NVHs handlingsplan 2010 Status ved årets slutt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVHs handlingsplan 2010 Status ved årets slutt."

Transkript

1 NVHs handlingsplan 2010 Status ved årets slutt. Status over handlingsplanens 103 tiltak pr. 31. desember 2010 v./ Adm.dir. Oppsummering: Pr. 31.desember 2010 var - 72% av handlingsplanens tiltak i rute, - 17% var litt forsinket. - 11% av de planlagte tiltak var ikke satt i gang.

2 1. UTDANNING: KDs sektormål: Norges veterinærhøgskole skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap Virksomhetsmål 1.1: Norges veterinærhøgskole skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. 1. Rektor skal vedta endringer på differensieringsåret på kort sikt etter råd fra arbeidsgruppe og SU. Dette implementeres så raskt det praktisk er gjennomførbart. 2. Forslag til revisjon av studieplan sendes på høring i organisasjonen og det tas en beslutning av Styret (innen april 2010) om hva og når det skal gjennomføres. 3. NVH skal, sammen med DNV og andre aktører, invitere til seminar som en start på arbeidet med læringsutbytte, og starte det praktiske arbeidet med kvalifikasjonsrammeverk i tilslutning til vedtaket om revisjon av studieplanen veterinær. 4. Initiere et samarbeid med UMB om en felles mastergrad innen akvamedisin. 5. Forberede et fremtidig forskningsår på veterinærstudiet og foreslå dette for KD. 6. Nedsette en arbeidsgruppe som fremmer et forslag til ledelsen om incentiver i undervisning og forskning innen juni Beslutte om dyrepleierstudiet skal bli et bachelorstudium og evt. angi en (tids-)plan for dette. 2

3 Virksomhetsmål 1.2: Norges veterinærhøgskole skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. 1. Starte arbeidet med å implementere It`s learning høsten 2010 av IT avdeling ved å overføre data fra Hippocampus til It`s learning, samt lage kobling til FS. 2. Implementere SU sitt forslag til kriterier for å bestå klinikkperioder fom. jan Innføre Felles Studentsystem (FS). 4. Instituttene skal utarbeide et forslag til plan for hvordan de skal klare å håndtere 70 studenter i klinikken innenfor nåværende studieplan innen 1. mars

4 Virksomhetsmål 1.3: NVH skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. 1. Utforme en ny internasjonal strategi for NVH i samarbeid med IU & instituttene. 2. Fortsette søknadsprosessen for å skaffe NVH den amerikanske AMVA akkreditering. 3. Inngå 1 til 2 relevante bilaterale utvekslingsavtaler med gode skoler som tilbyr undervisning på engelsk. 4. Tildel hver avtale eller avtalegruppe en akademisk kontaktperson som skal ha noe av ansvaret for samarbeid. 5. Publisere mer info om resultater av arbeid med utdanningsprogrammer, prosjekter og nettverk internt på NVH for eksempel på Synapse. 6. Delta på internasjonale arenaer vedrørende dyrepleierstudiet og gjennomføre PEPAS-prosjektet etter planen. Implementere ny klinisk eksamensform våren SportFaMed må stille med dyrepleierpersonalressurser våren

5 Virksomhetsmål 1.4 (egendefinert): NVH skal ha et bredt etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet innenfor sine fagområder. 1. Synliggjøring av inntekt til instituttet/øremerking av inntekter fra kursdrift. 2. Arbeide for helhetlig tenkning rundt etterutdannings-virksomheten ved NVH, herunder gjennomgå kursporteføljen, samt arbeidsavtaler. 3. Opparbeide gode rutiner for samarbeid innad på NVH ift. kursavholdelser knyttet til etter- og videreutdanning. 4. Innføre it's learning på kursportefølgen til Mattilsynet i første omgang. 5. Holde kurs på NVH i it's learning. 6. Avholde workshops om systemet på NVH for rekruttering av diplomatkandidater. 7. Stimulere henvisninger ved å invitere henvisende veterinær på gratiskurs i samarbeid med fagmiljøet. 5

6 2. FORSKNING KDs sektormål: Norges veterinærhøgskole skal oppnå resultater av høg internasjonal kvalitet i forskning og faglig utviklingsarbeid. Virksomhetsmål 2.1: NVH skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. 1. NVH skal vurdere å behovsprøve tildeling av det fjerde stipendiatåret finansiert av NVH. 2. NVH skal tilsette i alle ledige stipendiatstillinger og gjennomgå rekrutteringspolitikken. 3. NVH skal ha fokus på veilederrollen og gjennomføringstid gjennom blant annet å arrangere veilederseminarer. 4. Innføre nytt system for oppfølging/rapportering av progresjon i forskerutdanningen (FSdoktorgradsmodul). 5. Påbegynne arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket, inkl. PhD. 6

7 Virksomhetsmål 2.2: NVH har et særskilt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning på sitt fagområde, og skal konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. 1. NVH skal søke å delta i fora der nasjonale og internasjonale forskningsstrategier utformes. 2. NVH skal stimulere til at våre forskere deltar i konsortier som utarbeider EUsøknader gjennom informasjon om utlysninger, tildeling av prosjektetableringsstøtte og administrativ støtte. 3. NVH skal ha fokus på kvalitet i forskningen og prioritere de beste forskergruppene ved tildeling av interne midler. 4. NVH skal arbeide videre med å etablere forskergrupper innenfor kategoriene. etablerte grupper, utviklingsgrupper og nye satsninger, i tillegg til å vurdere enkelte "elitesatsinger". 5. Utvikling av forskningsledelseskompetanse vil være en nødvendig del av arbeidet med å etablere tydeligere forskergrupper. 6. Instituttene må i sitt forskningsstrategiske arbeid vise vilje til å prioritere forskningsvirksomhet. 7. Ta i bruk arbeidsplaner for alle. 8. Lage en handlingsplan for å øke publiseringsaktiviteten. 7

8 3. FORMIDLING OG INNOVASJON KDs sektormål: NVH skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig uviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskaping basert på disse resultatene. NVH skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan ta del i samfunnsdebatten. Virksomhetsmål 3.1: NVH skal gjennom formidling og deltakelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra forskning og utviklingsarbeid. 1. NVH skal delta aktivt under Forskningsdagene NVH skal avholde en medietrening for ledergruppen. 3. NVH skal avholde to forskningsformidlingskurs for en gruppe på ca 10 forskere. 4. NVH skal formidle informasjon om avlagte doktorgrader på norsk og engelsk på veths.no/nvh.no og i forhold til media. 5. NVH skal etablere sentrale prosedyrer på engelsk. 6. NVH skal publisere 20 saker på forskning.no i løpet av året. 7. NVH skal avholde Åpne Dager på Adamstua. 8. NVH skal i 2010 arrangere sitt 75-års jubileum. 9. NVH skal ha høy aktivitet mht. info om flytteprosessen, både eksternt og internt. 10. NVH skal utvikle sin web-side. 8

9 Virksomhetsmål 3.2: NVH skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskapning. 1. Utarbeide og forankre interne retningslinjer for bidrag til innovasjon og formidling. 2. Sette av og tildele incentiver for innovasjonsaktivitet. 3. Innmelding og håndtering av forskningsresultater med kommersielt potensial innarbeides i prosjektleders ansvarsområder. 4. Gjennomføre oppsøkende virksomhet v. Kontor for næringsutvikling (NVHs TTO). 9

10 Virksomhetsmål 3.3 (egendefinert): NVH skal tilby klinikk- og laboratorietjenester på et høyt faglig nivå. NVH skal ha forsøksfasiliteter som grunnlag for formidling av etisk og faglig forsvarlig bruk av dyr i forskning og undervisning. 1. NVH skal planlegge, kostnadsberegne og eventuelt igangsette nødvendig ombygging av Fellesakvariet. 2. NVH skal sende inn søknad om ISO akkreditering i 2010 (sentrallaboratoriet). 3. NVH skal oppnå godkjenning for opplæring av spesialistkandidater til ECVCP. 4. Videreutvikle den diagnostiske lab.aktiviteten med sikte på å øke prøvetilgangen og i ennå større grad å tilpasse tjenestene til kundenes ønsker og behov. 5. Ny fjøsinnredning i bygning 13. (ProdMed) 6. Gjennomføre ombygging av atrium. (SportFaMed). 7. NVH skal bruke resultatene fra Hospitalrapporten til å gjennomgå organisasjon, ledelse og økonomi. 10

11 4. PERSONAL & ØKONOMIFORVALTNING KDs sektormål: Norges veterinærhøgskole skal organisere og drive sin virksomhet på en slik måte at samfunnsoppdraget blir best mulig ivaretatt innenfor rammen av disponible ressurser. Virksomhetsmål 4.1: NVH skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene. 1. Erfaringsseminar gammelt/nytt styre, samt oppstartsseminar nytt styre. 2. NVH skal dedikere ekstraressurser til planleggingen av sammenslåingen med UMB, og søke ekstra midler fra KD. 3. NVH skal forberede organisatorisk sammenslåing med UMB i nært samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene, samt holde info.møter hver 14. dag. 4. NVH skal gjennomføre opplæring av nyvalgte seksjonsledere. 5. NVH skal utarbeide og implementere introduksjonsprogram for nytilsatte. 6. NVH skal følge opp prosessen for tilpassing til den langsiktige budsjettrammen, herunder foreta nødvendige omprioriteringer til strategisk viktige områder. 7. NVH skal foreta en totalgjennomgang av høyskolens administrasjon med henblikk på effektivisering og samarbeid med UMB. 8. Avhjelpe arkivet gjennom bistand med ressurser. 11

12 Virksomhetsmål 4.2: NVH skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. 1. Loggføring av aktiviteter i alle avdelinger/enheter knyttet til oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen. 2. Administrasjonen skal bistå med rådgivning og nødvendig kompetanse knyttet til oppfølgingen av arbeidsmiljøundersøkelsen. 3. NVH skal starte et forprosjekt for kompetanseutvikling for Teknisk personale. 4. Administrasjoenn skal aktivt veilede om de tiltak handlingsplanen for likestilling inneholder. 5. NVH skal gjennomføre jevnlig informasjonsutveksling med UMB på personalområdet, samt samkjøre utviklingen av strategier innenfor samme område. 12

13 Virksomhetsmål 4.3: NVH skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens strategiske prioriteringer. 1. NVH skal gjennomføre en evaluering/analyse av kvaliteten på økonomiforvaltningen ved NVH. 2. NVH skal oppdatere alle rutinebeskrivelser hvor det har vært endringer i aktivitetene/prosessene. 3. NVH skal gjennomføre en evaluering av av etterlevelsen av mva-regelverket, samt etablere skriftlige rutiner på området. 4. NVH skal gjennomføre testing av kontrollaktiviteter i tråd med kontrollprogram, samt vurdere etableringen av en internrevisjon. 5. NVH skal følge opp handlingsplanen overfor Riksrevisjonen og KD, samt rapportere fremdrift til NVHs styrende organer. 13

14 Nytt virksomhetsmål 4.4: NVH skal bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid ( SAK ). 1. Innleie av ekstern prosjektleder til å følge opp prosessen. 2. Gjennomføre omfattende informasjonsarbeid (allmøter etc.), samt involvering av ansatte i beslutningsprosessen. 3. NVH skal etablere samarbeid med biomedisinske miljøer på MedFak (UiO), i Stavanger og Tromsø. Virksomhetsmål 4.5 (egendefinert): NVH skal gjennom et systematisk arbeid: fremme et godt arbeidsmiljø og god sikkerhet for ansatte og studenter forebygge helseskade hos ansatte og studenter verne det ytre miljø mot forurensning og sikre en god behandling av avfall 1. Utforme intern informasjon om viktige sikkerhetsspørsmål på engelsk. 14

15 Virksomhetsmål 4.6 (egendefinert): NVH skal ha god smittehygiene og tilfredsstillende rutiner for å redusere risikoen for smittespredning. NVH skal sikre at studenter og ansatte har god forståelse for gode ferdigheter og høy kompetanse knyttet til smittehygiene. 1. Regelmessig oppfølging og evaluering av interne planer og retningslinjer for hygiene og smitteforebygging. 2. Bygge kompetanse hos studenter og ansatte gjennom foredrag og praktisk opplæring, samt foreta en gjennomgang av rutiner og holdninger. 3. Ombygging av mikrolab i bygg Skille persontrafikk og dyretrafikk i stallgata langs bygning Følge rutiner for å hindre overføring av H1N1-virus til grisebesetninger. 15

16 Virksomhetsmål 4.7 (egendefinert): NVH skal aktivt bruke data- og informasjonsteknologi i hele virksomhetsområdet. 1. Utvide datalagingssystemet med et nytt system (SAN), og utvide og oppgradere backupsystemet til å håndtere lagringsøkningen. 2. Datanettverket i Oslo må effektiviseres og automatiseres. Nytt nettverk rundt backup og lagringssystemet (punkt 1). Utvide linjekapasiteten mellom bygg (Adamstuen) og utvide bredbåndskapasiteten til Sandes (SSF). 3. Oppgradering av e-postsystemet (maskinvare og programvare). 4. Vedlikeholde og videreutvikle driftsrutiner for rask gjenoppretting av kommunikasjonssystemene etter ulykke. 5. Innføring av Windows 7 på klientsiden ved å oppgradere eksisterende maskinpark, og gå kun til innkjøp av PCer som leveres med Windows Innkjøp av såkalte "Blades" og harddiskhyller, dvs. at flere fysiske servere virtualiseres inn i større serverenheter. Vil sikre høyere oppetid på IT-tjenestene, samt energigevinst i form av lavere strømforbruk. 7. Grønn IT etableres for å spare miljø og redusere kostnader. 8. Fjernkontorløsning etableres for å sikre NVH-ansatte full tilgang til filområder og andre interne IT-tjenester uansett hvor i verden man befinner seg. 9. Ny brannmursteknologi innføres med henblikk på å redusere kostnader, sikre høyere oppetid og bedre administrasjon. 16

17 Virksomhetsmål 4.8 (egendefinert): NVH skal ha moderne og hensiktsmessige bygninger og anlegg for virksomheten. NVH skal drive på en miljøvennlig måte. 1. Implementering av brannvern ved NVH og kontroll og merking av brannvernsutstyr. 2. Generell oppfølgning og kontroll av bygningsmassen. God planlegging av vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter. 3. Redusere forbruket av strøm og olje, jfr. tiltak i Grønn stat. 4. Vurdere fastpris på deler av forbruket av strøm. 5. Gjennomføre vedlikeholdsplan med særlig fokus på reduserte fremtidige kostnader. 6. Gjennomgang av nedetider på ventilasjon og oppvarming. 7. Stille sterke energikrav ved kjøp av elektriske maskiner og utstyr. 8. Informere og merke alle våre avfallsfraksjoner. I tillegg vil vi vurdere flere avfallsfraksjoner. 9. Utarbeide fremdriftsplan for hvert av bygge- og vedlikeholdsprosjektene og følge denne jevnlig opp. 17

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Kvalitetsrapport 2010 Plan 2011 OM FAKULTETSRAPPORT og -PLAN I fakultetsrapport og -plan oppsummerer dekanen sentrale utfordringer og tiltak. Vurderinger om studieprogrammene

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Det innkalles til styremøte 14.12.2012 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230.

Det innkalles til styremøte 14.12.2012 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Styremedlemmer Oslo, INNKALLING TIL STYREMØTE 14.12.2012 Det innkalles til styremøte 14.12.2012 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Innkallingsbrev

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer

Årsplan 2014. Administrasjonen. Universitetet i Tromsø

Årsplan 2014. Administrasjonen. Universitetet i Tromsø Årsplan 2014 Administrasjonen Universitetet i Tromsø Innledning Mål med Administrasjonens årsplan er å skape en helhetlig plan for arbeidet i Administrasjonen, og at denne blir et styringsverktøy for universitetsdirektørens

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Mulig fakultetsorganisering av UMB

Mulig fakultetsorganisering av UMB Utkast 06.05.10 ÅAa/RH Mulig fakultetsorganisering av UMB Rapport fra prosjektgruppa som har utredet organisering av UMB i det nye universitetet som skal etableres på Ås Mai 2010 Universitetet for miljø-

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2012 samlet sett vært preget

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer