I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007"

Transkript

1 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: e-post: URL-adresse: Postboks 4197, 3005 DRAMMEN øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Buskerud Kommunerevisjon IKS

2 Sammendrag Kommunestyret i Nore i Uvdal vedtok 23. mars 2007 i sak 17/07 at kontrollutvalget skulle utføre en total gjennomgang av prosessen med å planlegge og gjennomføre byggeprosjektet Bergtun omsorgssenter. Bakgrunnen for vedtaket var at sluttsunimen for prosjektkostnadene på ca 111 millioner kroner viste et vesentlig merforbruk i forhold til vedtatt budsjettramme på 89,5 millioner kroner. I tillegg kom en inntektssvikt på ca 3 millioner kroner. Granskingen skulle belyse følgende forhold: Hele plankomiteens arbeidfram til sluttresultat. Grunnlagetfor anbudsinnbydelsen Kontraktens innhold med hensyn til avvik og behovfor tillegg Rutinerfor byggemøter, innkallinger og referater Rutinerfor avtaletillegg, bestilling og godkjenning Rutiner for oppfølging og løpende oppdatering av prosjektregnskapet Tilbakemeldingsrutiner, økonomi ogframdr~fl Sammensetning av byggekomitépå et generelt grunnlag Kontrollutvalget vedtok 8. mai 2007 i sak 20/07 å engasjere Buskerud Kommunerevisjon IKS til å forestå granskingen. Det er underveis i prosessen gjennomført avklaringer med kontrollutvalget. Byggeprosjektets forhistorie har sammenheng med St.meld. nr 50 ( ) Handlingsplan for eldreomsorgen. Ett av tiltakene her var midler til tilskuddsordninger for å stimulere til bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Kommunestyret vedtok i desember 1998 sin handlingsplan for pleie, rehabilitering og omsorg for perioden Denne planen inneholder mål og tiltak for nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger i kommunen. 1juni 1999 vedtok kommunestyret å etablere en ordning med politisk/administrativ plankomité som skulle gjennomføre planleggingen av byggeprosjekter i kommunen. Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg oppnevnte ut fra dette vedtaket en plankomité i oktober Komiteen skulle blant annet sørge for planleggingen av byggeprosjektet ved Bergtun omsorgssenter. Vi har ikke fått fremlagt dokumentasjon fra den første fasen av plankomiteens arbeid. Videre går det frem av saksdokumenter at det var uenighet om sammensetningen av plankomiteen og hvem som skulle ha direkte tilgang til komiteens arbeid. Blant annet ble det først i kommunestyresak 065/00 vedtatt at tillitsvalgte skulle være med i komiteen. I november 2000 valgte formannskapet inn ordfører i plankomiteen. Fra dette tidspunktet har vi sannsynligvis klart å fremskaffe det meste av det som foreligger av dokumentasjon på planprosessen og byggeprosessen ved Bergtun, men noen referater og møteiniikallinger mangler. I 2001 ble tre arkitektfirmaer invitert til å delta i en begrenset skissekonkurranse for prosjektet. To av firmaene kom med forslag til skisser på ombygging og nybygg ved Bergtun omsorgssenter. Det firmaet som ikke fikk oppdraget klaget på at kommunen ikke hadde fulgt regelverket om offentlige anskaffelser og de kriterier som var bestemt i forkant av konkurransen. Det ble ikke inngått kontrakt med noen av arkitektfirmaene etter konkurransen. For å kunne fremme en foreløpig søknad til Husbanken om tilskuddsmidler innenfor tidsfristen, ble imidlertid ett av firmaene engasjert for å sluttføre sine tilpasninger. Senere i prosjektperioden ble for øvrig fristene for søknad og ferdigstilling av bygget utsatt flere ganger. Et foreløpig løsningsforslag ble lagt frem for kommunestyret i september 2002, sak 53/02, hvoretter prosjektet ble vedtatt med en foreløpig kostnadsramme på ca 58 millioner kroner. Buskerud Kommunerevisjon JEKS

3 På grunnlag av den foreløpige søknaden mottok kommunen vinteren 2003 tilsagn om midler fra Husbanken. Endelig søknad til Husbanken ble sendt Før endelig prosjektering av bygget, valgte kommunen å utlyse en helt ny anbudskonkurranse. Anbudskonkurransen for prosjektering av bygget ut fra skisseløsningen, ble gjennomført i første del av 2003, mens konkurranse for selve byggingen ble gjennomført i 2003/2004. Kommunestyret behandlet selve budsjetteringen av bygget 25. mai 2004 og vedtok da en kostnadsramme for prosjektet på 83 mill kroner. I februar 2006 bevilget kommunestyret ytterligere 6,5 mill kroner til prosjektet. Det nye Bergtun omsorgssenter ble åpnet i november Det gjensto da enkelte mindre bygningsarbeider. Etter tilleggsbevilgningen i februar 2006, er det først i november 2006 at vi finner dokumentert at prosjektet gikk mot et vesentlig merforbruk. I perioden november 2006 til februar 2007 kom det inn stadig nye fakturaer, noe som gjorde at kostnadsrammen for prosjektet ble vesentlig overskredet. I mars 2007 ble kommunestyret orientert av rådmannen om et merforbruk på prosjektet på ca 25 millioner kroner. Med utgangspunkt i denne saken ba kommunestyret kontrollutvalget gjennomføre den granskingen som er nevnt innledningsvis, og som er basis for vårt oppdrag. På grunnlag av kommunestyrets mandat kan vår gjennomgang av plan- og byggeprosessen i prosjektet oppsummeres som følger: Svakheter i styringen av planprosessen. Store svakheter i kommunens økonomiske styring gjennom hele prosjektperioden. Usikkerhet knyttet til tomteforholdene og den eksisterende bygningsmassen synes undervurdert. Utfordringer og tilhørende utgifter som følge av at institusjonen skulle være i full drift gjennom hele byggefasen, som omfattet både rivning, sammenføying og teknisk tilpasning, ble ikke tatt tilstrekkelig hensyn til. Betydelige svakheter i budsjetteringen både på mnntektssiden og utgiftsiden. Uheldige utslag av prisstigning i byggeperioden. Et styringsmessig svært krevende prosjekt bl.a. på grunn av antall leverandørkontrakter med tilhørende oppfølging. Noen svakheter i kontraktene. Til dels uklare ansvarsforhold. Manglende kontinuitet i sentrale roller for prosjektet både hos leverandører og i kommunen Vi stiller også spørsmål ved om sammensetningen av dagens plankomité er hensiktsmessig. Til lesere av rapporten: For mer detaljert informasjon vises det til kapitlene i rapporten. Inndelingen av rapporten fremgår av innholdsfortegnelse på de neste sidene, hvor kapittel i og 2 beskriver bakgrunn, sentrale opplysninger og forutsetninger ved gjennomgangen. Kapitlene 3 til 10 behandler hvert område i bestillingen. Hvert av disse kapitlene er mnndelt i en opplysningsdel og en vurderingsdel. I kapittel 11, har vi tatt med noen andre forhold som har fremkommet ved granskingen. I kapittel 12 oppsummerer vi våre vurderinger i kapitlene 3 til 10 og i kapittel 13 kommer vi med anbefalinger til kommunen. Buskerud Kommunerevisjon IKS

4 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innholdsfortegnelse 4 1. INNLEDNING Bakgrunn for prosjektet Nærmere om granskingen Bakgrunn og organisering av prosjektet Definisjoner/forkortelser/terminologi 8 2. METODE Gjennomføring av granskingen 9 3. PLANKOMITEENS ARBEID FRAM TIL SLUTTRESULTAT Komiteens mandat og sammensetning Komiteens arbeid med prosjektet Dokumentasjon og rapportering Ansvar Vurdering av plankomiteen og komiteens arbeid Komiteens reelle påvirkning p~ prosjektet GRUNNLAG FOR ANBUDSINNBYDELSER Beskrivelse av grunnlag for anbudsinnbydelser Vurdering av grunnlag for anbudsinnbydelsene KONTRAKTENES INNHOLD MED HENSYN TIL AVVIK OG BEHOV FOR TILLEGG Beskrivelse av kontraktene i byggeprosjektet Vurdering av kontraktene RUTINER FOR BYGGEMØTER, INNKALLINGER OG REFERATER Beskrivelse av møterutiner Vurdering av møterutiner RUTINER FOR AVTALETILLEGG, BESTILLING OG GODKJENNING Beskrivelse av rutiner Vurdering av rutinene RUTINER FOR PROSJEKTREGNSKAPET Beskrivelse av system for prosjektregnskap Vurdering av system for prosjektregnskap TILBAKEMELDINGSRUTINER, ØKONOMI OG FREMDRIFT Beskrivelse av rutiner Vurdering av rutiner 28 Buskerud Kommunerevisjon IKS

5 10. SAMMENSETNING AV BYGGEKOMITÉ ~Å ET GENERELT GRUNNLAG Beskrivelse av byggekomité Vurdering av byggekomité ANNET SAMMENDRAG VURDERINGER OG KONKLUSJONER ANBEFALINGER 32 Vedlegg 32 Buskerud Kommunerevisjon IKS

6 1. INNLEDNING 1.1. Bakgrunn for prosjektet Kommunestyret i Nore i Uvdal vedtok i sak 17/07, den 23. mars 2007 at kontrollutvalget skulle gjennomgå prosessen rundt planleggingen og byggeprosjektet av Bergtun omsorgssenter. Dette med bakgrunn i at prosjektet ble vesentlig dyrere enn den vedtatte budsjettrammen. Kommunestyrets vedtak om gransking lyder slik: Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om prosjekt Bergtun Omsorgssenter til foreløpig orientering, men vil ha enfullstendig granskning av prosjektet i sin helhet. Kommunestyret gir kontrollur-valget i oppdrag å utføre en total gjennomgang. Det forutsettes at kontrollutvalget knytter seg til nødvendig kompetanse for åfå den nødvendige oversikten i prosessen. Følgende punkter skal granskes: - Hele plankomiteens arbeidfram til sluttresultat. - Grunnlagetfor anbudsinnbydelsen - Kontraktens innhold med hensyn til avvik og behovfor tillegg - Rutinerfor byggemøter, innkallinger og referater - Rutiner for avtaletillegg, bestilling og godkjenning - Rutinerfor oppfølging og løpende oppdatering av prosjektregnskapet - Tilbakemeldingsrutiner, økonomi ogframdrjfl - Sammensetning av byggekomite på et generelt grunnlag Rapporten leggesfram for kommunestyret såfort som mulig, og seinest til møtet den 25. juni Nødvendigfinansiering av bistand dekkes over dr~flpå sentrale styringsorganer ogfellesutg~ier. Kontrollutvalget vedtok 8. mai 2007, sak 20/07 å gi Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) i oppdrag å gjennomføre granskingen. Hovedarbeidet med granskningen har foregått i september og oktober 2007 grunnet avvikling av sommerferie i kommunen og i BKR Nærmere om granskingen Granskingen omfatter plan- og byggeprosessen knyttet til nybygg og ombygging ved Bergtun omsorgssenter. Vi har lagt vekt på at arbeidet vårt skal ha læringseffekt for senere prosjekter og har i tråd med dette lagt mer vekt på systemsvakheter ved organiseringen av prosjektet enn på den kritikk som måtte kunne rettes mot enkeltpersoner. Samspillet mellom befolkning, folkevalgte, leverandører og kommunens administrasjon kan i slike sammenhenger bli komplisert og gjøre styring og ansvar/myndighet til tider temmelig uoversiktlig (se organisering i kapittel 1.3). Desto viktigere blir det da at det benyttes prosjektstyringsmodeller der ansvar og myndighet er klar definert. Dette er en hovedbetraktning bak rapportens vurderinger og anbefalinger Bakgrunn og organisering av prosjektet St.meld. nr. 50 ( ) omhandler handlingsplan for eldreomsorgen. Ett av tiltakene i denne var at det ble etablert tilskuddsordninger til kommunene for å stimulere til bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Nore og Uvdal kommune vedtok i desember 1998 sin handlingsplan for pleie rehabilitering og omsorg for perioden Denne planen inneholder mål og tiltak for nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Buskerud Kommunerevisjon IKS

7 1juni 1999 vedtok kommunestyret å opprette en plankomité som skulle ha ansvar for å planlegge byggeprosjekter. Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg oppnevnte i oktober 1999 en plankomité som blant annet skulle planlegge byggetiltak ved Bergtun. Vi har ikke fått fremlagt dokumentasjon fra denne første fasen av plankomiteens arbeid. Det går frem av saksdokumenter at det er uenighet om sammensettingen av plankomiteen og hvem som skal være medlem. Blant annet ble det først i kommunestyresak 065/00 vedtatt at hovedvemeombud for de ansatte skulle være med i komiteen. I november 2000 ble ordfører, etter vedtak i formannskapet, med i plankomiteen. Fra dette tidspunktet har vi fatt oss forelagt det vi oppfatter er mesteparten av dokumentasjonen av planprosess og byggeprosess. Noen referater og møteinnkallinger mangler. Det videre arbeidet i plankomiteen er beskrevet i kapittel 2. Midler til prosjektet ble allerede fra 2000 lagt inn i budsj etter og økonomiplaner. Nedenfor følger skisser av hvordan vi oppfatter organiseringen av prosjektet i planfasen og byggefasen (Skissen viser både hvordan vi oppfatter formelle og uformelle ansvarslinjer). Organisering i planfasen: Prosjektorganisasjon planfasen Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg NMK Rådmann (Kan delta i PK) Hvordan skal rappor teringen ~kje? Instruks for plankomité fra 1999 angir ikke hvordan det skal rapporteres i organisasjonen. Det er to politikere og to ansatte med stemmerett i komiteen som ledes av en politiker. Instruksen angir heller ikke hvordan en håndterer uenigheter i komiteen. Omtalles i referater fra plankomiteen som ansattes representant. Buskerud Kommunerevisjon IKS

8 Organisering i byggefasen: Prosjektorganisasjon byggefasen Kommunestyret Formannskapet KU Prosjektering WS Prosjektering EI. Prosjektering Rør Branntek. og andr4 Skissen av prosjektorganiseringen illustrerer hvor komplisert byggeprosjektet ved Bergtun omsorgssenter var. Pilene som skal vise informasjons- og beslutningslinjer, er av plasshensyn ikke komplette Defin isjoner/forkortelser/terminologi Nedenfor følger definisjoner, betegnelser og forkortelser som brukes i rapporten. Kommunen: Blir brukt om kommunen som organisasjon Administrasjon: Blir brukt om den administrative delen av kommunen. Fagavdeling for Næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) Fagavdeling for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Milepæl: Blir brukt om en hendelse i prosjektstyring som er avgjørende for videre fremdrifi. Byggherre (Tiltakshaver): Den som skal ivareta kommunens interesser i byggeprosjektet. Prosjektieder (PL): Den som skal styre byggeprosessen som en helhet for kommunen. Buskerud Kommunerevisjon IKS

9 Byggeleder (BL): Den som skal ivareta det byggtekniske for kommunen. Prosjekteringsgruppe: Gruppe av leverandører som utarbeider og planlegger bygget i detalj. Beskrivelse av ulike entrepriseformer2: Totalentreprise benyttes der en totalentreprenør både planlegger og styrer byggingen. Byggherre/tiltakshaver utarbeider først en beskrivelse av tiltaket. Et begrenset antall entreprenører inviteres til å konkurrere om planløsning, utforming og pris. Entreprenøren engasjerer både arkitekt og rådgivere, I en totalentreprise har tiltakshaver kun én kontraktspartner å forholde seg til. Ulempen med denne modellen er at tiltakshaver får liten påvirkningsmulighet i gjennomføringsfasen. Hovedentreprise benyttes der byggherren har ansvaret for planleggingen og hovedentreprenøren byggingen. Alle bygningsmessige arbeider blir samlet hos en entreprenør. All planlegging bør være gjennomført før bygging starter. Delt entreprise benyttes der byggherren styrer planleggingen og det er engasjert flere sidestilt entreprenører. Blir ofte benyttet når byggherren har dårlig tid, og prosjektering og bygging må skje samtidig. Ulempene er blant annet krevende byggherreadministrasjon og mange kontrakter. 2. METODE 2.1. Gjennomføring av granskingen Vårt arbeid har bestått i å gjennomgå dokumentasjon fra prosjektet og kartlegging av dette ved samtaler, brev, e-post og telefonsamtaler med sentrale prosjektdeltakere. Dette er samtaler med aktører i plankomité, administrasjonen og leverandører. Referater fra disse samtalene er verifisert. Det er lagt frem en omfattende dokumentasjon fra mange hold. Fordi dokumentasjonen har vært begrenset systematisert, samtidig som den enkelte aktør bare har hatt dokumentasjon på deler av prosessen, har det vært svært krevende å få oversikt over prosjektet. I mange tilfelle har informasjon først blitt fremskaffet på direkte forespørsel om konkrete forhold. Det har også vært tidkrevende å få gjennomført nødvendige samtaler, samt verifisert referatene fra disse i ettertid. For å avklare juridiske forhold har vi engasjert advokat Hans Cappelen fra Hartsang Advokatfirma DA., som har uttalt seg som enkeltforhold og gjennomgått kontrakter mv. Av hensyn til lesbarheten kan enkelte opplysninger være gjentatt flere steder i rapporten. Et utkast til rapport har vært til uttalelse i kommunen (se vedlegg 3). Forhold som er tatt opp i denne uttalelsen fra kommunen er innarbeidet i rapporten der vi har vurdert dette som hensiktsmessig. Det stemmer ikke at kommunen ikke fikk oversendt vedlegg til rapport. Dette er i etterkant bekreftet av rådmann. Når det gjelder begrepet byggeleder /saksbehandler NMK er dette ikke rettet, da vi mener begrepene er brukt bevist i forhold til å skille vedkommendes funksjon i kommunen og i selve prosjektet. 3. PLANKOMITEENS ARBEID FRAM TIL SLUTTRESULTAT 3.1. Komiteens mandat og sammensetning Det ble opprettet en plankomité allerede i Etter kommunevalget i 1999 ble det imidlertid valgt nye medlemmer til komiteen, som konstituerte seg i november Komiteens mandat fremgår av instruks vedtatt av kommunestyret 28. juni Instruksen, som er vedlagt rapporten, omhandler Arbeidsområde, Saksgang, Gjennomføring av byggeprosjekter samt Økonomisk oppfølging budsjettansvar. 2Definisjoner funnet på nett: Buskerud Kommunerevisjon IKS

10 Under arbeidsområde er følgende nevnt i instruksen: Utarbeide nødvendige forprosjekt. Engasjere arkitekter og konsulenter m.v. Ta stilling til utførelsesmåte, herunder totalentreprise ev. anbudskonkurranse. Vurdere medvirkning fra kommunens egne ansatte. Innhente anbud/tilbud samt vurdere og kvalitetssikre disse. Påse at alle nødvendige byggetillatelser er i orden. Planprosessen anses ikke å være ferdig før alle kostnader i forbindelse med prosjektet er utredet og kvalitetssikret. Under forprosjekt nevnes: Oversende sak med kostnadsoverslag, samt økonomiske og driftsmessige konsekvenser til formannskap/kommunestyre. Og under byggeprosjekter: Dersom kostnadene til et byggeprosjekt overstiger de budsjetterte rammer, må saken tilbake til kommunestyret som avgjør om det skal stilles mer midler til rådighet, eller om prosjektet eventuelt skal reduseres og holdes innenfor de budsjetterte rammer. Komiteens ansvarsperiode vil med andre ord strekke seg frem til detaljert plan med budsjett for det enkelte prosjekt er vedtatt av kommunestyret. Deretter er det en administrativ oppgave å gjennomføre selve byggeprosjektet. Plankomiteen har fire faste medlemmer, to fra politisk nivå og to fra administrasjonen, og suppleres av rådmannen ved behov. I tillegg kan komiteen knytte til seg faglige rådgivere. Komiteen ledes av en politiker. 3.2 Komiteens arbeid med prosjektet Vi har svært begrenset dokumentasjon av komiteens befatning med byggeprosjektet før den nyvalgte komiteen konstituerte seg i slutten Komiteens oppgave var imidlertid å følge opp tiltaket nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger fra handlingspian for pleie, omsorg og rehabilitering for perioden , som var vedtatt av kommunestyret i desember Etter det som opplyses, var plankomiteen bundet til den handlingspianen som ble vedtatt i 1998 og til gjeldende årsbudsjett og økonomiplan, som alle forutsatte en ombygging av Bergtun omsorgssenter Kalkyler og budsjetter Ut fra et vurdert behov for antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger fikk komiteen etter forutgående rapportering endret prosjektmandatet tre ganger i perioden Både fra politisk og administrativ hold fremkom det ulike syn på kommunens behov for bygningsmessige løsninger og for plasser i sykehj em og omsorgsboliger. Det endelige antall nye/rehabiliterte sykehj emsplasser ble til slutt 40 hvorav 36 utløste tilskudd, mens det ble bygd til sammen 16 omsorgsboliger. Med utgangspunkt i de beregningene som forelå, vedtok kommunestyret i sak 53/02 en kostnadsramme på ca 59 millioner kroner for prosjektet. Dette skulle gi 36 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger. Plankomiteen fikk samtidig i oppgave å vurdere muligheten for å øke antall sykehjemsplasser. De to anbudskonkurransene for henholdsvis prosjektering og bygging resulterte i at byggeprosjektet ble forelagt kommunestyret med en kostnadsramme på 82,45 millioner kroner. Rammen blir senere økt til 83 millioner kroner fordi saken ble utsatt ved førstegangsbehandling. Utsettelsen førte til at Buskerud Kommunerevisjon IKS

11 byggestarten ble forsinket med 3 måneder. Saken ble behandlet i kommunestyret den , sak 43/04. Ifølge saksutredningen var det plankomiteen som fremmet saken med prosjektieder som saksbehandler. Rammene i denne saken bygger som nevnt på de innleverte anbudene og ikke på endelig fremforhandlede kontrakter. Det ble noen mindre justeringer ved kontraktsforhandlingene. Resultatet av forhandlingene med byggentreprenøren fremstår som særlig usikkert da det her ikke foreligger undertegnet kontrakt. Representanten for byggeentreprenøren opplyser at man der har forholdt seg til en fastprisavtale for kontrakten, hvor det allerede var lagt inn 1,4 millioner for prisstigning i byggeperioden. Dokumentasjon fra arkitekten bekrefter at dette er en anbefalt indeksbasert regulering. For kontraktene med de andre leverandørene synes pristigningen kompensert ved indeksregulering. Det går videre frem at av den vedtatte kostnadsrammen på 83 millioner fra 2004, gjaldt ca 37,1 mill kroner byggearbeider. I ett utkast til kontrakt som ikke er undertegnet, er beløpet ca 39,9 millioner kroner, i et annet utkast ca 38,9 millioner kroner. Mye tyder på at det i kostnadsanslaget fra 2004 heller ikke ble tatt høyde for byggentreprenørens kostnader til administrasjon av sideentreprenører. Til sammen utgjør dette minst 3 millioner kroner av det som lå inne i kostnadsrammen. Prosjektieder mener at kommunen først hadde tenkt å ta administrasjonen av sideentreprenører selv, men senere endret oppfatning. Mens det i anslaget fra 2004 var lagt inn en prosjektreserve til pristigning og uforutsett på 4,55 mill kroner, viser våre funn at ut fra det foreliggende utkast til kontrakt med byggeentreprenøren, var reserven allerede i 2004 nesten brukt opp. Når det gjelder byggeprosjektet med ombygningsarbeider opplyser arkitekt, entreprenør og advokat at det er vanlig å operere med/anbefale at prosjektreserven utgjør en betydelig del av kontraktssummen, ofte opp mot 10-15% av kontraktssum. I 2006 vedtok kommunestyret en tilleggsbevilgning til prosjektet på 6,5 millioner kroner til dekning av en mer omfattende rehabilitering og uforutsette grunnforhold. Det går frem av saken at prosjektreserven på 4 av 5 millioner kroner allerede var medgått til pristigning. Av kommunestyresaken fra mars 2007 går det frem at kommunen hadde fått ca 3 mill mindre i tilskudd fra Husbanken enn det budsjetterte på ca 20 millioner kroner. Som nevnt nedenfor, har kommunen i henhold til tilsagnsbrev fra 2002 og 2003 fatt ca 17 millioner kroner i tilskudd fra Husbanken. Endelig søknad som ligger til grunn for tilskuddene ble sendt (36 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger). Der søkes det om et tilskudd på til sammen ca 17,5 mill kroner. Det vil si at det er en differanse mellom søknad og tilsagn på ca 0,5 mill kroner. Det foreligger ingen opplysninger om at dette avviket skal være tatt opp med Husbanken, ei heller om at det budsjetterte avviket på ca 3 mill kroner bygger på nye søknader eller tilsagn. Av kommunestyresaken fra 2004 går det frem at det forventes et tilskudd på 17 millioner kroner fra Husbanken. Vi har fått opplyst at det var vurdert å søke om tilskudd for ytterligere fire sykehjemsplasser. Ut fra innvilget beløp ville dette ha utgjort ca 1,5 millioner kroner. Men som allerede nevnt, foreligger det ikke noe hos oss som tyder på at kommunen har søkt eller fått tilsagn for ytterligere plasser. Hvis regningsarbeidene var tatt med og den påregnelige usikkerheten i prosjektet tatt høyde for, samtidig som det feilbudsjettert tilskuddet ble rettet opp, ville budsjettrammen allerede på vedtakstidspunktet i 2004, være satt minst 7-10 millioner kroner for lavt Tilskuddfra Husbanken Da plankomiteen ble opprettet, var fristen for å søke tilskuddsmidler fra Husbanken Foreløpig søknad ble sendt Husbanken i Denne søknaden var basert på resultatet fra den skissekonkurransen som var gjennomført i Fristen for endelig søknad var da satt Gjennom den foreløpige søknaden var plankomiteen i 2002 bundet til valg av løsning, jf referat fra plankomitémøte 19, den En endret løsning måtte eventuelt også vært behandlet i kommunestyret. Og skulle man på dette tidspunktet vurdert alternative løsninger til Bergtun, ville Buskerud Kommunerevisjon IKS

12 det også blitt et spørsmål om hvorvidt man i tide kunne rekke å søke om tilskuddsmidler. Det var allerede fastsatt frister både for å fremme søknad og for å ferdigstille bygget. Begge fristene ble senere utsatt flere ganger. Det fremgår av referatene at fristene ble oppfattet som knappe. For å holde den utsatte fristen, ble ny foreløpig søknad, vedlagt plan for det videre arbeidet, sendt Husbanken På grunnlag av denne søknaden fikk kommunen i februar 2003 tilsagn om ca 16 millioner kroner i tilskuddsmidler fra Husbanken på betingelse av at endelig søknad ble levert innen Etter at endelig søknad ble sendt , fikk kommunen ytterligere ca 1 millioner kroner i tilskudd. Totalbeløpet på ca 17 mill kroner er det som kommunen har fått utbetalt til prosjektet fra Husbanken. Vi kjenner verken til flere søknader fra kommunen eller til ytterligere tilsagn fra Husbanken. Husbanken skal ha reagert på de høye byggekostnadene til prosjektet. Banken gir også kompensasjon for renteutgifter/låneavdrag på lån til slike prosjekter. Til sammen vil slik kompensasjon kunne utgjøre ca 25,4 millioner kroner ifølge kommunestyresaken fra Arkitekt ogprosjektering Skissekonkurransen i 2001 ble påklaget på grunn av påstått brudd på forskrift om offentlige anskaffelser samt brudd på anbudskonkurransens egne utvalgskriterier. For å unngå søksmål, ble videre prosjekteringsprosess på grunnlag av skissekonkurransen stoppet av kommunen. Senere ble det utlyst ny anbudskonicurranse for prosjektering. Leverandørreskontroen fra 2001 viser at kommunen benyttet arkitektfirmaet for et beløp på ca kroner utover de kroner som ble brukt i forbindelse med den begrensede konkurransen. Dette er likevel under de terskelverdiene som gjaldt for utlysing av anskaffelser i Om kommunen skulle ha brukt arkitektfirmaet også til prosjekteringen, ville man klart ha overskredet terskelverdiene. Med bakgrunn i disse forholdene, ble det i 2002 planlagt en ny anbudskonkurranse for endelig prosjektering, som i noen grad bygget på løsningene fra skissekonkurransen i I første del av 2003 ble så den nye anbudskonkurransen gjennomført, og da i tråd med prinsippene for offentlige anskaffelser. Arkitekten fra den første anbudskonkurransen som ble stoppet, vant den endelige konkurransen om prosjekteringen som skulle foregå i samarbeid med tre andre leverandører med kompetanse på ulike byggtekniske områder. Det foreligger avtaler for samarbeidet så vel som for selve prosjekteringen. Vi har ikke funnet formelle feil ved denne anbudskonkurransen. Som et ledd i prosjekteringen ble det vinteren 2003/2004 gjennomført en anbudskonkurranse for selve byggeprosjektet etter en modell med hovedentreprise og sideentrepriser. Både tilstanden i selve bygningsmassen og grunnforholdene ble oppfattet som kjent. Dette medførte at det bare i beskjeden grad ble gjort forundersøkelser på disse områdene. Selv om plankomiteen skal ha vært klar over at det bare var utført begrenset vedlikehold av bygningsmassen, skal de store utfordringene som lå i de eksisterende bygningene ha kommet overraskende på alle. Særlig skal tilstanden for den delen som var fra 1989, ha vært dårligere enn forventet. Også behovet for sikringsarbeider på tomta overrasket. Ukjente mangler og egenskaper ved bygning og grunn innebar at det ofte ble behov for nye eller endrede løsninger. Arkitekten har anført at flere av de forhold som viste seg å bli svært krevende under byggefasen, ville vært vanskelig å avdekke tidligere. Normalt vil også prosjektering av ombygginger i hovedsak skje med utgangspunkt i de eksisterende tegningene av bygget. Det går frem av behandlingen i kommunestyret at det var forskjellige syn på hvilke løsninger en skulle velge. En interessegruppe utarbeidet i 2003 en liste over løsninger som man ønsket skulle Buskerud Kommunerevisjon IKS

13 inngå i byggeprosjektet, og etter at hovedprosjekteringen var ferdig, ble det i 2004 opprettet arbeidsgrupper som skulle komme med innspill til videre planlegging med utgangspunkt i bruksområdene for det nye bygget, herunder innredning og tilrettelegging for sansehage. Prosjekteringsgruppen under ledelse av arkitekt opplyses å ha vært dominerende ved valg av løsninger. Gruppen skal også ha vært sterkt medvirkende ved valg av entrepriseform Entrepriseform ogprosjektstyring Parallelt med komiteens behandling av den nye anbudskonkurransen om prosjektering i 2003, ble det besluttet at kommunen selv skulle styre prosjektet ved å tilsette prosjektleder i et engasjement. Denne løsningen ble valgt for å bygge opp egen kompetanse, samt for å spare kostnader til ekstern prosjektiedelse. Prosjektiederen tiltrådte i august Arkitekten opplyser at den valgte entrepriseformen (hovedentreprise) som oftest gir best kvalitet i forhold til kostnader, samt størst fleksibilitet i byggeprosessen. Med det tidspresset som Husbankens frister medførte og med den iboende usikkerhet som ligger i et ombyggingsprosjekt, kan valget av entrepriseform ha vært riktig. Løsningen stiller imidlertid store krav til styring fra tiltakhaver, jf foran under definisjoner. For øvrig ligger etter vår mening kommunens løsning et sted mellom hovedentreprise og delt entreprise. økonomiavdelingen i kommunen synes ikke å ha vært trukket inn i planleggingen av prosjektet og skal heller ikke ha vært inne og kvalitetssikret budsjettene. I det tidsrommet prosjektet pågikk, skjedde det forholdsvis omfattende endringer i bemanning og organisering både hos kommunen og på. leverandørsiden. Det var kommunevalg i 1999 og 2003; ordfører kom inn i plankomiteen i år 2000 mens ny rådmann tiltrådte i Samtidig ble kommunens administrasjon omorganisert i denne perioden, der leder for teknisk gikk av med pensjon, og ny leder for NMK tiltrådte i Året etter ble det ansatt egen prosjektleder. Blant endringer på eksternt hold kan nevnes at arkitekten byttet ut sin representant i prosjektet og at byggeentreprenørens byggeplassleder til dels var sykmeldt i prosjektets sluttfase. De personer som har vært med i hele prosjektperioden er leder av PRO og saksbehandler i NMK. Tidligere rådmann var også ansatt i kommunen i store deler av prosessen. Det er opplyst at det bare i begrenset grad er benyttet modeller for prosj ektstyring i planfasen Dokumentasjon og rapportering Etter komiteens instruks er sekretærfunksjonen tillagt fagsjefen for den avdelingen prosjektet er relatert mot. Av den dokumentasjonen vi har hatt tilgang til, går det frem at plankomiteen i alt har hatt 23 møter i perioden november 2000 til november Det mangler referater fra noen av møtene, og møteinrikallingene omfatter ofte bare to saker: Status og videre fremdr~ft, og Eventuelt. Referatene, som ofte er knappe, er bygd opp etter møteinnkallingen. Det foreligger heller ikke referater fra komiteens møter med Fylkesmannen, Fylkeslegen og Husbanken. Siste nummererte referat fra et komitemøte er fra november For 2003 forekommer enkelte referater utenfor nummereringssystemet. Dokumentasjon av deler av plankomiteens arbeid er m.a.o. noe begrenset. Det fremgår ikke av dokumentasjonen at plankomiteen har utarbeidet eller behandlet konkrete prosjektplaner for gjennomføringen av planarbeidet. Etter at anbudskonkurransen var gjennomført og leverandører var valgt, skrev arkitekten referatene fra detaljplanleggingen for prosjektet. Utover disse, finnes det tre separate referater som angår Buskerud Kommunerevisjon IKS

14 plankomiteens arbeid i De tre referatene omhandler blant annet valg av leverandører til prosjekteringen og hvem som er utpekt som prosjektleder og byggieder NMK. Fagsj ef for pleie, rehabilitering og omsorg var sekretær for plankomiteen i store deler av funksjonstiden. Fra 2003 finner vi forskjellige referenter: I hovedsak saksbehandler ved NMK eller av prosjektleder, men i de tilfeller arkitekten var engasjert, ble referater som gjaldt selve prosjekteringen, ført av ham, og for separate møter i plankomiteen, førte komiteen referater selv Ansvar I instruksen blir komiteens ansvar bare direkte omtalt i forbindelse med byggetillatelser og godkjenning etter plan- og bygningsloven. Det ligger imidlertid i instruksens karakter at komiteen blir ansvarlig for utførelsen av de oppgavene den er tillagt Vurdering av plankomiteen og komiteens arbeid Vi vil understreke at det verken har vært mulig eller vår ambisjon å kartlegge og gjennomgå plankomiteens samlede arbeid Mandat og sammensetning Komiteen har vært sammensatt som vedtatt, og vi har ikke funnet forhold som tyder på at komiteen har satt seg utover gjeldende instruks. En komité sammensatt av politikere og kommunalt ansatte og ledet av en politiker, kan skape uklare grenser mellom politikk og administrasjon, og dermed bidra til viske ut skillet mellom de to tilhørende ansvarsområdene. Av slike grunner ser vi det som mer hensiktsmessig at det i fremtidige byggeprosjektene bør opprettes og utvikles av en administrativ plangruppe, som rapporterer til politisk nivå, for eksempel et utvalg eller en politisk plankomité. Underveis i prosessen kunne denne komiteen også avklare eventuelle spørsmål av politisk karakter, og gjerne ha status som en ren styringsgruppe for det administrative planleggingsorganet. Etter vår mening vil en slik løsning kunne sikre politisk medvirkning i prosjektfasen, og samtidig gi klarere ansvarsforhold. Etter vår vurdering har plankomiteen et klart mandat, men tidligere vedtak om plasseringen av senteret og valg av løsninger, har sannsynligvis begrenset komiteens muligheter for å gjøre selvstendige vurderinger på disse områdene Kalkyler og budsjetter Som nevnt ovenfor, mener vi at prosjektets mnntektsside ble feilbudsjettert med ca 3 mill kroner. Vi har i hvert fall ikke sett dokumentert at det kunne forventes andre inntekter fra Husbanken enn det som fremgår av bankens tilsagn fra 2002 og ca 17 millioner kroner. Dette faktum later først til å være fanget opp i 2007 ved endelig rapportering av samlet merforbruk for prosjektet. Ut fra de kontraktene som ble inngått i 2004, er det sannsynlig at også utgiftsiden allerede da var underbudsjettert. I tillegg synes det som om det ikke i tilstrekkelig grad ble tatt hensyn til prisstigning, kostnader til administrasjon av underentreprenører og generell risiko for uforutsette forhold. I forhold til kostnadsanslaget utgjorde dette minst 4 millioner. Vi mener derfor at prosjektet i utgangspunktet var underbudsjettert med minst 7 millioner kroner. Det går frem av de samtalene vi har hatt, at det både fra eksternt og internt hold var gitt signaler om at for et prosjekt av denne type og omfang, virket kostnadsrammen høy. Dette kan ha medført at reservene i prosjektet ble tynt ned til et minimum. Budsjettet kan etter vår mening bli bedre kvalitetssikret ved at de forhold (vedtak) som medfører budsjettendringer, blir forelagt økonomiavdelingen for godkjennelse i en sak. I praksis kan dette Buskerud Kommunerevisjon IKS

15 gjøres ved at de forhold ved en sak som vil ha budsjettmessige konsekvenser, skal det følge med et skjema der forslag til budsjettkorrigeringer er godkjent og eventuelt kommentert av okonomisjefen. Prisstigningen i perioden har også fordyret prosjektet. Den prosjektreserven som skulle dekke prisstigningen, viste seg å være alt for liten. Dette kunne man sikret seg mot ved å inngå flere kontrakter i faste priser. Leverandøren av byggearbeidene har i henhold til tilbudet, forholdt seg til fastpris, og med utgangspunkt i indeksen synes det som kommunen kan ha tjent noe på dette. Kommunen hadde bedt om tilbud på fastpris. Å forutsi på avtaletidspunktet hva som til slutt blir gunstigst, kan best sammenlignes med veddemål, og normalt kreves det betaling for å få redusert risiko. Prosjektreserven var, ut fra usikkerheten i prosjektet med ombygging og rehabilitering av gammelt bygg, etter vår mening satt alt for lavt. Det var også gjort begrenset på forhånd for å kartlegge denne risikoen. Likeledes ble grunnforholdene på tomten feilvurdert. Inntrykket er at mange detaljer i byggearbeidene ikke var avklart da anbudene ble hentet inn. For eksempel startet de gruppene som arbeidet med innredning og sansehage, sitt arbeid først i Det synes heller ikke i ikke stor nok grad å være tatt hensyn til at det skulle være full drift av omsorgstjenesten i hele byggefasen. Dette har gitt både entreprenørene og omsorgstjenesten betydelige utfordringer. For prosjektleders del kan det synes som om det av de samme årsaker og ut fra helhetsvurderinger, har vært nødvendig å ta valg som med stor sannsynlighet har påvirket totalkostnadene Entrepriseform ogprosjektstyring Komiteens mandat kombinert med tidspresset for å sikre tilskuddsmidler, kan etter vår mening ha ført til at et krevende prosjekt med mye iboende risiko ble vedtatt før det var tilstrekkelig utredet. Vi kan ikke ut fra det vårt arbeid fastslå hvem som tok beslutningen om valg av entrepriseform, men konstaterer at det er forskjellige oppfatninger av dette. Vi ser likevel ikke bort fra at den valgte entrepriseformen ut fra tidspress og usikkerhet i prosjektet, kan ha vært den riktige. Svakhetene ligger etter vår mening først og fremst i en mangelfull dokumentasj on og i saksutredningen til kommunestyre, som i for liten grad omtaler risikoen i prosjektet. Det er uklart om kommunen hadde full oversikt over de styringsmessige utfordringer som lå i den organiseringen som ble valgt for byggeprosjektet, jf prosjektorganisasjon kapittel 1.5. Selv om intensjon om å spare penger og gi kommunen kunnskap i prosjektstyring var god, var det sannsynligvis en svakhet at prosjektlederen ble ansatt så sent i prosjektfasen. Vi mener at noen av svakhetene ved prosjektiedelsen må ses i sammenheng med at prosjektlederen ikke var med i prosjektets innledende fase og dermed var mindre forberedt på senere mnnspill fra brukerhold og på de overraskelser og ukjente behov som dukket opp under selve gjennomføringen. For å sikre løpende oversikt over fremdrift og dokumentasjon, er det viktig å benytte anerkjente modeller for prosjektstyring. På tross av prosjektets betydelige omfang og kompleksitet, har så vidt vi kan se, slike hjelpemidler ikke vært benyttet i planprosessen ved plankomiteens arbeid. Blant annet med tanke på den feilslåtte økonomistyringen og den skissekonkurransen som ble stoppet, ser vi klare svakheter ved planprosessen. Disse kommer også til uttrykk i at både inntekter og utgifter prosjektet i betydelig grad ble feilbudsjettert. Med økonomikompetanse representert i en administrativ plangruppe, jf ovenfor pkt 3.5.1, mener vi at denne type feil hadde vært lettere å unngå, og da særlig de i prosjektets sluttfase fra våren For øvrig kunne mye av usikkerheten i prosjektet vært eliminert hvis man hadde valgt avtaler med fastpris og innhentet tilbud på dette. De utskiftningene som fant sted underveis i prosjektet, blant annet gjennom omorganiseringen av kommunen, har trolig også hatt en uheldig innvirkning på gjennomføringen, blant annet rent ansvarsmessig. Samtidig finner vi den rollen saksbehandler i NMK har hatt, noe uklar, blant annet Buskerud Kommunerevisjon IKS

16 fordi den overfor oss er fremstilt annerledes enn det som fremgår av anbudsdokumentasjon og referater Dokumentasjon og rapportering Ingen enkeltpersoner har en samlet oversikt over eller dokumentasjon av alt arbeid som er utført i prosjektet. Muligheten for full oversikt begrenses av at flere fagavdelinger og personer fra NMK over tid har hatt forskjellige roller og ivaretatt ulike oppgaver. Med tanke på senere prosjekter er det vårt råd at sekretærrollen legges til fagavdelingen i NMK med ansvar for å arkivere all prosjektinformasjon i hele prosjektperioden. Vi savner en struktur på referatmaler fra møtene som tydelig viser ansvar og tidsfrister og at saker er fulgt opp. Sekretæroppgaven for plankomiteen svært sentral for den struktur, dokumentasjon og fremdrift som skal gi retning for plankomiteens arbeid. Det er derfor viktig at sekretæroppgaven under hensyn til dette er klart definert. Vi mener at komiteens sekretær bør ha erfaring fra og kunnskap om byggeprosjekter, og ser det som en svakhet ved instruksen for plankomiteen at den ikke bygger på slike hensyn. Slik vi vurder at plankomiteen sammensetning er dette en arbeidsgruppe som er sammenbianding av politikk og administrasjon. Dette kan føre til uklare ansvarsforhold i prosess. Politiker er arbeidsgiver for de ansatte i kommunen, men de ansatte skal ivareta det faglige i forhold til tjenesteproduksjon og anskaffelser. Blir det uenighet her om detaljer, hvem skal da fatte beslutninger og hvem påtar seg ansvaret for disse i ettertid? Vi anbefaler at byggeprosjekter utredes av administrasjonen og legges framlrapporteres mot et eksisterende politisk organ eller en ren politisk plankomité. Vi mener at plankomité i planprosessen har fulgt reglementet for plankomité, men at prosessen har svakheter i form av fremdrift og å fange opp alle forhold som bør vurderes i en slik prosess. På grunn av en treg planlegging i starten og en stoppet anbudsrunde fikk en unødig tidspress. Av samtaler med medlemmer av plangruppen ble dette opplevd forskjellig fra prosjektdeltakerne. Det var få personer som fulgte prosjektet fra planleggingsfasen til ferdigstillelse. Dette kan ha påvirket gjennomføringen av prosjektet Komiteens reelle påvirkning på prosjektet Plankomiteens oppgaver strekker seg som nevnt frem til alle kostnader i forbindelse med prosjektet er utredet og kvalitetssikret. Mye tyder på at tomtevalg og plassering av omsorgssenteret i realiteten ble besluttet av kommunestyret selv. Blant de forhold som ligger innenfor plankomiteens oppgaver og ansvarsområde og som etter vår mening ser ut til å ha hatt svakheter i forhold til prosjektet finner vi: Styringen av selve planarbeidet. Forundersøkelser av grunnforhold, den opprinnelige bygningens tilstand og de eksisterende løsningenes egnethet for sammenføyning med nye innretninger. Avveiing av brukerinteressene mot de gitte ressursrammer. Valg av entrepriseform. Gjennomføring av anbudskonkurranser. Politisk og administrativ forankring av prosjektet. Kvalitetssikring av kostnadsberegninger, risiko og innlagte reserver i prosjektets totalramme. Saksframlegg for kommunestyre med alle nødvendige opplysninger om prosjektets forutsetninger, løsninger og økonomiske rammer, herunder utgifter og inntekter. Buskerud Kommunerevisjon IKS

17 4. GRUNNLAG FOR ANBUDSINNBYDELSER Gransking av byggeprosjekt i Nore og Uvdal kommune 4.1. Beskrivelse av grunnlag for anbudsinnbydelser Som nevnt i kapittel 3, var det opprinnelig sterke føringer i kommunestyret om at det skulle skje en ombygging og nybygging på eksisterende omsorgssenter. Antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger var ikke avklart på et tidlig tidspunkt. Ekstem bistand ble engasjert for å vurdere fordelingen av og antall plasser. Plankomiteen fra 2000 startet sitt arbeid med å dra på befaring i andre kommuner for å få ideer til løsninger på sykehjem og omsorgsboliger. Ut fra dette ble det valgt å gjennomføre en begrenset skissekonkurranse (2001) for å fremskaffe løsninger på eksisterende tomt. Invitasjon ble sendt til tre arkitektfirmaer. To av disse leverte forslag til løsning. Plankomiteen hadde ut fra denne skissekonkurransen til vurdering å engasjere arkitekt til prosjektering av bygget. Dette ble imidlertid stoppet da det kom inn protester på at en slik prosess ikke var i tråd med regler om offentlige anskaffelser. Derfor ble anbudsprosessen for oppdraget om prosjektering av byggeprosjektet utarbeidet. Denne ble gjennomført i årsskiftet 2002/2003. Det går frem av denne anbudsinnbydelsen at det bygges på skisseløsningene som kom frem i skissekonkurranse fra Ved å velge å lyse ut prosjekteringen separat hadde en allerede gått bort fra valg av totalentreprise. Videre skisserer det modeller for entrepriseform i byggefasen allerede i denne anbudsinnbydelsen. Anbudsprosessen vedrørende prosjekteringen endte med at arkitektfirmaet med tre rådgivende firmaer ble valgt. Det var ett av arkitektfirmaene som ble brukt til å utarbeide skisseprosjektet, som vant anbudet for arkitekttj enester og prosj ekteringsgruppeledelse. Arkitektfirmaet sammen med tre rådgivende firmaer som prosjekterte byggeprosjektet og stod for anbudsprosessen for valg av leverandører til selve byggeprosj ektet. Oppstartsmøte for prosjekteringen var , mens anbudet om bygging ble utlyst den Det var minst to endringer i anbudsdokumentasjon underveis i anbudsprosessen. Anbudsfrist ble satt til Det fremgår av referater fra prosjekteringsgruppeledelsen at det har vært avholdt 10 møter i prosjekteringsfasen, foruten fire møter med bruker-/interessegrupper. Det fremgår av referater at det er saksbehandler i NMK som er kommunens representant i prosjekteringsgruppen og blir definert som prosjektleder i oppstartsmøte. Når ny prosjektieder tiltrådte, omtales begge som prosjektiedere. Det går ikke frem av referatene at det ble opprettet arbeidsgrupper fra kommunen for å komme med mnnspill til løsninger i prosjekteringen. Disse blir først opprettet i Allikevel går det frem at interessegrupper kommer med en rekke innspill til valg av løsninger. Blant annet foreligger det et dokument fra interessegrupper i oktober 2003 med mnnspill til tekniske løsninger for byggeprosjektet. Det foreligger også et referat der nytilsatt prosjektieder har hatt møte med brukergrupper. En rekke forhold er tatt opp i nevnte møte. I brukergruppemøtene deltok arkitekt, plankomité, tillitsvalgte, ledere og ansatte PRO samt råd for eldre. Det fremgår fra et prosjekteringsmøte at kravet til kommunen er at det skal foreligge en endelig søknad til Husbanken før Dette regnes som en endelig frist. Det fremgår også at ferdigstillelse bør skje i 2005, men dette regnes ikke som en endelig frist. Det fremkommer ikke direkte av referatene fra prosjekteringsmøtene hvordan eksisterende tomt og bygningsmasse vurderes. Det er i disse omtalt noen enkeltforhold som må utbedres. Det er videre handlet inn møbler og utstyr for over 2 mill kroner. Dette er gjort i tråd med rammeavtale i BTV-samarbeidet for innkjøp som kommunen tilsluttet seg i Vi har ikke funnet grunn til å gå nærmere inn i disse anskaffelsesprosessene. Buskerud Kommunerevisjon IKS

18 V Gransking av byggeprosjekt i Nore og Uvdal kommune Etter at selve gjennomføringen av anbudsprosess har det kommet tillegg i form av bestillingsarbeider i selve byggefasen på arbeider som ikke var med i den prosjekteringen grunnet endringer og nye ønsker til løsninger. Dette omtales nærmere i kapittel 5 og Vurdering av grunnlag for anbudsinnbydelsene Det kan stilles spørsmål om plankomité hadde en god nok struktur i sitt arbeid til at den kunne styre bevisst hvilken entrepriseform en havnet ut med. Slik prosessen ble styrt for utarbeidelse av anbudskontrakten vurderer vi at kommunen ikke selv fikk kontroll over den entrepriseform en havnet ut med. Slik vi og advokat vurderer det, ble det valgt en entrepriseform som er krevende å styre. Utdrag av advokats vurdering av totalentreprise og mulighet for å kunne gjennomføre et slikt prosjekt, er som følger: Totalentreprise er en entrepriseform der entreprenøren påtar seg både prosjektering og utførelse. De store entreprenørfirmaene i Norge påtar seg normalt gjerne slike oppdrag. Det samme gjør mange mellomstore entreprenørfirmaer og enkelte av de mindre entreprenørfirmaene. Neste spørsmål er om totalentreprise innebærer betydelig økte kostnader. Svaret er at betydelig økning kan forekomme, men ikke vanligvis og ikke nødvendigvis. Normalt er en totalentreprise enklere å håndtere for byggherren, samtidig som totalentreprisen reduserer byggherrens risiko. Vanligvis beregner totalentreprenøren seg en moderat økning i prisen for dette. Det kan også være at økningen blir ubetydelig; spesielt når entreprenøren kan samordne prosjektering og utførelse mer effektivt enn det byggherren kan gjennom innleide prosjekterende og gjennom samordning ved FL og/eller BL. Det kan sies slik at byggherren med totalentreprise unngår hullene mellom - og oppsplittingen i - de enkelte kontraktene med enireprenør, prosjekterende samt PL/BL om samordning. Det sentrale poenget er hvor stor risiko det er knyttet til prosjekteringen og samordningen, samt om byggherren eller entreprenøren skal bære denne risikoen. I totalentreprise er det entreprenøren som overtar risiko og ansvarfor prosjektering og samordning, samtfår betaltfor å gjøre det. Slikt pristillegg dekker da særlig atprosjekteringen skjer i tide og med den nødvendige kvalitet, iforhold til både enireprenørens utførelse og kontrakten med byggherren atprosjekteringen er i samsvar med byggherrensfunksjonskrav, spesjfiserte krav og andre avtalte krav å gi byggherren veiledning og egnede råd under prosjekteringen, bi. a. om alternative løsninger å bære kostnader pga prosjekteringsfeil og utelatelser i prosjekteringsmaterialet; typisk er her omg/øringskostnader, ineffektiv ventetidpga. arbeids- og fremdr~flsforstyrrelser ( plunder og heft 9, økte rigg- og dr~ftkostnader i forlenget byggetid m. v. Ved ombygging kombinert med nybygg, oppstår det lett slike problemer som de jeg lister opp her, slik vi har sett i denne saken. Det kan videre virke som mandatet og prosessen for å planlegge byggeprosjektet ikke ble konkretisert fra starten av. Plankomiteen ble fanget av sine valg ved skissekonkurransen og senere ved prosjekteringskonkurransen til en modell som både ble veldig krevende å styre og kontrollere. Kommunen påtok seg under hele prosessen det meste av styringsrisiko ved prosjektet. Buskerud Kommunerevisjon IKS

19 Det kan også se ut som en ikke hadde noen klar strategi og pian for brukermedvirkning i prosessen og hvilke deler av planprosessen disse skulle komme med sine innspill. Dette har etter vår mening ført til at en kan ha fått økt press til endringer fra brukerinteresser gjennom både planfasen og byggefasen. Pleie, rehabilitering og omsorg sin rolle i prosessen har til dels vært uklar. Deres fagkunnskap og ønsker har til dels kommet frem gjennom tilfeldige prosesser. NMK er den som bør ha kunnskap om plan og byggeprosesser. PRO bør i prosessen bli hørt i forhold til faglige synspunkter om flinksjonalitet på lokaler og utstyr for å kunne produsere pleie- og omsorgstjenester. Politikerne er de som til sist skal ta stilling til administrasjonens forslag til løsninger. Vår vurdering er at prosj ekteringen ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til kompleksiteten i prosjektet i form av grunnforhold, sammenføyning med gammelt bygg og driftsforhold. Det skulle være full drift ved sykehjemmet, mens byggearbeidene pågikk. Videre viser gjennomgangen at det er mangler i detaljplanleggingen med hensyn til løsninger knyttet til rehabilitering av gammelt bygg. Mange forhold her måtte løses underveis. Dette kan etter vår vurdering skyldes at plan og anbudsprosessene ikke ble godt nok styrt fra starten av. Som igjen førte til tidspress i forhold til frister satt av Husbanken. Det må imidlertid tilføyes at i rehabilitering og ombyggingsprosjekter er det svært krevende å få til en prosjektering som avdekker alle forhold ved det gamle bygget. 5. KONTRAKTENES INNHOLD MED HENSYN TIL AVVIK OG BEHOV FOR TI LLEGG 5.1. Beskrivelse av kontraktene i byggeprosjektet Advokatens generelle vurdering av kontrakter og ansvarsforhold: Et generelt svar vil være at en sikrer seg best ved å benytte norske standardkontrakter (NS) med de enkelte aktørene, og å tilpasse disse NS til det enkelte byggeprosjekt. Jeg skriver nedenfor noe om enkelte viktige forutsetningerfor valg av kontraktsstruktur. Det dreier seg om hvordan byggherren vil organisere byggeprosjektet. Kontraktsstrukturen er avhengig av mange forhold, bl.a. hvilke faglige ressurser byggherren har i egen organisasjon, særlig til å vurdere og lede prosjektet, samt hvor komplisert og stort prosjektet er. Andre forhold er markedssituasjonen og konkurransen i markedet, dvs særlig hvor lett det er å få inn tilbudfra de enkelte, mulige aktørene. Oppsplitting i mange kontrakter vil kunne gi økt konkurranse hos leverandørene og lavere priser, men også et økt antall udekkede risikoområder ( hull ) mellom kontraktene en risiko som byggherren selv må bære. Utgangspunktet er at vi har en normalfordeling av risiko mellom byggherre og entreprenør i utførelsesentrepriser. Mens prosjektiedelse, byggeledelse ogprosjektering er under byggherrens risikoområde iforhold til entreprenørene, er underentreprenører og materialleverandører under enireprenørenes risikoområde. For alle disse kan den profesjonelle byggherren sette opp separate kontrakter, og han kan endre på vanlig risikofordeling. Men dette må i såfall gjøresjuridisk klart og konsekvent. Detprosjektopplegget som overlater mest risiko til entreprenøren, er kombinasjonen av total- og generalentreprise. Da har en og bare en entreprenør både de prosjekterende og alle andre enfreprenører under seg og skal ha betalingfor å påta seg all denne kvalitets- og tidsrisikoen. Det blirfølgelig ikke huller mellom de mange kontraktene, settfra byggherrens side. Men dafår byggherren minst innflytelse underveis i prosjektet, hvis han ikke er villig til å betale tilleggfor alle nye ønsker og endringer. Buskerud Kommunerevisjon IKS

20 For gjennomføring av prosjektering og bygging av dette prosjektet er det inngått en rekke kontrakter mellom kommunen og private leverandører. Det inngått 5 hovedkontrakter som regulerer prosjekteringen og byggingen. Kontrakt om prosjekteringen er med fire leverandører, og byggeprosjektet er med fire leverandør. Dette gjør som advokaten påpeker at mye av styringsrisikoen i utgangspunktet er byggherres risiko. Dette vil igjen kreve god styring fra prosjektlederfbyggherre. Som det blir tatt opp i kapittel 4, har byggherren i begrenset grad vurdert eksisterende bygningsmasse og tomteforhold. Med den kontraktsformen som er inngått, er det byggherren som har mesteparten av risikoen i tilfelle uforutsette forhold. Kommunen har imidlertid overført noe av risikoen for byggeprosjektet til hovedentreprenør ved at denne skal samordne sideentreprenørene. Dette styringsforholdet er dekket gjennom de enkelte avtalene og standardene det er vist til i kontraktene ifølge advokaten. Entreprenøren far godgjort for dette ansvaret, mot et forhåndsdefinert påslag i kontraktssummen. Kontraktene viser til standarder og det er i anbudet tatt med bestemmelser for hvordan priser, mengder og tillegg skal håndteres. Detaljer rundt dette beskrives nærmere i kapittel 6. Vi har bedt advokat vurdere kontraktene som er inngått ved byggeprosjektet på et generelt grunnlag. Denne vurderingen i sin helhet er vedlagt rapporten. Advokatens vurderinger er at kontraktene har et forbedringspotensial, men har ingen vesentlige svakheter (se vedlegg 1). De er utarbeidet ut fra Norsk standard. Advokatens vurdering av reklamasjon på svakheter i prosjektering og selve bygget er som følger: Dette er et spørsmål om byggherrens reklamasjon overfor de prosjekterende og entreprenørene. Det erforskjellige regler om dette i kontraktsstandardene NS 8401 (prosjekterende) og NS 3430 (entreprenørene). Begge standardene har ganske strenge regler som kan avskjære byggherrens krav. Overfor de prosjekterende må byggherren reklamere ( påberope seg prosjekteringsfeil ) uten ugrunnet opphold under utførelsen av oppdraget ogfør overtagelsen av bygget. Gjør han ikke det, taper han retten til åpåberope segfeilen, jfr NS 8401 pkt Feil byggherren oppdager etter overtagelsen, må han reklamere innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde ha oppdaget den, står det i samme bestemmelse. Overfor entreprenørene er skjæringspunktet ved overtagelsen av bygget. Det er da han må reklamerepå synbare mangler, ellers taper han retten til å gjøre dem gjeldende, jfr NS 3430 pkt Mangler som viser seg senere ( skjulte mangler,), må han reklamerepå uten ugrunnet opphold, jfr NS 3430 pkt Byggherren kan imidlertid reklamere også senere påfeil og mangler, dersom de skyldesforsett eller grov uaktsomhet. Det gjelder overfor både prosjekterende og entreprenører. Med andre ord skal det mye tilfor at byggherren skal kunne reklamere etterpå overfor deprosjekterende, dersom han kunne ha gjort det underveis i byggeprosjektet. Tilsvarende overfor entreprenørene med mangler som kunne vært reklamert ved overtagelsen. I kontaktene er det ikke definert eksakt hva entreprenør skal bruke av overskuddsmasser. Det må klart fremgå av kontrakten om byggherre ønsker å benytte seg av bygningsavfall og løsmasser Buskerud Kommunerevisjon IKS

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG

VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG Vegårshei 04.01.16 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 2 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSING...

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Fylke dato: 02.05.2012 Filnavn: 0-6-2 PA-bok FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 39990 Vestby vgs ventilering av teknisk etasje 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Entreprisemodeller og kontrakter 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Introduksjon - foreleser Stig Hole Prosjekt- og prosjekteringsleder i LAB Bygg og anlegg, Bergen Ingeniørhøyskole, 1984 NTH, Bygg,

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: 11/2013 11/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Mandat Rolle Gjennomføring Erfaringer/læring Kjetil Solbrækken, sekretær for kontrollutvalget i Hamar kommune Saken i korte trekk Prosess i Hamar kommune

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 16.12.2014 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren. SAKSKART Side 51/14 12/00753-81 Tilleggssak til

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk en kontrakt med et boligbyggelag der boligbyggelaget påtok seg å opprette et borettslag for omsorgsboliger, drifte borettslaget under byggeprosessen

Detaljer

Hemne kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den

Hemne kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den 08/1480-1L80 &00 Hemne kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den 23.09.08 29.09.2008 07:58 1. Formål Formålet med reglementet

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter. Bakgrunn og muligheter Hva finner vi?

Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter. Bakgrunn og muligheter Hva finner vi? Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter Bakgrunn og muligheter Hva finner vi? - Prosjekter de siste årene Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt (2011) Tromstun skole (Tromsø kommune, 2012)

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I perioden mellom kunngjøringen av en åpen anbudskonkurranse og beslutningen om valg av leverandør i byrådet, var det kommunevalg som resulterte i politisk skifte.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Juni 2003 Innholdsfortegnelse side 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR DENNE ORIENTERINGEN....3

Detaljer

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise

Detaljer

MØTEINNKALLING Plankomiteen

MØTEINNKALLING Plankomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plankomiteen Møtetid: 26.03.2015 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 200407860-267 Emnekode: UTBY-1638 Saksbeh: EITO Til: Finans - Stab Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 7.januar 2015

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter?

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Tre entrepriseformer Byggherrestyrt entreprise NS 8405 og Blåboka NS 8406 og Entrepriseboka Totalentreprise NS 8407 og Totalentrepriseboka

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen kommune bygge nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord. Saken gjelder engasjering av byggeleder.

I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen kommune bygge nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord. Saken gjelder engasjering av byggeleder. Dato: 4. desember 2006 Fullmaktsak 35 /06 Nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord-engasjering av byggeleder OJS BBE-1633-200412084-54 Hva saken gjelder: I samsvar med Handlingsplan for eldreomsorg skal Bergen

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

NORE OG UVDAL Kontrollutvalget

NORE OG UVDAL Kontrollutvalget NORE OG UVDAL Kontrollutvalget PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 24.04.08 KL 09.00-11.30 Til stede: Medlemmer: Halvard Glesne (leder), Evy Abrahamsen og Per Lassegård Varamedlemmer: Forfall: Fra kontrollutvalgssekretariatet:

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Kommunestyret 01.03.2017 007/17 Saksbehandler: Tøndel, Ann-Lisbeth Arkiv: FE - 031, FA - H12 Arkivsaknr: 16/1575-13 Forprosjekt -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 28.02.2008 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 28.02.2008 kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 28.02.2008 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste: Utv.sak nr3/08

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til Møteinnkalling Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 26.10.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR NY UNGDOMSSKOLE

PROSJEKTPLAN FOR NY UNGDOMSSKOLE PROSJEKTPLAN FOR NY UNGDOMSSKOLE Dato 13.04.16 Godkjent av rådmannen den 18.04.16 Prosjektplan 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG

Detaljer

Valg av entrepriseformer. Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer

Valg av entrepriseformer. Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer Valg av entrepriseformer Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer Om OBA Stiftet 1996 7 ansatte Oppdrag primært oslo /østlandsområdet Oppdragsgivere store profesjonelle utbyggere OBA s arbeidsfelt

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Dato: 21. mars 2011 Tid: Klokken 10.00 Sted: Tana rådhus, Møterom 1 Møte: Lukket møte Disse møtte Leder Alf Steinar Børresen, Kirsti Suongir. Nils

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~ FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~ SA~KOMMUNE fit MARS 2006 Deres ref: Vår dato: 22.02.2006 SaJ~sbeJ~andJer:Kirsti K. MØrkVCd Vår ref: 2006/618 Aikivnr: 731.0 Helse- og omsorgsdeparteinentet

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL

KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL Prosjekt 3520 Sjøli- Nybygg Side 1 av 9 KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL Kontrakts bestemmelsene for samspill er basert NS 8407, men går ved motstridene foran NS 8407. 1. Avtalens

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn»

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» Kontrollutvalget Saksbehandler: Even Ediassen, Tom Seljeås, Thomas Benson Deres ref.: Vår ref.: 15/17607/EED Dato: 08.12.2015 NOTAT SAKSNR 34/15 - BRUK AV KONSULENTER, ADVOKATER

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

DIHVA og DISFVA Konferanse om Rammevilkår for VA - sektoren Prosjektgjennomføring, byggherrerådgiving, engasjement av rådgiver.

DIHVA og DISFVA Konferanse om Rammevilkår for VA - sektoren Prosjektgjennomføring, byggherrerådgiving, engasjement av rådgiver. DIHVA og DISFVA Konferanse om Rammevilkår for VA - sektoren Prosjektgjennomføring, byggherrerådgiving, engasjement av rådgiver. Ole Johan Valle COWI Bergen 1 MARS 2015 DIHVA / DISFVA Hovudfokus: 1. Innledende

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Slipen Mekaniske AS Kirkeveien 1 8805 SANDNESSJØEN Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0200-10 13.06.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 21.09.2010 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 21.09.2010 kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 21.09.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F20 Arkivsaksnr: 2010/629-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise ved oppføring av flerbrukshall med tilleggsdel for skole/sfo. Klager anførte at valgte leverandørs

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 14.12.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Vedlegg: 1. Uttalelse

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion Ytelsesbeskrivelse Rehabilitering Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion 1. Ytelsesbeskrivelse 1.1 Beskrivelse av Sarpsborg kommunes samspillsmodell Samspillentreprisen er en totalentreprise basert

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 Prosjektgjennomføring Offentlige anskaffelser Anbudsregler Entrepriseformer Kontrakter Byggherreforskriften Universell utforming Miljø 1 PROSJEKTGJENNOMFØRING 2 PÅVIRKNINGSMULIGHETER

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 19. desember 2005 i sak 2004/301

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 19. desember 2005 i sak 2004/301 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for arkitekt- og prosjekteringstjenester til et sykehjem. Kvalifikasjonsvurderingen ble foretatt mer enn ett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Rådmannens møterom. 16.09.2009 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Rådmannens møterom. 16.09.2009 kl. 1800 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Rådmannens møterom 16.09.2009 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Frogn kommune Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter Notat Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Til Fra Saksbehandler Formannskap Hovedutvalget for miljø, plan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte 02.03.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte 02.03.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte 02.03.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste: Utv.sak nr2/06 06/460 MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Torsdag 13. februar Tid: Kl. 12.00 15.00 Saknr 01/2014 07/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 01/2014 Godkjenning

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato SAKSFRAMLEGG Ark: 614 Arkivsaksnr.: 15/1646 l.nr. 16/13004 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Tore Venås Sak: HOVLI OMSORGSSENTER Innstilling til vedtak:

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/1489-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 Dato: 07.03.17, kl. 08.15 11.45. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås

Detaljer