Åpne offentlige data

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpne offentlige data"

Transkript

1 Åpne offentlige data STRATEGI FOR ÅPNE DATA Brønnøysundregistrene

2 Innhold 1 Innledning Åpne data Beskrivelse Viderebruk av offentlige data Åpne data Bakgrunn Brønnøysundregistrenes visjon, hovedmål og delmål Brønnøysundregistrenes samfunnsoppdrag Åpne data Verdier og etikk Personopplysninger og taushetsbelagt informasjon Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data Tjenesteoversikt pr Strategi Åpne data Prioritering av registre eller Forholdet til distributører/storbrukere/dataformidlere og prising av eksisterende tjenester Handlingsplan : Verdikjede for offentlige data Konsekvensanalyse Åpne data Konsekvenser - Eksternt Konsekvenser Internt ved Brønnøysundregistrene Vedlegg 1 (Tjenesteoversikt per ) Brønnøysundregistrene Åpne data Side 2 av 13

3 1 Innledning I forbindelse med tildelingsbrevene i 2011 og 2012 fra regjeringen til offentlige etater, har Brønnøysundregistrene utarbeidet en strategiplan for åpne data beskrevet i dette dokument. Tildelingsbrevet for 2011 påla offentlige etater å gjøre informasjon tilgjengelig i form av rådata i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi og kan både gjenbrukes og viderebrukes, som ikke er taushetsbelagt og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne. Definisjon Gjenbruk av data: Gjelder informasjon som gjøres tilgjengelig for andre myndigheter og privat sektor, slik at disse slipper å samle inn samme data på nytt. Dette gir stor effektiviseringsgevinst både i offentlig og privat sektor. Viderebruk av data: Gjelder informasjon som gjøres tilgjengelig for offentligheten slik at private aktører kan skape merverdi ved å bygge nye tjenester, og gjennom dette oppnå verdiskaping og økonomisk vekst. Begge begrepene henger tett sammen og kan gjelde samme informasjon. Dersom offentlig sektor har gratis tilgang til informasjon bør privat sektor har tilgang til samme rammebetingelser. Regjeringen har i sin Soria Moria II-erklæring tydeliggjort at offentlig informasjon som hovedregel bør være gratis. Dokumentbeskrivelse Strategidokumentet inneholder generelle beskrivelser av Brønnøysundregistrenes strategi for tilgjengeliggjøring av offentlige rådata i maskinlesbare formater, i tråd med føringer om dette inntatt i tildelingsbrevet fra NHD for 2011/2012. Formålet med dette dokumentet er å beskrive hvordan Brønnøysundregistrene skal oppfylle de sentrale føringer. Dette er en plan som fortløpende vil være under evaluering, og det forutsettes at de planlagte aktiviteter er juridisk og økonomisk vurdert av Brønnøysundregistrene. Dokumentet omhandler ikke publisering av bearbeidede data. 2 Åpne data Beskrivelse Brønnøysundregistrene skal gjøre informasjon tilgjengelig i form av rådata i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi og kan gjen-/viderebrukes og som ikke er taushetsbelagt. Det skal vektlegges aktiviteter og tjenester som sørger for størst mulig grad av gjenbruk og utveksling av data innad i den offentlige sektor i Norge. Brønnøysundregistrene skal i tillegg etablere og drifte tjenester som publiserer informasjon om norske enheter og foretak i lesbare format for den alminnelige borger. Brønnøysundregistrene Åpne data Side 3 av 13

4 Definisjon åpne data Offentlige virksomheter har store mengder data som er lagret i interne datasystemer. Åpne data er data som er gjort tilgjengelig slik at de kan leses og tolkes av både maskin og menneske, og slik at alle som vil enkelt kan viderebruke dataene direkte i sine egne datasystem. Åpne data er altså data som er fritt tilgjengelig for bruk og viderebruk av alle, både mennesker og maskiner. Dataene må også ha en åpen lisens slik at de enkelt kan viderebrukes av alle som vil. Åpne data Praksis ved Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene har gjennom tidene vært en etat hvor både offentlig og privat sektor har hatt tilgang på offentlig næringslivsdata gratis og mot betaling iht. gebyrforskriften. Dette dokumentet beskriver en strategi med målsetning om at data fra Brønnøysundregistrene i fremtiden fortsatt skal være tilgjengelig for brukerne i samfunnet, men nå i elektroniske selvbetjeningsløsninger hvor data kan hentes ut til lavere pris, eventuelt gratis. Dette i tråd med utviklingen i samfunnet og regjeringens digitaliseringsprogram. 2.1 Viderebruk av offentlige data Tilgjengeliggjøring og viderebruk av offentlige data handler om å la næringsliv, forskere og sivilsamfunn få tilgang til og gjøre nytte av informasjon den offentlige forvaltning har. 3 Åpne data Bakgrunn Gjennom fellesføringer i tildelingsbrevene for 2011 og 2012 har alle statlige etater blitt pålagt å gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelig i maskinlesbare formater. Her er egnede rådata forstått som informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagt og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne. Dette for å sikre at etatene i norsk forvaltning unngår unødvendig kostbar datainnsamling. I denne forbindelse bør Brønnøysundregistrene videreutvikle sine registre og andre tjenester så langt som mulig i samsvar med behovene i andre brukeretater. I følge regjeringens Digiutvalg er det fire hovedargument for hvorfor data bør deles (NOU 2013:2, kap ) Effektivisering og innovasjon: Åpne data innebærer deling av kunnskap på tvers av offentlig og privat sektor. Slik deling legger til rette for mer samordning og kreativitet. Næringsutvikling: Nytt marked i form av applikasjoner og nye tjenester som inneholder offentlig informasjon. Demokratisering: Åpne data gir innbyggerne bedre tilgang til beslutningsgrunnlag og prosesser i offentlig sektor. Det er håp om at økt tilgang stimulerer til demokratisk deltakelse. Gjennomsiktighet: Åpne data gir mulighet til å ettergå offentlige prosesser. På sikt kan dette styrke tilliten til det offentlige og politiske beslutninger. Brønnøysundregistrene Åpne data Side 4 av 13

5 4 Brønnøysundregistrenes visjon, hovedmål og delmål Figur viser Brønnøysundregistrenes overordnede strategi Brønnøysundregistrene har som ett av sine hovedmål å gjøre norsk forvaltning enklere. Dette kan oppnås blant annet ved bruk av standardiserte elektroniske selvbetjeningsløsninger. I tråd med dette må utviklingen styres mot åpne, gratis data tilpasset brukernes behov. 5 Brønnøysundregistrenes samfunnsoppdrag Åpne data Samfunnsoppdrag Brønnøysundregistrene skal bidra til at det skapes varige verdier og settes tydelige spor i form av forenkling, innovasjon og samfunnsøkonomisk gevinst. Ved fremtidig systemutvikling/etablering av nye registre, skal avgivelse være et prioritert emne i utviklingen. 6 Verdier og etikk Brønnøysundregistrene ønsker å fremstå som en åpen offentlig etat med godt omdømme, der forutsigbarhet, troverdighet og tillit er vesentlige begrep. Dette er forankret i etatens strategiplan, fundamentert på etatens verdier: Pålitelig Uredd Fleksibel Tydelig Brønnøysundregistrene Åpne data Side 5 av 13

6 I tråd med dette må Brønnøysundregistrene fremstå som en proaktiv etat som tar i bruk nye metoder og teknologi for å gjøre offentlige data tilgjengelig for samfunnet. 6.1 Personopplysninger og taushetsbelagt informasjon Brønnøysundregistrene har en del informasjon som kun kan gjøres tilgjengelig på spesielle vilkår. Punkt 3 i Norsk lisens for offentlige data (NLOD) inneholder en uttømmende liste av hvilken type informasjon dette gjelder. Eksempler på tjenester fra Brønnøysundregistrene som det er knyttet begrensninger til er informasjon om lønnstrekk og «Intet til utlegg», historikk fra Løsøreregisteret og enkelte typer rollesøk fra Enhetsregisteret. 6.2 Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data Brønnøysundregistrenes praksis ved tilgjengeliggjøring av offentlige data, følger «Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data», kunngjort av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), Tjenesteoversikt pr Brønnøysundregistrene har opp gjennom tiden etablert en rekke tjenester for elektronisk publisering av åpne data. I all hovedsak er oppslagstjenester på Brønnøysundveven gratis, og spesialutviklede tjenester for abonnement, skreddersøm og direkteoppslag (WEB Services) gebyrbelagt. Oversikt over etablerte tjenester finnes i vedlegg 1. 8 Strategi Åpne data 8.1 Prioritering av registre Brønnøysundregistrene skal gradvis øke tilgangen til gratis data for våre brukere i et tempo som vil medføre at oppdragsinntektene innen en fireårsperiode blir redusert fra NOK 20 millioner til NOK 6 millioner. Tilgjengeliggjøring av registerdata fra Enhetsregisteret blir høyest prioritert, siden dette registeret regnes som en av de nasjonale felleskomponentene i offentlig forvaltning. Videre vil Konkursregisteret, Frivillighetsregisteret, Partiregisteret og Regnskapsregisteret bli prioritert i den neste 4-årsperioden for tilgjengeliggjøring. Tjenester for publisering av virksomhetsdata som inneholder personopplysninger vil ikke bli prioritert i denne perioden eller Gradvis opptrapping av publisering av informasjon vil skje på data.norge.no. Denne tjenesten har en teknisk infrastruktur som virker robust, og for Brønnøysundregistrene er dette en kostnadseffektiv måte å tilgjengeliggjøre registerdata. Brønnøysundregistrene bør vurdere å etablere minst like gode tjenester på Brønnøysundregistrene Åpne data Side 6 av 13

7 DIFI sin tekniske løsning med datahotellet på data.norge.no, kan overtas kostnadsfritt og implementeres på brreg.no. Det forutsettes at vi har fått på plass nytt felles saksbehandlingssystem tilpasset Brønnøysundregistrene (BRsys). Dette vil trolig medføre at en slik tjeneste ikke vil være på plass før tidligst i 2019 Dette er imidlertid en beslutning som må vurderes på overordnet nivå. Regjeringens Digiutvalg påpeker at for fellesskapet er det også et poeng at tilgang til alle, eller de fleste, datasett bør være samlet på et sted. (NOU 2013:2, kap. 7.6) Dette fordrer da en styrking av eksisterende datahotell-løsning eller omlegging slik at alle offentlige datasett som hovedregel er tilgjengelig gjennom samme løsning eller på samme nettsted. 8.3 Forholdet til distributører/storbrukere/dataformidlere og prising av eksisterende tjenester En vesentlig del av norsk næringsliv får sitt behov for registerdata fra Brønnøysundregistrene dekket av markedstilpassede løsninger og målrettet arbeid via distributører/dataformidlere. Tilgjengeliggjøring av gratis registerdata, medfører også at tjenester for storbrukere blir vesentlig rimeligere eller gratis. Til tross for vår satsning på åpne data via data.norge.no, vil fortsatt en del tjenester kun bli kanalisert via distributører. Dette gjelder i all hovedsak tjenester som i henhold til lover/forskrifter forbeholdes selskaper som har konsesjon som kredittopplysningsforetak. I 2012 endret Brønnøysundregistrene sin distributørstrategi som medfører at masseavgivelsestjenester (som ikke er konsesjonsbelagt) ikke kun er forbeholdt distributører. Dette medfører at nedjustering av pris på eksisterende tjenester vil komme andre brukere også til gode. 8.4 Handlingsplan : Handlingsplanen er en grov skisse over satsningen som skal gjennomføres de neste årene for tilgjengeliggjøring av gratis rådata. Planen må revideres årlig i tråd med endrede forutsetninger, inntekts- og kostnadsutvikling, tekniske og juridiske forhold etc. På kort sikt satses det videre på tilgjengeliggjøring av data via Datahotellet. Siden Datahotellet i mindre grad er egnet for ustrukturert informasjon og fritekstdata, legger dette også føringer på hvilke informasjon som kan tilgjengeliggjøres de neste par årene. Beløpene som er beregnet og satt inn i tabellen under er basert på grove estimat av inntektstap tjenesten kan medføre. Estimatet er basert på viderebruk av datahotellet, og ikke basert på at Brønnøysundregistrene benytter egne utviklingsressurser for å bygge opp egen avgivelsestjeneste for rådata fra brreg.no. Brønnøysundregistrene Åpne data Side 7 av 13

8 Tjeneste Enhetsregisteret/ Rolledata Foretaksregisteret Datahotellet: Næringskode Mva-status Datahotellet: Formålsinformasjon Tilgjengelig i januar Statusopplysninger fra Enhets- og Foretaksregisteret Institusjonell sektorkode Kr 400 Totalt kr 600 Regnskapsregisteret Utvalgte nøkkeltall fra årsregnskap, månedlig uttrekk Utvidelse av tjenesten fra Regnskapsregisteret Kunngjøringer Tjeneste for nedlasting av kunngjøringer (utlegging av eksisterende produkt) Kr Videreutvikle tjeneste for nedlasting av kunngj. Kr 300 Partiregisteret Kr 300 Tilgjengeliggjøres (inkluderes i Enhetsregisteret) Kr 0 Frivillighetsregisteret Tilgjengeliggjøres (inkluderes i Enhetsregisteret) Øvrige eksisterende rådatatjenester utviklet for distributører/ storbrukere Kr 0 Prisjustering iht nedtrappingsplan for oppdragsinntekter. Prisjustering iht nedtrappingsplan for oppdragsinntekter. Prisjustering iht nedtrappingsplan for oppdragsinntekter. Prisjustering iht nedtrappingsplan for oppdragsinntekter. Brønnøysundregistrene Åpne data Side 8 av 13

9 9 Verdikjede for offentlige data Enkel illustrasjon av verdikjeden for offentlige data Dataleverandører Juridiske enheter Foretak Tingretten Personer Andre Dataforvaltere Brønnøysundregistrene Statistisk sentralbyrå Andre Bearbeidere og distributører Statistisk sentralbyrå Kredittopplysningsselskap Næringslivsinfo Andre Kredittinstitusjoner Bedrifter som selger på kreditt Brukere Bedrifter på jakt etter kunder Utredere Andre 10 Konsekvensanalyse Åpne data 10.1 Konsekvenser - Eksternt Åpnes det for at offentlige data skal være billigere/gratis vil dette medføre store besparelser for det private næringsliv og ha høy nytteverdi for samfunnet. Økt mulighet for å realisere nytte ved bruk av offentlige data må ses i sammenheng med den teknologiske utviklingen som har skjedd de siste 10 årene, og kanskje spesielt i de siste 3 4 årene. Iht. TECHNICAL REPORT om «Åpne og lenkede data» fra Det Norske Veritas (DNV), vil det kunne forventes følgende konsekvenser: Økt tilgang på data vil gi merverdi. Økt verdiskaping knyttet til at offentlige data benyttes til andre sammenhenger enn hva de opprinnelig produseres for. Databearbeidere/distributører får for det første lavere kostnader, hvilket vil medføre at virksomhetene får en høyere profitt, og /eller virksomhetene senker prisene på de varer og tjenester som er basert på offentlige data. Lavere pris på tilgjengelig data vil gi høyere etterspørsel og konsumentoverskudd. Lavere kostnader senker etableringshindringene i markedet og øker muligheten for at flere aktører etablerer seg, hvilket vil kunne styrke konkurransen og gi positive effekter for sluttbrukerne. Lavere kostnader på offentlige data eller tilgang på data som ikke er tilgjengelig per i dag, vil kunne stimulere til ny økonomisk aktivitet (innovasjon) i eksisterende eller nye virksomheter. Innovasjon ved bruk av offentlige data kan spesielt oppstå innen to områder: Brønnøysundregistrene Åpne data Side 9 av 13

10 o Innovasjon i bruk, for eksempel ved nye måter å koble data sammen (Linked Open Data) o Innovasjon i distribusjon, presentasjon og brukervennlighet Det vil kunne forventes at økt tilgjengelighet til offentlige data vil redusere offentlige inntekter, som vil mer enn oppveies av økte skatteinntekter fra økt næringsaktivitet og økte inntektsskatter som følge av økt sysselsetting og lavere velferdsutgifter. I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil det være verdifullt å utløse potensiale for mer effektiv bruk av dataene både i offentlig og privat sektor og dermed også mer effektiv ressursbruk i samfunnet. (Eks. Altinn) 10.2 Konsekvenser Internt ved Brønnøysundregistrene Ved å frigi åpne data gratis oppfyller Brønnøysundregistrene de krav som er gitt gjennom fellesføringer i tildelingsbrevene for 2011, 2012 og 2013 hvor alle statlige etater er blitt pålagt å gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelig i maskinlesbare formater. Brønnøysundregistrene fremstår med dette som en offentlig etat, dataeier og samarbeidspartner som går nye veier for å dyrke gode idéer og innovasjon i samfunnet. Det må imidlertid påregnes en del konsekvenser og utfordringer i kjølvannet av dette arbeidet: Tekniske hindringer i de tilfeller hvor data ikke er lagret i maskinlesbare formater. Innarbeidede priser og betalingsmodeller må revurderes og tilpasses prinsippet med gratis åpne data. Ved å frigi data gratis vil Brønnøysundregistrene måtte håndtere en inntektsnedgang. Overgangen til gratis data må skje etappevis, og det er estimert økonomiske konsekvenser som vil medføre at oppdragsinntekter vil reduseres fra ca. 20 millioner NOK i 2012 til: o År ,5 millioner o År ,5 millioner o År ,5 millioner o År ,0 millioner I forbindelse med inntektstap må Brønnøysundregistrene justere budsjettet tilsvarende. Ved å gi slipp på oppdragsinntekter må det vurderes alternative inntektsmuligheter og kostnadsreduksjoner. Det må i tillegg forventes at etterspørsel av enkelte standardprodukt vil bli redusert, hvilket vil medføre nedgang i statens gebyrinntekter. Internt i etaten må det tas høyde for kulturelle hindringer når det gjelder å frigi data gratis. Ved å frigi data gratis kan det forventes økt etterspørsel av data, med påfølgende behov for brukerstøtte, hvilket vil kreve kompetanseheving på ansatte dedikert til denne oppgaven. Dette vil i tillegg kreve investering i teknisk infrastruktur. Tilgjengeliggjøring av offentlige data kan føre til lite hensiktsmessig bruk eller misbruk av dataene, ubevisst eller bevisst. Dette er imidlertid avklart ved bruk av Norsk lisens for offentlige data (NLOD) som fastslår at dataeier ikke står ansvarlig for bruk av data. Brønnøysundregistrene Åpne data Side 10 av 13

11 Etablering av rådatabaserte tjenester i maskinlesbare format vil sannsynligvis redusere trafikken inn mot våre oppslagstjenester (nøkkelopplysninger, kunngjøringer, etc.). Det vil også kunne medføre at trafikk inn mot standardprodukter reduseres. Ved utvikling av flere rådatabaserte tjenester fra Brønnøysundregistrene, må det holdes øye med utviklingen av hvilke kanaler brukerne velger å bruke, og underveis evaluere bemanning og ressursbruk. Brønnøysundregistrene Åpne data Side 11 av 13

12 11 Vedlegg 1 (Tjenesteoversikt per ) Tjenestenavn Innhold Tilgjengelig Pris 2012 Produkter og tjenester Gratis i Altinn Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret Kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene WEB Service-tjenester for Enhets- og Foretaksregisteret (grunndata) WEB Service-tjenester for Løsøreregisteret WEB Service-tjenester for utleggsbasen (Løsøre) Utvalgte standardprodukter som er mye bestilt fra Brønnøysundregistrene. Eks firmaattest, pantattest og bekreftelse fra konkursregisteret Omfatter de fleste registrerte opplysninger i Enhetsregisteret. Søk gjøres på enten enhetens navn eller organisasjonsnummer. Elektronisk publiseringstjeneste for kunngjøringer fra flere registre. Online-tilgang til ER/FR. Gir tilgang til alle registrerte opplysninger (ikke historikk). Forhåndsdefinerte søketjenester. Gir også tilgang til tjeneste for bestilling av standardprodukter (attester, utskrifter, årsregnskap) Online-tilgang til Løsøreregisteret. Gir tilgang til heftelser på fødselsnummer, org.nummer og registreringsnummer. Online-tilgang til informasjon lønnstrekk og «Intet til utlegg»/insolvens. eget selskap eller de selskaper innlogget person har roller i. Mulighet for distribusjon av link for nedlasting av produkt. alle. Tekniske begrensninger i løsningen hinder uhensiktsmessig bruk (masseoppslag) alle. Tilgjengelig både for offentlige og private kunder. Begrenset tilgang til tjenester m/f.nr for private brukere alle. en begrenset brukergruppe definert i forskrift. Ved søk på f.nr sendes det ut gjenpartsbrev. Gratis Søketjeneste gratis, abonnementstjenester er gebyrbelagt. Gratis for offentlig myndighet. For øvrige brukere er tjenesten priset. Tjenesten er priset overfor alle brukergrupper. Tjenesten er priset. Brønnøysundregistrene Åpne data Side 12 av 13

13 Masseutskrifter fra Løsøreregisteret Abonnement på registerutskrifter fra Enhets-/Foretaksregisteret Diverse totaluttrekk fra Enhets- og Foretaksregisteret Datahotellet, begrenset datasett fra Enhetsregisteret Abonnement på årsregnskapsdata Skreddersøm og listeprodukter Nettbutikk, Daglig levering av tinglysninger i Løsøreregisteret. Omfatter de fleste dokumenttyper. Daglig oppdatering fra Enhets- /Foretaksregisteret i XML-format (nytt fra 2013) Uttrekk av signatur- og prokurabestemmelser, roller, totalindeks mva-status etc. Daglig uttrekk av navn, org.nr og adresseinformasjon for publisering på data.norge.no Daglig levering av regnskapstall og image-kopier av årsregnskap. Levering av uttrekk skreddersydd etter kundens behov Tjeneste for bestilling av standardprodukter, samt spesialattester Tjenesten er forbeholdt selskaper med kredittopplysningskonsesjon alle, men spesielt tilpasset kunder som forvalter kopibase alle alle Tjeneste utviklet spesielt for kredittoppl.- bransjen, men tilgjengelig for alle Kan bestilles av alle alle. Må ha brukerid/passord Tjenesten er priset Tjenesten er priset Tjenestene er priset Gratis Tjenesten er priset Tjenesten er priset Gratis for offentlige etater (med få unntak). Priset for andre. Brønnøysundregistrene Åpne data Side 13 av 13

01.12.2011. Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse. Visjon og hovedmål. Svein Erik Grønmo

01.12.2011. Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse. Visjon og hovedmål. Svein Erik Grønmo Åpne data / Steinar Ekse Visjon og hovedmål 1 Visjon og hovedmål Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Vi skal være en tillitskapende myndighetsutøver og datakilde Vi

Detaljer

Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse

Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse Åpne data / Steinar Ekse Visjon og hovedmål Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Vi skal være en tillitskapende myndighetsutøver og datakilde Vi skal gjøre næringslivets

Detaljer

Åpne data fra BRREG Svein Erik Grønmo

Åpne data fra BRREG Svein Erik Grønmo Åpne data fra BRREG Svein Erik Grønmo Definisjon Åpne data Fire egenskaper kjennetegner åpne data: De er tilgjengelig for alle De er i maskinlesbare formater De er gratis De kan fritt gjenbrukes/viderebrukes

Detaljer

Oslo, 29.06.2012 Kartlegging av praksis for deling av offentlige data SAK.nr: 2012/0602 Til øverste ansvarlige leder Digitutvalget ber med dette

Oslo, 29.06.2012 Kartlegging av praksis for deling av offentlige data SAK.nr: 2012/0602 Til øverste ansvarlige leder Digitutvalget ber med dette Oslo, 29.06.2012 Kartlegging av praksis for deling av offentlige data SAK.nr: 2012/0602 Til øverste ansvarlige leder Digitutvalget ber med dette virksomheten svare på kartlegging av praksis for deling

Detaljer

Slik skal vi gjøre det enklere for bedriftene! Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene Forenklingskonferansen, 16.

Slik skal vi gjøre det enklere for bedriftene! Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene Forenklingskonferansen, 16. Slik skal vi gjøre det enklere for bedriftene! Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene Forenklingskonferansen, 16. september 2015 Brønnøysundregistrenes tre bærebjelker ORDEN FORENKLING DIGITALISERING

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Artsdatabanken og åpen datadeling

Artsdatabanken og åpen datadeling Artsdatabanken og åpen datadeling Artsdatabanken vil dele data under åpne lisenser, med mindre sterke motargumenter kan dokumenteres for å gjøre unntak. En fremtidsrettet strategi for åpenhet og åpen lisensiering

Detaljer

Åpent alle veier. 13.10.2011 Roar Skålin, IT-direktør ved Meteorologisk institutt. E-post: roar.skalin@met.no Bilder/illustrasjoner fra met.

Åpent alle veier. 13.10.2011 Roar Skålin, IT-direktør ved Meteorologisk institutt. E-post: roar.skalin@met.no Bilder/illustrasjoner fra met. Åpent alle veier 13.10.2011 Roar Skålin, IT-direktør ved Meteorologisk institutt E-post: roar.skalin@met.no Bilder/illustrasjoner fra met.no Hvordan lager vi et værvarsel? WMS Kjøring og overvåking av

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Samhandling i offentlig sektor - Hva blir bidraget fra Semicolon II?

Samhandling i offentlig sektor - Hva blir bidraget fra Semicolon II? Samhandling i offentlig sektor - Hva blir bidraget fra Semicolon II? Terje Grimstad, Karde AS Åpent frokostmøte om åpne data og elektronisk samhandling NorStella og Ressursnettverk for eforvaltning Oslo,

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Svein Erik Grønmo. Åpne data Brønnøysundregistrene

Svein Erik Grønmo. Åpne data Brønnøysundregistrene Åpne data Brønnøysundregistrene Visjon Visjon, forretningsidé og verdigrunnlag Instrumentelle verdier Kompetanse Nettverk IT-infrastruktur Kapital VISJON Brønnøysundregistrene skal være en tillitsskapende

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Agenda 1. Gjennomgangen av Difi 2. Våre hovedmål 3. Hva har vi oppnådd? 4. Utfordringer 5. Digitalisering 6. Ledelse og samordning

Detaljer

Legelisten.no og åpne data Juridisk seminar: Åpne data i offentlig sektor 12. desember 2012

Legelisten.no og åpne data Juridisk seminar: Åpne data i offentlig sektor 12. desember 2012 Legelisten.no og åpne data Juridisk seminar: Åpne data i offentlig sektor 12. desember 2012 Agenda 1. Hva er Legelisten.no? 2. Vår datasituasjon i dag 3. I en ideell verden Helfos løsning for å hjelpe

Detaljer

Interoperabilitet i et samfunnsperspektiv

Interoperabilitet i et samfunnsperspektiv Interoperabilitet i et samfunnsperspektiv Terje Grimstad Altinn brukerforum Oslo, 27. november 2009 Karde AS Innovasjon, rådgivning og ledelse Semicolon Semantisk og organisatorisk interoperabilitet i

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene =I 1111=1 ffi I EE Kundenr : 974132 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Gaute Krogfjord Registrering av endring i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Vi viser til elektronisk utfylt

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

EVRY AS. Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret

EVRY AS. Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret EVRY AS Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Hensikten med dette dokumentet... 1 1.2 Overordnet tjenestebeskrivelse... 1 2 Produkter... 2 2.1 Årsregnskap

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Semicolon II, Seman-sk interoperabilitet og konsekvenser for arkiv.

Semicolon II, Seman-sk interoperabilitet og konsekvenser for arkiv. Semicolon II, Seman-sk interoperabilitet og konsekvenser for arkiv. Terje Grimstad Karde AS Prosjektleder Semicolon Samdok- konferansen 2013 Gardermoen, 4. desember 2013 Semicolon Etater SKD UDI Helsedir

Detaljer

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Felleskomponenter Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Målbildet i st. meld. 17 (2006) Forslag til fellestjenester og felleskomponenter Autentisering (eid) og autorisering Samtrafikknav

Detaljer

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen?

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? NAV SKD Altinn Regelhjelp SSB Min Side Brreg Standardkostnadsmod ellen Elmer eid Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon

Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon Oversikt over relevante registre fra Brønnøysundregistrene og hvordan man kan bruke disse Innholdet i presentasjonen En oversikt over hvilke

Detaljer

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Journalpost.: 12/25367 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 171/12 Fylkesrådet 21.08.2012 Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Sammendrag Miljøverndepartementet

Detaljer

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Endringer i denne versjon Tiltaket felles løsning for «Innrapportering for frivillig sektor» er ferdig utviklet og er tatt ut av planen. Tiltaket «Løsning

Detaljer

Data.norge.no 2 år. Øystein Åsnes NOKIOS 30. oktober 2013

Data.norge.no 2 år. Øystein Åsnes NOKIOS 30. oktober 2013 Data.norge.no 2 år Øystein Åsnes NOKIOS 30. oktober 2013 30. oktober 2013 September 2011 Opne data Data som er fritt tilgjengeleg for bruk og vidarebruk av alle, både menneske og maskiner Dataeigarar kan

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Åpne data og juridiske problemstillinger

Åpne data og juridiske problemstillinger Åpne data og juridiske problemstillinger Seminar DIFI 12. desember 2012 advokat Eva I.E. Jarbekk Hva er data? Alt fra stillingsannonser, hendelser og nyhetsmeldinger, til kart, regnskap, statistikk og

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2016 Endre Grøtnes, Difi endre.grotnes@difi.no Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT

Kommunesektorens felles satsning på IKT Kommunesektorens felles satsning på IKT Arild Sundberg - styreleder i programstyret KommIT Kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans, Oslo kommune Målet for en samordnet IKT-utvikling Levere gode tjenester

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep. 0030 OSLO Dato: 07.05.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201300101-14

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

SERES. Espen Slotvik 4. desember 2013

SERES. Espen Slotvik 4. desember 2013 SERES Espen Slotvik 4. desember 2013 Dagens SERES SERES er en metodikk med tilhørende verktøystøtte for informasjonsmodellering I SERES etablerer man informasjonsmodeller som beskriver informasjon innenfor

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene ' ij HELSE SØR-ØST RHF Postboks 404 2303 HAMAR Brønnøysund LEVERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE Vår ref Kundenr Deres ref 20160000506182-00001 Utskrift av Brevrapporter 20160000506182-00002 Registerutskrift

Detaljer

EE Brønnøysundregistrene

EE Brønnøysundregistrene EE Brønnøysundregistrene REGISTERUTSKRIFT FRA ENHETSREGISTERET recristr.: Organisasjonsnr.: 874 777 072 Navn/foretaksnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG 18.02.2009 Forretningsadr.: Alf Nebbs gate 2 13.12.2010

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Om adresser og kontaktinformasjon Adresseseminar Oslo 11.09.2013

Om adresser og kontaktinformasjon Adresseseminar Oslo 11.09.2013 1 Om adresser og kontaktinformasjon Adresseseminar Oslo 11.09.2013 Seniorrådgiver Jan Furseth - SSB Samarbeidsforum for Enhetsregisteret (ER) 1 Bakgrunn og formål Adresser og adressekvalitet er et viktig

Detaljer

Åpne data under åpne lisenser

Åpne data under åpne lisenser Åpne data under åpne lisenser - en vinn-vinn strategi for offentlig sektor Presentasjonen er en moderert versjon av den som ble vist på Digisams konferanse Öppna kulturarvsdata i Norden, 24.4.2013 Kristin

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Beat for beat, Østfold, 2013 1 2 Kilde: IKT-Norge 2012 3 Kilde: IKT-Norge 2012 Ønsket måte å levere

Detaljer

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor» Utfordringen!» Hvorfor felleskomponenter?»

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Samarbeid for digital forenkling Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Brønnøysundregistrene = Forenklingsetaten Altinn som felles ressurs Tre Altinn-myter Noen skritt

Detaljer

Virksomhetsstyring ved Brønnøysundregistrene. Direktør Erik Fossum

Virksomhetsstyring ved Brønnøysundregistrene. Direktør Erik Fossum Virksomhetsstyring ved Brønnøysundregistrene Direktør Erik Fossum Norges Statsforvaltning Brønnøysundregistrene En etat under Nærings- og handelsdepartmentet 2 Brønnøysundregistrene i 2007 Forvalter 17

Detaljer

Dagens agenda. Det store bildet. Tre hovedelementer i arbeidet med utvikling av IKT i det offentlige

Dagens agenda. Det store bildet. Tre hovedelementer i arbeidet med utvikling av IKT i det offentlige Infrastrukturer og samhandling i offentlig sektor - Det store bildet INF 3290 4 oktober 2010 Endre Grøtnes, Difi (endre.grotnes@difi.no) Dagens agenda Kort om Difi Samordning og fornying i det offentlige

Detaljer

Statens Dataforum, 27. mai 2010: IKT som fornyer av offentlig sektor i Obamas USA og Norge. Hva gjør Norge på området?

Statens Dataforum, 27. mai 2010: IKT som fornyer av offentlig sektor i Obamas USA og Norge. Hva gjør Norge på området? Statens Dataforum, 27. mai 2010: IKT som fornyer av offentlig sektor i Obamas USA og Norge. Hva gjør Norge på området? Tema Nettskap 2.0 hva, hvorfor og hvordan Tilgjengeliggjøring og viderebruk av offentlig

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Leverandør presentasjon

Leverandør presentasjon Visma Enterprise Anbud (KGV) og Kontrakt Leverandør presentasjon (Konkurranse Gjennomføring Verktøy) Hva finner dere i denne presentasjonen? Hvem er Visma Unique AS Hva er Anbud (KGV) og Kontrakt Program:

Detaljer

Interoperabilitet i norsk offentlig forvaltning Terje Grimstad Prosjektleder Semicolon Karde AS

Interoperabilitet i norsk offentlig forvaltning Terje Grimstad Prosjektleder Semicolon Karde AS Interoperabilitet i norsk offentlig forvaltning Terje Grimstad Prosjektleder Semicolon Karde AS Sundsvall 42, 17. oktober 2012 2 Semicolon Samhandling i offentlig forvaltning Interoperabilitet Offentlige

Detaljer

Svein Erik Grønmo. Åpne data Semicolon II

Svein Erik Grønmo. Åpne data Semicolon II Svein Erik Grønmo Åpne data Semicolon II Gevinstrealisering - overordnet Identifisere gevinstområder Planlegge gevinstuttak Implementere tiltak Oppfølging Idemyldring for bedre forvaltning av offentlig

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Erfaringer med lisensiering av meteorologiske data

Erfaringer med lisensiering av meteorologiske data Erfaringer med lisensiering av meteorologiske data Kristin Lyng IT-jurist ved met.no Juridisk seminar, 12.12.2012 kristin.lyng@met.no // @kristinlyng Bilder/illustrasjoner fra met.no, yr.no og Kristin

Detaljer

Elektronisk faktura. Direktoratet for forvaltning og IKT. Avd. for offentlige anskaffelser. Jens Aabol

Elektronisk faktura. Direktoratet for forvaltning og IKT. Avd. for offentlige anskaffelser. Jens Aabol Elektronisk faktura Avd. for offentlige anskaffelser Jens Aabol Hvem er Difi Difi er et direktorat underlagt FAD - Fornyings, administrasjon og kirkedepartementet. Difi får sine oppgaver fra FAD FAD får

Detaljer

Juridiske råmer for deling av opne data. 2016-06-08 Øystein Åsnes Difi

Juridiske råmer for deling av opne data. 2016-06-08 Øystein Åsnes Difi Juridiske råmer for deling av opne data 2016-06-08 Øystein Åsnes Difi 72 % av forvaltninga veit at andre offentlege verksemder har informasjon dei sjølve kan ha nytte av 55 % av oss veit at vi har informasjon

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

«Difi som leverandør av fellesløsninger» Digitaliseringskonferansen 2016 Torgeir Strypet

«Difi som leverandør av fellesløsninger» Digitaliseringskonferansen 2016 Torgeir Strypet «Difi som leverandør av fellesløsninger» Digitaliseringskonferansen 2016 Torgeir Strypet Visjon Offentlige virksomheter skal tilby effektive og brukervennlige tjenester for innbyggere, virksomheter og

Detaljer

Nï ½kkelopplysninger fra Enhetsregisteret - Brï ½nnï ½ysundregistrene

Nï ½kkelopplysninger fra Enhetsregisteret - Brï ½nnï ½ysundregistrene Side 1 av 7 Hopp til hovedmeny Hopp til innhold A A Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten pï ½ Mac). Trykk pï ½ + for ï ½ forstï ½rre eller - for ï ½ forminske. Kontakt Om oss English Brï ½nnï ½ysundregistrene

Detaljer

Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet

Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet Forberedelser i Altinn og hos mange nye aktører Norstella - RNeF - 27. august 2009 - Ståle Rundberg Direktør Erik Fossum Info-stab Plan- og og utviklingsavdelingen

Detaljer

Altinn Gevinstrealisering. Altinn-dagen 31.8.2009

Altinn Gevinstrealisering. Altinn-dagen 31.8.2009 Altinn Gevinstrealisering Altinn-dagen 31.8.2009 1 Altinn - nøkkelen til eforvaltning i verdensklasse Altinn målhierarki Samfunnsmål: Økt ressurseffektivitet i samfunnet Mer kostnadseffektiv offentlig

Detaljer

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen Felles gevinstmetodikk i SuksIT Kongsbergregionen Alle IKT-prosjekter i Kongsbergregionen skal benytte felles gevinstmetodikk m/ følgende maler: 1. Mal for prosjektvurdering (vurdere om prosjektet skal

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Innleveringsløsning, regelverksimplementering og digitalisering

Innleveringsløsning, regelverksimplementering og digitalisering Innleveringsløsning, regelverksimplementering og digitalisering André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Viktigste Difi-bidrag til digitalisering av anskaffelser Standardisering

Detaljer

Offentlige elektroniske tjenester og virkninger av IKT-bruk i offentlig sektor

Offentlige elektroniske tjenester og virkninger av IKT-bruk i offentlig sektor Offentlige elektroniske tjenester og virkninger av IKT-bruk i offentlig sektor Mads Hansen-Møllerud, mhm@ssb.no, Statistisk sentralbyrå, seminar om informasjonssamfunnet 21. juni 200 Offentlige elektroniske

Detaljer

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene 7 7 9 O MALM Brønnøysund 30.04.2016 LEVERING FRA BRØNNØYSUNDREGISTRENE Vår ref Kundenr Deres ref 20160000746946-00001 Utskrift av Brevrapporter 20160000746946-OOO02 Registerutskrift fra SAKSYS 20l6000O746946

Detaljer

Brukerreiser som metodikk for samhandling Enhetlig tverrsektoriell tilnærming og felles datakatalog

Brukerreiser som metodikk for samhandling Enhetlig tverrsektoriell tilnærming og felles datakatalog Brukerreiser som metodikk for samhandling Enhetlig tverrsektoriell tilnærming og felles datakatalog Trine Lind, Leder Program for elektroniske tjenester i Oslo kommune David Norheim, Fagdirektør Brønnøysundregistrene

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

AGENDA. Gjennomgang av utkast til løsningskonsepter. Plan og arbeidsform frem mot endelig leveranse. Annet

AGENDA. Gjennomgang av utkast til løsningskonsepter. Plan og arbeidsform frem mot endelig leveranse. Annet AGENDA 01 02 03 Gjennomgang av utkast til løsningskonsepter Plan og arbeidsform frem mot endelig leveranse Annet Behov fra samfunnsøkonomisk analyse 1. Et antall alternative løsningskonsepter som skiller

Detaljer

Hvilke utfordringer har offentlig sektor når det gjelder elektronisk samhandling?

Hvilke utfordringer har offentlig sektor når det gjelder elektronisk samhandling? Hvilke utfordringer har offentlig sektor når det gjelder elektronisk samhandling? Norstella generalforsamling Oslo, 15. april 2010 Terje Grimstad, Karde Prosjektleder Semicolon Karde AS Innovasjon, rådgivning

Detaljer

Lånekassen. gjør utdanning mulig!

Lånekassen. gjør utdanning mulig! Lånekassen gjør utdanning mulig! Innhold kort om Lånekassen hva har vi fått til hvordan har Lånekassens oppnådd effektiv forvaltning og gode løsninger for kundene Lånekassen gjør utdanning mulig Lånekassen

Detaljer

Strategi for metadata i offentlig sektor

Strategi for metadata i offentlig sektor Strategi for metadata i offentlig sektor Seminar om elektronisk samhandling Norstella, 27. august 2009 Lasse Udjus, prosjektet Innhold Bakgrunn for arbeidet med metadatastrategi for offentlig sektor Oppdragsbeskrivelsen

Detaljer

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian Til: Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet Fra: Olav A. Kristiansen Kopi: Kristian Bergem Dato: 03.01.13 Saksnr: 13/000113 Versjon Dato Kort omtale av endring Ansvarlig (historikk) dd.mm.åååå

Detaljer

Haugesund kommunes webstrategi

Haugesund kommunes webstrategi Haugesund kommunes webstrategi 2008-2012 INNLEDNING Haugesund kommunes webstrategi inngår som et deldokument i kommunens IKT-strategi og angir retning og felles satsningsområder for de kommende årene innenfor

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

Grunnleggende om Evaluering av It-systemer

Grunnleggende om Evaluering av It-systemer Grunnleggende om Evaluering av It-systemer Hva er å evaluere? Foreta en vurdering av systemet og avklare nytten det har for brukerne. En systematisk innsamling av data som gir informasjon om nytteverdien

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016

KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016 KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016 Handlingsplanen gjelder for 2 år av gangen og revideres hvert år. Vedtatt KSI årsmøte 25. mars 2015 1 INNLEDNING - Gode innkjøp Hvorfor er gode innkjøp viktig?

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Høringsnotat. Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Høringsnotat. Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Høringsnotat Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 11.04.2011 INNHOLD 1. Innledning og sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Norsk lisens for offentlige

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30.

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30. På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30. mai 2012 Påstander om det offentlige resultater 2012 og 2009 35% Det offentliges

Detaljer

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID S ARBEID OLAF ØSTENSEN STATENS KARTVERK ANDRE BAKGRUNNSDOKUMENTER Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor FAD OPPRETTER

Detaljer

Hvordan adressere behovene framover sett fra Difi og Skate. Nokios 2015 Sesjon 1A Digitalisering som forvaltningsreform vidar.holmane@difi.

Hvordan adressere behovene framover sett fra Difi og Skate. Nokios 2015 Sesjon 1A Digitalisering som forvaltningsreform vidar.holmane@difi. Hvordan adressere behovene framover sett fra Difi og Skate Nokios 2015 Sesjon 1A Digitalisering som forvaltningsreform vidar.holmane@difi.no Direktoratet for forvaltning og IKT Den politiske styringen

Detaljer

Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES): I hvilken grad er personvernet en hindring?

Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES): I hvilken grad er personvernet en hindring? Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES): I hvilken grad er personvernet en hindring? NOKIOS onsdag 15. oktober 2008 Ståle Rundberg Direktør Erik Fossum Info-stab Plan- og og utviklingsavdelingen

Detaljer

Prosess med åpne data i Fiskeridirektoratet

Prosess med åpne data i Fiskeridirektoratet Prosess med åpne data i Fiskeridirektoratet Hanne Rasch, Fiskeridirektoratet DIFI, 1. september 2014 Det startet ikke med den nye offentleglova Men med Grunnlovens 100. Enhver har rett til innsyn i statens

Detaljer

Samordning, samarbeid og samhandling

Samordning, samarbeid og samhandling Samordning, samarbeid og samhandling IKT som virkemiddel for effektivisering og bedre tjenester i og med offentlig forvaltning - Hvordan møter vi utfordringene? Statssekretær Tone Toften Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kurs og arrangement 2014 Bruk Difis opplæringstilbud Difi skal fornye og utvikle offentlig sektor. I 2014 setter vi opp tempoet. Gjennom satsing på digital

Detaljer

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 NOTAT Emne Til Fra Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 1 Bakgrunn og målsetting Referansegruppen for Norge digitalt

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer