Rutinebeskrivelse for Kompetanseportalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutinebeskrivelse for Kompetanseportalen"

Transkript

1 Rutinebeskrivelse for Kompetanseportalen Versjon

2 Innledning For å sikre at Helse Vest forblir en fremtidsrettet kompetanseorganisasjon peker virksomhetsstrategien (Helse 2020) på at foretakene i Helse Vest: skal forbli attraktive, lærende og utviklende arbeidsplasser med krevende oppgaver skal bruke nye metoder og teknologi basert på beste kunnskap skal satse på forskning, utdanning og fagutvikling for å sikre god pasientbehandling skal styrke sitt omdømme gjennom kloke valg 2

3 Kompetanseportalen i Helse Vest Kompetanseprosessen skal trekke en rød tråd fra strategiplaner på det regionale nivå i foretaksgruppen, og ned til det praktiske utviklingsarbeidet som skjer i den enkelte avdeling. Figuren under viser de ulike delprosessene. Rammene for å registrere og vurdere kompetanse blir lagt som en del av de overordnede planprosessene. For den enkelte nedfelles dette som et sett med roller/funksjoner som de skal dekke, og med utgangspunkt i disse kan man ha en meningsfylt diskusjon rundt behovet for å utvikle kompetanse. Kompetanseportalen henter og avgir informasjon til andre IT-systemer. Hensikten med dette er at informasjon bare skal registreres en gang og deretter gjenbrukes av andre systemer. Samspill kompetanse / Planprosesser Virksomhets-/ kompetanseplaner Personalpolitikk / -strategi Planlegge medarbeider- Leder oppdaterer samtaler oppgaver, jobbkrav og og innkalle opplæringsplaner Planlegge medarbeidere Leder oppdaterer medarbeidersamtaler til Oppgaver, jobbkrav og og innkalle opplæringsplaner medarbeidere til samtale Gjennomføre samtale og Ledere vurderer konsekvensene godkjenning av overordnet strategi av profil Medarbeider- / Selvevaluering Ledere vurderer konsekvensene av overordnet strategi Gjennomføre samtale / godkjenning av profil Strategi / budsjett Løpende endringer i organisasjonen som påvirker ressurssitasjonen endringer i Følge opp og Løpende organisasjonen som påvirker evaluere tiltak ressurssitasjonen (oppfølgingssamtale) Avtale tiltak og utvikling (Individuelle) Avtale tiltak / utvikling (Individuelle) Kvalitetssikring av tilgjengelig kompetanse Følge opp og evaluere tiltak (oppfølgingssamtale) 3

4 All informasjon i Kompetanseportalen er tilgjengelig for medarbeideren selv og nærmeste leder. Fag/opplæringsansvarlig kan få delegert tilgang til enkelte funksjoner i Kompetanseportalen. Skjema til forberedelse av medarbeidersamtalen og avtalte utviklingstiltak er kun tilgjengelig for medarbeideren selv og nærmeste leder. Rapporter og andre uttrekk til bruk i strategi- og planprosesser kan bare hentes ut på et aggregert nivå. 4

5 Prosesser i Kompetanseportalen For medarbeidere og ledere 5

6 Tilgang til data Skjema under gir oversikt over hvilke data som er tilgjengelig for medarbeider, leder og opplæringsansvarlig i Kompetanseportalen. Egne data Se ansatte Medarbeider Leder Opplæringsansvarlig Rapporter X X Redigere roller/funksjoner X X Redigere kompetanseplaner X X Angi opplæringsansvarlig X X X Innlogging/passord For å få tilgang til Kompetanseportalen må du være ansatt i Helse Vest. Den dagen du blir ansatt vil du få en e-post med brukernavn, passord og nettadressen du skal gå til for å logge deg inn. Kompetanseportalen skal innføres gradvis i Helse Vest. De som allerede er ansatt i Helse Vest vil få en e-post med passord på det tidspunkt deres avdeling får tilgang. Ved første gangs innlogging gjøres følgende: 1. Passordet du mottok per e-post skal endres ved første pålogging. Ta vare på det nye passordet, fordi det gamle nå blir ugyldig. Dersom du glemmer passordet ditt kan du alltid bestille nytt ved å gå til portalen og klikke på glemt passord. 2. Bekreft at du står oppført med riktig leder (se bildet under). Dersom din leder ikke er oppført, eller det står en annen person der, klikker du på Velg leder for å søke opp riktig person. Merk at det er den personen som du skal gjennomføre medarbeidersamtale med som skal føres opp som din leder. 6

7 Noen viktige opplysninger før du begynner Alle felt merket med * må fylles ut før du kan lagre/legge til opplysninger. Du blir automatisk logget ut av Kompetanseportalen hvis det ikke er gjort registreringer i løpet av 60 minutter. Felles skjermbilder [Noen ting ser likt ut for medarbeider og leder] Både medarbeider og leder ser alle skjermbildene som ligger under min info. Leder ser i tillegg tre andre hovedmenypunkt: Mine medarbeidere, admin og rapporter. 7

8 Sammendrag av data Sammendrag av data er en systematisk presentasjon av all informasjon som er tilgjengelig om den enkelte medarbeider. Opplysningene er også tilgjengelig for leder. Klikk for hjelpetekster Når medarbeider har fylt ut opplysninger kan de trykke Marker som ferdig og send melding. Leder vil da få melding om dette. Ved å holde musepekeren over understrekte overskrifter kan du få informasjon om sist endret av. 8

9 CV Alle medarbeidere skal legge inn sin CV i Kompetanseportalen. Nærmeste leder vil få en systematisk og oversiktlig fremstilling av sine medarbeidere. Informasjonen kan også brukes på organisasjonsnivå til for eksempel å søke opp spesiell kompetanse til intern rekruttering, til prosjekter og til rapporter til myndigheter. Det er medarbeider selv som bestemmer hvilke opplysninger de vil legge inn i Kompetanseportalen, men det er viktig at opplysninger som er direkte relevant for nåværende arbeidssituasjon skal registreres. Underkategorier Opplysninger som hentes fra andre systemer Personalopplysninger (navn, adresse, osv.) blir for en stor del hentet fra personalsystemet. For nyansatte vil de opplysninger de har lagt inn i rekrutteringsportalen (WebCruiter) bli overført til CV. Alle kurs gjennomført via Læringsportalen vil bli overført til Kurs under CV i Kompetanseportalen. 9

10 Jobbeskrivelsen Jobbeskrivelsen er en klargjøring fra leder til medarbeider om innholdet i jobben. All investering i kompetanseutvikling bør stå i forhold til de oppgaver som medarbeideren er satt til å utføre. Jobbeskrivelsen kan og bør oppdateres minst årlig i tråd med de endringer som har vært i siste periode. Det naturlige tidspunktet for å oppdatere beskrivelsen er som en del av forberedelsen til en medarbeidersamtale eller umiddelbart etter at samtalen er gjennomført. Jobbeskrivelsen består av fem ulike felter: Formålet med jobben Hensikten med dette feltet er å sette jobben inn i en større sammenheng i organisasjonen. Viktigste oppgaver og ansvar Her definerer man de oppgaver og ansvarsområder som er mest sentrale i inneværende periode. Det er viktig å tenke på dette som et "levende" dokument. Viktigste relasjoner Her skal det fremgå hvilke interne og eksterne personer og miljøer medarbeideren må eller bør samarbeide med for å utføre sine oppgaver. Andre opplysninger Feltet brukes til å notere andre opplysninger som er interessante for jobbutførelsen. Dette kan for eksempel være spesielle behov for fysisk tilrettelegging eller tilpasninger i forhold til livsfase. Roller/funksjoner (se beskrivelse neste pkt.) 10

11 Roller/funksjoner Som en del av jobbeskrivelsen er det leders ansvar å identifisere et begrenset antall roller/funksjoner som er spesielt viktig å ha dekket i avdelingen. Ut fra denne listen tildeler leder sine medarbeidere de roller/funksjoner hver enkelt skal dekke og fastsetter hvilke nivå medarbeider skal beherske rollen/funksjonen (fra nivå1-3). Hensikten med en slik prioritering er å tydeliggjøre de mest sentrale områdene for medarbeider. Dette kan være et utgangspunkt for å diskutere individuelle utviklingstiltak. Medarbeider evaluerer seg i forhold til de tildelte roller og det nivå leder har satt. Roller/funksjoner er delt i to underområder: De som skal overføres til ressursplanlegging (GAT) og som vil være til hjelp ved dag-til-dag-styring for å sikre riktig kompetansesammensetning i teamet/avdelingen. Andre roller/funksjoner det er vesentlig å ha kompetanse på i avdelingen, men som ikke trengs i forhold til den daglige drift (eks. veiledningskompetanse). Her viser de roller/funksjoner og det nivå leder har tildelt medarbeider. Medarbeider evaluerer seg i forhold til dette. 11

12 Kompetanseplaner Kompetanseplaner inneholder krav og sjekklister for grupper av medarbeidere. Disse kan utarbeides både på overordnet og lokalt nivå, og er et verktøy for å strukturere utviklingen til grupper av medarbeidere. Planen består av en innledende beskrivelse samt mulighet for å legge inn lister med sjekkpunkter for å gjennomføre en vurdering på individnivå i forhold til kompetanse. Det er medarbeider selv som foretar vurderingen i forhold til sjekkpunktene i kompetanseplanen. Hver medarbeider kan tildeles flere planer. Vurderingene kan være med å danne grunnlaget for individuelle utviklingstiltak. Planer kan enten legges inn sentralt eller av medarbeiderens nærmeste leder. Samme plan kan tildeles flere medarbeidere. Til enhver kompetanseplan følger en beskrivelse av planen som inneholder følgende områder: Her kan du velge å se alle uinnfridde krav eller den enkelte plan leder har tildelt medarbeider. I en ny plan vil alle sjekkpunkter være avkrysset med nei. Når medarbeider har fått opplæring og kan gjennomføre endres til ja. 12

13 Ved å gå inn på den enkelte plan kan medarbeider få frem en beskrivelse av planen. 13

14 Medarbeidersamtalen Hvorfor medarbeidersamtale? Medarbeidersamtaler er et viktig virkemiddel for å planlegge, fordele og ta ansvar for oppgaver på en hensiktsmessig måte. Hensikten med medarbeidersamtalen er: For foretaket: Et virkemiddel for å sette organisasjonens mål på dagsorden og ivareta foretakets strategier og arbeidsgiveransvar. For lederen. Et redskap for å diskutere og forankre oppgaver og prioriteringer. Mulighet til å få tilbakemelding på sin lederkompetanse. For medarbeideren. Gi rom for medvirkning gjennom å få tilbakemelding på egne prestasjoner og gi tilbakemelding på egen arbeidssituasjon. Ansvar Alle medarbeidere skal ha én ansvarlig leder. Det er denne lederen som har ansvaret for at medarbeideren blir fulgt opp. Dersom medarbeideren har flere arbeidsforhold skal ansvarlig leder, i forståelse med medarbeider, sørge for å at alle relevante parter blir involvert. Lederen skal: gjennomgå det som ble diskutert og oppsummert etter forrige samtale. sørge for at medarbeiderens jobbeskrivelse er oppdatert. vurdere medarbeiderens kompetanse og prestasjoner og reflektere rundt nødvendig utvikling. godkjenne alle opplysninger som blir registrert i medarbeideres profil. Medarbeideren skal: gjøre seg kjent med sin egen jobbeskrivelse gjennomgå Forberedelse til medarbeidersamtale og vurdere egne prestasjoner og utviklingsbehov opp mot jobbkravene (se bilde) skrive referat fra samtalen dokumentere avtalte utviklingstiltak 14

15 Dokumentasjon av samtalen Etter samtalen dokumenteres og verifiseres avtalte utviklingstiltak referat fra samtalen 15

16 Avtalte utviklingstiltak Avtalte utviklingstiltak er de individuelle tiltak som blir avtalt mellom medarbeider og leder. Plattformen for å vurdere behovet for utviklingstiltak skal normalt ha sitt utspring i jobbeskrivelsen, kompetanseplaner og de roller/funksjoner medarbeider skal dekke. Tiltak skal derfor bygge naturlig opp under den jobben medarbeideren er ansatt for å utføre. Samtidig er det viktig å sette den enkelte medarbeiders utvikling inn i en lengre sammenheng, hvor utviklingen gjerne kan sees i forhold til et karriereløp. Det er viktig å være klar over at utviklingstiltaket kan gjennomføres på mange forskjellige former, med ulik vekt på formell opplæring og praksis. Når fristen er gått ut registrerer medarbeider om tiltaket er gjennomført Registrer direkte kostnad knyttet til tiltaket 16

17 Referater medarbeidersamtaler Referater fra medarbeidersamtaler er en funksjon for å dokumentere det medarbeider og leder har blitt enige om under medarbeidersamtaler. Som en hovedregel er det medarbeider som skal skrive referatet og leder har mulighet til å gjøre tilføyelser/endringer i dette. Sensitiv informasjon skal ikke dokumenteres i Kompetanseportalen. Personalsaker/disiplinærsaker skal heller ikke dokumenteres her, disse skal på vanlig måte dokumenteres/opprettes som sak i saksarkivet (ephorte). Når du går inn på arkfanen Referater medarbeidersamtale kommer det opp en forhåndslaget mal (se skjermbilde). Denne kan redigeres eller fjernes. Lagrete referater legger seg på høyre side i skjermbildet. Sett inn dato Tidligere referat Skriv nytt referat her. Bruk forslaget som ligger inne til mal, eller visk helt ut og skriv inn på nytt. 17

18 Tilgjengelige funksjoner for ledere Viser leders informasjon om seg selv som medarbeider. Viser leder sammendrag av data for alle sine medarbeidere og gir mulighet for å redigere opplysninger (se neste skjermbilde). Opprette kompetanseplaner og roller/funksjoner. Angi fag- /opplæringsansvarlig. 18

19 Mine medarbeidere Ved å holde musepekeren over understrekte overskrifter kan du få informasjon om sist endret av. Ved å hake av i boksene foran medarbeidernes navn kan du utføre en funksjon for alle de valgte medarbeiderne: Send e-post, Skrive ut, Redigere roller/funksjoner etc. Hvis du vil hake av i alle boksene på en gang haker du av i denne. Redigere alle opplysninger som medarbeider har lagt inn Oppdatere medarbeiders jobbeskrivelse. Legge inn utviklingstiltak. Når medarbeider har endret sin profil merkes dette med (Endret). Leder verifiserer endringene ved å klikke her, og (Endret) fjernes. Leder kan tildele kompetanseplaner fra eksisterende planer. 19

20 For å endre en medarbeiders jobbeskrivelse klikker du på personens navn, og lenken Oppdater jobbeskrivelse, roller/funksjoner... (Dersom du ønsker å tilordne den endrede jobbeskrivelsen til flere medarbeidere, kan du gjøre dette i et senere steg.) Når du har valgt en medarbeider som du vil endre jobbeskrivelse for, kan du klikke her. Et sprettopp-vindu kommer frem: Dersom medarbeideren er tildelt en jobbeskrivelse fra før, vil denne vise her. Hvis ikke, kan man lage en ny jobbeskrivelse, eller velge en fra listen og bruke som mal. Dersom du velger en annen jobbeskrivelse som mal, dukker beskrivelsen opp i feltene under. Gjør ønskede endringer. 20

21 Dersom du ønsker å tildele jobbeskrivelsen til flere medarbeidere, legger du dem til listen: Klikk for å velge flere medarbeidere som jobbeskrivelsen skal gjelde for. Et sprettopp-vindu kommer frem. Sett hake og klikk Legg til valgte brukere. 21

22 Roller/funksjoner Sjelden aktuelt, men mulig å dele hele listen over roller/funksjoner med andre avdelinger. Legg til en kort beskrivelse av rollen/funksjonen. Skriv inn navn på ny rolle/funksjon. Velg om rollen/funksjonen skal overføres til ressursplanlegging, eller om den ikke behøves i forhold til dag-til-dag-styring. Endre en eksisterende rolle/funksjon ved å klikke her. Punktet dukker opp i feltene over, og du kan endre og trykke Legg til på nytt. 22

23 Rediger kompetanseplaner Opprette en ny kompetanseplan Klikk for å lage en ny plan. 23

24 Et sprettopp-vindu kommer frem, der du fyller inn detaljer om planen: For å kunne søke opp planer, finne igjen planer er det viktig at alle planer navngis korrekt. For planer på overordnet nivå merkes med foretakets navn og navn på planen. Eks.: HBE-nyansatte. Planer på post-/avdelingsnivå merkes med foretakets navn, avdeling, post og navn på planen. Eks.: HBE-Kir.avd.-post 1- sykepleier nyansatt. Her kan leder legge inn hvilke tidsramme som gjelder for gjennomføring av den tildelte planen. Oversikt over anbefalt litteratur knyttet til den aktuelle planen. En beskrivelse av planen og læringsmål knyttet til den. 24

25 Sjekkliste Sjekklisten innholder konkrete ferdigheter og egenskaper som kreves av medarbeider. Sjekklisten er inndelt i henholdsvis fagkompetanse, administrativ kompetanse, undervisning/veiledning, medisinsk teknisk kompetanse og annen relevant kompetanse. Når du har fylt ut detaljer om planen (i sprettopp-vinduet), blir den nye planen automatisk valgt her, og du kan legge til sjekkpunkter (punkter medarbeider skal ha opplæring i og kunnskap om). Legg til en kort beskrivelse av sjekkpunktet. Skriv inn navn på nytt sjekkpunkt. Type: Velg hvilken type kompetanse det gjelder. Last opp eventuelle vedlegg til sjekkpunktet. For eksempel brukermanual, eller nøyere beskrivelse av kompetansekrav. 25

26 Dele plan med andre og hente plan fra andre Avdelinger kan ha en plan på deling. En avdeling kan også hente en plan fra andre avdelinger ved helseforetak i Helse Vest som utgangspunkt for en egen plan. I tillegg til å vise detaljer om planen viser det også hvem som benytter planen Du kan dele en plan med en eller flere andre avdelinger. Dersom noen av eierne gjør en endring på planen, vil dette gjelde alle som bruker planen. Hvis en plan er tildelt deg fra andre, kommer ikke denne boksen opp og du kan ikke slette planen Du kan hente en plan fra en annen avdeling og bruke denne som mal for egen kompetanseplan. Du gir den nye planen et nytt navn, og endringer vil ikke gjelde den opprinnelige planen. Her kan du nummerere sjekkpunktene i den rekkefølgen du ønsker de skal ligge i listen 26

27 Det er altså tre måter: Lage ny plan fra grunnen. Noen deler en ferdig kompetanseplan med deg. (Endringer som gjøres av deg eller andre, blir synlig for alle.) Hente en plan fra andre, og bruke den som mal for en ny plan. Planen må gis nytt navn. 27

28 Angi fag-/opplæringsansvarlig Klikk lenken for å angi personer som er fagopplæringsansvarlig. Tildeling gjelder for seks måneder. Tilganger som er gitt, kan fjernes eller fornyes. Tilganger til data for fag-/opplæringsansvarlig Fag-/opplæringsansvarlig får tilgang til en administrasjonsside og en rapportside, som begge er spesielt tilpasset. Fag-/opplæringsansvarlig kan legge til roller/funksjoner og utarbeide kompetanseplaner på administrasjonssiden. 28

29 Rapporter Trinn 1: Rapporttype Du kan gå gjennom disse trinnene ved å klikke lenkene eller knappen Neste Forhåndsdefinerte rapporter Trinn 2: Utvalg av persondata 29

30 Trinn 3: Data Velg om du vil ha rapport over alle spørsmål, spørsmål under et tema, eller et enkeltspørsmål. Du kan velge et spørsmål å filtrere på, slik at kun de som har svart på filterspørsmålet kommer ut i rapporten Filtrering Det er ikke nødvendig å velge et filterspørsmål. Filter brukes for å få svar på avgrensede problemstillinger. Kanskje du lurer på: Hva mener de som ikke er tilfreds med oppgavene sine om sin jobbeskrivelse? Det kan du få svar på ved å filtrere på denne måten: Du kan filtrere for eksempel slik: Hva mener de som ikke er tilfreds med oppgavene sine om sin jobbeskrivelse? 30

31 Trinn 4: Rapport Det siste trinnet viser resultatet av de foregående trinnene: rapporten. 31

Utdanningskonferansen NSH 31/10/2008

Utdanningskonferansen NSH 31/10/2008 Utdanningskonferansen NSH 31/10/2008 Kompetansestyring i Helse Vest Innføring av kompetanseportal og felles E læringsplattform Anne Mette Koch, regional prosjektleder for Kompetanseportalen, Anita Lyssand,

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROFILE

BRUKERVEILEDNING PROFILE BRUKERVEILEDNING PROFILE FOR MEDRBEIDERE Innhold INTRODUKSJON... Utviklingsmuligheter er en del av din medarbeidergaranti i Caverion... INNLOGGING... 5 MIN INFO... 6 Oppsummering av mine data... 6 MIN

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

Innlogging CV. Brukerdokumentasjon. Side 1 av 10

Innlogging CV. Brukerdokumentasjon. Side 1 av 10 Innlogging CV Brukerdokumentasjon Side 1 av 10 INNHOLD Helsedirektoratets turnusordning for leger... 3 Søknadsportal for turnusstillinger... 3 Søke turnusstilling... 4 CV registrering... 4 Hva er WebCruiter-

Detaljer

Gjennomføring. Medarbeidersamtale. HRA systemet

Gjennomføring. Medarbeidersamtale. HRA systemet Gjennomføring av Medarbeidersamtale i HRA systemet 1) Legge ut forberedelsen av medarbeidersamtalen til medarbeider. Første skritt er å velge riktig rolle. Det gjøres ved å klikke i boksen til høyre og

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no Minfagplan.no Brukermanual Veiledning for lærere Dokumentnummer: BV-001 Revision 1.4 August 25 th 2015 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: support@minfagplan.no www.minfagplan.no

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 30.11.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger... 8 Karakterer...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE

KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE Generell informasjon Sortland kommune har tatt i bruk Visma HRM som gir en oversikt over ansattes kompetanse. Det betyr at systemet kjenner

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 05.02.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer... 6 Vurdering...

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 01.02.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer...

Detaljer

NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere

NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere KFUK-KFUM-speiderne har gått over til Hypersys, vårt nye medlemssystem. I begynnelsen av februar vil alle få tilgang til det nye medlemssystemet.

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 23.03.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Meldinger... 5 Samtykke... 6 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger...

Detaljer

HVORDAN REGISTRERE DIN KOMPETANSE! Kompetansekartlegging

HVORDAN REGISTRERE DIN KOMPETANSE! Kompetansekartlegging HVORDAN REGISTRERE DIN KOMPETANSE! Kompetansekartlegging KOMPETANSEKARTLEGGING I NFK Våre ansatte er vår viktigste ressurs og det som gjør at vi kan levere gode tjenester hver dag. Fagforeningene og KS

Detaljer

Brukermanual Administrasjon

Brukermanual Administrasjon Brukermanual Administrasjon Forord Brukermanual rapporten omhandler sluttbrukeren av systemet (K-skjema) og er skrevet for de personer som skal bruke applikasjonen. Dette dokumentet beskriver hvordan man

Detaljer

Brukerguide. Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn

Brukerguide. Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn Brukerguide Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn VERSJON: 3 FEBRUAR 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 2. INNLOGGING... 4

Detaljer

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no BEREGNET PÅ TILLITSVALGTE I FYLKES- OG LOKALLAG Sist oppdatert 15. mars 2016 Versjon 1.00 1 av 10 INNHOLD SLIK LOGGER DU INN... 3 SLIK BYTTER DU PASSORD...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

KSYS brukermanual for skole

KSYS brukermanual for skole KSYS brukermanual for skole Innhold / deltema: 1. Logge inn i KSYS...s. 2 2. Oppdatere generell informasjon om skolen...s. 3 3. Endre- eller legge til ny bruker.s. 5 4. Endre kulturkontakt...s. 10 5. Endre

Detaljer

Informasjon til ledere del I. August 2012

Informasjon til ledere del I. August 2012 Organisasjonsundersøkelsen 2012 Informasjon til ledere del I August 2012 Innholdsfortegnelse Hensikt Hensikten med denne informasjonen er å motivere og gjøre ledere i stand til å gjennomføre Organisasjonsundersøkelsen

Detaljer

Brukerveiledning til ny valgmodul. Plan for lokalt valg, kandidatinformasjon, utskrifter Versjon 1.1 mai 2015

Brukerveiledning til ny valgmodul. Plan for lokalt valg, kandidatinformasjon, utskrifter Versjon 1.1 mai 2015 Brukerveiledning til ny valgmodul Plan for lokalt valg, kandidatinformasjon, utskrifter Versjon 1.1 mai 2015 Kort om nyutviklingen av DKR 2014-2015 De kirkelige registrene (DKR) har siden innføringen av

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SCOMP VERKTØY FOR KOMPETANSEOPPFØLGING

BRUKERVEILEDNING SCOMP VERKTØY FOR KOMPETANSEOPPFØLGING BRUKERVEILEDNING SCOMP VERKTØY FOR KOMPETANSEOPPFØLGING side 1 INNHOLD INNHOLD... Feil! Bokmerke er ikke definert. KORT OM SCOMP-PROSJEKTET... 3 KONTAKTPERSONER - SUPPORT... 3 HVORDAN REGISTRERE SEG SOM

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF»

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF» Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed 3. Kalender 4. Oversikt over styremedlemmer 5. Lenker 6. Hvordan navigere

Detaljer

Brukerveiledning til MAKS 2010

Brukerveiledning til MAKS 2010 Brukerveiledning til MAKS 2010 Innhold 1. Man må være innlogget!... 1 2. Hva inneholder MAKS 2010?... 1 3. Hva er kvalitetsplanen?... 1 4. Hvordan komme i gang?... 3 5. Opprett en bedriftsmal.... 4 6.

Detaljer

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen 10.6.2014 Dette kan du gjøre i Miljøfyrtårnportalen: 1. du ser alle virksomheter du har fått tilgang til 2. på hver virksomhets side kan du se detaljer

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Veiledning for registrering av tilskudd i Askeladden

Veiledning for registrering av tilskudd i Askeladden INNHOLDSFORTEGNELSE Grensesnittet «Tilskuddsbehandling og rapportering».... Startsiden for tilskudd.... Status.... Aktive Tilskudd... 5 Registrering av en søknad... 5. Ny søknad/nytt tiltak... 6. Egenskapssøk...

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Web Tips #2 november 2011

Web Tips #2 november 2011 Web Tips #2 november 2011 Denne gangen tar vi for oss hvordan dere som er satt opp med trener-rollen (trenere, lagledere, koordinator, webredaktører, etc) går til veie for å oppdatere spillere på laget

Detaljer

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy Brukermanual AquaLog Aqualog Loggførgingsverktøy 0 Innholdsfortegnelse Logg deg på Aqualog Oversiktsbilde ved innlogging Velkommen til Aqualog Meny Topp menyen Sjekklister

Detaljer

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Innhold 1. Innlogging og endring av passord... 3 Innlogging... 3 Bytte passord... 3 2. Nettselskap - Behandling av ordre... 5 3. Nettselskap - P1 ordre... 9 4. Nettselskap

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

Trinn 1. Logg inn. Klikk på Logg inn-knappen

Trinn 1. Logg inn. Klikk på Logg inn-knappen Trinn 1 Logg inn Klikk på Logg inn-knappen Trinn 1 Logg inn Skriv inn brukernavn og passord Tips: Bruk Glemt passord? - funksjonen hvis du ikke husker passordet. Trinn 2 Oppdater profilen Klikk på Profil-fanen

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Hvordan registrere kjemikalieeksponering i EcoOnline

Havforskningsinstituttet. Hvordan registrere kjemikalieeksponering i EcoOnline Versjon: 1.00 Opprettet: 15.01.2014 Skrevet av: MBM Godkjent av: KRR Gjelder fra: 17.01.2014 Ref.id.: KS&SMS.5.MAN- 04 Standard Sidenr: 1 av 7 Eksponering for kjemikalier kan gjøres på tre ulike måter:

Detaljer

Brukerveiledning for bedriftsportal

Brukerveiledning for bedriftsportal Brukerveiledning for bedriftsportal Dette er en utfyllende brukerveiledning til Privat AFP og Sluttvederlags bedriftsportal. En enkel veiledning til hvordan man logger inn finnes på bedriftsportalens innloggingssider

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0 10.3.0 WinTid Nyheter versjon 10.3.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

BRUKARRETTLEIING. Lag og organisasjoner. Kurshefte - Lag og organisasjoner

BRUKARRETTLEIING. Lag og organisasjoner. Kurshefte - Lag og organisasjoner BRUKARRETTLEIING Lag og organisasjoner 02 Registrering av lag og organisasjon Lag og organisasjoner finner du under Sjølvhjelp på kommunens nettsider: https://www.bomlo.kommune.no/lag-og-organisasjonar/

Detaljer

Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF

Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed (kommer)

Detaljer

SCOMP PRESENTASJON TEKNISKE LEDERE PÅ NORSKE TEATRE

SCOMP PRESENTASJON TEKNISKE LEDERE PÅ NORSKE TEATRE SCOMP PRESENTASJON TEKNISKE LEDERE PÅ NORSKE TEATRE ØKT KRAV TIL KOMPETANSE Mer enn 30 forskjellige yrker må til for at de store teaterhusene skal dekke sine behov for tekniske avvikling. Dette er yrker

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Intranett: Hvordan komme i gang

Intranett: Hvordan komme i gang Intranett: Hvordan komme i gang Innlogging og Min Side. Gå til uit.no/intranett og logg deg på med samme brukernavn og passord som til alt annet på UiT. «Min Side» noen standardmoduler som ikke kan velges

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder

C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Denne instruksen beskriver rutiner for innlegging og ivaretakelse av data

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. http://udirbeta.udir.no/

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. http://udirbeta.udir.no/ Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpnet for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring».

Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring». Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring». Nettløsningen består nå av: «Tempolex bedre lesing», «Tempolex betre lesing», «Tempolex better reading», «Tempolex matematikk, bokmål»,

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

EcoOnline norsk brukermanual

EcoOnline norsk brukermanual U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N HMS-seksjonen EcoOnline norsk brukermanual Oppdatert: November 2016 Colourbox Innhold Hvor finner man informasjon om EcoOnline, og hvor har man tilgang til stoffkartotek

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Veiledning til utfylling av registrering til flerspråklig assistent for barn i førskolealder

Veiledning til utfylling av registrering til flerspråklig assistent for barn i førskolealder Veiledning til utfylling av registrering til flerspråklig assistent for barn i førskolealder Barnehageåret 2015-2016 GENERELT Ordningen med flerspråklig assistent reguleres av Rundskriv Statstilskudd til

Detaljer

Brukerveiledning til personkortet

Brukerveiledning til personkortet Brukerveiledning personkort-versjon 10_150612.doc Brukerveiledning til personkortet Versjon 10 Oppdatert 15.6.2012 Av Odd-Arne Olsen, Ståle Liljedal, Bent Svinnung, Bjørn-Håkon Solberg, Jan Höper og Poul

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB. Oppdatert 18.02.2016

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB. Oppdatert 18.02.2016 «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Oppdatert 18.02.2016 Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan registrere eksponering s 4 EcoOnlines manual for EcoExposure s 9 Kapittel

Detaljer

Brukerveileding for bruk av system for registrering av prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i helsetjenesten (PIAH)

Brukerveileding for bruk av system for registrering av prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i helsetjenesten (PIAH) Brukerveileding for bruk av system for registrering av prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i helsetjenesten (PIAH) INNHOLD: BESKRIVELSE AV SYSTEMET...2 Sikkerhetskrav og overføring av data...2

Detaljer

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett BRUKSANVISNING KSL-egenrevisjon på nett KSL-egenrevisjonen steg for steg 1. Gå inn på KSLs nettside - ksl.no 2. Skal du logge deg inn for å utføre KSL egenrevisjonen din eller endre informasjonen du har

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Brukermanual Helseregister.no

Brukermanual Helseregister.no Brukermanual Helseregister.no Versjon 1.0 Illustrasjonsfoto: Colourbox Helse Nord IKT har i samarbeid med SKDE utviklet helseregister.no som er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og multisenterstudier,

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

Entobutikk 5.BRUKERMANUAL VÅR 2011

Entobutikk 5.BRUKERMANUAL VÅR 2011 5.BRUKERMANUAL VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne brukermanual inneholder instrukser til hvordan nettbutikken entobutikk fungerer. Rapporten er delt opp i tre deler som er Admin, Kunde og nettbutikken.

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Brukeradministrasjon i Miljøvedtaksregisteret

Brukeradministrasjon i Miljøvedtaksregisteret Brukeradministrasjon i Miljøvedtaksregisteret Brukeradministrasjon i Miljøvedtaksregisteret... 1 1. De ulike rollene i Miljøvedtaksregisteret... 2 2. Legge inn ny bruker og tilordne ny tilgang... 3 3.

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

Overordnet beskrivelse og arkitekturskisse

Overordnet beskrivelse og arkitekturskisse Overordnet beskrivelse og arkitekturskisse Arkitekturskisse av Conserto, som er utviklet i ASP.NET VB FrameWork 4.0 med bruk av code-behind filer, MS SQL 2008, og er bygget på MasterPage som fellemal.

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

... ... ... 4 Firmaopplysninger... ... 6 Aktivere lisens... ... 8 Legge inn logo... ... 9 Kontoinnstillinger og signatur...

... ... ... 4 Firmaopplysninger... ... 6 Aktivere lisens... ... 8 Legge inn logo... ... 9 Kontoinnstillinger og signatur... Brukermanual l for uk.no Brukermanual uk.no 03.07 Innhold Innhold............ 1 1 Brukermanual for uk.no......... 3 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 Registrere foretak......... 4 Firmaopplysninger.........

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Brukerveiledning for kompetansekartlegging

Brukerveiledning for kompetansekartlegging 1. Bakgrunnsinformasjon 1.1. Målsetting Brukerveiledning for kompetansekartlegging Alle ansatte i Tingvoll Kommune skal registrere sin kompetanse. Kompetansekartlegging skal danne grunnlaget for kompetanseutviklingen

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no Mars 2016 Side 1 av 19 Innhold Innlogging... 3 Startsiden... 3 Navigeringsmenyen... 3 Søkefelt... 4 Hurtigbestilling...

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer