ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 2 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING Den 17. august 1973 ble det i Nesset kommunestyre gjort et endelig vedtak om at partslaget P/L Nesset kraftverk og Eresfjord og Vistdal kommunale kraftlag fra denne dato skulle slås sammen til et kraftverk under navnet Nesset kommunale kraftverk. Med dette var all kraftforsyning i Nesset samlet under en ledelse. Under denne organisasjonsformen fungerte bedriften fram til utgangen av Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret Et tilbakeblikk på Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning Krafttilgang Kraftlevering nettkunder Kraftuttrykk Litt historikk Omfanget av Nesset Kraft sin virksomhet er betydelig. I samsvar med vårt ansvar som lokal næringslivsaktør, støtter vi lokal foreningsaktivitet med betydelige midler hvert år. Ett av mange arrangementer er Skjortarennet. Billedmontasjen er hentet fra familiedagen under Skjortarennet påskeaften Et femtitall barn startet fra Bjørbakkbrua i Eresfjord og gikk på ski de fire kilometerne opp til Storstølen i Kanndalen. En ny epoke i kraftverkets historie ble markert ved at kommunestyret den vedtok å endre organisasjons-formen og stifte nytt selskap. Fra og med 1. januar 2000 ble NKK omgjort til eget aksjeselskap under navnet: Nesset Kraft AS. Nesset Kraft AS er 100 % eid av Nesset kommune hvor 150 aksjer med pålydende kr ,- danner aksjekapitalen DRIFT NYANL. VEDLIKEHOLD MONTØRBASE EIDSVÅG Målsetting, visjon og forretningside for Nesset Kraft AS NKAS skal være en sikker og rasjonell leverandør av energi. NKAS skal innen eget område eie infrastruktur for energi, bredbånd, telefoni og fjernsyn. NKAS skal gjennom en samfunnsansvarlig profil være en pådriver for utvikling av vårt lokalsamfunn. Tilby produktsammensetninger til sluttbrukere som kunder etterspør. Arbeide aktivt for den beste service overfor våre kunder innen vårt forsyningsområde. Inngå samarbeid med andre, der dette vil fremme og styrke NKAS`s framtidige eksistens. Egen produsert kraft skal optimaliseres ifh til markedspris og vannkapasitet. Arbeide for en rasjonell, sunn og miljømessig forsvarlig utnyttelse av energiressursene herunder eksisterende vannkraftpotensial. Vår visjon er: Nesset Kraft AS Lokal Verdiskapende Med kunden i fokus GEN.FORS. STYRET DAGLIG LEDER DRIFTSAVD. INST.AVD. TILSYN ØKONOMIAVD. PRODUKSJON LAGER VAKTM. MONTØRBASE ERESFJORD MONTØRBASE EIDSVÅG Nettdrift sammen med kraftproduksjon er våre hovedsatsningsområder, videre skal vi være den foretrukne strømleverandør i Nesset. Utnytte de markeder som vår energiportefølje kan tilpasses, med tanke på et best mulig økonomisk resultat og vurdert risiko. Nettdriften skal være kostnadseffektiv og av kvalitetsmessig god standard. Gjennom DLE skal vi utføre tilsyn ihht lovpålagt krav. Installasjonsavdelingen ved NKAS tillegges stor vekt og er et satsingsområde. NKAS skal bidra til utbygging av bredbånd i Nesset gjennom å eie og leie ut fiberkabel Andre virksomhetsområder/satsningsområder: Det arbeides med det for øyet å undersøke og utvikle muligheter for nye satsningsområder i perioden. Nesset Kraft AS organisasjon og struktur Organisasjonsplan skjematisk: MONTØRBASE VISTDAL

3 4 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING Nøkkeltall Nesset Kraft AS 2011 Totale inntekter kr Totalt driftsresultat før skattekostnader kr Resultat etter skattekostnader og ekstraordinære poster kr Ett tilbakeblikk for året 2011 og litt morgendagens utfordringer! År Tot.kap. rentabilitet (Res før ekstr.poster + finanskostn/gjen.totalkapital) 5,05% 10,3% 6,7% 10,8% 13,2% Egenkap. Rentabilitet (Res før ekstr.poster skattekost/gjen. Egenkapital) 7,80% 24,8% 14,4% 24,3% 26,9% Egenkap.andel, soliditet (Egenkapital/totalkapital) 34,45% 32,0% 29,6% 26,5% 24,7% Likviditetsgrad I (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 2,87 2,40 2,41 1,93 1,71 Resultatgrad (Resultat før rentekostnader/omsetning) 10,94 % 21,1% 13,7% 26,1% 30,8% Investeringer kr Antall fast ansatte pr (hvorav en i permisjon) hvorav deltid (0,5 og 0,35 årsverk) I tillegg lærling på kontrakt 22 personer 2 personer 2 personer Abonnenter nett Antall % GWh % Abonnenter nett og energiforbruk eks gratiskraft ,1 100 Herav husholdning, jordbruk hytter og fritidshus ,9 22,5 54,7 Herav næringsliv, jordbruk mm ,1 18,6 45,3 Krafttilgang totalt ekskl. frikraft Eikesdal 44,2 GWh Herav egenproduksjon 21,1 GWh Levert sluttbrukere gjennom nettvirksomheten 41,1 GWh Frikraft Eikesdal inkl nettap ref Finnset 1,3 GWh Fremmedleveranser i eget område 0,7 GWh eller 1,7% Nettap i eget nett eks Eikesdal 3,1 GWh eller 6,7% Nettvirksomhetens inntektsramme for år 2011 kr KILE for 2011 utgjør 1,139 mill kr Med tiltredelse høsten 2011 så er nok fartstiden for kort til å oppsummere hele året fra mitt ståsted, men det er liten tvil om at året har vært innholdsrikt for de ansatte og selskapet som helhet. Mye kompetanse og erfaring forsvant ut som følge av naturlig avgang i 2010, dette har nok påvirket organisasjonen i større grad enn antatt gjennom Nesset Kraft er ett forholdsvis lite energiselskap som skal ivareta mange oppgaver og plikter, her er både samfunnsoppgaver og noen kommersielle elementer som skal ivaretas gjennom den enkelte dag, måned og år, der mer eller mindre sterke krefter påvirker og regulerer oss. De ansatte med konstituert daglig leder og økonomileder har i så måte videreført de mange utfordringene og arbeidsoppgavene som ligger i hverdagen på en god måte. Naturlig nok, med underdekning på ressurser og kompetanse på noen områder så vil det være nødvendig å prioritere i en hektisk hverdag samt knytte til seg samarbeidspartnere. Vinteren 2011 var kald og mange fryktet for lav fyllingsgrad og vedvarende høye strømpriser for året. Nå ble våren og resten av året både mildere og våtere enn 2010 og dertil gjennomgående lavere priser. Dette påvirker naturlig nok også resultatet til selskapet som sammenlignet med rekordåret 2010 ble svakere. I tillegg til lavere forbruk/lavere priser så ble resultatet påvirket av virksomhetsområdet Installasjon som drar resultatet ned ift budsjett. Videre så kan det anføres at Nesset Kraft ikke ble tilgodesett med utjevningstilskudd i Byggingen av Syltebø trafostasjon i Eresfjord opptok oss store deler av året og er nå satt i drift. Med denne relativt store investeringen på plass så er forsyningssikkerheten i vårt område langt bedre, og det er klart for ytterligere småkraftproduksjon i området som nå kan mates inn. En fornyet avtale om forvaltning av kommunens konsesjonskraft ble inngått, nå gjeldene fra til ut Som tidligere innebærer dette detaljsalg av kraft til lokalsamfunnet og som skal være konkurransedyktig. Det tilbys fastprisavtaler for 1 og 2 år. Orkanen Dagmar kom inn over oss på kvelden 1 juledag og herjet utover natten. Med kraftig vind og lite tæle i jorda gjorde den stor skade på linjenettet, både sentral og lokalnett, med påfølgende store utfall av forsyningen. Massivt trefall og knekte stolper forårsaket nærmest krigstilstander og som utløste svært krevende situasjoner for mannskapene i Nesset Kraft. Med lokal kunnskap, riktig fokus, høy kompetanse og ikke minst stor vilje som fundament så fikk vår organisasjon spille ut hele sitt register og vel så det. Som ny i kraftbransjen så er det ikke lett å finne beskrivende ord for den innsatsen og ærgjerrigheten som ble lagt til grunn for å gjenopprette forsyningen, her er det bare å ta av seg hatten! Ved hendelser av en slik art og under sånne forhold er det ikke mulig å opprettholde forsyningen i hele kommunen og de aller fleste av våre kunder ble berørt. Til tross for at mange fikk julefeiringen forringet ved manglende strøm i 1-3 dager så må jeg også benytte anledningen til å takke våre kunder for å ha utvist stor forståelse og samarbeidsvilje i arbeidet både under og etter orkanen. Å gardere seg 100% mot slike hendelser med gjennomgående 50m brede linjegater og øvrig kabling vil ikke være samfunnsøkonomisk riktig. Noen steder kan dette forsvares men her må kost/ nytte prinsippet ligge til grunn. Vi mener ved å fokusere på de elementer som angår planlegging av optimal drift, vedlikehold, beredskap, mobilisering/lokal kunnskap vil være langt mer effektivt og mer samfunnsøkonomisk riktig når slike hendelser inntreffer. Slike hendelser får dessverre også konsekvenser for Nesset Kraft når det kommer til resultatregnskapet. Med bakgrunn i dagens ordning, så antas det at våre kostnader knyttet til ikke levert energi (KILE), utbetaling ved langvarig avbrudd (USLA) samt mobilisering og utbedringskostnader vil bli

4 6 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2011 i størrelsesorden ca 2-2,5 mill. Noe av dette får vi igjen som følge av større inntektsramme om 2 år men dette vil på kort sikt påvirke både 2011 og Energibransjen er stadig i fokus, også med tanke på fremtiden. Myndigheter og de som regulerer bransjen kommer med stadig sterkere føringer på ønsket endring vedrørende bransjestruktur og rammebetingelser. Føringene går på at små og de mer eller mindre spesielle everk som Nesset Kraft vil få reduserte rammebetingelser og må i større grad samarbeide med andre for å kunne opprettholde effektivitet, resultatnivå samt utvikle seg videre. Det lokale eierskap og den lokale tilhørigheten er viktig for oss, og dette ligger fast i våre strategier. Debatten som nå pågår favner bredt, her er det mange faktorer og reguleringer som vil påvirke oss og som vil utløse endringer, også for Nesset Kraft. For møte morgendagens utfordringer og gripe de muligheter som ligger der må vi nå utarbeide en ny strategiplan som ivaretar våre visjoner. Viktige hovedelement i utarbeidelse av strategi vil være knyttet til vår kjernevirksomhet, våre øvrige virksomhetsområder, samarbeid med andre, egen organisasjonsutvikling samt fremtidig struktur. Kort oppsummert, vi må sørge for å ruste opp og jobbe fremtidsrettet. Vår visjon er: Lokal - Verdiskapende - Med kunden i fokus. Omfanget av vår virksomhet er betydelig i kommunen. Vi kommer til å legge all innsats inn på å utvikle det enkelte virksomhetsområde og selskapet som helhet, til beste for vår eier, våre kunder og lokalsamfunnet vårt. Eidsvåg, Tom Edvard Meek Daglig leder Styrets representanter og daglig leder på bildet er: Sittende fra venstre: Gudbjørg Frisvoll (styremedlem), Jan Erik Nerland(vararepresentant i Ivar Trælvik sitt fravær), Tom E. Meek (dalig leder), Ola Krogstad (styrets leder), Bjørn Nauste (styremedlem), Knut Arne Vike (observatør i Marta E. Perez sitt fravær), Anne Grete Klokset (styremedlem). Vårt konsesjonsområde er Nesset kommune. Distribusjonsnettet har i alt en utstrekning på 164,8 km høyspentnett hvorav 37,1 km kabelanlegg, og 323,5 km lavspentnett hvor kabelandelen utgjør 79,1 km. Selskapet har levert kraft gjennom eget distribusjonsnett til i alt 2317 kunder. Til Eikesdal er kraften for en stor del levert som gratiskraft fra Statkraft og gjennom Statnett`s 22 kv høgspentnett. Ut over dette er kraft levert over samme nett til øvrige kunder i Eikesdalen. Nesset Kraft har stått for driften av dette anlegget gjennom egen avtale med Statnett som er eier av linjenettet. Levert kraft innen konsesjonsområdet inkl tap i nettet utgjorde ,029 MWh. Dette er MWh mindre enn året Fremmeleveranser i eget område, referert til sluttbruker, utgjorde 701 MWh, litt lavere enn for året 2010 Egenprodusert kraft var på 21072,078 MWh i 2011, dette utgjorde 45,9% av den totale tilførte kraftmengden til hele konsesjonsområdet. Gjennom hele året er denne kraften solgt som Grønn kraft via Statkraft Markets B.V. Kraftbehov i eget område er dekt opp gjennom bruk av konsesjonskraft etter egen avtale mellom eier Nesset kommune og Nesset Kraft AS. Avtalen gjelder ut året Årets driftsresultat endte på kr ,- Selskapets drift Det er gjennom året avholdt i alt 8 styremøter inkludert ett ekstraordinært møte og behandlet til sammen 46 saker foruten ordinær generalforsamling. Ordinær generalforsamling ble avholdt den 19. mai 2011 på Kommunehuset. Eiendommer Forrige driftsår innlemmet vi deler av Brandhol trafostasjon i vår eiendomsmasse ved å kjøpe hus og nettanlegg av Statnett. Syltebø Trafostasjon ble satt i drift senhøsten 2011 etter 8 mnd byggetid. Her er det bygget opp en eiendom med koblingsutstyr på 132 og 22kV ved Syltebø i Eresfjord, I tillegg til utendørs koblingsanlegg og en 30MVA trafo er det bygget et hus på ca. 75m2 som huser fordelingsanlegg og nødvendige fasiliteter. Med denne investeringen så ligger det til rette for ytterligere kraftproduksjon i området og at forsyningen i vårt område er styrket. Ut over dette er det ingen endringer ifh til vår eien-

5 8 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING domsmasse gjennom året. Alt av utleielokaler i vårt adm.bygg er utleid til Nesset Næringshage. Næringshagen har leid ut alt ledig areal igjen til sine brukere. Her vil det bli en endring der vi som huseier i større grad skal administere utleien til den enkelte aktør. Dette som følge av ny Næringshagestruktur og etableringa av Aura Næringshage som er et samarbeid med Sunndal. Nettdrift I 2011 er det i hovedsak utført følgende større anleggsmessige fornyinger av fordelingsnettet. Bygging av 132/22kV trafostasjon på Syltebø i Eresfjord. Fornying av eksisterende 22kV høyspentlinje mellom Paulen og Syltebø for å kunne ta inn produksjonen fra nye Dokkelva kraftstasjon. Linjen ble delvis bygget med stolper av kompositt for å ikke risikere kreosotavrenning til grunnvannskilden. Skiftet trafobrytere på Raudsand-Nygård og Damman Grunnet havari av høyspentkabel ble det lagt ny kabel til nettstasjonen Rød Kylling. Økning i trafoytelse totalt er på kva, høyspent kabellengde har økt med 475 meter, lavspent jordkabel har økt med 1917 meter og lavspent luftlinje er redusert med 276 meter. Hovedårsaken til den stor økningen i trafoytelse skyldes økningen med ny innmatingstrafo på 30MW i Syltebø trafostasjon. Vi har fortsatt avtalen med Heina Kraft AS vedr. sakkyndig driftsledelse på anleggets høyspennningsanlegg. Videre har vi foretatt nødvendige tilsyn og utbedringer av eksisterende høyspentlinjer, utført ordinære revisjoner og vedlikeholdsoppdrag både på høy- og lavspentnettet. Vi har ikke hatt behov for å nytte de muligheter vi har med å utveksle kraft gjennom våre 3 etablerte forbindelser til våre naboverk. Nettvirksomheten ved Nesset Kraft følger de til enhver tid fastsatte regler og retningslinjer som NVE - Norges Vassdrags- og Energidirektorat - gjør gjeldende. Reguleringsmodellen fra NVE setter klare rammer for fastsettelse av årlige inntekter for det enkelte netteselskap, samtidig som den setter mål for effektivisering innen nettvirksomheten. Grunnlaget for fastsettelse av inntektsrammen oppdateres årlig ved at selskapets egne regnskapstall fra ett år inngår i beregningsgrunnlaget for inntektsrammen, samtidig som det gjøres sammenlignende analyser av nettselskapene i det samme året. Inntektsrammen for selskapet baseres dels på selskapets egne kostnader og dels basert på den beregnede kostnadsnormen. Kostnadsnormen beregnes gjennom bruk av sammenlignende analyser. Ved fastsettelsen av selskapenes inntektsrammer for 2011 er kostnadsnormen tillagt 40 prosent vekt, mens selskapets egne kostnader 2 år tilbake i tid er tillagt 60 prosent vekt. dvs effektive verk som er bedre enn normen oppnår høyere avkastning og inntektsramme. Feil og avbrudd: Til NVE er det rapportert inn 34 avbrudd mot 23 avbrudd året før. Alle hendelser i nettet vedr. avbrudd skal rapporteres. I eget nett var 8 av hendelsene planlagte utkoblinger og 21 av hendelsene var driftforstyrrelser. I andres nett, som Statnett s linje fra Osbu til Eikesdal, var 3 av hendelsene planlagte utkoblinger og 2 av hendelsene var driftforstyrrelser. Avbruddene har en samlet ILE (ikke levert energi) på KWh og en samlet KILE (kostnaden ved ikke levert energi) på kr. Av dette gjelder følgende tall for eget nett: ILE, kwh og KILE, kr. ILE mengden i eget nett har hatt en betydelig økning i forhold til året Hovedsakelig skyldes dette orkanen Dagmar som har gitt følgende ILE og KILE: Eget nett: ILE kwh KILE: kr. Annet nett: ILE kwh KILE: kr. Statistikk for hele året: Eget nett. Planlagte og varslede utkoblinger ILE 1036 kwh KILE kr. Eget nett. Driftsforstyrrelser ILE kwh KILE kr. Annet nett. Samlede avbrudd ILE kwh KILE kr. Det lokale el-tilsyn (DLE) Selskapet er gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap pålagt å drive systematisk kontroll av elektriske anlegg innen vårt forsyningsområde. Virksomheten har vært basert på målstyring, risikovurdering og prinsipp om internkontroll. For å gjennomføre årlige tilsyn så er det pt en` person i 100% stilling som ivaretar dette og pålagte oppgaver i henhold til rammebrev og tilsynsplan for 2011 er gjennomført innen årets slutt. I alt er 124 installasjoner kontrollerte og det er i tillegg gjennomført informasjonstiltak. I 2011 har det blitt lagt vekt på tilsyn av nye anlegg. Med bakgrunn i at selskapet har egen installasjonsavdeling så er det krav til sette-dle ved kontroll og revisjon av egen installatør så har vi i perioder hatt besøk av kontrollør fra Istad. Marked Langsiktig kraftavtale mellom Nesset kommune og Nesset Kraft AS har vist seg å være til gunst for alle. For 2011 utgjorde uttaket til sluttbrukere med fastprisavtaler 92,48 % av all levert energi i vårt leveringsområde. Da ettårskontrakten for 2011 gikk ut, ble ny treårskontrakt for perioden forhandlet fram mellom Nesset kommune og Nesset Kraft AS der all tilgjengelig konsesjonskraft som Nesset kommune disponerer skulle selges av Nesset Kraft AS. Tidligere intensjon om at alle kunder innen forsyningsområdet skulle få mulighet til å inngå gunstige fastprisavtaler ble gjennomført. Det tilbys nå både 1 år og 2 år fastprisavtale til kundene i vårt sluttbrukerområde. Ut over dette har våre kunder hatt muligheten av å benytte seg av kraftkjøp til spotpris med påslag. Omsatt kraft for hele Nesset kommune var på 49794,9 MWh, inkl. nettap. Levert kraftmengde over nettet og avregnet hos sluttbrukere i 2011 endte opp på ,9 MWh mot MWh i Foruten salg av kraft til egne sluttbrukere, har bedriften solgt overskuddskraften i Norpool`s Spotmarked. Fra en gjennomsnitt områdepris i 2010 på 440,58 kr/ MWh fikk vi en vesentlig reduksjon i snitt pris for året 2011 til 371,4 kr/mwh. Som følge av et betydelig mindre uttak i eget område, førte dette til et større volum omsatt i spotmarkedet i 2011, sammenlignet med tilsvarende for Kraft levert fra andre selskaper, inkl. gratiskraft fra Aura referert sluttbrukere i vårt konsesjonsområde, var i alt MWh eller 5,7 % av totalt avregnet energi til alle våre nettkunder. Levert kraft til egne sluttbrukere utgjorde i alt MWh eks gratiskraft i Eikesdal. Fra og med året 2007 ble det av Nesset kommunestyre gjort vedtak om at Erstatningskraften på 400 kw/2400 MWh ikke lenger skal inngå i NKAS sitt energiregnskap på samme måte som før. Gevinst av salg av denne krafta skal nå overføres til Utviklingsfondet for Indre Nesset. I henhold til gjeldende avtale er hele overskuddet overført i Produksjon Meisal har hatt en produksjon som for et normalår. Vanlig vedlikehold og årsrevisjoner er blitt gjennomført. Arbeidet med å skifte ut den gamle trerørgaten i øvre del av den gamle vannveien for generator 1. ble sluttført våren Nytt rør i PE-plast ble gravd ned i stedet for tidligere å ligge oppe på bakken. Produksjonen i Meisal levert nett for salg, endte på 21072,078 MWh noe som er 1879,132 MWh mer enn året Årets produksjon: Nye Meisal kraftstasjon produserte: Gamle Meisal kraftstasjon: Egetforbruk i stasjonen 20333,498 MWh 927,777 MWh 189,197 MWh Sum (ref salg) 21072,078 MWh Ved å legge til grunn gjennomsnittlig områdepris i spotmarkedet på 371 kr/mwh utgjør verdien av Meisalproduksjonen i 2011 i overkant av 7,8 mill kroner Installasjon 2011 har båret preg av forholdsvis jevn aktivitet men med en noe tung start på året. Oppdragene har for det meste bestått av mindre mellomstore nybygg og rehabiliteringsoppdrag. Vi har utført ca 700 servicejobber gjennom siste året. Det har fortsatt vært fokus på interne rutiner, faktureringsgrad samt prosessen for gjennomføring av ordrer. En av våre montører har permisjon for gjennomføring av teknisk skolegang og en montør sluttet i oktober. En ny montør ble ansatt i Mars. Ny avd.leder ble ansatt i November. Mannskapssituasjonen ved utgangen av året var 5 montører, 1 lærling, 1 daglig leder samt installatør. Året var ellers preget av en del sykefravær, i perioder var det bare to montører i 100% jobb. I 2011 har vi hatt i bruk vårt nye Digitalpenn system for å få dokumentasjon over i digital form. Så langt er vi fornøyd med systemet. Dette letter noe på administreringen og gir mer korrekt rapportering. Driftsresultatet for 2011 ble dessverre negativt. Infrastruktur/Bredbånd Fiberutbyggingen har blitt fortsatt med framføring av fiber fra sentrum og til Prestgarden og det sentrale antenne punktet vi har her. En del kunder på strekningen er også oppkoblet. Videre har vi startet opp første byggetrinn med utbygging av fiber i bakken fra Eidsvåg sentrum og vestover. Dette utføres ved hjelp av ekstern entreprenør, Relacom. En del nye kunder på strekningen Eidsvåg Sunndal

6 10 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING grense er også tilkommet. Prosjektet er finansiert gjennom Nesset kommune og Nesset Kraft AS der HøiCom-midler inngår som en del av finansieringen. Annen virksomhet NKAS har i år som tidligere år forestått vedlikeholdet av kommunens gate- og vegbelysning. Ut over dette har vi forestått organisering og framlegging av permanent 22kV tilkobling av Småkraft sine kraftstasjoner i Kanndalen og Dokkelva inkl. internkabling/fiberkabling mellom dam i Kanndalen og kraftstasjonene. Økonomi Nesset Kraft AS hadde i 2011 en omsetning på kr ,-, som er en reduksjon på kr ,- i forhold til Driftskostnadene utgjorde kr ,- mot kr ,- i året 2010, dvs en økning på kr ,-.. Driftsresultatet ble kr ,- mot kr ,- i Netto finanskostnader ble på kr ,- mot kr ,- i Resultat før skatt ble kr ,- mot tilsvarende kr ,- i Nesset Kraft AS har ikke hatt behov for kassakreditt lån i perioden. Ansvarlig lån fra eier utgjør kr ,-. Årets belastede renter på lånet utgjør kr ,- Skatt/resultat Betalbar skatt på årets skattemessige resultat utgjør kr ,- og endring i utsatt skatt utgjør kr ,-. Netto skattekostnader utgjør kr ,- Årets overskudd etter skatt blir etter dette kr ,- mot tilsvarende kr ,- for For ytterligere redegjørelser vises til regnskap og balanse med noter. Medeierskap og allianser Nesset Kraft AS har i sine vedtekter bestemt at vi skal inngå samarbeid med andre der dette vil fremme og styrke NKAS`s framtidige eksistens. Å være ett lite lokalt everk har sine mange komplekse utfordringer. Gjennom samarbeid løser man disse utfordringene på en bedre måte samt finner noen fellsnevnere som igjen kan by på store muligheter. Nesset kraft har i dag aksjer i Trønderkraft AS, en innkjøpsorganisasjon hvor vi er likeverdig aksjeeier med 20 andre elverk i Midt-Norge. Her har vi tilgang til gode innkjøpsavtaler med leverandører av de fleste kapitalkrevende vareslag innen vår bransje. Vi eier også en andel i kjedeorganisasjonen El-proffen som vår installasjonsavdeling står tilsluttet. Vi er videre aksjeeier i Energi 1 Kraft AS. Selskapets formål er i første omgang å avregne og omsette energi for eierne mot NordPool. Energi 1 Kraft AS eies av Nordmøre Energi AS, Svorka Energi AS, Sunndal Energi KF, Rauma Energi AS og Nesset Kraft AS. Nesset Næringshage AS ble stiftet i 2004 og her valgte styret i Nesset Kraft AS å gå inn med en aksjepost, noe som flere av bedriftene i Nesset også har gjort. I 2004 kjøpte Nesset Kraft seg inn i bredbåndselskapet SuCom AS. I 2005 økte vi vår aksjeandel fra 10 til 15 %. Etter beslutning om oppkjøp av Canal Digital sitt kabelnett på Sunndalsøra ble aksjekapitalen vedtatt økt. For vår del førte det til økt aksjekjøp med kr samt et ansvarlig lån på kr Økonomien i Sucom er god og det ansvarlige lånet er vedtatt tilbakebetalt gjennom en halvdel av utestående fordring i 2011 og en halvdel i Her er vårt formål fortsatt å bidra til en lokal utbygging av bredbånd i eierkommunene. I mai 2011 ble selskapet LangfjordKraft AS etablert sammen med Hydroplan der Nesset Kraft eier 50% og Hydroplan 50% Hovedformålet med selskapet er å utvikle og drifte småkraftverk i kommunen og regionen. Vi har fått konsesjon på ett, Grytneselva, mens vi fortsatt venter på svar på to andre, Buggeelva og Kvidalselva. NVE har pålagt alle nettselskaper å innføre avanserte måle- og styringssystemer innen 1.januar For å kunne løse dette på en best mulig måte er vi med i en allianse bestående av 12 selskaper, Smart Strøm Nordvest, der målsetting er gjennomføring av kostnadseffektiv fellesanskaffelse av AMS-utstyr og tjenester samt utredning av relaterte driftssamarbeidsmuligheter. Ut over dette er Nesset Kraft medlem i KS-bedrift, DEFO (Distriktenes Energiforening), Energi Norge, og Eidsvåg Næringsforening. Helse miljø og sikkerhet (HMS) Nesset Kraft har alle ansatte tilsluttet Bedriftshelsetjenesten i Nesset/Hjelp24, videre eget arbeidsmiljøutvalg (AMU. Medarbeidersamtaler benyttes som verktøy mellom ledelse og ansatte. Som i tidligere år har alle ansatte fortsatt mulighet til å benytte Låven treningssenter så mye de vil mot å betale en liten egenandel. Det er ikke registrert arbeidsskader gjennom året som har ført til sykefravær. Nesset Kraft står for en drift som ikke er forurensende i det ytre miljøet. Spesialavfall fjernes gjennom avtaler med godkjente bedrifter. Nesset Kraft har forpliktende samarbeidsavtale med ansatte og NAV om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Årlig gjennomføres sikkerhetskurs med gjennomgang av driftsforskrifter for høy- og lavspentarbeider samt kurs i førstehjelp. Som en del av vår HMS-strategi bruker vi datasystem HMS PRO. Dette er et internettbasert system som fungerer som et oppslagsverk, verktøy og informasjonsdatabase om og for NKAS, tilgjengelig for alle innen bedriften. Gjennom fornyet 3-årsavtale i 2009 om sentral drift av servere (ASP-avtale) med Hatteland Solution AS, har vi lagt til rette for at vår datasikkerhet er ivaretatt på en for oss god måte. Formålet med avtalen er å gjøre oss uavhengig av egen It-avdeling. Det tas sikte på og reforhandle denne avtalen i Enøk Det statlige selskap Enova (opprettet i 2002) administrerer fortsatt alt enøkarbeid som tidligere ble gjennomført i elverkene. Fortsatt vil elverkene være inntektskrevere gjennom nettleiesatsene for det arbeid som skal gjøres, men pengene skal overføres det nye selskapet i sin helhet. Avgiften har vært 1,25 øre/kwh (inkl mva) i Likestilling Med unntak for administrasjonen, er NKAS sin virksomhet i hovedsak knyttet opp til mannsdominerte yrker generelt. I vår virksomhet er 4 av de ansatte kvinner, hvorav en er konstituert som tilsynsingeniør, 2 arbeider innen økonomi/regnskap og en innen rengjøring. Styret består av 5 personer hvorav 4 er valgt av eier og 1 av og blant de ansatte. I tillegg er det en observatør også valgt av de ansatte. I styret er det 3 menn og 2 kvinner og kvinnelig observatør. Vår virksomhet er ikke i strid med likestillingsloven. Personale Ved utgangen av året var det tilsatt 26 personer ved NKAS. Inklusiv i disse var det tilsatt 2 personer på lærekontrakt, 1. på drifts- og 1. på installasjonsavdelingen, 1 person i midlertidig hel stilling på nettavdelingen. I tillegg er det 2 som er ute i utdanningspermisjon. Ny daglig leder ble tilsatt i juni og tiltrådte 1 oktober Nestleder ved bedriften var konstituert som daglig leder til oktober. Det totalt sykefraværet i 2011 var på 7,7 % som er en betydelig økning fra 2010 som hadde et samlet sykefravær på 4,4 %. Avdelingsvis fordeling; Installasjon 15,6%, Drift/nett 3,3%, adm/øvrig 1,7%. Fortsatt drift Årets regnskap er framlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret mener at dette gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Framtidig Utvikling Dagens finansielle stilling er tilfredsstillende og inntjeninga er god generelt sett. Enkelte virksomhetsområder leverer bedre enn andre og det er knyttet noen utfordringer til Installasjonsavdelinga som har over tid slitt med lav inntjening og høyt sykefravær. Her vil fokuset være å redusere sykefraværet, trimme rutiner og organisasjonen samt se på alternativer ift fremtidig organisering og utvikling. Å snu trenden og øke inntjening for Installasjon har vår største oppmerksomhet og trenden for januar og februar 2012 viser at vi er på rett vei men vi må anstrenge oss ytterligere i 2012 for å kunne levere iht budsjett og våre målsettinger ellers. Kraftproduksjonen er stabil og selv med lavere priser i 2011 enn i 2010 året sett under ett så ble resultatet bra. Det er siste årene vært varierende overskudd totalt sett for selskapet ble ikke så bra som i 2010, dette skyldes i all hovedsak mildere klima, en reduksjon i volum i omsatt kraft og lavere priser, sviktende inntjening på installasjon samt orkanen Dagmar. I tillegg til disse faktorer ble vi ikke tilgodesett med utjevningstilskudd for Nesset Kraft AS sin virksomhet preges ellers av forvaltningsavtalen selskapet har med Nesset Kommune som gjelder konsesjonskraft. Her er det inngått en 3 årig avtale som strekker seg fra til Avtalen innebærer at det tilbys fastprisavtaler på 1 og 2 år der prisen i utgangspunktet skal være konkurransedyktig og gunstig for kommunens innbyggere. Slik markedet har utviklet seg i vinter hva priser angår så har omtrent 40% av kommunens innbyggere valgt å ikke knytte seg til en slik avtale. For 2011 var det ca 90% som valgte fastpris, nå er den nedi ca 50 %. Dette vil få konsekvenser for volumuttak av konsesjonskraft og dertil synkende inntekter for kommunen. Det har i 2011 vært gjort noen eksterne undersøkelser av selskapet. Den ene som gikk på det psykososiale arbeidsmiljøet viser at vi har noen viktige elementer internt å jobbe videre med i Den andre som var

7 12 ÅRSberetning 2011 ÅRSBERETNING Kundeundersøkelsen ble foretatt av Nor-fakta ga oss mange svar på hvordan selskapet fremstår utad. Her scorer vi gjennomgående over landsnittet, på enkelte områder må vi løfte oss, mens på andre områder ligger selskapets helt i norgestoppen. Vi håper å komme i gang med utbygging av Grytneselva i løpet av 2012, i tillegg så skal det utredes andre muligheter når det gjelder småkraft og eventuell oppgraderinger av eksisterende produksjonsanlegg. Videre vil en omlegging av nettdriften fra dagens isolerte nett til spolejordet nett få en bedre og mer stabil drift i forhold til korte utfall, det installeres nå jordspoler både i Brandhol - og Syltebø trafostasjon. Norge er fra 1 januar 2012 del av ett norsk-svensk elsertifikatmarked som skal bidra til økt produksjon av fornybar kraft. frem til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 26TWh. I 2012 må vi betale for elsertifikater for 3 % Av strømforbruket, i praksis vil dette innebære ca 150 kr for en vanlig husholdning, forutsatt en sertifikatpris på 150,-. Når kvotekurven er på sitt høyeste så må husholdningen betale ca kr 1000,- i AMS og innføring av smarte målere hos alle kunder / innbyggere vil bli ett komplekst prosjekt som vil påvirke hele organisasjonen fra Å sikre egen kompetanse samt knytte til oss samarbeidspartnere vil være hovedfokus i 2012/2013. Selve utrullingen av målere, drift og innsamling av verdier vil først ha fokus i Styret mener forholdene ligger bra til rette for videre utvikling av selskapet fremover. Energibransjen er dog spennende og har mange komplekse utfordringer i seg, dette krever og vil kreve mye av de ansatte, administrasjon og styret i de kommene årene. Samarbeid med våre naboverk og i Energi 1 alliansen vil være nødvendig, en videreføring og utvikling av slike samarbeid vil være av stor betydning. Verdiskapning vil ha fokus i årene som kommer, vi står foran store utbyggingsprosjekter når det gjelder småkraftutbygging samt videre utbygging av fiber/bredbånd og vi Ivar Trælvik (nestleder) Eidsvåg, 10. april 2012 Ola Krogstad (styreleder) må se på andre muligheter som ligger der. I tillegg så er det behov for å oppgradere fasade på administrasjonsbygg, samt se på den helhetlige profilen til selskapet ift hvordan fremstår vi utad. Å bygge et fundament for videre utvikling og fremtidsrettet posisjon vil være en av de store oppgavene som skal løses fremover. Vi ønsker at Nesset Kraft skal være attraktiv arbeidsplass med tanke på å sikre oss den beste kompetansen. Vi ønsker også å være en attraktiv samarbeidspartner og en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet. Disponering av årsresultat for 2011 Gjennom vår målsetting legges det vekt på langsiktig verdiskapning og god finansiell handlefrihet slik at fremtidige investeringer ikke skal gå på bekostning av soliditeten i selskapet. En aksjonærvennlig utbyttepolitikk ligger i bunn og med årets resultatregnskap ønsker styret å tilføre eier et så bra utbytte som mulig ut fra en god og forretningsmessig forsvarlig vurdering sett i lys av den aktivitet som drives. Styret er samtidig forpliktet til å se på videre drift og forestående nyinvesteringer som på en best mulig måte sikrer en framtidig forretningsmessig drift av selskapet. I og med at vi de siste år har operert med en forvaltningsavtale om konsesjonskraften som tilfører kommunen direkte merverdien av kraftsalget, gir dette seg utslag på bunnlinjen ifh til tidligere år. Sett i forhold til budsjett så er resultatet noe under budsjett, og hensyntatt mindre forbruk, lavere priser, konsekvenser som følge av orkanen Dagmar så sier Styret i Nesset Kraft AS seg fornøyd med årets resultat. Årsresultatet er noe under budsjett. Kraftpris, resultat installasjon og orkan Dagmar er hovedårsakene til dette. Styret foreslår følgende disponering: Årets resultat etter skatt... kr ,- Utbytte eier... kr ,- Overført annen egenkapital... kr ,- Anne Grete Klokset (styremedlem) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP Noter Energisalg og overføringsinntekter Mer-/mindreinntekter og KILE Annen driftsinntekt SUM driftsinntekter Energikjøp og overføringskostnader Varekjøp Lønnskostnader m.m Avskrivninger på driftsmidler og immatrielle eiendeler Annen driftskostnad SUM driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter, inkl renter av mindreinntekt Andre finansinntekter Rentekostnader ansvarlig lån Annen rentekostnad Annen finanskostnad (nedskriving av aksjer) Resultat finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Betalbar skatt/ avsetninger evt. Skattekrav Endring utsatt skatt SUM skattekostnad Årsoverskudd OVERFØRINGER/DISPONERINGER Avsatt til utbytte - ordinært Avsatt til annen egenkapital SUM overføringer Ivar Trælvik (nestleder) Eidsvåg, 10. april 2012 Ola Krogstad (styreleder) Anne Grete Klokset (styremedlem) Gudbjørg Frisvoll (styremedlem) Bjørn Nauste (ansattes st.medl) Tom Edvard Meek (daglig leder) Gudbjørg Frisvoll (styremedlem) Bjørn Nauste (ansattes st.medl) Tom Edvard Meek (daglig leder)

8 14 ÅRSberetning 2011 NOTER BALANSE NOTER Eiendeler Noter ANLEGGSMIDLER Immatrielle eiendeler Fallrettigheter Utsatt skattefordel SUM immatrielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger Transportmidler, utstyr og inventar Kraftstasjoner Overføringsanlegg SUM varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i aksjer og andeler samt utlån Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning FORDRINGER Kundefordringer Mindreinntekter inkl renter og KILE Andre fordringer SUM fordringer Grunnfondsbevis SUM investeringer Mest likvide omløpsmidler Bankinnskudd kontanter og lignende Sum mest likvide omløpsmidler SUM omløpsmidler SUM eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital, 150 aksjer à kl , Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen kapital SUM egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån Langsiktig lånegjeld 7, SUM annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter, skattetrekk og feriep Utbytte Annen kortsiktig gjeld inkl neste års avdrag SUM kortsiktig gjeld Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Særreglene for små foretak er i hovedsak benyttet for poster der det er valgadgang. Utsatt skattefordel er imidlertid oppført i balansen. Hovedprinsipp Inntekt resultatføres når den er opptjent som normalt vil være på leveringstidspunktet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekt resultatføres. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler, og andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet. Poster som ikke er vurdert etter hovedreglene: Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Driftsmidlene avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Aksjer Anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Arbeid under utførelse Igangværende prosjekter er vurdert etter prinsippet om løpende avregning. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Pensjoner Selskapet er tilsluttet ordningen om avtalefestet pensjon ( AFP ). Årets premie inklusiv arbeidsgiveravgift er klassifisert som lønnskostnad. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført. Årets pensjonspremie behandlet som periodens pensjonskostnad. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er vist etter den indirekte metoden. SUM gjeld SUM gjeld og egenkapital

9 16 NOTER 2011 NOTER NOTE 2. Varer Note 4. Varige driftsmidler (tall i 1000 kroner) Lager installasjonsavdeling Lager driftsavdeling Sum varelager Note 3. Lønnskostn., ant. ansatte, godtgj., lån til ansatte m.m Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Øvrige lønnsrelaterte kostnader og refusjoner Aktiverte lønnskostander Sum Fallrettighet Bygninger Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.l. Transportmidler Kraftstasjon Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler til ansk.kost Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført vedi pr Årets avskrivninger Avskrivningstid 60 år 50 år 20 år 3-8 år 8-12 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Antall årsverk 22,37 19,95 Ytelser til ledende personer Konst. daglig leder Styre Lønn Annen godtgjørelse Kostnader til pensjonsordning Tallene omfatter godtgjørelse til konstituert daglig leder samt ny daglig leder inkl avregnet lønnsbonus med kr ,- samt vaktgodtgjørelse med kr ,-. Selskapet har obligatorisk pensjonsordning (kollektiv pensjonsforsikring) som omfatter alle ansatte. Ordningen er i samsvar med de gjeldende lovkrav til slike ordninger. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr ,-. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr ,-. Damanlegg Fjernstyringsanlegg Lavspent nett Høgspent nett Nettstasjoner Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler til ansk.kost Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført vedi pr Totalt Årets avskrivninger Avskrivningstid 50 år 10 år 35 år 35 år 25 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

10 18 NOTER 2011 NOTER NOTE 5. Investering i aksjer Note 10. Skatt Anskaffelseskost Balanseført verdi Antall Eierandel Trønderkraft AS ,55 % Energi 1 AS ,00 % El-proffen AS ,57 % SuCom AS ,00 % Langfjordkraft AS ,00 % Nesset Næringshage ,25 % Sum OMLØPSMIDLER Grunnfondsbevis Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring i utsatt skatt Årets totale skattekostnad Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik : Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Sum grunnlag for betalbar skatt NOTE 6. Fordringer med forfall senere enn ett år Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen Lån SuCom AS Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: NOTE 7. Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt : Gjeld til kredittinstitusjoner Ansvarlig lån Nesset kommune Neste års avdrag på langsiktig gjeld utgjør kr ,- og er klassifisert som kortsiktig gjeld og medtatt under posten annen kortsiktig gjeld. NOTE 8. Pantstillelser og garantier m.v Gjeld som er sikret ved pant o.l. Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld: Meisal Kraftstasjon Sum Selskapet har for handel med strøm på den nordiske kraftsbørsen NordPool stilt sikkerhet i form av pant i Gnr 44./Bnr 6 Meisal Kraftstasjon stor kr ,-. NOTE 9. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen er pr kr ,- fordelt på 150 aksjer à kr ,-. Alle aksjene gir samme stemmerett. Eierstruktur Selskapets aksjonær pr er: Antall aksjer Eierandel Stemme-andel Nesset kommune % 100% Endring Forskjeller som utlignes : Anleggsmidler Omløpsmidler Andre forskjeller Sum Utsatt skattefordel 28 % NOTE 11. Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital ÅRETS ENDRING I EGENKAPITAL Årsresultat (etter avsatt utbytte) Egenkapital NOTE 12. Bundne midler Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne skattetrekkmidler kr ,-.

11 20 NOTER 2011 KONTANTSTRØMANALYSE NOTE 13. Mer-/ mindreinntekt - resultat av monopolvirksomhet Driftsinntekter og driftskostnader ( NOK 1 000,-) DRIFTSINNTEKTER Andre salgsinntekter Overføringsinntekter Årets mindreinntekt inkl. KILE (fjorårets merinntekt) SUM DRIFTSINNTEKTER KONTANTSTRØMANALYSE Likviditetsbeholdning 1. januar Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Årets resultat før skattekostnader Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra driften (A) DRIFTSKOSTNADER Overføringstjenester Tapsenergi Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Andel felleskostnader DRIFTSRESULTAT ETTER ANDEL FELLESKOSTNADER Anleggsmidler pr 1.1 Anleggsmidler distribusjonsnett Andel anleggsmidler i fellesvirksomhet Sum anleggsmidler Anleggsmidler pr Anleggsmidler distribusjonsnett Andel anleggsmidler i fellesvirksomhet Sum anleggsmidler GJENNOMSNITTLIG ARBEIDSKAPITAL Netto arbeidskapital (1% påslag) Sum avkastningsgrunnlag Reell avkastning av investert kapital 26,65 % 36,72 % Avkastning etter andel felleskostnad 0,99 % 8,53 % Beregning av årets mer-/mindreinntekt Årets faktiske inntekt av overføringstjenester Nettkostnader i overliggende nett Eiendomsskatt av nett Netto inntekt Endring som følge av faktisk KILE Avvik avskrivninger Avvik avkastning Tillatt initiell inntekt (inntektsramme) Årets mer-/mindreinntekt Korreksjon for avvik mindreinntekt tidligere år Årets mer-/mindreinntekt i resultatregnskapet Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger til køp av varige driftsmidler Investert i aksjer Netto kontantstrøm fra invest.aktiviteter (B) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbytte utbetalt i året Nedbetalt langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finans.aktiviteter (C) Netto endringer i likvider (A+B+C) Likviditetsbeholdning 31. desember Spesifikasjon av likviditetsbeholdning pr. 31. desember Kontantbeholdning Innestående på driftskonti i NOK og EURDriftskonti Skattetrekkskonto Sum

12 22 ÅRSberetning 2011 ÅRSBERETNING Orkanen Dagmar kom inn over oss på kvelden 1. juledag og herjet utover natten. Med kraftig vind og lite tæle i jorda gjorde den stor skade på linjenettet, både sentral- og lokalnett, med påfølgende store utfall av forsyningen. Massivt trefall og knekte stolper forårsaket nærmest unntaktstilstander og utløste svært krevende situasjoner for mannskapene i Nesset Kraft.

13 24 ÅRSberetning 2011 REVISJONSBERETNING Revisjonsberetning 2011

14 26 REVISJONSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING Revisjonsberetning 2011 Krafttilgang 2011 Krafttilgang inn i eget område er i 2011 fremskaffet gjennom kjøp av konsesjonskraft og kraft i spot og terminmarkedet, samt gjennom egenproduksjon i Meisal. Fysisk tilgang inn i eget forsyningsområde: ,232 MWh Som er framskaffet på følgende vis: Egenproduksjon Meisal, ekskl. egetforbruk i stasjonen: ,078 MWh Ekstern kjøp, konsesjonskraft, ref. Brandhol: ,500 MWh Ekstern kjøp kraft, ref. Syltebø 244,239 MWh Fra Statkraft Aura til gratiskraftkunder og egne kunder Eikesdal samt Aursjøen 1 732,583 MWh Fremmedprodusert Heina kraft 8 809,832 MWh Sum fysisk tilgang inn i vårt forsyningsområde ,232 MWh Kraftlevering nettkunder 2011 All kraft i vårt forsyningsområde går til såkalt alminnelig forsyning. I området er det ingen større kraftkrevende industrienheter. Totalt er det overført og levert : ,9 MWh som fordeler seg slik: Husholdning, hytter og fritidshus: ,1 MWh Næringsliv, industri etc.: ,8 MWh Gratiskraft ref. Meisal 75,9 MWh Gratiskraft ref. Eikesdal 963,1 MWh Sum energi levert ,9 MWh Beregnet tap i NKAS sitt nett 3 075,3 MWh eller 6,76 % Energi tilgang eget nett 45496,2 MWh Nettap 3075,3 MWh Levert nettkunder 42420,9 MWh Fremmedleveranser, inkl. gratiskraft fra Aura 2426,2 MWh Netto levert egne kunder Nesset Kraft AS 39994,7 MWh Kraft levert Eikesdal ref Finset 1 724,560 MWh Hvorav gratiskraft ref Finset 1331,7 MWh Annet forbruk ref Finnset 392,9 MWh

15 KRAFTUTTRYKK Kraftenheter: EFFEKT måles i watt (W) Effekten er lik produktet av spenning og strøm Effekt= strøm x spenning SPENNING måles i volt (V) og kan beskrives som elektrisk trykk STRØM måles i ampere (A) Som er et mål for den mengde elektrisitet som strømmer gjennom ledningen. V = volt (spenning) kv = kilovolt (1000 volt) A = ampere (strøm) W = Watt (effekt) kw = kilowatt (1000 watt) kwh = kilowattime (energi) MW = megawatt (1000 kw) MWh = megawattime (1000 kwh) GW = gigawatt (1000 MW) GWh = gigawattime ( 1 mill kwh) TW = terawatt ( kw) TWh = terrawattime ( 1 mrd kwh Nettnivå Distribusjonsnett Eller fordelingsnett. Nett for fordeling av kraft helt fram til forbruker. Høyspentnett opptil 22 kv og lavspentnett 230 til 400 V. Regionalnett Eller hovedfordelingsnett. Nett som har betydning for større områder. For eksempel deler av ett eller flere fylker vanligvis 66 og 132 kv spenning. Sentralnett Hoveddelen av kraftledningsnettet med de høyeste spenningene, (420, 300 eller 132 kv) inngår i et system med felles avregning av transporttjenester. Dette er ledninger og stasjoner som har betydning for en hel region, flere regioner eller hele landet Eidsvåg Telefon Telefax E-post: Internett: Produksjon: MediaHuset AS, ,

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer