Revidert siste gang Beredskapsplaner for kommunale barnehager i Eidsvoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert siste gang 11.09.15. Beredskapsplaner for kommunale barnehager i Eidsvoll"

Transkript

1 Beredskapsplaner for kommunale barnehager i Eidsvoll

2 Beredskapsplaner for kommunale barnehager i Eidsvoll

3 ULYKKE- DØDSFALL I BARNEHAGEN Dato: Mål/hensikt: Sikre riktig handling og informasjonsflyt Forebyggende Gode sikkerhetsrutiner Gå gjennom sikkerhetsrutinene regelmessig med hele personalgruppa. Tiltak/handling: Vurder bruk av førstehjelp Tilkall hjelp Ring 113 Skjerme ulykkessted Skjerme barn og voksne Varsle styrer underretter det øvrige personalet Varsle politiet Varsle virksomhetsleder barnehage Vurdere hvordan foresatte og barn skal informeres. Lage et kortfattet skriv eller, dersom situasjonen tilsier det, ringe alle foreldre eller innkalle til møte. Felles minnestund for ansatte, barn og evt foresatte Første ansatte tilstede Andre voksne tilstede Hjelpemidler Vurder kontakt med kriseteamet, dette gjøres via politet. Vurder å ta kontakt med prest Legevakten på tlf eller Eidsvoll lensmanskontor på tlf: Vedlegg: Se forslag til brev i krisepermen Se «Tips om hvordan hjelpe barn i sorg» i krisepermen Oversikt over hvem som er i kriseteamet.

4 VED MELDING OM DØDSFALL Dato: Mål/hensikt: Sikre riktig handling og informasjonsflyt Forebyggende Oppdaterte HMS rutiner Ha pårørende lister Tiltak/handling: underretter virksomhetsleder underretter det øvrige personalet Vurdere hvordan foresatte og barn skal informeres i samarbeid med foresatt/pårørende. Lage et kortfattet skriv eller, dersom situasjonen tilsier det, ringe alle foreldre eller innkalle til møte. Innkalle til samling/minnestund Felles minnestund for ansatte, barn og evt foresatte Hjelpemidler Vurder kontakt med kriseteamet, kontakt via politiet. Vurder å ta kontakt med prest Legevakten på tlf eller Eidsvoll lensmanskontor på tlf: Se forslag til brev i krisepermen Se «tips» om hvordan hjelpe barn i sorg»i krisepermen. Plan og brosjyre for psykososialt kriseteam i Eidsvoll.

5 NÅR BARN BLIR BORTE FRA BARNEHAGEN Dato: Mål/hensikt: Finne barnet Alle ansatte Hindre at det skjer en ulykke Forebyggende: Rutiner for oversikt over hvor barna er både inne og ute. Lister over hvem som har ansvar for hvem på tur. Tiltak/handling: Avklare hvem som er borte Personalet som Fordel oppgaver, hvem gjør hva er i situasjonen av personalet. Gul vest på den som organiserer. Avklare hvor den savnede sist ble sett, bruk også barn som informanter Ha tilsyn med de andre barna Ta kontakt med styrer evt andre ansvarlige og be om hjelp. Sjekk alle mulige gjemmesteder Let og rop etter barnet Sjekk porter, parkeringer, arealer rundt og eventuelt vegen hjem Opptre rolig ovenfor de andre barna / Etter 15 min (ring før hvis dette er naturlig i forhold til situasjon og barn) ring politiet og be om bistand og veiledning. Ring deretter foreldrene. Fortell hva som har skjedd og hva som er gjort. Kan foreldrene bidra med mer informasjon som kan hjelpe oss til å finne barnet? Hjelpemidler, Politiet tlf 112 tlfnr Vurdere bruk av krisehjelp Rutine for mediehåndtering Informasjon til øvrige foresatte, ansatte og barn Alle må være på jobb inntil annen beskjed blir gitt Vedlegg: Telefonliste

6 NÅR BARN IKKE BLIR HENTET Dato: Mål/hensikt: Forebygging Ta vare på barnet Eget skjema for hvem som har lov til å hente. Tiltak/handling: Ring foreldre/ andre kontaktpersoner Hvis man har fått beskjed om hvorfor foresatte er for seine og vet at de kommer snart, holder det med en ansatt på jobb Ring styrer, vurder situasjonen Dersom ikke oppnådd kontakt med foreldre/kontaktpersoner innen 45 min, ring barnevernsvakt Hjelpemidler, : telefonnummer: Romerike politikammer (barnevernsvakta) Virksomhetsleder barnehage: Rut Bergem: / Vedlegg: Ansatte som er på jobb har ansvar for at dette skjemaet fylles ut når barnet begynner i barnehagen. En ansatt tar ansvar for barnet. Ikke lov at foreldrene kommer, les bok, ha det hyggelig, behold roen. Den andre ansatte ringer og undersøker. Evt. merknader:

7 VEDLEGG TIL BEREDSKAPSPLAN - HENTING Barnets navn: Fødselsdato: Hvem bor barnet sammen med: Mor Far Begge Delt daglig omsorg Hvem har foreldreansvar for barnet? Mor Far Begge Hvem har lov og hente barnet? Navn Slekt/kjennskap til barnet Telefon Hvem kan ringes dersom vi ikke får tak i foresatte? Navn Slekt/kjennskap til barnet Telefon Avtalte informasjonsrutiner når ikke begge foreldre bor sammen med barnet: Mor skal ha: Far skal ha: Vi bekrefter med dette opplysningene over og at vi vil utfylle nytt skjema ved endringer Dato: Dato: mors underskrift fars underskrift

8 NÅR barn HENTES AV RUSEDE FORELDRE Dato: Hindre at barn og ansatte blir utsatt for farlige situasjoner Sikre barnet Sørge for kunnskap og høy bevissthet hos personalet Mål/hensikt: Forebyggende: Tiltak/handling: Vurder situasjonen Tilkall hjelp Vurdere tiltak for å ivareta barnet i situasjonen. Skjerme fra andre Snakk med personen om mulighet for annen transport hjem hvis personen tenker å kjøre selv. Informer personen om at du ringer politiet om foresatte kjører bil med barnet i ruset tilstand. Dersom personen blir truende eller voldelig, ring politi Varsle styrer Melding til barnevern/barnevernsvakt Loggføring Hjelpemidler, Politi: 112 telefonnummer: Romerike politikammer (barnevernsvakta) : Virksomhetsleder barnehage: Rut Bergem: / Vedlegg: Bruk rutiner i gul kriseperm «utsatte barn», omsorgssvikt pkt. 15 Den ansatte som er tilstede /annen voksen De involverte skriver logg Evt. merknader: Vi kan ikke nekte å utlevere barnet

9 ULYKKER MED MEDISINER OG KJEMIKALIER Dato: Mål/hensikt: Rask og riktig behandling Alle ansatte Forebyggende: Rutiner for oppbevaring av medisiner og kjemikaler. Egne rutiner for bruk av medisiner og kjemikaler. Tiltak/handling: Finn ut hva barnet har fått i seg.(innhold) Tilkall hjelp fra kollegaer Ring 113/giftinformasjon for veiledning Skjerme barnet/den rammede Ta seg av andre barn og personale Yte førstehjelp etter samråd med 113 Varsle foresatte/pårørende. Videre tiltak som å se gul kriseperm under «Sykdom og ulykke», pkt. 1 o Følg vedleggene Hjelpemidler, Ring 113 telefonnummer: Legesenter: barnehagens nærmeste Giftinformasjonen: Virksomhetsleder barnehage: Rut Bergem: / Vedlegg: Videre tiltak som å se i gul kriseperm under «Sykdom og ulykke», pkt. 1. Følg vedleggene. Evt. merknader: Første ansatte som kommer til den rammede - den ansatte i situasjonen

10 VED BORTFALL AV VANN /ELEKTRISITET Dato: Mål/hensikt: Opprettholde drift. Forebyggende Ha alle beredskapsplaner på papir. Ha tlf lister på papir og/eller mobil. Sørge for å ha en mobiltelefon tilgjengelig. Tiltak/handling: Avklare situasjonen mulig varighet - se under merknader. Gi beskjed til sentralbord om at tlf er ute av drift. Be DGI koble om tlf ved bortfall av strøm. Kontakte tekniker, som evnt kontakter sin leder. Kontakte kommunelege hvis nødvendig Kontakte virksomhetsleder barnehage. Vurdere bruk av beredskapsplan for evakuering. Hjelpemidler, telefonnummer: Vedlegg: Evnt merknader: Vakttlf. i Eidsvoll: Tekniker :Barnehagens egen Soneleder: Barnehagens egen Ring vakttelefon, se ovenfor. Kontakt vakt Hafslund: / Virksomhetsleder Rut Bergem: / Vann: hygiene (håndvask, bleieskift, toaletter ), drikkevann mv. Elektrisitet: temperatur, lys. /stedfortreder

11 VED SMITTSOMME SYKDOMMER OG EPIDEMIER Dato: Mål/hensikt: Rask og riktig behandling Hindre spredning Forebyggende: Gode rutiner for - håndhygiene - mathygiene - hygiene på kjøkken/stellerom og toalett - kontakt med dyr Tiltak/handling: Ved enkelte eller få tilfeller av ordinære sykdommer: - varsle styrer om syke barn - vurderer om barn bør sendes hjem/holdes hjemme - vurderer om ansatte og øvrige foresatte må varsles Alle ansatte Ved flere tilfelle/utbrudd: - vurdere varsling til kommuneoverlegen - varsle øvrige foresatte - varsle renholder og renholdsleder Ved varslingspliktige sykdommer: (eks smittsom hjernehinnebetennelse) - varsle kommuneoverlegen Hjelpemidler, telefonnummer: Evt. merknader: Ved mottatt varsel fra kommuneoverlegen eller andre overordnede myndigheter om pandemier e.l. - følge mottatt instruks - informere ansatte og foresatte (Norsk folkehelseinstitutt) se fanen Publikasjoner og håndbøker/smittevernboka. Kap 11 omhandler barnehager og smittevern Helseråd for barnehage (se eget vedlegg) Fra smittevernboken: Enhver lege som oppdager eller får mistanke om smittsomme sykdommer i gruppe A skal uten hensyn til taushetsplikt skriftlig melde tilfellet. I smittevernloven er kommunelegen gitt fullmakt til å fatte vedtak for å begrense utbrudd av smittsomme sykdommer, herunder stenging av virksomheter og forbud mot møter.

12 SKAL BARNET HOLDES HJEMME? Fra fhi.no Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre. Erfaringer viser at strenge regler for å holde syke barn ute fra barnehagen har begrenset effekt på spredningen av smitte. Det kan blant annet skyldes at sykdommer er smittsomme før tegnene på sykdom vises. Likevel bør syke barn i mange tilfeller holdes hjemme en periode for å hindre spredning av smitte til andre barn. Ved smittsom sykdom vil barnets allmenntilstand ofte gjøre det nødvendig at barnet bør være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand må alltid baseres på foreldres skjønn. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og barnet bør være feberfri. Ved mange sykdommer kan det være vanskelig å angi en nøyaktig tidsperiode for når barnet kan vende tilbake til barnehagen. Dette gjelder for eksempel ved brennkopper. I slike tilfelle må det gjøres et skjønn av behandlende lege eller av foreldrene

13 VED MISTANKE OM OMSORGSSVIKT Dato: Mål/hensikt: Forebyggende tiltak Sikre barnet. Skaffe barnet hjelp. Sørge for kunnskap og høy bevissthet hos personalet. Føre logg over registreringer og dokumentere samtaler og avtaler med foresatte Tiltak/handling: Varsle styrer om bekymringen Kall inn foreldrene til samtale der barnehagens bekymring er tema. Møter med foreldrene I møte med foreldrene: - Be om foresattes syn på saken - Hvis mulig: Inngå avtale med foresatte om tiltak både hjemme og i barnehagen. - Hvis avtale om tiltak: Avtal tid for ny samtale I nytt møte med foreldrene: - Vurder tiltakene og effekten av disse - Vurder evt. nye tiltak - Hvis manglende bedring: vurder henvendelse til andre instanser Hvis foresatte ikke ønsker henvendelse til andre instanser: - vurder melding til barnevernet Hjelpemidler, telefonnummer: Vedlegg: vurderer å diskutere anonymt med «Uro i magen» og/eller barnevernet Plan for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale barnehager. Uro i magen-teamet : Barnevernsvakt : : Opplysninger om barnehagens kontaktperson i barnevernet. ALLE som har begrunnet mistanke om omsorgssvikt har ansvar for å melde, men dersom styrer ikke vil melde, er den enkelte ikke fritatt for meldeansvar ved begrunnet mistanke.

14 Evnt merknader: Meldeplikten er et lovhjemlet ansvar iflg Lov om barnehager 22 og Barnevernloven 6-4.

15 VED MISTANKE OM VOLD OG /ELLER SEKSUELLE OVERGREP Dato: Mål/hensikt: Sikre barnet. Skaffe barnet hjelp. Forebyggende tiltak Tiltak/handling: Sørge for kunnskap og høy bevissthet hos personalet. Føre logg og dokumentasjon ved minste første mistanke Snakk med nærmeste overordnede. vurderer å diskutere anonymt med barnevernstjenesten /uro i magen /politiet. TELEFONNUMMER: Barnevern: Uro i magen teamet : Politi :02800 Lensmannskontor Eidsvoll : Logg for gjennomførte handlinger. Dokumentasjon. Melde mistanke om seksuelle overgrep til barnevernet. Den som har opplevd, tenkt, registrert ALLE som har begrunnet mistanke om seksuelle overgrep. Jfr melderutine: styrer har ansvar for å melde. Dersom styrer ikke vil melde, har den enkelte meldeansvar ved begrunnet mistanke. Hjelpemidler, telefonnummer: Vedlegg: Foreldre skal IKKE informeres. Plan for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale barnehager : Barnevernsvakten Øvre Romerike: (kveld/helg) Opplysninger om barnehagens kontaktperson i barnevernet. Evnt merknader: Meldeplikten er et lovhjemlet ansvar iflg Lov om barnehager 22 og Barnevernloven 6-4.

16 VED MOBBING Dato: Mål/hensikt: Ivareta barn (og barnets foresatte) som er blitt utsatt for mobbing. Iverksette tiltak som fører til at mobbingen opphører Forebyggende tiltak Tiltak/handling: Bidra til at mobbing ikke forekommer Sørge for kunnskap og høy bevissthet hos personalet. Informere foresatte om barnehagens holdninger og tiltak Når foreldre varsler om mobbing: - Ta foreldrene på alvor og si at ped.leder vil bli varslet - Informer ped.leder Når ansatte oppdager mobbing: - Ivareta barnet og hjelp det til å sette ord på opplevelsen - Informer ped.leder Deretter gjelder for begge - Informer styrer og øvrige ansatte og be disse være ekstra oppmerksomme - Inviter foreldrene til det/de utsatte barnet/barna til møte - I møtet avklares situasjonen og umiddelbare tiltak avtales (NB Ikke avtal tiltak rettet mot mobberne) - Avtal også ny tid for samtale Etter samtalen vurderes i samarbeid med styrer - samtale med foresatte til mobberne - tiltak for å forhindre gjentagelse - tiltak for å ivareta barnet (utover de tiltak som er avtalt med foreldrene) I nytt møte med foreldrene(gjelder både foreldene til den utsatte og ev. foreldrene til mobberne): - vurder situasjonen nå - vurder de avtalte tiltakene og effekten av disse - vurder evt. nye tiltak og behov for nytt møte etter en tid Alle ansatte Den som mottar varselet Den som oppdager mobbingen

17 Hjelpemidler: Evnt merknader: Hefte fra Udir: Barns trivsel voksnes ansvar Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen Definisjoner: «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer» (Dan Olweus) «Mobbing er negative, fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller flere mot en annen. Det er ubalanse i maktforholdet slik at det er vanskelig å forsvare seg og handlingene forgår over tid. Negative handlinger kan være: slåing, dytting, lugging, erting/bli ledd av eller kalt dumme ting, at ting blir ødelagt eller gjemt og/eller utestenging» (Udir 2013)

18 BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT Dato: Mål/hensikt: Forhindre brudd på taushetsplikten Iverksette riktige tiltak ved brudd Forebyggende: Gode rutiner for : - innhenting av taushetserklæring fra nytilsatte - årlig påminnelse til ansatte om taushetsplikt - bruk av skjema for samtykke ved samtaler med andre instanser - sjekk av identitet ved telefonsamtaler Tiltak/handling: Dersom samarbeidspartnere eller andre ber om opplysninger eller selv kommer med opplysninger: - be om kopi av skriftlig samtykke Dersom ansatte overværer brudd fra andre ansatte: - si fra til vedkommende umiddelbart (hvis mulig) - varsle styrer Dersom styrer mottar varsel om brudd: - noter ned alle detaljer i saken - drøft saken med virksomhetsleder og/eller personal - innkall aktuell medarbeider til møtet (husk evt. tillitsvalgt) Hjelpemidler Lov om barnehager Forvaltningsloven 13 til 13f Evt. merknader: Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold. Som personlig forhold regnes blant annet opplysninger om fysisk og psykisk helse herunder opplysninger om barnet og barnets handlinger, holdninger og utvikling, familie- og hjemforhold, boligforhold, økonomi og klientforhold. Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. Alle Alle

19 OPPFYLLELSE AV INFORMASJONSPLIKTEN TIL FORESATTE Dato: Mål/hensikt: Forebyggende: Tiltak/handling: Hjelpemidler Evt. merknader: Oppfylle informasjonsplikten til foresatte Gode rutiner for - informasjon til foresatte - årlig påminnelse til ansatte informasjonsplikt og barnehagens egne rutiner for dette - bruk av vedlegg til beredskapsplanene som omhandler henting, kontakt og informasjon Sørge for at barnehagens rutiner for informasjon til foreldre er kjent for alle ansatte Sørge for at foresatte fyller ut skjema vedlegg til beredskapsplan ved henting hvert år og at de er kjent for alle ansatte. Sørge for at egen avdeling følger barnehagens rutiner for informasjon til foresatte Lov om barn og foreldre (Barneloven) Lov om barnehager Se vedlegg

20 VEDLEGG TIL OPPFYLLELSE AV INFORMASJONSPLIKTEN TIL FORESATTE FORELDRE (Barneloven 30) Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som for eksempel: oppdragelse av barnet, hvor barnet skal bo, navnespørsmål, innmelding og utmelding av trossamfunn/foreninger, pass, medisinske inngrep, valg av type barnehage (dersom det er spesielle livssynsbarnehager) FELLES FORELDRE Foreldre som er gift når barnet blir født har automatisk felles foreldreansvar. Når de flytter fra hverandre vil begge fortsatt ha foreldreansvar dersom de ikke avtaler at mor eller far skal ha foreldreansvar alene. En slik avtale må være sendt til folkeregisteret for å være gyldig. Hvis de ikke blir enig om dette, kan de be domstolen om å avgjøre spørsmålet. Fra fikk også samboende foreldre automatisk felles foreldreansvar. Lovendringene gjelder for barn som ble født etter 1.januar 2006.Foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født kan avtale at de skal ha felles foreldreansvar og sende melding om dette til folkeregisteret. Dette gjelder også foreldre som pga tidligere regelverk ikke har felles foreldreansvar. Mer informasjon om dette kan en finne på KONSEKVENSER FOR BARNEHAGEN NÅR FORELDRENE HAR FELLES FORELDRE - Begge foreldre har samme rett til å delta på foreldremøter - Begge foreldrene er valgbare til samarbeidsutvalg og lignende - Begge foreldre skal inviteres til arrangementer og tilstelninger - Begge foreldre har rett til samme opplysninger fra barnehagen - Begge foreldre har rett til opplysninger om barnet og barnets forhold i barnehagen, men ikke opplysninger om den andre forelderen eller barnets hjemmesituasjon. - Samtykke fra begge foreldre ved henvisning til PPT FORELDRE ALENE Det er kun i sjeldne tilfeller at den ene forelderen har foreldreansvar alene. Det kan f eks være at foreldrene ikke var gift eller samboende når barnet ble født (og foreldrene ikke inngikk en avtale om felles foreldreansvar). Den ene parten kan også ha foreldreansvar alene etter en skilsmisse dersom foreldrene har gjort en avtale om det. I enkelte tilfeller foreligger det en rettslig avgjørelse på at bare den ene forelderen skal ha foreldreansvar. KONSEKVENSER FOR BARNEHAGEN NÅR BARE DEN ENE FORELDEREN HAR FORELDRE - Den som har foreldreansvar alene skal gi den andre opplysninger om barnet når vedkommende ber om det - Den som ikke har foreldreansvar har rett til opplysninger om barnet og barnets forhold i barnehagen, men ikke opplysninger om den andre forelderen eller barnets hjemmesituasjon. Barnehagen skal ikke gi informasjonen til den som ikke har foreldreansvar uten at denne ber om det. - Barnehagen kan nekte å gi opplysninger dersom det kan være til skade for barnet. Uttrykket dekker ikke bare de situasjoner der opplysningene kan tenkes brukt direkte mot barnet. Det dekker også situasjoner der opplysningene kan tenkes brukt mot den som har foreldreansvar, der dette i neste omgang kan virke til skade for barnets situasjon. En slik nektelse kan påklages til fylkesmannen. En nektelse bør begrunnes skriftlig pga klageadgang.

21 - Den som ikke har foreldreansvar kan delta på foreldremøter dersom den andre forelderen gir sitt samtykke til det. - I helt spesielle tilfeller kan fylkesmannen bestemme at den som ikke har foreldreansvar skal miste retten til opplysninger om barnet. Dette kan skje hvis opplysningsretten er misbrukt, eller hvis foreldrene har meget store konflikter. NY SAMBOER/EKTEFELLE Ny samboer/ektefelle til den som har del i foreldreansvaret har ikke krav på å delta i felles foreldresamtale/møter når den andre som har del i foreldreansvaret ikke godtar dette. Dette betyr at dersom to foreldre med felles foreldreansvar begge ønsker å møte på det samme foreldremøte, må det legges til grunn at hver av dem kan motsette seg at det også møter en tredjeperson. Ny samboer/ektefelle ev andre kan delta i foreldresamtale/møte dersom det bare er den ene forelderen som skal ha samtale og vedkommende gir samtykke til at ny samboer/ektefelle kan delta på møtet. Ny samboer/ektefelle vil ikke ha noen større rett til informasjon om barnet. Taushetsbelagte opplysninger skal behandles som til hvilken som helst annen person. FOSTERFORELDRE Hvis barnevernet har plassert barnet hos fosterforldre er det disse som utøver den daglige omsorg i foreldrenes sted. Dette vil si at barnehagen må anses å ha en melde og opplysningsplikt til fosterforeldrene. Det er bare opplysninger om barnet som skal gis. De biologiske foreldrene som sitter igjen med rest-foreldreansvar må anses å ha rett til opplysninger fra barnehage når de ber om det. Men her gjelder de samme begrensninger som nevnt ovenfor med hensyn til om opplysningene kan være til skade for barnet Foreldre som er fratatt foreldreansvar i medhold av bvtj.l 4-20 kan ikke kreve opplysninger. DEN BARNET BOR FAST HOS (Barneloven 36 og 37) Den barnet bor fast hos, betyr at den forelderen har hovedomsorg og det daglige ansvaret for barnet. Den som ikke har hovedomsorg, har samværsrett. Omfang av samværsrett kan variere. RETTIGHETER TIL DEN BARNET BOR FAST HOS Den av foreldrene som barnet bor fast hos har alltid foreldreansvar og har : - Bestemmelsesrett i spørsmål som gjelder den direkte daglige omsorgen for barnet, som klær, mat, sengetid, innetid etc - Bestemmer om barnet skal gå i barnehage - Kan flytte med barnet til et annet sted i landet (Den som har samvær har uttalerett) KONSEKVENSER FOR BARNEHAGEN - Barnehagen forholder seg til den som barnet bor fast hos i forhold til avgjørelser i hverdagen som f eks niste, utstyr, turer - Det er den som barnet bor fast hos som kan bestemme hvem som kan hente og bringe i barnehagen - Dersom hentetiden er innenfor samværstiden kan samværsberettigede hente ev kan vedkommende bestemme at ny samboer, bestemor etc kan hente - Dersom det foreligger en dom eller vedtak fra fylkesmannen som sier at samværsberettigede skal hente barnet i barnehagen til fastsatte tider, må barnehagen likevel kunne utlevere barnet selv om den barnet bor fast hos gir en annen beskjed. Dette forutsetter at dommen eller vedtaket dokumenteres overfor barnehagen. - Barnehagen kan ikke pålegges å oppfylle ev samværsavtale når avtale om samvær ikke er innenfor hentetid. Det er foreldrene som er forpliktet til å oppfylle avtalen.

22 Samværsberettigede kan ikke få utøve samvær i barnehagen dersom dette ikke er avtalt med barnehagen og den andre forelderen. DELT FAST BOSTED Dette vil si at barnet bor like mye hos begge foreldre KONSEKVENSER FOR BARNEHAGEN Ved delt fast bosted må barnehagen forholde seg til begge foreldrene når det gjelder henting/bringing, praktiske avtaler i forhold til klær, utstyr, turer samtaler etc SAMVÆRSRETT (Barneloven 43) Barneloven gir barn rett til samvær med begge foreldrene, også når foreldrene ikke bor sammen. Foreldrene kan fritt avtale hva slags samværordning de ønsker å ha. Den som ikke har hovedomsorg for barnet, har samværsrett. Utgangspunktet er at samværet skal skje ut fra hva som vil være best for barnet. Begge foreldrene har ansvar for at samværsretten blir oppfylt. KONSEKVENSER FOR BARNEHAGEN Det er foreldrene som har ansvar for at samværsretten blir oppfylt herunder organisere samværsretten. Samværsretten kan ha konsekvenser for barnehagen dersom det er avtalt at den som har samvær skal hente barnet i barnehagen. I slike tilfeller bør barnehagen ha skriftlig dokumentasjon fra foreldrene. Barnehagen har ikke anledning til å holde barnet tilbake dersom den ene forelderen henter barnet utenom fastsatt samværstid. Barnehagen kan heller ikke pålegges å informere den andre forelderen dersom den annen forelderen tar seg til rette på tvers av samværsavtalen. HENVENDELSER FRA ADVOKATER Erfaringene er at mange advokater henvender seg pr telefon til barnehagen for å få opplysninger i forbindelse med barnefordelingssaker. Det er viktig at barnehagen gir dem beskjed om at de må sende en skriftlig henvendelse. Det bør ikke gis opplysninger pr telefon heller ikke til advokat. Dersom ansatte i barnehagen blir stevnet som vitne i en barnefordelingssak, er de ikke pliktige til å gi vurderinger men kun fakta.

BARNEHAGENS SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN

BARNEHAGENS SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN BARNEHAGENS SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Fagavdeling barnehage Askøy, 24.04.2013 Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Fagavdeling barnehage har her utarbeidet et veiledningshefte «Når foreldre ikke

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLER/SFO OG BARNEHAGER I MELØY; SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN.

RETNINGSLINJER FOR SKOLER/SFO OG BARNEHAGER I MELØY; SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN. RETNINGSLINJER FOR SKOLER/SFO OG BARNEHAGER I MELØY; SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN. I rammeplan for barnehager står det: Barnehager skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Mandal kommune 21.9.2011 Mandal kommune Barnehagene Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplan for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under

Detaljer

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Barnehagene Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 51508500 Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner.

1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 2 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 3 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. AVHENGIG AV ALVORLIGHETSGRAD:

Detaljer

Når foreldre ikkje bur saman. Retningsliner for å sikre samarbeid mellom barnehagane og foreldre som ikkje bur saman.

Når foreldre ikkje bur saman. Retningsliner for å sikre samarbeid mellom barnehagane og foreldre som ikkje bur saman. Når foreldre ikkje bur saman. Retningsliner for å sikre samarbeid mellom barnehagane og foreldre som ikkje bur saman. Administrativt vedtatt 5.5.2013. 1 Formålet til barnehagen er mellom anna å ta vare

Detaljer

Rutiner for systematisk observasjon, oppfølging og foreldresamtaler. Ask barnehage 2012/2013

Rutiner for systematisk observasjon, oppfølging og foreldresamtaler. Ask barnehage 2012/2013 Rutiner for systematisk observasjon, oppfølging og foreldresamtaler Ask barnehage 2012/2013 Observasjon og dokumentasjon Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.

Detaljer

«TO-HJEM» ET VEILEDNINGSHEFTE FOR BARNEHAGEANSATTE I SANDEFJORD KOMMUNE

«TO-HJEM» ET VEILEDNINGSHEFTE FOR BARNEHAGEANSATTE I SANDEFJORD KOMMUNE ET VEILEDNINGSHEFTE FOR BARNEHAGEANSATTE I SANDEFJORD KOMMUNE SANDEFJORD KOMMMUNE 1 En arbeidsgruppe bestående av styrere i kommunale og private barnehager i Sandefjord kommune, har utarbeidet dette veiledningshefte

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA Barn i to heimar Rettleiar BARN I TO HEIMAR Det kan innimellom vera vanskeleg for tilsette å vita korleis ein skal forhalda seg til foreldre som ikkje bur saman. Me

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR Dalgård skole 2013 1 INNHOLD: Forord s. 3 Støttegruppe Viktige telefoner s. 5 Varslingsveier ved omfattende ulykker s. 6 Mobbing s. 7 Sykdom og ulykke s. 8 Dødsfall s.

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

Den utfordrende samtale til barnas beste

Den utfordrende samtale til barnas beste Den utfordrende samtale til barnas beste Skilsmisser eller separasjon på landsbasis Antall skilsmisser har gått ned om man ser på tall fra 2011 til 2014 ( - 1099). 2011 2012 2013 2014 9 707 9 635 8 965

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannen Vår dato Vår referanse 17.09.2013 2012/1302-9860/2013 Arkivkode: F40/&00 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Karin Friborg Berger, tlf 77722050 13.05.13

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

Barnevernvakten Romerike

Barnevernvakten Romerike Barnevernvakten Romerike Informasjon til kommunestyret i Aurskog Høland kommune 08.02.16 Kari Elisabeth Fjærli, leder Romerike BARNEVERNVAKTEN ROMERIKE POLITIDISTRIKT Vakta drives og eies av Lørenskog

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

Den utfordrende taushetsplikten

Den utfordrende taushetsplikten Den utfordrende taushetsplikten Sola seminaret 29.09.17 Pårørende medbestemmelse, verdighet og kunnskap Advokatene Tone Thingvold og Hege Veland Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

Elevens rett til et godt psykososialt miljø. Fra dialog og samhandling til krav om enkeltvedtak?

Elevens rett til et godt psykososialt miljø. Fra dialog og samhandling til krav om enkeltvedtak? Elevens rett til et godt psykososialt miljø Fra dialog og samhandling til krav om enkeltvedtak? Retten til et godt psykososialt miljø Opplæringsloven 9a-1 Rett til et godt psykososialt miljø som fremmer

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING RØMSKOG BARNEHAGE NOVEMBER 2012 Definisjon: Mobbing er bevisst krenkende handlinger som rettes mot samme person eller personer gjentatte ganger. Det forutsetter et ujevnt styrkeforhold

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007

Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007 Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007 Planen tar generelt utgangspunkt i studier omkring temaet mobbing av blant annet Erling Roland og Dan Olweus, og tilpasset dette til det spesifikt metodiske i

Detaljer

Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser

Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser Anne Dorte Halberg Mattilsynet, distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynet - organisering

Detaljer

Andreas Heffermehl, 05.09.2013. Taushetsplikt og personvern

Andreas Heffermehl, 05.09.2013. Taushetsplikt og personvern Andreas Heffermehl, 05.09.2013 Taushetsplikt og personvern Taushetsplikt og personvern Taushetsplikt: - Rettsregler om at særskilte yrkesutøvere ikke har lov til å videreformidle opplysninger som de blir

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

Beredskapsplan for Ruija barnehage.

Beredskapsplan for Ruija barnehage. 1 Beredskapsplan for Ruija barnehage. Alarmplan ved ulykker i barnehagen Barn i sorg og krise Beredskapsplan ved dødsfall Bruk av planen: Planen skal gjennomgås med alle nyansatte, og på planleggingsdagen

Detaljer

FORELDREANSVARET OG SAMHANDLING MED BARNEHAGEN

FORELDREANSVARET OG SAMHANDLING MED BARNEHAGEN FORELDREANSVARET OG SAMHANDLING MED BARNEHAGEN Hva gjør vi når foreldrene bor hver for seg og ikke er enige? Seniorrådgjevar Johan Sverre Rivertz Utdanningsavdelinga, Fylkesmannen i Hordaland 1 Dagens

Detaljer

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BORTFØRT: En femåring ble bortført i krysset Strandveien- Skipperveien ved Uksodden barnehage.den etterlyste moren og de to mennene som hjalp henne skal ifølge

Detaljer

Godkjent Siste revideringsdato:

Godkjent Siste revideringsdato: Nordre Land kommune Utarbeidet av: Sos.fag.veileder prosjektgruppe Godkjent 20.04.2010 Siste revideringsdato: 13.11.2013 Rutine ved mobbing Versjon: 1 Revidering: Årlig Ansvar: Skoleleder 1. KVALITETSMÅL/

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN.

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. Beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep i Tjøme og Hvasser sogn. Innledning Målsettingen med en beredskapsplan for Tjøme og Hvasser sogn er å bidra til

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK. HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK. 1 Definisjon på mobbing: 1. «mobbing er når en person gjentatte ganger over en viss tid blir utsatt

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner Informasjon om personalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Melderutiner Midtre Gauldal kommune 2012 Hensikt og lovgrunnlag Hensikten med dette heftet er å gi informasjon og veiledning til ledere

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon til foreldre om oppstartsamtale Barnehagens formålsparagraf fremhever i 1 at «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

godt stedt g1111odt sted å være

godt stedt g1111odt sted å være PROSEDYRE ved 1: mistanke om krenkende atferd 2: krenkende atferd Et verktøy i ar eidet med å gjøre Levang godt stedt g1111odt sted å være Levanger kommune Sist revidert: okt. 2014 1 Innhold 2 FORORD...

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE Eidsvåg skole skal være en skole der: Alle trives Alle har det trygt Alle respekterer hverandre Skal dette kunne gjennomføres, må alle ansatte og elever: Være

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Taushetsplikt, opplysningsrett og -plikt Taushetsplikt:

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune

Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune Handlingsutvalget mot barneulykker HUMBU-notat nr.10! Det finnes ingen enkle svar på hvor grensen skal gå mellom vern og sikring mot farer på den ene siden

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR SKOLENE I

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR SKOLENE I HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR SKOLENE I GRATANGEN 2012/2013 Ansvarlig: rektor og Olweus- koordinator. HVA ER MOBBING? En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss

Detaljer

BTI Handlingsveileder Barnehage

BTI Handlingsveileder Barnehage BTI Handlingsveileder Saken slutter Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Koordinert innsats fortsetter (flere/andre deltakere?), saken avsluttes eller settes tilbake til nivå 1. Vurder alltid om bekymringen

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Fylkesmannens fagsamling, Statens Hus

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Fylkesmannens fagsamling, Statens Hus Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Fylkesmannens fagsamling, Statens Hus 30.01.14 Jeg har selv vokst opp med omsorgssvikt fra far, og det har vært helt forferdelig. Når jeg var liten ble jeg

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune

BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune 24.01.14 FORORD Høsten 2011 ble Sauherad kommune med i prosjektet Barn i rusfamilier tidlig intervensjon, i regi av Kompetansesenter rus region

Detaljer

Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10.

Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10. Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10. Definisjoner: Barn som pårørende: Skal tolkes vidt, uavhengig av formalisert omsorgssituasjon omfatter både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

MOBBEPLAN FOR SKULEGATA BARNEHAGE

MOBBEPLAN FOR SKULEGATA BARNEHAGE MOBBEPLAN FOR SKULEGATA BARNEHAGE Hva er mobbing? Mobbing er når en person gjentatte ganger over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en viss ubalanse i styrkeforholdet.

Detaljer

Ny modell for tverrfaglig innsats

Ny modell for tverrfaglig innsats Ny modell for tverrfaglig innsats Metodebok for Tidlig innsatsteam Sammen for barn og unge 2015-2019 Forord Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for kommunens

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

Handlingsplan mot Mobbing

Handlingsplan mot Mobbing Handlingsplan mot Mobbing For barnehagene i Rennesøy kommune Utarbeidet juni 2012 INNLEDNINGG Alle barn og unge har rett til et oppvekstog læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og tilknytningsperioden må ivaretas gjennom for eksempel oppstartsmøte/foreldremøte for

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE Mål: Olderskog skole skal forebygge mobbing og vold i skolen. Skolen skal også avdekke mobbing og vold og arbeide for at dette tar slutt: NULL-TOLERANSE 1 PRESISERING

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Plan for arbeidet med Forebygging av mobbing Tiltaksplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Mekling. for. foreldre

Mekling. for. foreldre Mekling for foreldre Hvorfor mekling? Denne brosjyren skal være en hjelp til deg som far eller mor når du nå står overfor noen vanskelige valg som også angår barna dine. Parforholdet tar slutt, men foreldreskapet

Detaljer

PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012

PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012 OPPVEKST Askeladden barnehage PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012 Askeladden barnehage 2012, Einat Larsen Side 1 Innledning På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage

Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage Hvert barn ser og opplever sin egen storhet. GENERELL INFORMASJON: Fakta om barnehagen: Røyneberg barnehage ligger i naturskjønne omgivelser, der skogen er en del

Detaljer

Velkommen til samling for verger - april 2016

Velkommen til samling for verger - april 2016 Velkommen til samling for verger - april 2016 Presentasjon og temaer Gjennomgang av den forenklede regnskapsplikten med frist 30. april Vergegodtgjøring og utgiftsdekning Søknad om bruk av kapital Taushetsplikt,

Detaljer