Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007"

Transkript

1 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007

2 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall fra datterselskapene 18 Revisorberetning 19 Intervju med administrerende direktør 20 Glimt fra NBBL 22 Kvalitet 24 Profilering og informasjon 25 Utredningsprosjekter 26 Kompetanseutvikling 27 Bruker- og markedsundersøkelser 28 Byggherren i fokus 29 Medlemstjenester 30 Sikringsordninger 32 Samarbeideidende organisasjoner 33 Internasjonalt utviklingssamarbeid 34 Kort om NBBL 35

3 Styreleders tilbakeblikk Et unikt utgangspunkt.. Landsmøtet i Oslo ga bred støtte til NBBL s hovedoppgaver som viser både videreføring og fornying, bl.a. ble det skapt forventninger om etablering av investeringsselskap og forvaltningsselskap. Etter en grundig utredning og diskusjon om roller og ansvar, besluttet NBBL s styre at forvaltning på generelt grunnlag må løses av det enkelte boligbyggelag, og mangel på kapital til strategiske investeringer er et problem som primært må finne sin løsning i syndikering rundt enkeltprosjekter. Dette, i tillegg til de mangler som kvalitetsrevisjonen har avdekket mange steder, har synliggjort behovet for helt nødvendige strukturendringer som må forankres i hvert lag. En økende konkurranse innen forvaltning, boligutvikling og megling viser behovet for et mer forpliktende samarbeid. For å stå sterkere må det utvikles kostnadseffektive produksjonsmiljøer med høy kompetanse. NBBL skal som interesseorganisasjon, være en rådgiver og sikre kvalitet i prosessene. Som et ledd i dette arbeidet, utvikles det et verktøy der boligbyggelagene får en systematisk gjennomgang av egen virksomhet både som børs og katedral markedsaktør og medlemsorganisasjon. på Norske Boligbyggelag og andre aktører i markedet. Det er svært mange som velger boliger med innebygget trygghet i regi av Norske Boligbyggelag spekulantene har fått et skudd for baugen det er nå vi skal vise hva vi duger til. NBBL som konsern styrket sin samlede egenkapital i 2007 med 4,7 million kroner. Dette øker muligheten for at NBBL fortsatt skal sette av ressurser til videreutvikling av produkter og tjenester til medlemmenes beste, sikre kvalitetsarbeidet og bistå i nødvendige strukturendringer. Jeg vil takke administrasjonen for arbeidet med å nå de mål og løse de oppgaver landsmøtet og styret har gitt. Jeg kan garantere at vi arbeider for å styrke NBBL som et kraftsenter i boligspørsmål og at NBBL skal være boligbyggelagenes uunnværlige rådgiver og foretrukne samarbeidspartner i årene som kommer takk for innsatsen i Det er helt nødvendig at vi beholder den lokale forankringen med nærhet til medlemmer og lokalsamfunn vårt spredenett er ganske unikt, og med en økende medlemsmasse som nærmer seg , bør målsettingen være å ta tilbake borettslagsformen, øke vår andel av nybygging og bli ledende i en miljøtilpasning av eksisterende bebyggelse. Med en forvaltning av over boliger, har vi en unik mulighet til å sette dagsorden på flere områder. I denne sammenheng vil NBBL s Framtidsprosjekt gi nyttige innspill en analyse av aktuelle problemstillinger i tilknyting til framtidas boliger og bomiljøer. Det legges opp til et bredt engasjement i Norske Boligbyggelag der alle skal gis mulighet til å komme med innspill og forslag. Borettslagsformen ble i 2007 utsatt for negativ omtale. Først etter flere renteøkninger har mange beboere oppdaget hva boligen egentlig kostet. Flere utbyggere skjulte store gevinster i en aggressiv markedsføring med mangelfulle opplysninger om fellesgjeld, rentenivå og avdrag og mange kjøpte boliger de egentlig ikke hadde råd til. Det er bra at disse problemstillingene har kommet fram, og det er viktigere enn noen gang å synliggjøre forskjellen Rolf Mikaelsen styreleder 3

4 Styrets årsberetning AL Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser samt påvirke myndighetene slik at det føres en boligpolitikk som sikrer alle rett til en god bolig og et godt bomiljø. NBBL har sitt forretningskontor i Oslo. Som et ledd i å styrke Norske Boligbyggelag på landsbasis har styret i 2007 videreført strategiarbeidet som ble vedtatt på landsmøtet i Spesielt fokus har vært rettet inn mot å utvikle og innføre systemer for kvalitetssikring og kvalitetsrevisjon, mot samordnet profilering og markedsføring og mot styrking av boligbyggelagenes forretningsdrift gjennom utvikling av hensiktsmessige samarbeids- og organisasjonsformer. NBBL har bistått i flere fusjons- og samarbeidsprosesser. I tråd med landsmøtets vedtak i 2007 har styret igangsatt et større framtidsprosjekt som fokuserer på framtidas boliger og boligområder og utvikling av en bærekraftig boligpolitikk. NBBL Partner har gjennom året ytterligere utvidet sin virksomhet ved å utnytte Norske Boligbyggelags samlede markedsmakt til beste for medlemmene. Generelt har det blant boligbyggelagene vært stor etterspørsel etter NBBLs samlede produkter og tjenester. Styret Ved utgangen av 2007 besto styret av Rolf Mikaelsen (leder) Martin Mæland (nestleder) Ingrid Iversen Svein Dalsbø Adelheid Buschmann Kristiansen Øystein Johannesen Pål Johnsrud Mette Bakken Henning Lauridsen (ansattes representant) Berit Tiller (varamedlem) Arne-Viggo Hjelm (varamedlem) Knut Soma (varamedlem) Åsne Graver (varamedlem for ansattes representant) Organisasjon, arbeidsmiljø og personalforhold Ved utgangen av 2007 var det 37 fast ansatte og 2 vikariatstillinger, til sammen 39 ansatte. I det heleide datterselskapet NBBL Partner har det vært 21 ansatte. Av de fast ansatte i NBBL er 18 kvinner og 21 menn. I ledergruppen møter 6 personer hvorav 1 kvinne. Det er et mål for NBBL å rekruttere flere kvinner i ledende stillinger i selskapet. Det har vært avholdt ett møte i AMU i 2007, hvor det ble behandlet til sammen 8 saker. Det avholdes regelmessige kontaktmøter med tillitsvalgte og ledelsen i NBBL og NBBL Partner. Samlet sykefravær i 2007 utgjorde 6,6%. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker i driftsåret. Selskapet driver ikke virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljø. NBBL konsernet Styret legger vekt på at NBBL og tilknyttede selskaper skal sees som en samlet virksomhet. NBBL adm. direktør er også adm. direktør i NBBL Partner AS og rapporterer den samlede virksomheten til styret. I konsernet inngår: AL Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Partner AS Boligbyggelagenes Forsikring AS Borettsregisteret AS Boligsamvirkets Media AS (67%) Tilknyttede virksomheter I tillegg til de selskapene som inngår i konsernet er følgende selskaper knyttet til NBBL: - Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond - Stiftelsen Norske Boligbyggelags Fond for Utviklingssamarbeid NBBL har i 2007 utført regnskapstjenester for Boligsamvirkets Meglerkjede Garanti BA. Disse selskapene er eid eller kontrollert av boligbyggelag tilsluttet NBBL. Økonomi Konsernet NBBL har en virksomhet i vekst og boligbyggelagenes etterspørsel etter fellesleverte tjenester er fortsatt god. Som følge av Landsmøtets ønske om å øke kunnskapen om, og kjennskapen til Norske Boligbyggelag, er profilkampanjen som bidrar til å befeste profilen blitt videreført i Kampanjen er i sin helhet blitt bekostet av NBBL. Overskuddene fra forretningsvirksomheten har gjort det mulig å sette av ressurser til å videreutvikle produkter og tjenester som tilbys medlemslagene. I tillegg er det satt sterkt fokus på kvalitetsforbedrende tiltak innenfor Norske Boligbyggelag som helhet. 4

5 De økonomiske resultatene har også i år vært gode, både innenfor den organisasjonsmessige og den forretningsmessige delen av virksomheten. Det samlede resultat for konsernet etter skatt for 2007 utgjør kr Konsernets egenkapital er ca. 143, 5 mill kroner og utgjør nå om lag 46% av totalkapitalen på kr 310,6 mill kroner. Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter indirekte modell og viser hvordan konsernet har finansiert aktiviteten i Resultatene i de underliggende selskapene viser følgende: Morselskapet NBBL fikk et underskudd etter skatt på kr Storsatsingen på utvikling av ny og felles profil som startet opp i 2006 i forbindelse med NBBLs 60 års markering er videreført i Profilkostnadene er belastet regnskapet i sin helhet. Datterselskapene NBBL Partner AS og Boligbyggelagenes Forsikring AS har tilført morselskapet konsernbidrag med henholdsvis 1,0 mill og 6,0 mill kroner. Av kapitalen øremerkes 1 mill kroner til utviklingsformål. Årets underskudd føres mot annen egenkapital. I 2007 har boligbyggelagene tegnet andeler i NBBL for til sammen kr Kapitaltilskuddet er ført som innskutt egenkapital i selskapet. Resultatene etter skatt ble for NBBL Partner AS, kr og for Boligbyggelagenes Forsikring kr Overskuddene overføres til styrking av selskapenes egenkapital. Datterselskapet Borettsregisteret AS er et selskap under utfasing, men hadde likevel en aktivitet og ga et overskudd på kr Overskuddet føres mot tidligere års udekkede tap. Resultatet i BS Media AS hvor NBBL har en eierinteresse på 67% av aksjene ble negativt med kr Likviditetssituasjonen i NBBL er styrket i 2007 selv om årsresultatet er negativt. Økningen i likviditetsbeholdningene skyldes i hovedsak innbetaling av konsernbidrag fra datterselskap. Økte likvider i konsernet skyldes i all hovedsak likviditetsoverskudd i forsikringsvirksomheten. Likviditetssituasjonen for konsernet anses som god. Konsernet har fått økt markeds- og kredittrisiko gjennom forsikringsvirksomheten som drives i Boligbyggelagenes Forsikring AS. Risikoen er kalkulert og konsernet benytter seg av ulike virkemidler for å møte denne risikoen. Årsoppgavene er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det har ikke inntrådt forhold etter årets utgang ut over det ovennevnte som vil ha særlig betydning for vurdering av selskapet. Etter styrets vurdering gir derfor de framlagte resultatregnskapene, balansene og notene med kontantstrømoppstillingene et riktig bilde av selskapets og konsernets drift og stilling pr Oslo / Rolf Mikaelsen (leder) Svein Dalsbø Martin Mæland Adelheid Buschmann Kristiansen Øystein Johannesen Pål Johnsrud Mette Bakken Ingrid Iversen Henning Lauridsen Ralph Norberg (adm. direktør) 5

6 Resultatregnskap NBBL NBBL NBBL Note NBBL NBBL Konsern Konsern DRIFTSINNTEKTER Kontingenter Honorarer og refusjoner Andre driftsinntekter Provisjoner Premie SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Verdiregulering av pensjonsforpliktelser Honorarer Andre driftskostnader Reise- og møtekostnader Erstatningskostnader Forsikringstekniske avsetninger SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Konsernbidrag Kapitalinntekter og aksjeutbytte m.m Kapital- og gebyrkostnader SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD ÅRSRESULTAT Overført annen egenkapital Tilordnet Minoritet Majoritet Sum etter overføringer og disponeringer 6

7 Balanse NBBL NBBL NBBL Note NBBL NBBL Konsern Konsern EIENDELER Anleggsmidler Immateriell eiendeler Dataprogrammer Varige driftsmidler Faste eiendommer Maskiner, biler, inventar Finansielle anleggsmidler Aksjer, andeler Pensjonsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varer Aksjer, andeler Obligasjoner, finansielle derivater, andre utlån Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Andelskapital og aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL Gjeld Avsetning for forpliktelser - - Forsikringstekniske avsetninger Skatt SUM LANGSIKTIG GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld /annen kortsiktig gjeld Skattetrekk, offentlige avgifter m.m SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo / Svein Dalsbø Martin Mæland Rolf Mikaelsen (leder) Adelheid Buschmann Kristiansen Øystein Johannesen Pål Johnsrud Mette Bakken Ingrid Iversen Henning Lauridsen Ralph Norberg (adm. direktør) 7

8 Noter NBBL-konsernet Anvendelse av regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for store foretak. Eiendeler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Egetutviklet dataprogram er aktivert under immatriell eiendeler og avskrives lineært over 3 år både regnskapsmessig og skattemessig. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer, andeler og obligasjoner er i balansen oppført til virkelig verdi. Inntekter Kontingenter innkalles i januar, men periodiseres med like store beløp over regnskapsåretåret. Provisjonsinntekter og premieinntekter opptjenes lineært i regnskapsåret. Varesalget inntektsføres på leveringstidspunktet, og tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Premieinntektene opptjenes lineært over forsikringsperioden. Prinsipper for forsikringstekniske avsetninger fremgår av note. Varelager Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Kundefordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Fordringer som tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Pensjonskostnader Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Avsetninger Avsetninger er gjort i henhold til forskrifter om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring. Med unntak av sikkerhetsavsetning, er det foretatt minimumsavsetninger. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet AL Norske Boligbyggelags Landsforbund, Boligbyggelagenes Forsikring AS, NBBL Partner AS, Boligsamvirkets Media AS og Borettsregisteret AS. Morselskapet eier 100 % av aksjene i ovennevnte selskap med unntak for Boligsamvirkets Media, hvor eierandelen er 67 %. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kortsiktige plasseringer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi. Øvrige kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. 8

9 1. SUM EGENKAPITAL Selskaps- Overkurs Annen SUM kapital fond EK Egenkapital pr Prinsippendring hensyntatt utsatt skatt Nytegnet andelskapital Årets resultat Korrigering av EK (**) Minoritetsinteresse Egenkapital pr Konsernets overskudd som utgjør kr fordeler seg slik : Fra minoritet 965 (*) Til majoritet (*) Andelen av underskuddet som går til minoritet er beregnet til 33% av underskuddet i BS MEDIA AS på kr (**) Skatte effekt ved omdanning av aksjekapital og overkursfond til fri egenkapital i Borettsregisteret AS 2. Honorarer og refusjoner Honorarer og refusjoner fordeler seg slik: Honorarer og refusjoner fra det offentlige Honorarer og refusjoner fra samarbeidende selskaper Sum honorarer og refusjoner Lønn og sosiale kostnader Administrerende direktørs godtgjørelse inkludert fri bil m.m. utgjør kr Med tillegg av forsikringer og andre personalkostnader blir samlet kostnadsføring kr Gjennomsnittlig antall ansatte i 2007 var Ordinære lønnskostnader Pensjonskostnader Forsikringer og andre personalkostnader inkludert arbeidsgiveravgift Sum lønn og sosiale kostnader

10 Noter NBBL-konsernet Verdiregulering av PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonspremiefondene er oppført til virkelig verdi. Konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 77 personer, hvorav 18 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved opptjent pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i Storebrand Livsforsikring ASA Endring Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning av pensjonsmidler Amortisering av planendring Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsjonskostnad Anslått innbetalt Verdiregulering av pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av planendring Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Forskuddsbetalt pensjons- (netto pensjonsforpliktelser) Endringen representerer en inntekt og føres som en kostnadsreduksjon under linjen verdiregulering av pensjonsforpliktelser. Økonomiske forutsetninger Avkastning på pensjonsmidler 5,75 % 6,00 % Diskonteringsrente 5,50 % 5,00 % Årlig lønnsvekst 4,50 % 3,30 % Årlig økning i G (Folketrygdens grunnbeløp): 4,25 % 3,30 % Årlig regulering av pensjoner: 2,00 % 2,50 % Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer utarbeidet av Norges Forsikringsforbund. 5. Honorar Honorar til styret og kontrollutvalg Lovpålagt revisjon Andre honorarer revisjon, inkl mva Skatterådgivning Profilering av Norske Boligbyggelag Andre honorarer SUM

11 6. Andre driftskostnader Kontorkostnader Annonse og trykkekostnader Forretningsbygg Profilkampanje Norske Boligbyggelag Markedsføring av forsikr. og medlemsfordeler Andre driftskostnader SUM Varige driftsmidler Immateriell Inventar Kontor- Person Bygg med SUM eiendel maskiner biler tomt (*) Akkumulert kostpris Tilgang Avgang/justering akk.kostpris akkumulert kostpris Akkumulerte avskrivninger Avgang/justering akk. avskriving Ordinære avskrivninger = Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi (*) Tomten er i balansen verdsatt til 10 millioner kroner. Ordinær avskrivningsprosent Investeringer i og salg (salgspris) av varige driftsmidler og faste eiendommer i de siste 5 år. Immateriell Inventar/ Person- og Bygninger Sum pr.år eiendel kontormask. varebiler og tomter 2007 Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Sum netto Investeringene er satt med negative fortegn, og indiker med dette negativ kontantstrøm. 11

12 Noter NBBL-konsernet Aksjer, andeler Børsnoterte aksjer Totalt Aksje Pålydende Kostpris Markeds Sum bokført antall beholdning verdi verdi pr. verdi pr. aksjer Selskap i 1000 Norsk Hydro ,00 20, Statoil ASA ,00 2, Aksjer verdsatt til markedspris DnB NOR ASA , Aksjer verdsatt til kostpris Sum børsnoterte aksjer Aksje og hedgefond Totalt Kostpris Markeds Sum bokført antall verdi pr. verdi pr. Selskap andeler Aksjefond Pluss Indeks Warrenwickund Norden Skagen Global Hedgefond Fourth Moment Fund Share Class B WarrenWicklund Nordic Hedge I Storebrand Multi Strategy Sum aksje- og hedgefond Sum aksjer, klassifisert som omløpsmidler Aksjer og andeler i andre foretak Våre Selskapets Pålydende Eierandel Bokført aksjer aksje/andels- verdi verdi pr. andeler kapital Selskap i hele 1000 BBL Datakompetanse AS STOREBRAND ASA Aksjer i tomteselskap Romania Invest ,03 % Diverse aksjer og andeler Sum aksjer, klassifisert som finansielle eiendeler Sum aksjer, andeler

13 9. Skattekostnad Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar inntektsskatt Betalbar formuesskatt For lite (+)/ mye (-) avsatt tidligere år Endring tidligere års skatteberegning Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Oversikt over midlertidige forskjeller: Ubenyttet godtgjørelse Fordringer Anleggsmidler Obligasjoner Pensjoner Gevinst- og tapskonto Akkumulert fremførbart underskudd Andre forskjeller Netto midlertidige forskjeller *) 28 % utsatt skatt (-fordel) *) Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Prinsippendring Skatt knyttet til utgåtte selskaper Utbytte Tilbakeføring realisert gevinst Tilbakeføring urealisert gevinst Godtgjørelse på motatt utbytte Ubenyttet underskudd Årets skattegrunnlag % betalbar skatt % Beregnet betalbar skatt % permanente forskjeller Formueskatt Godtgjørelse Effekt av endring av reassuranse Effekt av utsatt skatt Årets skattekostnad (*) Eliminering av nedskriving av aksjer i Borettsregisteret på 5 mill kroner i 2006 er ikke medtatt. Skatteeffekten knyttet til dette utgjør 1,4 mill kroner. 13

14 Noter NBBL-konsernet Forsikringstekniske kostnader og AVSETNINGER Premieavsetning: Opptjent premie er inntektsført lineært over forsikringsperioden. Ikke opptjent premie for egen regning utgjør kr Brutto betalte erstatninger: Det er utbetalt kr 0 i erstatninger. I tillegg er det bokført kr i kostnader ved skadebehandling. Gjenforsikringsandelen utgjør kr 0. Erstatningsavsetning: Erstatningsavsetning opptjenes lineært opp til det opprinnelige erstatningsanslaget over avtaleperioden. Dette erstatningsanslaget settes i utgangspunkt til en prosentsats av prosjektkostnaden, men vurderes løpende av selskapets administrasjon. Hvis alle boliger i et borettslag er solgt ved ferdigstillelse, bortfaller vilkåret for erstatning og erstatningsavsetningen blir deretter inntektsført. Avsetningen er gjort for å dekke erstatninger som ikke er gjort opp eller ikke rapportert. Selskapet beregner avsetningene etter forenklede regler og minstekravet til erstatningsavsetning vil derfor være selskapets eget anslag på erstatningsansvaret. Endring erstatningsavsetning for egen regning utgjør kr Sikkerhetsavsetning: Avsetning for å dekke unormale skadeår. Denne skal minimum utgjøre 15 % av summen av erstatningsavsetning og uopptjent premie. For sikkerhetsavsetning utgjør minimumsavsetning kr Total avsetning er kr Reassuranse avsetning: Reassuranseavsetning settes ikke lenger av som avsetning i årsregnskapet til forsikringsselskaper jfr. Kredittilsynets rundskriv 19/2007. Administrasjonsavsetning: Avsetningen skal dekke kostnader som påløper i forbindelse med skadeoppgjør ved en eventuell avvikling av forsikringsporteføljen. Det avsettes fem prosent av summen av minstekravet til erstatningsavsetning. Total avsetning er kr Forsikringstekniske avsetninger Avsetning for ikke opptjent premie for egen regning Erstatningsavsetning for egen regning Sikkerhetsavsetning m.v Sikkerhetsavsetning Reassuranseavsetning Administrasjonsavsetning Sum forsikringstekniske avsetninger for egen regning

15 11. Obligasjoner, finansielle derivater, andre UTLÅN Obligasjoner Pålydende Kost Markeds Efektiv Risiko Sum verdi pris verdi pr. rente vekt bokført verdi pr Selskap bokført Agder Energi 2004 / ,09 % 100 % Awilco Offshore ASA 2007/ ,42 % 100 % Bergesen Worldwide Gas ASA 2006/ ,70 % 100 % Bolig- og Næringskreditt 2003/ ,23 % 20 % Camillo Eitzen & Co 2005 / ,25 % 100 % Color Group ASA 2005 / ,20 % 100 % DOF Subsea ASA 2007/ ,20 % 100 % Eidsiva Energi 2005 / ,28 % 100 % Eitzen Chemicals 2006/ ,70 % 100 % Elkem 2004 / ,65 % 100 % Gilde Kjøtt 2005/ ,55 % 100 % Gjensidige NOR Sparebank 2001/ ,10 % 20 % Hafslund 2005 / ,20 % 100 % Kredittforeningen for sparebanker 2005/ ,28 % 20 % Kvernland ASA ,25 % 100 % Nera ASA frn 2006/ ,79 % 100 % Norgesgruppen 2004/ ,09 % 100 % Norwegian Air Shuttle ASA 2007/ ,20 % 100 % Oceanlink LTD 2007/ ,49 % 100 % Olav Thon Eiendomsselskap 2004/ ,30 % 100 % Primorsk International Shipping 2007/ ,12 % 100 % Rieber & Søn 2006/ ,17 % 100 % Sandnes Sparebank 2006/ ,30 % 100 % Sparebanken Midt Norge 2007/ ,73 % 100 % Sparebanken Rogaland ,13 % 100 % Sparebanken Sogn og Fjordane 2005/ ,30 % 20 % Sparebanken Vest 2004/ ,40 % 20 % Sparebanken Vestfold 2004/ ,95 % 20 % Statkraft SF 2004/ ,29 % 100 % Steen & Strøm ASA 2007/ ,35 % 100 % Storebrand ASA 2005/ ,20 % 20 % Svithoid Tankers AS 2006/ ,42 % 100 % Sum obligasjoner, finansielle derivater og andre utlån Sum pålydende verdi av obligasjonsporteføljen var pr kr Effektiv rente tar utgangspunkt i virkelig verdi pr , og forutsetter at obligasjonene holdes til forfall. 12. Kundefordringer Borettslag Boligbyggelag Annonsører Samarbeidende selskaper Diverse debitorer Forsikringstakere Avsatt til tap på fordringer Sum

16 Noter NBBL-konsernet Bankinnskudd Av bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler Andre midler Sum Leverandørgjeld /annen kortsiktig GJELD Forsikringsordningen Forsikringsgodtgjørelse til boligbyggelag Fondsmidler Jubileumsfondet, frie midler Jubileumsfondet, øremerkede midler Diverse Leverandørgjeld Gjeld vedr.utvikling av borettsregisterløsningen Provisjon boligbyggelag, finansavtale Provisjon boligbyggelag, teleavtale Annen kortsiktig gjeld Påløpte kostnader Avsetninger Sum Nærstående parter Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBL) eiere, som er 86 boligbyggelag (per 31.12), er også kunder. NBBLs omsetning er i stor grad knyttet til handel med boligbyggelag. Mellomværende mellom selskapets eiere som følger av den ordinære forretningsvirksomheten er ikke renteberegnet. Prisingen av vare og tjenesteflyten mellom de nærstående parter bygger i hovedsak på prinsippet om kostnadsdekning og et marginalt avanseelement. 16

17 Kontantstrømoppstilling 2007 NBBL Konsern Kontantstrømmer fra opreasjonelle aktiviteter Innbetalinger fra salg av varer og tjenester, provisjoner og annen omsetining Innbetalinger av renteinntekter og aksjeutbytte Utbetalinger til drift Utbetainger av renter og bankomkostninger Periodens skatt Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontanstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved finansielle investeringer/ plasseringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Justeringer av egenkapital Netto endring av kontanter og kontant- ekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

18 Nøkkeltall fra datterselskapene Nøkkeltall for sentrale datter- og tilknyttede SELSKAPER Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Resultat Egenkapital Totalkapital og avsetninger finansposter etter skatt NBBL Partner AS Boligbyggelagenes Forsikring AS Boligsamvirkets Media AS Borettsrettsregistet AS Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond Fullstendige regnskaper er tilgjengelige i NBBL 18

19 Revisjonsberetning 19

20 Framtidstro er viktig Verdibasert. Styrken vår ligger i at vi alltid har vært verdibasert, at vi har hatt en lokal forankring, og at vi har drevet et langsiktig arbeid for å skaffe medlemmene boliger. Denne samfunnsnytten lokalt er vår største styrke. Vi skal være gode bestillere på vegne av medlemmene, slik at de får rett pris, sier Norberg. Når NBBL-direktøren sier han er optimist, så må det ikke forveksles med blåøyd optimisme. Han vet utmerket godt at selve flaggskipet i bevegelsen borettslagsmodellen er satt under press, fordi det i den senere tid er avdekket at useriøse aktører utenfor NBBL har misbrukt modellen. Han er klar over at boligbyggingen nå ser ut til å gå noe ned. Det gjelder også for boligbyggelagene. Han ser også tegn til at det kan bli vanskeligere med kreditt. Kontinuitet. Det er en tendens hos bankene at de går fra en salgskultur når det gjelder kreditt, til en sikkerhetskultur. Dette virker også inn i Norge, men NBBL-sjefen ser dette som en utfordring. Stikkordet er kvalitet. Så lenge boligbyggelagene framskaffer gode prosjekter av høy kvalitet med akseptable boutgifter over tid så vil det også være mulig å få til en bærekraftig finansiering, tror Norberg. Administrerende direktør Ralph Norberg Jeg synes det er grunn til å være optimistisk når det gjelder utviklingen for Norske Boligbyggelag. Vi kan tilby medlemmene våre de rette produktene, miljø- og energivennlige boliger. Om vi skjøtter våre kort og sørger for et godt samarbeid oss i mellom, så kommer vi til å spille en viktig rolle også i årene som kommer. Framtidstro er viktig. Medlemsøkning. Selv om boligmarkedet nå ser ut til å være mer turbulent, har NBBLs adm. direktør Ralph Norberg mye å glede seg over. Medlemsframgangen bare fortsetter i landets boligbyggelag. I 2007 ble det flere medlemmer. Samlet medlemstall er nå passert Men hvor ligger det svakeste ledd og hvor er dere sterkest, Norberg? Det svakeste leddet er kapital. De fleste av våre lag har for lite kapital. Det sterkeste leddet vårt er også kapital omdømmekapitalen vår. Den har vi opparbeidet oss, fordi vi gjennom lang tid har vært en viktig samfunnsaktør som har tilført markedet boliger som samfunnet trenger. Han ser også Husbankens rolle i et slikt kvalitetsperspektiv. Det er farlig om nybyggingen stopper opp. Det går utover de som skal ha oppfylt sine boligbehov. Rykk-og-napp vil alltid være kostnadsdrivende. Det virker også inn på rekrutteringen av fagfolk. Vi trenger kontinuitet i byggingen. Husbanken har fått en stadig mindre rolle i den norske boligfinansieringen. Andelen bør nok opp igjen. Husbanken trengs som en konjunkturutlignende faktor og en kvalitetssikrer innenfor boligsektoren, mener NBBL-direktøren som legger til at det er bra med en viss nedkjøling akkurat nå, fordi entreprisekostnadene har vært for høye. Det har også vært bygd mer enn det er reell kapasitet for. Det fører til mye byggefeil. Samfunnsansvar kan bli et viktig fortrinn. Framtidsprosjekt. Norberg er veldig fornøyd med hvordan styret i NBBL har brukt tiden godt til å rette blikket framover. Denne våren settes arbeidet i gang i NBBLs Framtidsprosjekt De to første gruppene, som skal ta for seg unges boligbehov framover og eldres boligkrav i framtiden, er nå i gang. 20

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årshefte 2006 konsernet

Årshefte 2006 konsernet AL Norske Boligbyggelags Landsforbund Årshefte 2006 konsernet NBBL_Årsregnskap_22x28_Original.1 1 22-05-07 15:49:26 Innhold To gode år NBBLs styreleder har ordet 2 Styrets årsberetning 2006 4 Regnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2016 YTD Q2 2015 QTD Q2 2016 QTD Q2 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 775 990 1 037 525 384 917 492 203

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2016 YTD Q1 2015 QTD Q1 2016 QTD Q1 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 391 073 545 322 391 073 545 322 1

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer