Årsrapport. BN Boligkreditt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. BN Boligkreditt AS"

Transkript

1 Årsrapport 2010 BN Boligkreditt AS

2 Innhold 2010

3 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap Balanse Endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter 1 Regnskapsprinsipper Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi Lønn og generelle administrasjonskostnader Opplysninger om nærstående parter Ansatte og tillitsvalgtes låneforhold Andre driftskostnader Tap og nedskrivninger på utlån vurdert til amortisert kost Skatt Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån Finansielle derivater Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Aksjonærstruktur og aksjekapital Kapitaldekning Finansielle instrumenter etter kategori Virkelig verdi av finansielle instrumenter Risiko i finansielle instrumenter - kvalitativ beskrivelse Risiko i finansielle instrumenter - kvantitativ beskrivelse Hendelser etter balansedagen Overføring til SpareBank 1 Boligkreditt Spesifikasjon av resultat per kvartal Korreksjon av inngående balanse per Tillitsvalgte og ledelse Erklæring fra styret og administrerende direktør Revisjonsberetning Kontrollkomiteens beretning

4 Nøkkeltall 2010

5 Millioner kroner note 2010 % av GFK 2009 % av GFK Resultatsammendrag Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 51 0,95 % 70 0,83 % Sum andre driftsinntekter -9-0,17 % -21-0,25 % Sum inntekter 42 0,78 % 49 0,58 % Sum andre driftskostnader 18 0,33 % 27 0,32 % Driftsresultat før tap på utlån 24 0,45 % 22 0,26 % Tap på utlån -2-0,04 % 1 0,01 % Resultat før skatt 26 0,48 % 21 0,25 % Beregnet skattekostnad 7 0,13 % 6 0,07 % Resultat 19 0,35 % 15 0,18 % Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 6,7 % 4,8 % Rentenetto 2 0,95 % 0,83 % Kostnadsprosent 3 42,9 % 55,1 % Balansetall Brutto utlån Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder -57 % -20% Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Tap og mislighold Tapsprosent utlån 5-0,05 % 0,01 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,61 % 0,45 % Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,00 % 0,00 % Soliditet Kapitaldekning 29,7 % 14,3 % Kjernekapitaldekning 23,4 % 11,5 % Kjernekapital Ansvarlig kapital Aksjer Resultat per aksje i perioden (hele kroner) 42,2 33,3 Note 1) Overskudd etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 2) Sum rentenetto hittil i år i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital 3) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter 4) Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet som et snitt av kvartalvis forvaltningskapital og per og ) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån hittil i år 5

6 Årsberetning 2010

7 Oppsummering av 2010 Finansieringssituasjonen i BN Boligkreditt AS (BN Boligkreditt) er god og selskapet har styrket sin kapitalisering i løpet av I løpet av 2010 er det solgt en utlånsportefølje på 2,4 milliarder kroner til BN Bank for videre salg til SpareBank 1 Boligkreditt. Dette har forbedret soliditeten i selskapet betydelig. Resultat etter skatt for 2010 ble 19 millioner kroner mot 15 millioner kroner i Reduksjon i driftskostnader og positiv utvikling på verdiendringer på finansielle instrumenter forklarer resultatøkningen. Resultatutviklingen i 2010 er tilfredsstillende. Selskapets forvaltningskapital utgjorde 3,3 milliarder kroner per 31. desember 2010, som er en reduksjon på 4,6 milliarder siste 12 måneder. Utlån er 2,8 milliarder kroner per 31. desember 2010 som er en nedgang på 3,7 milliarder kroner det siste året. Misligholdet i prosent av brutto utlån er fortsatt lavt, og selskapet vil fortsatt ha stor fokus på oppfølging av mislighold. Virksomhet, mål og strategi BN Boligkreditt har konsesjon fra Finanstilsynet som kredittforetak. BN Boligkreditt er BN Banks selskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapets strategi er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett med grunnlag i bankens godt sikrede boliglån og gi konsernet tilgang til dette finansieringsinstrumentet. Målsetningen er å legge til rette for en effektiv og mer diversifisert finansiering av konsernets virksomhet. BN Boligkreditt yter ikke egne utlån, men erverver boliglån fra BN Bank. Selskapet erverver utlån som kvalifiserer for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Maksimal låneutmåling på tidspunktet for erverv er 75 prosent. Porteføljen består av boliglån og boligkreditter med flytende rente. Kredittforetaket ble etablert i 2007, og den første utlånsporteføljen ble ervervet i januar Selskapet har hovedkontor i Trondheim. Låntakerne er geografisk spredt, men konsentrert om de største byene. Økonomisk utvikling BN Boligkreditt avlegger selskapsregnskap i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Resultat 2010 BN Boligkreditt oppnådde et resultat etter skatt på 19 millioner kroner per 31. desember 2010, mot 15 millioner kroner i tilsvarende periode i Reduksjon i driftskostnader og positiv utvikling på verdiendringer på finansielle instrumenter forklarer resultatøkningen. Netto renteinntekter ble 51 millioner kroner i 2010, mot 70 millioner kroner i Nedgangen i renteinntekter forklares hovedsakelig som følge av salg av deler av utlånsporteføljen i I tillegg har lavere rentenivå redusert bidraget fra egenkapitalen. I 2010 er andre driftsinntekter økt med 12 millioner kroner sammenlignet med Bankens derivater og enkelte obligasjonsinnlån bokføres til virkelig verdi. Renterisikoen i selskapet er lav, og endringer i renten skal i begrenset grad gi netto resultateffekter. I perioder hvor renteforskjellene mellom ulike instrumenter utvikler seg ulikt, kan det oppstå resultateffekter. I 2010 har dette gitt en negativ resultateffekt på 9 millioner kroner, mens effekten i 2009 var negativ med 21 millioner kroner. Over tid vil disse effektene jevne seg ut. I 2010 er driftskostnadene 18 millioner kroner mot 27 millioner i Selskapet kjøper alle driftstjenester av BN Bank. Misligholdte engasjementer utgjorde 17 millioner kroner ved utgangen av 4. kvartal Ved inngangen til året var tilsvarende volum 29 millioner kroner. Misligholdet i prosent av brutto utlån har økt med 0,16 prosentpoeng i 2010 til 0,61 prosent per 31. desember Tap på utlån er i 2010 en inntektsføring på 2 millioner kroner, mot en kostnadsføring på 1 million kroner i Endringene i tapsavsetninger er i sin helhet gruppenedskrivninger, og det er ikke gjort individuelle nedskrivninger per 31. desember Gruppenedskrivningene utgjør ved utgangen av 4. kvartal millioner kroner som tilsvarer 0,22 prosent av brutto utlån. Gitt den lave risikoen knyttet til boliglånsvirksomheten i selskapet vurderes avsetningene tilstrekkelig. Balanse Utlånsporteføljen var per 31. desember ,8 milliarder kroner, mot 6,5 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal I løpet av 2010 er det solgt en portefølje på 2,4 milliarder kroner til BN Bank for videresalg til SpareBank 1 Boligkreditt. Som en følge av forfall på innlån er gjelden redusert med 4,6 milliarder kroner siste året. Fordringer mot morbanken er redusert med 1,1 milliarder kroner siden 31. desember Prisene på selskapets gjenværende obligasjoner er konkurransedyktige. Soliditet BN Boligkreditts ansvarlige kapital utgjorde 358 millioner kroner ved utgangen av perioden, som tilsvarer en kapitaldekning på 29,7 prosent. Kjernekapitalen var 282 millioner kroner, som tilsvarer en kjernekapitaldekning på 23,4 prosent ved utgangen av desember Risikovektet balanse var millioner kroner på samme tidspunkt. Styret vurderer forholdet mellom BN Boligkreditt AS soliditet og relevante risikoer som betryggende. 7

8 4. kvartal 2010 I 4. kvartal ble resultatet etter skatt 13 millioner kroner, mot et underskudd på 9 millioner kroner i 3. kvartal. Resultatforbedringen skyldes positiv utvikling på verdiendringer på finansielle instrumenter. Netto renteinntekter i 4. kvartal er 11 millioner kroner som er på samme nivå som i 3. kvartal. I 4. kvartal er det positive verdiendringer på finansielle instrumenter på 8 millioner kroner, mot negativt 20 millioner kroner i 3. kvartal. Tap på utlån er 1 million kroner lavere i 4. kvartal sammenlignet med 3. kvartal. Endringen skyldes i sin helhet gruppenedskriving. Brutto utlån er økt med 33 millioner kroner (1,2 prosent) i 4. kvartal Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede og dette er lagt til grunn i årsregnskapet. Forslag til anvendelse av årsoverskuddet Styret foreslår at selskapets årsoverskudd på 19 millioner kroner disponeres som følger: Overført til annen egenkapital 13 Konsernbidrag til BN Bank ASA 6 Sum disponert 19 Selskapet har ingen fri egenkapital ved utgangen av Risikostyring BN Boligkreditt har som del av sin forretningsstrategi å holde en lav risikoprofil i all virksomhet. Målsettingen om en lav risikoprofil er ikke endret gjennom BN Boligkreditt har retningslinjer for styring av alle relevante risikoer. Dette omfatter risikotoleranse, rammer, valg av metode for overvåking, samt krav til rapportering. Styret mottar regelmessig statusrapporter på alle relevante risikoer. Selskapet har ingen eksponering i aksjemarkedet. Et regelverk for kapitaldekning (Basel II) trådte i kraft med virkning fra Finansinstitusjoner med lav kredittrisiko og gode systemer for risikostyring vil i utgangspunktet kunne få lavere krav til ansvarlig kapital etter det nye regelverket. BN Boligkreditt har ambisjon om å ta i bruk den såkalte avanserte IRB-metoden for utlånsporteføljen. I det følgende gis en vurdering av de vesentligste risikoene. I kredittvurderingen legges det generelt vekt på låntakerens økonomiske stilling, finansielle resultater/kontantstrøm, betalingsvilje, egenkapital og sikkerhetene. På grunn av fallende rente vurderes husholdningenes finansielle stilling samlet sett som god, til tross for økt risiko som følge av konjunkturomslaget i norsk økonomi og økende arbeidsledighet. Boligprisene har økt i Denne utviklingen forventes å fortsette i 2011, men vil sannsynligvis flate ut i Risikoen for vesentlige prisfall vurderes som liten på grunn av fortsatt forventet lavt rentenivå og liten tilgang på nye boliger. Historisk sett er boligprisene høye i forhold til konsumpriser og husleier, men mer moderate sett i lys av utviklingen i husholdningenes disponible inntekter. 75 prosent av porteføljen av boliglån er sikret innenfor 60 prosent av vurdert verdi av pantet på bevilgningstidspunktet, og gjennomsnittlig låneutmåling ved utgangen av 2010 er på 46,4 prosent. Risikoen for mislighold og tap vurderes som lav. Risikoklassifisering BN Boligkreditt har et risikoklassifiseringssystem for boliglån. Modellen klassifiserer engasjementene både i forhold til sannsynlighet for mislighold og antatt tap ved mislighold. Modellen bruker kvantitative metoder som logistisk regresjon. Risikoklassifiseringssystemet og en vurdering av risikoen i utlånsporteføljen, samt kapitaldekningsregelverket, er nærmere beskrevet i notene 18, 21 og 22. Porteføljen fordelt på risikoklasser, samt andre relevante opplysninger fra systemet, rapporteres til styret. Forventet tap Selskapets risikoklassifiseringssystem beregner forventet tap på de ulike porteføljene. Forventet tap på utlån uttrykker en forventning om størrelsen på årlige gjennomsnittlige tap over en konjunktursyklus. Ved utgangen av 2010 var forventet tap på utlån i porteføljen 0,10 prosent. I 2010 utgjorde tap og nedskrivninger en inntekstføring på 0,05 prosent av gjennomsnittlig utlån i året. Tapsnivået over tid i BN Boligkreditt er sterkt knyttet til utviklingen i makroøkonomien. Utviklingen i realøkonomien og eiendomsprisene vil derfor påvirke tapsomfanget fremover. BN Boligkreditt vil fortsatt ha høy oppmerksomhet på porteføljekvalitet og oppfølging av utsatte engasjement 8 Kredittrisiko Kredittrisikoen i utlånsporteføljen er en funksjon av to hendelser, og begge hendelsene må inntreffe for at det skal kunne oppstå tap. Den ene er manglende betalingsevne hos låntakerne. Den andre er at verdien av den underliggende sikkerheten ikke er tilstrekkelig til å dekke BN Boligkreditts krav ved eventuelt mislighold og påfølgende realisasjon av pantet. Likviditetsrisiko Styret har vedtatt overordnede retningslinjer for styring av likviditetsrisiko med blant annet krav til måling, overvåking og oppfølging. I tillegg har styret vedtatt en beredskapsplan til bruk ved eventuelle likviditetskriser. Styret har videre vedtatt rammer for netto finansieringsbehov innenfor gitte tidshorisonter. Selskapets likviditetsposisjon rapporteres månedlig til styret.

9 Rente- og valutarisiko BN Boligkreditt har begrenset eksponering i rentemarkedet og ingen eksponering i fremmed valuta. Forskjeller i rentebinding mellom BN Boligkreditts innlån og utlån blir utlignet ved bruk av sikringsinstrumenter. Selskapets frie midler (egenkapital) har kort plasseringshorisont. Dette medfører at avkastningen på disse midlene vil variere med utviklingen i de korte rentene. Styret har fastsatt retningslinjer og rammer for selskapets rente- og valutarisikoeksponering. Eksponeringen rapporteres til styret. Markedsrisiko Forretningsrisiko er risiko for tap på grunn av endringer i eksterne forhold som markedssituasjonen eller myndighetenes reguleringer. Definisjonen omfatter også omdømmerisiko. De vesentligste faktorene som kan bli påvirket av endringer i markedssituasjonen eller myndighetenes reguleringer, er volum og marginer i inn- og utlånsvirksomheten, tap på utlån og driftskostnader. Operasjonell risiko Selskapets operasjonelle risiko søkes holdt på et lavt nivå gjennom standardisering av produkter og tjenester, en liten og oversiktlig organisasjon med klare ansvarsforhold, samt gode arbeidsprosesser og styringssystemer. Styret får årlig en gjennomgang av den operasjonelle risikoen i BN Boligkreditt. I tillegg blir styret løpende oppdatert med eventuelle vesentlige driftsforstyrrelser eller driftsavvik. Arbeidsmiljø og organisasjon Selskapets administrasjon er ansatt i BN Bank og det benyttes konsernfunksjoner i driften av selskapet. Konsernet har arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalg som består av representanter fra ledelsen og funksjonærforening. Samarbeidet mellom ledelsen og de ansatte er godt. Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker i Selskapet skal være en arbeidsplass med likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Selskapet tilstrever å sikre like muligheter for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. BN Boligkreditt benytter ikke produkter eller energikilder i sin virksomhet med betydelige negative konsekvenser for miljøet. Selskapets virksomhet er derfor ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljø. Fremtidsutsikter Tilbakeslaget i norsk økonomi som følge av finanskrisen ble mildt og økonomien er på vei mot et normalt aktivitetsnivå. Imidlertid vil usikkerhet rundt gjeldssituasjonen for enkelte land i eurosonen fortsatt skape usikkerhet i kredittmarkedene. En bedret finansieringssituasjon blant annet som følge av tilgang til SpareBank 1 Alliansens kredittforetak, lav risiko i utlånsporteføljen og en styrket kapitalisering i løpet av 2010 bidrar til at BN Boligkreditt er godt rustet dersom konjunkturene igjen blir forverret. Utnyttelse av mulighetene for utstedelse obligasjoner med fortrinnsrett vil være et prioritert område. Arbeidet med å se på hvordan videreutvikling og samordning av virksomheten BN Boligkreditt og SpareBank 1 Boligkreditt kan styrke finansieringen av bankens og alliansens virksomhet fortsetter. Trondheim 14. februar 2011 Lisbet K. Nærø (leder) Arve Ausestad tove Kolbjørnsen Kulseng svend Lund (Adm. dir.) Lars Bjarne Tvete Kjell Fordal 9

10 Årsregnskap 2010

11 Resultatregnskap Millioner kroner note Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 5, 6, Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Skattekostnad Årsresultat

12 Balanse pr Millioner kroner note Eiendeler Utlån 12, 19, 20, 21, Finansielle derivater 13, 19, 20, 21, Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner 11, 19, 20, 21, Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital Utsatt skatt Ansvarlig lånekapital 16, 19, 20, 21, Gjeld til kredittinstitusjoner 14, 19, 20, 21, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 15, 19, 20, 21, Betalbar skatt Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Trondheim 14. februar 2011 Lisbet K. Nærø (leder) Arve Ausestad tove Kolbjørnsen Kulseng svend Lund (Adm. dir.) Lars Bjarne Tvete Kjell Fordal 12

13 Endring i egenkapital i 2009 og 2010 aksje- Overkurs- Annen Sum millioner kroner kapital Fond egenkapital 1 egenkapital Balanse Avgitt konsernbidrag til mor Årets resultat Balanse Avgitt konsernbidrag til mor Årets resultat Balanse Fond for urealisert gevinst inngår i annen egenkapital. Pr var det ingen avsetning (pr var det avsatt 6 millioner). kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Rente-/provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Innbetaling av renter på andre plasseringer 5 46 Utbetaling av renter på andre lån Inn- /utbetalinger (-) på utlån til kunder Inn-/utbetalinger(-) på innskudd og gjeld fra kunder -1 0 Inn-/utbetalinger(-) på gjeld til kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger(-) ved utstedelse og tilbakekjøp av verdipapirer Andre inn-/utbetalinger Utbetalinger til leverandører for varer og tjenester Utbetalinger av skatter 0 0 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 0 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner pr Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner pr

14 Noter Regnskapsprinsipper Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi Lønn og generelle administrasjonskostnader Opplysninger om nærstående parter Ansatte og tillitsvalgtes låneforhold Andre driftskostnader Tap og nedskrivninger på utlån vurdert til amortisert kost Skatt Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån Finansielle derivater Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Aksjonærstruktur og aksjekapital Kapitaldekning Finansielle instrumenter etter kategori Virkelig verdi av finansielle instrumenter Risiko i finansielle instrumenter - kvalitativ beskrivelse Risiko i finansielle instrumenter - kvantitativ beskrivelse Hendelser etter balansedagen Overføring til SpareBank 1 Boligkreditt Spesifikasjon av resultat per kvartal Korreksjon av inngående balanse per Tillitsvalgte og ledelse... 43

15 Note 1 Regnskapsprinsipper mv Informasjon om selskapet BN Boligkreditt AS er et aksjeselskap, stiftet og hjemmehørende i Norge, og med forretningskontor i Trondheim. Kredittforetaket inngår i BN Bank-konsernet. Kredittforetaket kan innenfor rammene av vedtektene og den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at kredittforetak utfører. Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet BN Boligkreditt avlegger selskapsregnskap for 2010 i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU. Nye og endrede standarder tatt i bruk i konsernet med ikrafttredelse i Standardene har i de vesentligste ikke påvirkning på regnskapet på nåværende tidspunkt. IFRS 3 Business Combinations (revidert) og tilhørende endringer i IAS 27 Consolidated and separate financial statements, IAS 28 Investments in associates, og IAS 31 Interests in joint Ventures anvendes for virksomhetssammenslutninger med oppkjøpstidspunkt etter 1. januar Oppkjøpsmetoden for virksomhetssammenslutninger har blitt vesentlig endret. Etter revidert standard skal virkningen av alle transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere føres i egenkapitalen når det ikke er endring i kontroll. Slike transaksjoner vil ikke lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. Når kontroll opphører skal gjenværende eierinteresse i måles til virkelig verdi, og gevinst eller tap resultatført. IAS 27 Consolidated and separate financial statements (revidert) krever at alle transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere føres i egenkapitalen når det ikke er endring i kontroll. Slike transaksjoner vil ikke lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. Når kontroll opphører skal enhver gjenværende eierinteresse i måles til virkelig verdi, og gevinst eller tap resultatføres. IAS 27 (revidert) har ikke innvirkning på regnskapet. IFRIC 9 Reassessment of embedded derivates (endret) og IAS 39 Financial instruments: Recognition and measurement. Endringen i IFRIC 9 krever at det gjøres en vurdering av om et innebygd derivat skal skilles fra vertskontrakten når det foretas en reklassifisering av et finansielt eiendelsinstrument som er vertskontrakt for et innebygd derivat fra kategorien til virkelig verdi over resultatet. Vurderingen utføres på grunnlag av IFRIC 9 Reassessment of embedded derivates (endret) og IAS 39 Financial instruments: Recognition and measurement. Endringen i IFRIC 9 krever at det gjøres en vurdering av om et innebygd derivat skal skilles fra vertskontrakten når det foretas en reklassifisering av et finansielt eiendelsinstrument som er vertskontrakt for et innebygd derivat fra kategorien til virkelig verdi over resultatet. IAS 1 Presentation of Financial Statements (revidert). Den reviderte standarden krever at inntekts- og kostnadsposter som tidligere ble ført direkte i egenkapitalen nå skal presenteres i utvidet resultatregnskap. I egenkapitaloppstillingen vises transaksjoner med eiere og inntektsog kostnadsposter for seg, begge fordelt per egenkapitalkategori som tidligere. Sammenligningstallene er endret slik at de er i overensstemmelse med revidert standard. Endringen påvirker kun presentasjonen. IAS 36 Impairment. Endringen klargjør at den største kontantgenererende enheten (eller grupper av enheter) som goodwill skal allokeres til ved testing for verdifall er et driftssegment slik som definert i punkt 5 i IFRS 8 Operating segments (for eksempel før samling av segmenter med like økonomiske kjennetegn slik det henvises til i IFRS 8 punkt 12). IFRS 2 (endret) Group cash-settled share-based payment. I tillegg til å innlemme IFRIC 8, Scope of Ifric 2 og IFRC 11 IFRS 2 Group and treasury share transactions, medfører endringen en utvidelse av veiledningen i IFRIC 11 om hvordan egenkapitaltransaksjoner i konsernforhold skal regnskapsføres. Fortolkningene IFRIC 16 Hedges of a net investment in a foreign operation (endret), IFRIC 17 Distribution of Non-cash Assets to Owners og IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers forventes ikke å ha vesentlig påvirkning på regnskapet. Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse Følgende standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder er offentliggjort og vil være obligatoriske for selskaps- og konsernregnskapet som begynner 1. januar 2011 eller senere, men uten at konsernet har valgt tidlig anvendelse. IFRS 9 Financial Instruments (ny) er første ledd i prosessen for å erstatte IAS 39. IFRS 9 introduserer nye krav til klassifisering og måling av finansielle eiendeler, og vil sannsynligvis påvirke konsernets regnskapsføring av finansielle eiendeler. Standarden er obligatorisk fra 1. januar 2013, men kan tidliganvendes. Standarden er imidlertid ennå ikke vedtatt av EU. Konsernet har ennå ikke vurdert hele virkningen av IFRS 9. IAS 24 Related party disclosures (revidert) erstatter den tidligere IAS 24 fra Standarden er obligatorisk for regnskapsår som påbegynnes etter 1. januar 2011, men kan tidliganvendes helt eller delvis. Den reviderte standarden klargjør og forenkler definisjonen av nærstående parter, og tar bort det detaljerte opplysningskravet for offentlig eide virksomheter om transaksjoner med staten og andre offentlige eide virksomheter. Konsernet vil anvende den reviderte standarden fra 1. januar 2011, noe som vil medføre at konsernet og morselskapet må gi noteopplysninger om alle transaksjoner mellom datterselskaper og tilknyttede selskaper. Konsernet er i gang med å implementere systemer for å fange opp denne informasjonen. IAS 38 Intangible Assets (endret) klargjør kravene til måling av virkelig verdi av immaterielle eiendeler anskaffet ved virksomhetssammenslutning. Det åpnes for at immaterielle eiendeler med lik økonomisk levetid i visse tilfeller kan behandles som en samlet eiendel. 15

16 16 Diverse standarder endret i 2010 runden av årlige forbedringer. Endringene inkluderer en rekke mindre endringer i følgende standarder og fortolkninger som kan være relevante for selskapet: IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27, IAS 34 og IFRIC 13. Endringene i IFRS 3 og IAS 27 gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2010 eller senere mens de øvrige endringene gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2011 eller senere. Endringen er ennå ikke godkjent av EU. IFRS 7 (endring) Finansielle instrumenter: Tilleggsopplysninger innfører nye informasjonskrav knyttet til fortsatt eksponering mot eiendeler som er fjernet fra balansen og overførte eiendeler som fortsatt helt eller delvis er balanseført. Konsernet vil implementere systemer for å fange opp denne informasjonen, men det er ennå ikke mulig å si noe om og hvor mye den reviderte standarden vil påvirke noteopplysningene. Endringen gjelder for årsregnskap som begynner 1. juli 2011 eller senere. Det vil ikke være krav til omarbeiding av tilleggsinformasjon for sammenligningstall. Endringen er ennå ikke godkjent av EU. I tillegg kommer endringer i; IAS 32 (endring) Classification of rights issues. IFRIC 19 Extinguishing financial liabilties with equity instruments gjelder fra 1. juli IFRIC 14 (endring) Prepayments of a minimum funding requirement. Sammenligningstall Alle beløpsmessige størrelser i resultat, balanse, kontantstrøm og tilleggsopplysninger er angitt med ett års sammenligningstall. Sammenligningstall er utarbeidet basert på de samme prinsipper som tall for siste periode. Skjønnsmessige vurderinger, estimater og forutsetninger Ved anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper har selskapets ledelse på enkelte områder utøvd skjønn og lagt til grunn antakelser om fremtidige hendelser som grunnlag for regnskapsføringen. Det vil naturlig nok være en iboende usikkerhet knyttet til regnskapsposter som bygger på bruk av skjønn og forutsetninger om fremtidige hendelser. Ved utøvelse av skjønn og fastsettelse av forutsetninger om fremtidige hendelser vil ledelsen se hen til tilgjengelig informasjon på balansedagen, historisk erfaring med lignende vurderinger, samt markedets og tredjeparters vurdering av de aktuelle forholdene. Selv om ledelsen legger til grunn sitt beste skjønn og bygger på de beste estimater som er tilgjengelig, må man påregne at faktiske utfall i enkelte tilfeller kan avvike vesentlig fra det som legges til grunn for regnskapsføringen. Estimater, antakelser og forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor. Virkelig verdi av finansielle instrumenter Virkelig verdi av finansielle instrumenter er til dels beregnet basert på forutsetninger som ikke er observerbare i markedet. Dette gjelder særlig ved fastsettelse av relevant påslag for kredittrisiko ved virkelig verdifastsettelse for fastrentepapirer i form av innlån, utlån og verdipapirer utstedt av andre. Ledelsen har i slike tilfeller basert sine vurderinger på den informasjon som er tilgjengelig i markedet kombinert med beste skjønn. Slik informasjon vil blant annet være kredittvurderinger gjennomført av andre kredittinstitusjoner. Nedskrivninger på utlån Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Banken foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån og garantier. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. Regnskapsprinsipper Inntekts- og kostnadsføring Renter fra utlån med flytende renter, inkludert utlån med rullerende rentebinding, inntektsføres over utlånets løpetid med lånets effektive rente. Gebyrer og provisjoner inngår i beregningen av effektiv rente. Renter (nominelle) fra fastrenteutlån inntektsføres som renteinntekter etter hvert som de opptjenes, samt at endringer i virkelig verdi av forventede fremtidige kontantstrømmer resultatføres over linje for verdiendringer av finansielle instrumenter til virkelig verdi. Renter (nominelle) fra finansielle instrumenter målt til virkelig verdi inntektsføres eller kostnadsføres etter hvert som de opptjenes. Provisjoner, gebyrer og lignende som ikke inngår i effektiv renteberegning for innlån eller utlån, resultatføres etter hvert som de opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Finansielle instrumenter Tilordning til ulike kategorier mv Finansielle instrumenter vil ved første gangs balanseføring tilordnes en kategori av finansielle instrumenter som beskrevet i IAS 39. De ulike kategoriene som er definert i IAS 39, er til virkelig verdi med verdiendring over resultat, lån og fordringer til amortisert kost, forpliktelser til amortisert kost, holde til forfall-eiendeler til amortisert kost og tilgjengelig for salg til virkelig med verdiendring mot egenkapital. De to sistnevnte kategori er normalt ikke aktuelle for BN Boligkreditt. Innenfor kategorien virkelig verdi med verdiendring over resultat kan tilordning til kategorien være pliktig, eller tilordning kan skje frivillig dersom nærmere angitte kriterier er oppfylt. I BN Boligkreditt vil alle derivater være pliktig vurdert til virkelig verdi med verdiendring over resultat. I tillegg vil alle fastrentepapirer i bankporteføljen pekes ut som til virkelig verdi over resultat, herunder egne utstedte verdipapirer og utlån med faste renter. I denne sammenheng regnes alle papirer som har fast rente i hele papirets løpetid, som fastrentepapirer. Papirer som har faste renter på rullerende basis, regnes ikke som fastrentepapirer. Fastrentepapirer pekes ut som til virkelig verdi over resultat for å unngå det som ellers ville bli en regnskapsmessig usymmetri gjennom at tilhørende rentesikringsinstrumenter er innregnet til virkelig verdi. Ved at man ved virkelig verdiinnregning unngår de vesentligste deler av denne regnskapsmessige usymmetri, anser man kriteriene for å kunne innregne instrumentene til virkelig verdi som oppfylte. Finansielle instrumenter andre enn de som er vurdert til virkelig verdi med verdiendring over resultat og tilgjengelig for salg til virkelig verdi med verdiendring mot egenkapital, vil innregnes til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode. Alle finansielle instrumenter innregnes første gang på handelsdato for instrumentet (og ikke på oppgjørsdato).

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

2Å008 r s b e r e t n i n g

2Å008 r s b e r e t n i n g 2008 Årsberetning innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 16 Balanse... 17 Endring i egenkapital... 18 Kontantstrømoppstilling... 19 Noter 1 Regnskapsprinsipper...21 2 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA IMPLEMENTERING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) I SELSKAPSREGNSKAPET INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD...................................................SIDE

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING 2014 ÅRSRAPPORT 1 Innhold 3 Styrets beretning 5 Resultatregnskap 6 Utvidet resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 9 Egenkapitaloppstilling 10 Noter 29 Erklæring fra styret og daglig leder

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

Årsberetning 2013. Styrets beretning

Årsberetning 2013. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styrets beretning Årsberetning 2013 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 2013 er

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Ole Jørgen Gangsøy Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS årsrapport 2012 KLP Kreditt AS Forsidefoto: Kari Jacobsen KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert. Juryens

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95 Innhold og Prospekt 95 Presentasjon av BNbank... 2 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap... 10 Balanse... 11 Kontantstrømanalyse... 12 Noter til regnskapet... 13 5-års oversikt over regnskaps-/nøkkeltall...

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer