Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007"

Transkript

1 Arkivsak Arkivnr. Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /2007 Fylkestinget /2007 Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 ADMINISTRASJONENS INNSTILLING 1. Regnskaps- og aktivitetsrapport for 1.tertial 2007 tas til etterretning. 2. Investeringsbudsjettet for flytting av studieprogrammet Restaurant- og matfag fra Færder vgs til Greveskogen vgs økes med 8,0 mill kroner, finansiert med lån. 3. Til opparbeidelse av P-plasser ved fylkeshuset bevilges kr finansiert med midler fra investeringsfond. 4. Bevilgning til Vikinger i Vestfold, kr , overføres fra sektor Kultur til sektor Regional planlegging og næringsutvikling. 5. Til dekning av kostnader med anbudsprosess for drift av Østre Bolærne bevilges kr finansiert med Fylkesutvalgets disposisjonskonto. 6. Til dekning av Kontrollutvalgets studietur bevilges kr finansiert med Fylkesutvalgets disposisjonskonto. 7. Til dekning av kostnader knyttet til besøk av stortingskomitèer bevilges kr finansiert med Fylkesutvalgets disposisjonskonto. 8. Til dekning av Fylkesarkivets kostnader til kompetansesenter for privatarkivarbeid i BTV bevilges kr finansiert med Fylkesutvalgets disposisjonskonto 9. Ubenyttede midler til næringsutvikling i BTV-regi tilføres regionalt utviklingsfond. 10. Ubrukte lånemidler etter avsluttede investeringsprosjekter på kr benyttes til å betale ekstraordinære avdrag. Tønsberg 04. juni 2007 Mette Bjune fylkesrådmann Kirsten Agerup direktør

2 I n n h o l d 1 Administrasjonens bemerkninger Driftsregnskapet Investeringer IT-prosjekter Investeringsprosjekter utdanning Skoleutbyggingsprosjektet Investeringer tannhelse Investeringer Østre Bolæren Investeringer kultur Frie inntekter Skatt og rammetilskudd Mva-kompensasjon for investeringer mv Andre statstilskudd og andre inntekter Avsetninger lønnsoppgjør og pensjon Fylkesutvalgets disposisjonskonto Avsetning lønnsoppgjør Pensjon Finansresultat Regional planlegging og næring Overordnede mål og utfordringer Sammendrag/ hovedtrekk Økonomi Regionalt utviklingsfond Styringsmål Bruk av delegasjon Videregående opplæring Overordnede mål og utfordringer Sammendrag/ hovedtrekk Økonomi Styringsmål Andre fokusområder Bruk av delegasjon Tannhelse Overordnede mål og utfordringer Sammendrag/ hovedtrekk Økonomi Styringsmål Bruk av delegasjon Folkehelse Overordnede mål og utfordringer Sammendrag / hovedtrekk Økonomi Trygge lokalsamfunn Styringsmål Fond for forebyggende arbeid Bruk av delegasjon Kultur Overordnede mål og utfordringer Sammendrag/ hovedtrekk Økonomi Styringsmål Bruk av delegasjon Fellesformål Overordnede mål og utfordringer

3 12.2 Sammendrag/ hovedtrekk Økonomi Styringsmål Bruk av delegasjon Regionsamarbeidet BTV Kollektivtrafikk Fylkesveier Regional utvikling

4 1 Administrasjonens bemerkninger Hvert tertial (4mnd) rapporteres det til fylkestinget om status både i forhold til økonomi og aktivitet/ tjenesteproduksjon. Denne saken gir en oversikt over økonomi og aktivitet i Vestfold fylkeskommune pr 1. tertial I tillegg til rapportering tar også tertialrapportene inn i seg forslag vedtak om endringer i budsjettrammer og lignende. Fylkestinget har i tillegg til økonomiske rammer vedtatt styringsmål for sektorene. Tinget har også vedtatt at det skal rapporteres på bruk av delegasjon i forhold til delegasjonsreglementets 9. Økonomisk resultat Det rapporteres om et anslag på årsresultat på 15,4 mill kroner. Skatt og rammetilskudd ligger an til en svikt på 3,3 mill kroner, men på dette tidspunktet i året er dette et meget usikkert anslag. Pensjonskostnadene forventes å bli 13 mill kroner lavere enn budsjettert, mens lønnsoppgjøret anslås å gi en merkostnad på 3 mill kroner. For sektorene rapporteres det om små positive avvik eller ingen avvik ift budsjett. Finanssiden ventes å komme ut med et positivt avvik på knappe 5 mill kroner. Forholdet til Kommunelovens 47 Kommunelovens 47 lyder slik: 1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. 46 nr. 1 tredje punktum. 2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget. 3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. Administrasjonen vurderer at foreliggende rapportering ikke nødvendiggjør budsjettendringer og styringsmessige tiltak iht ovenstående pkt 3. Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2007 og Kommuneproposisjonen 2008 ble lagt fram 15. mai. Det ligger ikke inne store endringer i det økonomiske opplegget for fylkeskommunene i Anslaget for kommunesektorens skatteinntekter er økt noe og det anslås noe høyere lønnsvekst. Regjeringen har i Kommuneproposisjonen foretatt en omfordeling av 2007-rammetilskuddet for fylkeskommunene. Omfordelingen innebærer at VFK får 3,0 mill kroner mindre i rammetilskudd. Bakgrunnen for denne omfordelingen er en lovendring gjeldende fra der ansvaret for opplæring i barnevernsinstitusjoner og private helseinstitusjoner ble samlet i fylkeskommunen der institusjonen ligger. Denne lovendringen innebar for VFK at rammetilskuddet opprinnelig ble styrket med 2,1 mill kroner. Departementet har nå, etter henstilling fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomitè, foretatt en nærmere vurdering av om de opprinnelige endringene av fylkeskommunenes rammetilskudd samsvarer med de faktiske kostnadene for den enkelte fylkeskommune. Resultatet av dette arbeidet innebærer altså at rammetilskuddet for VFK netto blir redusert med 0,9 mill kroner som følge av reformen. Departementet har for øvrig varslet at fordelingen vil bli vurdert på nytt fom 2008, eventuelt Administrasjonen ser nå nærmere på departementets beregninger og vil komme tilbake til saken på et seinere tidspunkt. Usikkerhetsmomenter Det vil alltid knytte seg en del generell usikkerhet til rapporteringen underveis i året. For rapporteringen pr 1. tertial vil administrasjonen redegjøre for enkelte særskilte usikkerhetsmomenter. 4

5 MVA-kompensasjon fra investeringer I overensstemmelse med økonomiforskriftene bokføres og budsjetteres mva-kompensasjon for investeringer i driftsregnskapet og ikke i investeringsregnskapet. For 2007 er det budsjettert med hele 40 mill kroner i mva-kompensasjon for investeringer. Svært mye av disse midlene vil bli generert av byggingen av Thor Heyerdahl vgs og hovedtyngden av midlene vil følgelig først komme i 2. halvår. Dersom faktureringsomfanget blir lavere i 2007 enn budsjettert, vil det kunne bli en inntektssvikt. Administrasjonen vil til neste tertialrapport ha et godt grunnlag for å vurdere hva som vil bli årsresultatet for denne inntektsposten. En eventuell svikt i 2007 vil for øvrig bare bety at inntekten i stedet vil komme i 2008/2009. Makeskifte vedr Færder vgs I budsjett 2007 er det lagt til grunn at erverv av tomt til nye Færder vgs skulle finansieres gjennom et makeskifte, dvs gjennom salg av eiendom. Kjøpsavtalen innebærer at dersom det ikke er grunnlag for et makeskifte, så skal VFK utbetale 52 mill kroner. Dersom det ikke blir makeskifte, må VFK i første omgang finansiere tomtekjøpet ved opptak av lån. Administrasjonen vil i neste tertialrapport fremme forslag om eventuelt låneopptak. Usikkerhet om mva-kompensasjon for Borre Havarivernskole EFTA s overvåkingsorgan ESA har nylig uttalt at de norske reglene for mva-kompensasjon innebærer ulovlig konkurransevridning i de tilfellene der det gis mva-kompensasjon for offentlige virksomheter som konkurrerer med private aktører. ESA-avgjørelsen er ennå ikke endelig. ESA-avgjørelsen ha direkte betydning for mva-kompensasjonen for BHVS. I Vestfold fylkeskommune har vi imidlertid innrettet oss slik at mva-kompensasjonen som gjelder BHVS tilfaller VFK og ikke BHVS. Dette er gjort nettopp for å fjerne konkurransevridningen og fordi det var VFK som fikk redusert sine driftsrammer på varig basis da ordningen med mva-kompensasjon ble innført. Imidlertid betyr dette at eventuell bortfall av mva-kompensasjonen vil bety reduserte inntekter for VFK med om lag 2 mill kroner årlig. Det er også en mulighet for at det kan bli gjort krav om tilbakebetaling av tidligere års mva-kompensasjon. Administrasjonen anser det som trolig at det her vil komme regelendringer, men ser det også som trolig at VFK vil bli kompensert i rammetilskuddet som følge av endringene. Hva som blir den endelige konsekvens for VFK vil muligens først bli klart i Styringsmålrapportering For 2007 ha fylkestinget vedtatt 61 politiske styringsmål for fylkeskommunen. Samtlige styringsmål er gjengitt i tertialrapporten. Det er gitt en kort statusrapport for de styringsmålene der administrasjonen på dette tidspunktet har noe å rapportere. En fullstendig rapportering vil bli gitt i resultatvurderingssaken våren-08. Forslag til vedtak Tilleggsbevilgning til investeringer ved Greveskogen vgs Nybygg for utdanningsprogrammet restaurant- og matfag ved Greveskogen videregående skole er en del av Omstilling og utvikling og fordelingen av utdanningsprogrammer innenfor videregående opplæring. Det foreslås tilleggsbevilget 8 mill kroner til prosjektet som dermed vil få en totalramme på 30,4 mill kroner. Tilleggsbevilgningen skal dekke uforutsette kostnader og ekstra-ordinær prisstigning. Det ligger også en kvalitetsheving i prosjektet som det var hensiktsmessig å ta i forbindelse med byggeprosjektet. Bygget står ferdig i august Fylkestingets vedtak i sak 14/07, der det blir bedt om en prioritert oversikt over investeringsbehovet etter fordeling av tildelte omstillingsmidler, vil bli fulgt opp i budsjett 2008 og økonomiplan Tilleggsbevilgning til opparbeidelse av parkeringsplasser ved fylkeshuset Det vises til FU sak 1/04 Melding, salg av fylkeskommunale eiendommer der det fremgår av saksutredningen og administrasjonens bemerkninger: 5

6 Parkeringsplass ved fylkeshuset. Tomten er avtalt solgt for 6,35 mill. til K. M. Hegg. Det er tatt forbehold om at fylkekommunen beholder 40 plasser - av i alt 62 plasser på tomten. Salget er fra vår side betinget av at fylkeskommunen får skaffet seg andre plasser. Det arbeides for tiden med å få til en utvidelse av parkeringsarealet utenfor den gamle inngangen til Fylkeshuset. Når det gjelder kommunens krav til biloppstillingsplasser fremgår det fra kommunens behandling av reguleringsplanen for Fylkeshuset/Gunnarsbø at det skal være 1 parkeringsplass pr. 50 m2 - dvs 117 plasser. Det er 123 plasser ved fylkeshuset, slik at tomtesalget medfører et behov for å skaffe 16 plasser. Nødvendige tillatelser fra Gunnarsbøstiftelsen og Tønsberg kommune til å utvide parkeringsarealet ned mot Gunnarsbøparken er gitt. Arkeologiske utgravinger er utført, og det ble ikke gjort funn - slik at arbeidene med utvidelse kan iverksettes så snart som mulig. Basert på innhentede tilbud anslås kostnadene til Arbeidene planlegges gjennomført i løpet av sommeren. Overføring av Vikinger i Vestfold fra sektor Kultur til sektor Regional planlegging og næringsutvikling Fylkestinget vedtok i sak 05/07 å opprette en reiselivsavdeling lokalisert til Sandefjord lufthavn/torp og at prosjektet Vikinger i Vestfold skulle inngå som en del av denne reiselivsavdelingen. I tråd med dette foreslås budsjettet for Vikinger i Vestfold overført fra sektor Kultur til sektor Regional planlegging og næringsutvikling. Tilleggsbevilgning til anbudsprosess Østre Bolærne Fylkesutvalget ga i sak 16/07 tilslutning til at kr ,- kunne brukes til dekning av kostnader ifm anbudsprosessen for Østre Bolærne. Det var forutsatt i saken at den bevilgningsmessige siden skulle følges opp i tertialrapporten. Tilleggsbevilgning til Kontrollutvalgets studietur Kontrollutvalgets studietur til Brüssel 18-21/ medførte kostnader på kr I tråd med vanlig praksis foreslås disse dekket av disposisjonskontoen. Tilleggsbevilgning til besøk av stortingskomitèer Samferdselskomiteen og Kommunalkomiteen har besøkt Vestfold i år hhv 23. januar og 13. mars. I forbindelse med disse besøkene ble det arrangert middager m/kulturelt innslag til en total kostnad på ,-. Tilleggsbevilgning til Fylkesarkivet Hovedutvalget for kultur og folkehelse vedtok i sak 5/07 at Vestfold fylkeskommune ved Fylkesarkivet for Vestfold skulle påta seg rollen som koordinator og kompetansesenter for privatarkivarbeid i Buskerud, Telemark og Vestfold. Totalt er kostnaden for denne tjenesten beregnet til å koste kroner pr år, som dekker lønns- og driftskostnader. Dette gir en utgiftsfordeling på kr for hver av de 3 partene. Disponering av ubrukte BTV-midler til næringsutvikling Avviklingen av regionrådssamarbeidet vil etter alt å dømme medføre at fylkeskommunen vil bli tilbakeført deler av årets bevilgning på 5,0 mill kroner til næringsutvikling. Størrelsen på beløpet og tidspunktet for tilbakeføring er ikke klarlagt. Fylkesrådmannen foreslår at tilbakeførte midler avsettes til Regionalt utviklingsfond. Dette innebærer at det vil være Fylkesutvalget som disponerer de ubrukte midlene. Brukt av ubenyttede lånemidler til ekstraordinære avdrag Etter avslutning av diverse investeringsprosjekter vil det typisk kunne gjenstå ubrukte lånemidler som følge av at prosjektene er avsluttet med lavere lånebehov enn budsjettert. Det foreslås at det betales ekstraordinære avdrag finansiert med ubenyttede lånemidler. 6

7 AKS BHVS BTV DKS FU FT Kostra KRD NB RNB SSB VGO VKT SKP UNIK Noen forkortelser som er brukt i saken Arbeidslivets kulturseilas Borre Havarivernskole Regionforsøket Buskerud, Telemark, Vestfold Den kulturelle skolesekken Fylkesutvalget Fylkestinget Kommune-Stat-Rapportering nasjonal statistikk Kommunal og regionaldepartementet Nasjonalbudsjettet Revidert nasjonalbudsjett Statistisk sentralbyrå Videregående opplæring Vestviken kollektivtrafikk AS Strategisk kulturplan Ung norsk internasjonal kompetanse 7

8 2 Driftsregnskapet Driftsregnskapet for Vestfold fylkeskommune pr 1. tertial er vist nedenfor. Det rapporteres om et anslag på årsresultat på 15 mill kroner. Tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Justert bud Avvik Avvik i % Skatt og inntektsutjamning ,3 % Statlig rammetilskudd ,2 % Andre statstilskudd ,2 % MVA-kompensasjon (invest mm) ,0 % Andre inntekter ,0 % A Driftsinntekter ,2 % Nto. driftsutgifter pr sektor Regional planlegging og næring ,9 % Videregående opplæring ,3 % Tannhelse ,0 % Folkehelsearbeid og tilskudd friv org ,0 % Kultur ,0 % Fellesformål ,4 % Pensjonskostnader og avsetning lønn ,8 % Regionsamarbeidet BTV Kollektivtransport ,0 % Fylkesveier ,0 % Regionale utviklingsmidler og drift ,0 % B Netto driftsutgifter ,9 % C Driftsresultat (A-B) ,5 % Finansutgifter Renteinntekter og utbytte ,2 % Renteutgifter ,9 % Avdrag ,0 % D Netto finansutgifter ,9 % E Netto driftsresultat (C+D) Disponering nto. Driftsresultat Avsetning disposisjonsfond Vfk Avsetning disp.fond sektorene Avsetning regionalt utviklingsfond Avsetning til bundne fond (BTV-midler) Bruk av frie fond Bruk av bundne fond Disp tidligere års overskudd Overføring til invest.regnskapet F Disponert i alt G Resultat (E+F) I oversikten er tallene for Justert budsjett inklusive de budsjettendringer som er foreslått i saken. 8

9 3 Investeringer Det kan gis slik økonomisk oversikt pr 1. tertial 2007 (tall i 1000 kr): Prosjekt Utgifter hittil i år Utgifter akkumulert Budsjett akkumulert Rest til disp IT-investeringer Nytt HRM system Nytt økonomisystem Trådløst nettverk skole Scanning og elektronisk fakturabeh IT-investeringer Integrasjon Doculive-fagsyst Sum IT investeringer Eiendomssalg Aksjekjøp Ekstraordinære låneavdrag Ridehall Melsom staller Utdanning omstilling/utvikling fra 2006 Greveskogen ombygging for GA Greveskogen ombygging for RM Nøtterøy ombygging for HS Re ombygging for HS Sandefjord ombygging Thor Heyerdahl trearbeidingsfag Omstilling/utvikling reserve Nøtterøy arealutvidelse Sum omstilling/utvikling fra Skoleutbyggingsprosjektet SKUP prosjektstab SKUP Larvik SKUP Tønsberg SKUP Horten SKUP Holmestrand Utredning Sandefjord Sum skoleutbyggingsprosj Tannhelsetjenesten investeringer Midgard utstilling kontorer Gildehall Borre Østre Bolæren tidl vedtatte inv Østre Bolæren brannsikring F.veg ubrukte midler pr F.veg. aksj. skolev F.veg. miljø F.veg støytiltak forurensningsloven Veg opprusting fylkesveger Sum fylkesveger IT-prosjekter Gjennom en 2 års periode har skolene fått oppgradert sine lokale nettverk for å kunne tilby trådløsaksess til det lokale nettverket for elever og ansatte. Første fase vil være ferdig og klar til bruk ved alle skolene i løpet av høsten Så langt er det investert ca 3 mill kroner. Arbeidet med innføring av elektronisk faktura behandling fortsetter i I Fylkeshuset er det nå trådløs tilgang til 9

10 Internett fra felles arealene og møterommene for besøkende og ansatte. Alle møterommene på fylkeshuset vil innen 2007 være oppgradert med audiovisuelt utstyr. Arbeidet med å skifte ut kjerne infrastrukturen fortsetter i Bl.a. vil store deler av maskinparken byttes ut og lagringskapasiteten økes betydelig for å kunne møte behovene for prosesseringskraft og lagringsplass. 3.2 Investeringsprosjekter utdanning Videregående skoler omstilling/utvikling I 2006 bevilget fylkestinget 40 mill kr til ombyggingstiltak som følge av flytting av, eller opprettelse av nye utdanningsprogrammer på skolene. I budsjettet for 2007 ble denne posten utvidet med 12 mill til kvalitetsforbedrende tiltak på Nøtterøy videregående skole. I forbindelse med resultatvurderingen 2006 ble budsjettet styrket med ytterligere 1,7 mill kr for kostnader til paviljong ved Nøtterøy vgs. på grunn av økt søkning til skolen. Det totale budsjettet knyttet til Omstilling og utvikling beløper seg dermed til 53,7 millioner kroner. Ombyggingsbehov og utstyrsbehov som følge av endringer i programområder og læreplaner generelt har skolene håndtert innenfor egne budsjetter. Tiltak Greveskogen vgs. Flytte GA fra Færder Beskrivelse Kostnad i kr inkl. utstyr Kommentarer Ombygging for bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede Gjennomført Under bygging, forventet ferdigstillelse august 07. Forventet merkostnad.. Greveskogen vgs. Flytte RM fra Færder Nybygg og ombygging Sandefjord vgs. Ombygginger som følge av avgivelse av Ombygging av Trearbeidsfag Nøtterøy vgs. Flytte HS fra Færder og bygging av paviljonggrunnet økt søkning Trearbeidsblokka Under oppstarting Gjennomført. Budsjettet ble styrket med 1,7 mill. i resultatvurderingen 2006 Ombygging /nybygg Re vgs. Økt arealutnyttelse på HS, Flytte trearbeidsfag fra Holmestrand og opprettelse av Anleggsteknikk Ombygging Innkjøp utstyr Under gjennomføring Flytte treteknikk til THVGS Utstyr 200 Gjennomført Nøtterøy vgs Under prosjektering Reserve, flyttekostnader mm Delvis brukt Sum Det opprinnelige budsjettet tok utgangspunkt i nøkkeltall fra 2005, og ble sett på som en samlet ramme. Det har tidligere blitt varslet om at omfanget av enkelte bygningsmessige tiltak kunne bli endret, avhengig av den konkrete løsningen som ble valgt på den enkelte skole. Med unntak av flytting av Restaurant- og matfag til Greveskogen videregående skole er alle prosjektene gjennomført innenfor kostnadsrammen. Dette til tross for en vesentlig prisstigning innenfor byggemarkedet i perioden 2005 til Til prosjektet Restaurant- og matfag ved Greveskogen videregående skole trengs en styrking av budsjettet med 8 mill kr. Dette skyldes blant annet følgende forhold: Prisstigning i perioden varierer fra 7,6% til 13,2% pr. år og utgjør alene 6,0 mill Merkostnadene ved valg av plassering av tilbygget. Tønsberg kommune hadde innsigelser til Fylkeskommunens ønske om plassering.- 1,0 mill kr Uforutsette grunnforhold som ikke ble avdekket i grunnundersøkelsene 1,0 mill kr 100m2 nybygg kontra ombygging av eksisterende areal grunnet pålegg fra mattilsynet 1,3 mill 10

11 Totalt utgjør dette 9,3 mill., men byggekostnadsprognosene viser at 1,3 mill er håndtert innenfor eksisterende bevilgning. 3.3 Skoleutbyggingsprosjektet SKUP har i første tertial 2007 hatt aktiviteter og utgifter knyttet til prosjektstab og de tre prosjektene i henholdsvis Larvik, Horten og Tønsberg. I det etterfølgende redegjøres det i grove trekk for aktivitetsnivå, påløpte kostnader og fremdrift. Oppsummert er det kostnadsført 14,6 mill kr samlet på skoleutbyggingsprosjektene så langt i 2007, dette er i samsvar med og innenfor den totale budsjettrammen som er gitt på et overordnet nivå. SKUP Prosjektstab Dette gjelder kostnader knyttet til prosjektstaben. Kostnadene fordeles ut på de ulike byggeprosjektene i henhold til den arbeidsmengde hvert prosjekt representerer. Fordelingen gjøres årlig i forbindelse med regnskapsavslutningen. SKUP Prosjektstab består pr av 4 personer. Forbruket pr første tertial 2007 var ca 1 mill kr som er i samsvar med budsjettrammen for SKUP Larvik Prosjektet er i en svært aktiv fase hvor vinnerkonseptet Synergi har blitt omdannet til et detaljprosjekt med tekniske tegninger, kostnadsberegninger og avklaringsrunder med brukergruppene ved skolen. Forprosjektet ble vedtatt av fylkestinget mai Forprosjektet omfatter skolebygning, arena/idrettshall, utearealer, vegtiltak og kostnader knyttet til midlertidige løsninger for skolens drift i byggeperioden. I samme fylkestingsmøte ble også prinsippsak knyttet til drifts- og samarbeidsform med Larvik kommune behandlet. Samlet har det regnskapsmessig blitt belastet ca 13,4 mill kr på dette prosjektet pr 1 tertial. Disse kostnadene fordeler seg på følgende hovedaktiviteter. Delbetaling til IF Fram for tomt/makeskifte 4 mill kr Reguleringsplanarbeid og delingsforretning 0,1 mill kr Detaljprosjektering og kostnadsberegning av vegtiltak 0,2 mill kr Prosjektkontor for prosjektering av THVS 0,4 mill kr Prosjektering/kalkulasjon/tredjepartskontroll mv for forprosjektet 8,7 mill kr SKUP Horten Byggeprogram ble behandlet i fylkestinget i oktober Rom - og funksjonsprogram er utarbeidet i samarbeid med brukerne. Reguleringsplanen er godkjent i Horten kommunestyre. Tilstandsrapport eksisterende bygg og kostnadsestimat for nybygg/ombygg er ferdigstilt. Det er ingen stor aktivitet knyttet til dette prosjektet første tertial Samlet har det regnskapsmessig blitt belastet ca kr på dette prosjektet pr 1 tertial. Dette er gebyr til Horten kommune for behandling av reguleringsplanen. SKUP Tønsberg Reguleringsplanarbeidet for området pågår for fullt, planen er nå ute til annen gangs høring. Godkjent reguleringsplan er en forutsetning for kjøpsavtalen fylkeskommunen har inngått med grunneier. Det arbeides nå med å ferdigstille et saksfremlegg om gjennomføringsmodell for byggingen av Færder videregående skole, som skal behandles i fylkestingets møte i juni. Samlet har det regnskapsmessig blitt belastet i underkant av 0,2 mill kr på dette prosjektet pr 1 tertial. Dette er kostnader til konsulenter i reguleringsplanarbeidet og behandlingsgebyr til Tønsberg kommune på i overkant av kr. 11

12 3.4 Investeringer tannhelse Innføring av digital røntgen er nå sluttført mht innkjøp av nødvendig maskinvare. Det er i vårhalvåret 2007 foretatt nyanskaffelser av tynnklienter og skjermer. Dette gjør at billedkvaliteten nå er akseptabel på nesten samtlige klinikker. Noe justering av de tekniske forholdene gjenstår på enkelte klinikker, uten at dette vil medføre særlige kostnader. Stokke tannklinikk står nå uten digital røntgen, det samme gjelder for tannlegekontoret på SiV - Tønsberg. Digital røntgen i Stokke tas i bruk først når ny tannklinikk blir ferdigstilt i Digital røntgen på SiV Tønsberg er foreløpig ikke prioritert. Ny tannklinikk i Holmestrand er ferdigstilt, og ombygging av Sande tannklinikk er avsluttet. Klinikkkapasiteten er nå øket med et behandlingsrom på hver av disse klinikkene. Utstyrsfornying på to tannklinikker er satt i bestilling, på en av klinikkene er utstyret levert. Det er kjøpt inn laserapparat til en tannklinikk, for å vinne erfaring med en alternativ behandlingsform som supplement til konvensjonelt tannlegeutstyr. Av gjenstående investeringsmidler i 2007 vil hovedparten gå til opprettelse av ny tannklinikk i Tønsberg. Hovedutvalg for kultur og folkehelse har vedtatt at klinikken skal hete Haugar tannklinikk. 3.5 Investeringer Østre Bolæren I regnskapet for 2006 er det overført investeringsmidler på 2,3 millioner kroner. Investeringsbudsjettet for 2006 vil i hovedsak bli disponert til nødvendig utbedring av molo. Det tas sikte på å gjennomføre dette arbeidet etter sesongslutt. Forøvrig planlegges flere mindre investeringer i samsvar med tidligere styrevedtak. Dette vil bidra til å effektivisere driften av virksomheten. I 1. tertial er det utgiftsført investeringer på kr ,- som fordeler seg slik: brannsikring kr, gjestehavn kr og kjøp av nytt bookingsystem kr, (samt mva-kompensasjon på kr). Fylkestinget har bevilget fem millioner kroner til sprinklingsanlegg på Østre Bolærne. Etter en anbudsrunde vil dette arbeidet bli påbegynt medio mai og avsluttet medio juli. Prosjektet vil bli gjennomført innenfor kostnadsrammen på fem millioner kroner. 3.6 Investeringer kultur Midgard historisk senter utstillinger og kontorer For å oppdatere og videreutvikle senteret er arbeidet med ombygging og vedlikehold av de faste utstillinger startet opp. Det er bevilget kr til dette arbeidet. Utstillingsrom får nå en utforming som muliggjør aktiv guiding og egner seg for gruppebesøk og rollespill. Arbeidet forventes sluttført i løpet av juni innenfor bevilget ramme. Arbeidet med omgjøring av kontordelen, som et HMS tiltak, vil bli gjennomført i løpet av juni innenfor en kostnadsramme tilsvarende bevilgningen på kr Gildehall på Borre Fylkestinget fattet i sitt møte 26. april 2007 å avsette inntil 10 mill kroner fra investeringsbudsjettet til Gildehall på Borre. Prosjektet er under løpende planlegging og politisk sak hvor kostnader vedr. ervervelse av tomt, innkjøp av materialer, arbeidskostnader og samarbeidsavtaler, samt driftsbudsjett vil bli fremlagt høsten

13 4 Frie inntekter 4.1 Skatt og rammetilskudd Nye befolkningstall pr endrer prognosen for skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd i forhold til hva som var lagt til grunn i vedtatt budsjett Det endelige rammetilskuddet fra staten blir ikke fastsatt før i juni etter at nye befolkningstall pr er klare fra SSB, men KS har allerede gitt oss anslag av virkningen av nye befolkningstall på rammetilskuddet. Vi kan allerede nå ta hensyn til dette i rapporteringen. I Revidert nasjonalbudsjett i mai er det samlede skatteanslag for kommunesektoren økt med 900 mill kroner. VFK s andel av dette er ca. 7 mill kroner. Samlet sett får imidlertid Vestfold fylkeskommune en mindreinntekt på 3,4 mill kroner. Forventede skatteinntekter ser ut til å bli 1,2 mill kroner lavere enn budsjett, og rammetilskuddet blir 6,4 mill kroner lavere. Skatteutjevningen kompenserer delvis for dette tapet ved at denne øker med 4,3 mill kroner. Tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Justert bud Avvik Skatt og rammetilskudd Skatt Inntektsutjamning Rammetilskudd S u m En hovedårsak til netto nedgang i frie inntekter er Vestfold andel av befolkningsøkningen. Den er mindre i Vestfold enn i landet for øvrig. En vesentlig faktor en vekst i aldersgruppen år. Befolkningsveksten i denne gruppen er 3,56 % i Vestfold, men 4,06 % i landet. Av reduksjonen i rammetilskudd med 6,4 mill kroner kan 3,0 mill kroner forklares med omfordeling av midler knyttet til opplæring i institusjoner. 4.2 Mva-kompensasjon for investeringer mv Tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Justert bud Avvik Skatt og rammetilskudd MVA-kompensasjon investeringer MVA-kompensasjon BHVS S u m Budsjettert mva-kompensasjon vedr. investeringer er 40,0 mill kroner. Tallet er satt sammen av mvakompensasjon vedr. skoleutbyggingen med 30,0 mill kroner og øvrige ordinære investeringer med 10,0 mill kroner. Tempoplanen i skoleutbyggingen og tilhørende tidspunkt for fakturering er vesentlig for størrelsen på mva-kompensasjonen for inneværende år. Detaljert utbetalingsprognose for utbyggingen foreligger ikke pr. ultimo mai, slik at budsjettall er den beste prognose nå. 13

14 4.3 Andre statstilskudd og andre inntekter Det kan gis følgende oversikt over disse postene pr 1.tertial 2007: Tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Justert bud Avvik Div statstilskudd og andre inntekter Andre statstilskudd Rentestøtte husbanken Tilskudd regional utvikling S u m Andre inntekter Amortisering internlån Borre Havarivernskole - betjening lån Diverse inntekter S u m Staten gir renterefusjon på investeringer i skolebygg innenfor en gitt ramme for hver kommune/fylkeskommune. Investeringsrammen for Vestfold fylkeskommune for årene er ca 158 mill kroner, og godkjente ferdigstilte anlegg som utløser rentekompensasjon er for tiden 106,7 mill kroner. Rentestøtten tilsvarer Husbankens flytende rente. Prognosen for denne rentes utvikling resten av året tilsier en rentestøtte på 4,5 mill kroner, hvilket er 0,5 mill kroner mer enn budsjett. 5 Avsetninger lønnsoppgjør og pensjon For de sentrale avsetningene til lønnsoppgjør og pensjon kan det settes opp denne oversikten pr 1.tertial: Tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Justert bud Avvik Pensjonskostnader og avsetning lønn Lønnsreserven Pensjonskostnader Andre avsetninger Fylkesutvalgets disp.konto Sum pensjonskostnad og lønnsavsetning Fylkesutvalgets disposisjonskonto I budsjettvedtaket ble det for 2007 avsatt kr på fylkesutvalgets disposisjonskonto. Bevilgningen ble i resultatvurderingssaken (FT 08/07) økt med kr til kr Det er hittil i år foretatt slike bevilgninger fra disposisjonskontoen: Sak Formål Beløp FT 71/06 Gransking Østre Bolærne ,- FU 37/07 Åpningsarrangement Midtåsen ;- Det fremmes i foreliggende sak forslag om flg bevilgninger fra disposisjonskontoen: Konkurranseutsetting Østre Bolærne I FU sak 16/07 ble det gitt tilslutning til å benytte inntil kr til konkurranseutsetting av drift Østre Bolærne. I tertialrapporten foreslås dette dekket over fylkesutvalgets disposisjonsfond. Kontrollutvalgets studietur Kontrollutvalgets studietur til Brüssel 18-21/ medførte kostnader på kr I tråd med vanlig praksis foreslås disse dekket av disposisjonskontoen. 14

15 Besøk av stortingskomitèer Samferdselskomiteen og Kommunalkomiteen har besøkt Vestfold i år hhv 23. januar og 13. mars. I forbindelse med disse besøkene ble det arrangert middager m/kulturelt innslag til en total kostnad på ,-. Fylkesarkivets merkostnader til koordinator og kompetansesenter for BTV Hovedutvalget for kultur og folkehelse vedtok i sak 5/07 at Vestfold fylkeskommune ved Fylkesarkivet for Vestfold skulle påta seg rollen som koordinator og kompetansesenter for privatarkivarbeid i Buskerud, Telemark og Vestfold. Totalt er kostnaden for denne tjenesten beregnet til å koste kroner pr år, som dekker lønns- og driftskostnader. VFK s andel av disse kostnadene er på kr Avsetning lønnsoppgjør 2007 Lønnsreserven for 2007 er dimensjonert ut fra statsbudsjettets forutsetning om 4,5% lønnsvekst. Årets sentrale lønnsforhandlinger har for de ansatte som følger tariffavtalens kapittel 4 gitt et resultat som av KS er beregnet å gi en lønnsvekst på 4,78% for kommunesektoren samlet. KS har beregnet lønnsveksten for fylkeskommunene til å utgjøre 4,32%, dvs noe lavere enn budsjettforutsetningen. Foreløpige beregninger av hva kap4-oppgjøret faktisk koster VFK, tyder på noe høyere kostnader enn beregnet av KS. Lønnsoppgjøret for ansatte som følger tariffavtalens kapittel 3 (toppledere) og kapittel 5 (i hovedsak akademikere utenom lærere) er ikke gjennomført. Dette er oppgjør som i sin helhet skal gjennomføres som lokale forhandlinger i den enkelte fylkeskommune. Disse forhandlingene vil finne sted til høsten og kostnadene er følgelig ikke kjent på nåværende tidspunkt. I lønnsreserven er det for øvrig ikke tatt høyde for at arbeidsgiveravgiften for ansatte over 62 år fra er økt fra 10,1% til 14,1%. Dette koster VFK 2,6 mill kroner. Alt i alt vurderes lønnsreserven på det nåværende tidspunkt å mangle 3,0 mill kroner ift forventede kostnader. 5.3 Pensjon Siden budsjett for 2007 ble behandlet er det mottatt oppdatert prognosegrunnlag fra våre pensjonsleverandører KLP og Statens pensjonskasse. Årets pensjonskostnad forventes betydelig lavere enn hva prognosene tilsa i høst. Det forventes positivt premieavvik vedr. KLP med 10,0 mill kroner samtidig som forventet negativt premieavvik med 5,0 mill kroner vedr SPK forventes +/-0. Av de samlede pensjonsutgifter belastes ordinær pensjonspremie med tilhørende arbeidsgiveravgift virksomhetene. Disse satsene er 11,33 % i SPK og 8,05 % i KLP. På sentralt ansvar belastes AFP-kostnader og reguleringspremie vedr. lønn/g. Sistnevnte forhold gjelder kun KLP, til SPK betales kun ordinær premie. For å jevne ut pensjonskostnadene skal kommunene regnskapsføre en aktuarberegnet pensjonskostnad som vil avvike fra de betalbare pensjonsutgiftene. Forskjellen fremkommer som et premieavvik, som inntekts-/kostnadsføres på sentralt ansvar. De senere år har premieavviket vært positivt; beregnet kostnad har vært lavere enn betalt utgift. Inntektsført premieavvik skal kostnadsføres lineært over 15 år. Fylkeskommunens akkumulerte premieavvik er nå ca 57 mill kroner, slik at årlig avskrivning beløper seg til ca 4 mill kroner årlig. Dette beløpet er inkludert i de rapporterte pensjonskostnader. 15

16 6 Finansresultat Rentenivået har vist en stigning siden høsten Både korte renter, som påvirker renteinntekter, og lange obligasjonsrenter, som påvirker lånerentene, har vist en stigning. Samtidig er likviditeten god pga store fondsbeholdninger. Renter på bankinnskudd forventes å bli 4,0 mill kroner bedre enn budsjett; 12,0 mill kroner mot budsjettert 8,0 mill kroner. Renteutgiftene forventes å øke med 1,6 mill kroner. Sistnevnte tall er usikkert, da dette i strek grad påvirkes av tidspunktet for opplåningen ifm skoleutbygging. I budsjettet er det lagt opp til at årets låneopptak får halvårseffekt med renteutgifter. Sannsynligvis blir effekten noe mindre enn dette ved at opplåningsbehovet kommer høsten Pr er låneporteføljen på 861,0 mill kroner. Den løper til en vektet gjennomsnittrente på 4,04 %. Dette tallet vil stige med nye låne/rentereguleringer. Pr. medio mai er 3-5 års fastrente ca 5,40 %. Låneporteføljens varighet er 2,57 år. Dette er et uttrykk for porteføljens rentebindingstid og skal iht. finansreglementet ligge mellom 2 og 5 år. Låneportefølje justert for rentebærende utlån har en varighet på 2,55 år. I forventede finansinntekter er det medtatt utbytte fra Sandefjord lufthavn AS med 5,4 mill kroner. Dette er i samsvar med det selskaps styre foreslår som utbytte foran generalforsamlingen ultimo mai. 16

17 7 Regional planlegging og næring 7.1 Overordnede mål og utfordringer For sektoren regional planlegging og næringsutvikling gjelder følgende overordnede mål: Vestfold fylkeskommune skal gjennom planlegging og bredt forankrede utviklingsprosesser være en pådriver for regional helhetstenkning i Vestfold og BTV. Vestfold fylkeskommune skal bidra til å skape forpliktelser fra ulike aktører for å sikre gjennomføringen av omforente regionale utviklingsstrategier. Vestfold fylkeskommune har et særlig ansvar for å bidra til en positiv utvikling innenfor samferdsel og forvaltning av kulturminner. Vestfold fylkeskommune skal opptre proaktivt og ta nye initiativ på grunnlag av gjeldende planer og strategier. Målene for sektoren gir særlige utfordringer i 2007 knyttet til følgende forhold: - Videreutvikling av den regionale planleggingen. Gjennom oppfølgingen av den vedtatte regionale utviklingsstrategien skal den regionale planleggingen styrkes og videreutvikles. - Styrking av partnerskapet for regional utvikling. Det er forventninger til fylkeskommunens evne til å initere og gjennomføre prosesser som bidrar til å samle aktørene om omforente mål og strategier for regional utvikling. - Ivaretakelse av sektoransvar innen kulturminnevern og samferdsel. Innen kulturminnevern er det fortsatt fokus på kulturminner som grunnlag for verdiskaping i samfunnet. Fylkesdelplanen Kulturarv i en ny tid er et signal om den nye rollen og legger grunnlag for fylkeskommunens videre arbeid på dette feltet. Innen samferdsel rettes innsatsen spesielt mot utbyggingen av E18 og utviklingen av Vestfoldbanen på grunnlag av det vedtatte enighetsdokumentet. - Iverksettelse av nye initiativ av strategisk betydning. Det strategiske næringsarbeidet må i størst mulig grad forankres og gjennomføres i samarbeid med partnerskapet. 7.2 Sammendrag/ hovedtrekk Det forventes full måloppnåelse når det gjelder styringsmålene. Et budsjettert beløp på kr til jernbanetjenester kommer ikke til anvendelse som planlagt. Internasjonalt arbeid vil få et merforbruk på kr Økonomi Det kan gis følgende økonomiske oversikt pr 1. tertial Tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Justert bud Avvik Regional planlegging og næring Planlegging og strategiske initiativ Nærings- og utviklingsformål Kulturminnevern Utviklingskontrakter Samferdsel Drift Østre Bolærne Regionale utviklingsmidler - stat Sum regional utv. og næring Under særlige kollektivsatsinger er det et beløp på 0,6 mill. kroner som ikke vil komme til anvendelse til budsjettert formål kjøp av jernbanetjenester. 17

18 Internasjonalt arbeid vil få et merforbruk på kr Av dette utgjør økt tilskudd til Kaunaskontoret kr Planlegging og strategiske initiativ Fylkesplanlegging I 1. tertial har administrasjonen startet arbeidet med revisjon av fylkesdelplanen for kystsonen og fylkesdelplan for etablering av kjøpesentre og sentrumsutvikling, jf. styringsmål 1 og 15. Det fremmes saker om oppstart av planarbeid på begge disse områdene før sommeren. Det forutsettes at budsjetterte midler under fylkesplanlegging vil bli anvendt, og en stor del i disse to prosjektene. Jernbaneutvikling Det er budsjettert med kroner i tilskudd til Jernbaneforum Sør, som Vestfold fylkeskommune har vært med i siden 1992, og til tiltak for jernbaneutvikling knyttet til initiativ fra Vestfold, som jernbanekonferansen. I februar 2007 ble det avholdt en to dagers jernbanekonferanse om utvikling av Vestfoldbanen. Dette var en oppfølging av en dagskonferanse i oktober Resultatet av prosessen er et dokument som fastslår enighet om og vilje til satsing på utvikling av Vestfoldbanen. Dette dokumentet danner grunnlaget for videre arbeid, bl.a. gjennom en egen samarbeidsgruppe. Det vises ellers til rapportering på styringsmål 9 og 10. Strategiske initiativ Midlene avsatt til strategiske initiativ disponeres i hovedsak til oppfølging av Regional utviklingsstrategi Vestfold , de strategiske satsingene fastsatt av Partnerskapskonferansen i regi av Verdiskaping Vestfold og de konkrete styringsmålene inntatt i budsjettet. Det arbeides konkret med prosessbistand og kartlegging knyttet til naturgass, faglig bistand knyttet til arbeidet med flyplasstrukturen på Østlandet, kunnskapsoppbygging knyttet til satsing mot Vestfoldbyene, oppfølging av temaer knyttet til fylkesforedlingen av regionale utviklingsmidler, verdiskaping knyttet til kulturminner og kulturmiljøer, miljøvennlig energibruk, Vestfolds universitetsambisjoner, kompetanseheving i kommunene tilknyttet planlegging etter plan- og bygningsloven og i forvaltning av kulturarven. Det forventes at midlene vil være disponert i løpet av året, selv om det ved denne type aktivitet alltid må tas forbehold om at noen av innsatsene som startes i år ikke kommer til full belastning i årets regnskap Nærings- og utviklingsformål Etablererprogrammet Tidligere avtale mellom fylkeskommunen og alle kommunene om finansiering av Etablererprogrammet utløp i Det er inngått intensjonsavtaler mellom fylkeskommunen og kommunene om bidrag til finansiering av et i innhold tilsvarende etablererprogram i regi av Næringssenteret i Vestfold AS for 2006 og 2007, der også Innovasjon Norge bidrar økonomisk. Fylkeskommunens bevilgning på kr 1,5 mill overføres a-konto i tre like store beløp gjennom året. I årets fire første måneder viser aktiviteten samme gode nivå som tidligere år, mens brukerundersøkelsene viser ytterligere økning i brukertilfredsheten. Reiseliv Visit Vestfold AS ble vedtatt lagt ned i november Fylkeskommunen arbeider nå for å opprette et eget markedsføringskontor på Torp, et kontor som skal markedsføre de reiselivsrelevante områder som det er politisk fokus på. Med det opplegg man ser for seg vil markedsføringsfunksjonen koste kr i Disse kostnadene vil bli dekket av rammen på kr , som står igjen etter nedleggelsen av Visit Vestfold. Restbeløpet på kr vil annen satsing rettet mot reiseliv. 18

19 Vestfoldstatistikk Nettstedet oppdateres jevnlig med ny statistikk om forhold av betydning for utvikingen i Vestfold. Næringssenteret i Vestfold står for driften av nettstedet For 2007 er det lagt større vekt på journalistisk presentasjon av statistikk med flere nyhetssaker og noe større innsats på markedsføringen av nettstedet. Internasjonalt arbeid Her ligger det an til et merforbruk på kr. Rådgivende utvalg for Kaunaskontoret, under ledelse av fylkesrådmannen, vedtok 16. januar budsjett for 2007 som forutsetter en støtte fra fylkeskommunen kr mer enn det finnes dekning for i fylkesbudsjettet. Det finns ikke rom for å omdisponere innenfor budsjettposten, da 89 % av den er faste, forhåndsdisponerte utgifter til Kaunaskontoret og til medlemskap i internasjonale organisasjoner. Aktivitetsnivået på internasjonalt arbeid indikerer for øvrig et merforbruk på kr. Administrasjonen vil til neste tertialrapport vurdere om det er mulig å finne dekning for merkostnadene gjennom omdisponering av andre midler innenfor sektorbudsjettet. Som en videreføring av arbeidet med Østersjø-Kattegat-Skagerrak-programmet under Interreg. 3a, har dette blitt presentert for det næringspolitiske partnerskapet i Vestfold, for 12-kommunesamarbeidet og på BTVs internasjonale konferanse i Tønsberg. Fylkeskommunen har også deltatt på prelanseringen av Nordsjøprogrammet. Vestfold fylkeskommune har ansvar for styringsgruppe og sekretariat i Edge Counties network (ECN) på vegne av BTV. Det ble gjennomført en samling for styringsgruppe, sekretariat og turismegruppe på Kongsberg i januar. ECN er et nettverk mellom regioner i Europa som ligger i utkanten av storbyregioner og som har, eller nyter godt av en regional flyplass. Samarbeidsavtalen mellom Vestfold fylkeskommune og Kaunas by/fylke i Litauen er fornyet for Handlingsplanen mot rasisme og fremmedfrykt De planlegges aktiviteter for året i samsvar med budsjetterte midler. Det Blant aktiviteter i 1. tertial kan rapporteres at det nå er etablert et senter for migrasjonshelse i Vestfold (Vestfold migrasjonshelsesenter). Initiativet til dette kom fra handlingsplanen mot rasisme og fremmedfrykt, ved at det ble finansiert en utredning av denne satsingen. Av tiltak som er under planlegging og gjennomføring i 2007kan nevnes at en arbeidsgruppe nå jobber med utkast til ett informasjonsskriv for bedre kommunikasjon i primærhelsetjenesten. Fylkeselevrådet satser på innkjøp av undervisningsmateriell, som forventes å være tilgjengelig på de videregående skolene fra høsten Tiltaket Tidlig intervensjon i innvandrerfamilier er under bearbeiding, og tiltak vil eventuelt bli iverksatt med alternative samarbeidspartnere i løpet 2. tertial For tiltaket Rekruttering til offentlig sektor har arbeidsgruppen, sammensatt av representanter fra kommunene, NAV og fylkeskommunen, nå startet opp sitt arbeid. Det vil sannsynlig være behov for å forlenge dette tiltaket, som først forventes å være sluttført i løpet av 1.tertial Flerkulturelt arbeidsliv Arbeidet med flerkulturelt arbeidsliv skjer nå ved tiltak rettet mot litt ulike målgrupper. På bakgrunn av initiativet som lå i handlingsplanen mot rasisme og fremmedfrykt, samarbeider ni kommuner i Vestfold nå med Næringssenteret i Vestfold om etablereropplæring som et særskilt tilbud innen introduksjonsprogrammet. IMDI (Integrerings- og manfoldsdirektoratet) støtter dette prosjektet. Et annet prosjekt retter seg spesielt mot yngre etablerere, med støtte fra NAV (Arbeids- og velferdsetaten). Et tredje prosjekt retter seg mot andre etablerere, med støtte fra Vestfold fylkeskommune Kulturminnevern Det forventes ikke avvik i forhold til budsjett på dette budsjettområdet. Hovedutvalg for plan, areal og miljø vedtok i februar et handlingsprogram for oppfølgingen av fylkesdelplan for bevaring av kulturminner i I handlingsprogrammet fordeles den budsjetterte økonomiske innsatsen på kr på ulike tiltak. Disse er: kompetansebygging, prosjekt om 19

20 industrisamfunnets kulturarv, etablering av nettverk for kulturminner og reiseliv/verdiskaping, forprosjekt om setring og seterbruk, og overvåking av tilstand for kulturminner. Kaupang Det er bevilget kr fra regionalt utviklingsfond til skjøtselsarbeider og etablering av innmarksbeite på Kaupang fra Det er videre bevilget kr fra Regionalt utviklingsfond til videreutvikling av formidlingskonseptet. Det vises ellers til rapportering under styringsmål. Skilting og skjøtsel Vårrydding og oppsetting av nye informasjonstavler er iverksatt etter snøsmeltingen. Innsatsene som utføres av frivillige og ved samarbeide med Kirkens bymisjon beregnes å heve kvaliteten ved de enkelte kulturminnene. Det vil også styrke totalmiljøene der kulturminnene inngår, ikke minst i forhold til friluftslivet. Fra juni vil det også påløpe kostnader knyttet til utlysing og utdeling av Vestfold fylkeskommunes pris for skjøtsel av fornminner Det forventes ikke avvik i forhold til budsjettet. Prosjektet NAVE Nortrail er nå formelt sluttrapportert til såkalt Lead Partner, Aberdeenshire. Av tiltak gjenstår produksjon av informasjonsmateriale i Sandefjord og Stokke, samt markedsføring av North Sea Trail, bl.a. ved gjennomføringen av North Sea Trail Day september Prosjektet sluttføres i tråd med budsjettet. Statlige midler til kulturminnevern Riksantikvaren gir tilskudd til fredete bygninger/kystkultur. Midlene skal brukes til vern og sikring av privateide fredete og verneverdige bygninger og anlegg av nasjonal verdi. Midlene fordeles etter søknad fra eiere av slike bygg eller anlegg. Fylkeskommunen er gitt ansvaret for å behandle søknader, mens Riksantikvaren forestår den endelige prioriteringen. For 2007 er Vestfold tildelt 2,1 millioner kroner. Tilskudd verneverdige bygninger Det er kommet inn en rekke kvalifiserte søknader om tilskudd. Det budsjetterte beløp på kroner vil bli fordelt i tråd med retningslinjene i to omganger Utviklingskontraktene med kommunene Det er avholdt møter med de fleste kommunene i forbindelse med utviklingskontraktene. Møtene har hatt som siktemål å gå gjennom statusen for alle prosjektene, foreslå nye prosjekter samt undertegne kontraktene for Kommunene ble forut for møtene bedt om å komme med innspill til prosjekter der det var behov for en viss finansiell bistand. Flere av kommunene har kommet med slike innspill. Fylkesrådmann vil i samråd med fylkesordfører foreta en fordeling av de 2. mill.kr. som fylkestinget bevilget til utviklingskontraktene i 2007, i løpet av medio juni Samferdsel Budsjetterte midler til kjøp av utvidet regiontogtilbud fra NSB vil ikke komme til anvendelse. TT-ordningen I samarbeid med Vestviken Kollektivtrafikk AS er det inngått avtale med Rogaland Taxi AS om innføring av elektroniske kort i transportordningen for funksjonshemmede fra Rogaland Taxi AS har dermed overtatt mye av den operative driften av ordningen. Systemet er det samme som benyttes i bl.a. Buskerud og Telemark, og har blitt godt mottatt av både brukerne, kommunene og drosjenæringen. For 2007 er det budsjettert med 6,5 mill kroner som skal dekke transportkostnader og administrasjon av ordningen. Antall brukere pr er 4119, som er en liten nedgang fra årsskiftet. Kostnadene er kroner høyere enn budsjett pr.1. tertial. Det er usikkerhet om kostnadene for 2007 blir innenfor budsjettet på 6,5 mill kroner, og utviklingen er avhengig av effekten av tidligere 20

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 Møteleder Per-Eivind Johansen (H) Disse møtte: Møtende

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014

Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014 Arkivsak 201004746-1 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget 14.12.2010 74/10 Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014 Fylkesrådmannens

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10989 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 11/2522 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Kommunestyre Sak nr.: 013/12 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 041/12 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Innst. S. nr. 83 (2000-2001)

Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer