Hydrogenstasjon i Bergen - Forprosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hydrogenstasjon i Bergen - Forprosjekt"

Transkript

1 BERGEN Dok.nr: RP_32472_PR_01 - Rev. : A Hydrogenstasjon i Bergen - Forprosjekt Kunde: Utarbeidet av: Transnova Svendsen, Tjalve M.

2 Side: 2 av 28 Prosjekt: Tittel: Utarbeidet av: Svendsen, Tjalve M. Sign: Dato: Kontrollert av: Vik, Arild Sign: Dato: Prosjektledelse: Svendsen, Tjalve M. Sign: Dato: The information contained herein is proprietary to PROTOTECH AS, and is to be used by the recipient solely for the purpose of which it was supplied. It shall not be disclosed in whole or in part, by any other party without the written permission of PROTOTECH AS.

3 Revisjonsstatus Side: 3 av 28 Revisjonsstatus Oversikten viser hvilke kapitler dokumentet består av, hvilke endringer som er gjort siden forrige revisjon, gjeldende revisjon og tilhørende utgivelsesdato. Kap. nr./side. nr. Endring Revisjon Dato Total Første formelle utgave A

4 Innhold Side: 4 av 28 Innhold Ansvarsavgrensning : Innledning : Referanser : Forprosjektets innhold og mål : Aktiviteter og metoder : Analyser og resultater Markedsføring og samarbeidspartnere Plassering av stasjonen Ulike løsninger og teknologi Teknologi for hydrogenstasjon Aktuelle biler Drift i tidligfase : Vurderinger for valg av teknologi og videre fremdrift i prosjektet Hydrogenstasjon Strategi for videre utvikling av hydrogenstasjoner på Vestlandet Budsjett og gjennomføringsplan for hovedprosjekt Budsjett Gjennomføringsplan CO2 reduksjon og miljøgevinst Befaringstur Oslo/Akershus : Markedsføring og publisitet : Utfordringer ved gjennomføring : Oppsummering og anbefalinger : Figur- og tabelliste Appendix A: Hydrogen Refueling Station in Bergen... 27

5 Ansvarsavgrensning Side: 5 av 28 Ansvarsavgrensning Prototech er ikke i noen henseende ansvarlig for den aktuelle bruk av dokumenter, programvare eller andre verktøy eller prosjektresultater og påtar seg derved intet ansvar eller garanti for den helhetlige funksjonalitet ved bruk av informasjonen om dette ikke er spesifikt angitt i tilbudsdokumentet og den etterfølgende kontrakt.

6 Innledning Side: 6 av 28 1: Innledning Hydrogendrevne elbiler er forventet å spille en sentral rolle som del av et framtidig transportsystem uten utslipp av klimagasser. Enkelte biler, som Huydais ix35 FCEV, er tilgjengelige allerede i dag, mens flere av produsentene (f.eks.toyota, Mercedes, Honda) har varslet lansering av en rekke brenselcellebiler i løpet av Kostnadene med bilene har etter hvert blitt redusert betydelig (Toyota satser stort på brenselcellebiler) og teknologien er nå moden. En modernisering av transportsektoren fra fossilt drevne biler til nullutslipps/lavutslippsbiler er sannsynligvis det mest effektive tiltaket som kan gjøres for å redusere Norges utslipp av klimagasser. Transportsektoren står i dag for omtrent en tredjedel av utslipp av klimagasser i Norge, og en reduksjon her vil være både billigere og enklere enn reduksjon i offshore industri eller landbasert kraftkrevende industri de to andre hovedkildene til klimagassutslipp i Norge. For å kunne erstatte bensin- og dieselbiler, vil en være avhengig av en god variasjon av lavutslipps/nullutslippsbiler (elbiler, hydrogenbiler og hybrider) der de ulike teknologier kan dekke ulike folks behov. Den betydelige økningen i antall elbiler på Norske veier de siste årene, viser at det er mulig å få til en endring på relativt kort tid, med de rette rammebetingelser. En omlegging av transportsektoren krever utvikling av infrastruktur. For å muliggjøre en utvikling i bruk av hydrogenbiler er en avhengig av at bygging av hydrogenstasjoner må skje parallelt med lansering av hydrogenbiler. Dette medfører at planlegging og starten på utviklingen må skje i forkant av når bilene skal lanseres, for at leverandørene skal ha interesse av å selge biler i regionen. Samtidig må en forsikre seg at et visst antall biler vil komme til å bruke stasjonen når den først blir bygget. Tema for denne forstudien har vært å planlegge for et hovedprosjekt for bygging av den første hydrogenstasjonen i Bergen. Om arbeidet med infrastruktur for hydrogenbiler opprettholdes, vil dette være starten på utviklingen av en robust infrastruktur for hydrogenbiler på Vestlandet, og etter hvert også et interregionalt/nasjonalt system av stasjoner for et stort antall hydrogenbiler i Norge.

7 Referanser Side: 7 av 28 2: Referanser Følgende dokumenter er referert: [R1] vegvesen.no Gjennomsnittlige CO2-utslipp [R2] ssb.no Kjørelengder 2012 [R3] VG «Neste generasjons super-elbiler», på trykk 25. mars 2014

8 Forprosjektets innhold og mål Side: 8 av 28 3: Forprosjektets innhold og mål Forprosjektet har hatt som formål å definere/planlegge et hovedprosjekt for etablering av den første hydrogenstasjonen på Vestlandet, samt se framover og skissere en strategi for utvikling av infrastruktur for hydrogenbiler på Vestlandet i samspill med resten av landet. Temaer har vært å involvere/etablere aktuelle samarbeidspartnere for hovedprosjekt, utføre befaringsturer til Østlandet og utlandet, utarbeide budsjett og gjennomføringsplan for hovedprosjekt, utarbeide strategi for drift i tidligfase, drive markedsføring og innsalg, utarbeide søknad til hovedprosjekt, samt presentere resultat i egnet forum. Målet med forprosjektet har vært å forberede og klargjøre hovedprosjektet i henhold til søknadsfrist 2014.

9 Aktiviteter og metoder Side: 9 av 28 4: Aktiviteter og metoder Følgende aktiviteter ble definert i søknaden til prosjektet: Nr Aktivitet /delmål Beskrivelse 1 Informasjonsmøte/seminar angående infrastruktur for hydrogen på Vestlandet For å skape oppmerksomhet om de teknologiske mulighetene som er knyttet til hydrogen som grønn energibærer planlegges det å gjennomføre et åpent informasjonsmøte. Her vil det bli gitt grunnleggende informasjon om infrastruktur for hydrogen og status p.t. Man vil i et slikt møte også se på mer visjonære tanker rundt bruken av hydrogen hvor en hydrogenstasjon i Bergen blir plassert inn i et større, langsiktig perspektiv. Målet med samlingen er generell opplysning om mulighetene for ulike aktører i regionen. Man håper også å tiltrekke seg aktører som kan være interessert i å bidra i et hovedprosjekt knyttet til etablering av en infrastruktur i Bergen. 2 Befaringstur til Østlandet for å se på eksisterende hydrogenstasjoner. Det planlegge å gjennomføre en delegasjonstur til Østlandet hvor man besøker noen av fyllestasjonene og får høre litt om positive og negative erfaringer fra den tiden stasjonene har vært i drift. Det er allerede god dialog med HYOP som drifter stasjonene for personbiler og RUTE som drifter stasjon for busser. CMR Prototech er også med i HYNOR Lillestrøm prosjektet. 3 Utarbeide budsjett for hovedprosjekt. Det blir viktig å få opp et budsjett for hovedprosjektet slik at man raskt identifiserer finansieringsbehovet. Det innebærer at det må besluttes hvor mange fyllestasjoner/punkter man ønsker å etablere samt hvor mange biler man satser på i en oppstartsfase. Det er antatt at budsjett vil ligge i størrelsesorden millioner. 4 Utarbeide gjennomføringsplan for hovedprosjekt. Det vil bli utarbeidet en tidsplan for gjennomføring av prosjektet. Ettersom det legges vekt på innkjøp av tilgjengelig komponenter vil selve byggingen og

10 Aktiviteter og metoder Side: 10 av 28 igangkjøring ta kort tid. Det som vil ta lengst tid er planlegging i forkant. 5 Utarbeide strategi for drift i oppstartsfase En av de store utfordringene ved stasjonene på Østlandet er manglende inntekter grunnet et lavt antall biler. Det må derfor gjøres vurderinger rundt drift i perioden fram til man får tilstrekkelig med hydrogenkjøretøy på veiene. Ettersom man er ekstra sårbar for nedetid ved et lavt antall fyllepunkter er det også viktig å lage et robust system som gjør at man hurtig kan få stasjonen(e) tilbake i drift ved feil. 6 Befaringstur til annet land for å se på pågående prosjekt (UK, Tyskland, Japan, USA etc.) Det er mange pågående prosjekter som kan være aktuelle å besøke for å hente erfaring. Her vil man vurdere det som er mest hensiktsmessig med tanke på budsjett og utbytte. Norsk hydrogenforum planlegger en tur til Japan i november. Dette kan være en aktuell tur å knytte seg på for en slik forstudie. Det er også opprettet god dialog med ITM Powers som er en ledende leverandør av hydrogenløsninger i UK. Her har vi en stående invitasjon til å komme på befaring. 7 Markedsføring og innsalg av hovedprosjekt For at hovedprosjektet skal bli en suksess er man avhengig av økonomisk støtte fra flere industriaktører. Det blir derfor avgjørende å markedsføre prosjektet på en god måte samtidig som man aktivt er ute og gjennomfører møter med aktuelle partnere. 8 Samtaler med aktuelle industripartnere og offentlige instanser om bindende deltagelse i hovedprosjekt. 9 Utarbeide søknad til Transnova sin utlysning vår Presentasjon av resultat fra forprosjektet i egnet forum. Den største jobben i forstudien vil dreie seg om å knytte til seg gode industripartnere som ser på hydrogen som en langsiktig satsning. Man har allerede mange aktuelle kandidater til å delta i prosjektet, men man vil også jobbe aktivt for å markedsføre prosjektet for potensielle nye partnere. Basert på omfanget i forstudien ser man det som vanskelig å komme i mål innen fristen som er satt for utlysningen høsten Målet er derfor å utarbeide en søknad til Transnova sin utlysning tidlig i Når forprosjektet er ferdigstilt vil det bli presentert i et egnet forum. Man ser for seg

11 Aktiviteter og metoder Side: 11 av 28 at dette kan være en presentasjon i CMR sitt auditorium hvor man inviterer media og aktuelle interessenter. Prosjektrapporten og presentasjon vil bli gjort åpent tilgjengelig.

12 Analyser og resultater Side: 12 av 28 5: Analyser og resultater 5.1 Markedsføring og samarbeidspartnere Underveis i forprosjektets prosjektperiode har det blitt gjort et grundig arbeid for å opprette dialog og samarbeid med kommune- og fylkespolitikere, Trafikketaten, kraftselskap (BKK), teknologileverandører og bilimportører. På bakgrunn av aktiv markedsføring over tid er det nå stor interesse og vilje for å få på plass stasjonen. Et av de viktigste resultatene av dialogen er at det nå i prosjektet legges opp til hurtigladere for elbiler sammen med hydrogenstasjon på samme tomt. Slik sett vil det fremstå som en «grønn energistasjon» og representere en endring av transportsektoren fra fossile biler til nullutslippsbiler basert på elektrisk kraft og hydrogen som energibærere. Etableringen av hydrogenstasjon er dermed en del av et helhetlig prosjekt som planlegges av kommune, fylkeskommune, trafikketat og indrustripartnere. Bergen Kommune er positive til utviklingen av infrastruktur for hydrogenbiler, med overordnet mål om 50 % reduksjon i samlede mobile utslipp i forhold til 1991, iht. Klima- og energihandlingsplan. Kommunen har vært aktiv i samtaler og møtevirksomhet og stiller vederlagsfritt tomt til disposisjon. Ytterligere finansiering av prosjektet vil også kunne bli aktuelt, for eksempel midler til utforming av et felles design som sammenfletter hydrogenstasjonen med hurtigladerne. Videre vil det være aktuelt med innkjøp og drift av hydrogenbiler til bruk i kommunale tjeneser. Hordaland Fylkeskommune er også en sentral aktør i prosjektet. Det er allerede vedtatt at de vil bidra med 5 MNOK til prosjektet i 2014, og er også sentral i planlegging prosjektet i sin helhet. HFK har gitt signaler for at de også vil bidra med økonomisk støtte til hydrogenstasjonen i BKK vil stå for innkjøp og prosjektering av hurtigladerne på tomten. En av nytteverdiene med et slikt samarbeid vil være at elektrolysør til hydrogenstasjonen vil kunne bruke felles trafo som hurtigladerne. Det var tidlig bestemt at vi ønsker at stasjonen skal være fullskala størrelse med fokus på reduksjon i utslipp av klimagasser og andre miljøfarlige stoffer framfor å bygge en stasjon i mindre skala med fokus først og fremst rettet mot forskning og utvikling. En vesentlig del av forprosjektet har dermed vært å opprette kontakt med leverandører for teknologi for en komplett «nøkkelfertig» hydrogenstasjon, inkludert elektrolysør for onsite produksjon, kompressor, lagring og dispensere. En oversikt med tilbud og tekniske løsninger fra ulike leverandører er beskrevet i avsnitt Det er også samtaler med leverandører om langsiktig samarbeid og strategier for utvikling av infrastruktur på Vestlandet. Bilimportører, særlig Jæger (Toyota) og Auto 23 (Huyndai), stiller seg svært positive til utvikling av hydrogeninfrastruktur, og viser konkret interesse for å bruke Norge som tidligmarked for sine brenselcellebiler. Bertel O. Steen (Mercedes) samt Honda er også positive, selv om deres biler sannsynligvis ikke vil lanseres før om noen år. Det har vært opprettet dialog med miljøorganisasjonen ZERO som viser stor interesse for prosjektet og etablering av infrastruktur for hydrogen på Vestlandet generelt. Underveis i prosjektet har det vært god dialog med HYOP, driftsansvarlige for fire av fem eksisterende hydrogenstasjoner på Østlandet. Det er interesse for et samarbeid rundt hydrogenstasjonen i Bergen samt videre drift og utvikling av infrastruktur på Vestlandet. Dermed vil det være muligheter for å dra nytte av erfaringer gjort på Østlandet for en helhetlig tenking rundt starten på en infrastruktur på Vestlandet, samt i et interregionalt/nasjonalt perspektiv. Norsk Hydrogenforum har vært, er og blir en viktig samarbeidspartner i forhold til kompetanse og erfaring, samt strategi for videre utvikling av infrastruktur og teknologi.

13 Analyser og resultater Side: 13 av Plassering av stasjonen Et omfattende arbeid har blitt gjort i forhold til plassering av stasjonen. Etter dialog med Bergen Kommune ble det tidlig klart at de ønsket å stille tomt til disposisjon. Videre ble saken diskutert med kommunen, trafikketat, fylkeskommunen og BKK. En rekke mulige plasseringer av stasjonen har vært vurdert, deriblant «Skoletomten» på Danmarksplass, ved Høyteknologisenteret, ved Bergen maritime høyskole, samt på Minde mellom Kanalveien og Minde Allé. Den såkalte Skoletomten på Danmarksplass i Bergen, hvor E39 Fjøsangerveien og Bjørnsonsgate møtes, har blitt vedtatt som det beste alternativet av alle involverte parter. Tomten har svært god tilgjengelighet fra E39 og ligger meget sentralt for et stort antall mennesker mellom Bergen sør og -nord. I tillegg er Danmarksplass det stedet i Bergen med høyest luftforurensing som gjør at en fyllestasjon/ladestasjon her vil ha en svært god symbolsk effekt som et «grønt spot» midt i det mest trafikkerte stedet i Bergen. At stasjonen daglig vil passeres av et stort antall mennesker antas å ville kunne bidra positivt til at flere velger nullutslippsbiler i årene som kommer, noe som vil føre til økt reduksjon CO2-utslipp fra transportsektoren. Den meget gode og sentrale tomten vil gjøre arbeidet med utformingen av stasjonen ekstra viktig. I arbeidet fremover vil det vektlegges en designmessig tiltalende utforming som forener hydrogenstasjonen og hurtigladerne på en god måte. Trafikketaten har fått oppdraget med prosjektledelse og prosjektering av tomt. Figur 1 viser foreløpig skisse av tomten med plassering av hydrogenstasjon og hurtigladere. Skissen ble utformet av Bergen Kommune Trafikketaten for å vise at det var mulig å få til prosjektet på den aktuelle tomten. Den endelige utformingen vil avvike fra denne skissen i betydelig grad.

14 Analyser og resultater Side: 14 av 28 Figur 1 Aktuell tomt med foreløpig skisse av hydrogenstasjon og hurtigladere

15 Analyser og resultater Side: 15 av Ulike løsninger og teknologi Teknologi for hydrogenstasjon En vesentlig og viktig del av arbeidet i forprosjektet har vært å samle informasjon om ulik teknologi og innhente overslag på pris. Som utgangspunkt har det vært lagt til grunn at det ønskes en stasjon som vil fungere som en kommersielt lønnsom stasjon i et langsiktig perspektiv. Stasjonen skal ha en kapasitet på i størrelsesorden 100 kg hydrogen per døgn (minimum), og det legges til grunn on site produksjon basert på elektrolyse, med mulighet for tilkjørt hydrogen som en backup løsning ved vedlikeholdsarbeid etc.. En rekke aktører, deriblant ITM Power, Air Liquide, Linde Gruppen, NEL Porsgrunn, H2 Logic, leverer «nøkkelferdige» containerbaserte løsninger for hydrogenstasjoner. I tillegg vurderes det å opprette et selskap som leverer stasjoner basert på StatoilHydros teknologi (i bruk ved tre av stasjonene på Østlandet, nå driftet av HYOP). Underveis i forprosjektet har det vært innhentet tilbud på pris fra flere av leverandørene. En oversikt er gitt i Tabell 1 (informasjon om pris er gitt konfidensielt og er utelatt denne rapporten). Det er flere faktorer som spiller inn på valg av teknologi, blant annet pris robusthet (redundans) kapasitet, dvs. hvor mye som kan leveres per dag / fyllinger etter hverandre lagerkapasitet valg av norsk teknologi energieffektivitet kostnader mulighet for langsiktig samarbeid En vurdering av de ulike tilbudene er gjort i avsnitt 6.1.

16 Analyser og resultater Side: 16 av 28 ITM Power Air Liquide H2 Logic HYOP Kapasitet 100 kg/døgn 100 kg/døgn kg/døgn 300 kg/døgn Elektrolysør PEM Alkalisk PEM/Alkalisk PEM Redundans Nei Kan leveres Nei Alt utenom elektrolysør Størrelse 2*20ft ISO container (H=3.29m*L=6.04m*W=2.4 4m) 30 m 2 Merknad - Containere inneholder ikke hovedlagringstank er for hydrogen - Kapasitet kan utvides innenfor eksisterende container Tabell 1 Oversikt spesifikasjoner for ulike hydrogenstasjoner 50 m 2 40 ft container 30 m 2 ~150 m 2 - Om lag 50% prisøkning ved redundans - Leveres med «tube trailer», 200 kg/døgn 400 bar - To/fire back to back fyllinger - Stegvis utvikling i forhold til behov - Norsk teknologi - Kan dekke 500 biler ved full kapasitet

17 Analyser og resultater Side: 17 av 28 Under er eksempler på dispensere som kan leveres. Figur 2 ITM Power Figur 3 H2 Logic Figur 4 Air Liquide Figur 5 StatoilHydro/HYOP stasjon

18 Analyser og resultater Side: 18 av Aktuelle biler Utviklingen innen hydrogenbiler har vært stor de siste årene, og flere bilmerker er klare til å levere biler så snart infrastruktur er på plass (se forventet utvikling i antall kjøretøy som funksjon av antall fyllestasjoner, avsnitt 5.4). Hyundai FCEV ix35 er allerede i dag tilgjengelig på markedet. Toyota sin FCV lanseres i 2015, Honda FCEV tidlig i 2016, mens Mercedes har annonsert masseproduksjon innen 2017 [R3]. I tillegg er en rekke prototyper fra flere merker (Mercedes, Honda, Hyundai, Nissan, GM, Audi, BMW) utviklet og testet. Per i dag er bilene relativt dyre, ettersom de ikke er i masseproduksjon. Det forventes at stordriftsfordeler i produksjon vil gjøre bilene konkurransedyktige innen få år, særlig i Norge der en opererer med gunstige avgiftsordninger. Figur 6 Hyundai ix35 FCEV Figur 7 Toyota FCV Figur 8 Honda FCEV Figur 9 Mercedes F-Cell 5.4 Drift i tidligfase En sentral utfordring ved utvikling av hydrogenstasjoner er at det kreves relativt store investeringer tidlig for å på plass nok stasjoner til at nok biler etter hvert vil gjøre stasjonene lønnsomme. Dette medfører at enten offentlige finansieringskilder eller store industripartnere må ta betydelige investeringer uten kortsiktig avkastning. Ved flere av stasjonene på Østlandet tok StatoilHydro slike investeringer. Da Statoil senere besluttet å avslutte nedstrøms aktivitet, opphørte denne finansieringsmuligheten for nye stasjoner. Samtidig ble HYOP etablert for å drifte de allerede etablerte stasjonene videre. I andre prosjekter har stasjonene i stor grad blitt finansiert gjennom Transnova-midler, EU-midler og med støtte fra fylkeskommune og kommune, gjerne med tilleggsfinansiering fra enkelte industripartnere. I en startfase vil stasjonene være avhengig av offentlig driftstøtte/egenfinansiering på linje med stasjoner på Østlandet. Tidspunkt for når stasjonen vil være lønnsom på egenhånd vil i stor grad bli bestemt av

19 Analyser og resultater Side: 19 av 28 tempo på videre utbygging av stasjoner, som igjen bestemmer antallet hydrogenbiler som tar i bruk stasjonene. For å skaffe et tidligmarked for stasjonen, er en avhengig av at Bergen Kommune/Hordaland Fylkeskommune kjøper inn et visst antall biler til bruk i offentlig tjeneste. Det vil også jobbes med å få bedrifter i drosjenæring, kjøreskoler, etc. til å kjøpe inn og ta i bruk hydrogenbiler. Etter at antall stasjoner og antall biler når et visst punkt, forventes det at hydrogenbiler vil være et reelt valg for folk flest, og veksten i antall biler vil øke betraktelig, slik en ser det med elbiler i dag. Leverandør av teknologi vil kunne bistå med servicearbeid og reparasjoner. Rask tilgang på servicepersonell vil være viktig for å redusere evt. nedetid, noe som taler for at en bør ha personell lokalt som kan utføre mindre reparasjoner og vedlikehold. Basert på erfaring fra hydrogensystemer (elektrolyse, lagring, brenselceller) og prosessanlegg, vil det være naturlig at CMR Prototech kan utføre slike små driftsoppgaver, samt være med som aktiv kompetansepartner for å ivareta kvalitetssikring av stasjonen. Etter å ha overtatt drift av flere stasjoner, driver HYOP i dag fire av fem hydrogenstasjoner på Østlandet, og innehar dermed verdifull kompetanse og erfaring med drift. Det vil være en stor fordel om denne kompetansen kan nyttiggjøres.

20 Vurderinger for valg av teknologi og videre fremdrift i prosjektet Side: 20 av 28 6: Vurderinger for valg av teknologi og videre fremdrift i prosjektet 6.1 Hydrogenstasjon Underveis i prosjektet har det økende grad blitt opprettet dialog med HYOP angående stasjonen. De stiller seg positive til å være med som driftsansvarlig av stasjonen i Bergen. Det planlegges videre å opprette et eget firma som leverer stasjonens dispenser (basert på teknologi fra stasjonene bygget av StatoilHydro). En vesentlig fordel ved en slik løsning er at det muliggjør en trinnvis utvikling av kapasiteten til stasjonen. I første fase er det forespeilet at en bygger én dispenser koblet til en relativt liten elektrolysør. Stasjonen vil i denne fasen kunne betjene om lag biler (kapasitet ~20 kg/døgn) og fungere først og fremst som demonstrasjon av teknologien (som stasjonene på Østlandet). Neste fase, som med enkelhet kan iverksettes, vil være å tilrettelegge for tilkjørt hydrogen. Da vil en kunne øke kapasiteten til å fylle om lag 50 biler per dag (kapasitet ~250 kg/døgn), som er nok til å håndtere en bilflåte på om lag biler. Neste steg vil være å utvide med ytterlige én dispenser (kapasitet ~500 kg/døgn) før den siste fasen består i å utvide med en storskala elektrolysør. Ved siste fase vil stasjonen kunne betjene en bilpark på om lag 500 hydrogendrevne elbiler. En slik trinnvis utvikling vil gjøre det mulig å tilpasse kapasiteten ut fra behov. Dette muliggjør også trinnvis finansiering, som gjør at investeringene kan gjøres over flere budsjettår. 6.2 Strategi for videre utvikling av hydrogenstasjoner på Vestlandet Ved inngangen til 2014 ble det bestemt av Transnova at søknadsfristen for hovedprosjektet ble flyttet fra tidlig vår, som det i utgangspunktet var skissert, til september. Bakgrunnen var å samle sammen midler i en samlet utlysning framfor å ha utlysninger både på våren og høsten. Samtidig ble det frigjort ekstra midler til mindre søknader utenfor søknadsfrist. Dette har resultert i en beslutning om å gå sammen med HYOP i en videreføring av forprosjektet, der det gjøres konkret forarbeid til hovedprosjektet. Forarbeidet vil blant annet bestå i å spesifisere teknisk løsning og design av stasjonen. Det vil også bli utført en sikkerhetsvurdering av stasjonen i samspill med tomten for øvrig. På denne måten vil en komme i gang med forberedende arbeid så tidlig som mulig, som ellers måtte ha vært gjort i innledningen av hovedprosjektet. Som en del av forprosjektet vil det bli laget en felles søknad til Transnovas utlysning høst Parallelt med planlegging av hydrogenstasjon på Danmarksplass, er det også igangsatt arbeid med andre prosjekter som vil overlappe. Deriblant er det igangsatt samtaler om å bygge en stasjon i Rådalen i tilknytning til et reformeringsanlegg kombinert med elektrolyse for hydrogenproduksjon. Det er derfor nødvendig med en helhetlig tenkning rundt strategi for teknologi og drift. I et lengre perspektiv vil det sannsynligvis også bli behov for en (eller flere) stasjon(er) nord og øst for Bergen, eksempelvis i Åsane eller Arna. 6.3 Budsjett og gjennomføringsplan for hovedprosjekt Budsjett Se eget vedlegg. Budsjettet viser de fire skisserte fasene av utvikling av prosjektet. Fase 1, som det vil søkes midler til i 2014/2015, er foreløpig anslått å ha en netto prosjektkostnad på 12,7 MNOK. Det vil bli søkt om støtte fra

21 Vurderinger for valg av teknologi og videre fremdrift i prosjektet Side: 21 av 28 Transnova på (i utgangspunktet) 45%, mens resten må finansieres av eksterne midler. Det er blitt gitt positive signaler angående finansiering fra Fylkeskommune og Kommune Gjennomføringsplan Se vedlegg. 6.4 CO2 reduksjon og miljøgevinst Som forklart i søknaden har ikke forprosjektet i seg selv ført til noe reduksjon i CO2 utslipp, eller ført til noen annen form for målbar miljøgevinst. Den direkte miljøgevinsten vil en ikke kunne oppnå før fossilt drevne biler blir erstattet med hydrogendrevne biler (uten utslipp). Hovedmotivasjonen for å utvikle den første fullskala hydrogenfyllestasjonen i Bergen er derimot de langsiktige potensielle miljøgevinstene en utvikling av en landsomfattende infrastruktur av hydrogenfyllestasjoner vil ha, ved at null-utslipps hydrogenbiler da vil være et attraktivt alternativ for en stor andel norske bileiere. I tillegg vil utviklingen av et tidligmarked for hydrogenbiler kunne bidra til teknologiutvikling av både hydrogenbiler og hydrogenproduksjon/distribusjonsenheter. Den viktigste direkte miljøgevinsten av en hydrogenstasjon i Bergen vil være en reduksjon i lokal forurensing (svevestøv, NOx, etc) fra biler, når fossilt drevne biler vil kunne erstattes av hydrogendrevne biler uten utslipp av slike stoffer. Det såkalte «giftlokket» (oppsamling av slike stoffer grunnet temperaturinversjon på kalde vinterdager) gir årlige helseproblemer for Bergens befolkning, særlig rundt Danmarksplass, og er et økende problem som best kan løses ved en reduksjon i antall fossilt drevne biler (særlig dieselbiler). Et anslag for forventet antall hydrogenbiler som funksjon av antall hydrogenstasjoner på Vestlandet er listet nedenfor. En forventet reduksjon i CO2-utslipp basert på gjennomsnittlig bruk og teknologi av dagens fossilbiler er også tatt med. Anslaget er gjort med tanke på hvordan vi ser for oss en utvikling av antall stasjoner i årene fremover Antall hydrogenstasjoner Antall hydrogenbiler Reduksjon CO2 utslipp (tonn CO2 per år) Tabell 2 Utvikling av infrastruktur og antall hydrogenbiler med tilhørende reduksjon i CO2-utslipp. Utslipp er basert på gjennomsnittlig CO2-utslipp for nybil i 2012 (130 g/km) [R1] og gjennomsnittlig årlig kjørelengde på km [R2] 6.5 Befaringstur Oslo/Akershus Den 25. mars ble det gjennomført en befaringstur til hydrogenstasjoner i Oslo, arrangert av CMR Prototech i samarbeid med HYOP, Norsk Hydrogenforum og Hynor-Lillestrøm. Befaringen ble lagt i

22 Vurderinger for valg av teknologi og videre fremdrift i prosjektet Side: 22 av 28 sammenknytning til generalforsamlingen i Norsk Hydrogenforum, som ble arrangert i Akershus EnergiPark. Invitasjon ble sendt ut til forskjellige offentlige og private interessegrupper i Bergen. Deltakere på befaringen var Ulf Hafseld fra HYOP, som ledet befaringen, Tjalve Svendsen fra CMR Prototech, Johnny Tunestveit fra Bertel O. Steen i Bergen, og Lars Ove Kvalbein fra Bergen Kommune. I en Mercedes F-Cell kjørte vi først til stasjonen på Gaustad, deretter til stasjonen på Økern, før vi kjørte til Akershus EnergiPark på Kjeller hvor vi deltok på siste del av generalforsamlingen til Norsk Hydrogenforum. Her fikk deltakerne blant annet møte flere av de sentrale aktører innen arbeid med hydrogen i Norge, de fikk en innføring hva som gjøres i arbeid med hydrogen og strategi fremover, samt en omvisning på forskningsanlegget med ZEG Power teknologi, og tilhørende hydrogenstasjon. Selv om det ikke var så mange deltakere, ble befaringen en svært lærerik erfaring for de involverte, og ble opplevd som en stor suksess. Deltakerne fikk se en god variasjon av ulike utforminger av hydrogenstasjoner, og et godt innblikk i det arbeidet som er blitt gjort på Østlandet. Dette vil være verdifull erfaring i arbeidet med etablering av hydrogenstasjoner på Vestlandet.

23 Markedsføring og publisitet Side: 23 av 28 7: Markedsføring og publisitet Aktiv markedsføring har vært avgjørende for å få politikere og andre interessert i bygging av hydrogenstasjon på Vestlandet. Dette vil også måtte opprettholdes til enhver tid gjennom både forprosjekt, hovedprosjekt og videre utvikling av infrastruktur. Dette har blant annet resultert i en god markedsføring av en «grønn energistasjon», der det kombineres hurtigladere for elbiler og fyllestasjon for hydrogendrevne biler. o o Hermann Friele og Monica Mæland kjører hydrogenbil Planer om miljøbilstasjon (hurtiglading og hydrogenstasjon) på Danmarksplass 30. januar ble det arrangert seminar med tema «Hydrogen som industriell mulighet for Vestlandet» på Christian Michelsen Research sine lokaler. Seminaret, som ble arrangert i regi av CMR sammen med Norsk Hydrogenforum, hadde blant annet hydrogenstasjon i Bergen som ett av tre hovedtemaer. Arbeid med forprosjektet, samt tanker om hovedprosjektet ble presentert for de om lag 50 påmeldte deltakerne fra både kommune, fylkeskommune, miljøorganisasjoner og ulike industrier. Omtale på Norsk Hydrogenforums nettside hydrogen.no.

Status for Hydrogenveien, - fordeler ved hydrogenbasert system

Status for Hydrogenveien, - fordeler ved hydrogenbasert system Classification: Internal Status: Draft Status for Hydrogenveien, - fordeler ved hydrogenbasert system Anne Marit Hansen, forretningsutvikler Hydrogen og leder HyNor Oslo Energidagene 16-17.oktober, 2008

Detaljer

Hydrogensatsningen i Norge

Hydrogensatsningen i Norge Hydrogensatsningen i Norge Transnovakonferansen 2012 Jan Carsten Gjerløw Daglig leder, Hynor Lillestrøm AS Den Europeiske transport-fremtiden Basert på faktiske og konfidensielle data fra mer enn 30 forskjellige

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Hydrogen Norske erfaringer

Hydrogen Norske erfaringer Hydrogen Norske erfaringer Trondheim, 8.oktober 2014 Erik Lorentzen Agenda Skal innom følgende temaer: Hva er hydrogen? Hvorfor bruke hydrogen til transport? Noen hovedutfordringer Status i verden Status

Detaljer

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Baltic Biogas Bus - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig

Detaljer

Når og hvordan bli klare for hydrogenbiler på Sørlandet? Klaus Schöffel Adm.dir.

Når og hvordan bli klare for hydrogenbiler på Sørlandet? Klaus Schöffel Adm.dir. Når og hvordan bli klare for hydrogenbiler på Sørlandet? Klaus Schöffel Adm.dir. Fakta Teknova Etablert i 2008 - kontorer i Sørlandets Teknologipark Grimstad og Sørlandets Kunnskapspark i Kristiansand

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

UTVIKLING AV HYDROGEN INFRASTRUKTUR FOR TRANSPORTSEKTOREN I NORGE HYDROGENFORUM, 19. MARS 2013 ULF HAFSELD, DAGLIG LEDER HYOP

UTVIKLING AV HYDROGEN INFRASTRUKTUR FOR TRANSPORTSEKTOREN I NORGE HYDROGENFORUM, 19. MARS 2013 ULF HAFSELD, DAGLIG LEDER HYOP UTVIKLING AV HYDROGEN INFRASTRUKTUR FOR TRANSPORTSEKTOREN I NORGE HYDROGENFORUM, 19. MARS 2013 ULF HAFSELD, DAGLIG LEDER HYOP Agenda Historikk Hvorfor har vi kommet så langt i Norge? Hva trenger vi for

Detaljer

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING Kristian E. Vik, Prosjektleder Next Move og H2OSL Hydrogen Gardermoen Kunnskapsbyen Lillestrøm HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING TEMADAG I LANDSKRONA 2. OKTOBER 2013

Detaljer

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor Hydrogenveien i Norge Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor sin målsetning Prosjektet ble etablert i 2003 med målsetning om en bred markeds-demonstrasjon av hydrogen i transportsektoren

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSER I BERGEN

TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSER I BERGEN Prosjektbeskrivelse Bergen 5. mars 2013 FORPROSJEKT BBB EXTENSION TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSER I BERGEN BAKGRUNN Klimatrusselen er en av vår tids største utfordringer. Norge har

Detaljer

" Hva er mulighetene fram mot 2040 for hydrogen?"

 Hva er mulighetene fram mot 2040 for hydrogen? Hydrogen Council " Hva er mulighetene fram mot 2040 for hydrogen?" Steffen Møller-Holst Markedsdirektør Norsk hydrogenforum Styreleder Chairman for Transport i EU-programmet FCH JU S.Møller-Holst, May

Detaljer

Hydrogen i Norge og samhandling mellom dagens gassbransje og hydrogenmiljøet

Hydrogen i Norge og samhandling mellom dagens gassbransje og hydrogenmiljøet Hydrogen i Norge og samhandling mellom dagens gassbransje og hydrogenmiljøet Bjørn Simonsen Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum Sekretær, Hydrogenrådet Status? 12 hydrogenbiler i Norge nå Hyundai selger

Detaljer

Hydrogen / brenselceller i anleggsmaskiner

Hydrogen / brenselceller i anleggsmaskiner Hydrogen / brenselceller i anleggsmaskiner Jon Eriksen Prosjektleder Blue Move Kunnskapsbyen Lillestrøm / OREEC På vei mot utslippsfrie byggeplasser Buskerud Folkets hus Drammen, 21. september 2017 OREEC

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

HyNo r. Hydrogenveien i Norge

HyNo r. Hydrogenveien i Norge HyNo r Hydrogenveien i Norge Norsk Hydro an early promoter of alternative fuels in transportation Hydrogen/Ammonia fuelled vehicle Rjukan 1933 Source: Et forsøk verdt. Forskning og utvikling i Norsk Hydro

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Fylkesordfører Anette Solli, 14. oktober 2014 Hydrogenstrategi 2014-25 for Oslo og Akershus GO-tinget Ønsket resultat av strategien 10.000 hydrogenbiler i Oslo og Akershus i 2025 + 500 i nabofylkene 100

Detaljer

Hydrogen et viktig nullutslippsdrivstoff

Hydrogen et viktig nullutslippsdrivstoff Hydrogen et viktig nullutslippsdrivstoff Bjørn Simonsen DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING OG SAMFUNNSKOTAKT 20% av nasjonale CO 2 -utslipp kommer fra transportsektoren Disse skal halveres innen 2030 Siden

Detaljer

HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER

HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER SOLAR ENERGY IS GROWING RAPIDLY HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER Øystein Stray Spetalen Investor og Styremedlem i NEL ASA 1 DET FOSSILE DRIVSTOFFMARKEDET ER ENORMT $ 8 MRD PER DAG 2 SOLENERGI VOKSER HURTIG Gigawatt

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSEL- CELLER GIR NULLUTSLIPPS TRANSPORT!

HYDROGEN OG BRENSEL- CELLER GIR NULLUTSLIPPS TRANSPORT! Kristian E. Vik, Generalsekretær Norsk Hydrogenforum Prosjektleder OREEC HYDROGEN OG BRENSEL- CELLER GIR NULLUTSLIPPS TRANSPORT! OREEC er en del av Alltid bundet til andre stoffer: H 2 O Nr 1 Brennstoff

Detaljer

Hydrogen i Norge frem mot 2040

Hydrogen i Norge frem mot 2040 Hydrogen i Norge frem mot 2040 Bjørn Simonsen Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum Sekretær, Hydrogenrådet Redigert: forklarende tekst lagt til her og der Et dagsaktuelt spørsmål for AS Norge: Hvordan

Detaljer

TEMA-dag "Hydrogen. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.

TEMA-dag Hydrogen. Hydrogens rolle i framtidens energisystem for utslippsfri transport STFK, Statens Hus Trondheim 9. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" TEMA-dag "Hydrogen for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.februar 2016 Steffen Møller-Holst Markedsdirektør Norsk hydrogenforum Styreleder

Detaljer

HYDROGEN OG SIKKERHET; TEMA: BUSS

HYDROGEN OG SIKKERHET; TEMA: BUSS HYDROGEN OG SIKKERHET; TEMA: BUSS Åpent seminar 28.04.2014 09:00 15:00 PROGRAM 09:00 HyNor Oslo Buss og erfaringer fra de andre CHIC-prosjektene v/pernille Aga, prosjektleder i HyNor Oslo Buss, Ruter 09:30

Detaljer

Dersom dere ønsker ytterligere informasjon kan dere gjerne ta kontakt med direktør Jan Carsten Gjerløw, epost jan@oreec.no

Dersom dere ønsker ytterligere informasjon kan dere gjerne ta kontakt med direktør Jan Carsten Gjerløw, epost jan@oreec.no Innspill til Energimeldingen Vi takker for Regjeringens invitasjon til å komme med innspill til Energimeldingen. Herved oversendes OREECs innspill, som er en utdyping av det som ble presentert på innspillmøtet

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Stig Hvoslef, 26. juni 2014 Hydrogenstrategi 2014-25..og fossilfri bussdrift i Oslo og Akershus Klima-/miljøbuss-seminar Sør-Trøndelag FK AtB Transnova Tema for dette innlegget Hydrogenstrategi for Akershus

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Bjørn Simonsen. Direktør Forretningsutvikling og Samfunnskontakt

Bjørn Simonsen. Direktør Forretningsutvikling og Samfunnskontakt Bjørn Simonsen Direktør Forretningsutvikling og Samfunnskontakt Presentasjon holdt under Green Energy Day i Bergen 23. september 2016 Tilpasset hand out inkl. litt forklarende tekst I dag Et reelt alternativ

Detaljer

Toyotas vei inn i fremtiden

Toyotas vei inn i fremtiden Toyotas vei inn i fremtiden Espen Olsen, informasjonssjef, Toyota Norge. Agder Energi-konferansen 27/05/2015. date dato 01/06/2015 - page 2 Toyota Motor Corporation Verdens største bilprodusent i 2014.

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Endelig klart for Det grønne taxiskiftet! Jenny Skagestad, ZERO 12. desember 2017

Endelig klart for Det grønne taxiskiftet! Jenny Skagestad, ZERO 12. desember 2017 Endelig klart for Det grønne taxiskiftet! Jenny Skagestad, ZERO 12. desember 2017 Taxi: 1 prosent av klimagassutslipp fra transport i Norge London Mål: Hele taxiflåten elektrisk på sikt Fra 2018: - Dieseltaxier

Detaljer

Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading

Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading Detroit Electric elbil lader hjemme i 1919 Back to the Future 19.03.15 Slide 2 ..the future 19.03.15 Slide 3 Lading

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune H H KLARE FOR HYDROGEN Akershus og Oslo er den perfekte regionen for innføring av hydrogenbiler: klimavennlig hydrogenproduksjon et økende

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Hovedpunkter. Referanse: 16/485 Høring: Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan Levert: :48 Svartype:

Hovedpunkter. Referanse: 16/485 Høring: Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan Levert: :48 Svartype: Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 30. juni 2016 10:49 Til: postmottak SD Emne: Nytt høringssvar til 16/485 - Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse: 16/485 Høring: Høring

Detaljer

Bruk av brenselceller til fremdrifts- og kraftforsyning i skip

Bruk av brenselceller til fremdrifts- og kraftforsyning i skip Bruk av brenselceller til fremdrifts- og kraftforsyning i skip Gasskonferansen, Bergen, 26. april 2007 Tomas Tronstad, DNV Research & Innovation Utfordringen Mer enn 2/3 av verdens lastetransport gjøres

Detaljer

Hydrogen; produksjon og bruk

Hydrogen; produksjon og bruk Hydrogen; produksjon og bruk Jämtland & Trøndelag som fossilfri energiregion!? Steffen Møller-Holst Leder av Hydrogenrådet Markedsdirektør H 2 & BC Seminar 8.mai 2014 Rica Hell Hotell, Stjørdal Teknologi

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 309Ruters trafikkområde i 2013 2 av side 114 103 % millioner

Detaljer

Meløyseminaret, 4. april 2017 Tomas Fiksdal

Meløyseminaret, 4. april 2017 Tomas Fiksdal Meløyseminaret, 4. april 2017 Tomas Fiksdal Making Green Hydrogen Happen Greenstat skal utvikle og drive hydrogenprosjekter knyttet til bærekraftig energi og teknologi Hydrogen som drivstoff til skip Hydrogen

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

UTVIKLING OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGEN

UTVIKLING OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGEN Kristian E. Vik, Generalsekretær Norsk Hydrogenforum Prosjektleder OREEC UTVIKLING OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGEN OREEC er en del av Alltidbundet til andre stoffer: H 2 O Nr 1 Brennstoff til sola: Fusjon

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Batterielektriske biler

Batterielektriske biler Hydrogen vs. Elektriske biler Batterielektriske biler Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA 21. januar 2014 Lerchendal gård Teknologi for et bedre samfunn 1 Rekordsalg av elbiler - Dagens Næringsliv

Detaljer

Biogasshybrid busser i Bergen

Biogasshybrid busser i Bergen Biogasshybrid busser i Bergen Demonstrasjonsprosjekter - miljøtiltak i praksis Nelson Rojas Prosjektleder Norsk Gassforum Oslo, 7. November 2013 HOG Energi HOG Energi fremmer viktige strategiske energisaker

Detaljer

Presentasjon for Verdal Formannskap

Presentasjon for Verdal Formannskap Windcluster Mid-Norway Presentasjon for Verdal Formannskap Viggo Iversen Project Manager Windcluster Mid-Norway E-mail: viggo.iversen@proneo.no Uten Trøndelag blir det bare permene igjen av boka om Norsk

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

UTVIKLINGEN INNEN HYDROGENKJØRETØY

UTVIKLINGEN INNEN HYDROGENKJØRETØY Kristian E. Vik, Generalsekretær Norsk Hydrogenforum Prosjektleder OREEC UTVIKLINGEN INNEN HYDROGENKJØRETØY OREEC er en del av Alltid bundet til andre stoffer: H 2 O Nr 1 Brennstoff til sola: Fusjon Hva

Detaljer

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune Landstrøm fra ide til realisering Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune 29.mai 2008 Det igangsettes et prosjekt parallelt med arbeidet med plan for indre havn. Prosjektets visjon skal være "Bergen

Detaljer

Innspill til energimeldingen fra Greenstat AS «Making Green Energy Happen»

Innspill til energimeldingen fra Greenstat AS «Making Green Energy Happen» Olje og Energidepartementet Postboks 8184 Dep 033 Oslo Bergen, 18.12.2015 Innspill til energimeldingen fra Greenstat AS «Making Green Energy Happen» Greenstat er et selskap etablert med utspring fra Christian

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

1 BANESTRØMFORSYNING TOGVARMEANLEGG KONTAKTLEDNINGSANLEGG... 5

1 BANESTRØMFORSYNING TOGVARMEANLEGG KONTAKTLEDNINGSANLEGG... 5 Infrastruktur Elkraft / Energy Side / Page: 1 av/of 5 1 BANESTRØMFORSYNING... 3 2 TOGVARMEANLEGG...4 3 KONTAKTLEDNINGSANLEGG... 5 Infrastruktur Elkraft / Energy Side / Page: 2 av/of 5 1... 3 TRACTION POWER

Detaljer

"Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping"

Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping Steffen Møller-Holst Markedsdirektør "Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping" Norsk hydrogenforum Styreleder Chairman for Transport i EU-programmet FCHJU SINTEF-seminar, Radisson Blue Scandinavia Hotel,

Detaljer

4. El-, hybrid- og hydrogenbiler

4. El-, hybrid- og hydrogenbiler 4. El-, hybrid- og hydrogenbiler 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 apr.17 Kun bensindrift Kun dieseldrift Hybrid Ladbar hybrid Helelektrisk Nybilsalget. Markedsandeler etter fremdriftstype

Detaljer

PLAN FOR ENERGISTASJONER I VESTFOLD DIALOGMØTE 27.APRIL

PLAN FOR ENERGISTASJONER I VESTFOLD DIALOGMØTE 27.APRIL PLAN FOR ENERGISTASJONER I VESTFOLD DIALOGMØTE 27.APRIL AGENDA Velkommen Mål for prosjektet og mål for møtet Hva er en energistasjon? Estimert markedspotensiale Innspill fra aktørene ønsker og behov Dagens

Detaljer

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Referansearkitektur use cases Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Begrunnelse for arkitektur use cases Med det brede perspektivet Smart grids har, er det nødvendig å dele det

Detaljer

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo Søknadsskjema Strategiske Partnerskap Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo 29. 1.2016 Hva skal beskrives i søknaden? A. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations

Detaljer

Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler

Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler Frode Braadland EU rådgiver Innovasjon Norge Agder Eyde-nettverket, 23.03.2010 Finansieringsmuligheter i EU 3 virkemidler for næringslivet Eco-innovation Intelligent

Detaljer

Hydrogensamfunnet. Løsningen - eller i hvert fall en del av den

Hydrogensamfunnet. Løsningen - eller i hvert fall en del av den Truls Norby Hydrogensamfunnet 2222222222222222222222222 Løsningen - eller i hvert fall en del av den Department of Chemistry University of Oslo Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN) FERMiO

Detaljer

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi?

200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! 200.000 ladbare biler i 2020? Realisme eller fantasi? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Jostein Heimark Project Manager Signalling Innhold Introduksjon

Detaljer

Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! ABB

Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! ABB Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! Slide 1 ZERO utfordrer miljøbedrifter Marius Holm, daglig leder i ZERO Steffen Waal, adm. dir i ABB Norge «Vi ønsker å

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Biogassbusser i Oslo og Akershus. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Norsk Gassforum, 9. november 2011

Biogassbusser i Oslo og Akershus. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Norsk Gassforum, 9. november 2011 Biogassbusser i Oslo og Akershus Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Norsk Gassforum, 9. november 2011 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport og skaper

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Nullutslipp hydrogen i bunn, energilab på toppen - mulig fremtidig energiforsyning og aktivitet for Svalbard

Nullutslipp hydrogen i bunn, energilab på toppen - mulig fremtidig energiforsyning og aktivitet for Svalbard Nullutslipp hydrogen i bunn, energilab på toppen - mulig fremtidig energiforsyning og aktivitet for Svalbard Dr Per Sandberg, Statoil Research & Technology, Future Value Chains SINTEF seminar om fremtidens

Detaljer

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk GDPR og diskusjonene som går i markedet Advokat Eva Jarbekk Hva i alle dager betyr det som står i reglene i GDPR? Ikke en eneste autorativ bok ute enda.. Drøssevis av artikler på nett mer eller mindre

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Veivalg for industriell forskning og utvikling Unni Steinsmo, PROSINKONFERANSEN 25. og 26 mai Teknologi for et bedre samfunn

Veivalg for industriell forskning og utvikling Unni Steinsmo, PROSINKONFERANSEN 25. og 26 mai Teknologi for et bedre samfunn Veivalg for industriell forskning og utvikling Unni Steinsmo, PROSINKONFERANSEN 25. og 26 mai 2011 1 Dette er det jeg vil si noe om: Drivkreftene. Den nye logikken. Teknologikappløpet Teknologiens tilgjengelighet

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Norges neste industrieventyr har begynt. Bjørn Simonsen Direktør for Forretningsutvikling og Samfunnskontakt

Norges neste industrieventyr har begynt. Bjørn Simonsen Direktør for Forretningsutvikling og Samfunnskontakt Norges neste industrieventyr har begynt Bjørn Simonsen Direktør for Forretningsutvikling og Samfunnskontakt bjorn.simonsen@nel-asa.com 1 HVA DRIVER DET NYE INDUSTRIEVENTYRET? 1. FORNYBAR ELEKTRISITET ER

Detaljer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Tekna, seminar om mobilt bredbånd, 29. mars 2011 av John-Eivind Velure seksjonssjef i Post-

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Muligheter og utfordringer SINTEF-SEMINAR Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo, 10.april 2014 Liv Øvstedal og Steffen Møller-Holst SINTEF Norges komparative fortrinn Visjonære politikere Energi Natur Kompetanse

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Posten og Brings satsing på miljøvennlig transport. Colin Campbell 8 september 2015 Trondheim

Posten og Brings satsing på miljøvennlig transport. Colin Campbell 8 september 2015 Trondheim Posten og Brings satsing på miljøvennlig transport Colin Campbell 8 september 2015 Trondheim «Verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern» Posten utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor

Detaljer

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC Senior Adviser Per Gisle Rekdal Air emission from sea transport is not close to people 2 Color Magic The first cruise ferry with OPS in Norway 3 Shore side installation

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

Elektrifisering av veitransport Plugg inn hybrider og el-biler.

Elektrifisering av veitransport Plugg inn hybrider og el-biler. Elektrifisering av veitransport Plugg inn hybrider og el-biler. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Einar Wilhelmsen Rådgiver, EBL Klimaseminar, 4/9-2008 Agenda Hva er plugg inn hybrider

Detaljer

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Den norske Gasskonferansen i Stavanger 27. mars 2014 Rolf Hagman rha@toi.no Gass i form av hydrogenmolekyler alene eller satt sammen med

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

BioCarb+ NFR KPN prosjekt MNOK. Enabling the biocarbon value chain for energy

BioCarb+ NFR KPN prosjekt MNOK. Enabling the biocarbon value chain for energy Enabling the biocarbon value chain for energy BioCarb+ Dr. Ing. Øyvind Skreiberg Sjefforsker, SINTEF Energi AS BioCarb+ prosjektleder oyvind.skreiberg@sintef.no http://www.sintef.no/biocarb NFR KPN prosjekt

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC 13.02.2013 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer