Utlån. Innskudd. Nøkkeltall Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Innt/kost. Utvikling Rentenetto. Utvikling egenkapital

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utlån. Innskudd. Nøkkeltall 2006 2005 2004 2003 2002. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Innt/kost. Utvikling Rentenetto. Utvikling egenkapital"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Nøkkeltall Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % 2,94 % Driftsinntekter 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % 0,02 % Driftskostnader 1,75 % 1,80 % 1,65 % 1,82 % 2,02 % Resultat for regnskapsåret 0,54 % 0,84 % 0,75 % 1,09 % 0,50 % Egenkapitalrentabilitet før skatt 7,67 % 10,29 % 9,41 % 13,88 % 6,44 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 5,39 % 7,85 % 6,89 % 9,78 % 4,40 % Kostnader i % av totale inntekter 68,47 % 60,07 % 54,98 % 50,55 % 68,40 % Kostnader i % av totale inntekter eks. kursgevinster/tap 67,69 % 65,52 % 57,14 % 56,95 % 57,40 % Tap i % av brutto utlån 0,04 % 0,11 % 0,35 % 0,26 % 0,17 % Kapitaldekningsprosent 14,99 % 17,84 % 14,28 % 14,96 % 14,47 % 12 mnd forvaltningsvekst 17,48 % 13,12 % 10,54 % 7,30 % 12,73 % 12 mnd utlånsvekst 22,08 % 8,49 % 9,16 % 6,70 % 13,91 % 12 mnd innskuddsvekst 7,21 % 7,27 % 8,71 % 3,90 % 7,20 % Innskudd i % av utlån 69,36 % 78,98 % 79,88 % 80,21 % 81,60 % Offentlig sektor 7% Nærings liv 20 % Innskudd Person marked 73 % Nærings liv 25 % Utlån Person marked 75 % Utvikling Innt/kost Utvikling EK-rentabilitet Innt/kost% EK-rentab% Utvikling Rentenetto Utvikling egenkapital 2,94 2,79 2,51 2,3 1, Rentenetto Egenkapital%

3 STYRETS ÅRSBERETNING 2006 Rammebetingelser Også 2006 kan vise til god økonomisk utvikling godt hjulpet av høy reallønnsvekst, lav rente, god vekst internasjonalt og høye oljeinvesteringer. Også aksjemarkedene hadde sterk utvikling i året som gikk. Spesielt Oslo børs som steg med hele 32,4% og kan vise til en sammenhengende fire år lang vekstperiode. Høy økonomisk aktivitet medførte at kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi tiltok. Dette medførte at Norges Bank hevet sin styringsrente fem ganger i løpet av året med til sammen 1,25 prosentpoeng. Styringsrenten endte på 3,5 prosent. Norges Bank justerte også opp sine renteforventninger med om lag ett prosentpoeng fra 4 til 5 prosent, som gjennomsnitt for De sterke veksten i norsk økonomi i tillegg til historisk høy oljepris, talte for en sterkere kronekurs. Likevel svekket kronen seg betydelig i perioden mai til oktober Forventninger om større renteøkning kan være årsak til at kronen styrket seg mot slutten av året. Husholdningene økonomiske stilling er solid. Høy reallønnsvekst har mer enn oppveid renteoppgangen for de aller fleste. Dette har blant annet resultert i sterk etterspørsel etter bolig- og fritidseiendommer. Sammenlignet med 2005 steg boligprisene steg med ca 15 prosent gjennom for 2006 mot 9 prosent året før. På den annen side har husholdningens gjeldvekst øket sterkt. Økningen var på 13 prosent i 2006, like stor som i Den gode økonomiske utviklingen har medført lave tap og sterk volumsøkning i sparebankene. Sterkere konkurranse har gitt betydelig fall i bankenes rentemarginer. Bankene har vært tilbakeholdne med å øke utlånsrenten i samme takt som signalrenten. Markedet Det har også vært generelt god økonomisk utvikling i vårt distrikt som har bidratt til god etterspørsel etter bankprodukter. Kvinesdal Sparebank har også åpnet salgsavdeling i Kristiansand, samlokalisert med Terra Eiendomsmegling. Denne etableringen har vært vellykket og har gitt banken øket utlånsvolum for Banken har satset betydelige ressurser på salg, som har gitt uttelling i mersalg av andre provisjonsgivende produkter. Nytt produkt av året er flexilån. Dette er en rammekreditt for privatkunder. Kunden kan selv bestemme disponering og nedbetaling av lånet innenfor innvilgede rammer. Denne lånetypen er blitt godt mottatt i markedet. Nytt produkt er også startlån, som er en særskilt gunstig finansiering for de som skal sette bo første gang. På innskuddssiden og plasseringssiden er det stor konkurranse fra forskjellige aktører. Banken har, via sitt strategiske samarbeid, konkurransedyktige plasseringsprodukter. Strategi og strategisk samarbeid Kvinesdal sparebank er en selvstendig bank med lokal forankring. Banken har i dag hovedkontor i Liknes og har sterk markedsposisjon i kommunen. Markedsdekningen i Kvinesdal kommune er så stor, at det ut fra et risikospredningssynspunkt, var behov for nye geografiske markeder som banken kunne vokse i fremover. Styret mener at etableringen i Kristiansand har gitt oss denne muligheten. Med våre kjerneverdier nær, trygg og engasjert mener vi å ha et godt utgangspunkt for å bygge opp gode kunderelasjoner. Det blir stadig klarere at mindre sparebanker må være tilknyttet en allianse for å kunne utvikle seg fremover. Vår alliansepartner Terra Gruppen AS har gitt oss klare fordeler. Eierinteressene i selskapet har styrket vår posisjon i markedet gjennom å bruke selskapet som strategisk leverandør av finansielle produkter og tjenester. Gjennom eierskapet i Terra Gruppen AS oppnår banken utover de strategiske gevinstene godt utbytte på investert kapital, økt fokus på andre driftsinntekter gjennom salg av finansielle produkter, kostnadsfordeler på felles infrastruktur og tilgang til kompetansehevning for ansatte i banken.

4 Resultatet Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets mening gir resultatet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. Styret er ellers ikke kjent med forhold etter årsskiftet som påvirker bedømmelsen av resultat og stilling. Vi beregnet en utlånsvekst på 15% i egne bøker, men den reelle veksten ble 22%. Innskuddsveksten var på 7,2%, som er på linje med veksten fra året før. Sterkt prispress medførte at rentenettoen falt fra 2,30% til 1,98% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Særlig sterk har konkurransen vært i Kristiansand. Driftsinntekter utgjorde 0,58% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Salg av forsikringsprodukter samt inntekter på kort er de største inntektskildene. Driftskostnadene endte på 1,75% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Etableringen av salgskontor i Kristiansand samt kompetanseheving av medarbeidere er store utgiftsposter. Tap på utlån utgjorde 0,04%. Lav rente og gode konjunkturer har bidratt til lavere tap enn forventet. Resultat etter tap ble 0,77%. Resultat etter skatt ble 0,54% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Kostnader i prosent av inntekter (eksklusiv kurstap/gevinst på verdipapirer og valuta) var 67,69% (65,52%) Avkastningen på egenkapitalen før skatt ble 7,7% (10,3%). Disponering av overskuddet Overskuddet etter skatt er beregnet til 8,6 mill kroner (11,9 mill kroner) som styret foreslår disponert slik: Resultat for regnskapsåret kr Overføres til gaver kr Overføres til sparebankens fond kr Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen var ved utgangen av året 1,76 milliarder kroner (1,5 milliarder kroner). Dette er en økning på 17,3% (13,1%) Soliditet og kapitaldekning Egenkapitaldekningen var ved utgangen av året 14,99 % (17,8%). Bankens kjernekapital er på 178,6 mill kroner og bankens ansvarlige kapital er 183,4mill kroner. Banken tok i 2005 tatt opp et fondsobligasjonslån på 35 mill kroner til styrking av egenkapitalen. Innskudd Innskudd fra kunder utgjorde 1076 mill kroner (1004 mill kroner) ved årsskiftet. Dette er en økning på 7,2% (7,3%). Innskuddsdekningen var ved årsskiftet 69,4% (79,0%). Utlån Samlet utlån til kunder utgjorde ved årsskiftet mill kroner (1.271 mill kroner), som tilsvarer en prosentvis økning på 22,1% fra i fjor (8,5%). Garantiansvaret utgjorde 172 mill kroner (149 mill kroner). Ubenyttede rammekreditter utgjorde 81mill kroner (57 mill kroner). Av vår totale utlånsmasse til kunder har ca 44% (47%) av utlånsmassen en restløpetid på 5 år eller kortere. Finansiell risiko risikostyring Bankdriften er forbundet med en rekke risikoer. Bankens opplegg for kvalitetssikring skal avdekke risikoområdene og ha som mål å redusere risikoen til et lavt/moderat nivå. Banken har definert følgende hovedområder for risikostyring. Likviditetsrisiko, markedsrisiko bestående av rente-/kursrisiko og valutarisiko, kredittrisiko og operasjonell risiko. Likviditetsrisiko/refinansieringsrisiko. Risikoen for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider på et bestemt tidspunkt til å møte de forpliktelser som forfaller, benevnes likviditetsrisiko. Rammer for likviditet blir hvert kvartal målt og rapportert til bankens styre.

5 Ved utgangen av året var 100,88% av brutto utlån finansiert med langsiktig kapital. Bankens strategiske mål er 100% og dermed vurdert tilfredsstillende. Historisk sett er innskuddene å betrakte som langsiktig funding. Bankens innskudd dekker 69,36% av utlånene. Underlikviditeten er dekket gjennom tre obligasjonslån som samlet utgjør 330 mill, samt ett sertifikatlån på 50 mill. Obligasjonslånene har forfall fra to til fire år, hvorav to av obligasjonslånene er notert på ABM listen. I tillegg har banken trekkfasiliteter (årlige avtaler) på til sammen 100 mill. til kortsiktige likviditetssvingninger. Trekkfasilitetene ligger som reserve, Likviditetsreservekravet på 6% ble opphevet og etterfulgt av regel om at banken til en hver tid skal ha tilstrekkelig med likvider til å dekke forpliktelser. Banken følger fortsatt kravet på 6% Med inngåtte avtaler har banken redusert sin likviditetsrisiko. Vi anser samtidig å ha en buffer for uforutsette likviditetssvingninger. Banken vil fortsatt rette fokus på å opprettholde en lav likviditetsrisiko. Renterisiko Renterisikoen er knyttet til innlån/utlån og verdipapirbeholdningen. Banken har 78 mill i fastrentelån. Det er inngått rentebytteavtale for stort sett tilsvarende beløp. Banken har fastrenteinnskudd på 34 mill med en løpetid på ett til tre år. Her foreligger det renterisiko. Renterisikoen på obligasjonsbeholdningen rapporteres til styret hvert kvartal. Banken har redusert beholdningen av obligasjoner i private selskaper, og i hovedsak kjøpt bank og kommuneobligasjoner. Disse obligasjonene har økt durasjonen da en vesentlig del har fast rente, men renterisikoen ligger godt innenfor instruksen. Samlet sett vurderes renterisikoen som lav. Vi kan relativt raskt tilpasse oss de renteendringer som måtte komme. Kursrisiko Kursrisiko oppstår når bankens aksje- og obligasjonsbeholdning får verdien fastsatt av markedsutviklingen. Det er fastsatt interne rammer for plassering i aksjer/andeler. Samlet beholdning av aksjer og andeler skal ikke overstige 3% av bankens aktiva. Beholdningsoversikt og verdier rapporteres styret hvert kvartal. Angående obligasjonsbeholdningen har kredittrisikoen hatt høy prioritet. En vesentlig del av beholdningen har fast rente og med økning i markedsrenten har dette gitt utslag i kurstap. Beholdningen av aksjer ligger innenfor styrets vedtatte retningslinjer. Banken har solgt aksjebeholdning i handelsporteføljen, og sitter således med en anleggsportefølje med strategiske plasseringer. Styret får hvert kvartal oppgave over kursutviklingen på disse verdipapirene. Samlet sett vurderes den videre kursrisiko som moderat og innenfor de rammer som styret har satt. Valutarisiko Banken har egen beholdning i valuta på 0,6mill. Utover dette har banken ingen balanseposter i valuta. Banken har stilt 116 mill i garanti overfor kunder som har tatt opp lån i utenlandsk valuta. Banken foretar ordinær kredittvurdering av disse kundene, men krever større sikkerhetsmargin enn ellers for å ta høyde for valutasvingninger. Samlet sett vurderes valutarisikoen som beskjeden. Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for at kundene ikke oppfyller sine forpliktelser. For å overvåke og begrense kredittrisikoen er det lagt vekt på følgende: Gode rutiner, saksbehandlingssystemer og fullmaktsrammer som legger grunnlaget for en sikker og enhetlig kredittbehandling i banken. Tilfredsstillende kompetanse på personell knyttet til utlånsvirksomheten. Gjennom klassifisering overvåkes tapspotensialet i utlånsporteføljen. Overtrekk, restanse og mislighold gjennomgås fortløpende og rapporteres til styret. Kreditt til enkelkunder er som hovedregel begrenset til 10% av bankens egenkapital.

6 Årlig innhenting av regnskap fra næringslivskunder der engasjement og regnskap blir gjennomgått og klassifisert. I den ordinære utlånsvirksomhet legges det stor vekt på betalingsevne/vilje og sikkerhet for derved å holde kredittrisikoen under kontroll. Porteføljen gjennomgås og rapporteres til bankens styre en gang hvert kvartal. Klassifiseringen av bedriftskunder utføres på grunnlag av utvalgte nøkkeltall fra kundenes siste reviderte årsregnskap. Kundene blir klassifisert i fem risikoklasser (A E) på grunnlag av økonomi og sikkerhet. Risikoklasse A betegnes som lav risiko, B og C som middels og D og E som høy risiko. Privatkunder klassifiseres ut fra økonomi og sikkerhet, og deles i tilsvarende risikoklasser. Banken har fra lagt om regnskapsføringen når det gjelder nedskrivninger av verdien på lån og garantier i henhold til ny utlånsforskrift. I henhold til utlånsforskriften har banken utarbeidet vurderingsprinsipper og rutine for nedskrivning. Oppfølging og kontroll med kredittvirksomheten betraktes som god. Også til verdipapirer vil det være knyttet kredittrisiko. Rutinen for plassering i verdipapirer sier at vi skal ha en lav risiko. Risikoen forbundet med disse plasseringer er nærmere beskrevet under retne- og kursrisiko. Forventet tapsnivå pr risikogruppe Individuelle og gruppenedskrivninger utgjør 12,63 mill kroner. Dette tilsvarerer ca 0,74 % av brutto utlån og garantier. Det kan forventes en liten stigning i nedskrivningen fremover grunnet rente- og konjunkturendring. Men årlige tap i en treårsperiode framover forventes ikke å overstige 0,7%-0,8% av brutto utlån. Beregninger og forventninger bygger på bokførte tap de siste årene kombinert med sammensetningen av utlånsporteføljen, utlånsvekst samt mislighold. Operasjonell risiko Risikoen for at mennesker, maskiner, rutiner og systemer ikke fungerer som forutsatt, og at lov og regelverk ikke følges, benevnes operasjonell risiko er første hele driftsåret på SDC systemene. Første halvdel av 2006 gikk med til feilrettinger og optimalisering av alle brukersystemene. Det er i løpet av året gjennomført forbedringer av IT systemet som har bedret saksgangen i kreditt og selvbetjeningssystemene. Regnskapssiden i banken har det vært en tidkrevende prosess og all programvare er fortsatt ikke levert. Banken har således brukt en del ressurser på bankens regnskap. Det er fra Terra s side høyt fokus på driftsstabilitet i alle systemer, og trenden er at kvaliteten ser ut til gradvis å bedre seg. Mange av bankens ansatte har i 2006 startet på videreutdannelse for sertifisering til finansiell rådgiver på Terra - Skolen. Utdannelsen vil fortsette i 2007 og dette er svært positivt for bankens virksomhet. Medarbeiderne, miljøet og likestilling Banken hadde ved utgangen av året 31 ansatte, som utgjorde 26 årsverk. Gjennom året har banken ansatt seks nye medarbeidere og øket antall årsverk med fire. Banken har nå en ressurs i dyktige og kundevennlige medarbeidere som alle gjør en god innsats. Annet hvert år gjennomfører banken arbeidsmiljøundersøkelser. Undersøkelsene blir gjennomført av ekstern konsulent, og forhold som dukker opp blir rettet på, og arbeidsmiljøet er godt. Banken har utarbeidet et opplegg innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Alle ansatte har vært til bedriftshelsetjeneste i Verneombudet har hatt gjennomgang i året som har gått og de ting som er påpekt er rettet opp. Sykefraværet har ligget gjennomsnitt på 3,7%. Dette er en liten økning fra i fjor. Banken har lukket sin kollektive pensjonsordning for nye medlemmer. Nyansatte er blitt tilbudt innskuddspensjon. Banken har tegnet helseforsikring for alle ansatte. Ved utgangen av året var det 20 kvinner og 11 menn ansatt i banken. Kvinneandelen utgjorde 65 prosent, en økning med 7prosentpoeng fra året før. Ledergruppen består av 67% kvinner. Kontrollkomiteen består av 67% kvinner der lederen også er kvinne. Styret består av 50% kvinner. Forstanderskapet har kvinnelig leder.

7 Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for denne type virksomhet. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Kvinesdal Sparebank har gjennomdrøftet punktene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og har anbefalt at prinsippene og målene legges til grunn for bankens virksomhet så langt de passer for vår bank. Det skal legges vekt på at banken styres slik at innskyterne og allmenne interesser sikres og at forvaltningen av banken er forsvarlig og trygg innenfor de rammer som styret har trukket opp. Det legges vekt på følgende forhold: Sammensetning av forstanderskap og styre som sikrer banken og dens interessergrupper verdiskapning. God struktur for styrearbeid. Objektiv styring og kontroll. God risikohåndtering. God informasjon, Sikre god etisk standard og godt verdigrunnlag. Utsiktene for 2007 Den gode utviklingen i norsk økonomi ser ut til å fortsette i 2007, men det antas at vekstraten og Investeringstakten vil avta mot slutten av året. Renten forventes å øke gjennom året, men likevel ikke mer enn at den økonomiske fremgangen vil fortsette. Økt rente vil bidra til å dempe veksten i utlån til boliger og dermed virke dempende på boligprisen. Selv om utlånsveksten til husholdningene har vært svært høy i de senere årene er likevel den økonomiske situasjonen god. Styret mener at utlån til boliger fortsatt har lav risiko. Fortsatt er lønnsomheten i bedriftene god, men med økt rente og muligens sterkere kronekurs vil nok den del av verkstedsindustrien som konkurrerer internasjonalt merke dette. Styret mener at en må være forberedt på at tapene vil øke noe fremover. God ordretilgang for skips- og verkstedsindustrien i vår region har øket sysselsettingen betraktelig, og i dag er det knapphet på arbeidskraft på en del fagområder, og dette vil være situasjonen for hele I 2006 åpnet Kvinesdal Sparebank salgskontor i Kristiansand og etter første driftsår har kontoret svart til forventningene, og vi forventer god utvikling fremover. Bemanningen er styrket med en person og kontoret vil ha tre stillinger fra Styret regner med at Terra boligkreditt vil bli benyttet mer i balansestyringen når reglene for obligasjoner med fortrinnsrett er på plass i løpet av våren. Rentenettoen til banken falt mye i løpet av Styret vil nøye overvåke utviklingen av rentenettoen og mener det er mulig å øke den med større fokus på prising. Selv med sterk konkurranse i markedet ser styret optimistisk på utviklingen i Det er totalt budsjettert med 15% utlånsvekst og 10% innskuddsvekst i Takk for godt samarbeid Styret takker alle kundene som har vist tillit til banken ved å benytte bankens tjenester. Styret vil også takke alle medarbeidere og tillitsvalgte for godt samarbeid i året som gikk.

8 Resultatregnskap (Beløp i hele tusen) Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater,obligasjoner,rentebærende verdipapirer Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gev./-tap på sertifikater,obligasjoner,renteb. verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapir m/var. avkastning Netto verdiendring og gevinst/-tap på valuta og finansielle derivater Netto verdiendring og gevinst/-tap på valuta og verdipapirer,omløpsmidler Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn mv Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån Tap på garantier mv Tap på utlån,garantier mv Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Disponering

9 Balanse EIENDELER (Beløp i hele tusen) Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 0 0 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts-og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordringer på kredittinstitusjoner,før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Sertifikater,obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkast Aksjer,andeler og grunnfondsbevis Aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler Maskiner,inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Varige driftsmidler Andre eiendeler Andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelse Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Evigvarende ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital SUM GJELD Sparebankens fond Gavefond Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen: Betingede forpliktelser 2, Forpliktelser 2, Kvinesdal / I STYRET FOR KVINESDAL SPAREBANK Tom Arnt Lindeland (leder) Camilla Dunsæd (nestleder) Øyvind Larsen (banksjef) Anne Katrine Lohne Jan Aage Nilsen Berit Elve

10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING TIL ÅRSREGNSKAPET Årsoverskudd Avskrivninger Netto gevinst salg varige driftsmidler Endring tapsavsetninger Gaver Endring utsatt skattefordel Tilført fra årets drift Endring brutto utlån kunder Endring lån/innskudd til finaninstitusjoner Endring innskudd fra kunder Endring lån/innskudd fra finansinstitusjoner Endring øvrige fordringer Endring annen kortsiktig gjeld Endring pensjonsforpliktelse Endring finansielle derivater Endring kortsiktige verdipapirer A Netto likviditetsendring virksomhet Likvider tilført/brukt på investeringer Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Investering i immaterielle eiendeler Endring verdipapirer B Netto likviditetsendring investeringer Endring ansvarlig lånekapital Endring obligasjonsgjeld C Netto likviditetsendring finansiering Netto endring likvider (A+B+C) Likvidbeholdning =Likvidbeholdning

11

12

13 FORSTANDERSKAPET: INNSKYTERVALGTE KOMMUNEVALGTE FORSTANDERE FORSTANDERE: FORSTANDERE: VALGT AV DE ANSATTE: Kari Hølmebakk Jerstad,leder Anne Synnøve Stokkeland Svein Helge Øydna Thorvald Reiersen,nestleder Birger Bergeslien Tone Røyland Finn Høydal Reidun Høiland Liv Dugan Kjell Ingvald Svindland Runar Nilsen Torhild Egeland Randi L. Reiersen May Britt Briseid Tonny Haugland Linda Eftestad Nilsen May Britt Tønnessen Berthe Fjotland Anton Ivar Hunsbedt Liv Berit Ingebretsen Reidun Røyseland Løland Kåre Haaland Terje Sindland Odd Kvinlaug Ingeborg M Henriksbø Jorunn Karin Ingebretsen Bjørn Lorentzen Else Pedersen Rafoss Christine Aamodt Varamedlemmer: Varamedlemmer: Varamedlemmer: 1. John Gilbertson 1. Edel Kvinlog 1. Kurt Stian Mykstu 2. Olav Harbakk 2. Anita Gyland 2. Svend Olsen 3. Gunn Berit Kristoffersen 3. Gunvald Vatland 3. Siv Kristin Egenes 4. Laila Røyland 4. Jan Kristian Kvinlaug 5. Johannes Rafoss 5. Rune Nilsen 6. Alf O. Nilsen 6. Roald Ingebretsen 7. Melinda Kvinlaug KONTROLLKOMITÉEN: Jorunn Karin Ingebretsen, leder Else Pedersen Rafoss Finn Høydal STYRET: Varamedlemmer: Kåre Haaland Gunnar Nordhelle Varamedlemmer: Tom Arnt Lindeland,leder Alf Jerstad Camilla Dunsæd, nestleder Alvhild Høiland Øyvind Larsen,banksjef Anton Ivar Hunsbedt Jan Aage Nilsen Anne Katrine Lohne Personlig varamedlem Berit Elve rep. ansatte Hans Inge Eriksen VALGKOMITÉER: VALGKOMITE FOR VALGKOMITE FOR VALGENE GAVEKOMITE INNSKYTERNES VALG I FORSTANDERSKAPET Finn Høydal,leder Birger Bergeslien,leder Terje Sindland Thorvald Reiersen Kåre Haaland Edel Kvinlog Jorunn Karin Ingebretsen Randi Reiersen Laila Røyland May Britt Tønnessen Svend Olsen Liv Dugan Varamedlemmer: Varamedlemmer: Varamedlemmer: Laila Røyland Bjørn Lorentzen Tonny Haugland Kari Hølmebakk Jerstad Reidun Røyseland Løland Randi Reiersen Liv Berit Ingebretsen

Nøkkeltall 2005 2004 2003 2002 2001

Nøkkeltall 2005 2004 2003 2002 2001 Årsrapport 2005 Nøkkeltall 2005 2004 2003 2002 2001 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,30 % 2,51 % 2,79 % 2,94 % 3,03 % Driftsinntekter 0,70 % 0,49 % 0,82 % 0,02 % 0,14 % Driftskostnader 1,80

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Styrets beretning for 2003

Styrets beretning for 2003 Styrets beretning for 2003 Det svært lave misligholdet blant utlånskundene forteller også om en svært solid utlånsportefølje. LillestrømBankens regnskap preges også i 2003 av at banken vokser mye og har

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer