NASJONALREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 485 NATIONAL ACCOUNTS ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1972-1983 NASJONALREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 485 NATIONAL ACCOUNTS 1972-1983 ISBN 82-537-2093-9"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 485 NASJONALREGNSKAP NATIONAL ACCOUNTS STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN

3 EMNEGRUPPE Nasjonalregnskap ANDRE EMNEORD Investering Konsum Nasjonalprodukt Utenriksregnskap Vekstrater

4 FORORD Denne publikasjonen gir endelige nasjonalregnskapstall for Irene og foreløpige tall for 1982 og Publikasjonene Nasjonalregnskap Revidert utgave og Nasjonalregnskap gir nasjonalregnskapstall tilbake til Betegnelsene endelige og foreløpige tall refererer seg mer til beregningsmetodene og detaljrikdommen i datagrunnlaget enn det forhold at de endelige tallene er fastlagt en gang for alle. Tallene er i hovedtrekk utarbeidd på samme måte som til fjor- &rets publikasjon. En gjør oppmerksom på at noen av tabellene med tall i faste priser (1980-priser) ikke inneholder tall for året 1983, fordi slike tall ennå ikke er utarbeidd og aystemt på detaljert nivå. Et komplett sett av foreløpige fastpristall for 1983 på et mer aggregert nivå er tidligere publisert i Statistisk ukehefte nr. 19, 1984 og i mai-utgaven av Konjunkturtendensene. Tallene i nasjonalregnskapet er opprinnelig beregnet i kroner og avrundet maskinelt til hele millioner kroner. Av den grunn kan det forekomme mindre avrundingsfeil i mange tabeller. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 20. juli 1984 Arne Oien Erling Joar FlOttum

5 PREFACE This publication provides final national accounts estimates for the years and preliminary estimates for 1982 and The publications National Accounts Revised edition and National Accounts contain national accounts figures back to The distinction between final and preliminary estimates refers more to the type of sources and methods used, than to the fixity of the final estimates. The figures are mainly compiled in the same manner as in last year's publication. It should be pointed out that some tables in this publication do not include estimates at constant prices (1980 prices) for the year 1983, because such figures have not been prepared and balanced at a detailed level yet. A complete set of preliminary estimates at constant prices for 1983 at a more aggregated level has previously been published in the Weekly Bulletin No. 19, The national accounts estimates were originally calculated in kroner and later rounded to million kroner. Smaller rounding errors might therefore appear in some tables. Central Bureau of Statistics, Oslo, 20 July 1984 Arne Oien Erling Joar FlOttum

6 INNHOLD Tabellregister 7 Side Tekstdel 1. Oversikt over nasjonalregnskapets kontoplan Definisjoner av og sammenhenger mellom sentrale begreper i nasjonalregnskapet Endringer i tidligere publiserte tall Upubliserte nasjonalregnskapstall 17 Tekst på engelsk 18 Tabelldel 24 Vedlegg 1. Bransjespesifikasjonen i norsk Standard for næringsgruppering aggregert til nasjonalregnskapets produksjonssektorer og gruppert etter konkurransetype 225 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 231 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. juli Standarder for norsk statistikk (SNS) 236 Standardtegn i tabeller.. Oppgave mangler - Null 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten * Foreløpig tall

7 CONTENTS Index of tables 10 Page Text 1. Review of the system of accounts Definitions Amendments in estimates published previously Unpublished figures in the national accounts 22 Tables 24 Annex 1. Kind of activity in Standard Industrial Classification in Norwegian statistics aggregated into production sectors in the national accounts and classified by competitive type 225 Publications Previously issued on the subject 231 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Standards for Norwegian Statistics (SNS) 236 Explanation of Symbols in Tables 0 Data not available Nil 0,0 Less than 0.05 of unit employed Provisional or preliminary figure

8 TABELLREGISTER Si de TABELLER I LØPENDE PRISER Nasjonalprodukt 1. Nasjonalprodukt etter anvendelse A. Absolutte tall. Mill. kr 24 B. Prosentvis fordeling Bruttonasjonalprodukt etter næring A. Absolutte tall. Mill. kr 26 B. Prosentvis fordeling Bruttonasjonalprodukt etter næring for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning. Mill. kr Nettonasjonalprodukt etter wring. Mill. kr Nettonasjonalprodukt etter næring for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning. Mill. kr 38 Konsum 6. Privat konsum A. Absolutte tall. Mill. kr 40 B. Prosentvis fordeling Offentlig konsum etter formål A. Absolutte tall. Mill. kr 52 B. Prosentvis fordeling Konsum i stats- og trygdeforvaltningen etter formål A. Absolutte tall. Mill. kr 54 B. Prosentvis fordeling Konsum i kommuneforvaltningen etter formål A. Absolutte tall. Mill. kr 56 B. Prosentvis fordeling 56 Investering. Kapitalslit. Realkapital 10. Bruttoinvestering i fast kapital etter næring og art A. Absolutte tall. Mill. kr 58 B. Prosentvis fordeling Bruttoinvestering i fast kapital etter wring for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning A. Absolutte tall. Mill. kr 64 B. Prosentvis fordeling Bruttoinvestering i fast kapital etter art for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning A. Absolutte tall. Mill. kr 68 B. Prosentvis fordeling Kapitalslit etter art for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning. Mill. kr Nettoinvestering i fast kapital etter næring og art. Mill. kr Nettoinvestering i fast kapital etter næring for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning. Mill. kr Nettoinvestering i fast kapital etter art for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning. Mill. kr Realkapital ved utgangen av året etter næring og art. Mill. kr 82 Faktorinntekt, lønnskostnader mv. 18. Indirekte skatter etter næring. Mill. kr Indirekte skatter etter art. Mill. kr Subsidier etter rowing. Mill. kr Subsidier etter art. Mill. kr Faktorinntekt etter næring A. Absolutte tall. Mill. kr 96 B. Prosentvis fordeling Faktorinntekt etter wing for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning A. Absolutte tall. Mill. kr 102 B. Prosentvis fordeling 104

9 24. Lønnskostnader etter næring A. Absolutte tall. Mill. kr B. Prosentvis fordeling C. Prosent av faktorinntekt Lønnskostnader etter næring for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning. Mill. kr Lønn (kontant og in natura, medregnet sosiale ytelser) etter næring. Mill. kr Driftsresultat (inntekt av kapital og ay eget arbeid) etter næring. Mill. kr Inntekter i skjermede og konkurranseutsatte næringer A. Absolutte tall. Mill. kr 126 B. Prosentvis fordeling Faktorinntekt etter institusjonell sektor A. Absolutte tall. Mill. kr 128 B. Prosentvis fordeling 128 Utenriksregnskap. Disponibel inntekt. Inntekter og utgifter for privat og offentlig orva tning. Kapita ti ve st 30. Utenriksregnskap. Sammendrag. Mill. kr Utenriksregnskap. Eksport og import etter art. Mill. kr Utenriksregnskap. Kapitalregnskap. Mill. kr Utenriksregnskap. Reserver. Mill. kr Disponibel inntekt for Norge A. Absolutte tall. Mill. kr 138 B. Prosent av nettonasjonalprodukt Husholdninger. Inntekter, utgifter og sparing. Mill. kr Finansinstitusjoner. Inntekter, utgifter og sparing. Mill. kr Ikke-personlige foretak. Inntekter, utgifter og sparing. Mill. kr Offentlig forvaltning. Inntekter, utgifter og sparing. Mill. kr Sparing. Mill. kr 144 Hovedtall pr. innbygger 40. Nasjonalprodukt og andre hovedstørrelser. I alt og pr. innbygger 146 Side TABELLER I FASTE PRISER Nasjonalprodukt 41. Nasjonalprodukt etter anvendelse. Mill , 1975-, og kr Bruttonasjonalprodukt etter næring. Mill , 1975-, og kr Bruttonasjonalprodukt etter næring for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning. Mill , 1975-, og 1980-kr Nettonasjonalprodukt etter næring. Mill , 1975-, og 1980-kr : Nettonasjonalprodukt etter næring for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning. Mill , 1975-, og 1980-kr 160 Konsum 46. Privat konsum. Mill , 1975-, og 1980-kr Offentlig konsum etter formal. Mill , 1975-, og 1980-kr 170 Investering. Kapitalslit. Realkapital 48. Bruttoinvestering i fast kapital etter næring og art. Mill , 1975-, og 1980-kr Bruttoinvestering i fast kapital etter næring for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning. Mill , 1975-, og 1980-kr Bruttoinvestering i fast kapital etter art for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning Mill , 1975-, og 1980-kr Kapitalslit etter art for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning. Mill , 1975-, og 1980-kr Nettoinvestering i fast kapital etter næring og art. Mill , 1975-, og 1980-kr Nettoinvestering i fast kapital etter næring for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning. Mill , 1975-, og 1980-kr 186

10 9 Side 54. Nettoinvestering i fast kapital etter art for næringsvirksomhet og offentlig forvaltning. Mill , 1975-, og 1980-kr Realkapital ved utgangen av Aret etter næring og art. Mill , og 1980-kr 190 Eksport. Import 56. Eksport og import etter art. Mill , 1975-, og 1980-kr 192 Hovedtall pr. innbygger 57. Nasjonalprodukt og andre hovedstorrelser. I alt og pr. innbygger , 1975-, og 1980-kr pr. innbygger 194 Sysselsetting 58. Sysselsetting etter næring A. Absolutte tall utforte årsverk 196 B. Prosentvis fordeling 200 C. Vekstrater. Prosentvis endring fra foregsende Sr Sysselsatte lonnstakere etter næring utforte årsverk 202 INDEKSER. VEKSTRATER Nasjonalprodukt 60. Nasjonalprodukt etter anvendelse. Prisindekser. 1970=100, 1975=100 og 1980= Nasjonalprodukt etter anvendelse. Prosentvis prisendring fra foregående år Nasjonalprodukt etter anvendelse. Vekstrater. Prosentvis volumendring fra foregående år Bruttonasjonalprodukt etter næring. Vekstrater. Prosentvis volumendring fra foregående Sr Nettonasjonalprodukt etter næring. Vekstrater. Prosentvis volumendring fra foregående år Bruttonasjonalprodukt pr. årsverk etter næring. Volumindekser. 1975= Konsum 66. Privat konsum. Vekstrater. Prosentvis volumendring fra foregående år Offentlig konsum etter formål. Vekstrater. Prosentvis volumendring fra foregående år Realkapital 68. Realkapital ved utgangen av året etter næring og art. Vekstrater. Prosentvis volumendring fra foregående år Realkapital ved utgangen av året pr. årsverk etter næring. Volumindekser. 1975= Eksport. Import 70. Eksport og import etter art. Vekstrater. Prosentvis volumendring fra foregående år 222

11 10 INDEX OF TABLES Page TABLES AT CURRENT PRICES Domestic product 1. Expenditure on domestic product A. Million kroner 24 B. Percentages Gross domestic product by kind of economic activity A. Million kroner 26 B. Percentages Gross domestic product by kind of economic activity, industries and producers of government services. Million kroner Net domestic product by kind of economic activity. Million kroner Net domestic product by kind of economic activity, industries and producers of government services. Million kroner 38 Consumption 6. Private final consumption expenditure A. Million kroner 40 B. Percentages Government final consumption expenditure by purpose A. Million kroner 52 B. Percentages Central government final consumption expenditure by purpose A. Million kroner 54 B. Percentages Local government final consumption expenditure by purpose A. Million kroner 56 B. Percentages 56 Capital formation. Consumption of capital. Real capital 10. Gross fixed capital formation by kind of economic activity and type of capital goods A. Million kroner 58 B. Percentages Gross fixed capital formation by kind of economic activity, industries and producers of government services A. Million kroner 64 B. Percentages Gross fixed capital formation by type of capital goods, industries and producers of government services A. Million kroner 68 B. Percentages Consumption of fixed capital by type of capital goods, industries and producers of government services. Million kroner Net fixed capital formation by kind of economic activity and type of capital goods. Million kroner Net fixed capital formation by kind of economic activity, industries and producers of government services. Millie kroner Net fixed capital formation' by type of capital goods, industries and producers of government services. Million kroner Gross capital at the end of the year by kind of economic activity and type of capital goods. Million kroner 82 Factor income, compensation of employees, etc. 18. Indirect taxes by industry. Million kroner Indirect taxes by type. Million kroner Subsidies by industry. Million kroner Subsidies by type. Million kroner Factor income by kind of economic activity A. Million kroner 96 B. Percentages Factor income by kind of economic activity, industries and producers of government services A. Million kroner 102 B. Percentages 104

12 Compensation of employees by kind of economic activity A. Million kroner 106 B. Percentages 110 C. Per cent of factor income Compensation of employees by kind of economic activity, industries and producers of government services. Million kroner Wages and salaries etc. (in cash and in kind, plus other outlays to benefit employees) by kind of economic activity. Million kroner Operating surplus by industry. Million kroner Income in sheltered and exposed industries A. Million kroner 126 B. Percentages Factor income by institutional sector A. Million kroner 128 B. Percentages 128 Balance of payments. Disposable incdme. Private and general government income and expenditure. Increase in capital 30. Balance of payments. Summary. Million kroner Balance of payments. Exports and imports by type of goods and services. Million kroner Balance of payments. Capital account. Million kroner Balance of payments. Reserves. Million kroner Disposable income of Norway A. Million kroner 138 B. Percentages of net domestic product Households. Income, expenditure and saving. Million kroner Financial institutions. Income, expenditure and saving. Million kroner Incorporated enterprises. Income, expenditure and saving. Millon kroner General government. Income, expenditure and saving. Million kroner Saving. Million kroner 144 Main series per capita 40. Domestic product and other main aggregates. Total and per capita 146 Page TABLES AT CONSTANT PRICES Domestic product 41. Expenditure on domestic product. Million 1970, 1975 and 1980 kroner Gross domestic product by kind of economic activity. Million 1970, 1975 and 1980 kroner' 43. Gross domestic product by kind of economic activity, industries and producers of government services. Million 1970, 1975 and 1980 kroner Net domestic product by kind of economic activity. Million 1970, 1975 and 1980 kroner Net domestic product by kind of economic activity, industries and producers of government services. Million 1970, 1975 and 1980 kroner 160 Consumption 46. Private final consumption expenditure. Million 1970, 1975 and 1980 kroner Government final consumption expenditure by purpose. Million 1970, 1975 and 1980 kroner 170 Capital formation. Consumption of capital. Real capital 48. Gross fixed capital formation by kind of economic activity and type of capital goods. Million 1970, 1975 and 1980 kroner Gross fixed capital formation by kind of economic activity, industries and producers of government services. Million 1970, 1975 and 1980 kroner Gross fixed capital formation by type of capital goods, industries and producers of government services. Million 1970, 1975 and 1980 kroner Consumption of fixed capital by type of capital goods, industries and producers of government services. Million 1970, 1975 and 1980 kroner Net fixed capital formation by kind of economic activity and type of capital goods. Million 1970, 1975, and 1980 kroner Net fixed capital formation by kind of economic activity, industries and producers of government services. Million 1970, 1975 and 1980 kroner Net fixed capital formation by type of capital goods, industries and producers of government services. Million 1970, 1975 and 1980 kroner Gross capital at the end of the year by kind of economic activity and type of capital goods. Million 1970, 1975 and 1980 kroner

13 12 Exports. Imports 56. Exports and imports by type of goods and services. Million 1970, 1975 and 1980 kroner Main series per capita 57. Domestic product and other main aggregates. Total and per capita. 1970, 1975 and 1980 kroner per capita 194 Employment 58. Employment by kind of economic activity A full-time man-years worked 196 B. Percentages 200 C. Growth rates. Percentage change from preceding year Number of employees by kind of economic activity full-time man-years worked 202 Page INDICES. GROWTH RATES Domestic product 60. Expenditure on domestic product. Price indices. 1970= =100 and 1980= Expenditure on domestic product. Percentage change in prices from preceding year Expenditure on domestic product. Growth rates. Percentage change in volume from preceding year Gross domestic product by kind of economic activity. Growth rates. Percentage change in volume from preceding year Net domestic product by kind of economic activity. Growth rates. Percentage change in volume from preceding year Gross domestic product per man-year by kind of economic activity. Volume indices. 1975= Consumption 66. Private final consumption expenditure by object. Growth rates. Percentage change in volume from preceding year Government final consumption expenditure by purpose. Growth rates. Percentage change in volume from preceding year 216 Real capital 68. Gross capital at the end of the year by kind of economic activity and type of capital goods. Growth rates. Percentage change in volume from preceding year Gross capital at the end of the year per man-year by kind of economic activity. Volume indices. 1975= Exports. Imports 70. Exports and imports by type of goods and services. Growth rates. Percentage change in volume from preceding year 222

14 13 1. OVERSIKT OVER NASJONALREGNSKAPETS KONTOPLAN Nasjonalregnskapet er et omfattende regnskapssystem for den norske økonomi bygd på prinsippene for dobbelt bokholderi. Regnskapet gir både en systematisk statistisk beskrivelse av økonomien som helhet og en detaljert kartlegging av transaksjonene mellom de ulike deler av økonomien og mellom Norge og andre land. I denne kartleggingen gjør en bruk av definisjoner og klassifikasjoner som ikke er objektivt gitt, men bestemt etter vedtatte regler og konvensjoner, ofie som resultat av internasjonalt samarbeid. På alle vesentlige punkter følger regnskapssystemet de tilrådinger som FN har gitt i publikasjonen: "A System of National Accounts". Studies in Methods, Series F, No. 2, Rev. 3. United Nations, New York, Hovedtrekk ved det nåværende nasjonalregnskapet er bl.a. beskrevet i følgende publikasjoner fra Statistisk Sentralbyrå: "Nasjonalregnskap, modeller og analyse", Samfunnsøkonomiske studier nr. 26 og "Revidert Nasjonalregnskap", Statistiske analyser nr. 14. En detaljert beskrivelse av beregningsprinsippene og datagrunnlaget i nasjonalregnskapet er gitt i publikasjonen "Nasjonalregnskapet i Norge - System og beregningsmetoder", Samfunnsøkonomiske studier nr. 45. I utformingen av nasjonalregnskapet er det lagt stor vekt på bruken av regnskapet til analyseformal. Kontoplanen for nasjonalregnskapet omfatter følgende hovedkontotyper: O. Apningsbalansekonti 1. Varekonti 2. Produksjonskonti 3. Konsumkonti 4. Inntektskonti 5. Realkapitalkonti 6. Kapitalkonti for institusjonelle sektorer 7. Konti for utlandet 8. Omvurderingskonti 9. Avslutningsbalansekonti Kontiene representerer i prinsippet alle økonomiske enheter hjemmehørende i Norge og enheter i utlandet som har transaksjoner med Norge. En skiller ofte mellom funksjonelle og institusjonelle økonomiske enheter. En funksjonell enhet er en produksjonsenhet - bedrift eller virksomhet innen offentlig forvaltning - som det kan gis særskilte oppgaver for over produksjon (omsetning, bruttoinntekt), sysselsetting, utbetalt lønn og forbruk av rå- og halvfabrikata (innkjøp). Den institusjonelle enheten er i første rekke definert og avgrenset ut fra eierforhold. Et foretak, som i prinsippet skal omfatte alle bedrifter med samme eier (juridisk person), er en institusjonell enhet. Andre institusjonelle enheter er husholdningene og ulike offentlige organer. For en institusjonell enhet kan det i prinsippet stilles opp et fullstendig regnskap både for drift og balanse. Det er derfor naturlig å legge institusjonelle enheter til grunn ved finansstatistiske analyser, mens funksjonelle enheter legges til grunn ved f.eks. produksjonsanalyser. De funksjonelle enhetene blir gruppert på produksjons- eller næringssektorer (funksjonelle sektorer) etter hovedvirksomhet. Inndelingen i næringssektorer bygger på Standard for neringsgruppering i offentlig norsk statistikk. For de funksjonelt definerte næringssektorer blir det stilt opp produksjonskonti, i prinsippet tre konti for hver næring: 1. Produksjonskonti for enheter tilhørende stats- og trygdeforvaltningen 2. Produksjonskonti for enheter tilhørende kommuneforvaltningen 3. Produksjonskonti for næringsvirksomhet (bedrifter) Nasjonalregnskapet har for tiden 14 konti av type (1), åtte konti av type (2) og 160 konti av type (3), i alt 182 produksjonskonti. De institusjonelle enhetene blir, som nevnt, gruppert i sektorer etter eierforhold. For de institusjonelt definerte sektorene blir det stilt opp:

15 14 1. Balansekonti 2. Inntektskonti 3. Kapitalkonti 4. Omvurderingskonti Nasjonalregnskapet har for tiden 17 institusjonelle sektorer, sju for offentlig forvaltning og statsforetak, åtte for finansinstitusjoner, mens en for resten av økonomien bare skiller mellom Private ikke-personlige foretak og Personlige næringsdrivende, lønnstakere o.l. (sektor for husholdninger). I tillegg inneholder nasjonalregnskapet et sett realkapitalkonti både for funksjonelt og institusjonelt definerte sektorer. Begrepsmessig kan nasjonalregnskapet deles i to: Et realregnskap og et inntekts- og kapitalregnskap. Kjernen i realregnskapet er et sektor-vare-kryssløp som gir en detaljert oversikt over tilgang og bruk av varer og tjenester. På detaljert nivå spesifiserer regnskapet om lag grupper av varer og tjenester. Hver gruppe er representert med en egen konto. Disse konti registrerer tilgangen av hver enkelt vare- og tjenestegruppe fra de 182 produksjonskontiene og 21 importkontiene, og fordeler tilgangen enten som vareinnsats til de samme produksjonskontiene eller som "sluttleveringer" til: 135 konti for privat konsum 45 konsumkonti for stats- og trygdeforvaltningen 21 konsumkonti for kommuneforvaltningen 126 konti for fast realkapital i næringsvirksomhet (bedrifter) 12 konti for fast realkapital i stats- og trygdeforvaltningen 7 konti for fast realkapital i kommuneforvaltningen 1 konto for lagerendring 15 eksportkonti Vare- og tjenestegruppene i regnskapet framkommer ved aggregeringer av et betydelig større antall vare- og tjenestegrupper som det foreligger primærstatistikk for. For eksempel blir de ca varenummer som nyttes i utenrikshandelsstatistikken og industristatistikken aggregert til ca varegrupper i nasjonalregnskapet. Realregnskapet inneholder i tillegg til sektor-vare-kryssløpet en registrering av hvilke inntekter som "skapes" i de funksjonelt definerte næringssektorer. Inntekts- og kapitalregnskapet har til hovedoppgave å vise hvordan inntektene i samfunnet blir fordelt og brukt, hvordan formue og gjeld er fordelt og hvordan fordrings- og gjeldsforholdene endrer seg over tid. Opplysninger om dette registreres på konti for institusjonelt definerte sektorer for inntekt og kapital. Det kan nevnes at inntektskontiene spesifiserer 45 ulike inntektsarter og at finanskapitalen er splittet på 22 objekter. 2. DEFINISJONER AV OG SAMMENHENGER MELLOM SENTRALE BEGREPER I NASJONALREGNSKAPET Norsk territorium defineres som land- og sjoområder innenfor landets politiske grenser - eksklusive utenlandske ambassader mv. og internasjonale organisasjoner på norsk jord, men inklusive norske ambassader mv. i utlandet og norskregistrerte skip, fly og boreplattformer (uansett hvor de befinner seg). Norske produksjonsenheter omfatter alle produksjonsenheter på norsk territorium. Bruttoproduksjonsverdien ien produksjonssektorien periode er verdien av de varer og tjenester som sektoren produserer i løpet av perioden. Her kan nevnes et par viktige avvik. Alt salg av handelsvarer regnes for utført av varehandelen, selv am det er en industribedrift som står som selger. Likeledes regnes alt bygge- og anleggsarbeid som utført av bygge- og anleggssektoren. For enkelte sektorer er produksjonsbegrepet litt spesielt: I varehandelen er bruttoproduksjonen satt lik bruttoavansen, i offentlig forvaltning (forsvar, offentlig administrasjon mv.) settes bruttoproduksjonsverdien lik kostnadene (inklusive kapitalslitet).

16 15 Bruttoproduktet ien sektorien periode er lik bruttoproduksjonsverdien i sektoren minus vareinnsats, dvs. verdien av anvendte råvarer, vedlikeholdsutgifter o.l. i sektoren i løpet av perioden. Bruttonasjonalproduktet ien periode er lik summen av bruttoproduktene i de enkelte produksjonssektorene i perioden. Kapitalslitet ien sektorien periode er den beregnede verdireduksjonen av den faste realkapital (produksjonskapital)i sektoren som folge av slitasje og elde. Nettopr o- duktet ien sektor framkommer som bruttoproduktet minus kapitalslitet. Nettonasj o- nal produktet er lik bruttonasjonalproduktet fratrukket summen av kapitalslitetialle sektorer. Importen ien periode representerer verdien av varer og tjenester mottatt fra utlandet i perioden. Summen av bruttonasjonalproduktet og importen representerer den del av den totale disponible vare- og tjenestetilgang som kan nyttes til eksport, privat konsum, offentlig konsum eller bruttoreal investering. Eksporten ien periode representerer verdien av de varer og tjenester som er levert til utlandet. Det private konsum ien periode uttrykker verdien av de varer og tjenester som nyttes av landets husholdninger eller av konsumentorganisasjoner, dvs. private foreninger og institusjoner uten ervervskarakter, i perioden. Varige og halv-varige konsumgoder som biler, møbler og klær, regnes som konsumert i den periode de blir anskaffet. Et unntak er boliganskaffelser som regnes som bruttorealinvestering. I det private konsum inngår imidlertid et beregnet beløp for verdien av boligtjenester i perioden. Det offentlige konsum ien periode omfatter kapitalslit ps offentlig konsumkapital, lønnskostnader og utgifter til varer og tjenester disponert av stats-, trygde- og kommuneforvaltningen for løpende administrative og forvaltningsmessige formål i perioden, men ikke vare- og tjenesteforbruket i offentlige foretak. Posten er beregnet netto, idet det er gjort fradrag for varer og tjenester som stats- og kommuneforvaltningen har ytt private mot særskilt betaling (gebyr). Det skilles mellom militært og sivilt offentlig konsum. Det militære offentlige konsum omfa+ter godtgjøring til militært personell og alle utgifter til varer og tjenester, inklusive utgifter til anlegg og utstyr av varig karakter. Det sivile offentlige konsum omfatter godtgjøring til sivilt personell i stats-, trygde- og kommuneforvaltningen, unntatt bygge- og anleggsarbeidere, andre løpende offentlige utgifter til varer og tjenester for sivile formll og kapitalslit på offentlig konsumkapital. Utgifter til sivile bygge- og anleggsarbeider, biler, maskiner, redskap og inventar mv. regnes med som del av landets bruttoinvestering. Bruttoreal investeringene ilandetien periode omfatter verdien av bruttoanskaffelser av offentlig konsumkapital og produksjonskapital inklusive lagerendringer i private og offentlige bedrifter, herunder boliger, i perioden. Bruttorealinvestering eksklusive lagerendringen består av bruttoinvestering i fast realkapital og er spesifisert på aitsgrupper, som bygninger og anlegg, skip og båter, andre transportmidler, maskiner, redskap og inventar, oljeborerigger og oljeutvinningsplattformer og olje- og gassrørledninger mv. Differansen mellom bruttorealinvesteringen i en periode og kapitalslitet er nettoreal investeringen. Den gir uttrykk for tilveksten i landets realkapital i perioden. Som et mål for den godtgjøring produksjonsfaktorene oppnår for sin innsats i en periode, nyttes begrepet faktorinntekt. Faktorinntekten ien sektor er definert som nettoproduktet i sektoren minus indirekte skatter (avgifter) som sektoren beta/er pluss subsidier som sektoren mottar. Ved å summere faktorinntektene i de enkelte sektorene kommer en fram til den totale faktorinntekt for landet. Faktorinntekten kan deles i lønnskostnader og driftsresultat. Lønnskostnader omfatter all inntekt opptjent ved arbeid i andres tjeneste og er spesifisert på fem komponenter: kontantlønn, naturallonn, andre ytelser til beste for lonnstakerne, arbeidsgiveravgift til folketrygden og arbeidsgiveravgift til andre trygdeordninger, Driftsresultatet er den rest som står til disposisjon for foretakenes eiere til renter av fremmedkapital og earn godtgjøring for innsats av eget arbeid og egen kapital. Driftsresultatet er i nasjonalregnskapet gruppert etter både funksjonell og institusjonell sektor.

17 16 Inntektsdelen i nasjonalregnskapet, inntektsregnskapet, viser hvordan inntektene i samfunnet i en periode blir fordelt mellom og brukt av institusjonelle sektorer. Den institusjonelle fordelingen av faktorinntekten gir informasjon om i hvilke sektorer denne er opptjent. Korrigeres faktorinntekten opptjent i hver institusjonell sektor for nettofinansinntekter, som renter og andre kapitalinntekter, for stonader, direkte skatter og andre overforinger, fremkommer disponibel inntekt (inntekt som kan disponeres til konsum eller sparing) for sektoren. Summeres disponibel inntekt for alle norske institusjonelle sektorer, fås disponibel inntekt for Norge, et begrep som også fremkommer ved at nettonasjonalproduktet i en periode korrigeres for rente- og stonadsoverskuddet overfor utlandet. Den offentlige sektor omfatter offentlig forvaltning, offentlige finansinstitusjoner, statens forretningsdrift og selvstendige statsforetak, dvs. foretak som er minst 50 prosent offentlig eid. Offentlig disponibel inntekt fratrukket offentlig konsum gir offentlig sparing. Den private sektor består av husholdninger og alle institusjoner og foretak som ikke er offentlige. Privat sparing er lik differansen mellom privat disponibel inntekt og privat konsum. 3. ENDRINGER I TIDLIGERE PUBLISERTE TALL Utviklingen av inntekts- og kapitalregnskapsdelen i nasjonalregnskapet har medført revisjoner av de tidligere publiserte inntektstabellene. Inntektsregnskapet gir grunnlag for en mer spesifisert oppdeling av inntekts- og utgiftsarter etter institusjonell sektor enn den som er benyttet tidligere. Beregningene av disponibel inntekt og sparing for hver sektor er bedret fordi beregningene baserer seg på fullstendige sektorregnskap som er aystemt mot hverandre. Dette har fort til en endring av fordelingen av disponibel inntekt og sparing på hhv. privat og offentlig sektor. Alle revisjoner er ajourfort fra og med regnskapsåret For årene er beregfinger til inntektsregnskapet foreløpig ikke foretatt ps detaljert nivå. Bare hovedtall er derfor tatt med for disse årene. De nye inntektstallene er første gang publisert i Økonomisk utsyn for 1983, men da med tall for Følgende inntektstabeller i denne publikasjonen er endret eller kommer i tillegg til forrige årspublikason: Tabell 29 Faktorinntekt etter institusjonell sektor Tabell 34 Disponibel inntekt for Norge Tabell 35 Husholdninger, inntekter, utgifter og sparing Tabell 36 Finansinstitusjoner Tabell 37 Ikke personlige foretak Tabell 38 Offentlig forvaltning Tabell 39 Sparing Videre er fordelingen av investering, kapitalslit og realkapital på institusjonelle sektorer endret i forhold til forrige arspublikasjon. Det er nå samsvar mellom grupperingen av foretak i inntektsregnskapet og i kapitalregnskapet. Fordi inntektsregnskapet er under utvikling, vil tall for dette fremdeles være a anse som foreløpige.

18 17 4. UPUBLISERTE NASJONALREGNSKAPSTALL Nasjonalregnskapet inneholder langt mer informasjon enn det har vært mulig å presentere i denne publikasjonen. Regnskapet inneholder en mer detaljert sektorinndeling enn det som fremgar av forspaltene i tabellene. Videre innholder regnskapet informasjon om tilgang og anvendelse av de enkelte varer. (Se første aysnittet om oversikt over nasjonalregnskapets kontoplan.) Tall for bruttoproduksjonsverdi og vareinnats for de enkelte sektorer er heller ikke tatt med i publikasjonen. Spesialutkjøringer av slike opplysninger kan bestilles etter avtale. I allminnelighet utføres slike oppdrag bare mot dekning av kostnader.

19 18 I. REVIEW OF THE SYSTEM OF ACCOUNTS The national accounts are a comprehensive and balanced system of accounts for the Norwegian economy based on the principles of double book-keeping. The accounts give both a systematic statistical description of the economy as a whole and a quite detailed map of the transactions between the various parts of the economy and between Norway and other countries. This mapping makes use of concepts and classifications which are not objectively given, but stipulated according to adopted rules and conventions, often as a result of international collaboration. In all essential aspects the system of accounts follows recommendations given by the U.N. in the publication: "A System of National Accounts". Studies in Methods, Series F, No. 2, Rev. 3. United Nations, New York, 1968 (present SNA). The main features of the Norwegian system of National Accounts are described (in Norwegian only) in the following publications from the Central Bureau of Statistics: "National Accounts, Models and Analysis", Social Economic Studies No. 26 and "Revised National Accounts", Statistical Analyses No. 14. A detailed description of the system as well as sources and methods in the Norwegian national accounts is given in "National Accounts of Norway - System and methods of estimation", No. 45 in the series Social Economic Studies. An abbreviated English version is available in the series Reports (No. 81/1, title as above). In the preparation of the system of the national accounts emphasis has been placed on the application of the accounts for analytical purposes. In the system of national accounts there are the following main classes of accounts: O. Opening balance sheet accounts 1. Commodity accounts 2. Production accounts 3. Consumption accounts 4. Income and outlay accounts 5. Real capital accounts 6. Capital finance accounts for institutional sectors 7. Accounts for rest of the world 8. Revaluation accounts 9. Closing balance sheet accounts In principle the accounts represent all economic units resident in Norway and foreign units having transactions with Norway. A distinction is made between functional and institutional units. A functional unit is a production unit - an establishment or activity within general government - for which separate figures for production (sales, gross income), employment, compensation of employees and consumption (purchases) of raw and intermediate materials may be obtained. The institutional unit is primarily defined and confined by type of ownership. An enterprise, which in principle encompasses all establishments with the same owner (the legal unit), is an institutional unit. Other institutional units are households and different public bodies. It is in principle possible to put forward a complete set of accounts, both current and balance sheet accounts, for an institutional unit. It is therefore convenient to use institutional units in financial analyses, while the functional unit is most appropriate for production analyses. The functional units are classified by production or industrial sectors ("functional sectors") according to the kind of main economic activity. The classification by industrial sectors is based on Standard Industrial Classification in official Norwegian statistics. For these sectors production accounts have been prepared with, in principle, three kinds of accounts for each economic activity: 1. Production accounts for producers of central government services 2. Production accounts for producers of local government services 3. Production accounts for industries At present, the national accounts have 14 accounts of (1), eight accounts of (2) and 160 accounts of (3), altogether 182 production accounts. The institutional units are, as already mentioned, classified into sectors according to type of ownership. For each of these sectors the following have been prepared:

20 19 1. Balance sheets 2. Income and outlay accounts 3. Capital accounts 4. Revaluation accounts The national accounts distinguish for the time being between 17 institutional sectors. There are seven sectors for general government and public enterprises and eight for financial institutions. For the rest of the economy, one distinguishes only between "Private incorporated enterprises" and "Private unincorporated enterprises, employees etc." (the household sector). In addition, the national accounts include fixed capital accounts for both the functionally and institutionally defined sectors. Conceptually, the national accounts may be divided in two parts: Production, consumption expenditure and capital formation accounts on the one hand, and income and outlay and capital finance accounts on the other. The main body of the former part is a sector by commodity input-output matrix, which gives detailed commodity flows of supply and use of goods and services. In the most detailed national accounts there are specified about commodities (groups of goods and services), each having a separate account. These accounts record the supply of goods and services from the 182 production accounts and 21 import accounts. The total supply is distributed either as intermediate consumption to the same production accounts or as final demand to: 135 accounts for private final consumption expenditure 45 accounts for central government consumption expenditure 21 accounts for local government consumption expenditure 126 accounts for fixed capital formation by industries 12 accounts for fixed capital formation by producers of central government services 7 accounts for fixed capital formation by producers of local government services 1 account for changes in stocks 15 export accounts The commodity groups in the national accounts are constructed by aggregating a considerable larger number of groups of goods and services. As an example, the approximately commodity codes used in foreign trade statistics and manufacturing statistics are aggregated to about commodities in the national accounts. The accounts of the former part include, in addition to the input-outpout accounts, a recording of the factor incomes created in the functionally defined industrial sectors. The main task of the income and outlay and capital finance accounts is to display how income is distributed and used, how assets and liabilities are distributed and how the pattern of claims and debts changes over time. This information is recorded on accounts for institutionally defined sectors for incomes and outlays and capital finance. It may be mentioned that the income and outlay accounts specify 45 different types of income payments and that 22 financial assets and liabilities are represented in the capital finance accounts. 2. DEFINITIONS Norwegian territory is defined as land and sea territory within Norwegian political borders - excluding foreign embassies etc. and international organizations in Norway, but including Norwegian embassies etc. abroad and ships, aircrafts and oil drilling platforms registered in Norway (regardless of location). Norwegian units of production consist of all units of production within Norwegian territory. Gross value of production (gross output) ofaproduction sector in a certain period of accounting is the value of all goods and services produced by the sector in the period. A couple of exceptions should be mentioned. All merchandise is regarded in the accounts as sold from the trade industry, regardless of the fact that, say, a manufacturing enterprise may be a

21 20 seller. Likewise, all building and construction work is attributed to the construction industry. In some sectors the gross value of production is recorded in a special way: In the trade industry the gross value of production is equal to the gross trade and transport margin; for producers of general government services (defence, public administration etc.) the gross value of production is set equal to the cost of production (including consumption of fixed capital). Gross product (value added) ofasector inaperiod is equal to the gross value of production less intermediate consumption, i.e. the value of raw materials used, maintenance cost incurred etc., in the sector during the period. Gross domestic product inaperiod is the sum of the gross products of the sectors of production. Consumption of fixed capital inasector inaperiod is the imputed reduction in value of the fixed capital (of production) in the sector caused by wear and tear, etc. Net product inasector is defined as the gross product less the consumption of fixed capital. Net domestic product is defined in the same way as gross domestic product minus consumption of fixed capital in all sectors. Imports inaperiod represent the value of all goods and services received from abroad in the period. The sum of gross domestic product and imports represent that part of the total supply of goods and services which may be used for exports, private final consumption expenditure, government final consumption expenditure or gross capital formation. Exports inaperiod represent the value of goods and services delivered to the rest of the world. Private final consumption expenditure inaperiod comprises the value of goods and services used by resident households or by consumer organizations, i.e. private associations and institutions of a non-profit character. Durables and semi-durables such as cars, furniture and clothing, are treated as having been consumed at the time of purchase. However, purchases of new dwellings are treated as gross investments, and an imputed rental value is included as a private final consumption expenditure. Government final consumption expenditure inaperiod comprises remuneration to personnel in general government, consumption of government fixed capital and expenditure on goods and services at the disposal of the central and local government administrations and the social security administration for current administrative purposes, but not consumption of goods and services by public enterprises. This item is net of goods and services which the central and local government administrations have supplied to the private sector against payment in the form of fees. A distinction is made between military and civilian government consumption expenditure. Military government consumption expenditure comprises remuneration to military personnel and all expenses on goods and services including constructions and durables. Civilian government consumption expenditure comprises remuneration to civilian personnel in general government (with the exception of building and construction workers), consumption of government fixed capital and other current government expenditure on goods and services for civilian purposes. Government capital expenditure on civilian building and construction work, motor vehicles, machinery etc. is included in the gross capital formation. Gross capital formation includes gross fixed capital formation by producers of government services and by industries, including dwellings, and increase in stocks by manufacturers and traders. Gross capital formation exclusive of increase in stocks is termed gross fixed capital formation and is broken down by type of capital goods, such as buildings and construction, ships and boats, other transport equipment, machinery and equipment, oil drilling rigs, oil production platforms and pipelines, etc. The difference between gross capital formation and consumption of fixed capital constitutesameasure of the change in the stock of real capital termed net capital formatio n. As a measure of the remuneration which the production factors receive, the term of factor income is employed. Factor income inagiven sector is defined as the net product in the sector less indirect taxes paid by the sector plus subsidies received by the sector. The factor income for the nation as a whole is arrived at by summing up the factor incomes of the individual sectors.

22 21 Factor income may be broken down into compensation of employees and operating surplus. Compensation of employees includes all income earned by employees as renumeration for their work, and is divided into five components: wages and salaries in cash, in kind, other benefits, employees' contributions to the National Insurance Scheme an to other social security schemes. Operating surplus is the balance at the disposal of the owners of the enterprises for payments of interest on liabilities, as remuneration for their own labour and as return on their capital. The operating surplus is distributed both by functional and institutional sectors in the national accounts. The income and outlay accounts are a part of the national accounts which show how the incomes in a period of time are distributed among and spent by the institutional sectors. If the factor income by institutional sector of origin is adjusted for net financial income, transfers from government, direct taxes and other transfers, disposable income for each sector appears. Disposable income for all sectors add up to the disposable income of Norwa y. This concept could also be computed for a period by adjusting the net domestic product for transfers of income to and from the rest of the world. The public sector comprises general government, public-owned banks and state enterprises which are enterprises at least 50 per cent owned by the central government. Public disposable income less public consumption gives public saving. The private sector consists of households and all non-public institutions and enterprises. Private saving equals the difference between private disposable income and private consumption. 3. AMENDMENTS IN ESTIMATES PUBLISHED PREVIOUSLY The national accounts of Norway has been extended with a complete set of income and outlay accounts and capital finance accounts for institutional sectors. The former tables of income and outlay are therefore replaced by tables with a more detailed specification both on institutional sector and kind of transaction. Compared to last year's edition the published estimates on the distribution of disposable income and saving to private and public sector, respectively, are amended as a result of improved estimates for each subsector. All main figures are given for the period The more detailed spesification is only obtained from The following tables are re-edited and come in addition to the former set of tables: Table 29 Factor income by institutional sector Table 34 Disposable income of Norway Table 35 Households. Income, expenditure and saving Table 36 Financial institutions. Income, expenditure and saving Table 37 Incorporated enterprises. Income, expenditure and saving Table 38 General government. Income, expenditure and saving Table 39 Saving The distribution of investment, depreciation and gross fixed capital by institutional sector is also amended in this year's edition and is now consistent with the distribution estimated for the capital finance accounts. The work with the income and outlay accounts and the capital finance accounts will continue further, and the estimates are still to be regarded as preliminary.

23 22 4. UNPUBLISHED FIGURES IN THE NATIONAL ACCOUNTS The national accounts contain considerably more information than it has been possible to present in this publication. There are more detailed sector information available than what appear in the various tables. Furthermore do the national accounts contain information on the supply and demand of each commodity. (See the chapter on the review of the system of the accounts.) Estimates on gross output and intermediate consumption are not included in the publication. It is, howewer, possible to order special information by request. In general, requests will be accommodated only on the understanding that the principal defrays the cost.

24

25 TABELL 1. NASJONALPRODUKT ETTER ANVENDELSE A. ABSOLUTTE TALL. MILL. KR PRIVAT KONSUM VARER TJENESTER 1) OFFENTLIG KONSUM STATLIG KONSUM SIVILT MILITfRT <OMMUNALT KONSUM BRUTTOINVESTERING BRUTTOINVESTERING I FAST KAPITAL INVESTERING I OLJEVIRKSOMHET BYGNINGER ANLEGG SKIP OG BRIER ANNET TRANSPORTMATERIELL MASKINER, REDSKAP, INVENTAR ELLERS LAGERENDRING AV DETTE: OLJEPLATTFORMER UNDER ARBEID INNENLANDSK BRUK AV VARER OG TJENESTER EKSPORT IMPORT BRUTTONASJONALPRODUKT KAPITALSLIT NETTONASJONALPRODUKT PROSENTVIS FORDELING PRIVAT KONSUM 53, ,0 52,2 52,4 54,3 VARER 37,0 35,8 34, TJENESTER 1) ,4 16,3 16, , OFFENTLIG KONSUM , , STATLIG KONSUM 8,1 8,0 8, ,5 8,3 SIVILT 4,9 4,8 5, MILITART 3,3 3,1 3, ,0 KOMMUNALT KONSUM 10,0 10, , BRUTTOINVESTERING 27,7 33,1 33,6 35, RUTTOINVESTERING I FAST KAPITAL 27,7 29,3 30,5 34, ,1 INVESTERING I OLJEVIRKSOMHET 1,2 2,8 4,3 5, ,1 BYGNINGER. 10,6 10, ,1 11,3 ANLEGG... 4,5 4,1 4, ,3 4,6 SKIP OG BATER 3.4 4,3 2, ,5 3,9 ANNETTRANSPORTMATERIELL 1,9 1, MASKINER, REDSKAP, INVENTAR ELLERS. 6, , ,3 LAGERENDRING , AV DETTE: OLJEPLATTFORMER UNDER ARBEID 0.0 INNENLANDSK BRUK AV VARER 3,2 0,7 0, ,0 OG TJENESTER ,9 106,7 139, EKSPORT 40, , IMPORT 39, ,6 50,5 BRUTTONASJONALPRODUKT 100,0 103,0 100, ,0 100,0 KAPITALSLIT 13, , ,4 16,2 NETTONASJONALPRODUKT 86,3 86,4 85,6 85,8 84,6 83,3 1. MEDREGNETKORREKSJONSPOSTER,SE TAB. 6. PRIVAT KONSUM,

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978*

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978* RETTELSER TIL NASJONALREGNSKAP 1968-1979 (NOSB141) Tabell 61, side 210-211 Tallene skal være: 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978* Korreksjonsposter...................... Corrections

Detaljer

NASJONALREGNSKAP NATIONAL ACCOUNTS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 222

NASJONALREGNSKAP NATIONAL ACCOUNTS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 222 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 222 NASJONALREGNSKAP 1969-1980 NATIONAL ACCOUNTS 1 969-1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1568-4 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Dato for utlevering: Tirsdag 27.09.20 Dato for innlevering: Onsdag 2.0.20 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter mellom kl. 0.00

Detaljer

NASJONALREGNSKAP NATIONAL ACCOUNTS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978

NASJONALREGNSKAP NATIONAL ACCOUNTS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 9 6 9 NASJONALREGNSKAP 1967-1977 NATIONAL ACCOUNTS 1967-1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1978 ISBN 82-537-0865-3 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Exam: ECON30 Macroeconomic theory and policy Eksamensdag: 30..00 Sensur kunngjøres:..00 Date of exam:

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1965 Tidligere utkommet Nasjonalinntekten

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Obligatorisk øvelsesoppgave i: ECON1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Dato for utlevering: 15.03.2012 Dato for innlevering: 29.03.2012 Innleveringssted:

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Dato for utlevering: Onsdag 29. september 200 Dato for innlevering: Onsdag 3. oktober 200 kl.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Exam: ECON2915 - Growth and business structure Eksamensdag: Fredag 2. desember 2005 Sensur kunngjøres: 20. desember

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON1310 Dato for utlevering: Tirsdag 25.09.2012 Dato for innlevering: Tirsdag 09.10.2012 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter mellom

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Exam: ECON2915 Economic Growth Date of exam: 25.11.2014 Grades will be given: 16.12.2014 Time for exam: 09.00 12.00 The problem set covers 3 pages Resources

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Utsatt eksamen ECON2915

Utsatt eksamen ECON2915 Utsatt eksamen ECON2915 Oppgave 1 Betrakt en Solow vekstmodell for en lukket økonomi. Vi har følgende relasjoner: Y = AK α L 1 α (1) K = γy δk, 0 < γ < 1, 0 < δ < 1 (2) der Y er brutto nasjonalprodukt,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON30 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Exam: ECON30 Macroeconomic theory and policy Eksamensdag: 26.05. 204 Sensur kunngjøres: 6.06.204

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Postponed exam: ECON2915 Economic growth Date of exam: 11.12.2014 Time for exam: 09:00 a.m. 12:00 noon The problem set covers 4 pages Resources allowed:

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON36/46 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON36/46 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Onsdag 8. november

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Obligatorisk øvelsesoppgave i: ECON30 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Dato for utlevering: 3.03.03 Dato for innlevering: 03.04.03 Innleveringssted: Fronter

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Eksamensdag: 02.2.20 Sensur kunngjøres: 2.2.20 Tid for eksamen: kl. 4.30 7.30 Oppgavesettet er på 6

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi

Eksamensoppgave i SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi Faglig kontakt under eksamen: Per Tovmo Tlf.: 73 55 02 59 Eksamensdato: 11. desember 2013 Eksamenstid (fra-til): 5 timer

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 Resource Allocation and Economic Policy Eksamensdag: redag 30. November

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 4. Juli 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Sakte mot ordentlig fiskal union, forventet at ECB agerer På EU sitt toppmøte i slutten av juni ble lederne

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON60/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON60/460 - Resource Allocation and Economic Policy Eksamensdag: Mandag 8. november

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English Problem 1 (60%) Consider two polluting firms, 1 and 2, each of which emits Q units of pollution so that a total of 2Q units are released

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON500 - Innføring i samfunnsøkonomi for realister Exam: ECON500 Introduction to economics for natural science and mathematics students Eksamensdag:

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON30 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Eksamensdag: 30..0 Sensur kunngjøres: 0..0 Tid for eksamen: kl. 09:00-:00 Oppgavesettet er på

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 83 NASJONALREGNSKAPSSTATISTIKK

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20 Forbruker, bedrift og marked, høsten 2004 Exam: ECON20 - Consumer behavior, firm behavior and markets, autumn 2004 Eksamensdag: Onsdag 24. november

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 6 4 TJENESTEYTING 1989 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING STATISTISK

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON915 Vekst og næringgstruktur Exam: ECON915 Growth and business structure Eksamensdag: Torsdag 6. november 009 Sensur kunngjøres: 18. desember ca

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

NASJONALREGNSKAPET I NORGE

NASJONALREGNSKAPET I NORGE SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 45 NASJONALREGNSKAPET I NORGE SYSTEM OG BEREGNINGSMETODER NATIONAL ACCOUNTS OF NORWAY SYSTEM AND METHODS OF ESTIMATION Av/By Erling Joar Fløttum STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Date of exam: 28.05.2014 Grades will be given: 18.06.2014 Time for exam: 09:00-12:00. The problem

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING, UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR, RENOVASJON OG REINGJØRING, VASKERI- OG RENSERIVIRKSOMHET SERVICES 1984

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING, UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR, RENOVASJON OG REINGJØRING, VASKERI- OG RENSERIVIRKSOMHET SERVICES 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 620 TJENESTEYTING 1984 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING, UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR, RENOVASJON OG REINGJØRING, VASKERI- OG RENSERIVIRKSOMHET SERVICES 1984 BUSINESS SERVICES,

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner Kenneth Løvold Rødseth (TØI) EXPORT avslutningsseminar Oslo, 12.9.2017 Hva gjøres i litteraturen? Rødseth og Wangsness (2015) fant

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Faglig kontakt under eksamen: Fredrik Carlsen Tlf.: 73 59 19 31 Eksamensdato: 9. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 4 timer (09.00-13.00)

Detaljer

Demografisk og økonomisk bærekraft av pensionsreformer i Norge, Sverige og Tyskland

Demografisk og økonomisk bærekraft av pensionsreformer i Norge, Sverige og Tyskland Demografisk og økonomisk bærekraft av pensionsreformer Demographic and economic sustainability of pension reforms in Norway, Sweden and Germany Bernd Raffelhüschen Universitetet i Bergen, Norge University

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 1962-1967

DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 1962-1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 80 DE OFFENTLIGE SEKTORERS FINANSER 99 PUBLIC SECTOR FINANCES 99 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 9 ISBN 8 0 FORORD I 9 gav Statistisk

Detaljer