FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7527 25.11.2008 Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR"

Transkript

1 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR Bivirkninger av Trilafon rimelig at skadelidte selv bærer følgene PAL 3-3 (2) (d). Skadelidte (f. 1959) ble psykisk syk tidlig på 1980-tallet, og fikk i forbindelse med innleggelse i psykiatrisk sykehus i 1987 hvor han ble oppfattet å være på grensen til psykotisk foreskrevet legemidlet Trilafon. Skadelidte fikk i forbindelse med dette oppholdet diagnosen ustabil personlighetsforstyrrelse. I 1994 ble han henvist til psykiatrisk poliklinikk med bl.a. kroppslige opplevelser som ble oppfattet som et uttrykk for mulige hallusinasjoner, men for øvrig ikke sikre psykotiske symptomer. Skadelidte hadde forut for henvisningen forsøkt å redusere Trilafondosen på egen hånd, men kroppsopplevelsene hadde da blitt verre. En dosereduksjon initiert fra sykehusets side førte heller ikke frem da han ble psykisk dårligere. Skadelidte ble hele tiden oppfattet som grensepsykotisk og dosen med Trilafon ble kraftig øket (til 32 mg per dag). På denne dosen ble det i 1996 beskrevet at han hadde fått bivirkninger i form av tyngdefølelse i kroppen, tretthet, uro og kribling i beina. Det ble gjort et forsøk på å bytte fra Trilafon til Risperdal (et annet antipsykotisk middel) i september 1996, men de kroppslige opplevelsene som skadelidte hadde hatt tidligere da Trilafondosen hadde blitt redusert for mye, kom da tilbake. Det ble derfor gått tilbake til Trilafon. Høsten 1999 ble det på nytt gjort et forsøk på å bytte til et annet antipsykotisk middel, denne gang Zyprexa. Det beskrives i journalen at skadelidte etter eget utsagn ble nærmest psykotisk av dette, og det ble derfor raskt byttet tilbake til Trilafon. Ved legekonsultasjon fremviste skadelidte klare Parkinson lignende muskelsymptomer i form av skjelving, maskeansikt og tannhjulsrigiditet i overekstremitetene. Den indre uroen ble oppfattet som akatisi (psykomotorisk rastløshet). Skadelidtes fastlege bedømte bivirkningene til å være uakseptable, og det ble foreskrevet et nytt antipsykotisk middel Seroquel som er et av de legemidler som gir minst risiko for muskelbivirkninger. Etter byttet fra Trilofan til Seroquel forsvant den indre uroen slik at skadelidte kunne redusere Sobrildosen og muskelplagene ble nærmest borte. Han var heller ikke blitt psykotisk, men ønsket imidlertid selv sterkt å starte med Trilafon igjen fordi han følte seg nedstemt og uttalte til legen at han heller ville ha indre uro og muskelbivirkninger. Som et kompromiss mellom skadelidte og legen ble det startet opp igjen med Trilofan, men i lavere dose enn tidligere og i kombinasjon med Seroquel. NOLF har avvist erstatningskravet fra skadelidte under henvisning til unntaksbestemmelsen i prod.ansv.l. 3-3 annet ledd bokstav d) og spørsmålet i saken er hvorvidt det er rimelig at skadelidte selv bærer følgene av bivirkningene. Forsikringsskadenemnda bemerker: Selv om skadelidtes plager er sterke og svært plagsomme, finner nemnda som selskapet at unntaksregelen i PAL 3-3 annet ledd d) kommer til anvendelse. Når forsikrede, til tross for store bivirkninger, gjentatte ganger har vendt tilbake til Trilafon etter reduksjon av dosen og etter forsøk med andre legemidler, mener nemnda at det, på bakgrunn av de momentene som nevnes i 3-3 annet ledd b), fremstår som rimelig at han selv bærer Side 1 av 5

2 følgene av bivirkningene av dette legemidlet. Nemnda legger i den forbindelse særlig stor vekt på at skadelidtes gjentatte valg av dette legemidlet viser at han har behov for medikamentet for lindring av grunnsykdommen, og at det er nettopp dette legemidlet som gir den beste lindringen for ham. KONKLUSJON: Selskapet gis medhold. Uttalelsen er enstemmig. Ved behandlingen deltok Bergsåker (leder), Thorsby, Telle, Lange og Sørensen. Sekretariatets redegjørelse i FKK sak TV av Saken gjelder NOLFs anvendelse av PAL 3-3 bokstav (d), og spørsmålet om det er rimelig at skadelidte selv bærer følgene av bivirkningene han har blitt påført av legemidlet Trilafon. Skadelidte (f. 1959) har siden 1983 hatt en psykiatrisk sykehistorie. I 1987 ble han innlagt på psykiatrisk sykehus da han ble oppfattet å være på grensen til psykotisk, og fikk foreskrevet legemidlet Trilafon i kombinasjon med Sobril og Largactil (beroligende/dempende midler). Skadelidte fikk i forbindelse med dette oppholdet diagnosen ustabil personlighetsforstyrrelse. I 1994 ble han henvist til psykiatrisk poliklinikk med bl.a. kroppslige opplevelser som ble oppfattet som et uttrykk for mulige hallusinasjoner, men for øvrig ikke sikre psykotiske symptomer. Skadelidte hadde forut for henvisningen forsøkt å redusere Trilafondosen på egen hånd, men kroppsopplevelsene hadde da blitt verre. En dosereduksjon initiert fra sykehusets side førte heller ikke frem da han ble psykisk dårligere. Skadelidte ble hele tiden oppfattet som grensepsykotisk og dosen med Trilafon ble kraftig øket (til 32 mg per dag). På denne dosen ble det i 1996 beskrevet at han hadde fått bivirkninger i form av tyngdefølelse i kroppen, tretthet, uro og kribling i beina. Det ble gjort et forsøk på å bytte fra Trilafon til Risperdal (et annet antipsykotisk middel) i september 1996, men de kroppslige opplevelsene som skadelidte hadde hatt tidligere da Trilafondosen hadde blitt redusert for mye, kom da tilbake. Det ble derfor gått tilbake til Trilafon etter at han kun hadde tatt to doser Risperdal. Høsten 1999 ble det på nytt gjort et forsøk på å bytte til et annet antipsykotisk middel, denne gang Zyprexa. Det beskrives i journalen at skadelidte etter eget utsagn ble nærmest psykotisk av dette, og det ble derfor raskt byttet tilbake til Trilafon. Ved legekonsultasjon fremviste skadelidte klare Parkinson-lignende muskelsymptomer i form av skjelving, maskeansikt og tannhjulsrigiditet i overekstremitetene. Den indre uroen ble oppfattet som akatisi (psykomotorisk rastløshet). Skadelidtes fastlege bedømte birvirkningene til å være uakseptable, og det ble foreskrevet et nytt antipsykotisk middel Seroquel som er et av de legemidlene som gir minst risiko for muskelbivirkninger. Etter byttet fra Trilofan til Seroquel forsvant den indre uroen slik at skadelidte kunne redusere Sobrildosen og muskelplagene ble nærmest borte. Han var heller ikke blitt psykotisk, men ønsket imidlertid selv sterkt å starte med Trilafon igjen fordi han følte seg nedstemt og uttalte til legen at han heller ville ha indre uro og muskelbivirkninger. Som et kompromiss mellom skadelidte og legen ble det startet opp igjen med Trilofan, men i lavere dose enn tidligere og i kombinasjon med Seroquel. Side 2 av 5

3 Skadelidte fremmet krav om erstatning mot NOLF som følge av den bivirkningsskaden han var blitt påført. Den anførte bivirkningsskaden ble opplyst å være treghet i kropp og bevegelser, risting i kropp og hode, avvikende tungebevegelighet, tretthet, uro og rastløshet samt munntørrhet (som igjen har ødelagt tennene). NOLF innhentet erklæring fra spesialist i klinisk farmakologi, S, hvorfra det siteres: 5. Sammenfattende vurdering 1. Foreligger det mest sannsynlig årsakssammenheng mellom bruken av Trilafon og; a) Treghet i kropp og bevegelser b) Følelse av trøtthet c) Munntørrhet som igjen medvirker til å ødelegge tennene d) Risting i kropp og hode og avvikende tungebevegelighet e) Uro og rastløshet Av de aktuelle underpunktene a) e) over, er det rimelig å se på a), d) og e) under ett, siden disse som diskutert over alle kan ses på som ekstrapyramidale symptomer (EPS), henholdsvis a) parkinsonisme, d) tardive dyskinesier og e) akatisi. Ut fra at dette er vanlige bivirkninger av Trilafon, at pasienten har brukt dette midlet over lang tid, at dosene ikke har vært utpreget lave, og at plagene har blitt økt og redusert i omfang parallelt med at dosen er endret, finner jeg at det er en klar årsakssammenheng mellom bruken av Trilafon og disse plagene. Symptomene er da også gjentatte ganger beskrevet som bivirkninger av Trilafon i journalene. Når det gjelder underpunkt b), en følelse av tretthet, er det langt vanskeligere å bedømme. Riktignok er dette nevnt som en vanlig bivirkning i preparatomtalen for Trilafon, men det kan også bemerkes at tretthet og lignende fenomener også er beskrevet som bivirkning også i preparatomtalene for de andre midlene pasienten bruker: Både for Seroquel og for Cipramil nevnes søvnighet som en svært vanlig bivirkning (forekomst > 1/10). For Sobril nevnes døsighet som en bivirkning som forekommer hos %. For disse midlene nevnes det at dette i hovedsak forekommer ved starten av behandlingen, og så avtar gradvis (men det trenger ikke nødvendigvis å forsvinne helt). Selv om det ikke nevnes noe tidsforløp i preparatomtalen for Trilafon, vil forløpet etter all sannsynlighet være det samme for Trilafon som for de andre midlene. For at det skal være mulig å si noe om en eventuell årsakssammenheng bør derfor trettheten ha startet i forbindelse med oppstart av behandlingen (evt. i forbindelse med en doseøkning). Ut fra foreliggende dokumentasjon er det noe uklart hva pasienten mener med tretthet: Er det det at han er søvnig, eller er det det at han orker lite, blir fort sliten og må hvile mye. Det er heller ikke godt dokumentert i journalene hvilken type tretthet det dreier seg om. Dessuten er tretthet et symptom som kan ha en rekke årsaker ikke minst kan det henge sammen med nedstemthet og depresjon, som jo pasienten har hatt symptomer på, i det minste i visse perioder. Alt i alt kommer jeg til at det er så mange usikkerhetsfaktorer knyttet til trettheten at det ikke er mulig å ha noen formening om at den er utløst av Trilafon (eller av hans andre legemidler) eller om den har andre årsaker. Det siste underpunktet, c), gjelder munntørrhet. Munntørrhet er en bivirkning som ifølge preparatomtalen til Trilafon er vanlig (forekomst mer enn 1/100). Det kan også bemerkes at munntørrhet nevnes som bivirkning både i preparatomtalen for Cipramil (svært vanlig, dvs. forekomst mer enn 1/10) og for Seroquel (vanlig, dvs. forekomst mer enn 1/100). Det er nevnt i journalen fra fastlegen at pasienten har vært plaget med munntørrhet, og tørr munn er også dokumentert objektivt i et notat fra en konsultasjon hos øre/nese/hals-lege. Munntørrhet er en viktig tilgrunnliggende faktor for tannskader i form av karies, og det er av fastlegen beskrevet at pasienten har nedsatt tannstatus. For å kunne unngå karies ved kraftig munntørrhet kreves det svært god munnhygiene og bruk av fluor, og likevel er ikke dette alltid nok. Side 3 av 5

4 Siden munntørrhet er en vanlig/svært vanlig bivirkning som ofte blir relativt uttalt på antipsykotiske legemidler (mer uttalt enn på Cipramil og liknende midler), og siden jeg bedømmer at legemiddelbruken her vil uansett være langt viktigere enn eventuelt andre årsaker, er min vurdering at det er en sannsynlig årsakssammenheng mellom munntørrheten og legemiddelbruken. Videre vil munntørrheten være en sentral faktor i forhold til å gi tannskader i form av karies, selv om også andre forhold, som munnhygiene, bruk av fluor, graden av regelmessighet når det gjelder tannlegebesøk etc. også være av betydning i denne forbindelse. Likevel er munntørrhet så vesentlig at jeg finner det sannsynlig at det er en sammenheng mellom munntørrheten og pasientens tannstatus. Spesialisten la videre til grunn at alle bivirkningene i prinsippet var reversible med unntak av de tardive dyskinesiene. De sistnevnte bivirkninger var et fenomen som ikke nødvendigvis ville forsvinne selv om behandlingen ble avsluttet. I tillegg ville tannskader som har oppstått som en følge av munntørrheten også var av varig karakter. NOLF kom til at skadelidte ikke hadde krav på erstatning etter produktansvarsloven: Vi har kommet til at dine plager som treghet i kropp og bevegelser, munntørrhet som igjen medvirker til å ødelegge tennene, risting i kropp og hode og avvikende tungebevegelighet og uro og rastløshet mest sannsynlig har årsakssammenheng med din bruk av legemiddelet Trilafon. I følge spesialistuttalelsen er dette en kjent bivirkning av dette legemiddelet. Når det gjelder følelse av trøtthet er dette også en kjent bivirkning av legemiddelet Trilafon, men det kan også komme av andre preparater du har brukt, eller også av sykdommen i seg selv. Spørsmålet blir så om unntakene i produktansvarsloven kommer til anvendelse, og således om det vil være rimelig at du selv bærer følgene av bivirkningen. Ved denne vurderingen legges det vekt på din helsetilstand før bruken, legemidlets betydning for din sykdom, legemidlets forutsatte og faktiske virkninger, skadens art og omfang, og forholdene ellers. Utgangspunktet for ovennevnte vurdering er at alle legemidler kan gi en eller annen bivirkning, og at all legemiddelbehandling innebærer en større eller mindre risiko for skade. Kjente bivirkninger er derfor en risiko som i normale tilfeller må godtas, fordi de positive effektene ved legemiddelbehandlingen er i overvekt. Det skilles ikke etter om bivirkningene er kjente eller ukjente for deg. Vi legger til grunn at det på bakgrunn av din psykiske lidelse forelå klar indikasjon for medisinering med Trilafon. Det legges videre til grunn at legemiddelet virket etter sitt formål, og at du etter å ha forsøkt andre legemidler ønsket å gå tilbake til å bruke Trilafon, til tross for bivirkninger, idet du følte at dette medikamentet hadde best effekt på din sykdom. På denne bakgrunn, idet det sees hen til din alvorlige psykiske grunnsykdom, indikasjonsstillingen og det at aktuelle bivirkninger er kjente, legger vi etter en samlet vurdering til grunn at du selv må bære følgene i dette tilfelle. Skadelidte klaget saken inn til FKK: 1) Hvorfor ble jeg ikke i 1987, ved første innleggelse, satt på andre tabletter enn Trilafon når legene visste om de alvorlige bivirkningene av bruken spesielt ved langtidsbruk? Dette er nesten ufattelig! 2) Hvorfor godtar ikke dr. ( ) ved ( ) på slutten av 90 tallet en halvveis bruk av Trilafonbruken blandet med ny prøvd medisin, som jeg foreslo når dr. ( ) ved samme poliklinikk godtok dette etterpå. Dette tolker jeg som feiladministrering av tabletter som førte til en sterk 3) Avhengighet av Trilafon, herunder med sterkere abstinensplager ved helt avslutning av bruken samt at bivirkningene sannsynligvis kunne vært redusert 5) Avslutningsvis vil jeg tilføye at de bivirkninger som er oppstått gjennom årenes løp etter mitt syn, er langt mer alvorlige enn selve grunnsykdommen. Utifra ovenstående ankepunkter og andre (beskrevet i tidligere brev) finner jeg ikke at legemiddelforsikringen har dekning i unntaksregel 3-3 (2) (d) og at jeg således har krav på erstatning. Side 4 av 5

5 Jeg kan også tilføye at jeg har jobbet 10 år av mitt liv og 15 år deltid (10 15 %) samt at jeg har 14 år skolegang bak meg. Og for øvrig har jeg nesten ikke gått på tabletter før første innleggelse i FKKs saksbehandler fant ikke grunnlag for å ta saken opp til diskusjon med NOLF, og skadelidte anmodet etter dette om nemndsbehandling: Hvis avgjørelsen fra Forsikringsklagekontoret er utelukkende skjønnsmessig så kunne jo den motsatte avgjørelsen logisk sett blitt avgjørende hvis en annen saksbehandler (/advokat) vurderte saken, pluss Forsikringsklagenemndas medlemmer. Min skjønnsmessige vurdering av saken, er en helt annen enn den Forsikringsklagekontoret har gjort. Nemnda bes ta stilling til NOLFs anvendelse av prod.ansv.l. 3-3 annet ledd bokstav d. Tidligere uttalelser: psykiske lidelser kjent bivirkning lite påregnelig bivirkning 5019 annet Side 5 av 5

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL Årsakssammenheng vedvarende/forbigående bivirkninger prod.ansv.l. 3-1/3-3 d. Skadelidte (f. 1958) ble 11.4.00 foreskrevet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7420 7.10.2008 Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7420 7.10.2008 Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7420 7.10.2008 Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR Årsakssammenheng bivirkninger av Aprovel/CoAprovel prod.ansv.l. 3-1/3-3 (d). Skadelidte (f. 1947 uførepensjonist,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4453* - 3.12.2002 PRODUKTANSVAR Hjerneinfarkt - p-piller prod.ansv.l. 3-1, jfr. 3-3. Forsikrede (f. 68) fikk 11.11.89 hjerneinfarkt og skal forut for dette ha røkt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. KOLLEKTIV PENSJON - Unntak for sykdom på innmeldingstidspunktet. Forsikrede ble meldt inn i ordningen 1. juli 1990. Hun var på dette tidspunkt - og

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 KOLL. PENSJON Sykdom som forelå og var kjent ved inntreden - allergi - FAL 19-10. Forsikrede (f. 71) ble innmeldt i en kollektiv pensjonsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6646* 30.4.2007 LMFP PRODUKTANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6646* 30.4.2007 LMFP PRODUKTANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6646* 30.4.2007 LMFP PRODUKTANSVAR Osteoporose pga. Prednisolon mot reumatologisk sykdom - prod.ansv.l. 3-3 2. ledd (d). Forsikrede (f. 1932) fikk våren 1995 plager med

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5947 20.12.2005 SPAREBANK 1 GRUPPELIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5947 20.12.2005 SPAREBANK 1 GRUPPELIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5947 20.12.2005 SPAREBANK 1 GRUPPELIV "Prikking" i føtter - kjennskap til nevropati - FAL 19-10. Forsikrede (f. 1948) ble innmeldt i arbeidsgivers forsikringsordning fra

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996 UFØREKAPITAL - Uriktige opplysninger - medikamentbruk - psykiske

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS Udyktighetserklæring utfylt etter fylte 60 år FAL 19-9 avt.l. 36. Forsikrede (17.8.43-30.11.03) arbeidet som kokk om bord på en ferge.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4956* - 25.11.203

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4956* - 25.11.203 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4956* - 25.11.203 LIVKONTO Schizofreni - reservasjon for nervøse lidelser FAL 13-5 og 13-13. Forsikrede (f. 67) tegnet 1.11.94 livkontoavtale med uføredekning (uførekapital,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7567 23.12.2008 Norsk Legemiddelforsikring AS PRODUKTANSVAR Trilafon mot schizofreni - dystoni prod.ansv.l. 3-3 (2) bokstav d). Skadelidte (f. 1970) meldte skade 10.3.04

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3168* - 7.12.1998 GJELD - Uriktige opplysninger vedr. sykmeldinger, medikamentbruk,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4438* - 19.11.2002 LISENS Unntak for sykdom konstatert før forsikringen trådte i kraft - FAL 13-5, 19-10. Forsikrede (f. 46) arbeidet offshore som forpleiningsassistent

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 GJELD - Manglende premiebetaling - Forsikringens varighet -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5392 2.11.2004 LES MUTUELLES LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5392 2.11.2004 LES MUTUELLES LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5392 2.11.2004 LES MUTUELLES LISENS Symptomklausul - unntak for alkoholmisbruk meldefrist - FAL 13-5, 18-5. Forsikrede (f. 1958), som hadde vært dekket av en lisensforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 ULYKKE Kneskade begivenhetsnære nedtegnelser årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1945) var utsatt for en arbeidsulykke med traktor 25.10.95. Ulykken

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3813* - 11.6.2001 YRKESSKADE Løsemiddelskade konstateringstidspunkt YFL 21. Forsikrede (f. 46) ble eksponert for løsemidler i sitt arbeid i periodene 61-86 og 95/96-97.

Detaljer

Attakkforløp HUS 27.05.15

Attakkforløp HUS 27.05.15 Behandlingsforløp ved multippel sklerose-attakker Utarbeidet av Anne Britt Skår, Lars Bø, Randi Haugstad og Tori Smedal. Behandlingsforløpet ved multippel sklerose-attakker vil være forskjellig ulike steder

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4573* - 18.2.2003 GRUPPELIV Uførekapital kjennskap til sykdommen FAL 19-10. Forsikredes (f. 50) gruppelivsforsikring ble fra 1.9.97 utvidet med uførekapital. På utvidelsestidspunkt

Detaljer

Mal for den gode epikrise

Mal for den gode epikrise Mal for den gode epikrise Pasient NN EPIKRISE Innlagt 1.1.11 Utskrevet 6.1.11 Diagnosekoder Prosedyrekoder CAVE Årsak til innleggelse Tidligere sykdommer Familie / sosialt / kommunale tjenester Funn og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4775* - 10.6.2003 LISENS Rett til erstatning etter fylte 60 år avt.l. 36 - FAL 18-5 annet ledd. Forsikrede (f. 37/sjømann) fikk utstedt udyktighetserklæring 11.12.97.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-060 10.3.2009 Norsk Legemiddelforsikring AS Legemiddel Depo-Provera mot endometriose økt brystvolum prod.ansv.l. 3-3 2. (d). Forsikrede (f. 1964) kontaktet

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-413 1.10.2012 DNB Livsforsikring ASA Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Svik medisinske undersøkelser/behandling oppsigelse av avtaler fal 13-1a(2), 13-2(1),

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE Om tinnitus er en selvstendig lidelse konstateringstidspunkt YFL 21, jfr. 5 og 11. Forsikrede (f. 1950, sveiser) ble

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. LIV - Premiefritak - spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-4. Ved tegning av kapitalforsikring undertegnet forsikrede helseerklæring 28.11.86

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2015-331 24.9.2015 Agria Dyreforsikring Dyr Livsverdierstatning for hund bakenforliggende årsak dokumentert? krav om obduksjon? Sikredes hund Maja ble avlivet 21.10.14.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5339 5.10.2004 GJENSIDIGE NOR YRKESSKADE Blyforgiftning før og etter 1990 - YFL 5 og 21. Forsikrede, som med noen avbrudd siden 1980 hadde jobbet med skrapjern, fikk i

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 GJELD - Uriktige helseopplysninger - Ervervsufør - FAL 13-2

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-377 17.12.2009 If Skadeforsikring AS Yrkesskade Tap pga. omskolering utmåling- YFL 13. Forsikrede (f. 1962, barnehageassistent) pådro seg en ankelskade

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 YRKESSKADE Årsakssammenheng. Forsikrede (f. 55, sykepleier) har hatt periodiske ryggplager siden 89, da hun forløftet seg på en pasient. Den 8.5.98,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3014* - 25.5.1998 GRUPPELIV - Uførekapital - sykdom ved innmeldingen/i karenstiden

Detaljer

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som årlig rammer nordmenn.

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som årlig rammer nordmenn. Schizofreni Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som årlig rammer 500-600 nordmenn. Hva er schizofreni? Sykdommen debuterer vanligvis tidlig i livet (15 35 år), og fører ofte til problemer med utdanning,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6183 23.5.2006 LMFP PRODUKTANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6183 23.5.2006 LMFP PRODUKTANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6183 23.5.2006 LMFP PRODUKTANSVAR Bivirkninger ved bruk av Tenormin fra 1978-1998 - prod.ansv.l. 3-3 annet ledd (d). Skadelidte (f. 1942) ble behandlet med medikamentet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6992 19.11.2007 NLF (Norsk legemiddelforsikring) PRODUKTANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6992 19.11.2007 NLF (Norsk legemiddelforsikring) PRODUKTANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6992 19.11.2007 NLF (Norsk legemiddelforsikring) PRODUKTANSVAR Bivirkninger av legemidler mot Hepatitt C Prod.ansv.l. 3-3 (2) bokstav d. Skadelidte (f. 1952) fikk påvist

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6972 13.11.2007 ACE YRKESSKADE Kneplager sannsynliggjort arbeidsulykke - årsakssammenheng YFL 11. Forsikrede (f. 1967) hevder å ha vært utsatt for en arbeidsulykke 23.4.02

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3164* - 30.11.1998 LIV - Kritisk sykdom - hjerneslag - FAL 13-2 1. ledd Forsikrede

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-233 8.6.2016 Gjensidige Forsikring ASA Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Krystallsyke (BPPV) årsakssammenheng yfl. 11 første ledd bokstav

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6238 13.6.2006 VESTA UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6238 13.6.2006 VESTA UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6238 13.6.2006 VESTA UFØREKAPITAL Ikke opplyst om utredning for Parkinson - FAL 13-2, annet ledd. Ved søknad om uføreforsikring av 20.11.02 krysset forsikrede (f. 1946,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING Barneforsikring svik ved tegning FAL 13-1, 13-2 og 13-13. Forsikredes foreldre (klager) søkte første gang om

Detaljer

Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som

Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som Dystoni Selve ordet Dys-toni betyr feil spenning i muskulaturen og gir ufrivillige bevegelser Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som symptombeskrivelse. Dystoni skyldes endrede signaler fra

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3166* - 7.12.1998 PENSJON - Uriktige opplysninger - Depresjoner/angst - informasjon

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2010-045 22.2.2010 Norsk Legemiddelforsikring AS Legemiddel Årsakssammenheng, Vioxx hjerneslag. Produktansvarsloven 3-1 og 3-3. Skadelidte (f. 1938) fikk forskrevet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1870-6.12.1993

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1870-6.12.1993 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1870-6.12.1993 ULYKKE - Selvmord - Spørsmål om det forelå akutt sinnsforvirring grunnet ytre årsaker. Forsikrede var i løpet av 1990 utsatt for store psykiske belastninger,

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-008 3.2.2009 Genworth Financial Uførekapital Sammenhengende ufør reell friskmelding - forsikringstilfellets inntreden FAL 18-4. Forsikrede (f. 1957) var

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5020* - 2.2.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5020* - 2.2.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5020* - 2.2.2004 PRODUKTANSVAR Årsakssammenheng vedvarende bivirkninger prod.ansv.l. 3-3. Skadelidte fikk påvist sikker MS i juni 91. I 97 ble det startet behandling

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000 GJELD - Nyresykdom fra 9-års alder - regelmessig kontroll - høyt blodtrykk - FAL 13-2 første ledd og 13-13. Forsikrede tegnet gjeldsforsikring med

Detaljer

Fatigue. Karin Hammer. Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016

Fatigue. Karin Hammer. Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016 Fatigue Karin Hammer Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016 Hva er fatigue Det er beskrevet som det mest stressende og plagsomme symptomet som pasienten opplever Et av de mest vanlige og meste sammensatte

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6759 26.6.2007 SPAREBANK1 LIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6759 26.6.2007 SPAREBANK1 LIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6759 26.6.2007 SPAREBANK1 LIV Utredning pga. mageplager magekreft dødsfall FAL 13-2 (2). Forsikrede (f. 1949 konsulent) tegnet personforsikring 4.4.04. Han hadde kort

Detaljer

Systemet for individuell refusjon er den individuell eller regelstyrt?

Systemet for individuell refusjon er den individuell eller regelstyrt? Systemet for individuell refusjon er den individuell eller regelstyrt? Anne Kjersti Røise, Helsedirektoratet, og Kirsten Austad, HELFO Seminar for pasientorganisasjoner 2. juni 2015 Individuell stønad

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7321 24.6.2008 Kommunal Landspensjonskasse UFØREKAPITAL Sykdom tilstede ved inntreden diagnosekrav tretthet/me-syndrom FAL 19-10. Forsikrede (f. 1952, sykepleier) ble

Detaljer

Brosjyre for ofte stilte spørsmål

Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol Helsepersonell Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol er indisert for inntil 12 ukers behandling av moderate til alvorlige maniske episoder hos ungdom med bipolar I lidelse i aldersgruppen

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-635 11.1.2013 Yrkesskadeforsikringsforeningen Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Yrkesbetinget betennelsestilstand i øyet? uenige leger

Detaljer

Muligheter og begrensninger ved medikamentell behandling av psykiske lidelser hos voksne med utviklingshemming. Psykiske lidelser, voksne m/utvh.

Muligheter og begrensninger ved medikamentell behandling av psykiske lidelser hos voksne med utviklingshemming. Psykiske lidelser, voksne m/utvh. Muligheter og begrensninger ved medikamentell behandling av psykiske lidelser hos voksne med utviklingshemming Lege Terje Houeland Spesialist i (voksen)psykiatri ReHabiliteringuka Helse Stavanger HF, 24.10.2012

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6304 25.9.2006 VITAL FORSIKRING PENSJON/UFØREKAPITAL Uriktige helseopplysninger forsikringskonsulentens rolle FAL 13-2 og 13-4. Forsikrede (f. 1976) søkte i nov. 1999

Detaljer

FYLKESMANNENS BEHANDLING AV KLAGE PÅ VEDTAK OM BEHANDLING UTEN EGET SAMTYKKE

FYLKESMANNENS BEHANDLING AV KLAGE PÅ VEDTAK OM BEHANDLING UTEN EGET SAMTYKKE FYLKESMANNENS BEHANDLING AV KLAGE PÅ VEDTAK OM BEHANDLING UTEN EGET SAMTYKKE 23.09.2014 Ass. Fylkeslege Morten Hellang 1 Overprøving av vedtak om behandling uten eget samtykke i perioden 1.1.14-1.9.14.

Detaljer

Til deg som ikke får sove

Til deg som ikke får sove Til deg som ikke får sove Mange flyktninger opplever perioder med søvnproblemer. Noen plages hver natt, andre av og til. Problemene kan arte seg som vansker med å sovne, stadig avbrutt søvn, tidlig oppvåkning

Detaljer

Parkinsonbehandling - med fokus på komplikasjonene

Parkinsonbehandling - med fokus på komplikasjonene Parkinsonbehandling - med fokus på komplikasjonene Christofer Lundqvist, Prof/Overlege, Forskningssenteret/Nevrologisk avdeling, Ahus/UiO 1. Hva er Parkinsonisme? Hovedsymptomer: Skjelving spesielt i hvile

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3208* - 15.2.1999 GRUPPELIV - psykiske lidelser - behandlinger - FAL 13-2, 1.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3115* - 2.11.1998 GJELD - Forsikrede avga ren helseerklæring til tross for at

Detaljer

norske sykehjem Prosjektansvarlig: Knut Engedal Prosjektleder: Øyvind Kirkevold

norske sykehjem Prosjektansvarlig: Knut Engedal Prosjektleder: Øyvind Kirkevold Administrasjon av legemidler i norske sykehjem Prosjektansvarlig: Knut Engedal Prosjektleder: Øyvind Kirkevold Bakgrunn Data fra år 2000 viser at 17 % av pasientene i skjermet enhet og 11 % pasientene

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 GJELD Informasjon ved endring av vilkår til skade - FAL 19-6 og 19-8. Forsikrede (f. 49) ble 24.4.91 forsikret i selskap A som medlånetaker for en

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6008 21.2.2006 EUROPEISKE REISESYKE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6008 21.2.2006 EUROPEISKE REISESYKE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6008 21.2.2006 EUROPEISKE REISESYKE Reiseavbrudd - legeordinert sengeleie eller opphold i leilighet reiseomkostninger. Forsikrede (f. 1965) og hennes kjæreste var i perioden

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4154* 9.4.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4154* 9.4.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4154* 9.4.2002 YRKESSKADE Foreldelse ukjent med at sykdom var yrkesrelatert YFL 15. Forsikrede (f. 34) døde 24.2.93 av lungekreft. Symptomene på sykdommen viste seg

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. LIV/UFØREPENSJON - Spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-2. Forsikringen ble tegnet i desember 90 og forsikrede fylte (delvis) ut "ren" egenerklæring.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3723* - 19.3.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3723* - 19.3.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3723* - 19.3.2001 GRUPPELIV Sykdom tilstede ved innmelding/utvidelse kunnskap - FAL 19-10. Forsikrede var dekket av arbeidsgivers kollektive gruppelivsforsikring som

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 KOMBINERT Hund urinert på parkett misfarging plutselig uforutsett? Den 11.8.00 oppdaget sikrede en stor våt flekk på eikeparketten. Det viste seg at

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4173 22.4.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4173 22.4.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4173 22.4.2002 HUND Spm. om medfødt lidelse og om sykdom viste symptomer innen 20 dager etter tegning. Sikrede kjøpte valpen Lotta f. 25.6.99 og overtok den 20.8.99.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5974 7.2.2006 ERIKA REISESYKE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5974 7.2.2006 ERIKA REISESYKE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5974 7.2.2006 ERIKA REISESYKE Legeordinert sengeleie mangelfull informasjon om forsikringsdekningen - FAL 2-1. Forsikrede (f. 1980) var i perioden 20.1.04-3.2.04 på ferie

Detaljer

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol)

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende 2 Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende - Aripiprazole Innledning Du har fått diagnosen bipolar I lidelse av legen

Detaljer

Litt om. Hvem som henvender seg til oss? Hva handler henvendelsene om? Et par case

Litt om. Hvem som henvender seg til oss? Hva handler henvendelsene om? Et par case Pasient- og brukerombudet Hedmark og Oppland Medlemsmøte Psykologforeningen i Hedmark 19. november 2015 Tom Østhagen Pasient og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5337 5.10.2004 LMFP PRODUKTANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5337 5.10.2004 LMFP PRODUKTANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5337 5.10.2004 LMFP PRODUKTANSVAR Priapisme (ereksjonsproblem) - Nozinan - prod.ansv.l. 3-1 og 3-3 annet ledd b) og d). Forsikrede (f. 1977) fikk i 17 årsalderen Nozinan

Detaljer

Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning

Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning Vårseminaret 2015: Legemidler til barn Seksjonssjef / advokat Aadel Heilemann, Avdeling for jus og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3218* - 22.2.1999 ULYKKE - Omfang i tid - foreldelse - FAL 18-6. Forsikrede har

Detaljer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer Isotretinoin Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon som er

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7245 13.5.2008 Tennant Forsikring NUF YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7245 13.5.2008 Tennant Forsikring NUF YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7245 13.5.2008 Tennant Forsikring NUF YRKESSKADE Nakkeplager årsakssammenheng delvis ufør uansett av andre årsaker. Forsikrede (f. 1955, anleggsarbeider) ble påført skader

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 REISEGODS Bagasje borte etter flytur svik identifikasjon FAL 8-1, jfr. 4-11. Forsikringstaker med familie hadde vært på ferie i Tunisia, hvor de opprinnelig

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5079* - 2.3.2004 ULYKKE/YRKESSKADE Forsikring i kraft på skadetidspunktet yrkesskade YFL 11. Forsikrede (f. 48) rettet 1.3.00 krav mot selskapet idet hun i forbindelse

Detaljer

Delirium? Sigurd Evensen Stipendiat / kst overlege Mai 2016

Delirium? Sigurd Evensen Stipendiat / kst overlege Mai 2016 Delirium? Sigurd Evensen Stipendiat / kst overlege Mai 2016 1 Delirium Delirium Tremens 2 Det er IKKE delirium alt som bråker Den vanskelige sykehjemspasienten har neppe delirium, men demens med nevropsykiatriske

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7222 29.4.2008 GJENSIDIGE UFØREKAPITAL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7222 29.4.2008 GJENSIDIGE UFØREKAPITAL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7222 29.4.2008 GJENSIDIGE UFØREKAPITAL Sammenheng mellom grunnlag for reservasjon og uførhet aksept av reservasjon. Forsikrede (f. 1961, morsmålslærer) tegnet i 1998 kontoforsikring

Detaljer

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten HVORDAN VURDERES FORSVARLIGHET? Fylkesmannens saksbehandling: Klage framsettes Pasient,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7381 16.9.2008 NEMI Forsikring ASA YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7381 16.9.2008 NEMI Forsikring ASA YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7381 16.9.2008 NEMI Forsikring ASA YRKESSKADE Konstateringstidspunkt for melallergi. Forsikrede (f. 1977) fikk diagnosen melallergi etter testing 24.3.03. Han var tidligere

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving ALT-GIST: En randomisert fase II-studie med imatinib gitt vekselvis med regorafenib vs. imatinib gitt alene som primærbehandling for pasienter som har GIST

Detaljer

Økt smerte er normalt med mindre det samtidig forekommer feber og svelgebesvær (fremfor alt drikkebesvær). Les mer under fanen Viktig.

Økt smerte er normalt med mindre det samtidig forekommer feber og svelgebesvær (fremfor alt drikkebesvær). Les mer under fanen Viktig. Smertebehandling Her får du informasjon om smertebehandling med legemiddel etter tonsilloperasjon. Du kan regne ut riktig dose av smertestillende legemiddel for barnet ditt. Vi gjør oppmerksom på at denne

Detaljer

Gro Selås, overlege Alderspsykiatrisk team Indre Sogn Samling fagnettverk eldremedisin 16. april 2015

Gro Selås, overlege Alderspsykiatrisk team Indre Sogn Samling fagnettverk eldremedisin 16. april 2015 Gro Selås, overlege Alderspsykiatrisk team Indre Sogn Samling fagnettverk eldremedisin 16. april 2015 MÅLSETTING Lære noko om ulike grupper psykofarmaka Lære noko om god bruk av psykofarmaka PSYKOFARMAKA

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 GRUPPELIV - Om uførheten kan bedømmes som varig. Forsikrede

Detaljer