Oppsummering av HMS arbeidet ved UMB 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av HMS arbeidet ved UMB 2008"

Transkript

1

2

3 Oppsummering av HMS arbeidet ved UMB 2008 UMB består av 8 institutter og 3 sentre. Det er for tiden rundt 3150 studenter ved universitetet. Det er ca. 940 ansatte ved universitetet, 495 av dem i vitenskapelige stillinger. En av universitetsstyrets sentrale ansvarsoppgaver er å påse at UMB fyller gjeldende krav til internkontroll og påse at arbeidsmiljøet ved UMB er forsvarlig. Rektor representerer universitetet utad og fører tilsyn med virksomheten. Administrerende direktør leder de sentrale administrative funksjonene, og har det overordnede utøvende ansvaret for at UMB har et gjennomgående system for helse, miljø og sikkerhet, og nødvendige beredskapsplaner. Rapporten er basert på rapportering fra sentrale aktører innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved enhetene (institutter og avdelinger). I 2008 ble det innført en ny årsrapporteringsrutine hvor enhetene svarer på HMS relaterte spørsmål via en nettbasert undersøkelse. Alle enheter har avgitt rapport og viser til et vidt spekter av aktiviteter og utfordringer. Oppsummering av tilbakemeldinger er lagt til som egne oversikter under de enkelte deltema. Tiltak for 2009 er prioritert på bakgrunn av tilbakemeldinger som har kommet frem i denne undersøkelsen. Tiltakene er oppsummert i egne tabeller. Universitetet har lavt tall sammenlignet med landsgjennomsnittet når det gjelder tradisjonelle måltall som sykefravær og skadefrekvens. Legemeldt sykefravær ved UMB var i 2008 på 3,6 % for begge kjønn, 4,9 for kvinner og 2,3 for menn. På landsbasis ligger fraværet på 6,0 %. Resultater av kartleggingen viser at det i 2008 har vært følgende utvikling innen HMS internkontroll ved UMB: - tydeligere rolle- og ansvarsfordeling innenfor HMS området - videreføring av friskvernsatsning med treningstilbud på enhetene og trening for ansatte i GG-hallen - satsing på kompetanseoppbygging gjennom lederopplæring, stressmestringsseminar, risikoseminar, brannvernopplæring og fokus på trening og kosthold - miljøarbeidet har fokusert på arbeidet med å redusere forbruk av energi, papir og vann samt holdningsskapende arbeid lokalt - ny sikkerhetsleder og brannvernleder har startet arbeidet med revisjon av sikkerhet-, beredskap- og brannvernarbeidet ved UMB UMB har fortsatt utfordringer innen HMS området. I rapporten foreslås tiltak innenfor psykososialt arbeidsmiljø, miljø, sikkerhet og brannvern. Systematisk arbeid med disse arbeidsområdene vil styrke HMS arbeidet ytterligere i kommende år. UMB, Nils Dugstad Administrerende direktør

4

5 Årsrapport HMS 2008 Innholdsfortegnelse Oppsummering av HMS arbeidet ved UMB Personal- og organisasjonsavdelingen (POA)... 8 Overordnet HM-arbeid... 8 Sykefravær og IA-avtalen... 9 Personskader og nestenulykker Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Bedriftshelsetjenesten Follo BHT Elektronisk stoffkartotek Hovedverneombud og verneombud Økonomiavdelingen Ytre miljø Drift- og serviceavdelingen Sikkerhet og beredskap Brannvern Strålevern... 15

6

7 Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) Overordnet HM-arbeid POA har ansvar for å være pådriver og rådgiver i prosesser knyttet til samarbeidsproblemer og konflikter med forankring i arbeidsmiljøet. Av sammensatte årsaker har det vært behov for å tilby enkelte tilsatte nye arbeidsoppgaver. POA har hatt ansvar i prosesser med omstilling eller omplassering av overtallige og/eller personer i utsatte situasjoner. POA har i løpet av året hatt jevnlige samtaler med seniorer som nærmer seg pensjonsalder om arbeidssituasjon, framtid og pensjonsmuligheter. Avdelingen har innehatt koordinatorrollen mellom bedriftshelsetjenesten og enhetene, både formelt og praktisk. IA-arbeid, AMU, årsrapportering og kompetanseoppbygging er en del av faste HMS-oppgaver som POA har ivaretatt de siste årene. HMS-rådgiver i POA har i tillegg deltatt på befaringer på enhetene og i nasjonale HMS nettverk. Andre HMS relaterte saker i POA i 2008: - utarbeidelse av etiske retningslinjer, veileder for medarbeidersamtaler, ny årsrapporteringsrutine fra enhetene og feltarbeidsrutine - tilsyn fra arbeidstilsynet (referatsak US 205/2008 og AMU-sak 26/2008) - sluttrapport på HMS prosjektet - kartlegging av kollektivtilbudet til og fra UMB - oppstart av arbeidet med varsling - tilbud om å kunne gi blod (blodbuss til UMB) - valg av hovedverneombud og verneombud HMS relaterte kurs og seminarer (målgruppe): - Trening, kosthold og helse (Sigmund B. Apold-Aasen, olympiatoppen, allmøte) - Stressmestring (Kristin Dille, allmøte og kurs for studieveiledere) - Balansert risikostyring (Lars Wessel Johnsen, allmøte) - HMS opplæring for ledere (advokat Frode Samuelsen, avdelingsdirektører og instituttledere) - UMB som grønt universitet (LMU/AMU) Oppsummering av årsrapportering fra enhetene: - Det har vært fokus på implementering av medarbeidersamtaler som verktøy i oppfølging av ansatte i Enhetene rapporterer at fra ca. 20 % til 95 % av de ansatte har gjennomført en medarbeidersamtale i fjor. - Enhetene ønsker flere sentrale førstehjelpskurs samt felles rutiner for nytilsatte. - 4 av 14 enhetsleder mangler obligatorisk HMS opplæring, 4 enheter mangler egen handlingsplan for HMS og 6 enheter har skriftlig delegert HMS oppgaver til medarbeidere. Tiltak i 2009 Alle ansatte får tilbud om medarbeidersamtale 2009 Enhetsledere HMS opplæring for ledere med fokus på lederansvar 2009 POA Tilbud om førstehjelpskurs til alle enheter 2009 POA Starte revisjon av fellesrutiner for nytilsatte 2009 POA Opprette HMS forum med møter 1-2 ganger i halvåret Mars 2009 POA Handlingsplan sentralt på nettet Juni 2009 POA

8 Ny årsrapporteringsrutine fra enhetene Jan 2009 POA Regelmessige HMS kampanjer Kont. POA Årshjul HMS og rutine for revisjon av HMS system Sept POA Sykefravær og IA-avtalen Legemeldt sykefravær ved UMB var i 2008 på 3,6 % for begge kjønn, 4,9 for kvinner og 2,3 for menn. Sammenlignet med 2004, året før UMB ble IA-bedrift, har sykefraværet vært synkende for begge grupper, henholdsvis for kvinner med 2,5 % og for menn 0,3%. UMB har i de senere årene hatt et lavt sykefravær. På landsbasis ligger fraværet på 6,0 %. Sykefravær Stillingskategori Egenmeldt Legemeldt Sykefraværsdagsv. Sykefraværspros. Sykefraværsdagsv. Sykefraværspros. Menn Kvinner Menn kvinner Menn Kvinner Menn kvinner Alle stillingskategorier 357,6 459,6 0,41 0, ,5 3556,7 2,3 4,9 Tabellen gjenspeiler fraværet de 3 første kvartalene i Sykefraværet ved UMB er allerede såpass lavt at det kan være urealistisk å ha ambisjoner om å senke dette. Utfordringen er snarere å sørge for god arbeidskvalitet for arbeidsstokken slik at de opprettholder fysisk og psykisk god helse og bevarer motivasjon og arbeidsglede. Dette kan gjøres ved å videreføre det forebyggende arbeidet. Gjennom IA-avtalen har UMB benyttet seg av tilretteleggingstilskudd fra NAV til vikartjenester og til innkjøp av tilrettelagte kontorarbeidsplasser for sykemeldte og for tilsatte i faresonen for sykmelding. Det har vært foretatt opplæring i IA-arbeid for institutter, ledere og personalarbeidere i tidsrommet UMB har i over et år hatt et tilbud om Redcord-trening for ansatte. Mange ansatte har allerede fått tatt del i gruppe eller individuell trening gjennom Follo Bedriftshelsetjeneste. Dette har vært trening beregnet på ansatte i gruppe 1 eller 2 beskrevet under. 1. Forebygger overbelastning og skader hos friske arbeidstakere (gruppetrening) 2. Forhindrer at de med plager forsvinner ut i sykemelding (individuell trening) 3. Hjelper sykemeldte arbeidstakere tilbake i jobb (Neurac) I 2008 fikk UMB innvilget tilretteleggingstilskudd fra NAV for å kunne prøve ut en ny treningsmetode kalt Neurac for de som tilhører gruppe 3. Neurac er en ny treningsmetode for muskel- og skjelettplager utviklet av Redcord som aktiverer de deaktiverte musklene og gjenoppretter normal funksjon. Dette kan gi umiddelbar smertelindring fra akutt eller kronisk smerte, ofte etter kun én behandling. 20 personer, som enten hadde vært sykemeldt på grunn av muskel- og skjelettplager de siste 6 månedene eller var sykemeldt da behandlingen startet, ble plukket ut til dette unike prøveprosjektet. Prosjektet vil bli avsluttet og evaluert våren 2009.

9 Oppsummering av årsrapportering fra enhetene: Halvparten av enhetene svarer at alle ansatte har fått tilbud om IA-opplæring og informasjon om sine rettigheter og plikter. Flere av enhetene etterspør mer informasjon og opplæring til enhetens ansatte. Tiltak for 2009 Tydeliggjøre arbeidsgivers oppfølgingsansvar i gjennom 2009 POA lederopplæring og personalforum Kurs for ledere: 1. Håndtering av personkonflikter og trakassering 2009 POA 2. Når nok er nok kurs NAV 2009 POA Gjennomgang av IA-arbeid i årsplan/hms årsrapportering 2009 POA Revisjon av rutiner innen arbeidsplassvurderinger og søknad om POA tilskudd fra NAV Fortsette opplæring på Redcord POA/BHT Fast møtedag (en gang i måneden) for 12 ukers dialogmøte POA Øke tilbudet om samtaler med psykolog/bedriftssykepleier til 2009 POA/BHT enkeltpersoner ved problemer ved arbeidsrelaterte forhold Informasjon om UMBs medarbeidersamtalevertøy som en del av 2009 POA lederopplæring samt som egen sak i personalforum Stressmestringsseminar tilbud til alle ansatte POA Personskader og nestenulykker I løpet av 2007 ble det rapportert 11 mindre hendelser ved UMB. De alvorligste var to kutt i hendene under laboratoriearbeid. Ansatte ved enheter med mye praktisk arbeid er mest utsatt. Tiltak for 2009 Mer fokus på avviksrapportering og oppfølging av hendelser ved enhetene POA Arbeidsmiljøutvalget (AMU) I 2008 ble det avholdt 4 møter i AMU. Et av møtene var et fellesmøte sammen med læringsmiljøutvalget (LMU) med fokus på UMB som det grønne universitetet. Saker som har vært diskutert i AMU i 2008 har vært: - fusjon med NVH og arbeidsmiljø - nye bygninger hvordan sikre en god prosess? - nye kontrakter med SiÅs hvordan sikre de ansatte et godt tilbud? - ny feltarbeidsrutine - videre arbeid med brannvern, sikkerhet og beredskap - sluttrapport på HMS-prosjektet - bilfritt Campus - kollektivtilbudet til og fra UMB - bysykkel - markedsverdi med ISO sertifisering - nytt anbud på avfallshåndtering

10 - miljøperspektiv i nye kontrakter med SiÅs - videre arbeid med ytre miljø på UMB - medbestemmelse i fusjonsprosessen - rapport fra arbeidstilsynet - byggeprosjekter - blodbuss - oppsummering av bedriftshelsetjenestens arbeid i 2008 Aktuelle saker for AMU 2009 Aktuelle saker i forbindelse med fusjon Medbestemmelse Rutiner for varsling Rutiner for mottak av nytilsatte Grunnlagsdokument for sikkerhet POA POA POA POA Bedriftshelsetjenesten Follo BHT UMB har avtale med Follo Bedriftshelsetjeneste. Innenfor avtalen kan Follo Bedriftshelsetjeneste blant annet bidra med følgende: - ergonomisk vurdering/veiledning - redcord-opplæring (slyngetrening) - rådgivning relatert til arbeidsmiljø: fysisk, kjemisk og psykisk - måling av støy og luftkvalitet - spørsmål om helsefarlige stoffer - arbeidshelseundersøkelser - helserisiko knyttet til arbeidssituasjonen Tabellen viser hvordan timene for generelle BHT-timer er fordelt i hovedgrupper. Utført Planlagt Møter, IK-arbeid og adm Helsekontroller, vaksiner, resepter o.l. 94,5 94,5 Inspeksjoner og målinger Rådgiving og undervisning 12,5 21,5 Møter og utvalg Redcordtrening Sum Tabellen viser at en stor del av timene har gått med til møter og administrasjon. En stor del av dette er presentasjon av bedriftshelsetjenesten for instituttene. Helsekontroller, vaksiner og resepter er den neste største andelen. Tilbakemelding fra deltagere på redcordtrening har vært positiv i form av redusert smerteopplevelse eller økt arbeidsevne. Tiltak for 2009 Synliggjøring av BHT på enhetene Fokus på målrettede helsekontroller Videreføring av arbeidet med redcordtrening Samordning av arbeidet mellom BHT og NAV POA/BHT POA/BHT POA/BHT POA

11 Elektronisk stoffkartotek I 2001 inngikk UMB kontrakt med Ecoonline AS om levering av et felles stoffkartoteksystem. Det er nå etablert en lokal database med over 8000 stoffer og kjemikalier. I tillegg har UMBs brukere tilgang på nesten andre stoffer og kjemikalier. Det er et generelt inntrykk at ansatte på laboratoriene har god oversikt over faremomentene til stoffene de bruker, og at datablader er lett tilgjengelig i nærheten av arbeidsplass. Det er registrert betydelige svakheter når det gjelder å implementere viktige deler av systemets bruksområder. Øverste ledelse er informert, og følgende tiltak er iverksatt i 2008: opprydding i kartoteket for å luke bort feil, og registreringer uten godkjent datablad stoffkartotekansvarlig for UMB skal bistå aktuelle institutter og avdelinger i arbeidet med å igangsette risikovurderinger og substitusjonsvurderinger. en arbeidssamling med laboratorieansatte for å informere om arbeidet med risikovurderinger, samt få innspill om behov og usikkerheter omkring dette arbeidet. Opplæring i bruken av Ecoonline ved risikovurdering og substitusjonsvurdering av kjemikalier og stoffer er i gang, og skal danne grunnlaget for vurdering av et system for eksponeringsregistrering av ansatte. Oppsummering av årsrapportering fra enhetene: - Det er god opplæring på laboratoriene i bruk av verneutstyr, førstehjelp og sikkerhet. Opplæring ble gitt på engelsk ved behov. - Ved enheter med laboratorier er det gode rutiner for kjøp, merking og oppbevaring av kjemikalier. - Når det gjelder bruk av stoffkartotek har to av seks enheter stoffkartoteket som ikke er oppdatert i henhold til forskrift og mangler rutiner for substitusjon av kjemikalier. - Tre av seks enheter har ustabile avtrekk og/eller ventilasjonssystemer. Enhetene kommenterer at dette utgjør en risiko i forbindelse med arbeidet med farlige kjemikalier. Tiltak 2009 Opplæring i risikovurdering av stoffer og kjemikalier Risikovurdering av stoffer og kjemikalier ved alle aktuelle enheter Hovedverneombud (HVO) og verneombud Jon Grønli Olafsen (Drift- og serviceavdelingen) har vært hovedverneombud i I desember 2008 ble det valgt nye verneombud og nytt hovedverneombud. Pål Sebergsen (Drift- og serviceavdelingen) ble valgt som hovedverneombud fra HVO har deltatt i en del saker om fysisk arbeidsmiljø. HVO har arrangert to samlinger med verneombudene i I den ene ble det arrangert førstehjelpskurs, og i den andre ble det holdt foredrag om psykososialt arbeidsmiljø i omstilling. I oktober deltok HVO på hovedverneombudskonferanse på Svalbard hvor alle universitetene i Norge var representert. Tiltak for 2009 Opplæring for nye verneombud Verneombudets rolle fusjon Avklaring av verneombudets rolle i det psykososiale arbeidet ved UMB POA Kont. POA

12 Økonomiavdelingen Ytre miljø I henhold til UMBs miljøstrategi skal universitetets virksomhet være miljøvennlig. Miljøhensynet skal integreres i styringssløyfen så vel som i den totale driften av virksomheten. Forbedring og vedlikehold av det ytre miljøet ivaretas både av enheter, ansatte og studenter. Dette har hatt stor betydning for resultatene UMB har oppnådd på dette området. I 2008 ble miljøkoordinator flyttet til Innkjøpsseksjonen ved Økonomiavdelingen. Dette skal sikre miljøgevinster gjennom innkjøpsprosesser slik at rammeavtaler og protokollpliktige kjøp er i tråd med miljøstrategi og UMBs miljøsertifisering etter NS-EN ISO UMBs miljømål for 2008: redusert forbruk av energi, papir og vann miljøvennlige innkjøp kildesortering og reduksjon av restavfallet gjenbruk av UMBs brukte PC er i utviklingsland klimaregnskap redusert reisevirksomhet miljøandeler i forskning og undervisning holdningsskapende arbeid lokalt Fullstendig oversikt over alle måltall for 2008 vil bli tilgjengelig i løpet av 2009, men foreløpige tall tyder på reduksjoner i deler av forbruk og utslipp. UMB har ikke nådd målsettingen om et opplegg for redusert reisevirksomhet, samt at kildesortering har et forbedringspotensial. Oppsummering av årsrapportering fra enhetene: - Det er gjennomgående gode rutiner for tiltak for gjenvinning av avfall og for reduksjon av papir- og energibruk. - Kun tre enheter har egne rutiner for telefonmøter. Det rapporteres om manglende utstyr til videokonferanser. - Enhetene har ikke hatt fokus på reduksjon av bilbruk eller vannforbruk. De etterspør felles miljøkampanjer. Mål 2009 Øke miljøvennlige innkjøp Redusere papirforbruk Redusere energiforbruk Ny renovasjonskontrakt Redusere miljøutslipp Redusere tjenestereiser Redusere vannforbruk Holdningsskapende arbeid lokalt - miljøkampanje Synliggjøre miljøbidrag fra forskning og undervisning

13 Drift- og serviceavdelingen Sikkerhet og beredskap For 2008 har det ikke vært større avvik på fysisk sikkerhet. 90 % avvikene ble lukket på stedet av innleid vaktselskap G/4/S. Eksempler på avvik er: - Åpne hoveddører etter stengetid - Åpne vinduer etter stengetid - Alarm utløst pga. feil bruk - Personer uten id (bekreftet id på stedet) I 2008 har alle avvik vært mulig å lukke. UMB står allikevel ovenfor flere utfordringer når det gjelder sikring av mennesker, bygninger og øvrig verdier. Pr i dag har UMB et minimumsbudsjett til fysisk sikring. Det medfører at det til tider tas en risiko med henblikk på verdier (datautstyr, forskningsmateriell etc.). Vi har flere bygg som er for dårlig sikret i forhold til risiko. I 2008 har det ikke vært hendelser hvor bruk av beredskapsplanen har vært nødvendig. Dagens beredskapsplan som er basert på et industrivern, er moden for oppdatering i løpet av 2009 slik at den tilpasses dagens drift ved UMB. Oppsummering av årsrapportering fra enhetene: - Det er god adgangskontroll på områder med personalopplysninger, genmodifiserte organismer, strålevern, farlige kjemikalier og sensitivt forskningsmateriale - Ni av fjorten enheter rapporterer at ansatte er lite kjente med UMBs varslingsrutiner ved en alvorlig hendelse - To av syv enheter har innarbeidet ny rutine for feltarbeid i To av ni enheter mangler skriftlige rutiner for arbeid som medfører økt risiko - Alle ansatte som bruker maskiner og utstyr rapporterte at alle har obligatoriske sertifikater Tiltak for 2009 Utarbeide grunnlagsdokument for sikkerhet Risiko- og sårbarhetsanalyse innføring av nytt verktøy Gjennomgang av sikkerhetsorganisasjon Starte opp arbeidet med ny beredskapsplan Brannvern I 2008 ble det gjennomført flere tekniske og organisatoriske brannverntiltak, som følger: Tekniske tiltak: - Nytt nødlysanlegg i meieribygget - Opprusting av brannalarmanlegg i husdyrbyggene - Lukking av avvik fra branntilsyn foretatt i Oppfølging av sluttfase Sørhellingabygget - Løpende oppfølging og vurderinger av brannverntiltak i nye byggeprosjekter

14 Organisatoriske tiltak: - Gjennomført branntilsyn på 14 særskilte objekter - 2 lokale brannkoordinatorer har vært på brannvernlederkurs - Arrangert 2 samlinger med de lokale brannkoordinatorene - Utarbeidet generell branninstruks opplæringsmanual for UMB - Bistått brannkoordinatorene med brannøvelser Oppsummering av årsrapportering fra enhetene: - Fem av fjorten enheter har gjennomført brannvernopplæring - Elleve enheter av fjorten gjennomførte en årlig brannvernøvelse Tiltak for 2009 Bytte ut brannalarmanlegg i meieribygget og hovedfløy på IMT Lukke tekniske avvik fra branntilsyn foretatt i 2008 Implementere generell branninstruks opplæringsmanual for UMB Utarbeide og implementere et foredrag i brannopplæring for studenter og ansatte Strålevern Isotoplaboratoriet ved UMB/IPM v/professor Brit Salbu og Førsteamanuensis Lindis Skipperud er strålevernansvarlig for UMB og forskningsinstituttene på Campus Ås. De årlige strålevernkontroller ble utført på UMB og instituttene i løpet av 2008 av kvalifisert personale fra Isotoplaboratoriet v/umb. Samtlige laboratorier ble godkjent for videre arbeid med radioaktive løsninger. De kommentarer og påbud som ble rapportert for hvert enkelt laboratorium ved UMB hvor det ble benyttet åpne radioaktive kilder i 2008, finnes vedlagt denne rapporten. Undervisning Isotoplaboratoriet har holdt ordinært kurs KJ350 Radioaktivitet og strålevern (10 studiepoeng) på hovedfag/dr. grads nivå høst Kurset bidrar til å gi de som arbeider med radioaktivitet adekvat utdanning, og studenter med bestått eksamen får brukertillatelse. Brukere som ikke har dette kurset må dokumentere tilsvarende utdanning før brukertillatelse gis. Doseavlesning fra Strålevernet Alle dosekort som benyttes av personale ved UMB, avleses av Statens Strålevern. Det har dessverre vært en del feil-avlesninger fra Strålevernets side det siste året, noe som er uakseptabelt for oss. Vi ser oss nødt til å kreve bedre kvalitetssikring av disse avlesningene fra Statens Strålevern hvis vi skal fortsette å kjøpe denne tjenesten fra dem. Alternativt bør UMB vurdere å gå til innkjøp av nødvendig utstyr og utføre disse avlesningene selv for å sikre godt strålevern for ansatte ved UMB og instituttene på Campus Ås. Oppsummering Arbeidet med radioaktive kilder ved UMB følger de kravspesifikasjonene som er gitt i Strålevernets rammetillatelse. Tiltak for 2009 Sjekke alternative muligheter for dosekontroll Strålevernansvarlig

15

16

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 US 24/2015 HMS årsrapport Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/personaldirektør Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 Vedlegg: 1. Helse, miljø og

Detaljer

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12.

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12. Side 2 Innholdsfortegnelse AMU 3 HMS arbeid i POA 4 HMS-prosjektet 5 Personskader og nestenulykker 6 IA-arbeid og sykefravær 7 BHT Hjelp 24 8 Strålevern 12 Miljø 13 Sikkerhet (DSA) 14 Generell, forebyggende

Detaljer

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5237 IBA004 Dato: 10.03.2015 Sak M 13/15 SAK M 13/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2014 Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2012 samlet sett vært preget

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Årsrapport for HMSarbeid

Årsrapport for HMSarbeid Universitetet i Oslo Årsrapport for HMSarbeid ved UiO 2013 HMS-stab 25.03.2014 HMS-Stab Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: 22 85

Detaljer

Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi

Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi 1302 1901 US-SAK NR:196/2010 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E):LENA MARIE KJØBLI ARKIVSAK NR: 2009/1677 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Referatsak kjemikalieprosjektet

Detaljer

1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4

1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 HMS Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 5 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og arbeidsmiljø 6 4 Inkluderende

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer