4. KVARTAL Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder."

Transkript

1 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner i operativ omsetning 15,2% operativ EBITDA-margin Operativ omsetning per forretningsområde (NOK millioner): 319 Sverige Norge 632

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Ledelsens gjennomgang Driftsrelaterte hovedtall for konsernet 2-4 Virksomhetsområdene 5-6 Finansielle forhold 7 Ansatte og arbeidsmiljø 8 Aksjonærforhold 8 Andre forhold 9 Hendelser etter balansedagen 9 Marked og fremtidsutsikter 10 Sammendratt finansiell informasjon (IFRS) Resultatregnskap 11 Finansiell stilling (balanse) 12 Endringer i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter til regnskapet Selskapsinformasjon 21 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2012 Driften i perioden*: Operative driftsinntekter NOK 961 millioner, opp 5,2 % Operativ EBITDA NOK 146 millioner, opp 15,9 % Operativ EBITDA-margin 15,2 %, opp 1,4 prosentpoeng Ordreinngang NOK 800 millioner, opp 26,1 % Ordrereserve NOK millioner, ned 9,8 % Kontantstrøm fra driften på minus NOK 30 millioner mot minus NOK 31 millioner i 4. kvartal 2011 Netto rentebærende gjeld redusert med NOK 129 millioner fra årsskiftet Vellykket plassering av obligasjonslån på NOK 350 millioner Gjeld til hovedbanken er reforhandlet Fortsatt godt marked i Norge, men krevende markedssituasjon i Sverige Nedskrivning av goodwill: Goodwill knyttet til den svenske virksomheten er nedskrevet med NOK 404 millioner Utbytte: Styret har besluttet ikke å foreslå utbytte for 2012 Samtidig justeres utbyttepolicy slik at konsernet fremover normalt vil utbetale minst 50% av netto resultat etter skatt som utbytte * De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1. 1

3 LEDELSENS GJENNOMGANG RESULTATENE I PERIODEN Ledelsens gjennomgang er basert på driftsrapporteringen (operative resultattall) fra segment Norge og Sverige. I note 3 til regnskapet vises segmentinformasjonen basert på driftsrapportering, også avstemt med konsoliderte regnskapstall (IFRS). Driftsrapporteringen avviker i noen grad fra konsernets resultatregnskap (IFRS). Driftsrapporteringen fokuserer på verdiskapingen i perioden, mens man i konsernregnskapet etter IFRS foretar inntektsføring basert på levering av ferdige boliger, uavhengig av den faktiske verdiskapingen i perioden. Se også note 1. OPERASJONELLE HOVEDTALL BWG HOMES KONSERNET Tall i NOK kv kv. 11 Året 2012 Året 2011 Operative resultater Driftsinntekter Driftsresultat før avskr. og finans (EBITDA) Driftsresultat før nedskrivning og finans (EBIT) Nedskrivning av goodwill Driftsresultat etter nedskrivning (EBIT) EBITDA-margin 15,2 % 13,8 % 13,1 % 11,8 % EBIT-margin før nedskrivning av goodwill 15,2 % 13,1 % 12,8 % 11,2 % Andre hovedtall Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte BWG Homes konsernet hadde i 4. kvartal 2012 operative driftsinntekter på NOK 961 millioner. Det er en økning på 5,2 % sammenlignet med 4. kvartal Det er også i dette kvartalet en tilfredsstillende utvikling i salg og produksjon i den norske virksomheten. Situasjonen i Sverige er fortsatt krevende. Internasjonal lavkonjunktur har påvirket negativt og forsterket tregheten i boligmarkedet. I 4. kvartal er det likevel en viss positiv utvikling i omsetning og salg. 2

4 DRIFTSINNTEKTER 1K 2K 3K 4K DRIFTSRESULTAT (OPERATIV EBIT) K 2K 3K 4K Kvartalets driftsresultat før avskrivninger og finans (operativ EBITDA) ble NOK 146 millioner. Det er en økning på NOK 20 millioner (15,9 %) sammenlignet med 4. kvartal Kvartalets operative EBITDA-margin ble 15,2 % mot 13,8 % for 4. kvartal i fjor. Kvartalets driftsresultat før nedskrivning og finans (operativ EBIT) ble NOK 146 millioner som er en økning på NOK 26 millioner (22,2 %) sammenlignet med 4. kvartal Kvartalets operative EBITmargin før nedskrivning ble 15,2 % mot 13,1 % for 4. kvartal i fjor. Svært god utvikling i lønnsomhet og marginer i kvartalet for konsernet skyldes den sterke utviklingen i den norske virksomheten. Kvartalets ordreinngang var NOK 800 millioner mot NOK 634 millioner i 4. kvartal 2011, opp 26,1%. ORDREINNGANG ORDRERESERVE K 2K 3K 4K 0 1K 2K 3K 4K ÅRET 2012 Konsernet kan vise til vekst i omsetning og en svært god lønnsomhetsutvikling gjennom 2012 på tross av den krevende markedssituasjonen i Sverige. Omsetningen for året 2012 ble NOK millioner, en økning på NOK 22 millioner (0,6 %) i forhold til Operativ EBITDA ble på NOK 457 millioner, en økning på NOK 49 millioner (12,0 %). Årets operative EBITDA-margin ble 13,1 % mot 11,8 % for Operativ EBIT før nedskrivning ble på NOK 446 millioner, en økning på NOK 60 millioner (15,6 %). Årets operative EBIT-margin før nedskrivning ble 12,8 % mot 11,2 % for

5 Nedskrivning av goodwill Styret har besluttet å nedskrive goodwill knyttet til den svenske virksomheten med NOK 403,7 millioner (SEK 470 millioner). Konsernets bokførte egenkapital etter nedskrivningen er på 41,2%. Styret forventer gode og forbedrede resultater for den svenske virksomheten fremover. Det er likevel en grunnleggende usikkerhet om den økonomiske utvikling i svensk økonomi de kommende år, og usikkerheten forsterkes av den usikkerhet som foreligger i Europa for øvrig. Styret legger vekt på at usikkerheten både gjelder når veksten faktisk vil komme tilbake og hvor sterk veksten faktisk vil bli. Styret har derfor valgt å legge til grunn en nedjustert forventning til resultatutviklingen for virksomheten i Sverige ved sin vurdering. Etter styrets syn vil en nedskrivning av denne størrelse bidra til at usikkerhet om eventuelt fremtidig nedskrivningsbehov i praksis bortfaller. Ordreinngang og ordrereserve Ordreinngangen i 2012 ble på NOK millioner, en økning på NOK 175 millioner (5,5 %) sammenlignet med Salget har utviklet seg positivt gjennom annet halvår. Den svenske virksomheten kan også vise til en viss forbedring i salget, selv om det fortsatt er på lave nivåer. Konsernets ordrereserve ved utgangen av 2012 var NOK millioner. Sammenlignet med utgangen av 2011 er det er en reduksjon på NOK 159 millioner (9,8 %) hvorav NOK 108 millioner gjelder den norske virksomheten, og er i hovedsak en direkte effekt av at Block Watne i større grad enn tidligere selger boligene senere i prosjektfasen. KVARTALSVIS UTVIKLING I OMSETNING OG OPERATIV EBITDA-MARGIN K 10 1K 11 2K 11 3K 11 4K 11 1K 12 2K 12 3K 12 4K 12 16,00 % 15,00 % 14,00 % 13,00 % 12,00 % 11,00 % 10,00 % 9,00 % 8,00 % 7,00 % 6,00 % Omsetning (MNOK) Operativ EBITDA-margin 4

6 RESULTATENE I NORGE SEGMENT NORGE Tall i NOK kv kv. 11 Året 2012 Året 2011 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 35,0 % 32,6 % 32,5 % 29,7 % EBITDA-margin 21,8 % 19,7 % 18,2 % 16,2 % EBIT-margin 22,4 % 19,3 % 18,3 % 15,8 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte Sykefravær 6,2 % 7,0% 5,9 % 6,2 % Segment Norge omfatter virksomheten i Block Watne AS. Hetlandhus AS rapporteres under Øvrige enheter. Det vises til note 3 Segmentinformasjon. Den positive trenden fra foregående kvartaler er videreført. Effektiv drift og godt salg har gitt et solid resultat og meget sterke marginer også i 4. kvartal Driftsinntektene i kvartalet økte med 1,7 % sammenlignet med 4. kvartal Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) ble forbedret med 12,7 % i forhold til samme periode i fjor. Tilsvarende viser operativt resultat før finans (EBIT) en forbedring på 18,2 %. Kvartalets EBITDA-margin har økt med 2,1 prosentpoeng. Ordreinngangen i kvartalet viser en økning på 34,3 % sammenlignet med 4. kvartal Den sterke lønnsomhetsutviklingen er en konsekvens av økt produksjonskapasitet, høye enhetspriser og markedstilpasset prosjektutvikling. Sammendrag for året 2012 Driftsinntektene for året er 9,0 % bedre enn for Årets operative EBITDA viser en forbedring på 22,6 %, og operativ EBIT økte med 26,4 %. Ordreinngangen økte med 5,8 % i 2012 mot Ordrereserven ved utgangen av 2012 er ned NOK 108 millioner (15,0 %) i forhold til utgangen av Reduksjonen i ordrereserve er en direkte effekt av at boligene selges senere i prosjektfasen. Ved utgangen av 2012 har virksomheten 58 ferdigproduserte usolgte boliger, hvorav 28 er visningsboliger, mot 39 ferdigproduserte usolgte boliger på samme tid i fjor. Bemanningen er økt med 34 årsverk (5,5 %) gjennom året; i hovedsak tømrere og annen produksjonsrettet bemanning. Fokusområder i 2013 Fokus er fortsatt effektivisering i produksjonen, videre utvikling av eksisterende prosjekter og optimalisering av tomtebanken. 5

7 RESULTATENE I SVERIGE SEGMENT SVERIGE Tall i NOK kv kv. 11 Året 2012 Året 2011 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før nedskr. og finans (EBIT) Nedskrivning av goodwill Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 26,9 % 25,2 % 26,8 % 26,5 % EBITDA-margin 5,3 % 3,3 % 5,2 % 6,7 % EBIT-margin før nedskrivning av goodwill 4,3 % 2,1 % 4,0 % 5,6 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte Sykefravær 3,8 % 3,1% 3,4 % 3,1 % Segment Sverige omfatter virksomheten i datterselskapene Myresjöhus AB og SmålandsVillan AB. Lønnsomheten er fortsatt lav, men er betydelig bedre enn i forrige kvartal. Forbedringsprogrammer for å øke produksjonseffektivitet og leveransekvalitet gir underliggende positiv effekt, men volumene er fortsatt for små til at dette synliggjøres i årets resultat og marginer. 4. kvartal isolert viser forbedring i forhold til samme periode i fjor, og salget har utviklet seg positivt, men er fortsatt på lave nivåer. Driftsinntektene i kvartalet økte med 12,9 % sammenlignet med 4. kvartal Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) økte med 78,8 % i forhold til samme periode i fjor, og operativt resultat før nedskrivning og finans (EBIT) økte med 128 %. Kvartalets EBITDA-margin økte med 2 prosentpoeng. Ordreinngangen i kvartalet viser en økning på 13,8 % sammenlignet med 4. kvartal Sammendrag for året 2012 Driftsinntektene for året er ned 14,0 % sammenlignet med Operativ EBITDA viser en reduksjon på 33,4 %, og operativ EBIT før nedskrivning var ned med 38,9 %. Ordreinngangen økte med 4,8% i 2012 mot Ordrereserven ved utgangen av 2012 er ned med NOK 51 millioner (5,7 %) i forhold til utgangen av Ved utgangen av 2012 har virksomheten 28 ferdigproduserte usolgte boliger, hvorav 12 er visningsboliger, mot 25 ferdigproduserte usolgte boliger på samme tid i fjor. Bemanningen er på samme nivå som i fjor. Fokusområder i 2013 Utvikling av markedstilpassede og produksjonseffektive produkter samt økt egenregiproduksjon i tilvekstområder er prioriterte satsningsområder. Prosjektutviklingskompetansen skal styrkes, og det ses etter nye attraktive tomteområder. Produksjonen av rekkehus og leilighetsbebyggelse skal økes for å kunne levere til større deler av boligmarkedet. 6

8 FINANSIELLE FORHOLD KONTANTSTRØM Tall i NOK kv kv. 11 Året 2012 Året 2011 Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Netto kontantstrøm fra investeringer Netto kontantstrøm fra finansiering Netto kontantstrøm i perioden Netto kontantstrøm fra driften (etter betaling av renter og skatt) i 4. kvartal 2012 var negativ med NOK 29,9 millioner mot negativ med NOK 31,1 millioner i 4. kvartal i fjor. Det ble i perioden foretatt betalinger knyttet til tomtekjøp med totalt NOK 162,5 millioner, hvilket er NOK 48,7 millioner mer enn i samme periode i fjor. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var negativ med NOK 13,1 millioner mot negativ NOK 2,5 millioner i samme periode i fjor. Konsernet har i 4. kvartal 2012 fullført reforhandling av gjeldsforholdet til hovedbankforbindelsen. Som del i dette er det foretatt nedbetaling av langsiktig gjeld med ca NOK 125 millioner i kvartalet. I perioden har trekk på prosjektfinansiering økt slik at netto kontantstrøm fra finansiering ender negativt med NOK 78,3 millioner mot positiv med NOK 88,8 millioner i samme periode i fjor. NETTO RENTEBÆRENDE GJELD Tall i NOK Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Sum bankinnskudd og kontanter Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld har økt med NOK 42 millioner fra forrige kvartal, men er redusert med NOK 129 millioner fra årsslutt Covenants-kravene er reforhandlet i 4. kvartal 2012 som følge av at gjelden er reforhandlet med hovedbankforbindelsen. Det vises til nærmere omtale i note 9. Konsernet har overholdt covenants-kravene for kvartalet. ARBEIDSKAPITAL Tall i NOK Omløpsmidler Kortsiktig gjeld (ikke rentebærende) Netto arbeidskapital Kortsiktig prosjektfinansiering (rentebærende) Netto arbeidskapital hensyntatt prosjektfinansiering

9 ORGANISASJONEN ANTALL ANSATTE Funksjonærer* Produksjonsarbeidere, tømrere Totalt Antall ansatte i Norge* Antall ansatte i Sverige** * Inklusive konsernsjef og konsernstab (BWG Homes ASA) og ansatte i Hetlandhus AS. ** Den svenske virksomheten har i tillegg 18 innleide ansatte per 4. kvartal Disse er i hovedsak produksjonsarbeidere. Bemanningen er redusert med 9 årsverk (0,9 %) fra utgangen av forrige kvartal, men har økt med 36 årsverk fra årsskiftet 2011, i hovedsak innen produksjonsleddet i Norge. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Produksjonskvalitet og HMS har kontinuerlig ledelsesmessig fokus. Intensivert sikkerhetsopplæring med vekt på riktig bruk av verktøy og stillas, har bidratt til å redusere skadefrekvensen i Uanmeldte tilsyn på byggeplass har også vist en positiv utvikling gjennom året når det gjelder antall registrerte avvik. Det ble registrert 7 skader og hendelser som førte til fravær i 4. kvartal 2012 mot 15 i 4. kvartal I løpet av året ble det registrert 31 skader og hendelser som førte til fravær mot 59 i Hendelser som har ført til fravær, gjelder særlig i den norske virksomheten. Typiske skader er sårskader ved bruk av spikerpistol og annet verktøy og fall fra lav høyde. Ingen av disse tilfellene har ført til alvorlige skader eller varige men. Ledelsesmessig oppfølging av sykefravær har vært intensivert gjennom året, og sikkerhetsopplæring har vært vektlagt. I den norske virksomheten foretas det uanmeldte tilsyn på byggeplass med etterfølgende avviksbehandling og oppfølging både i lokal regi på distriktskontorene og tiltak i sentral regi. I løpet av 2012 var det foretatt 132 tilsyn med gjennomsnittlig 0,64 avvik per tilsyn mot 113 tilsyn med et gjennomsnitt på 1,04 avvik per tilsyn i AKSJONÆRFORHOLD Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet aksjonærer hvorav 117 var utenlandske. De utenlandske aksjonærene eide 25,9 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 19,1 %. Konsernsjef Lars Nilsen hadde ved utgangen av kvartalet en eierandel på 15,87 % gjennom sine selskaper Lani Industrier AS og Lagulise AS. Det ble omsatt 13,5 millioner aksjer i kvartalet, og 64,5 millioner aksjer ble omsatt i Aksjen har vært omsatt alle handledager. Sluttkurs på balansedagen var NOK 12, STØRSTE AKSJONÆRER Antall aksjer Eierandel Oslo Bolig og Sparelag ,46 % Lani Industrier AS ,57 % Orkla ASA ,12 % Odin Norge ,87 % Verdipapirfondet DNB SMB ,81 % Odin Norden ,66 % Fondsfinans Spar ,57 % Storebrand Verdi ,38 % Skandinaviska Enskilda Banken ,24 % SHB Swedish Funds Lending ,21 % Sum 10 største aksjonærer ,91 % Øvrige aksjonærer ,09 % Totalt antall aksjer ,00 % 8

10 ANDRE FORHOLD VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER I oktober ble det avholdt valg av ansattes representanter til styret. Tore Morten Randen, Ørjan Reinholdsson og Magne Staalstrøm ble gjenvalgt for en periode på to år. For nærmere omtale av samtlige styremedlemmer, se bwghomes.no. UTBYTTE FOR REGNSKAPSÅRET 2012 Konsernets netto resultat (IFRS) for 2012 etter nedskrivning av goodwill med NOK 403,7 millioner er negativt. I henhold til konsernets utbyttepolicy har styret derfor besluttet ikke å foreslå utbytte for Styret har, i lys av konsernets styrkede finansielle stilling, revurdert selskapets utbyttepolicy. Konsernet har etter fullført refinansiering i 2012 en solid langsiktig finansiering, og konsernet har en bokført egenkapital på 41,2% ved utgangen av På denne bakgrunn er det besluttet å justere utbyttepolicy slik at utbytte normalt skal utgjøre minimum 50% av ordinært resultat etter skatt. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN DOM I TVISTESAK MELLOM 34 HUSEIERE OG MYRESJÖHUS Det har i lengre tid pågått en tvistesak mellom 34 huseiere i Svedala, Skåne og Myresjöhus. Bakgrunnen for dette er erstatningskrav fremmet av huseierne for fukt- og muggskader i husene. Ytterveggene på disse husene som ble bygget tidlig på 2000-talet, ble bygget med såkalt pusset enstegstettet fasade. Denne fasadekonstruksjonen som var anvendt av hele entreprenørsektoren på den tiden, var godkjent av bygningsmyndighetene (Statens Provningsanstalt) og typegodkjent av SITAC. Senere har det vist seg over tid at det har oppstått fuktskader i denne konstruksjonen. Fasadeløsningen var ikke utviklet av Myresjöhus, og fasadeløsningen brukes ikke lenger i nybygg. I januar 2013 avsa Göta Hovrätt dom i saken som konkluderte med at Myresjöhus ikke har erstatningsansvar for fukt- og muggskadene, da husene ble produsert i henhold til faglig standard gjeldende på den tid husene ble oppført. Dommen er ikke rettskraftig før ankefristen utløper den 15. februar ALVORLIG PERSONSKADE PÅ BYGGEPLASS, JANUAR januar 2013 oppstod det en eksplosjon i forbindelse med bruk av gassovner på en av Block Watnes byggeplasser. Gassovnene ble brukt til tining av snø og is på betonggulv i et leilighetsbygg under oppføring. En byggeleder fikk store brannskader på hendene og i ansiktet, og han ble umiddelbart sendt til sykehus for behandling. Politi og Arbeidstilsynet ble rutinemessig varslet. Hendelsesforløp og årsaksforhold er nøye gjennomgått, og tiltak er iverksatt. NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR I BLOCK WATNE AS Geir Skoglund er ansatt som ny administrerende direktør i Block Watne. Han tiltrer i løpet av mai Han kommer fra stillingen som teknisk direktør i Peab AS. Ole Feet som har vært administrerende direktør i Block Watne fra juni 2006 til dato, ble ansatt som ansvarlig for den operative virksomheten (COO) i BWG Homes-konsernet våren Han vil nå gå over i denne rollen på full tid. 9

11 MARKEDET OG UTSIKTENE FREMOVER Markedsutsiktene i Norge vurderes som positive. Lav igangsetting de foregående år kombinert med høy befolkningsvekst, lav arbeidsledighet og god reallønnsvekst fører til sterk etterspørsel etter boliger. I 2012 ble det igangsatt boliger. Det forventes en igangsetting på nye boliger i 2013 og i 2014 i følge Prognosesenteret. Det er et årlig underliggende behov for nye boliger. Det forventes en fortsatt vekst i boligprisene, særlig i større byer og pressområder, men i en noe lavere takt. Selv om boligmarkedet i Norge fortsatt vil være godt, knyttes det en usikkerhet til den internasjonale lavkonjunkturen og til bankenes varslede innstramming i boliglån. Markedsutsiktene for den svenske virksomheten er mer usikre. Den negative utviklingen i internasjonal økonomi i 2012, særlig i eurosonen, har påvirket den økonomiske situasjonen i Sverige. Det har vært en viss økning i arbeidsledighet gjennom høsten. Den totale boligproduksjonen har vært på svært lave nivåer i 2011 og Det har ført til en stor underdekning av boliger og økte markedspriser i pressområdene. Det er et årlig underliggende behov for nye boliger. Det forventes en igangsetting på nye boliger i 2013 og i 2014 i følge Prognosesenteret. Konsernets norske virksomhet opplever fortsatt god etterspørsel etter boliger og stigende enhetspriser. Lønnsomhetsutviklingen og salget har vært historisk sterkt i 2012, og det gir et solid utgangspunkt for Den svenske virksomheten prioriterer prosjektutvikling og boligbygging i vekstområder hvor vi har tilstedeværelse. Over tid skal tilstedeværelsen i Stockholmsregionen styrkes vesentlig. Mer effektiv produksjon og utviklingen av nye prisgunstige boliger forventes å gi positiv effekt på volum og resultater i de kommende årene. Markedstilpasning, lønnsomhet og effektivitetsforbedringer har kontinuerlig fokus både i Norge og Sverige. Oslo, 13. februar 2013 Styret og konsernsjef i BWG Homes ASA Eva Eriksson Harald Walther Hege Bømark Daniel K. Siraj Espen E. Wiik styreleder nestleder Tore Morten Randen Ørjan Reinholdsson Magne Staalstrøm Lars Nilsen Konsernsjef 10

12 SAMMENDRATT FINANSIELL INFORMASJON (IFRS) BWG HOMES ASA KONSERN RESULTATREGNSKAP Tall i NOK Note 4. kv kv. 11 Året 2012 Året 2011 Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Resultat før nedskrivning og finans (EBIT) Nedskrivning goodwill Resultat før finans (EBIT) Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader Endringer markedsverdi finansielle instrumenter Valutakurseffekter Andre finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skatt (EBT) Skattekostnad Periodens resultat Resultat per aksje (NOK) -2,27 0,81-1,36 1,62 Utvannet resultat per aksje (NOK) -2,27 0,81-1,36 1,62 EBITDA-margin 14,0 % 14,1 % 11,9 % 10,4 % EBIT-margin før nedskrivning av goodwill 14,0 % 13,5 % 11,6 % 9,7 % INNREGNEDE INNTEKTER OG KOSTNADER (totalresultat) Tall i NOK Note 4. kv kv. 11 Året 2012 Året 2011 Endring i virkelig verdi rentesikring Utsatt skatt knyttet til virkelig verdi rentesikring Periodens resultat (fra resultatregnskapet) Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede kostnader og inntekter Sum innregnede inntekter og kostnader (totalresultat)

13 FINANSIELL STILLING (BALANSE) Tall i NOK Note Eiendeler Goodwill Varemerker Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle driftsmidler Fysiske driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Prosjekter, bygg under utførelse Varebeholdninger Tomter Sum beholdninger Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og forpliktelser Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning garantiforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld tomteakkvisisjon Forskudd fra kunder Øvrig kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser UTVALGTE HOVEDTALL I BALANSEN Tall i NOK Arbeidskapital Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 41,2 % 43,2 % 37,3 % 12

14 ENDRINGER I EGENKAPITAL Tall i NOK Aksjekapital Overkursfond Sikringsreserve Valutaomregning Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Resultat 1. kvartal Balanse per Utbytte Omregningseffekt i konsolideringen Resultat 2. kvartal Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 3. kvartal Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 4. kvartal Balanse per Rettet emisjon Emisjonskostnader Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 1. kvartal Balanse per Reparasjonsemisjon Emisjonskostnader Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 2. kvartal Balanse per Emisjonskostnader -7-7 Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 3. kvartal Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 4. kvartal Balanse per

15 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i NOK Note 4. kv kv. 11 Året 2012 Året 2011 Kontantstrøm fra drift før endring i arbeidskapital (EBITDA) Endring i beholdninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Tomtekjøp Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto endring arbeidskapitalposter Betalte renter Betalt skatt Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger fra salg av varige driftsmidler Innbetalinger fra salg av aksjer (Gar-Bo AB) Netto kontantstrøm fra tilknyttede selskaper Mottatte renter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Økning/nedgang (-) kortsiktig gjeld Utbetalinger knyttet til refinansiering av gjeld Nedbetaling langsiktig gjeld Opptrekk ny langsiktig gjeld Innbetaling av ny egenkapital (netto) Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvide midler Likvide midler ved start av perioden Likvide midler ved periodens utgang Ubenyttet kassekreditt ved periodens utgang

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner ÅRSRAPPORT 2013.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner ÅRSRAPPORT 2013. ÅRSRAPPORT 2013 Ordreinngang NOK millioner 3 941 Operativ omsetning NOK millioner 3 926 Operativ EBITDA-margin Prosent 11,7 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 210 Block Watne

Detaljer

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. Lars Nilsen, Konsernsjef NOK 3 199 millioner i ordreinngang NOK 3 461 millioner

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. SVERIGE NORGE.

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. SVERIGE NORGE. 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT EBITDA MARGIN 2008 11,6% Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF Omsetning per PEr ForRetningsområde

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF ÅRSRAPPORT 2010 NOK 2 985 millioner i omsetning 23% vekst i ordrereserve

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer