Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006"

Transkript

1 Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006 Særlige forhold: 1) Det innføres egenbetaling for mat i barnehagen. Beløpet settes til kr 100,- pr måned 2) Brukerbetalingen i SFO økes med 5,0% 3) Minstebeløpet for hjemmetjeneste settes til kr 100,- pr måned 4) Prisen for trygghetsalarm fastsettes til kr 56,- pr måned. 5) Prisen på tjenesten under "Eiendomsmeklerpakka" økes med 10% 6) Det gjennomføres selvkostberegning på mange tekniske tjenester 7) Pris pr time for bruk av Løtenhallen for barn u/18 år settes til kr 100,- 7) Alle øvrige tjenester som kommunen fastsetter prisen på økes med 5% 8) Alle priser er i norske kroner og er inkludert mva hvis ikke annet er spesifisert Tvangsinnfordring/forretninger, gebyrer m.v. Kommunen står fritt til å ta de gebyr som hjemles innenfor tvistemålsloven, skatteloven og tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser på dette området Barnehager Ukentlig oppholdstid. I tillegg kommer kr 100,- pr måned i betaling for mat 40% plass % plass % plass % plass % plass Det betales for 11 måneder i året. Søskenmoderasjon 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr 3. Skolefritidsordninger Hel plass (over 15 t/u) Halv plass Søskenmoderasjon 25% fra og med barn nr. 2 Svangerskapskurs Kursavgift pr. deltakerfamilie Skjenkeprøve Pr gang Serveringsprøve Pr gang Skjenkebevilling Enkeltanledning

2 Arbeidstreningsgruppa (oppdrag utført for private) Pr dagsverk à 6 timer betales med Tillegg for transportoppdrag Hjemmehjelp og vaktmestertjeneste Det betales i 11 mnd pr år, dvs ikke for juli måned Inntekt Årsbeløp 2005 Årsbeløp 2006 Månedbeløp 2005 Månedsbeløp 2006 Under 2 G G - 3G G-4G G-5G Over 5G *Heldøgnstjeneste *Tilsvarer hjepestønad til enhver tid G = Folketrygdens grunnbeløp Inntekt = husstandens samlede nettoinntekt og evnt. hjelpestønad til hjelp i hjemmet, før særfradrag, ved siste skattelikning Vaktmesterhjelp Hele dager Pr dagsverk månedlig regning. Bosenter serviceleiligheter 2005 Månedlig husleie inkl strøm og kommunale avgifter*: Serviceleilighet m/felles kjøkken, Løten Helsetun** Serviceleilighet, Løten Helsetun *Husleien justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen **Med forbehold om at bostøtten opprettholdes Betaling for mat i bosenter: Middag Frokost Aftens (Betaling tas etter 3 måneder) Løten Helsetun - sykehjem Pensjonærbetaling følger maksimalsatsene fastsatt i forskrift av Sosialdepartementet. Løten Helsetun korttidsopphold Oppholdsbetaling følger maksimalsatsene fastsatt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon Middagsutbringelse Pr måltid Trygghetsalarm Pr måned 56 56

3 Trygdeboliger, bofelleskap og utleieboliger Husleien justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen Løten kinosal Leie ved arrangement, pr gang (Gratis utleie til fritidsbruk, Løtenskolene, Sentralen og Kulturskolen disponerer kinoen gratis) Musikkskolen Elevavgift individuell undervisning Gruppeundervisning Instrumentleie for elever i skolen Salg av undervisningstimer til korps mfl 1 undervisningstime i et år til grunnopplæring (60 min) undervisningstime i et år til dirigent (60 min) Leie av Løtenhallen Ved arrangement, pr time Ved trening, pr time Ved trening, pr time for brukere under 18 år Skolelokaler Til næringsdrivende: 1 rom 1 kveld rom ½ år rom 1 år Overnatting, f eks idrettslag, kor, korps pr døgn: Grunnpris pr rom Pr deltaker Lån av undervisningsutstyr kommer i tillegg. Pris fastsettes etter avtale med virksomhetsleder. Leie av skoler og kinosal til fritidsbruk er gratis. Leie av møterom på sentralen Miljøsenter er gratis. Leie av stoler, pr. stol, pr. uke 7 7 Leie av bord, pr. bord, pr. uke Leie av sceneelement, pr. element, pr. uke Løten folkebibliotek Purregebyr 1. gang Purregebyr 2. gang Purregebyr 3. gang voksne Purregebyr 3. gang barn I tillegg kommer regning for bok Erstatning for tapt lånekort Kopiering A4 ensidig 5 5

4 Kopiering A4 tosidig 5 5 Utskrift fra Internet, sort/hvitt 5 5 Utskrift fra Internet, farge 7 7 Svømming Svømmebassenget Jønsrud Barn 7-15 år Gratis Gratis Voksne Festeavgift gravsteder Parkeringsplass med motorvarmer (årlig eller halvårlig betaling over lønn) Tekniske formål Årsavgifter Vannavgift pr m3 13,15 13,15 Kloakkavgift pr m3 14,00 15,00 Målerleie pr år 160,00 160,00 Tilknytningsavgifter Vann pr m2 101,00 101,00 Kloakk pr m2 203,00 203,00 Årsavgifter for Budor-området Vannavgift pr m3 12,00 12,50 Kloakkavgift pr m3 16,00 16,60 Målerleie pr år 160,00 160,00 Tilknytningsavgift, kloakk pr. m2 174,10 181,10 Tilknytningsavgift for vann beregnes ikke. Septikkrenovasjon Boliger med toalett tilknyttet slamavskiller Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller Fritidshus Tømming av tett tank pr m

5 Renovasjon Renovasjon 80/90 l dunk Renovasjon 130 l dunk Renovasjon 190/240 l dunk Renovasjon 400 l dunk Renovasjon 750 l dunk Renovasjon av fritidsbolig settes til 35% av gebyret for husholdningsrenovasjon. Denne bestemmelsen kan bli endret ved innføring av kommunal renovasjon av fritidseiendommer sommeren Inkluderer statsskatt for restavfall levert Heggvin Behandling av søknad om godkjenning for å forestå renovasjon av fritidseiendommer i privat fellesordning NY For tilsyn med privat fellesordning for renovasjon av fritidseiendommer NY Ved godkjent hjemmekompostering reduseres avgiften med Ekstrasekk Serviceabonnement pr meter pr år* Liten matrestebøtte** *Gjelder der renovatør ikke henter dunken ved veg. **Gjelder næringslivsabonnent som har privat avfallsordning, men som ønsker å levere kun matavfall. Tømmeavgift henting av papir Henting av papir 140 l Henting av papir 240 l Henting av papir 370 l Henting av papir 770 l Serviceabonnement pr meter pr år* 7,5 8 Inkl mva Feieavgift - inkl. ett tilsyn hvert 4. år. Årlig tilsynsgebyr 132,55 137,85 Årlig feiing - pr. pipeløp 265,10 275,70 Feiing hvert 2. år - pr pipeløp 132,55 137,85 Feiing hvert 4. år - pr. pipeløp 66,30 68,95 Gebyr for utslipp mindre avløpsanlegg Stengepåsett Torgutleie Enkeltplass ca 25m2 pr dag Enkeltplass ca 25m2 pr uke Hele torget pr dag Salg av boligtomter

6 2006 Karudhagan midtre del: Fastpris for teknisk opparbeidelse i tillegg kommer pr m2 nettotomt: 70 Jønsrud /tidligere skoletomt: Fastpris for teknisk opparbeidelse i tillegg kommer pr m2 nettotomt: 30 Fløta nord: Fastpris for teknisk opparbeidelse i tillegg kommer pr m2 nettotomt: 60 Østre Kildeveg: Fastpris for teknisk opparbeidelse i tillegg kommer pr m2 nettotomt: 70 I tillegg kommer omkostninger til fradeling, oppmåling og tinglysing Eiendomsopplysninger til eiendomsmeklere og takstmenn: Ved omsetning av fast eiendom kan eiendomsmeklere og takstmenn bestille faktaopplysninger om den enkelte eiendom i kommunen gjennom Norsk Eiendomsinformasjon ved bruk av internett. Ved besvarelse innen 5 virkedager faktureres følgende: (Alle priser under eiendomsopplysninger til eiendomsmeklere og takstmenn er eksklusiv merverdiavgift) Eiendomsmeklerpakke (inneholder følgende produkter:) Eiendomsstatus Eiendomsinformasjon fra GAB Kommunale avgifter og gebyrer Grunnkart Midlertidig brukstillatelse evnt ferdigattest Legalpant Eiendomspakke forenklet: (inneholder følgende produkter:) Eiendomsstatus Eiendomsinformasjon fra GAB Kommunale avgifter og gebyrer Grunnkart

7 Ved behov for enkeltopplysninger Eiendomsinformasjon fra GAB: Naboliste: Ledningskart: Reguleringskart: Reguleringsbestemmelser: Reguleringsforhold Legalpant: Utvidet arealopplysning: Grunnkart: Kommunale avgifter og gebyrer: Kommunale pålegg: Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: Målebrevskopi: Ortofoto farge: Ved for sen levering gjelder følgende prisreduksjoner: 1 dag: -25%, 2 dager: -50%, 3 dager: -100% Kart- og oppmålingsarbeider 1. Generelt Regulativet inkluderer utgifter til hjelpemannskap, reiseutgifter, merkemateriell/ administrasjon og lignende. Tinglysingsgebyr kommer i tillegg. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 2. Kartforretning og kombinert kart- og delingsforretning Kartforretning omfatter oppmåling og kartlegging av eiendomsgrenser. Delingsforretning vil si fradeling av grunneiendom. A. Utbyggingsareal Areal inntil 2 daa Areal fra 2 til 10 betales i tillegg pr påbegynt daa Areal over 10 daa betales i tillegg pr påbegynt daa B. Landbruksareal eller areal til allmennyttig formål Pris etter anvendt tid, se pkt 12 med minstepris Begrenset oppad til halvt gebyr etter pkt 2A 3. Kart- og delingsforretning over tilleggsareal overført ved grensejustering. Grunnbeløp Pluss pr påbegynt 100 m Punktfeste A. Inklusive merking og/eller måling i marka B. Hvis merking og/eller måling i marka er unødvendig, betales som for registreringsbrev, se pkt. 8

8 5. Kartforretning over grenser A. Minstepris for inntil 50 m grense eller inntil 2 gr pkt B. Deretter pr påbegynt 25 m grense eller pr grensepunkt. Billigste alternativ skal brukes C. Grenser for landbrukseiendom. Pris etter anvendt tid, se pkt 12, med minstepris Kart- og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av godkjent bestyrer utenfor kommunens oppmålingsmyndighet. A. Gebyr fastsettes etter hvor stor del av arbeidet Kommunen utfører etter følgende fordeling: klargjøring/registrering 30% 30% innkalling/forretning 20% 20% merking/materiell 10% 10% måling og beregning 40% 40% B. Spesielle prisavtaler kan også inngås 7. Grensepåvisning Gjelder bare der det foreligger tilfredstillende målebrev. For første grensepunkt Pr punkt for de øvrige Registreringsbrev Arbeidet omfatter tildeling av gnr/bnr til eksisterende uregistrert eiendom og fradeling av hel teig (frittliggende parsell) For første registreringsnummer Pr registreringsnummer for de øvrige Eventuelt markarbeid betales i tillegg etter medgått tid, se pkt Påtegning/ajourføring av målebrev, eller ajourført - gjenpart av målebrev Pr stk Ekspedisjonsgebyr Dette betales når rekvirent er bestyrer og utfører kartforretning eller forarbeid til registreringsbrev. For første registreringsnummer For ekstra registreringsnummer B. Spesielle prisavtaler kan inngås

9 12. Avbrutt forretning Ved forretning som avbrytes etter berammingen betales etter anvendt tid, se pkt 12, med minstepris Timepris 2006 Timepris fastsettes etter 0,12% av brutto årslønn beregnet til: Eierseksjonering Iht Lov om Eierseksjoner skal gebyr betales til kommunen ved begjæring om tillatelse til seksjonering. Gebyret fastsettes med utgangspunkt i det til enhver tid gjeldende rettsgebyr R slik: 2006 A. For tillatelse til seksjonering betales et beløp på: 3 R B. For tillatelse til seksjonering dersom det må holdes befaring betales et beløp på: I tillegg kan kommunen kreve gebyr etter reglene i delingsloven for målebrevskart som må utarbeides etter bestemmelsen i 9 annet ledd. Tinglysning av seksjonsbegjæringen kommer i tillegg. Innbetaling av gebyret skal skje før tinglysning av godkjent seksjonsbegjæring. Betalingsregulativ for byggesaksbehandling, bygningskontroll Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 109 og forskrift til plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak for ansvarsrett 18. Definisjoner: A) Kontroll: Søknads- og bygningskontroll, husplassering mv. B) Bruksareal: Som fastlagt i NS 3940 C) Pbl: Plan- og bygningsloven 1. For kontroll med med nye rene boligbygg betales Inneholder boligbygget mer enn en selvstendig boenhet betales pr enhet f o m. enhet nr Fritidseiendommer R 3. For kontroll med alle andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygning, hovedombygging og bruksendring, betales etter bruksareal i hovedetasjen inntil 30 m2 - fast sum m2 - pr m m2 - pr m over 600 m2 - pr m For driftsbygninger i landbruket (pbl 81) betales halvparten av satsene i pkt 3, men maks

10 5. Behandling av søknader vedr forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, fasadeendring bolig/fritid, riving av bygning på bolig/fritids/landbrukseiendom, bygningstekniske installasjoner i bolig/fritid, gjerde, skilt og reklameinnretning, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass og andre mindre tiltak som ikke måles etter areal. 6. Behandling av søknad vedr ledning-/kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendring næringsbygg, riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg), bygningstekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg med mer) større terrenginngrep, veger, større p-plasser og andre tiltak som ikke kan måles etter areal. 7. For behandling av søknad om deling av eiendom betales I tillegg kommer egne gebyr knyttet til evnt. kart- og delingsforretning. 8. For grunnundersøkelse i forbindelse med søknad om utslipp fra separat avløpsanlegg (pbl 66, jmf 4 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg) betales: Behandling av søknad om dispensasjon Rammetillatelse; - 50% av gebyret for den kategori det søkes om - 50% (resterende) betales ved igangsettelsen 11. Hvis gebyret etter dette regulativ anses som å bli urimelig høyt, kan sjef for denne avdeling fastsette et passende gebyr, dog ikke under For kontroll med arbeider som ikke kommer til utførelse, dv. hvor det bare foretas søknadskontroll, betales 50% av satsene for angjeldende kontroll. Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales 25% av satsene for angjeldende kontroll. 13. Godkjenning av foretak: 1. gangs lokal godkjenning (1 faglig leder og en funksjon) Tillegg for ytterligere en leder Tillegg for ytterligere en funksjon Gjentatt søknad om lokal godkjenning innenfor tidligere godkjent område Behandlingsgebyr for søkere med sentral godkjenning 0 0

11 14. Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra respektive avdeling. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. Saksbehandlingsgebyr for konsesjonssaker mv For behandling av søknader om konsesjon (ervervstillatelse), samt søknader om delingssamtykke skal det betales gebyr som fastsatt i forskrift fra Landbruksdepartementet Gebyrregulativ for behandling av saker etter jord- og konsesjonsloven Gebyr for behandling av saker etter jord- og konsesjonsloven fastsettes etter forskrift jmf Landbruksdepartementet 19. juni 1997 Herunder delingssaker etter jordloven og konsesjonssaker Gebyr for utarbeidelse av gjødselplaner pr time Gebyr ved søknad om oppdrett av vilt i fangenskap mv Behandling av søknad vedr hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område eller jakt på oppdrettet og utsatt vilt Fellingsavgift for elg Voksen elg 440 Elgkalv 255 Maks. gebyr iht Forskrift Timepris 2006 Timepris fastsettes etter 0,12% av brutto årslønn 432 Pris pr kg kjøtt I tillegg kommer merverdiavgift Gebyr for behandling av private planforslag Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens Reguleringsplan For behandling av privat forslag til reguleringsplan betales gebyr etter planområdets areal: inntil 10 daa daa daa over 100 daa Endring av reguleringsplan, vesentlig endring For behandling av privat forslag til endring av reguleringsplan, vesentlig endring, betales 75% av satsene i pkt 1, når forslagsstiller ønsker å endre sin egen plan. Dersom forslagsstiller ønsker å endre sin egen plan. Dersom forslagsstiller ønsker å endre en plan som er utarbeidet av andre, er satsene de samme som i pkt 1.

12 3. Endring av reguleringsplan, mindre vesentlig endring For behandling av privat forslag til endring av reguleringsplan, mindre vesentlig, betales: Bebyggelsesplan For behandling av privat forslag til bebyggelsesplan betales 75% av satsene i pkt Endring av bebyggelsesplan For behandling av forslag til endring av bebyggelsesplan belastes 50% av satsene i pkt 1, dersom endringen må legges ut til offentlig ettersyn. Dersom endringen ikke må legges ut til offentlig ettersyn, betales Betaling Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres. Gebyret skal innbetales til kommunekassen etter regningsoppgave fra kommunen før planforslaget behandles 1. gang av det faste utvalg for plansaker. Dersom hele eller deler av planforslaget forkastes, kan inntil halvparten av gebyret refunderes. 7. Reduksjon av gebyr Rådmannen kan inngå avtale om lavere gebyr dersom planforslaget løser kommunale planoppgaver eller gebyret blir urimelig høyt. 8. Alle prisene forutsetter levering av planforslag på digitalt format SOSI nivå 4. Hvis dette vilkåret ikke oppfylles beregnes 20% påslag på gebyret. Diverse salg/tjenester Løten kommune Sending av telefax: For 1. side For hver av de neste sidene Laminering (83x113 mm) pr stk Kopiering sort/hvitt: A-4 Ensidig 1-10 stk, pr. stk. 5 6 Overskytende, pr. stk 3 4 A-4 Tosidig 1-10 stk, pr. stk. 5 5 Overskytende, pr. stk 3 4 A-3 Ensidig 1-10 stk, pr. stk. 5 6 Overskytende, pr. stk 2 3 A-3 Tosidig 1-10 stk, pr. stk. 7 8 Overskytende, pr. stk 4 5 A-2 pr stk A-1 pr stk A-0 pr stk For fargekopiering tas dobbelt pris av sort/hvitt Utskrift fra PC pr stk 5 6 Utskrift fra PC, farge pr stk 7 8 Adressekart over Løten pr stk Kart over Mosjømarka pr stk Turkart Hedmarksvidda pr stk Postkort pr stk 7 8 Kommunebesøk pr gang Frikjøp av parkeringsplasser pr parkeringsplass

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014 Utgangspunkt: Satsene endres i takt med lønns- og prisvekst som forutsettess til 3 % fra 2014il Skolefritidsordning (SFO) Plass Pris 5 % 100% - Plass alle morgener og alle ettermiddager 2828 2 969 50%

Detaljer

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 1 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage Plass Opphold per mnd. Matpenger

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1. FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.2013 Forhåndsvarsling: 1.10-30.10.2012 Vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

VEDTATT GEBYRREGULATIV 2015 FOR TEKNISK SEKTOR

VEDTATT GEBYRREGULATIV 2015 FOR TEKNISK SEKTOR VEDTATT GEBYRREGULATIV 2015 FOR TEKNISK SEKTOR Vedtatt den 5.12.2014 i K-sak 99/14 Budsjett 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kart og oppmåling... 3 1.1 Oppretting av matrikkelenhet... 3 1.1.1Oppretting av grunneiendom

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer