Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007"

Transkript

1 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007

2 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall fra datterselskapene 18 Revisorberetning 19 Intervju med administrerende direktør 20 Glimt fra NBBL 22 Kvalitet 24 Profilering og informasjon 25 Utredningsprosjekter 26 Kompetanseutvikling 27 Bruker- og markedsundersøkelser 28 Byggherren i fokus 29 Medlemstjenester 30 Sikringsordninger 32 Samarbeideidende organisasjoner 33 Internasjonalt utviklingssamarbeid 34 Kort om NBBL 35

3 Styreleders tilbakeblikk Et unikt utgangspunkt.. Landsmøtet i Oslo ga bred støtte til NBBL s hovedoppgaver som viser både videreføring og fornying, bl.a. ble det skapt forventninger om etablering av investeringsselskap og forvaltningsselskap. Etter en grundig utredning og diskusjon om roller og ansvar, besluttet NBBL s styre at forvaltning på generelt grunnlag må løses av det enkelte boligbyggelag, og mangel på kapital til strategiske investeringer er et problem som primært må finne sin løsning i syndikering rundt enkeltprosjekter. Dette, i tillegg til de mangler som kvalitetsrevisjonen har avdekket mange steder, har synliggjort behovet for helt nødvendige strukturendringer som må forankres i hvert lag. En økende konkurranse innen forvaltning, boligutvikling og megling viser behovet for et mer forpliktende samarbeid. For å stå sterkere må det utvikles kostnadseffektive produksjonsmiljøer med høy kompetanse. NBBL skal som interesseorganisasjon, være en rådgiver og sikre kvalitet i prosessene. Som et ledd i dette arbeidet, utvikles det et verktøy der boligbyggelagene får en systematisk gjennomgang av egen virksomhet både som børs og katedral markedsaktør og medlemsorganisasjon. på Norske Boligbyggelag og andre aktører i markedet. Det er svært mange som velger boliger med innebygget trygghet i regi av Norske Boligbyggelag spekulantene har fått et skudd for baugen det er nå vi skal vise hva vi duger til. NBBL som konsern styrket sin samlede egenkapital i 2007 med 4,7 million kroner. Dette øker muligheten for at NBBL fortsatt skal sette av ressurser til videreutvikling av produkter og tjenester til medlemmenes beste, sikre kvalitetsarbeidet og bistå i nødvendige strukturendringer. Jeg vil takke administrasjonen for arbeidet med å nå de mål og løse de oppgaver landsmøtet og styret har gitt. Jeg kan garantere at vi arbeider for å styrke NBBL som et kraftsenter i boligspørsmål og at NBBL skal være boligbyggelagenes uunnværlige rådgiver og foretrukne samarbeidspartner i årene som kommer takk for innsatsen i Det er helt nødvendig at vi beholder den lokale forankringen med nærhet til medlemmer og lokalsamfunn vårt spredenett er ganske unikt, og med en økende medlemsmasse som nærmer seg , bør målsettingen være å ta tilbake borettslagsformen, øke vår andel av nybygging og bli ledende i en miljøtilpasning av eksisterende bebyggelse. Med en forvaltning av over boliger, har vi en unik mulighet til å sette dagsorden på flere områder. I denne sammenheng vil NBBL s Framtidsprosjekt gi nyttige innspill en analyse av aktuelle problemstillinger i tilknyting til framtidas boliger og bomiljøer. Det legges opp til et bredt engasjement i Norske Boligbyggelag der alle skal gis mulighet til å komme med innspill og forslag. Borettslagsformen ble i 2007 utsatt for negativ omtale. Først etter flere renteøkninger har mange beboere oppdaget hva boligen egentlig kostet. Flere utbyggere skjulte store gevinster i en aggressiv markedsføring med mangelfulle opplysninger om fellesgjeld, rentenivå og avdrag og mange kjøpte boliger de egentlig ikke hadde råd til. Det er bra at disse problemstillingene har kommet fram, og det er viktigere enn noen gang å synliggjøre forskjellen Rolf Mikaelsen styreleder 3

4 Styrets årsberetning AL Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser samt påvirke myndighetene slik at det føres en boligpolitikk som sikrer alle rett til en god bolig og et godt bomiljø. NBBL har sitt forretningskontor i Oslo. Som et ledd i å styrke Norske Boligbyggelag på landsbasis har styret i 2007 videreført strategiarbeidet som ble vedtatt på landsmøtet i Spesielt fokus har vært rettet inn mot å utvikle og innføre systemer for kvalitetssikring og kvalitetsrevisjon, mot samordnet profilering og markedsføring og mot styrking av boligbyggelagenes forretningsdrift gjennom utvikling av hensiktsmessige samarbeids- og organisasjonsformer. NBBL har bistått i flere fusjons- og samarbeidsprosesser. I tråd med landsmøtets vedtak i 2007 har styret igangsatt et større framtidsprosjekt som fokuserer på framtidas boliger og boligområder og utvikling av en bærekraftig boligpolitikk. NBBL Partner har gjennom året ytterligere utvidet sin virksomhet ved å utnytte Norske Boligbyggelags samlede markedsmakt til beste for medlemmene. Generelt har det blant boligbyggelagene vært stor etterspørsel etter NBBLs samlede produkter og tjenester. Styret Ved utgangen av 2007 besto styret av Rolf Mikaelsen (leder) Martin Mæland (nestleder) Ingrid Iversen Svein Dalsbø Adelheid Buschmann Kristiansen Øystein Johannesen Pål Johnsrud Mette Bakken Henning Lauridsen (ansattes representant) Berit Tiller (varamedlem) Arne-Viggo Hjelm (varamedlem) Knut Soma (varamedlem) Åsne Graver (varamedlem for ansattes representant) Organisasjon, arbeidsmiljø og personalforhold Ved utgangen av 2007 var det 37 fast ansatte og 2 vikariatstillinger, til sammen 39 ansatte. I det heleide datterselskapet NBBL Partner har det vært 21 ansatte. Av de fast ansatte i NBBL er 18 kvinner og 21 menn. I ledergruppen møter 6 personer hvorav 1 kvinne. Det er et mål for NBBL å rekruttere flere kvinner i ledende stillinger i selskapet. Det har vært avholdt ett møte i AMU i 2007, hvor det ble behandlet til sammen 8 saker. Det avholdes regelmessige kontaktmøter med tillitsvalgte og ledelsen i NBBL og NBBL Partner. Samlet sykefravær i 2007 utgjorde 6,6%. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker i driftsåret. Selskapet driver ikke virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljø. NBBL konsernet Styret legger vekt på at NBBL og tilknyttede selskaper skal sees som en samlet virksomhet. NBBL adm. direktør er også adm. direktør i NBBL Partner AS og rapporterer den samlede virksomheten til styret. I konsernet inngår: AL Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Partner AS Boligbyggelagenes Forsikring AS Borettsregisteret AS Boligsamvirkets Media AS (67%) Tilknyttede virksomheter I tillegg til de selskapene som inngår i konsernet er følgende selskaper knyttet til NBBL: - Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond - Stiftelsen Norske Boligbyggelags Fond for Utviklingssamarbeid NBBL har i 2007 utført regnskapstjenester for Boligsamvirkets Meglerkjede Garanti BA. Disse selskapene er eid eller kontrollert av boligbyggelag tilsluttet NBBL. Økonomi Konsernet NBBL har en virksomhet i vekst og boligbyggelagenes etterspørsel etter fellesleverte tjenester er fortsatt god. Som følge av Landsmøtets ønske om å øke kunnskapen om, og kjennskapen til Norske Boligbyggelag, er profilkampanjen som bidrar til å befeste profilen blitt videreført i Kampanjen er i sin helhet blitt bekostet av NBBL. Overskuddene fra forretningsvirksomheten har gjort det mulig å sette av ressurser til å videreutvikle produkter og tjenester som tilbys medlemslagene. I tillegg er det satt sterkt fokus på kvalitetsforbedrende tiltak innenfor Norske Boligbyggelag som helhet. 4

5 De økonomiske resultatene har også i år vært gode, både innenfor den organisasjonsmessige og den forretningsmessige delen av virksomheten. Det samlede resultat for konsernet etter skatt for 2007 utgjør kr Konsernets egenkapital er ca. 143, 5 mill kroner og utgjør nå om lag 46% av totalkapitalen på kr 310,6 mill kroner. Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter indirekte modell og viser hvordan konsernet har finansiert aktiviteten i Resultatene i de underliggende selskapene viser følgende: Morselskapet NBBL fikk et underskudd etter skatt på kr Storsatsingen på utvikling av ny og felles profil som startet opp i 2006 i forbindelse med NBBLs 60 års markering er videreført i Profilkostnadene er belastet regnskapet i sin helhet. Datterselskapene NBBL Partner AS og Boligbyggelagenes Forsikring AS har tilført morselskapet konsernbidrag med henholdsvis 1,0 mill og 6,0 mill kroner. Av kapitalen øremerkes 1 mill kroner til utviklingsformål. Årets underskudd føres mot annen egenkapital. I 2007 har boligbyggelagene tegnet andeler i NBBL for til sammen kr Kapitaltilskuddet er ført som innskutt egenkapital i selskapet. Resultatene etter skatt ble for NBBL Partner AS, kr og for Boligbyggelagenes Forsikring kr Overskuddene overføres til styrking av selskapenes egenkapital. Datterselskapet Borettsregisteret AS er et selskap under utfasing, men hadde likevel en aktivitet og ga et overskudd på kr Overskuddet føres mot tidligere års udekkede tap. Resultatet i BS Media AS hvor NBBL har en eierinteresse på 67% av aksjene ble negativt med kr Likviditetssituasjonen i NBBL er styrket i 2007 selv om årsresultatet er negativt. Økningen i likviditetsbeholdningene skyldes i hovedsak innbetaling av konsernbidrag fra datterselskap. Økte likvider i konsernet skyldes i all hovedsak likviditetsoverskudd i forsikringsvirksomheten. Likviditetssituasjonen for konsernet anses som god. Konsernet har fått økt markeds- og kredittrisiko gjennom forsikringsvirksomheten som drives i Boligbyggelagenes Forsikring AS. Risikoen er kalkulert og konsernet benytter seg av ulike virkemidler for å møte denne risikoen. Årsoppgavene er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det har ikke inntrådt forhold etter årets utgang ut over det ovennevnte som vil ha særlig betydning for vurdering av selskapet. Etter styrets vurdering gir derfor de framlagte resultatregnskapene, balansene og notene med kontantstrømoppstillingene et riktig bilde av selskapets og konsernets drift og stilling pr Oslo / Rolf Mikaelsen (leder) Svein Dalsbø Martin Mæland Adelheid Buschmann Kristiansen Øystein Johannesen Pål Johnsrud Mette Bakken Ingrid Iversen Henning Lauridsen Ralph Norberg (adm. direktør) 5

6 Resultatregnskap NBBL NBBL NBBL Note NBBL NBBL Konsern Konsern DRIFTSINNTEKTER Kontingenter Honorarer og refusjoner Andre driftsinntekter Provisjoner Premie SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Verdiregulering av pensjonsforpliktelser Honorarer Andre driftskostnader Reise- og møtekostnader Erstatningskostnader Forsikringstekniske avsetninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Konsernbidrag Kapitalinntekter og aksjeutbytte m.m Kapital- og gebyrkostnader SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD ÅRSRESULTAT Overført annen egenkapital Tilordnet Minoritet Majoritet Sum etter overføringer og disponeringer 6

7 Balanse NBBL NBBL NBBL Note NBBL NBBL Konsern Konsern EIENDELER Anleggsmidler Immateriell eiendeler Dataprogrammer Varige driftsmidler Faste eiendommer Maskiner, biler, inventar Finansielle anleggsmidler Aksjer, andeler Pensjonsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varer Aksjer, andeler Obligasjoner, finansielle derivater, andre utlån Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Andelskapital og aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL Gjeld Avsetning for forpliktelser - - Forsikringstekniske avsetninger Skatt SUM LANGSIKTIG GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld /annen kortsiktig gjeld Skattetrekk, offentlige avgifter m.m SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo / Svein Dalsbø Martin Mæland Rolf Mikaelsen (leder) Adelheid Buschmann Kristiansen Øystein Johannesen Pål Johnsrud Mette Bakken Ingrid Iversen Henning Lauridsen Ralph Norberg (adm. direktør) 7

8 Noter NBBL-konsernet Anvendelse av regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for store foretak. Eiendeler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Egetutviklet dataprogram er aktivert under immatriell eiendeler og avskrives lineært over 3 år både regnskapsmessig og skattemessig. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer, andeler og obligasjoner er i balansen oppført til virkelig verdi. Inntekter Kontingenter innkalles i januar, men periodiseres med like store beløp over regnskapsåretåret. Provisjonsinntekter og premieinntekter opptjenes lineært i regnskapsåret. Varesalget inntektsføres på leveringstidspunktet, og tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Premieinntektene opptjenes lineært over forsikringsperioden. Prinsipper for forsikringstekniske avsetninger fremgår av note. Varelager Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Kundefordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Fordringer som tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Pensjonskostnader Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Avsetninger Avsetninger er gjort i henhold til forskrifter om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring. Med unntak av sikkerhetsavsetning, er det foretatt minimumsavsetninger. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet AL Norske Boligbyggelags Landsforbund, Boligbyggelagenes Forsikring AS, NBBL Partner AS, Boligsamvirkets Media AS og Borettsregisteret AS. Morselskapet eier 100 % av aksjene i ovennevnte selskap med unntak for Boligsamvirkets Media, hvor eierandelen er 67 %. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kortsiktige plasseringer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi. Øvrige kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. 8

9 1. SUM EGENKAPITAL Selskaps- Overkurs Annen SUM kapital fond EK Egenkapital pr Prinsippendring hensyntatt utsatt skatt Nytegnet andelskapital Årets resultat Korrigering av EK (**) Minoritetsinteresse Egenkapital pr Konsernets overskudd som utgjør kr fordeler seg slik : Fra minoritet 965 (*) Til majoritet (*) Andelen av underskuddet som går til minoritet er beregnet til 33% av underskuddet i BS MEDIA AS på kr (**) Skatte effekt ved omdanning av aksjekapital og overkursfond til fri egenkapital i Borettsregisteret AS 2. Honorarer og refusjoner Honorarer og refusjoner fordeler seg slik: Honorarer og refusjoner fra det offentlige Honorarer og refusjoner fra samarbeidende selskaper Sum honorarer og refusjoner Lønn og sosiale kostnader Administrerende direktørs godtgjørelse inkludert fri bil m.m. utgjør kr Med tillegg av forsikringer og andre personalkostnader blir samlet kostnadsføring kr Gjennomsnittlig antall ansatte i 2007 var Ordinære lønnskostnader Pensjonskostnader Forsikringer og andre personalkostnader inkludert arbeidsgiveravgift Sum lønn og sosiale kostnader

10 Noter NBBL-konsernet Verdiregulering av PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonspremiefondene er oppført til virkelig verdi. Konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 77 personer, hvorav 18 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved opptjent pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i Storebrand Livsforsikring ASA Endring Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning av pensjonsmidler Amortisering av planendring Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsjonskostnad Anslått innbetalt Verdiregulering av pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av planendring Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Forskuddsbetalt pensjons- (netto pensjonsforpliktelser) Endringen representerer en inntekt og føres som en kostnadsreduksjon under linjen verdiregulering av pensjonsforpliktelser. Økonomiske forutsetninger Avkastning på pensjonsmidler 5,75 % 6,00 % Diskonteringsrente 5,50 % 5,00 % Årlig lønnsvekst 4,50 % 3,30 % Årlig økning i G (Folketrygdens grunnbeløp): 4,25 % 3,30 % Årlig regulering av pensjoner: 2,00 % 2,50 % Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer utarbeidet av Norges Forsikringsforbund. 5. Honorar Honorar til styret og kontrollutvalg Lovpålagt revisjon Andre honorarer revisjon, inkl mva Skatterådgivning Profilering av Norske Boligbyggelag Andre honorarer SUM

11 6. Andre driftskostnader Kontorkostnader Annonse og trykkekostnader Forretningsbygg Profilkampanje Norske Boligbyggelag Markedsføring av forsikr. og medlemsfordeler Andre driftskostnader SUM Varige driftsmidler Immateriell Inventar Kontor- Person Bygg med SUM eiendel maskiner biler tomt (*) Akkumulert kostpris Tilgang Avgang/justering akk.kostpris akkumulert kostpris Akkumulerte avskrivninger Avgang/justering akk. avskriving Ordinære avskrivninger = Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi (*) Tomten er i balansen verdsatt til 10 millioner kroner. Ordinær avskrivningsprosent Investeringer i og salg (salgspris) av varige driftsmidler og faste eiendommer i de siste 5 år. Immateriell Inventar/ Person- og Bygninger Sum pr.år eiendel kontormask. varebiler og tomter 2007 Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Sum netto Investeringene er satt med negative fortegn, og indiker med dette negativ kontantstrøm. 11

12 Noter NBBL-konsernet Aksjer, andeler Børsnoterte aksjer Totalt Aksje Pålydende Kostpris Markeds Sum bokført antall beholdning verdi verdi pr. verdi pr. aksjer Selskap i 1000 Norsk Hydro ,00 20, Statoil ASA ,00 2, Aksjer verdsatt til markedspris DnB NOR ASA , Aksjer verdsatt til kostpris Sum børsnoterte aksjer Aksje og hedgefond Totalt Kostpris Markeds Sum bokført antall verdi pr. verdi pr. Selskap andeler Aksjefond Pluss Indeks Warrenwickund Norden Skagen Global Hedgefond Fourth Moment Fund Share Class B WarrenWicklund Nordic Hedge I Storebrand Multi Strategy Sum aksje- og hedgefond Sum aksjer, klassifisert som omløpsmidler Aksjer og andeler i andre foretak Våre Selskapets Pålydende Eierandel Bokført aksjer aksje/andels- verdi verdi pr. andeler kapital Selskap i hele 1000 BBL Datakompetanse AS STOREBRAND ASA Aksjer i tomteselskap Romania Invest ,03 % Diverse aksjer og andeler Sum aksjer, klassifisert som finansielle eiendeler Sum aksjer, andeler

13 9. Skattekostnad Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar inntektsskatt Betalbar formuesskatt For lite (+)/ mye (-) avsatt tidligere år Endring tidligere års skatteberegning Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Oversikt over midlertidige forskjeller: Ubenyttet godtgjørelse Fordringer Anleggsmidler Obligasjoner Pensjoner Gevinst- og tapskonto Akkumulert fremførbart underskudd Andre forskjeller Netto midlertidige forskjeller *) 28 % utsatt skatt (-fordel) *) Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Prinsippendring Skatt knyttet til utgåtte selskaper Utbytte Tilbakeføring realisert gevinst Tilbakeføring urealisert gevinst Godtgjørelse på motatt utbytte Ubenyttet underskudd Årets skattegrunnlag % betalbar skatt % Beregnet betalbar skatt % permanente forskjeller Formueskatt Godtgjørelse Effekt av endring av reassuranse Effekt av utsatt skatt Årets skattekostnad (*) Eliminering av nedskriving av aksjer i Borettsregisteret på 5 mill kroner i 2006 er ikke medtatt. Skatteeffekten knyttet til dette utgjør 1,4 mill kroner. 13

14 Noter NBBL-konsernet Forsikringstekniske kostnader og AVSETNINGER Premieavsetning: Opptjent premie er inntektsført lineært over forsikringsperioden. Ikke opptjent premie for egen regning utgjør kr Brutto betalte erstatninger: Det er utbetalt kr 0 i erstatninger. I tillegg er det bokført kr i kostnader ved skadebehandling. Gjenforsikringsandelen utgjør kr 0. Erstatningsavsetning: Erstatningsavsetning opptjenes lineært opp til det opprinnelige erstatningsanslaget over avtaleperioden. Dette erstatningsanslaget settes i utgangspunkt til en prosentsats av prosjektkostnaden, men vurderes løpende av selskapets administrasjon. Hvis alle boliger i et borettslag er solgt ved ferdigstillelse, bortfaller vilkåret for erstatning og erstatningsavsetningen blir deretter inntektsført. Avsetningen er gjort for å dekke erstatninger som ikke er gjort opp eller ikke rapportert. Selskapet beregner avsetningene etter forenklede regler og minstekravet til erstatningsavsetning vil derfor være selskapets eget anslag på erstatningsansvaret. Endring erstatningsavsetning for egen regning utgjør kr Sikkerhetsavsetning: Avsetning for å dekke unormale skadeår. Denne skal minimum utgjøre 15 % av summen av erstatningsavsetning og uopptjent premie. For sikkerhetsavsetning utgjør minimumsavsetning kr Total avsetning er kr Reassuranse avsetning: Reassuranseavsetning settes ikke lenger av som avsetning i årsregnskapet til forsikringsselskaper jfr. Kredittilsynets rundskriv 19/2007. Administrasjonsavsetning: Avsetningen skal dekke kostnader som påløper i forbindelse med skadeoppgjør ved en eventuell avvikling av forsikringsporteføljen. Det avsettes fem prosent av summen av minstekravet til erstatningsavsetning. Total avsetning er kr Forsikringstekniske avsetninger Avsetning for ikke opptjent premie for egen regning Erstatningsavsetning for egen regning Sikkerhetsavsetning m.v Sikkerhetsavsetning Reassuranseavsetning Administrasjonsavsetning Sum forsikringstekniske avsetninger for egen regning

15 11. Obligasjoner, finansielle derivater, andre UTLÅN Obligasjoner Pålydende Kost Markeds Efektiv Risiko Sum verdi pris verdi pr. rente vekt bokført verdi pr Selskap bokført Agder Energi 2004 / ,09 % 100 % Awilco Offshore ASA 2007/ ,42 % 100 % Bergesen Worldwide Gas ASA 2006/ ,70 % 100 % Bolig- og Næringskreditt 2003/ ,23 % 20 % Camillo Eitzen & Co 2005 / ,25 % 100 % Color Group ASA 2005 / ,20 % 100 % DOF Subsea ASA 2007/ ,20 % 100 % Eidsiva Energi 2005 / ,28 % 100 % Eitzen Chemicals 2006/ ,70 % 100 % Elkem 2004 / ,65 % 100 % Gilde Kjøtt 2005/ ,55 % 100 % Gjensidige NOR Sparebank 2001/ ,10 % 20 % Hafslund 2005 / ,20 % 100 % Kredittforeningen for sparebanker 2005/ ,28 % 20 % Kvernland ASA ,25 % 100 % Nera ASA frn 2006/ ,79 % 100 % Norgesgruppen 2004/ ,09 % 100 % Norwegian Air Shuttle ASA 2007/ ,20 % 100 % Oceanlink LTD 2007/ ,49 % 100 % Olav Thon Eiendomsselskap 2004/ ,30 % 100 % Primorsk International Shipping 2007/ ,12 % 100 % Rieber & Søn 2006/ ,17 % 100 % Sandnes Sparebank 2006/ ,30 % 100 % Sparebanken Midt Norge 2007/ ,73 % 100 % Sparebanken Rogaland ,13 % 100 % Sparebanken Sogn og Fjordane 2005/ ,30 % 20 % Sparebanken Vest 2004/ ,40 % 20 % Sparebanken Vestfold 2004/ ,95 % 20 % Statkraft SF 2004/ ,29 % 100 % Steen & Strøm ASA 2007/ ,35 % 100 % Storebrand ASA 2005/ ,20 % 20 % Svithoid Tankers AS 2006/ ,42 % 100 % Sum obligasjoner, finansielle derivater og andre utlån Sum pålydende verdi av obligasjonsporteføljen var pr kr Effektiv rente tar utgangspunkt i virkelig verdi pr , og forutsetter at obligasjonene holdes til forfall. 12. Kundefordringer Borettslag Boligbyggelag Annonsører Samarbeidende selskaper Diverse debitorer Forsikringstakere Avsatt til tap på fordringer Sum

16 Noter NBBL-konsernet Bankinnskudd Av bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler Andre midler Sum Leverandørgjeld /annen kortsiktig GJELD Forsikringsordningen Forsikringsgodtgjørelse til boligbyggelag Fondsmidler Jubileumsfondet, frie midler Jubileumsfondet, øremerkede midler Diverse Leverandørgjeld Gjeld vedr.utvikling av borettsregisterløsningen Provisjon boligbyggelag, finansavtale Provisjon boligbyggelag, teleavtale Annen kortsiktig gjeld Påløpte kostnader Avsetninger Sum Nærstående parter Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBL) eiere, som er 86 boligbyggelag (per 31.12), er også kunder. NBBLs omsetning er i stor grad knyttet til handel med boligbyggelag. Mellomværende mellom selskapets eiere som følger av den ordinære forretningsvirksomheten er ikke renteberegnet. Prisingen av vare og tjenesteflyten mellom de nærstående parter bygger i hovedsak på prinsippet om kostnadsdekning og et marginalt avanseelement. 16

17 Kontantstrømoppstilling 2007 NBBL Konsern Kontantstrømmer fra opreasjonelle aktiviteter Innbetalinger fra salg av varer og tjenester, provisjoner og annen omsetining Innbetalinger av renteinntekter og aksjeutbytte Utbetalinger til drift Utbetainger av renter og bankomkostninger Periodens skatt Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontanstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved finansielle investeringer/ plasseringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Justeringer av egenkapital Netto endring av kontanter og kontant- ekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

18 Nøkkeltall fra datterselskapene Nøkkeltall for sentrale datter- og tilknyttede SELSKAPER Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Resultat Egenkapital Totalkapital og avsetninger finansposter etter skatt NBBL Partner AS Boligbyggelagenes Forsikring AS Boligsamvirkets Media AS Borettsrettsregistet AS Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond Fullstendige regnskaper er tilgjengelige i NBBL 18

19 Revisjonsberetning 19

20 Framtidstro er viktig Verdibasert. Styrken vår ligger i at vi alltid har vært verdibasert, at vi har hatt en lokal forankring, og at vi har drevet et langsiktig arbeid for å skaffe medlemmene boliger. Denne samfunnsnytten lokalt er vår største styrke. Vi skal være gode bestillere på vegne av medlemmene, slik at de får rett pris, sier Norberg. Når NBBL-direktøren sier han er optimist, så må det ikke forveksles med blåøyd optimisme. Han vet utmerket godt at selve flaggskipet i bevegelsen borettslagsmodellen er satt under press, fordi det i den senere tid er avdekket at useriøse aktører utenfor NBBL har misbrukt modellen. Han er klar over at boligbyggingen nå ser ut til å gå noe ned. Det gjelder også for boligbyggelagene. Han ser også tegn til at det kan bli vanskeligere med kreditt. Kontinuitet. Det er en tendens hos bankene at de går fra en salgskultur når det gjelder kreditt, til en sikkerhetskultur. Dette virker også inn i Norge, men NBBL-sjefen ser dette som en utfordring. Stikkordet er kvalitet. Så lenge boligbyggelagene framskaffer gode prosjekter av høy kvalitet med akseptable boutgifter over tid så vil det også være mulig å få til en bærekraftig finansiering, tror Norberg. Administrerende direktør Ralph Norberg Jeg synes det er grunn til å være optimistisk når det gjelder utviklingen for Norske Boligbyggelag. Vi kan tilby medlemmene våre de rette produktene, miljø- og energivennlige boliger. Om vi skjøtter våre kort og sørger for et godt samarbeid oss i mellom, så kommer vi til å spille en viktig rolle også i årene som kommer. Framtidstro er viktig. Medlemsøkning. Selv om boligmarkedet nå ser ut til å være mer turbulent, har NBBLs adm. direktør Ralph Norberg mye å glede seg over. Medlemsframgangen bare fortsetter i landets boligbyggelag. I 2007 ble det flere medlemmer. Samlet medlemstall er nå passert Men hvor ligger det svakeste ledd og hvor er dere sterkest, Norberg? Det svakeste leddet er kapital. De fleste av våre lag har for lite kapital. Det sterkeste leddet vårt er også kapital omdømmekapitalen vår. Den har vi opparbeidet oss, fordi vi gjennom lang tid har vært en viktig samfunnsaktør som har tilført markedet boliger som samfunnet trenger. Han ser også Husbankens rolle i et slikt kvalitetsperspektiv. Det er farlig om nybyggingen stopper opp. Det går utover de som skal ha oppfylt sine boligbehov. Rykk-og-napp vil alltid være kostnadsdrivende. Det virker også inn på rekrutteringen av fagfolk. Vi trenger kontinuitet i byggingen. Husbanken har fått en stadig mindre rolle i den norske boligfinansieringen. Andelen bør nok opp igjen. Husbanken trengs som en konjunkturutlignende faktor og en kvalitetssikrer innenfor boligsektoren, mener NBBL-direktøren som legger til at det er bra med en viss nedkjøling akkurat nå, fordi entreprisekostnadene har vært for høye. Det har også vært bygd mer enn det er reell kapasitet for. Det fører til mye byggefeil. Samfunnsansvar kan bli et viktig fortrinn. Framtidsprosjekt. Norberg er veldig fornøyd med hvordan styret i NBBL har brukt tiden godt til å rette blikket framover. Denne våren settes arbeidet i gang i NBBLs Framtidsprosjekt De to første gruppene, som skal ta for seg unges boligbehov framover og eldres boligkrav i framtiden, er nå i gang. 20

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS 2012 Årsrapport NBBL Fulltegningsforsikring AS Innholdsfortegnelse NBBL Fulltegningsforsikring AS 2 Sørenga 4 Norske Boligbyggelag 6 Nøkkeltall 7 Styrets årsberetning 8 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS

ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS INNhOLd 02 Administrerende direktør har ordet 04 Rustabakken 06 Norske Boligbyggelag 07 Nøkkeltall 08 Styrets årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS

ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS 2014 Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 Klosterøya 06 Norske Boligbyggelag 07 Nøkkeltall 08 Styrets årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning 2014 Borettslagenes Sikringsordning Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 God sikring på Fjell 06 Styrets årsberetning 08 Resultatregnskap 09 Balanse

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Emneside NORGES SILDESALGSLAG Årsrapport 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKSJON REGNSKAP Styreleder har ordet Hilsen fra Fiskeriministeren s. 5-7 Styrets melding Resultatregnskap Balanse

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer