MØTE NR. 6, ,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTE NR. 6, 2011-2014, 26-27.10-2012"

Transkript

1 SAKSLISTE TIL FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 6, , Til stede: Synodeformann: Arnfinn Løyning Forstandere: Arvid Hunemo, Andreas Woie og Petter Lande Johansen (vara) Eldste: Kari-Lisbeth Kjus, Heidi Aarmo Lund og Torbjørn Nordvoll, Torhild Høydalsvik (vara eldste). Torhild Høydalsvik møtte med stemmerett og Petter Lande Johansen møtte uten stemmerett. Forfall: Ole Johnny Møyholm (eldste) Daglig leder for Frikirketorget, Geir Sandberg var med på hele møtet. Innkalling og saksliste ble godkjent. SAKER: , Sak 108/11-14: PROTOKOLL FRA STYREMØTET Vedlegg: Protokollen fra møtet Alle saker som krevde oppfølging er effektuert og protokollen er godkjent. Sak 109/11-14: PROTOKOLL FRA AU MØTE Vedlegg: Protokoll fra AU møte Vedtak i AU møte av er godkjent. Synodestyret annerkjenner den gode innsatsen som AU har gjort i gjennomføringen av salget. Referat fra Synodestyrets AU Møte pr. telefon Deltagere: Arnfinn Løyning, Arvid Hunemo og Kari Lisbeth Kjus. Daglig leder Geir Sandberg deltok. AU-Sak 23/11-14 Salg av Kongsv. 82 Synodestyrets AU har fulgt opp salget av Kongsv. 82. pr. mail og telefon. Et bud som kom inn i slutten av september med frist til ble avvist, med bakgrunn i at man ønsket at flere aktuelle kjøpere skulle få mer tid til forberedelser. I samarbeid med eiendomsmegler ble det satt budfrist kl I alt åtte ulike selskap la inn bud på eiendommen. Etter samråd med Synodeformann og daglig leder om fremdrift, hadde eiendomsmegler en videre runde med budgivere, ny budfrist, og tilslutt en budrunde. Høyeste bud på kr. kom fra... Dette ble akseptert av AU. Eiendommen blir overtatt og kjøpesum innbetalt før utgangen av

2 Bud på Kongsveien 82. på kr. (blir offentliggjort når kjøpekontrakt er underskrevet) fra...ble akseptert. Formann og nestformann skriver under på salgskontrakten. Sak 110/11-14: OMORGANISERING - EVALUERING Vedlegg: Perspektivnotat fra Daglig leder av Det ble våren 2011 planlagt en evaluering av omorganiseringsprossessen i juni Denne ble utsatt til oktober 2012, og leder av arbeidsgruppen for omorganiseringen, Kjell Rune Nakkestad, deltok på en evaluering av omorganiseringen. Synodeformann og daglig leder hadde et forberedende møte med Nakkestad Omorganiseringen har medført store endringer for fellesarbeidet, og man er fortsatt i prosess med å innarbeide ny struktur og kultur. Mange endringer har blitt gjennomført, og arbeidet med prosjektstyring er godt i gang. Det har vært opplæring i prosjektarbeid i løpet av vinteren for Synodestyret og lederteamet, og for alle medareidere på Frikirketorget. Det må fortsatt arbeides med å involvere flere frivillige fra menighetene i ulike prosjekt. Synodeformann og daglig leder planlegger noen årlige samtaler med Nakkestad. Synodestyret synes omorganiseringen har kommet godt i gang, og mange endringer er gjennomført på kort tid. Synodestyret ønsker at arbeidet innenfor satsningområdene må prosjektorganiseres så raskt som mulig. Synodestyret vil ha en ny evaluering av omorganiseringen i juni Sak 111/11-14: PROSJEKT Vedlegg: Oversikt over alle prosjekt pr Pr er det bestemt startet tilsammen 35 prosjekt innenfor Frikirketorget. Prosjektene er av varierende størrelse og tidslengde. Noen har kommet godt i gang, mens andre ennå ikke har startet. Vi er fortsatt i implementeringsfasen av prosjektstyring, og malen vi bruker vil også bli vurdert på nytt sommeren Synodestyret er glad for at det er igangsatt mange prosjekt innenfor alle satsningsområder, og vil følge spesielt de prosjekt som Synodestyret er styringsgruppe for. Sak 112/11-14: ØKONOMISK RAPPORT PR Vedlegg: Oversikt over gaver og tilskudd pr Tilskuddene fra menighetene viser at tilsammen 33 av 82 menigheter ikke har betalt inn det de skulle pr Noe av dette kan skyldes omlegging av rutiner, og at ikke alle menighetene har vært vant til å betale inn hele tilskuddet før ved utgangen av året. Gavene fra menighetene, givertjeneste og andre gaver viser en økning pr. dato i forhold til de to foregående år. Fordi svært mange menigheter sender inn disse gavene mot slutten av året, er det vanskelig å vite hva årets resultat blir før året er omme. Tilskuddet fra staten er kr under budsjett, mens mva. kompensasjon ennå ikke er mottatt, og sannsynligvis blir noe større. Vi har ikke en detaljert oversikt over kostnadene, da omleggingen av økonomisystemet med rapporteringsmodulen ennå ikke er sluttført. Overordnet målsetting det er styrt etter er at fjorårets drift skulle videreføres inn i Det vil være overangskostnader i forbindelse med outsourcing av økonomien, flytting og salg i 2

3 2012, samtidig som vi har større leieinntekter på Frikirkens hus. Vår økonomi og likviditet er god. Synodestyret tar økonomirapporten til orientering. Sak 113/11-14: BUDSJETT 2013 Vedlegg: 1. Forslag til budsjett for Frikirketorget 2013 av Notat fra daglig leder av Budsjett for 2013 er framlagt i balanse. Praksisen fra årene bakover med at misjonen bruker av egenkaptialen til drift videreføres i Det er beregnet å fortsatt bruke ca. 1,6 milloner av egenkapitalen, ved siden av bruk av fond tilsvarende siste års praksis. Pga. stor usikkerhet mht. framtidig omfang av misjonsarbeidet i Mali har ikke Synodestyret funnet det rett å redusere virksomheten, selv om egenkapitalen til misjonen snart vil være oppbrukt med samme aktivitet som nå, dersom ikke inntektene øker. Synodestyret vil komme tilbake til økonomiplaner for 2014 og 2015 på møte i februar Renteinntektene på kapitalen fra salget i Kongsveien 82. blir lagt til kapitalen. Budsjettet for Frikirketorget av for 2013 vedtas i balanse. Satsen for tilskudd fra menighetene til fellesarbeidet økes ikke som normalt med antatt lønnsvekst, men står på samme nivå som for 2012, med kr. 1068,- pr. medlem med stemmerett. Anbefalt sats for menighetsgaven økes med 3% fra kr. 1249,- pr. medlem i 2012 til kr. 1286,- pr. medlem for Sak 114/11-14: EKSTRAORDINÆRT SYNODEMØTE 2013 Vedlegg: Justert program for Frikirkens arbeidermøte fra juni, og ekstraordinært synodemøte fra juni Programmet for ekstraordinært synodemøte 2013 vedtas. Synodeformann og daglig leder følger opp det videre arbeidet. Sak 115/11-14: KALL AV MISJONÆR Vedlegg: Notat fra misjonsleder Bjørkås og områdeleder Gimse av Marianne Boklund Jacobsen kalles som misjonær til arbeid i Japan fra høsten Innvielsen vil finne sted under Visjon Sak 116/11-14: MISJONALE MENIGHETER - VEILEDER Johannes Reimer har deltatt på samlinger med Landsmisjonen tidligere år, og var i 2012 hovedtaler under Frikirkens predikant og arbeidermøte. Det har blitt ført samtaler med Reimer med tanke på å kunne benytte ham som veileder for kirkesamfunnet med tanke på at våre menigheter skal bli mer misjonale. Reimer har sagt seg villig til dette. Det inngås avtale med Johannes Reimer om å fungere som veileder for 3

4 kirkesamfunnet de neste årene, med formålet å hjelpe våre menigheter til et mer misjonalt preg. Sak 117/11-14: SØKNAD OM KIRKEDAGEN 2013 Vedlegg: Søknad fra Tønsberg Frikirke om kirkedagen 2013 Menigheten som tildeles kirkedagen selv får mer ansvar for utforming av presentasjon av informasjonsmateriell og kommunikasjon direkte med de andre menighetene, for å søke å få større tilslutning om støtte til kirkedagen. I 2012 var det kun 33 av 82 menigheter som gav økonomisk støtte til menigheten som fikk tildelt kirkedagen. Tønsberg Frikirke får tildelt Kirkedagen for 2013 Sak 118/11-14: RAPPORTER a) Rapport fra formannen - vedlagt. b) Rapport fra nestformannen - vedlagt c) Rapport fra daglig leder - vedlagt Rapportene fra formennene og daglig leder tas til orientering. Sak 119/11-14: BREV Vedlegg: 1. Brev fra Sollie av Brev fra Oslo Vestre Frikirke av , med svarbrev fra daglig leder av Brev fra Familie og medier av med svarbrev fra daglig leder av Brev fra menighetene i Grenland av Brev fra Paust og Sørensen av Brev fra Tønsberg frikirke med takk for hjelp til finansiering. 7. Brev fra Østre Presbyterium av Innkomne brev og svarbrevene fra daglig leder tas til orientering. Synodeformannen følger opp brev fra Sollie med en samtale omkring de spørsmål som tas opp. Daglig leder følger opp brevet fra menighetene i Grenland og brevet fra Paust og Sørensen Sak 120/11-14: REFERAT FRA VESTRE PRESBYTERIUM Vedlegg: Referat fra Vestre Presbyterium av Referatet fra Vestre Presbyterium av tas til orientering. Sak 121/11-14: REFERAT FRA NORDRE PRESBYTERIUM Vedlegg: Referat fra Nordre Presbyterium av Referatet fra Nordre Presbyterium av tas til orientering. 4

5 Sak 122/11-14: REFERAT FRA STYREMØTE FOR NORDTUN HELSEREHAB Vedlegg: Referat fra styremøte for Nordtun HelseRehab av Referat fra styremøte for Nordtun HelseRehab tas til orientering. Sak 123/11-14: REFERAT FRA LANDSSTYREMØTER I FRIBU Vedlegg: Referat fra Landsstyremøter i FriBU av og Referat fra Landsstyremøter i FriBU av og tas til orientering. Sak 124/11-14: REFERAT FRA STYREMØTE STAVERN FOLKEHØYSKOLE FREDTUN Vedlegg: Referat fra styremøte for Stavern Folkehøyskole Fredun av Referat fra styremøte for Stavern Folkehøyskole Fredun av tas til orientering. Sak 125/11-14: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR FRIBU Vedlegg: Årsregnskap og årsberetning for FriBU. Årsregnskap og årsberetning for FriBU tas til orientering. Sak 126/11-14: REFERAT FRA MØTE I LITURGIUTVALGET Vedlegg: Referat fra møte i Liturgiutvalget av Referat fra møte i Liturgiutvalget av tas til orientering. Sak 127/11-14: SAMTALER MED FRIBU Vedlegg: 1. FriBU siste 10 år 2. Strategidokument for FriBU vedtatt Strategidokument for FriBU - utkast. Synodestyret møtte nestleder i FriBU styret Erlend Frøen, daglig leder i FriBU Eli D. Taunton, og nesteleder i FriBU Ingrid Heskje, til samtaler om FriBU. Samtaler med FriBU er gjennomført og momenter fra samtalen tas med i det videre strategiarbeidet i FriBU og for Frikirketorget. Sak 128/11-14: HEFTE - NÅR DERE KOMMER SAMMEN Vedlegg: Saken utsatt 5

6 Sak 129/11-14: KLIMAVALG 2013 Vedlegg: Mail fra Digni ved Jørn Lemvik Mandag 3. september gikk misjonslederne Jeffrey Huseby (NMS), Rolf Kjøde (Normisjon) og Øyvind Åsland (NLM) ut med en utfordring om å ta klimaspørsmålet på alvor. Innlegget ble fulgt opp med et hovedoppslag onsdag 5. september, hvor flere profilerte konservative ledere uttrykker glede over utspillet. Digni har valgt å slutte seg til Besteforeldreaksjonens kampanje Klimavalg Kampanjen har som målsetning å holde klimasaken varm i valgkampen og legger til grunn følgende krav: 1. Kutt i norske utslipp i tråd med FNs anbefalinger 2. Ta det historiske alvoret på alvor Norge må gå foran 3. Skape grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling 4. Norsk oljeindustri må innstille seg på redusert utvinningsnivå 5. Folket er en del av løsningen det må bli lettere å leve miljøvennlig 6. Vi må ha en politikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor Synodestyret mener tilslutning til aksjonen Klimavalg 2013, er en god oppfølging av klimasaken som ble behandlet på Synodemøtet 2008, og heftet som ble sendt menighetene i etterkant. Synodestyret slutter seg i all hovedsak til aksjonen Klimavalg Sak 130/11-14: STYREMØTER OG ÅRSHJUL 2012 OG 2013 Vedlegg: Revidert årshjul for 2012 og 2013 Revidert årshjul for vedtas. Styremøtene framover blir som følger: Ekstraordinært synodemøte (kl til kl ) (05.09 kl kl ) Sak 131/11-14: SØKNAD OM STØTTE FRA 40 DAGER Vedlegg: Søknad om støtte for 2013 fra 40 dager Det bevilges kr ,- for året 2013 til støtte for utbredelse av 40 dager konseptet til andre steder i Norge. Sak 132/11-14: Vedlegg: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR STAVERN FOLKEHØYSKOLE FREDTUN Årsregnskap og årsberetning for Stavern Folkehøyskole Fredtun 6

7 Årsregnskap og årsberetning for Stavern Folkehøyskole Fredtun godkjennes. Sak 133/11-14: ORIENTERING OM SITUASJONEN I MALI Vedlegg: Informasjon fra misjonsleder Bjørkås av Synodestyret tar informasjonen om situasjonen i Mali til orientering. Sak 134/11-14: GJENNOMGANG AV DETTE MØTETS PROTOKOLL Protokollen ble godkjent som siste sak i møtet. Neste synodestyremøte: På Rica Gardermoen Arnfinn Løyning Arvid Hunemo Kari-Lisbeth Kjus Formann Nestformann Heidi Aarmo Lund Ole Johnny Møyholm Torbjørn Nordvoll Andreas Woie 7

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 16.06.2015 1. Notat fra Rådmannen av 21.05.2015: Finansrapport

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06

VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06 Saksliste styremøte 6-06 Dato: Sted: Arkiv: Saksnr.: 36/06 Saksnr.: 37/06 Saksnr.:38 /06 Saksnr.:39 /06 Saksnr.:40 /06 Saksnr.: 41/06 Saksnr.: 42/06 Saksnr.: 43/06 Saksnr.: 44/06 Saksnr.: 45/06 Saksnr.:

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011

SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011 SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Økonomi og statistikk SAKSDOKUMENTER SYNODEN, DEL 3 Side 1 av 58 Saksdokumenter Synoden 2011, del 3 Innholdsfortegnelse SAKSLISTE

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 24. mars 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri Barfod

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer