K-BANK AKSJEINDEKSOBLIGASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K-BANK AKSJEINDEKSOBLIGASJON"

Transkript

1 601407_Telecom_brosjyre_GPS :14 Side 1 K-BANK AKSJEINDEKSOBLIGASJON TELECOM 2000/2006 INFORMASJON For ytterligere informasjon om K-Banks Telecom 2000 / 2006 ta kontakt med Thomas Eitzen ( ), Kjetil Melkevik ( ) eller din faste kundekontakt i K-Bank. Postboks 1166 Sentrum, 0107 OSLO Forsideillustrasjon: Visioni. Leo Burnett Direkte RRA 13 INVESTERING I AKSJEMARKEDET UTEN FARE FOR Å GÅ I MINUS

2 601407_Telecom_brosjyre_GPS :14 Side 3 HVORFOR INVESTERE I TELECOM 2000/2006? Fortsatt meget stort vekstpotensiale i såvel datakommunikasjon, som tradisjonell telekommunikasjon. Nye bruksområder for mobiltjenester og internett bidrar til dette. Investering i 14 ledende telekommunikasjonselskaper. Kombinerer aksjemarkedets potensiale med obligasjonens sikkerhet. Liten risiko, pålydende beløp betales tilbake ved forfall, uansett utvikling i aksjemarkedet. Ingen valutarisiko. Foto:Tony Stone Foto:Tony Stone Lave omkostninger. Ingen forvaltningsgebyrer i perioden. HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? HVILKE LAND INVESTERES DET I? VEKTING PER En aksjeindeksobligasjon er en obligasjon der avkastningen, isteden for løpende rente, avhenger av utviklingen i ett eller flere aksjemarkeder. Aksjekursutviklingen vil normalt måles ved bruk av en aksjeindeks. Stiger aksjeindeksen vil avkastningen minst tilsvare kursstigningen, men hvis aksjeindeksen synker vil investorene likevel få tilbakebetalt investeringens pålydende beløp (hovedstolen) ved forfall. Aksjeindeksobligasjoner er et forholdsvis nytt produkt i Norge, men i utlandet, f.eks. Sverige, har produktet vært en stor suksess i mange år. PORTUGAL 2% IRLAND 1% FINLAND 6% NEDERLAND 6% HVA ER K-BANK AKSJEINDEKSOBLIGASJON - TELECOM 2000/2006? TYSKLAND 29% ITALIA 22% SPANIA 13% FRANKRIKE 21% K-Bank Aksjeindeksobligasjon - Telecom 2000/2006 er en obligasjon der avkastningen avhenger av utviklingen i en bransjeindeks bestående av selskaper innen telekommunikasjon; Dow Jones EURO STOXX Telecom. Telecomindeksen, som vi har valgt å kalle den, er sammensatt av 14 ledende aksjer innenfor telekommunikasjonsektoren. Obligasjonens avkastning avhenger altså av kursutviklingen på de aksjene som er med i beregningen av Telecom- indeksen. Obligasjonen legges ut til kurs 115 (115 % av pålydende beløp). K-Bank sørger for tilbakebetaling av pålydende beløp. Overkursen og tegningsomkostningene blir ikke tilbakebetalt. Investeringen kan således gi negativ avkastning dersom indeksens sluttverdi 1) skulle være under 115% av startverdi. HVORFOR INVESTERE I EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON BASERT PÅ TELEKOMMUNIKASJON? K-Bank Aksjeindeksobligasjon - Telecom 2000/2006 er et alternativ til kjøp av aksjer eller aksjefond. Fordelen med en aksjeindeksobligasjon er at man kombinerer obligasjonens sikkerhet med aksjemarkedets potensiale. Produktet passer derfor bra for investorer som ønsker potensiell høy avkastning på investeringen med begrenset risiko for tap. Ved å investere i aksjeindekser får man en diversifisert portefølje, i dette tilfellet innen telekommunikasjonsektoren. Virkningen av dårlige resultater i ett enkelt selskap blir betydelig redusert. Denne formen for spredning av risiko baserer seg på anerkjent finansiell teori. 1) For definisjon av begrepene indeksens start- og sluttverdi se avsnittet Hvordan beregnes avkastningen? 2 3

3 601407_Telecom_brosjyre_GPS :14 Side 5 HVORDAN BEREGNES AVKASTNINGEN? Avkastningen beregnes som Telecomindeksens eventuelle positive verdistigning fra starttidspunktet den 28. april 2000 til fastsettelse av sluttnivået i perioden oktober 2005 til oktober Tilleggsbeløpet (T) beregnes utifra følgende formel, basert på en avkastningsfaktor 2) på 110%: SLUTTVERDI - STARTVERDI T= xafxp STARTVERDI SLUTTVERDI = Telecom-indeksens sluttverdi STARTVERDI = Telecom-indeksens startverdi P = Pålydende beløp AF = Avkastningsfaktor 2) Telecomindeksens sluttverdi fastsettes som et gjennomsnitt av Telecom-indeksen på den 10. kalenderdag i månedene oktober 2005 til oktober Dersom det ikke foreligger en positiv verdiøkning på Telecomindeksen vil obligasjonseierne ved forfall få tilbakebetalt 100 % av pålydende beløp. EKSEMPLER PÅ HVORDAN AVKASTNINGEN KAN BLI La oss anta følgende kursutvikling for Telecomindeksen de neste 6,5 årene, basert på avkastningsfaktor 110%. Eksempel: STARTVERDI SLUTTVERDI AF = 110% Totalavkastning på pålydende beløp blir i dette eksempelet 126,12 %, dvs. en årlig effektiv avkastning på 13,37 % de neste 6,5 årene. T= 2717, ,78 xpålydende 1265,78 = 126,12% Tabellen under viser hva en investering på pålydende NOK i K-Banks Aksjeindeksobligasjon - Telecom 2000/2006 vil gi i utbetaling under 4 forskjellige utviklinger i Telecom-indeksen. Telecomideksen Stiger 150 % Stiger 75 % Uendret 0 % Faller 30 % Pålydende beløp NOK NOK NOK NOK Overkurs NOK NOK NOK NOK Hovedstol NOK NOK NOK NOK Totalinvestert beløp NOK NOK NOK NOK Tilleggsbeløp NOK NOK NOK 0 NOK 0 Samlet til utbetaling NOK NOK NOK NOK % avkastning totalt* 130,40 % 58,69 % -13,04 % -13,04 % % avkastning per år* 13,70 % 7,36 % -2,13 % -2,13 % *Basert på avkastningsfaktor på 110%. Eksklusive tegningsomkostninger. 2) Avkastningsfaktor : Det eventuelle tilleggsbeløpet for obligasjonslånes bestemmes av en avkastningsfaktor som multipliseres med stigningen i Telecomindeksen. Avkastningsfaktoren bestemmes den 18.april 2000 og kan siden ikke forandres. Med de markedsforholdene som rådet den 1. februar 2000 ville avkastningsfaktoren blitt 110%. Den endelige avkastningsfaktoren kan bli både lavere og høyere enn dette, men kan ikke settes til under 100%. Dersom markedsforholdene tilsier at en avkastningsfaktor på minst 100% ikke er mulig, vil emisjonen bli annulert. TELECOMINDEKSENS UTVIKLING DE SISTE ÅRENE 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% nov-94 feb-95 mai-95 aug-95 nov-95 feb-96 mai-96 aug-96 nov-96 feb-97 mai-97 aug-97 nov-97 feb-98 mai-98 aug-98 nov-98 feb-99 mai-99 aug-99 nov-99 Som en kan se av grafen ovenfor har Telecomindeksen utviklet seg meget positivt de siste årene. Spesielt har utviklingen vært positiv det siste året, etter at resultatene fra mobiltelefoni har begynt å stige. Etter å ha bunnet ut i september 1998 har vi sett en kraftig verdistigning fram til i dag. Totalt sett, i perioden fra 24. november 1994 til 28. januar 2000 har Telecomindeksen steget med ca. 636,85 % som tilsvarer en årlig vekst på ca. 44,7 %. Historisk avkastning er imidlertid ingen garanti for fremtidig avkastning. Telecomindeksens verdi kan både stige og falle i fremtiden. Fotos:Tony Stone Foto:Tony Stone NYHET! Vi vil i løpet av kort tid kunne tilby våre kunder en egen internettside som viser utviklingen for de ulike indeksobligasjonene vi har lagt ut. Informasjonen vil være tilgjengelig på BESKRIVELSE AV AKSJEINDEKSEN Aksjeindeksen består av 14 europeiske selskaper innen telekommunikasjonsindustrien. Per 14. februar var følgende selskaper representert i telecomindeksen: Deutsche Telecom (Tyskland), Eircom (Irland), Equant (Frankrike), France Telecom (Frankrike), Helsingin Puhelin (Finland), KPN (Nederland), Mobilcom AG (Tyskland), Portugal Telec-R (Portugal), Sonera (Finland), Telecel- Communica (Portugal), Telecom Italia (Italia), Telecom Ital-RNC (Italia), Telefonica (Spania) og TIM (Italia). Indeksen er en kursindeks, det vil si at indeksen ikke justeres for utbyttebetaling fra selskapene. Indeksen beregnes av Stoxx Limited eller Dow Jones & Company Inc. Opplysninger om utviklingen av indeksene kan innhentes på forespørsel hos tilrettelegger, hos de ovennevnte institusjonene som beregner indeksen, i dagspressen eller på internett. 4 5

4 601407_Telecom_brosjyre_GPS :14 Side 7 HVORFOR INVESTERE I TELE- KOMMUNIKASJONSEKTOREN? Vi har bare sett den spede begynnelse på øke overføringskapasisteten i mobilnettene er også på trappene. Dette vil føre til mange nye og spennende bruksområder mer verdifullt vil nettverket som helhet være (som jo nettopp teleselskapene eier...). Tenk bare på han som hadde den nettverksøkonomien. Fokus for telekommunikasjonssektoren for mobiltelefoni. første telefonen... uten noen å ringe til; er ikke lenger bare på overførsel av stemmer i en vanlig telefonsamtale; overføring og anvendelse av data er stikkordet for fremtiden. 1. VEKST I MOBILTJENESTER I Norden er mobiltelefoni svært utbredt. 3. VEKST I DATATRAFIKK Per i dag kommer den største delen av teleselskapenes inntekter fra ordinær taletrafikk. I løpet av de nærmeste årene forventes imidlertid inntekter fra datatrafikk å være den klart dominerende inntektskilden. for ham var ikke telefonen så mye verd! Så snart andre personer også fikk telefoner gikk bruksverdien (og dermed også kroneverdien) opp. Mye av verdien i dagens telenett ligger nettopp i dette, at man kan kommunisere med stadig flere personer og maskiner. Potensialet for tradisjonell mobilkommunikasjon Inntektspotensialet for data- er imidlertid på langt trafikk er altså ikke i nærheten av å være 5. KONSOLIDERING nær er tatt ut i øvrige deler av Europa, for tatt ut! Skillelinjene mellom bransje og ikke å snakke om Asia og Latin Amerika (se forøvrig figur på under). 2. NYE FORMER FOR KOMMUNIKASJON Fremover vil en rekke Internett-relaterte tjenester skape nye muligheter for 4. PRISENE SYNKER, ETTERSPØRSELEN EKSPLODERER Tilsynelatende virker det rart at fallende priser er positivt for teleselsskapene. Imidlertid er dette kanskje en av de viktigste vekstfaktorene i bransjen. Ved geografiske sektorer blir mindre og mindre. Utviklingen i teknologi fører til at markedsområdene utvides fra å være isolerte nasjonale markeder til etterhvert å bli et globalt markedsområde. Når det gjelder relasjoner på tvers av bransjer synes telekommunikasjonselskaper å telekommunikasjonsselskapene. Den lavere priser på samtale/ overføring vil være et godt "giftemål" for første av dem er WAP (Wireless Application Protocol), som gjør det mulig å laste ned enkle Internettsider på mobiltelefonene. Bedre løsninger for å det være lønnsomt at stadig flere produkter er utstyrt med kontakt med f.eks Internett. Jo flere maskiner og mennesker som er tilkoblet et nettverk jo mediaselskaper såvel som banker. Denne utviklingen har såvidt kommet igang og vil skyte fart de nærmeste årene. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nord-Amerika Europa Asia Latin Amerika ANDEL MOBILTELEFONBRUKERE PER REGION E RISIKOFORHOLD Risikoen for investor er begrenset til overkursen på 15% og den alternative renteavkastning på det investerte beløpet i investeringsperioden. I tillegg har man en kredittrisiko på K-Bank som utsteder av obligasjonen i lånets løpetid. Dette betyr at hvis K-Bank misligholder lånet får man et krav i boet på linje med andre kreditorer (Se vedlagte informasjon om K-Bank). VALUTARISIKO Alle beløp avregnes i norske kroner slik at investor ikke har noen valutakursrisiko. HVOR LANGSIKTIG ER INVESTERINGEN? I utgangspunktet er lånets løpetid 6,5 år og egner seg best for investorer med tilsvarende horisont for sine plasseringer. K-Bank vil imidlertid kunne stille tilbakekjøpspris innenfor 6,5 års perioden som tilsvarer obligasjonens markedsverdi minus en kurtasje på 0,5 % av obligasjonens pålydende. For investorer som holder obligasjonen til forfall vil investert beløp pluss eventuelt tilleggsbeløp tilbakebetales uten kurtasje. Dersom man ønsker å selge obligasjonene før forfall vil markedsverdien være avhengig av utviklingen i aksjemarkedene, rentenivået i Norge og de land som inngår i Telecomindeksen, samt valutakursen mellom norske kroner og euro. Markedskursen på obligasjonen gjennom løpetiden vil derfor kunne være høyere, lik eller lavere enn på tegningstidspunktet. SKATT K-Banks Aksjeindeksobligasjon - Telecom 2000/2006 medfører ingen rett til årlig rente og således heller ingen løpende inntektsbeskatning gjennom obligasjonens løpetid. Obligasjonens eventuelle tilleggsbeløp ved forfall er skattepliktig på linje med vanlige renteinntekter. Ved salg av obligasjonen før forfall vil en eventuell gevinst være skattepliktig og et eventuelt tap være fradragsberettiget ved salgstidspunktet. Markedsverdien på obligasjonene vil fremgå på investors årsoppgave fra VPS og vil inngå i formuesgrunnlaget med 100 % av markedsverdien ved hvert årsskifte. Denne vurderingen av skattereglene er bekreftet av finansdepartementet gjennom en uttalelse av 3. juli Vi gjør oppmerksom på at skattereglene til enhver tid kan forandres. Enkelte skatteytere kan være i en situasjon som vil gi en annerledes behandling og bør søke råd hos sin skatterådgiver for å avklare eventuelle spesielle forhold som kan gjelde for vedkommende skattesituasjon. Tegningsomkostninger og overkurs, som betales ved etablering, er etter dagens skatteregler fradragsberettiget på innløsningstidspunktet (ved salg av obligasjonen eller på forfallstidspunktet). TEGNINGSPERIODE K-Banks Aksjeindeksobligasjon - Telecom 2000/2006 kan tegnes i perioden 13. mars april Minimumsbeløpet er NOK Bindende tegning skjer ved å fylle ut vedlagte tegningsblankett som må være K-Bank ved Christiania Markets i hende senest klokken den 13. april Innbetalingsdato vil være 28. april Tildeling i tilfelle overtegning vil skje ved proratarisk avkortning. VPS - REGISTRERING K-Banks Aksjeindeksobligasjon - Telecom 2000/2006 vil bli registrert hos Verdipapirsentralen i Norge med K-Bank som kontofører. Tilbakebetaling av investert beløp og avkastning vil skje via VPS. BØRSNOTERING K-Bank vil søke om å få obligasjonen tatt opp til notering på Oslo Børs. TEGNINGSOMKOSTNINGER Tegningsomkostninger beregnes av pålydende tegningsbeløp som følger: NOK = 4,0 % NOK = 2,5 % NOK = 1,5 % NOK = 0,5 % NOK eller høyere = ingen tegningsprovisjon Det påløper ingen forvaltningshonorarer i løpetiden eller kurtasje ved forfall. Ved samtidig tegning i K-Banks Europa - Japan 2000/2006 vil tegningsomkostninger bli beregnet samlet. INFORMASJON Se vedlagte tegningsmateriell for ytterligere informasjon om K-Banks Aksjeindeksobligasjon - Telecom 2000/2006 eller ta kontakt med Thomas Eitzen ( ), Kjetil Melkevik ( ) eller Deres faste kundekontakt i K-Bank. ANSVARSFRASKRIVELSER TILLATELSER All omtale av finansielle instrumenter i dette dokument er rettighetshaveren for indeksen uvedkommende. Rettighetshaveren, eller den som foretar beregningen, påtar seg ikke noen form for ansvar, enten direkte eller indirekte, for feil, mangler, forsinkelser i forbindelse med etableringen av indeksen. Rettighetshaveren, eller den som foretar beregningen, påtar seg heller ingen form for ansvar for å meddele eller publisere eventuelle feil knyttet til den relevante indeksen. 6 7

5 601407_Telecom_brosjyre_GPS :15 Side 9 ISIN: NO TEGNINGSINNBYDELSE Telecomindeksens Sluttverdi: Telecomindeksens sluttverdi er lik det aritmetiske gjennomsnitt av verdien av Telecomindeksen på evalueringstidspunktet den 10. kalenderdag i månedene oktober 2005 til og med oktober Dersom beregningsdatoen ikke er en børsdag skal beregningsdatoen flyttes til neste påfølgende børsdag. Evalueringstidspunkt: Sluttidspunktet for handel på de respektive børsene. AKSJEINDEKSOBLIGASJON TELECOM 2000/2006 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK MINIMUMS TEGNINGSBELØP: NOK TEGNINGSPERIODE: 13. MARS APRIL 2000 INNBETALING: 28. APRIL 2000 Markedsforstyrrelser: Markedsforstyrrelser er å regne som hendelser eller forhold, som inntrer og/eller eksisterer på en børsdag under den siste halve timen før den aktuelle børs (de nasjonale børser der aksjer som inngår i Dow Jones EURO STOXX Telecom er notert) evalueringstidspunkt som resulterer i suspendering eller begrensning av handel (grunnet prisbevegelser utover de grenser som er satt for prisbevegelser på den aktuelle børs) (A) på den aktuelle børs i aksjer som utgjør 20% eller mer av den aktuelle indeksen, eller (B) i opsjonsog/eller futures kontrakter på den aktuelle indeks på enhver relevant børs (børser hvor opsjons- og/eller futures kontrakter på den aktuelle indeks handles) hvis utregningsagenten anser suspenderingen eller begrensningen som vesentlig. Ovennevnte lån legges ut til offentlig tegning hos Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania Markets og i Christiania Bank og Kreditkasses kontorer i perioden fra 13. mars 2000 til 13. april 2000 til følgende betingelser: Låntaker: Lånebeløp: Obligasjonsstørrelse: Nominell rente: Emisjonskurs: Christiania Bank og Kreditkasse ASA. Åpent lån med emisjonsramme NOK Lånet åpnes Første transje minimum NOK , maksimum NOK Lånet lukkes senest Dersom det ikke blir tegnet obligasjoner tilsvarende minimumsbeløpet vil emisjonen bli annullert. Andeler à NOK 1.000,-. Lånet vil bli registrert i Verdipapirsentralen (VPS) senest innen innbetalingsdato. 0 % p.a. 115 %. Eventuelle senere utvidelser vil skje til markedskurs, dog i henhold til forskrift om emisjonskurs og meldeplikt ved utstedelse av ihendehaverobligasjoner m.v. av 20. desember Dersom det er inntrådt markedsforstyrrelser som gjør det nødvendig å flytte beregningsdatoen, skal beregningsdatoen flyttes til neste børsdag uten markedsforstyrrelser for de børser der markedsforstyrrelser har inntrådt, mens de børser som ikke er påvirket av markedsforstyrrelser skal beholde de ovennevnte opprinnelige beregningsdatoer. Dersom en aksjeindeks blir påvirket av markedsforstyrrelser i de fem påfølgende børsdagene etter den originale beregningsdatoen skal denne femte børsdagen være beregningsdato for den aktuelle indeksen. Den aktuelle indeksens sluttverdi skal da bestemmes av en utregningsagent som skal benytte riktig formel (siste gjeldende formel før markedsforstyrrelsene) for utregning av den aktuelle indeks og benytte verdien på evalueringstidspunktet for hver aksje indeksen består av på den ovennevnte femte børsdagen etter at markedsforstyrrelsene inntrådte. Dersom handel i en aksje som utgjør en del av indeksen er suspendert eller særdeles begrenset, skal utregningsagenten bruke sitt beste skjønn til å estimere den pris som ville vært prisen på evalueringstidspunktet dersom handel i aksjen ikke hadde blitt suspendert eller særdeles begrenset. Forfall: Innløsning: Tilleggsbeløp: Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet til pari kurs. Hovedstol og eventuelt tilleggsbeløp vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirsentralen (VPS) på forfallsdatoen den I tillegg til pålydende beløp skal obligasjonseieren på forfallsdatoen motta et eventuelt tilleggsbeløp som bestemmes av utviklingen i Dow Jones EURO STOXX Telecom (Telecomindeksen). Beregning av tilleggsbeløpet (T) skjer etter følgende formel: Avkastningsfaktor: Avkastningsfaktoren fastsettes av Christiania Bank og Kreditkasse ASA den Christiania Bank og Kreditkasse ASA fastsetter avkastningsfaktoren med utgangspunkt i kostnadene Christiania Bank og Kreditkasse ASA har ved å avdekke bankens risiko knyttet til utviklingen i de aktuelle aksjeindeksene, samt provisjon til låntakeren som tilrettelegger. Med de markedsforutsetninger som rådet pr ville avkastningsfaktoren blitt 110%. Avkastningsfaktoren blir blant annet påvirket av forandringer i rentenivået i Norge samt rentenivået i de land de aktuelle indeksene gjelder for, samt bevegelser i det aktuelle underliggende marked. Avkastningsfaktoren må være minimum 100 % for at emisjonen skal bli gjennomført. SLUTTVERDI-STARTVERDI T= xafxp STARTVERDI STARTVERDI = TELECOMINDEKSENS STARTVERDI SLUTTVERDI = TELECOMINDEKSENS SLUTTVERDI P = PÅLYDENDE BELØP AF = AVKASTNINGSFAKTOR Utregningsagent: Melding om den endelige gjeldende avkastningsfaktoren og utregningsagent blir meddelt skriftlig gjennom VPS snarest mulig etter Dersom emisjonen blir annullert vil melding bli sendt snarest mulig etter Bestemmes Utregningsagenten vil ikke være Christiania Bank og Kreditkasse ASA, men vil bli bestemt av Christiania Bank og Kreditkasse ASA. Indeksens ansvarsfraskrivelse / tillatelse: Telecomindeksens startverdi: Dersom det ikke foreligger en positiv verdiøkning på Telecomindeksen vil obligasjonseierne ved forfall få tilbakebetalt 100 % av pålydende beløp. Startverdien på Telecomindeksen vil være tilsvarende indeksens sluttverdi på obligasjonenes innbetalingsdato den 28. april Melding om Telecomindeksenes startverdi vil bli meddelt skriftlig gjennom VPS snarest mulig etter Dow Jones EURO STOXX Telecom indeks eies av STOXX LIMITED. Indeksens navn er et varemerke tilhørende DOW JONES & COMPANY, INC og benyttes av Christiania Bank og Kreditkasse ASA (CBK) på lisens. Disse obligasjonene er ikke på noen måte garantert, godkjent, solgt eller markedsført av STOXX LIMITED (STOXX) eller DOW JONES & COMPANY, INC (DOW JONES). Hverken STOXX eller DOW JONES gir noen garantier hverken uttrykkelige eller implisitte til eierne av disse obligasjoner eller andre angående investeringer i verdipapirer generelt eller disse obligasjonene spesielt. Det eneste forholdet mellom STOXX og CBK er lisensavtalen for Dow Jones EURO STOXX indeksene og spesifiserte

6 601407_Telecom_brosjyre_GPS :15 Side 11 varemerker og varenavn tilhørende STOXX og DOW JONES. Indeksen er sammensatt og kalkuleres av STOXX eller DOW JONES uten hensyn til CBK. Hverken STOXX eller DOW JONES er ansvarlig for eller har deltatt i struktureringen av disse obligasjonene eller utarbeidelsen av formelen for beregning av tilleggsbeløp. Hverken STOXX eller DOW JONES har noen forpliktelse i forbindelse med salg og administrasjon av disse obligasjonene. Tilrettelegger: Tillitsmann: Kontofører Utsteder: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania Markets. Norsk Tillitsmann AS, Postboks 1470 Vika, 0106 Oslo. Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Verdipapirservice. Låntakers erverv av egne obligasjoner: Låneformål: Hverken STOXX eller DOW JONES garanterer for nøyaktigheten eller fullstendigheten av indeksen eller data som ingår i indeksen og har intet ansvar for eventuelle feil eller mangler ved indeksen. Hverken STOXX eller DOW JONES gir noen garantier, uttrykkelig eller implisitte, om de resultater CBK, obligasjonseierne eller andre aktører oppnår ved benyttelse av indeksen. Hverken STOXX eller DOW JONES gir uttrykkelige eller implisitte garantier, og uttrykelig fraskriver seg ethvert ansvar for salgbarhet eller egnethet for enhver anvendelse av indeksen eller data som inngår i indeksen. Uten å begrense det ovenstående skal hverken STOXX eller DOW JONES under noen omstendighet bli tillagt ansvar for tapte inntekter eller andre skader selv ved underrettelse av en slik mulighet. Det er ingen tredjemanns interesser ved avtaler eller ordninger mellom STOXX og CBK. Låntaker har rett til å erverve og eie egne obligasjoner. Egne obligasjoner ervervet kan i så fall senere avhendes eller benyttes til nedskriving av lånet ved sletting i Verdipapirsentralen (VPS). Lånets formål er generell finansiering av låntakers virksomhet. ISIN: NO Organisasjonsnummer: Avgifter: Låntaker skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på annenhåndsomsetning av obligasjoner bæres av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Eventuelle skatter pålagt obligasjonseier bæres likeledes av obligasjonseierne. Låntaker er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt. Tillatelser/ godkjennelser: Fullmakt om låneopptaket er gitt til administrasjonen i styremøte hos låntaker Tegningsmaterialet er kontrollert av Oslo Børs. Låntaker har fått delvis fritak for plikten til å utarbeide prospekt. Markedspleie: Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet. Kreditkassen vil imidlertid kunne stille kjøps-og, hvis mulig, salgspris innenfor 6,5 års perioden som tilsvarer markedsverdien av lånet minus en kurtasje på inntil 0,5% av obligasjonspostens pålydende verdi. Lånets prioritet og sikkerhet: Låneavtale: Tegning: Lånet etableres uten særskilt sikkerhet og skal ha samme prioritet som låntakers andre ordinære innlån og gjeldsforpliktelser. Det vil før tegningsperiodens start bli inngått en låneavtale mellom låntaker og tillitsmann som bl.a. omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Lånekontrakten vil også gjelde for eventuelle utvidelser av lånet. Obligasjonseierne har ved tegning av obligasjoner akseptert låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i låneavtalen. Lånets tillitsmann har ved tegningen fått fullmakt til å opptre på vegne av obligasjonseierne så langt låneavtalen rekker. Låneavtalen er en del av tegningsmaterialet som er sendt verdipapirforetakene. Kopi av låneavtalen kan også fås ved henvendelse til tillitsmannen. Tegning i perioden finner sted hos Christiania Markets og K-Banks kontorer. Minimum tegningsbeløp er NOK ,-. Eventuelle utvidelser i lånet vil skje gjennom Christiania Markets. Vilkår for gjennomføring: Dersom det tegnede beløp blir mindre enn NOK vil emisjonen bli innstilt.christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania Markets forbeholder seg retten til å innstille emisjonen dersom det i tiden fram til 5. mai 2000 inntrer en av følgende omstendigheter: (i) det inntreffer en markedsforstyrelse som etter Christiania bank og Kreditkasse ASA, Christiania Markets' vurdering gjør det vanskelig å fastsette delindeksenes startverdi, (ii) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivå, valutakurser og/eller volatiltetsnivå i aksjemarkedet, eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av aksjeindeksopsjoner tilknyttet delindeksene. Christiania Bank og Kreditkasse ASA,Christiania Markets vil informere tegningstedene om en innstilt emisjon. Dersom det er foretatt tegning og/eller innbetaling vil tegneren/ obligasjonseieren bli informert direkte.dersom emisjonen innstilles etter at innbetaling har funnet sted vil obligasjonseierne få det innbetalte beløp (inklusive tegningsomkostninger) tilbakebetalt fullt ut med tillegg av en rente tilsvarende lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med innbetalingsdato til betaling skjer. Tilbakebetaling skal skje så snart som mulig og senest den 25. mai Tegningsomkostninger: Overtegning: Tegningsomkostninger beregnes av pålydende tegningsbeløp som følger: NOK = 4,0 % NOK = 2,5 % NOK = 1,5 % NOK = 0,5 % NOK eller høyere = ingen tegningsprovisjon Ved samtidig tegning i K-Banks Banks Europa Japan 2000/2006 vil tegningsomkostninger beregnes samlet. K-Banks K-Plusskunder og ansatte i K-Bank vil få halve tegningsomkostninger. I tilfelle overtegning over NOK vil det bli foretatt en proratarisk avkortning av tegningene. Børsnotering: Dokumenter: Lånet vil bli søkt tatt opp til notering på Oslo Børs. Låntaker har fått delvis fritak fra prospektplikten. Tegningsmaterialet vil bestå av årsrapport, delårsrapport, tegningsinnbydelse og låneavtale. Årsberetning og regnskap for de siste to år, vedtekter samt dokumenter vedrørende låneopptaket er tilgjengelig hos Låntaker. OSLO, 1. MARS 2000 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA CHRISTIANIA MARKETS Innbetaling: Betaling av tildelte obligasjoner finner sted Dersom det ikke er dekning på den oppgitte konto på belastningsdag, forbeholder tilrettelegger seg retten til å annullere tegningen eller selge de tildelte obligasjonene for tegnerens regning og risiko. Ved for sen innbetaling beregnes 12% p.a. etterskuddsrente.

7 601407_Telecom_brosjyre_GPS :16 Side 13 ISIN: NO TEGNINGSBLANKET ALTERNATIVT PRODUKT: Ønsker du en generell eksponering mot de europeiske og japanske aksjemarkedene? I så fall har vi produktet for deg. Christiania Markets kan i perioden 13. mars til 13. april også tilby K-Banks AKSJEINDEKSOBLIGASJON TELECOM 2000/2006 aksjeindeksobligasjon Europa-Japan 2000/2006. Ved å knytte obligasjonene opp mot flere MINIMUMS TEGNINGSBELØP: NOK TEGNINGSPERIODE: 13. MARS APRIL 2000 Spesifikasjon av tegningen (bruk blokkbokstaver): Navn A) Pålydende beløp (minimum NOK ) indekser sprer man risikoen og har samtidig muligheten til å ta del i en generell oppgang i aksjemarkedene. Dersom K-Banks aksjeindeksobligasjon Europa-Japan 2000/2006 kan være interessant for deg så ta kontakt med Kjetil Melkevik, tlf.: , for tegningsmateriell. Adresse B) Overkurs (15% av pålydende beløp (A x 0,15)) 1) 3) Postnummer/-sted C) Tegningsomkostninger Telefon (dagtid) Telefon (kveldstid) Fax Samlet beløp til belastning (A+B) Personnummer/Organisasjonsnummer (11 sifre) VPS-konto: (Må utfylles) 2) Egenkapital FINANSIERINGSPLAN (TA KONTAKT MED K-BANK) 1) Tegningsomkostninger beregnes av pålydende tegningsbeløp som følger: NOK = 4,0 % NOK = 2,5 % NOK = 1,5 % NOK = 0,5 % NOK eller høyere = ingen tegningsprovisjon Senternummer salgssted (sekssifret, kun for bruk i K-Bank) Lån Saksbehandler kreditt Lån bevilget: Rente: Pant i obligasjon: Ja Fast rente Ja Nei Flytende Nei Jeg gir med dette engangsfullmakt til K-Bank til å belaste min bankkonto for tegningsbeløpet den 28. april (P.g.a. dekningskontroll må beløpet være tilgjengelig på kontoen senest 27. april 2000.) I henhold til ovennevnte finansieringsplan gir jeg K-Bank fullmakt til å overføre det totale tegningsbeløp til Christiania Markets per oppgjørsdato. Beløp utover lånebeløp overføres fra oppgitt konto. Bankkonto nr. (11 siffer): I henhold til tegningsinnbydelse av 1. mars 2000 tegner undertegnede seg, på de vilkår som gjelder for K-Bank Aksjeindeksobligasjon Telecom 2000 / Tegningen er bindende. Tegningssted og dato Forpliktende underskrift Blanketten sendes til Christiania Markets, emisjoner v/ Kjetil Melkevik eller Thomas Eitzen, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller på faks nr / DENNE BLANKETT MÅ VÆRE TEGNINGSSTEDET I HENDE SENEST KL. 16:00 DEN 13. APRIL 2000 FOR Å KOMME I BETRAKTNING. 2) For å tegne må De ha opprettet en verdipapirkonto (VPS-konto). Opprettelse av VPS-konto må, under henvisning til nye forskrifter, foretas med personlig fremmøte medbringende legitimasjon hos en kontofører som kan være en bank eller autorisert meglerforetak. 3) For nærmere spesifisering se punkt Tegningsomkostninger i tegningsinnbydelsen.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10. Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 020402.7 AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006 Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.000 Tegningsperiode: 27. oktober

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 014483.5 Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007 Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsperiode 29. mai 2002 21. juni 2002 Innbetaling: 28. juni

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK ISIN: NO 001 0039886 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 MAKSIMUM NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 21. februar 2000-31.

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096704 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 14. mai 2001 22. juni

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086986 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 250.000.000 Tegningsperiode: 19. mars 2001 6. april

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096993 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 500.000.000 Tegningsperiode: 18. mai 2001 22. juni

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0140510 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 300.000.000 Tegningsperiode: 9. april 2002 26.

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars 2001

Detaljer

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012

VERDIPAPIRDOKUMENT. Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012 ISIN: NO 001 030545.1 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Møre 4,00% Åpent obligasjonslån 2006/2012 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Lånet løper fra 15. mars 2006 til 15. mars 2012. Dette verdipapirdokumentet

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006

K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon består av to elementer - en obligasjon og en hedgefond-indeks. Det første sikrer deg tilbakebetaling

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM Dato: 23/12/2011 Endelig ISIN: NO 001 0633720 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 3,05 % + KPI Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2024 ISIN NO 001 0657539 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Middels Lav Risiko Høy - Få en eksponering mot det amerikanske eiendomsmarkedet - Få med deg 150 % (indikativt) av den eventuelle styrkelsen av underliggende

Detaljer

Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument

Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

LÅNEAVTALE. Fana Sparebank (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Fana Sparebank (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001014483.5 LÅNEAVTALE mellom Fana Sparebank (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Fana Sparebank Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO 001 0662893 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www.hafslund.no

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

DnB Hedgefond obligasjon 2001/2006

DnB Hedgefond obligasjon 2001/2006 DnB Hedgefond obligasjon 2001/2006 Tegningsperiode 19. februar - 30. mars 2001 Hva er 2001/2006? 2001/2006 ( DnB Hedgefond ) er en obligasjon uten løpende rente, hvor avkastningen er knyttet til utviklingen

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18.

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 13 Viktig informasjon*

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7. Tilrettelegger: Stavanger, 10.

Verdipapirdokument. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7. Tilrettelegger: Stavanger, 10. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7 Tilrettelegger: Stavanger, 10.06 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO 001 0675424 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Del B 1 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 1.

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 15. april 2013 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere:

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 4,25 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO 001 0700818

Prospekt. Verdipapirdokument for. 4,25 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO 001 0700818 Prospekt Verdipapirdokument for 4,25 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO 001 0700818 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning knyttet til utviklingen for OBX-indeksen fra 20. desember 2010 til 6. januar 2011 ISIN: NO 001

Detaljer

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår for DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og Grunnprospektets tillegg av 25. april 2014, 2.

Detaljer

TERM SHEET. 9. mars 2017 NO OBOS Forretningsbygg AS

TERM SHEET. 9. mars 2017 NO OBOS Forretningsbygg AS TERM SHEET 9. mars 2017 [ ]% OBOS Forretningsbygg AS sikret obligasjonslån 2017/2022 ( Obligasjonene ) ISIN: Utsteder: NO0010788979 OBOS Forretningsbygg AS Konsernet: Utsteder med datterselskap, jfr Lov

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Offensiv

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Offensiv Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av sveitsiske franc mot norske kroner. ISIN: NO 001 0590987 Tegningsperiode: 2. -

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av CHF mot NOK ISIN NO 001 0588056 Tegningsperiode: 15. - 17. september

Detaljer

Prospekt. 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458

Prospekt. 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458 Prospekt 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458 Entra Eiendom AS Biskop Gunnerus gt. 14 Postboks 3 0051 Oslo Telefon: +47 21 60 51 00 Faks: +47 21 60 51 01 www.entraeiendom.no

Detaljer

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder Side 1 av 5 TERM SHEET 3. mai 2017 FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010792773 SpareBank 1 Modum Ansvarlig

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Tegningsperiode: 14. januar 1. februar 2008 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Med en investering i DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 kan du få avkastning

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller EMISJONEN I KORTE TREKK På den ekstraordinære generalforsamling holdt den 14. November 2014 ble det besluttet å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer med et bruttoproveny på

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

FRN BN Bank fondsobligasjon 2010/2020 med innløsningsrett for utsteder

FRN BN Bank fondsobligasjon 2010/2020 med innløsningsrett for utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Oslo Børs Dato: 16.12.2010 Endelig ISIN: NO001 0593577 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Emerging Europe Land Development AS, org. nr.: 992 394 781

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger,

Verdipapirdokument. 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger, Lyse AS, 24.05.2017 Verdipapirdokument ISIN NO0010786197 Verdipapirdokument 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO0010786197 Tilrettelegger: Stavanger, 24.05.2017 Verdipapirdokumentet

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012 ISIN: NO 001 0614894 Tegningsperiode: 23.-30. juni 2011 Innbetalingsdato: 5. juli 2011 Forfall: 21. desember 2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012 Investeringsprodukt med

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer