Et siste blikk Publisert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et siste blikk Publisert 27.02.2009"

Transkript

1 1 Etfullstendigpersonligogspontantblikk. KADÅITTEPÅbloggen29.September Januar2009 DetteerettblikkpåhvasomskjeddeiStavanger regionenfør,underogetteråretsomeuropeisk kulturhovedstad2008.bloggetavtrondhugohaugen.publisertavstavangeraftenblad. bloggm1fraeng.,avweblog'vebbdagbok'dagbok enskrivernedtankerogopplevelserel.opplysninger,data ol;,journal ennoterer(dedaglige)opplysningeromnoe sompubliserespåinternett,oftemedpekeretil andrenettsider. Etsisteblikk Publisert Omjegtok2008 kaka?nei,menkakatokmeg. Detstodenstormarsipankakerestikjøleskapetnår jegkominn.dengavmegnoksukkertilåtaen rundetil.omdeteretekstranummerelleren strafferundefårduavgjøre: 1. Såskjerdetigjen,kunstneren,råvareleverandøren tilkulturfeltet,sitterigjensomtaperen.pointof Peace fadesenereteksempel,hvorflereav kunstnernesombidrognåsitterigjenmed uteståendehonorar.håndteringenavkunstnerne somdeltokpåfjoråretsworldoffolkliggerennå frisktiminne.dedeltokforfagreordogenkatalog. Nåviserdetsegatselvikkeeninstitusjonsom StavangerKunstforeningprioritereråbetale kunstnerne.desomdeltokpåhøstutstillingenhar ikkefåttvederlag.deskalfå,jada,menførst nedforhandlermanvederlaget,såsettesdenederst pålista.såsprekkerbudsjettettrossoverskuddpå arrangementetoglikviditetenvaier.samletgirdet ossetbildeavverdienavkunstnerensarbeidog hvemsombletaperennårstavanger2008såproff trakkgrensenforsittansvarisamarbeidsproduksjoner.vifikkaldridenverdidebattensom kulturhovedstadenkunneløftetfrem,sammeår somlevekårsundersøkelsenkom. 2. PåtirsdagdenneukentrykketSAenkronikkavLiv RunesdatterogSiwM.Mikalsen,hvordeytretseg kritiskomstavanger2008.ensakerinnhold(jeglar detliggeher),enannenerdistribusjon.jeghar,via ognullkapital,åpublisereogdistribuerealle kritiskeytringersomharværtomogrundt kulturhovedstadsåret.detharikkelykkes,alter ikkesamlet,mendetmestsentrale.detharingen andregjort.ikkedesomskalgjøredet,somvåre aviser,ellerdesomburdegjøredet,som Stavanger2008.TakronikkentilLivogSiw(som kanskjetilogmederbetaltavsa?):noket eksempelpåenytringsomikkeblirformidletfor andreennpapirlesere.hvordankansakritisere Stavanger2008foråikkenåut,nårdeselvaldrihar vistenhelhjertetviljetilålaalleytringervære tilgjengeligfornasjonen,vianettet?noen,frittord, PFU,Gudvethvem,burdesendehelemediahusetut påenrealitycheck.istedenforvelgerdeåfokusere påjazzsangerranditytingvåg,somerskuffet. 3. ImittarbeidmedStavanger2018ogKADÅITTEPÅ hardetværtforbausendefåkulturaktørersomhar kommetbortogsagt:hei,dettevilviværemedpå, hvordankanvibidra,hvordankanjegbrukedeg? Jegkanlikegodtsiatingengjordedet,settilysav prosjektetslengdeogbredde.sidenjegselver billedkunstnerogfordijegarrangertedeførste møtenepårogalandkunstsenter,såbleinitiativet feilaktigstempletforkunåværefornettoppdet visuellekunstfeltet.deterfeil.detvarogerforalle.

2 2 Menallekomikke.Kanskjevibareernoenslappe sutrenissersomharsåmangeoffentligeputersydd oppunderarmeneatviforlengstharmistet bakkekontakt?ellerbesøkelsestiden? Billedkunstnernehardeltatt,deleravmusikkfeltet også,mensåmangeflerekunnebruktkadå ITTEPÅ.DetblirveldetsammemedStavanger2008. Desomtokibruk,vant.Desomlotvære,tapte.Og enspadeerbareetmetallstykkeogentrestokkom viikkesetterdenijordaogsparskitt. 4. Lyspunkt?LesoppsalgetiRAtorsdag(nei,ikkenett herheller)omframkulturogkultibator.detertøft ogriktig.hersettesambisjon,utviklingspotensiale, gjennomføringsevneogmotivasjonisystemforågi kulturbasertevirksomheteretkraftdyttirett retning. 5. Stavanger2008gårmedoverskudd.Depengenebør gåtiletterbruksfondet.daåpneseninteressant problemstilling:regionalemidlertilbakeførestilet lokalttiltak kandetteværedøråpningenforat bådetenkningogmidlerietterbruksfondetblir regional? 6. Etparadoks:Jegbleinviterttilåprateom Stavanger2018/KADÅITTEPÅforårets kulturhovedstadvilniusnåimars.dessverre passetdetikke.men,hvemringteoghadde flybillettklar?thebritishcouncil.omveierer finurlige. 7. FinnSivertsenkommenterteensakpåSAom Kultur russ2009påmandag:«kjæreaftenbladet. VierflerelesereherpåKampensomerlittleiavat annenhverartikkelsomskrivesiaftenbladetmå spillepå"kadåittepå".kandereværesåsnilleå sluttemeddette?»jegersåinderligenig. Overogut. *** Enstyggrakkersombiterfra segnårdettrengs Publisert Kjæreleser,viavslutterdette. 1.marserdetsluttmedittepåblogg.Sidenoktober 2007harjegforsøkt,ærligogydmyktmedet skarpttastaturogkritiskvett,åkommentere kulturhovedstadsfestivalen,stavanger2008 organisasjonen,regionenskulturliv,åreneetterpå ogbyutviklinggenerelt.leggpånoenavstikkerher ogder,trekkfraenkultursnobbfragrasrota,daer viomtrentder. MittinitiativStavanger2018,somstarteti2005og inkludererbådevekkelseskampanjenkadå ITTEPÅogåpningenavittepåland,fortsettersom før. Detbetyrenfortsattvåkenhet,enfortsatt debattviljeogenfortsatturo. DajegvalgteådøpeinitiativettilStavanger2018 vardetikkebareforåspillepåmerkjente Stavanger2008,detvarogsåetsignalom langsiktigheten.ogidetetparadoks:atforosser ti femtenårenevighet,menforbyenvårerdetet blaffavettsekund. Detsiersegselvat måtteblidemest aktiveårene.åikkeutnyttelysspottensomsveipte innomkulturendisseårenehaddeværten strategiskskivegigabomforheledettotale kulturfeltetiregionen.dethaddeværtflaut. Førbruktejegbevissttittelenvekkelsespredikant, forja,detvaretfolkåvekkederute.nåheterdet ittepåklegg.enstyggrakkersombiterfrasegnår dettrengs. Deterpåtideåtonened.Laallevedtakendeligbli igangsatt.ventepådenstoreevalueringenavåret somgikk.ogfortsettearbeidetgjennomdialogmed kulturlivet,publikumogpolitikerne,oggjennom nettsidenwww.stavanger2018.nomeddens nyhetsbrev. Jegskulleselvfølgeligønsketmerbråkherinnehos StavangerAftenblad.Atpapiravisognettbloggvar merintegrert,atenkulturbloggfikklikprioritering ogsynlighetsomensportsblogg,atjeghaddesett enøkendeviljetilåhevekvalitetenpåkultursidene tilåhandleommerennunderholdningmed trekløveretbritneyspears,angelina/bradog Madonnaifronten.Hollywoodogkjendiseriholder etklamtjerngrepomkulturenpåaftenbladet.no ennå.dessverre. Atjegikkeer«tabloid»medetenkeltønskeomå provoserehargittliknullsynlige bloggkommentarer.atderelesereharværther,det vetjeg,takkforalleinnspill,hintogvinkpå mobilen,påbyenogpåe post.atalljærens tasteaperikkeharfunnetdetverdtåbrukesingode tidtilåytreseglikdegjørsåaltforpinligandre steder,erjeggladfor. Åskrivejevnligomittepåblirågjentasegselvtil detkjedsommelige.detgidderjegikke.deresom harfulgtdennebloggeneralleredeproppfulleav ideerogtankeromprioriteringogutviklingav ittepåland.foralleandre,searkivet. Forhåpentligvisliggeraltuteenstundtil.

3 3 Dessutenvedderjegenhalvtankdrivstoffpåat innholdetholdersegaktueltiflereårtil.ennåer detslikatundringenoveromdennyevikingspillerenskalspilleytrebackellerprogressiv indreløpererviktigereennundringenoverhva somerkunst.iallfallomallepapirsiderog svartskjermerspeilerdetstoreravendefolkehavet. Menvi,somsitterivårekulturelleglasshus,har ikkeannetvalgennåfortsetteogkastesteinihåp omatnoenderutetilsluttblirreddeforatviskal kommeut. *** ShouldIstayorshouldIgo now Publisert Februar,åretruseravgårde.JegeriStockholmpå deårligekunstmessene,nårenjournalistvilsnakke ommary.detervisstettemaderhjemme,shouldi stayorshouldigonow. Jegskriverenhøfligsmstilbakeatjegikkehar noenkommentartildet,ogdetoppsummereri grunnenmittsyn,jegbryrmegmindre. Jo,klarthunskalbli.Jegharaldrimøttenperson somkansihvorfantastiskogflottalterienog sammesetning,ogsåbrukedensetningenomalt. Absoluttalt. Maryharetfantastisknettverksomutentvilvilgi ossutroligeopplevelsersomerunike,foråbruke hennesord,breathtaking.innenfordefinere kretseravkulturkanhunknyttefolksammen.gi hennegjerneensuperkulturministerjobbpåtvers avkommunegrensene. Menjegbryrmegegentligikke,fordettehandler ikkeommittittepå. Jegharsidenaltstartetformegi2005håndhilstpå Marytoganger.Førstegangfikkhunent skjorte, duvethvilken.toårsenere,nåijanuar,spurtejeg henneomhunhaddebruktden.jada,samary,den erfantastisk,jegbrukerdenhverenestegangjeger iutlandet.ogholdblikketfestetpåetellerannet tremeterbakmeg. Formeghandlerdetomtroverdighet,omåtropå detekteittepå.ok,nåerdetmangestemmeri dennesalenogdetfinnesflereversjoneravhva etterbrukavstavanger2008handlerom,menjeg hartattettstandpunkt,formeghandlerdetom grasrota.omstrøm,sirkulasjonogkvadratmeter. Omproduksjon.Omsamtale,debattogkritikk.Der harduminkulturby.kanskjeenkjedeligbyfordeg, menjegermeropptattavatvistillerkrav,gir motstandogenbillettuttilregionenskunstnere ennhvemsomskaltrøgresspålundsneset. OmnoenviltilbyMaryenjobb,sågjørdet.For noenharhunværtder,forandreikke.delerav kulturhovedstadsåretogdensorganisasjonvarbra, andredelerhåpløstfamlende.hvafolknå kommentereriavisenmåtasmedenklype krydder.iandreforaerdesammestemmenemer nyansert,noenkrassere.slikerdet,ogsåformary. Hunkanandreordennwonderful,fantasticog breathtaking.tromeg. *** Måttealleittepådagerforbli godedager. Publisert Detsnør.Ogdetslårikkefeillengre,vinteren kommerifebruaruansetthvorvårligdeterdagene før.pålørdagbleittepålandåpnetmedet arrangementpåtouscene.noeover300 menneskermed,laossværeærlig,engodtover gjennomsnittinteresseforogikulturfeltet,møtte oppforåmarkerepositivtatkulturhovedstadsåret eroverogatvinåharentretittepå,hvorfokusi langtstørregradrettesmotregionalevilkårfor produksjonogformidlingavsamtidskulturenni fjor. Dagenetterhaddejegbehovforfriskluft.Ogdet fikkjegrikelig,hvorenavtureneutgavsegselv, nemligågåkulturstienpåbruogavleggeedved BarbroRaenThomassensittkunstverkNÅ.Fordet erjonådetbegynner,gjentatttildetfosselige: begynnelsenerslutt,nåerher,derernå,vierher. Ogdu,harduikkeværtder,påBrualtså,så anbefalesdetpådetvarmeste.ikkealle kunstinstallasjoneneerlikebraoglittkrongleteer informasjonen,menturenpåtversavøyaervariert ogopplevelsesrik.rikpåkunst,rikpånaturogrik pårasteplasser,smutthullogopplevelser.heltklart etvellykket2008 prosjektsommestskalæres IngerLiseogMagnusBru,ogprosjektlederIngrid JuellMoe. Draditaltså,mendrahelstendagdueralene,en søndagmedruskeværellerentorsdagmedfinvær, foråstangekøinnoverstiendemperantageligvis bådefinnergledenogfingleden.påsøndagvardet ok,kulturstienslengdesvelgetlettenhalvfull parkeringsplass. Men,tilbaketillørdagen,påTouScene,iØstre bydel,kl.18.30,ienforkortetogleservennlig utgave,herertalenfraåpningenavittepåland: "Kjærevenner,kollegerogandregjester: ITTEPÅERNÅ! Stavanger regionensittårsomeuropeisk kulturhovedstaderover.siden2005har Stavanger2018frontet:«Hvamåtilforat

4 4 kulturbyåretikkebliretavsluttendefyrverkeri,men etstartskuddfornoevarig?"nåerbegynnelsenslutt, detvarigeharbegynt.velkommentilittepåland. Velkommentildennepositivemarkeringenavatdet ernåvistarter. Hvaerittepåland? Jo,deterher.Deternå.Ogdeterbefolketavoss, kulturaktører,avosstilsidesatte,fattige, annenrangsborgere. Avossabsintdrikkendeskattesnyltere. Avossregissører,dansere,skuespillere,animatører, musikere,rockeband,billedkunstnere alleossmed amatørmessigeenkeltforetakutenpensjonsfondsom blirtvungetutavvåresparsommeligetilværelsei skyggen foråtapapirjobbersomunderbetalte konsulenterforhistogpist. Jaoss,defantastiske,dekreative,deunike,de fortryllendehardarbeidendeenkeltmenneskersom medsinkraftogsittmotkangjøreenskrapbytilen nyby. Avoss,kjærevennerogkunstnerkolleger. Deter2009,deterittepåhvoraltskulleværtpå plass.værtlainetoppogklartforåfyllesmed innhold.nøklerskulleværtutdeltogflybilletter fordelt. Fordethevdesjodet,atdesomtartakisituasjonen mensdenennåervarm,desomsparkerfrasamme dagsomderiggerned,dekulturhovedstedersom setterigangumiddelbarterdesomlykkesittepå. GjørvidetiStavanger?Grunnsteinenfor konserthusetliggerderogmodellenkanvisebåde innogutav.detblåpromenadenertreveisogpå Nytorgeterdetikkenoensomvethvasomskjer.I Pedersgataliggernoenhelleristningerogvitnerom detsomvar,noesomskjeddeifjor hvavitnerom detsomkommer? Vieralleenigeomatdeteriårdetvirkeligmåskje. Deternådetbegynner. Ogviharetstortansvarselv,foråløftekulturbyen, foråløfteittepåland,foråspilleballogdiskutere.vi haretstortansvarselvforikkeåsutre,menforåta demulighetenevifår,brukedemdobbeltogkreve trippeltilbake. Forhvaeralternativet? Hvaskalvimedetegetlandomvituslerrundtder alene? Hvaskalvimedetlandomvibarearrangererfoross selv,detblirbaregalskapavsånt. Nei,detnytterikke.Detblirsomåværepåtotaltfeil klode. Vimåhaandreder,andreborgereavittepåland. Ogdeternettoppdetsomskalskjenå,viskal invitererandreinnhit,inntiloss,somborgereav ittepåland.detblirdenpolitiskegestenikveld. Vimåhamedossdefolkevalgte,næringslivet,alt publikum,kulturbyråkratiet,helerogalandogden friepresse. Derforroperjegoppfølgenderepresentanter,med begrunnelse,opphitforåmottaetsynligbevispåat deerønsketinntiloss: SomrepresentantforDEFOLKEVALGTEerordføreri Stavangerkommune LeifJohanSevland den31. januar2009tattoppsomensunnvisjonær,fornuftig kritiskogivriglyttendepolitikerborgerav ittepåland. SomrepresentantforNÆRINGSLIVETeradm.dir.i NæringsforeningeniStavanger regionen Jostein Soland den31.januar2009tattoppsomen konstantsamarbeidssøkende,forståeligprofesjonell ogspenstigrisikovillignæringsborgeravittepåland. SomrepresentantforALTPUBLIKUMerheltvanlige Britt HelenLindal den31.januar2009tattopp somenspentnysgjerrig,rimeligutholdendeogstolt overbærendepublikumsborgeravittepåland. SomrepresentantforKULTURBYRÅKRATIETer kultursjefistavangerkommune SiriAavitsland den31.januar2009tattoppsomenglad hardtarbeidende,alltidpositivogbalansert kravstrengbyråkratborgeravittepåland. SomrepresentantforHELEROGALANDerlederav Regional ogkulturutvalgetirogaland fylkeskommune JarleBraut den31.januar2009 tattoppsomenrausstøttende,heftignytenkendeog kjærttilstedeværendeborgernaboavittepåland. SomrepresentantforDENFRIEPRESSEerredaktøri StavangerAftenblad SvenEgilOmdal den31. januar2009tattoppsomenletttilgjengelig, nyansertfulldekkendeogengasjertvoktende presseborgeravittepåland. Måalleittepådagerforbligodedager." *** Litteraturpå Domkirkeplassen? Publisert

5 5 NåskalFotrunaavKiellandblirfolkelesning,den skaldelesutlikkaninbyentilossalle,dethar Sølvberget,LOogNæringsforeningenbestemt. LittpussigerdetatnettoppNæringsforeningen stopperdenåpneprosessensomvarifjornårvi allefikkstemmeoverhvilkenbokvivillelese,og utrolignokvalgtekaninbyen,menvigjordedetog utkomden.dennegangblebeslutningentattiet lukketrom,mellomnevntetreaktører.såmyefor detfolkeligeengasjement.atvalgetpassersom håndihanskeforarbeidetmedetkiellandsenterer enannenpussighet. OgdetteKiellandsenteret,hvaskalvimeddet?Jeg erheltenigmedatetlitteraturhuserinteressant, ogierogsåetklartfokuspåkielland,meneteget senter?nei.detblirforsnevert.vimåtenkestørre enndet. Omvinåskalhaetsenter,hus,møtestedfor litteraturen,hvorskaldetligge?forslagerlansert herogder,mestpushetfremavaftenbladet Stem hitogstemdit. Jegharogsåetforslag,ogdetersomåbannei kirkenmidtblantmineegne.menvannari. Først,detrødehusetvedBreiavanneterikkedumt. Detersentralt,synligogharplasspåutsiden,det kanbindesammenbyterminalenog Domkirkeplassenog,omdetgår,kanselve innholdetihusetrives,tilpassesvårtidsbehov, mensutsidenbestår.etgulvkanrivesforålage størretakhøydeideleravbygget.omdetpasser,er stortnok,omdetidetheletattgår,måselvfølgelig vurderes. Så,Kiellandhagen.Vel,jeghåpernoentarmedseg Fortuna,leggersegnedpåplenenogfundereover hvordandentidsstavangervar utenatethus,en betongklump,hindrerdetteherfraoginni evigheten.akkuratdertrengerverkenlitteraturen ellerstavangerenfortetting.tristatkiellandsitt husforsvant.dumtatvibygdefengselellerposthus ellerhvadetnåvar,ogatvisåigjenrevdet.mennå liggerplenender,somenminnelund,ogladenligge ifred. Menlikebortenforliggerenbygning.Tidligere NorgesBank,NokasogStavanger2008,nå turistsenterogkulturbank.ogdeternåjegbanner: Byggeterfantastisk,menikkesomkontorerfor mangesmåaktører.nårflytterfestivalerogandre inn,deterbraogdeterviktig,fordabeholder kulturenbygget(fremforetkjøpesenterellernoe) ogvifårsynliggjortetbehov(kontortumleplassfor allekulturaktører).menbygningenerslitt,denmå pussesoppogdamåalleutigjen.noensnakkerom toår,kanskjedetblirflere.ogdakanalle fantastiskekulturkontorrotterflytte,kanskjetil Tou,meniallfalltiletbyggsomerbedreegnet,som harmindrekontorer,fleremøterom,festivallager osv.forstikkfingerenijorden,detgårjoknaptan åhengeoppenplakatderinne,byggeterfredetog fulltavskilleveggermedsineåpnelandskaprundt. Deterknaptplasstillydfrajazz,rock, kammermusikkosv. Dessuten,ogdetteerdetviktigste,skalbyens flottestefasadeprydesavkontorpulterogpcskjermer,slikviharsettdetunderhele2008og åreneførdet? Ellerkandet,omto treår,brukessomet Litteraturhus,medbokhandel(ogdaikkeNorli, helleretslagstronsmo),foredrag,debatterog samtalernederst,takterrassemedcaféogenav byensbesteutsikterøverst?slikatfasadenpuster livogaktiviteterdagognatt? Jegvet,jegharbanketforenKulturbank,menhar ogsåsettatbyggetihele2008harværtdødt,det harværtetkontorbygg,mensdetburdeværeet kulturhus. LitteraturensHus.DansensHus.RockensHus. KunstensHus.SvigermorsHus.Alleskalveltilslutt haetegethus.menkielland?nei,hanharenstatue påtorgetoghelestavangersomsitthus.detfår jammenholde. *** Ittepåe nå! Publisert ForåvarmeoppsattjegforrigeukepåenDVDsom NRKRogalandharsattsammenforStavanger2008i samarbeidmedsr Bank.Over3timermedinnslag fraåretsomhargått.detervelendokumentasjon oggavesakmest,ogdeterigrunnengreit,selvom duogsåkankjøpeboksen.detsomslomegda,og fortsattslår,erhvorgodkommunikasjonnoen måttehahattmeddetellerdesomstyrteværet. Forikkeendag,iallfallikkeforettertiden,erdet dårligværpådissetimene.ikkevannrettstriregn ogiskaldvindoppover.alledestoredagenebaderi sologklarvær.deterklarsynt.utrolig. Etarrangementerikkemedidetheletatt,Nordic MusicWeek,deterbesynderlig.Hvorfordet? Varmetopperkanskjeåoverdrive,menåfåen påminnelsevarpåsinplass,forovernattenvar hele2008vekk,borte,somomdetikkehadde hendt. Jegmener,jeggikkgjennomsentrumforrigeuke, mellomtirsdaghvorordførerenholdten mottakelseforåpleiekulturlivet,teambuilding heterdetpånorsk(ogbesynderligerdetatfrp stillermedtorepresentanter delerbroderligmed

6 6 indrefileogprat ogermedogmarkereatnå begynnervidetviderekulturarbeidet sammen nårdeegentligmenerathelekulturbyåretikke skullehendt),ogtorsdag,hvordetvarpremierepå PålJackmansnyefilmJernanger,ogder,altså gåendegjennomsentrum,såjegingensporetter kulturbyåretogdetslomegatundergangen mellomgamlestavangerogbjergstederliketrist, mørkogtungidagsomdenalltidharvært. Ellertadettemedium,taforeksempelidag 22. januar2009 StavangerAftenbladpånett: Hovedoppslagpåsporten:Nestensomåoppleve BeaverCreek falletomigjen(omaksellund Svindal),VenusWilliamsutavAustralianOpen(om VenusWilliams),Outsidereimesterligaen(om TonjeNøstvold),Langhelletrakkseg(omOdd Langhelle),NåerVatnestørreennnoensinne(om StianVatne)...ogslikfortsetterdethverenestedag, 99%norskenavn,prestasjoneroghelter,med regionaltilknytningpåetellerannetvis. Hovedoppslagpåkulturen:PittlederOscarkappløp(omBradPitt),Leiavåbliutnyttet(om MontyPython),Charlotteeroddsfavoritt(Charlotte Rustad),Ingentvil:NoDoubtertilbake(omNo Doubt)...ognei,deteringentvil,slikerdethver enestedag,internasjonalesladrenavn,film,atter film,musikk,tv,modeller,ikkeenlokaltilnærming selvomverdenskulturliverfullavrogalendinger. Hvafortellerdet?Jo,atsportenermerlokal,mer prioritertogatkulturførstogfremster underholdning.forsvenegilomdaloggjengen. Antageligvisfordegogrestenav befolkningsgjengenogså.atsportenharmuskler, menkulturensakserfrantbogharlitenkunnskap omhvasomskjer.jada,sportenerflinkeretilå sendeutpressemeldingerogerjammenpåhver enestetv kanal,menerdetgodtnok?erdetliksom noeåunnskyldesegmedetteretkulturbyår?når tilogmedaftenbladetskalforandreseg? Nei,ogsåhergårkulturprisen2008tilenliten aktør,rogalandsavis.igjen,mensmåressurser,er Pulssideneleselighverdag,selvomnetteter mangelfullt.hvamedåflyttekultursidenefrem Aftenbladet,ladetskinneigjennom,vistaser også etterpå. Etterpåja.Året2008virkersåmyelengrevekke enntidligereårijanuar.nåharjegminegrunnertil det,menlikevel detharskjeddsåmye. Julognyttår,detokommerhvertår,invasjoneni Gaza(somomnoenidetheletattkanvære overrasketoverat40årmedokkupasjonskaper hat?),demonstrasjonerioslo(somomnoenidet heletattkanværeoverrasketoveratogsånorsk innvandrerungdomblirannenrangsbehandletoger frustrerte?),kulturministertrondgiskekrever politiskkunst(somomnoenidetheletattkan væreoverrasketoverdendårligesakenihans Aftenposten utspillmenshansegenregjering forsatthandleraksjermedisrael?)ognåpåtirsdag fikkusasinførstesvartepresident(somomnoeni detheletatttroddeatdetskulleskje,ogsådet40år siden 1968bleMartinLutherKingskutt).Etteralt detteogmertil,erdetnoensomhusker2008? Nei,fornåerdetittepå.Antageligviskommerittepå ogsåtilrestenavprovinsenetterhvert,ometpar årnedtilegersundogså,omdetidetheletatt kommersålangt,kanskjedeforblirtroendeat ittepåerittepåsomarntolavklippenbergvarinne påfornoendagersiden,menheroppepånord Jærenhardetstartetfriskt. Herharviforståttdet.Ittepåerikkeittepå.Ittepåe' nå! StavangerkommunekjøperTouBryggeri.Deteren klokhandling,somhaddeværtendaklokerefor noenårsiden,menflerefaktorerskalklaffeforat slikskalskje,nårgjørdetnettoppdet.ogfordem sommenerdetersprøttoguansvarligåhandleslik nårdeternedgangstidogfinansuroskalheve blikketlittogsepåvåregenhistoriefrasluttenav det19.århundre.stavangerfikkdareistenrekke monumentalbyggietarkitektoniskformspråksom ikkehaddeværtsærligbenyttetitrehusbyen. Murbygg,storemurbygg.Teateret,Stavanger museum,turnhallen(idagbarneteatret)ogde eldstedeleneavstavangersykehusbleallereisti årene Idagsnakkerviselvsagtom kulturhøyborger.toneangivende.ruvende.vakre. Ogbygdnårallepilerpektenedover. Lørdag11.januargikkkunstnerOleMartinLund BøutiAftenbladetogsaatdetåsettemange kunstnereundersammetakerendårligidéogat Toustårifareforådrukneibyråkratiet.Jegerjopå lagtveienigmedham,nåmåvibyggeenstruktur somikkevirkerbyråkratiskogtung.ogpolitikerne måvågeåslippetaket.tousceneharoppståttogså fordideharholdtsegborte.nåskalvilengre sammen,menfortsattmåpolitikernepraktisereen godarmlengdesavstandogvelsådet.hermå kulturenselvråde. OgdetviktigsteifremtidensTou?Jo,møteplassen. Oghvaerdet?Hvormøterdudinekollegaeriløpet avdagen?jo,deterkantinen,detblirtoucafeen. Hermåviskapeetsubsidierttilbudalakantinentil StatoilHydroogalleandrearbeidsplasserrundtoss, slikatvikantriggesamvær,idéutvekslingogblikk. Ogdenlettestemåtenåfådettetil,detbilligste trikset determatogdrikke.utendugerhelten ikke.

7 7 FørstemøteplassinyeToubliruansettkommende lørdag31januar.daåpnerittepåland.dakommer bådeordførerogkulturkollegaer.kommerdu?du erhervedinvitert. Forittepåe'nå! *** Etterbruksfondet Publisert Idagbledenførstekonkretesakenometterbrukav Stavanger2008ogkulturhovedstadsåretlagtfrem forpolitikerne.saken,somerpåvel16sider,heter LANGTIDSEFFEKTERAVSTAVANGER2008og handleromaltfraskiltningtilinternasjonalt samarbeid.denskaloppiformannskapet9. februar. Forosssomhåpetpåkonkretresultatmåvente. Detteerenkompleksstartsomskalbaneveifor fleremindresakerutovervåren,medegne arbeidsgrupperogledere,hvortosakerer EtterbruksfondetogbrukavNorgesBank bygget, ogsåkaltkulturbanken. Forenkelhetsskyldsakserjeglittfradokumentet her,velvitenomatpolitikernekanleggetilog trekkefraførogundersittmøte9.februar.ordene somfølgererforslagfrarådmannen,hvordet sentraleeratpolitikernemåargumenteremot hvorfordeikkevilhadetslik,istedenforåstarte medblankeark.ok,herewegoagain...ittepåe'nå: Etterbruksfondet "Midlenekantidligstbevilgesnårbystyret behandlerårsregnskapetfor2008isittmøteden 11.maid.å.Videreforstårrådmannenbystyrets vedtakslikatbystyretønskeråavsette18millioner kronertilbrukoverenperiodepå3 4år,ikkeat bystyretønskeråetablereetfondiegentlig forstand(medårligbrukavfondetsavkastning)."...detteerviktig,brukenavordetfonder misvisende,pengeneskalbrukesoppienperiode på3 5år.Fornuftig.Ogtidligstfordelingblirtrolig ettersommeren.søknadermåinn,behandlesog vedtas. "Enstorutfordringnåerhvordanavsetningenpå 18millionerkronerkanbrukesbestmuligforå oppnådemålsettingerogintensjonersomliggertil grunn.hvilkepremisser,prinsipperogkriterier skalgjelde?"...ja,nettopp.ogdissekriterienemå ikkebarepolitikernealenesetteellerrådeover. Faktiskbørdeholdesegsålangtbortesom overhodemulig.ikkeladetteblilokale postkortmidlerfordinoenstoreaktørerharmer resursertilåsmigreennandre. "Denneavsetningenhardenklareforutsetningå videreføreerfaringerfraåretsomkulturhovedstad, ogbidratilateffekteneavdetteåretblir langsiktige.dettilsieratdetikkekanvære meningenatmidleneblirenrenpåplussingav alleredeeksisterendebudsjettrammer,menatdet erenanledningtilåtenkeannerledes, ekstraordinærtognytt,bådemedhensyntildet kulturelleinnhold,samarbeidsrelasjoner, organiseringetc."...blablablaok,sålister Rådmannenoppnoentilnærmingersomer interessante,midleneskal: " Hellerværestoreogfåennsmåogmange" " Forankresigjeldendeplanerinnenkulturfeltet" " Søknadsprosedyrermåikkeværesåkompliserte atkunst ogkulturlivetvegrersegfraåsøkeom midler." " Detmåprioriteres"...detsistemenerjegerheltsentralt,vimå prioritere,alleskalikkeogkanikkefåstøttefra Etterbruksfondet.Merkherathveroverskriftblir etterfulgtavnoensetningomhvorforoghvorfor ikke,somjegharutelat. Sakenavsluttesmed:"Detblirnåviktigåfortsette dialogenogkompetansebyggingenmellompolitikk, publikum,kulturlivognæringsliv.idenalliansen liggerpotensialettilåutvikledennebyenvidere,til åsikrelangtidseffekteravkulturhovedstaden.det erdersvaretpåkadåittepåligger.vimåfortsette åsnakkesammen,fortsetteåmøtehverandre, fortsetteåsamarbeide."ja,gårdetanåværeuenigi det? Rådmannenskisserernoenfornuftigegrenser,men likevel altkanskjer.påmøtetblirdettrolig bestemtatmanskalsettenedetutvalgsomskalse påretningslinjerogsåreturneretil Formannskapet.Mertidaltså.Selverjegskuffet fordijeghaddetroddatvifikkretningslinjenenå atprinsippeneblelagt9.februar.samtidig skjønnerogsåjegatdenpolitiskesaksgangenhar eniboendetreghet,hvoråstartemeden overordnetsakersomsnyttutavlæreboka,ennså kjedeligedeter. *** Sluttenpåbegynnelsen del8 av8:vihvilernå. Publisert Detskjerhvergang. IdetflyetletterfraSolaogleggerStavangerbak seg,idettogetrullerutietvåttlandskap,idetbilen passererellerbåtenbryter,detskjerhvereneste gang.

8 8 Stavangerblirliggendeihorisontennoensekunder, førdenforsvinner.uteavsyne,uteavsinn.hver enestegangjegreiserfrastavanger,forlaterbyen ogsåmeg.hvorfordet? Forrigeukeereteksempel.Ervirausesåstartet denmed2008 avslutningen,hvordageneførog ettereksploderteimøter,intervjuer,debatterog samtaler.nåronsdagenkom,nårenellerannen dresskleddkjørtesingigantiskesjefkoffertinni sidenpåminlillebag,lettetflyet,motstockholm dennegang,ogdenferskekulturhovedstadsbyen bleliggendeigjen.hvorfor? Detharværtetflyktigår.Jegharpendletutoginn avregionen,tattpåmegittepåhattenved ankomsthallenoglåstdeninnvedavreise.omvårt hjemerderviharvårdøgnhvile,såharjegflere.at dettehjemmetkandefinerestilenvisstype trillekofferterikketøys.derforharminebesøki Stavangerblittsåintense.Semestmuligkultur, pratemedmestmuligfolk.ogsåundervisepå Kunstskolen,lagebokomFolken,inspirerepå Kunstsenteret,væresønn,bror,vennognoengang kjæreste.døgnetstrekkerikketil.enestegrunntil atdethargåttbraeratjegharkunnetlegge Stavangerbakmeg.Lukketdørenogsagtfarvel. Nåerdetannerledes.2008ersnartover.Fortsatt erdetetvissttrøkkpåkadåittepå,mendetgirseg. DaviljegtaStavangermedmegigjen.Si:Heibyen, hopppå,settervifotpådresstypenblirdettilog medplasstilbagasje.leggdegder,byen,blimed ut,somdugjørmedsåmangeandre,blimedutfor jegskalvisedegnoe. PåfredagsattjegmellomSJogMcDonaldspå sentralbanestasjoneniskandinaviashovedstad (joda,deterdetstockholmkallerseg).foranmeg stodfolkikøvedsølvfargabillettautomater,siden avsattenjenteogblundetmedfoldedehender,på andresidenennisselikemegselvmedmaskini fangetogtildekkethodebunn.gulvetlignetpå marmorogpåetjuletrepyntetihvitstoddet: Velkommentiloss. Ogoveraltdennelukten,sombrersegutoverdet svenskelandskapetfrasluttenavnovemberogblir liggendetiloverjul,medenheltklar høykonjunkturakkuratnå. Borduvedsidenavellerinærhetentiletbakeri,et utsalgellerenoverivrighjemmebaker,såerduften nærmestkvalmende.dendryssernedlandetitåke. Ideøvrigegatenelarikkedettekrydderseg tilkjennemedengang,menstopperduoppså stikkedensinevåpenoppigjennomporene.med etterduomfangetavgultåke,bedøvetogberøvet. DetstodenmanniblåttutenforPressbyråenog delteutsafransbullar.lufttrommetvarbeslaglagt. Frityr,svetteogkaffemåttepentholdesegborte. DetersafransomstyrerSverigenå. Islikeomstendighetervillejeggjemtglemte Stavangerienlufttettplastpose.Dutrengerikkeå vitedetteher,stavanger.såvillevispaserttiltcentralenogvidereunderjordatilfridhemsplan, oppilufta,bortengateognedenbakke.tiletsted somerenrestaurant.etlunsjsted.etgalleri.enbar. Etutested.Næring.Kultur.Ienogsammeetasje, hvorrommenebalanseresmedtunge chesterfieldmøblerogtrebord.noentynne glassplaterskillerrestaurantenfraresten.ogpå veggene,pådenlillescenen,påskjermerviserde kunst.avvarierendekvalitetoginteresse,viernok ikkelike,byenogmeg. Inngangsdørenerkontorsgråvedsidenavnaboens neonrødepornosjappe,menvitarstegetinn,to trapperopperaltglemt. Verdenbeståravmillioneravbyer(tibarei Rogaland),over191landog6000neshorn.Hvorfor tastavangermedhit?erdetbareforåunngå luktenavsafran? Mer,jegtarStavangerhitforåhvileut.Slappeav. Stressened.Detharhendtsåmyeiår.Deterså mangesommenernoeomdineuterom,omdin bebyggelsen,omtrafikkengjennomdineårer,som pirkerideg. Hvaskjernå?Hvaskjersenere?Krise,uro, stagnasjon?ellerframskritt,bybane,lykke? Derfor,skruavjuletrelysenederhjemme,rundav mykt.sluttenpåbegynnelsenerslutt.nesteår starterresten.vihvilernå,duogjeg.vihvileralle nå,tilnesteår. *** Sluttenpåbegynnelsen del7 av8:etterbruksfondets muligheter. Publisert Jegvelgeråtadetpositivtåblikaltplagsom,så lengeplagsomheteneraktiv,konstruktivog bevisst.atandreikkeharholdtutåstadigblimøtt meddetviktigstespørsmåletiforbindelse kulturhovedstadsprosjektet,nemligkadåittepå, fårblideressak. PåkultursidenitirsdagensStavangerAftenbladblir mittinitiativlikestiltmedenfornærmettenåring somikkeharfåttgodteriogatdetoserav passivitet.vel,detgårikkeanåtamerfeil,mendet skaljegikkekommentereytterligere forfraidag skaljegkunsefremover:detviktigstevi,altså kulturlivet,skalgjøreetterjuleferieneråfortsette.

9 9 Fortsetteåsnakkesammen,fortsetteåmøte hverandre,fortsetteåsamarbeide. Ogdetinitiativetmåvitaselv.Selvomkommuneni 2009vilinviteretilkulturdialoger,selvom Kulturbørsenoppstårigjenimaiogselvomdethelt heltheltsikkertblirrikeligmedfestivalerog åpningerogsånesteår,såholderikkedet.vimå selvholdetrykketoppevedåbankepånaboens dør,samarbeideomprosjekter,etableresatellitter utenforegnerederogtaibrukandrescener,andre miljøer.kulturhovedstadsårethartydeliggjort viktighetenavåbarehengerundt.medhverandre. Frokostmøterutenannetennfrokost,behovetfor tenketankerogandrekulturkommandoer.detmå aksepteresatdetåhengeharenstorverdiiseg selv.deterikkelediggang. Enavbrikkenesomskalpåplasspånyåreter rammeneforetterbruksfondet,somidagerpå18 millionermensomkanblimeromstavanger2008 sittbebudaoverskuddblirkanalisertdit.dakanvi ogsånærmeossintensjonenfra kulturhovedstadssøknadenomatfondettilslutt utgjør10%avmidlenestavanger2008hadde. Oghvemtrengerdissepengene? Hermenerjegviskaltenkemiljøerogmindre/små institusjoneroggrupperinger.destoreaktørenei Stavangervillevegodtiårenesomkommer.Ensak eratnoenavdemharforsterketsinposisjon gjennomhøstensstatsbudsjett,enannengrunner atetforhåpentligvisfortsattsultentpublikumvet hvorkulturbygningeneer,deharantakeligvisvært derførogkjennerkodene.selvomogsådissestore kulturaktørenharbehovforstrakstiltakovenfor publikumogharsinelangsiktigeutfordringeråstri med,såvildeoverleve.glatt. Verreerdetmeddemindremiljøene,somogså liggertettereinntilbyenskreative produksjonsmiljøer.deterdisseviskalverneom. Ogdeterdissesombørhatilgangtil Etterbruksfondet. IkkedesomerpåStatsbudsjettet.Ikke fanefestivaler.jegvilsiikkefestivaleridetheletatt. Hvaomvidelerde18millioneneoppiseks fagmiljøermedtremillionerhver,tilbrukiinntil femår,etterengjennomarbeidetforretningsplan? Enforretningsplansomsiernoenommålogsom forpliktertilsamarbeidogsatellittvirksomhet,men somoverlatertilmiljøeneselvådefinerehva, hvordanoghvorfor. MeddennemodellenkanetterbrukssjefRolfNorås glioverienannenrollevedåkoordinereog nettverksbyggebådemellomdisseseksfagmiljøene ogverdenutenfor ienfemårsperioden. Haddedetgått?Erdetpolitisksalgbart? Detmådaværeetpoengåbrukemidlenetilnoe annetennhvakommunenskulturbudsjettgjør?det måjoværeetpoengatdissemidleneikkeskalgåtil flerereklameplakaterpåu bahneniberlin? Åvågeogtenkelangsiktigtalentdyrkingi produksjonsleddet,liktdetertenktforenhver ballbingeidettelandet,medetkretslagikultur somresultat,erdetmulig? Detteerikkemintankealene.Faktiskerjeglitt overraskethvorspissetfolkvilatdissepengene skalbrukes.fordetverstesomkanskjeeratdet omfemårblirlikeumuligåfinneetsynligresultat somdetbliråfåmandelenigrøtenomtouker. *** Sluttenpåbegynnelsen del6 av8:sepådidrik,sepåstine (igjenogigjen). Publisert Hvisjegskaltaetsisteblikkbakover,forderetter baresefremoverimorgen,såviljeghentefrem denneforkortedeversjonenavenbloggjegskrevi 20.juni: «IgårvarjegpåTouSceneogsåInbalPintosin forestillingtrout.detvarmektig.detmåjegfortelle degom. Hvorfor? Førstfordidetvaretknalltøftstykkekunstmedsmå skarpedetaljerogstorevidebevegelser,bådei dansen,imusikkenogiselveopplevelsenavdet fusjonerteinnestengtecelleaktigeabsurde lidenskapligescenerommethvorseksdanserebrettet segrundthverandreivannbassengetakkompagnert avtomusikereogensanger.hervardronningen medhoventblikkogkvaltsang.hervarstrenge bestyrerinner.hervargråtjenestepikermed vaskebøtter.hervarenforvirretforteller.oget vannbassenghvoralledanset,rulletogskledrundt. Ogenflamingohelttilslutt,somomhagenutenfor denmørklagteslottskjellerentilsluttsigerinnogtar ossmedut.tilfriskluft,åpnelungerogtørrbunn. Forderesomikkesåstykket,alleforestillingenvar utsolgtogfleresomvilleinnmåttesnuidøren,såer detnærmestumuligågjenfortelle.mendetsitteri dagenetterpå.altsågodthåndverkogsolidkunst.så fårviværeuenige,vardetfordystert,forlange dansepartier,hunsomsattvedsidenavmegbådeså påklokkenogholdtsegforørene.jegsmilteoglo. Foroppialtvardetmyehumor. Dernest,denneforestillingener kulturbyhovedstadsåretpåsittypperste.ensakerat stykketersattsammenavetisraelskdansekompani

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka ,0 kg, kg,0 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del Året og klokka Innhold Del, Året og klokka Et år har måneder Måneder, uker og dager Kalender og ukenummer Kvartaler Temperatur Klokka Hverdagsmatte

Detaljer

CustomPublish.com. Nyhetsbrev. Introduksjon til Nyhetsbrevfunksjonen i CustomPublish

CustomPublish.com. Nyhetsbrev. Introduksjon til Nyhetsbrevfunksjonen i CustomPublish CustomPublish.com Nyhetsbrev Introduksjon til Nyhetsbrevfunksjonen i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Opprett nyhetsbrev 3. Send nyhetsbrevet 4. Bruk 1. Innledning Nyhetsbrevsfunksjonen gir deg muligheten

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014.

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. 19. desember 2014 NYHETSBREV Velkomst og innholdsfortegnelse NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. Signér deg opp

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Søknadsskrivningskurs. Jørgen Skauge Daglig leder BRAK

Søknadsskrivningskurs. Jørgen Skauge Daglig leder BRAK Søknadsskrivningskurs Jørgen Skauge Daglig leder BRAK Støtteordninger Regionale støtteordninger Bergen Kommune, Fylkeskommunen, Kulturstyret, Sparebanken Vest etc. Nasjonale ordninger Norsk Kulturråd,

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGG-12/12640-12 6839/14 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 12.02.2014

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Vi blir mer gjennomsiktige

Vi blir mer gjennomsiktige Vi blir mer gjennomsiktige Samfunnsansvaret - en overbygning for all aktivitet som ikke direkte kan relateres til driften av din virksomhet Samfunnsansvar og omdømme. To sider av samme sak? Begge setter

Detaljer

KICKBOXER. Glede - Fellesskap - Utfordring - Utvikling NORGES KICKBOXING FORBUND. Mai 2012

KICKBOXER. Glede - Fellesskap - Utfordring - Utvikling NORGES KICKBOXING FORBUND. Mai 2012 KICKBOXER NORGES KICKBOXING FORBUND Mai 2012 Glede - Fellesskap - Utfordring - Utvikling Innhold 3 4 5 Familien Norsk landslagstrener Gianpaolo Calajò er opptatt av at klubben er et sted for alle faser

Detaljer

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Årsrapport 2014 KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kunnskap... 3 2.1 Klimaregnskap... 3 2.2

Detaljer

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune.

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812222-59 Arkivnr. 563 Saksh. Engelsvold, Jone Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Kapittel 4. Prosentregning

Kapittel 4. Prosentregning Kapittel 4. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere og utvide prosentregningen fra grunnskolen. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison HER Stine og Hege var trøtte av å gå i det samme som alle andre. Løsningen ble å starte egen butikk: Cosmo Clothing. Gode råd og kurs fra Skape

Detaljer

Rosenkilden. Samferdselssjef Gunnar Eiterjord snakker ut: Bybanesaken har svekket vårt renommé. Alt om Nasjonal Transportplan

Rosenkilden. Samferdselssjef Gunnar Eiterjord snakker ut: Bybanesaken har svekket vårt renommé. Alt om Nasjonal Transportplan Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 3 2012 årgang 19 Samferdselssjef Gunnar Eiterjord snakker ut: Bybanesaken har svekket vårt renommé Alt om Nasjonal Transportplan Side 4,5,6,7,8,9,10 og 11 - Stavanger

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

Forankring og godt samspill gir resultat!

Forankring og godt samspill gir resultat! Forankring og godt samspill gir resultat! God forankring, rett kompetanse og nok tid gir resultat Forankring tar lengre tid enn det en tror, men det er en investering som er helt avgjørende Forankring

Detaljer

Finansforbundets hytter i Homborsund

Finansforbundets hytter i Homborsund Finansforbundets hytter i Homborsund 1 10 flotte hytter til leie Finansforbundet tilbyr medlemmene utleie av ti velutstyrte hytter med flott beliggenhet ved Homborsund, mellom Grimstad og Lillesand. Hyttene

Detaljer