavn. over Svorkmo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svinndal. Rapport over de viktigste malmforekomstene som sokner til den prosjekterte Orkla-bane mellom Berkak og Thamshavn. over Svorkmo."

Transkript

1 5I Bergvesenet tt Posiboks3021. N-7441Trondheim I3ergvesenet rapport nr 7210 Rapportarkivet InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra Fortroliepga Fortroliefra dato: Tittel Svinndal Rapport over de viktigste malmforekomstene som sokner til den prosjekterte Orkla-bane mellom Berkak og Thamshavn. over Svorkmo Forfatter Kvalheim Arne Dato Ar Bedrift(Oppdragsgiverogielleroppdragstaker) Disp. Anton P. Torsvik Kommune Fylke Orkdal, Meldal. Sor-Trondelag Rennebu. Dovre, Fledmark Oppdal. Tynset. Folldal. Trondheim /.. 11 Fagområde Dokumentype 1listorisk Råstoffgruppe Råstofftype Malm/metall Cu, in. Py I: 50000kartblad I: kartblad Trondheim 1. Forekomster(forekomst.eruvefelt,undersokelsesfelt) Lokken Ileimtjonnho Rostvangen Kvikne Gruber llndal Gruber Sammendrag, innholdsfortegnelseller innholdsbeskrivelse En beskrivelse av den betyding en antar en jernbanetrace mellom Thamshavn og Berkak vil ha. Rapporten inneholder en kort beskrivelse av 72 gruver og skjerp som grenser til Dovrebanen og Orkdalsbanen. 1tillegg nevnes forekomster av kalkstein, takskifer og helleskifer. Det pekes på at Orkla-banen vil bli den korteste vei fram til nærmeste utskipningshavn. En slik bane vil også påskynde undersokelser og eventuelle nye malmfunn. Rapporten er fulgt av entransparent med forekomstene påplottet... Teef

2 KARTSKISSE OVER MALMFOREKOMSTER MED BETYDNING FOR ORK LA BANA BILAG GOC k rn 5 MALNIFELT JERNBANE VEI CRKLABANA TRONDHEIM 9.4 ORKANGER lij 313 FA 9 2/ T HA AVN Fl 1,11ELHUS 9 SVORKMO j LbKKEN I0? $ 98 a k sa 4," 11/1 I onlp" MELDALEN,,22 i" \ JOS STOREN / 04 \11116i I et. :11/ I lo RENNEBU \ i7 BERKÅK":95: ULSBERG 1 t 121 Q UNDAL 120 i2b,j2.7 tia I NSET i19. SANDFJELD Ise PDAL 134 f5) 133 KVIKNE sta _.,:»so2sim0 Ise I b rar elieva. 11/141 j 1441 qp 145 fl ROSTVANGEN HJERKIN TYNSET 41;& efr. FOLDAL Trondheim A Kvalheirn

3 BergmesterA. Kvaiheim : Avskrift. RAPPORT over de viktigstemalmforekomstersom sokner til den projekterteorkla-bane mellom Berkåk og Thamshavn over Svorkmo. Etter oppdrag av herr disponentanton P. Torsvikpå vegne av de interessertekommunersordfdrereved herr ordförer Ivar Tuflått, skal jeg få gi en fremstillingover de viktigste malmforekomstersom har betydningfor en Orkla-banemellom Berkåk og Thamshavnover Svorkmo og som har interesseav den korteste vei for transportenfram til utskibningshavnover Orkla-bana. Den projekterteorkla-banegår gjennom en del av det såkalte Trondhjemsfelt. Dette geologiskefelt karakteriseresved store områder av grönnsteinog gabbrobergartermed endel granitterog skifere. Disse bergarter,særlig grönnsteinenog gabbroenestår i nær tilknytningtil malmforekomstene,som enten opptrer inne i disse bergartereller i nærhetenav disse. Jo större grönnsteinsog gabbromasseneer, desto betydeligerebruker også kisforekomstene å være. En av lanåets stbrstekisgruber,lökken grube, opptrær således her i disse grönnsteinområder.der turde også være mulighet for funn av flere betydeligeog drivverdigekisforekomster når disse områder blir grundigereundersökt. Undersdkelsesarbeidetetter malm har hittil gått bare langsomt for se, i disse trakter. En av de viktigstegrunner til dette er de tungvinteog vanskeligetransportforholdog mangel på jernbaneforbindelsemed sjöen. En jernbanemellom Berkåk og Thamshavnover Svorkmoville sikkert rette på dette og dessuten gjöre driften av lovende malmforekomstermulig. I denne sammenhengvil jeg nevne at der skullevære store og gode muligheteri disse områder for å finne nye og drivverdige malmforekomsterved hjelp av geofysiskmalmleting,som hittil er anvendt i disse trakter bare i beskjedenutstrekningi forhold til de store og helt tildekkedeområder,hvor der kan være muligheterfor nye malmfunn. En Orkla-baneville imidlertidikke bare utlbse og lette transportenved grubedriftpå de malmfelter,som stdter umiddelbart opp til bana i Orkladalföret,men den vil også vise seg å bli den kortestevei fram til nærmeste utskibningshavnfor firn rekke malmforekomster,som ligger langs de höyere partier av Dovrebana,samt langs Kvikneveienmellom Ulsberg og Tynset. I disse trakter finnes flere tildels betydeligemalmfelter, som hittil ikke har vært mulig å ta opp til permanentdrift, hovedsakeligpå grunn av vanskeligbeliggenhetog altfor store transportutgifter.dette gjelder særlig Vårstigfeltene,Kviknegrubene og Röstvangenm.fl.

4 - 2 - Orklabanavil for alle disse malmfelterskape den korteste vei fram til utskibningshavnog såledeshjelpe til med å skaffe de billigstefremkomstmuligheterfor virksomheti disse felter. Her skal nu nevnes de hittil kjente malmforekomster,som kan ha interesseav en Orkla-bane. Vi fdlger oversiktenover disse således som vi finner den kartlagt hos Steinar Foslie i hans bok "Syd-Norgesgruber og malmforekomster". Dessuten har jeg fått endel gode opplysninger, som velvilligster gitt meg av dr. C.W.Carstens. Jeg viser til vedlagte oversiktskart,bil.1, og begynner med Orkla grubefelt. Nr. Dra set rube tilhörer Orkla Grube-Aktiebolag.Den er i gamle dager drevet på kobberholdig svovlkis. Driften ble nedlagt i Produksjoneni 1908 var 2.487,5 tonn kis. Der er produsertkis med opptil 5% Cu. Den dypeste etasje er på 71 meter under dagen. Der er drevet ut store partier av kis og kobbermalm,dels i dagbrudd og dels i driften under dagen. Der finnes ingen opplysningerover gjenstående kis-kvantum. Det antas at der gjenstårbetydeligekismengder, som vil betinge fortsattdrift med tiden. Nr. 96. Skjötskift-Jordhussk'erene fbrer dvovlkis og magnetkismed bergart. De synes å ha en betydelig lengdeutstrekningog en drivverdigmektighet,men er hittil forlite undersökt,så man kan ikke angi nogen tall for kisreservenei feltet. Nr.. Amot rube förer svovlkis,magnetkismed kobberkis. Den er lagt ned for mange år siden. Der finnes ingen opplysningerom gjenstående malmreserver. Det antas at også her finnes malm nok som vil kunne betinge drift når forholdenetillaterdette. Nr. 98. Stor-Næveskjerp, förer svovlkisog kobberkis,men er hittil ikke nærmereundersökt. Nr.. Höidal grabe förer svovlkisog kobberkis. Den ble drevet i gamle dager, men driften har nu ligget nede i mange år. Der er ingen opplysninger om de gjenståendemalmreserver. Det antas at også denne forekomst vil betingedrift så snart forholdenetillaterdet. Nr Lökken rube er det betydeligstemalmfelt innen Trondhjemsfeltetsområde. Den har sin egen bane og er således ikke avhengigav dea påtenkte Orklabane,men den nevnes her for oversiktensskyld. -, Lökken grube er fra först av drevet som kobberverk. DriftSen ble tatt opp i 1652 og hadde allerede fra farst av en ganske betydeligdrift som kobbergrube. /

5 - 3 - I de senere år, da svovlkisenble markedsvare,gikk den over på kisproduksjonog har siden alltid vært drevet som kisgrube. Det er nu landets stbrste drevne kisfelt med en årlig kisproduksjonpå ca tonn kobberholdigsvovlkis. Kisens kvalitet er meget god. Gjennomsnittsinnholdetkan settes til svovl - 42 % jern - 37% kobber - 2 % sink - 1,8 % Dessuten holder Lökken-kisenstore verdier av gull, sdlv, kobolt, kadmium m.m. Kisens samlede innhold av verdifullebestanddeler kan utnyttes og blir også utnyttetved moderne teknikk og metoder i utlandet. Går selskapetover til en total utnyttelseav kisens verdifulle bestanddelerher i landet,vil det bety en veldig ökning av bruttoverdienog betinge store, nye produksjons-og arbeidsmuligheterfor landet. En får håpe på at utviklingenher vil gå i retning av en total utnyttelseav Orklakisenher hjemme når forholdenetillaterdette. Dette vil i så fall medfdre at også kis fra andre gruber og malmfelterkan foredlested de samme anlegg. En slik utviklingvil derfor skape mere sammenhengog perspektiv i kisproduksjonenher i landet og kunne forlenge levetiden for Ldkkens grube ganske betydelig. Det vil i tilfelle bidra meget både til grubens og landets beste, så vi må håpe på en heldig lösning av denne store og viktige sak. Orklabanavil i så fall få stor betydningfor de kisfelter som gjennom den får sin korteste transportveifrem til Thamshavn, som eventueltsynes å være det naturligeanleggsstedfor disse nye kisforedlingsvirksomheter. Nr Grefstad rubene, (Kong Karls grube, Oscars grube og Victoria grube) fdrer svovlkis og kobberkismed bergart. Der er utdrevet forholdsvisstore partier av malm, men der foreliggeringen opplysningerover malmmengdene,hverken de avbyggede eller de gjenstående. Kong Karl grube er drevet ned til 37,5 meters dyp. Kismektighetenvarierer fra 3 til 6 meter. Feltutstrekningener 37meter. Viktoria grube har en lengdeutstrekningi felt av ca. 50 m. Der finnes også flere kisskjerpi Grefstadfjellet,f.eks. Dammskjerpetog Lensmannsskjerpetm.fl., men ingen av disse er nærmere undersdkt. Nr Klövsteinenskjerp, fbrer avovlkismed bergart. Kismektighetener liten, bare ca. 30 cm., Skjerpeter for lite undersdkttil at noget kan sies om drivverdigheten.

6 Nr. 10. Holum sk'e förer svovlkismed bergart.her opptrer flere parallellekissoner med steilt fall mot vest. Kismektia etener ca 1 m. Utstrekningener ca. 50 meter. Feltet er for lite undersökt hittil. Nr. 104, Reisf'elletssk'e förer svovlkis:,kobberkis,magnetkismed bergart. Feltutstrekningen er fulgt ved röskningerca 100 meter. Der foreligger ingen ahgivelseav kismektigheten. Nr. 10 Gorset sk'e förer svovlkismed bergart. Der foreliggeringen opplysninger videre om feltet. Nr Jordf"ells rube fbrer svovlkismed bergart. Kissonenhar en mektighet av 0,5 meter, Lengdeutstrekningener ikke angitt. Der er drevet en ca. 15 m. lang stoll inn på kisen. Der finnes også flere parallellekisimpregnasjons-soner av mindre mektighwt. Videre finnes ved Skarstibakken 3 parallellekisganger, som er undersöktmed en 10 m. lang stoll. Kisgangensmektighet er sterkt varierende. Maksimalter den målt til ca. 1 meter. Nr. 10. Lillevannsåsenssk'e förer magnetkismed bergart. Der foreliggeringen videre opplysningerom skjerpet. Nr Skamf'ellsk'e förer svovlkisog magnetkismed bergart. Der opptrer flere forskjelligekisgangermed mindre mektighet,ca cm. Lengdeutstrekningener ikke angitt. Nr. 10. Sælifossensk"er fdrer svovlkismed bergart. Der foreliggeringen opplysninger om dette skjerp. Nr Aas sk'er förer magnetkismed bergart. Ellers ingen opplysningervedkommende skjerpet. Nr Mærk sk'e förer svovlkismed bergart. Kismektighetener litt over 1 meter. Lengde er ikke oppgitt. Nr I lbo en rube förer svovlkisog magnetkismed bergart. Andre opplysningervedkommende gruben foreliggerikke.

7 Nr._113. Sliper skjerp. förer jernmalmmed bergart. Der forefinnesingen nærmere opplysningerom forekomsten. S 01 förer jernmalm. Gruva leverte jernmalm til St. Olavs jernverk i gamle dager. Det gikk med underskuddog ble nedlagt. Nr. 11 Rams rubene forer jernmalm (magnetit,jernglansog svovlkis). Der er en malmgang med ca 6 meters mektighet. Grubene leverte jernmalm til St. Olavs jernverk,men er senere ikke blitt undersdkteller drevet. Nr. 116, Vassli rube förer kobberkismed bergart. Ingen nærmere opplysningerforeligger om gruben. Nr. 11. I le ruva förer svoylkisog kobberkismed bergart. Der er ingen nærmere opplysninger. Nr Hammersæter rube förer svovlkis,magnetkis,kobberkismed bergart. Der finnes flere kisgangermed mindre mektighet,unntagelsesvis opptil 0,5 meter mektig kis. Nr Undals be er beliggendetett ved Berkåk st., ca 490 m.o.h. Der er bygget en ca. 1.6 km lang taugbane fra gruva til Dovrebananær Berkåk st. Avstanden fra Trondheimer 87 km, og avstandentil Thamshavn er 74 km. Til å begynnemed var forekomstendrevet på kobber, men mot dypet har det vist seg å være typisk svovlkisforekomst.den ble fra 1915 til 1922 drevet på svovlkisi liten målestokk. I dette tidsrom ble der produsertca tonn svovlkis. Malmens feltutstrekninger ca. 80 m. Malmmektighetener 3 6 m. og når enkelte steder opp i 10 meter. Malmarealet loddrett akseretningener 450 m2. Ved diamantboringerer malmen påvist til 110 m dyp vertikalt. Dette vil si 150 m. etter fallet. Malminnholdeter svovlkismed små mengder av kobberkis, sinkblendeog magnetkis. Mineraleneer mest kvarts, hornblende og litt kalkspat. Svovlinnholdeter varierendeopptil 48 % 49 % Svovl i enkelte partier i leiestedet. Der kan ved en enkel skeiding leveres en eksportkismed % S i gjennomsnitt.

8 En gjennomsnittsanalyse av skeidetstykk-kisviser : - 41,13% A1203-1,79% Fe - 43,17% Ca0-1.98% Cu - 1,15% Mg % In - 1,86 % ,07 % Pb - 1,96% As - 0,0 5i02-6,57% Der reknesmed en malmutvinningsprosent av det utbrudte på 60 %. Malmreservenereknetsom eksportkiser (ettersteinar Foslie): Påvistmalm vesentligoppfareti gruben(til84 m. nivå) tonn Påvistved borhulltil 110 m. nivå, (150m.etterfallet) " Tilsammen tonn Sanns i malm videre150 m. etterfallet tonn Mulig malm, ca tonneksportkispr. m. etterfallet betydelig. Det er muligheterfor drivverdigmalm i flereskjerpi grubensnærhet. En Orklabaneer for dennegrubenden kortestevei fram til utskibningshavn ved sjöen. Nr Edalssk'e förersvovlkismed bergart. Nr 121. Vorsask'e fbrersvovlkismed bergart. förersvovlkismed bergart. 2 RA sta fbrersvovlkismed bergart,men der foreliggeringenflersopplysningerom feltet. Nr. 126, Sandf'ell ruve fbrersvovlkisog kobberkismed bergart.

9 12 And asf'ell ruv förer svovlkismed bergart. 28 Inn ruve ligger nærmere Ulsberg, ca. 10 km. fra jernbanestasjonen.malmen er kobberfattigsvovlkis. Feltlengdenoppgis til ca. 200 m. Mektighetenav malmen angis ikke, men sies å være liten. Gruva ble drevet i gamle dager, men nedlagt sammen med de andre Kviknegruvene. Der tuxde være muligheterfor drift når feltet blir nærmere undersökt. Orklabanaer den kortestevei til utskibningshavn for malmen. Nr 12 Lillef'ellsk'e förer svovlkismed bergart. Nr 1 0 Falni en sk'e fdrer magnetkis og magnetkisimpregnasjoni amfibolitt,uten sinkkiseller kobberkis. Nr 1 1 Sæterf'ello St. Halvard sk'e förer magnetkis og impregnasjoni amfibolit. Ikke synlig kobberkis. 2 Russukrokensk'e förer magnetkis og impregnasjoni amfibolit. Nr 1 Kvikne ruver (Gabe Gottes, Segen Gottes, Vangsgruben,Dalsgruben)ligger ved veien Ulsberg - Tynset og ca. 30 km, fra Ulsberg st. etter landeveien. Grubene ble opptatt til drift i 1631 og er såledesdet eldste bergverk i Trondheimskedistrikt. Der vax en ganske betydelig kobberproduksjonetter den tids målestokk. Driften ble skadet ved et ras i hovedgruva. Gabe Gottes, som ble nedlagt omkring I 1707 ble driften her gjenopptatt og drevet til 1789, da en stor flom trengteinn i gruva og stanset driften i juli måned. I de dvrige gruver ble driften fortsatt like til I lærer Hans NilsensHols beretningerom vannflommenog driften nevnes det at der var god malm i gruva da flommen satte inn. På "stor middelen" var der lagter - 3 m. mektig god malm. Likeså på sålen var der 1k lagter - 3 m. god malm, beretter han. Den samlede kobberproduksjonav metalliskkobber fra Kvikne Kobberverkutgjdr tonn. Malmen var dels kobberholdig magnetkisog dels kobberholdigsvovlkis.

10 Driften har ikke vært gjenopptattsiden gruvene ble nedlagt. Forsök på lensning og undersdkelseav gruvene senere har ikke fdrt frem til positive resultater. Det er påkrevet å få både gruvene og berghaldenemere undersökt. Den igjenliggendeberghaldetter den gamle drift utgjör ca tonn. Kobberkonsentratetkan lett transporteresmed bil til Ulsberg, ca. 30 km., og med jernbanevidere til sjöen, kortestevei med Orklabana. I disse trakter er det flere skjerp som hittil ikke er undersökt,men som kan ha muligheterfor permanentdrift. Disse muligheterventer alle på en gunstig transportforbindelsetil sjden. Her vil en eventuellorklabanekomme til å lette fremkomsten og transportenbetydelig. Nr Nærin shd sk er fdrer magnetkis og svovlkismed bergart. Nr. 1 Orkelhö sk'er förer magnetkisog svovlkismed bergart. Nr. 1 6 Vakkerlia sk'e fdrer svovlkisog kobberkismed bergart. N 1 Orkdals sk'e förer magnetkismed litt kobberkisi amfibolit. Nr 1 8 Kaltber s 'e förer magnetkismed txxgaitlitt kobberkisi amfibolit. Nr. i. Gr dalssetero Ber st'ern sk'e fbrermagnetkis i amfibolit. Nr Gråhö sk'er fdrer magnetkismed bergart,(amfibolit) Stort'ernsk e fdrer magnetkis i amfibolit. Eidsf'ell sk'e förer magnetkisi amfibolit. Nr 14 Ldkken skse fdrer magnetkisog svovlkismed bergart. Nr M ssmördalenssk'e förer svovlkismed bergart,

11 R.. har vært drevet for mange år siden. Den förer kobberholdigsvovlkis av meget god kvalitet. Kisens gjennomsnittsinnholdi eksportvaren var : svovl - 43 * arsen - 0,01 % kobber % stilv gr. pr. tonn sink under 1 " gull - 0,3-2 gr. pr. tonn. Kisproduksjonenvar oppe i tonn pr. år. Der var meget anrikningsgods,ca 60 % av det utbrudte som ligger tilbake på berghalden.ca. halvpartenav råmalmenvar anrikningsgods. Der ligger ca, tonn brukbart anrikningsgodspå berghalden. Dette angis å holde ca. 25 % S og 1,75 % Cu., altså et meget verdifulltprodukt som er lett å konsentrere. I gruva er påvist ca tonn anrikningsmalmav ovennevnte kvalitet og innhold. Den rike eksportkisensies å være avbygget, praktisk talt, da en, tross mange diamantboringer,ikke har kunnet finne nye malmer av betydning. Arsaken til at gruva i sin tid ble lagt ned var dårlige ökonomiske resultaterw Dette skrev seg igjen fra kostbar drift og vanskelig og kostbar transportover Tynset med store jernbanefrakter og dyr taugbanefraktpå den 23 km. lange bane til Tynset. Da anrikningsmalmenikke kunne bli utnyttet ogmåtte lagres, var det rimelig at resultatetökonomiskble dårlig. Gruveneer ifölge konsesjonslovenfalt tilbake til Staten. Der skulle fremdelesvære gode muligheterfor lönnsomdrift ved Röstvangen,når markeds- og transportforholdenestiller seg gunstigere. Også for disse malmfeltergår den kortestevei frem til nærmeste utskibningshavnover Kvikne - Berkåk med Orklabana. Nr Gldtli sk'e förer svovlkismed bergart. Nr. 14. Börsöhö rube ligger 7 km. vest for Röstvangengrube og ble undersöktav A/S Röstvangengruber. Undersökelsensynes å vise at der finnes en betydelig forekomstav lavprosentligkobbermalm,men lite svovlkis. Der kan være gode muligheterfor drift når transport-og driftsforholdeneblir gunstigereog kobberprisenbedre. I Bdirsji5h6 finnes også Finnhauggruva,som er en liten forekomst av rik sv6v1kismed 47 % S og 0,85 % Cu. Der er hittil påvist bare tonn kis av denne kvalitet. Nr Fundberet sk'e förer svovlkis:ledbergart. Nr 14 El s'ötan en sk'e fdrer svovlkismed bergart. Feltet er ikke nærmere undersdkt. Nr El s'dbekk sk'er fdrer svovlkismed bergart. Feltet er ikke nærmere undersdkt.

12 Ee'm dnhd kisfel ligger sydöst for Vårstigfeltetog nordöst for Hjerkin st. på Dovrebana. Avstawlen frem til bana i rett linje er ca. 11 km. Kisfeltetble funnet i Det synes å være et av de betydeligstekisfunn i disse trakter. Det består av flere malmlinser, som ligger innenforen lengdeutstrekningav ca m. - Strdket er nord-nordöstligmed steilt fall av i östlig retning. Ifölge Steinar Foslie oppgis malmarealettil m2 loddrett fallet, svarende til en produksjonsevneav 13,500 tonn pr. m. etter fallet. Malmmektighetener noget varierende,fra 3 til 10 meter. Ved borhull er malmen påvist til 220 meters dyp etter fallet og fortsettersikkertvidere nedover til et betydeligdyp. Malmen er overveiendeanrikningsgodsmed ca % S. Kobberinnholdeter lavt, ca. 0,08 %. Likeså sink, 0,04 %, arsen 0,06 %, uopplöselig % bergart. Malmen er lett å konsentreretil et rikt svovlkiskonsentrat med ca. 48 % S. Der er påvist malm i hovedlinsentil 70 m. skrå dybde, de andre linser til 30 m. skrå dybde, sannsynligmalm til 250 m. dybde i hovedlinsen, i de andre linser til 100 meters dybde. Samlet påvist malm her er tonn, spmlet sannsynligmalm tonn, Dessuten meget betydeligmulig malm videre nedover. Heimtjdnnhdfeltetmå såledeskarakteriseressom et meget betydeligkisfelt,hvor man med sikkerhetkan rekne med en ganske stor årlig kisproduksjon,sannsynligvisca tonn pr. år. I nærhetenhar man også flere andre kisforekomster,som Elgsjdtangenm.fl. De er ennu ikke det minste undersökt. Der synes å være mulighet for drivverdigekismengderogså her, omenn i mindre målestokk. Doviebana sammen med en Orklabanevil her bli den korteste vei til sjöen også for alle disse kisfelter. Nr Vårsti en kisfelt ligger ca. 12 km. nord for Hjerkin st. i Drivdalen,ca m.o.h. og tett ved Dovrebana. Kisfeltethar en lengde av ca. 4 km. Der opptrær 3 kissoner med nord-sydgåendestrdk og östligfall. Den mest undersdktekissone er den mellomste,hvor lengden av kisen er påvist i en utstrekningav ca. 800 m. Mektighetenav kisen varierer fra 2 til 7 meter, gjennomsnittsmektighetenkansettes til 3,5a 4 m.

13 1 7 Kisens innhold er ren svovlkismed wios, 0,05 % ou, ingen sink og intet arsen. Der er 2 % Fe i form av magnetit i malmen. Storpartenav malmen er anrikningsgods,som må konsentreres for å bli godt gangbart salgsprodukt. Malmen er imidlertid lett å anrike til et rikt konsentratmed ca. 48 % S, som er et lettselgeligog godt produkt. Etter de hittil foretatteundersökelserantar man at der finnes påvist en malmreservepå ca tonn og sannsynligvis betydeligemalmmengderutover dette kvantum. Kisfdltetmå derfor karakteriseressom et betydeligog lovende kisfelt,hvor man kan rekne med en ganske stor årlig produksjoni framtia,når forholdeneegner seg for drift. Orklabanavil også for dette felt bli den korteste vei frem til havet. Nr 1 2 a. Drivdals skjerp. förer svovlkismed bergart som i Vårstigfeltet. Det hörer også til dette felt. Nr. 15. Melisætersk'e förer svovlkismed bergart. Nr. 1. Svartdalshauen sk'er förer kromjern. Det er ikke nogen opplysningerom feltet. Nr. 1. Sneveha en sk'e förer kobberkisog blyglans. Her er ingen nærmere opplysninger om feltet. Nr Solöif'elletskjerp, förer kobberkismed bergart. Nr. 1. Tilset sk'e förer kobberkismed bergart. Nr Sliper skjerp, förer kobberkisog bergart. Nr. 1 Vindalskammen rube förer kromjern. Her foreliggeringen opplysningerom driftsresultatenefra gamle dager. Foruten malmfeltenesom finnes innen dette område og som sokner til Orklabana,forekommerogså teknisk anvendelie bergarter, som kan betinge större eller mindre virksomhet,hvis forholdene gjör drift mulig. Således får man kalksteinpå Stokke i Meldal og på Berg i Meldals kirkebygd,samt på Reisfjellet.

14 S I Meldalskalksteinenoppgis å være av god kvalitet med ca CaCO, således som samtlige Tröndelags-kalksteiner. Kalksteinsmengdeneinnen hvert enkelt av disse felter oppgis å være betydelige. Takskiferog helleskiferfinnes nogen steder, men ikke i Orkladalsföretsumiddelbarenærhet. Ved Hulsjöen i Meldalen, öst for Grut, finnes flere skiferbrudd,som ennu ikke er tilstrekkeligbearbeidet,men som har mulighet for drift. Granitt til bygningssteinfinnes i Rennebu ved Grindalen. Grindalsgranittener hvit og egner seg til bygningssteinnår markedet og transportforholdeneblir gunstigere. Granittfeltet er av betydeligedimenejoner. Kanklus'on: Som det vil gå frem av foranståendefremstilling,finnes der over dette område mange lovende gruber,malmfelterog skjerp m.m., som vil få betydningfor den påtenkte Orkla-banaved å skape massetransportav malm, materialerog persontrafikk. Orkla-banavil bli den kortestevei frem til nærmeste utskibningshavnfor samtligedisse malmfelter. Den vil derfor bli den letteste og billigstetransportmulighetfor all den trafikk som drift av alle disse produksjonsmulighetervil kunne skape. Orklabanavil kunne påskyndesbåde det videre undersökelsesarbeide for eventuellenye malmfunn og lette og påskynde den framtidige drift av de kjente drivverdigefelter, som nu ligger nede. Orklabanavil på dette vis kunne få meget stor betydningbåde for distriktetog for landet. Byggingenav Orklabanaer såledesbåde önskelig og nddvendig. Trondheim,1/ A. Kvalheim (sign)

15 1-13 ) P,, Nr 1, Ofstad sk'er fdrer kobberkis. Nr, 2, 0'dlme sk'e ved bunnen av Orkanger,förer kobber- og magnetkis. Nr. Römme sk'e (Lisbethskjerp) förer kobberog magnetkis. Nr 4. Es åsen dvre Rian sk e fdrer kobber- og magnetkis. Nr 2 6 KVål o Sk rdin ad v. Svovlkis og magnetkis. Nr 2 Flålakk n v Svovlkisog Kobberkis. Nr, 2 Havddl sk'e. Svovlkis. Nr Ulriksdal (Sk'öla) ruve. Svovlkis. Nr 281. Kvernber feltet jernkvarts(blåkvarts) Nr. 282, Leinum (Mo) sk'e Svovlkis. Nr. 28 Leinstrand rube. Jernkvarts(blåkvarts) A.Kvalheim (sign)

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien.

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien. Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4688 235695 83/97 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3709 I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311 5I Bergvesenet e Posthoks 3021. N-744I.I.rondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7244 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering Bergve senet Posthoks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering BV 1181 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rappon

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Nyseter sinkforekomst ved Grua, Lunner i Oppland

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Nyseter sinkforekomst ved Grua, Lunner i Oppland t vs Bergvesenet Rapportarkivet 51ti Postboks Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3021, N-7441 Trondheim Innlegging av nye rapporter ved: Arve 5143

Detaljer

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra.. ut73 dse Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV 932 1298/89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Verdier og utfordringer

Verdier og utfordringer Kulturvern versus naturvern ved nedlagte bergverk Verdier og utfordringer Gruvesamfunnet Jacobsbakken og Sulitjelmafjellene Bjørn Ivar Berg, Norsk Bergverksmuseum. Seminarinnlegg Norsk Vannforening, Forskningsparken

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokalisennggradering Troodheim. Dato 04.111975. NordlandNordlandske19271 20274

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokalisennggradering Troodheim. Dato 04.111975. NordlandNordlandske19271 20274 ub3 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheitn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1180 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokalisennggradering Troodheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster Bergvesenet Posffloks3021,7002 Trondhehn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 201 1 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Fortrolig. Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr U11) Bergvesenet Rapportarkivet 5(t Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr 2439 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering. Gradering Kommer fra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern

Detaljer

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir Bergvesenet Postboks302,_N-744 "I'rondbeim Rapportarkivet, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir 5368 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Notat med befaringsrapport 1974 og synspunkter om forekomstene ved Gullverket i Eidsvoll. Dato Ar

Notat med befaringsrapport 1974 og synspunkter om forekomstene ved Gullverket i Eidsvoll. Dato Ar Bergvesenet Postbok, I. -"4-4I I rondhenn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 4678 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradehng Apen Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3702 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster utv 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1778 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04.

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04. ise Bergvesenet Posihoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1146 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim itpen Kommer fra..arkivekstern USBNGU

Detaljer

Oversendt fra NGU. Rånaundersøkelsene. En undersøkelse med mikrosonde av sulfidførendeperidotitt fra Bruvannsfeltet, Ballangen i Nordland.

Oversendt fra NGU. Rånaundersøkelsene. En undersøkelse med mikrosonde av sulfidførendeperidotitt fra Bruvannsfeltet, Ballangen i Nordland. 5I Rapportarkivet Bergvesenet e Postboks 3021. N-744I Trondheim Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr I Rapport lokalisering Gradering 5784 Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Ørsdalen Schaaning Grube Wolframsynken Gudlen

Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Ørsdalen Schaaning Grube Wolframsynken Gudlen Bergvesenet l't,-,thoks 3021- N--44 I I rondhenn Rapportarkivet -- -- Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering 7135 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

KULTURVERN VED BERGVERK 2015

KULTURVERN VED BERGVERK 2015 KULTURVERN VED BERGVERK 2015 Kisgruver og kisindustri KISGRUVENES NEDGANG I ETTERKRIGSTIDA v/arve Slørdahl Arve Slørdahl 1970 1975 Prosjektingeniør - Orkla Grube Aktiebolag/Orkla Industrier 1977 1987

Detaljer

5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim

5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet 5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim 00.a. Jeala.31 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokaliserine Gradering 5576 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad 221Bergvesenet 5I e Postboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4748 Åpen Kommer fra.srldv Ekstem rapport nr Oversendtfra

Detaljer

Bergindustri i Norge Georessurser og Geokunnskap Hvordan bruker vi dem? Sivilingeniør Morten E.S. Bjerkan, OVRK 09.11.11

Bergindustri i Norge Georessurser og Geokunnskap Hvordan bruker vi dem? Sivilingeniør Morten E.S. Bjerkan, OVRK 09.11.11 Bergindustri i Norge Georessurser og Geokunnskap Hvordan bruker vi dem? Sivilingeniør Morten E.S. Bjerkan, OVRK 09.11.11 Sølv var like ettertraktet som gull alllerede for 7000 år siden Sølvmalm Trådsølv

Detaljer

å x Bergvesenet Astrup sjakt - Tekniske spesifikasjoner Trondheimske 1972 Orka Grube- Aktilebolag ( Meldal Sør- Trøndelag Trondheimske

å x Bergvesenet Astrup sjakt - Tekniske spesifikasjoner Trondheimske 1972 Orka Grube- Aktilebolag ( Meldal Sør- Trøndelag Trondheimske å x Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering GraderIng BV 193 rroodheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

whi Bergvesenet BV 3880 Trondheim Rapport over Esna Grube Trondheim Elektrisitetsverk Malm/metall Kis

whi Bergvesenet BV 3880 Trondheim Rapport over Esna Grube Trondheim Elektrisitetsverk Malm/metall Kis whi Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3880 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet Bergvesenet rapport nrintern Journal nr BV 2197 Kommer fra Ekstern rapport nr Sulitjelma Bergverk A/S "525000004" Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 1058 65115VB Trondheirn Forlrolig Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Diamantboring Breifonn-skjerpene, Rana, Nordland 1980

Rapportarkivet. Bergvesenet. Diamantboring Breifonn-skjerpene, Rana, Nordland 1980 Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheirn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3239 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Uttalelse angående jernokeren i "Det døde hav" pr. Skorovas

Uttalelse angående jernokeren i Det døde hav pr. Skorovas /2 6921 ElkemSkorovasAS ' /". & (*4P41'4($:';.; ElkemSkorovasAS Uttalelse angående jernokeren i "Det døde hav" pr. Skorovas Steinar 14fitrtZke«. Namsskogan 4:ske l lord-trøndelag 18242 000 kartbtad ; ;

Detaljer

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato wiv 5(k Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1047 Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr

Detaljer

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere...

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013 Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE Nasjonal satsning på mineralleting i de tre nordligste fylkene gjennom programmet MINN,

Detaljer

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ;

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ; Bergvesenet Postboks3021, N-7411Trondbeim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradedng 5340 Kommerfra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern rapport nr

Detaljer

Wrild Avskrift. /1, (1951) ørsdalens Wolfram forekomster.

Wrild Avskrift. /1, (1951) ørsdalens Wolfram forekomster. /1, Wrild Avskrift. (1951) ' ørsdalens Wolfram forekomster. Schaanin s rube. I sin rapport datert 7. dec.1945 anslår dr. A. Bugge at der i stoll I på cote 172 m.o.h. er oppfart et areal på ca. 1000 m2.

Detaljer

: Watfra. tnfl.. "W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, :ffit

: Watfra. tnfl.. W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkty:.:, :ffit :ffit ' '''''''». - ' :1:: "4" "." 51122 ", ` ": "x"a Elkem Skorovas AS vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, Elkem Skorovas :. ji :r :. Rapport fra kalkforekomst i Kolvereid.....

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi 4x4 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapporl nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3857 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet,

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 1,t Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1032 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

5t Bergvesenet BV 3575. Sulitjelma Gruber 1981. Sulitjelma Gruber. Nordlandske. Nordland. Alta. Malm/metall

5t Bergvesenet BV 3575. Sulitjelma Gruber 1981. Sulitjelma Gruber. Nordlandske. Nordland. Alta. Malm/metall 5t Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3575 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato:

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato: Bergvesenet PosIboks 1)71, N-744 I I-rondlicini Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 3205 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra arkiv Herperks.cl.k;wet Ekstern rapport

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift 4st Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1746 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1718 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

Bergvesenet BV955. Befaringsrapport fra Bidjovagge gruber, Kautokeino. PerSandvik. Tittel. Foriatter Gudmund Grammeltvedt. Dato Bedrift 19.

Bergvesenet BV955. Befaringsrapport fra Bidjovagge gruber, Kautokeino. PerSandvik. Tittel. Foriatter Gudmund Grammeltvedt. Dato Bedrift 19. Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr BV955 Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Interntarkivnr Oversendtfra PerSandvik Rapportlokallsering GraderIng

Detaljer

Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Pressemelding fra styremiite i Sulitjelma Bergverk den

Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Pressemelding fra styremiite i Sulitjelma Bergverk den ±74 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 2306 _ Internt arkiv nr Rapport Iokalisering Gradering Fortrolig : Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Raipas Grube i Alta (med innmalingskart)

Rapportarkivet. Bergvesenet. Raipas Grube i Alta (med innmalingskart) Bergvesenet Postboks 3021. N-7111 1romlicim Rapportarkivet Bergvosenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 7362 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Bergvesenet. BV6, FB T & F 1071 Trondheim. Dato Bedrift Svinndal, Sverre USB

Bergvesenet. BV6, FB T & F 1071 Trondheim. Dato Bedrift Svinndal, Sverre USB Bergvesenet Posiboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapporttokalisering GraderIng BV6,10 203176FB T & F 1071 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

OM DEN KJEMISKE SAMMENSETNING

OM DEN KJEMISKE SAMMENSETNING 48 NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 25 Ms. mottatt 4. des. 1944. OM DEN KJEMISKE SAMMENSETNING AV TRONDHEIMSFELTETS KALKSTENER AV C. W. CARSTENS Kalkstensbenker optrer i samtlige 3 formasjonsgrupper i Trondheimsfeltet.

Detaljer

Grunnvann i Bærum kommune

Grunnvann i Bærum kommune Grunnvann i Bærum kommune NGU Rapport 92.091 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

~:~.~9~~,SM: , ::4,111W. Innlegging av nye rapporter ved: Haraldil :ensrn`',w Mr 9 m* :', Uni 011.UP'S. yjukaaes 5::19~1~: 4:&...

~:~.~9~~,SM: , ::4,111W. Innlegging av nye rapporter ved: Haraldil :ensrn`',w Mr 9 m* :', Uni 011.UP'S. yjukaaes 5::19~1~: 4:&... R:?: ;, 11FA : :. :.a:*,.. :,:s.::.:::;.:::t > t1g::::::4 r... tv.:.,.. m:::::::::::::::::: L M # 5::19~1~: 4:&...,4:; ::g." ;;;>..:>: 1 5403,>S r:!s s m.: y -:».....as,..«,. PL:."--:":;L..-SV :S.

Detaljer

5(k. Bergvesenet. 13V3649 Trondhcim. Arsrapport for 1976 vedrørende arbeider i Karasjok. Røsholt, Bernt Sydvaranger A/S

5(k. Bergvesenet. 13V3649 Trondhcim. Arsrapport for 1976 vedrørende arbeider i Karasjok. Røsholt, Bernt Sydvaranger A/S 5(k Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arktiv nr Rappod lokalisering Gradering 13V3649 Trondhcim Kommer fra Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Dovre er livskvalitet

Dovre er livskvalitet Eventyrlige Dovre Dovre er livskvalitet Du skal trives i Dovre Se for deg mektige, snøkledte fjell som representerer det evige, trygge og uforanderlige. Lukk øynene og tenk deg vind som rusker deg i håret,

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord 5tk Posthoks Bergvesenet (1.1 I N-7-1.11 Trondheim 1tertttsesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkis nr Rapport lokalisennit Orade 5689 Rapportarkivet Kommer fra..arkiv 11kstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 376. Bergvesenet rapponnr InternJournalnr Interntarklvnr Rapportlokallsering Gradering

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 376. Bergvesenet rapponnr InternJournalnr Interntarklvnr Rapportlokallsering Gradering Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapponnr nternjournalnr nterntarklvnr Rapportlokallsering Gradering BV 376 Oslo Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra Fortrollgpga

Detaljer

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark.

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark. Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1481 Intern Journal nr Internt andv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel

Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2008 nynorsk Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel Bruk blyant på figurar og konstruksjonar - elles

Detaljer

Bergvesenet. BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen

Bergvesenet. BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

KAPITTEL V. En oppfølging av en årgang ugifte mødre over en 10-års periode

KAPITTEL V. En oppfølging av en årgang ugifte mødre over en 10-års periode KAPITTEL V En oppfølging av en årgang ugifte mødre over en 10-års periode ANALYSE OG BESKRIVELSE Vi har tidligere sett at det I de senere år i Norge hvert år er blitt født omkring et par tusen barn utenfor

Detaljer

Gull, gråstein og grums + gruve.info Presentasjon for Naturvernforbundet Rana 15.03.2016

Gull, gråstein og grums + gruve.info Presentasjon for Naturvernforbundet Rana 15.03.2016 Gull, gråstein og grums + gruve.info Presentasjon for Naturvernforbundet Rana 15.03.2016 Kvifor strid om gruver? Vi har hatt gruvedrift i Noreg i minst 500 år. Kvifor blir et da slik strid om det no? Er

Detaljer

/44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE. Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER

/44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE. Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER /44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER, - - 2 - Videre igjen er det prøvetatt av en ikke - kopper - mineralisert

Detaljer

5t Bergvesenet BV Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

5t Bergvesenet BV Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3625 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Utvinning av basemetall i Norge og industriell vidareforedilng

Utvinning av basemetall i Norge og industriell vidareforedilng Den norske regjeringa Statministerne sitt kontor Glacisgata 1 0150 OSLO Deres ref. Arkivsakid-doknr: 2011000525 - Saksbeh: Harald Jordal Arkivkode: Dato: 26 Journalpostid: 2015000495 Telefon: 53 65 40

Detaljer

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3567 Trondheim Kommer tra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Om de gullførende kvartsganger på Bømlo, notat. th Posiboks3021, N-7441Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Om de gullførende kvartsganger på Bømlo, notat. th Posiboks3021, N-7441Trondheim 51 Bergvesenet th Posiboks3021, N-7441Trondheim Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5140 Kommer

Detaljer

Bergvesenet. BV 1927 Trondheim. Geofysiske undersøkelser, Dalatjern N. V., Løkken

Bergvesenet. BV 1927 Trondheim. Geofysiske undersøkelser, Dalatjern N. V., Løkken Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheirn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt addy nr Rapport lokalisering Gradering BV 1927 Trondheim Kommerfra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapport fra borhullsmblings eksperiment i Dbh.198 C. Sigrid. PP. SP Borhullsgeofysikk

Rapport fra borhullsmblings eksperiment i Dbh.198 C. Sigrid. PP. SP Borhullsgeofysikk Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet r Bergvesenet rapport nr BV 2059 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokaltsering Gradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.:

Oppdragsgiver: Kommune: Etnedal. Sidetall: 9 Pris: 40,- Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 97.103 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Plassering av fjellbrønner til Bruflat, Etnedal kommune. Forfatter:

Detaljer

IKommune Ballangen Nordland

IKommune Ballangen Nordland * X Posthoks Rapportarkivet Bergvesenet 3021. N-744 Trondheim.... aasa ana Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7214 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier?

Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Stein Petter Næss, Kemira Chemicals AS Kemira Water Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier?

Detaljer

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig.

Kommune: Kongsberg. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.150 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Kongsberg kommune Forfatter: Kirkhusmo

Detaljer

utv 5(k Bergvesenet Rapportarkivet Beregninger av Au-innholdet i avgangsdammene i Bidjovagge Gruber BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig

utv 5(k Bergvesenet Rapportarkivet Beregninger av Au-innholdet i avgangsdammene i Bidjovagge Gruber BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig utv 5(k Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig Kommerfra..arkiv

Detaljer

Internt arkiv nr. Oversendt fra Raffinerin2sverket A. Dato Ar. Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad I Mandal

Internt arkiv nr. Oversendt fra Raffinerin2sverket A. Dato Ar. Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad I Mandal Bergvesenet Po;thoks 50'1. N-7141 Trondhel m Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 7171 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Grunnvann i Froland kommune

Grunnvann i Froland kommune Grunnvann i Froland kommune NGU Rapport 92.061 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt

Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt Gardermoen, 15. oktober 2013 Mattilsynet, Hovedkontoret Torhild T Compaore Seniorrådgiver, Seksjon planter, økologi og GM Oversikt over innhold

Detaljer

net Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino, april ,k,7441;ir\oodheim intemt arkw nr . 13'9r0vaietmit rants

net Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino, april ,k,7441;ir\oodheim intemt arkw nr . 13'9r0vaietmit rants net 3021,k,7441;ir\oodheim.....1BÆRBAR:MAS,K,.. 13'9r0vaietmit rants 7020 ' intemt arkw nr KoMMat tre''errirq:&> Kautokeino Kobberfelter AIS rapportynt GM 305 B.. Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino,

Detaljer

Retningslinjer for kjellervinduer i ØTB

Retningslinjer for kjellervinduer i ØTB Retningslinjer for kjellervinduer i ØTB ØTBs utbyggingskomite av 2004 la på ekstraordinært sameiermøte 29. november 2006 fram følgende forslag, som ble enstemmig vedtatt: 1. Komiteens forslag «Regelverk

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 4960 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering I Gradering 17/90 Nordlandske ' Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Ola Torstensen, fylkesgeolog 23.04.2014 Foto: Bjarne Eriksen Mineralindustri i Nordland: Rana Gruver, Rana LKAB, Narvik Brønnøy Kalk, Brønnøy

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer