PS 08/2 Justering av husleiesatser 2008/1607

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PS 08/2 Justering av husleiesatser 2008/1607"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. John Kuløy leder Eldbjørg Hogstad bysekretær Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Saker til behandling PS 08/1 Godkjenning av protokoll fra møte Råd for funksjonshemmede Unntatt offentlighet Arkiv- saksnr 2008/2203 PS 08/2 Justering av husleiesatser 2008/1607 Saker til orientering Leder John Kuløy refererer fra konferansen for kommunale råd for funksjonshemma den 8. og 9. mai 2008 i Molde

2 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 08/ Godkjenning av protokoll fra møte Råd for funksjonshemmede Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Protokollen følger vedlagt som eget vedlegg. Vurdering Råd for funksjonshemmede John Kuløy leder Eldbjørg Hogstad bysekretær

3 Arkiv: U74 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Knut Andreas Stai Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Eldrerådet Råd for funksjonshemmede 08/ Bystyret Justering av husleiesatser Under henvisning til ovenstående dokumenter foreslår rådmannen at formannskapet ovenfor bystyret avgir følgende i n n s t i l l i n g 1. Ordningen med faste leiebeløp i omsorgsboliger videreføres. - Gjeldende satser for omsorgsboliger i 2008; 2-roms: 5227 kr /mnd og 3- roms: 5750 kr /mnd, økes ikke. - Gjeldende satser for omsorgsboliger for utviklingshemmende i 2008; 2-roms: 4182 kr /mnd og 3-roms: 4705 kr /mnd, heves til samme nivå som øvrige omsorgsboliger. 2. Ny gjengs leie regulering iverksettes. Dagens grunnsatser økes med 6,5 % i samsvar med den gjennomførte markedsundersøkelsen. 3. For omsorgsboliger for utviklingshemmende og for øvrige kommunale utleieboliger sendes skriftlig varsel til leietakerne om iverksettingstidspunkt og den nye husleien, jf. Husleieloven. 4. Budsjettkonsekvenser innarbeides i Budsjett og Økonomiplan Behandling i Formannskapet Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Flere medlemmer tok forbehold om at det kunne bli endringer frem til bystyrets behandling.

4 I samsvar med innstillingen vedtok formannskapet, mot 2 stemmer, å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak 1. Ordningen med faste leiebeløp i omsorgsboliger videreføres. - Gjeldende satser for omsorgsboliger i 2008; 2-roms: 5227 kr /mnd og 3-roms: 5750 kr /mnd, økes ikke. - Gjeldende satser for omsorgsboliger for utviklingshemmende i 2008; 2-roms: 4182 kr /mnd og 3-roms: 4705 kr /mnd, heves til samme nivå som øvrige omsorgsboliger. 2. Ny gjengs leie regulering iverksettes. Dagens grunnsatser økes med 6,5 % i samsvar med den gjennomførte markedsundersøkelsen. 3. For omsorgsboliger for utviklingshemmende og for øvrige kommunale utleieboliger sendes skriftlig varsel til leietakerne om iverksettingstidspunkt og den nye husleien, jf. Husleieloven. 4. Budsjettkonsekvenser innarbeides i Budsjett og Økonomiplan Vedlegg. - V1, Forslag til justerte husleier for 140 omsorgboliger, inklusive boliger for utviklingshemmede. - V2, Forslag til justerte husleier for øvrige 393 kommunale boliger. - V3, Eksempel bostøtteberegning, minstepensjonist, husleie 5227 kr/mnd - V4, Eksempel bostøtteberegning, utviklingshemmet, husleie 4182 kr/mnd - V5, Eksempel bostøtteberegning, utviklingshemmet, husleie 5227 kr/mnd Bakgrunn. Viser til bystyrets behandling den , sak PS04/90, Fastsettelse av husleienivå i kommunalt disponerte boliger. For omsorgsboliger ble det vedtatt faste husleiesatser. For øvrige kommunale boliger ble det vedtatt at husleien skal være tilsvarende 95 % av gjengs leie. Om husleieloven og bestemmelser for husleiereguleringer. Dagens husleielov ble innført i januar 2000 og medførte en rekke begrensninger i forhold til husleiereguleringer, blant annet et maksimumsnivå for høyeste tillatte husleie i boliger, også kalt gjengs leie. Når kommunen iverksetter ny gjengs leie regulering skal leietakere i boligene varsles skriftlig om ny leiesats. Etter loven kan den nye leien tidligst settes i verk etter 6 måneder. I tillegg har alle nye leieforhold en fredningsperiode på 3 år. I overgangsperioden vil det av den grunn forekomme forskjeller i leiesatsene. Det vil også gå 3 år før kommunen oppnår full virkning av husleieøkningen. Til orientering er antall inn- og utflyttinger pr år ca 100.

5 Totalt 659 boliger med kommunal tildelingsrettighet, inklusive Frei. Kategori: Dagens husleiesatser: (2008 priser) 140 omsorgsboliger inklusive 2- roms omsorgsbolig, kr/mnd med faste husleiesatser: boliger for 3- roms omsorgsbolig, kr/mnd utviklingshemmende *1) 3- roms (for utviklingshemmede), roms (utviklingshemmede), kr/mnd kr/mnd 393 ordinære utleieboliger *2) Sum 533 boliger 126 boliger og baser som er mindre interessante i sammenheng med husleieinntekter og regulering av husleiesatser Totalt 659 boliger og baser med beregnet husleie, tilsvarende 95 % av gjennomsnittlig markedsleie: Grunnpris, 690 kr/m2 Basispris for eksternt bodareal, 105 kr/m2 Basispris for fellesvaskeri, 627 kr/år med bystyrebestemt metode for beregning av husleiesats i Kristiansund inkl Frei. Baser, avlasting og korttidsboliger: - Diverse adresser (29 utleieboliger, kommunen betaler husleien selv) Stiftelser: - Grimsteds Stiftelse (12 utleieboliger, eget stiftelsesregnskap) - Stiftelsen Omsundet Trygdeboliger (5 utleieboliger, eget stiftelsesregnskap) - Stiftelsen Frei Trydeboliger (10 utleieboliger, eget stiftelsesregnskap) Omsorgsboliger som er solgt til den omsorgstrengende: - Roligheten -, Boksaspenenga -, Karitunet brl (32 utleieboliger, brukeren er selv ansvarlig for fellesutgifter og kapitalkostnadene til innskuddet) Boliger hvor det pågår ombygging: - Dalegata 52 og Utsikten 2 (26 utleieboliger, husleie avklares seinere) Diverse boliger: - Presteboligene, Freiveien 92D, Rensviktunet 15A (12 utleieboliger, statens fastsetter husleiesatsene for presteboligene, og Baugen i arken er ikke i bruk) med kommunal tildelingsrettighet. *1) Kommunen har tildelingsrettigheter i forhold til 22 tilrettelagte boliger på Frei, men kommunen eier ingen av disse. De er alle solgte med tildelingsklausul eller organisert som stiftelser. Husleiesatsene er derfor ikke bystyrebestemt. *2) 393 ordinære utleieboliger er inklusive 26 utleieboliger på Frei. De kommunale boligene på Frei er innarbeidet i kommunens eksisterende system for husleiebergning. De 26 ordinære utleieboliger på Frei har fått egen stedsfaktor slik at den beregnede husleien skal harmonere med markedsleien: 1,00 Kirkelandet sentralt 0,95 St. Hanshaugen, Karihola, Innlandet, Gomalandet 0,90 Nordlandet, Dale 0,80 Frei For Frei er standardfaktorene, etc., er foreløpig ført inn med sjablongmessige verdier. Gjengs leie regulering vil bli gjennomført ved kontrollbefaring i forbindelse med inn- og utflyttinger.

6 Utgifter til strøm, varme, driftsutgifter i fellesareal, etc. Denne saken omfatter netto husleiesatser. Alle leietakere vil i tillegg ha utgifter til normalstrøm. Noen leietakere får også radiatorvarme fra felles varmesentral og kommunens utgifter til kjelstrøm og fyringsolje blir fordelt mellom leietakerne. Kommunen har 4 leilighetsbygg med vannbåren varme fra felles varmesentral, JP Clausensgt 7, Grunden 3, Langvn 10-12, Bergan omsorgsboliger. For de fleste kommunale utleieboligene er det egen måler for normalstrømforbruk i hver boenhet. Leietaker mottar selv faktura fra strømleverandøren. For noen boliger er det felles målere for normalstrøm. Eksempler på dette er; Bergan omsorgsboliger, Grunden 3, Bekkefaret, Eventyrvn, Numedalsvn, Smørsoppen, Langvn og JP Clausensgt 7. Leietakere mottar et a konto beløp på husleiefakturaen for strøm, beløpet varierer, men utgjør ca 1000 kr/mnd. Ved årets slutt blir det foretatt en avregning. For JP Clausensgt 7 fordeles utgiftene etter areal, mens utgiftene ellers fordeles likt mellom leietakerne. Byggekomiteene valgte i sin tid felles målere da dette var (og fortsatt er) den rimeligste ordningen for leietakerne. Ulempen med dette kan være redusert motivasjon for strømsparing og økt kommunal administrasjon. Leilighetene i Roligheten 1 har også felles strømmåler som administreres av KBBL. Bostøtteordningen. Ved beregning av bostøtte er maksimum godkjent boutgift kr/mnd for utviklingshemmede (reglene for ung /ufør), mens den er kr/mnd for minstepensjonister. Se vedlagte beregningseksempler. Beløpsgrenser er eksklusive strøm og fyringsutgifter. Tabellen under viser 3 eksempler på det økonomiske beregningsgrunnlaget for en minstepensjonist og en utviklingshemmet i omsorgsbolig i Kristiansund. For utviklingshemmet /ung ufør er det vist 2 beregningseksempler, en for dagens husleie og en for den foreslåtte nye husleien. minstepensjonist kr/mnd utviklingshemmet kr/mnd utviklingshemmet kr/mnd Utbetalt brutto beløp ( /12 mnd) 9292 ( /12 mnd) ( /12 mnd) Bostøtte Husleie *1) *2) Strøm, oppvarming Skatt Netto *1) Dagens husleiesats *2) Forslag til ny husleiesats Om subsidiering av husleiesatser i omsorgsboliger. Omsorgsboligene er vanlige kommunalt eide boliger eller andelsleieligheter i borettslag. Med omsorgsboliger menes: Bolig som er tilrettelagt for heldøgns pleie og omsorg fra kommunen, og at boligen inngår som en del av pleie- og omsorgstjeneste. Denne kategorien boliger omfatter i dag også boliger for utviklingshemmede, men disse har en lavere husleiesats. Omsorgsboligene er spesielle i den forstand at det må foreligge personalbaser i umiddelbar nærhet med pleieressurser. Det er derfor vanskelig å beregne en markedsleie eller en gjengs leie. Bystyret vedtok i 2001 faste husleiesatser for omsorgsboliger. Dette innebærer en viss subsidiering av husleien.

7 Subsidiering for denne gruppen boliger er forskjellen mellom vedtatte husleiesatser og med de faktiske kostnadene med etablering og drifting av boligene. For de kommunalt eide boligene er det vanskelig å fremskaffe relevante regnskapstall, men for omsorgsboliger organisert i borettslag så gjenspeiler felleskostnadene de reelle kostnadene med etablering og drifting av leilighetene. Eksempel fra 2-roms omsorgsbolig, de sist etablerte borettslagene: Borettslagets Utgifter til Husleieinntekt: Netto: navn: felleskostnad: Roligheten brl Boksaspenenga brl Karitunet brl Sum for 29 utleieenheter: For disse 29 utleieenhetene utgjør overskuddet kr Dette er ikke nok til å dekke kommunes kostnader med innvendig vedlikehold, husleietap i klargjøringsperiodene og administrasjonsutgifter. De 29 undersøkte utleieenhetene indikerer at de 107 omsorgsboligene får en mindre subsidiering. Forslag til justerte husleiesatser i 140 omsorgsboliger, inklusive boligene for utviklingshemmede. Bystyret vedtok i 2001 en maksimalpris for husleie i 2-roms omsorgsbolig, kr/m 2. I 2004 omgjorde Bystyret maksimalprisordingen til en fastprisordning og det ble vedtatt en tilsvarende fastpris for boliger for utviklingshemmede. Etter dette har konsumprisstigning vært bestemmende for de årlige reguleringer. Sats nr: Antall boliger: Type bolig: Gjeldende sats: (kr/mnd) Forslag til ny sats: (kr/mnd) roms omsorgsbolig roms omsorgsbolig roms for utviklingshemmede roms for utviklingshemmede Sats 1 og 2: Med bakgrunn i at husleiesatsene for omsorgsboligene i utgangspunktet er høyere enn maksimum godkjente boutgift i tilknytting til bostøtte, foreslås det her at de 2 satsene beholdes. Sats 3 og 4: Det foreslås at gjeldende husleiesatser for boliger for utviklingshemmede heves til samme nivå som for omsorgsboligene. Ved 100 % utleiegrad vil økningen berøre 33 boliger og utgjøre ca kr/år. Jf husleieloven skal leietakere motta skriftlig varsel og den nye leien kan tidligst settes i verk etter 6 måneder. Hovedargumentet for å gjennomføre en slik økning er økte husleieinntekter til kommunen og at særreglene for utviklingshemmede (ung /ufør) tilsier at mesteparten av økning blir kompensert ved bostøtte. Den foreslåtte husleieøkningen på ca 1000 kr/mnd vil medføre at en utviklingshemmet i gjennomsnitt vil få ca 400 kr/mnd mindre å rutte med. På den annen side må det også anføres at mange utviklingshemmede har ekstrautgifter knyttet til tilsyn, omsorg, transport, m.v. som mange minstepensjonister ikke har.

8 Forslag til justerte husleiesatser i øvrige 393 kommunale boliger. Kommunens er en forholdsvis stor markedsaktør. For at kommunen ikke skal drive prisene opp, har Bystyret tidligere vedtatt at husleie i kommunale boliger skal tilsvare 95 % av markedsleien. Det foreslås ikke endringer på dette området. I perioden til har konsumprisveksten vært tilnærmet null. Kommunens husleiepriser i 2007 og 2008 er derfor identiske. Markedsleien i Kristiansund har steget vesentlig mer enn konsumprisindeksen de siste 3 årene. I samsvar med kommunens vedtatte regler på området, har administrasjonen av den grunn fått gjennomført en ny undersøkelse av husleienivået i kommunen. I 2005 gjorde Sivilingeniør Edvin Bakken AS en tilsvarende markedsundersøkelse som resulterte i en basisleie kr 660 kr/m2 for. Konsumprisindeksregulering har satt denne opp til dagens nivå som er 690 kr/m 2. Den nye prisundersøkelsen i januar 2008 har resultert i en basisleie kr 735 kr/m 2. Dette tilsvarer en husleieøkning på 6,5 %. En økning av basisleien på 6,5 % vil berøre 393 boliger. Eksempelvis vil husleien for de kommunale 2-roms leielighetene på Barmanhaugen øke fra kr/mnd til kr/mnd. Detaljert oversikt over nye og gamle husleiesatser følger vedlagt. Når den er blitt gjeldende for alle leiekontraktene og under forutsetning av 100 % utleiegrad, vil økningen utgjøre ca kr/år. Det er da kun medregnet boliger som påvirker kommunens netto husleieinntekter. Avlastingsleieligheter, baser, presteboliger og leiligheter som midlertidig ikke er i bruk er ikke med i den beregnede husleieøkningen. Jf husleieloven skal leietakere motta skriftlig varsel og den nye leien kan tidligst settes i verk etter 6 måneder. Deler av den beregnede inntektsøkningen fra husleie vil kunne resultere i økte utgifter på sosialhjelpsbudsjettene. Det foreligger ikke tilgjengelig informasjon som kan gjøre det mulig å beregne hvor mye dette vil kunne utgjøre. Før saken behandles av bystyret legges den fram til uttalelse for eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Rådmannen i Kristiansund Karl Kjetil Skuseth fung. Kjell Sæther Kommunalsjef

09.11.2010 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 HUSLEIENIVÅ I KOMMUNALE BOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

09.11.2010 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 HUSLEIENIVÅ I KOMMUNALE BOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 & 52 : Einar Storli /Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE JANUAR 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER-------------------------------------------------

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 60 40 / 930 52 149 eller Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger

6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger 6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger 6.1 Innledning I forhold til Boligsosial melding i 1997 er det i denne planen også fokuserte på driftsøkonomiske konsekvenser ved fremskaffelse

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer