Årsberetning fra styret 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning fra styret 2014"

Transkript

1 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsberetning fra styret 2014 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting SKUP skal være sentral i utviklingen av den undersøkende journalistikken og en synlig aktør i den journalistfaglige debatten i Norge. Stiftelsens arbeid er nedfelt i handlingsplanen, og skal til en hver tid vurderes opp mot stiftelsens økonomi. Handlingsplanen er et styringsdokument. Det er årsmøtet som rettleder styret i hva som bør prioriteres. SKUP opprettholdes som stiftelse og hovedoppgaven er fortsatt å arrangere en årlig journalistfaglig konferanse med fokus på undersøkende, journalistisk metode. SKUP-familien SKUP-konferansen arrangeres for 25. gang i Siden den første konferansen i 1990 har stiftelsen gjennomgått en enorm utvikling i profesjonalitet, kvalitet og økonomiske rammer. Stiftelsen er i dag ansett som en høykompetent arrangører av journalistfaglige konferanser, også internasjonalt. Alle de styrende organ i SKUP er basert på frivillig og ubetalt innsats. De valgte organ består av styret, rådet, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Sekretariatet er bemannet med en heltidsansatt leder.

2 SKUP-styret SKUP-styret består av 15 personer. Styrets primæroppgave er å planlegge, organisere og avvikle SKUP-konferansen, samt drifte og være talspersoner for stiftelsen. Styret velges av årsmøtet. Årsmøtet 2014 valgte følgende personer til styret: Leder Jan Gunnar Furuly (Aftenposten), valgt for 1. år Nestleder Daniel Butenschøn (Dagens Næringsliv), valgt for 1. år Økonomiansvarlig Maren Sæbø (Verdensmagasinet X), valgt for 1.år Nye styremedlemmer Anne Gjerde (Dagens Næringsliv), Ny for 2 år Helene Skjeggestad (Aftenposten), Ny for 2 år Marianne Tønset (Adresseavisen), Ny for 2 år Silje Sjursen Skiphamn (Drammens Tidende/Dagsavisen Fremtiden), Ny for 2 år Fredrik Solvang (NRK), Ny for 2 år Følgende gjenstår for 1. år Jens Christian Nørve (TV 2) John Bones (VG) Ola Haram (TV 2) Camilla Bjørn (VG) Yohan Shanmugaratnam (Klassekampen) Espen Sandli (Dagbladet) Styret har hatt 11 møter i årsmøteperioden, inkludert en helgesamling på Koster. Det er et møte mindre enn i forrige årsmøteperiode. Tre av møtene har vært heldagsmøter. Møtene har vært avholdt i Aftenposten/VG. Det er en utfordring å samle hele styret til styremøter. I likhet med foregående år har ingen av styremøtene vært fulltallig, men oppmøteprosenten har vært høyere enn tidligere år. Gjennomsnittlig oppmøte har vært omkring 80 prosent. Forfall skyldes i hovedsak turnusarbeid, familiesituasjon, sykdom og arbeidsrelaterte reiser. Det er ønskelig at styret er så komplett som mulig på møtene, både av hensyn til arbeidsfordeling og av hensyn til beslutninger som fattes. Styret vil derfor gjenta presiseringen fra tidligere år om at det er viktig at valgkomiteen forbereder både styremedlemmer og arbeidsgiverne på hvor omfattende og forpliktende styrearbeidet i SKUP er. Utover oppmøte på styremøtene krever arbeidet at det legges ned en betydelig arbeidsinnsats mellom styremøtene. Styremøtene er i

3 hovedsak benyttet til behandling av formaliasaker, idedrodling og konferanseplanlegging. Svært mye av det praktiske arbeidet med konferansen gjøres mellom møtene. Det er en forutsetning at styremedlemmene har en løpende dialog med sekretariatet om arbeidsoppgavene de har påtatt seg. Styret har i årsmøteperioden hatt to styremedlemmer med betydelig reisevirksomhet knyttet til sin deltakelse: Ina Gundersen fra Stavanger og Marianne Tønset fra Trondheim. SKUP skylder Stavanger Aftenblad og Adresseavisen en stor takk for at de dekker reiseutgifter og gir permisjoner for deltakelse på styremøter. En stor takk rettes også til Aftenposten, som utviser stor forståelse for Jan Gunnar Furulys tidkrevende lederverv og stiftelsens beskjedne økonomi. SKUP er helt avhengig av velviljen fra arbeidsgiverne. SKUPs råd Rådet skal, på styrets initiativ, være et rådgivende organ for styret. Rådet er SKUPs ambassadører og skal arbeide til beste for SKUP. Årsmøtet 2014 valgte disse til SKUP sitt råd: Leder Trond Idås (NJ), Gjenvalg 1. år Nestleder Grethe Gynnild Johnsen (NRK), Gjenvalg 1. år Øvrige medlemmer Astrid Aure (KK), Gjenvalg 2 år Arne Jensen (Norsk Redaktørforening), Gjenvalg 2 år Frode Rekve (Institutt for Journalistikk), Gjenvalg 2 år Ståle Hansen (NRK), Ny 2 år Une Bratberg (Vårt Land), Gjenstår 1. år Harald Stanghelle (Aftenposten), Gjenstår 1. år Helje Solberg (VG), Gjenstår 1. år Varamedlemmer: Eva Grinde (DN), Ny 2 år Eirik Veum (NRK), Gjenstår 1. år Astrid Aure trådte ut av rådet i forbindelse med jobbskifte høsten Rådet har ikke hatt egne møter i årsmøteperioden. Styret har heller ikke forelagt rådet saker til behandling. Kontrollkomiteen Årsmøtet valgte disse til kontrollkomiteen:

4 Leder: Heidi Molstad Andresen (Dagbladet), Gjenvalg 1. år Trond Sundnes (Dagens Næringsliv), Gjenvalg 2. år Ingvild Rugland (Bergens Tidende), Gjenstår 1. år Kontrollkomiteen har løpende fått oversendt styrets dokumenter og referater etter at disse er behandlet av styret. Valgkomiteen Valgkomiteens oppgave er å rekruttere nye medlemmer til styret, råd og kontrollkomité, samt å informere nye medlemmer og deres arbeidsgivere om hva vervet innebærer av tid og penger. Årsmøtet 2013 valgte: Leder Gøril Engesvik (Trønder-Avisa), Valgt for 1. år Merete Crowo (VG) Valgt for 2 år. Odd Myklebust (Drammens Tidende), Gjenstår 1. år SKUP- juryen SKUP-juryen har til oppgave å bedømme de innmeldte kandidatene til SKUPprisen. Juryen blir utpekt av styret. SKUP-juryen 2014 har bestått av leder Bernt Olufsen (VG), Guri Hjeltnes (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter), Vibeke Haug (NRK), Tove Knutsen (Bergens Tidende), Kirsti Husby (Adresseavisen), Kristin Monstad Lund (Drammens Tidende), Trond Sundnes (Dagens Næringsliv) Styret er svært takknemlige for den omfattende og tidkrevende jobben juryen har lagt ned i vurderingen av de 63 prosjektene som ble meldt inn i kampen om SKUP-prisen Sekretariatet Jens Egil Heftøy ble i 2011 ansatt i fast stilling som sekretariatsleder etter to år i åremål. Sekretariatets oppgaver består i saksforberedelser for styret, referatføring, koordinering av styrets arbeid, regnskapsføring og daglig drift av stiftelsens virke. SKUP leier kontor til sekretariatsleder av Norsk Journalistlag. Det er styret ved styreleder som er sekretariatsleders arbeidsgiver. Styreleder og sekretariatsleder har hatt jevnlige møter og utstrakt kontakt på telefon og epost. SKUP personer deltok på konferansen i Av de 569 var 481 betalende deltakere, mens de øvrige var foredragsholdere, inviterte gjester og stab. Fjorårets konferanse hadde 22 utenlandske foredragsholdere.

5 Styret har de siste årene gått bort fra inndelingen i tematiske spor. Dette gir styret større frihet i komponeringen av programmet og øker spredningen i tematikk. Fokus på den journalistiske arbeidsmetoden er fortsatt kjernen i SKUP-konferansen. SKUP har vært en spydspiss innen bruk og opplæring i digitale verktøy. Antallet seminar med «digital kompetanse» er mer enn doblet siden Foruten datakurs er «Slik Gjorde Vi Det» den delen av SKUP-konferansen med det største tilbudet. I alt 16 seminarer er avsatt for å vise frem gravejournalistikken i små og store redaksjoner fra hele landet. Konferansen i 2014 hadde ellers temaer om avlytting, internasjonale graveprosjekter, Quick-saken, intervjuteknikk og etikk. For første gang var «Frie Medier» en helintegrert del av SKUP-konferansen. Gjennom tett samarbeid med Institutt for Journalistikk inneholdt konferansen fem seminarer om internasjonale forhold. Seminarene handlet om journalistisk dekning av dronekriger, bruk av sosiale medier som propagandaverktøy i krigshandlinger, Globale klimautfordringer, Yanukovychleaks og de negative samfunnseffektene av store sportsarrangementer. For andre år på rad arrangerte vi «Late Night Show» med Svein Tore Bergestuen som programleder på fredagskvelden. Klart størst oppmerksomhet fikk intervjuet med Sture Bergwall, bedre kjent som Thomas Quick. Dette var Bergwalls første offentlige opptreden etter at han ble sluppet fri. Intervjuet skapte oppmerksomhet både i Norge og Sverige. Alle de store mediene i Norge sendte intervjuet direkte på sine nettsider. Også Aftonbladet i Sverige publiserte videoen. Verdien av Late Night Show er stor. Et gjennomarbeidet og overraskende fredagsshow setter en standard og en ramme for resten av konferansen. Tilbakemeldingene på showet var også svært gode. SKUP har videreført det gode samarbeidet med tekniker Alexander Ziegler og hans stab. Konferansen avvikles med høy teknisk kvalitet. SKUP vil rette en stor takk til Erlend Våge og Geir Pettersen fra henholdsvis TV 2 og NRK for den viktige regihjelpen de bistår med i forbindelse med avvikling av kveldsprogrammene. Markus Gaupås Johansen og Sturle Vik Pedersen var toastmastere under prismiddagen. Deres mediesatire fungerer svært godt i en SKUP-ramme, noe som også ble påpekt av flere av de internasjonale gjestene.

6 Internasjonal Reporters pris for fremragende utenriksjournalistikk ble utdelt under festmiddagen lørdag. Styret besluttet å videreføre ordningen med DJ i baren på fredag og lørdag, i stedet for liveband. Tilbakemeldingene fra deltakerne på konferansen er oppsiktsvekkende gode. Etter 2013-konferansen ga 98,5 prosent av deltakerne karakteren fire eller høyere. For 2014 er tilsvarende tall 98,4. Andelen som har gitt karakteren fem eller seks har økt med 9,3 prosentpoeng til 77,6. Dette er tall det er vanskelig å ta inn over seg og gir enorm inspirasjon til å fortsette arbeidet. Et område der forbedringene var markant var på maten. Etter konferansen i 2013 avholdt sekretariatet og styreleder flere møter med hotellet. Tre styremedlemmer og sekretariatsleder deltok også på prøvesmaking av festmiddagen i forkant. SKUP-prisen SKUP-prisen 2013 ble delt mellom Dagbladet og Bergens Tidende. Dagbladets Linn Kongsli Hillestad, Espen Sandli og Ola Strømman fikk prisen for NullCTRL. Ingunn Røren, Ingvild Fredriksen og Anne Hovden i Bergens Tidende fikk prisen for «Jannes historie». Juryen skriver i sin begrunnelse for tildelingen til NullCTRL «Hva kan amatører finne åpent på nett uten å taste et eneste passord? Spørsmålet er begynnelsen på et imponerende og sjeldent kreativt arbeid fra journalister uten spesielle datakunnskaper. I sitt arbeid har de kombinert tradisjonell journalistisk metode med innovativ og teknisk kreativitet. Journalistene har avdekket rikets datasikkerhet, eller rettere; klare mangel på sådan, gjennom et omfattende og systematisk arbeid. De har søkt etter åpninger i datasystemer, både hos private og offentlige brukere. Og de har funnet mye; fra navn og adresse til barn med hemmelig identitet, til sensitive offentlige beredskapsdata og inngangsporter til alarmsentraler. De har påvist åpne servere hos private brukere, hos kommuner, skoler og myndigheter. De har funnet fram til private kameraer det var enkelt å overta styringen av. Gjennom et sekstitalls artikler har prisvinnerne dokumentert at over 2500 styringssystemer, mange knyttet til kritisk infrastruktur, lå åpne med minimal sikkerhet, og at 2048 overvåkningskameraer formidlet bilder åpent tilgjengelig på nett.

7 Dagblad-journalistene har filmet eget arbeid for å vise at dette ikke dreier seg om hacking eller passordbruk. Og de har på en forbilledlig måte fulgt opp sine avsløringer ved å søke opp og forelegge den manglende datasikkerheten for brukere og ansvarlige i et tjuetalls byer i hele landet. En jobb som har vært metodisk utfordrende og like krevende som de omfattende sikkerhetsavsløringene. Juryen har latt seg imponere av den målrettede innretningen på arbeidet og måten det er fullført på. Journalistene har lest seg opp og satt seg inn bruk av åpen og tilgjengelig søketeknologi, og de har brukt kunnskapen til å lage nye søkeverktøy som er dimensjonert for prosjektets ambisjon om å avdekke rikets datasikkerhet. Prisvinnerne har klart å formidle en komplisert tematikk på en pedagogisk god måte ved hjelp av både interaktive presentasjoner og videoer. Juryen har også merket seg Dagbladets prisverdige tilbud til publikum om på en enkel måte å teste om de har åpne porter inn til eget datautstyr. Dette er journalistisk nybrottsarbeid også i internasjonal sammenheng med resultater som har fungert som en digital vekker over hele landet. Juryen gratulerer Espen Sandli, Linn Kongsli Hillestad og Ola Strømman med SKUP-prisen for 2013». I begrunnelsen for «Jannes historie» skriver juryen: «I utgangspunktet var det en tilsynelatende håpløs oppgave for journalistene: Hvordan dokumentere og fortelle historien til en hjerneskadet person med store talevansker, som ikke kan bruke telefon, skrive eller signere innsynsbegjæringer, som ikke har noen verge eller hjelpeverge og som det knapt finnes elektroniske spor etter? 40-årige Janne Mai Lothe Eliassen satt nærmest stuet vekk i en rullestol på en institusjon glemt av nesten alle, alvorlig skadd av omsorgssvikt og overgrep, og også offer for en total kollaps i det offentlige hjelpeapparatet. Tross utgangspunktet har Bergens Tidendes journalister gjennom imponerende metodebruk, systematikk, gjennomføringsevne og presentasjon klart mesterstykket å dokumentere og fortelle Jannes rystende historie. Parallelt har vi også fått innsyn i broren Jonnys vanskelige liv. Systematisk og reflektert har journalistene arbeidet med å bygge opp tillit til hovedkildene i saken to mennesker i en veldig vanskelig situasjon som er håndtert med stor respekt. Det er et svært omfattende puslespill som er satt sammen bit for bit. Journalistene startet med en skoeske med barnebrev. Det var alt. Derfra er biter tilført, gjennom muntlige nøkkelkilder og etter hvert skriftlig

8 dokumentasjon over en 80-års periode. Kildene har vært svært vanskelig tilgjengelig både på grunn av menneskelige faktorer, motstand og tiden som har gått. Svært krevende innsynsbegjæringer og en helt spesiell samtykkeproblematikk har BTs team løst på en forbilledlig måte. Prisvinnerne har foretatt en detaljert historisk rekonstruksjon av en familie som uten tvil falt utenfor samfunnet hver for seg og samlet. Juryen er imponert over hvordan de mange og vanskelige etiske utfordringene er reflektert over og løst. Også Jannes stefar, som gjennom år skal ha forgrepet seg på den da mindreårige jenta, har kommet til orde og er håndtert med ryddighet. Sammen med det svært solide, metodiske arbeidet løfter BT saken til toppdivisjon gjennom en strålende presentasjon, spesielt på nett. Dette er bunnsolid gjennomføring i alle ledd av den journalistiske prosessen. Juryen gratulerer Ingunn Røren, Ingrid Fredriksen og Anne Hovden med SKUP-prisen for 2013». SKUP-diplom Diplomene for 2013 gikk til «Helsereisene» av Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise(Adresseavisen), «Fastlandsforbindelsene» av Linda Reinholdtsen (NRK) og «Forsvarskuppene» av Henning Carr Ekroll, Siri Gedde-Dahl, Trond J. Strøm og Fredrik Hager-Thoresen (Aftenposten). «Siste SKUP» Konferanseavisen «Siste SKUP» er et produkt det legges mye tid og krefter bak. Avisen er en viktig del av opplevelsen av konferansen. Jan Gunnar Furuly var ansvarlig redaktør. Redaktør David Bach og designer Alexander Prestmo ledet redaksjonen av journaliststudenter. Redaksjonen deltok som medarbeidere på konferansen og bidro til å fylle SKUPs nettsider med løpende rapportering fra konferansen. SKUP vil rette en stor takk til Tønsbergs Blad som finansierte trykkingen av avisen. SKUP og IJs graveskole Graveskolen ble som vanlig gjennomført i samarbeid med Institutt for Journalistikk. Ståle de Lange Kofoed og Ola Haram sto for gjennomføringen og drift av skolen. 25 journalister deltok på graveskolen. Det er en stor nedgang fra 2013, men på nivå med Det er vanskelig å si noe om årsaken til nedgangen, men både SKUP-styret og IJ tar høyde for at deltakerantallet ikke vil

9 øke mye i tiden fremover. Årets Graveskole er derfor tilrettelagt med tanke på et lavere deltakerantall. SKUP og Tore Sandbergs graveteam Styret har besluttet å legge graveteamet på is inntil videre. Siden etableringen av temaet/stipendet har de store mediehusene selv innført stipendordninger for graveprosjekter. De ønsker derfor ikke å delta i finansieringen av eksterne ordninger. Data-SKUP Styremedlem John Bones tok vinteren 2013 til orde for at SKUP burde arrangere en egen datakonferanse. Begrunnelsen er at vi gjennom mange år sitter på et unikt kontaktnett til de fremste datajournalistiske miljøene i verden. Vi ser også at det kommer nye aktører på «markedet» som ønsker å profilere seg på datajournalistisk kompetanse. Med styrets entusiastiske tilslutning startet Bones arbeidet med programmet. Konferansen ble lagt til NRKs Kompetanseavdelings lokaler på Marienlyst 18. oktober i fjor. Konferansen ble arrangert i samarbeid med IJ og NONA. Konferansen samlet totalt 86 deltakere, inkludert forelesere. Det var i grenseland for hvor mange vi hadde kapasitet til å håndtere. Konferansen baserte seg på dels norske, dels internasjonale forelesere. De utenlanske foreleserne var Mar Cabra, Jack Werner, Fredrik Laurin, Alica Parlapiano, Brigitte Alfter, Ioannis Kakavas og Kristoffer Sjöholm. Tilbakemeldingene for konferansen var svært gode og styret er trygg på at Data- SKUP kan utvikles til å bli et årlig arrangement. For 2015 vurderes det å arrangere Data-SKUP i forbindelse med GIJC-2015 på Lillehammer. Bli med SKUP og STUP til NICAR SKUP ble sommeren 2014 oppfordret til å arrangere kurs eller reiser gjennom Studiepermisjonsordingen. John Bones begynte arbeidet med å legge til rette for en reise til den amerikanske datajournalistikkonferansen NICAR. Konferansen ble arrangert i Baltimore fra 27. til 2. mars Før konferansestart gjennomførte Bones og sekretariatsleder Jens Egil Heftøy et forkurs i Oslo, med grunnopplæring i Excel og Access. Dagen før konferansen besøkte de ti deltakerne og kursleder Bones datagraveteamet i USA Today. Gjennom konferansen ble det arrangert lunsjmøter med blant annet ledelsen i SKUPs amerikanske søsterorganisasjon IRE, Center for Public Integrity og New York Times.

10 Også i 2015 arrangerer SKUP reise til NICAR, finansiert av STUP. Vår søknad om tilsvarende kursopplegg for den amerikanske gravekonferansen IRE ble avslått. Media, markedsføring og samarbeid Media SKUP har vært fremme i mediene ved flere anledninger i årsmøteperioden. Både Journalisten og det nystartede medienettstedet Medier24.com har omtalt antall metoderapporter som ble innsendt til SKUP-prisen. Medier24.com gjorde også et intervju med styreleder og Schibsted Academys Erik Sønstelie i forbindelse med at Schibsted har etablert en stipendordning for studenter som ønsker å delta på SKUP. Markedsføring Etter nedleggelsen av Journalistens papirutgave har vi mistet en arena for markedsføring av konferansen. Styret og sekretariatet har derfor satset tyngre på direktemarkedsføring. Invitasjon til å delta i kampen om SKUP-prisen ble kommunisert gjennom epost direkte til alle fjorårets konferansedeltakere, samt redaktørene. Bruken av sosiale medier har også vært viktig for å markedsføre konferansen. Sekretariatsleder og styreleder har løpende gjennom året lagt ut linker og kommentarer på Facebook og Twitter for å øke oppmerksomheten om SKUP utenfor konferansen. Besøkstallene på våre nettsider viser at aktiv bruk av sosiale medier er en svært viktig måte å øke trafikken på nettsidene. Sosiale medier har blitt en stadig viktigere arena for SKUP. I skrivende stund har stiftelsens side på Facebook passert 3000 «Likes». Nye Nettsider Høsten 2014 fikk SKUP nye nettsider. Etter ti år på en proprietær plattform valgte sekretariatet og styret å bytte til en Wordpress-basert løsning. Designet er utviklet av International News Network og benyttes av flere av SKUPs internasjonale partnere, blant annet Global Investigative Journalism Network. Tilbakemeldingene på nettsidene har vært gode, selv om det fortsatt gjenstår litt arbeid. Alt arbeid med nettsidene er utført av sekretariatet. Flytting av nettsidene vil føre til en betydelig kostnadsreduksjon. I forbindelse med omleggingen har SKUP også innført et nytt system for

11 påmelding til konferansen. Dette skyldes at Institutt for Journalistikk ikke kan motta betaling med kredittkort. For den forestående globale konferansen er det et ufravikelig krav. SKUP har valgt å samarbeide med leverandøren Arkon om et nytt påmeldingssystem. Dette systemet har ingen lisensavgift, men det betales en fastpris pr påmeldte deltaker. I sum utgjør dette omtrent det samme som vi i dag har betalt til Institutt for Journalistikk. Endringen av påmeldingsløsning gir sekretariatet og styret en bedre oversikt over påmeldingen. Fakturering av deltakeravgifter vil fra 2015 foretas av sekretariatet. Utvalgsarbeid Styret har nedsatt en komité som skal arbeide mot GIJC Komiteen ledes av styreleder Jan Gunnar Furuly og har følgende medlemmer: Jens Egil Heftøy (Sekretariatet) John Bones (VG/SKUP-styret) Maren Sæbø (Verdensmagasinet X/SKUP-styret) Ola Haram (TV 2/SKUP-styret) Yohan Shanmugaratnam (Klassekampen/SKUP-styret) Trond Idås (NJ/SKUPs Råd) Christine Engh (Aftenposten) Utvalget vil suppleres løpende frem mot konferansen. Utvalget vil samarbeide tett med GIJNs organer. Utvalget rapporterer løpende til styret. Regionale konferanser SKUP-styret var representert på Hellkonferansen. Styreleder deltok på et debattmøte i Tromsø høsten 2014, i forbindelse med debatten rundt buzzit.no. Styreleder var også tilstede på datajournalistikkonferansen NODA15. Nordisk representasjon Styremedlem John Bones og sekretariatsleder Jens Egil Heftøy deltok på Gräv i Umeå i mars Reisen ble dekket av SKUP. Styremedlem Ola Haram deltok på den danske FUJ-konferansen i november Reisen var betalt av arbeidsgiver. Internasjonal representasjon Styreleder, Sekretariatsleder, styremedlem John Bones og Espen Sandli deltok på Dataharvest i Brussel i mai. SKUP dekket kostnadene for styreleder og sekretariatsleder. Bones og Sandli var forelesere og fikk dekket sine kostnader

12 fra arrangør. Styreleder deltok på IRE-konferansen i San Fransisco i juni og ARIJkonferansen i Amman i november. IRE-konferansen ble dekket gjennom reisestipend fra NJ, mens konferansen i Amman ble dekket av IJs Frie Mediermidler. Økonomiansvarlig Maren Sæbø deltok på «Power Reporting» i Johannesburg i november Reisen ble dekket av Sæbøs arbeidsgiver. Økonomi SKUPs regnskap viser et overskudd på for regnskapsåret Det er en liten nedgang fra Nedgangen skyldes dels færre deltakere på konferansen, men også at det er foretatt ekstraordinære nedskrivninger av lagerverdier i SKUP sitter på et lite lager av t-skjorter som ble kjøpt inn i 2011 og Disse er bokført til innkjøpsverdi, men sekretariatet anslår at den reelle verdien i dag er lavere. Derfor er det foretatt nedskrivninger av halvparten av varelagerets verdi. Overskuddet før nedskrivinger var kroner ,- Inntekter De totale inntektene i 2014 var kroner Inntektene fra deltakeravgifter endte på Det er over budsjett. Graveskolen ga et overskudd på , Det er i tråd med busjett, men under Inntektene fra Graveskolen er i år ført som SKUPs andel av overskuddet. Dette skyldes at Institutt for Journalistikk ikke har overlevert prosjektregnskap og oppgjør før regnskapet måtte leveres til revisjon. Som nevnt under punktet «Nye Nettsider» har sekretariatet fra 2015 overtatt påmeldingen og faktureringen i forbindelse med SKUP-konferansen. Det vil øke sekretariatets oversikt over utestående betalinger. Utgifter De totale utgiftene var på kroner De store postene på utgiftssiden er personal, tekniske kostnader og utgifter til forelesere. Utgiftene til forelesere er over opprinnelig budsjett. Dette er en post som tilpasses noe ut fra påmeldingen. I 2014 var det store enkeltkostnader knyttet til Sture Bergwalls deltakelse på konferansen.

13 Med bedre deltakelse enn budsjettert har styret en viss handlingsfrihet til å gjøre endringer opp mot konferansen. Styret må likevel være budsjettbevisst i innspurten av konferanseplanleggingen. Egenkapital Ved inngangen til 2014 var egenkapitalen på mot kroner kroner ved forrige årsskifte. Egenkapitalen er dermed noe styrket, men er fortsatt svakere enn for fem år siden. Det tilligger styret å utøve budsjettdisiplin og foreta valg som ikke svekker egenkapitalen. Egenkapitalsituasjonen er i dag på et akseptabelt nivå og gjør stiftelsen rustet til å gjennomføre minst en konferanse med lavt deltakerantall, slik årsmøtet tidligere har signalisert at egenkapitalen bør kunne håndtere. SKUP hadde i 2014 personalkostnader på , mot kroner i Sekretariatsleder har en årslønn på kroner. I tillegg kommer kostnader til obligatorisk tjenestepensjon på kroner andre kostnader på Deltakeravgift Deltakeravgiften i 2014 var satt til kroner. Styret har vedtatt en økning på 100 kroner for SKUP har en klar målsetting om å holde deltakeravgiften så lav som mulig, slik at flest mulig kan delta. Samtidig er det viktig at deltakeravgiften utvikles i tråd med kostnadsøkningene. Tilsvarende konferanser har høyere deltakeravgifter enn SKUP. Støttespillere SKUP sine viktigste økonomiske bidragsytere er Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Stiftelsen Fritt Ord. Uten den mangeårige støtten fra disse ville konferansen vært umulig å gjennomføre. I 2015 har Schibsted innført et stipend for studenter som ønsker å delta på SKUP. I alt er det satt av kroner, som vil dekke ti stipender. SKUP er helt avhengig av det store engasjementet og dugnadsarbeidet knyttet til SKUP. Det er avgjørende at redaksjonene også i fremtiden sender sine medarbeidere på konferansen, og at styremedlemmer får rom til å jobbe med konferansen. Stiftelsen er avhengig av å kompensere økte faste utgifter med økte inntekter. Regnskapet legges frem under forutsetning om videre drift.

14 «Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk. I henhold til SKUPs vedtekter gjøres dette ved å: - Sørge for at det minst en gang i året holdes et landsomfattende seminar om undersøkende journalistikk - Bidra til at det beste undersøkende journalist-prosjektet hvert år blir premiert - Fremme samarbeid mellom journalister i Norge og internasjonal». Oslo, 12. februar 2015 Styret i Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) Jan Gunnar Furuly (Styreleder) Maren Sæbø Daniel Butenschøn Marianne Tønset (Styremedlem) (Nestleder) (Styremedlem) John Bones Helene Skjeggestad Camilla Bjørn (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) Ola Haram Jens Christian Nørve Ina Gundersen (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) Yohan Shanmugaratnam Espen Sandli Fredrik Solvang (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) Anne Gjerde (Styremedlem) Silje Skjursen Skiphamn (Styremedlem)

siste 13 skup Konferanseavis for Skup 2013 Ung, tung virkelighet

siste 13 skup Konferanseavis for Skup 2013 Ung, tung virkelighet siste 13 skup Konferanseavis for Skup 2013 Ung, tung virkelighet SKUP TAKKER Erlend Våge, TV 2 og Geir Pettersen, NRK for regi. Martin Fjørtoft og Olav Rønneberg, NRK for videoproduksjon. NRK Dagsrevyen,

Detaljer

Urokråke. Luftfartøyet som setter etikk, jus og sikkerhet på prøve.

Urokråke. Luftfartøyet som setter etikk, jus og sikkerhet på prøve. sisteskup Urokråke Luftfartøyet som setter etikk, jus og sikkerhet på prøve. s. 2 Siste Skup Skup-konferansen 4. 6. april 2014 SKUP TAKKER Skup-konferansen 4. 6. april 2014 Siste Skup s. 3 INNHOLD Erlend

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-12 Institutt for journalistikk NR-utvalgets rapport m.m. I sitt møte 13. februar 2012 fattet NR-styret følgende vedtak i sak 2012-07: Det opprettes

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2007 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Kurs høsten 2008. Institutt for Journalistikk. www.ij.no. Søknadsfrist høstkursene: fredag 23. mai

Kurs høsten 2008. Institutt for Journalistikk. www.ij.no. Søknadsfrist høstkursene: fredag 23. mai Kurs høsten 2008 www.ij.no Institutt for Journalistikk Søknadsfrist høstkursene: fredag 23. mai KJæRE IJ-BRUKER! Velkommen til en høst med nye muligheter for faglig påfyll og utvikling! I høstkatalogen

Detaljer

Kompetanseutvalgets rapport

Kompetanseutvalgets rapport NOTAT Til: Fra: Landsstyret Kompetanseutvalget Dato: 03.04.2013 Saksnummer: 12-785 Kompetanseutvalgets rapport Landsstyret nedsatte i oktober 2012 et utvalg som fikk følgende mandat: Kompetanseutvalget

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2008

Norsk Forfattersentrum 2008 Arsmelding 2008 Norsk Forfattersentrum 2008 Den ledende aktøren Norsk Forfattersentrum er den ledende litteraturformidlingsaktøren i Norge. Det betyr at vi formidler flere forfattere til flere oppdrag

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 Monica Heldal vant Bendiksenprisen 2013. Prisen ble delt ut av daværende kulturminister Hadia Tajik og ble mottatt på Heldals vegne av Sven Erik

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

siste SKUP AVIS FOR SKUP-KONFERANSEN, TØNSBERG 11. 13. APRIL 2008

siste SKUP AVIS FOR SKUP-KONFERANSEN, TØNSBERG 11. 13. APRIL 2008 AVIS FOR SKUP-KONFERANSEN, TØNSBERG 11. 13. APRIL 2008 Carsten Thomassens støttefond har fått inn 175.000 kroner. Første stipend deles ut på SKUP av Thomassens samboer Ellen Hofsvang. SIDE 7 Petter Stordalen

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Aftenposten Postboks 1 0051 Oslo Tlf. 22863000

Aftenposten Postboks 1 0051 Oslo Tlf. 22863000 Aftenpostens undersøkelse av det største statlige eiendomssalget i norsk historie SKUP-rapport for 2013 Henning Carr Ekroll henning@aftenposten.no tlf. 97042342 Siri Gedde-Dahl siri@aftenposten.no tlf.

Detaljer