4. KVARTAL Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder."

Transkript

1 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner i operativ omsetning 15,2% operativ EBITDA-margin Operativ omsetning per forretningsområde (NOK millioner): 319 Sverige Norge 632

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Ledelsens gjennomgang Driftsrelaterte hovedtall for konsernet 2-4 Virksomhetsområdene 5-6 Finansielle forhold 7 Ansatte og arbeidsmiljø 8 Aksjonærforhold 8 Andre forhold 9 Hendelser etter balansedagen 9 Marked og fremtidsutsikter 10 Sammendratt finansiell informasjon (IFRS) Resultatregnskap 11 Finansiell stilling (balanse) 12 Endringer i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter til regnskapet Selskapsinformasjon 21 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2012 Driften i perioden*: Operative driftsinntekter NOK 961 millioner, opp 5,2 % Operativ EBITDA NOK 146 millioner, opp 15,9 % Operativ EBITDA-margin 15,2 %, opp 1,4 prosentpoeng Ordreinngang NOK 800 millioner, opp 26,1 % Ordrereserve NOK millioner, ned 9,8 % Kontantstrøm fra driften på minus NOK 30 millioner mot minus NOK 31 millioner i 4. kvartal 2011 Netto rentebærende gjeld redusert med NOK 129 millioner fra årsskiftet Vellykket plassering av obligasjonslån på NOK 350 millioner Gjeld til hovedbanken er reforhandlet Fortsatt godt marked i Norge, men krevende markedssituasjon i Sverige Nedskrivning av goodwill: Goodwill knyttet til den svenske virksomheten er nedskrevet med NOK 404 millioner Utbytte: Styret har besluttet ikke å foreslå utbytte for 2012 Samtidig justeres utbyttepolicy slik at konsernet fremover normalt vil utbetale minst 50% av netto resultat etter skatt som utbytte * De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1. 1

3 LEDELSENS GJENNOMGANG RESULTATENE I PERIODEN Ledelsens gjennomgang er basert på driftsrapporteringen (operative resultattall) fra segment Norge og Sverige. I note 3 til regnskapet vises segmentinformasjonen basert på driftsrapportering, også avstemt med konsoliderte regnskapstall (IFRS). Driftsrapporteringen avviker i noen grad fra konsernets resultatregnskap (IFRS). Driftsrapporteringen fokuserer på verdiskapingen i perioden, mens man i konsernregnskapet etter IFRS foretar inntektsføring basert på levering av ferdige boliger, uavhengig av den faktiske verdiskapingen i perioden. Se også note 1. OPERASJONELLE HOVEDTALL BWG HOMES KONSERNET Tall i NOK kv kv. 11 Året 2012 Året 2011 Operative resultater Driftsinntekter Driftsresultat før avskr. og finans (EBITDA) Driftsresultat før nedskrivning og finans (EBIT) Nedskrivning av goodwill Driftsresultat etter nedskrivning (EBIT) EBITDA-margin 15,2 % 13,8 % 13,1 % 11,8 % EBIT-margin før nedskrivning av goodwill 15,2 % 13,1 % 12,8 % 11,2 % Andre hovedtall Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte BWG Homes konsernet hadde i 4. kvartal 2012 operative driftsinntekter på NOK 961 millioner. Det er en økning på 5,2 % sammenlignet med 4. kvartal Det er også i dette kvartalet en tilfredsstillende utvikling i salg og produksjon i den norske virksomheten. Situasjonen i Sverige er fortsatt krevende. Internasjonal lavkonjunktur har påvirket negativt og forsterket tregheten i boligmarkedet. I 4. kvartal er det likevel en viss positiv utvikling i omsetning og salg. 2

4 DRIFTSINNTEKTER 1K 2K 3K 4K DRIFTSRESULTAT (OPERATIV EBIT) K 2K 3K 4K Kvartalets driftsresultat før avskrivninger og finans (operativ EBITDA) ble NOK 146 millioner. Det er en økning på NOK 20 millioner (15,9 %) sammenlignet med 4. kvartal Kvartalets operative EBITDA-margin ble 15,2 % mot 13,8 % for 4. kvartal i fjor. Kvartalets driftsresultat før nedskrivning og finans (operativ EBIT) ble NOK 146 millioner som er en økning på NOK 26 millioner (22,2 %) sammenlignet med 4. kvartal Kvartalets operative EBITmargin før nedskrivning ble 15,2 % mot 13,1 % for 4. kvartal i fjor. Svært god utvikling i lønnsomhet og marginer i kvartalet for konsernet skyldes den sterke utviklingen i den norske virksomheten. Kvartalets ordreinngang var NOK 800 millioner mot NOK 634 millioner i 4. kvartal 2011, opp 26,1%. ORDREINNGANG ORDRERESERVE K 2K 3K 4K 0 1K 2K 3K 4K ÅRET 2012 Konsernet kan vise til vekst i omsetning og en svært god lønnsomhetsutvikling gjennom 2012 på tross av den krevende markedssituasjonen i Sverige. Omsetningen for året 2012 ble NOK millioner, en økning på NOK 22 millioner (0,6 %) i forhold til Operativ EBITDA ble på NOK 457 millioner, en økning på NOK 49 millioner (12,0 %). Årets operative EBITDA-margin ble 13,1 % mot 11,8 % for Operativ EBIT før nedskrivning ble på NOK 446 millioner, en økning på NOK 60 millioner (15,6 %). Årets operative EBIT-margin før nedskrivning ble 12,8 % mot 11,2 % for

5 Nedskrivning av goodwill Styret har besluttet å nedskrive goodwill knyttet til den svenske virksomheten med NOK 403,7 millioner (SEK 470 millioner). Konsernets bokførte egenkapital etter nedskrivningen er på 41,2%. Styret forventer gode og forbedrede resultater for den svenske virksomheten fremover. Det er likevel en grunnleggende usikkerhet om den økonomiske utvikling i svensk økonomi de kommende år, og usikkerheten forsterkes av den usikkerhet som foreligger i Europa for øvrig. Styret legger vekt på at usikkerheten både gjelder når veksten faktisk vil komme tilbake og hvor sterk veksten faktisk vil bli. Styret har derfor valgt å legge til grunn en nedjustert forventning til resultatutviklingen for virksomheten i Sverige ved sin vurdering. Etter styrets syn vil en nedskrivning av denne størrelse bidra til at usikkerhet om eventuelt fremtidig nedskrivningsbehov i praksis bortfaller. Ordreinngang og ordrereserve Ordreinngangen i 2012 ble på NOK millioner, en økning på NOK 175 millioner (5,5 %) sammenlignet med Salget har utviklet seg positivt gjennom annet halvår. Den svenske virksomheten kan også vise til en viss forbedring i salget, selv om det fortsatt er på lave nivåer. Konsernets ordrereserve ved utgangen av 2012 var NOK millioner. Sammenlignet med utgangen av 2011 er det er en reduksjon på NOK 159 millioner (9,8 %) hvorav NOK 108 millioner gjelder den norske virksomheten, og er i hovedsak en direkte effekt av at Block Watne i større grad enn tidligere selger boligene senere i prosjektfasen. KVARTALSVIS UTVIKLING I OMSETNING OG OPERATIV EBITDA-MARGIN K 10 1K 11 2K 11 3K 11 4K 11 1K 12 2K 12 3K 12 4K 12 16,00 % 15,00 % 14,00 % 13,00 % 12,00 % 11,00 % 10,00 % 9,00 % 8,00 % 7,00 % 6,00 % Omsetning (MNOK) Operativ EBITDA-margin 4

6 RESULTATENE I NORGE SEGMENT NORGE Tall i NOK kv kv. 11 Året 2012 Året 2011 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 35,0 % 32,6 % 32,5 % 29,7 % EBITDA-margin 21,8 % 19,7 % 18,2 % 16,2 % EBIT-margin 22,4 % 19,3 % 18,3 % 15,8 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte Sykefravær 6,2 % 7,0% 5,9 % 6,2 % Segment Norge omfatter virksomheten i Block Watne AS. Hetlandhus AS rapporteres under Øvrige enheter. Det vises til note 3 Segmentinformasjon. Den positive trenden fra foregående kvartaler er videreført. Effektiv drift og godt salg har gitt et solid resultat og meget sterke marginer også i 4. kvartal Driftsinntektene i kvartalet økte med 1,7 % sammenlignet med 4. kvartal Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) ble forbedret med 12,7 % i forhold til samme periode i fjor. Tilsvarende viser operativt resultat før finans (EBIT) en forbedring på 18,2 %. Kvartalets EBITDA-margin har økt med 2,1 prosentpoeng. Ordreinngangen i kvartalet viser en økning på 34,3 % sammenlignet med 4. kvartal Den sterke lønnsomhetsutviklingen er en konsekvens av økt produksjonskapasitet, høye enhetspriser og markedstilpasset prosjektutvikling. Sammendrag for året 2012 Driftsinntektene for året er 9,0 % bedre enn for Årets operative EBITDA viser en forbedring på 22,6 %, og operativ EBIT økte med 26,4 %. Ordreinngangen økte med 5,8 % i 2012 mot Ordrereserven ved utgangen av 2012 er ned NOK 108 millioner (15,0 %) i forhold til utgangen av Reduksjonen i ordrereserve er en direkte effekt av at boligene selges senere i prosjektfasen. Ved utgangen av 2012 har virksomheten 58 ferdigproduserte usolgte boliger, hvorav 28 er visningsboliger, mot 39 ferdigproduserte usolgte boliger på samme tid i fjor. Bemanningen er økt med 34 årsverk (5,5 %) gjennom året; i hovedsak tømrere og annen produksjonsrettet bemanning. Fokusområder i 2013 Fokus er fortsatt effektivisering i produksjonen, videre utvikling av eksisterende prosjekter og optimalisering av tomtebanken. 5

7 RESULTATENE I SVERIGE SEGMENT SVERIGE Tall i NOK kv kv. 11 Året 2012 Året 2011 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før nedskr. og finans (EBIT) Nedskrivning av goodwill Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 26,9 % 25,2 % 26,8 % 26,5 % EBITDA-margin 5,3 % 3,3 % 5,2 % 6,7 % EBIT-margin før nedskrivning av goodwill 4,3 % 2,1 % 4,0 % 5,6 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte Sykefravær 3,8 % 3,1% 3,4 % 3,1 % Segment Sverige omfatter virksomheten i datterselskapene Myresjöhus AB og SmålandsVillan AB. Lønnsomheten er fortsatt lav, men er betydelig bedre enn i forrige kvartal. Forbedringsprogrammer for å øke produksjonseffektivitet og leveransekvalitet gir underliggende positiv effekt, men volumene er fortsatt for små til at dette synliggjøres i årets resultat og marginer. 4. kvartal isolert viser forbedring i forhold til samme periode i fjor, og salget har utviklet seg positivt, men er fortsatt på lave nivåer. Driftsinntektene i kvartalet økte med 12,9 % sammenlignet med 4. kvartal Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) økte med 78,8 % i forhold til samme periode i fjor, og operativt resultat før nedskrivning og finans (EBIT) økte med 128 %. Kvartalets EBITDA-margin økte med 2 prosentpoeng. Ordreinngangen i kvartalet viser en økning på 13,8 % sammenlignet med 4. kvartal Sammendrag for året 2012 Driftsinntektene for året er ned 14,0 % sammenlignet med Operativ EBITDA viser en reduksjon på 33,4 %, og operativ EBIT før nedskrivning var ned med 38,9 %. Ordreinngangen økte med 4,8% i 2012 mot Ordrereserven ved utgangen av 2012 er ned med NOK 51 millioner (5,7 %) i forhold til utgangen av Ved utgangen av 2012 har virksomheten 28 ferdigproduserte usolgte boliger, hvorav 12 er visningsboliger, mot 25 ferdigproduserte usolgte boliger på samme tid i fjor. Bemanningen er på samme nivå som i fjor. Fokusområder i 2013 Utvikling av markedstilpassede og produksjonseffektive produkter samt økt egenregiproduksjon i tilvekstområder er prioriterte satsningsområder. Prosjektutviklingskompetansen skal styrkes, og det ses etter nye attraktive tomteområder. Produksjonen av rekkehus og leilighetsbebyggelse skal økes for å kunne levere til større deler av boligmarkedet. 6

8 FINANSIELLE FORHOLD KONTANTSTRØM Tall i NOK kv kv. 11 Året 2012 Året 2011 Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Netto kontantstrøm fra investeringer Netto kontantstrøm fra finansiering Netto kontantstrøm i perioden Netto kontantstrøm fra driften (etter betaling av renter og skatt) i 4. kvartal 2012 var negativ med NOK 29,9 millioner mot negativ med NOK 31,1 millioner i 4. kvartal i fjor. Det ble i perioden foretatt betalinger knyttet til tomtekjøp med totalt NOK 162,5 millioner, hvilket er NOK 48,7 millioner mer enn i samme periode i fjor. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var negativ med NOK 13,1 millioner mot negativ NOK 2,5 millioner i samme periode i fjor. Konsernet har i 4. kvartal 2012 fullført reforhandling av gjeldsforholdet til hovedbankforbindelsen. Som del i dette er det foretatt nedbetaling av langsiktig gjeld med ca NOK 125 millioner i kvartalet. I perioden har trekk på prosjektfinansiering økt slik at netto kontantstrøm fra finansiering ender negativt med NOK 78,3 millioner mot positiv med NOK 88,8 millioner i samme periode i fjor. NETTO RENTEBÆRENDE GJELD Tall i NOK Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Sum bankinnskudd og kontanter Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld har økt med NOK 42 millioner fra forrige kvartal, men er redusert med NOK 129 millioner fra årsslutt Covenants-kravene er reforhandlet i 4. kvartal 2012 som følge av at gjelden er reforhandlet med hovedbankforbindelsen. Det vises til nærmere omtale i note 9. Konsernet har overholdt covenants-kravene for kvartalet. ARBEIDSKAPITAL Tall i NOK Omløpsmidler Kortsiktig gjeld (ikke rentebærende) Netto arbeidskapital Kortsiktig prosjektfinansiering (rentebærende) Netto arbeidskapital hensyntatt prosjektfinansiering

9 ORGANISASJONEN ANTALL ANSATTE Funksjonærer* Produksjonsarbeidere, tømrere Totalt Antall ansatte i Norge* Antall ansatte i Sverige** * Inklusive konsernsjef og konsernstab (BWG Homes ASA) og ansatte i Hetlandhus AS. ** Den svenske virksomheten har i tillegg 18 innleide ansatte per 4. kvartal Disse er i hovedsak produksjonsarbeidere. Bemanningen er redusert med 9 årsverk (0,9 %) fra utgangen av forrige kvartal, men har økt med 36 årsverk fra årsskiftet 2011, i hovedsak innen produksjonsleddet i Norge. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Produksjonskvalitet og HMS har kontinuerlig ledelsesmessig fokus. Intensivert sikkerhetsopplæring med vekt på riktig bruk av verktøy og stillas, har bidratt til å redusere skadefrekvensen i Uanmeldte tilsyn på byggeplass har også vist en positiv utvikling gjennom året når det gjelder antall registrerte avvik. Det ble registrert 7 skader og hendelser som førte til fravær i 4. kvartal 2012 mot 15 i 4. kvartal I løpet av året ble det registrert 31 skader og hendelser som førte til fravær mot 59 i Hendelser som har ført til fravær, gjelder særlig i den norske virksomheten. Typiske skader er sårskader ved bruk av spikerpistol og annet verktøy og fall fra lav høyde. Ingen av disse tilfellene har ført til alvorlige skader eller varige men. Ledelsesmessig oppfølging av sykefravær har vært intensivert gjennom året, og sikkerhetsopplæring har vært vektlagt. I den norske virksomheten foretas det uanmeldte tilsyn på byggeplass med etterfølgende avviksbehandling og oppfølging både i lokal regi på distriktskontorene og tiltak i sentral regi. I løpet av 2012 var det foretatt 132 tilsyn med gjennomsnittlig 0,64 avvik per tilsyn mot 113 tilsyn med et gjennomsnitt på 1,04 avvik per tilsyn i AKSJONÆRFORHOLD Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet aksjonærer hvorav 117 var utenlandske. De utenlandske aksjonærene eide 25,9 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 19,1 %. Konsernsjef Lars Nilsen hadde ved utgangen av kvartalet en eierandel på 15,87 % gjennom sine selskaper Lani Industrier AS og Lagulise AS. Det ble omsatt 13,5 millioner aksjer i kvartalet, og 64,5 millioner aksjer ble omsatt i Aksjen har vært omsatt alle handledager. Sluttkurs på balansedagen var NOK 12, STØRSTE AKSJONÆRER Antall aksjer Eierandel Oslo Bolig og Sparelag ,46 % Lani Industrier AS ,57 % Orkla ASA ,12 % Odin Norge ,87 % Verdipapirfondet DNB SMB ,81 % Odin Norden ,66 % Fondsfinans Spar ,57 % Storebrand Verdi ,38 % Skandinaviska Enskilda Banken ,24 % SHB Swedish Funds Lending ,21 % Sum 10 største aksjonærer ,91 % Øvrige aksjonærer ,09 % Totalt antall aksjer ,00 % 8

10 ANDRE FORHOLD VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER I oktober ble det avholdt valg av ansattes representanter til styret. Tore Morten Randen, Ørjan Reinholdsson og Magne Staalstrøm ble gjenvalgt for en periode på to år. For nærmere omtale av samtlige styremedlemmer, se bwghomes.no. UTBYTTE FOR REGNSKAPSÅRET 2012 Konsernets netto resultat (IFRS) for 2012 etter nedskrivning av goodwill med NOK 403,7 millioner er negativt. I henhold til konsernets utbyttepolicy har styret derfor besluttet ikke å foreslå utbytte for Styret har, i lys av konsernets styrkede finansielle stilling, revurdert selskapets utbyttepolicy. Konsernet har etter fullført refinansiering i 2012 en solid langsiktig finansiering, og konsernet har en bokført egenkapital på 41,2% ved utgangen av På denne bakgrunn er det besluttet å justere utbyttepolicy slik at utbytte normalt skal utgjøre minimum 50% av ordinært resultat etter skatt. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN DOM I TVISTESAK MELLOM 34 HUSEIERE OG MYRESJÖHUS Det har i lengre tid pågått en tvistesak mellom 34 huseiere i Svedala, Skåne og Myresjöhus. Bakgrunnen for dette er erstatningskrav fremmet av huseierne for fukt- og muggskader i husene. Ytterveggene på disse husene som ble bygget tidlig på 2000-talet, ble bygget med såkalt pusset enstegstettet fasade. Denne fasadekonstruksjonen som var anvendt av hele entreprenørsektoren på den tiden, var godkjent av bygningsmyndighetene (Statens Provningsanstalt) og typegodkjent av SITAC. Senere har det vist seg over tid at det har oppstått fuktskader i denne konstruksjonen. Fasadeløsningen var ikke utviklet av Myresjöhus, og fasadeløsningen brukes ikke lenger i nybygg. I januar 2013 avsa Göta Hovrätt dom i saken som konkluderte med at Myresjöhus ikke har erstatningsansvar for fukt- og muggskadene, da husene ble produsert i henhold til faglig standard gjeldende på den tid husene ble oppført. Dommen er ikke rettskraftig før ankefristen utløper den 15. februar ALVORLIG PERSONSKADE PÅ BYGGEPLASS, JANUAR januar 2013 oppstod det en eksplosjon i forbindelse med bruk av gassovner på en av Block Watnes byggeplasser. Gassovnene ble brukt til tining av snø og is på betonggulv i et leilighetsbygg under oppføring. En byggeleder fikk store brannskader på hendene og i ansiktet, og han ble umiddelbart sendt til sykehus for behandling. Politi og Arbeidstilsynet ble rutinemessig varslet. Hendelsesforløp og årsaksforhold er nøye gjennomgått, og tiltak er iverksatt. NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR I BLOCK WATNE AS Geir Skoglund er ansatt som ny administrerende direktør i Block Watne. Han tiltrer i løpet av mai Han kommer fra stillingen som teknisk direktør i Peab AS. Ole Feet som har vært administrerende direktør i Block Watne fra juni 2006 til dato, ble ansatt som ansvarlig for den operative virksomheten (COO) i BWG Homes-konsernet våren Han vil nå gå over i denne rollen på full tid. 9

11 MARKEDET OG UTSIKTENE FREMOVER Markedsutsiktene i Norge vurderes som positive. Lav igangsetting de foregående år kombinert med høy befolkningsvekst, lav arbeidsledighet og god reallønnsvekst fører til sterk etterspørsel etter boliger. I 2012 ble det igangsatt boliger. Det forventes en igangsetting på nye boliger i 2013 og i 2014 i følge Prognosesenteret. Det er et årlig underliggende behov for nye boliger. Det forventes en fortsatt vekst i boligprisene, særlig i større byer og pressområder, men i en noe lavere takt. Selv om boligmarkedet i Norge fortsatt vil være godt, knyttes det en usikkerhet til den internasjonale lavkonjunkturen og til bankenes varslede innstramming i boliglån. Markedsutsiktene for den svenske virksomheten er mer usikre. Den negative utviklingen i internasjonal økonomi i 2012, særlig i eurosonen, har påvirket den økonomiske situasjonen i Sverige. Det har vært en viss økning i arbeidsledighet gjennom høsten. Den totale boligproduksjonen har vært på svært lave nivåer i 2011 og Det har ført til en stor underdekning av boliger og økte markedspriser i pressområdene. Det er et årlig underliggende behov for nye boliger. Det forventes en igangsetting på nye boliger i 2013 og i 2014 i følge Prognosesenteret. Konsernets norske virksomhet opplever fortsatt god etterspørsel etter boliger og stigende enhetspriser. Lønnsomhetsutviklingen og salget har vært historisk sterkt i 2012, og det gir et solid utgangspunkt for Den svenske virksomheten prioriterer prosjektutvikling og boligbygging i vekstområder hvor vi har tilstedeværelse. Over tid skal tilstedeværelsen i Stockholmsregionen styrkes vesentlig. Mer effektiv produksjon og utviklingen av nye prisgunstige boliger forventes å gi positiv effekt på volum og resultater i de kommende årene. Markedstilpasning, lønnsomhet og effektivitetsforbedringer har kontinuerlig fokus både i Norge og Sverige. Oslo, 13. februar 2013 Styret og konsernsjef i BWG Homes ASA Eva Eriksson Harald Walther Hege Bømark Daniel K. Siraj Espen E. Wiik styreleder nestleder Tore Morten Randen Ørjan Reinholdsson Magne Staalstrøm Lars Nilsen Konsernsjef 10

12 SAMMENDRATT FINANSIELL INFORMASJON (IFRS) BWG HOMES ASA KONSERN RESULTATREGNSKAP Tall i NOK Note 4. kv kv. 11 Året 2012 Året 2011 Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Resultat før nedskrivning og finans (EBIT) Nedskrivning goodwill Resultat før finans (EBIT) Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader Endringer markedsverdi finansielle instrumenter Valutakurseffekter Andre finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skatt (EBT) Skattekostnad Periodens resultat Resultat per aksje (NOK) -2,27 0,81-1,36 1,62 Utvannet resultat per aksje (NOK) -2,27 0,81-1,36 1,62 EBITDA-margin 14,0 % 14,1 % 11,9 % 10,4 % EBIT-margin før nedskrivning av goodwill 14,0 % 13,5 % 11,6 % 9,7 % INNREGNEDE INNTEKTER OG KOSTNADER (totalresultat) Tall i NOK Note 4. kv kv. 11 Året 2012 Året 2011 Endring i virkelig verdi rentesikring Utsatt skatt knyttet til virkelig verdi rentesikring Periodens resultat (fra resultatregnskapet) Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede kostnader og inntekter Sum innregnede inntekter og kostnader (totalresultat)

13 FINANSIELL STILLING (BALANSE) Tall i NOK Note Eiendeler Goodwill Varemerker Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle driftsmidler Fysiske driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Prosjekter, bygg under utførelse Varebeholdninger Tomter Sum beholdninger Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og forpliktelser Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning garantiforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld tomteakkvisisjon Forskudd fra kunder Øvrig kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser UTVALGTE HOVEDTALL I BALANSEN Tall i NOK Arbeidskapital Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 41,2 % 43,2 % 37,3 % 12

14 ENDRINGER I EGENKAPITAL Tall i NOK Aksjekapital Overkursfond Sikringsreserve Valutaomregning Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Resultat 1. kvartal Balanse per Utbytte Omregningseffekt i konsolideringen Resultat 2. kvartal Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 3. kvartal Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 4. kvartal Balanse per Rettet emisjon Emisjonskostnader Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 1. kvartal Balanse per Reparasjonsemisjon Emisjonskostnader Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 2. kvartal Balanse per Emisjonskostnader -7-7 Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 3. kvartal Balanse per Omregningseffekt i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 4. kvartal Balanse per

15 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i NOK Note 4. kv kv. 11 Året 2012 Året 2011 Kontantstrøm fra drift før endring i arbeidskapital (EBITDA) Endring i beholdninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Tomtekjøp Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto endring arbeidskapitalposter Betalte renter Betalt skatt Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger fra salg av varige driftsmidler Innbetalinger fra salg av aksjer (Gar-Bo AB) Netto kontantstrøm fra tilknyttede selskaper Mottatte renter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Økning/nedgang (-) kortsiktig gjeld Utbetalinger knyttet til refinansiering av gjeld Nedbetaling langsiktig gjeld Opptrekk ny langsiktig gjeld Innbetaling av ny egenkapital (netto) Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvide midler Likvide midler ved start av perioden Likvide midler ved periodens utgang Ubenyttet kassekreditt ved periodens utgang

1. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

1. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 1. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 910 millioner i ordreinngang NOK 842 millioner

Detaljer

3. KVARTAL Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

3. KVARTAL Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 3. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 727 millioner i ordreinngang NOK 772 millioner

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

286 BWG Homes AB. 643 Block Watne 1. KVARTAL 2013. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. ORDREINNGANG NOK millioner 1 041

286 BWG Homes AB. 643 Block Watne 1. KVARTAL 2013. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. ORDREINNGANG NOK millioner 1 041 1. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 1 041 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 939 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 13,2 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 286 BWG Homes AB 643 Block Watne Vi

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

Ordreinngang Operativ omsetning Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 6,3 4. K VA R TA L

Ordreinngang Operativ omsetning Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 6,3 4. K VA R TA L 4. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang 1 246 NOK millioner Operativ omsetning 1 103 NOK millioner Operativ EBITDA-margin Prosent 6,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 127 Block

Detaljer

2. KVARTAL Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

2. KVARTAL Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 2. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 937 millioner i ordreinngang NOK 908 millioner

Detaljer

4. kvartal 2010. 49% Sverige 51% Norge

4. kvartal 2010. 49% Sverige 51% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1. KVARTAL 2014.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1. KVARTAL 2014. 1. KVARTAL 2014 Ordreinngang NOK millioner 1 100 Operativ omsetning NOK millioner 986 Operativ EBITDA-margin Prosent 10,7 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 115 Block Watne

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Vinga fra Myresjöhus BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 2. KVARTAL 2011 NOK 902 millioner i operativ

Detaljer

Ordreinngang Operativ omsetning Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 7,9 2. K VA R TA L

Ordreinngang Operativ omsetning Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 7,9 2. K VA R TA L 2. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang 1 365 NOK millioner Operativ omsetning 1 061 NOK millioner Operativ EBITDA-margin Prosent 7,9 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 80 Block

Detaljer

1. kvartal Block watne gruppen

1. kvartal Block watne gruppen 2007 1. kvartal Block watne gruppen Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Driftsinntekter 400 millioner, 12,1 % vekst Driftsresultat 60 millioner, 20,9 % vekst Ordrereserve 971 millioner,

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

4. kvartal 2005. Block Watne Gruppen ASA

4. kvartal 2005. Block Watne Gruppen ASA 4. kvartal 2005 Block Watne Gruppen ASA 4. kvartal 2005 og foreløpig årsresultat 2005 Rapporten består av to deler: Del 1 inneholder en kort beskrivelse av Block Watne Gruppen ASA og en oversikt over konsernets

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no kvartal 4 2007 www.bwghomes.no BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter opp 108,5 % (3,1 % proforma) Driftsresultat (EBITDA) opp 81,8 % (22,9 % proforma) Driftsresultat (EBIT) opp 60,5

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

RAPPORT FOR 4. KVARTAL

RAPPORT FOR 4. KVARTAL kvartal 4 2008 BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2008 Driftsinntekter ned 22,5 % til NOK 721 millioner EBITDA NOK 69 millioner Meget krevende markedssituasjon i kvartalet Ordreinngang

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 2. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL

RAPPORT FOR 3. KVARTAL kvartal 3 2008 BWG Homes ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2008 Driftsinntekter ned 6,5 % til NOK 655 millioner EBITDA NOK 80,5 millioner Fortsatt gode marginer: EBITDA margin 12,3 % Styrket

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009.

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT 2. KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Gyldendal ASA 2. kv. 10 2. kv. 09 30.06.2010 30.06.2009 2009 Driftsinntekter 294,2 304,0 652,2 660,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer