MØTEINNKALLING SAKSLISTE 15/08 08/111 AVLØPSPLAN FOR LAUVNESET 24/1- VERRAFJORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 15/08 08/111 AVLØPSPLAN FOR LAUVNESET 24/1- VERRAFJORDEN"

Transkript

1 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/08 08/347 REFERATSAKER SAKSLISTE 15/08 08/111 AVLØPSPLAN FOR LAUVNESET 24/1- VERRAFJORDEN 16/08 08/314 SØKNAD OM MIDLER FRA VILTFONDET I FORBINDELSE MED OPPLÆRING AV JEGERPRØVEKANDIDATER I AGDENES 17/08 08/297 ANTAKELSE AV ANBUD SELVA INDUSTRIOMRÅDE - UTFYLLING /08 07/588 DRIFTSSTØTTE /08 08/289 YRKESMESSA /08 08/100 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET SELVA MATSENTER AS 21/08 08/252 SØKNAD OM MIDLER FRA NÆRINGSFONDET - HEST I NÆRING Lensvik, EVENTUELT Bertil Meland e. fullm.

2 Sak 14/08 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 08/347 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/08 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Side 2 av 16

3 Sak 15/08 AVLØPSPLAN FOR LAUVNESET 24/1- VERRAFJORDEN Saksbehandler: Arne Nordgård Arkiv: BOKS Avløpsplan Arkivsaksnr.: 08/111 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/08 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: I henhold til Forurensningslovens 11 vedtas avløpsplan for Lauvneset hyttefelt i strandplan for Midtre Verrafjorden under forutsetning av at: 1. Anlegget dimensjoneres og utføres som beskrevet i søknaden. 2. Utslippspunktene plasseres 4 meter under laveste lavvann som vist i planen. 3. Slamtanken får 3 kamre. 4. Avløpsledningene må forankres på en slik måte at de ikke flyter opp eller forandrer leie. Fester og søkker skal ha en slik utforming at de ikke hefter fiskerredskap. 5. Det skal settes opp varselsskilt hvor ledningene går i sjøen, evt. hvor et slikt skilt best kan ses fra sjøen. 6. Tanken må tømmes ved behov, fortrinnsvis hvert 2.år i forbindelse med ordinær tømming eller minst en gang hvert 4.år. 7. Rørtrasèene må gis varig tildekning. 8. Før utbygging tar til, skal ansvarshavende godkjennes i henhold til Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett. 9. Det må søkes særskilt med ansvarshavende for tilkobling til avløpsanlegget for hver enkelt fritidsbolig. 10. Nødvendig sluttdokumentasjon og som bygget tegninger leveres kommunen. 11. Kryssingstillatelse for å legge avløpsledning i kommunevegen blir gitt av Agdenes kommune. Tillatelse fra Kystverket blir gitt før tiltak i sjø settes i verk. Vedlegg: Avløpsplan med beskrivelse av anlegget Saksopplysninger: Handbergs Maskin og Transport AS søker den om godkjenning av avløpsplan for Lauvneset hyttefelt på gnr. 24 bnr. 1. Avløpsplanen om fatter 12 bebygde hytteenheter og mulighet for tre til i strandplan for Midtre Verrafjorden. Følgende høringsuttalelser er innkommet: Fiskeridirektoratet ( ): Fiskeridirektoratet region Trøndelag har vurdert omsøkte utslipp ut fra hensyn til fiskeri- og akvakulturinteresser. Vi kan ikke se at utslippsledningen vil representere noe ulempe for disse interesser og har følgelig ingen spesielle motforestillinger til søknden slik den er presentert. Sør-Trøndelag Fylkeskommune ( ): Side 3 av 16

4 Sak 15/08 Har ikke noen avgjørende merknader til saken. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ( ): Fylkesmannen vil påpeke at avløpsvannet bør føres godt under laveste lavvann, og ledningen må forankres tilstrekklig. Som et minimum må avløpsledningen legges 2 x maksimum bølgehøyde under laveste lavvann. Utslippsledningen må i tillegg legges så langt ut og på et slikt dyp at strømningsforholdene i sjøen hindrer tilbakeføring av avløpsvannet til friluftsområdene i strandsonen. Fylkesmannen har ellers ingen merknader til valgte løsninger iht. forurensningslovens bestemmelser. Kommunelegen i Agdenes, Kystverket 3. distrikt, hytteeiere i feltet, grunneier og naboer har ikke kommet med noen merknader innen fastsatt frist Vurdering: Lostjenesten ved Kristiansund antok at maksimum bølgehøyde ved innsiden av fjorden ved Agdenes er cirka 1 2 meter. Å legge utslippspunktet 4 meter under laveste lavvann vil være mer enn nok for at få utslippspunktet minimum 2 x maksimum bølgehøyde under laveste lavvann. Avløpsplanen er vurdert i henhold til Forurensingsloven og Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Side 4 av 16

5 Sak 16/08 SØKNAD OM MIDLER FRA VILTFONDET I FORBINDELSE MED OPPLÆRING AV JEGERPRØVEKANDIDATER I AGDENES Saksbehandler: Knut T. Bolsø Arkiv: 242 K4 Arkivsaksnr.: 08/314 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/08 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: 1. Jegerprøveinstruktør Oddvar Størdal gis tilsagn om et tilskudd på inntil kr. fra det kommunale viltfondet i Agdenes. Tilskuddet skal brukes til innkjøp av 1 stk. jaktrifle med nødvendig tilleggsutstyr, og til å dekke lisensavgift ved våpenanskaffelse. Innkjøpt jaktrifle skal kun benyttes i opplæringsøyemed, og ved gjennomføring av obligatorisk praktisk jegerprøvekurs som arrangeres i Agdenes kommune. 2. Tilskudd på inntil kr. dekkes over budsjettpost Tilskudd fra Viltfondet. 3. Tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra søker. Godkjente utgiftsbilag skal fremlegges for Agdenes kommune etter anskaffelse av utstyr. Innvilget tilskudd skal benyttes innen Etter dette trekkes tilsagn om tilskudd tilbake. 4. Agdenes kommune v/ viltfondet er formell eier av våpen og utstyr som er innkjøpt og finansiert ved bruk av viltfondsmidler. Oddvar Størdal blir ansvarlig for innkjøp av våpen, anskaffelse av nødvendig våpenlisens, og ansvarlig for forsvarlig oppbevaring av våpen. Vedlegg: Saksopplysninger: Jegerprøveinstruktør Oddvar Størdal søker om bruk av midler fra viltfondet til innkjøp av rifle som skal brukes ved jegerprøveopplæring. Oddvar Størdal er en av to autoriserte jegerprøveinstruktører som har ansvar for opplæring av både skoleelever og voksne i Agdenes kommune. Han skriver i sin søknad at det årlig deltar elever ved Lensvik skole i forbindelse med jegerprøveopplæring, og at det nesten hvert år er holdt kurs for voksne på kveldstid. Det er tidligere benyttet viltfondsmidler til innkjøp av to haglegevær til samme formål. De siste åra har opplæring i tilknytning til storviltjakt og bruk av rifle, blitt prioritert på lik linje med opplæring av småviltjegere og bruk av hagle. Dette er i tråd med anmodning fra offentlige viltforvaltning. Søker skriver i sitt brev at det nå er problemer med å skaffe til veie riflegeværer i forbindelse med opplæring, og at han derfor må bruke egne geværer i denne forbindelse. Han påpeker viktigheten av at elevene i teoridelen får prøve ladegrep, avtrekk, magasin inn/ut, sikkerhetsdetaljer m.v. på et moderne våpen. Det søkes om et tilskudd til nevnte formål med inntil kr. + lisensavgift ved registrering av våpen. Søker opplyser at et våpen innkjøpt til dette formål vil være kommunen v/ viltfondet sin eiendom, men våpenloven krever at våpen blir personlig registrert. Oddvar Størdal vil derfor være ansvarlig for nødvendig lisens og forsvarlig oppbevaring av våpenet. Side 5 av 16

6 Sak 16/08 Saldo for innestående viltfond ved årets begynnelse er kr. Vurdering: I henhold til 4a i Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort, fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning , kan viltfondsmidler benyttes bl. a. til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv. I rundskriv av mars 2002 Om kommunal viltforvaltning utgitt av DN, er opplæringsvirksomhet påpekt som et viktig tiltak for å styrke kunnskapen om viltet. Tiltak i forbindelse med jegerprøveopplæring oppfyller derfor kriteriene for bruk av midler fra kommunalt viltfond. Agdenes kommune er heldig stilt som har egne godkjente instruktører som driver jegerprøveopplæring. Det er spesielt gunstig med instruktørenes nære tilknytning til Lensvik skole, noe som har gitt skoleungdommer tilbud om jegerprøveopplæring helt siden Skolen har også vært tilholdssted for nesten alle jegerprøvekurs for voksne, som har vært arrangert i kommunen siden obligatorisk jegerprøve ble innført. Agdenes kommune v/ viltfondet bør derfor så langt som mulig gi økonomisk støtte til utstyr som er nødvendig å ha for å kunne gjennomføre kursene. Det er ikke tilfredsstillende at jegerprøveinstruktørene selv skal stille private våpen og utstyr til disposisjon for å kunne gjennomføre kurs. Det er ikke aktuelt med egenandel for å finansiere kjøp av våpen til bruk ved jegerprøveopplæring. Det foreslås at det gis tilsagn om støtte til innkjøp av jaktrifle med nødvendig tilleggsutstyr og lisensavgift, med et beløp på inntil kr. fra det kommunale viltfondet. Beløpet tilsvarer et tilskuddsnivå på 100 % i forhold til angitte kostnader i søknaden. Søkeren, Oddvar Størdal, gis ansvaret med å søke om våpenlisens og kjøpe jaktrifle i h.h.t. søknad. Agdenes kommune v/ viltfondet vil blir formell eier av våpen og utstyr som er innkjøpt og finansiert ved bruk av viltfondsmidler. Søkeren blir innehaver av nødvendig våpenlisens og får ansvar for forsvarlig oppbevaring av våpen. Side 6 av 16

7 Sak 17/08 ANTAKELSE AV ANBUD SELVA INDUSTRIOMRÅDE - UTFYLLING 2008 Saksbehandler: Ole Edv. Meland Arkiv: 611 U5 Arkivsaksnr.: 08/297 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/08 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: 1. HND antar anbud fra Johs. J. Syltern AS på kr ,00 eks. mva. 2. Rådmannen foretar nødvendig avklaringer med tanke på kontrakts-/avtaleinngåelse. 3. Hvis kontrakt/avtale ikke fører frem tas kontakt med Lensvik Maskin. 4. Mengder i anbud (hovedsakelig post 2 fylling av løsmasser) reguleres i samsvar med kommunestyrets bevilgning. Vedlegg: Konkurransegrunnlag dat Referat fra anbudsåpning dat Saksopplysninger: Ihht til gjeldende delegasjonsreglement er det HND som er delegert myndighet til anta entreprenør. En viser i sin helhet til vedlagt konkurransegrunnlag og referat fra anbudsåpning. Anbudene er kontrollert og en kan ikke finne feil eller mangler. Anbyderne tilfredsstiller de tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav som er stilt. Kommunen skal i forbindelse med kjøp av slike tjenester følge lov og forskrifter om offentlige anskaffelser. Vurdering: Kommunen skal i hht til lov og forskrifter om offentlig anskaffelser velge det gunstigste tilbudet i forhold til de kriterier og kvalifikasjonskrav som er satt. Det skal avholdes skjønn , for avløsing av bruksretter i fjæra. Ved denne entreprise er det innkommet 5 anbud. Alle firma tilfredsstiller de krav som er stilt i konkurransegrunnlaget. Det er 2 firma som skiller seg ut på pris, henholdsvis Johs. J. Syltern og Lensvik Maskin. Syltern ligger ca ,- under Lensvik Maskin. Syltern har Sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for utførelse av slike oppdrag, vesentlig bedre enn de krav som er stilt. Referanseliste og liste over maskiner og utstyr er lang. Syltern oppgir også den korteste byggetida. Side 7 av 16

8 Sak 17/08 I samsvar med anbudets kriterier og innkomne tilbud velger rådmannen og innstille Johs. J. Syltern for denne entreprise. Side 8 av 16

9 Sak 18/08 DRIFTSSTØTTE 2008 Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 223 V Arkivsaksnr.: 07/588 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/08 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Fosen Forsøksring innvilges kr i driftsstøtte for Støtten finansieres over budsjettposten Direkte næringsstøtte. Vedlegg: Søknad datert Saksopplysninger: Fosen Forsøksring søker om kr i driftsstøtte for Søknadsbeløpet er det samme som tidligere år. HND innvilget i 2006 og 2007 halvparten av dette beløpet. Støtten ble finansiert over budsjettposten Direkte næringsstøtte. Denne budsjettposten har også i år en bevilgningsramme på kr Vurdering: Det vises til søknaden for detaljer om ringens virksomhet i Agdenes. Medlemsmassen på 45 utgjør ca 50% av de aktive bruk i kommunen. Det er avgang på ett medlem i Agdenes siste år. Fra høsten 2006 har ringen opprettet en kontordag i måneden på Agdenes Rådhus. I søknaden framheves ringens arbeid med miljøplan, og rådmannen slutter seg til betydningen av at dette arbeidet blir gjort på det enkelte gårdsbruk. Rådmannen tilrår å prioritere støtte til kjøp av melkekvoter fra budsjettposten direkte næringsstøtte, der denne ordningen tilgodeses med brorparten av midlene. Ringen har fått kr de to foregående år og rådmannen foreslår også samme beløp for Søknaden imøtekommes ikke med mer enn 50%, men i en tid med stram kommuneøkonomi vil slik støtte likevel representere en spesiell oppmerksomhet til ikke lovpålagte oppgaver. Side 9 av 16

10 Sak 19/08 YRKESMESSA 2008 Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: B07 Arkivsaksnr.: 08/289 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/08 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Orkladal Næringsforening innvilges et tilskudd på kr7.000 fra næringsfondet til delfinansiering av Yrkesmessa 2006 Tilskuddet dekkes over post Tilskudd fra næringsfondet. Post Bruk av næringsfondet oppføres med et tilsvarende beløp. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger Det foreligger en søknad datert om økonomisk støtte til Yrkesmessa 2008 fra Orkladal Næringsforening (ONF). ONF er hovedarrangør, men de samarbeider med grunnskoler, videregående skoler, kommuner samt næringslivet i forarbeidet til messa. Kommunene Skaun, Orkdal, Meldal, Snillfjord, Rindal og Agdenes var aktive deltakere ved fjorårets messe. Årets messe avholdes i Meldalshallen ved Meldal v.g.s. den 28. oktober. De nevnte kommunene har et felles regionalt arbeidsmarked/næringsliv. Elever fra skolene i de kommunene sokner naturlig til Orkdal eller Meldal videregående skole. Skolene vil markedsføre sine tilbud under messa, sammen med bedrifter/næringsliv i regionen. Budsjettet er på kr Midlene vil i hovedsak bli brukt til markedsføring av messa, praktisk organisering, støtte til busstransport for elever og godtgjørelse til prosjektleder. Messa er gratis for ungdommene. Fra Agdenes kommune ønskes et bidrag på kr 7.000, samme beløp som i fjor. Frist for tilbakemelding er satt til den 2. mai. Vurdering Rådmannen ser stor nytte og betydning av å markedsføre regionalt utdanningstilbud og lokalt næringsliv som framtidig arbeidsplass for ungdommen i forbindelse med den enkeltes valg av utdanningsretning, framtidig yrke og dermed bosted. Regionalt samarbeid er nesten avgjørende for at messa skal kunne fungere etter hensikten. Side 10 av 16

11 Sak 20/08 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET SELVA MATSENTER AS Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/100 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/08 Hovedutvalg næring og drift /08 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Selva Matsenter AS innvilges inntil kr i tilskudd fra næringsfondet til bedriftsutvikling og grunnlagsinvesteringer i forbindelse med oppføring av nytt forretningsbygg. Tilskuddet utgjør inntil ca. 50% av et godkjent kostnadsoverslag på kr Hovedposter Søknad Godkjent Konsulentutgifter/arkitekt forprosjekt bygning Konsulentutgifter prosjektering uteområder Opparbeiding avkjørsel, fellesområder, p-plass, etc SUM (ekskl. mva) Kr Kr Ordningen med næringsfondsmidler er ingen automatisk virkende ordning der alle har krav på maksimal tildeling. Tilskuddet dekkes over post Tilskudd fra næringsfondet. Post Bruk av næringsfondet oppføres med et tilsvarende beløp. Det forutsettes rapportering om virksomheten i en 2-årsperiode etter at tiltakene startes opp. Behandling/vedtak i Hovedutvalg næring og drift den sak 7/08 Behandling: Forslag i møtet: HND foreslo: Saken utsettes. HND ønsker nærmere avklaring av lokalisering av nyanlegget. Votering: Enstemmig som forslag i møtet. Vedtak: Saken utsettes. HND ønsker nærmere avklaring av lokalisering av nyanlegget. Nye vedlegg: Ingen Side 11 av 16

12 Sak 20/08 Nye saksopplysninger: Saken ble ikke realitetsbehandlet i siste møte, jfr. hovedutvalgets usikkerhet om lokalisering. Så langt rådmannen nå er kjent med, er Sjøekra valgt som tomt for gjenoppbygging av butikken. Nye vurderinger: Ingen Saksframlegg for møte den Vedlegg: Søknad datert Kopi av foreløpig skisser fra Voll Arkitekter Saksopplysninger: Selva Matsenter AS søker den næringsfondet om støtte til bedriftsutvikling og grunnlagsinvesteringer i forbindelse med oppføring av nybygg. Eierforhold Aksjeselskapet ble registrert i Enhetsregisteret den , med Selva, 7318 Agdenes som forretningsadresse. Per Arne Brevik (52) er oppført som daglig leder av virksomheten. Han har en eierandel på 99,3 %. Selskapet er registrert med 1-5 ansatte. Markedsvurdering: Dagligvarebransjen er utsatt for hard konkurranse og drifta har gitt et lite underskudd de siste årene iflg off tilgjengelige regnskap. Rådmannen legger til grunn at nybygget kan gi grunnlag for mer rasjonell drift og lavere driftskostnader. Konkurrenter: Coop Orkla, avd. Mølnbukt er nærmeste konkurrent. Kostnadsoverslag: Hovedposter Søknad Konsulentutgifter/arkitekt forprosjekt bygning Konsulentutgifter prosjektering uteområder Opparbeiding avkjørsel, fellesområder, p-plass, etc SUM (ekskl. mva) Kr Finansieringsplan Egne midler Tilskudd fra næringsfondet SUM (ekskl. mva) Kr Driftsbudsjett I følge tilgjengelige regnskap har bedriften hatt en salgsomsetning på ca 5 mill. kr de 5 siste årene. Selva Matsenter AS mottok i 2003 støtte fra næringsfondet til bygningsmessige tiltak for etablering av Nekolai Pøbb i tilknytning til butikken. Side 12 av 16

13 Sak 20/08 Vurdering: I følge de sentrale bestemmelsene skal det skal utvises varsomhet med å gi støtte til servicevirksomhet dersom dette medfører konkurransevridning mellom bedrifter i samme handelsregion. Konkurransemessige hensyn er bare delvis til stede i denne saken. Dels har dette sammenheng med at det er noe spesiell situasjon der det skal oppføres et nytt anlegg til erstatning for et eldre som brant ned. Støtte fra næringsfondet synes her i mindre grad konkurransevridende. Bruk av næringsfondet kan i dette tilfellet bidra til å få etablert nyanlegget med en noe bedre tomt enn den hadde før brannen. Nytomta gir framtidige utvidelsesmuligheter og større rom rundt bebyggelsen. Sannsynligvis åpnes det også for mer fleksible og framtidsrettede løsninger. Kapitalgrensene for bedriftsutvikling og grunnlagsinvesteringer er hhv kr og kr Fondsmidlene forsøkes innrettet mot nye tiltak eller ny aktivitet. Kvinner og ungdom (ungdomsbegrepet omfatter vanligvis personer opp til 35 år) er en prioritert gruppe for bruk av næringsfondsmidlene og kan oppnå inntil 75 % støtte. Støttenivået må likevel stå i forhold til hva det søkes støtte til. Rådmannen tilrår etter en samlet vurdering et støttenivå på 50 % i denne saken. Side 13 av 16

14 Sak 21/08 SØKNAD OM MIDLER FRA NÆRINGSFONDET - HEST I NÆRING Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 242 V4 Arkivsaksnr.: 08/252 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/08 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Jofrid Kalland innvilges inntil kr i tilskudd fra næringsfondet til ulike investeringer ved etablering av bedriften. Investeringsilskuddet på kr utgjør inntil ca. 20 % av de planlagte kostnadene på kr Kostnader Søknad Godkjent Ferdigstilling av stall; maling, vann, drikkekar, etc stk luftegårder Ridebane 22 x 40 meter Rundpaddock Hester 6 stk Sal, hodelag, pad, seletøy, vogn, sikkerhetsutstyr SUM Kr Tilskuddet til bedriftsutvikling på kr utgjør inntil ca. 50 % av de planlagte kostnadene på kr Kostnader til innkjøp av dyr, saler, seletøy, vogn mv. godkjennes ikke for tilskudd da slike utgifter faller utenfor rammen av det næringsfondet bør engasjere seg i. Ordningen med næringsfondsmidler er ingen automatisk virkende ordning der alle har krav på maksimal tildeling. Kostnader Søknad Godkjent Kurs Norsk Hestesenter Hest i psykiatrien og i sosialt helsearbeid Grunnkurs Terapihest 1, 2 og Bruk av hest og vogn som virkemiddel i terapi SUM Kr Kr Tilskuddet dekkes over post Tilskudd fra næringsfondet. Post Bruk av næringsfondet oppføres med et tilsvarende beløp. Det forutsettes rapportering om virksomheten i en 2-årsperiode etter at tiltakene startes opp. Vedlegg: Søknad datert Saksopplysninger: Side 14 av 16

15 Sak 21/08 Jofrid K. Kalland søker den næringsfondet om støtte til investeringer/utviklingstiltak for å drive med ridning, avl og oppstalling av hest, samt kunne gi et tilbud innen terapiridning (barne- og omsorgsarbeid) på eiendommen gnr. 4 bnr. 8 i Selva. Forretningside; - Grønn omsorg tilbud (læring/avlastning i helger og ferier) - Et tilbud om fritidsaktivitet til turismen (baneridning, utleie av hest, organiserte rideturer, reiselivsbasert rideleir, fast aktivitetstilbud på helårsbasis) - Biprodukter (avl/oppdrett/pensjonat for katt-hund hest) Markedet: Framgår ikke av søknaden Konkurrenter Ingen lokalt på hest. En lokal konkurrent på grønn omsorg på Valset. Søkeren er 59 år gammel, lærerutdannet med spesialpedagogikk som fordypningsfag. Som hobby har hun hatt hester i 13 år, og har tatt kurs i ridning og hestehåndtering. Søker har satt opp følgende oversikt over kostnadene som vurderes nødvendige for etablering. Tiltaket / framdrift er beskrevet i tre trinn, der hvert trinn representerer ett år. Kostnader Søknad 1. trinn Ferdigstilling av stall; maling, vann, drikkekar, etc trinn 3 stk luftegårder Ridebane 22 x 40 meter Rundpaddock trinn Hester 6 stk Sal, hodelag, pad, seletøy, vogn, sikkerhetsutstyr SUM Kr Kurs Norsk Hestesenter Hest i psykiatrien og i sosialt helsearbeid Grunnkurs Terapihest 1, 2 og Bruk av hest og vogn som virkemiddel i terapi SUM Kr Finansieringsplan Beløp i kr Egne midler, eget arbeid Næringsfondet Lån - Totalt Kr Avviket mellom overstående finansieringsplan/kostnadsoverslag og søknaden skyldes at utført arbeid på stall ikke er tatt med som søknadsberettiget, jfr. de lokale retningslinjene for næringsfondet Driftsbudsjett: 1. trinn/år 2. trinn/år 3. trinn/år Salgs-/leieinntekter Variable kostnader = Dekningsbidrag Side 15 av 16

16 Sak 21/08 Faste kostnader Sum faste kostnader Driftsoverskudd Søkeren tar sikte på å gå med overskudd fra Dette må bety at driftsutgiftene er lik eller større enn driftsinntektene de første 2-3 årene. For øvrig er det ikke oppgitt noen kostnader for drifta. For detaljer vises det til søknaden. Søkeren har ikke mottatt støtte fra næringsfondet tidligere. Vurdering: Søknaden ble registrert mottatt før hovedutvalget fattet vedtak om å innføre søknadsfrister, og tas følge opp til behandling. I Agdenes er det i dag ingen som driver med ridesenter, selv om det fins hester på enkelte gårdsbruk. Rådmannen savner likevel en vurdering av markedet for de planlagte produkter. Grønn omsorg er ofte et tilbud rettet mot offentlig virksomhet, og for Agdenes kommune sitt vedkommende er det ingen stor etterspørsel etter slike tjenester. Søkeren er derfor avhengig av andre markedssegmenter, for eksempel andre kommuner, privatpersoner eller andre. De som driver med hester har problemer med å få registrert seg i merverdiavgiftsmanntallet, ettersom fylkesskattekontorene har erfaring for at ridesenter og lignende ofte går med underskudd. Det er derfor ikke sett på om oppgitte summer er ekskl. eller inkl. mva. Rådmannen ser stor verdi i at søkeren gjør seg nærmere kjent med de planlagte produksjonene med de planlagte kursene, og at hun vinner kompetanse som instruktør. Rådmannen er ikke kjent med om søkeren har testet ut markedet for produktene, før det foretas større investeringer på eiendommen. Rådmannen vil ikke tilrå støtte til innkjøp av hester med utstyr, herunder vogn og sikkerhetsutstyr. Dels fordi et slikt vedtak vil danne presedens for tilsvarende saker, og dels fordi næringsfondsmidlene ikke skal brukes som driftsstøtte men søkes rettet mot varige investeringer i produksjonsutstyr. Normalt søker slike saker finansiering med BU-midler hos Innovasjon Norge, med et støttenivå til investeringer på 20% og 50% til bedriftsutvikling/etablererstipend. Med et justert kostnadsoverslag får saken et forholdsvis moderat omfang, og rådmannen finner å kunne tilrå og innvilge deler av søknaden. Ikke minst vurderes kompetanseheving som planlagt som en viktig del av prosjektet. Noe av årsaken til at rådmannen er positiv er at Hest-e-best-à-Kalland er etablert og registrert i Enhetsregisteret som et foretak, samt at det søkes produksjonstillegg til virksomheten i dag. Side 16 av 16

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Hovedutvalg næring og drift. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Hovedutvalg næring og drift. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2008 Tid: kl. 09.00 12.35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Halvor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.03.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.03.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Slottet Brannstasjon Møtedato: 14.12.2015 Tid: 10:00-12:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Førland Nestleder Magni

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/09 09/1848 JOBBSKAPINGSKURS - EGENANDEL FOR KOMMUNENS DELTAKERE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/09 09/1848 JOBBSKAPINGSKURS - EGENANDEL FOR KOMMUNENS DELTAKERE Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2009 Klokkeslett: E,. formannskape MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Klage på avslag på søknad om økonomisk støtte - Singsås museum og historielag

Klage på avslag på søknad om økonomisk støtte - Singsås museum og historielag Saksframlegg Arkivnr. 242 Saksnr. 2012/2547-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 01.10.2012 Saksbehandler: Katharina Berit Fugger Klage på avslag på søknad om økonomisk støtte - Singsås museum og

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2008 Tid: kl. 09.00 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Halvor Sandstad Hjørdis Fremstad Sofus Selven Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.09.2011 Tid: Kl. 09.00 11.10 Til stede på møtet Medlemmer: Halvor Sandstad Torstein Tøndel Elisabet Selås Hjørdis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Hovedutvalg næring og drift. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: Kl. 09.00 11.15. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Hovedutvalg næring og drift. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: Kl. 09.00 11.15. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: Kl. 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Halvor Sandstad Turid Braa Torstein Tøndel - fratrådte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - avslag

1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - avslag Thor Arthur Haugan Thaulowkaia 2 7012 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: ODGO 2010/2731 Dato: 14.09.2010 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 244/48/0/0 Saksnr: 766/10 1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2012 Tid: Kl. 10.00 12.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Erik Jørgensen Nestleder Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.00 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Halvor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2016 Tid: 10:00 12:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Møterom Lidalsbygget Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl 19.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til Rådmannskontoret tlf. 72 46 00 00. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/323-13 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q03 29.09.2015

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/323-13 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q03 29.09.2015 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/323-13 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q03 29.09.2015 Melding om vedtak - Vikna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.09.2014 Referanse: 21704/2014 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Else Myhr Trysil kommunale idrettsfond 2014 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksdokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Erik Jørgensen Nestleder Jan Arild

Detaljer

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2012/408-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet 20.02.2012 Eldres råd Kommunestyret Saksbehandler: Bernt Midthjell Bygging av 12 boenheter

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Agdenes kommune

MØTEPROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Agdenes kommune Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2016 Tid: 10:00 11.40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Førland Nestleder Magni Skålholt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.00 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Halvor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Hovedutvalg næring og drift. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Hovedutvalg næring og drift. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2012 Tid: Kl. 10.00 11.35 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Erik Jørgensen Nestleder Jan

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Steine skole Møtedato: 11.09.2014 Møtestart: 0830 Møteslutt: 1030 Tilstede: Sture Pedersen,ordfører Geir Viggo Pedersen Kjell Richardsen møtte for Sunniva Dahl Tom

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 18.03.2015 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/15 15/149 KOMMUNALT VILTFOND 2015 13/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: 29.05.2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Arnfinn Agnalt, Gjermund Frorud, Ottar Krogh,

Detaljer

Søknad om tilskudd fra næringsfond - Audio Plus AS

Søknad om tilskudd fra næringsfond - Audio Plus AS Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2384-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 26.08.2013 Formannskapet 19.08.2013 Saksbehandler: Katharina Berit Fugger Søknad om tilskudd fra næringsfond

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 22/07 07/402 TILSKUDD FRA VILTFONDET - SØKNAD OM STØTTE TIL KARTLEGGING AV RØDLISTEDE FLAGGERMUS I SØR-TRØNDELAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 22/07 07/402 TILSKUDD FRA VILTFONDET - SØKNAD OM STØTTE TIL KARTLEGGING AV RØDLISTEDE FLAGGERMUS I SØR-TRØNDELAG Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.09.2007 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

Saksframlegg. Gausdal fjellstyre Sportelling av elg Kr 7.000,- Vestre Gausdal utm råd Sportelling av elg Kr 5.000,-

Saksframlegg. Gausdal fjellstyre Sportelling av elg Kr 7.000,- Vestre Gausdal utm råd Sportelling av elg Kr 5.000,- Saksframlegg Ark.: K40 Lnr.: 4393/16 Arkivsaksnr.: 16/10-5 Saksbehandler: Sigbjørn Strand KOMMUNALT VILTFOND - VILT OG FISKESTELLMIDLER 2016 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Vestre Gausdal

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 10:00 12:14 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 22.08.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 11:00 11:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 27/09 09/459 UTLEIE AV JAKTRETT - STEINSDALEN 2009. ANTAKELSE AV TILBUD.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 27/09 09/459 UTLEIE AV JAKTRETT - STEINSDALEN 2009. ANTAKELSE AV TILBUD. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.09.2009 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00. Tilleggssaker

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00. Tilleggssaker FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Saksliste Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00 Tilleggssaker Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 45/16 16/726 GNR 22 BNR 39 KJØP AV EIENDOM PÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Studenthuset. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Studenthuset. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 08.06.2010 kl. 10.00 i møterom Studenthuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 06/1790 VIDEREFØRING AV STUDIESENTER SALTEN FOR 2008 OG 2009 - KOMMUNAL FIN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 06/1790 VIDEREFØRING AV STUDIESENTER SALTEN FOR 2008 OG 2009 - KOMMUNAL FIN Steigen kommune Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 07.05.2008 Tid: Kl. 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP Ann Sissel Emaus MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP Ann Sissel Emaus MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ivar Henning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar

Detaljer

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN SAMMENDRAG Utsira kommune vil i samarbeid med byggefirma bygge fire eneboliger. Det skal bygges etter Hamarøymodellen, som gjør at private bygger, eier, leier

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og teknisk hovedutvalg Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.02.2011 Fra kl: 12.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2011 Tid: Kl. 10.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Joar

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV 7

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV 7 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg Kommuneutvikling Møtedato: 05.12.2006 Møtested: Møterommet (Rådhuset på Aure) Fra kl: 14:30 Til kl: 17:30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/715-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q14 08.11.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/715-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q14 08.11.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/715-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q14 08.11.2012 Investeringsbudsjetet 2012

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Vottegrunn 2. etasje : 21.01.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 11.05.2010 Tid: kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 06/828 UTLEIE AV 3 STK HYTTER INNENFOR TAFTØY NÆRINGSPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 06/828 UTLEIE AV 3 STK HYTTER INNENFOR TAFTØY NÆRINGSPARK MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset : 20.02.2007 Tid: 08.30 Mulige forfall meldes snarest til Rådmannskontoret tlf. 72 46 00 00,. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 10.03.2014. Tid: 09:00 13:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 10.03.2014. Tid: 09:00 13:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.03.2014 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat, økonomiavdelingen, rådmannen MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 Borgann ferjekai.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Hovedutvalg næring og drift. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Hovedutvalg næring og drift. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.05.2017 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Førland Nestleder Magni Skålholt

Detaljer

N'II:ØTEII{I{KALLII\G

N'II:ØTEII{I{KALLII\G STEIGEI\ KOMMUNE N'II:ØTEII{I{KALLII\G Utvalg: Møtested: Møtedato Plan- og ressursutvalget i Steigen Rådhuset, 8283 Leinesfi ord 19.0t.2016 Tid:KI09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

Søknad om støtte til oppstart av ny butikk i Hauka

Søknad om støtte til oppstart av ny butikk i Hauka Saksframlegg Arkivnr. 242 Saksnr. 2012/1803-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 17.09.2012 Formannskapet 01.10.2012 Saksbehandler: Katharina Berit Fugger Søknad om støtte til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 19.05.2010 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, Trond

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail til seko@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail til seko@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail til seko@gamvik.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 08.03.2011 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 16.01.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: kl. 10:00 15.00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Saksframlegg Arkivnr. 610 Saksnr. 2012/3051-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Dokumenter i saken: 1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 35/09 09/865 REFERATER 2 36/09 09/357 GNR 41, BNR 3, SOLBERG, SØKNAD OM FRADELING AV 3 BOLIGTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 35/09 09/865 REFERATER 2 36/09 09/357 GNR 41, BNR 3, SOLBERG, SØKNAD OM FRADELING AV 3 BOLIGTOMT SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 23.09.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.05.2016 Tid: 10:00 11:20 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Førland Nestleder Magni Skålholt

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 06.12.2016 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.08.2017 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

FORMANNSKAPET 08.04.2014

FORMANNSKAPET 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 17.03.2014 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato FORMANNSKAPET 08.04.2014 Saknr. Tittel: 25/14 Plansak, Ester Kvalø, landbrukseiendom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Skiptvet herredshus : 17.04.2007 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

Retningslinjer for Aure næringsfond

Retningslinjer for Aure næringsfond Retningslinjer for Aure næringsfond Innhold RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND... 3 1. Bakgrunn og forankring... 3 2. Formål... 3 3. Kunngjøring... 3 4. Hvem kan søke?... 3 5. Hva kan støtten brukes til?...

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Klåvån Møtedato: 11.04.2011 Tid: Kl. 10.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BEHANDLING AV SØKNAD OM VILTFONDSMIDLER TYNSET, den 04.04.2011 Asbjørn Strømseng

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer