ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELIG TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Minoritetsspråklige elevers rett til særskilt språkopplæring i videregående opplæring (opplæringsloven 3-12) Sør-Trøndelag fylkeskommune, Orkdal videregående skole 05. januar 2015

2 Innholdsoversikt Innholdsoversikt Tilsynets tema og formål... 3 Hjemmel for Fylkesmannens tilsyn... 3 Bakgrunnen for tilsynet... 3 Begrepsbruk innenfor temaet... 3 Formål for tilsynet - kontrollområder Gjennomføring av tilsynet... 4 Skolens organisering av arbeidet med særskilt språkopplæring Tilsynets hovedtemaer Tilsynstema 1 Inntak og mottak av minoritetsspråklige elever... 5 Rettslig grunnlag... 6 Observasjoner og vurderinger... 6 Konklusjon Tilsynstema 2 Kartlegging av minoritetsspråklige elever... 8 Rettslig grunnlag... 8 Observasjoner og vurderinger... 9 Konklusjon Tilsynstema 3 Vedtak om særskilt språkopplæring Rettslig grunnlag Observasjoner Konklusjon Tilsynstema 4 Organisering av særskilte opplæringstilbud Rettslig grunnlag Observasjoner Konklusjon Retting av lovstridige forhold varsel om pålegg Tilsynstema 1 Inntak og mottak av minoritetsspråklige elever Tilsynstema 2 Kartlegging av minoritetsspråklige elever Tilsynstema 3 Vedtak om særskilt språkopplæring Tilsynstema 4 Organisering av særskilt opplæringstilbud Vedlegg 1 - Oversikt over innsendt dokumentasjon Vedlegg 2 Tilsynsbesøk Vedlegg 3 Kontrollskjema for tilsynet

3 1. Tilsynets tema og formål Denne rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag etter tilsyn med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Orkdal videregående skole høsten Rapporten retter seg mot fylkeskommunen, jf. opplæringsloven om ansvarsomfang. Tilsynets tema er særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter etter opplæringsloven Hjemmel for Fylkesmannens tilsyn Opplæringsloven (oppll) 14-1 gir Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med at fylkeskommunen oppfyller de pliktene den er pålagt etter opplæringsloven kapittel 1 til 16. Reglene i kommuneloven 60 c og 60 d gjelder tilsvarende for tilsyn etter oppll Kommuneloven gir Fylkesmannen rett til å be om opplysninger, rett til innsyn i saksdokumenter og adgang til kommunale institusjoner eller andre som utfører oppgaver på vegne av fylkeskommunen. Videre kan Fylkesmannen gi pålegg om å rette forhold som er i strid med lov og/eller forskrift. Før det gis pålegg skal kommunen få en rimelig frist til å rette forholdet. Fylkesmannen skal også - før det fattes vedtak om pålegg - ha vurdert virkninger pålegget kan ha for fylkeskommunens øvrige virksomhet. Bakgrunnen for tilsynet I følge regjeringens melding til Stortinget nr. 6 ( ) «Mangfold og fellesskap» er det ønskelig at flest mulig unge med innvandrerbakgrunn kan fullføre den utdanningen de ønsker og har behov for, blir aktive og inkluderte samfunnsdeltakere og tilknyttet arbeidslivet. Utdanning er et av de viktigste virkemidlene for å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet. Utdanningssystemet skal stimulere den enkelte til å strekke seg lengst mulig for å realisere sitt potensial, uavhengig av sosial bakgrunn. Mange unge med innvandrerbakgrunn møter særskilte utfordringer i utdanningsløpet. En godt tilpasset opplæring bidrar til å sikre et godt læringsutbytte også for disse, og er med på å hindre frafall i videregående opplæring. Særskilt språkopplæring, som også kan omfatte morsmålsopplæring og/eller to-språklig fagopplæring er viktige virkemidler for å tilpasse opplæringen til unge med minoritetsspråklig bakgrunn. Meldingen til Stortinget peker på at det er et kulturelt og språklig mangfold i barnehage og i grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og høyere utdanning i dag. Å verdsette flerspråklighet og kulturelt mangfold er å anerkjenne den kompetansen mange mennesker har og å gi muligheter for at deres ressurser kommer til nytte i samfunnet. I Utdanningsdirektoratets satsing Kompetanse for mangfold , som følger opp Meldingen til Stortinget, er langvarig andrespråksopplæring ett av fem hovedprinsipper. Det tar tid å lære norsk så godt at språket fungerer som et opplæringsspråk, og skoler må derfor arbeide systematisk med elevens språklæring og språkutvikling. Begrepsbruk innenfor temaet 3

4 Felles begrepsbruk er en viktig forutsetning for å utforme et godt tilpasset tjenestetilbud for personer med innvandrerbakgrunn. Melding til Storting nr. 6 ( ) gir en oppdatert oversikt over dagens offisielle språkbruk (s.16). Ulike deler av regelverket bruker ulikt begrepsinnhold, og rettighetene kan derfor være ulike. I opplæringsloven er elevens morsmål et kriterium for å utløse visse rettigheter (f.eks. særskilt språkopplæring etter 3-12). Morsmål blir i Melding til Storting nr. 6 definert som «Språket som snakkes i barnets hjem, enten av begge foreldre eller av den ene foreldre, i kommunikasjonen med barnet. Et barn kan derfor ha to morsmål.» (s. 49) Rettighetene i opplæringsloven 3-12 er avgrenset til elever med annet morsmål enn norsk og samisk. I denne rapporten blir disse omtalt som minoritetsspråklige elever. Minoritetsspråk er altså i denne sammenhengen et begrep som bygger på lovgiverens avgrensning av hvilke morsmål som utløser spesielle rettigheter. I opplæringsloven defineres alle andre språk enn norsk og samisk som minoritetsspråk. Her skiller opplæringsloven seg fra f.eks. barnehageloven, som ikke anser språkene engelsk, svensk og dansk som minoritetsspråk. Utviklingen av et innlæringsspråk (i dette tilfelle norsk) følger vanligvis et bestemt mønster, der et dagligspråk (også kalt overflatespråk) utvikles først. I en senere fase av prosessen utvikler eleven et begrepsspråk (eller redskapsspråk) som er grunnlaget for innlæring av kunnskap. I videregående skole er et velutviklet begrepsspråk avgjørende for å mestre opplæringen. Formål for tilsynet - kontrollområder Gjennom tilsynet har Fylkesmannen kontrollert om fylkeskommunen gir elever med annet morsmål enn norsk eller samisk særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Innenfor dette temaet har Fylkesmannen vurdert fire kontrollområder: 1. Inntak og mottak av elever med annet morsmål enn norsk eller samisk 2. Kartlegging av elever i målgruppen 3. Vedtak om særskilt språkopplæring innholdet i tilbudet 4. Innføringstilbud for nyankomne elever De rettslige kravene til fylkeskommunen er gjengitt i omtalen av hvert kontrollområde. De rettslige kravene bygger i opplæringsloven I tillegg er det trukket inn to veiledere utarbeidet av Utdanningsdirektoratet: Veiledning - Språkkompetanse i grunnleggende norsk Veileder Innføringstilbudet for nyankomne minoritetsspråklige 2. Gjennomføring av tilsynet Tilsynet er gjennomført ved Orkdal videregående skole: 4

5 Mai/juni September/ oktober November/ desember Våren 2015 Varsel om tilsyn Innsending av dokumentasjon til Fylkesmannen Tilsynsbesøk (intervju) på skolen Innhenting av tilleggsdokumentasjon Utarbeidelse av foreløpig tilsynsrapport Sluttmøte hos skoleeier Utarbeidelse av endelig tilsynsrapport Oppfølging av lovstridige forhold Lukking av tilsyn Faktagrunnlaget for Fylkesmannens tilsyn er egenerklæring og tilsendt dokumentasjon, jf. vedlegg 1 intervju under tilsynsbesøk på skolen, jf. vedlegg 2 Konklusjonene i denne rapporten er kun uttrykk for tilsynsmyndighetens vurdering av tilstanden i forhold til tilsynets tema på den aktuelle skolen. Rapporten sier ikke noe om skolens eller fylkeskommunens arbeid med opplæringsloven på andre områder enn de som er undersøkt gjennom tilsynet. Skolens organisering av arbeidet med særskilt språkopplæring Orkdal videregående skole tar inn elever fra bl.a. kommunene Orkdal, Skaun, Snillfjord og Rennebu. Arbeidet i forbindelse med inntak og kartlegging av elever med annet morsmål enn norsk og samisk er lagt til skolens elevtjeneste. Skolen har opprettet Pedagogisk forum som møtested for bl.a. saker som gjelder minoritetsspråklige elever med manglende språkferdigheter. Forumet består av leder for elevtjenesten, fagleder med ansvar for dokumentasjon, ansvarlige for spesialundervisning og sosialpedagogisk rådgiver. Forumet har ukentlige møter. Antall elever med vedtak om særskilt språkopplæring var 0 for skoleåret 2012/13 og 13 for skoleåret 2013/14. Inneværende skoleår (2014/15) har 6 elever ved skolen fått vedtak om særskilt språkopplæring (per ). 2 elever får et innføringstilbud i regi av Orkdal kommune, Orkdal voksenopplæring, mens 4 elever får 1 time per uke med særskilt norskopplæring. 3. Tilsynets hovedtemaer 2.1 Tilsynstema 1 Inntak og mottak av minoritetsspråklige elever Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om: 5 skolen har oversikt over elever som kan ha rett til særskilt norskopplæring etter opplæringsloven 3-12 skolen informerer elever/foresatte om sine rettigheter etter opplæringsloven 3-12 og 3-1 femte ledd.

6 Rettslig grunnlag Bestemmelsene om retten til særskilt språkopplæring ble vedtatt av Stortinget i Første ledd i opplæringsloven 3-12 lyder slik: 6 «Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.» Målgruppen for bestemmelsen er minoritetsspråklige elever, dvs. elever med annet morsmål enn norsk eller samisk. Vilkåret for at retten utløses hos elever i målgruppen er at «eleven ikke har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den vanlige opplæringen i skolen». Om retten foreligger må fastslåes gjennom en kartlegging. Innholdet i den særskilte språkopplæringen må bygge på den kartleggingen som er gjennomført av elevens språkferdigheter, se avsnitt 2.2 i denne rapporten. Den særskilte språkopplæringen kan bestå av tre elementer: særskilt norskopplæring morsmålsopplæring (dvs. opplæring i morsmålet) to-språklig fagopplæring (dvs. fagopplæring som veksler mellom bruk av morsmål og norsk) Sannsynligheten for at et funksjonelt begrepsspråk ikke er utviklet er størst hos elever med kort botid i Norge. Også hos elever med et lite norskspråklig nettverk kan det ta lang tid å utvikle et norsk begrepsspråk. Med tanke på en tidlig innsats vil det derfor være hensiktsmessig for skolen å kjenne til om eleven har et annet morsmål enn norsk og hvor lang oppholdstid eleven har. Botid er også et kriterium for å vurdere om eleven kan bruke midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever med kort botid i Norge og delta i innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever. Det er derfor viktig for skolen å kjenne til slike grunnleggende bakgrunnsopplysninger for elevene. Det må antas at både eleven/foresatte og skolen vil ha synspunkter på om eleven har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den vanlige opplæringen i skolen, og hvilket tilbud om særskilt språkopplæring som vil være egnet. Dette innebærer at eleven/foresatte trenger informasjon om de rettighetene som foreligger etter opplæringsloven 3-12 og 3-1 femte ledd. Kjennskap til elevens morsmål vil være en verdifull informasjon i kommunikasjonen med eleven/hjemmet. Skolen har etter opplæringsloven 20-4 om Foreldresamarbeid i videregående opplæring plikt til å informere elever og foreldre om sine rettigheter etter opplæringsloven og forskrift (fjerde ledd pkt. c.) Observasjoner og vurderinger Sør-Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet en rutine der avgiverskoler til minoritetsspråklige elever oppfordres til å oppgi bakgrunnsopplysninger

7 i forbindelse med søknad om inntak. Dette skjer på et skjema utarbeidet av Fagenhet for videregående opplæring, der avgiverskolene kan oppgi bl.a. oppholdstid i Norge, skolegang i Norge, morsmål og språknivå i norsk. Elever i denne kategorien har søknadsfrists 1. februar, i samsvar med inntaksforskriften. Det er frivillig for skolene/elevene å oppgi opplysningene i forbindelse med inntaksprosessen. Den videregående skolen som tar imot eleven, får tilgang til opplysningene, slik at mottak av elevene kan forberedes. Opplysningene blir tilgjengelige for mottakerskolene gjennom det elevadministrative systemet. I følge intervju med skolens ledelse får skolen det meste av informasjonen om minoritetsspråklige elever gjennom direkte kontakt med avgiverskolene i inntaksområdet. Elevens tidligere vedtak om særskilt språkopplæring, og om de følger læreplanene i grunnleggende norsk legges vanligvis til grunn når skolen vurderer om en elev er i målgruppen for særskilt språkopplæring etter inntak til skolen. I enkelte deler av fylket har Sør-Trøndelag fylkeskommune særskilte informasjonsmøter for foreldre til 10. klasseelever med innvandrerbakgrunn. Her blir det opplyst om bl.a. det norske skolesystemet, hvilke forventninger skolen har til elevene og hva som skal til for oppnå gode resultater. Foreldrene blir også informert om de rettighetene elever har særskilt språkopplæring. Skolen har i forbindelse med tilsynet ikke lagt fram noen rutine for å informere minoritetsspråklige elever og deres foresatte om rettighetene etter opplæringsloven 3-12 og 3-1 femte ledd, jf. oppll Per i dag blir slike informasjonsmøter ikke gjennomført i inntaksområdet til Orkdal videregående skole. Vurderinger Gjennom kartleggingsrutiner i forbindelse med innsøking har fylkeskommunen lagt opp at skolene har gode muligheter til å skaffe seg kunnskap om hvilke elever som er i målgruppen for særskilt språkopplæring og hva som er deres bakgrunn. Slik ordningen praktiseres i dag, er den frivillig for avgiverskolene, slik at det for en god del elever mangler slike opplysninger. Gjennomgangen av enkeltvedtak i forbindelse med dette tilsynet viser f.eks. at det i de fleste vedtak oppgis at ankomstår i Norge er ukjent. Heller ikke andre bakgrunnsopplysninger er dokumentert i vedtakene (f.eks. når eleven begynte på skole i Norge, hvilke tilretteleggingstiltak som er gjennomført tidligere o.l.). Overgangen mellom grunnskolen og videregående opplæring er en kritisk fase for mange minoritetsspråklige elever. Fylkesmannens vurderer det slik at om en elev følger ordinær læreplan i norsk i grunnskolen er det en for snever avgrensning med tanke på om en elev kan ha behov for særskilt språkopplæring i videregående opplæring. Bakgrunnen for dette er at videregående opplæring stiller større krav til norsk som redskapsspråk for læring. De økte faglige kravene, f.eks. i programfag kan føre til at et behov for særskilt norskopplæring utløses også hos elever som tidligere har blitt undervist etter ordinær læreplan i norsk. 7

8 Konklusjon Orkdal videregående skole sikrer ikke i tilstrekkelig grad kjennskap til om elever har et annet morsmål enn norsk eller samisk, og således kan ha rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven 3-12 og 3-1 femte ledd. Skolen sikrer ikke at alle minoritetsspråklige elever og deres foreldre/foresatte kjenner til rettighetene etter opplæringsloven. 2.2 Tilsynstema 2 Kartlegging av minoritetsspråklige elever Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om: 8 minoritetsspråklige elever blir kartlagt i forbindelse med inntak til videregående skole, slik at det kan avdekkes om de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen minoritetsspråklige elever som mottar særskilt språkopplæring blir kartlagt underveis i opplæringen, som grunnlag for å vurdere om de har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den vanlige opplæringen skolen vurderer om eleven trenger inntil to år ekstra opplæringen etter opplæringsloven 3-1 femte ledd, dersom dette er nødvendig i forhold til opplæringsmålene til den enkelte Rettslig grunnlag Andre ledd i opplæringsloven 3-12 lyder slik: «Fylkeskommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.» I en del tilfeller kan det enkelt konstateres at eleven ikke uten videre kan følge den ordinære undervisningen, f.eks. gjennom de obligatoriske kartleggingsprøvene i norsk. Slike prøver måler imidlertid bare lesing og skriving som ferdighet. Også lytting og tale er vesentlige ferdigheter med tanke på et godt læringsutbytte i videregående opplæring. I en del tilfeller har den minoritetsspråklige eleven utviklet et dagligspråk, men mangler et godt utviklet norsk begrepsspråk, som er en nødvendig forutsetning for å få et faglig utbytte av opplæringen i alle fagene i videregående opplæring. En kartlegging av alle fire språkferdighetene (lese, skrive, lytte, tale) bør altså også omfatte norsk som begreps- eller læringsspråk. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet kartleggingsmateriell og en veiledning om språkkompetanse i grunnleggende norsk, jf. Utdanningsdirektoratets temaside om minoritetsspråklige elever på Hensikten med kartleggingsmateriellet er å gi skolen et beslutningsgrunnlag for å vurdere når eleven har rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven Kartleggingsmateriellet som er utarbeidet peker på tre områder som er viktig å kartlegge i forbindelse med mottak av minoritetsspråklige elever:

9 elevens samlede språkkompetanse (dvs. også kompetanse i andre språk enn norsk), elevens funksjonelle norsknivå innenfor områdene å lytte, snakke, lese og skrive elevens bevissthet omkring språklæring og samtaleferdigheter Med bakgrunn i kartleggingen kan det utarbeides en språkprofil for ferdighetene lesing, skriving, lytting og tale. Profilen er tilpasset læreplanen i grunnleggende norsk, og kan dermed danne grunnlaget for vedtaket om særskilte norskopplæring. Språkprofilen er også et nyttig grunnlag for å vurdere læringsutbytte av den særskilte norskopplæringen, og for å vurdere når den særskilte opplæringen kan avsluttes. Fylkeskommunene står fritt til å velge kartleggingsmateriell til bruk i denne sammenheng, så lenge de faglige kravene til kartleggingsmateriellet er oppfylt. I forbindelse med kartleggingen må det også vurderes om tospråklig fagopplæring (og eventuelt morsmålsopplæring) kan være hensiktsmessig i en periode for å sikre at eleven rask får utbytte av den vanlige opplæringen i skolen. Organisering av opplæringen Med bakgrunn i kartleggingen må det tas stilling til om eleven i all hovedsak skal følge ordinær undervisning (med særskilt språkopplæring i tillegg) eller om eleven skal følge et innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever, utenfor ordinær opplæring (jf. avsnitt 2.4 i denne rapporten). Skolen må også ta stilling til hvilken læreplan eleven skal følge i norskfaget. Elever med kort botid enn seks år i Norge kan gis opplæring etter en midlertidig fastsatt læreplan i norsk som er fastsatt for denne målgruppen. Læreplanen er likeverdig med den ordinære læreplanen i norsk, men har et tydeligere språklæringsperspektiv i seg. Den kan kun benyttes på Vg1 og Vg 2. I følge opplæringsloven 3-1 har elever med annet morsmål enn norsk, og som ikke har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den vanlige opplæringen i skolen, også rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra. Dette forutsetter at eleven trenger dette i forhold til opplæringsmålene til den enkelte. Observasjoner og vurderinger I følge Orkdal videregående skoles egenerklæring brukes de obligatoriske kartleggingsprøvene i norsk, engelsk og matematikk til å vurdere om minoritetsspråklige elever har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen. Resultatene fra kartleggingen fra faglærerne blir drøftet i en arbeidsgruppe på skolen, under ledelse av koordinator for elevtjenesten. Det er ikke utarbeidet rutine eller mal for hvordan kartleggingen skal oppsummeres skriftlig, med tanke på et senere vedtak om særskilt språkopplæring. 9

10 Intervju med skolens ledelse viser at det ikke er utarbeidet skriftlige rutiner for hvordan kartleggingsprosessen skal gjennomføres (frister, ansvarsfordeling, maler m.m.). Skolen har ikke utarbeidet en samlet rutiner for å kartlegge elevens språkferdigheter underveis i opplæringen, med tanke på å vurdere om elevene har tilstrekkelige språkferdigheter innen områdene lytte, tale, skrive og lese til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Skolen har i forbindelse med tilsynet ikke lagt fram rutine for vurdering om nye minoritetsspråklige elever trenger inntil to år ekstra opplæring etter opplæringsloven 3-1 femte ledd. Vurdering Etter Fylkesmannens vurdering gir en kartlegging basert på de obligatoriske kartleggingsprøvene på Vg1-nivået ikke alene et godt nok grunnlag for å kunne vurdere om eleven har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den vanlige videregående opplæring. Vi viser til vår omtale av ulike kartleggingsmetoder under de rettslige kravene. Konklusjon Orkdal videregående skoles praksis for kartlegging av minoritetsspråklige elever for å kunne vurdere om de har rett til særskilt språkopplæring, er ikke fullt ut i samsvar med kravene i opplæringsloven 3-12 fjerde ledd. 2.3 Tilsynstema 3 Vedtak om særskilt språkopplæring Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om: Skolen fatter vedtak etter opplæringsloven 3-12 Vedtakene er i samsvar med kravene i forvaltningsloven Rettslig grunnlag Når forvaltningsorganer treffer avgjørelser under utøvelse av offentlig myndighet (f.eks. med hjemmel i opplæringsloven), og som gjelder rettigheter til enkeltpersoner, skal behandlingen av slike saker følge forvaltningslovens regler (forvaltningsloven (fvl) 1 og 2). Dette betyr bl.a. at saken skal være forsvarlig utredet før vedtak fattes. Vedtak skal begrunnes og det skal opplyses om klageadgang. I følge fvl 25 skal begrunnelsen vise til (a) de reglene og (b) de faktiske forholdene som vedtaket bygger på. De hovedmomenter som har vært avgjørende for å komme fram til vedtakets konklusjon bør nevnes, sett i relasjon til faktiske forhold og gjeldende regler. Enkeltvedtak etter forvaltningsloven bør inneholde følgende elementer: Regelverk som vedtaket bygger på Faktiske forhold som ligger til grunn (f.eks. kartlegging) Vurdering av de faktiske forholdene sett i forhold til regelverket Selve beslutningen, dvs. opplysninger om rettigheter Opplysninger om rett til klage og framgangsmåte ved klage 10

11 For vedtak etter opplæringsloven 3-12 vil det være et sentralt vurderingstema om eleven har «tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den vanlige opplæringen i skolen». En kartlegging av elevens språkferdigheter vil være grunnlag for faktadelen i slike vedtak. Språkferdighetene skal vurderes i forhold til elevens samlede fagkrets, dvs. det må vurderes om elevens språkferdigheter er på et slikt nivå at eleven har et faglig utbytte av alle fag. Dersom dette ikke er tilfelle, kan eleven to-språklig fagopplæring være et egnet virkemiddel i tillegg til ren norskopplæring. Ved to-språklig fagopplæring brukes elevens morsmål til å forklare sentrale elementer i faget. På denne måten sikres det at eleven har nødvendig progresjon. Enkelte elever med innvandrerbakgrunn har mangelfulle lese- og skriveferdigheter på sitt morsmål. Dette kan igjen påvirke innlæringen av lese- og skriveferdigheter i norsk. Med bakgrunn i denne sammenhengen, kan det i slike tilfeller være nødvendig å vurdere opplæring i morsmålet som et tiltak for å fremme lese- og skriveferdigheter. Egenarten til den «vanlige opplæringen» bør trekkes inn i vurderingen. En vanlig opplæring som har rom til en viss opplæring i norsk og forklaring av sentrale fagbegrep føre til mindre behov for særskilt språkopplæring. (Her foreligger det paralleller til forholdet mellom spesialundervisning og ordinær undervisning, der en godt tilpasset ordinær undervisning kan redusere behovet for spesialundervisning, jf. opplæringsloven kap. 5) Organisering av opplæringen Som en del av vedtakets konklusjon bør det beskrive hvilke tiltak eleven har rett til, både innhold og omfang. Er støttebehovet omfattende, må det vurderes om eleven skal tas opp i et innføringstilbud etter 3-12 femte ledd (se avsnitt 2.4 i denne rapporten). Det må bl.a. fastsettes om eleven skal få tilbud om (a) særskilt norskopplæring, (b) to-språklig fagopplæring og/eller (c) opplæring i morsmålet Skolen må også ta stilling til om eleven skal følge (a) ordinær læreplan i norsk (b) midlertid læreplan for elever med kort botid i Norge eller (b) læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Særskilt språkopplæring er en overgangsordning, og varigheten av tiltakene bør beskrives. Med bakgrunnen i kartleggingen kan vedtak om særskilt språkopplæring gjøres tidsavgrenset. Alternativt kan de gjøres tidsuavgrenset, men slik at kartleggingen underveis legges til grunn for å fatte nytt vedtak om at særskilt språkopplæring opphører, og eleven går over i vanlig opplæring. Detaljene i opplæringstilbudet kan fastsettes i en egen plan for elevens særskilte språkopplæring, som følger vedtaket som et vedlegg. 11

12 Et vedtak om særskilt språkopplæring utløser rett til fritak i opplæring etter forskrift til opplæringsloven 1-22 og fritak for vurdering i norsk sidemål etter forskrift til opplæringsloven 3-22, noe som må følges opp gjennom egne vedtak. Vedtak som er nevnt i dette avsnitt krever samtykke fra foresatte/foreldre, noe som innebærer at de må bli informert om hva vedtakene innebærer. Det er klagerett på vedtakene etter forvaltningsloven kapittel VI. Observasjoner Orkdal videregående skole har i forbindelse med tilsynet sendt inn vedtak om særskilt språkopplæring for skoleårene 2013/14 og 14/15. Vedtakene bygger på en mal utarbeidet av fylkeskommunen sentralt, og omfatter følgende hovedelementer: opplysninger om regelverket, elevopplysninger, opplysninger om faktiske forhold, oversikt over tilbudets art og opplysninger om klageadgang. Sør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet en rutine der skolene innen 1. oktober sender inn sine vedtak om særskilt språkopplæring til fylkesadministrasjonen. Vedtakene legges bl.a. til grunn for en tilleggsfinansiering av særskilt språkopplæring som går til skolene. Vedtakene til skolen er tidsbegrenset for ett skoleår. Intervju med skolens ledelse viser at det ikke gjennomføres noen kartlegging underveis med tanke på en eventuell tidligere avslutning av tiltakene innenfor særskilt språkopplæring. Det er ikke utarbeidet rutine for vedtak om avslutning av særskilt språkopplæring underveis i skoleåret, dersom kartleggingen viser at eleven har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den vanlige opplæringen. Skolen har utarbeidet et søknadsskjema for fritak fra opplæring og/eller vurdering i skriftlig sidemål etter forskrift til opplæringsloven 1-11 og Skjemaet mangler informasjon om at vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven 3-12 kan gi rett til fritak fra opplæring i skriftlig sidemål. Vurderinger Omtalen av de faktiske forhold i vedtakene er svært kortfattet. Det er ikke opplyst nærmere hvilken kartlegging (dato, form) som vedtaket bygger på. Vedtaket mangler en nærmere omtale av elevens funksjonelle språkferdigheter (jf. avsnitt 2.2 om kartlegging). Vedtaket inneholder ingen eksplisitt vurdering av «om eleven har tilstrekkelige språkferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen». Vedtakene inneholder en oversiktsplan over opplæringen, men denne mangler forklaringer slik at det kan være vanskelig å forstå hvilket tilbud eleven faktisk har fått tildelt. Skolen har i forbindelse med tilsynet ikke lagt fram planer for opplæringstilbudet til elevene som fikk tildelt særskilt språkopplæring i skoleårene 2013/14 og 14/15. 12

13 Konklusjon Orkdal videregående skoles saksbehandling av saker etter opplæringsloven 3-12 er ikke fullt ut i samsvar med forvaltningslovens regler. Vedtakene mangler bl.a. en beskrivelse av elevens språkferdigheter, en individuell begrunnelse for vedtaket og en nærmere beskrivelse av tilbudet eleven har rett til. 2.4 Tilsynstema 4 Organisering av særskilte opplæringstilbud Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om: 13 Skolen tildeler et innføringstilbud til elever som har kort botid i Norge og som har behov for det, forutsatt at skoleeier har opprettet et slikt tilbud. Rettslig grunnlag Opplæringsloven 3-12 femte ledd lyder slik: Fylkeskommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette. I utgangspunktet skal alle elever som tas inn til videregående opplæring få opplæring i samsvar med læreplanverket, jf. opplæringsloven 3-4. Opplæringsloven 3-12 femteledd gir fylkeskommunen/skolen et hjemmelsgrunnlag til å gjøre avvik fra læreplanverket for å ivareta nyankomne elevers behov for videregående opplæring. Slike avvik kan gir skolen muligheten til å utforme et fleksibelt tilbud som er tilpasset det språklige og skolefaglige nivået til eleven, og bidrar til at eleven får de språklige forutsetningene til å følge vanlig undervisning. En samlet vurdering av elevens beste skal ligge til grunn for en beslutning om at eleven tilbys plass i et innføringstilbud, og ikke får norskopplæring i tilknytning til elevens ordinære undervisningsgruppe/klasse. En slik slikt vedtak krever at elev/foresatt samtykker. I følge forarbeidene til nytt femte ledd i opplæringsloven 3-12, må det vurderes konkret om eleven skal regnes som nyankommen. Elevens behov for et slikt tilbud vil være et viktig moment i denne vurderingen. I følge forskrift til opplæringsloven 3-21 tredje ledd kan elever som har hele eller deler av opplæringen sin i et innføringstilbud, bli fritatt fra halvårsvurdering med karakter i de aktuelle fagene. Det er ikke mulig å bli fritatt fra kravene om standpunktvurdering. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder og en eksempelsamling om innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever. se Utdanningsdirektoratets temaside om minoritetsspråklige elever på

14 Dokumentene beskriver hvilke regler som legger føring for utformingen av tilbudet. De presenterer også ulike måter å organisere tilbudet på og hvordan innholdet i tilbudene kan utformes. Observasjoner Sør-Trøndelag fylkeskommune, Orkdal videregående skole har for skoleåret 2014/15 tildelt innføringstilbud etter opplæringsloven 3-12 til to elever. Det er fattet vedtak om språkopplæring for disse to elevene. Opplæringen skjer i regi av Orkdal kommune, Orkdal voksenopplæring. Vurderinger Vedtakene inneholder samme type opplysninger som øvrige vedtak om særskilt språkopplæring, og vi viser til vår vurdering av vedtakene generelt under avsnitt 2.3. Utover dette inneholder vedtakene ikke en nærmere beskrivelse av hvilke avvik fra læreplanverket som gjøres for elevene det gjelder. Konklusjon Skolens vedtak om særskilt opplæringstilbud for nyankomne er ikke fullt ut i samsvar med kravene i opplæringsloven 3-12 femte ledd. 4. Retting av lovstridige forhold varsel om pålegg I følge kommuneloven 60b kan Fylkesmannen gi pålegg til fylkeskommunen om å rette forhold som er i strid med bestemmelser som Fylkesmannen fører tilsyn med. Før pålegg benyttes, skal fylkeskommunen gis en rimelig frist til å rette lovstridige forhold. Foreløpig tilsynsrapport datert 10. oktober 2014, var et forhåndsvarsel om mulige vedtak med pålegg om retting, jf. forvaltningsloven 16. Fylkesmannen har mottatt innspill og dokumentasjon i etterkant av foreløpig tilsynsrapport. De nye opplysningene er det tatt hensyn til i denne endelige tilsynsrapporten. Fylkesmannen har i kapittel 3 av tilsynsrapporten konkludert med at det foreligger lovstridige forhold. Vi ber om at følgende forhold blir rettet innenfor frist 1. april Tilsynstema 1 Inntak og mottak av minoritetsspråklige elever Sør-Trøndelag fylkeskommune skal sørge for at inntak og mottak av minoritetsspråklige elever skjer i samsvar med opplæringsloven 3-12 og i denne forbindelsen sikre at skolen informerer elever/foresatte til elever med annet morsmål enn norsk eller samisk om deres rettigheter etter opplæringsloven 3-12 og 3-1 femte ledd. Tilsynstema 2 Kartlegging av minoritetsspråklige elever Sør-Trøndelag fylkeskommune skal sørge for at kartlegging av minoritetsspråklige elever skjer i samsvar med opplæringsloven 3-12 andre ledd og i denne forbindelse sikre at 14

15 skolens kartlegging av minoritetsspråklige elever skjer i samsvar med kravene i regelverket, både i forkant av og underveis i den særskilte språkopplæringen. Tilsynstema 3 Vedtak om særskilt språkopplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune skal sørge for at vedtak etter opplæringsloven 3-12 følger forvaltningslovens regler og i denne forbindelse sikre at Skolens vedtak etter opplæringsloven 3-12 har de innholdselementene som opplæringsloven og forvaltningsloven krever. Tilsynstema 4 Organisering av særskilt opplæringstilbud Sør-Trøndelag fylkeskommune skal sørge for at vedtak etter opplæringsloven 3-12 følger forvaltningslovens regler og i denne forbindelse sikre at Skolens vedtak om særskilte opplæringstilbud etter opplæringsloven 3-12 femte ledd har de innholdselementene som opplæringsloven krever. Vedlegg 1 - Oversikt over innsendt dokumentasjon Egenerklæring fra Orkdal videregående skole Vedleggsskjema ved søknad om inntak for minoritetsspråklige søkere Resultatlister for obligatoriske kartleggingsprøver på Vg 1 i norsk og matematikk skoleår 2013/14 og 2014/15 Vedtaksmal for vedtak etter opplæringsloven 3-12 Mal for søknad om fritak fra opplæring/vurdering i norsk sidemål etter forskrift til opplæringsloven 1-11 og vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven 3-12 for skoleåret 2013/14 6 vedtak om særskilt språkopplæring for skoleåret 2014/15 Vedlegg 2 Tilsynsbesøk Tidspunkt: 16. september kl Intervju ble gjennomført med: Skolens rektor Fagleder for elevtjenesten Intervju ble gjennomført på grunnlag av kontrollskjema for tilsynet (se vedlegg 3). 15

16 Vedlegg 3 Kontrollskjema for tilsynet (Tas med som eget dokument.) 16

Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring. Christian Øhren Nordset, Fylkesmannen i Buskerud

Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring. Christian Øhren Nordset, Fylkesmannen i Buskerud Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring Christian Øhren Nordset, Fylkesmannen i Buskerud Grunnskoleopplæring Opplæringsloven 2-1 andre ledd: «Retten til grunnskoleopplæring gjeld

Detaljer

Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole.

Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole. 1 Til skolene Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole. Viser til brev sendt til skolene 15. april 2011 1 angående innføring av nye rutiner om mottak av nyankomne elever til

Detaljer

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 Videregående opplæring Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 VEILEDER Til utfylling av mal for vedtak om særskilt språkopplæring Når det tas stilling til elevens rett til særskilt språkopplæring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Finnmark

Detaljer

Særskilt språkopplæring hva i all verden er det? Og hva gjøres med det på Varden ungdomsskole?

Særskilt språkopplæring hva i all verden er det? Og hva gjøres med det på Varden ungdomsskole? Særskilt språkopplæring hva i all verden er det? Og hva gjøres med det på Varden ungdomsskole? Særskilt språkopplæring hva er det? Et tredelt begrep: Felles at eleven har rett til særskilt språkopplæring

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» UTVORDA SKOLE FLATANGER KOMMUNE Desember 2013 Dok 2013/6474-7 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet...2 2.1

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen 1 Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen Tilsyn 2014 TILSYNSRAPPORT 19. mars 2015 Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Vennesla kommune 2 KONTAKTPERSON

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Vadsø kommune

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Kompetanse for mangfold Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Mål for økta Kjenne innholdet i 2-8 og 3-12 mm. Vite hva man skal gjøre når man får elever med minoritetsspråklig bakgrunn Før

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter Elevens navn: Klagerens navn: Adresse: Fødselsnr. Trinn: Fag: Karakter høsttermin: Standpunktkarakter: Begrunnelse for klage: ( Her skal det kun en kort saklig redegjørelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS Minoritetsspråkliges rettigheter UiS 19.09.2017 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 3-12 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskilt-sprakopplaring/

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tønsberg kommune November 2013 - februar 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Tema for tilsynet... 3 3. Om

Detaljer

Den flerkulturelle skolen

Den flerkulturelle skolen Den flerkulturelle skolen Om opplæring for språklige minoriteter Lover og regelverk Læreplaner med veiledninger Kartleggingsverktøy Læringsressurser Idehefte til arbeid med språklig mangfold Innledning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Gjennomføring av nasjonale prøver. Hamarøy kommune - Hamarøy sentralskole

TILSYNSRAPPORT. Gjennomføring av nasjonale prøver. Hamarøy kommune - Hamarøy sentralskole TILSYNSRAPPORT Gjennomføring av nasjonale prøver Hamarøy kommune - Hamarøy sentralskole 17.11.2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Kort om Hamarøy sentralskole... 3 1.2 Om gjennomføringen av

Detaljer

Rettigheter for minoritetsspråklige

Rettigheter for minoritetsspråklige 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 (grunnskole) 3-12 (videregående opplæring) http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskiltsprakopplaring/

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Gjesdal kommune Rettedalen 7 4330 ÅLGÅRD Endelig tilsynsrapport Minoritetsspråklige elevers rett til særskilt språkopplæring Gjesdal kommune Ålgård skole Gjesdal ungdomsskole 1 1.Tema for tilsynet Tema

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Møte i Dysleksi Kristiansand og omegn 05.11.13 Fylkesmannen i Vest-Agder v/ seniorrådgiver Elisabeth Attramadal Opplæringsloven

Detaljer

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune På bakgrunn av bestilling i HP 2013-2016 ble en arbeidsgruppe oppnevnt av kommunesjefen for å vurdere

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen særskilt språkopplæring (opplæringsloven 3-12) og forvaltningskompetanse

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen særskilt språkopplæring (opplæringsloven 3-12) og forvaltningskompetanse TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen særskilt språkopplæring (opplæringsloven 3-12) og forvaltningskompetanse Sør-Trøndelag fylkeskommune Malvik videregående skole 01. mars

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016 Kontaktmøte skole 3.mai 2016 1 Diverse informasjon Flyktningsituasjonen 2 3 4 5 Tidlig innsats 1.-4. trinn Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn Formålet med ordningen er å sette

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Endringer i regelverket rundt innføringstilbud. Bergen Dag Fjæstad NAFO

Endringer i regelverket rundt innføringstilbud. Bergen Dag Fjæstad NAFO Endringer i regelverket rundt innføringstilbud Bergen 23.10.2012 Dag Fjæstad NAFO 3-12. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar -Nytt femte ledd fra 1.8.2012: Fylkeskommunen kan organisere

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen særskilt språkopplæring (opplæringsloven 3-12) og forvaltningskompetanse Sør-Trøndelag fylkeskommune Strinda videregående skole

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

Regelverksamling Alstor - Stavanger

Regelverksamling Alstor - Stavanger Regelverksamling 19.03.2015 Alstor - Stavanger Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Detaljer

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold Innledning 4 Skoleeiers ansvar 4 Myndighet til å fatte enkeltvedtak 4 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen 5 Skolens arbeid

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 SaksbehandlerInnvalgstelefonVår dato Helen L. Bargel73

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering Bergen kommune - Mjølkeråen skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

Tilsyn med friskoler - risiko og resultater

Tilsyn med friskoler - risiko og resultater Tilsyn med friskoler - risiko og resultater Anna Beskow, 15. spetember 2015 Dagens tema Valg av tid, tema og friskoler for tilsyn. Tilsynsåret 2014: Hva fant vi? Tilsynsåret 2015: Hva har vi gjort i år?

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Grong kommune Grong barne-

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE Bydel Grorud 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Oslo kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret 2015-2016.

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret 2015-2016. 1 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 15 Dato: 9. mars 2015 Saksnr.: 201500011-15 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til kommunale og private grunnskoler Særskilt

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune ved fylkesrådmannen Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 12.06.2017

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven - særlig om innføringstilbud og utvidet tid i videregående opplæring, samt muligheten til å gi mer grunnskoleopplæring Retten til

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen. Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen. Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Søgne kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

ERKLÆRING OM RETTING AV LOVBRUDD AVDEKKET I NASJONALT TILSYN, VEGÅRSHEI KOMMUNE, VEGÅRSHEI SKULE.

ERKLÆRING OM RETTING AV LOVBRUDD AVDEKKET I NASJONALT TILSYN, VEGÅRSHEI KOMMUNE, VEGÅRSHEI SKULE. Fylkesmannen i Aust Agder, utdannings og justis avdelingen Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 Vegårshei Telefon: 37 17 02 00 Telefax: 37 17 02 01 E-post: post@vegarshei.kommune.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Bergen kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17.

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. Januar 2018 Ved Jannicke Haaland Haarr seniorrådgjevar, Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8.

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. juni 2016 Tospråklig fagopplæring Den innledende kartleggingen av elever

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rennebu kommune 1. november 2015 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Dato: 16. april 2010 Saksnr.: 201000011-27 Saksbehandler:

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Dato: 16. april 2010 Saksnr.: 201000011-27 Saksbehandler: BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: R-27/2010 Dato: 16. april 2010 Saksnr.: 201000011-27 Saksbehandler: FLBU Emnekode: SARK-20 Til kommunale og private skoler

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Eksempelsamling. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Eksempelsamling. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Eksempelsamling Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Om eksempelsamlingen Opplæringsloven gir skoleeiere mulighet til å organisere innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Askøy kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 04.12.08 141/08 Høring

Detaljer

Oversendelse av klage på pålegg i tilsynsrapport

Oversendelse av klage på pålegg i tilsynsrapport Deres ref.: Vår dato: 16.09.2014 Vår ref.: 2013/10010 Arkivnr.: 630 Utdanningsdirektoratet Pb 9359 Grønland 0135 OSLO Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Lastet ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10

Detaljer

Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Tilsynstema: - Hovedfokus på skolens kjerneaktiviteter, organisering av opplæringen og underveisvurdering - Kontrollert for alle elever, herunder elever

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune 14.03. 28.05.2013 Barnehage- og utdanningsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET reformen i grunnskole og videregående opplæring Hva er Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 2004 sin tilslutning

Detaljer

Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TI LSYNSRAPPORT. prøver. Siljan kommune - Midtbygda skole

Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TI LSYNSRAPPORT. prøver. Siljan kommune - Midtbygda skole Fylkesmannen i Telemark Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks 16 3749 SILJAN TI LSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring prøver av nasjonale Siljan kommune - Midtbygda skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.........

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Innføringstjenesten Paletten Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og fremtiden! Innledning Det er nå lovfestet

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Larvik kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Larvik kommune Rapport fra tilskuddskontroll Larvik kommune Tidsrom: 15. juli 2014 21.november 2014 Arkivnr. 2014/4443 Fylkesmannens representanter: seniorrådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver Lene Hove

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 23/2014 Dato: 4. april 2014 Saksnr.: 201400012-23 Saksbehandler: FLBU Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Særskilt språkopplæring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tøndergård skole og ressurssenter 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet med Tøndergård

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Tilsynsperiode: juni 2014 juni 2015 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Hadeland videregående

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Flerspråklige barn og unge

Flerspråklige barn og unge Flerspråklige barn og unge Det er behov for en samlet plan og oversikt over kommunens opplæring etter oppl 2.8 Lokal skole og særskilt norskopplæring etter 2.8 4 mottaksklasser tospråklig fagopplæring

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Kongsberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole TILSYNSRAPPORT Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Blokkhaugen skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Blokkhaugen skole. Rapporten gir

Detaljer