B-håndbok for avdeling LUNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B-håndbok for avdeling LUNA"

Transkript

1 B-håndbok for avdeling LUNA 1 Innledning Mål for helse, miljø og sikkerhet ved Forkortelser og definisjoner Organisering, ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet Organisasjonskart Ansvar i linjen Høgskolestyret Administrerende direktør har overordnet ansvar for: Dekan har ansvar for: Stabsleder/seksjonsleder/enhetsleder/instituttleder har ansvar for: Arbeidstakere skal: Studenter og lærlinger Vernetjenesten organisert ved avtale Verneombud (VO) Hovedvernombud (HVO) Lokale arbeidsmiljøutvalg (AMU) Hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) Bedriftshelsetjenesten (BHT) Ressursgruppe Annet HMS-ansvar Stoffkartotek Samordning Elektrisk anlegg og utstyr Brannvern Opplæring Grunnopplæring i arbeidsmiljø Introduksjonsprogram for nyansatte Annen HMS-opplæring Systematisk HMS-arbeid Kartlegging Vernerunder Personalmøter Medarbeidersamtaler Arbeidsmiljøundersøkelser Omstillingssamtaler Risikovurdering Kartlegging av risiko Fremgangsmåte for vurdering av Risikoforhold Handlingsplaner Avviksbehandling Sykefravær, ulykker og nestenulykker Intern revisjon Krav om dokumentasjon Miljøvern ytre miljø Generelt Avfall Spesialavfall Utslipp... 13

2 6.5 Energi Innkjøp Transport 13 7 Beredskap Brannvern Førstehjelpsutstyr Beredskap ved kriser og ulykker Avdelingens prosedyrer Retningslinjer for oppfølging ved sykefravær Retningslinjer for ulykker, nestenulykker og yrkessykdommer Retningslinjer for stoffkartotek Retningslinjer for rusmiddelarbeid AKAN Retningslinjer mot seksuell trakassering Retningslinjer mot mobbing Retningslinjer for varsling Retningslinjer for forebygging og håndtering av konflikter Retningslinjer for ergonomi, skjerm og databriller Retningslinjer for sikkerhet i laboratorier og verksted Retningslinjer for saksgang i HMS-saker Sjekklister og skjemaer Avdelingens årskalender for HMS-aktiviteter Samling av lover og forskrifter Dokumentasjon. 27

3 1 Innledning Høgskolens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal Fremme menneskenes trivsel og trygghet Gi vern mot personskader Forebygge skader på miljøet Bidra til høy kvalitet på studietilbudet Håndboka for helse-, miljø- og sikkerhet ved Høgskolen i Hedmark består av: A-del (A-håndbok). Dette er den overordnede og styrende delen av systemet. Denne angir de grunnleggende og prinsippielle sider ved HMS-arbeidet og overordnet målsetting for HMS-arbeidet. B-del (B-håndbok) Denne delen konkretiserer og operasjonaliserer de overordnede bestemmelser i A-håndboka ut fra avdelingenes særpreg og ulike utfordringer. C-del Denne delen inneholder dokumentasjon som viser at de utarbeidede rutiner i A og B- håndboka blir gjennomført og fulgt opp. 2 Mål for helse, miljø og sikkerhet ved LUNA For å bli en integrert del av høgskolens virksomhet skal HMS stå på dagsorden på ledermøter og personalmøter. Alle ledere og ansatte skal læres opp i hms-systemet for å sikre et godt arbeidsmiljø.. De ansatte skal ivaretas gjennom god kommunikasjon og informasjon. i omstillingsog endringsprosesser. Oppfølgingssamtaler og medarbeidersamtaler skal gjennomføres rutinemessig. Dette for at de ansatte skal stimuleres til fornyelse og vekst samt føle seg ivaretatt og sett. Det skal rettes særlig fokus på fysisk/kjemisk arbeidsmiljø i laboratorier og verksteder. Det skal kjøpes inn elektronisk stoffkartotek og rutinebeskrivelser skal på plass.

4 3 Forkortelser og definisjoner VO : Verneombud HVO : Hovedvernombud HTV : Hovedtillitsvalgte VHP : Verne- og helsepersonale AML :Arbeidsmiljøloven AMU :Arbeidsmiljøutvalg HAMU :Hovedarbeidsmiljøutvalget BHT :Bedriftshelsetjenesten HMS :Helse, miljø og sikkerhetsarbeid HH :Høgskolen i Hedmark HMS-håndbok:Håndbok for systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid IK-system : Internkontroll, system for systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid ØSIR :Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk LUNA :Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap HSE :Avdeling for helse- og sosialfag SUE :Avdeling for skogbruks- og utmarksfag HA : Høgskoleadministrasjonen AKAN : Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani Avvik :Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav. I praksis vil dette si brudd på krav fastsatt i eller i medhold av lover, forskrifter, prosedyrer og instrukser Verneområde :Arbeidstakere og oppgaver innenfor et bestemt arbeidsmiljøområde Verneombud :Person som er valgt som arbeidstakernes talsmann i helse, miljø- og sikkerhetssaker innenfor et verneområde. HMS-revisjon :Systematisk granskning av virksomheten for å fastslå at HMS-aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med HMS-systemet, og at aktivitetene er hensiktsmessige for å oppnå virksomhetens mål for helse, miljø og sikkerhet.

5 4 Organisering, ansvar, oppgaver og myndighet i HMSarbeidet 4.1 Organisasjonskart UFD Høgskolestyret Rektor Adm. direktør Prorektor leder av bibliotek tjenesten Høgskoleadministrasjonen Direktør for strategi og kvalitetsstyring leder av IKTtjenesten personalog org. direktør plan- og økonomi direktør, arkiv leder studie.-, forsk. og utvikldirektør, infoleder leder for internasj. kontor Dekan LUNA Dekan HI Dekan ØSIR Dekan SUE LUNA institutt for samfunnsfag institutt for kunstfag og informasj.vitensk institutt for humanistiske fag institutt for naturfag og bioteknologi stabsleder enhet for fellesfunksj. og kvalitetssikring enhet for drift og service enhet for studieog forskningsadm. HI stabsleder sek. leder, 1.år sek. leder, 2.år sek. leder, 3.år sek. leder, vid. ut ØSIR stabsleder sek. leder, økonomi sek. leder, samf.fag sek. leder,info.tikk

6 4.2 Ansvar i linjen Høgskolestyret Høgskolestyret vedtar overordnede mål, planer, bevilger midler til høgskolens helse, miljø og sikkerhetsarbeid Administrerende direktør har overordnet ansvar for: Helse-, miljø og sikkerhet ved Høgskolen i Hedmark Dekan har ansvar for: Helse-, miljø og sikkerhet ved respektive avdeling Internkontroll av HMS-aktiviteter og dokumentasjon av disse på sine avdelinger Utarbeidelse og vedlikehold av avdelingens B- og C-del av HMS-systemet Avdelingens årsrapport Skjema for HMS-årsrapport Stabsleder/enhetsleder/instituttleder har ansvar for: Det daglige og operative ansvaret for HMS- arbeid innen sin enhet/sitt institutt Løpende kartlegging av arbeidsmiljøet Se til at lover, forskrifter og interne prosedyrer overholdes Sørge for at avvik behandles etter gjeldende prosessbeskrivelser og at korrigerende tiltak iverksettes. Enhetsleder Drift og service har hovedansvar for brannvernet på LUNA. Stabsleder har ansvar for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet og vernerunder 1 g/år Arbeidstakere skal: Kjenne lover og forskrifter om sitt arbeid Sette seg inn i HMS-håndbokens bestemmelser og rette seg etter disse Bruke nødvendig verneutstyr og sikkerhetsinnretninger Melde avvik eller ta opp med sine ledere når det skjer hendelser som går ut over hva man sammen har avklart som fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Aktivt medvirke til et sikkert og godt indre og ytre miljø og delta i det organiserte HMS-arbeidet Studenter og lærlinger Arbeid som utføres som praktisk opplæring av studenter med undervisning eller forskning som formål, skal når arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for liv og helse, være underlagt tilsyn etter loven når det gjelder Arbeidsmiljølovens kap. I, II, III, V og VI. Dette innebærer at bestemmelsene i disse kapitlene av Arbeidsmiljøloven gjelder når det i undervisningen brukes maskiner eller stoffer som kan innebære fare for liv og helse, f. eks. laboratoriefag, undervisning på verksted og praksis. Studentenes rettigheter og plikter i det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet blir i disse tilfellene som for arbeidstakere (aml 1.6 og Kgl. res. av 17. juni 1977). Studenter, lærlinger og vernepliktige tjenestepliktige skal sette seg inn i HMS-håndbokens bestemmelser og rette seg etter disse.

7 I studiesituasjonen for øvrig (klasserom, auditorier, lesesal, datarom o.a.) gjelder ikke arbeidsmiljøloven for studentene. Student-tillitsvalgt kan rette evt. henvendelser om undervisningsrommene til den enhet som driver de lokalene studentene i hvert tilfelle benytter. Lærlinger har lærekontrakt som innebærer at de har rettigheter og plikter som arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljølovens 1.6.f, og sivile tjenestepliktige i henhold til arbeidsmiljølovens 1.6.c. 4.3 Vernetjenesten organisert ved avtale Verneombud (VO) Følgende er valgt som verneombud for perioden : Bergljot Østerås verneombud Hamar Stein Morthov verneombud Blæstad Svein B. Wærvågen verneombud laboratoriene Kart over vernetjenesten ved HH Oversikt over verneområder, VO, HVO, AMU og hovedarbeidsmiljøutvalget Hovedvernombud (HVO) I hht til Avtale om organisering av vernetjenesten er det valgt 1 hovedvernombud for Høgskolen i Hedmark. For perioden er dette Solveig Westerheim Lokale arbeidsmiljøutvalg (AMU) Arbeidsmiljøutvalget består av følgende personer for perioden : Verneombud Bergljot Østerås Verneombud Stein Morthov Verneombud Svein B. Wærvågen Dekan Bjørn Berg Stabsleder Turid Kårhus Enhetsleder drift Gunn Walstad Personalkonsulent Kirsten Eliassen - sekretær Arbeidstakerrepresentantene har lederskapet i AMU i Hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) Det er opprettet 1 hovedarbeidsmiljøutvalg for Høgskolen i Hedmark. Hovedverneombud for perioden er: Solveig Westerheim

8 4.3.5 Bedriftshelsetjenesten (BHT) Høgskolen har inngått avtale om bedriftshelsetjeneste med HMS Øst. Bedriftshelsetjenestens virksomhet bygger på arbeidsmiljølovens 3.3 og Forskrift om hvilke bedrifter som skal ha verne- og helsepersonalet. BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidsmiljøutvalg, hovedarbeidsmiljøutvalget, verneombudene og hovedverneombudet i deres arbeid for å skape trygge og sunne arbeidsforhold. Den har en fri og uavhengig stilling Ressursgruppe Det er opprettet en ressursgruppe for å styrke beredskapen ved omstillinger ved Høgskolen i Hedmark. Ressursgruppen består av verneombudene hovedvernombudet representanter fra personal- og organisasjonsseksjonen i Fellesadministrasjonen bedriftshelsetjenesten Ressurspoolens oppgaver er beskrevet i: mandat for ressursgruppen 4.4 Annet HMS-ansvar Stoffkartotek Særskilt verneombud for laboratoriene, Svein Birger Wærvågen er ansvarlig for stoffkartoteket ved LUNA Samordning Det skal inngås skriftlig avtale mellom utleier av bygg og høgskolen som leietaker for hvem som har ansvar for å samordne internkontrollen for felles aktiviteter. Avtalen skal beskrive ansvar og myndighet. Når Høgskolen leier ut lokaler til andre virksomheter skal det inngås tilsvarende avtale. Dekan er ansvarlig for inngåelse av avtale. Det er inngått avtale for Biohus Elektrisk anlegg og utstyr Biohus A/S ved Utstillingsplassen Eiendom er ansvarlig for at elektriske anlegg til enhver tid er i orden i Biohus. Enhet for Drift & Service, LUNA er ansvarlig for at elektriske anlegg til enhver tid er i orden på Blæstad Statsbygg er ansvarlig for at elektriske anlegg til enhver tid er i orden i øvrige bygninger på Campus Hamar. Drift & Service er ansvarlig for at kopimaskiner på LUNA til enhver tid er i orden. For privat småutstyr på kontor som for eksempel kaffetraktere og lignende er hver enkelt eier ansvarlig for at dette til enhver tid er i orden. Eier er ansvarlig for at slikt utstyr er avslått når det ikke er i bruk.

9 4.4.4 Brannvern. Ansvar og myndighet i tilknytning til brannvern beskrives i avdelingens brannvernplan. Ved avdelinger der det er mer enn 1 bruker, velges det 1 brannvernkoordinator. Dette reguleres av samordningsavtalen, j.fr pkt Brannvernkoordinator på LUNA er vaktmester Bjørn Holm. Han er også brannvernleder på Blæstad. Brannvernleder på LUNA er Statsbygg. Kart over brannvernorganisasjonen 4.5 Opplæring Grunnopplæring i arbeidsmiljø Aml 3-5 pålegger virksomheten å gi grunnopplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid for verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ledere. Verneombud oa tilbys HMSgrunnkurs etter behov Introduksjonsprogram for nyansatte. HMS er en del av Høgskolens introduksjonsprogram for nytilsatte. Introduksjonsprogram for nytilsatte Avdelingens rutiner for introduksjon av nytilsatte: Nærmeste leder Annen HMS-opplæring I samsvar med 5.2 i Internkontrollforskriften skal alle tilsatte få opplæring og nødvendige kunnskaper i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. På LUNA skal nytilsatte få informasjon om avdelingens HMS-rutiner når de introduseres til arbeidsplassen. Et punkt om HMS ligger i introduksjonsprogrammet. Det gis informasjon om endringer i HMS-systemet på personalmøter. Ansvarlig: Nærmeste leder. 5 Systematisk HMS-arbeid 5.1 Kartlegging Vernerunder Vernerunder gjennomføres årlig i løpet av 1. halvår og senest innen utgangen av juni mnd. Deltakere på vernerundene er: Enhetsleder for Drift & Service Verneombud for det aktuelle område Bedriftshelsetjenesten inviteres med på vernerunde etter behov. Kartleggingsskjema for vernerunder Personalmøter HMS tas opp på personalmøter i instituttene og stabsenhetene.

10 5.1.3 Medarbeidersamtaler Høgskolen i Hedmark bruker medarbeidersamtaler som et personalpolitisk virkemiddel. Medarbeidersamtaler skal medvirke til at høgskolens personale får utnyttet sine ressurser og videreutviklet sin kompetanse til det beste for personalet og høgskolen. Det skal gjennomføres en medarbeidersamtale årlig med hver ansatt eventuelt med oppfølgingssamtale. Høgskolen har utarbeidet plan for seniorpolitiske tiltak. Denne finnes på Kvalitetssikringssystemet til høgskolen under tittelen Seniorpolitiske tiltak. Seniorenes spesielle situasjon må tas opp særskilt i medarbeidersamtalen. Ansvarlig for gjennomføring av medarbeidersamtale: Nærmeste leder Skjema for medarbeidssamtaler med ansatte på LUNA ligger under relevante dokumenter på interne sider Arbeidsmiljøundersøkelse Som et ledd i høgskolens kvalitetssystem skal det annethvert år gjennomføres arbeidsmiljøundersøkelse. Gjennom undersøkelsen kartlegges medarbeidernes opplevelse av vesentlige forhold innen arbeidsmiljøet og således vil resultatene av undersøkelsen være et viktig verktøy for ledelsen i et målrettet og forebyggende arbeidsmiljømessig arbeid. I høgskolens mål- og resultatstyring er det valgt å bruke arbeidsmiljøundersøkelsens spørsmål om trivsel som et av styringsparameterne. Dette innebærer at det kontinuerlig vil være fokus å på oppfølgingsarbeidet og resultatet av dette. Undersøkelsen skal gjennomføres annethvert år og neste gang for LUNA i Det gjennomføres en evaluering av innhold og gjennomføring i etterkant av undersøkelsen Omstillingssamtaler I Omstillingsavtalen for Høgskolen i Hedmark er det beskrevet hvilke individuelle samtaler som arbeidsgiver ved LUNA skal gjennomføre i en omstillingsprosess Risikovurdering Hver avdeling foretar risikovurdering minimum hvert 4. år, med mindre det skjer vesentlige endringer i virksomheten. Avdelingen skal ha gjennomført risikovurdering etter følgende plan: Blæstad innen 2009 Biohus innen 2009 Øvrige lokaler innen Kartlegging av risiko Risiko utrykker et potensielt tap. I tap ligger at vi mister noe av verdi som i HMS sammenheng kan være: * Mennesker (liv og helse) * Ytre miljø * Utstyr, materiell og bygg

11 Høgskolen har rutiner for å kartlegge og forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsstandarden. Hensikten er å avdekke risiko, problemer, feil og mangler som ikke blir håndtert eller rettet opp straks. Høgskolens medarbeidere skal delta aktivt i dette arbeidet. På denne måten sikrer vi at ledelsen og medarbeiderne samarbeider om forhold som kan forbedres Fremgangsmåte for vurdering av Risikoforhold 1. Hva kan gå galt? Hvilke negative forhold, skader og ulykker kan ramme ansatte i vår virksomhet, utstyr, materiell og bygg eller påvirke det ytre miljø? 2. Sannsynlighet for hendelse og konsekvens hvis dette skjer 3. Hva kan vi gjøre for å hindre dette Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis noe skjer? Hver avdeling har kartlagt de mest kritiske aktivitetene/områdene Framgangsmåte og skjema for risikovurdering 5.3.Helsefremmende arbeid LUNA har tiltak som bidrar til at høgskolen er en helsefremmende arbeidsplass. 5.4 Handlingsplaner Det utarbeides årlig handlingsplan for arbeidsmiljøutfordringer på LUNA. Det gjøres på bakgrunn av gjennomførte vernerunder, risikovurdering samt avvik fra lover, forskrifter, instrukser og høgskolens egen bestemmelser. Den skal videre beskrive konkrete mål og tiltak, hvem som skal sørge for at tiltakene gjennomføres og tidsfrist for det enkelte tiltak. Handlingsplanen vil fungere som en del av dokumentasjonen på LUNA s hms-arbeid. Skjema for handlingsplan 5.5 Behandling av feil og mangler avvik Avvik skal som hovedregel og så lang som mulig løses på lavest mulig nivå, jfr. saksgangen i HMS-saker pkt Ansatte som opplever feil og mangler i forhold til regler og rutiner kan fylle ut skjema Melding om avvik og hendelse ved Høgskolen i Hedmark som finnes elektronisk på LUNA s interne sider. Skjema finnes også i papirversjon i resepsjonen. Det kan meldes om - Avvik fra kravene fra departement og andre myndigheter - Avvik relatert til planer og forventninger - Avvik på leverte tjenester - Forhold eller handling som har ført til skade, ulempe eller problem relatert til drift, praktisk gjennomføring av undervisning og/eller administrasjon. Skjemaet skal behandles etter klare rutiner, og den som har kommet med innspillet skal få tilbakemelding om hvordan det er behandlet.

12 For å følge opp kvalitetsarbeidet ved avdelingen, har LUNA en egen kvalitetsgruppe bestående av Karin Moen (leder), Kari Finsås, Guro Grimstad og Truls O. T. Hansen (studentrepresentanter), Annne Holt, Ragnhild Narum (sekretær) og Turid Kårhus. Dersom det oppstår nestenulykker, feil eller andre uheldige forhold, skal om mulig feilen rettes straks. Forslag til forbedringer vurderes i samarbeid med dem som blir berørt og kan for eksempel være innskjerping av rutiner, klarere ansvarshold eller tekniske forbedringer. Feil, mangler og andre avvik som ikke kan rettes umiddelbart eller som ikke har sikkerhetsmessige konsekvenser meldes på avviksskjema. Tiltak registreres i handlingsplanen. Dersom tilsynsmyndighetene spør etter avviksbehandling og korrigerende tiltak, kan vi vise til handlingsplaner, møtereferat og forklare hva som gjøres dersom rutiner ikke følges 5.6 Sykefravær, ulykker og nestenulykker Oversikt over sykefravær, ulykker og nestenulykker framkommer av LUNA s årlige HMS-rapport. 5.7 Intern revisjon Internkontrollforskriften stiller krav om at det minst en gang i året foretas en mer omfattende gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (systemrevisjon) og vurdere om det fungerer i praksis. Interrevisjon gjennomføres vekselvis annet hvert år av avdelingen selv og av høgskolens revisjonsteam. Ansvarlig for revisjon av B-håndboka: Stabsleder 5.8 Krav om dokumentasjon I følge IK-forskriften 5 skal virksomheten dokumentere skriftlig punktene 4-8, j.fr. kap /Documents and Settings/karikj/Programdata/Microsoft/Dokumentasjonskrav for HMS.doc Dette innebærer at den enkelte enhet skal skriftliggjøre mål, organisering av ansvarsforhold i HMS-arbeidet, risikovurderinger, resultater fra kartlegginger, vurderinger av HMS-problemer/utfordringer, rutiner, tiltak og evalueringer av HMS-arbeidet. Dette skriftlige materiale skal være tilgjengelig for høgskolens styrende organer, revisjonsteamet og eksterne kontrollmyndigheter eller andre som i sitt arbeid har behov for innsyn i dette materiale. Dokumentasjon skal oppbevares i C-delen (perm) Kap. 4.1 og 4.2 viser organisasjonskartet og ansvar i linjen. Alle ledere m/personalansvar på LUNA skal forholde seg til B-håndboka og dokumentere i C- permen.

13 Disse er: Dekan Stabsleder (som også er enhetsleder for fellesfunksjoner og kvalitetssikring) 2 (3) enhetsledere 4 instituttledere Dekan har overordnet ansvar for at lover og forskrifter avdelingen er underlagt følges opp. Stabsleder, enhetsledere og instituttledere har ansvar for å følge opp og iverksette tiltak under sine områder. Enhetsleder for drift og service har hovedansvar for brannvernet på LUNA. Alle skal dokumentere sitt HMS-arbeide i C-permen. Dette kan være skade- og sykefraværsstatistikk, skaderegistreringer, brannverndokumentasjon, avtale om avfallshåndtering, kartlegginger, risikovurderinger, handlingsplaner og andre rapporter, plan for gjennomføring av medarbeidersamtaler, avviksmeldinger, opplæring oa. Alle inngåtte arbeidsavtaler skal legges i ephorte. 6 Miljøvern ytre miljø er under arbeid 6.1 Generelt Det stilles krav til arbeidsgiver om vern av ytre miljø. Der det er valgmuligheter skal det mest miljøvennlige alternativ velges. Der Høgskolen i Hedmark har innretninger som kan medføre risiko for ytre miljø, skal rutiner for å redusere risikoen framgå av den enkelte avdelings B-håndbok 6.2 Avfall Avdelingen har rutiner for avfallsrutiner. Ansvarlig: Hver ansatt er ansvarlig for at avfall legges i riktige beholdere. Ansvarlig for å fjerne avfallet fra høgskolens område: Drifts- og serviceenheten 6.3 Spesialavfall Avdelingen har rutiner for håndtering av spesialavfall. Ansvarlig: Hver ansatt som håndterer spesialavfall. Ansvarlig for å fjerne avfallet fra høgskolens område: Drifts- og serviceenheten 6.4 Utslipp Avdelingen har oversikt over utslipp på høgskolens område og vurderer jevnlig hvordan eventuelle utslipp kan reduseres, dette inkluderer også støy. Ansvarlig for vurdering av hvordan eventuelle utslipp kan reduseres (også støy): Drifts- og serviceenheten

14 6.5 Energi Høgskolen har oversikt over høgskolens energiforbruk og vurderer muligheter for å redusere energiforbruket. Alle ansatte er ansvarlige for å bidra til å redusere energiforbruket. Ansvarlig for vurdering ved avdelingen: Drifts- og serviceenheten 6.6 Innkjøp Leder er ansvarlig for innkjøp dersom annet ikke er avtalt. Høgskolens sentrale innkjøpsavtaler skal benyttes. Innkjøpte varer, utstyr, tekniske innretninger og innleide varer og tjenester skal tilfredsstille kravene i gjeldende lover, forskrift som helse, miljø og sikkerhetsarbeidet omfattes av. Ved innhenting av anbud skal miljøhensyn være et av utvelgelseskriteriene. Ved innkjøp må alltid følgende vurderes før produkt velges: For tekniske innretninger: tidsmessig/hensiktsmessig ergonomi støy/vibrasjoner evt behov for verneutstyr. hensyn til det ytre miljøet For kjemiske stoffer: helsefare hensyn til det ytre miljøet HMS Øst har personell med spesialkunnskap innen disse områder og kan kontaktes før innkjøp foretas. Ansvarlig for høgskolens innkjøpsavtaler: Innkjøpssjefen 7 Beredskap 7.1 Brannvern Krav i Brann og eksplosjonsvernloven, og Lov om tilsyn med elektriske anlegg, med tilhørende forskrifter, skal beskytte mot brann og skader dette måtte påføre mennesker og bedrifter. Som ledd i det brannforebyggende arbeidet skal bedriftene utarbeide brannbok for hvert brannobjekt, definert som: Ethvert bygg, anlegg, lager, område m.v., hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø, eiendom eller produksjon. Avdelingens brannvernplan. Ved brann skal alle forholde seg til avdelingens branninstruks. Ved personskade gis egnet førstehjelp og/eller ring 113 for bistand. 7.2 Førstehjelpsutstyr Relevant førstehjelpsutstyr finnes på/i laboratorier og verksteder samt Ansvarlig for kontroll og følge opp innholdet: Drift & Service

15 Brukerne må melde fra til Drift & Service om mangler i førstehjelpsskapene. 7.3 Beredskap ved kriser og ulykker Høgskolen har beredskapsplan ved kriser, ulykker og dødsfall. Planen ligger på høgskolens interne side under Beredskapsplan. Varslingsliste LUNA Hver leder skal ha oppdatert pårørendeliste der det skal stå navn på nærmeste pårørende og telefonnummer. 8 Avdelingens prosedyrer 8.1 Helsefremmende arbeid LUNA har følgende tiltak som bidrar til at høgskolen er en helsefremmende arbeidsplass:. Høgskolen er IA-bedrift. Gjennom den tilknytningen er man pålagt en del prosedyrer for sykefraværsoppfølging som kan virke forebyggende og med det helsefremmende. Dette i tillegg til noen økonomiske virkemidler som bla. kjøp av helsetjenester. Høgskolen er tilknyttet bedriftshelsetjenesten HMS Øst. Høgskolen er AKAN-bedrift og skal med det drive forebygging av rusmisbruk og oppfølging ved mistanke om rusmisbruk blant ansatte. I hht ny arbeidsmiljølov skal arbeidsgiver i tilknytning til hms-arbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. AML Ansatte har tilbud om å trene Friskis og Svettis 3 dager pr. uke i gymsal på LUNA og har reduksjon i pris ved kjøp av halvårskort samme som studenter. Det vurderes forløpende andre og nye tiltak som skal stimulere ansatte til å være i fysisk aktivitet. Høgskolen har egen plan for Seniorpolitiske tiltak som ivaretar denne gruppen arbeidstakere spesielt Sykefravær LUNA har faste rutiner for oppfølging av sykemeldte. Rutinene er å finne ved å klikke på linjen Rutiner for oppfølging av sykemeldte. I tillegg ligger det rutiner for melding av sykefravær på interne sider/relevante dokumenter. 8.3 Ulykker/nestenulykker Håndtering av ulykker/nestenulykker på LUNA.

16 Høgskolen registrerer alle ulykker og nestenulykker på skjema for avvik som skjer i virksomheten, både for å gi de som utsettes for en ulykke nødvendig hjelp og for å kunne sette i verk tiltak slik at fremtidige ulykker kan forhindres Dersom en ulykke fører til personskade, skal politiet og arbeidstilsynet varsles på hurtigste måte. Det skal sendes skademeldingsskjema til Trygdekontoret (Rikstrygdeverkets blankett A) innen 72 timer Trygdeetatens skademeldingsskjema og til Statens pensjonskasse SPK's skademeldingsskjema Høgskolens definisjon av ulykke/nestenulykke: Hva er en ulykke? En plutselig og uventet hendelse som medfører en ytre påkjenning eller belastning på en person med legemsskade som konsekvens. En hendelse som medfører skade på materiell, utstyr eller det ytre miljø. Hva er en nestenulykke? En fare for at en personskade er utløst, men at personen har unngått å bli skadet. Tilsvarende gjelder for materiell, utstyr og ytre miljø. En fare for skade er utløst, men ikke førte til reelle skader. Lenke til om arbeidsgivers varslings- og meldeplikt med definisjon på alvorlig skade som skal meldes dit. ANSVAR: Det er den nærmeste overordnede ved skade-/ulykkesstedet som er ansvarlig for at ulykken/nestenulykken følges opp, både overfor den/de skadede og for å gi melding på de skjema som er nevnt ovenfor. For ansatte: nærmeste leder er instituttleder event. Enhetsleder For studenter: nærmeste leder er studieleder Høgskolen internt skal alltid ha melding dersom ulykken/nestenulykken faller inn under definisjonene ovenfor. Nærmere om prosedyrer mm framkommer på skjemaet. Ansvarlig ledelse skal også sørge for at det henger oppslag i alle arbeidslokaler om legehjelp og nødnummer ved arbeidsulykker/skader. I lokaler som laboratorier og andre arbeidslokaler der aktiviteten tilsier mulighet for uhell, bør det henge flere oppslag. Telefonnummer til brann (110), politi (112) og medisinsk nødhjelp (113) skal stå samt til Arbeidstilsynet Tilsvarende oppslag skal henges ved alle førstehjelpsskap. Oppslagene skal være lett synlige. 8.4 Stoffkartotek Avdelingen skal i samsvar med forskrift Stoffkartotekforskriften ha et stoffkartotek som er bygget opp slik at det er lett å søke frem informasjon om det enkelte helsefarlige stoffet. Ansvarlig for ajourhold: verneombud for laboratoriene Studenter og tilsatte skal ha lett tilgang til stoffkartoteket. På LUNA er det anskaffet et EDBbasert stoffkartotek-system. Det finnes på BIOHUS.

17 Høgskolen krever produktdatablad ved innkjøp av farlige stoffer og velger det som gir minst helsefare. Alle ansatte som er eksponert gis opplæring i bruk av stoffkartotek. Aktuelle produktdatablad er tilgjengelige for de som bruker stoffene. Verneombudet skal ha et eksemplar av stoffkartoteket som gjelder eget verneområde. Hovedvernombudet skal ha tilgang til det komplette stoffkartoteket for Høgskolen. Produktdatablad skal sendes med til sykehus/lege dersom det skjer en alvorlig ulykke med helsefarlige stoffer. 8.5 Trakassering og mobbing Tilfeller der medarbeidere eller studenter opplever seksuell trakassering skal håndteres i samsvar med Retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering For annen form for trakassering og mobbing følges samme prosedyrer. Ansvarlig for oppfølging ved mobbing og trakassering blant ansatte: Nærmeste leder Kontaktperson på avdeling LUNA for studentene er: Elin Bakke Det vises for øvrig til pkt. 8.9 i håndboka om tjenestevei i HMS-saker. 8.6 Ergonomi, skjerm og databrille Alle nytilsatte ved Høgskolen i Hedmark skal få tilbud om arbeidsplassvurdering. For øvrig gjennomføres det arbeidsplassvurdering hvert 3. år. Høgskolen har retningslinjer for framgangsmåte ved og godtgjøring av utgifter i forbindelse med databriller. Retningslinjer og skjema for databriller 8.7 Sikkerhetsrutiner i laboratorier og verksted I laboratorier og verksteder på LUNA er det rutiner for hvordan medarbeidere og studenter som er i berøring med kjemikalier, helsefarlig biologisk materiale, farlige maskiner og tekniske innretninger skal beskyttes mot helseskade. Disse gjennomgås når det er påkrevet på de aktuelle steder som er som følger: I institutt for naturvitenskap og teknologi. I institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap. Alle medarbeidere og studenter har tilgang til personlig verneutstyr og skal informeres om når, hvor og hvordan det skal brukes. Ansvarlig for opplæring og kontroll er: Nærmeste leder Ansvarlig for opplæring og kontroll for studenter: Faglærer

18 Blir bruk av verneutstyr tatt på alvor? Hva skjer hvis noen ikke bruker verneutstyr 8.8 Rusmiddelarbeid Høgskolen har rutiner for hvordan forebygge rusproblemer blant medarbeidere samt hvordan mistanke om rusmisbruk skal håndteres gjennom sitt medlemskap i AKAN. Fremgangsmåten i slike saker er å finne under Retningslinjer for AKAN-arbeid. Ansvarlig for oppfølging i enkeltsaker: Nærmeste leder AKAN-kontakt for hele høgskolesystemet er: Kari Kjærnet. 8.9 Tjenestevei i HMS-saker Arbeidstaker Fagforening Nærmeste Verneombud Bedriftshelseoverordnede tjeneste Lokalt AMU Dekan/ stabsleder Hovedverneombud HAMU

19 Personaldirektør/ Direktør Arbeidstilsynet = Tjenestevei (skal alltid prøves først) = Veien om vernetjenesten = Andre veier å gå

20 Vanlig saksgang: 1) Alle saker skal løses på det laveste nivå, dvs. der saken er oppstått. 2) For at den ansvarlige i en sak skal få mulighet til å rette på den aktuelle feil eller mangel, samt at hver enkelt som er berørt av saken skal få mulighet til å uttale seg, skal verne- /miljøsaker følge de vanlige organisasjonslinjer, dvs. tjenestevei innen høgskolen. 3) Tjenestevei vil i korthet si at enhver ansatt henvender seg til sin nærmeste overordnede når en ønsker å ta opp et verne-/miljøproblem. Blir ikke saken løst kan eier av saken ta den opp på neste ledelsesnivå, evt med støtte av verneombud eller tillitsvalgt. Nærmeste leder skal informeres hvis dette gjøres. 4) Svar i en sak skal vanligvis ikke overskride 14. dager, og skal gå samme vei tilbake. Et eventuelt negativt svar må begrunnes skriftlig. I de tilfeller en sak ikke blir løst tilfredsstillende via tjenestevei, kan den tilsatte ta saken opp på ny f. eks. med verneombud, hovedvernombud, BHT, AMU, HAMU, sin tjenestemannsorganisasjon eller personalseksjonen (sistnevnte har et delegert ansvar fra adm direktør for administrasjon av det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeid ved høgskolen). Hvis saker tas opp på denne måten (utenom tjenestevei), bestemmer eier av saken hvem eller hvor saken skal forelegges, noe som i stor grad vil avhenge av hva saken dreier seg om. Nærmeste leder skal være orientert hvis saken tas opp utenom tjenestevei. 6) Hvis Hovedarbeidsmiljøutvalget finner det påkrevet for å verne om arbeidstakeres liv og helse, kan utvalget vedta at det skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet innenfor rammen av arbeidsmiljøloven. En sak kan meldes inn for Arbeidstilsynet dersom den ikke finner sin løsning innad i høgskolen. 7) Personalseksjonen og bedriftshelsetjenesten bistår med råd og veiledning i verne- og miljøspørsmål. I enkelte saker vil det være naturlig at vernetjenesten og tjenestemannsorganisasjonene samarbeider.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Innhold 2.... 1 2.1 Organisasjonskart... 1 2.2... 2 2.3 Verneorganisasjon... 3 2.4 AMU... 5 2.5 Verneområder / HVO... 5 2.6 Saksgang i HMS-saker... 6 2.7 Opplæring i HMS-arbeid...

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen Roller i arbeidsmiljøet: Verneombudets rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker Case-oppgave Bedriftshelsetjenesten v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen 1 Verneombudets rolle Arbeidsmiljøloven kap.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

2. Ansvar, myndighet og oppgaver

2. Ansvar, myndighet og oppgaver HiT HMS - 2 Ingrid K. Reitan John W. Viflot 14.11.12 1 1 6 2. Ansvar, myndighet og oppgaver 2.1 Formål Beskrive hvilket ansvar, myndighet og oppgaver de ulike aktørene ved høgskolen har vedrørende HMS-arbeid

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE

OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE Gjelder for perioden januar 2015 desember 2019 HMS-PLAN ÅFJORD KOMMUNE PERIODEN 2015 2019 1 HMS-PLAN ÅFJORD KOMMUNE PERIODEN 2015 2019 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFO

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Arbeidshelse Quality Hotel Augustin 19. Mai 2010 Ingun Elisabeth Rosenberg, seniorinspektør Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

www.tromsfylke.no Risikovurdering HMS samarbeidsforum, september 2015

www.tromsfylke.no Risikovurdering HMS samarbeidsforum, september 2015 Risikovurdering HMS samarbeidsforum, september 2015 Temaer i dag - Hva er risikovurdering - Krav i lovverket og et blikk på konsekvenser for ulike yrkesgrupper i fylkeskommunen - Hvordan er dette forstått

Detaljer

7. Virkemidler i HMS-arbeidet

7. Virkemidler i HMS-arbeidet Innholdsfortegnelse HMS-håndbok Dato: 01.12.05 Godkjent av: Eirin Fjeld Melund fungerende direktør Virkemidler i HMS-arbeidet Revisjon nr. Kapittel 7 Dokument 1 Side 1 av 5 7. Virkemidler i HMS-arbeidet...

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Mal for en enkel HMS håndbok for Virksomheten AS

Mal for en enkel HMS håndbok for Virksomheten AS 1 Mal for en enkel HMS håndbok for Virksomheten AS Medlem av Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) 2 Innhold Kapittel Innhold Side 1 Organisering av HMS arbeidet.. 2 Målsetting for HMS-arbeidet.

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309

VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309 VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309 August 2009 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Informasjon Mastergradstudenter og nyansatte: Obligatoriske forelesninger er DEL 1A Det systematiske HMS arbeidet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT Innhold Hensikt med HMS-arbeid Hva lovverket krever HMS-arbeidet ved UiT Målsetting for HMS-arbeidet ved UiT Om plassering av ansvar Vernetjenesten Bedriftshelstjenesten

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Hovedkontormodell og HMS

Hovedkontormodell og HMS Hovedkontormodell og HMS Forskriftene Kvifor eit godt HMS-system? Miljøkrava i HMS-systemet Forbetrings- og avvikssystem Synlighet og tilgjengelighet Stoffkartotek Arbeidsmiljøloven 3-1.Krav til systematisk

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs HMS-rådgiver: Tove Martinsen Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste omgivelser Påvirkninger vi utsettes for på jobb, men

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest 1 Internkontrollforskriften og medvirkning 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest HMS-forskriften 1996-12-06 nr. 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013,

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, , nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, KTF KranTeknisk forening KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Jeg er verneombud i HFK

Jeg er verneombud i HFK Jeg er verneombud i HFK Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML 1: : Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,

Detaljer

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Side 1 av 7 Innhold 1 Organisering av oppdraget... 3 2 Beskrivelse av anskaffelsens tjenesteinnhold... 3 3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer