BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN"

Transkript

1 Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29

2 Innhold 1. Innledning Budsjettramme Uttelling i undervisningskomponenten Uttelling i forskningskomponenten Resultatbasert omfordeling av forskningsmidler Strategiske forskningsmidler Budsjettramme 2008 for Høgskolen i Molde Studentopptak Undervisning/studier Studietilbud finansiert av statsoppdraget Studietilbud med hel eller delvis eksternfinansiering Årsplan og målstruktur for Utdanning Formidling og samfunnskontakt Personal- og økonomiforvaltning Driftsbudsjett for Høgskolen i Molde Lønns- og personalkostnader Varer og tjenester KS_TJI202.doc Side 2 av 29

3 1. INNLEDNING Budsjettet er utarbeidet i samarbeid mellom høyskoleledelsen, fagavdelingene og ansvarlige for de enkelte administrative budsjettenheter. Det har også vært til behandling i avdelingsrådene og vil bli lagt fram for de ansattes organisasjoner. Forslaget til driftsbudsjett bygger for øvrig på - rapporter og planer (Blå bok) - St prp nr 1 ( ) - Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2008 fra KD - høyskolens strategiske plan (revidert i styremøte 1.nov 2007) - departementets målstruktur for 2008 I henhold til St prp 1 vil Høgskolen i Molde få en budsjettildeling på i 2008, som er en økning på 9,2 mill.kr i forhold til Etter at Stortinget har vedtatt budsjettet, vil høyskolene få endelig tildelingsbrev med ressursramme stilt til disposisjon. Departementet har opprettholdt antall studieplasser ved høyskolen, og det medfører ingen budsjettreduksjon i relasjon til dette i Det er tilført 2 nye stipendiatstillinger fra høsten (halvårsvirkning). Driftsbudsjettet for 2008 har en ramme på , inkl. midler avsatt til investeringer (2.300 ) og lønnsjusteringer (3.000 ). Inntektene er tilsvarende beregnet til Høyskolen har gjennom mange år operert med et budsjett i underskudd og hvert år lagt midler fra oppsparte reserver inn i rammen, se oversikt nedenfor. Dette er en praksis som ikke kan fungere over tid og høyskolestyret har derfor bedt administrasjonen om å framlegge et budsjett i balanse for Udisponert pr Udisponert pr Udisponert pr Udisponert pr Udisponert pr (estimat) En viktig grunn til praksisen med å benytte seg av oppsparte midler og de ekspansive budsjettene som vi har hatt fra 2004, var at igangsetting av nye studier skulle generere økning i studiepoengproduksjonen. I 2008 får vi en uttelling på 1.3 mill som konsekvens av en betydelig økning i studiepoengproduksjonen fra 2005 til Det betyr at satsingen har gitt resultater. Utfordringen framover ligger i å holde kostnadene på et akseptabelt nivå og særlig lønnskostnadene som nå utgjør 68,1 % av den totale budsjettrammen for Samtidig må vi fortsatt satse på en økning i den resultatbaserte tildelingen, først og fremst basert på at flere studenter gjennomfører studiene og gjennomfører på normert tid, og dessuten en betydelig økning i eksternfinansiert virksomhet. En reserve på 3.9 mill er nærmest et minimum og det er nødvendig å ha noe å gå på dersom budsjettsituasjonen strammes til. Det er i budsjettet satt av midler til å stimulere til økt forskningspublisering. For å øke kompetansen for undervisningspersonalet er det satt av midler til å videreføre KS_TJI202.doc Side 3 av 29

4 førstelektorprogrammet også i Som likestillingstiltak er det avsatt midler til å legge forholdene til rette for at kvinner i fagstillinger skal kvalifisere seg for professorat. Det er videre satt av driftsmidler som skal bidra til å tilrettelegge for en god progresjon for doktorgradsstudentene og midler til forskningsopphold i utlandet. Det er satt av midler til både arbeidsmiljøtiltak og til å realisere målsetninger i seniorplanene. Det jobbes med å få til et nettbasert deltidsstudium i vernepleie basert på en kombinasjon av egenfinansiering og eksternfinansiering. Det er søkt om bidrag fra flere hold, både Norgesuniversitetet, Møre og Romsdal fylke, Helse Nordmøre og Romsdal samt flere kommuner eller kommuneregioner. Norgesuniversitetet vil behandle vår søknad 12. desember, og det arbeides med forespørsler til de andre nevnte finansieringskildene ovenfor. Avhengig av størrelsen på eksternfinansieringen kan det være rom i budsjettet for igangsetting av studiet høsten I tillegg til egenfinansieringen vil overføringer fra departementet på bakgrunn av produserte studiepoeng måtte forskutteres i budsjettene for 2008 og Ledelsen ved høyskolen tror at dette studiet kan være strategisk viktig å sette i gang høsten 2008, men foreslår at høyskolestyret først tar stilling til saken ved første styremøte i 2008, og da på bakgrunn av nærmere avklaringer rundt eksterne finansieringsmuligheter. De siste årene har høyskolens eksternfinansierte virksomhet, med unntak av virksomhet knyttet til Norges forskningsråd, hatt et lavere omfang enn tidligere år. Det er all grunn til å tro at denne trenden er snudd i 2007 fordi bemanningen ved Enhet for utadrettet virksomhet (EUV) er styrket med 1 stilling. Til å arbeide med eksternfinansiert virksomhet er det satt av 2,5 årsverk i budsjettforslaget. Det forutsettes at lønnskostnadene for en stor del dekkes av inntjening fra prosjekter. Målet er å oppnå full dekning. Markedsføringen av studietilbudet i 2008 vil ta utgangspunkt i resultater fra rekrutteringsundersøkelser som viser at hovedkildene for informasjon er hjemmesider, personlig kontakt og materiell/brosjyrer fra høyskolen. Dette innebærer en annen prioritering av midlene enn hva som er blitt gjort tidligere. En mindre andel av midlene vil bli benyttet til tradisjonell annonsering og kjøp av grafiske tjenester gjennom byrå. Fokus vil flyttes mer over til direkte og oppsøkende kontakt med målgruppene og gjennom mer aktiv bruk av internett. Det er foreslått satt av midler på omtrent samme nivå som året før til å opprettholde og videreføre aktiviteten innenfor faglige støtteområder (bibliotek, IT). Budsjettet til IT er likevel økt noe pga. økte kostnader til administrativ programvare (Contempus, Ephorus). Det er foreslått satt av midler på samme nivå som året før til å opprettholde og videreføre aktiviteten innenfor det administrative området. Etter at høgskolens styre har vedtatt budsjettet for 2008 har budsjettenhetene anledning til å omfordele internt i overensstemmelse med foreliggende delegeringsvedtak. Bruk av de foreslåtte ressurser må planlegges godt med tanke på at den økonomiske rammen skal holdes. Budsjettkontroll og budsjettansvar er sentrale og viktige oppgaver som vil kreve aktiv innsats gjennom hele året. KS_TJI202.doc Side 4 av 29

5 2. BUDSJETTRAMME Finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren baserer seg på fordeling etter 3 ulike komponenter, basiskomponenten (69 %), undervisningskomponenten (28%) og forskningskomponenten (3%). Tildelingen for 2008 på er en økning på 7,1 % fra Inntekter av studiepoengproduksjon og utvekslingsstudenter (undervisningskomponenten) øker samlet med Forskningskomponenten, herunder resultatbasert omfordeling (RBO) gir en økning på fra året før. Forskningskomponenten omfatter også stipendiatstillinger. Helårsvirkning av 2 nye stipendiatstillinger vil gi en budsjettøkning på 640 i Budsjettildeling Tekniske endringer i budsjettrammen (fra 2007): Kompensasjon for pris- og lønnsjustering Resultatuttelling i finansieringssystemet Studiepoeng og utvekslingsstudenter Omfordeling av forskningsmidler (RBO) Stipendiatstillinger (halvårsvirkning) 640 Budsjettildeling Endringer i tildeling fra Uttelling i undervisningskomponenten Pris Endring * Kategori C Kategori D Kategori E Kategori F Utvekslingsstudenter * Tallene i tabellen angir endring fra året før. Departementet opererer i budsjettet med et påslag på i stedet for som går fram av tabellen over (et avvik på 5 %), og dette til tross for at vi har brukt departementets tallgrunnlag. Tabellen viser at høyskolen har en betydelig reduksjon i studiepoengproduksjonen for studier i kategori E. Dette gjelder spesielt for sykepleie og informatikk. Motsatt er det en vesentlig økning i studiepoengproduksjonen på lavere grads studier (kategori F). Vi får også økt uttelling på mastergradsstudiene i kategori D. KS_TJI202.doc Side 5 av 29

6 Unntaket er mastergrad i informatikk (kategori C). Det er til sist en klar oppgang for kategorien utvekslingsstudenter. KS_TJI202.doc Side 6 av 29

7 2.2. Uttelling i forskningskomponenten Resultatbasert omfordeling av forskningsmidler Den resultatbaserte omfordelingen av forskningsmidler innebærer omfordeling av en fast ramme mellom institusjonene, basert på oppnådde resultater på indikatorene som går fram av tabellen under. Høgskolen i Molde sin uttelling vil altså være basert på egen produksjon relativt til de øvrige institusjonene. Hva vi faktisk får betalt er et resultat av ganske kompliserte beregninger med vekting av ulike indikatorer. I tabellen ser vi at selv om vi i 2006 hadde 3 doktorgradskandidater (mot 0 i 2005) og en vesentlig økning i publiseringspoeng, så blir uttellingen totalt bare 92 mer enn året før. Indikator Pris * Doktorgradskandidater EU-midler NFR-midler Publiseringspoeng Uttelling i kr * Tallene i tabellen angir endring fra året før Strategiske forskningsmidler I budsjettet ligger 15 stipendiatstillinger, noe som gir en uttelling på i tildelingen. Dette betyr 2 nye stillinger for 2008 (halvårsvirkning) Budsjettramme 2008 for Høgskolen i Molde Budsjettrammen for 2008 ser slik ut (1000 kr): Inntekter: Budsjettildeling Egne inntekter Sum: Utgifter: Driftsbudsjett for 2008 jf. vedlagte regneark Høyskolesenteret i Kristiansund (husleietilskudd) 850 Forslag til nye investeringer i Avsatt til lønnsoppgjørene i Sum: KS_TJI202.doc Side 7 av 29

8 3. STUDENTOPPTAK 2008 Det vises til årsplan og målstruktur i del 4 av budsjettdokumentet Undervisning/studier Som nevnt innledningsvis, er det foreslått oppstart av desentralisert deltidsutdanning i vernepleie. Studiet er forutsatt med ekstern delfinansiering og høyskolestyret må ta stilling til eventuell igangsetting når de økonomiske konsekvensene er tilstrekkelig avklart. (Målsetningen er å fremme saken til vedtak i februarstyremøtet.) I tillegg er det foreslått et nytt studium kalt siviløkonom 1. avdeling som er bygget opp av eksisterende kurstilbud, og derfor ikke har budsjettmessige konsekvenser. Det vises ellers til sak 87/07 Studie- og fagplaner 2008/ Studietilbud finansiert av statsoppdraget Studium HS Varighet Type studium Sykepleierutdanning (180 stp) 3 år bachelorgrad Sykepleierutdanning, Kr.Sund.(180 stp) 4 ½ år deltid bachelorgrad Vernepleierutdanning (180 stp) 3 år bachelorgrad Psykisk helsearbeid, deltid (60 stp) 2 år videreutdanning Aldring og eldreomsorg, deltid (60 stp) 2 år videreutdanning Helse- og sosialfag, deltid (120 stp) 4 år mastergrad Praksisveilederutdanning (10 stp) ½ år videreutdanning Voldsrisikovurdering (15 stp) ½ år deltid videreutdanning, del 1 Voldsrisikohåndtering (15 stp) ½ år deltid videreutdanning, del 2 (bygger på del 1) Det har fram til i dag vært foretatt opptak til heltid sykepleie to ganger i året (studiestart januar og august). Avdelingen arbeider nå med plan om opptak en gang årlig gjennom Samordna opptak (studiestart august). Studium ØIS Varighet Type studium Økonomi, logistikk og transportøkonomi: Økonomi og administrasjon (180 stp) * 3 år bachelorgrad Logistikk og Supply chain man. (180 stp) 3 år bachelorgrad (tidl. transportøk. og log.) Revisjon (180 stp) 3 år bachelorgrad Petroleumslogistikk (180 stp) 3 år bachelorgrad (Kr.sund) Internasjonal logistikk (180 stp) 3 år bachelorgrad (Ålesund) Økonomi og administrasjon (120 stp) 2 år høgskolekandidat Bedriftsøkonomi (60 stp) 1 år årsstudium Revisjon (60 stp) 1 år påbygging E- handel og innkjøpsledelse (60 stp) 1 år årsstudium KS_TJI202.doc Side 8 av 29

9 Logistikk og forsyning (60 stp) 1 år påbygging Samferdselsplanlegging (90stp) 1 ½ år mastergrad, erfaringsbasert Logistikk (120 stp) ** 2 år mastergrad Helselogistikk (30 stp) 1 år deltid videreutdanning, samlingsbasert Helselogistikk (90 stp) 1 ½-2 år mastergrad, erfaringsbasert European logistics 1-1 ½ år mastergrad (under Univ. of Westminster) Siviløkonom 1. avdeling (180 stp), nytt 3 år Bachelorgrad Doktorgradsstudium i logistikk * Spesialiseringer i konkurransestrategier, regnskapsføring, juss, logistikk, innovasjon, idrettsøkonomi, økonomisk styring ** Spesialiseringer i Industrial logistics and Supply Chain Management Informatikk: Informasjonsbehandling (180 stp) 3 år bachelorgrad Informasjonsbehandling (60 stp) 1 år årsstudium Anvendt informatikk (90 stp) 1 ½-2 år mastergrad, erfaringsbasert Samfunnsfag: Statsvitenskap (60 stp) 1 år årsstudium Juss og administrasjon (180 stp.) 3 år bachelorgrad Juss (60 stp) 1 år årsstudium Sport Management (180 stp) 3 år bachelorgrad Samfunnsendring, org. og ledelse (120 stp) 2 år mastergrad Ledelse i helse- og sosialtjenesten (30 stp)* 1 år videreutdanning Idrett (60 stp), nytt studium 1 år årsstudium * Samarbeidsstudium mellom HiMolde, HiÅlesund og HiVolda Studietilbud med hel eller delvis eksternfinansiering Studium Varighet Type studium Psykososialt arbeid (barn/unge) (60 sp)* 2 år, deltid videreutdanning Vernepleie (180 stp), desentralisert** 4 år, deltid bachelorgrad Football Management*** 2 år mastergrad * Søknad om finansiering av tilbudet er sendt til sosial- og helsedepartementet ** Under forutsetning av ekstern delfinansiering *** Avvente resultat av NOKUT s behandling KS_TJI202.doc Side 9 av 29

10 4. ÅRSPLAN OG MÅLSTRUKTUR FOR 2008 Årsplanen viser hovedprioriteringer i forslaget til budsjett for Høyskolens årsplan tar utgangspunkt i departementets målstruktur og høyskolens strategiske plan. Prioriteringene er nedfelt i forslaget til budsjett for Departementets målstruktur for 2008 har endret begrepsbruk i forhold til Det vises til budsjettproposisjonen. Siden endringene kom så vidt sent ble de ikke innarbeidet i revidert strategiplan som ble vedtatt av høyskolestyret i møte 1. november. Målstrukturen er konkretisert i brev fra departementet datert og vil bli ytterligere konkretisert i tildelingsbrevet. Den nye målstrukturen har slik oppbygning: Sektormål fastsatt av departementet (Hovedmål i strategiplan) Virksomhetsmål fastsatt av departementet (Delmål i høyskolens strategiplan) (kvalitative og kvantitative) fastsatt av departementet (Strategier høyskolens strategiplan) Sektormålene tar utgangspunkt i Universitets- og høyskoleloven og dekker områdene utdanning, forskning og formidling i samfunnsoppdraget, samt krav til forvaltning av ressurser. Sektormål og virksomhetsmål som fastsettes av departementet med tilsvarende styringsparametere skal være utgangspunktet for institusjonenes arbeid med årsplanen jfr. ovennevnte brev om målstruktur. Utfordringene er å lage styringsparametere som kan etterprøves i form av konkrete resultater. Høyskolens virksomhetsplanlegging skal inkludere hele målstrukturen fastsatt av departementet og de skal operasjonaliseres i konkrete styringsparametere som kan benyttes av departementet i direkte styringsøyemed. Årsplanen skal i tillegg avspeile høyskolens egne prioriteringer og strategiske satsinger. Den enkelte institusjon skal derfor sette egne mål med tilhørende styringsparametere for å se resultatutviklingen i en større sammenheng. Risikostyring skal være en integrert del av årsplanen som innebærer at det skal legges til grunn risiko- og vesentlighetsbetraktninger ved fastsettelse av egne virksomhetsmål og styringsparametere Utdanning Sektormål 1 Høyskolene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap I høyskolens strategiplan er det satt opp tre hovedmål innenfor utdanningsområdet: Hovedmål A: Høyskolen skal utdanne reflekterte og endringsorienterte kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper. KS_TJI202.doc Side 10 av 29

11 Hovedmål B: Høyskolen skal videreutvikle sin profil som en fleksibel høyskole med nær kontakt mellom studenter og lærere, og skal være en institusjon hvor læring står i fokus Hovedmål C: Utdanningen skal ha et internasjonalt perspektiv Virksomhetsmål 1.1 Høyskolene skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov Høyskolen skal utdanne reflekterte og endringsorienterte studenter som tilfører samfunnet nye kunnskaper 1. Studenttallet skal stabiliseres på rundt 1400 heltidsekvivalenter 2. Det skal tas opp minst 260 studenter til bachelorstudier ved ØIS 3. Det skal tas opp minst 165 studenter til bachelorstudier ved HS 4. Det skal tas opp 210 studenter til årsstudium, kandidatutdanning og videreutdanning Profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Molde skal sikre studietilbudet på lavere grads nivå i samsvar med regionale behov. 1. Studieprogram og opptaksmåltall på 160 studenter skal gjennomføres 2. Minst 99 studiepoengsenheter skal avlegges første år av sykepleierutdanningen 3. Minst 23 studiepoengsenheter skal avlegges første år av vernepleierutdanningen 4. Antall kandidater med vitnemål skal økes med 5 % Høyskolen skal videreføre samarbeidet med helseforetaket og kommunehelsetjenesten om praksisopplæringen 1. Innen 1. september skal det være inngått samarbeidsavtaler med (eierne av) alle praksissteder som høgskolen benytter 2. Veiledningsmidlene som er avsatt på høgskolens budsjett skal benyttes målrettet for å stimulere til faglig samarbeid og utvikling av felles forsøksprosjekter med praksisfeltet om å utvikle kvaliteten i praksisstudiene 3. Det skal utarbeides retningslinjer for bruk av veiledningsmidlene 4. Arbeidet med å vurdere og evaluere praksisstudiene i forhold til organisering, samarbeid, kvalitet og ressursbruk skal fortsette. I sykepleierutdanningen skal vi evaluere forsøket med alternativ praksismodell i samarbeid med Helse Nordmøre og Romsdal HF 5. Videreutdanningen i praksisveiledning skal starte høsten 2008 med minst 30 studenter (praksisveiledere) Utdanningsprogrammene innen helse- og sosialfag skal ha høy kvalitet og vi skal ha fokus på å utnytte undervisnings- og veiledningsressursene effektivt. KS_TJI202.doc Side 11 av 29

12 1. HS skal øke antall ansatte med førstekompetanse med minst 4 i I sykepleierutdanningen skal ny fagplan i henhold til NOKUTs krav/godkjenning implementeres 3. Dagens system for studentevaluering skal vedlikeholdes og videreutvikles Høyskolen skal videreføre masterstudier innenfor sine hovedområder. 1. Fra høsten skal det settes i gang ett nytt mastergradsstudium i Football Management (eksternt finansiert) 2. Totalt skal det tas opp minst 60 studenter til mastergradsstudier ved ØIS 3. Det skal tilsvarende tas opp minst 25 studenter til masterstudiet ved HS Virksomhetsmål 1.2 Høyskolene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning Høyskolen skal ha studieprogrammer som har høy kvalitet 1. Høyskolens studieprogrammer skal ha ekstern evaluering minst hvert 5 år 2. Det skal gjennomføres sluttevaluering av 1/3 av alle fag hvert semester 3. Det gjennomføres studentevalueringer av alle undervisningstilbudene ved høyskolen 4. Høyskolen skal evaluere vurderingsformene 5. Tilsatte i undervisningsstillinger skal fortsatt ha tilbud om et pedagogisk utviklingsprogram 6. Ved utlysing av undervisningsstillinger skal det stilles krav om pedagogisk utdanning 7. Det skal innføres et system for plagiatkontroll Høgskolen i Molde skal sørge for at flere studenter gjennomfører studiene på normert tid 1. Implementering av kvalitetssystemet skal videreføres 2. Alle studenter skal ha tilbud om god faglig veiledning og særlig oppmerksomhet rettes mot studenter med svak studieprogresjon 3. Gjennomstrømningen i studiene skal økes 4. Arbeidet med pedagogisk forum skal videreføres 5. Arbeidsgivere skal motiveres til å sikre at deltidsstudenter får tilrettelagt en tilfredsstillende studiesituasjon 6. Ordningen med kvalitetsteam på samtlige studieprogram skal videreføres Høgskolen i Molde skal sikre fysisk og psykisk læringsmiljø, og legge til rette for at studenter med nedsatt funksjonsevne kan studere ved institusjonen 1. Høyskolen skal videreføre arbeidet med rådgivningstjeneste for studenter KS_TJI202.doc Side 12 av 29

13 2. Høyskolen skal bidra til etablering av helsetjeneste for studenter i samarbeid med SFRN 3. Undervisningen og bygningsforhold skal være tilrettelagt for studenter med nedsatt funksjonsevne etter prinsippet om universell utforming 4. Høyskolen skal ha et aktivt læringsmiljøutvalg Virksomhetsmål 1.3 Høyskolene skal ha et internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv Høgskolen i Molde skal samarbeide internasjonalt om utdanning 1. Antall utenlandske studenter som tar deler av utdanningen ved Høgskolen i Molde skal økes 2. Antall egne studenter som tar minst et tremåneders opphold ved en utenlandsk partnerinstitusjon som del av studiene, skal økes med 20 % 3. Alle studenter på minst toårige studier skal ha et tilbud om utenlandsopphold som del av studiet 4. Det skal tilbys engelskspråklig studieprogram på minst 60 studiepoeng Høgskolen i Molde skal bruke det internasjonale kunnskapstilfanget i utformingen av studietilbudene 1. Høyskolen skal videreutvikle forsknings- og utdanningssamarbeidet ved å etablere felles forskningsprosjekt med internasjonale fagmiljøer 2. Høyskolen skal utvikle fellesgrader med utenlandske utdanningsinstitusjoner 3. Høyskolen vil videreføre arbeidet med ECTS-sertifisering Risikovurdering Risiko 1: Høyskolen får ikke tilstrekkelig antall søkere Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Alvorlig Tiltak: Høyskolen utarbeider markeds- og rekrutteringsplan for å tiltrekke seg flere søkere. Det utvikles studier på attraktive områder innenfor fagprofilen. Risiko 2: Studiekvaliteten er for dårlig Sannsynlighet: Lav Konsekvens: Alvorlig Tiltak: Det rettes fokus på kvalitetssikring av studieopplegg, bl.a gjennom evalueringer. Sikre god rekruttering av fagkompetanse og gi muligheter for kompetanseutvikling. Sektormål 2 KS_TJI202.doc Side 13 av 29

14 Høyskolene skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid. Høyskolene har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder. Høyskoler som kan tildele doktorgrad har et særskilt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad I høyskolens strategiplan er det satt opp tre hovedmål innenfor forskningsområdet: Hovedmål A: Høyskolen skal ha en forskning som er anerkjent nasjonalt og internasjonalt og som har regional relevans Hovedmål B: Høyskolen skal videreutvikle arbeidsmiljøet slik at det inspirerer til økt forskningsinnsats Hovedmål C: Høyskolen skal bygge sterke fagmiljøer innen utvalgte fagområder Virksomhetsmål 2.1 De statlige høyskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene Høyskolens forskning skal være nasjonalt og internasjonalt anerkjent og ha regional relevans 1. Antall publiseringspoeng skal økes med 25 % 2. Høyskolen skal videreføre insentivordninger for vitenskaplig publisering 3. Høyskolen skal opprette og formalisere forskningsgrupper innenfor sentrale fagområder 4. Høyskolen skal styrke og utvikle en tydelig forskningsledelse Profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Molde skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid og kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene 1. Høyskolen skal ta initiativ til helsefaglig forskning med vekt på kliniske hjelperelasjoner 2. Høyskolen skal etablere flere forskningsprosjekter i samarbeid med helseforetaket 3. Antall tilsatte ved HS med førstekompetanse skal økes med minst 4 Virksomhetsmål 2.2 Høyskoler med forskerutdanning skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og i samfunnet for øvrig. Høyskoler som tildeles stipendiatstillinger skal sørge for god gjennomføring av forskerutdanningen Høyskolen skal videreføre doktorgradsprogrammet i logistikk 1. Minst 4 doktorgradsstudenter skal fullføre dr. grad i logistikk KS_TJI202.doc Side 14 av 29

15 2. Høyskolen skal ta opp 4 nye kandidater til doktorgradsutdanning i logistikk 3. Høyskolen skal i samarbeid med andre institusjoner etablere forskerskole i logistikk Høgskolen i Molde skal styrke faglig ledelse, og legge til rette for at forskning og utviklingsarbeid blir organisert i gode fagmiljøer 1. Høyskolen skal styrke den faglige ledelsen på avdelingene ved at det etableres gode støttefunksjoner 2. Enhetlig faglig ledelse på avdelingene skal videreutvikles 3. Høyskolen skal legge til rette for forskningen ved at det etableres veiledningssystemer i samarbeid med eksterne fagmiljø Høgskolen i Molde skal bruke det internasjonale kunnskapstilfanget i forskningen og utviklingsarbeidet 1. Høyskolen skal bygge ut internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid 2. Minst 2 tilsatte skal gjennomføre forskningsopphold i utlandet Høgskolen i Molde skal samarbeide internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid Styringsparameter 1. Samarbeidet med internasjonale forskningsmiljøer om konkret forskningssamarbeid skal utvikles og styrkes Risikovurdering Risiko 1: Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Middels Ressurssituasjonen og generelt høyt arbeidspress gjør at undervisning blir prioritert foran forskning Risiko 2: Forskningsaktiviteten kan bli for individualisert og fragmentert uten forankring i høyskolens strategi Sannsynlighet: Middels Konsekvenser: Middels Tiltak: Det etableres formelle forskningsgrupper Risiko 3: Problem med rekruttering av kvalifiserte forskere Sannsynlighet: Høy Konsekvens: Alvorlig Tiltak: Styrke egen forskerutdanning og drive aktiv rekruttering gjennom nettverk nasjonalt og internasjonalt KS_TJI202.doc Side 15 av 29

16 4.2. Formidling og samfunnskontakt Sektormål 3 Høyskolene skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. Høyskolen skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten I høyskolens strategiplan er det satt opp to hovedmål innenfor dette området: Hovedmål A: Høyskolen skal være et nasjonalt kompetansemiljø med regional relevans Hovedmål B: Høyskolen skal ha nær kontakt og samspill med regionens arbeids- og samfunnsliv Virksomhetsmål 3.1 Høyskolene skal gjennom formidling og deltakelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU-virksomheten Høgskolen i Molde skal formidle resultatene av forskning og utviklingsarbeid til allmennheten og ulike interessegrupper. 1. Høyskolen skal arrangere minst to forskningskonferanser 2. Forskningsdagene skal aktivt benyttes til å formidle forskningsresultater til allmennheten og til prioriterte befolknings- og interessegrupper 3. Høgskolen skal øke sin aktivitet innenfor forskningsformidling Virksomhetsmål 3.2 Høyskolene skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskapning Høgskolen i Molde skal samarbeide med regionalt arbeidsliv om å utvikle utdanningstilbud i samsvar med regionale kompetansebehov : 1. Høyskolen skal videreføre tilbud om erfaringsbaserte mastergrader 2. Høyskolen skal utvikle planer for igangsetting av desentralisert deltidsutdanning i vernepleie Høgskolen i Molde skal samarbeide med regionale virksomheter om innovasjon, FoU og utviklingsarbeid 1. Samarbeidet med Helse Nordmøre og Romsdal HF skal videreutvikles innenfor rammene av samarbeidsavtalen. 2. Andelen felles FoU - prosjekt i samarbeid med helseforetaket skal økes 3. Høyskolen skal videreføre samarbeidet i Norwegian Centre of Expertise Maritime KS_TJI202.doc Side 16 av 29

17 4. Høgskolen vil fortsatt delta i Norges Forskningsråd's VRI-program sammen med andre regionale aktører. 5. Høyskolen vil bidra til å utvikle gjensidig forpliktende samarbeid og møteplasser mellom høyskole og næringsliv Omfanget av eksternt finansiert virksomhet skal økes 1. Omfanget av eksternt finansiert virksomhet skal økes med minst 30 % 2. Høyskolen skal videreutvikle sitt arbeid med eksternt finansiert forskning og oppdragsforskning. Organisering av slik aktivitet skal vurderes nærmere Risikovurdering Risiko 1: Sterk satsing på akademisk forskning kan føre til redusert interesse for formidling og samfunnskontakt Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Middels Tiltak: Stimulere til forskningssamarbeid med arbeids- og næringsliv Risiko 2: Det blir vanskeligere å skaffe midler til eksternfinansiert forskning Sannsynlighet: Stor Konsekvens: Alvorlig Tiltak: Styrke innsats og kompetanse på å utvikle gode prosjektsøknader 4.3. Personal- og økonomiforvaltning Sektormål 4 Høyskolene skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnytting av ressursene Virksomhetsmål 4.1 Høyskolene skal føre an aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder Høgskolen skal sikre tilgang på fagpersonale med høy og relevant vitenskapelig kompetanse 1. Høgskolen skal være en attraktiv arbeidsplass for eksterne søkere til ledige stillinger 2. Det skal legges til rette for at flere egne ansatte kan oppnå førstekompetanse, både gjennom tilrettelegging for doktorgradsstudier og ved videre utvikling av høgskolens eget førstelektorprogram Administrativt tilsatte skal ha mulighet til kompetanseheving KS_TJI202.doc Side 17 av 29

18 Styringsparameter 1. Det skal settes av midler til kompetanseheving for administrativt tilsatte Virksomhetsmål 4.2 Høyskolene skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv Høyskolen skal ivareta helse, miljø og sikkerhet i utøvelse av virksomheten 1. HMS - manualen skal til enhver tid være oppdatert 2. Det skal jevnlig gjennomføres arbeidsmiljøundersøkelser og resultatene skal følges opp med relevante tiltak Høyskolen skal være en velfungerende IA bedrift 1. Sykefraværet skal være under 6,0 % 2. Arbeidssituasjonen skal tilrettelegges slik at ansatte med nedsatt funksjonsevne kan fortsette i arbeid 3. Sykemeldte skal følges opp aktivt i samsvar med IA avtalen Høgskolen i Molde skal gjennom egen personalpolitikk medvirke til en kjønnsmessig mer balansert sammensetning 1. Handlingsplan for likestilling skal implementeres i virksomheten 2. Det skal utvikles en aktiv kompetanse- og rekrutteringsplan særlig rettet mot kvinner og yngre vitenskapelig personale Virksomhetsmål 4.3 Høyskolene skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med fokus på god internkontroll og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonens strategiske prioriteringer Høgskolen i Molde skal ha en økonomiforvaltning som tar hensyn til de strategiske prioriteringene ved institusjonene og fremtidige økonomiske bindinger Styringsparameter 1. Det skal utarbeides regnskapsrapporter som legges frem for styret minst hvert tertial Høgskolen i Molde skal videreutvikle budsjett- og økonomisystemene og sørge for nødvendig opplæring av personalet KS_TJI202.doc Side 18 av 29

19 1. Rapporteringsdata (jf. tabellvedleggene i budsjettdokumentet) skal være korrekte og benyttes som styringsverktøy i budsjettprosessen 2. Høyskolen skal ha en økonomiforvaltning og regnskap i samsvar med reglement og bestemmelser om økonomistyring i staten 3. Høyskolen skal videreføre opplæringstiltak innenfor området Risikovurdering Risiko 1: Et stramt arbeidsmarked kan føre til at høyskolen taper i konkurransen om de gode søkerne Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Alvorlig Tiltak: Markedsføring av høyskolen og utvikling og pleie av gode fagmiljø Risiko 2: Høyskolen mister ansatte med høy kompetanse Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Alvorlig Tiltak: Det må satses på arbeidsmiljø og tilrettelegging av forholdene slik at høyskolen fortsatt får være en attraktiv arbeidsplass Risiko 3: Arbeidspress kan føre til økt sykefravær og mangel på kvalifisert personale Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Tiltak: Alvorlig Forebyggende arbeid med vekt på trivsel. Tiltak for å avdekke og løse problemer rundt stress/høyt arbeidspress. Oppfølging av sykmeldte gjennom fokus på lederansvar Risiko 4: Endringer i rammebetingelser og finansieringsmodell på kort varsel Sannsynlighet: Middels Konsekvens: Middels Tiltak: Det settes fokus på god planlegging og gode rutiner for økonomistyring og med vekt på endringskompetanse KS_TJI202.doc Side 19 av 29

20 5. DRIFTSBUDSJETT FOR HØGSKOLEN I MOLDE 2008 Driftsbudsjettet for 2008 har en ramme på 138,7 mill kr. I tillegg er det avsatt 3 mill kr i lønnsreguleringsmidler som vil bli innarbeidet i driftsbudsjettet. Til sammen representerer dette en økning i budsjettet fra 2007 ( ) til 2008 ( ) på 6,5 % Lønns- og personalkostnader Det er lagt inn i budsjettet midler til å kunne gjennomføre forslaget til studietilbud. Stillinger Faste stillinger Budsjettert beløp: Forventede lønnsjusteringer i 2008 er som tidligere en del av tildelingsrammen. Det er holdt av en pott på 3 mill kr som legges inn i løpet av året. Fordeling av stillinger budsjett 2008: Rektor/prorektor 1,4 stillinger Avdeling HS Faglige still. 41,0 stillinger Adm. still. 7,8 stillinger Avdeling ØIS Faglige still. 47,1 stillinger Adm. still. 6,5 stillinger Stipendiater 15,0 stillinger Post.doc. 2,0 stillinger (NFR) Bistillinger 1,8 stillinger Faglige støttestillinger (bibl./it) 13,0 stillinger Administrative stillinger 17,6 stillinger Lærlinger 0,6 stillinger Renhold 7,5 stillinger EUV/ekstern virksomhet 2,5 stillinger Totalt 163,8 stillinger Midlertidige stillinger Budsjettert beløp: Det budsjetteres med til midlertidige stillinger under Lønn/drift. I tillegg er det under Spesielle tiltak satt av midler til en forskningssjef i 50 % (300 ) og til førstelektorprogram (200 ). Stipendiater Budsjettert beløp: Det er beregnet lønn til 13 stipendiatstillinger, alle med helårsvirkning. I tillegg er det beregnet lønn til to nye stipendiatstillinger med halvårsvirkning, jfr. departementets tildeling. Fagområde er ikke bestemt ennå. Åremålstilsatte KS_TJI202.doc Side 20 av 29

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Medlem Morten Svindland

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Medlem Morten Svindland Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Molde Fjordstuer Dato: 13.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine Odden Solfrid

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport Avdeling for sykepleie for 2007 1 Årsrapport 1. Årsrapport for 2007 For: Avdeling for sykepleie 2. Sammendrag: Denne rapporten er bygd på avdelingens årsplan for 2007.

Detaljer

Rapport og planer (Blå bok) 2008-2009

Rapport og planer (Blå bok) 2008-2009 Rapport og planer (Blå bok) 2008-2009 Blå bok 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Resultatrapportering for 2008... 5 Sektormål 1 Utdanning... 5 Virksomhetsmål 1.1 Høy og relevant kompetanse...

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Hvilke statlige virkemidler finnes i forhold til rolle og arbeidsdeling

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014 Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat Saksgang Møtedato Høgskolestyret 16.12.2014 BUDSJETT 2015 Forslag til vedtak/innstilling: Høyskolestyret slutter seg til høyskoledirektørens

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef

Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 14.12.2011 Tid: 11:00 16.10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav.

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Risikovurdering av handlingsplan April 2009

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Risikovurdering av handlingsplan April 2009 RISIKOVURDERING AV HANDLINGSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 2009-2011 UNDER ARBEID! Hovedstrategi: UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Sikre sammenheng mellom studentopptak og antall ansatte for å videreutvikle

Detaljer

Strategisk plan Høgskolen i Akershus

Strategisk plan Høgskolen i Akershus Strategisk plan 2007-2011 Høgskolen i Akershus Godkjent av høgskolestyret 20.06.2007 1 1. Innledning. Strategisk plan 2007-2011 er en rullering av Strategisk grunnlagsdokument for perioden 2006 2010, godkjent

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1 Dato: 20. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: 2012/981 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang RAPPORTERING FOR FOR AVDELING FOR SAMFUNNSFAG GJENSTÅENDE RAPPORTERING Dette ble rapportert

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1 Dato: 20. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: 2012/981 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang RAPPORTERING FOR FOR AVDELING FOR SAMFUNNSFAG GJENSTÅENDE RAPPORTERING Dette ble rapportert

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

Strategi for INTERNASJONALISERING. ved. Avdeling for sykepleierutdanning, HiST

Strategi for INTERNASJONALISERING. ved. Avdeling for sykepleierutdanning, HiST Strategi for INTERNASJONALISERING ved Avdeling for sykepleierutdanning, HiST 2011-2015 I Stortingsmelding nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det at: Innen høyere utdanning vil internasjonalisering

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

LANGTIDSPLAN

LANGTIDSPLAN LANGTIDSPLAN 2015-2017 Samlet vurdering av fakultetets/senterets hovedutfordringer (Om ønskelig skriv kort om positive utviklingstrekk som innledning før hovedutfordringene) Fakultetets hovedutfordringer

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted tom : '112000', Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Langtidsbudsjett IKOS

Langtidsbudsjett IKOS Langtidsbudsjett IKOS 2005 2014 2005 2006 Langtidsbudsjett 2007 2009 20 IKOS 10 2011 2010-2014 0-2014 2012 2013 2014 Inntekter 45937,5 46775,6 50345,01 57957 59824,48 59458,29 59565,47 58906,97 60301,88

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Virksomhetsplan Pr

Virksomhetsplan Pr Virksomhetsplan 2010 Pr 08.02.10 1 Langsiktige mål og hovedvirkemidler Avdeling for økonomi og ledelse har følgende mål for året 2015: Mål for 2015 Vi har Innlandets ledende fag-, studie- og forskningsmiljø

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Finansieringsmodeller

Finansieringsmodeller Finansieringsmodeller 1. Kunnskapsdepartementet har siden 2003 brukt en delvis incentivbasert modell til å fordele budsjettmidlene til institusjonene i Universitets- og høyskolesektoren (UHR) a) sentrale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 13:30 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 40/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 22.10.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Samfunnsoppdrag Utdanning, forskning, formidling og regional utvikling

Samfunnsoppdrag Utdanning, forskning, formidling og regional utvikling Forslag til strategisk plan og handlingsplan for Høgskolen i Lillehammer 2008-2011 Styret drøftet strategisk plan i møtet 30. november og ønsker en kort strategisk plan og en mer utfyllende handlingsplan.

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter).

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter). HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.03.04 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 019/2004 SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR. 3. TERTIAL 2003 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG.

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Avdeling for ingeniørfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 17.01.2013 INNHOLD Innledning...3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...4

Detaljer

Å rsplan for Økonomisk institutt

Å rsplan for Økonomisk institutt Å rsplan for Økonomisk institutt 2017-2019 Vedtatt i instituttstyret 31.01.17 Planen tar utgangspunkt i Økonomisk institutts strategi, og viser tiltak som instituttet vil gjennomføre for å nå målene i

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2010-2017 Høgskolestyrets vedtak 26.oktober 2009 www.hiof.no FORORD Høgskolen i Østfold legger med dette fram forslag til Strategisk plan for perioden 2010-2017. Planen formulerer høgskolens

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer