Et siste blikk Publisert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et siste blikk Publisert 27.02.2009"

Transkript

1 1 Etfullstendigpersonligogspontantblikk. KADÅITTEPÅbloggen29.September Januar2009 DetteerettblikkpåhvasomskjeddeiStavanger regionenfør,underogetteråretsomeuropeisk kulturhovedstad2008.bloggetavtrondhugohaugen.publisertavstavangeraftenblad. bloggm1fraeng.,avweblog'vebbdagbok'dagbok enskrivernedtankerogopplevelserel.opplysninger,data ol;,journal ennoterer(dedaglige)opplysningeromnoe sompubliserespåinternett,oftemedpekeretil andrenettsider. Etsisteblikk Publisert Omjegtok2008 kaka?nei,menkakatokmeg. Detstodenstormarsipankakerestikjøleskapetnår jegkominn.dengavmegnoksukkertilåtaen rundetil.omdeteretekstranummerelleren strafferundefårduavgjøre: 1. Såskjerdetigjen,kunstneren,råvareleverandøren tilkulturfeltet,sitterigjensomtaperen.pointof Peace fadesenereteksempel,hvorflereav kunstnernesombidrognåsitterigjenmed uteståendehonorar.håndteringenavkunstnerne somdeltokpåfjoråretsworldoffolkliggerennå frisktiminne.dedeltokforfagreordogenkatalog. Nåviserdetsegatselvikkeeninstitusjonsom StavangerKunstforeningprioritereråbetale kunstnerne.desomdeltokpåhøstutstillingenhar ikkefåttvederlag.deskalfå,jada,menførst nedforhandlermanvederlaget,såsettesdenederst pålista.såsprekkerbudsjettettrossoverskuddpå arrangementetoglikviditetenvaier.samletgirdet ossetbildeavverdienavkunstnerensarbeidog hvemsombletaperennårstavanger2008såproff trakkgrensenforsittansvarisamarbeidsproduksjoner.vifikkaldridenverdidebattensom kulturhovedstadenkunneløftetfrem,sammeår somlevekårsundersøkelsenkom. 2. PåtirsdagdenneukentrykketSAenkronikkavLiv RunesdatterogSiwM.Mikalsen,hvordeytretseg kritiskomstavanger2008.ensakerinnhold(jeglar detliggeher),enannenerdistribusjon.jeghar,via ognullkapital,åpublisereogdistribuerealle kritiskeytringersomharværtomogrundt kulturhovedstadsåret.detharikkelykkes,alter ikkesamlet,mendetmestsentrale.detharingen andregjort.ikkedesomskalgjøredet,somvåre aviser,ellerdesomburdegjøredet,som Stavanger2008.TakronikkentilLivogSiw(som kanskjetilogmederbetaltavsa?):noket eksempelpåenytringsomikkeblirformidletfor andreennpapirlesere.hvordankansakritisere Stavanger2008foråikkenåut,nårdeselvaldrihar vistenhelhjertetviljetilålaalleytringervære tilgjengeligfornasjonen,vianettet?noen,frittord, PFU,Gudvethvem,burdesendehelemediahusetut påenrealitycheck.istedenforvelgerdeåfokusere påjazzsangerranditytingvåg,somerskuffet. 3. ImittarbeidmedStavanger2018ogKADÅITTEPÅ hardetværtforbausendefåkulturaktørersomhar kommetbortogsagt:hei,dettevilviværemedpå, hvordankanvibidra,hvordankanjegbrukedeg? Jegkanlikegodtsiatingengjordedet,settilysav prosjektetslengdeogbredde.sidenjegselver billedkunstnerogfordijegarrangertedeførste møtenepårogalandkunstsenter,såbleinitiativet feilaktigstempletforkunåværefornettoppdet visuellekunstfeltet.deterfeil.detvarogerforalle.

2 2 Menallekomikke.Kanskjevibareernoenslappe sutrenissersomharsåmangeoffentligeputersydd oppunderarmeneatviforlengstharmistet bakkekontakt?ellerbesøkelsestiden? Billedkunstnernehardeltatt,deleravmusikkfeltet også,mensåmangeflerekunnebruktkadå ITTEPÅ.DetblirveldetsammemedStavanger2008. Desomtokibruk,vant.Desomlotvære,tapte.Og enspadeerbareetmetallstykkeogentrestokkom viikkesetterdenijordaogsparskitt. 4. Lyspunkt?LesoppsalgetiRAtorsdag(nei,ikkenett herheller)omframkulturogkultibator.detertøft ogriktig.hersettesambisjon,utviklingspotensiale, gjennomføringsevneogmotivasjonisystemforågi kulturbasertevirksomheteretkraftdyttirett retning. 5. Stavanger2008gårmedoverskudd.Depengenebør gåtiletterbruksfondet.daåpneseninteressant problemstilling:regionalemidlertilbakeførestilet lokalttiltak kandetteværedøråpningenforat bådetenkningogmidlerietterbruksfondetblir regional? 6. Etparadoks:Jegbleinviterttilåprateom Stavanger2018/KADÅITTEPÅforårets kulturhovedstadvilniusnåimars.dessverre passetdetikke.men,hvemringteoghadde flybillettklar?thebritishcouncil.omveierer finurlige. 7. FinnSivertsenkommenterteensakpåSAom Kultur russ2009påmandag:«kjæreaftenbladet. VierflerelesereherpåKampensomerlittleiavat annenhverartikkelsomskrivesiaftenbladetmå spillepå"kadåittepå".kandereværesåsnilleå sluttemeddette?»jegersåinderligenig. Overogut. *** Enstyggrakkersombiterfra segnårdettrengs Publisert Kjæreleser,viavslutterdette. 1.marserdetsluttmedittepåblogg.Sidenoktober 2007harjegforsøkt,ærligogydmyktmedet skarpttastaturogkritiskvett,åkommentere kulturhovedstadsfestivalen,stavanger2008 organisasjonen,regionenskulturliv,åreneetterpå ogbyutviklinggenerelt.leggpånoenavstikkerher ogder,trekkfraenkultursnobbfragrasrota,daer viomtrentder. MittinitiativStavanger2018,somstarteti2005og inkludererbådevekkelseskampanjenkadå ITTEPÅogåpningenavittepåland,fortsettersom før. Detbetyrenfortsattvåkenhet,enfortsatt debattviljeogenfortsatturo. DajegvalgteådøpeinitiativettilStavanger2018 vardetikkebareforåspillepåmerkjente Stavanger2008,detvarogsåetsignalom langsiktigheten.ogidetetparadoks:atforosser ti femtenårenevighet,menforbyenvårerdetet blaffavettsekund. Detsiersegselvat måtteblidemest aktiveårene.åikkeutnyttelysspottensomsveipte innomkulturendisseårenehaddeværten strategiskskivegigabomforheledettotale kulturfeltetiregionen.dethaddeværtflaut. Førbruktejegbevissttittelenvekkelsespredikant, forja,detvaretfolkåvekkederute.nåheterdet ittepåklegg.enstyggrakkersombiterfrasegnår dettrengs. Deterpåtideåtonened.Laallevedtakendeligbli igangsatt.ventepådenstoreevalueringenavåret somgikk.ogfortsettearbeidetgjennomdialogmed kulturlivet,publikumogpolitikerne,oggjennom nettsidenwww.stavanger2018.nomeddens nyhetsbrev. Jegskulleselvfølgeligønsketmerbråkherinnehos StavangerAftenblad.Atpapiravisognettbloggvar merintegrert,atenkulturbloggfikklikprioritering ogsynlighetsomensportsblogg,atjeghaddesett enøkendeviljetilåhevekvalitetenpåkultursidene tilåhandleommerennunderholdningmed trekløveretbritneyspears,angelina/bradog Madonnaifronten.Hollywoodogkjendiseriholder etklamtjerngrepomkulturenpåaftenbladet.no ennå.dessverre. Atjegikkeer«tabloid»medetenkeltønskeomå provoserehargittliknullsynlige bloggkommentarer.atderelesereharværther,det vetjeg,takkforalleinnspill,hintogvinkpå mobilen,påbyenogpåe post.atalljærens tasteaperikkeharfunnetdetverdtåbrukesingode tidtilåytreseglikdegjørsåaltforpinligandre steder,erjeggladfor. Åskrivejevnligomittepåblirågjentasegselvtil detkjedsommelige.detgidderjegikke.deresom harfulgtdennebloggeneralleredeproppfulleav ideerogtankeromprioriteringogutviklingav ittepåland.foralleandre,searkivet. Forhåpentligvisliggeraltuteenstundtil.

3 3 Dessutenvedderjegenhalvtankdrivstoffpåat innholdetholdersegaktueltiflereårtil.ennåer detslikatundringenoveromdennyevikingspillerenskalspilleytrebackellerprogressiv indreløpererviktigereennundringenoverhva somerkunst.iallfallomallepapirsiderog svartskjermerspeilerdetstoreravendefolkehavet. Menvi,somsitterivårekulturelleglasshus,har ikkeannetvalgennåfortsetteogkastesteinihåp omatnoenderutetilsluttblirreddeforatviskal kommeut. *** ShouldIstayorshouldIgo now Publisert Februar,åretruseravgårde.JegeriStockholmpå deårligekunstmessene,nårenjournalistvilsnakke ommary.detervisstettemaderhjemme,shouldi stayorshouldigonow. Jegskriverenhøfligsmstilbakeatjegikkehar noenkommentartildet,ogdetoppsummereri grunnenmittsyn,jegbryrmegmindre. Jo,klarthunskalbli.Jegharaldrimøttenperson somkansihvorfantastiskogflottalterienog sammesetning,ogsåbrukedensetningenomalt. Absoluttalt. Maryharetfantastisknettverksomutentvilvilgi ossutroligeopplevelsersomerunike,foråbruke hennesord,breathtaking.innenfordefinere kretseravkulturkanhunknyttefolksammen.gi hennegjerneensuperkulturministerjobbpåtvers avkommunegrensene. Menjegbryrmegegentligikke,fordettehandler ikkeommittittepå. Jegharsidenaltstartetformegi2005håndhilstpå Marytoganger.Førstegangfikkhunent skjorte, duvethvilken.toårsenere,nåijanuar,spurtejeg henneomhunhaddebruktden.jada,samary,den erfantastisk,jegbrukerdenhverenestegangjeger iutlandet.ogholdblikketfestetpåetellerannet tremeterbakmeg. Formeghandlerdetomtroverdighet,omåtropå detekteittepå.ok,nåerdetmangestemmeri dennesalenogdetfinnesflereversjoneravhva etterbrukavstavanger2008handlerom,menjeg hartattettstandpunkt,formeghandlerdetom grasrota.omstrøm,sirkulasjonogkvadratmeter. Omproduksjon.Omsamtale,debattogkritikk.Der harduminkulturby.kanskjeenkjedeligbyfordeg, menjegermeropptattavatvistillerkrav,gir motstandogenbillettuttilregionenskunstnere ennhvemsomskaltrøgresspålundsneset. OmnoenviltilbyMaryenjobb,sågjørdet.For noenharhunværtder,forandreikke.delerav kulturhovedstadsåretogdensorganisasjonvarbra, andredelerhåpløstfamlende.hvafolknå kommentereriavisenmåtasmedenklype krydder.iandreforaerdesammestemmenemer nyansert,noenkrassere.slikerdet,ogsåformary. Hunkanandreordennwonderful,fantasticog breathtaking.tromeg. *** Måttealleittepådagerforbli godedager. Publisert Detsnør.Ogdetslårikkefeillengre,vinteren kommerifebruaruansetthvorvårligdeterdagene før.pålørdagbleittepålandåpnetmedet arrangementpåtouscene.noeover300 menneskermed,laossværeærlig,engodtover gjennomsnittinteresseforogikulturfeltet,møtte oppforåmarkerepositivtatkulturhovedstadsåret eroverogatvinåharentretittepå,hvorfokusi langtstørregradrettesmotregionalevilkårfor produksjonogformidlingavsamtidskulturenni fjor. Dagenetterhaddejegbehovforfriskluft.Ogdet fikkjegrikelig,hvorenavtureneutgavsegselv, nemligågåkulturstienpåbruogavleggeedved BarbroRaenThomassensittkunstverkNÅ.Fordet erjonådetbegynner,gjentatttildetfosselige: begynnelsenerslutt,nåerher,derernå,vierher. Ogdu,harduikkeværtder,påBrualtså,så anbefalesdetpådetvarmeste.ikkealle kunstinstallasjoneneerlikebraoglittkrongleteer informasjonen,menturenpåtversavøyaervariert ogopplevelsesrik.rikpåkunst,rikpånaturogrik pårasteplasser,smutthullogopplevelser.heltklart etvellykket2008 prosjektsommestskalæres IngerLiseogMagnusBru,ogprosjektlederIngrid JuellMoe. Draditaltså,mendrahelstendagdueralene,en søndagmedruskeværellerentorsdagmedfinvær, foråstangekøinnoverstiendemperantageligvis bådefinnergledenogfingleden.påsøndagvardet ok,kulturstienslengdesvelgetlettenhalvfull parkeringsplass. Men,tilbaketillørdagen,påTouScene,iØstre bydel,kl.18.30,ienforkortetogleservennlig utgave,herertalenfraåpningenavittepåland: "Kjærevenner,kollegerogandregjester: ITTEPÅERNÅ! Stavanger regionensittårsomeuropeisk kulturhovedstaderover.siden2005har Stavanger2018frontet:«Hvamåtilforat

4 4 kulturbyåretikkebliretavsluttendefyrverkeri,men etstartskuddfornoevarig?"nåerbegynnelsenslutt, detvarigeharbegynt.velkommentilittepåland. Velkommentildennepositivemarkeringenavatdet ernåvistarter. Hvaerittepåland? Jo,deterher.Deternå.Ogdeterbefolketavoss, kulturaktører,avosstilsidesatte,fattige, annenrangsborgere. Avossabsintdrikkendeskattesnyltere. Avossregissører,dansere,skuespillere,animatører, musikere,rockeband,billedkunstnere alleossmed amatørmessigeenkeltforetakutenpensjonsfondsom blirtvungetutavvåresparsommeligetilværelsei skyggen foråtapapirjobbersomunderbetalte konsulenterforhistogpist. Jaoss,defantastiske,dekreative,deunike,de fortryllendehardarbeidendeenkeltmenneskersom medsinkraftogsittmotkangjøreenskrapbytilen nyby. Avoss,kjærevennerogkunstnerkolleger. Deter2009,deterittepåhvoraltskulleværtpå plass.værtlainetoppogklartforåfyllesmed innhold.nøklerskulleværtutdeltogflybilletter fordelt. Fordethevdesjodet,atdesomtartakisituasjonen mensdenennåervarm,desomsparkerfrasamme dagsomderiggerned,dekulturhovedstedersom setterigangumiddelbarterdesomlykkesittepå. GjørvidetiStavanger?Grunnsteinenfor konserthusetliggerderogmodellenkanvisebåde innogutav.detblåpromenadenertreveisogpå Nytorgeterdetikkenoensomvethvasomskjer.I Pedersgataliggernoenhelleristningerogvitnerom detsomvar,noesomskjeddeifjor hvavitnerom detsomkommer? Vieralleenigeomatdeteriårdetvirkeligmåskje. Deternådetbegynner. Ogviharetstortansvarselv,foråløftekulturbyen, foråløfteittepåland,foråspilleballogdiskutere.vi haretstortansvarselvforikkeåsutre,menforåta demulighetenevifår,brukedemdobbeltogkreve trippeltilbake. Forhvaeralternativet? Hvaskalvimedetegetlandomvituslerrundtder alene? Hvaskalvimedetlandomvibarearrangererfoross selv,detblirbaregalskapavsånt. Nei,detnytterikke.Detblirsomåværepåtotaltfeil klode. Vimåhaandreder,andreborgereavittepåland. Ogdeternettoppdetsomskalskjenå,viskal invitererandreinnhit,inntiloss,somborgereav ittepåland.detblirdenpolitiskegestenikveld. Vimåhamedossdefolkevalgte,næringslivet,alt publikum,kulturbyråkratiet,helerogalandogden friepresse. Derforroperjegoppfølgenderepresentanter,med begrunnelse,opphitforåmottaetsynligbevispåat deerønsketinntiloss: SomrepresentantforDEFOLKEVALGTEerordføreri Stavangerkommune LeifJohanSevland den31. januar2009tattoppsomensunnvisjonær,fornuftig kritiskogivriglyttendepolitikerborgerav ittepåland. SomrepresentantforNÆRINGSLIVETeradm.dir.i NæringsforeningeniStavanger regionen Jostein Soland den31.januar2009tattoppsomen konstantsamarbeidssøkende,forståeligprofesjonell ogspenstigrisikovillignæringsborgeravittepåland. SomrepresentantforALTPUBLIKUMerheltvanlige Britt HelenLindal den31.januar2009tattopp somenspentnysgjerrig,rimeligutholdendeogstolt overbærendepublikumsborgeravittepåland. SomrepresentantforKULTURBYRÅKRATIETer kultursjefistavangerkommune SiriAavitsland den31.januar2009tattoppsomenglad hardtarbeidende,alltidpositivogbalansert kravstrengbyråkratborgeravittepåland. SomrepresentantforHELEROGALANDerlederav Regional ogkulturutvalgetirogaland fylkeskommune JarleBraut den31.januar2009 tattoppsomenrausstøttende,heftignytenkendeog kjærttilstedeværendeborgernaboavittepåland. SomrepresentantforDENFRIEPRESSEerredaktøri StavangerAftenblad SvenEgilOmdal den31. januar2009tattoppsomenletttilgjengelig, nyansertfulldekkendeogengasjertvoktende presseborgeravittepåland. Måalleittepådagerforbligodedager." *** Litteraturpå Domkirkeplassen? Publisert

5 5 NåskalFotrunaavKiellandblirfolkelesning,den skaldelesutlikkaninbyentilossalle,dethar Sølvberget,LOogNæringsforeningenbestemt. LittpussigerdetatnettoppNæringsforeningen stopperdenåpneprosessensomvarifjornårvi allefikkstemmeoverhvilkenbokvivillelese,og utrolignokvalgtekaninbyen,menvigjordedetog utkomden.dennegangblebeslutningentattiet lukketrom,mellomnevntetreaktører.såmyefor detfolkeligeengasjement.atvalgetpassersom håndihanskeforarbeidetmedetkiellandsenterer enannenpussighet. OgdetteKiellandsenteret,hvaskalvimeddet?Jeg erheltenigmedatetlitteraturhuserinteressant, ogierogsåetklartfokuspåkielland,meneteget senter?nei.detblirforsnevert.vimåtenkestørre enndet. Omvinåskalhaetsenter,hus,møtestedfor litteraturen,hvorskaldetligge?forslagerlansert herogder,mestpushetfremavaftenbladet Stem hitogstemdit. Jegharogsåetforslag,ogdetersomåbannei kirkenmidtblantmineegne.menvannari. Først,detrødehusetvedBreiavanneterikkedumt. Detersentralt,synligogharplasspåutsiden,det kanbindesammenbyterminalenog Domkirkeplassenog,omdetgår,kanselve innholdetihusetrives,tilpassesvårtidsbehov, mensutsidenbestår.etgulvkanrivesforålage størretakhøydeideleravbygget.omdetpasser,er stortnok,omdetidetheletattgår,måselvfølgelig vurderes. Så,Kiellandhagen.Vel,jeghåpernoentarmedseg Fortuna,leggersegnedpåplenenogfundereover hvordandentidsstavangervar utenatethus,en betongklump,hindrerdetteherfraoginni evigheten.akkuratdertrengerverkenlitteraturen ellerstavangerenfortetting.tristatkiellandsitt husforsvant.dumtatvibygdefengselellerposthus ellerhvadetnåvar,ogatvisåigjenrevdet.mennå liggerplenender,somenminnelund,ogladenligge ifred. Menlikebortenforliggerenbygning.Tidligere NorgesBank,NokasogStavanger2008,nå turistsenterogkulturbank.ogdeternåjegbanner: Byggeterfantastisk,menikkesomkontorerfor mangesmåaktører.nårflytterfestivalerogandre inn,deterbraogdeterviktig,fordabeholder kulturenbygget(fremforetkjøpesenterellernoe) ogvifårsynliggjortetbehov(kontortumleplassfor allekulturaktører).menbygningenerslitt,denmå pussesoppogdamåalleutigjen.noensnakkerom toår,kanskjedetblirflere.ogdakanalle fantastiskekulturkontorrotterflytte,kanskjetil Tou,meniallfalltiletbyggsomerbedreegnet,som harmindrekontorer,fleremøterom,festivallager osv.forstikkfingerenijorden,detgårjoknaptan åhengeoppenplakatderinne,byggeterfredetog fulltavskilleveggermedsineåpnelandskaprundt. Deterknaptplasstillydfrajazz,rock, kammermusikkosv. Dessuten,ogdetteerdetviktigste,skalbyens flottestefasadeprydesavkontorpulterogpcskjermer,slikviharsettdetunderhele2008og åreneførdet? Ellerkandet,omto treår,brukessomet Litteraturhus,medbokhandel(ogdaikkeNorli, helleretslagstronsmo),foredrag,debatterog samtalernederst,takterrassemedcaféogenav byensbesteutsikterøverst?slikatfasadenpuster livogaktiviteterdagognatt? Jegvet,jegharbanketforenKulturbank,menhar ogsåsettatbyggetihele2008harværtdødt,det harværtetkontorbygg,mensdetburdeværeet kulturhus. LitteraturensHus.DansensHus.RockensHus. KunstensHus.SvigermorsHus.Alleskalveltilslutt haetegethus.menkielland?nei,hanharenstatue påtorgetoghelestavangersomsitthus.detfår jammenholde. *** Ittepåe nå! Publisert ForåvarmeoppsattjegforrigeukepåenDVDsom NRKRogalandharsattsammenforStavanger2008i samarbeidmedsr Bank.Over3timermedinnslag fraåretsomhargått.detervelendokumentasjon oggavesakmest,ogdeterigrunnengreit,selvom duogsåkankjøpeboksen.detsomslomegda,og fortsattslår,erhvorgodkommunikasjonnoen måttehahattmeddetellerdesomstyrteværet. Forikkeendag,iallfallikkeforettertiden,erdet dårligværpådissetimene.ikkevannrettstriregn ogiskaldvindoppover.alledestoredagenebaderi sologklarvær.deterklarsynt.utrolig. Etarrangementerikkemedidetheletatt,Nordic MusicWeek,deterbesynderlig.Hvorfordet? Varmetopperkanskjeåoverdrive,menåfåen påminnelsevarpåsinplass,forovernattenvar hele2008vekk,borte,somomdetikkehadde hendt. Jegmener,jeggikkgjennomsentrumforrigeuke, mellomtirsdaghvorordførerenholdten mottakelseforåpleiekulturlivet,teambuilding heterdetpånorsk(ogbesynderligerdetatfrp stillermedtorepresentanter delerbroderligmed

6 6 indrefileogprat ogermedogmarkereatnå begynnervidetviderekulturarbeidet sammen nårdeegentligmenerathelekulturbyåretikke skullehendt),ogtorsdag,hvordetvarpremierepå PålJackmansnyefilmJernanger,ogder,altså gåendegjennomsentrum,såjegingensporetter kulturbyåretogdetslomegatundergangen mellomgamlestavangerogbjergstederliketrist, mørkogtungidagsomdenalltidharvært. Ellertadettemedium,taforeksempelidag 22. januar2009 StavangerAftenbladpånett: Hovedoppslagpåsporten:Nestensomåoppleve BeaverCreek falletomigjen(omaksellund Svindal),VenusWilliamsutavAustralianOpen(om VenusWilliams),Outsidereimesterligaen(om TonjeNøstvold),Langhelletrakkseg(omOdd Langhelle),NåerVatnestørreennnoensinne(om StianVatne)...ogslikfortsetterdethverenestedag, 99%norskenavn,prestasjoneroghelter,med regionaltilknytningpåetellerannetvis. Hovedoppslagpåkulturen:PittlederOscarkappløp(omBradPitt),Leiavåbliutnyttet(om MontyPython),Charlotteeroddsfavoritt(Charlotte Rustad),Ingentvil:NoDoubtertilbake(omNo Doubt)...ognei,deteringentvil,slikerdethver enestedag,internasjonalesladrenavn,film,atter film,musikk,tv,modeller,ikkeenlokaltilnærming selvomverdenskulturliverfullavrogalendinger. Hvafortellerdet?Jo,atsportenermerlokal,mer prioritertogatkulturførstogfremster underholdning.forsvenegilomdaloggjengen. Antageligvisfordegogrestenav befolkningsgjengenogså.atsportenharmuskler, menkulturensakserfrantbogharlitenkunnskap omhvasomskjer.jada,sportenerflinkeretilå sendeutpressemeldingerogerjammenpåhver enestetv kanal,menerdetgodtnok?erdetliksom noeåunnskyldesegmedetteretkulturbyår?når tilogmedaftenbladetskalforandreseg? Nei,ogsåhergårkulturprisen2008tilenliten aktør,rogalandsavis.igjen,mensmåressurser,er Pulssideneleselighverdag,selvomnetteter mangelfullt.hvamedåflyttekultursidenefrem Aftenbladet,ladetskinneigjennom,vistaser også etterpå. Etterpåja.Året2008virkersåmyelengrevekke enntidligereårijanuar.nåharjegminegrunnertil det,menlikevel detharskjeddsåmye. Julognyttår,detokommerhvertår,invasjoneni Gaza(somomnoenidetheletattkanvære overrasketoverat40årmedokkupasjonskaper hat?),demonstrasjonerioslo(somomnoenidet heletattkanværeoverrasketoveratogsånorsk innvandrerungdomblirannenrangsbehandletoger frustrerte?),kulturministertrondgiskekrever politiskkunst(somomnoenidetheletattkan væreoverrasketoverdendårligesakenihans Aftenposten utspillmenshansegenregjering forsatthandleraksjermedisrael?)ognåpåtirsdag fikkusasinførstesvartepresident(somomnoeni detheletatttroddeatdetskulleskje,ogsådet40år siden 1968bleMartinLutherKingskutt).Etteralt detteogmertil,erdetnoensomhusker2008? Nei,fornåerdetittepå.Antageligviskommerittepå ogsåtilrestenavprovinsenetterhvert,ometpar årnedtilegersundogså,omdetidetheletatt kommersålangt,kanskjedeforblirtroendeat ittepåerittepåsomarntolavklippenbergvarinne påfornoendagersiden,menheroppepånord Jærenhardetstartetfriskt. Herharviforståttdet.Ittepåerikkeittepå.Ittepåe' nå! StavangerkommunekjøperTouBryggeri.Deteren klokhandling,somhaddeværtendaklokerefor noenårsiden,menflerefaktorerskalklaffeforat slikskalskje,nårgjørdetnettoppdet.ogfordem sommenerdetersprøttoguansvarligåhandleslik nårdeternedgangstidogfinansuroskalheve blikketlittogsepåvåregenhistoriefrasluttenav det19.århundre.stavangerfikkdareistenrekke monumentalbyggietarkitektoniskformspråksom ikkehaddeværtsærligbenyttetitrehusbyen. Murbygg,storemurbygg.Teateret,Stavanger museum,turnhallen(idagbarneteatret)ogde eldstedeleneavstavangersykehusbleallereisti årene Idagsnakkerviselvsagtom kulturhøyborger.toneangivende.ruvende.vakre. Ogbygdnårallepilerpektenedover. Lørdag11.januargikkkunstnerOleMartinLund BøutiAftenbladetogsaatdetåsettemange kunstnereundersammetakerendårligidéogat Toustårifareforådrukneibyråkratiet.Jegerjopå lagtveienigmedham,nåmåvibyggeenstruktur somikkevirkerbyråkratiskogtung.ogpolitikerne måvågeåslippetaket.tousceneharoppståttogså fordideharholdtsegborte.nåskalvilengre sammen,menfortsattmåpolitikernepraktisereen godarmlengdesavstandogvelsådet.hermå kulturenselvråde. OgdetviktigsteifremtidensTou?Jo,møteplassen. Oghvaerdet?Hvormøterdudinekollegaeriløpet avdagen?jo,deterkantinen,detblirtoucafeen. Hermåviskapeetsubsidierttilbudalakantinentil StatoilHydroogalleandrearbeidsplasserrundtoss, slikatvikantriggesamvær,idéutvekslingogblikk. Ogdenlettestemåtenåfådettetil,detbilligste trikset determatogdrikke.utendugerhelten ikke.

7 7 FørstemøteplassinyeToubliruansettkommende lørdag31januar.daåpnerittepåland.dakommer bådeordførerogkulturkollegaer.kommerdu?du erhervedinvitert. Forittepåe'nå! *** Etterbruksfondet Publisert Idagbledenførstekonkretesakenometterbrukav Stavanger2008ogkulturhovedstadsåretlagtfrem forpolitikerne.saken,somerpåvel16sider,heter LANGTIDSEFFEKTERAVSTAVANGER2008og handleromaltfraskiltningtilinternasjonalt samarbeid.denskaloppiformannskapet9. februar. Forosssomhåpetpåkonkretresultatmåvente. Detteerenkompleksstartsomskalbaneveifor fleremindresakerutovervåren,medegne arbeidsgrupperogledere,hvortosakerer EtterbruksfondetogbrukavNorgesBank bygget, ogsåkaltkulturbanken. Forenkelhetsskyldsakserjeglittfradokumentet her,velvitenomatpolitikernekanleggetilog trekkefraførogundersittmøte9.februar.ordene somfølgererforslagfrarådmannen,hvordet sentraleeratpolitikernemåargumenteremot hvorfordeikkevilhadetslik,istedenforåstarte medblankeark.ok,herewegoagain...ittepåe'nå: Etterbruksfondet "Midlenekantidligstbevilgesnårbystyret behandlerårsregnskapetfor2008isittmøteden 11.maid.å.Videreforstårrådmannenbystyrets vedtakslikatbystyretønskeråavsette18millioner kronertilbrukoverenperiodepå3 4år,ikkeat bystyretønskeråetablereetfondiegentlig forstand(medårligbrukavfondetsavkastning)."...detteerviktig,brukenavordetfonder misvisende,pengeneskalbrukesoppienperiode på3 5år.Fornuftig.Ogtidligstfordelingblirtrolig ettersommeren.søknadermåinn,behandlesog vedtas. "Enstorutfordringnåerhvordanavsetningenpå 18millionerkronerkanbrukesbestmuligforå oppnådemålsettingerogintensjonersomliggertil grunn.hvilkepremisser,prinsipperogkriterier skalgjelde?"...ja,nettopp.ogdissekriterienemå ikkebarepolitikernealenesetteellerrådeover. Faktiskbørdeholdesegsålangtbortesom overhodemulig.ikkeladetteblilokale postkortmidlerfordinoenstoreaktørerharmer resursertilåsmigreennandre. "Denneavsetningenhardenklareforutsetningå videreføreerfaringerfraåretsomkulturhovedstad, ogbidratilateffekteneavdetteåretblir langsiktige.dettilsieratdetikkekanvære meningenatmidleneblirenrenpåplussingav alleredeeksisterendebudsjettrammer,menatdet erenanledningtilåtenkeannerledes, ekstraordinærtognytt,bådemedhensyntildet kulturelleinnhold,samarbeidsrelasjoner, organiseringetc."...blablablaok,sålister Rådmannenoppnoentilnærmingersomer interessante,midleneskal: " Hellerværestoreogfåennsmåogmange" " Forankresigjeldendeplanerinnenkulturfeltet" " Søknadsprosedyrermåikkeværesåkompliserte atkunst ogkulturlivetvegrersegfraåsøkeom midler." " Detmåprioriteres"...detsistemenerjegerheltsentralt,vimå prioritere,alleskalikkeogkanikkefåstøttefra Etterbruksfondet.Merkherathveroverskriftblir etterfulgtavnoensetningomhvorforoghvorfor ikke,somjegharutelat. Sakenavsluttesmed:"Detblirnåviktigåfortsette dialogenogkompetansebyggingenmellompolitikk, publikum,kulturlivognæringsliv.idenalliansen liggerpotensialettilåutvikledennebyenvidere,til åsikrelangtidseffekteravkulturhovedstaden.det erdersvaretpåkadåittepåligger.vimåfortsette åsnakkesammen,fortsetteåmøtehverandre, fortsetteåsamarbeide."ja,gårdetanåværeuenigi det? Rådmannenskisserernoenfornuftigegrenser,men likevel altkanskjer.påmøtetblirdettrolig bestemtatmanskalsettenedetutvalgsomskalse påretningslinjerogsåreturneretil Formannskapet.Mertidaltså.Selverjegskuffet fordijeghaddetroddatvifikkretningslinjenenå atprinsippeneblelagt9.februar.samtidig skjønnerogsåjegatdenpolitiskesaksgangenhar eniboendetreghet,hvoråstartemeden overordnetsakersomsnyttutavlæreboka,ennså kjedeligedeter. *** Sluttenpåbegynnelsen del8 av8:vihvilernå. Publisert Detskjerhvergang. IdetflyetletterfraSolaogleggerStavangerbak seg,idettogetrullerutietvåttlandskap,idetbilen passererellerbåtenbryter,detskjerhvereneste gang.

8 8 Stavangerblirliggendeihorisontennoensekunder, førdenforsvinner.uteavsyne,uteavsinn.hver enestegangjegreiserfrastavanger,forlaterbyen ogsåmeg.hvorfordet? Forrigeukeereteksempel.Ervirausesåstartet denmed2008 avslutningen,hvordageneførog ettereksploderteimøter,intervjuer,debatterog samtaler.nåronsdagenkom,nårenellerannen dresskleddkjørtesingigantiskesjefkoffertinni sidenpåminlillebag,lettetflyet,motstockholm dennegang,ogdenferskekulturhovedstadsbyen bleliggendeigjen.hvorfor? Detharværtetflyktigår.Jegharpendletutoginn avregionen,tattpåmegittepåhattenved ankomsthallenoglåstdeninnvedavreise.omvårt hjemerderviharvårdøgnhvile,såharjegflere.at dettehjemmetkandefinerestilenvisstype trillekofferterikketøys.derforharminebesøki Stavangerblittsåintense.Semestmuligkultur, pratemedmestmuligfolk.ogsåundervisepå Kunstskolen,lagebokomFolken,inspirerepå Kunstsenteret,væresønn,bror,vennognoengang kjæreste.døgnetstrekkerikketil.enestegrunntil atdethargåttbraeratjegharkunnetlegge Stavangerbakmeg.Lukketdørenogsagtfarvel. Nåerdetannerledes.2008ersnartover.Fortsatt erdetetvissttrøkkpåkadåittepå,mendetgirseg. DaviljegtaStavangermedmegigjen.Si:Heibyen, hopppå,settervifotpådresstypenblirdettilog medplasstilbagasje.leggdegder,byen,blimed ut,somdugjørmedsåmangeandre,blimedutfor jegskalvisedegnoe. PåfredagsattjegmellomSJogMcDonaldspå sentralbanestasjoneniskandinaviashovedstad (joda,deterdetstockholmkallerseg).foranmeg stodfolkikøvedsølvfargabillettautomater,siden avsattenjenteogblundetmedfoldedehender,på andresidenennisselikemegselvmedmaskini fangetogtildekkethodebunn.gulvetlignetpå marmorogpåetjuletrepyntetihvitstoddet: Velkommentiloss. Ogoveraltdennelukten,sombrersegutoverdet svenskelandskapetfrasluttenavnovemberogblir liggendetiloverjul,medenheltklar høykonjunkturakkuratnå. Borduvedsidenavellerinærhetentiletbakeri,et utsalgellerenoverivrighjemmebaker,såerduften nærmestkvalmende.dendryssernedlandetitåke. Ideøvrigegatenelarikkedettekrydderseg tilkjennemedengang,menstopperduoppså stikkedensinevåpenoppigjennomporene.med etterduomfangetavgultåke,bedøvetogberøvet. DetstodenmanniblåttutenforPressbyråenog delteutsafransbullar.lufttrommetvarbeslaglagt. Frityr,svetteogkaffemåttepentholdesegborte. DetersafransomstyrerSverigenå. Islikeomstendighetervillejeggjemtglemte Stavangerienlufttettplastpose.Dutrengerikkeå vitedetteher,stavanger.såvillevispaserttiltcentralenogvidereunderjordatilfridhemsplan, oppilufta,bortengateognedenbakke.tiletsted somerenrestaurant.etlunsjsted.etgalleri.enbar. Etutested.Næring.Kultur.Ienogsammeetasje, hvorrommenebalanseresmedtunge chesterfieldmøblerogtrebord.noentynne glassplaterskillerrestaurantenfraresten.ogpå veggene,pådenlillescenen,påskjermerviserde kunst.avvarierendekvalitetoginteresse,viernok ikkelike,byenogmeg. Inngangsdørenerkontorsgråvedsidenavnaboens neonrødepornosjappe,menvitarstegetinn,to trapperopperaltglemt. Verdenbeståravmillioneravbyer(tibarei Rogaland),over191landog6000neshorn.Hvorfor tastavangermedhit?erdetbareforåunngå luktenavsafran? Mer,jegtarStavangerhitforåhvileut.Slappeav. Stressened.Detharhendtsåmyeiår.Deterså mangesommenernoeomdineuterom,omdin bebyggelsen,omtrafikkengjennomdineårer,som pirkerideg. Hvaskjernå?Hvaskjersenere?Krise,uro, stagnasjon?ellerframskritt,bybane,lykke? Derfor,skruavjuletrelysenederhjemme,rundav mykt.sluttenpåbegynnelsenerslutt.nesteår starterresten.vihvilernå,duogjeg.vihvileralle nå,tilnesteår. *** Sluttenpåbegynnelsen del7 av8:etterbruksfondets muligheter. Publisert Jegvelgeråtadetpositivtåblikaltplagsom,så lengeplagsomheteneraktiv,konstruktivog bevisst.atandreikkeharholdtutåstadigblimøtt meddetviktigstespørsmåletiforbindelse kulturhovedstadsprosjektet,nemligkadåittepå, fårblideressak. PåkultursidenitirsdagensStavangerAftenbladblir mittinitiativlikestiltmedenfornærmettenåring somikkeharfåttgodteriogatdetoserav passivitet.vel,detgårikkeanåtamerfeil,mendet skaljegikkekommentereytterligere forfraidag skaljegkunsefremover:detviktigstevi,altså kulturlivet,skalgjøreetterjuleferieneråfortsette.

9 9 Fortsetteåsnakkesammen,fortsetteåmøte hverandre,fortsetteåsamarbeide. Ogdetinitiativetmåvitaselv.Selvomkommuneni 2009vilinviteretilkulturdialoger,selvom Kulturbørsenoppstårigjenimaiogselvomdethelt heltheltsikkertblirrikeligmedfestivalerog åpningerogsånesteår,såholderikkedet.vimå selvholdetrykketoppevedåbankepånaboens dør,samarbeideomprosjekter,etableresatellitter utenforegnerederogtaibrukandrescener,andre miljøer.kulturhovedstadsårethartydeliggjort viktighetenavåbarehengerundt.medhverandre. Frokostmøterutenannetennfrokost,behovetfor tenketankerogandrekulturkommandoer.detmå aksepteresatdetåhengeharenstorverdiiseg selv.deterikkelediggang. Enavbrikkenesomskalpåplasspånyåreter rammeneforetterbruksfondet,somidagerpå18 millionermensomkanblimeromstavanger2008 sittbebudaoverskuddblirkanalisertdit.dakanvi ogsånærmeossintensjonenfra kulturhovedstadssøknadenomatfondettilslutt utgjør10%avmidlenestavanger2008hadde. Oghvemtrengerdissepengene? Hermenerjegviskaltenkemiljøerogmindre/små institusjoneroggrupperinger.destoreaktørenei Stavangervillevegodtiårenesomkommer.Ensak eratnoenavdemharforsterketsinposisjon gjennomhøstensstatsbudsjett,enannengrunner atetforhåpentligvisfortsattsultentpublikumvet hvorkulturbygningeneer,deharantakeligvisvært derførogkjennerkodene.selvomogsådissestore kulturaktørenharbehovforstrakstiltakovenfor publikumogharsinelangsiktigeutfordringeråstri med,såvildeoverleve.glatt. Verreerdetmeddemindremiljøene,somogså liggertettereinntilbyenskreative produksjonsmiljøer.deterdisseviskalverneom. Ogdeterdissesombørhatilgangtil Etterbruksfondet. IkkedesomerpåStatsbudsjettet.Ikke fanefestivaler.jegvilsiikkefestivaleridetheletatt. Hvaomvidelerde18millioneneoppiseks fagmiljøermedtremillionerhver,tilbrukiinntil femår,etterengjennomarbeidetforretningsplan? Enforretningsplansomsiernoenommålogsom forpliktertilsamarbeidogsatellittvirksomhet,men somoverlatertilmiljøeneselvådefinerehva, hvordanoghvorfor. MeddennemodellenkanetterbrukssjefRolfNorås glioverienannenrollevedåkoordinereog nettverksbyggebådemellomdisseseksfagmiljøene ogverdenutenfor ienfemårsperioden. Haddedetgått?Erdetpolitisksalgbart? Detmådaværeetpoengåbrukemidlenetilnoe annetennhvakommunenskulturbudsjettgjør?det måjoværeetpoengatdissemidleneikkeskalgåtil flerereklameplakaterpåu bahneniberlin? Åvågeogtenkelangsiktigtalentdyrkingi produksjonsleddet,liktdetertenktforenhver ballbingeidettelandet,medetkretslagikultur somresultat,erdetmulig? Detteerikkemintankealene.Faktiskerjeglitt overraskethvorspissetfolkvilatdissepengene skalbrukes.fordetverstesomkanskjeeratdet omfemårblirlikeumuligåfinneetsynligresultat somdetbliråfåmandelenigrøtenomtouker. *** Sluttenpåbegynnelsen del6 av8:sepådidrik,sepåstine (igjenogigjen). Publisert Hvisjegskaltaetsisteblikkbakover,forderetter baresefremoverimorgen,såviljeghentefrem denneforkortedeversjonenavenbloggjegskrevi 20.juni: «IgårvarjegpåTouSceneogsåInbalPintosin forestillingtrout.detvarmektig.detmåjegfortelle degom. Hvorfor? Førstfordidetvaretknalltøftstykkekunstmedsmå skarpedetaljerogstorevidebevegelser,bådei dansen,imusikkenogiselveopplevelsenavdet fusjonerteinnestengtecelleaktigeabsurde lidenskapligescenerommethvorseksdanserebrettet segrundthverandreivannbassengetakkompagnert avtomusikereogensanger.hervardronningen medhoventblikkogkvaltsang.hervarstrenge bestyrerinner.hervargråtjenestepikermed vaskebøtter.hervarenforvirretforteller.oget vannbassenghvoralledanset,rulletogskledrundt. Ogenflamingohelttilslutt,somomhagenutenfor denmørklagteslottskjellerentilsluttsigerinnogtar ossmedut.tilfriskluft,åpnelungerogtørrbunn. Forderesomikkesåstykket,alleforestillingenvar utsolgtogfleresomvilleinnmåttesnuidøren,såer detnærmestumuligågjenfortelle.mendetsitteri dagenetterpå.altsågodthåndverkogsolidkunst.så fårviværeuenige,vardetfordystert,forlange dansepartier,hunsomsattvedsidenavmegbådeså påklokkenogholdtsegforørene.jegsmilteoglo. Foroppialtvardetmyehumor. Dernest,denneforestillingener kulturbyhovedstadsåretpåsittypperste.ensakerat stykketersattsammenavetisraelskdansekompani

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

& NÆRINGSHAGE:&NODE&ELLER&AVDELING&I&HOV&I&LOKALENE&TIL&SKAUGRUD&

& NÆRINGSHAGE:&NODE&ELLER&AVDELING&I&HOV&I&LOKALENE&TIL&SKAUGRUD& NOTAT: Til: OppturSøndreLandv/GunnhildHagbergKarlsenogTomas Skaugrud Fra: LandsbyenNæringshagev/PerA.Rognerud Dato:04.03.14 NÆRINGSHAGE:NODEELLERAVDELINGIHOVILOKALENETILSKAUGRUD Bakgrunn: DeteretønskefraOppturSøndreLandoghuseierTomasSkaugrudåsenærmere

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO 23.12.2008. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO 23.12.2008. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO 23.12.2008 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur / 27.01.2009 Stavanger formannskap

Detaljer

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Saksbehandlar: Kenneth Hagen Sak - journalpost: 15/1030-15/24050 Kommuneplan 2014-2028: Tilleggsbestemmelser

Detaljer

Har vi råd til lyntog i Norge? Eller har vi råd til å la være?

Har vi råd til lyntog i Norge? Eller har vi råd til å la være? Miniseminar om lyntog Ålesund 2. mai 2012 Har vi råd til lyntog i Norge? Eller har vi råd til å la være? Jostein Soland Seniorrådgiver/prosjektleder Næringsforeningen i Stavanger-regionen Kjernen i all

Detaljer

Turnéplan: Garborg og STRID 15/16

Turnéplan: Garborg og STRID 15/16 36 Ti 01.09.2015 10:00 Garborgsenteret Jærmuseet Karmsund videregående skole 45 45 DKS Rogaland organiserar og dekkjer utlegg til transport. 36 On 02.09.2015 09:30 Garborgsenteret Jærmuseet Bergeland videregående

Detaljer

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary Distrikt 2250 Guvernørskifte 2015 Førde Rotaryklubb 22. juni 2015 Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary en organisasjon i endring Distriktets målsettinger: Støtte og styrke klubbene

Detaljer

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 NYHETSBREV Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 Statistikk mai: Per 20. mai 2010 var det 2281 godkjente sertifiseringer på landsbasis. 10 på topp pr 20. mai 2010 Etter innbyggere pr. sertifisering : 1. Namsskogan

Detaljer

Turnéplan: Garborg og STRID 15/16

Turnéplan: Garborg og STRID 15/16 Uke Dag Kl Spillested Deltaker Trinn/klasser Antall Sum skole 36 Ti 01.09.2015 10:00 Garborgsenteret Jærmuseet Karmsund videregående skole 45 45 DKS Rogaland organiserar og dekkjer utlegg til transport.

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

Hva er «styrket næringsfellesskap»? Hvorfor må BID på norsk lanseres i Norge nå?

Hva er «styrket næringsfellesskap»? Hvorfor må BID på norsk lanseres i Norge nå? Hva er «styrket næringsfellesskap»? Hvorfor må BID på norsk lanseres i Norge nå? Stavanger Sentrum AS STAS Etablert i 2007 som en fortsettelse av «Samarbeid for Sentrum». Stavanger Gårdeierforening og

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen Juli 2014 Elektronikkbransjen i media

Stiftelsen Elektronikkbransjen Juli 2014 Elektronikkbransjen i media Stiftelsen Elektronikkbransjen Juli 2014 Elektronikkbransjen i media Nyhetsklipp Dette må du passe på når det lyner Bergens Ti.. (5 like treff) 30.07.2014 07:12 Folk trenger et lynkurs VVS Aktuelt 29.07.2014

Detaljer

Dialog STAVANGER KOMMUNE

Dialog STAVANGER KOMMUNE Dialog Mål Hvordan omtaler vi disse utfordringene i konkurranseprogrammet? A. Nytt tinghus på Nytorget B. Nytorget som kulturtorg C. Parkering og trafikk på Nytorget Metode 1. Introduksjon utfordring (3

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 89/09 02.12.2009 Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 89/09 02.12.2009 Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/6521-15 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 89/09 02.12.2009

Detaljer

Kafédialog 29. april 2015

Kafédialog 29. april 2015 Gjennomføring og oppsummering Kafédialog 29. april 2015 Møtet var åpent for alle interesserte Kafé-dialog Gjennomføring kafé-dialog I forkant av kafé-dialogen fikk deltakere en orientering om hovedpunktene

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Turnéplan: Human Knitting Machine - V15

Turnéplan: Human Knitting Machine - V15 10 Ti 03.03.2015 11:00 Norsk Trikotasjemuseum Nordbygda skule 8-10 22 Matre skule 8-10 0 22 Kun ei gruppe kl. 11 i dag, om lag 40-45 elevar. Matre skule vart hindra grunna ras/stengt veg. Matre- og Nordbygda

Detaljer

Etikk og integritet i kommunene

Etikk og integritet i kommunene Etikk og integritet i kommunene Kommunestyret i Asker 21. januar 2014 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no «Åpenhet - troverdighet - gjensidig respekt» ISO-sertifisert:

Detaljer

Rettigheter og plikter Internasjonalisering

Rettigheter og plikter Internasjonalisering Rettigheter og plikter Internasjonalisering Nord Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring (AVGO) Arne Jostein Vestnor Eva Irene Rangnes Kari Grønnesby Tlf sentralbord Fylkets hus 74

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 3 Vår ref.: 1207 - Killinglandveien Sted, dato: Sandnes, 09.06.2009 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning

Detaljer

Ser du meg? Liker du meg?

Ser du meg? Liker du meg? Ser du meg? Liker du meg? Arbeid med relasjoner på Sælen oppveksttun. Bruk av samspillsmetoden Dialog. (shk-kommunikasjon.no) Lisbet Morland 05/11/2013 Samspillsmetoden Dialog Hensikt: å sensitivere og

Detaljer

Ka då ittepå. Ny GIV, Troms. Anne Mette F. Karlsen. universitetslektor. lesesenteret.no 04.11.14

Ka då ittepå. Ny GIV, Troms. Anne Mette F. Karlsen. universitetslektor. lesesenteret.no 04.11.14 Ka då ittepå Anne Mette F. Karlsen universitetslektor 04.11.14 Ny GIV, Troms Tromsø, nov. 2014 lesesenteret.no Stavanger/Sandnes-regionen var europeisk kulturhovedstad i 2008 Et eksempel fra Stavanger

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Medlemmer i Rogaland inviteres til årsmøte 28. april 2016 Tid: Torsdag 28. april 2016, kl. 19:00 Sted: Sandnes Brygge, Sandnes. Påmelding: Sendes til samfunnsviterne.rogaland@gmail.com

Detaljer

BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA PLANER

BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA PLANER Oppdragsgiver: Vestfold fylkeskommune Oppdrag: Del: Dato: 2013-01-09 Skrevet av: Paal Grini Kvalitetskontroll: BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA INNHOLD 1

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MANDAG 18. OKTOBER 2010 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MANDAG 18. OKTOBER 2010 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 6/2010 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MANDAG 18. OKTOBER 2010 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. OKTOBER 2010 Sak 24/10 Sak 25/10 HØRINGSBREV

Detaljer

Innhold. Innledning... 11

Innhold. Innledning... 11 Innhold Innledning... 11 Kapittel 1 Slik fungerer kommuneøkonomien... 13 Hvorfor har vi kommuner?... 13 Hvor kommer pengene fra?... 14 Hva bestemmer hvor mye som skal til hver kommune?... 15 Får kommunene

Detaljer

Om Sandnes. Visjon og verdier i Sandnes kommune

Om Sandnes. Visjon og verdier i Sandnes kommune Om Sandnes Visjon og verdier i Sandnes kommune Om Sandnes i dag Sandnes har passert 66 400 innbyggere Sandnes er Norges 8. største by Sandnes er en integrert del av Norges tredje største byområde Sandnes

Detaljer

FV443 Stokka Skadberg. Konsekvensvurdering i forhold til landbruksnæringen Reguleringsplaner i Sandnes og Sola kommuner

FV443 Stokka Skadberg. Konsekvensvurdering i forhold til landbruksnæringen Reguleringsplaner i Sandnes og Sola kommuner Side 1 av 2 FV443 Stokka Skadberg. Konsekvensvurdering i forhold til landbruksnæringen Reguleringsplaner i Sandnes og Sola kommuner Denne konsekvensvurderingen er laget ut fra ønske fra Rogaland fylkeskommune,

Detaljer

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER I all sin enkelhet - to ting: Unoterte aksjer Regional forvaltning ta i bruk kompetansen i de største byene Alt annet kan

Detaljer

Samarbeidsformer og verktøyutvikling

Samarbeidsformer og verktøyutvikling Samarbeidsformer og verktøyutvikling Partnerforum 13. juni 2014 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no TIs visjon: En verden hvor myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison HER Stine og Hege var trøtte av å gå i det samme som alle andre. Løsningen ble å starte egen butikk: Cosmo Clothing. Gode råd og kurs fra Skape

Detaljer

Vil gjøre Ruten om til Central Park

Vil gjøre Ruten om til Central Park ANNONSE New York: Mjølsnes mener Sandnes bør se til andre storbyer for inspirasjon. Her fra Rockefeller Center. FOTO: CARLO ALLEGRI Vil gjøre Ruten om til Central Park Vil gjøre Ruten om til Central Park

Detaljer

NYHETSBREV- FEBRUAR OG MARS

NYHETSBREV- FEBRUAR OG MARS NYHETSBREV- FEBRUAR OG MARS Hva skjer? Velkommen til dette andre nyhetsbrevet fra TENK i 2009. Her kan du lese om hva som har skjedd i prosjektet i februar og mars, og litt om hvilke planer vi har framover.

Detaljer

Styrket næringsfellesskap. BID Business Improvement District

Styrket næringsfellesskap. BID Business Improvement District Styrket næringsfellesskap BID Business Improvement District Styrket næringsfellesskap I alle årene det har eksistert et sentrumsarbeid i Stavanger, har det vært slik at en del av butikkeierne, næringsdrivende

Detaljer

Ta vare på velgerne dine! Vårt politikeropplæringsprogram. - Sturla Ditlefsen, folkehelsesamling for Møre og Romsdal

Ta vare på velgerne dine! Vårt politikeropplæringsprogram. - Sturla Ditlefsen, folkehelsesamling for Møre og Romsdal Ta vare på velgerne dine! Vårt politikeropplæringsprogram. - Sturla Ditlefsen, folkehelsesamling for Møre og Romsdal Hva skal vi snakke om?»hvordan sikre at politikere bruker folkehelsebrillene i alle

Detaljer

Uttalelse etter plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 7.

Uttalelse etter plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 7. Hana bydelsutvalg 19.10.09 sak 21/09 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland fylkeskommune, regionalplanseksj., postboks 130, 4001 Stavanger Statens vegvesen, region

Detaljer

GODKJENT MINDRE ENDRING AV PLAN 80 319

GODKJENT MINDRE ENDRING AV PLAN 80 319 Melding til Stangeland bydelsutvalg 01.03.11 - Nr 7/11 Sølvi og Tor Erling Bergstuen, Welhavensvei 46, 4316 Sandnes Stangeland bydelsutvalg v/ leder Karin E. Hauge, Mølledalen 24, 4319 Sandnes Sentral

Detaljer

Forskningsjournalistikk i Adresseavisen

Forskningsjournalistikk i Adresseavisen Forskningsjournalistikk i Adresseavisen Mediehuset Adresseavisen Adresseavisen Leserdekning på nett, print og dobbeldekning (Tall i tusen) Leser kun papir Dobbeldekning, leser begge medier Leser kun nett

Detaljer

Enova SF. Støtter utbygging av hurtigladestasjoner i de nasjonale transportkorridorene. Grunnleggende infrastruktur

Enova SF. Støtter utbygging av hurtigladestasjoner i de nasjonale transportkorridorene. Grunnleggende infrastruktur STØTTEORDNINGER Enova SF Støtter utbygging av hurtigladestasjoner i de nasjonale transportkorridorene. Grunnleggende infrastruktur Konkurranse om hele strekninger, beste tilbud vinner. Flere utlysningsrunder:

Detaljer

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013 Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling Førde, 14. mai 2013 1 Oversikt Hvorfor visjoner? Formål og visjon Stiftelsenes rolle i norsk samfunn (et av landene med flest stiftelser pr. 100.000

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Lokallagsøkonomi. For økonomiansvarlige i Natur og Ungdoms lokallag

Lokallagsøkonomi. For økonomiansvarlige i Natur og Ungdoms lokallag Lokallagsøkonomi For økonomiansvarlige i Natur og Ungdoms lokallag HURRA! Du er økonomiansvarlig Gratulerer så masse med vervet, dette blir supert! Økonomiansvarlig er et av de beste vervene du kan ha

Detaljer

Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen?

Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen? Hvorfor setter vi verdiskaping og utekonkurrerende næringer på dagsorden i Partnerskapskonferansen? Fylkesrådmann Egil Johansen, Vestfold fylkeskommune Kort fortalt Begrunne valget av tema for konferansen;

Detaljer

Temadag og workshop. Globalt arbeid gjennom virtuelle prosjekter. Oppsummering og avslutning. 30. april 2002. Norsk Senter for Prosjektledelse

Temadag og workshop. Globalt arbeid gjennom virtuelle prosjekter. Oppsummering og avslutning. 30. april 2002. Norsk Senter for Prosjektledelse Temadag og workshop Globalt arbeid gjennom virtuelle prosjekter Oppsummering og avslutning 30. april 2002 Jan Alexander Langlo Forskningskoordinator Norsk Senter for Prosjektledelse Oppsummering Teknologi

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Klimavennlig utbygging. Christoffer Olavsson Evju

Klimavennlig utbygging. Christoffer Olavsson Evju Klimavennlig utbygging Christoffer Olavsson Evju Nøtterøy / Tønsberg Nøtterøy / Tønsberg Norges 10 største tettsteder Nr Tettsted Folketall 2011 Innbyggere pr km2 1 Oslo 925 242 3 140 2 Bergen 238 098

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.06 Møtestart: Kl.15.00 Møteslutt: Kl. 18.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Ingen vara

Detaljer

Mediedekning juni 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning juni 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning juni 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Oppsummering juni 2013 Antall saker totalt: 19 Antall saker papir: 3 Antall saker nett: 16 Antall saker radio: 1 Antall oppslag riksmedier: 8 Antall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rennesøy kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.01.2016 kl. 9:00 13:30 Sted: Åmøy Havn, Båsen 38 Vestre Åmøy Arkivsak: 16/00011 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Dagny S. Hausken (Sp), Jostein Eiane

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Litt om rådgiving Rådgiving Norsk Designråd: } Et tilbud til bedrifter som ikke har erfaring med å kjøpe designtjenester } Stort postensiale for

Detaljer

Invitasjon. NegaWatt 2012 den beste energien er den du ikke bruker

Invitasjon. NegaWatt 2012 den beste energien er den du ikke bruker Invitasjon NegaWatt 2012 den beste energien er den du ikke bruker Tirsdag 9. oktober 2012 Velkommen til NegaWatt tirsdag 9. oktober 2012 Energieffektivisering er både samfunnsansvarlig og lønnsomt. På

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Kort om regionale forskningsfond Opprettet som en del av forvaltningsreformen med det formål å mobilisere til økt

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kultur- og ungdomsleder Hilde Teksle Gundersen Rådgiver for barnehage og skole Berit K Jokerud

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kultur- og ungdomsleder Hilde Teksle Gundersen Rådgiver for barnehage og skole Berit K Jokerud SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 25.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Henrik O. Mørch Nestleder

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 130 4001 Stavanger. Fortidsminneforeningen Rogaland Postboks 385 4002 Stavanger

Rogaland fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 130 4001 Stavanger. Fortidsminneforeningen Rogaland Postboks 385 4002 Stavanger Fylkesmannen i Rogaland Miløjøvernavdelingen Postboks 59 Rogaland fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 130 Rogaland fylkeskommune Kulturavdelingen Postboks 130 sentrum Statens vegvesen Region

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Finansforskning i kriseperspektiv

Finansforskning i kriseperspektiv Finansforskning i kriseperspektiv Aksel Mjøs Stavanger Næringsforening 2. november 2011 www.snf.no Hvorfor forske på finanskriser? To sett av spørsmål: -Om krisen: Hva skjedde, hvordan forhindrer vi slike

Detaljer

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Antt sider: 6 Vår ref.: 1575 Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULER RINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Utbygging av Dombås skiarena. Status 13.12.10

Utbygging av Dombås skiarena. Status 13.12.10 Utbygging av Dombås skiarena Status 13.12.10 Vår visjon Vi ønsker en regional satsing på et begrenset antall større anlegg med internasjonal kapasitet innenfor ulike disipliner Vi ønsker at Dombås skiarena

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker

Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker Om Fadderordningen Fadderuken er et årlig arrangement som tar imot både nye og eksisterende studenter ved Universitetet i Stavanger. I starten av august

Detaljer

Velkommen til Skattejakten 2015!

Velkommen til Skattejakten 2015! Velkommen til Skattejakten 2015! Ti gullbarrer er gjemt på ulike steder i Østfold. Seks av dem befinner seg i Trømborgfjella som er et stort friluftsområde øst for Mysen, og fire i Ise, som ligger rett

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Christin Berg Rådgiver Kommunalavdeling byutvikling, transportplan Christin.Berg@stavanger.kommune.no Møte mobilitetsuka 2011, Oslo 10/6-2011 Bilfritt

Detaljer

UTLEGGES TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN 0538 - FORUS FELT D4

UTLEGGES TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN 0538 - FORUS FELT D4 Sola kommune Vår dato Vår ref Arkivkode 23.05.2014 Saksnr.: 14/1299-24 REG 0538 Saksbehandler Deres ref. UTLEGGES TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN 0538 - FORUS FELT D4 Utvalg for arealsaker behandlet

Detaljer

Kommunestruktur på Nord-Jæren 2. dialogmøte 8. januar 2016 mellom ordførere og andre oppnevnte folkevalgte

Kommunestruktur på Nord-Jæren 2. dialogmøte 8. januar 2016 mellom ordførere og andre oppnevnte folkevalgte Kommunestruktur på Nord-Jæren 2. dialogmøte 8. januar 2016 mellom ordførere og andre oppnevnte folkevalgte Møtereferat Dato: 08.01.2016 Kl: 11.30 15.30 Sted: Tou scene, Stavanger Sola: Ole Ueland (ordfører),

Detaljer

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00 Agder: Farsund Barbros gate 3 4550 Farsund Telefon: 02002 Man - fre: 09.30-15.30 Tors: 09.30-17.00 Flekkefjord Elvegaten 14 4400 Flekkefjord Faks: 38 32 48 35 Man - fre: 09.30-15.00 Tors: 09.30-17.00 Grimstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930 Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 0930 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Globaliseringen. Kåre Willoch. fremskritt med skyggesider GLOBALISERINGEN

Globaliseringen. Kåre Willoch. fremskritt med skyggesider GLOBALISERINGEN 82 SAMTIDEN 1 2007 Globaliseringen fremskritt med skyggesider Kåre Willoch Vi trenger ikke mindre global markedsøkonomi, men må rydde bort utvekster på den. GLOBALISERINGEN 83 SAMTIDEN 1 2007 GLOBALISERINGEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Kommunalsjef Jon Ådalen, seksjonsleder Bernt-Henrik Hansen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli.

MØTEPROTOKOLL. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Kommunalsjef Jon Ådalen, seksjonsleder Bernt-Henrik Hansen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli. MØTEPROTOKOLL Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.05.2015 Tid: 17:00 20.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jan Lie Nestleder

Detaljer

Tveit Næringsbarometer

Tveit Næringsbarometer 1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer 1.tertial 2016 2 Tveit Næringsbarometer Fakta om Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Detaljer

09:00 30 Sola videregående skole 12:00 30 Sola videregående skole

09:00 30 Sola videregående skole 12:00 30 Sola videregående skole P.b. 130 4001 Stavanger Arkitekt Eckhoffs gate 1 4001 Stavanger Bilde som Tekst V15 [Visuell kunst 1. Videregående - 3. Videregående] Ti 3.2.2015 09:00 30 Sola videregående skole 12:00 30 Sola videregående

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Bente Sollien Fra

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MUS2001 Ergonomi og bevegelse 1. Våren 2014. Privatister. VG2 Musikk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MUS2001 Ergonomi og bevegelse 1. Våren 2014. Privatister. VG2 Musikk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen MUS2001 Ergonomi

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

HUNT-data som grunnlag for å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer hva annet trenger vi?

HUNT-data som grunnlag for å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer hva annet trenger vi? HUNT-data som grunnlag for å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer hva annet trenger vi? Spesialrådgiver, dr. art. Margunn Skjei Knudtsen, NTFK. Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen September 2015

Stiftelsen Elektronikkbransjen September 2015 Stiftelsen Elektronikkbransjen September 2015 Nyhetsklipp Derfor kollapser nettbrettsalget DinSide 29.09.2015 08:53 Dette ble kåret til årets julegave i fjor. Nå vil produsenten ha den livsfarlige radioen

Detaljer

RESULTATER FRA MEDLEMSUNDERSØKELSE

RESULTATER FRA MEDLEMSUNDERSØKELSE RESULTATER FRA MEDLEMSUNDERSØKELSE Hva mener næringslivet i Lofoten, Vesterålen, Harstad-regionen og Narvikregionen om fremtidig kommunestruktur og fylkeskommunens fremtidige rolle/posisjon? 22. september

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Arkivsak-dok. 12/00275-7 Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret slutter seg til

Detaljer

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-63/10 Dimensjon Rådgivning AS v/ Njål Erland Jakob Askelandsvei 4 4315 Sandnes Sandnes, 27.05.2010 Deres ref.: Vår ref : 200907201-13 Saksbehandler: Tanya Boye

Detaljer

Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014

Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014 Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Saman om ei positiv utvikling Skape stolthet, engasjement og resultater «Vivil Hægebostad» skal ha som ambisjon å bli en referanseprosess

Detaljer

UTDRAG FRA FOREDRAGET: BLÅTT KOMPETANSESENTER FRØYA

UTDRAG FRA FOREDRAGET: BLÅTT KOMPETANSESENTER FRØYA UTDRAG FRA FOREDRAGET: BLÅTT KOMPETANSESENTER FRØYA Fra erfaringsbasert til kunnskapsbasert havbruksnæring! Bjørnar Johansen rektor ved Frøya videregående skole Frøya Frøya vgs 1 Havbruksnæringa endres

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Nyhetsbrev. Stiftelsen Miljøfyrtårn april 2010

Nyhetsbrev. Stiftelsen Miljøfyrtårn april 2010 Nyhetsbrev Stiftelsen Miljøfyrtårn april 2010 15 på topp pr 08. april 2010 Per 8. april 2010 var det 2228 godkjente sertifiseringer på landsbasis. Folketall: Totalt: 1. Namsskogan 4 sert. 231,0 (1) 2.

Detaljer