Arbeidsgiverstrategi og sykefravær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgiverstrategi og sykefravær"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjon Rapport Arbeidsgiverstrategi og sykefravær September 2008 Randaberg kommune

2 Innhold 1 Sammendrag Formål Positivt hovedinntrykk Utfordringer Muligheter Nyttiggjøring av egen arbeidsstokk Refusjonsrutiner og kostnader ved sykefravær Anbefalinger Innledning Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon Bakgrunn Formål Problemstillinger Hva er en attraktiv arbeidsgiver? Revisjonskriterier Avgrensning og metode Faktabeskrivelse Bakteppe lav ledighet vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft Pendling for arbeidstakere som er sysselsatt i offentlig forvaltning Arbeidskraftpotensial i den eldre befolkningsdelen Alderssammensetning i Randaberg kommune Turnover Sluttårsaker Rekruttering til nye stillinger Hva gjør kommunen for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver? Hvordan kommunens egne ansatte oppfatter Randaberg kommune som arbeidsgiver Eksternes vurderinger av kommunen som arbeidsgiver Sykefravær Sykelønnsrefusjon Oppsummering, vurderinger og anbefalinger Trekk ved kommunens arbeidsgiversituasjon Positivt hovedinntrykk Medarbeidersamtale Arbeidsgiverstrategi Nyttiggjøre, beholde og rekruttere arbeidskraft Nyttiggjøring - tiltak for å få mer ut av eksisterende ressurser Tiltak for å beholde og rekruttere arbeidskraft Rekruttering - sentrale grupper å henvende seg mot i kampen om arbeidskraften Sykefravær og sykelønnsrefusjon Rådmannens kommentarer Vedlegg Leserveiledning: Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Gå gjennom innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer. 2. Les også vurderingene i kapittel Les dertil bakgrunnsstoffet i kapittel 2, faktaframstillingen i kapittel 3 og vedleggene. Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

3 1 Sammendrag 1.1 Formål Formålet med dette prosjektet har vært todelt. Det har belyst hva Randaberg kommune gjør for å holde på kvalifisert arbeidskraft, og hva kommunen gjør for å tiltrekke seg ny. Prosjektet har også belyst utviklingen i sykefravær over tid, kommunens kostnader med sykefraværet, og i hvilken grad kommunen får refundert alle sykepengene de har krav på i henhold til lover og forskrifter. 1.2 Positivt hovedinntrykk Hovedinntrykket av Randaberg kommune som arbeidsgiver er positivt. Kommunen har satt i verk en rekke tiltak for å styrke posisjonen som arbeidsgiver, og flere er i emning. Både nåværende ansatte og de som nylig har sluttet gir uttrykk for høy trivsel og godt arbeidsmiljø. Det gis også uttrykk for kort vei til beslutningene, og at ansatte i all hovedsak har god gjennomslagskraft. Flere ansatte peker på interessante og varierte arbeidsoppgaver, og et betydelig faglig ansvar. Konkrete tiltak som gratis trening og et eget behandlingstilbud i forbindelse med sykefravær fremheves som positive. Det samme gjør ekstra betaling til de som tar helgevakter som ikke er en del av turnusen. Kommunens visjon Sammen skaper vi den grønne landsby legges dessuten merke til av jobbsøkerne. 1.3 Utfordringer På den negative siden pekes det på lav lønn, små fagmiljøer, mange ansatte pr. leder, og at kommunen ikke har vært flinke nok til å tilrettelegge for større stillingsbrøker. Til disse punktene kan det nevnes at kommunen er i gang med å kartlegge uønsket deltid, og tilrettelegge for større stillinger til de som ønsker det. Kommunen arbeider også med å redusere antall ansatte pr. leder. I tillegg er man i gang med å innhente informasjon om lønn og arbeidsbetingelser fra nabokommuner for å praktisere en mest mulig rettferdig lønnspolitikk. Kommunen har hatt høy turnover det siste året, og enkelte stillinger har blitt stående ledige over lengre tid. Samtidig pekes det på at det er blitt vanskeligere å rekruttere folk til barnehagesektor, omsorgssektor og teknisk sektor. Den høye turnoveren den siste tiden synes å skape negative ringvirkninger for de som blir igjen. Enkelte hevder dessuten på at kommunen ikke har vært flinke nok til å fange opp signaler fra folk som slutter. Dataene våre tyder på at det ikke gjennomføres medarbeidersamtaler regelmessig alle steder i organisasjonen. Slike samtaler er ment å fange opp ønsker og trivsel, og har ofte en tillitsskapende effekt mellom leder og medarbeider. Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

4 1.4 Muligheter Randaberg kommune har behov for flere kvalifiserte medarbeidere i årene fremover, og konkurransen om dem er tøff i dagens arbeidsmarked. I den forbindelse er det positivt at kommunen har utarbeidet en handlingsplan for rekruttering. Spesielt viktig er at dette også er konkretisert og gjort målrettet i flere stillingsutlysninger. Mål og tiltak i handlingsplanen bør kanskje suppleres med nøkkeldata om hvordan situasjonen i kommunen er nå, og antas å bli i årene fremover. Dette vil kunne gi et klarere bilde av kommunens nåværende og fremtidig bemanningsbehov, noe vi kommer nærmere inn på i kapittel fire. Et klarere bilde av nåværende og fremtidig situasjon vil kunne bidra til å spisse rekrutteringsstrategien. Samtidig er det viktig å understreke at det ikke bare er en rekrutteringsutfordring kommunen står overfor. Det dreier seg også om å nyttiggjøre og beholde den arbeidskraften kommunen allerede har. Dette går vi også nærmere inn på i kapittel fire. I kapittelet går vi dessuten inn på sentrale grupper å henvende seg mot i kampen om arbeidskraften. Kommunen kan vurdere å samle planer, dokumenter og tiltak i en egen arbeidsgiverstrategi. Tiltak for å beholde og rekruttere medarbeidere er ofte to sider av samme sak. I den forbindelse tror vi det kan være lurt av kommunen å forsøke å markedsføre gode arbeidsgivertiltak utover kommunen. I arbeidet med denne rapporten og en tilsvarende rapport i Gjesdal har vi sett at det er mange kommuner som har fått positiv redaksjonell omtale i aviser og nettsteder på grunn av gode og særegne tiltak for å beholde medarbeidere. Slike medieoppslag er gratis, og bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen. 1.5 Nyttiggjøring av egen arbeidsstokk Vi ønsker kort å illustrere enkelte muligheter som ligger i en bedre nyttiggjøring av egen arbeidsstokk. Gjennomsnittlig stillingsprosent i Randaberg er i 2008 på 72 %. Tilsvarende i Gjesdal kommune var på 75 %. En økning på 3 prosentpoeng vil for Randaberg kommune utgjøre ca. 18 årsverk. Sykefraværet var i 2007 på 8,3 prosent, noe som utgjør til sammen knappe 50 årsverk. Sykefraværet i barnehagene var samme år på 13,4 %, noe som utgjør ca. 11 årsverk. En halvering av sykefraværet (6,7%) vil frigjøre 5,5 årsverk. I Randaberg kommune arbeider det i alt 40 førskolelærere, 27 i barnehager og 13 andre steder enn i barnehagene. For Randaberg kan det ligge et arbeidskraftpotensial i å omdisponere disse, dersom det er enklere å rekruttere folk til andre sektorer enn til barnehagene. Positive stimuli bør i så fall anvendes. 1.6 Refusjonsrutiner og kostnader ved sykefravær Hovedinntrykket er at kommunen har gode refusjonsrutiner, og at disse følges godt opp. Det hender imidlertid at opplysninger om egenmeldinger kommer inn etter at refusjonssøknad er sendt. Kommunen går da glipp av mulig refusjon dersom sykefraværet overstiger 16 dager. Det er ulik praksis i avdelingene for oppfølging av egenmelding. Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

5 Sykelønnsrefusjon føres på samme konto som svangerskapsrefusjon. Dersom kommune deler opp sykelønns- og svangerskapsrefusjon på to forskjellige konti vil kommunen være bedre i stand til å føre kontroll med egne refusjonsrutiner. Sykefravær koster. Randaberg kommune får ikke refundert pensjonsinnskudd ansett om det er korttids- eller langtidsfravær. Kommunen får heller ikke refundert fravær som er 16 dager eller mindre. Basert på tall fra 2007 estimerer vi de direkte kostnadene knyttet til disse forholdene til ca. 6 millioner kroner. I tillegg er det kostnader med opplæring av vikarer og/eller ekstrabelastning på gjenværende arbeidstakere. Det vil også være betydelige kostnader for den enkelte medarbeider. Selv om det neppe er en overraskelse for noen at sykefravær koster, kan det være greit å anskueliggjøre kostnadsomfanget. 1.7 Anbefalinger Vurdere de mulighetene som ligger i en bedre nyttiggjøring av egen arbeidsstokk. Følge opp bruken av medarbeidersamtaler i de ulike delene av organisasjonen. Fortsette å legge trykk på arbeide med å redusere sykefravær. Utarbeide felles refusjonsrutiner ved egenmeldinger Føre sykelønns- og svangerskapsrefusjon på to separate konti Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

6 2 Innledning 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon I kommunelovens 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel Bakgrunn Randaberg kommune tilbyr i dag et bredt spekter av tjenester til sine innbyggere. For å sikre fortsatt kvalitet og attraktivitet ved disse tjenestene er det en forutsetning at kommunen sikrer et solid kompetanse- og servicenivå internt. Å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft krever at kommunen framstår som en attraktiv arbeidsgiver overfor nåværende og potensielle ansatte. 2.3 Formål Formålet med dette prosjektet er todelt: 1) Det skal belyse hva Randaberg kommune gjør for å holde på kvalifisert arbeidskraft, og hva kommunen gjør for å tilrekke seg ny arbeidskraft. 2) Prosjektet skal også belyse utviklingen i sykefravær over tid, kommunens kostnader med sykefraværet, og i hvilken grad kommunen får refundert alle sykepengene de har krav på i henhold til lov og forskrifter. 2.4 Problemstillinger Med bakgrunn i formålet skal prosjektet besvare følgende problemstillinger Hvilke behov foreligger for å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere de nærmeste årene? Hva gjør kommunen for å holde på kvalifisert arbeidskraft i årene fremover? Hva gjøres for å tiltrekke seg ny kvalifisert arbeidskraft? I hvilken grad fremstår kommunen som en attraktiv arbeidsgiver sett fra egne ansattes ståsted? I hvilken grad fremstår kommunen som en attraktiv arbeidsgiver sett fra eksternes ståsted? Hvordan har utviklingen av sykefraværet i kommunen vært over tid? Får kommunen fullstendig refusjon av sykepenger som de har krav på etter lov og forskrifter? o Har kommunen tap av refusjon som følge av mangelfulle rutiner? o Hvilke tiltak er iverksatt for å sikre fullstendighet av refusjon sykepenger og minimere sykefraværet? Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

7 2.5 Hva er en attraktiv arbeidsgiver? Begrepet attraktiv arbeidsgiver kan defineres på mange ulike måter. Ofte defineres det ved at man knytter ulike kjennetegn til begrepet. En attraktiv arbeidsgiver kan eksempelvis kjennetegnes ved at den kan tilby et spennende fagmiljø, gode utviklingsmuligheter, trygghet, godt arbeidsmiljø, god lønn, fleksibilitet og frynsegoder. Det er vanskelig å fange inn begrepet i en enkel definisjon, ettersom graden av attraktivitet kan knytte seg til det meste som foregår på en arbeidsplass, og ettersom hver enkelt arbeidstaker har ulike oppfatninger av hva som gjør en arbeidsgiver attraktiv. For noen er kanskje lønn viktigst, for andre et godt arbeidsmiljø, for atter andre et stimulerende fagmiljø. Det kan også være store forskjeller i oppfatninger fra kommune til kommune, eller fra virksomhet til virksomhet. Dermed blir det vanskelig å fange begrepet i en klar (universell) definisjon som vi vurderer kommunen ut i fra. En vurdering av i hvilken grad kommunen fremstår som en attraktiv arbeidsgiver bør i stedet bero på hvordan egne ledere og ansatte oppfatter kommunen, hvordan eksterne oppfatter den, og hvilke tiltak kommunen har satt i verk for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. 2.6 Revisjonskriterier Arbeidsgiverstrategi Kommunens egen arbeidsgiversstrategi, rekrutteringsstrategi, tiltak for å beholde ansatte eller lignende. Et utvalg av kommunens tiltak for å beholde/rekruttere arbeidstakere. Disse revisjonskriteriene utdypes i kapittel Vi anvender ikke revisjonskriterier fra arbeidsmiljøloven, som fastsetter regler for arbeidstakeres og arbeidsgiveres rettigheter og plikter i arbeidslivet. I prosjektet konsentrerer vi oss om det kommunen gjør utover minstekravene i loven, dvs det kommunen aktivt gjør for å sikre seg tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. I den forbindelse har vi vurdert kommunens tiltak / strategi opp mot KS arbeidsgiverstrategi, AGS Sykefravær Folketrygdloven 8-19: Arbeidsgiver betaler sykepenger for de første 16 dagene av sykefraværet. Fra og med den 17. dag er det folketrygden som betaler sykepengene. Når det er gått mindre enn 16 kalenderdager siden forrige sykefravær, skal et nytt sykefravær regnes med i samme arbeidsgiverperiode. Folketrygdloven 8-20: For arbeidstakere med langvarig eller kronisk sykdom som medfører betydelig risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstaker eller arbeidsgiver søke om at trygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperiode. Det samme gjelder for en arbeidstaker som har en sykdom som medfører risiko for gjentatte sykefravær i en begrenset periode. Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

8 2.7 Avgrensning og metode Avgrensning Som alle andre kommuner i Rogaland, og 416 kommuner i Norge, er Randaberg kommune IA-bedrift. Vi går ikke nærmere inn på denne rollen i gjennomgangen vår. Å være en inkluderende arbeidsgiver handler om å gjør gjøre arbeidsplassen attraktiv for alle. God oppfølging av sykemeldte og personer med redusert funksjonsevne er sentrale faktorer her. For å søke svar på spørsmålene om rekrutteringsbehov, ansattes oppfatning av kommunen som arbeidsgiver, og hva kommunen gjør for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver, foretas det en bred tilnærming. Dette innebærer at vi ser på hvilken informasjon kommunen har om fremtidig rekrutteringsbehov, hvilke mål man har for arbeidsgiverpolitikken, hvilke konkrete arbeidsgivertiltak kommunen har iverksatt, og hvordan de ansatte betrakter arbeidsgiverrollen. Vi har gjort en forvaltningsrevisjon om arbeidsgiverfunksjonen i Gjesdal i 2006/2007, og prosjektet der ligner prosjektet i Randaberg, noe som gir sammenligningsmuligheter. Vi har foretatt et utvalg arbeidstakere innenfor pleie- og omsorgssektoren og teknisk sektor, i tillegg til hovedtillitsvalgte. Vi har også intervjuet et utvalg av de som nylig har sluttet i Randaberg kommune. Utvalget ble gjort dels på bakgrunn av prosjektet i Gjesdal, og dels på bakgrunn av ønsker fra kommunen. Vi har også gjennomført et prosjekt om refusjon av sykelønn tidligere. Vi baserer gjennomgangen her på dette prosjektet, og ser også hvilke tiltak kommunen har iverksatt for å redusere sykefraværet Datakilder Datamaterialet som ligger til grunn for denne rapporten består dels av skriftlig informasjon og dels av intervjuer. Den skriftlige informasjonen består av sentrale dokumenter som omhandler kommunens arbeidsgiverrolle. Eksempler: Handlingsplan for rekruttering (rekrutteringsstrategi), tiltak for å rekruttere og beholde medarbeidere (Randaberg den foretrukne arbeidsplassen), tiltak for å redusere sykefravær osv. Vi har også brukt tilgjengelig nøkkeltall fra kommunen, deriblant lønnsdata. I tillegg har vi benyttet KOSTRA-tall, eksterne undersøkelser og forskningsrapporter, avisartikler, osv. Vi har gjennomført intervjuer med 14 personer internt i kommunen, fordelt på ledelse, pleie og omsorgssektor, teknisk sektor, barnehagesektor og hovedtillitsvalgte. Dessverre fikk vi bare intervjuet to hovedtillitsvalgte. Dette skyldes dels at det var streik i perioden vi gjennomførte intervjuene, og at flere av den grunn ikke ønsket å delta. Dels skyldes det at noen ikke har gitt tilbakemelding pr. epost. Vi har intervjuet 6 som nylig har sluttet i kommunen. Av 13 utvalgte var det seks vi fikk tak i, og som ønsket å delta på intervju. Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

9 I forbindelse med prosjektet i Gjesdal hadde vi samtaler med representanter for Norsk sykepleieforbund sentralt, og Utdanningsforbundet i Rogaland. I forbindelse med prosjektet i Gjesdal våren 2007 var vi i kontakt med representanter for sykepleierstudiet ved UiS. Her stilte to tidligere tillitsvalgte studenter opp. Vi fikk også intervjuet praksiskoordinatoren ved instituttet. Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

10 3 Faktabeskrivelse 3.1 Bakteppe lav ledighet vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft Rogaland er det fylket i landet som har lavest arbeidsledighet. Tallene for juli 2008 fra NAV viser at totalt 2350 personer i Rogaland var registrert som helt ledige ved utgangen av denne måneden. Dette utgjør 1,1 prosent av arbeidsstyrken i fylket. I Randaberg var ledigheten på 23 personer eller 0,4 prosent samme måned (www.nav.no). Selv om arbeidsledigheten er lav ser det ut til at det er en liten reduksjon i antall registrerte ledige stillinger ned i fylket. I juli ble det registrert 2342 ledige stillinger i Rogaland, noe som var 363 færre enn i juli i fjor. Tallene for juli viser størst nedgang innenfor fagene ingeniør og IKT-fag, reiseliv og transport, butikk og salgsarbeid, og bygg og anlegg. Etterspørselen øker innenfor helse, pleie- og omsorg og akademiske yrker, med henholdsvis 31 og 23 prosent. NAV signaliserer at de vil arbeide for å påvirke bedrifter i fylket til å tenke enda mer på sykefraværsoppfølging av egne ansatte, og ta inn yrkeshemmede som både er kvalifiserte og motiverte for å få innpass i dagens arbeidsmarked. Sterk sysselsettingsvekst kombinert med rekordlav ledighet skaper store utfordringer for private og offentlige arbeidsgivere i forhold til å få tak i kvalifisert arbeidskraft. I stadig flere bransjer og sektorer blir det viktig å ha en strategi for å tiltrekke seg og beholde kvalifisert arbeidskraft. 3.2 Pendling for arbeidstakere som er sysselsatt i offentlig forvaltning I 2006 var det i alt 4940 arbeidstakere i Randaberg, og 1601 av disse arbeidet innenfor offentlig forvaltning og annen tjenesteyting. I tabellen under ser vi at 656 av disse arbeider i kommunen, og 945 pendler ut av kommunen. Det vil altså si at ca 40 prosent av de som er ansatte i offentlig forvaltning har arbeidssted i kommunen, mens ca 60 prosent arbeider i andre kommuner. Figur 3-1 Pendling for arbeidstakere sysselsatt i offentlig forvaltning som er bosatt i Randaberg kommune (Kilde: SSB, 2006) Med arbeidssted i kommunen Som pendler inn i kommunen Som pendler ut av kommunen Som bor og jobber i kommunen Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

11 Vi ser også antallet offentlig ansatte som pendler ut av kommunen er langt høyere enn antallet som pendler inn i kommunen. Kort sagt: Randaberg har en netto eksport av offentlig ansatte til andre kommuner. Dette fant vi også i en tilsvarende undersøkelse i Gjesdal. 3.3 Arbeidskraftpotensial i den eldre befolkningsdelen Stor økning i antall personer i alderskategorien 55+ i tiden fremover På nasjonalt nivå vil folk i alderen 55+ komme til å øke mest i årene fremover, og da særlig de fra 60 og oppover. Vi er i 2007 midt inne i en periode med betydelig nedgang i antall personer mellom 25 og 34 år, og bare svak vekst i åringer. Etter 2010 vil i antallet åringer fortsatt holde seg på omtrent samme nivå som nå. Etterspørselen etter deres tjenester vil etter alt å dømme bare øke, og gir dermed stadig mer skjerpet konkurranse om dem. I figuren under gjengis en fremskriving av befolkningen i Randaberg i yrkesaktiv alder. Figurens Y-akse er antall personer, og x-aksen er ulike alderskategorier. Figur 3-2 Endringer i alderskategorier for Randabergs befolkning i yrkesaktiv alder (Kilde: SSB, alternativ høy nettoinnvandring, MMMH) (Antall personer) Figuren viser at det i kommunen vil komme en betydelig befolkningsvekst i de laveste og høyeste alderskategoriene. Det er en tilsvarende nedgang i antall beboere i aldersgruppen 35 til 44. Ettersom en betydelig andel av innbyggerne i alderen ofte tar utdanning, vil kanskje det største rekrutteringspotensialet være blant kommunens innbyggere over Mange eldre arbeidstakere ønsker å førtidspensjonere seg I Norge kan over halvparten av arbeidstakere i alderen tenke seg å gå av med pensjon før normal pensjonsalder på 67 år, ihht. SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Hele 66 prosent av de eldre sysselsatte ser på 62 år som ideell pensjonsalder, og planene om tidlig pensjon blir mer konkrete blant de som nærmer seg aldersgrensen for avtalefestet pensjon (AFP) på 62 år. Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

12 Gudrun H. Grindaker, direktør i KS, peker på at den gjennomsnittlige avgangsalderen også rent faktisk er lav i Norge 1. Høyest andel arbeidstakere som planlegger å førtidspensjonere seg finnes i de yrkesrettede yrker som hjelpearbeidere, prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere og håndverkere. Tallene er også høye for folk i lederyrker. Hvordan er så alderssammensetningen blant de ansatte i Randaberg kommune? Hvor mange potensielle AFP-pensjonister er det i dag, og hvor mange ser ut til å bli det i årene fremover. 3.4 Alderssammensetning i Randaberg kommune Fra 2005 til 2007 har antallet årsverk i Randaberg kommune økt fra 500 til Dette utgjør en økning på ca. 19 prosent fordelt på disse årene. Om lag halvparten av veksten skyldes økninger i barnehagesektoren. Resten av veksten er jevnere fordelt mellom sektorene. Antall ansatte i kommunen i 2007 var 820, noe som innebærer en gjennomsnittlig stillingsprosent på 72,5 %. Den tilsvarende stillingsprosenten i 2008 er på 72 % 3. I figuren nedenfor ser vi at gjennomsnittsalderen blant de som arbeider i kommunen er på ca. 42 år (rød strek). Det er visse variasjoner mellom de ulike tjenesteområdene. Vi ser at tjenesteområdet barn og familie har den laveste gjennomsnittlige alderen, 38 år, mens sentraladministrasjonen har den høyeste, 48 år. Figur 3-3Gjennomsnittlig alder for ansatte i Randaberg kommune 4 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Teknisk Barn og fam Levekår Kultur NAV Sentraladm Skole 1 Foredrag på arbeidslivskonferanse, Tall fått fra leder for personal og organisasjon. 3 Tall fra kommunen i mai Tall fått fra leder fra personal og organisasjon, mai Det bør kanskje understrekes at det er betydelig forskjeller i antall ansatte ved de forskjellige tjenesteområdene. NAV har færrest ansatte med i alt 8 ansatte fra kommunen, mens levekår har flest med 294 ansatte Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

13 Gjennomsnittsalderen i Randaberg kommunes organisasjon er litt lavere enn gjennomsnittsalderen i Gjesdal kommune (ca. 43 år). Sammenlignet med landssnittet er arbeidsstokken i Randaberg kommune relativt ung. Tall fra KS fra 2006 viser at gjennomsnittsalderen i kommuneforvaltningen i Norge er på 45 år 5. Tallene viser videre at Randaberg har en yngre arbeidsstokk på alle sammenlignbare indikatorer 6. Tallene fra KS for gjennomsnittsalder i kommuneforvaltningen viser en liten stigning fra 2004 til 2006 (0,4 år). Det er derfor grunn til å tro at gjennomsnittsalderen vil ligge rundt 45 år i norske kommuner også i I figuren nedenfor ser vi på hvor mange ansatte det er innenfor et sett ulike alderskategorier. 7 Figur 3-4 Alderssammensetning kommunalt ansatte 8 (Figuren viser antall ansatte i ulike aldersgrupper) Vi ser at det er relativt få ansatte mellom Noen flere er det mellom 55-59, og flest ansatte er det i aldersgruppen Det kan altså se ut som det mange potensielle AFPere om en 8-12 år, gitt at de ansatte innenfor denne gruppen fortsetter å jobbe i Randaberg kommune, og AFP-ordningen ikke strammes inn. I tabellen under ser vi at det er relativt få som har tatt ut AFP i kommunen de siste årene. 5 Vi har ikke tall fra Teknisk, levekår, kultur, sentraladministrasjon og skole og kultur slått sammen til oppvekst (http://www.ks.no/templates/page.aspx?id=45855). 7 Det er i all hovedsak det samme utvalg som i figuren over, som viser endringene i alderen til innbyggerne i Randaberg i yrkesaktiv alder. 8 Tall fått fra leder for personal og organisasjon. Vi har tatt bort ansatte under 20 (12 personer), og ansatte over 66 (1 person). Alle kategoriene har et aldersspenn på fem år, med unntak av de fra 60-66, som har et aldersspenn på syv år. Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

14 Tabell 3-1 Andel potensielle AFPere som tar ut AFP Antall over Antall som har tatt ut AFP Andel uttak AFP 15 % 22 % 16 % De neste 6 årene vil det i gjennomsnitt komme til 18 nye potensielle AFPere (dvs. ansatte over 62) hvert år i Randaberg kommune. Nedenfor ser vi på hvordan antall ansatte mellom år vil øke de neste 6 årene, gitt at de ikke skifter jobb 10. Figur 3-5 Økning i antall ansatte mellom år (potensielle AFPere) (økning i reelle tall) Stillinger Årsverk Kort sagt: Randaberg kommunes egen organisasjon har en relativt ung arbeidsstokk, men vil få en viss økning i antall potensielle AFPere i årene som kommer. Dersom alle i årene fremover skulle gå av ved fylte 62 år, og alle skal erstattes, har kommunen et årlig rekrutteringsbehov på ca. 18 personer. Da har vi ikke tatt med de som allerede er over 62 år, og som pr. i dag har valgt å fortsette sitt ansettelsesforhold i kommunen. I tillegg kommer avgangen blant yngre arbeidstakere. 3.5 Turnover Vi får opplyst fra leder for personal- og organisasjon at det i perioden var totalt var 161 personer som sluttet i sine stillinger i Randaberg kommune 12. Dette utgjør ca 20 prosent av de ansatte, dersom vi tar utgangspunkt i antall ansatte i Vi har ikke sammenlignbare tall for denne perioden, men tall fra KS tyder på at 12 prosent av de som var ansatt i en av landets kommuner hadde sluttet ett år senere. 2 prosent av disse skiftet arbeidsgiver innenfor kommunesektoren. Adjunkter med 4 års lærerhøgskole 9 Tall fått fra Wenche Bø, fagansvarlig personal. 10 Utregning: Nåværende antall ansatte over 62, pluss de som blir 62 det aktuelle året, minus de som blir 67 samme år. 11 De som er over 62 og under 67 for hvert år. 12 I dette tallet inngår alle typer stillinger. Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

15 utdanning og barnevernspedagoger var de utdanningsgruppene som oftest skiftet arbeidsgiver innen kommunesektoren. Her skiftet 5 prosent arbeidsgiver internt i kommunesektoren. Av unge ansatte under 30 var turnoveren på hele 23 prosent. For Randaberg har vi ikke tall på turnover fra årene før, men vi får opplyst at turnoveren har økt betraktelig de siste årene. Korrigert for økende press i arbeidsmarkedet de siste årene, og spesielt her i regionen, kan det være grunn til å tro at forskjellen mellom Randaberg og andre kommuner ikke er så stor. Intervjuene tyder på at den høye turnoveren skaper en del negative effekter for de som blir igjen (se avsnitt 3.7). 3.6 Sluttårsaker Kommunen har pr. i dag ingen systematisk oversikt over hvem som slutter, alderen deres, eller hva de slutter til. Men dette er på trappene (mai/juni 2008). I den forbindelse har vi foretatt intervjuer med et 6 ansatte som har sluttet det siste året. Her er en oppsummering av hovedinntrykkene derfra: Sluttårsaker: Fagmiljø ikke tilstrekkelig stort eller tilstrekkelig stimulerende. Lønn. Nye utfordringer innenfor et annet arbeidsfelt. Personalsituasjon. Enkelte hevder at man på personalsiden burde fanget opp signaler om misnøye (ikke vedr. lønn), og tatt tak i dette på et tidligere tidspunkt. Samtidig gir de fleste uttrykk for at trivselen har vært høy, og at arbeidsmiljøet har vært godt. Det pekes også på god gjennomslagskraft og kort vei til beslutningene. 3.7 Rekruttering til nye stillinger Vi får opplyst fra kommunen at det i 2006 ble foretatt 65 nye ansettelser, noe som utgjør ca. 42 årsverk. I 2007 ble det ansatt folk i 107 stillinger, noe som utgjorde ca. 75 årsverk. I april 2008 ble det i kommunen utlyst 11 stillinger, og det kom til sammen inn 56 søknader. I gjennomsnitt blir det 5 søknader pr. stilling. To av stillingene fikk ingen søkere, mens tre fikk ti eller flere søkere. I Randaberg kommune rapporteres det om en krevende rekrutteringssituasjon innenfor teknisk sektor og innenfor barnehagesektoren. Samtidig ser man i kommunen spor av de utfordringene som vil gjøre seg gjeldende innenfor pleie- og omsorgssektoren Pleie og omsorg I 2009 forventes det 8 nye årsverk innenfor pleie og omsorgssektoren 14. I intervjuene hevdes det på at det stort sett går greit å få tak i nye ansatte innenfor sektoren, selv om det er langt færre antall søkere nå enn for få år siden. Det anslås at det som regel var søkere til stillingene for få år siden, mens det nå er ca. 1 til 3 søkere pr. stilling. Enkelte ganger er det ingen søkere. Dette gjelder spesielt mindre deltidsstillinger og helgestillinger. 13 Kilde: Randaberg den foretrukne arbeidsgiver, Samme som over. Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

16 Det pekes også på at det er relativt få som slutter i større stillinger i pleie og omsorgssektoren. Turnoveren er spesielt høy i mindre stillinger, som gjerne besettes av yngre ansatte som arbeider ved siden av studiene. Men også innenfor større stillinger har man til tider problemer med å få søkere. Høgskolen i Agder gjennomførte i 2006 en spørreundersøkelse blant avgangsstudentene på sykepleierutdanningen ved høgskolen. 64 studenter svarte på undersøkelsen, og det ene spørsmålet var; hvor ønsker du å jobbe? Tabellen nedenunder viser prosentfordelingen på hvilket arbeidssted studentene ønsker å jobbe etter endt utdanning. Det overveldende flertallet ønsker å arbeide på somatiske sykehus. Vi ser at det er bare 1,5 prosent (dvs. 1 person) som rapporterer å kunne tenke seg å arbeide ved sykehjem, mens noen flere rapporterer at de kunne tenke seg å arbeide i hjemmesykepleien. Tabell 3-2 Sykepleierstudentenes jobbpreferanser ifølge Høgskolen i Agders undersøkelse (2006) Somatisk sykehus 64,0 % hjemmesykepleie 17,0 % Psykiatrisk sykehus 9,4 % Annet 7,8 % Sykehjem 1,5 % I en artikkel i Aftenposten pekes det videre på at 5,9 prosent av fjorårets nyutdannede sykepleiere (2006) ønsket å jobbe med eldre etter endt utdanning. Det refereres også til en landsomfattende studentundersøkelse fra 2003 som viste at kun 16,5 prosent av sykepleiestudentene ønsket å jobbe i kommunehelsetjenesten. I artikkelen fremkommer det at mange nyutdannede likevel starter sin karriere på sykehjem fordi det er vanskelig å få jobb på sykehus. I artikkelen refereres det til en undersøkelse fra 2006, som viste at nærmere 26 prosent av sykepleierstudentene havnet på sykehjem. Kort sagt: Så langt har det gått relativt greit å få tak i kvalifiserte medarbeidere innenfor pleie- og omsorgssektoren, men det er blitt langt vanskeligere de siste par årene, og spesielt for å dekke mindre stillinger. Videre synes det som om det er få nyutdannede sykepleiere som ønsker å arbeide i kommunehelsetjenesten, selv om mange likevel starter sin karriere der. Riften om dem er imidlertid stor Mangler personer med førskoleutdanning i barnehagene I intervjuene pekes det på en del ubesatte stillinger i barnehagene den siste tiden. Randaberg har også hatt litt problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft til barnehagene de siste to årene. Barnehagene har måttet søke om dispensasjoner fra minimumskravet for antall ansatte med førskoleutdanning - en situasjon vi også kjenner fra mange andre kommuner. Kommunene kan innvilge barnehagene dispensasjon fra dette kravet for inntil ett år av gangen, når særlige hensyn tilsier det. I 2003 hadde Randaberg kommune 0 dispensasjoner fra lovkravet. I 2006 var det 5 dispensasjoner og i 2007 var det 8 dispensasjoner. Problemene med å skaffe kvalifisert arbeidskraft må nok ses i sammenheng med den store økningen i andel barn med barnehageplass i kommunen. Fra 2003 til 2007 økte andelen barn i alderen 1-5 år med barnehageplass fra 58 til hele 90 prosent. Et forhold til er med på å påvirke antall dispensasjoner. Det lovfestede kravet til bemanning i barnehager er at en småbarnsavdeling med 7-9 barn mellom 0-3 år, skal ha tre voksne, hvorav Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

17 én skal være utdannet førskolelærer. En avdeling på 18 barn over tre år skal også ha minst tre ansatte, hvorav én førskolelærer. Vi får opplyst fra kommunen at Randaberg stiller et strengere krav for de fire nyeste barnehagene. Her skal det være fire ansatte i avdelingene, og minst to skal være førskoleutdannede. Dette påvirker antallet dispensasjoner. Begge disse forholdene spiller inn i forhold til kommunens økning i antall dispensasjoner. Det er også slik at flere av de som erstatter førskolelærerne har høgskoleutdanning, for eksempel innenfor barnevern og pedagogikk. Dette innebærer at økningen i antall dispensasjoner er mindre dramatisk enn det kan se ut til, selv om økningen selvfølgelig må tas på alvor. Kommunen har god barnehagedekning, og det er ikke sannsynlig at andelen barn med barnehageplass vil øke i særlig grad. Det er dermed grunn til å tro at kommunens behov for ansatte ikke vil bli særlig større enn det er i dag. Det vil imidlertid fortsatt være stor rift om kvalifisert arbeidskraft innenfor barnehagesektoren. KOSTRA-statistikken viser en eksplosiv utvikling i antall dispensasjoner fra krav om førskoleutdanning i Rogaland fylke de siste fire årene. I 2004 var det totalt 75 dispensasjoner og i 2007 var det 300 dispensasjoner 15. Det er oppstått stort underskudd på førskolelærere i fylket. Dette synes dels å henge sammen med et veldig godt arbeidsmarked, og at man i denne perioden har arbeidet for oppfylle det politiske målet om full barnehagedekning. Utdanningsforbundet skriver at det i 2007 ble utdannet rundt 1500 førskolelærere på landsbasis 16. Men erfaringsmessig vil bare litt over halvparten starte sin karriere i barnehagen. En rapport fra NOVA viser at halvparten av alle førskolelærere arbeidet i barnehage i Stavanger Aftenblad skriver på sine nettsider at hele 37 prosent av førskolelærerne som var ferdig utdannet i 2000, hadde skaffet seg ny utdanning i løpet av fire år, ifølge en undersøkelse i regi av Utdanningsforbundet. I hvilke yrker havner så førskolelærerne? Undersøkelsen til NOVA viser at ca. 20 prosent av førskolelærerne arbeider i grunnskolen, ca 20 prosent arbeider innenfor kategorien som er kalt andre yrker, og ca. 10 prosent er ikke lenger yrkesaktive. Av de innenfor kategorien andre yrker arbeider ca. 75 prosent i offentlig sektor. 18 I Randaberg kommune arbeider det i alt 40 førskolelærere - 27 av disse arbeider i barnehage, 8 i skole, og 5 andre steder i kommunen 19. Kort sagt: Randaberg har en utfordring i å få tak i å få tak i kvalifisert arbeidskraft til barnehagene. Dette henger sammen med at det i Randaberg, som i fylket ellers, er et udekket behov for førskolelærere. Samtidig er det slik at tredjeparten av førskolelærerne i kommunen arbeider andre steder enn i barnehagene. For Randaberg kan det ligge et arbeidskraftpotensial i å omdisponere disse. Dette forutsetter at det er enklere å rekruttere folk til disse funksjonene enn til barnehagene. 15 Enkelte mindre kommuner har ikke innrapportert tall alle årene, men dette gjør ikke store utslag på statistikken. 16 Temanotat flere førskolelærere i barnehagen. 17 Full dekning også av førskolelærere? NOVA rapport 4/07 18 Annen undervisning, sosial- og omsorgstjenester, helsetjenester, offentlig administrasjon, SFO. 19 Tall fra leder for personal og organisasjon, mottatt Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

18 3.7.3 Teknisk sektor Et stramt arbeidsmarked og høy etterspørsel etter personer med teknisk kompetanse skaper arbeidskraftsutfordringer både for privat og offentlig sektor. I Randaberg kommunes styringsdokumenter, og i intervjuene, pekes det på vansker med å rekruttere folk innenfor teknisk sektor. Dette gjelder både på ingeniør/sivilingeniørnivå, og på fagarbeidernivå. Tilbakemeldingene i intervjuene tyder på at det er visse likhetstrekk i utfordringene. Det rapporteres om at flere har sluttet den siste tiden, og de som har sluttet har stort sett gått til en bedre betalt jobb i et privat firma. Det pekes på at det er vanskelig å få tak i kvalifisert personell, og at flere stillinger har stått ledige over lengre tid. Men vi får opplyst at det i mai/juni ble tilsatt tre personer i stillinger som har stått ledig lenge. 3.8 Hva gjør kommunen for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver? Gjennomgangen vår tyder på at Randaberg kommune har et tydelig og fremtidsrettet blikk på arbeidsgiverrollen. Det er blitt gjennomført en rekke tiltak for å styrke kommunens attraktivitet som arbeidsgiver, og flere står for døren. Den økte satsingen på arbeidsgiverrollen må ses i sammenheng med et veldig stramt arbeidsmarked. I juni 2007 ble Randaberg den foretrukne arbeidsplassen vedtatt i kommunestyret. I saken ble to problemstillinger belyst: Hvilke forhold skal til for å beholde kompetanse, og hvilke forhold skal til for å rekruttere ny kompetanse. Det ble vedtatt å legge inn kroner ,- i budsjettet for 2008, fordelt på 1 million for å redusere uønsket deltid, kr ,- til opprettelse av nye lærlingplasser og kroner ,- til andre tiltak, blant annet knyttet til å redusere sykefravær. I figuren nedenfor vises en oppsummering av hva kommunen har gjort eller planlagt av arbeid for å beholde og rekruttere kompetanse. Tabell 3-3 Kommunens samlede arbeid med å beholde og rekruttere kompetanse I mai 2008 er det utarbeidet en handlingsplan for rekruttering i kommunen (Rekrutteringsstrategi). Denne er ikke politisk vedtatt ennå. Handlingsplanen bygger på Randaberg den fortrukne arbeidsplassen, men har et større fokus på fremtidsrettede tiltak for å rekruttere ny Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

19 arbeidskraft. Arbeidet med begge planene synes å ha vært bredt forankret i kommunen. Handlingsplanen er utarbeidet av fire prosjektgrupper som fokuserte på temaene: Lønns- og arbeidsvilkår Organisering og ledelse Nærvær Kampanje for rekruttering Her beskrives hvilke tiltak kommunen har i dag (se vedlegg), og tiltak man skal satse på fremover. Dette er i tråd med intensjonene i KS arbeidsgiverstrategi 2020 (AGS 2020), om økt oppmerksomhet på relasjonen mellom kommunen som arbeidsgiver og arbeidsmarkedet. Tiltakene fra rekrutteringsstrategien oppsummeres nedenfor: Lønns- og arbeidsvilkår: Overvåking av lønn og andre arbeidsvilkår (Kvartalsvis mot nabokommuner) Kartlegge uønsket deltid Informere om fordelene ved å jobbe i Randaberg kommune Organisasjon og ledelse: Gjennomføre sluttsamtaler Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse Redusere antall medarbeidere pr. leder Differensiert medarbeideroppfølging for små stillinger. Hente inn gode tips fra andre. Bedre ledelsesutførelse Nærvær: Utarbeide tilbud til de ansatte i samarbeid med RAFT (påbegynt) Tilby våre ansatte røykfri arbeidsdag Kampanje: Randaberg kommune skal ha gjennomtenkte strategier for rekruttering Randaberg kommune skal aktivt markedsføre kommunens konkurransefortrinn Strategien for rekruttering er så nylig vedtatt i forhold til denne revisjon, at vi ikke har sett grunnlag for å teste resultatene av den. 3.9 Hvordan kommunens egne ansatte oppfatter Randaberg kommune som arbeidsgiver Nedenfor oppsummeres tilbakemeldingene i intervjuene på hvordan de ansatte opplever Randaberg kommune som arbeidsgiver. Positive sider Høy trivsel, gode kollegaer, godt arbeidsmiljø Interessante faglige oppgaver Betydelig faglig ansvar Varierte arbeidsoppgaver Kort vei oppover i systemet Blir sett, hørt og lyttet til Godt behandlingstilbud ved sykemelding, eller ved fare for sykemelding Negative sider Små fagmiljøer Lønn Turbulens fordi mange har sluttet Tar for lang tid før man begynner å arbeide med å finne erstattere til de som slutter. Ikke flinke nok til å fange opp signaler om arbeidssituasjonen fra de som gir uttrykk for at de vil slutte Ikke flinke nok til å tilrettelegge for større stil- Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

20 Positive sider Fem hundre kroner ekstra til de som tar helgevakter som ikke er en del av turnusen. Bra med fagstige Grønn landsby Seniorpolitiske tiltak Negative sider lingsbrøker. Mange ansatte pr. leder Noen kommentarer til de negative sidene: Intervjuene tyder på at den høye turnoveren skaper flere negative effekter. Kommunen mister fagkompetanse, og det kan være svært vanskelig å få tak i ny (som regel få eller ingen søkere). At stillinger blir stående vakante skaper som regel høyere arbeidsbelastning på andre. Det er også en utbredt oppfatning av at nyansatte får en relativt høy lønn i forhold til de som har vært ansatt over lengre tid. I sum vil disse faktorene kunne bidra til at gjenværende arbeidstakere i større grad reflekterer over egen jobbsituasjon og egne jobbmuligheter. I intervjuene ble det også hevdet at noen avdelinger har mange ansatte pr. avdelingsleder, selv om dette varierer. To av de avdelingslederne vi intervjuet innenfor pleie og omsorg hadde henholdsvis 40 og 50 ansatte. Fra disse ble det pekt på at det høye antallet ansatte gjør det vanskelig å følge opp den enkelte ansatte på en god måte. Både fra ledere selv og fra tillitsvalgt pekes det på at de ansatte savner en tettere oppfølging fra leder. Blant annet rekker man ikke medarbeidersamtale for alle ansatte, og det gjøres også bruk av gruppesamtaler for å rekke over flest mulig. I intervjuene rapporteres det om at det ved det ene stedet ikke er gjennomført medarbeidersamtaler på mange år. Datamaterialet vårt er imidlertid ikke stort nok til å kunne si noe om omfanget på dette problemet. Uansett er reduksjon i antall medarbeider pr. leder et av flere tiltak i kommunens rekrutteringsstrategi 20. Det er delte meninger om hvordan mulighetene i kommunen er for kursing og kompetanseheving. Innen teknisk sektor gis det uttrykk for at det er ganske gode muligheter for kurs og kompetanseutvikling, og at det er langt bedre nå enn før. Innenfor pleie- og omsorgssektoren pekes det på at man får flere og flere brukere med sammensatte behov, og at rask utskriving av pasienter fra sykehusene stiller økte krav til kompetanse i kommunen. Det hevdes at det burde vært satt av mer kursmidler til å dekke dette behovet. Det pekes også på at det ligger et effektiviseringspotensial i utnytte innkjøpt dataverktøy på en bedre måte. Vi tar oss ikke tid ikke tid til å lære opp folk skikkelig, og til bli kjent med dataverktøyet. På sikt vil dette gi en effektiviseringsgevinst, hevdes det. Når det gjelder dette med små stillingsbrøker viser tall fra kommunen at den gjennomsnittlige stillingsprosenten i Randaberg er på 72 prosent. Til sammenligning er den gjennomsnittlige stillingsprosenten i Gjesdal kommune på 75 prosent. I Randaberg er det levekår og kultur skiller seg ut med lavest gjennomsnittlig stillingsprosent, på hhv. 58 og 44 prosent hver. Vi har ikke tilsvarende tall fra Gjesdal. Noen kommentarer til de positive sidene: De ansatte trekker også frem en rekke positive sider med kommunen som arbeidsgiver. Vi kommenterer enkelte av disse: Konkrete tiltak som gratis trening, og et eget behandlingstilbud i forbindelse med sykefravær (Grønn start) omtales i meget positive ordelag. 20 Datert Attraktiv arbeidsgiver Randaberg kommune

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring Forvaltningsrevisjon Rapport Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring November 2009 Forsand kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i Kommuner Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeidet For å kunne jobbe målrettet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv (IA), er det viktig å kjenne til utfordringer for og kjennetegn ved hver enkelt bransje.

Detaljer

Rekrutteringsplan. Bardu kommune

Rekrutteringsplan. Bardu kommune Rekrutteringsplan for Bardu kommune 2010-2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPSUMMERING 4 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET 4 2.2 AVGRENSNING 4 2.3 FORHOLD TIL ANDRE PLANER OG TILTAK 5 2.4 UTARBEIDELSE

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer

Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft

Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft Kommunesektoren er som øvrig norsk arbeidsliv preget av stor mobilitet. Spørsmålet er hvordan kommunenes arbeidsgiverpolitikk kan møte konkurransen om arbeidstakere med høy verdi på et eksternt arbeidsmarked.

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer