ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING

2 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2

3 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT AS VIRKSOMHETENS ART HISTORIKK OG EIERSKAP Narvik Kommunale Elektrisitetsverk ble etablert 21. desember Virksomheten i den første tiden var å dekke Narviks befolknings behov for elektrisk kraft ved egen utbygging av produksjon og distribusjonsnett. Fra 1913 til og med 1994 var virksomheten organisert som kommunal forretningsvirksomhet, underveis med bl.a. egen elektrobutikk og egen installasjonsvirksomhet. Fra 1995 ble virksomheten videreført gjennom opprettelsen av Narvik Energi AS som ble utskilt som et selvstendig aksjeselskap. Fra 2001 ble nett og televirksometen utskilt som eget selskap Narvik Energinett AS. Selskapets virksomhet er 100 år i Selskapets formål er drift og forvaltning av energi og telenett, samt hva hermed står i forbindelse. Narvik Energinett AS eies i dag av Nordkraft AS (51 %) og Hålogaland Kraft AS (49 %). Hovedkontoret ligger i Narvik kommune. ÅRET INDUSTRIELL VIRKSOMHET Narvik Energinett AS hadde i sitt konsesjonsområde (Narvik kommune) ved årsskiftet målepunkter mot sluttbrukerkunder, og driver både regional og distribusjonsnett. Totalt eier og drifter selskapet km høyspent og lavspent linjer, jord og sjøkabler med installert trafoytelse på kva fordelt på 449 nettransformatorer pr Energien fordeles gjennom seks sekundærstasjoner med en samlet ytelse på 107 MVA. Totalt energiforbruk i 2011 var 385GWh (425), med et maksuttak på 78,2 MW (83,6), målt for hele Narvik Energinett AS forsyningsområde. Dette gir en reduksjon i energiforbruket på 40 GWh ( 9,5 %) i forhold til Nedgangen skyldes i all hovedsak nedleggelse av industri. Narvik Energinett AS eier gatelysnettet i Narvik og leverer gatelys til Narvik kommune, Statens Vegvesen og noen private. Det er inngått rammeavtale med Narvik kommune for investering, drift og vedlikehold i gatelysnettet. Selskapet har i løpet av året igangsatt flere prøveprosjekter med montering av LED armaturer. Aktivitetsnivået er tilpasset økonomien slik at virksomheten gir tilfredsstillende avkastning. Gatelysnettet består av totalt ca punkter. Selskapet driver også et fibernett i Narvik sentrum. 3

4 Det er for tiden ingen pågående forsknings eller utviklingsaktiviteter. FOKUSOMRÅDER I 2011 Narvik Energinett har de senere årene arbeidet med tiltak som kan forbedre totaleffektiviteten i forhold til NVE's inntektsrammemodell. Disse fokusområdene har fortsatt høy prioritet. Det har vist seg å være vanskelig å oppnå høyere effektivitet med de tiltak som har vært gjennomført så langt. Det er signaler fra NVE som forteller at de ser at selskap med relativt stor andel kabelnett kommer dårlig for dårlig ut av inntektsrammemodellen. NVE analyserte parameterne i 2011 og vi forventer at de vil konkludere i løpet av 2012 og at det vil gi seg utslag i endringer i denne modellen Organisatorisk er det bygd opp egen Økonomi, HMS, HR og IT kompetanse og vi håndterer selv de tjenestene som tidligere ble kjøpt av Nordkraft Produksjon. Det arbeides fortsatt systematisk med nett tap og KILE kostnader (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi). KILE kostnadene i 2011 ble 1,5 millioner. Det er også i år gjort investeringer for å redusere disse kostnadene. Våre KILE kostnader er nå noe under bransjegjennomsnittet beregnet i øre/ kwh levert energi. Nett tapet er redusert fra 31,5 GWh til 26,1 GWh. Dette tilsvarer en prosentvis reduksjon fra 7,41 % til 6,50 % og er dermed historisk lavt. Aktiviteten i selskapet bærer preg av at det er betydelig vekst innenfor industri og handel i Narvik kommune. Denne veksten krever utbygging av nett og økt kapasitet. Flere områder nærmer seg maks kapasitet og har utløst innvesteringer på regionalnettnivå. Disse investeringene har vært planlagt i 2011 og medfører betydelige investeringer i Det er gjennomført utskifting av underkjente målere i 2010 og begynnelsen av Dette prosjektet ble kjørt som en forberedelse til innføring av AMS. (Automatiske målesystem) Forskrift for innføring av AMS forelå 1.juli 2011 og den utløser betydelige investeringer frem mot I 2010 fikk Skarelva småkraft i Skjomen konsesjon for et aggregat på 5490 kva. Linjen fra Skarelva ble planlagt i 2011 og forventet ferdigstillelse av denne linjen er i løpet av juli FORTSATT DRIFT I samsvar med Regnskapsloven 3 3a, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2012 og selskapets langsiktige prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Narvik Energinett AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 4

5 FINANSIELL RISIKO REGULERINGSRISSIKO Virksomheten er regulert av myndighetene som beregner inntektene (inntektsrammen) på bakgrunn av historisk kost og effektivitet/kostnadsnorm. Markedsrisikoen for selskapet er hovedsakelig i fremtidige endringer av reguleringsmodellen fra NVE s side. KREDITTRISIKO Selskapets kunder er sluttbrukerkunder for distribusjon av strøm. Kredittrisikoen vurderes som lav. LIKVIDITETSRISIKO Selskapet vurderer likviditeten som akseptabel. Det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen i særlig grad. Forfalltidspunktet for kundefordringer opprettholdes. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Selskapets driftsinntekter var på 106,8 mnok i 2011 (119,5) og årsoverskuddet 7,2 mnok (14,5). Ved utgangen av året var totalkapitalen på 265,2 mnok (284,1). Egenkapitalen var 135,6 mnok (132,1) og egenkapitalandelen pr var på 51,1 %, mot 47,2 % pr Årets investeringer i varige driftsmidler var 11,1 mnok (19,6). Det ble ikke foretatt låneopptak i Det betales ikke avdrag på langsiktig gjeld. EBITDA for 2011 var 27,1 mnok (36,6), og selskapets arbeidskapital pr var positiv med 13,0 mnok (5,5). Selskapet inngår i konsernkontosystemet til Nordkraft, og har tilgang til konsernets trekkrettigheter. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Narvik Energinett AS hadde ved årsskiftet 42 ansatte fordelt på 42 årsverk, herav to lærlinger. Ved begynnelsen av året var det 37 ansatte fordelt på 37 årsverk, herav to lærlinger. I 2011 har det vært omorganisering av HMS/HR, økonomi, IT og sentralbordfunksjon i konsernet. Fra 1. juni 2011 var alle funksjoner etablert i selskapet. Antall årsverk har derfor steget med 7,7 %. Endringen i årsverk består av tilsetting av to medarbeidere på økonomi, en på IT samt en på HMS/HR. En på seksjon entrepenør har gått av med pensjon. 5

6 SYKEFRAVÆR Totalt sykefravær var i 2011 på 4,6 % herav 1,6 % langtidssykemeldte. Dette er en reduksjon fra 2010 da sykefraværet var 5,6 %. Det er likevel en liten økning i langtidsfraværet med 0,2 % fra HMS Det oppsto ingen arbeidsulykker i Narvik Energinett AS i 2011 og det er ingen registrerte tilfeller av yrkessykdom i selskapet. I avvikssystemet har 19 meldinger vært behandlet i Selskapet har bedriftshelsetjeneste for alle ansatte. Narvik Energinett AS oppretter eget arbeidsmiljøutvalg (AMU). HMS som strategi er fremhevet, og 0 visjon er en av flere satsinger i strategien for å bli en helsefremmende arbeidsplass. I forbindelse med omorganiseringen av HMS funksjonen i konsernet har det vært en glidende overgang med overføring av HMS arbeidet fra å være organisert og planlagt overordnet for Nordkraft Produksjon AS og Narvik Energinett AS felles, til bli håndtert i sin helhet av Narvik Energinett AS. HMS aktiviteter i Narvik Energinett AS 2011: Førstehjelpsøvelse med tema trafikkulykke Tilpasning og utvikling av internkontrollsystem Tilpasning og utvikling av beredskapsplan samt etablering av beredskapsgruppe Hjertestarterøvelse Beredskapsøvelse med tema informasjon Narvik Energinett AS har i 2011 etablert egen vernetjeneste med 2 verneområder med verneombud hvorav den ene er hovedverneombud og den andre er dennes vara. INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Selskapet har et helhetlig og godt forankret personalarbeid og fokuserer på og prioriterer arbeidet med HMS samt å fremme et godt og sikkert arbeidsmiljø. Det er god dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når arbeidstakere får helseplager, forebyggende aktiviteterog arbeidet med livsfaseorientert arbeidsliv prioriteres. 6

7 LIKESTILLING Gjennomsnittsalderen blant de ansatte er ca. 44,8 år og sammensetningen mellom kjønnene og var ved årsskiftet 10 kvinner og 32 menn. Nyrekruttering gjør at andelen kvinner i bedriften er økende og at gjennomsnittsalderen har blitt noe lavere. Sammensetningen av kjønnene er likevel preget av tidligere utdanningsmønstre. Ser man på lønnsutviklingen vil denne avspeile en relativ likelønn ved bedriften. Kvinner og menn på samme stillingsnivå vil ha tilnærmelsesvis lik lønn. Det har det siste året vært tilsatt medarbeidere i 7 stillinger i bedriften inkludert en lerling. Stillingene ble besatt av 3 kvinner og 4 menn. Søkermassen til tekniske stillinger består i stor grad av og menn. Narvik Energinett AS har en definert likestillingspolicy. Innenfor vår forretningsdrift er det like forhold for kvinner og menn ved arbeidsplassen. Våre lokaler og installasjoner er bygget med tanke på at begge kjønn skal kunne arbeide og trives her. Ved utgangen av året bestod styret av åtte mannlige medlemmer. Selskapets ledergruppe bestod av en kvinne og fire menn. YTRE MILJØ I vår virksomhet legges det vekt på å ferdes skånsomt i naturen, samt å benytte miljøvennlige stoffer og håndtere spesialavfall korrekt. Stolpeimpregnering, SF6 gass og trafoolje er produkter som kan påvirke miljøet. Det er innført gode rutiner for håndtering av slike produkter og forurensningsfaren anses å være svært liten. Selskapet bruker i svært liten grad produkter som er direkte miljøfarlige mot omgivelsene. Selskapet har ikke hatt uhell med miljømessige konsekvenser, og har ikke vært involvert i kontroversielle saker knyttet til det ytre miljø i ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende resultatdisponering i Narvik Energinett AS: Overført til annen egenkapital kr Sum årsresultat kr FREMTIDIG UTVIKLING Styret arbeider kontinuerlig for å skape en fremtidsrettet bedrift. Det samlede nettet til Narvik Energinett AS vil kreve betydelige re og nyinvesteringer de neste 10 årene. Nettvirksomhetens inntekter er regulert gjennom NVE og disse investeringene 7

8 må finansieres gjennom økninger i inntektsrammen og lånefinansiering. Den største delen av dagens omsetning kommer fra monopolvirksomhet, og eventuell fremtidig vekst utenfor dagens nettområde må skje ved oppkjøp eller fusjoner. Drift av gatelysnettet vil gi tilnærmet uforandret inntjening. Telefibervirksomheten kan på sikt gi vekst under forutsetningen av at man finner lønnsomme utbyggingsog finansieringsmodeller. Varslet inntektsramme for 2012 vil medføre lavere omsetning i Hovedfokus i 2012 blir å gjennomføre vedlikehold, planlagte re og nyinvesteringer. 8

9 HOVEDTALL ØKONOMISKE NØKKELTALL FOR NARVIK ENERGINETT AS: Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat før skatt Resultat etter skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Forpliktelser / langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Likviditetsgrad 1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3 Totalavkastning 4,2 % 5,7 % 7,8 % 8,6 % 4,8 % Egenkapitalandel 48,4 % 47,2 % 48,8 % 46,5 % 51,1 % Arbeidskapital SENTRALE RAMMEBETINGELSER Justert tillatt nettinntekt (inntektsramme) Tapspris i inntektsrammen (kr/mwh) 256,75 412,03 330,87 507,21 396,03 NVE-rente for normalavkastning 7,83 % 7,44 % 6,19 % 5,62 % 5,31 % ANDRE FORHOLD Investeringer Antall ansatte pr Tariffutvikling husholdning v/ kwh 20,0 20,9 21,6 22,6 16,9 Avsatt til utbytte EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. Egenkapitalandel : Egenkapital x 100 Totalkapital Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Totalavkastning: (Driftsresultat Finansinntekter) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital Arbeidskapital : Omløpsmidler Kortsiktig gjeld

10 KUNDEINFORMASJON OM NETTVIRKSOMHETEN I NARVIK KOMMUNE: Spesifikasjon Målere Forbruk 11 i GWh Målere Forbruk 10 i GWh Husholdninger , ,3 LKAB 1 38,9 1 41,9 Store næringskunder , ,7 Små næringskunder , ,9 Kjelkraft 32 13, ,7 Tap i eget nett 26,1 31,5 Sum , ,0 FORBRUKSUTVIKLING FOR ELEKTRISK KRAFT I NARVIK KOMMUNE: 10

11 11

12 12

13 13

14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NARVIK ENERGINETT AS 14

15 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 Regnskapsprinsipper 16 NOTE 2 Monopolvirksomheten 19 NOTE 3 Lønns- og personalkostnader 20 NOTE 4 Pensjonskostnader 21 NOTE 5 Spesifikasjon av finansposter 22 NOTE 6 Skatt 22 NOTE 7 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 23 NOTE 8 Investeringer og salg av varige driftsmidler siste 5 år 23 NOTE 9 Nettoversikt 24 NOTE 10 Aksjer 24 NOTE 11 Fordringer, tap på krav 24 NOTE 12 Andre kortsiktige fordringer 25 NOTE 13 Betalingsmidler 25 NOTE 14 Aksjekapital, aksjonærinformasjon 25 NOTE 15 Egenkapital 25 NOTE 16 Eksterne lån 26 NOTE 17 Annen kortsiktig gjeld 26 NOTE 18 Skattetrekk og andre trekk 26 NOTE 19 Konserntransaksjoner/-mellomværende 27 15

16 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Narvik Energinett AS inngår i konsernet Nordkraft. Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nordkraft AS og datterselskapene Nordkraft Produksjon AS (100 %), Enerconsult AS (100 %), Naturgass Nord AS (100 %), Fjellkraft AS (100 %) med datterselskaper og Narvik Energinett AS (51 %). Alle konsernselskapene har hovedkontor og forretningsadresse i Narvik, med unntak av Fjellkraft AS som har hovedkontor i Oslo. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. BRUK AV ESTIMATER Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk, forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. SALGSINNTEKTER Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. LEASING Selskapet har operasjonelle leasingavtaler vedrørende biler. Det foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved utgangen av leieperioden. Forskuddsleie aktiveres og kostnadsføres over leieperioden. Det vises for øvrig til note 7. SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. 16

17 KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. FORSKNING OG UTVIKLING Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over antatt levetid. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom det har en levetid på over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Anleggsbidrag reduserer driftsmiddelets anskaffelseskost. Det er benyttet avskrivningssatser ifølge anbefalinger fra Energi Norge, samt selskapets egne beregninger i forhold til resterende levetid. Aktiverte egne arbeider er vurdert til full tilvirkningskost. Balanseførte lånerenter beregnes på bakgrunn av gjennomsnittlig rentesats for eksterne lån. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke eventuelle tap. MER-/ MINDREINNTEKT I FORBINDELSE MED OVERFØRINGSTARIFFER Mer /mindreinntekt genereres av differansen mellom fakturert nettleie og justert inntektsramme gitt av NVE til selskapets nettvirksomhet. Justering av inntektsrammen kan skyldes prisendringer i nettap, kostnader i overliggende nett og forbruksendringer. 17

18 Etter retningslinjer fra NVE skal mer /mindreinntekt tas hensyn til i tariffberegningen to år etter at inntekten oppstår. Saldo skal oppføres som gjeld eller krav på nettkundene. Mer /mindreinntekt skal innarbeides i regnskapet og vises over resultatregnskapet. Renter av gjennomsnittlig mer /mindreinntekt i regnskapsåret skal beregnes og bokføres. Saldo renter av mer /mindreinntekt skal vises som gjeld/fordring i balansen. KILE kostnader skal fra og med 2007 gå til fradrag på inntektsrammen. Utbetalinger vedrørende individuelle KILE avtaler samt lange avbrudd, føres som driftskostnad under monopolvirksomheten. Andres erstatningsansvar for påførte KILE kostnader inntektsføres under øvrig virksomhet. KORTSIKTIGE PLASSERINGER Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. PENSJONER Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra Folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i henhold til den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Det vises forøvrig til note

19 NOTE 2 MONOPOLVIRKSOMHETEN 19

20 NOTE 3 LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER Tall i NOK LØNNSKOSTNADER Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Andre ytelser/styrehonorar mv Sum Antall ansatte pr Herav lærlinger 2 2 Antall årsverk pr YTELSER TIL ADM. DIREKTØR Lønn Annen godtgjørelse *) Sum STYREHONORAR GODTGJØRELSE TIL REVISOR Revisjonshonorar Konsulenthonorar / bistand Sum *) Annen godtgjørelse til administrerende direktør består av fordel ved fri bil, fri telefon/bredbånd og forsikringsordninger. Administrerende direktør har ingen pensjonsavtale utover den kollektive pensjonsordningen. Andre honorarer til revisor gjelder i hovedsak bistand i forbindelse med ligningspapirer, NVE-rapportering og andre revisorbekreftelser. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å få utbetalt lønn uten tilleggsytelser i ett år som tillegg til lønn i oppsigelsestiden som gjensidig er 6 mnd. Vederlagets verdi pr var 0,904 mnok. Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Selskapet har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektorates forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år og renteberegning i henhold til normalrente for lån i arbeidsforhold. Personallån utgjorde til sammen kr ved årsskiftet. 20

21 NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER Selskapets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet og sikret i kollektivforsikring i DNB Livsforsikring ASA. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon, og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Ordningen tilfredsstiller kravene til Lov om offentlig tjenestepensjon (OTP). Tall i NOK Økonomiske og aktuarmessige forutsentninger Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 % Forventet avkastning 4,10 % 5,40 % Årlig forventet lønnsvekst 3,25 % 3,75 % Regulering av Folketrygdens grunnbeløp 3,25 % 3,75 % Regulering av løpende pensjon 2,50 % 3,00 % Arbeidsgiveravgift - sats 5,10 % 5,10 % Forventet årlig avgang før pensjonsalder: Før 40 år 2,0 % 2,0 % Etter 40 år 0,0 % 0,0 % Demografiske faktorer: Standard Norsk Tabellverk K2005 K2005 Tall i NOK SIKRET PENSJONSORDNING De aktuarmessige beregningene er estimert pr Netto pensjonskostnader Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Resultatført aktuarielt tap Resultatført planendringseffekt Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad, inklusive arb.g.avgift Netto pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendring Pensjonsmidler til markedsverdi Netto pensjonsmidler, sikret ordning Arbeidsgiveravgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler Pensjonsmidlene er verdsatt til virkelig verdi, og kan kun benyttes til dekning av forsikrede pensjonsrettigheter. Tall i NOK ENDRING AV PENSJONSMIDLENE Under/(over)finansiert pensjonsmidler IB Total pensjonskostnad Totalt tilskudd fra foretaket, inkl.arb.g.avgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler UB

22 NOTE 5 SPESIFIKASJON AV FINANSPOSTER Tall i NOK FINANSINNTEKTER Renteinntekter Annen finansinntekt Sum finansinntekter FINANSKOSTNADER Rentekostnader Rentekostnader rentebærende gjeld Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansposter NOTE 6 SKATT Tall i NOK ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad BEREGNING AV ÅRETS SKATTEGRUNNLAG Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE FORSKJELLER Driftsmidler Fordringer og lignende Netto pensjonsmidler Regnskapsmessig uopptjent inntekt Sum % utsatt skatt (+) / skattefordel (-)

23 NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER NOTE 8 INVESTERINGER OG SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER SISTE 5 ÅR Tall i NOK Sum Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Regionalnett Distribusjonsnett Gate-/veibelysning Øvrige nettanlegg Maskiner, inv., utstyr Tomter Sum

24 NOTE 9 NETTOVERSIKT Enhet Sekundærstasjoner stk. 6 6 Hovedtrafoer stk Ytelse hovedtrafoer MVA Nettstasjoner stk Nettransformatorer stk Installert trafoytelse kva Luftlinjer HS regionalnett (132 kv) km 28,3 28,3 Luftlinjer HS regionalnett (33 kv) km 6,3 6,3 Jordkabel HS regionalnett (33 kv) km 15,8 15,8 Luftlinjer HS distribusjonsnett (5/11/22 kv) km 182,9 188,9 Jordkabel HS distribusjonsnett (11/22 kv) km 135,4 134,1 Sjøkabler HS Regionalnett (33 kv) km 8,5 8,5 Sjøkabler HS Distribusjonsnett (11/22 kv) km 4,2 4,2 Luftlinjer LS Distribusjonsnett (230/400/1000 V) km 239,5 239,4 Jordkabel LS Distribusjonsnett (230/400/1000 V) km 444,2 439,4 Luftlinjer og jordkabel LS gatelysnett (stipulert) km NOTE 10 AKSJER Tall i NOK Aksjekapital Antall Pålydende til sammen Eierandel Bokført pr Rasjonell Elektrisk Energi AS ,6 % Sum NOTE 11 FORDRINGER, TAP PÅ KRAV 24

25 NOTE 12 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE 13 BETALINGSMIDLER Av bankinnskudd på kr er kr bundne skattetrekksmidler, mens kr er innbetalt depositum fra kunder som garanti for nettleie. Selskapet inngår i konsernkontosystemet til Nordkraft konsern, og har således trekkmuligheter innenfor konsernets samlede bankinnskudd. NOTE 14 AKSJEKAPITAL, AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapital i selskapet består bare av en aksjeklasse. Antall Pålydende Bokført Aksjekapital pr Antall Eierandel EIERSTRUKTUR Nordkraft AS % Hålogaland Kraft AS % NOTE 15 EGENKAPITAL Tall i NOK Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum egenkapital SPESIFIKASJON AV EGENKAPITALEN Egenkapital pr Overført til annen egenkapital Korr mer-/min innt Egenkapital pr Det er ikke avsatt utbytte i

26 NOTE 16 EKSTERNE LÅN Tall i NOK Saldo Årets avdrag Saldo Årets renter Avdrag 2011 Forfall senere enn 5 år DnB NOR Sum Tall i NOK PANTSTILLELSER Andel av selskapets gjeld som er sikret ved pant Bokført verdi av eiendeler bak pantstillelsen Kundefordringer Varige driftsmidler Sum bokført verdi Som sikkerhet for lån i DnB er det avgitt negativ pantsettelseserklæring. Lånet er avdragsfritt og løper frem til NOTE 17 ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE 18 SKATTETREKK OG ANDRE TREKK 26

27 NOTE 19 KONSERNTRANSAKSJONER/-MELLOMVÆRENDE Tall i NOK Salg av tjenester til konsernselskaper Innmating Leie av lokaler, inventar og lignende Kjøp av andre tjenester fra konsernselskaper Kraftkjøp til nettap/ventetariff fra Nordkraft Produksjon AS Netto kostnader til konsernselskaper Kundefordring konsern Leverandørgjeld konsern Narvik Energinett AS inngår i konsernet Nordkraft. Konsernet består av Nordkraft AS (mor), Nordkraft Produksjon AS, Nordkraft Vind as, Enerconsult AS, Naturgass Nord AS, Fjellkraft AS og Narvik Energinett AS (døtre). Kjøp og salg av tjenester mellom konsernselskaper gjelder i hovedsak avtaler med Nordkraft Produksjon AS vedrørende administrative og økonomiske tjenester. Disse avtalene opphørte med virkning fra Selskapet leier lokaler fra Nordkraft AS. Selskapet har kjøpt kraft til nettap fra Nordkraft Produksjon AS til spotpris, time for time frem til Kraftkjøp til "nettap" inkluderer også oppdekning til ventetariff-omsetning. Tall i NOK KRAFTKJØP FRA KONSERNSELSKAP Kraftkjøp til nettap Kraftkjøp til ventetariff Sum Total kraftkjøp til nettap

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

DETTE ER HAUGALAND KRAFT INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING 2013 9 AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET 2013 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer