Et siste blikk Publisert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et siste blikk Publisert 27.02.2009"

Transkript

1 1 Etfullstendigpersonligogspontantblikk. KADÅITTEPÅbloggen29.September Januar2009 DetteerettblikkpåhvasomskjeddeiStavanger regionenfør,underogetteråretsomeuropeisk kulturhovedstad2008.bloggetavtrondhugohaugen.publisertavstavangeraftenblad. bloggm1fraeng.,avweblog'vebbdagbok'dagbok enskrivernedtankerogopplevelserel.opplysninger,data ol;,journal ennoterer(dedaglige)opplysningeromnoe sompubliserespåinternett,oftemedpekeretil andrenettsider. Etsisteblikk Publisert Omjegtok2008 kaka?nei,menkakatokmeg. Detstodenstormarsipankakerestikjøleskapetnår jegkominn.dengavmegnoksukkertilåtaen rundetil.omdeteretekstranummerelleren strafferundefårduavgjøre: 1. Såskjerdetigjen,kunstneren,råvareleverandøren tilkulturfeltet,sitterigjensomtaperen.pointof Peace fadesenereteksempel,hvorflereav kunstnernesombidrognåsitterigjenmed uteståendehonorar.håndteringenavkunstnerne somdeltokpåfjoråretsworldoffolkliggerennå frisktiminne.dedeltokforfagreordogenkatalog. Nåviserdetsegatselvikkeeninstitusjonsom StavangerKunstforeningprioritereråbetale kunstnerne.desomdeltokpåhøstutstillingenhar ikkefåttvederlag.deskalfå,jada,menførst nedforhandlermanvederlaget,såsettesdenederst pålista.såsprekkerbudsjettettrossoverskuddpå arrangementetoglikviditetenvaier.samletgirdet ossetbildeavverdienavkunstnerensarbeidog hvemsombletaperennårstavanger2008såproff trakkgrensenforsittansvarisamarbeidsproduksjoner.vifikkaldridenverdidebattensom kulturhovedstadenkunneløftetfrem,sammeår somlevekårsundersøkelsenkom. 2. PåtirsdagdenneukentrykketSAenkronikkavLiv RunesdatterogSiwM.Mikalsen,hvordeytretseg kritiskomstavanger2008.ensakerinnhold(jeglar detliggeher),enannenerdistribusjon.jeghar,via ognullkapital,åpublisereogdistribuerealle kritiskeytringersomharværtomogrundt kulturhovedstadsåret.detharikkelykkes,alter ikkesamlet,mendetmestsentrale.detharingen andregjort.ikkedesomskalgjøredet,somvåre aviser,ellerdesomburdegjøredet,som Stavanger2008.TakronikkentilLivogSiw(som kanskjetilogmederbetaltavsa?):noket eksempelpåenytringsomikkeblirformidletfor andreennpapirlesere.hvordankansakritisere Stavanger2008foråikkenåut,nårdeselvaldrihar vistenhelhjertetviljetilålaalleytringervære tilgjengeligfornasjonen,vianettet?noen,frittord, PFU,Gudvethvem,burdesendehelemediahusetut påenrealitycheck.istedenforvelgerdeåfokusere påjazzsangerranditytingvåg,somerskuffet. 3. ImittarbeidmedStavanger2018ogKADÅITTEPÅ hardetværtforbausendefåkulturaktørersomhar kommetbortogsagt:hei,dettevilviværemedpå, hvordankanvibidra,hvordankanjegbrukedeg? Jegkanlikegodtsiatingengjordedet,settilysav prosjektetslengdeogbredde.sidenjegselver billedkunstnerogfordijegarrangertedeførste møtenepårogalandkunstsenter,såbleinitiativet feilaktigstempletforkunåværefornettoppdet visuellekunstfeltet.deterfeil.detvarogerforalle.

2 2 Menallekomikke.Kanskjevibareernoenslappe sutrenissersomharsåmangeoffentligeputersydd oppunderarmeneatviforlengstharmistet bakkekontakt?ellerbesøkelsestiden? Billedkunstnernehardeltatt,deleravmusikkfeltet også,mensåmangeflerekunnebruktkadå ITTEPÅ.DetblirveldetsammemedStavanger2008. Desomtokibruk,vant.Desomlotvære,tapte.Og enspadeerbareetmetallstykkeogentrestokkom viikkesetterdenijordaogsparskitt. 4. Lyspunkt?LesoppsalgetiRAtorsdag(nei,ikkenett herheller)omframkulturogkultibator.detertøft ogriktig.hersettesambisjon,utviklingspotensiale, gjennomføringsevneogmotivasjonisystemforågi kulturbasertevirksomheteretkraftdyttirett retning. 5. Stavanger2008gårmedoverskudd.Depengenebør gåtiletterbruksfondet.daåpneseninteressant problemstilling:regionalemidlertilbakeførestilet lokalttiltak kandetteværedøråpningenforat bådetenkningogmidlerietterbruksfondetblir regional? 6. Etparadoks:Jegbleinviterttilåprateom Stavanger2018/KADÅITTEPÅforårets kulturhovedstadvilniusnåimars.dessverre passetdetikke.men,hvemringteoghadde flybillettklar?thebritishcouncil.omveierer finurlige. 7. FinnSivertsenkommenterteensakpåSAom Kultur russ2009påmandag:«kjæreaftenbladet. VierflerelesereherpåKampensomerlittleiavat annenhverartikkelsomskrivesiaftenbladetmå spillepå"kadåittepå".kandereværesåsnilleå sluttemeddette?»jegersåinderligenig. Overogut. *** Enstyggrakkersombiterfra segnårdettrengs Publisert Kjæreleser,viavslutterdette. 1.marserdetsluttmedittepåblogg.Sidenoktober 2007harjegforsøkt,ærligogydmyktmedet skarpttastaturogkritiskvett,åkommentere kulturhovedstadsfestivalen,stavanger2008 organisasjonen,regionenskulturliv,åreneetterpå ogbyutviklinggenerelt.leggpånoenavstikkerher ogder,trekkfraenkultursnobbfragrasrota,daer viomtrentder. MittinitiativStavanger2018,somstarteti2005og inkludererbådevekkelseskampanjenkadå ITTEPÅogåpningenavittepåland,fortsettersom før. Detbetyrenfortsattvåkenhet,enfortsatt debattviljeogenfortsatturo. DajegvalgteådøpeinitiativettilStavanger2018 vardetikkebareforåspillepåmerkjente Stavanger2008,detvarogsåetsignalom langsiktigheten.ogidetetparadoks:atforosser ti femtenårenevighet,menforbyenvårerdetet blaffavettsekund. Detsiersegselvat måtteblidemest aktiveårene.åikkeutnyttelysspottensomsveipte innomkulturendisseårenehaddeværten strategiskskivegigabomforheledettotale kulturfeltetiregionen.dethaddeværtflaut. Førbruktejegbevissttittelenvekkelsespredikant, forja,detvaretfolkåvekkederute.nåheterdet ittepåklegg.enstyggrakkersombiterfrasegnår dettrengs. Deterpåtideåtonened.Laallevedtakendeligbli igangsatt.ventepådenstoreevalueringenavåret somgikk.ogfortsettearbeidetgjennomdialogmed kulturlivet,publikumogpolitikerne,oggjennom nettsidenwww.stavanger2018.nomeddens nyhetsbrev. Jegskulleselvfølgeligønsketmerbråkherinnehos StavangerAftenblad.Atpapiravisognettbloggvar merintegrert,atenkulturbloggfikklikprioritering ogsynlighetsomensportsblogg,atjeghaddesett enøkendeviljetilåhevekvalitetenpåkultursidene tilåhandleommerennunderholdningmed trekløveretbritneyspears,angelina/bradog Madonnaifronten.Hollywoodogkjendiseriholder etklamtjerngrepomkulturenpåaftenbladet.no ennå.dessverre. Atjegikkeer«tabloid»medetenkeltønskeomå provoserehargittliknullsynlige bloggkommentarer.atderelesereharværther,det vetjeg,takkforalleinnspill,hintogvinkpå mobilen,påbyenogpåe post.atalljærens tasteaperikkeharfunnetdetverdtåbrukesingode tidtilåytreseglikdegjørsåaltforpinligandre steder,erjeggladfor. Åskrivejevnligomittepåblirågjentasegselvtil detkjedsommelige.detgidderjegikke.deresom harfulgtdennebloggeneralleredeproppfulleav ideerogtankeromprioriteringogutviklingav ittepåland.foralleandre,searkivet. Forhåpentligvisliggeraltuteenstundtil.

3 3 Dessutenvedderjegenhalvtankdrivstoffpåat innholdetholdersegaktueltiflereårtil.ennåer detslikatundringenoveromdennyevikingspillerenskalspilleytrebackellerprogressiv indreløpererviktigereennundringenoverhva somerkunst.iallfallomallepapirsiderog svartskjermerspeilerdetstoreravendefolkehavet. Menvi,somsitterivårekulturelleglasshus,har ikkeannetvalgennåfortsetteogkastesteinihåp omatnoenderutetilsluttblirreddeforatviskal kommeut. *** ShouldIstayorshouldIgo now Publisert Februar,åretruseravgårde.JegeriStockholmpå deårligekunstmessene,nårenjournalistvilsnakke ommary.detervisstettemaderhjemme,shouldi stayorshouldigonow. Jegskriverenhøfligsmstilbakeatjegikkehar noenkommentartildet,ogdetoppsummereri grunnenmittsyn,jegbryrmegmindre. Jo,klarthunskalbli.Jegharaldrimøttenperson somkansihvorfantastiskogflottalterienog sammesetning,ogsåbrukedensetningenomalt. Absoluttalt. Maryharetfantastisknettverksomutentvilvilgi ossutroligeopplevelsersomerunike,foråbruke hennesord,breathtaking.innenfordefinere kretseravkulturkanhunknyttefolksammen.gi hennegjerneensuperkulturministerjobbpåtvers avkommunegrensene. Menjegbryrmegegentligikke,fordettehandler ikkeommittittepå. Jegharsidenaltstartetformegi2005håndhilstpå Marytoganger.Førstegangfikkhunent skjorte, duvethvilken.toårsenere,nåijanuar,spurtejeg henneomhunhaddebruktden.jada,samary,den erfantastisk,jegbrukerdenhverenestegangjeger iutlandet.ogholdblikketfestetpåetellerannet tremeterbakmeg. Formeghandlerdetomtroverdighet,omåtropå detekteittepå.ok,nåerdetmangestemmeri dennesalenogdetfinnesflereversjoneravhva etterbrukavstavanger2008handlerom,menjeg hartattettstandpunkt,formeghandlerdetom grasrota.omstrøm,sirkulasjonogkvadratmeter. Omproduksjon.Omsamtale,debattogkritikk.Der harduminkulturby.kanskjeenkjedeligbyfordeg, menjegermeropptattavatvistillerkrav,gir motstandogenbillettuttilregionenskunstnere ennhvemsomskaltrøgresspålundsneset. OmnoenviltilbyMaryenjobb,sågjørdet.For noenharhunværtder,forandreikke.delerav kulturhovedstadsåretogdensorganisasjonvarbra, andredelerhåpløstfamlende.hvafolknå kommentereriavisenmåtasmedenklype krydder.iandreforaerdesammestemmenemer nyansert,noenkrassere.slikerdet,ogsåformary. Hunkanandreordennwonderful,fantasticog breathtaking.tromeg. *** Måttealleittepådagerforbli godedager. Publisert Detsnør.Ogdetslårikkefeillengre,vinteren kommerifebruaruansetthvorvårligdeterdagene før.pålørdagbleittepålandåpnetmedet arrangementpåtouscene.noeover300 menneskermed,laossværeærlig,engodtover gjennomsnittinteresseforogikulturfeltet,møtte oppforåmarkerepositivtatkulturhovedstadsåret eroverogatvinåharentretittepå,hvorfokusi langtstørregradrettesmotregionalevilkårfor produksjonogformidlingavsamtidskulturenni fjor. Dagenetterhaddejegbehovforfriskluft.Ogdet fikkjegrikelig,hvorenavtureneutgavsegselv, nemligågåkulturstienpåbruogavleggeedved BarbroRaenThomassensittkunstverkNÅ.Fordet erjonådetbegynner,gjentatttildetfosselige: begynnelsenerslutt,nåerher,derernå,vierher. Ogdu,harduikkeværtder,påBrualtså,så anbefalesdetpådetvarmeste.ikkealle kunstinstallasjoneneerlikebraoglittkrongleteer informasjonen,menturenpåtversavøyaervariert ogopplevelsesrik.rikpåkunst,rikpånaturogrik pårasteplasser,smutthullogopplevelser.heltklart etvellykket2008 prosjektsommestskalæres IngerLiseogMagnusBru,ogprosjektlederIngrid JuellMoe. Draditaltså,mendrahelstendagdueralene,en søndagmedruskeværellerentorsdagmedfinvær, foråstangekøinnoverstiendemperantageligvis bådefinnergledenogfingleden.påsøndagvardet ok,kulturstienslengdesvelgetlettenhalvfull parkeringsplass. Men,tilbaketillørdagen,påTouScene,iØstre bydel,kl.18.30,ienforkortetogleservennlig utgave,herertalenfraåpningenavittepåland: "Kjærevenner,kollegerogandregjester: ITTEPÅERNÅ! Stavanger regionensittårsomeuropeisk kulturhovedstaderover.siden2005har Stavanger2018frontet:«Hvamåtilforat

4 4 kulturbyåretikkebliretavsluttendefyrverkeri,men etstartskuddfornoevarig?"nåerbegynnelsenslutt, detvarigeharbegynt.velkommentilittepåland. Velkommentildennepositivemarkeringenavatdet ernåvistarter. Hvaerittepåland? Jo,deterher.Deternå.Ogdeterbefolketavoss, kulturaktører,avosstilsidesatte,fattige, annenrangsborgere. Avossabsintdrikkendeskattesnyltere. Avossregissører,dansere,skuespillere,animatører, musikere,rockeband,billedkunstnere alleossmed amatørmessigeenkeltforetakutenpensjonsfondsom blirtvungetutavvåresparsommeligetilværelsei skyggen foråtapapirjobbersomunderbetalte konsulenterforhistogpist. Jaoss,defantastiske,dekreative,deunike,de fortryllendehardarbeidendeenkeltmenneskersom medsinkraftogsittmotkangjøreenskrapbytilen nyby. Avoss,kjærevennerogkunstnerkolleger. Deter2009,deterittepåhvoraltskulleværtpå plass.værtlainetoppogklartforåfyllesmed innhold.nøklerskulleværtutdeltogflybilletter fordelt. Fordethevdesjodet,atdesomtartakisituasjonen mensdenennåervarm,desomsparkerfrasamme dagsomderiggerned,dekulturhovedstedersom setterigangumiddelbarterdesomlykkesittepå. GjørvidetiStavanger?Grunnsteinenfor konserthusetliggerderogmodellenkanvisebåde innogutav.detblåpromenadenertreveisogpå Nytorgeterdetikkenoensomvethvasomskjer.I Pedersgataliggernoenhelleristningerogvitnerom detsomvar,noesomskjeddeifjor hvavitnerom detsomkommer? Vieralleenigeomatdeteriårdetvirkeligmåskje. Deternådetbegynner. Ogviharetstortansvarselv,foråløftekulturbyen, foråløfteittepåland,foråspilleballogdiskutere.vi haretstortansvarselvforikkeåsutre,menforåta demulighetenevifår,brukedemdobbeltogkreve trippeltilbake. Forhvaeralternativet? Hvaskalvimedetegetlandomvituslerrundtder alene? Hvaskalvimedetlandomvibarearrangererfoross selv,detblirbaregalskapavsånt. Nei,detnytterikke.Detblirsomåværepåtotaltfeil klode. Vimåhaandreder,andreborgereavittepåland. Ogdeternettoppdetsomskalskjenå,viskal invitererandreinnhit,inntiloss,somborgereav ittepåland.detblirdenpolitiskegestenikveld. Vimåhamedossdefolkevalgte,næringslivet,alt publikum,kulturbyråkratiet,helerogalandogden friepresse. Derforroperjegoppfølgenderepresentanter,med begrunnelse,opphitforåmottaetsynligbevispåat deerønsketinntiloss: SomrepresentantforDEFOLKEVALGTEerordføreri Stavangerkommune LeifJohanSevland den31. januar2009tattoppsomensunnvisjonær,fornuftig kritiskogivriglyttendepolitikerborgerav ittepåland. SomrepresentantforNÆRINGSLIVETeradm.dir.i NæringsforeningeniStavanger regionen Jostein Soland den31.januar2009tattoppsomen konstantsamarbeidssøkende,forståeligprofesjonell ogspenstigrisikovillignæringsborgeravittepåland. SomrepresentantforALTPUBLIKUMerheltvanlige Britt HelenLindal den31.januar2009tattopp somenspentnysgjerrig,rimeligutholdendeogstolt overbærendepublikumsborgeravittepåland. SomrepresentantforKULTURBYRÅKRATIETer kultursjefistavangerkommune SiriAavitsland den31.januar2009tattoppsomenglad hardtarbeidende,alltidpositivogbalansert kravstrengbyråkratborgeravittepåland. SomrepresentantforHELEROGALANDerlederav Regional ogkulturutvalgetirogaland fylkeskommune JarleBraut den31.januar2009 tattoppsomenrausstøttende,heftignytenkendeog kjærttilstedeværendeborgernaboavittepåland. SomrepresentantforDENFRIEPRESSEerredaktøri StavangerAftenblad SvenEgilOmdal den31. januar2009tattoppsomenletttilgjengelig, nyansertfulldekkendeogengasjertvoktende presseborgeravittepåland. Måalleittepådagerforbligodedager." *** Litteraturpå Domkirkeplassen? Publisert

5 5 NåskalFotrunaavKiellandblirfolkelesning,den skaldelesutlikkaninbyentilossalle,dethar Sølvberget,LOogNæringsforeningenbestemt. LittpussigerdetatnettoppNæringsforeningen stopperdenåpneprosessensomvarifjornårvi allefikkstemmeoverhvilkenbokvivillelese,og utrolignokvalgtekaninbyen,menvigjordedetog utkomden.dennegangblebeslutningentattiet lukketrom,mellomnevntetreaktører.såmyefor detfolkeligeengasjement.atvalgetpassersom håndihanskeforarbeidetmedetkiellandsenterer enannenpussighet. OgdetteKiellandsenteret,hvaskalvimeddet?Jeg erheltenigmedatetlitteraturhuserinteressant, ogierogsåetklartfokuspåkielland,meneteget senter?nei.detblirforsnevert.vimåtenkestørre enndet. Omvinåskalhaetsenter,hus,møtestedfor litteraturen,hvorskaldetligge?forslagerlansert herogder,mestpushetfremavaftenbladet Stem hitogstemdit. Jegharogsåetforslag,ogdetersomåbannei kirkenmidtblantmineegne.menvannari. Først,detrødehusetvedBreiavanneterikkedumt. Detersentralt,synligogharplasspåutsiden,det kanbindesammenbyterminalenog Domkirkeplassenog,omdetgår,kanselve innholdetihusetrives,tilpassesvårtidsbehov, mensutsidenbestår.etgulvkanrivesforålage størretakhøydeideleravbygget.omdetpasser,er stortnok,omdetidetheletattgår,måselvfølgelig vurderes. Så,Kiellandhagen.Vel,jeghåpernoentarmedseg Fortuna,leggersegnedpåplenenogfundereover hvordandentidsstavangervar utenatethus,en betongklump,hindrerdetteherfraoginni evigheten.akkuratdertrengerverkenlitteraturen ellerstavangerenfortetting.tristatkiellandsitt husforsvant.dumtatvibygdefengselellerposthus ellerhvadetnåvar,ogatvisåigjenrevdet.mennå liggerplenender,somenminnelund,ogladenligge ifred. Menlikebortenforliggerenbygning.Tidligere NorgesBank,NokasogStavanger2008,nå turistsenterogkulturbank.ogdeternåjegbanner: Byggeterfantastisk,menikkesomkontorerfor mangesmåaktører.nårflytterfestivalerogandre inn,deterbraogdeterviktig,fordabeholder kulturenbygget(fremforetkjøpesenterellernoe) ogvifårsynliggjortetbehov(kontortumleplassfor allekulturaktører).menbygningenerslitt,denmå pussesoppogdamåalleutigjen.noensnakkerom toår,kanskjedetblirflere.ogdakanalle fantastiskekulturkontorrotterflytte,kanskjetil Tou,meniallfalltiletbyggsomerbedreegnet,som harmindrekontorer,fleremøterom,festivallager osv.forstikkfingerenijorden,detgårjoknaptan åhengeoppenplakatderinne,byggeterfredetog fulltavskilleveggermedsineåpnelandskaprundt. Deterknaptplasstillydfrajazz,rock, kammermusikkosv. Dessuten,ogdetteerdetviktigste,skalbyens flottestefasadeprydesavkontorpulterogpcskjermer,slikviharsettdetunderhele2008og åreneførdet? Ellerkandet,omto treår,brukessomet Litteraturhus,medbokhandel(ogdaikkeNorli, helleretslagstronsmo),foredrag,debatterog samtalernederst,takterrassemedcaféogenav byensbesteutsikterøverst?slikatfasadenpuster livogaktiviteterdagognatt? Jegvet,jegharbanketforenKulturbank,menhar ogsåsettatbyggetihele2008harværtdødt,det harværtetkontorbygg,mensdetburdeværeet kulturhus. LitteraturensHus.DansensHus.RockensHus. KunstensHus.SvigermorsHus.Alleskalveltilslutt haetegethus.menkielland?nei,hanharenstatue påtorgetoghelestavangersomsitthus.detfår jammenholde. *** Ittepåe nå! Publisert ForåvarmeoppsattjegforrigeukepåenDVDsom NRKRogalandharsattsammenforStavanger2008i samarbeidmedsr Bank.Over3timermedinnslag fraåretsomhargått.detervelendokumentasjon oggavesakmest,ogdeterigrunnengreit,selvom duogsåkankjøpeboksen.detsomslomegda,og fortsattslår,erhvorgodkommunikasjonnoen måttehahattmeddetellerdesomstyrteværet. Forikkeendag,iallfallikkeforettertiden,erdet dårligværpådissetimene.ikkevannrettstriregn ogiskaldvindoppover.alledestoredagenebaderi sologklarvær.deterklarsynt.utrolig. Etarrangementerikkemedidetheletatt,Nordic MusicWeek,deterbesynderlig.Hvorfordet? Varmetopperkanskjeåoverdrive,menåfåen påminnelsevarpåsinplass,forovernattenvar hele2008vekk,borte,somomdetikkehadde hendt. Jegmener,jeggikkgjennomsentrumforrigeuke, mellomtirsdaghvorordførerenholdten mottakelseforåpleiekulturlivet,teambuilding heterdetpånorsk(ogbesynderligerdetatfrp stillermedtorepresentanter delerbroderligmed

6 6 indrefileogprat ogermedogmarkereatnå begynnervidetviderekulturarbeidet sammen nårdeegentligmenerathelekulturbyåretikke skullehendt),ogtorsdag,hvordetvarpremierepå PålJackmansnyefilmJernanger,ogder,altså gåendegjennomsentrum,såjegingensporetter kulturbyåretogdetslomegatundergangen mellomgamlestavangerogbjergstederliketrist, mørkogtungidagsomdenalltidharvært. Ellertadettemedium,taforeksempelidag 22. januar2009 StavangerAftenbladpånett: Hovedoppslagpåsporten:Nestensomåoppleve BeaverCreek falletomigjen(omaksellund Svindal),VenusWilliamsutavAustralianOpen(om VenusWilliams),Outsidereimesterligaen(om TonjeNøstvold),Langhelletrakkseg(omOdd Langhelle),NåerVatnestørreennnoensinne(om StianVatne)...ogslikfortsetterdethverenestedag, 99%norskenavn,prestasjoneroghelter,med regionaltilknytningpåetellerannetvis. Hovedoppslagpåkulturen:PittlederOscarkappløp(omBradPitt),Leiavåbliutnyttet(om MontyPython),Charlotteeroddsfavoritt(Charlotte Rustad),Ingentvil:NoDoubtertilbake(omNo Doubt)...ognei,deteringentvil,slikerdethver enestedag,internasjonalesladrenavn,film,atter film,musikk,tv,modeller,ikkeenlokaltilnærming selvomverdenskulturliverfullavrogalendinger. Hvafortellerdet?Jo,atsportenermerlokal,mer prioritertogatkulturførstogfremster underholdning.forsvenegilomdaloggjengen. Antageligvisfordegogrestenav befolkningsgjengenogså.atsportenharmuskler, menkulturensakserfrantbogharlitenkunnskap omhvasomskjer.jada,sportenerflinkeretilå sendeutpressemeldingerogerjammenpåhver enestetv kanal,menerdetgodtnok?erdetliksom noeåunnskyldesegmedetteretkulturbyår?når tilogmedaftenbladetskalforandreseg? Nei,ogsåhergårkulturprisen2008tilenliten aktør,rogalandsavis.igjen,mensmåressurser,er Pulssideneleselighverdag,selvomnetteter mangelfullt.hvamedåflyttekultursidenefrem Aftenbladet,ladetskinneigjennom,vistaser også etterpå. Etterpåja.Året2008virkersåmyelengrevekke enntidligereårijanuar.nåharjegminegrunnertil det,menlikevel detharskjeddsåmye. Julognyttår,detokommerhvertår,invasjoneni Gaza(somomnoenidetheletattkanvære overrasketoverat40årmedokkupasjonskaper hat?),demonstrasjonerioslo(somomnoenidet heletattkanværeoverrasketoveratogsånorsk innvandrerungdomblirannenrangsbehandletoger frustrerte?),kulturministertrondgiskekrever politiskkunst(somomnoenidetheletattkan væreoverrasketoverdendårligesakenihans Aftenposten utspillmenshansegenregjering forsatthandleraksjermedisrael?)ognåpåtirsdag fikkusasinførstesvartepresident(somomnoeni detheletatttroddeatdetskulleskje,ogsådet40år siden 1968bleMartinLutherKingskutt).Etteralt detteogmertil,erdetnoensomhusker2008? Nei,fornåerdetittepå.Antageligviskommerittepå ogsåtilrestenavprovinsenetterhvert,ometpar årnedtilegersundogså,omdetidetheletatt kommersålangt,kanskjedeforblirtroendeat ittepåerittepåsomarntolavklippenbergvarinne påfornoendagersiden,menheroppepånord Jærenhardetstartetfriskt. Herharviforståttdet.Ittepåerikkeittepå.Ittepåe' nå! StavangerkommunekjøperTouBryggeri.Deteren klokhandling,somhaddeværtendaklokerefor noenårsiden,menflerefaktorerskalklaffeforat slikskalskje,nårgjørdetnettoppdet.ogfordem sommenerdetersprøttoguansvarligåhandleslik nårdeternedgangstidogfinansuroskalheve blikketlittogsepåvåregenhistoriefrasluttenav det19.århundre.stavangerfikkdareistenrekke monumentalbyggietarkitektoniskformspråksom ikkehaddeværtsærligbenyttetitrehusbyen. Murbygg,storemurbygg.Teateret,Stavanger museum,turnhallen(idagbarneteatret)ogde eldstedeleneavstavangersykehusbleallereisti årene Idagsnakkerviselvsagtom kulturhøyborger.toneangivende.ruvende.vakre. Ogbygdnårallepilerpektenedover. Lørdag11.januargikkkunstnerOleMartinLund BøutiAftenbladetogsaatdetåsettemange kunstnereundersammetakerendårligidéogat Toustårifareforådrukneibyråkratiet.Jegerjopå lagtveienigmedham,nåmåvibyggeenstruktur somikkevirkerbyråkratiskogtung.ogpolitikerne måvågeåslippetaket.tousceneharoppståttogså fordideharholdtsegborte.nåskalvilengre sammen,menfortsattmåpolitikernepraktisereen godarmlengdesavstandogvelsådet.hermå kulturenselvråde. OgdetviktigsteifremtidensTou?Jo,møteplassen. Oghvaerdet?Hvormøterdudinekollegaeriløpet avdagen?jo,deterkantinen,detblirtoucafeen. Hermåviskapeetsubsidierttilbudalakantinentil StatoilHydroogalleandrearbeidsplasserrundtoss, slikatvikantriggesamvær,idéutvekslingogblikk. Ogdenlettestemåtenåfådettetil,detbilligste trikset determatogdrikke.utendugerhelten ikke.

7 7 FørstemøteplassinyeToubliruansettkommende lørdag31januar.daåpnerittepåland.dakommer bådeordførerogkulturkollegaer.kommerdu?du erhervedinvitert. Forittepåe'nå! *** Etterbruksfondet Publisert Idagbledenførstekonkretesakenometterbrukav Stavanger2008ogkulturhovedstadsåretlagtfrem forpolitikerne.saken,somerpåvel16sider,heter LANGTIDSEFFEKTERAVSTAVANGER2008og handleromaltfraskiltningtilinternasjonalt samarbeid.denskaloppiformannskapet9. februar. Forosssomhåpetpåkonkretresultatmåvente. Detteerenkompleksstartsomskalbaneveifor fleremindresakerutovervåren,medegne arbeidsgrupperogledere,hvortosakerer EtterbruksfondetogbrukavNorgesBank bygget, ogsåkaltkulturbanken. Forenkelhetsskyldsakserjeglittfradokumentet her,velvitenomatpolitikernekanleggetilog trekkefraførogundersittmøte9.februar.ordene somfølgererforslagfrarådmannen,hvordet sentraleeratpolitikernemåargumenteremot hvorfordeikkevilhadetslik,istedenforåstarte medblankeark.ok,herewegoagain...ittepåe'nå: Etterbruksfondet "Midlenekantidligstbevilgesnårbystyret behandlerårsregnskapetfor2008isittmøteden 11.maid.å.Videreforstårrådmannenbystyrets vedtakslikatbystyretønskeråavsette18millioner kronertilbrukoverenperiodepå3 4år,ikkeat bystyretønskeråetablereetfondiegentlig forstand(medårligbrukavfondetsavkastning)."...detteerviktig,brukenavordetfonder misvisende,pengeneskalbrukesoppienperiode på3 5år.Fornuftig.Ogtidligstfordelingblirtrolig ettersommeren.søknadermåinn,behandlesog vedtas. "Enstorutfordringnåerhvordanavsetningenpå 18millionerkronerkanbrukesbestmuligforå oppnådemålsettingerogintensjonersomliggertil grunn.hvilkepremisser,prinsipperogkriterier skalgjelde?"...ja,nettopp.ogdissekriterienemå ikkebarepolitikernealenesetteellerrådeover. Faktiskbørdeholdesegsålangtbortesom overhodemulig.ikkeladetteblilokale postkortmidlerfordinoenstoreaktørerharmer resursertilåsmigreennandre. "Denneavsetningenhardenklareforutsetningå videreføreerfaringerfraåretsomkulturhovedstad, ogbidratilateffekteneavdetteåretblir langsiktige.dettilsieratdetikkekanvære meningenatmidleneblirenrenpåplussingav alleredeeksisterendebudsjettrammer,menatdet erenanledningtilåtenkeannerledes, ekstraordinærtognytt,bådemedhensyntildet kulturelleinnhold,samarbeidsrelasjoner, organiseringetc."...blablablaok,sålister Rådmannenoppnoentilnærmingersomer interessante,midleneskal: " Hellerværestoreogfåennsmåogmange" " Forankresigjeldendeplanerinnenkulturfeltet" " Søknadsprosedyrermåikkeværesåkompliserte atkunst ogkulturlivetvegrersegfraåsøkeom midler." " Detmåprioriteres"...detsistemenerjegerheltsentralt,vimå prioritere,alleskalikkeogkanikkefåstøttefra Etterbruksfondet.Merkherathveroverskriftblir etterfulgtavnoensetningomhvorforoghvorfor ikke,somjegharutelat. Sakenavsluttesmed:"Detblirnåviktigåfortsette dialogenogkompetansebyggingenmellompolitikk, publikum,kulturlivognæringsliv.idenalliansen liggerpotensialettilåutvikledennebyenvidere,til åsikrelangtidseffekteravkulturhovedstaden.det erdersvaretpåkadåittepåligger.vimåfortsette åsnakkesammen,fortsetteåmøtehverandre, fortsetteåsamarbeide."ja,gårdetanåværeuenigi det? Rådmannenskisserernoenfornuftigegrenser,men likevel altkanskjer.påmøtetblirdettrolig bestemtatmanskalsettenedetutvalgsomskalse påretningslinjerogsåreturneretil Formannskapet.Mertidaltså.Selverjegskuffet fordijeghaddetroddatvifikkretningslinjenenå atprinsippeneblelagt9.februar.samtidig skjønnerogsåjegatdenpolitiskesaksgangenhar eniboendetreghet,hvoråstartemeden overordnetsakersomsnyttutavlæreboka,ennså kjedeligedeter. *** Sluttenpåbegynnelsen del8 av8:vihvilernå. Publisert Detskjerhvergang. IdetflyetletterfraSolaogleggerStavangerbak seg,idettogetrullerutietvåttlandskap,idetbilen passererellerbåtenbryter,detskjerhvereneste gang.

8 8 Stavangerblirliggendeihorisontennoensekunder, førdenforsvinner.uteavsyne,uteavsinn.hver enestegangjegreiserfrastavanger,forlaterbyen ogsåmeg.hvorfordet? Forrigeukeereteksempel.Ervirausesåstartet denmed2008 avslutningen,hvordageneførog ettereksploderteimøter,intervjuer,debatterog samtaler.nåronsdagenkom,nårenellerannen dresskleddkjørtesingigantiskesjefkoffertinni sidenpåminlillebag,lettetflyet,motstockholm dennegang,ogdenferskekulturhovedstadsbyen bleliggendeigjen.hvorfor? Detharværtetflyktigår.Jegharpendletutoginn avregionen,tattpåmegittepåhattenved ankomsthallenoglåstdeninnvedavreise.omvårt hjemerderviharvårdøgnhvile,såharjegflere.at dettehjemmetkandefinerestilenvisstype trillekofferterikketøys.derforharminebesøki Stavangerblittsåintense.Semestmuligkultur, pratemedmestmuligfolk.ogsåundervisepå Kunstskolen,lagebokomFolken,inspirerepå Kunstsenteret,væresønn,bror,vennognoengang kjæreste.døgnetstrekkerikketil.enestegrunntil atdethargåttbraeratjegharkunnetlegge Stavangerbakmeg.Lukketdørenogsagtfarvel. Nåerdetannerledes.2008ersnartover.Fortsatt erdetetvissttrøkkpåkadåittepå,mendetgirseg. DaviljegtaStavangermedmegigjen.Si:Heibyen, hopppå,settervifotpådresstypenblirdettilog medplasstilbagasje.leggdegder,byen,blimed ut,somdugjørmedsåmangeandre,blimedutfor jegskalvisedegnoe. PåfredagsattjegmellomSJogMcDonaldspå sentralbanestasjoneniskandinaviashovedstad (joda,deterdetstockholmkallerseg).foranmeg stodfolkikøvedsølvfargabillettautomater,siden avsattenjenteogblundetmedfoldedehender,på andresidenennisselikemegselvmedmaskini fangetogtildekkethodebunn.gulvetlignetpå marmorogpåetjuletrepyntetihvitstoddet: Velkommentiloss. Ogoveraltdennelukten,sombrersegutoverdet svenskelandskapetfrasluttenavnovemberogblir liggendetiloverjul,medenheltklar høykonjunkturakkuratnå. Borduvedsidenavellerinærhetentiletbakeri,et utsalgellerenoverivrighjemmebaker,såerduften nærmestkvalmende.dendryssernedlandetitåke. Ideøvrigegatenelarikkedettekrydderseg tilkjennemedengang,menstopperduoppså stikkedensinevåpenoppigjennomporene.med etterduomfangetavgultåke,bedøvetogberøvet. DetstodenmanniblåttutenforPressbyråenog delteutsafransbullar.lufttrommetvarbeslaglagt. Frityr,svetteogkaffemåttepentholdesegborte. DetersafransomstyrerSverigenå. Islikeomstendighetervillejeggjemtglemte Stavangerienlufttettplastpose.Dutrengerikkeå vitedetteher,stavanger.såvillevispaserttiltcentralenogvidereunderjordatilfridhemsplan, oppilufta,bortengateognedenbakke.tiletsted somerenrestaurant.etlunsjsted.etgalleri.enbar. Etutested.Næring.Kultur.Ienogsammeetasje, hvorrommenebalanseresmedtunge chesterfieldmøblerogtrebord.noentynne glassplaterskillerrestaurantenfraresten.ogpå veggene,pådenlillescenen,påskjermerviserde kunst.avvarierendekvalitetoginteresse,viernok ikkelike,byenogmeg. Inngangsdørenerkontorsgråvedsidenavnaboens neonrødepornosjappe,menvitarstegetinn,to trapperopperaltglemt. Verdenbeståravmillioneravbyer(tibarei Rogaland),over191landog6000neshorn.Hvorfor tastavangermedhit?erdetbareforåunngå luktenavsafran? Mer,jegtarStavangerhitforåhvileut.Slappeav. Stressened.Detharhendtsåmyeiår.Deterså mangesommenernoeomdineuterom,omdin bebyggelsen,omtrafikkengjennomdineårer,som pirkerideg. Hvaskjernå?Hvaskjersenere?Krise,uro, stagnasjon?ellerframskritt,bybane,lykke? Derfor,skruavjuletrelysenederhjemme,rundav mykt.sluttenpåbegynnelsenerslutt.nesteår starterresten.vihvilernå,duogjeg.vihvileralle nå,tilnesteår. *** Sluttenpåbegynnelsen del7 av8:etterbruksfondets muligheter. Publisert Jegvelgeråtadetpositivtåblikaltplagsom,så lengeplagsomheteneraktiv,konstruktivog bevisst.atandreikkeharholdtutåstadigblimøtt meddetviktigstespørsmåletiforbindelse kulturhovedstadsprosjektet,nemligkadåittepå, fårblideressak. PåkultursidenitirsdagensStavangerAftenbladblir mittinitiativlikestiltmedenfornærmettenåring somikkeharfåttgodteriogatdetoserav passivitet.vel,detgårikkeanåtamerfeil,mendet skaljegikkekommentereytterligere forfraidag skaljegkunsefremover:detviktigstevi,altså kulturlivet,skalgjøreetterjuleferieneråfortsette.

9 9 Fortsetteåsnakkesammen,fortsetteåmøte hverandre,fortsetteåsamarbeide. Ogdetinitiativetmåvitaselv.Selvomkommuneni 2009vilinviteretilkulturdialoger,selvom Kulturbørsenoppstårigjenimaiogselvomdethelt heltheltsikkertblirrikeligmedfestivalerog åpningerogsånesteår,såholderikkedet.vimå selvholdetrykketoppevedåbankepånaboens dør,samarbeideomprosjekter,etableresatellitter utenforegnerederogtaibrukandrescener,andre miljøer.kulturhovedstadsårethartydeliggjort viktighetenavåbarehengerundt.medhverandre. Frokostmøterutenannetennfrokost,behovetfor tenketankerogandrekulturkommandoer.detmå aksepteresatdetåhengeharenstorverdiiseg selv.deterikkelediggang. Enavbrikkenesomskalpåplasspånyåreter rammeneforetterbruksfondet,somidagerpå18 millionermensomkanblimeromstavanger2008 sittbebudaoverskuddblirkanalisertdit.dakanvi ogsånærmeossintensjonenfra kulturhovedstadssøknadenomatfondettilslutt utgjør10%avmidlenestavanger2008hadde. Oghvemtrengerdissepengene? Hermenerjegviskaltenkemiljøerogmindre/små institusjoneroggrupperinger.destoreaktørenei Stavangervillevegodtiårenesomkommer.Ensak eratnoenavdemharforsterketsinposisjon gjennomhøstensstatsbudsjett,enannengrunner atetforhåpentligvisfortsattsultentpublikumvet hvorkulturbygningeneer,deharantakeligvisvært derførogkjennerkodene.selvomogsådissestore kulturaktørenharbehovforstrakstiltakovenfor publikumogharsinelangsiktigeutfordringeråstri med,såvildeoverleve.glatt. Verreerdetmeddemindremiljøene,somogså liggertettereinntilbyenskreative produksjonsmiljøer.deterdisseviskalverneom. Ogdeterdissesombørhatilgangtil Etterbruksfondet. IkkedesomerpåStatsbudsjettet.Ikke fanefestivaler.jegvilsiikkefestivaleridetheletatt. Hvaomvidelerde18millioneneoppiseks fagmiljøermedtremillionerhver,tilbrukiinntil femår,etterengjennomarbeidetforretningsplan? Enforretningsplansomsiernoenommålogsom forpliktertilsamarbeidogsatellittvirksomhet,men somoverlatertilmiljøeneselvådefinerehva, hvordanoghvorfor. MeddennemodellenkanetterbrukssjefRolfNorås glioverienannenrollevedåkoordinereog nettverksbyggebådemellomdisseseksfagmiljøene ogverdenutenfor ienfemårsperioden. Haddedetgått?Erdetpolitisksalgbart? Detmådaværeetpoengåbrukemidlenetilnoe annetennhvakommunenskulturbudsjettgjør?det måjoværeetpoengatdissemidleneikkeskalgåtil flerereklameplakaterpåu bahneniberlin? Åvågeogtenkelangsiktigtalentdyrkingi produksjonsleddet,liktdetertenktforenhver ballbingeidettelandet,medetkretslagikultur somresultat,erdetmulig? Detteerikkemintankealene.Faktiskerjeglitt overraskethvorspissetfolkvilatdissepengene skalbrukes.fordetverstesomkanskjeeratdet omfemårblirlikeumuligåfinneetsynligresultat somdetbliråfåmandelenigrøtenomtouker. *** Sluttenpåbegynnelsen del6 av8:sepådidrik,sepåstine (igjenogigjen). Publisert Hvisjegskaltaetsisteblikkbakover,forderetter baresefremoverimorgen,såviljeghentefrem denneforkortedeversjonenavenbloggjegskrevi 20.juni: «IgårvarjegpåTouSceneogsåInbalPintosin forestillingtrout.detvarmektig.detmåjegfortelle degom. Hvorfor? Førstfordidetvaretknalltøftstykkekunstmedsmå skarpedetaljerogstorevidebevegelser,bådei dansen,imusikkenogiselveopplevelsenavdet fusjonerteinnestengtecelleaktigeabsurde lidenskapligescenerommethvorseksdanserebrettet segrundthverandreivannbassengetakkompagnert avtomusikereogensanger.hervardronningen medhoventblikkogkvaltsang.hervarstrenge bestyrerinner.hervargråtjenestepikermed vaskebøtter.hervarenforvirretforteller.oget vannbassenghvoralledanset,rulletogskledrundt. Ogenflamingohelttilslutt,somomhagenutenfor denmørklagteslottskjellerentilsluttsigerinnogtar ossmedut.tilfriskluft,åpnelungerogtørrbunn. Forderesomikkesåstykket,alleforestillingenvar utsolgtogfleresomvilleinnmåttesnuidøren,såer detnærmestumuligågjenfortelle.mendetsitteri dagenetterpå.altsågodthåndverkogsolidkunst.så fårviværeuenige,vardetfordystert,forlange dansepartier,hunsomsattvedsidenavmegbådeså påklokkenogholdtsegforørene.jegsmilteoglo. Foroppialtvardetmyehumor. Dernest,denneforestillingener kulturbyhovedstadsåretpåsittypperste.ensakerat stykketersattsammenavetisraelskdansekompani

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Strategisk Næringsplan for

Strategisk Næringsplan for Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen - Status og planen fremover Regionrådsmøte i Orkdalsregionen, Krokstadøra, 9. desember 2016 Agenda 1: Bakgrunn og status for Strategisk Næringsplan 2: Organisering

Detaljer

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Saksbehandlar: Kenneth Hagen Sak - journalpost: 15/1030-15/24050 Kommuneplan 2014-2028: Tilleggsbestemmelser

Detaljer

Tilpasset opplæring i teori og i praksis Ved Espen Schønfeldt. Hvem tilpasses opplæringen Hvordan kan opplæringen tilpasses

Tilpasset opplæring i teori og i praksis Ved Espen Schønfeldt. Hvem tilpasses opplæringen Hvordan kan opplæringen tilpasses Tilpasset opplæring i teori og i praksis Ved Espen Schønfeldt Hvem tilpasses opplæringen Hvordan kan opplæringen tilpasses Hvem bør undervisningen tilpasses Elevenes kunnskapsnivå bli bevist hvilken kunnskaper

Detaljer

Tips til egentrening til deg som trener litt

Tips til egentrening til deg som trener litt Tips til egentrening til deg som trener litt Egentreningen de to første månedene består av åtte økter i hver måned som man enten kan gjennomføre sammen med noen andre eller alene. Det er meningen at man

Detaljer

& NÆRINGSHAGE:&NODE&ELLER&AVDELING&I&HOV&I&LOKALENE&TIL&SKAUGRUD&

& NÆRINGSHAGE:&NODE&ELLER&AVDELING&I&HOV&I&LOKALENE&TIL&SKAUGRUD& NOTAT: Til: OppturSøndreLandv/GunnhildHagbergKarlsenogTomas Skaugrud Fra: LandsbyenNæringshagev/PerA.Rognerud Dato:04.03.14 NÆRINGSHAGE:NODEELLERAVDELINGIHOVILOKALENETILSKAUGRUD Bakgrunn: DeteretønskefraOppturSøndreLandoghuseierTomasSkaugrudåsenærmere

Detaljer

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary Distrikt 2250 Guvernørskifte 2015 Førde Rotaryklubb 22. juni 2015 Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary en organisasjon i endring Distriktets målsettinger: Støtte og styrke klubbene

Detaljer

Rettigheter og plikter Internasjonalisering

Rettigheter og plikter Internasjonalisering Rettigheter og plikter Internasjonalisering Nord Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring (AVGO) Arne Jostein Vestnor Eva Irene Rangnes Kari Grønnesby Tlf sentralbord Fylkets hus 74

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO 23.12.2008. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO 23.12.2008. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO 23.12.2008 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur / 27.01.2009 Stavanger formannskap

Detaljer

Ser du meg? Liker du meg?

Ser du meg? Liker du meg? Ser du meg? Liker du meg? Arbeid med relasjoner på Sælen oppveksttun. Bruk av samspillsmetoden Dialog. (shk-kommunikasjon.no) Lisbet Morland 05/11/2013 Samspillsmetoden Dialog Hensikt: å sensitivere og

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

NÆROSET IDRETTSLAG. Organisasjonsnummer: 990533865

NÆROSET IDRETTSLAG. Organisasjonsnummer: 990533865 Vil du gi din støtte til? du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i! Vil du gi din støtte til? du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte

Detaljer

Har vi råd til lyntog i Norge? Eller har vi råd til å la være?

Har vi råd til lyntog i Norge? Eller har vi råd til å la være? Miniseminar om lyntog Ålesund 2. mai 2012 Har vi råd til lyntog i Norge? Eller har vi råd til å la være? Jostein Soland Seniorrådgiver/prosjektleder Næringsforeningen i Stavanger-regionen Kjernen i all

Detaljer

Informasjon til hjemmene

Informasjon til hjemmene Informasjon til hjemmene God Morgen Norge på TV2 i dag søker et sted å reise til... Ett av 5 alternativene er KAPP bli med å stem fram til kl. 22.00 i dag Her er linken: http://www.tv2.no/gmn/hvor-skal-vi-reise-bli-med-og-stem-3699124.html

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 147 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 147 medlemmer Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 147 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Praktisk- muntlig eksamen i naturfag vg1 yrkesfag NAT1001. Rune Mathisen Eksamensform: Kort forberedelsestid (30 minutter)

Praktisk- muntlig eksamen i naturfag vg1 yrkesfag NAT1001. Rune Mathisen <rune.mathisen@t- fk.no> Eksamensform: Kort forberedelsestid (30 minutter) Praktisk- muntlig eksamen i naturfag vg1 yrkesfag NAT1001 Skole: Dato: Lærer: Hjalmar Johansen vgs 16. august 2010 Rune Mathisen Eksamensform: Kort forberedelsestid (30 minutter)

Detaljer

Om Sandnes. Visjon og verdier i Sandnes kommune

Om Sandnes. Visjon og verdier i Sandnes kommune Om Sandnes Visjon og verdier i Sandnes kommune Om Sandnes i dag Sandnes har passert 66 400 innbyggere Sandnes er Norges 8. største by Sandnes er en integrert del av Norges tredje største byområde Sandnes

Detaljer

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison HER Stine og Hege var trøtte av å gå i det samme som alle andre. Løsningen ble å starte egen butikk: Cosmo Clothing. Gode råd og kurs fra Skape

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MANDAG 18. OKTOBER 2010 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MANDAG 18. OKTOBER 2010 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 6/2010 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MANDAG 18. OKTOBER 2010 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. OKTOBER 2010 Sak 24/10 Sak 25/10 HØRINGSBREV

Detaljer

Temadag og workshop. Globalt arbeid gjennom virtuelle prosjekter. Oppsummering og avslutning. 30. april 2002. Norsk Senter for Prosjektledelse

Temadag og workshop. Globalt arbeid gjennom virtuelle prosjekter. Oppsummering og avslutning. 30. april 2002. Norsk Senter for Prosjektledelse Temadag og workshop Globalt arbeid gjennom virtuelle prosjekter Oppsummering og avslutning 30. april 2002 Jan Alexander Langlo Forskningskoordinator Norsk Senter for Prosjektledelse Oppsummering Teknologi

Detaljer

BILAG FRA DYTT.NO - NORGES STØRSTE ARRANGØR AV AKTIVITETSKONKURRANSER. Vårens StorE Aktivitetskonkurranse. 30.april - 19.juni

BILAG FRA DYTT.NO - NORGES STØRSTE ARRANGØR AV AKTIVITETSKONKURRANSER. Vårens StorE Aktivitetskonkurranse. 30.april - 19.juni BILAG FRA DYTT.NO - NORGES STØRSTE ARRANGØR AV AKTIVITETSKONKURRANSER Vårens StorE Aktivitetskonkurranse 30.april - 19.juni Tar deres arbeidsplass utfordringen? Aktivitetstiltak som passer for alle Engasjerende

Detaljer

Vil gjøre Ruten om til Central Park

Vil gjøre Ruten om til Central Park ANNONSE New York: Mjølsnes mener Sandnes bør se til andre storbyer for inspirasjon. Her fra Rockefeller Center. FOTO: CARLO ALLEGRI Vil gjøre Ruten om til Central Park Vil gjøre Ruten om til Central Park

Detaljer

Ka då ittepå. Ny GIV, Troms. Anne Mette F. Karlsen. universitetslektor. lesesenteret.no 04.11.14

Ka då ittepå. Ny GIV, Troms. Anne Mette F. Karlsen. universitetslektor. lesesenteret.no 04.11.14 Ka då ittepå Anne Mette F. Karlsen universitetslektor 04.11.14 Ny GIV, Troms Tromsø, nov. 2014 lesesenteret.no Stavanger/Sandnes-regionen var europeisk kulturhovedstad i 2008 Et eksempel fra Stavanger

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Turnéplan: Garborg og STRID 15/16

Turnéplan: Garborg og STRID 15/16 36 Ti 01.09.2015 10:00 Garborgsenteret Jærmuseet Karmsund videregående skole 45 45 DKS Rogaland organiserar og dekkjer utlegg til transport. 36 On 02.09.2015 09:30 Garborgsenteret Jærmuseet Bergeland videregående

Detaljer

Velkommen til Skattejakten 2015!

Velkommen til Skattejakten 2015! Velkommen til Skattejakten 2015! Ti gullbarrer er gjemt på ulike steder i Østfold. Seks av dem befinner seg i Trømborgfjella som er et stort friluftsområde øst for Mysen, og fire i Ise, som ligger rett

Detaljer

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier DNO&B - SOSIALE MEDIER Magne Bjella Nye medier Balletten Giselle Operaen Carmen Operaorkestret Innhold tilgjengelig på alle digitale flater - 80% nettandel 16.09.2015 6 Fokusområdet: Publikumsreisen -?

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MUS2001 Ergonomi og bevegelse 1. Våren 2014. Privatister. VG2 Musikk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MUS2001 Ergonomi og bevegelse 1. Våren 2014. Privatister. VG2 Musikk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen MUS2001 Ergonomi

Detaljer

Invitasjon. NegaWatt 2012 den beste energien er den du ikke bruker

Invitasjon. NegaWatt 2012 den beste energien er den du ikke bruker Invitasjon NegaWatt 2012 den beste energien er den du ikke bruker Tirsdag 9. oktober 2012 Velkommen til NegaWatt tirsdag 9. oktober 2012 Energieffektivisering er både samfunnsansvarlig og lønnsomt. På

Detaljer

Næringsnorgesmester Sandnes Flaks eller dyktighet? Norrønakonferansen mai

Næringsnorgesmester Sandnes Flaks eller dyktighet? Norrønakonferansen mai Næringsnorgesmester Sandnes Flaks eller dyktighet? Norrønakonferansen 2013 29.mai NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni siste årene, men

Detaljer

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 1 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Deler opp i fem deler : Basis-ferdigheter (side2) - Tema: Touch på ball, såle-rulle ball, heading, demping, triksing, finter. Føring

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 NYHETSBREV Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 Statistikk mai: Per 20. mai 2010 var det 2281 godkjente sertifiseringer på landsbasis. 10 på topp pr 20. mai 2010 Etter innbyggere pr. sertifisering : 1. Namsskogan

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Turnéplan: Garborg og STRID 15/16

Turnéplan: Garborg og STRID 15/16 Uke Dag Kl Spillested Deltaker Trinn/klasser Antall Sum skole 36 Ti 01.09.2015 10:00 Garborgsenteret Jærmuseet Karmsund videregående skole 45 45 DKS Rogaland organiserar og dekkjer utlegg til transport.

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

Hva er «styrket næringsfellesskap»? Hvorfor må BID på norsk lanseres i Norge nå?

Hva er «styrket næringsfellesskap»? Hvorfor må BID på norsk lanseres i Norge nå? Hva er «styrket næringsfellesskap»? Hvorfor må BID på norsk lanseres i Norge nå? Stavanger Sentrum AS STAS Etablert i 2007 som en fortsettelse av «Samarbeid for Sentrum». Stavanger Gårdeierforening og

Detaljer

Løsningsforslag for eksempeloppgave REA3026 Matematikk S1 - April 2007. eksamensoppgaver.org

Løsningsforslag for eksempeloppgave REA3026 Matematikk S1 - April 2007. eksamensoppgaver.org Løsningsforslag for eksempeloppgave REA3026 Matematikk S1 - April 2007 eksamensoppgaver.org eksamensoppgaver.org 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i S1 er gratis, og det er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kultur- og oppvekstutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEPROTOKOLL Kultur- og oppvekstutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 09.09.2014 Tid: 19:00 21:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Roger Olstad Nestleder Elin

Detaljer

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016

Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer. Oslo, 24. mai 2016 Hotellstatistikk April 2016 Norske storbyer Oslo, 24. mai 2016 1 INNHOLD 1. Innledning... 2. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 3. Topp og bunn april 2016... 4. Topp og bunn hittil i

Detaljer

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Hvordan få oppmerksomhet Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Mål: Bevisstgjøring av hvorfor vi skal bruke ulike kanaler for oppmerksomhet Bruk av ulike kanaler

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen Juli 2014 Elektronikkbransjen i media

Stiftelsen Elektronikkbransjen Juli 2014 Elektronikkbransjen i media Stiftelsen Elektronikkbransjen Juli 2014 Elektronikkbransjen i media Nyhetsklipp Dette må du passe på når det lyner Bergens Ti.. (5 like treff) 30.07.2014 07:12 Folk trenger et lynkurs VVS Aktuelt 29.07.2014

Detaljer

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning Etablert 1.jan 2010 Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD Sammenslåing av kompetansemiljø Tromsø VIRKEOMRÅDE Barnehage Grunnskole VGS Lærerutdanning Barnehagelærerutdanning Oslo Etablert 1.jan

Detaljer

Tirsdag 8. november / Formannskapssalen

Tirsdag 8. november / Formannskapssalen 2016-05 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Tirsdag 8. november 08.00 10.00 / Formannskapssalen Innkalte: Tor Peder Lohne, Wenche Kåsene, Kjell Vågsland, Ellen Hamre Bergan, Bertil Petterson,

Detaljer

Funksjonelt & sentralt

Funksjonelt & sentralt Funksjonelt & sentralt Svanholmen 2 Sentralt på Forus - midt mellom Sola Flyplass og Stavanger God offentlig kommunikasjon God parkering Høy arealeffektivitet God ventilasjon 20-550 m 2 BTA kontor 4 NPRO

Detaljer

Oppgave til novella Ung gutt i snø av Bjarte Breiteig

Oppgave til novella Ung gutt i snø av Bjarte Breiteig Oppgave til novella Ung gutt i snø av Bjarte Breiteig Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke relevante og saklige

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 89/09 02.12.2009 Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 89/09 02.12.2009 Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/6521-15 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 89/09 02.12.2009

Detaljer

Mediedekning desember 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning desember 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning desember 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Nyhetsklipp 100.000 nettbrett under treet VG Nett 28.12.2012 100000 NETTBRETT UNDER TREET! VG papir 28.12.2012 Valgte Samsung Dagens Næringsliv

Detaljer

Delprøve 1. 8 f) Regn ut. Forklar hvor i Pascals trekant du finner denne binomialkoeffisienten. 6

Delprøve 1. 8 f) Regn ut. Forklar hvor i Pascals trekant du finner denne binomialkoeffisienten. 6 Delprøve 1 OPPGAVE 1 a) Deriver funksjonen ( ) = + 3 f x 3x x 7 b) Bestem den gjennomsnittlige veksthastigheten til funksjonen f( x ) = 3 x fra x = 0 til x = 3. c) Skriv så enkelt som mulig x 3 + x 9 3x

Detaljer

Dialog STAVANGER KOMMUNE

Dialog STAVANGER KOMMUNE Dialog Mål Hvordan omtaler vi disse utfordringene i konkurranseprogrammet? A. Nytt tinghus på Nytorget B. Nytorget som kulturtorg C. Parkering og trafikk på Nytorget Metode 1. Introduksjon utfordring (3

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 144 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Stavanger Parkering. 24. jun 2013 Stavanger Parkering 24. jun 2013 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler 19-30 Bakgrunnsinformasjon 21

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Alstahaug kommune

Hverdagsrehabilitering i Alstahaug kommune i Alstahaug kommune http://www.youtube.com/watch?v=kvf8qacqnyq Aftenposten 02.10.09 2 Utvikle nye omsorgsformer gjennom nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer

Detaljer

Kafédialog 29. april 2015

Kafédialog 29. april 2015 Gjennomføring og oppsummering Kafédialog 29. april 2015 Møtet var åpent for alle interesserte Kafé-dialog Gjennomføring kafé-dialog I forkant av kafé-dialogen fikk deltakere en orientering om hovedpunktene

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no Hva skal elever lære? Fra plan til praksis, hvordan? Hvordan jobbe systematisk? Supporten:

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Turnéplan: Human Knitting Machine - V15

Turnéplan: Human Knitting Machine - V15 10 Ti 03.03.2015 11:00 Norsk Trikotasjemuseum Nordbygda skule 8-10 22 Matre skule 8-10 0 22 Kun ei gruppe kl. 11 i dag, om lag 40-45 elevar. Matre skule vart hindra grunna ras/stengt veg. Matre- og Nordbygda

Detaljer

NOK 100 000 NOK 1500

NOK 100 000 NOK 1500 NOK 100 000 NOK 1500 Du velger prislappen Ikke alle kursinvitasjonene i postkassen forsvarer å ta ansatte ut av jobb en hel dag. Vi ser det. Når det handler om universell utforming kan det fort bli mye,

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Grunneier møter Jernbaneverket. Grunneier møter Jernbaneverket

Grunneier møter Jernbaneverket. Grunneier møter Jernbaneverket Grunneier møter Jernbaneverket 1 Grunneier møter Jernbaneverket 2 Grunneier møter Jernbaneverket Grunneier møter Jernbaneverket Kommuneplan Reguleringsplan Grunnerverv Anleggsperiode Denne presentasjonen

Detaljer

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2012

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2012 Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2012 Årets julekalender for 5.-7. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Oppgavene 2, 4, 5, 6, 7 og 8 er delt i to nivåer

Detaljer

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK?

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK? FORARBEID SORT GULL 5.-7. TRINN Velkommen til Teknisk museum og undervisningsopplegget Sort gull! Sort gull handler om det norske oljeeventyret og hva funnet av olje på norsk sokkel har betydd for Norge

Detaljer

Forum for varmebehandling Lett varmebehandling og mattrygghet Tid: Tirsdag 31. mai 2011 Sted: Måltidets Hus, Stavanger

Forum for varmebehandling Lett varmebehandling og mattrygghet Tid: Tirsdag 31. mai 2011 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Forum for varmebehandling Lett varmebehandling og mattrygghet Tid: Tirsdag 31. mai 2011 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Lav temperatur under varmebehandlingen, eller kort prosesstid, sikrer produktets sensoriske

Detaljer

Etikk og integritet i kommunene

Etikk og integritet i kommunene Etikk og integritet i kommunene Kommunestyret i Asker 21. januar 2014 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no «Åpenhet - troverdighet - gjensidig respekt» ISO-sertifisert:

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen September 2015

Stiftelsen Elektronikkbransjen September 2015 Stiftelsen Elektronikkbransjen September 2015 Nyhetsklipp Derfor kollapser nettbrettsalget DinSide 29.09.2015 08:53 Dette ble kåret til årets julegave i fjor. Nå vil produsenten ha den livsfarlige radioen

Detaljer

Nyheter Lokalt Energi Debatt Nytte Kultur Sport Fotball Alt innhold. Økonomi Valg Bo Quiz LIVE Nettmøter Bil Reise Jobb og utdanning Din Mat Webkamera

Nyheter Lokalt Energi Debatt Nytte Kultur Sport Fotball Alt innhold. Økonomi Valg Bo Quiz LIVE Nettmøter Bil Reise Jobb og utdanning Din Mat Webkamera Page 1 of 5 ann onse Nyheter Lokalt Energi Debatt Nytte Kultur Sport Fotball Alt innhold Økonomi Valg Bo Quiz LIVE Nettmøter Bil Reise Jobb og utdanning Din Mat Webkamera BILFORSIDEN BILTESTER Norsk formelbil

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 3 Vår ref.: 1207 - Killinglandveien Sted, dato: Sandnes, 09.06.2009 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning

Detaljer

BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA PLANER

BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA PLANER Oppdragsgiver: Vestfold fylkeskommune Oppdrag: Del: Dato: 2013-01-09 Skrevet av: Paal Grini Kvalitetskontroll: BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA INNHOLD 1

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Rubrikk'1:'Hva'forvente'av'en'forelesning?

Rubrikk'1:'Hva'forvente'av'en'forelesning? TMA4100'Matema,kk'1 Strategier(og(hjelpemidler,(rubrikk(1 3:(( 1. Hva(forvente(av(en(forelesning?(( 2. Maple(T.A.( 3. Forventninger(og(fremgangsstrategier(i(MaDe(1 Rubrikk'1:'Hva'forvente'av'en'forelesning?

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

VEDTAK OM FORNYING OG ENDRING AV DISPENSASJON, GNR 98 BNR 546, ELTERVÅG

VEDTAK OM FORNYING OG ENDRING AV DISPENSASJON, GNR 98 BNR 546, ELTERVÅG Melding til utvalg for byutvikling 22.04.09-38/09 Morten Sola Johan Thorsensgt. 25 4010 STAVANGER Byplan Sandnes, 16.03.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807618-7 Saksbehandler: Alf Gyland Arkivkode : O: :

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 73/15 15/303 UTDELING AV KULTURMIDLER 2015 PS 74/15 15/471

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene!

Klart det kan bli klart i kommunene! Klart det kan bli klart i kommunene! Erfaringer fra kommunalt klarspråkarbeid Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med Forum for offentlig service og Kommunik 4 piloter 6 kommuner: Bodø,

Detaljer

Norges første onlinetjeneste for lokal ekstrahjelp

Norges første onlinetjeneste for lokal ekstrahjelp NYHET 1 NYHET Nå lanserer vi ekstrahjelp.no Ekstrahjelp er Budstikkas nye tjeneste for bedrifter på jakt etter ung arbeidskraft. Mange unge i Asker og Bærum er på jakt etter små og store jobber. Vi har

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Øvelse for å kartlegge dine viktigste talenter og ferdigheter, dine sterke sider! Jon Fredrik Alfsen Hartmark Consulting AS

Øvelse for å kartlegge dine viktigste talenter og ferdigheter, dine sterke sider! Jon Fredrik Alfsen Hartmark Consulting AS Øvelse for å kartlegge dine viktigste talenter og ferdigheter, dine sterke sider! Jon Fredrik Alfsen Hartmark Consulting AS Talent- og ferdighetslisten Aktivt medarbeiderskap forutsetter bevisste medarbeidere

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsforum

Referat fra møte i Samarbeidsforum Referat fra møte i Samarbeidsforum Dato: 26.4.2017 Sted: Grimstad rådhus, møterom Hamsun Tilstede: Kjetil Glimsdal Per Svenningsen Trond Erik Bognø Sverre Engebretsen Petter Tobiassen Guri Ulltveit-Moe

Detaljer

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Ledernes medievaner 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Norges ledende undersøkelse for kartlegging av leservaner,

Detaljer

Planprosesser i Stavangerregionen. Trygve Valen Ingvild Nordtveit

Planprosesser i Stavangerregionen. Trygve Valen Ingvild Nordtveit Planprosesser i Stavangerregionen Trygve Valen Ingvild Nordtveit Agenda Om undersøkelsen Samlet vurdering for kommunene De ulike planfasene Samlet vurdering av administrativ og politisk behandling i kommunene

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kultur- og oppvekstutvalget. Rådmann Alf Thode Skog, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli

MØTEPROTOKOLL. Kultur- og oppvekstutvalget. Rådmann Alf Thode Skog, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli MØTEPROTOKOLL Kultur- og oppvekstutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 03.06.2014 Tid: 19:35 21:10 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Roger Olstad Nestleder Elin

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Medlemmer i Rogaland inviteres til årsmøte 28. april 2016 Tid: Torsdag 28. april 2016, kl. 19:00 Sted: Sandnes Brygge, Sandnes. Påmelding: Sendes til samfunnsviterne.rogaland@gmail.com

Detaljer

Innhold. Innledning... 11

Innhold. Innledning... 11 Innhold Innledning... 11 Kapittel 1 Slik fungerer kommuneøkonomien... 13 Hvorfor har vi kommuner?... 13 Hvor kommer pengene fra?... 14 Hva bestemmer hvor mye som skal til hver kommune?... 15 Får kommunene

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer