Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Årsrapport 2012

2

3

4

5

6

7

8 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i kr KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Tap salg anleggsmidler Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Salg varige driftsmidler Investering i aksjer og andeler, netto Innbetalinger ved utlån Utbetalinger ved utlån Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Endring anlegg under arbeid Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Utbetaling ved lån Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Lier Everk har sammen med døtrene Lier Elentreprenør og Lier Fibernett felles konsernkontosystem. Side 9

9 Noter til regnskapet 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap Datterselskaper er selskaper der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen. Investeringer med % eie av stemmeberettiget kapital og betydelig innflytelse, defineres som tilknyttede selskaper. Følgende selskaper inngår i konsernet : Mor- og datterselskaper Eierandel Lier Everk AS (morselskap) Lier Elentreprenør AS 100 % Lier Fibernett AS 100 % Tilknyttede selskaper Lier Fjernvarme AS 50 % Lier Fjernvarme KS 45 % Fiberselskapet AS 25 % Se også note 6 Regnskapsprinsipper for aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt. I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden som prinsipp for investeringer i tilknyttede selskaper. Bruk av metoden fører til at regnskapsført verdi i balansen tilsvarer andelen av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet, korrigert for eventuelle gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte interngevinster. Resultatandelen i resultatregnskapet baseres på andelen av resultatet etter skatt i det tilknyttede selskapet, og korrigeres for eventuelle avskrivninger på merverdier og urealiserte gevinster. I resultatregnskapet vises resultatandelen under finansposter. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Lier Everk AS og datterselskapene Lier Elentreprenør AS og Lier Fibernett AS. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet). I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Salgsinntekter Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av leveringen. Levering er ikke foretatt før produktene er sendt til avtalt sted og risiko for tap og ukurans er overført til kunden. Erfaringstall brukes som grunnlag for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og varereturer på salgstidspunktet. Avsetning til forventede garantiarbeider føres som kostnad og avsetning for forpliktelser. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Reguleringsregimet for overføringsvirksomheten og mer-/mindre inntekt NVE regulerer monopolvirksomheten i distribusjonsnettet gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer for eget nett. Inntektsrammen med tillegg av kostnader til overliggende nett legges til grunn for beregning av tariffene. Side 10

10 Ved endring i overført volum eller inntektsrammen som ligger til grunn for tarifferingen vil det kunne oppstå en mer- eller mindreinntekt som skal føres over driftsresultatet og bokføres i balansen som gjeld til kundene (merinntekt) eller fordring (mindreinntekt), og innkalkuleres i senere års tariffberegninger etter bestemte retningslinjer gitt av NVE. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Varelager Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi. For råvarer brukes gjenanskaffelseskost som tilnærming til virkelig verdi. For ferdig tilvirkede varer og varer under tilvirkning består anskaffelseskost av utgifter til produktutforming, materialforbruk, direkte lønn, og andre direkte og indirekte produksjonskostnader (basert på normal kapasitet). Virkelig verdi er estimert salgspris fratrukket nødvendige utgifter til ferdigstillelse og salg. Bare variable utgifter anses nødvendige for å selge ferdige varer, mens også faste tilvirkningskostnader inkluderes som nødvendige for varer som ikke er ferdig tilvirket. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer og mindre investeringer, hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning gjøres som en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Anleggskontrakter Arbeid knyttet til fastpris prosjekter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende avregningsmetode. For prosjekter som antas å gi tap kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik fra beregningsforutsetningene (estimatendringer og -avvik) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som ved årets begynnelse overstiger 10% av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Anleggstilskudd Anleggstilskudd til investeringer fra det offentlige og fra private går til fradrag på aktiverte verdier. Anleggstilskuddet periodiseres dermed over investeringens økonomiske levetid i form av reduserte avskrivninger. Side 11

11 Kraftkontrakter og finansielle instrumenter Selskapet har en kraftportefølje bestående av finansielle kontrakter. Selskapet har ingen fysiske kontrakter. Fysiske kontrakter er kontrakter med avtale om fysisk levering av kraft til en forhånd avtalt pris i en bestemt periode. Finansielle kontrakter resulterer kun i et økonomisk oppgjør. For finansielle kontrakter blir differansen mellom avtalt pris og spotpris inntekts- eller kostnadsført på leveringstidspunktet. Finansielle kontrakter benyttes for prissikring og regnskapsføres parallelt med det underliggende objekt. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer, som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Note 2 Virksomhetsområder Morselskap Områderesultater Tall i kr. Felles virksomhet Kraft Nett Øvrig Sum Energisalg Nettinntekter Fellesføring Tilbakeført merinntekt / årets mindreinntekt Internprisede tjenester og salg entreprenørtjenester Andre inntekter Driftsinntekter Energikjøp Øvrig varekjøp Overføringsavgift overordnet/andre nett Arbeidskraft inkl. sos. kost Ordinære avskrivninger Andre kostnader inkludert fordelte kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Lier Everk omsetter kraft i hele Norge, og distribuerer kraft gjennom vårt distribusjonsnett i Lier kommune. Side 12

12 Virksomhetens bokførte verdi på driftsmidler Kraft Kraft Øvrig Øvrig Nett Nett Total Total Tall i kr Høyspenningsanlegg Lavspenningsanlegg Transportmidler Inventar og utstyr Bygninger og tomter Sum Sum driftsmidler etter fordeling Sum driftsmidler etter fordeling Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for netto arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Driftsresultat Avkastning 3,7 % Note 3 Lønnskostnad, godtgjørelse, pensjonskostnad med mer Tall i kr. Morselskap Konsern Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Årsverk Morselskap Daglig leder Styret Ytelser til ledende personer - morselskap Lønn Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelser overfor styret eller daglig leder. Daglig leder følger selskapets generelle pensjons- og forsikringsordning og det foreligger ingen sluttvederlagsordning eller bonusavtale. Det er videre avtalt inntil 6 måneders etterlønn. Selskapet har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Foretakets pensjonsordning oppfyller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Revisjon og bistand fra revisor Morselskap Konsern Tall i kr Lovpålagt revisjon Annen bistand: Sum Side 13

13 Selskapet har en kollektiv pensjonsordning for sine 27 ansatte i Kommunal Landspensjonskasse. Tjenestepensjonsordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet pensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Fremtidige premier/pensjonsforpliktelse vil påvirkes av risikomessige over- og underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i foretaket og andre foretaksansatte som inngår i ordningen (multiemployer plan). Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp. I tillegg har selskapet en usikret forpliktelse for lønn > 12G, som dekkes over driften, og er tidsbegrenset til 10 år. Pensjonskostnader Morselskap Konsern Tall i kr Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført estimatavvik Resultatført planendring Samlet kostnad inkl. administrasjon Herav resultatført aga av aktuarielt tap Sikrede ordninger Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført estimatendring Balanseført forpliktelser Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført aktuarielt tap Ikke resultatført aktuarielt tap aga Balanseført netto forpliktelser Herav balanseført aga Usikrede ordninger Brutto pensjonsforpliktelse ikke forsikrede ordninger Periodisert arbeidsgiveravgift Beregnet pensjonsforpliktelse ikke forsikrede ordninger Sum pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 % 4,20 % 3,80 % Forventet lønnsvekst 3,50 % 3,50 % 3,50 % 3,50 % Forventet G-reg./pensjonsreg. 3,25 % 3,25 % 3,25 % 3,25 % Pensjonsregulering 2,48 % 2,48 % 2,48 % 2,48 % Forventet avkastning 4,00 % 4,10 % 4,00 % 4,10 % Agasats 14,10 % 14,10 % 14,10 % 14,10 % Amortiseringstid Korridorstørrelse 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % Side 14

14 Note 4 Andre driftskostnader Morselskap Konsern Tall i kr Materialer Fremmedytelser Forsikringer Øvrige administrasjons- og driftskostnader Årets tap på krav Sum Note 5 Varige driftsmidler Morselskap Tall i kr. HS+LS Lager/Kant Adm Trnsp Kont/utst Tomt Sum Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året Herav egentilvirkede driftsmidler 0 0 Avgang i året Anskaffelseskost 31/ Samlede avskrivninger Regnskapsmessig verdi 31/ Årets regnskapsmessige avskrivninger Levetid år år år 6,7 år 3-15 år Avskrivningsmetode Lineært Lineært Lineært Lineært Lineært Lineært Konsern Tall i kr. HS+LS Fiber Imat. Lager/Kant Adm Trnsp Kont/utst Tomt Sum Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året Herav egentilvirkede driftsmidler Avgang i året Anskaffelseskost 31/ Samlede avskrivninger Regnskapsmessig verdi 31/ Årets regnskapsmessige avskrivninger Levetid år 3-20 år 10 år år år 5-7 år 3-15 år Avskrivningsmetode Lineært Lineært Lineært Lineært Lineært Lineært Lineært Lineært Differansen mellom regnskapsmessig verdi varige driftsmidler pr. 31/ i morselskapet, TNOK , og totale driftsmidler på TNOK i note 2, gjelder anlegg under arbeid på TNOK 542 som ikke defineres som driftsmidler i note 2. Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Tall i kr Leieperiode Driftsmiddel Fra Til Årlig leie Maskiner Side 15

15 Note 6 Aksjer og andeler i andre foretak morselskap Tall i kr. Ant aksjer Kost pris Ansk. kost Datterselskap Balanse-ført verdi Egenkapital 31/12 100% Resultat % Konsern Lier Elentreprenør AS , Lier Fibernett AS , Sum Egne selskaper Tilknyttede selskaper Lier Fjernvarme AS 500 1, Lier Fjernvarme KS Fiberselskapet AS (resultat 2011) Sum Tilknyttede selskaper Andre selskaper REN 1 28, Sum andre selskaper Total Datterselskaper og tilknyttede selskaper Eierandel Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Stemmeandel Lier Elentreprenør AS Lier 100 % 100 % Lier Fibernett AS Lier 100 % 100 % Lier Fjernvarme AS Lier 50 % 50 % Lier Fjernvarme KS Lier 45 % 45 % Fiberselskapet AS Lier 25 % 25 % Lier Elentreprenør regnskapsføres i morselskapet etter kostmetoden. Lier Fibernett regnskapsføres i morselskapet etter kostmetoden. Lier Fjernvarme AS regnskapsføres etter kostmetoden. Lier Fjernvarme KS regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Se spesifikasjon nedenfor. Fiberselskapet AS regnskapsføres i morselskapet etter kostmetoden. Lier Fjernvarme KS Inngående balanse Andel årets resultat -430 Utgående balanse Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Eierstruktur - morselskap Aksjer Pålydende Eierandel Stemmeandel kr. Lier Kommune % 100 % Side 16

16 Note 8 Egenkapital Morselskap Tall i kr. Annen Aksjekapital Overkursfond EK Sum EK Egenkapital Årets Resultat etter skatt Årets ordinære utbytte Egenkapital Egenkapital Årets Resultat etter skatt Årets ordinære utbytte Egenkapital Utsatt skatt Fri egenkapital Konsern Tall i kr. Annen Aksjekapital Overkursfond EK Sum EK Egenkapital Årets resultat etter skatt Årets ordinære utbytte Egenkapital Egenkapital Årets resultat etter skatt Årets ordinære utbytte Egenkapital Note 9 Avsatt mindreinntekt(+)/ merinntekt (-) morselskap Morselskap Balanse Morselskap Resultat Tall i kr Årets merinntekt fremkommer slik: Inntektsramme Kostnader ved utkobling Overføringsinntekt Morarenter og purregebyr Morarenter og purregebyr korr Tilbakeført mindreinntekt Tilbakeført renter mindreinntekt 790 Renter mindreinntekt korr Kostnader overliggende nett Avvik avskrivninger og avvik avkastningsgrunnlag Beregnet saldo merinntekt (-) / mindreinntekt (+) Inngående saldo renter mindreinntekt Overført saldo renter mindreinntekt til årets inntekt -790 Årets renter merinntekt (-) mindreinntekt (+) Beregnet saldo renter merinntekt (-) / mindreinntekt (+) Resultatregnskap årets merinntekt Side 17

17 Note 10 Skattekostnad Tall i kr. Morselskap Konsern Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel Skattekostnad Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring skatteberegning Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Nominell skattesats 28% 28 % 28 % 28 % 28 % Beregnet betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på årets resultat Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring: Driftsmidler Varebeholdning Andeler i tilknyttede selskaper Fordringer Underskudd til fremføring Avsetninger Gevinst og tapskonto Mindreinntekt Avsetning pensjonsforpliktelse Sum Underskudd til fremføring Netto utsatt fordel i balansen Betalbar skatt på årets resultat Netto betalbar skatt i balansen Note 11 Pantstillelser og garantier m.v. Tall i kr. Morselskap Motpart Årsak til sikkerhet Type sikkerhet Skattetrekkskonto Egen bankkonto Nord Pool Handel i elspotmarkedet Egen sperret bankkonto Nord Pool Handel i terminmarkedet Egen sperret bankkonto Nord Pool Handel i regulerkraftmarkedet Egen sperret bankkonto Sum Innestående på skattetrekkskonto er bundne midler. Datterselskapet Lier Elentreprenør AS har også midler på skattetrekkskonto. Saldo på denne var kr pr. 31/ (kr pr. 31/ ). Konsernets likviditet er organisert i en konsernkontoordning. Dette innebærer at alle konsernselskaper er solidarisk ansvarlige for de trekk konsernet har gjort. Saldo på konsernkonto presenteres som bankinnskudd både hos Lier Everk og datterselskapene. Alle selskapene har i denne forbindelse avgitt en kausjonserklæring for kr ,- om pantsettelse av fordringer som selskapet har eller får mot flerkontoinnehaver, negativt pant- og tilbakeståelseserklæring med hensyn til fordringer. Lånesaldo på dette lånet var kr ,- pr. 31/ Side 18

18 Note 12 Ansvarlig lån fra Lier Kommune til morselskap Ansvarlig lån fra eier på TNOK ,-. Rentesats 4,76 % p.a. Lånet står tilbake for øvrig gjeld. Note 13 Langsiktige fordringer Morselskap Tall i kr Lån Lier Fibernett Lån Lier Elentreprenør Lier Fjernvarme Sum Andre langsiktige fordringer Note 14 Finansposter Morselskap Konsern Tall i kr Finansinntekter Agiogevinst Renteinntekter Renter mindreinntekt Sum Finansinntekter Finanskostnader Renter ansvarlig lån Finanskostnader Netto andel tap Lier Fjernvarme KS (se også note 6) Renter merinntekt Renter på for lite betalt forskuddsskatt Sum finanskostnader Note 15 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Morselskap Konsern Tall i kr Forskuddsbetalte kostnader Renter mindreinntekt Mindreinntekt til gode Sum forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter Note 16 Mellomværende mellom konsernselskaper Tall i kr Lån Kundefordringer Leverandørgjeld Sum Side 19

19 Note 17 Langsiktig gjeld Det er tatt opp lån i Nordea på TNOK Lånet har en løpetid på 5 år med flytende rente. Lånet renteberegnes etter 3 måneder NIBOR og nedbetales med TNOK 2 500,- pr. kvartal. Selskapet har videre en bevilget kassekreditt i Nordea på TNOK Det var ikke trukket på denne kreditten pr. 31/ Det foreligger en oppgjørsgaranti fra Nordea for krafthandel på TNOK Denne garantien var ikke benyttet pr. 31/ Engasjementene er sikret ved negativ pantsettelseserklæring. Note 18 Transaksjoner med nærstående parter Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 3, mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 16, datter og tilknyttede selskaper 1, 6 og 13 samt transaksjoner overfor eier i note 12 og 14. Tall i kr Morselskapets transaksjoner med nærstående parter: a) Salg av varer og tjenester Salg av varer: - Datterselskap 0 - Tilknyttede selskaper Eier Salg av tjenester: - Datterselskap Tilknyttede selskaper Eier (renter - se note) Sum salg av varer og tjenester b) Kjøp av varer og tjenester Kjøp av varer: - Datterselskap Tilknyttede selskaper 0 - Eier Kjøp av tjenester: - Datterselskap Tilknyttede selskaper 0 - Eier 0 Sum kjøp av varer og tjenester Konsernets transaksjoner med nærstående parter: a) Salg av varer og tjenester Salg av varer: - Tilknyttede selskaper 0 - Eier 0 Salg av tjenester: - Tilknyttede selskaper Eier (renter) Sum salg av varer og tjenester Konsernet kjøper renholdstjenester samt dekker ulike offentlige avgifter fra eier samt selger strøm, nettjenester, entreprenørtjenester og brebåndstjenester til eier. Beløpsmessig er disse tjenestene er vurdert som ikke vesentlige for konsernet og derfor ikke inkludert i ovenstående oversikt. Side 20

20

21

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2013 2012 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter og -kostnader

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap 01.01.-31.12.

Resultatregnskap 01.01.-31.12. Resultatregnskap 01.01.-31.12. Morselskap: Konsern: 2014 2013 Note NOK 1.000 2014 Driftsinntekter 1 065 342 1 051 263 Undervisningsinntekter 1 065 342 38 478 53 598 Oppdragsforskningsinntekter 38 478 258

Detaljer

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 2013 2012 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skatt -2 363 5 811 Avskrivninger 10

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer