Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007"

Transkript

1 Arkivsak Arkivnr. Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /2007 Fylkestinget /2007 Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 ADMINISTRASJONENS INNSTILLING 1. Regnskaps- og aktivitetsrapport for 1.tertial 2007 tas til etterretning. 2. Investeringsbudsjettet for flytting av studieprogrammet Restaurant- og matfag fra Færder vgs til Greveskogen vgs økes med 8,0 mill kroner, finansiert med lån. 3. Til opparbeidelse av P-plasser ved fylkeshuset bevilges kr finansiert med midler fra investeringsfond. 4. Bevilgning til Vikinger i Vestfold, kr , overføres fra sektor Kultur til sektor Regional planlegging og næringsutvikling. 5. Til dekning av kostnader med anbudsprosess for drift av Østre Bolærne bevilges kr finansiert med Fylkesutvalgets disposisjonskonto. 6. Til dekning av Kontrollutvalgets studietur bevilges kr finansiert med Fylkesutvalgets disposisjonskonto. 7. Til dekning av kostnader knyttet til besøk av stortingskomitèer bevilges kr finansiert med Fylkesutvalgets disposisjonskonto. 8. Til dekning av Fylkesarkivets kostnader til kompetansesenter for privatarkivarbeid i BTV bevilges kr finansiert med Fylkesutvalgets disposisjonskonto 9. Ubenyttede midler til næringsutvikling i BTV-regi tilføres regionalt utviklingsfond. 10. Ubrukte lånemidler etter avsluttede investeringsprosjekter på kr benyttes til å betale ekstraordinære avdrag. Tønsberg 04. juni 2007 Mette Bjune fylkesrådmann Kirsten Agerup direktør

2 I n n h o l d 1 Administrasjonens bemerkninger Driftsregnskapet Investeringer IT-prosjekter Investeringsprosjekter utdanning Skoleutbyggingsprosjektet Investeringer tannhelse Investeringer Østre Bolæren Investeringer kultur Frie inntekter Skatt og rammetilskudd Mva-kompensasjon for investeringer mv Andre statstilskudd og andre inntekter Avsetninger lønnsoppgjør og pensjon Fylkesutvalgets disposisjonskonto Avsetning lønnsoppgjør Pensjon Finansresultat Regional planlegging og næring Overordnede mål og utfordringer Sammendrag/ hovedtrekk Økonomi Regionalt utviklingsfond Styringsmål Bruk av delegasjon Videregående opplæring Overordnede mål og utfordringer Sammendrag/ hovedtrekk Økonomi Styringsmål Andre fokusområder Bruk av delegasjon Tannhelse Overordnede mål og utfordringer Sammendrag/ hovedtrekk Økonomi Styringsmål Bruk av delegasjon Folkehelse Overordnede mål og utfordringer Sammendrag / hovedtrekk Økonomi Trygge lokalsamfunn Styringsmål Fond for forebyggende arbeid Bruk av delegasjon Kultur Overordnede mål og utfordringer Sammendrag/ hovedtrekk Økonomi Styringsmål Bruk av delegasjon Fellesformål Overordnede mål og utfordringer

3 12.2 Sammendrag/ hovedtrekk Økonomi Styringsmål Bruk av delegasjon Regionsamarbeidet BTV Kollektivtrafikk Fylkesveier Regional utvikling

4 1 Administrasjonens bemerkninger Hvert tertial (4mnd) rapporteres det til fylkestinget om status både i forhold til økonomi og aktivitet/ tjenesteproduksjon. Denne saken gir en oversikt over økonomi og aktivitet i Vestfold fylkeskommune pr 1. tertial I tillegg til rapportering tar også tertialrapportene inn i seg forslag vedtak om endringer i budsjettrammer og lignende. Fylkestinget har i tillegg til økonomiske rammer vedtatt styringsmål for sektorene. Tinget har også vedtatt at det skal rapporteres på bruk av delegasjon i forhold til delegasjonsreglementets 9. Økonomisk resultat Det rapporteres om et anslag på årsresultat på 15,4 mill kroner. Skatt og rammetilskudd ligger an til en svikt på 3,3 mill kroner, men på dette tidspunktet i året er dette et meget usikkert anslag. Pensjonskostnadene forventes å bli 13 mill kroner lavere enn budsjettert, mens lønnsoppgjøret anslås å gi en merkostnad på 3 mill kroner. For sektorene rapporteres det om små positive avvik eller ingen avvik ift budsjett. Finanssiden ventes å komme ut med et positivt avvik på knappe 5 mill kroner. Forholdet til Kommunelovens 47 Kommunelovens 47 lyder slik: 1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. 46 nr. 1 tredje punktum. 2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget. 3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. Administrasjonen vurderer at foreliggende rapportering ikke nødvendiggjør budsjettendringer og styringsmessige tiltak iht ovenstående pkt 3. Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2007 og Kommuneproposisjonen 2008 ble lagt fram 15. mai. Det ligger ikke inne store endringer i det økonomiske opplegget for fylkeskommunene i Anslaget for kommunesektorens skatteinntekter er økt noe og det anslås noe høyere lønnsvekst. Regjeringen har i Kommuneproposisjonen foretatt en omfordeling av 2007-rammetilskuddet for fylkeskommunene. Omfordelingen innebærer at VFK får 3,0 mill kroner mindre i rammetilskudd. Bakgrunnen for denne omfordelingen er en lovendring gjeldende fra der ansvaret for opplæring i barnevernsinstitusjoner og private helseinstitusjoner ble samlet i fylkeskommunen der institusjonen ligger. Denne lovendringen innebar for VFK at rammetilskuddet opprinnelig ble styrket med 2,1 mill kroner. Departementet har nå, etter henstilling fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomitè, foretatt en nærmere vurdering av om de opprinnelige endringene av fylkeskommunenes rammetilskudd samsvarer med de faktiske kostnadene for den enkelte fylkeskommune. Resultatet av dette arbeidet innebærer altså at rammetilskuddet for VFK netto blir redusert med 0,9 mill kroner som følge av reformen. Departementet har for øvrig varslet at fordelingen vil bli vurdert på nytt fom 2008, eventuelt Administrasjonen ser nå nærmere på departementets beregninger og vil komme tilbake til saken på et seinere tidspunkt. Usikkerhetsmomenter Det vil alltid knytte seg en del generell usikkerhet til rapporteringen underveis i året. For rapporteringen pr 1. tertial vil administrasjonen redegjøre for enkelte særskilte usikkerhetsmomenter. 4

5 MVA-kompensasjon fra investeringer I overensstemmelse med økonomiforskriftene bokføres og budsjetteres mva-kompensasjon for investeringer i driftsregnskapet og ikke i investeringsregnskapet. For 2007 er det budsjettert med hele 40 mill kroner i mva-kompensasjon for investeringer. Svært mye av disse midlene vil bli generert av byggingen av Thor Heyerdahl vgs og hovedtyngden av midlene vil følgelig først komme i 2. halvår. Dersom faktureringsomfanget blir lavere i 2007 enn budsjettert, vil det kunne bli en inntektssvikt. Administrasjonen vil til neste tertialrapport ha et godt grunnlag for å vurdere hva som vil bli årsresultatet for denne inntektsposten. En eventuell svikt i 2007 vil for øvrig bare bety at inntekten i stedet vil komme i 2008/2009. Makeskifte vedr Færder vgs I budsjett 2007 er det lagt til grunn at erverv av tomt til nye Færder vgs skulle finansieres gjennom et makeskifte, dvs gjennom salg av eiendom. Kjøpsavtalen innebærer at dersom det ikke er grunnlag for et makeskifte, så skal VFK utbetale 52 mill kroner. Dersom det ikke blir makeskifte, må VFK i første omgang finansiere tomtekjøpet ved opptak av lån. Administrasjonen vil i neste tertialrapport fremme forslag om eventuelt låneopptak. Usikkerhet om mva-kompensasjon for Borre Havarivernskole EFTA s overvåkingsorgan ESA har nylig uttalt at de norske reglene for mva-kompensasjon innebærer ulovlig konkurransevridning i de tilfellene der det gis mva-kompensasjon for offentlige virksomheter som konkurrerer med private aktører. ESA-avgjørelsen er ennå ikke endelig. ESA-avgjørelsen ha direkte betydning for mva-kompensasjonen for BHVS. I Vestfold fylkeskommune har vi imidlertid innrettet oss slik at mva-kompensasjonen som gjelder BHVS tilfaller VFK og ikke BHVS. Dette er gjort nettopp for å fjerne konkurransevridningen og fordi det var VFK som fikk redusert sine driftsrammer på varig basis da ordningen med mva-kompensasjon ble innført. Imidlertid betyr dette at eventuell bortfall av mva-kompensasjonen vil bety reduserte inntekter for VFK med om lag 2 mill kroner årlig. Det er også en mulighet for at det kan bli gjort krav om tilbakebetaling av tidligere års mva-kompensasjon. Administrasjonen anser det som trolig at det her vil komme regelendringer, men ser det også som trolig at VFK vil bli kompensert i rammetilskuddet som følge av endringene. Hva som blir den endelige konsekvens for VFK vil muligens først bli klart i Styringsmålrapportering For 2007 ha fylkestinget vedtatt 61 politiske styringsmål for fylkeskommunen. Samtlige styringsmål er gjengitt i tertialrapporten. Det er gitt en kort statusrapport for de styringsmålene der administrasjonen på dette tidspunktet har noe å rapportere. En fullstendig rapportering vil bli gitt i resultatvurderingssaken våren-08. Forslag til vedtak Tilleggsbevilgning til investeringer ved Greveskogen vgs Nybygg for utdanningsprogrammet restaurant- og matfag ved Greveskogen videregående skole er en del av Omstilling og utvikling og fordelingen av utdanningsprogrammer innenfor videregående opplæring. Det foreslås tilleggsbevilget 8 mill kroner til prosjektet som dermed vil få en totalramme på 30,4 mill kroner. Tilleggsbevilgningen skal dekke uforutsette kostnader og ekstra-ordinær prisstigning. Det ligger også en kvalitetsheving i prosjektet som det var hensiktsmessig å ta i forbindelse med byggeprosjektet. Bygget står ferdig i august Fylkestingets vedtak i sak 14/07, der det blir bedt om en prioritert oversikt over investeringsbehovet etter fordeling av tildelte omstillingsmidler, vil bli fulgt opp i budsjett 2008 og økonomiplan Tilleggsbevilgning til opparbeidelse av parkeringsplasser ved fylkeshuset Det vises til FU sak 1/04 Melding, salg av fylkeskommunale eiendommer der det fremgår av saksutredningen og administrasjonens bemerkninger: 5

6 Parkeringsplass ved fylkeshuset. Tomten er avtalt solgt for 6,35 mill. til K. M. Hegg. Det er tatt forbehold om at fylkekommunen beholder 40 plasser - av i alt 62 plasser på tomten. Salget er fra vår side betinget av at fylkeskommunen får skaffet seg andre plasser. Det arbeides for tiden med å få til en utvidelse av parkeringsarealet utenfor den gamle inngangen til Fylkeshuset. Når det gjelder kommunens krav til biloppstillingsplasser fremgår det fra kommunens behandling av reguleringsplanen for Fylkeshuset/Gunnarsbø at det skal være 1 parkeringsplass pr. 50 m2 - dvs 117 plasser. Det er 123 plasser ved fylkeshuset, slik at tomtesalget medfører et behov for å skaffe 16 plasser. Nødvendige tillatelser fra Gunnarsbøstiftelsen og Tønsberg kommune til å utvide parkeringsarealet ned mot Gunnarsbøparken er gitt. Arkeologiske utgravinger er utført, og det ble ikke gjort funn - slik at arbeidene med utvidelse kan iverksettes så snart som mulig. Basert på innhentede tilbud anslås kostnadene til Arbeidene planlegges gjennomført i løpet av sommeren. Overføring av Vikinger i Vestfold fra sektor Kultur til sektor Regional planlegging og næringsutvikling Fylkestinget vedtok i sak 05/07 å opprette en reiselivsavdeling lokalisert til Sandefjord lufthavn/torp og at prosjektet Vikinger i Vestfold skulle inngå som en del av denne reiselivsavdelingen. I tråd med dette foreslås budsjettet for Vikinger i Vestfold overført fra sektor Kultur til sektor Regional planlegging og næringsutvikling. Tilleggsbevilgning til anbudsprosess Østre Bolærne Fylkesutvalget ga i sak 16/07 tilslutning til at kr ,- kunne brukes til dekning av kostnader ifm anbudsprosessen for Østre Bolærne. Det var forutsatt i saken at den bevilgningsmessige siden skulle følges opp i tertialrapporten. Tilleggsbevilgning til Kontrollutvalgets studietur Kontrollutvalgets studietur til Brüssel 18-21/ medførte kostnader på kr I tråd med vanlig praksis foreslås disse dekket av disposisjonskontoen. Tilleggsbevilgning til besøk av stortingskomitèer Samferdselskomiteen og Kommunalkomiteen har besøkt Vestfold i år hhv 23. januar og 13. mars. I forbindelse med disse besøkene ble det arrangert middager m/kulturelt innslag til en total kostnad på ,-. Tilleggsbevilgning til Fylkesarkivet Hovedutvalget for kultur og folkehelse vedtok i sak 5/07 at Vestfold fylkeskommune ved Fylkesarkivet for Vestfold skulle påta seg rollen som koordinator og kompetansesenter for privatarkivarbeid i Buskerud, Telemark og Vestfold. Totalt er kostnaden for denne tjenesten beregnet til å koste kroner pr år, som dekker lønns- og driftskostnader. Dette gir en utgiftsfordeling på kr for hver av de 3 partene. Disponering av ubrukte BTV-midler til næringsutvikling Avviklingen av regionrådssamarbeidet vil etter alt å dømme medføre at fylkeskommunen vil bli tilbakeført deler av årets bevilgning på 5,0 mill kroner til næringsutvikling. Størrelsen på beløpet og tidspunktet for tilbakeføring er ikke klarlagt. Fylkesrådmannen foreslår at tilbakeførte midler avsettes til Regionalt utviklingsfond. Dette innebærer at det vil være Fylkesutvalget som disponerer de ubrukte midlene. Brukt av ubenyttede lånemidler til ekstraordinære avdrag Etter avslutning av diverse investeringsprosjekter vil det typisk kunne gjenstå ubrukte lånemidler som følge av at prosjektene er avsluttet med lavere lånebehov enn budsjettert. Det foreslås at det betales ekstraordinære avdrag finansiert med ubenyttede lånemidler. 6

7 AKS BHVS BTV DKS FU FT Kostra KRD NB RNB SSB VGO VKT SKP UNIK Noen forkortelser som er brukt i saken Arbeidslivets kulturseilas Borre Havarivernskole Regionforsøket Buskerud, Telemark, Vestfold Den kulturelle skolesekken Fylkesutvalget Fylkestinget Kommune-Stat-Rapportering nasjonal statistikk Kommunal og regionaldepartementet Nasjonalbudsjettet Revidert nasjonalbudsjett Statistisk sentralbyrå Videregående opplæring Vestviken kollektivtrafikk AS Strategisk kulturplan Ung norsk internasjonal kompetanse 7

8 2 Driftsregnskapet Driftsregnskapet for Vestfold fylkeskommune pr 1. tertial er vist nedenfor. Det rapporteres om et anslag på årsresultat på 15 mill kroner. Tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Justert bud Avvik Avvik i % Skatt og inntektsutjamning ,3 % Statlig rammetilskudd ,2 % Andre statstilskudd ,2 % MVA-kompensasjon (invest mm) ,0 % Andre inntekter ,0 % A Driftsinntekter ,2 % Nto. driftsutgifter pr sektor Regional planlegging og næring ,9 % Videregående opplæring ,3 % Tannhelse ,0 % Folkehelsearbeid og tilskudd friv org ,0 % Kultur ,0 % Fellesformål ,4 % Pensjonskostnader og avsetning lønn ,8 % Regionsamarbeidet BTV Kollektivtransport ,0 % Fylkesveier ,0 % Regionale utviklingsmidler og drift ,0 % B Netto driftsutgifter ,9 % C Driftsresultat (A-B) ,5 % Finansutgifter Renteinntekter og utbytte ,2 % Renteutgifter ,9 % Avdrag ,0 % D Netto finansutgifter ,9 % E Netto driftsresultat (C+D) Disponering nto. Driftsresultat Avsetning disposisjonsfond Vfk Avsetning disp.fond sektorene Avsetning regionalt utviklingsfond Avsetning til bundne fond (BTV-midler) Bruk av frie fond Bruk av bundne fond Disp tidligere års overskudd Overføring til invest.regnskapet F Disponert i alt G Resultat (E+F) I oversikten er tallene for Justert budsjett inklusive de budsjettendringer som er foreslått i saken. 8

9 3 Investeringer Det kan gis slik økonomisk oversikt pr 1. tertial 2007 (tall i 1000 kr): Prosjekt Utgifter hittil i år Utgifter akkumulert Budsjett akkumulert Rest til disp IT-investeringer Nytt HRM system Nytt økonomisystem Trådløst nettverk skole Scanning og elektronisk fakturabeh IT-investeringer Integrasjon Doculive-fagsyst Sum IT investeringer Eiendomssalg Aksjekjøp Ekstraordinære låneavdrag Ridehall Melsom staller Utdanning omstilling/utvikling fra 2006 Greveskogen ombygging for GA Greveskogen ombygging for RM Nøtterøy ombygging for HS Re ombygging for HS Sandefjord ombygging Thor Heyerdahl trearbeidingsfag Omstilling/utvikling reserve Nøtterøy arealutvidelse Sum omstilling/utvikling fra Skoleutbyggingsprosjektet SKUP prosjektstab SKUP Larvik SKUP Tønsberg SKUP Horten SKUP Holmestrand Utredning Sandefjord Sum skoleutbyggingsprosj Tannhelsetjenesten investeringer Midgard utstilling kontorer Gildehall Borre Østre Bolæren tidl vedtatte inv Østre Bolæren brannsikring F.veg ubrukte midler pr F.veg. aksj. skolev F.veg. miljø F.veg støytiltak forurensningsloven Veg opprusting fylkesveger Sum fylkesveger IT-prosjekter Gjennom en 2 års periode har skolene fått oppgradert sine lokale nettverk for å kunne tilby trådløsaksess til det lokale nettverket for elever og ansatte. Første fase vil være ferdig og klar til bruk ved alle skolene i løpet av høsten Så langt er det investert ca 3 mill kroner. Arbeidet med innføring av elektronisk faktura behandling fortsetter i I Fylkeshuset er det nå trådløs tilgang til 9

10 Internett fra felles arealene og møterommene for besøkende og ansatte. Alle møterommene på fylkeshuset vil innen 2007 være oppgradert med audiovisuelt utstyr. Arbeidet med å skifte ut kjerne infrastrukturen fortsetter i Bl.a. vil store deler av maskinparken byttes ut og lagringskapasiteten økes betydelig for å kunne møte behovene for prosesseringskraft og lagringsplass. 3.2 Investeringsprosjekter utdanning Videregående skoler omstilling/utvikling I 2006 bevilget fylkestinget 40 mill kr til ombyggingstiltak som følge av flytting av, eller opprettelse av nye utdanningsprogrammer på skolene. I budsjettet for 2007 ble denne posten utvidet med 12 mill til kvalitetsforbedrende tiltak på Nøtterøy videregående skole. I forbindelse med resultatvurderingen 2006 ble budsjettet styrket med ytterligere 1,7 mill kr for kostnader til paviljong ved Nøtterøy vgs. på grunn av økt søkning til skolen. Det totale budsjettet knyttet til Omstilling og utvikling beløper seg dermed til 53,7 millioner kroner. Ombyggingsbehov og utstyrsbehov som følge av endringer i programområder og læreplaner generelt har skolene håndtert innenfor egne budsjetter. Tiltak Greveskogen vgs. Flytte GA fra Færder Beskrivelse Kostnad i kr inkl. utstyr Kommentarer Ombygging for bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede Gjennomført Under bygging, forventet ferdigstillelse august 07. Forventet merkostnad.. Greveskogen vgs. Flytte RM fra Færder Nybygg og ombygging Sandefjord vgs. Ombygginger som følge av avgivelse av Ombygging av Trearbeidsfag Nøtterøy vgs. Flytte HS fra Færder og bygging av paviljonggrunnet økt søkning Trearbeidsblokka Under oppstarting Gjennomført. Budsjettet ble styrket med 1,7 mill. i resultatvurderingen 2006 Ombygging /nybygg Re vgs. Økt arealutnyttelse på HS, Flytte trearbeidsfag fra Holmestrand og opprettelse av Anleggsteknikk Ombygging Innkjøp utstyr Under gjennomføring Flytte treteknikk til THVGS Utstyr 200 Gjennomført Nøtterøy vgs Under prosjektering Reserve, flyttekostnader mm Delvis brukt Sum Det opprinnelige budsjettet tok utgangspunkt i nøkkeltall fra 2005, og ble sett på som en samlet ramme. Det har tidligere blitt varslet om at omfanget av enkelte bygningsmessige tiltak kunne bli endret, avhengig av den konkrete løsningen som ble valgt på den enkelte skole. Med unntak av flytting av Restaurant- og matfag til Greveskogen videregående skole er alle prosjektene gjennomført innenfor kostnadsrammen. Dette til tross for en vesentlig prisstigning innenfor byggemarkedet i perioden 2005 til Til prosjektet Restaurant- og matfag ved Greveskogen videregående skole trengs en styrking av budsjettet med 8 mill kr. Dette skyldes blant annet følgende forhold: Prisstigning i perioden varierer fra 7,6% til 13,2% pr. år og utgjør alene 6,0 mill Merkostnadene ved valg av plassering av tilbygget. Tønsberg kommune hadde innsigelser til Fylkeskommunens ønske om plassering.- 1,0 mill kr Uforutsette grunnforhold som ikke ble avdekket i grunnundersøkelsene 1,0 mill kr 100m2 nybygg kontra ombygging av eksisterende areal grunnet pålegg fra mattilsynet 1,3 mill 10

11 Totalt utgjør dette 9,3 mill., men byggekostnadsprognosene viser at 1,3 mill er håndtert innenfor eksisterende bevilgning. 3.3 Skoleutbyggingsprosjektet SKUP har i første tertial 2007 hatt aktiviteter og utgifter knyttet til prosjektstab og de tre prosjektene i henholdsvis Larvik, Horten og Tønsberg. I det etterfølgende redegjøres det i grove trekk for aktivitetsnivå, påløpte kostnader og fremdrift. Oppsummert er det kostnadsført 14,6 mill kr samlet på skoleutbyggingsprosjektene så langt i 2007, dette er i samsvar med og innenfor den totale budsjettrammen som er gitt på et overordnet nivå. SKUP Prosjektstab Dette gjelder kostnader knyttet til prosjektstaben. Kostnadene fordeles ut på de ulike byggeprosjektene i henhold til den arbeidsmengde hvert prosjekt representerer. Fordelingen gjøres årlig i forbindelse med regnskapsavslutningen. SKUP Prosjektstab består pr av 4 personer. Forbruket pr første tertial 2007 var ca 1 mill kr som er i samsvar med budsjettrammen for SKUP Larvik Prosjektet er i en svært aktiv fase hvor vinnerkonseptet Synergi har blitt omdannet til et detaljprosjekt med tekniske tegninger, kostnadsberegninger og avklaringsrunder med brukergruppene ved skolen. Forprosjektet ble vedtatt av fylkestinget mai Forprosjektet omfatter skolebygning, arena/idrettshall, utearealer, vegtiltak og kostnader knyttet til midlertidige løsninger for skolens drift i byggeperioden. I samme fylkestingsmøte ble også prinsippsak knyttet til drifts- og samarbeidsform med Larvik kommune behandlet. Samlet har det regnskapsmessig blitt belastet ca 13,4 mill kr på dette prosjektet pr 1 tertial. Disse kostnadene fordeler seg på følgende hovedaktiviteter. Delbetaling til IF Fram for tomt/makeskifte 4 mill kr Reguleringsplanarbeid og delingsforretning 0,1 mill kr Detaljprosjektering og kostnadsberegning av vegtiltak 0,2 mill kr Prosjektkontor for prosjektering av THVS 0,4 mill kr Prosjektering/kalkulasjon/tredjepartskontroll mv for forprosjektet 8,7 mill kr SKUP Horten Byggeprogram ble behandlet i fylkestinget i oktober Rom - og funksjonsprogram er utarbeidet i samarbeid med brukerne. Reguleringsplanen er godkjent i Horten kommunestyre. Tilstandsrapport eksisterende bygg og kostnadsestimat for nybygg/ombygg er ferdigstilt. Det er ingen stor aktivitet knyttet til dette prosjektet første tertial Samlet har det regnskapsmessig blitt belastet ca kr på dette prosjektet pr 1 tertial. Dette er gebyr til Horten kommune for behandling av reguleringsplanen. SKUP Tønsberg Reguleringsplanarbeidet for området pågår for fullt, planen er nå ute til annen gangs høring. Godkjent reguleringsplan er en forutsetning for kjøpsavtalen fylkeskommunen har inngått med grunneier. Det arbeides nå med å ferdigstille et saksfremlegg om gjennomføringsmodell for byggingen av Færder videregående skole, som skal behandles i fylkestingets møte i juni. Samlet har det regnskapsmessig blitt belastet i underkant av 0,2 mill kr på dette prosjektet pr 1 tertial. Dette er kostnader til konsulenter i reguleringsplanarbeidet og behandlingsgebyr til Tønsberg kommune på i overkant av kr. 11

12 3.4 Investeringer tannhelse Innføring av digital røntgen er nå sluttført mht innkjøp av nødvendig maskinvare. Det er i vårhalvåret 2007 foretatt nyanskaffelser av tynnklienter og skjermer. Dette gjør at billedkvaliteten nå er akseptabel på nesten samtlige klinikker. Noe justering av de tekniske forholdene gjenstår på enkelte klinikker, uten at dette vil medføre særlige kostnader. Stokke tannklinikk står nå uten digital røntgen, det samme gjelder for tannlegekontoret på SiV - Tønsberg. Digital røntgen i Stokke tas i bruk først når ny tannklinikk blir ferdigstilt i Digital røntgen på SiV Tønsberg er foreløpig ikke prioritert. Ny tannklinikk i Holmestrand er ferdigstilt, og ombygging av Sande tannklinikk er avsluttet. Klinikkkapasiteten er nå øket med et behandlingsrom på hver av disse klinikkene. Utstyrsfornying på to tannklinikker er satt i bestilling, på en av klinikkene er utstyret levert. Det er kjøpt inn laserapparat til en tannklinikk, for å vinne erfaring med en alternativ behandlingsform som supplement til konvensjonelt tannlegeutstyr. Av gjenstående investeringsmidler i 2007 vil hovedparten gå til opprettelse av ny tannklinikk i Tønsberg. Hovedutvalg for kultur og folkehelse har vedtatt at klinikken skal hete Haugar tannklinikk. 3.5 Investeringer Østre Bolæren I regnskapet for 2006 er det overført investeringsmidler på 2,3 millioner kroner. Investeringsbudsjettet for 2006 vil i hovedsak bli disponert til nødvendig utbedring av molo. Det tas sikte på å gjennomføre dette arbeidet etter sesongslutt. Forøvrig planlegges flere mindre investeringer i samsvar med tidligere styrevedtak. Dette vil bidra til å effektivisere driften av virksomheten. I 1. tertial er det utgiftsført investeringer på kr ,- som fordeler seg slik: brannsikring kr, gjestehavn kr og kjøp av nytt bookingsystem kr, (samt mva-kompensasjon på kr). Fylkestinget har bevilget fem millioner kroner til sprinklingsanlegg på Østre Bolærne. Etter en anbudsrunde vil dette arbeidet bli påbegynt medio mai og avsluttet medio juli. Prosjektet vil bli gjennomført innenfor kostnadsrammen på fem millioner kroner. 3.6 Investeringer kultur Midgard historisk senter utstillinger og kontorer For å oppdatere og videreutvikle senteret er arbeidet med ombygging og vedlikehold av de faste utstillinger startet opp. Det er bevilget kr til dette arbeidet. Utstillingsrom får nå en utforming som muliggjør aktiv guiding og egner seg for gruppebesøk og rollespill. Arbeidet forventes sluttført i løpet av juni innenfor bevilget ramme. Arbeidet med omgjøring av kontordelen, som et HMS tiltak, vil bli gjennomført i løpet av juni innenfor en kostnadsramme tilsvarende bevilgningen på kr Gildehall på Borre Fylkestinget fattet i sitt møte 26. april 2007 å avsette inntil 10 mill kroner fra investeringsbudsjettet til Gildehall på Borre. Prosjektet er under løpende planlegging og politisk sak hvor kostnader vedr. ervervelse av tomt, innkjøp av materialer, arbeidskostnader og samarbeidsavtaler, samt driftsbudsjett vil bli fremlagt høsten

13 4 Frie inntekter 4.1 Skatt og rammetilskudd Nye befolkningstall pr endrer prognosen for skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd i forhold til hva som var lagt til grunn i vedtatt budsjett Det endelige rammetilskuddet fra staten blir ikke fastsatt før i juni etter at nye befolkningstall pr er klare fra SSB, men KS har allerede gitt oss anslag av virkningen av nye befolkningstall på rammetilskuddet. Vi kan allerede nå ta hensyn til dette i rapporteringen. I Revidert nasjonalbudsjett i mai er det samlede skatteanslag for kommunesektoren økt med 900 mill kroner. VFK s andel av dette er ca. 7 mill kroner. Samlet sett får imidlertid Vestfold fylkeskommune en mindreinntekt på 3,4 mill kroner. Forventede skatteinntekter ser ut til å bli 1,2 mill kroner lavere enn budsjett, og rammetilskuddet blir 6,4 mill kroner lavere. Skatteutjevningen kompenserer delvis for dette tapet ved at denne øker med 4,3 mill kroner. Tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Justert bud Avvik Skatt og rammetilskudd Skatt Inntektsutjamning Rammetilskudd S u m En hovedårsak til netto nedgang i frie inntekter er Vestfold andel av befolkningsøkningen. Den er mindre i Vestfold enn i landet for øvrig. En vesentlig faktor en vekst i aldersgruppen år. Befolkningsveksten i denne gruppen er 3,56 % i Vestfold, men 4,06 % i landet. Av reduksjonen i rammetilskudd med 6,4 mill kroner kan 3,0 mill kroner forklares med omfordeling av midler knyttet til opplæring i institusjoner. 4.2 Mva-kompensasjon for investeringer mv Tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Justert bud Avvik Skatt og rammetilskudd MVA-kompensasjon investeringer MVA-kompensasjon BHVS S u m Budsjettert mva-kompensasjon vedr. investeringer er 40,0 mill kroner. Tallet er satt sammen av mvakompensasjon vedr. skoleutbyggingen med 30,0 mill kroner og øvrige ordinære investeringer med 10,0 mill kroner. Tempoplanen i skoleutbyggingen og tilhørende tidspunkt for fakturering er vesentlig for størrelsen på mva-kompensasjonen for inneværende år. Detaljert utbetalingsprognose for utbyggingen foreligger ikke pr. ultimo mai, slik at budsjettall er den beste prognose nå. 13

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Arkivsak-dok. 201314114-2 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato

Detaljer

Årsrapport 2014. www.vfk.no

Årsrapport 2014. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold DEL 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 1.1 Kort om de ulike sektorene... 6 1.1.1 Regionalsektoren... 6 1.1.2 Utdanningssektoren... 7 1.1.3 Kultursektoren... 7 1.1.4 Tannhelsesektoren...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Nord -Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 1/2014 pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/03021-3 Tone Mediaas Reitlo 27.05.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014 Årsberetning 2014 Analyse av regnskap 2014 1 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Driftsregnskapet... 6 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 6 2.2 Driftsresultat... 8 2.3 Netto driftsresultat... 11

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2009 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2009 I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og årsmelding

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2014

RAPPORT 1. TERTIAL 2014 RAPPORT 1. TERTIAL 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017...4 3. ØKONOMI SAMLET...5 3.1 Innledning... 5 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015... 5 3.3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Årsrapport 2011. www.vfk.no

Årsrapport 2011. www.vfk.no www.vfk.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING, FINANSRAPPORTERING 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 3 2 ÅRSREGNSKAP... 6 2.1 soversikter... 6 2.2 Noter... 13 3 ÅRSBERETNING... 30

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010...

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010... FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2010 Analyse av regnskap 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 2. Driftsregnskapet... 9 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 9 2.2 Driftsresultat...

Detaljer