Et siste blikk Publisert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et siste blikk Publisert 27.02.2009"

Transkript

1 1 Etfullstendigpersonligogspontantblikk. KADÅITTEPÅbloggen29.September Januar2009 DetteerettblikkpåhvasomskjeddeiStavanger regionenfør,underogetteråretsomeuropeisk kulturhovedstad2008.bloggetavtrondhugohaugen.publisertavstavangeraftenblad. bloggm1fraeng.,avweblog'vebbdagbok'dagbok enskrivernedtankerogopplevelserel.opplysninger,data ol;,journal ennoterer(dedaglige)opplysningeromnoe sompubliserespåinternett,oftemedpekeretil andrenettsider. Etsisteblikk Publisert Omjegtok2008 kaka?nei,menkakatokmeg. Detstodenstormarsipankakerestikjøleskapetnår jegkominn.dengavmegnoksukkertilåtaen rundetil.omdeteretekstranummerelleren strafferundefårduavgjøre: 1. Såskjerdetigjen,kunstneren,råvareleverandøren tilkulturfeltet,sitterigjensomtaperen.pointof Peace fadesenereteksempel,hvorflereav kunstnernesombidrognåsitterigjenmed uteståendehonorar.håndteringenavkunstnerne somdeltokpåfjoråretsworldoffolkliggerennå frisktiminne.dedeltokforfagreordogenkatalog. Nåviserdetsegatselvikkeeninstitusjonsom StavangerKunstforeningprioritereråbetale kunstnerne.desomdeltokpåhøstutstillingenhar ikkefåttvederlag.deskalfå,jada,menførst nedforhandlermanvederlaget,såsettesdenederst pålista.såsprekkerbudsjettettrossoverskuddpå arrangementetoglikviditetenvaier.samletgirdet ossetbildeavverdienavkunstnerensarbeidog hvemsombletaperennårstavanger2008såproff trakkgrensenforsittansvarisamarbeidsproduksjoner.vifikkaldridenverdidebattensom kulturhovedstadenkunneløftetfrem,sammeår somlevekårsundersøkelsenkom. 2. PåtirsdagdenneukentrykketSAenkronikkavLiv RunesdatterogSiwM.Mikalsen,hvordeytretseg kritiskomstavanger2008.ensakerinnhold(jeglar detliggeher),enannenerdistribusjon.jeghar,via ognullkapital,åpublisereogdistribuerealle kritiskeytringersomharværtomogrundt kulturhovedstadsåret.detharikkelykkes,alter ikkesamlet,mendetmestsentrale.detharingen andregjort.ikkedesomskalgjøredet,somvåre aviser,ellerdesomburdegjøredet,som Stavanger2008.TakronikkentilLivogSiw(som kanskjetilogmederbetaltavsa?):noket eksempelpåenytringsomikkeblirformidletfor andreennpapirlesere.hvordankansakritisere Stavanger2008foråikkenåut,nårdeselvaldrihar vistenhelhjertetviljetilålaalleytringervære tilgjengeligfornasjonen,vianettet?noen,frittord, PFU,Gudvethvem,burdesendehelemediahusetut påenrealitycheck.istedenforvelgerdeåfokusere påjazzsangerranditytingvåg,somerskuffet. 3. ImittarbeidmedStavanger2018ogKADÅITTEPÅ hardetværtforbausendefåkulturaktørersomhar kommetbortogsagt:hei,dettevilviværemedpå, hvordankanvibidra,hvordankanjegbrukedeg? Jegkanlikegodtsiatingengjordedet,settilysav prosjektetslengdeogbredde.sidenjegselver billedkunstnerogfordijegarrangertedeførste møtenepårogalandkunstsenter,såbleinitiativet feilaktigstempletforkunåværefornettoppdet visuellekunstfeltet.deterfeil.detvarogerforalle.

2 2 Menallekomikke.Kanskjevibareernoenslappe sutrenissersomharsåmangeoffentligeputersydd oppunderarmeneatviforlengstharmistet bakkekontakt?ellerbesøkelsestiden? Billedkunstnernehardeltatt,deleravmusikkfeltet også,mensåmangeflerekunnebruktkadå ITTEPÅ.DetblirveldetsammemedStavanger2008. Desomtokibruk,vant.Desomlotvære,tapte.Og enspadeerbareetmetallstykkeogentrestokkom viikkesetterdenijordaogsparskitt. 4. Lyspunkt?LesoppsalgetiRAtorsdag(nei,ikkenett herheller)omframkulturogkultibator.detertøft ogriktig.hersettesambisjon,utviklingspotensiale, gjennomføringsevneogmotivasjonisystemforågi kulturbasertevirksomheteretkraftdyttirett retning. 5. Stavanger2008gårmedoverskudd.Depengenebør gåtiletterbruksfondet.daåpneseninteressant problemstilling:regionalemidlertilbakeførestilet lokalttiltak kandetteværedøråpningenforat bådetenkningogmidlerietterbruksfondetblir regional? 6. Etparadoks:Jegbleinviterttilåprateom Stavanger2018/KADÅITTEPÅforårets kulturhovedstadvilniusnåimars.dessverre passetdetikke.men,hvemringteoghadde flybillettklar?thebritishcouncil.omveierer finurlige. 7. FinnSivertsenkommenterteensakpåSAom Kultur russ2009påmandag:«kjæreaftenbladet. VierflerelesereherpåKampensomerlittleiavat annenhverartikkelsomskrivesiaftenbladetmå spillepå"kadåittepå".kandereværesåsnilleå sluttemeddette?»jegersåinderligenig. Overogut. *** Enstyggrakkersombiterfra segnårdettrengs Publisert Kjæreleser,viavslutterdette. 1.marserdetsluttmedittepåblogg.Sidenoktober 2007harjegforsøkt,ærligogydmyktmedet skarpttastaturogkritiskvett,åkommentere kulturhovedstadsfestivalen,stavanger2008 organisasjonen,regionenskulturliv,åreneetterpå ogbyutviklinggenerelt.leggpånoenavstikkerher ogder,trekkfraenkultursnobbfragrasrota,daer viomtrentder. MittinitiativStavanger2018,somstarteti2005og inkludererbådevekkelseskampanjenkadå ITTEPÅogåpningenavittepåland,fortsettersom før. Detbetyrenfortsattvåkenhet,enfortsatt debattviljeogenfortsatturo. DajegvalgteådøpeinitiativettilStavanger2018 vardetikkebareforåspillepåmerkjente Stavanger2008,detvarogsåetsignalom langsiktigheten.ogidetetparadoks:atforosser ti femtenårenevighet,menforbyenvårerdetet blaffavettsekund. Detsiersegselvat måtteblidemest aktiveårene.åikkeutnyttelysspottensomsveipte innomkulturendisseårenehaddeværten strategiskskivegigabomforheledettotale kulturfeltetiregionen.dethaddeværtflaut. Førbruktejegbevissttittelenvekkelsespredikant, forja,detvaretfolkåvekkederute.nåheterdet ittepåklegg.enstyggrakkersombiterfrasegnår dettrengs. Deterpåtideåtonened.Laallevedtakendeligbli igangsatt.ventepådenstoreevalueringenavåret somgikk.ogfortsettearbeidetgjennomdialogmed kulturlivet,publikumogpolitikerne,oggjennom nettsidenwww.stavanger2018.nomeddens nyhetsbrev. Jegskulleselvfølgeligønsketmerbråkherinnehos StavangerAftenblad.Atpapiravisognettbloggvar merintegrert,atenkulturbloggfikklikprioritering ogsynlighetsomensportsblogg,atjeghaddesett enøkendeviljetilåhevekvalitetenpåkultursidene tilåhandleommerennunderholdningmed trekløveretbritneyspears,angelina/bradog Madonnaifronten.Hollywoodogkjendiseriholder etklamtjerngrepomkulturenpåaftenbladet.no ennå.dessverre. Atjegikkeer«tabloid»medetenkeltønskeomå provoserehargittliknullsynlige bloggkommentarer.atderelesereharværther,det vetjeg,takkforalleinnspill,hintogvinkpå mobilen,påbyenogpåe post.atalljærens tasteaperikkeharfunnetdetverdtåbrukesingode tidtilåytreseglikdegjørsåaltforpinligandre steder,erjeggladfor. Åskrivejevnligomittepåblirågjentasegselvtil detkjedsommelige.detgidderjegikke.deresom harfulgtdennebloggeneralleredeproppfulleav ideerogtankeromprioriteringogutviklingav ittepåland.foralleandre,searkivet. Forhåpentligvisliggeraltuteenstundtil.

3 3 Dessutenvedderjegenhalvtankdrivstoffpåat innholdetholdersegaktueltiflereårtil.ennåer detslikatundringenoveromdennyevikingspillerenskalspilleytrebackellerprogressiv indreløpererviktigereennundringenoverhva somerkunst.iallfallomallepapirsiderog svartskjermerspeilerdetstoreravendefolkehavet. Menvi,somsitterivårekulturelleglasshus,har ikkeannetvalgennåfortsetteogkastesteinihåp omatnoenderutetilsluttblirreddeforatviskal kommeut. *** ShouldIstayorshouldIgo now Publisert Februar,åretruseravgårde.JegeriStockholmpå deårligekunstmessene,nårenjournalistvilsnakke ommary.detervisstettemaderhjemme,shouldi stayorshouldigonow. Jegskriverenhøfligsmstilbakeatjegikkehar noenkommentartildet,ogdetoppsummereri grunnenmittsyn,jegbryrmegmindre. Jo,klarthunskalbli.Jegharaldrimøttenperson somkansihvorfantastiskogflottalterienog sammesetning,ogsåbrukedensetningenomalt. Absoluttalt. Maryharetfantastisknettverksomutentvilvilgi ossutroligeopplevelsersomerunike,foråbruke hennesord,breathtaking.innenfordefinere kretseravkulturkanhunknyttefolksammen.gi hennegjerneensuperkulturministerjobbpåtvers avkommunegrensene. Menjegbryrmegegentligikke,fordettehandler ikkeommittittepå. Jegharsidenaltstartetformegi2005håndhilstpå Marytoganger.Førstegangfikkhunent skjorte, duvethvilken.toårsenere,nåijanuar,spurtejeg henneomhunhaddebruktden.jada,samary,den erfantastisk,jegbrukerdenhverenestegangjeger iutlandet.ogholdblikketfestetpåetellerannet tremeterbakmeg. Formeghandlerdetomtroverdighet,omåtropå detekteittepå.ok,nåerdetmangestemmeri dennesalenogdetfinnesflereversjoneravhva etterbrukavstavanger2008handlerom,menjeg hartattettstandpunkt,formeghandlerdetom grasrota.omstrøm,sirkulasjonogkvadratmeter. Omproduksjon.Omsamtale,debattogkritikk.Der harduminkulturby.kanskjeenkjedeligbyfordeg, menjegermeropptattavatvistillerkrav,gir motstandogenbillettuttilregionenskunstnere ennhvemsomskaltrøgresspålundsneset. OmnoenviltilbyMaryenjobb,sågjørdet.For noenharhunværtder,forandreikke.delerav kulturhovedstadsåretogdensorganisasjonvarbra, andredelerhåpløstfamlende.hvafolknå kommentereriavisenmåtasmedenklype krydder.iandreforaerdesammestemmenemer nyansert,noenkrassere.slikerdet,ogsåformary. Hunkanandreordennwonderful,fantasticog breathtaking.tromeg. *** Måttealleittepådagerforbli godedager. Publisert Detsnør.Ogdetslårikkefeillengre,vinteren kommerifebruaruansetthvorvårligdeterdagene før.pålørdagbleittepålandåpnetmedet arrangementpåtouscene.noeover300 menneskermed,laossværeærlig,engodtover gjennomsnittinteresseforogikulturfeltet,møtte oppforåmarkerepositivtatkulturhovedstadsåret eroverogatvinåharentretittepå,hvorfokusi langtstørregradrettesmotregionalevilkårfor produksjonogformidlingavsamtidskulturenni fjor. Dagenetterhaddejegbehovforfriskluft.Ogdet fikkjegrikelig,hvorenavtureneutgavsegselv, nemligågåkulturstienpåbruogavleggeedved BarbroRaenThomassensittkunstverkNÅ.Fordet erjonådetbegynner,gjentatttildetfosselige: begynnelsenerslutt,nåerher,derernå,vierher. Ogdu,harduikkeværtder,påBrualtså,så anbefalesdetpådetvarmeste.ikkealle kunstinstallasjoneneerlikebraoglittkrongleteer informasjonen,menturenpåtversavøyaervariert ogopplevelsesrik.rikpåkunst,rikpånaturogrik pårasteplasser,smutthullogopplevelser.heltklart etvellykket2008 prosjektsommestskalæres IngerLiseogMagnusBru,ogprosjektlederIngrid JuellMoe. Draditaltså,mendrahelstendagdueralene,en søndagmedruskeværellerentorsdagmedfinvær, foråstangekøinnoverstiendemperantageligvis bådefinnergledenogfingleden.påsøndagvardet ok,kulturstienslengdesvelgetlettenhalvfull parkeringsplass. Men,tilbaketillørdagen,påTouScene,iØstre bydel,kl.18.30,ienforkortetogleservennlig utgave,herertalenfraåpningenavittepåland: "Kjærevenner,kollegerogandregjester: ITTEPÅERNÅ! Stavanger regionensittårsomeuropeisk kulturhovedstaderover.siden2005har Stavanger2018frontet:«Hvamåtilforat

4 4 kulturbyåretikkebliretavsluttendefyrverkeri,men etstartskuddfornoevarig?"nåerbegynnelsenslutt, detvarigeharbegynt.velkommentilittepåland. Velkommentildennepositivemarkeringenavatdet ernåvistarter. Hvaerittepåland? Jo,deterher.Deternå.Ogdeterbefolketavoss, kulturaktører,avosstilsidesatte,fattige, annenrangsborgere. Avossabsintdrikkendeskattesnyltere. Avossregissører,dansere,skuespillere,animatører, musikere,rockeband,billedkunstnere alleossmed amatørmessigeenkeltforetakutenpensjonsfondsom blirtvungetutavvåresparsommeligetilværelsei skyggen foråtapapirjobbersomunderbetalte konsulenterforhistogpist. Jaoss,defantastiske,dekreative,deunike,de fortryllendehardarbeidendeenkeltmenneskersom medsinkraftogsittmotkangjøreenskrapbytilen nyby. Avoss,kjærevennerogkunstnerkolleger. Deter2009,deterittepåhvoraltskulleværtpå plass.værtlainetoppogklartforåfyllesmed innhold.nøklerskulleværtutdeltogflybilletter fordelt. Fordethevdesjodet,atdesomtartakisituasjonen mensdenennåervarm,desomsparkerfrasamme dagsomderiggerned,dekulturhovedstedersom setterigangumiddelbarterdesomlykkesittepå. GjørvidetiStavanger?Grunnsteinenfor konserthusetliggerderogmodellenkanvisebåde innogutav.detblåpromenadenertreveisogpå Nytorgeterdetikkenoensomvethvasomskjer.I Pedersgataliggernoenhelleristningerogvitnerom detsomvar,noesomskjeddeifjor hvavitnerom detsomkommer? Vieralleenigeomatdeteriårdetvirkeligmåskje. Deternådetbegynner. Ogviharetstortansvarselv,foråløftekulturbyen, foråløfteittepåland,foråspilleballogdiskutere.vi haretstortansvarselvforikkeåsutre,menforåta demulighetenevifår,brukedemdobbeltogkreve trippeltilbake. Forhvaeralternativet? Hvaskalvimedetegetlandomvituslerrundtder alene? Hvaskalvimedetlandomvibarearrangererfoross selv,detblirbaregalskapavsånt. Nei,detnytterikke.Detblirsomåværepåtotaltfeil klode. Vimåhaandreder,andreborgereavittepåland. Ogdeternettoppdetsomskalskjenå,viskal invitererandreinnhit,inntiloss,somborgereav ittepåland.detblirdenpolitiskegestenikveld. Vimåhamedossdefolkevalgte,næringslivet,alt publikum,kulturbyråkratiet,helerogalandogden friepresse. Derforroperjegoppfølgenderepresentanter,med begrunnelse,opphitforåmottaetsynligbevispåat deerønsketinntiloss: SomrepresentantforDEFOLKEVALGTEerordføreri Stavangerkommune LeifJohanSevland den31. januar2009tattoppsomensunnvisjonær,fornuftig kritiskogivriglyttendepolitikerborgerav ittepåland. SomrepresentantforNÆRINGSLIVETeradm.dir.i NæringsforeningeniStavanger regionen Jostein Soland den31.januar2009tattoppsomen konstantsamarbeidssøkende,forståeligprofesjonell ogspenstigrisikovillignæringsborgeravittepåland. SomrepresentantforALTPUBLIKUMerheltvanlige Britt HelenLindal den31.januar2009tattopp somenspentnysgjerrig,rimeligutholdendeogstolt overbærendepublikumsborgeravittepåland. SomrepresentantforKULTURBYRÅKRATIETer kultursjefistavangerkommune SiriAavitsland den31.januar2009tattoppsomenglad hardtarbeidende,alltidpositivogbalansert kravstrengbyråkratborgeravittepåland. SomrepresentantforHELEROGALANDerlederav Regional ogkulturutvalgetirogaland fylkeskommune JarleBraut den31.januar2009 tattoppsomenrausstøttende,heftignytenkendeog kjærttilstedeværendeborgernaboavittepåland. SomrepresentantforDENFRIEPRESSEerredaktøri StavangerAftenblad SvenEgilOmdal den31. januar2009tattoppsomenletttilgjengelig, nyansertfulldekkendeogengasjertvoktende presseborgeravittepåland. Måalleittepådagerforbligodedager." *** Litteraturpå Domkirkeplassen? Publisert

5 5 NåskalFotrunaavKiellandblirfolkelesning,den skaldelesutlikkaninbyentilossalle,dethar Sølvberget,LOogNæringsforeningenbestemt. LittpussigerdetatnettoppNæringsforeningen stopperdenåpneprosessensomvarifjornårvi allefikkstemmeoverhvilkenbokvivillelese,og utrolignokvalgtekaninbyen,menvigjordedetog utkomden.dennegangblebeslutningentattiet lukketrom,mellomnevntetreaktører.såmyefor detfolkeligeengasjement.atvalgetpassersom håndihanskeforarbeidetmedetkiellandsenterer enannenpussighet. OgdetteKiellandsenteret,hvaskalvimeddet?Jeg erheltenigmedatetlitteraturhuserinteressant, ogierogsåetklartfokuspåkielland,meneteget senter?nei.detblirforsnevert.vimåtenkestørre enndet. Omvinåskalhaetsenter,hus,møtestedfor litteraturen,hvorskaldetligge?forslagerlansert herogder,mestpushetfremavaftenbladet Stem hitogstemdit. Jegharogsåetforslag,ogdetersomåbannei kirkenmidtblantmineegne.menvannari. Først,detrødehusetvedBreiavanneterikkedumt. Detersentralt,synligogharplasspåutsiden,det kanbindesammenbyterminalenog Domkirkeplassenog,omdetgår,kanselve innholdetihusetrives,tilpassesvårtidsbehov, mensutsidenbestår.etgulvkanrivesforålage størretakhøydeideleravbygget.omdetpasser,er stortnok,omdetidetheletattgår,måselvfølgelig vurderes. Så,Kiellandhagen.Vel,jeghåpernoentarmedseg Fortuna,leggersegnedpåplenenogfundereover hvordandentidsstavangervar utenatethus,en betongklump,hindrerdetteherfraoginni evigheten.akkuratdertrengerverkenlitteraturen ellerstavangerenfortetting.tristatkiellandsitt husforsvant.dumtatvibygdefengselellerposthus ellerhvadetnåvar,ogatvisåigjenrevdet.mennå liggerplenender,somenminnelund,ogladenligge ifred. Menlikebortenforliggerenbygning.Tidligere NorgesBank,NokasogStavanger2008,nå turistsenterogkulturbank.ogdeternåjegbanner: Byggeterfantastisk,menikkesomkontorerfor mangesmåaktører.nårflytterfestivalerogandre inn,deterbraogdeterviktig,fordabeholder kulturenbygget(fremforetkjøpesenterellernoe) ogvifårsynliggjortetbehov(kontortumleplassfor allekulturaktører).menbygningenerslitt,denmå pussesoppogdamåalleutigjen.noensnakkerom toår,kanskjedetblirflere.ogdakanalle fantastiskekulturkontorrotterflytte,kanskjetil Tou,meniallfalltiletbyggsomerbedreegnet,som harmindrekontorer,fleremøterom,festivallager osv.forstikkfingerenijorden,detgårjoknaptan åhengeoppenplakatderinne,byggeterfredetog fulltavskilleveggermedsineåpnelandskaprundt. Deterknaptplasstillydfrajazz,rock, kammermusikkosv. Dessuten,ogdetteerdetviktigste,skalbyens flottestefasadeprydesavkontorpulterogpcskjermer,slikviharsettdetunderhele2008og åreneførdet? Ellerkandet,omto treår,brukessomet Litteraturhus,medbokhandel(ogdaikkeNorli, helleretslagstronsmo),foredrag,debatterog samtalernederst,takterrassemedcaféogenav byensbesteutsikterøverst?slikatfasadenpuster livogaktiviteterdagognatt? Jegvet,jegharbanketforenKulturbank,menhar ogsåsettatbyggetihele2008harværtdødt,det harværtetkontorbygg,mensdetburdeværeet kulturhus. LitteraturensHus.DansensHus.RockensHus. KunstensHus.SvigermorsHus.Alleskalveltilslutt haetegethus.menkielland?nei,hanharenstatue påtorgetoghelestavangersomsitthus.detfår jammenholde. *** Ittepåe nå! Publisert ForåvarmeoppsattjegforrigeukepåenDVDsom NRKRogalandharsattsammenforStavanger2008i samarbeidmedsr Bank.Over3timermedinnslag fraåretsomhargått.detervelendokumentasjon oggavesakmest,ogdeterigrunnengreit,selvom duogsåkankjøpeboksen.detsomslomegda,og fortsattslår,erhvorgodkommunikasjonnoen måttehahattmeddetellerdesomstyrteværet. Forikkeendag,iallfallikkeforettertiden,erdet dårligværpådissetimene.ikkevannrettstriregn ogiskaldvindoppover.alledestoredagenebaderi sologklarvær.deterklarsynt.utrolig. Etarrangementerikkemedidetheletatt,Nordic MusicWeek,deterbesynderlig.Hvorfordet? Varmetopperkanskjeåoverdrive,menåfåen påminnelsevarpåsinplass,forovernattenvar hele2008vekk,borte,somomdetikkehadde hendt. Jegmener,jeggikkgjennomsentrumforrigeuke, mellomtirsdaghvorordførerenholdten mottakelseforåpleiekulturlivet,teambuilding heterdetpånorsk(ogbesynderligerdetatfrp stillermedtorepresentanter delerbroderligmed

6 6 indrefileogprat ogermedogmarkereatnå begynnervidetviderekulturarbeidet sammen nårdeegentligmenerathelekulturbyåretikke skullehendt),ogtorsdag,hvordetvarpremierepå PålJackmansnyefilmJernanger,ogder,altså gåendegjennomsentrum,såjegingensporetter kulturbyåretogdetslomegatundergangen mellomgamlestavangerogbjergstederliketrist, mørkogtungidagsomdenalltidharvært. Ellertadettemedium,taforeksempelidag 22. januar2009 StavangerAftenbladpånett: Hovedoppslagpåsporten:Nestensomåoppleve BeaverCreek falletomigjen(omaksellund Svindal),VenusWilliamsutavAustralianOpen(om VenusWilliams),Outsidereimesterligaen(om TonjeNøstvold),Langhelletrakkseg(omOdd Langhelle),NåerVatnestørreennnoensinne(om StianVatne)...ogslikfortsetterdethverenestedag, 99%norskenavn,prestasjoneroghelter,med regionaltilknytningpåetellerannetvis. Hovedoppslagpåkulturen:PittlederOscarkappløp(omBradPitt),Leiavåbliutnyttet(om MontyPython),Charlotteeroddsfavoritt(Charlotte Rustad),Ingentvil:NoDoubtertilbake(omNo Doubt)...ognei,deteringentvil,slikerdethver enestedag,internasjonalesladrenavn,film,atter film,musikk,tv,modeller,ikkeenlokaltilnærming selvomverdenskulturliverfullavrogalendinger. Hvafortellerdet?Jo,atsportenermerlokal,mer prioritertogatkulturførstogfremster underholdning.forsvenegilomdaloggjengen. Antageligvisfordegogrestenav befolkningsgjengenogså.atsportenharmuskler, menkulturensakserfrantbogharlitenkunnskap omhvasomskjer.jada,sportenerflinkeretilå sendeutpressemeldingerogerjammenpåhver enestetv kanal,menerdetgodtnok?erdetliksom noeåunnskyldesegmedetteretkulturbyår?når tilogmedaftenbladetskalforandreseg? Nei,ogsåhergårkulturprisen2008tilenliten aktør,rogalandsavis.igjen,mensmåressurser,er Pulssideneleselighverdag,selvomnetteter mangelfullt.hvamedåflyttekultursidenefrem Aftenbladet,ladetskinneigjennom,vistaser også etterpå. Etterpåja.Året2008virkersåmyelengrevekke enntidligereårijanuar.nåharjegminegrunnertil det,menlikevel detharskjeddsåmye. Julognyttår,detokommerhvertår,invasjoneni Gaza(somomnoenidetheletattkanvære overrasketoverat40årmedokkupasjonskaper hat?),demonstrasjonerioslo(somomnoenidet heletattkanværeoverrasketoveratogsånorsk innvandrerungdomblirannenrangsbehandletoger frustrerte?),kulturministertrondgiskekrever politiskkunst(somomnoenidetheletattkan væreoverrasketoverdendårligesakenihans Aftenposten utspillmenshansegenregjering forsatthandleraksjermedisrael?)ognåpåtirsdag fikkusasinførstesvartepresident(somomnoeni detheletatttroddeatdetskulleskje,ogsådet40år siden 1968bleMartinLutherKingskutt).Etteralt detteogmertil,erdetnoensomhusker2008? Nei,fornåerdetittepå.Antageligviskommerittepå ogsåtilrestenavprovinsenetterhvert,ometpar årnedtilegersundogså,omdetidetheletatt kommersålangt,kanskjedeforblirtroendeat ittepåerittepåsomarntolavklippenbergvarinne påfornoendagersiden,menheroppepånord Jærenhardetstartetfriskt. Herharviforståttdet.Ittepåerikkeittepå.Ittepåe' nå! StavangerkommunekjøperTouBryggeri.Deteren klokhandling,somhaddeværtendaklokerefor noenårsiden,menflerefaktorerskalklaffeforat slikskalskje,nårgjørdetnettoppdet.ogfordem sommenerdetersprøttoguansvarligåhandleslik nårdeternedgangstidogfinansuroskalheve blikketlittogsepåvåregenhistoriefrasluttenav det19.århundre.stavangerfikkdareistenrekke monumentalbyggietarkitektoniskformspråksom ikkehaddeværtsærligbenyttetitrehusbyen. Murbygg,storemurbygg.Teateret,Stavanger museum,turnhallen(idagbarneteatret)ogde eldstedeleneavstavangersykehusbleallereisti årene Idagsnakkerviselvsagtom kulturhøyborger.toneangivende.ruvende.vakre. Ogbygdnårallepilerpektenedover. Lørdag11.januargikkkunstnerOleMartinLund BøutiAftenbladetogsaatdetåsettemange kunstnereundersammetakerendårligidéogat Toustårifareforådrukneibyråkratiet.Jegerjopå lagtveienigmedham,nåmåvibyggeenstruktur somikkevirkerbyråkratiskogtung.ogpolitikerne måvågeåslippetaket.tousceneharoppståttogså fordideharholdtsegborte.nåskalvilengre sammen,menfortsattmåpolitikernepraktisereen godarmlengdesavstandogvelsådet.hermå kulturenselvråde. OgdetviktigsteifremtidensTou?Jo,møteplassen. Oghvaerdet?Hvormøterdudinekollegaeriløpet avdagen?jo,deterkantinen,detblirtoucafeen. Hermåviskapeetsubsidierttilbudalakantinentil StatoilHydroogalleandrearbeidsplasserrundtoss, slikatvikantriggesamvær,idéutvekslingogblikk. Ogdenlettestemåtenåfådettetil,detbilligste trikset determatogdrikke.utendugerhelten ikke.

7 7 FørstemøteplassinyeToubliruansettkommende lørdag31januar.daåpnerittepåland.dakommer bådeordførerogkulturkollegaer.kommerdu?du erhervedinvitert. Forittepåe'nå! *** Etterbruksfondet Publisert Idagbledenførstekonkretesakenometterbrukav Stavanger2008ogkulturhovedstadsåretlagtfrem forpolitikerne.saken,somerpåvel16sider,heter LANGTIDSEFFEKTERAVSTAVANGER2008og handleromaltfraskiltningtilinternasjonalt samarbeid.denskaloppiformannskapet9. februar. Forosssomhåpetpåkonkretresultatmåvente. Detteerenkompleksstartsomskalbaneveifor fleremindresakerutovervåren,medegne arbeidsgrupperogledere,hvortosakerer EtterbruksfondetogbrukavNorgesBank bygget, ogsåkaltkulturbanken. Forenkelhetsskyldsakserjeglittfradokumentet her,velvitenomatpolitikernekanleggetilog trekkefraførogundersittmøte9.februar.ordene somfølgererforslagfrarådmannen,hvordet sentraleeratpolitikernemåargumenteremot hvorfordeikkevilhadetslik,istedenforåstarte medblankeark.ok,herewegoagain...ittepåe'nå: Etterbruksfondet "Midlenekantidligstbevilgesnårbystyret behandlerårsregnskapetfor2008isittmøteden 11.maid.å.Videreforstårrådmannenbystyrets vedtakslikatbystyretønskeråavsette18millioner kronertilbrukoverenperiodepå3 4år,ikkeat bystyretønskeråetablereetfondiegentlig forstand(medårligbrukavfondetsavkastning)."...detteerviktig,brukenavordetfonder misvisende,pengeneskalbrukesoppienperiode på3 5år.Fornuftig.Ogtidligstfordelingblirtrolig ettersommeren.søknadermåinn,behandlesog vedtas. "Enstorutfordringnåerhvordanavsetningenpå 18millionerkronerkanbrukesbestmuligforå oppnådemålsettingerogintensjonersomliggertil grunn.hvilkepremisser,prinsipperogkriterier skalgjelde?"...ja,nettopp.ogdissekriterienemå ikkebarepolitikernealenesetteellerrådeover. Faktiskbørdeholdesegsålangtbortesom overhodemulig.ikkeladetteblilokale postkortmidlerfordinoenstoreaktørerharmer resursertilåsmigreennandre. "Denneavsetningenhardenklareforutsetningå videreføreerfaringerfraåretsomkulturhovedstad, ogbidratilateffekteneavdetteåretblir langsiktige.dettilsieratdetikkekanvære meningenatmidleneblirenrenpåplussingav alleredeeksisterendebudsjettrammer,menatdet erenanledningtilåtenkeannerledes, ekstraordinærtognytt,bådemedhensyntildet kulturelleinnhold,samarbeidsrelasjoner, organiseringetc."...blablablaok,sålister Rådmannenoppnoentilnærmingersomer interessante,midleneskal: " Hellerværestoreogfåennsmåogmange" " Forankresigjeldendeplanerinnenkulturfeltet" " Søknadsprosedyrermåikkeværesåkompliserte atkunst ogkulturlivetvegrersegfraåsøkeom midler." " Detmåprioriteres"...detsistemenerjegerheltsentralt,vimå prioritere,alleskalikkeogkanikkefåstøttefra Etterbruksfondet.Merkherathveroverskriftblir etterfulgtavnoensetningomhvorforoghvorfor ikke,somjegharutelat. Sakenavsluttesmed:"Detblirnåviktigåfortsette dialogenogkompetansebyggingenmellompolitikk, publikum,kulturlivognæringsliv.idenalliansen liggerpotensialettilåutvikledennebyenvidere,til åsikrelangtidseffekteravkulturhovedstaden.det erdersvaretpåkadåittepåligger.vimåfortsette åsnakkesammen,fortsetteåmøtehverandre, fortsetteåsamarbeide."ja,gårdetanåværeuenigi det? Rådmannenskisserernoenfornuftigegrenser,men likevel altkanskjer.påmøtetblirdettrolig bestemtatmanskalsettenedetutvalgsomskalse påretningslinjerogsåreturneretil Formannskapet.Mertidaltså.Selverjegskuffet fordijeghaddetroddatvifikkretningslinjenenå atprinsippeneblelagt9.februar.samtidig skjønnerogsåjegatdenpolitiskesaksgangenhar eniboendetreghet,hvoråstartemeden overordnetsakersomsnyttutavlæreboka,ennså kjedeligedeter. *** Sluttenpåbegynnelsen del8 av8:vihvilernå. Publisert Detskjerhvergang. IdetflyetletterfraSolaogleggerStavangerbak seg,idettogetrullerutietvåttlandskap,idetbilen passererellerbåtenbryter,detskjerhvereneste gang.

8 8 Stavangerblirliggendeihorisontennoensekunder, førdenforsvinner.uteavsyne,uteavsinn.hver enestegangjegreiserfrastavanger,forlaterbyen ogsåmeg.hvorfordet? Forrigeukeereteksempel.Ervirausesåstartet denmed2008 avslutningen,hvordageneførog ettereksploderteimøter,intervjuer,debatterog samtaler.nåronsdagenkom,nårenellerannen dresskleddkjørtesingigantiskesjefkoffertinni sidenpåminlillebag,lettetflyet,motstockholm dennegang,ogdenferskekulturhovedstadsbyen bleliggendeigjen.hvorfor? Detharværtetflyktigår.Jegharpendletutoginn avregionen,tattpåmegittepåhattenved ankomsthallenoglåstdeninnvedavreise.omvårt hjemerderviharvårdøgnhvile,såharjegflere.at dettehjemmetkandefinerestilenvisstype trillekofferterikketøys.derforharminebesøki Stavangerblittsåintense.Semestmuligkultur, pratemedmestmuligfolk.ogsåundervisepå Kunstskolen,lagebokomFolken,inspirerepå Kunstsenteret,væresønn,bror,vennognoengang kjæreste.døgnetstrekkerikketil.enestegrunntil atdethargåttbraeratjegharkunnetlegge Stavangerbakmeg.Lukketdørenogsagtfarvel. Nåerdetannerledes.2008ersnartover.Fortsatt erdetetvissttrøkkpåkadåittepå,mendetgirseg. DaviljegtaStavangermedmegigjen.Si:Heibyen, hopppå,settervifotpådresstypenblirdettilog medplasstilbagasje.leggdegder,byen,blimed ut,somdugjørmedsåmangeandre,blimedutfor jegskalvisedegnoe. PåfredagsattjegmellomSJogMcDonaldspå sentralbanestasjoneniskandinaviashovedstad (joda,deterdetstockholmkallerseg).foranmeg stodfolkikøvedsølvfargabillettautomater,siden avsattenjenteogblundetmedfoldedehender,på andresidenennisselikemegselvmedmaskini fangetogtildekkethodebunn.gulvetlignetpå marmorogpåetjuletrepyntetihvitstoddet: Velkommentiloss. Ogoveraltdennelukten,sombrersegutoverdet svenskelandskapetfrasluttenavnovemberogblir liggendetiloverjul,medenheltklar høykonjunkturakkuratnå. Borduvedsidenavellerinærhetentiletbakeri,et utsalgellerenoverivrighjemmebaker,såerduften nærmestkvalmende.dendryssernedlandetitåke. Ideøvrigegatenelarikkedettekrydderseg tilkjennemedengang,menstopperduoppså stikkedensinevåpenoppigjennomporene.med etterduomfangetavgultåke,bedøvetogberøvet. DetstodenmanniblåttutenforPressbyråenog delteutsafransbullar.lufttrommetvarbeslaglagt. Frityr,svetteogkaffemåttepentholdesegborte. DetersafransomstyrerSverigenå. Islikeomstendighetervillejeggjemtglemte Stavangerienlufttettplastpose.Dutrengerikkeå vitedetteher,stavanger.såvillevispaserttiltcentralenogvidereunderjordatilfridhemsplan, oppilufta,bortengateognedenbakke.tiletsted somerenrestaurant.etlunsjsted.etgalleri.enbar. Etutested.Næring.Kultur.Ienogsammeetasje, hvorrommenebalanseresmedtunge chesterfieldmøblerogtrebord.noentynne glassplaterskillerrestaurantenfraresten.ogpå veggene,pådenlillescenen,påskjermerviserde kunst.avvarierendekvalitetoginteresse,viernok ikkelike,byenogmeg. Inngangsdørenerkontorsgråvedsidenavnaboens neonrødepornosjappe,menvitarstegetinn,to trapperopperaltglemt. Verdenbeståravmillioneravbyer(tibarei Rogaland),over191landog6000neshorn.Hvorfor tastavangermedhit?erdetbareforåunngå luktenavsafran? Mer,jegtarStavangerhitforåhvileut.Slappeav. Stressened.Detharhendtsåmyeiår.Deterså mangesommenernoeomdineuterom,omdin bebyggelsen,omtrafikkengjennomdineårer,som pirkerideg. Hvaskjernå?Hvaskjersenere?Krise,uro, stagnasjon?ellerframskritt,bybane,lykke? Derfor,skruavjuletrelysenederhjemme,rundav mykt.sluttenpåbegynnelsenerslutt.nesteår starterresten.vihvilernå,duogjeg.vihvileralle nå,tilnesteår. *** Sluttenpåbegynnelsen del7 av8:etterbruksfondets muligheter. Publisert Jegvelgeråtadetpositivtåblikaltplagsom,så lengeplagsomheteneraktiv,konstruktivog bevisst.atandreikkeharholdtutåstadigblimøtt meddetviktigstespørsmåletiforbindelse kulturhovedstadsprosjektet,nemligkadåittepå, fårblideressak. PåkultursidenitirsdagensStavangerAftenbladblir mittinitiativlikestiltmedenfornærmettenåring somikkeharfåttgodteriogatdetoserav passivitet.vel,detgårikkeanåtamerfeil,mendet skaljegikkekommentereytterligere forfraidag skaljegkunsefremover:detviktigstevi,altså kulturlivet,skalgjøreetterjuleferieneråfortsette.

9 9 Fortsetteåsnakkesammen,fortsetteåmøte hverandre,fortsetteåsamarbeide. Ogdetinitiativetmåvitaselv.Selvomkommuneni 2009vilinviteretilkulturdialoger,selvom Kulturbørsenoppstårigjenimaiogselvomdethelt heltheltsikkertblirrikeligmedfestivalerog åpningerogsånesteår,såholderikkedet.vimå selvholdetrykketoppevedåbankepånaboens dør,samarbeideomprosjekter,etableresatellitter utenforegnerederogtaibrukandrescener,andre miljøer.kulturhovedstadsårethartydeliggjort viktighetenavåbarehengerundt.medhverandre. Frokostmøterutenannetennfrokost,behovetfor tenketankerogandrekulturkommandoer.detmå aksepteresatdetåhengeharenstorverdiiseg selv.deterikkelediggang. Enavbrikkenesomskalpåplasspånyåreter rammeneforetterbruksfondet,somidagerpå18 millionermensomkanblimeromstavanger2008 sittbebudaoverskuddblirkanalisertdit.dakanvi ogsånærmeossintensjonenfra kulturhovedstadssøknadenomatfondettilslutt utgjør10%avmidlenestavanger2008hadde. Oghvemtrengerdissepengene? Hermenerjegviskaltenkemiljøerogmindre/små institusjoneroggrupperinger.destoreaktørenei Stavangervillevegodtiårenesomkommer.Ensak eratnoenavdemharforsterketsinposisjon gjennomhøstensstatsbudsjett,enannengrunner atetforhåpentligvisfortsattsultentpublikumvet hvorkulturbygningeneer,deharantakeligvisvært derførogkjennerkodene.selvomogsådissestore kulturaktørenharbehovforstrakstiltakovenfor publikumogharsinelangsiktigeutfordringeråstri med,såvildeoverleve.glatt. Verreerdetmeddemindremiljøene,somogså liggertettereinntilbyenskreative produksjonsmiljøer.deterdisseviskalverneom. Ogdeterdissesombørhatilgangtil Etterbruksfondet. IkkedesomerpåStatsbudsjettet.Ikke fanefestivaler.jegvilsiikkefestivaleridetheletatt. Hvaomvidelerde18millioneneoppiseks fagmiljøermedtremillionerhver,tilbrukiinntil femår,etterengjennomarbeidetforretningsplan? Enforretningsplansomsiernoenommålogsom forpliktertilsamarbeidogsatellittvirksomhet,men somoverlatertilmiljøeneselvådefinerehva, hvordanoghvorfor. MeddennemodellenkanetterbrukssjefRolfNorås glioverienannenrollevedåkoordinereog nettverksbyggebådemellomdisseseksfagmiljøene ogverdenutenfor ienfemårsperioden. Haddedetgått?Erdetpolitisksalgbart? Detmådaværeetpoengåbrukemidlenetilnoe annetennhvakommunenskulturbudsjettgjør?det måjoværeetpoengatdissemidleneikkeskalgåtil flerereklameplakaterpåu bahneniberlin? Åvågeogtenkelangsiktigtalentdyrkingi produksjonsleddet,liktdetertenktforenhver ballbingeidettelandet,medetkretslagikultur somresultat,erdetmulig? Detteerikkemintankealene.Faktiskerjeglitt overraskethvorspissetfolkvilatdissepengene skalbrukes.fordetverstesomkanskjeeratdet omfemårblirlikeumuligåfinneetsynligresultat somdetbliråfåmandelenigrøtenomtouker. *** Sluttenpåbegynnelsen del6 av8:sepådidrik,sepåstine (igjenogigjen). Publisert Hvisjegskaltaetsisteblikkbakover,forderetter baresefremoverimorgen,såviljeghentefrem denneforkortedeversjonenavenbloggjegskrevi 20.juni: «IgårvarjegpåTouSceneogsåInbalPintosin forestillingtrout.detvarmektig.detmåjegfortelle degom. Hvorfor? Førstfordidetvaretknalltøftstykkekunstmedsmå skarpedetaljerogstorevidebevegelser,bådei dansen,imusikkenogiselveopplevelsenavdet fusjonerteinnestengtecelleaktigeabsurde lidenskapligescenerommethvorseksdanserebrettet segrundthverandreivannbassengetakkompagnert avtomusikereogensanger.hervardronningen medhoventblikkogkvaltsang.hervarstrenge bestyrerinner.hervargråtjenestepikermed vaskebøtter.hervarenforvirretforteller.oget vannbassenghvoralledanset,rulletogskledrundt. Ogenflamingohelttilslutt,somomhagenutenfor denmørklagteslottskjellerentilsluttsigerinnogtar ossmedut.tilfriskluft,åpnelungerogtørrbunn. Forderesomikkesåstykket,alleforestillingenvar utsolgtogfleresomvilleinnmåttesnuidøren,såer detnærmestumuligågjenfortelle.mendetsitteri dagenetterpå.altsågodthåndverkogsolidkunst.så fårviværeuenige,vardetfordystert,forlange dansepartier,hunsomsattvedsidenavmegbådeså påklokkenogholdtsegforørene.jegsmilteoglo. Foroppialtvardetmyehumor. Dernest,denneforestillingener kulturbyhovedstadsåretpåsittypperste.ensakerat stykketersattsammenavetisraelskdansekompani

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

& NÆRINGSHAGE:&NODE&ELLER&AVDELING&I&HOV&I&LOKALENE&TIL&SKAUGRUD&

& NÆRINGSHAGE:&NODE&ELLER&AVDELING&I&HOV&I&LOKALENE&TIL&SKAUGRUD& NOTAT: Til: OppturSøndreLandv/GunnhildHagbergKarlsenogTomas Skaugrud Fra: LandsbyenNæringshagev/PerA.Rognerud Dato:04.03.14 NÆRINGSHAGE:NODEELLERAVDELINGIHOVILOKALENETILSKAUGRUD Bakgrunn: DeteretønskefraOppturSøndreLandoghuseierTomasSkaugrudåsenærmere

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO 23.12.2008. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO 23.12.2008. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO 23.12.2008 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur / 27.01.2009 Stavanger formannskap

Detaljer

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Saksbehandlar: Kenneth Hagen Sak - journalpost: 15/1030-15/24050 Kommuneplan 2014-2028: Tilleggsbestemmelser

Detaljer

Har vi råd til lyntog i Norge? Eller har vi råd til å la være?

Har vi råd til lyntog i Norge? Eller har vi råd til å la være? Miniseminar om lyntog Ålesund 2. mai 2012 Har vi råd til lyntog i Norge? Eller har vi råd til å la være? Jostein Soland Seniorrådgiver/prosjektleder Næringsforeningen i Stavanger-regionen Kjernen i all

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

Dialog STAVANGER KOMMUNE

Dialog STAVANGER KOMMUNE Dialog Mål Hvordan omtaler vi disse utfordringene i konkurranseprogrammet? A. Nytt tinghus på Nytorget B. Nytorget som kulturtorg C. Parkering og trafikk på Nytorget Metode 1. Introduksjon utfordring (3

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 89/09 02.12.2009 Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 89/09 02.12.2009 Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/6521-15 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 89/09 02.12.2009

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 3 Vår ref.: 1207 - Killinglandveien Sted, dato: Sandnes, 09.06.2009 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Medlemmer i Rogaland inviteres til årsmøte 28. april 2016 Tid: Torsdag 28. april 2016, kl. 19:00 Sted: Sandnes Brygge, Sandnes. Påmelding: Sendes til samfunnsviterne.rogaland@gmail.com

Detaljer

BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA PLANER

BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA PLANER Oppdragsgiver: Vestfold fylkeskommune Oppdrag: Del: Dato: 2013-01-09 Skrevet av: Paal Grini Kvalitetskontroll: BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA INNHOLD 1

Detaljer

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison HER Stine og Hege var trøtte av å gå i det samme som alle andre. Løsningen ble å starte egen butikk: Cosmo Clothing. Gode råd og kurs fra Skape

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

NYHETSBREV- FEBRUAR OG MARS

NYHETSBREV- FEBRUAR OG MARS NYHETSBREV- FEBRUAR OG MARS Hva skjer? Velkommen til dette andre nyhetsbrevet fra TENK i 2009. Her kan du lese om hva som har skjedd i prosjektet i februar og mars, og litt om hvilke planer vi har framover.

Detaljer

FV443 Stokka Skadberg. Konsekvensvurdering i forhold til landbruksnæringen Reguleringsplaner i Sandnes og Sola kommuner

FV443 Stokka Skadberg. Konsekvensvurdering i forhold til landbruksnæringen Reguleringsplaner i Sandnes og Sola kommuner Side 1 av 2 FV443 Stokka Skadberg. Konsekvensvurdering i forhold til landbruksnæringen Reguleringsplaner i Sandnes og Sola kommuner Denne konsekvensvurderingen er laget ut fra ønske fra Rogaland fylkeskommune,

Detaljer

Styrket næringsfellesskap. BID Business Improvement District

Styrket næringsfellesskap. BID Business Improvement District Styrket næringsfellesskap BID Business Improvement District Styrket næringsfellesskap I alle årene det har eksistert et sentrumsarbeid i Stavanger, har det vært slik at en del av butikkeierne, næringsdrivende

Detaljer

Uttalelse etter plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 7.

Uttalelse etter plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 7. Hana bydelsutvalg 19.10.09 sak 21/09 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland fylkeskommune, regionalplanseksj., postboks 130, 4001 Stavanger Statens vegvesen, region

Detaljer

GODKJENT MINDRE ENDRING AV PLAN 80 319

GODKJENT MINDRE ENDRING AV PLAN 80 319 Melding til Stangeland bydelsutvalg 01.03.11 - Nr 7/11 Sølvi og Tor Erling Bergstuen, Welhavensvei 46, 4316 Sandnes Stangeland bydelsutvalg v/ leder Karin E. Hauge, Mølledalen 24, 4319 Sandnes Sentral

Detaljer

Forskningsjournalistikk i Adresseavisen

Forskningsjournalistikk i Adresseavisen Forskningsjournalistikk i Adresseavisen Mediehuset Adresseavisen Adresseavisen Leserdekning på nett, print og dobbeldekning (Tall i tusen) Leser kun papir Dobbeldekning, leser begge medier Leser kun nett

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary Distrikt 2250 Guvernørskifte 2015 Førde Rotaryklubb 22. juni 2015 Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary en organisasjon i endring Distriktets målsettinger: Støtte og styrke klubbene

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22. Hillevåg bydel. 1:4000 OVERSIKTSKART

Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22. Hillevåg bydel. 1:4000 OVERSIKTSKART Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22 Hillevåg bydel. OVERSIKTSKART 1:4000 Stavanger Kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Bruvikhagen As Strandgata 15a 4307 Sandnes Bø-Pedersen Erik Bruvikveien

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.06 Møtestart: Kl.15.00 Møteslutt: Kl. 18.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Ingen vara

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 130 4001 Stavanger. Fortidsminneforeningen Rogaland Postboks 385 4002 Stavanger

Rogaland fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 130 4001 Stavanger. Fortidsminneforeningen Rogaland Postboks 385 4002 Stavanger Fylkesmannen i Rogaland Miløjøvernavdelingen Postboks 59 Rogaland fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 130 Rogaland fylkeskommune Kulturavdelingen Postboks 130 sentrum Statens vegvesen Region

Detaljer

Utbygging av Dombås skiarena. Status 13.12.10

Utbygging av Dombås skiarena. Status 13.12.10 Utbygging av Dombås skiarena Status 13.12.10 Vår visjon Vi ønsker en regional satsing på et begrenset antall større anlegg med internasjonal kapasitet innenfor ulike disipliner Vi ønsker at Dombås skiarena

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kultur- og ungdomsleder Hilde Teksle Gundersen Rådgiver for barnehage og skole Berit K Jokerud

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kultur- og ungdomsleder Hilde Teksle Gundersen Rådgiver for barnehage og skole Berit K Jokerud SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 25.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Henrik O. Mørch Nestleder

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Kort om regionale forskningsfond Opprettet som en del av forvaltningsreformen med det formål å mobilisere til økt

Detaljer

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Antt sider: 6 Vår ref.: 1575 Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULER RINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av

Detaljer

Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker

Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker Om Fadderordningen Fadderuken er et årlig arrangement som tar imot både nye og eksisterende studenter ved Universitetet i Stavanger. I starten av august

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen Juli 2014 Elektronikkbransjen i media

Stiftelsen Elektronikkbransjen Juli 2014 Elektronikkbransjen i media Stiftelsen Elektronikkbransjen Juli 2014 Elektronikkbransjen i media Nyhetsklipp Dette må du passe på når det lyner Bergens Ti.. (5 like treff) 30.07.2014 07:12 Folk trenger et lynkurs VVS Aktuelt 29.07.2014

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Christin Berg Rådgiver Kommunalavdeling byutvikling, transportplan Christin.Berg@stavanger.kommune.no Møte mobilitetsuka 2011, Oslo 10/6-2011 Bilfritt

Detaljer

UTLEGGES TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN 0538 - FORUS FELT D4

UTLEGGES TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN 0538 - FORUS FELT D4 Sola kommune Vår dato Vår ref Arkivkode 23.05.2014 Saksnr.: 14/1299-24 REG 0538 Saksbehandler Deres ref. UTLEGGES TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN 0538 - FORUS FELT D4 Utvalg for arealsaker behandlet

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930 Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 0930 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00 Agder: Farsund Barbros gate 3 4550 Farsund Telefon: 02002 Man - fre: 09.30-15.30 Tors: 09.30-17.00 Flekkefjord Elvegaten 14 4400 Flekkefjord Faks: 38 32 48 35 Man - fre: 09.30-15.00 Tors: 09.30-17.00 Grimstad

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Kommunalsjef Jon Ådalen, seksjonsleder Bernt-Henrik Hansen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli.

MØTEPROTOKOLL. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Kommunalsjef Jon Ådalen, seksjonsleder Bernt-Henrik Hansen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli. MØTEPROTOKOLL Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.05.2015 Tid: 17:00 20.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jan Lie Nestleder

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen September 2015

Stiftelsen Elektronikkbransjen September 2015 Stiftelsen Elektronikkbransjen September 2015 Nyhetsklipp Derfor kollapser nettbrettsalget DinSide 29.09.2015 08:53 Dette ble kåret til årets julegave i fjor. Nå vil produsenten ha den livsfarlige radioen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Bente Sollien Fra

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Arkivsak-dok. 12/00275-7 Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret slutter seg til

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 08.12.10 143/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 08.12.10 143/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 201001100 : O: : 81-80 : Alf Gyland : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 08.12.10

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-63/10 Dimensjon Rådgivning AS v/ Njål Erland Jakob Askelandsvei 4 4315 Sandnes Sandnes, 27.05.2010 Deres ref.: Vår ref : 200907201-13 Saksbehandler: Tanya Boye

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

GODKJENT MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FORUS NÆRINGSPARK, PLAN 2001 129

GODKJENT MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FORUS NÆRINGSPARK, PLAN 2001 129 Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-60/10 Lura bydelsutvalg v/ leder Henning Løland, Eventyrveien 4A, 4315 Sandnes Sentral sekretær og bydelsutvalgene, Britt Sandven Aksjonsgruppa for Lura bydel

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 14 Sammendrag I 14 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor Tilsyn med arkiv i kommunal sektor Synnøve Østebø og Ine Fintland, 27.05.2014 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av Riksarkivet, 8 statsarkiv; Tromsø, Trondheim, Hamar, Oslo, Kongsberg,

Detaljer

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K Forus/SOLASPLITTEN: MULIGHETENES NÆRINGSPARK Verksted, lager, produksjon og kontor Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K 2 Splitten Næringspark 3 regionens beste beliggenhet Er det mulig å jobbe

Detaljer

Game On 2.0 KinoKino Sandnes, Norway Selected Press

Game On 2.0 KinoKino Sandnes, Norway Selected Press international enterprises Game On 2.0 KinoKino Sandnes, Norway Selected Press Stavanger Aftenblad 26 Nov 2011 ionline-pt 1/2 22 Mar 2012 jn-pt 21 Mar 2012 T ecnologia-com-pt 22 Mar 2012 Tek-sapo-pt 22

Detaljer

Etikk og integritet i kommunene

Etikk og integritet i kommunene Etikk og integritet i kommunene Kommunestyret i Asker 21. januar 2014 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no «Åpenhet - troverdighet - gjensidig respekt» ISO-sertifisert:

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

NORSK KULTURFORUmS LaNDSKONFeRaNSe. 2008 PROFeSJONaLITeT OG mangfold 18.-19. september. Quality airport Hotel Stavanger

NORSK KULTURFORUmS LaNDSKONFeRaNSe. 2008 PROFeSJONaLITeT OG mangfold 18.-19. september. Quality airport Hotel Stavanger NORSK KULTURFORUmS LaNDSKONFeRaNSe 2008 PROFeSJONaLITeT OG mangfold 18.-19. september Quality airport Hotel Stavanger VeLKOmmeN TIL LaNDSKONFeRaNSe I SOLa! Norsk kulturforum ønsker kulturpolitikere, kulturarbeidere

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media

Stiftelsen Elektronikkbransjen. Elektronikkbransjen i media Stiftelsen Elektronikkbransjen Elektronikkbransjen i media Oppsummering januar 2014 Totalt antall saker: 25 Antall saker papir: 7 Antall saker nett: 18 Antall oppslag riksmedier: 10 Antall oppslag regional-

Detaljer

Regional næringsarealstrategi for Stavanger- regionen

Regional næringsarealstrategi for Stavanger- regionen Regional næringsarealstrategi for Stavanger- regionen Oppdatering og videreutvikling av regional næringsarealstrategi Bakgrunn Bestilling fra kommunene Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger Noen viktige

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 144 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

HVORDAN GJØRE TRONDHEIMSREGIONEN TIL ET ENDA BEDRE STED FOR NÆRINGSUTVIKLING? Børge Beisvåg, næringspolitisk leder 10.04.2014

HVORDAN GJØRE TRONDHEIMSREGIONEN TIL ET ENDA BEDRE STED FOR NÆRINGSUTVIKLING? Børge Beisvåg, næringspolitisk leder 10.04.2014 HVORDAN GJØRE TRONDHEIMSREGIONEN TIL ET ENDA BEDRE STED FOR NÆRINGSUTVIKLING? Børge Beisvåg, næringspolitisk leder 10.04.2014 Prioriterte regionale/lokale næringspolitiske Økonomisk vital og miljømessig

Detaljer

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.08.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.08.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.08.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre Nergaard (Ap)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Høle bydelsutvalg 30.04.09 sak 7/09

Høle bydelsutvalg 30.04.09 sak 7/09 Høle bydelsutvalg 30.04.09 sak 7/09 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland fylkeskommune, regionalplanseksj., postboks 130, 4001 Stavanger Høle bydelsutvalg v/gunn

Detaljer

Kafédialog 29. april 2015

Kafédialog 29. april 2015 Gjennomføring og oppsummering Kafédialog 29. april 2015 Møtet var åpent for alle interesserte Kafé-dialog Gjennomføring kafé-dialog I forkant av kafé-dialogen fikk deltakere en orientering om hovedpunktene

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015 STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015 1 STRATEGI 1: TETT OG GOD DIALOG MELLOM KOMMUNEN OG NÆRINGSAKTØRENE TILTAK 1 Videreutvikle forum for samarbeid på tvers av næringer og kommunen Det

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 065 2,8 1 588 29 Delvis ledige 1 775 0,7 218 14 Arbeidssøkere på tiltak 659 0,3-146 -18 Kvinner av Helt ledige 2 782 2,4 512 23

Detaljer

52 HVERDAGSTURER - med turleder! stf.no. stf.no NY TUR HVER ONSDAG - HELE ÅRET RUNDT

52 HVERDAGSTURER - med turleder! stf.no. stf.no NY TUR HVER ONSDAG - HELE ÅRET RUNDT 52 HVERDAGSTURER - med turleder! 2015/2016 stf.no NY TUR HVER ONSDAG - HELE ÅRET RUNDT stf.no VELKOMMEN TIL FRILUFTSOPPLEVELSER I NABOLAGET! Bli med på 52 hverdagsturer i Stavanger by - med turleder! Park-

Detaljer

Oversiktskart. Planområde. Kilde: Gule sider

Oversiktskart. Planområde. Kilde: Gule sider Oversiktskart Planområde Kilde: Gule sider Oversiktskart Planområde Kilde: Gule sider Naboliste Gnr Bnr Navn og adresse 55 38 ROGALAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER 55 38 STATENS

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Alstahaug kommune

Hverdagsrehabilitering i Alstahaug kommune i Alstahaug kommune http://www.youtube.com/watch?v=kvf8qacqnyq Aftenposten 02.10.09 2 Utvikle nye omsorgsformer gjennom nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer

Detaljer

Årsmelding STAR 2014. 2014 oppsummert i korte trekk

Årsmelding STAR 2014. 2014 oppsummert i korte trekk Årsmelding STAR 2014 2014 oppsummert i korte trekk I januar 2014 var STAR for første gang prosjektleder for Spellemannkonferansen som vi gjennomførte på oppdrag fra Stavanger konserthus. Denne konferansen

Detaljer

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune.

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812222-59 Arkivnr. 563 Saksh. Engelsvold, Jone Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

Kommersialisering av teknologi

Kommersialisering av teknologi Sverre Konrad Nilsen Kommersialisering av teknologi En hovedstrategi for Trondheimsregionen 1 Bakgrunn Utgangspunkt i Torgeir Reves arbeid om Kunnskapsnav 2 Oppsummert notat Den fremtidige Trondheimsregionen

Detaljer

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13 Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner Aftenposten 29.11.12 Muligheten er der nå: Full enighet om behovet for en ny hovedscene

Detaljer

Olje og gass - muligheter for innlandet. Konferanse og leverandørmøtebørs 2006

Olje og gass - muligheter for innlandet. Konferanse og leverandørmøtebørs 2006 Olje og gass - muligheter for innlandet Konferanse og leverandørmøtebørs 2006 Olje og gass muligheter for Innlandet Petroleumsvirksomhetens betydning og de politiske utfordringene tilknyttet denne vil

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre, Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som

Detaljer

Uttalelse etter plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 19-1. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 2001 129

Uttalelse etter plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 19-1. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 2001 129 Melding til Lura bydelsutvalg 06.09.10 - Nr 18/10 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland fylkeskommune, regionalplanseksj., postboks 130, 4001 Stavanger Statens vegvesen,

Detaljer

STATISTIKK FOR MÅLEVIRKSOMHETEN

STATISTIKK FOR MÅLEVIRKSOMHETEN - 1 - STATISTIKK FOR MÅLEVIRKSOMHETEN 2014 NB: Alle timefortjenester er før eventuelt trekk av målegebyr Passord dokumentbeskyttelse: MÅLESTATISTIKK ALLE BYGGFAG - 1. HALVÅR 2014 Målesum i kroner

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Sandnes kommune Møtenr.: 3-2013 Møtedato: 26.04.2013 Utvalgssaksnr.: 12/13-19/13 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Arne Oftedal Carina Mossin Steinar

Detaljer

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD Nore Sunde Utviklingsselskap AS Welhavens vei 4 4319 SANDNES Stavanger kommune v/ Kommunalstyret for byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Sendt på e-post til: britt.beege@stavanger.kommune.no Deres

Detaljer

Samarbeidsformer og verktøyutvikling

Samarbeidsformer og verktøyutvikling Samarbeidsformer og verktøyutvikling Partnerforum 13. juni 2014 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no TIs visjon: En verden hvor myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn

Detaljer