Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl i Festsalen på Ringnes.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes."

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl i Festsalen på Ringnes. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2000 A) Regnskap for 2000 B) Anvendelse av disponible midler 4. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 5. FORSLAG A) Vaskeritider - Forslag fra Johannes Anker B) Vedlikeholdsplanen - Forslag fra styret Forslag er tatt inn på side VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av velferdsutvalg Oslo, I styret for Fossheim Borettslag Even Sæterøy (s) Johannes Anker (s) Marion Christiansen (s) Grethe Braastad (s) På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Ektefelle/samboer må møte med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om boligselskap 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

2 2 Fossheim Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder: Even Sæterøy leil Nestleder: Johannes Anker leil.1407 Sekretær: Marion Christiansen leil. 605 Styremedlem: Ingrid Braathen leil.1205 Styremedlem: Grethe Braastad leil.1708 B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Rune Larsen leil.1805 Asle Bøyum leil. 805 Tom Aannerud leil.1306 Snorre Andresen leil.1507 C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: Even Sæterøy som delegert og Grethe Braastad som varadelegert. D. VALGKOMITEEN: E. VELFERDSUTVALGET: Steinar Robarth leil.1209 Arvid Fjeld leil.1309 Tine Kvamme leil. 903 Marion Christiansen leil. 605 Lillemor Madsen leil.1605 Anne-Lise Larsen leil.1606 Eva Sletholt leil FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Fossheim Borettslag ligger i Sagene-Torshov bydel i Oslo og har adresse:

3 3 Fossheim Borettslag Thv. Meyersgate 5, 0555 Oslo. Leilighetsnummer må benyttes. Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier til andelseierne. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget består av 159 andelsleiligheter, fordelt på 1 bygning. Borettslaget eier også en tjenesteleilighet der innskudd ikke er beregnet. Med tjenesteleiligheten er det totalt 160 leiligheter. Eiendommen har gårdsnummer 225 og bruksnummer 279 og er på 3015 m 2. Borettslaget eier tomten. Første innflytting i borettslaget var Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. STYRET Styret har kontor i 1.etg og kan treffes på telefon Styrets postkasse er i 6.etg, liste over medlemmene er slått opp på tavlene. SERVICE PÅ ANTENNEANLEGGET UPC s servicetelefon er betjent mellom kl E-postadressen er: PARKERING Borettslaget har parkerings-/garasjeplasser, som fordeles etter lister. Ved ønske om parkerings-/garasjeplass, ta kontakt med styret. FlexiTrans har avtale om borttauing. Telefon NØKLER/SKILT Nøkler/rekvisisjon kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til vaktmester. Skilt til postkasse skal bestilles hos vaktmester og betales av den enkelte.. FRAMLEIE Pr er 4 andelsleiligheter framleid. Søknader om framleie skal behandles av borettslagets styre. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS, telefon VASKERI Fellesvaskeriet er i 3. og 4. etg. Betaling skjer med kronestykker. Vaskeriet er åpent på hverdager

4 4 Fossheim Borettslag RENHOLD Firmaet DFV Renhold er engasjert til å vaske trappeoppgangene. BRANNSIKRINGSUTSTYR Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokkingsutstyr, enten pulverapparat eller brannslange. Andelseier har selv ansvar for å skifte batteri i røykvarsler og teste at den fungerer. Andelseier skal også sjekke at pulverapparatets manometer står på grønt og/eller at brannslange er i brukbar stand. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. RABATTAVTALE MED TELENOR Borettslaget har inngått en ny rabattavtale med Telenor gjeldende fra Avtalen er forhandlet frem av OBOS. Med avtalen får du 20 prosent i rabatt på abonnementsprisen (fastavgiften) i tillegg til rabatt på tellerskrittene etter følgende satser: Telefonregning under kr 4.000,- pr. år gir 15 % i rabatt. På beløpet mellom kr og gis ytterligere 25 % i rabatt. På beløpet mellom kr og gis ytterligere 30 % rabatt. På beløp over kr 6000 gis det 35 % i rabatt. For brukere av Internett gis 10 % rabatt på abonnentspris for produktet Fastpris Internett, noe som betyr at det kan surfes for et beløp tilsvarende kr 400,- pr. mnd. mot å betale kun kr 180,- (20 % rabatt). Ved etablering av ISDN gis fremdeles 40 % rabatt. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice gratis på tlf KRAFTLEVERANSE TIL BOLIGSELSKAPETS FELLESANLEGG OBOS har også for 2000 forhandlet frem en ett års fastprisavtale om levering av strøm til borettslagenes fellesanlegg gjeldende fra Møre og Romsdal Energi leverte det rimeligste tilbudet på 13,68 øre/kwh eks. avgifter. Borettslaget har valgt å inngå en slik avtale. REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 1989 Modernisert fyranlegget, oljekjele og installert EL-kjele 1990 Nye dører i inngangspartiet i 1. og 6. etg Nye vinduer og verandadører. Nytt inngangsparti i 6. etg + ny dør i 5. etg Ny kloakkpumpestasjon og nye heiskabler 1996 Ny garasjeport 1997 Inngangspartier og hovedtrapp pusset opp. Hovedreparasjon heiser Nytt kjøkken i fellesrom, oppussing av sykkelstall 1999 Gulvbelegg i alle korridorer og i heisene

5 Korridorer og trapper malt Ny oljetank Nytt kabelanlegg Pålagt oppgradering av heisene Innvendig oppussing av heisene Tredører pusset opp Vaskeriet malt i 3. etg Fyrrommet isolert mot varmetap 2000 Takreparasjon Nøkkelsystem Dør til sykkelbod Vikling av heis 2001 Rens av avløpsrør Utskifting av inngangsdører 5 Fossheim Borettslag RETNINGSLINJER FOR STYREARBEIDET Styret har vedtatt retningslinjer for det løpende styrearbeidet. Formålet med retningslinjene er å klargjøre de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte og være en veileder og støtte i de tillitsvalgtes utøvelse av sine verv. Beboerne honorerer arbeidet gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonoraret. HMS - INTERNKONTROLL Fossheim Borettslag har anskaffet HMS-håndbok for boligselskap. Arbeidet med å tilpasse denne til egne rutiner i borettslaget er kommet godt i gang. Fossheim Borettslag har gjennomført kurset HMS-Internkontroll et kurs i OBOS Kompetanse. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Hensikten er å få en oversikt over de sentrale HMS-handlingene det enkelte borettslag omfattes av og i samarbeid med eventuelt ansatte igangsette systematiske tiltak som sikrer at aktiviteten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med helse,- miljø- og sikkerhetslovgivningen. Borettslaget må kunne dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at det er etablert et system for internkontroll. Alle borettslag vil minst omfattes av Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. Fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Dette har styret informert om.

6 6 Fossheim Borettslag 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Meld fra om skaden til: Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Hvis flere leiligheter er berørt, opplys dette og hvordan berørte andelseiere kan kontaktes. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Storebrand har sammen med finske Pohjola og svenske Skandia dannet et nytt forsikringsselskap If Skadeforsikring. Det betyr at skadeforsikringer som til nå har vært i Storebrand, flyttes til If Skadeforsikring innen utgangen av Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har fra en egenandelen for alle typer skader på kr Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslaget vedtar dette. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker den enkeltes innbo og løsøre. Styret har tegnet styreansvars forsikring. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER Andelseierne har intern forkjøpsrett ved salg av leiligheter i eget borettslag. Andelseiere som ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må selv følge med i OBOS fellesannonser i dagsavisene eller på OBOS hjemmesider (www.obos.no/megleren/index.). Melding om bruk av forkjøpsrett skal meldes direkte til OBOS-megleren. Leiligheter som er solgt gjennom andre enn OBOS, blir utlyst til fast pris i fellesannonsen. Som andelseier i boligselskapet har man fortrinnsrett til å tre inn i avtalen (i høyeste bud), foran OBOS-medlemmer som ikke bor i borettslaget. 6. MØTER OG BEFARINGER Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 14 møter.

7 7 Fossheim Borettslag 7. STYRETS ARBEID 1) Informasjon / kontakt med beboerne. Oppslag på tavlene i 1. og 6. etg, samt rundskriv benyttes. Når det gjelder informasjonshefte så er det ikke foretatt så veldig mye. Det som er gjort, er at vi holder på med å se på utforming, og hvordan informasjonshefte skal presenteres. Når det gjelder hjemmeside, vil vi se på det i løpet av kommende år. 2) Velferdskomiteen. Velferdskomiteen som ble valgt på generalforsamlingen i 2000, har hatt følgende sammensetning Marion Christensen, Lillemor Madsen, Anne-Lise Larsen og varamedlem Eva Sletholt. a) Arrangementer. Det er blitt arrangert to tilstelninger, et sist sommer og et til jul. I forbindelse med trekning av husleielotteriet blir det servert kaffe og kaker. Selv om det er bra oppmøte, ønsker vi at flere kan finne tid til å møte opp ved arrangementene. Årets høsttur gikk til Charlottenberg, det var 25 stykker som reiste dit med buss. Det ble en vellykket tur, middag og kaffe ble nytt på Morokulien. Turen er blitt finansiert med overskuddet fra husleielotteriet. I forbindelse med at borettslaget feirer 35 års jubileum neste år, er det bestilt plass hos Wallmans den 27. oktober. Egenandelen vil bli kr Det er begrenset med plasser slik at når innbydelse er blitt sendt ut, må en være snar med å melde seg på. b) Husleielotteriet. Lotteriet er fortsatt en suksess. Trekningen foregår i fellesrommet i 5 etg. Her møtes vi over en kopp kaffe og møter hyggelige naboer. Gevinsten er kr Loddene koster kr pr. stk. Regnskapet er revidert av Sigrun Gjervig, leil Kassabeholdning pr var kr Overskudd finansierer velferdstiltakene i borettslaget. 3. Fellesrommet i 5. etg. Styremedlem Ingrid Braathen i leil har ansvar for utleie av lokalet. Alle henvendelser vedrørende leie kan rettes direkte til Braathen. Det er satt opp instruks for leie, lokalene må ryddes og vaskes etter bruk. Leien er på kr , depositum er på kr Lokalene ble leid ut 7 ganger, det har blitt foretatt noen innkjøp til lokalet.

8 Kassabeholdningen var pr på kr Fossheim Borettslag 4. Vask av korridorer, trapper og inngangsparti. Dette ser ut til å fungere utmerket, styret har ikke mottatt noen bemerkninger vedrørende vask av fellesareal. Vi minner hver enkelt beboer om at dørmattene må tas inn før kl på fredager. Ellers blir det ikke vasket der mattene ligger. 5. Søppel håndtering. Som de fleste sikkert har lagt merke til, så har borettslaget begrenset plass når det gjelder søppelcontainere. Dette medfører at borettslagets beboere må bli flinkere til å sortere mellom husholdningsavfall og annet avfall. Det er kun husholdningsavfall som kan kastes i søppelkassene, ikke rester etter oppussing eller flytting. Det kommer søppel containere hver vår og høst, da er det mulig å bli kvitt større ting. Nærmeste miljøstasjon er i krysset Thv. Meyers gata / Sannergata. Når det gjelder plasseringen av vårt søppelskur, så vil det i løpet av våren bli igangsatt arbeid med å flytte skuret. Lokaliseringen vil bli på utsiden av gangrampen. I Oslo er det i overkant av 200 branntilløp i slike skur hvert år. a) Ansvar når det gjelder brannsikkerhet. Det er fortsatt et stort problem med at det blir kastet sigarett sneiper fra etasjene, da spesielt fra leilighetene mot Thv. Meyers gate. Vi vil komme med nok en påminnelse når det gjelder brannfaren. Styret vil nok en gang be de som ser dette som en enkel måte å kvitte seg med sine sneiper, å tenke på konsekvensen om vi får branntilløp på en veranda. Et annet aspekt ved dette er det estetiske, det ser ikke så veldig pent ut foran garasjene. 6. Parkering og garasjeplasser. Borettslaget har 28 parkeringsplasser og 24 garasjer. Hvis man ønsker garasje eller parkeringsplass må man sende inn en skriftlig søknad om det til styret. Søknaden legges i styrets postkasse i 6. etg. Man blir plassert på en venteliste om det ikke er noen ledige plasser. Plassene følger ikke leiligheten, men går tilbake til borettslaget hvis man ikke eier eller disponerer bil. Det er ikke anledning til å ha ikkeregistrert kjøretøy stående over lengre tid. For garasjene er det et innskudd på kr og kr i leie pr. mnd. Videre må man betale et gebyr til OBOS for overdragelse av garasjen. For parkeringsplass betales det kr pr år. 7. Framleie. Styret gjør oppmerksom på at framleie må godkjennes på forhånd. Framleie uten godkjenning er ikke tillatt, og er oppsigelsesgrunn. Framleieren må ikke flytte inn før det foreligger en skriftlig godkjenning fra OBOS og styret. a) Framgangsmåten ved søknad om framleie er: 1. Kontakt OBOS for å få søknadspapirer. 2. Søknadspapirene returneres i utfylt stand til OBOS.

9 3. Styret får søknaden til godkjenning. 4. Du vil deretter få en tilbakemelding fra OBOS. Framleiegebyret er for tiden på kr Fossheim Borettslag 8. Rehabilitering og vedlikehold. Disse punktene har vært det som styret har jobbet mest med siste år. Hvorfor har vi satset så mye på dette? - vedlikehold og rehabilitering er med på å sikre den økonomiske investeringen den enkelte beboer har i sin leilighet - er med på å forebygge kostbare reparasjonsarbeider. - medfører at vi unngår å komme i situasjoner hvor sikkerhet kan stå på spill. - gjør at vi kan holde et visst nivå på trivselen i borettslaget. - når det ser pent og ordentlig ut, er folk flinkere til å ta vare på bygningen og påse at det ser pent og ryddig ut. For å unngå å komme i en krisesituasjon legger styret frem en langsiktig vedlikeholdsplan. (Følger vedlagt) - hvorfor en langsiktig vedlikeholdsplan? Det er med på å sikre riktig pris og kvalitet på det arbeidet som skal utføres. Det gir borettslaget en kontroll over den økonomiske situasjonen, samt en prognose for husleieutviklingen. Det gir oss en tilstandsvurdering for de enkelte bygningsdeler. Det gir oss en oversikt over tilstanden til de tekniske installasjonen. a) Til orientering: Saker som vil bli gjennomført i løpet av året. - rensing av radiatorsystemet - rensing av ventilasjonsanlegget - montering av nye inngangsdører - ENØK analyse - innhenting av priser for rehabilitering av heisene b) Aktuelle ting vi jobber med : Hvordan er borettslagets situasjon i det nye mediabildet? Kan det være behov for å se seg etter andre firma, når det gjelder - fast telefoni - mobiltelefoni - kabel / digital TV - bredbåndsinternett / tjenester - strøm Styret har gjennom det siste året blitt beilet av mange forskjellige firma, som tilbyr ovennevnte tjenester med forskjellig teknologi og pris osv. Det som skiller SmartCall fra de andre, er at de kun benytter standard utstyr som er vel utprøvd. Et av Norges største borettslag, Risvollan i Trondheim, foretok før valget av ny leverandør en vurdering av Telenor Avidi og SmartCall s teknologi. Konklusjonen var at SmartCall's teknologi var best.

10 10 Fossheim Borettslag Det er mulig å spare ca. kr pr. år kun på de faste avgiftene, bare ved å skifte leverandør av faktura. Din teletjeneste vil være den samme om det står SmartCall eller Telenor på fakturaen, og like trygt. Du vil også beholde de samme tjenestene du har i dag. Når det gjelder TV så er den nye virkeligheten rett rundt hjørnet. Digital TV åpner helt nye muligheter for interaktive tjenester. For kabel TV vil et bytte av leverandør gi oss en større fleksibilitet når det gjelder valg av grunnpakke. Det er mulig å bytte kanaler i grunnpakken når borettslaget ønsker det. Uansett hvilke kanaler som blir valgt, vil det ikke være behov for dekoder i grunnpakken. Det vil også være muligheter for å sette opp en info kanal, som styret kan benytte til å informere beboerne om det som skjer i borettslaget osv. 9. Generelt vedlikehold og daglig drift. Vår vaktmester Trygve Foosnes står for det daglige vedlikehold, Han holder en god standard på borettslaget, samt de tekniske installasjoner. Det foretas boning to ganger i året. Maling og innvendig vedlikehold taes når det er ledig tid. De faste gjøremålene tar det vesentligste av tiden, og det er bl.a.: - oppsyn med de tekniske anleggene - rydding av fellesareal, fjerning av aviser og reklame fra ganger. - spyling, vasking, strøing og snømåking - oppsyn med lysanlegget - oppsyn med fellesvaskeriene - jevnlig kontroll med priser på strøm og olje, slik at vi får en mest mulig lønnsom drift. 10. Ansatte. Styret er arbeidsgiver for en heltidsansatt vaktmester. Styret er av den oppfatning at vår vaktmester gjør en veldig god jobb med å holde orden på borettslaget. Styret plikter å følge de spilleregler som gjelder ellers i samfunnet når det er snakk om forhold som berører arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette medfører at vi som arbeidsgiver er pålagt å ta vare på ansatte, og det dreier seg ikke kun om rent arbeidsmessige forhold. Det har vært noen kommentarer, vedrørende vår vaktmester det siste året. For ordens skyld, klager skal være skriftlige og signert for å bli behandlet. Når det gjelder de daglige gjøremål har vi hatt en gjennomgang med vaktmesteren om dette. Det er også satt opp en ny og bedre instruks som regulerer hans arbeidsdag. Når det gjelder bosted kan vi ikke pålegge han å bo i borettslaget. Dette er et forhold som blir regulert av arbeidsmiljøloven. Det er ikke mulig å inngå avtaler

11 11 Fossheim Borettslag som gjør at en arbeidstaker kommer dårligere ut av de krav som blir satt i arbeidsmiljøloven. Vaktmesteren har kontortid på styrerommet i 1. etg. fra kl Telefon nummer til kontoret er Det er også mulig å legge beskjeder til vaktmesteren i hans postkasse. Den blir tømt hver virkedag. 11. Vaktmestertjenester på kveldstid, helger og helligdager. Det er inngått avtale med Oslo Vaktmester Sentral for tjenester det måtte bli behov for under ovennevnte tidspunkt. Telefonnummeret er Det er ved akutte / alvorlige tilfeller, som for eksempel : - tett avløp / kloakk - vannlekkasje 12. Beboermøte. Det er blitt avholdt ett beboermøte. Der ble det tatt opp og informert om vaktmestersituasjonen. Det er for øvrig de samme som møter opp på generalforsamlingene. Undertegnede vil benytte anledningen til å oppfordre flest mulig til å delta på årets generalforsamling. Det er kun gjennom deltakelse her, De kan være med på å påvirke det som skjer, og det som skal skje i borettslaget. 13. Kurs. Styrets medlemmer og vaktmester har deltatt på flere kurs i regi av OBOS. Det har bl.a. vært vedlikehold av tekniske installasjoner og miljøarbeid. Vi har overvært et rollespill som viste en utkastelsessak, altså husbråk. Vedlikehold, rehabilitering, økonomi og gjennomføring av generalforsamling har vi også deltatt på. 14. Forsikring. Styret har utvidet forsikring til også å dekke styreansvar. 15. Styrehonorar. Det økes til kr Økningen begrunnes med følgende. Det har etter hvert kommet såpass mange lover og regler, som regulerer driften av et borettslag, og som stiller strengere krav til styret i borettslagene. Det gjelder bl.a. krav til ansvar, noe som igjen gir seg utslag i at det er behov for å bruke mer tid på styrearbeidet. Det er også sett på hva andre borettslag i OBOS betaler i styrehonorar, og med kr nærmer vi oss dette nivået. 16. Husleieregulering. Den justeres opp med 20% fra 1. mars, dette for å kunne gjennomføre planlagte rehabiliterings saker. 17. Oppsummering: Det viktigste styret har jobbet med i løpet av året er å komme i gang med en fornuftig, og et realistisk nivå på rehabilitering og vedlikehold i blokka. Styret er av den oppfatning at det er en fornuftig investering å bruke mest mulig av

12 12 Fossheim Borettslag inntektene til vedlikehold og oppussing. Dette er samtidig med på å få opp trivselen og kanskje et bedre samhold i blokka vår. Nå vil det kanskje være noen som synes det er ufornuftig å heve husleia, og bruke det meste av inntektene til rehabilitering. Men det å bo i et boligselskap medfører et visst ansvar i så måte, fordi oppussing og vedlikehold er en kontinuerlig prosess. Hvorfor? Driften av et borettslag strekker seg over flere generasjoner, slik at det er styrets plikt og ansvar å hele tiden sørge for at blokka blir vedlikeholdt. Utgifter til rehabilitering blir jevnt fordelt utover blokkas levetid. Dette medfører at styret ønsker at generalforsamlingen vedtar den langsiktige vedlikeholsplanen, som en handlingsplan for de kommende styrer. Samtidig ønsker styret at honoraret blir hevet til et fornuftig nivå. Om styret ikke får vedtatt disse punktene vil vi stille våre plasser til disposisjon. 8. BEMERKNINGER TIL REGNSKAPET FOR 2000 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg bl.a. gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Man avskriver aldri på borettslagets anleggsmidler. Videre blir avdrag på lån utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld benyttes begrepet disponible midler. Dette viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2000 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2000 beløper seg totalt til kr ,-. Det er en økning av inntektene i forhold til budsjettet for år Budsjettet for 2000 var underbudsjettert. Utgifter Utgiftene i 2000 beløper seg totalt til kr ,-. Det er ikke noe vesentlig avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de viktigste utgiftsposter.

13 13 Fossheim Borettslag Resultatet av driften for 2000, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, viser en reduksjon av borettslagets disponible midler på kr ,-. Borettslagets disponible midler pr er på kr ,-. Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld samt de etterfølgende regnskapsnotene (se side 16 til 22). 9. KOSTNADSUTVIKLINGEN FOR 2001 Det er fattet vedtak i stat og kommune som får betydning for økonomien. A. KOMMUNALE AVGIFTER ÅR 2001 Renovasjonsgebyret økes med 3,5 % i forhold til Vann- og avløpsgebyret økes ikke i år Feieravgiften økes med 3,5 %. Eiendomsskatten skal ikke skrives ut for år For å stimulere til ytterligere gjenbruk og gjenvinning av avfall, vedtok Stortinget i 1998 at alt avfall til sluttbehandling i forbrenningsanlegg eller til deponi skal ilegges en statlig avgift fra Denne avgiften ble indeksjustert for år Med virkning fra er avgiften indeksjustert med 2,6 %. Renovasjonsetaten gjør oppmerksom på at prisene er under kontinuerlig vurdering og eventuelt kan bli endret i løpet av B. BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto (mellomregning) i OBOS pr var 4,25 %. Renter på sparekonto (særvilkår) i OBOS pr var 7,35 %. C. FORRETNINGSFØRERHONORARET Det vil ikke bli noen økning av forretningsførerhonoraret for D. REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret økte i 2000, tilsvarende konsumprisindeksen, med 3,1 %. Også for år 2001 vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. E. FORSIKRING Prisen på alle bygningsforsikringer gikk opp med 15 % fra 2000 til Økningen for vårt borettslag ble 24 %.

14 14 Fossheim Borettslag F. STRØMPRISENE Stortinget har vedtatt en ytterligere økning av el.avgiften med 2,74 øre fra dagens 8,56 øre pr. KWh til 11,3 øre pr. KWh. I tillegg kommer mva. Hensikten er å begrense veksten i forbruket. For en husstand med et forbruk på KWh vil dette utgjøre en økning på ca. kr 250,- pr. år inkl. mva. G. OLJEPRISENE Oljeprisene økte med ca. 150 øre pr. liter i OBOS har forhandlet fram rabattavtaler med Shell, Statoil, Esso og Hydro/Texaco. Avtalene gir borettslaget en rabatt på kr 1,- pr. liter på oljeselskapenes ordinære listepriser. Stortinget har vedtatt å øke CO2 avgiften med 2,5 øre pr. liter til 50,7 øre pr. liter olje. Vaktmesteren sjekker priser jevnlig. H. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2001 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet reduksjon i de disponible midler på kr ,-. For øvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Borettslagets driftskostnader, vedlikeholdskostnader og personalkostnader er budsjettert i henhold til de planer som foreligger. I posten drift og vedlikehold er det her beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter spyling av rør, dører, trapper utvendig, kanalrens og ombygging av hovedtavlen. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2001 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Driften i 2001 forutsetter en økning av husleien på kr 20 % fra På tross av de økte husleieinntekter viser budsjettet at borettslagets disponible midler reduseres, men styret mener det er forsvarlig i Oslo, I styret for Fossheim Borettslag Even Sæterøy (s) Johannes Anker (s) Marion Christiansen (s) Grethe Braastad (s)

15 15 Fossheim Borettslag PricewaterhouseCoopers N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Fossheim Borettslag Revisjonsberetning for 2000 Vi har revidert årsregnskapet for Fossheim Borettslag for regnskapsåret 2000, som viser disponible midler på kr Årsoppgjøret, som består av årsberetning, driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld, samt noter, er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsoppgjøret og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2000 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av disponible midler er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 6. mars 2001 PricewaterhouseCoopers DA Jostein Hauger /s/ Statsautorisert revisor

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 11. april 2000 kl. 18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Solrabben Borettslag avholdes tirsdag.20. mai.2003 kl. 19.00 i Godlia Skoles aula, inngang B (tilgang på heis). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes tirsdag 6.Mai 2003 kl. 18.00 i Hasle kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 10. april 2003 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering og servering av

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen).

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 14.05.2003 kl. 18.00 i kirkestuen i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Welhavensgate nr. 10 Borettslag avholdes mandag 2. juni 2003 kl. 1830 i forretningslokalet i Welhavensgate 14. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 351 Haugerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag avholdes mandag 05.05.2003 kl. 18.00 i Menighetssalen i Røa kirke, Nordengveien 9. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer