nr 47/ NO årgang 97 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 47/07-2007.11.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 47/ årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...70 Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Nektede og delvis nektede internasjonale varemerkeregistreringer Opphevet varemerkeregistrering Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 DARTHMOUNT, CA Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Fungerende ernæringstilsetninger, nemlig naturlige matekstrakter fra sjøorganismer, nemlig fisk, fiskeolje, fiskeprotein, alger, tang, tare, sjøgress, brusk av fisk eller hai samt sjøskjell; diettilskudd; ernæringstilskudd fra fisk, fiskeolje, fiskeprotein, alger, tang, tare, sjøgress, brusk av fisk eller hai samt sjøskjell i mikrosinnkapslet form, eller i form av kapsler, piller, tyggeprodukter, granulat, væske eller smørepålegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RLANDIA Oslo Corporate Holding AS, Postboks 6615 St Olavs Plass, 0129 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 36 Forretninger med fast eiendom. 41 Underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotellvirksomhet; restaurant-, bar- og kafévirksomhet. 45 Personlige og sosiale tjenester, nemlig privatomsorgsvirksomhet; sikkerhetstjenester for ivaretakelse og beskyttelse av eiendom og enkeltindivider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Panther Trading Norge AS, Semsvn. 86, 3300 HOKKSUND, 33 Alkoholholdige drikker. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Norsk Chokolade Import AS., Brenaveien 16, 1481 HAGAN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 30 Sukkervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BFS BFS Arkitekter AS, Postboks 2649, Solli, 0203 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 42 Teknologiske tjenester; arkitekter. Tom Jensen, Østre Færvik, 4818 FÆRVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 4 Elektrisk kraft. 7 Turbiner og ejektorpumper for strømforsyningsystemer og strømforsyningsanlegg. 9 Strømforsyningssystemer og strømforsyningsanlegg for hus, offshore-installasjoner og vannfartøy. 35 Salg av elektrisk kraft og av strømforsyningssystemer og strømforsyningsanlegg. 37 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av strømforsyningssystemer og strømforsyningsanlegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOUSELESS Mouseless Invest AS, Hoff Terrasse 10, 0275 OSLO, 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; rådgivning. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ku-Mate Mitsubishi Electric Corp, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Antenner for skip og fartøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BOVACARB Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Homeland Housewares LLC, Ventura Boulevard, Suite 300, CA91403 SHERMAN OAKS, US Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 7 Kjøkken og husholdningsmaskiner og - apparater, blendere, miksere, foodprosessore, samt deler og utstyr tilhørende denne klassen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AS Unica, Ensjøveien 8, 0655 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 6 Varer av metall, kasser av metall. 20 Kasser, ikke av metall. 40 Bearbeiding av materialer, støping av plastdeler etter bestilling fra andre. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet IL baderomstilbehør, toalettmapper, gaver, klær, kosttilskudd, helsekosttilskudd, vitaminer, mineraltilskudd og tilbehør til alle de forannevnte varene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Yes to Ltd, 9 Nehama Street, TEL-AVIV, IL Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 3 Såper; parfymer; eteriske oljer; kosmetikk; hårvann; tannpasta og tannpulver; hud, kropps, øye og hårpleie produkter, for kosmetisk bruk; ikke-medisinske bade produkter; kremer, lotions og geleer for kosmetisk bruk; hud og ansikts renseprodukter til personlig bruk; kosmetiske produkter som inneholder grønnsaks og/eller frukt ekstrakter; kosmetiske produkter som inneholder vitaminer og/eller mineralekstrakter; kosmetiske produkter som inneholder mineraler, leire og/eller salt; hårvann som inneholder grønnsaks og/eller frukt ekstrakter ; hårvann som inneholder vitaminer og/eller mineralekstrakter; hårvann som inneholder mineraler, leire og/eller salt; makeup produkter; makeupfjerningsprodukter; grønnsaks og/eller frukt baserte oljer for bruk på huden, for kosmetisk bruk. ACUVUE PRESENTS CELEBRITY MOMENTS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 9 Synskorrigerende linser omfattende kontaklinser. 5 Kosttilskudd og helsekosttilskudd, hovedsaklig bestående av vitaminer og/eller mineraler i flytende, tablett og/eller pulverform; vitaminer; mineraltilskudd; dietetiske substanser i klasse 35 Detaljhandel inkludert online detaljhandel for fremvisning og salg av kosmetikk, toalettartikler, såper, parfymer, eteriske oljer, hårvann, skjønnhetspleieprodukter; personlig hygiene produkter, hudpleieprodukter, kroppspleieprodukter, øyepleieprodukter; hårpleieprodukter, tannpleieprodukter, tannpasta og tannpulver, badeprodukter, baderomsbekledning, baderomstilbehør, toalettmapper, gaver, klær, kosttilskudd, helsekosttilskudd, vitaminer; mineraltilskudd, og tilbehør til de forannevnte varer; Detaljhandel inkludert online detaljhandelsservice og/eller postordreservice i forbindelse med fremvisning og salg av kosmetikk, toalettsaker, såper parfymer, eteriske oljer, hårvann, skjønnhetspleieprodukter, personlig hygieneprodukter, hudpleieprodukter, kroppspleieprodukter, øyepleieprodukter, hårpleieprodukter, tannpleieprodukter, tannpasta og tannpulver, badeprodukter, baderomsbekledning, 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Roust Inc, 7, ul gouda, MOSKVA, RU Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 33 Vodka. Roust Inc, 7, ul gouda, MOSKVA, RU Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 33 Vodka. 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INDIVIDUAL RADIANCE Kao KK (also trading as Kao Corp), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Kosmetiske preparater; hårpleiepreparater, nemlig hårsjampo, sjampo, hårpleieprodukter, fargefiksermidler, hårskum, hårspray, hårlakk, hårgel, hårolje, krem og preparater for hårstyling, tørkekrem, hårstylingsprayer og frisørsprayer, styrkende hårpreparater, hårfargemidler og hårfargestoffer, fargesjampo, fargeskyllemidler, hårblekemidler, permanentbølgevann, hårskyllemidler og balsam, hårlotioner, pomade, hårserum; kroppskremer, håndkremer, hudolje, hudmelk, kosmetiske badeekstrakter, badeskum, dusjskum, dusjgel, parfymevarer, såper, eteriske oljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RDAVIND Singles AS, Postboks 1157 Sentrum, 0107 OSLO, 25 Klær (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NUTRINACKS Nutrinacks AB, Flöjelbergsgatan 8 B, MÖLNDAL, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Salgsautomater og mekanismer for myntstyrte og ikke-myntstyrte apparater, spesielt for salg av snacks og søtsaker. 29 Snacksprodukter; chips; peanøtter; oliven; pølser; ost; pikkels; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; naturlige konfektyrer. 30 Snacksmat til drinker; kjeks; sjokolade; konfektyrer og søtsaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ProffHandle ProffPartner AS, Postboks 684, 4666 KRISTIANSAND S, Simonsen Advokatfirma Kristiansand DA, Serviceboks 437, 4604 KRISTIANSAND S, 6 Dørhammere. 19 Midlertidig bygningsmaterialer i form av midlertidige dørhåndtak av plast for bruk under byggeog anleggsarbeider. 20 Dører (beslag for-) ikke av metall, dørhåndtak (ikke av metall), dørklinker (ikke av metall), dørhåndtak av plast, beslag for dører, ikke av metall. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VICENTE ROJAS Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 32 Ikke-alkoholholdige drikker; ikkealkoholholdige cocktail blandinger; preparater til fremstilling av drikker. 33 Destillert brennevin, tequila, alkoholholdige cocktails. 43 Restauranter, barer; tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pensjonsdoktoren Pensjonskilden AS, Niels Juels gate 20, 4008 STAVANGER, 36 Rådgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ascom openaccess Ascom (Schweiz) AG, Belpstrasse 37, 3000 BERN 14, CH Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Databehandlingsutstyr; apparater og innretninger for sikret tale-og datakommunikasjon; innretninger for telefoni, spesielt analog- og internettelefoni; deler og tilbehør til forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser); dataprogramvarer. 42 Design, utvikling og oppfølging av programvare; fremstilling av programvare for databehandlings; forskning og utvikling innenfor områdene kommunikasjons- og sikkerhetsteknologi. Keep Co LLC, /8 N. Serrano Avenue, CA90027 LOS ANGELES, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, 25 Klær og fottøy, nemlig sko, T-skjorter og treningsgensere: klær, fottøy, hodeplagg. 35 Datastyrte on-line utsalgstjenester og postordrekatalog tjenester for varer som klær og fottøy; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALLÉVO Cederroth International AB, Box 715, UPPLANDS VÄSBY, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for slanking/ vektreduksjon. 29 Preparater i form av proteiner som tilskudd og erstatning for næringsmidler ved slanking / vektreduksjon. 30 Preparater i form av karbohydrater som tilskudd og erstatning for næringsmidler ved slanking/ vektreduksjon. 32 Preparater i form av drikker som tilskudd og erstatning for næringsmidler ved slanking/ vektreduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bergersen AS, Brynsveien 3, 0667 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 11 Stormkjøkken. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; julevarer, smykker, edle stener, ur og kronomeriske instrumenter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; bager; bæremeis for bæring av barn, ryggsekker, ransler; sekker for fjellklatrere, håndvesker; kartmapper; paraplyer; sveper; seletøy og salmakervarer. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere( ikke av edelt eller plettert dermed); stormkjøkken, kammer og svamper, børster( ikke melerpensler), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker,( ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring( ikke av gummi eller plast), uberarbeidet tekstilfibermateriale. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, herunder bagger spesielt tilpasset ski og surfbrett, skibindinger, fiskredskaper, kjeller, klatreutstyr, ski og vannski, snowboard og wakeboard, skøyter, surfbrett og surfingski, truger, kites, paraglidere og drager, nett, rulleskøyter og -brett. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; ost; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. Plan Urban AS, Storgata 8, 0155 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, herunder organisasjonsutvikling, målstyring, strategi og ledelse. 42 Prosjektledelse og prosessledelse innen byplanlegging, bygg, arealplanlegging, samferdsel og armen infrastruktur; arkitekttjenester; rådgiving og planlegging vedrørende utvikling, utforming og bygging; byggeledelse innen bygg og anlegg; byplanlegging; arealplanlegging; industriell formgivning; grafisk formgivning; ingeniørvirksomhet; trafikk og markedsanalyser; interiørarkitektur; kulturminnevern; kvalitetskontroll; landmåling; miljørådgivning; miljøvernrådgivning; prosjekttjenester vedrørende planprosjekter, detaljplaner og reguleringsplaner, stedsutvikling og arealbruk, veg og gateutforming, anlegg for jernbane, stasjoner og trafikknutepunkt. 44 Landskapsarkitektur. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FANTA STILL The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke- alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Plan Urban AS, Storgata 8, 0155 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, herunder organisasjonsutvikling, målstyring, strategi og ledelse. 42 Prosjektledelse og prosessledelse innen byplanlegging, bygg, arealplanlegging, samferdsel og armen infrastruktur; arkitekttjenester; rådgiving og planlegging vedrørende utvikling, utforming og bygging; byggeledelse innen bygg og anlegg; byplanlegging; arealplanlegging; industriell formgivning; grafisk formgivning; ingeniørvirksomhet; trafikk og markedsanalyser; interiørarkitektur; kulturminnevern; kvalitetskontroll; landmåling; miljørådgivning; miljøvernrådgivning; prosjekttjenester vedrørende planprosjekter, detaljplaner og reguleringsplaner, stedsutvikling og arealbruk, veg og gateutforming, anlegg for jernbane, stasjoner og trafikknutepunkt. 44 Landskapsarkitektur. 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ECOVATION American International Group Inc, 70 Pine Street, NY10270 NEW YORK, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 36 Forsikringstjenester innen området miljøforsikring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RESOURCEFUL BY NATURE Archer-Daniels-Midland Co, 4666 East Faries Parkway, IL62526 DECATUR, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Forretningstjenester, nemlig forretningskonsultasjoner og rådgivning på områdene landbruket, jordbruksindustri, jordbruk, gårdsdrift, matproduksjon, anvendelse av mat, brennstoff, biologisk brennstoff, dyrefor, kornfremstilling, oljefrøfremstilling, ernæring og nutriceuticals. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Jensen Møbler AS, Sand, 3060 SVELVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; madrasser; møbler og senger for soverom nemlig kontinentale senger, justerbare senger, gavler og hodegavler, sengebenker, ottomaner, divaner og nattbord. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JENSEN AMBASSADOR Jensen Møbler AS, Sand, 3060 SVELVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; madrasser; møbler og senger for soverom nemlig kontinentale senger, justerbare senger, gavler og hodegavler, sengebenker, ottomaner, divaner og nattbord. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JENSEN SUPREME Jensen Møbler AS, Sand, 3060 SVELVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; madrasser; møbler og senger for soverom nemlig kontinentale senger, justerbare senger, gavler og hodegavler, sengebenker, ottomaner, divaner og nattbord. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IM Production, 3 Passage Saint Sebastien, PARIS, FR Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 14 Juvelervarer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; ringer; pyntegjenstander av sølv, øreringer, armbånd, charms, brosjer, halskjeder (smykker); ur og kronometriske instrumenter, vekkerklokker, klokker, klokkeremmer, urkapsler, lommeurkjeder; fyrstikkbokser av edelmetall, fyrstikkholdere av edelmetall; smykkeskrin av edelmetall, askebegre for røykere av edelmetall, nøkkelringer (bijouteri), slipsnåler, mansjettknapper, medaljer, hatteornamenter av edelmetall, serviser av edelmetall. 18 Reisekofferter, håndkofferter, reisebager; håndbager, skolevesker, ryggsekker, bærebager og bærenett laget av plast, strandbager, dokumentkofferter, pengepung, visittkortesker, kredittkortesker, sekker/poser for emballasje (av lær), paraplyer. 25 Klær for menn, kvinner og barn, sportsklær, hatter, caps og hodeplagg, hodebånd, sjømannsluer, hansker, pelser (klesplagg), jakker, frakker, benklær, kjoler, skjørt, korkåper, skjorter, t-skjorter, pullovere, trikotasje (klær) og Jerseyklær, vanntette klær, klær av skinn, svømmedrakter, badekåpe, slips, skjerf, sjal, sokker, belter, undertøy, strømper, tights, forkle, bukseseler, shorts, badebukser, votter, pyjamas, sko (unntatt ortopediske sko), tøfler. 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ISABEL MARANT IM Production, 3 Passage Saint Sebastien, PARIS, FR Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 14 Juvelervarer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; ringer; pyntegjenstander av sølv, øreringer, armbånd, charms, brosjer, halskjeder (smykker); ur og kronometriske instrumenter, vekkerklokker, klokker, klokkeremmer, urkapsler, lommeurkjeder; fyrstikkbokser av edelmetall, fyrstikkholdere av edelmetall; smykkeskrin av edelmetall, askebegre for røykere av edelmetall, nøkkelringer (bijouteri), slipsnåler, mansjettknapper, medaljer, hatteornamenter av edelmetall, serviser av edelmetall. 18 Reisekofferter, håndkofferter, reisebager; håndbager, skolevesker, ryggsekker, bærebager og bærenett laget av plast, strandbager, dokumentkofferter, pengepung, visittkortesker, kredittkortesker, sekker/poser for emballasje (av lær), paraplyer. 25 Klær for menn, kvinner og barn, sportsklær, hatter, caps og hodeplagg, hodebånd, sjømannsluer, hansker, pelser (klesplagg), jakker, frakker, benklær, kjoler, skjørt, korkåper, skjorter, t-skjorter, pullovere, trikotasje (klær) og Jerseyklær, vanntette klær, klær av skinn, svømmedrakter, badekåpe, slips, skjerf, sjal, sokker, belter, undertøy, strømper, tights, forkle, bukseseler, shorts, badebukser, votter, pyjamas, sko (unntatt ortopediske sko), tøfler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/054,686 VIRTUALBLADE International Business Machines Corp, NY10504 ARMONK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Computere, computer hardware og computer software; computer servere; computer software for å lage flere simulerte servere på en enslig fysisk server og instruksjonsmanualer solgt som enhet sammen med dette; computer software for å lage flere simulerte servere på en enslig fysisk server; adaptere for computere; komponenter og periferiutstyr for computere; computerminne; grensesnitt for computere; databehandlingsutstyr; audioapparater, utstyr og materiell; printere; integrerte kretser; trykte kretser; halvledere; maskinlesbare media; magnetiske disker, disketter og plater; diskdrev; optiske disker, disketter og plater; magnetbånd; båndopptakere; ergnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksmaskiner; videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd; computerprogrammer; batterier; magnetiske computerdisker, -disketter, plater og bånd uten innhold; computerbrikker (computer chips); kretskort; computer hardware, nemlig mikroprossessorer, kommunikasjonsservere; bærebeholdere for computere; computerdisker, -disketter, plater og bånd uten innhold; grensesnittkort for computere; computerkabler og computerkabeldeler; kalkulatorer; modemkort for computerfaksimile; computertilbehør, nemligskjermfiltere, kraftstrømrettere, nemlig digitale til analoge, analoge til digitale og spenningssteppers, musematter, radiopersonsøkere, joysticks; computermonitorer, computermus; magnetiske computerbånd uten innhold; elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, magasiner og manualer som presenterer computerteknologiinformasjon; integrerte kretskort og smartkort, integrerte kretskortadaptere og smartkortadaptere; lesere for integrerte kretskort og smartkort; mikrocomputere, modemer; prosjektører, fremvisere; fjernkontroller for computere; sjokkspenningsbrytere; tastaturer; salgsterminaler; computer software, nemlig software til bruk for å få tilgang til et globalt computer nettverk, software til bruk for dokumentstyring, software til bruk for lokalisering, gjenfinning og mottak av tekst, elektroniske dokumenter, grafikk og audiovisuell informasjon på foretaksomfattende interne computernettverk og på lokale og områdeomfattende globale computernettverk og computer software til bruk for softwareutvikling og webfremstilling og brukermanualer solg som enhet sammen med dette; dokumentasjons- og instruksjonsmanualer innregistrert på maskinlesbare media og relatert til computere eller computerprogrammer. 16 Undervisnings- og opplæringsmateriell; dokumenter og publikasjoner relatert til computere eller computerprogrammer; manualer; trykte publikasjoner; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser; trykksaker; trykksaker relatert til computer hardware og computer software; trykt undervisnings-, utdannelses- og opplæringsmateriell på området for computer hardware og computer software. 42 Computerprogrammering; computertjenester; 15

16 registrerte varemerker /07 design, oppdatering og vedlikehold av computer software; tilby tilgangstid til computerdatabaseservere; lisensiering av computer hardware og software for andre; tjenester for internet webportal; tekniske prosjektstudier på området for computer hardware og software; outsourcingtjenester; konsultasjoner på området for computer hardware; computersystemanalyser; rådgivning og konsulentbistand relatert til bruk av internet; utleie av computere og computer software; tjenester som går ut på å fremskaffe brukstilgang til computere for forretningsledelse; computertjenester for å lage flere simulerte servere på en enkelt fysisk server; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; reportertjenester og pressetjenester; videoopptakstjenester; fremskaffelse av fasiliteter for organisering av utstillinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Aktuelle Bøker AS, Stenersgate 2, 0184 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 16 Bøker, magasiner, publikasjoner, trykksaker, papirvarer og skrivesaker. 35 Salg av bøker, magasiner, publikasjoner, trykksaker, papirvarer og skrivesaker, herunder via internett og postordre. 41 Bokklubbvirksomhet, forlagsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/010,749 Cook Inc, 925 South Curry Pike P.O. Box 489, IN47402 BLOOMINGTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Medisinske varer i området urologi, kritisk pleie, kardiologi, gastroenterologi, radiologi, gynekologi, kirurgi og i veterinære områder, nemlig biologisk vev, nemlig tynntarmsslimhinne- og andre ECM- (extra cellular matrix) materialer til bruk for dermal- og kirurgireparasjon og cellekultur. 10 Medisinske apparater i området urologi, akuttmedisin, kardiologi, gastroenterologi, assistert reproduksjonsterapi, radiologi, gynekologi, kirurgi og generell vaskulærkirurgi og i veterinære områder. 40 Skreddersydd produksjon av dyrevev og fylling av flasker og pakking av farmasøytiske produkter i følge kontrakt. 41 Utdannelsesvirksomhet, nemlig tilveiebringelse av seminarer og opplæring for leger og yrkesutøvere i helsepleien i området medisin. 42 Forskning, design og utvikling av medisinske innretninger for andre; teknisk forskning på dyrevev, blant annet stamcelleforskning. 16

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 41/10-2010.10.11 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 44/09-2009.10.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/06-2006.08.21 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 34/06-2006.08.21 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 34/06-2006.08.21 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/07-2007.06.11 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 24/07-2007.06.11 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 24/07-2007.06.11 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer