ANNONSEBILAG: INFORMASJON FRA STEINKJER KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANNONSEBILAG: INFORMASJON FRA STEINKJER KOMMUNE"

Transkript

1 Annonsebilag Åpen, frisk, og glad ANNONSEBILAG: INFORMASJON FRA STEINKJER KOMMUNE

2 20 Kjære Steinkjerbygg! FOR Å GI KOMMUNENS INNBYGGERE, næringsliv og andre lesere et innblikk i det som skjedde i kommunen i året som har gått, har vi også for 202 utarbeidet et informasjonsdokument som viser aktiviteter og tallmessig utvikling i kommunen. VED UTGANGEN AV ÅRET hadde Steinkjer innbyggere, en økning på 89 innbyggere siden forrige årsskifte. Den positive befolkningsøkningen fortsetter altså, men veksten er forholdsvis beskjeden, så det er ingen tvil om at det fortsatt er viktig for Steinkjer å drive et aktivt utviklingsarbeid og å styrke attraktiviteten videre. Befolkningsøkningen kommer av netto innflytting til kommunen. Befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen har betydning for kommunens rammebetingelser. Det er mindre befolkningsvekst i de aller yngste aldersgruppene sammenlignet med de eldste aldersgruppene. ÅRSREGNSKAPET FOR 202 viser et regnskapsmessig overskudd på 27,95 mill. kroner. Overskuddet forklares hovedsakelig med udisponerte frie inntekter (skatteinntekter og integreringstilskudd), inntektsføring av det såkalte premieavviket i pensjonsordningen og noen øvrige merinntekter. Årets regnskapsresultat viser at den daglige driften i kommunens tjenesteyting i sum også er i balanse i forhold til de driftsrammer som kommunestyret har stilt til rådighet. Dette gir uttrykk for god økonomistyring og innsatsvilje fra alle ansatte i organisasjonen. I tillegg ble det også i 202 nødvendig for kommunestyret å gjøre noen krevende budsjettendringer for å sikre balanse i driften. Blant annet gjaldt dette barnehageområdet, som har slitt med ubalanser etter barnehagereformen i 20. For mange ble også kommunestyrets prosess og vedtak om endringer i skolestrukturen vanskelig. OVERSKUDDET gjør det mulig å styrke satsingen på noen prioriterte engangstiltak, samt å styrke avsetningene til disposisjonsfondet ut over det som var budsjettert for 202. Det er viktig for kommunen å opparbeide en tilstrekkelig soliditet for å møte uforutsigbare svingninger både på inntekts- og utgiftssiden. Overskudd i kommuneregnskapene de siste årene har gjort dette mulig og kommunens samlede driftsfond utgjør 97 mill. kroner ved utgangen av 202. DE HØYE INVESTERINGENE fortsatte også i 202. Samlet var investeringene på 08 mill. kroner i fjoråret. Største post var skoleinvesteringer med nærmere 43 mill. kroner. Andre store områder var vann, avløp og renovasjon med 6,5 mill. kroner, kommunale veger med,7 mill. kroner og maskinanskaffelser med 6,5 mill. kroner. BLANT MANGE POSITIVE hendelser i 202 kan det for eksempel nevnes at utviklingen på Guldbergaunet tok et langt steg framover, da blant annet friidrettshallen ble tatt i bruk. Hallen har ført til at en rekke nye arrangement har funnet vegen til Steinkjer. Positivt var det også at det distriktsmedisinske senteret på Egge Helsetun i løpet av året ble utvidet med både røntgen, ortopedisk poliklinikk og dialyseenhet. Vi startet også opp Ungboprosjektet hvor målet er at alle unge i Steinkjer skal kunne skaffe seg en tjenlig bolig. Av andre fine begivenheter husker vi at Teigen bofellesskap ble utvidet med nye plasser, og at nye Kvam skole kunne tas i bruk. DET VIKTIGSTE er likevel den jevne tjenesteytingen i kommunen. Det er mange positive tilbakemeldinger fra brukerne, og vi vet at medarbeiderne i kommunen gjør en kjempeinnsats med knappe ressurser. Samtidig jobber vi hele tiden med å strekke oss for å bli bedre. Det blir fortsatt krevende økonomisk framover, men i et samspill mellom innbyggere, ansatte og folkevalgte skal vi vise pågangsmot og åpenhet i arbeidet med å utvikle livskraftige bygdesamfunn og Steinkjer som en levende småby. Vi ønsker deg en god vår og sommer! Med vennlig hilsen Bjørn Arild Gram Ordfører Torunn Austheim Rådmann PROSJEKT: Tre barnehager deltar i et felles prosjekt for kompetanseutvikling i arbeid med minoritetsspråklige barn. Kulturelt mangfold Barnas Hus, Sannan barnehage og Skoglyvegen barnehage i Namsos, startet i 200 felles prosjekt for kompetanseutvikling i arbeid med minoritetsspråklige barn og deres familier. Alle tre barnehagene har i mange år vært mottaksbarnehager for barn av flyktninger og asylsøkere. Vi deltok i et kompetanseprosjekt ledet av NAFO (nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) og HiNT Røstad, der vi hadde et forum for kunnskaps- og erfaringsutveksling. Tidligere prosjekt er "Språkstimulerende tiltak for minoritetsspråklige barn", "Foreldre som ressurs", "Flerkulturelt mangfold ressurs og utfordring i hverdagen". Vi har også hatt felles personalmøte og felles planleggingsdag, forteller Sidsel Irene Sætermyhr. Arbeidsgruppa for nettverket består av Else Marit Nilsen og Ingvild Okstad fra Skoglyvegen barnehage, Sissel Øye og Marita Aunan fra Sannan barnehage, Sidsel Irene Sætermyhr og Anita Forness fra Barnas Hus. Alle tre barnehagene har arrangert foreldretreff. Sannan barnehage og Barnas Hus har hatt uformelle foreldretreff, der det først og fremst har vært fokus på det sosiale; knytte kontakter. Gjennom prosjektene er det også arrangert fagdager knyttet til fokusområdene. Arbeidsgruppa var på studietur til Tynset kommune våren 202. Det ga nye innspill og ny inspirasjon til videre arbeid. Fra høsten 202 er barnehagene i gang med videreføring av tidligere prosjekt under arbeidstittelen "Danning i flerkulturelt perspektiv". Tema for fagdagen i 202 var "Vi dem? Hva skjer i møte med et ukjente?" En av foreleserne var Petter Myhr, direktør ved Rockheim. Hans foredrag hadde tittelen "Vi er alle rasister!" Gjennom hans foredrag ble vi konfrontert med påstanden at vi alle står i fare for å tenke "rasistisk" i den forstand at vi alltid, bevisst eller ubevisst, møter det ukjente med en viss skepsis og forutinntatthet; vi bærer på fordommer, vi generaliserer og stigmatiserer. Det er viktig at vi blir oss våre tanker bevisst og blir bedre i stand til å justere vår virkelighetsoppfatning. Det er viktig å møte mennesket uten å gjøre enkeltmennesket til representant for en kultur/folkegruppe/ politisk styresett/terrorhandlinger, forteller Sidsel Irene Sætermyhr. Å delta i prosjekt er å være i prosess. Ny kunnskap og nye erfaringer endrer tankesett og handlingsmønster. Vi erfarte raskt at vi i arbeidet med mangfold måtte fokusere på voksenrollen i barnehagen. Bevisstgjøring på vårt ansvar for å bidra til gode møter, der enkeltmennesket skal bli møtt med respekt og forståelse i kraft av seg selv, har ført til endring av både tanker, handlinger, holdninger og språk, sier Sidsel Irene Sætermyhr. Nettverket har tilført ny kunnskap og vi er stadig underveis. Vi jobber fortsatt med språkstimulering, vi ønsker å videreutvikle samhandling med foreldrene og vi jobber med voksenrollen. Vår måte å være på i møte med andre, fremmer eller hemmer samhandlingen om barnas beste. Vi anser barnehagen som en viktig inkluderingsarena for både barn og voksne, avslutter Sidsel Irene Sætermyhr. Visste du at: Nye Kvam skole Det er etablert nye tilbud om røntgen, ortopedisk poliklinikk og dialyse i flotte lokaler ved DMS Inn-Trøndelag i drift i 202. Dialysen har åpent hver mandag, onsdag og fredag. Røntgen har åpent to dager i uka og ortopedisk poliklinikk en dag i uka. Avlastning barn og unge kan gi avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver? Avlastningstjenester kan gis både i avlastningsbolig og/eller i private hjem, eller Inn på tunet? Barneverntjenesten mottok 2 nye bekymringsmeldinger i barn hadde tiltak fra barneverntjenesten i løpet av året, av disse 24 med hjelpetiltak i hjemmet og 37 med tiltak utenfor hjemmet. KVAM: Kvam skole ble offisielt åpnet 5. oktober av olje- og energiminister Ola Borten Moe. Ordfører Bjørn Arild Gram holdt tale, skolens elever sto for det kulturelle innslaget og etterpå ble det omvisning i det fine nye skolebygget. Vi har fått et moderne, funksjonell og fleksibel skolebygg. Skolen er topp med moderne teknologisk utstyr, interaktive tavler og projektor på alle klasserom og møterom, sier rektor Sigrun Risholt Nilsen. Elevene har fått et optimalt fysisk læringsmiljø, og de ansatte optimale arbeidsforhold med blant annet svært fine arbeidsrom, et utmerket personalrom og gode garderobeforhold. Skolen har lyse vegger, dører i blåtoner og spreke farger på inventar. Alle parter i skolesamfunnet er svært fornøyd med den nye skolen og den flotte flerbrukshallen, sier rektoren. ÅPNINGEN: Elev Robin Aune og Ola Borten Moe åpnet nye Kvam skole.

3 2 NAV Steinkjer ungdomsteamet UNGDOMSTEAMET på NAV Steinkjer ble etablert høsten 202, og har som hovedoppgave å følge opp arbeidssøkende ungdommer i aldersgruppen 6 24 år. SPILLTEKNOLOGI: Line Buøy Lorvik prøver ut spillteknologi. Enklere liv med ny teknologi STEINKJER: Ny velferdsteknologi skal gi brukere en tryggere, mer selvstendig og aktiv hverdag. Prosjektet Velferdsteknologisk laboratorium startet opp i august 202, og første del av prosjektet er å prøve ut velferdsteknologiske løsninger i to treningsleiligheter ved Egge Helsetun, sengepost for rehabilitering. Det er valgt løsninger i forhold til trygghet, sosial kontakt, stimulans og aktivitet, som kan være med på å gi brukere en tryggere, mer selvstendig og aktiv hverdag. Brukere skal få tilbud om opphold i leilighetene som et ledd i en rehabiliteringsprosess, f.eks. videreføring av opphold ved døgnrehabiliteringsenheten, og utprøving og opplæring med tanke på tilrettelegging i egen bolig, eller direkte inn på korttidsopphold/rehabiliteringsopphold i treningsleilighet. Målet er at brukerne realistisk skal få prøve ut aktuelle løsninger. Videre skal hensiktsmessige løsninger installeres i brukers hjem, og bruker får opplæring og oppfølging hjemme. Det er også mulig å komme på besøk for å se nærmere på hva dette er, og få informasjon og opplæring. I den ene leiligheten er det montert en elektronisk dagsplanlegger som gir hjelp til å organisere hverdagen, huske avtaler og aktiviteter. Dette hjelpemiddelet gir også mulighet til å sende påminnelser på sms, og det kan aktiveres aktive alarmer som gir brukeren påminnelser som f.eks. at komfyren er slått på. Via dagsplanleggeren kan en også benytte Skype som er en videotelefon der man kan ha kontakt med venner og/eller pårørende. I den andre leiligheten er det ulike alarmer, aktive og passive, som skal gi brukere trygghet og mulighet til å være mest mulig selvstendig, men også mulighet for varsling til pårørende hvis bruker står opp og går ut på natt. Teamet består av tre veiledere. Målet er å få «snudd flest mulige ungdommer i døra» til NAV og over til arbeid og aktivitet. Forløperen til etablering av teamet, var et ungdomsprosjekt i kommunene Inderøy, Ver ran o g Steinkjer "Ung Gnist", som ble avsluttet i desember 202. Ung Gnist hadde som mål å få en bedre oversikt over og oppfølging av ungdommer som ikke var i jobb, skole eller annen aktivitet, samt utarbeide en bedre struktur for systematisk jobbing med målgruppen. Ungdom er en prioritert målgruppe i NAV, og det er fra sentralt hold gitt føringer for oppfølging av gruppen. Alle ungdommer under 20 år som er uten arbeid eller skoleplass skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak i samarbeid med den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten. I tillegg skal alle i aldersgruppen år, som har behov for utvidet bistand, ha en aktivitetsplan innen måned. Planen skal beskrive hvilke aktiviteter som bruker skal gjennomføre for å bedre sine muligheter til å komme i NAV: Wenche Elena Sørli, Nina Torgersen og Anders Røsæg. utdanning eller arbeid. For å lykkes med få ungdommene i arbeid, aktivitet eller utdanning, er det viktig med tett og målrettet oppfølging, samt en stor grad av egenmotivasjon fra de av ungdommene som ønsker en samhandling med NAV. Dette er en av intensjonene med å etablere et eget ungdomsteam ved NAV kontoret. Alle ungdommer som melder seg som arbeidssøkere ved NAV Steinkjer, blir invitert til et felles informasjonsmøte med møtefrekvens hver 4. dag. Til dette møte blir ungdommene bedt om å ta med seg dokumentasjon på skolegang og arbeidserfaring. Møtet handler bla. om hvilke forventninger NAV har til ungdommene og hvilke forventinger de har til NAV. Vannforsyningsprosjektet i Dalbygda VELFERDSTEKNOLOGI: Eli Ringseth og Lene Sivertsen viser fram et nettbrett. Her kan en velge hvor og hvordan alarmvarsel skal sendes; sms til pårørende, hjemmetjeneste/vaktrom, eller at bruker selv får påminnelser som f.eks. å huske å ta medisin. Erfaringene skal dokumenteres når løsningene tas i bruk, for videreutvikling av velferdsteknologiske løsninger i Steinkjer kommune, så vel som bruk i andre kommuner. Med velferdsteknologi menes teknologisk assistanse der velferd leveres gjennom teknologi som brukes av og understøtter brukeren, i ulikt samspill mellom kommune og pårørende. Velferdsteknologi er spesielt rettet mot eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer, eller med funksjonsnedsettelser i ulike former og grader. Ulike typer teknologi kan understøtte og forsterke for eksempel trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål, mobilitet i nærområdet. Velferdsteknologiske løsninger kan bli et viktig verktøy i møtet med fremtidens demo- grafiske utfordringer. Hvis det ikke gjøres endringer i tjenestene eller legges til rette for at folk holder seg friske lenger enn i dag, må hver tredje ungdom velge helse- og sosialfaglig utdanning i fremtiden for å holde dagens tilbud ved like. Det er verken realistisk eller ønskelig. Velferdsteknologi vil bli en viktig faktor også i det helsefremmende arbeidet og som et verktøy for å forebygge fall, ensomhet og kognitiv svikt. I tillegg til leilighetene prøves det ut GPS, spillteknologi og nettbrett. Velferdsteknologisk laboratorium , er et 3-årig prosjekt hvor hovedmålet er å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger i Steinkjer kommune. Prosjektet er en del av Det Midtnorske Velferdsteknologiprosjektet som fylkesmennene i Nord- og Sør Trøndelag og Møre og Romsdal samarbeider om. Det er inngått et samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling om å bidra med forskning på prosjektet. DALBYGDA: Det ble i 202 innvilget,8 millioner til videreføring av vannforsyning fra Oppdal til Jønnem i Dalbygda. Strekningen fram til Oppdal var tidligere utbygd med kommunal vannforsyning, mens strekningen Oppdal Jønnem var forsynt gjennom et tilfredsstillende privat anlegg. I de siste årene ble denne vannforsy- ningen ustabil og vannet fikk etter hvert dårligere kvalitet. Noen beboere har i perioder måtte kjøre vann, og for flere bruk med husdyrproduksjon ble situasjonen etter hvert uholdbar. Utbyggingsprosjektet er nå gjennomført og prislappen ble til slutt,4 mill for de totalt 2200 meterne med 0 mm vannledning. Visste du at? Steinkjer kommune yter tjenester til 74 brukere Har 28 plasser i sykehjem. Sykehjemmene er Egge helsetun, Steinkjer sykehjem, Stod sykehjem og Betania sykehjem. Har 5 hjemmesykepleiedistrikt som yter hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Det er Beitstad, Kvam, Egge, Sentrum og Sparbu. Yter tjenester på natt i hjemmesykepleien. Nattpatruljen foretar tilsyn og gir hjelp til hjemmeboende i hele kommunen. Enhet Boliger for funksjonshemmede gir bistand til brukere på Lundflata, Slalomsvingen, Trøa, Skjeftelia, Fergeland, Rønninggården, Strandveien og Gamle kongevei Har 680 ansatte Har 7 lærlinger i helsefagarbeiderfaget Er praksislærested for sykepleiestudenter, vernepleierstudenter og elever fra vg. skole. Har et prosjekt ved Steinkjer sykehjem i perioden for å prøve ut turnus med 2,25 timers vakter. Har et Bolig og tildelingskontor som tar imot alle henvendelser fra sykehus og publikum. Kontoret saksbehandler og tildeler alle tjenester i avdelingen.

4 22 Et godt tilbud Gøy på landet p SPROVA: Vedarbeid, dyrestell og turer i vakker natur, er godt for både kropp og sjel det vet alle som besøker Linåsve gård i Sprova. Linåsve gård i Sprova, som er én av seks Inn på tunet-gårder i Steinkjer, har inngått et samarbeid med Steinkjer kommune om dagtilbud til to grupper. UNDERSØKELSE: Her blir Johan Høe ved Stod sykehjem veid og målt av Tone Brønstad og Lill Ann H. Guin. Lill Ann demonstrerer en alternativ måte å finne høyde for de som ikke klarer å stå. ERNÆRING: Et godt kosthold og en individuell omsorgsplan står sentralt når Avdeling for omsorg tar imot nye pasienter. Avdeling for omsorg har 680 ansatte som jobber kontinuerlig for at pasientene skal møte trivelige ansatte og et godt faglig nivå på de kommune tjenestene. Avdelingen har i 202 arbeidet mye med å heve kunnskapen til ansatte på området ernæring. Det er utarbeidet nye rutiner og alle pasienter som trenger hjelp får en vurdering av sin ernæringstilstand. Når ernæringstilstanden vurderes blir pasientene både veid og målt. Dette kombinert med andre opplysninger gjør at sykepleier og lege kan vurdere om pasienten trenger spesiell oppfølging for å unngå underernæring. Individuell omsorgsplan Alle er svært forskjellige, og har forskjellige vaner og behov. Når man blir syk har man i enda større grad behov for at personalet kjenner til hvem man er og hvordan man vil ha det. For å gi en best mulig o m s o r g h a r Avd e l i n g fo r omsorg utarbeidet en Individuell omsorgsplan (IOP) som pasienter og de pårørende fyller ut sammen med personalet på institusjonen. Her samles alle opplysninger som er vik- tige for at de ansatte skal bli kjent med pasienten. Avdeling for omsorg ønsker også å vite om hva som er viktig for at hver enkelt pasient skal trives, og hva både pårørende og personalet kan gjøre for at pasienten skal ha det bra. Et slikt møte er også viktig for å avklare hva personalet ikke vil være i stand til å ivareta. Når pasienten kommer til en av Steinkjer kommunes institusjoner vil pasienten få tilbud om et innkomstmøte der en individuell omsorgsplan vil være grunnlaget for samtalen. Sentralkjøkkenet Sentralkjøkkenet produserer og leverer middag til beboere i helseinstitusjoner i Steinkjer kommune og er derfor en viktig aktør i mattilbudet til den enkelte beboer. Sentralkjøkkenet produserer ca. 420 middagsmåltider med dessert/suppe daglig, 0 prosent av dette er spesialkost og mange av disse har en ernæringsberiket kosttype. Kjøkkenet har bred kompetanse på spesialkoster, og en av oppgavene er å bistå avdeling omsorg i det viktige ernæringsarbeidet Pasienter som har hatt et kosthold som gjør at de er i faresonen for underernæring vil som oftest ha behov for hjelp til å gjenopprette en ernæring og energi-balansert kost, pleiepersonalet har god kunnskap og verktøy for å avdekke og sette i gang tiltak. Ung glede Et av dagtilbudene, som har fått navnet Ung glede dagtilbud for yngre brukere med nevrologiske skader og sykdom, er et samarbeidsprosjekt i regi av Helsedirektoratet. Gjennom prosjektet har Steinkjer kommune fått delfinansiering for oppstart av et dagaktiviseringstilbud for brukere i alderen 8 65 år med nevrologiske skader og sykdommer. Ung glede er en oppfølging og videreutvikling av prosjektet Bo og Lev som også var et prosjekt delfinansiert av Helsedirektoratet der målet var å gi et godt og verdig botilbud til denne brukergruppen. Prosjektet, som nå er avsluttet og i vanlig drift, er lokalisert ved Skjeftejordet bofellesskap. Det er beboerne i Bo og lev som er målgruppen for Ung glede også her har Steinkjer kommune valgt Linåsve gård som sted for dagtilbudet. Dagtilbud for yngre demente Dagtilbudet er et samarbeidsprosjekt med Helsedirektoratet der Steinkjer kommune har fått delfinansiering for oppstart av et dagaktiviseringstilbud for pasienter med demens sykdom. Kulturenheten og Avdeling for omsorg i kommunen samarbeidet om prosjektet og har valgt Linåsve gård som sted for dagtilbudet. Målgruppen for prosjektet er personer med demens sykdom som enda er tidlig i sin sykdomsutvikling og er hjemmeboende. Tilbudet skal legge til rette for at brukerne opplever en meningsfylt hverdag og mestringsfølelse, og er ment å være et avlastningstilbud for pårørende og således utsette behovet for institusjonsplass. VEDARBEID: Knut Aage Trana (t.v.) og Agnar Hollås tar i et tak med saga sammen med Inger Her har vi det kjempekoselig det er helt topp, sier Tonje Iren Svean, og får støtte av aktivitør Elisabeth Mathisen. Det er kjempebra å kunne ta med brukerne ut og gjøre noe sammen med dem utenfor institusjonen. Det blir en helt annen måte å jobbe på for oss vi blir mer på lik linje og vi gjør noe trivelig sammen, sier Mathisen. Etter mange år som aktivitør i Namsos kommune tok Inger Tisløv Andreassen over hjemgården i Sprova. I tre generasjoner har det vært drevet med kyr Vedsaging Teigen bofellesskap Den.september i 202 ble Teigen bofellesskap på Egge utvidet med 5 nye leiligheter, og tilbyr nå totalt 4 heldøgns omsorgsboliger. Offisiell åpning ble foretatt den.sept. med ordfører Gram i spissen for en rekke inviterte gjester. Både beboere og ansatte trives godt i nyopppusset lokaler, og spesielt ny stue og spisestue gir økt trivsel i hverdagen. Utvidede fellesarealer i bofellesskapet gir også økte muligheter for å gjennomføre ulike aktiviteter for beboerne. To dager i uka får gårdbruker og aktivitør Inger Tisløv Andreassen besøk av yngre demente, mens hver mandag kommer ei gruppe med nevrologisk sykdom eller skader til gårds. Da står både vedsaging og stell av dyrene i fjøset på planen. Det er kjempeartig, sier Agnar Hollås mens han sammen med sykepleierstudent Ingunn Knutzen, som har praksis på gården, tar tak i saga. Det greit å få bidra med noe og komme seg litt ut av byen, sier Knut Aage Trana, som også starter gårdsbesøket med vedarbeid. I solveggen har tre damer slått seg ned for å nyte finværet og utsikten fra Linåsve gård. I SOLVEGGEN: Våren er i anmarsj og Tonje Iren Svean (t.v.), Ingunn Sundby og aktivitør Elisabeth Mathisen koser seg i sola på Linåsve gård i Sprova.

5 å Linåsve gård 23 Trivselsledere TRIVSEL: Trivselskoordinator Mari-Ann Landsem Melhus sammen med trivselslederne. kemeldinger fra skolene som deltar i Trivselsprogrammet. Trivselskoordinator ved Binde skole, Mari -Ann Landsem Melhus, mener trivselsprogrammet er det beste forebyggende programmet som Steinkjer kommune har. Trivsel på skolen inkluderer alle, særlig de som ellers sitter på trappa alene. Trivselskoordinator har fast møte hver 4 dag med elevene som er valgt til oppgaven. Elevene er med på å planlegge for de neste to ukene. Det er elevene selv som gjennomfører selve aktivitetene. Elevene tilrettelegger også før og etter aktivitetene, sier Mari-Ann Landsem Melhus. STEINKJER: Alle barneskolene i kommunen har i løpet av 202 tatt i bruk Trivselsprogrammet og engasjert elevene som trivselsledere. Trivselsprog rammet er et program for økt aktivitet i friminuttene. Programmet skal supplere skolens øvrige arbeid mot mobbing og for økt aktivitet og trivsel. I tillegg til å øke aktivitetsnivået, skal de valgte trivselslederne (elever) jobbe for å inkludere alle elevene i leken, slik at ingen går alene. Trivselslederne sendes på kurs i aktivitets- og trivselsledelse. Det er svært gode tilba- Estestikk i grendesentra HENNING: Hvert år blir det satt av midler av årets parkbudsjett til tiltak til stedsutvikling og forskjønning av grendesentra. Tisløv Andreassen og sykepleier Ingunn Knutzen. og melkeproduksjon på gården. Nå har litt mer eksotiske dyr som afrikanske geiter og canadiske minigriser tatt over i fjøset, som de også deler med både høner, haner, kaniner, vaktler og hunden Sita. Jeg har tenkt på det lenge, og har jobbet som aktivitør i mange år i Namsos. Vi driver ikke gården lengre, men har masse dyr på gården. Jeg har alltid ønsket å bruke gården til noe og nå er jeg i gang, forteller Inger Tisløv Andreassen. Hun er ikke i tvil om at et gårdsbesøk er godt for både kropp og sjel. Det gir så mye å kunne få være sammen med dyrene det ser jeg hver gang vi har besøk. Mange har også tilknytning til en gård fra før og kjenner til arbeidsoppgavene, sier Inger Tisløv Andreassen. I 202 var Henning idrettslag en av de 0 søkerne som mottok midler. Midlene ble brukt til innkjøp av trær til forskjønning av området rundt klubbhuset. Det ble i 20 lagt en ny adkomstveg langsetter fylkes- vegen for å få en sikrere trafikkavvikling ved klubbhuset. Den nye vegløsningen gikk på bekostning av det som før var plen og grøntareal ved stadion. Henning IL ønsket derfor å plante en ny tre-rekke mellom stadion og den nye adkomstvegen for å forskjønne området og understreke den nye vegen. Visste du at KOS: Tonje Iren Svean tar et godt grep rundt kaninen som er ett av mange dyr på gården til Inger Tisløv Andreassen i Sprova. HANEFAR: Agnar Hollås stortrives med dyra på gården spesielt hanen som slår seg til ro på fanget. I Steinkjer kommune er det 8 kommunale og 25 private barnehager Steinkjer kommune startet i 202 å utrede bygging av 4 nye barnehager 3 barnehager i Steinkjer fikk tilbud om en kompetanseheving i forbindelse med prosjektet "Du tror det ikke før du ser det" i forbindelse med små barns psykiske helse Det ble i 202 bestemt at det skal opprettes et felles kommunalt foreldreutvalg for barnehagene i Steinkjer Leder i Steinkjer kommunale foreldreutvalg for skolene kan treffes på Rådhuset hver fredag Ca. 0% av elevene i Steinkjer får spesialundervisning Elevundersøkelsen i 202 viser at 92 % av 7. klassingene i Steinkjer sier at de trives svært godt eller godt, noe som er høyere enn landsgjennomsnittet. Det er fra høsten 202 innført valgfag for 8. trinn. Ca. 40% av elevene på.-4.trinn hadde plass i skolefritidsordning/sfo I 202 ga Kulturskolen ca. 9% av elevene i grunnskolen tilbud Voksenopplæringa ga i 202 undervisning til 400 elever fra 35 ulike nasjonaliteter. En fjerdedel v lærerne er menn.

6 24 Raubua gjenbruksutsalg SOSIALT: I Henning sanitetshus samles 2 5 henningbygg én gang i uka for trim. Det er kjempeartig og veldig sosialt, sier Reidun Oksås som er leder av trimgruppa i Henning. Fem frivillige trimgrupper RAUBUA: Ordfører Bjørn Arild Gram sto for den offisielle åpningen av gjenbruksutsalget på Tranamarka. Ideen om etablering av Raubua ble "født" på en enhetssamling for Renovasjon høsten 200, og nyoppussede lokaler på Tranamarka ble åpnet. mai 202. Butikken har vært en suksess fra starten. Folk setter pris på å få levere ting til gjenbruk, og vi har mange kunder på "skattejakt". Det er stor omløpshastighet på varene, så her er det om å være på plass til rett tid. Målet med etablering av Raubua er å få økt gjenbruk, ikke å få størst mulig fortjeneste. Det holdes svært lave priser, slik at alle skal ha mulighet til å kjøpe seg ei billig god bok, et barnesete til bilen, en lenestol, en sykkel o.l. Visste du at? HENNING: Med litt veiledning fra Ressurssenter for seniorer, er det startet opp fem trimgrupper som alle er drevet av frivillige. Undersøkelser viser at mange vil bidra, men de frivillige vil ha konkrete oppgaver og litt veiledning for å komme i gang, sier aktivitør Rita Andreassen i Steinkjer kommune. Dette samarbeidet mellom frivillige og Steinkjer kommune har resultert i fem trimgrupper for seniorer. Vil mestre hverdagen Biblioteket har i 202 gjennomført 52 arrangement med i alt 800 publikummere. Bibliotekets utstillingsareal har hatt 4 eksterne utstillere. Steinkjer kino hadde det beste publikumsbesøket på 0 år i 202. Steinkjer kommune markerer frivillighetens dag 5. desember. Steinkjer kommune etablerer Frivillighetspris fra 203. Både i Henning, Kvam, Vålen, Hamrum og i sentrum er det startet opp trimgrupper som går av seg selv. Vi hjelper de med musikk og treningsprogram, i tillegg til at vi gjennomfører to kurs i løpet av året, forteller Rita Andreassen. I treningsprogrammet 65+ er den viktigste målsettingen å forhindre fallulykker. Seniorene vil mestre hverdagen lengst mulig og vi ønsker at folk skal ha det bra. Et viktig mål med treningen er å forhindre fallulykker og gjøre de daglige gjøremålene lettere. Trimgruppen i Henning Hver torsdag samles 2 5 seniorer fra 65 til 90 år i Henning sanitetshus. Da står fysisk aktivitet, men også trening av de små grå, på programmet. Trimgruppa startet opp etter jul i fjor og ledes av Reidun Oksås, som også er med i saniteten i Henning. Vi gjør ulike øvelser til musikk for å holde oss i form, i tillegg til at vi spiller ulike spill for å holde også hodet i form, forteller Reidun Oksås. Ressurssenter for seniorer er et tverrfaglig samarbeid mellom tre avdelinger i kommunen. Formålet med ressurssenteret er å opprettholde helse og livskvaliteten til seniorene i Steinkjer kommune. Det gjøres ved å gi faglig hjelp til seniorene slik at de kan forebygge helseproblemer som oppstår på grunn av skader, livsstilsrelaterte sykdommer og sosial isolasjon. Ressurssenteret stiller også opp på et forebyggende hjemmebesøk til alle som ønsker det. Alle som fyller 80 år, og fortsatt bor hjemme uten hjemmehjelp, får tilbud om et forebyggende hjemmebesøk. Da får vi informert om det Steinkjer kommunen kan hjelpe til med og hva som skjer rundt omkring i kommunene. Mange sier ja til et slikt hjemmebesøk og åpner dørene for oss, forteller aktivitør Rita Andreassen. Gjennom et slikt hjemmebesøk får de ferske 80-åringene råd og veiledning om noe som skulle skje og de får vite hva de kan delta på av aktiviteter i nærmiljøet. Tryggere i hjemmet Mange føler seg tryggere i hjemmet etter et slikt besøk. De får vite hvem de kan ringe for å få hjelp og de får informasjon om ulike aktiviteter, forteller Rita Andreassen. Ressurssenteret for seniorer er også tilgjengelig på telefon og hver onsdag fra 8.30 til 5.30 kan de treffes på Aktivitetssenteret på Samfunnshuset. I 202 ble det innvilget 3 søknader til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler). Det er behandlet 597 byggesøknader i 202. Det er tildelt 4800 nye adresser i Steinkjer. Det betyr at alle innbyggere har fått tildelt offisiell adresse. Renovasjonsabonnementet i Steinkjer koster 3600 kroner og er det tredje billigste i Nord-Trøndelag. Steinkjer kommune har 3000 gatelyspunkt. Steinkjer kommune tømmer 50 offentlige søppeldunker i sentrum og på badeplasser/friområder. Satsing på ENØK har gitt resultater! Steinkjer kommune har gjennom de siste årene systematisk satset på energiøkonomiserende tiltak i eksisterende bygg. Dette går tydelig fram av energiforbruket. År Forbruk kwh/år Oppvarmet arel m2 Forbruk kwh/m2/år ,9 6,9 Integrering av unge flyktninger STEINKJER: Steinkjer kommune har bosatt 22 enslig mindreårige flyktninger siden våren 200 og fram til i dag. Det betyr at det er ungdommer som har kommet uten foresatt til landet før de fyller 8 år og får oppholdstillatelse i Norge. De fleste er afghanske gutter og har vært 7 8 år når de er bosatt. Når de kommer til kommunen, blir de bosatt i kommunale bofellesskap eller hybelleiligheter. Noen finner seg etter hvert private hybler/ leiligheter. Guttene får grunnleggende norskopplæring, noen tar grunnskoleeksamen på voksenopplæringen før de går over i videregående skole. Dette er ungdommer som til dels har hatt lite skolegang før de kommer hit, men som er opptatt av å lære og skaffe seg en framtid i Norge. Kommunen skal gi de enslig mindreårige flyktningene er god start på livet i Norge, ved å gi dem opplæring, hjelp til å komme inn i fritidsaktiviteter, opplæring i å bo for dem som trenger det og oppfølging i forhold til de utfordringer de møter i sine liv. Det er også lagt til rette for at ungdommene skal få prøve seg på praksisplasser og med sommerjobber, for å lære det norske samfunn best mulig å kjenne. Det er ansatt personer i 2,8 stilling for å ivareta disse oppgavene i tillegg til at vi samarbeider med Røde Kors. Kommunen greier ikke alene å ivareta fullt ut ungdommenes behov for voksenkontakt, så i samarbeid med Røde Kors ønsker vi å rekruttere vennefamilier og voksenpersoner som på frivillig basis kan tenke seg å være en kontaktperson for en av disse guttene, for å bedre integreringen i det norske samfunnet. Alle under 8 år uten foresatte får en hjelpeverge når de kommer til kommunen. Hjelpevergen skal ivareta vedkommendes interesser. Når de fyller 8, opphører denne ordningen, så da er de pr. definisjon voksne og skal ivareta egne interesser. Samtidig som dette er en informasjon til kommunens befolkning om en gruppe ungdommer som ønsker å bli kjent i Steinkjer, tillater vi oss å oppfordre familier og enkeltpersoner om å melde seg til Nord-Trøndelag Røde Kors eller kommunens flyktningetjeneste om mer informasjon om ulike måter å støtte opp om disse ungdommene på.

7 Frisk start i barnehagen 25 FAKTA OM STEINKJER KOMMUNE Politisk ledelse: Kommunestyrets sammensetning pr : Representanter Arbeiderpartiet Senterpartiet Høyre Kristelig Folkeparti Fremskrittspartiet Venstre Sosialistisk Venstreparti Ordfører: Varaordfører: Antall Menn Kvinner Bjørn Arild Gram (Sp) May Britt Lagesen (Ap) Det er avholdt 7 møter i kommunestyret i 202. I alt behandlet kommunestyret 94 saker. Formannskapet møttes 25 ganger og behandlet 95 saker i fjor. Kommunens innbyggertall per. januar : : : HOPP: På uteområdet til Sørlia barnehage finnes det meste - deriblant en liten bergknaus som er fin å hoppe fra. SØRLIA: Fysisk aktivitet, naturopplevelser og et sunt kosthold står på timeplanen hver dag for barn og voksne i Sørlia barnehage, som er Steinkjers første frisklivsbarnehage. Fysisk aktivitet og friluftsliv har lenge vært et fokus hos oss, men satsingen er styrket og satt mer i system etter at vi ble frisklivsbarnehage for to år siden, sier styrer Inger Lise Vang Aalberg i Sørlia barnehage. Frisklivsbarnehage er en av mange satsinger i den nye strategien for folkehelse, som er ved- tatt av kommunestyret i Steinkjer kommune. Målet med frisklivsbarnehager er å fremme trivsel og sunn livsførsel i ung alder. Det å skape gode holdninger, både til fysisk aktivitet, friluftsliv og kosthold, er viktig både for barn og foreldre, sier folkehelsekoordinator Hanne Bjugan i Steinkjer kommune. Ferske tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3) viser at 85 prosent av den voksne befolkningen i NordTrøndelag jevnlig drar til sjøs, til fjells eller bruker nærmiljøet til fysisk aktivitet. Det er friluftsliv og turstier som brukes av flest til fysisk aktivitet, og ikke de mange idrettsanleggene. Det er viktig at det finnes turtilbud og arenaer for fysisk aktivitet der folk lever og bor, og at disse gjøres kjent, sier Hanne Bjugan. På nærområdet til Sørlia barnehage er det både plass og variasjon nok til at barna kan boltre seg fritt både om vinteren og sommeren. Vi er opptatt av å bruke nærområdet og barnehagens uteområde, sier styrer Inger Lise Vang Aalberg, som mener det er viktig at både barn og foreldre ser kvalitetene i nærmiljøet, og hvor enkelt det er å være aktiv ute. Vi trenger ikke å kjøre til skistadion eller andre steder for å være aktiv. Sørlia barnehage har et flott og variert uteområde, og da er det enkleste og beste å ta i bruk det området, forteller styrer Inger Lise Vang Aalberg. Budsjett: - Det bodde personer i Steinkjer Fødselsoverskuddet i 202 var negativt med -7 - Det flyttet 98 flere til kommunen enn det flyttet fra Avdelingens netto driftsutgifter i 202 Oppvekst Rådmannen inkl. stabsfunksjoner Omsorg Helse Samfunns utvikling66 95 SUM driftsavdelingene: Overskudd Treningsglede med Gymlab GYMLAB: Prosjektet Gymlab skal få flere elever igjennom kroppsøvingsfaget og bedre folkehelsen. Prosjektet retter seg mot ungdom som av ukjente årsaker dropper ut av vanlig kroppsøving. Målsettingen er å finne ut hvorfor de ikke deltar og prøve ut individuelt tilpasset kroppsøving for å forebygge drop out, og fremme god folkehelse. Basert på erfaring Bakgrunnen for prosjektet er erfaringer gjort av lærere og helsepersonell der man ser at de som faller ut av vanlig kroppsøving har økt risiko for å falle ut av andre fag og senere i arbeidslivet. Dette ser man også i forskning gjort på området. Ved opprettelsen av Campus Steinkjer ble det en mulighet for samarbeid mellom flere aktører, og kompetansegruppen for Campus har sett på flere prosjekt for å se helheten og mulighetene for utvikling på Campus. Gymlab er et av prosjektene som er godt i gang. Et av målene med Gymlab er å få elevene tilbake til den ordinære undervisningen i kroppsøving og oppleve bevegelsesglede sammen med de andre elevene. God folkehelse Det er god folkehelse i å la alle elevene få oppleve mestring på sitt nivå i trygge omgivelser. Tilbakemeldingen fra elevene er veldig positiv. Gymlab er en del av Steinkjer kommunes felles forebyggende tiltak og satsing, Friskliv UNG, der flere avdelinger deltar i ulike prosjekt selv og på tvers av avdelingene. Steinkjer kommune, Steinkjer ungdomsskole og Fysioterapi & Trening Campus Steinkjer og Steinkjer videre- Steinkjer kommunes samlede driftsutgifter utgjorde i 202 om lag,4 milliarder kroner. Regnskapet for 202 viser er overskudd på 28. mill kroner. Det betyr at kommunen har brukt mindre penger enn det som var til rådighet. Flere grunner GYMLAB: Prosjektleder Unn-Eirill Barstrand ved Fysioterapi & Trening Campus (t.v.), Janne Bache fra Skolehelsetjenesten, Henrik Sandstad fra Steinkjer vgs. og Truls Aalberg fra Steinkjer ungdomsskole. gående skole samarbeider om prosjektet. Trøndelag Forskning og Utvikling og Olympiatoppen er også med på prosjektet for å måle resultater og dokumentere effekt av tiltakene som settes inn. Midlene til dette har Folkehelsekomiteen i NordTrøndelag fylkeskommune bidratt med. Det er flere grunner til at kommunen gikk med overskudd i 202: Udisponerte inntekter (skatteinntekter, integreringstilskudd og øvrige tilskudd og refusjoner) med om lag 5 mill. kroner og regnskapstekniske forhold som lavere pensjonskostnader med om lag 0 mill. kroner. Den løpende drifta eller produksjonen av kommunens tjenester viser en innsparing på 0,5 mill. kroner i tillegg til mindre utgifter til renter og avdrag med til sammen 2,5 mill kroner. Overskuddet gjør det mulig å styrke avsetingen til disposisjonsfondet ut over det som var budsjettert for 202. Mer i fond I fjor ble kommunens fond styrket med til sammen 5 mill. kroner, hvor av frie fond utgjør 2. mill. kroner. Ved utgangen av 202 utgjør fondene til sammen 09,4 mill. kroner. Av dette er frie driftsfond 54,8 mill. kroner. I fjor ble det investert for 08 mill. kroner (av dette 89 mill. kroner finansiert med låneopptak), det meste i skolebygg tilsvarende 42,8 mill. kroner, vann og avløp med til sammen 6,5 mill. kroner og kommunale veger med,7 mill. kroner. Kommunen har ved utgangen av 202 en lånegjeld på 967,6 mill. kroner som er 6 mill. kroner lavere sammenlignet med 20. Dette er gjort mulig gjennom nedbetaling av lånegjeld som følge av inntekter fra salg av deler av boligmassen til Steinkjerbygg AS.

8 26 Åpen, lys og glad service STEINKJER: Med smilet på plass skal alle som henvender seg til kommunen, enten via nettsidene, på telefon eller ved personlig oppmøte, møtes med åpenhet. Kommunen er opptatt av åpenhet og praktiserer meroffentlighet med innsyn i alle kommunale sakspapirer. I 202 fikk vi en ny innsynsmodul hvor du som innbygger kan be om å få tilsendt saker du er interessert i. Kommunen skal også være serviceinnstilte til alle som henvender seg om det er ved personlig oppmøte, digitalt via vår nettside eller på telefon. Hovedinformasjonskanalen Steinkjer kommunes nettside presenterer over 300 av kommunens tjenester og vi server både det politiske nivå, administrasjonen, tjenesteleverandørene og lokalsamfunnet. Hjemmesiden er et viktig medium for å kommunisere med våre innbyggere og målet er at alle som henvender seg til oss, enten digitalt eller personlig, skal bli møtt med god informasjon og åpenhet. Nettsiden er vår hovedinformasjonskanal, hvor du som innbyg- ger skal kunne søke opp våre tjenester til enhver tid. Vi har i 202 vektlagt høy tilgjengelighet, brukervennlighet, kvalitet og nytteverdi i henhold til nasjonale føringer. Siden har tekstverktøy for blinde og svaksynte og du finner informasjon på engelsk. Hvert år blir nesten 700 offentlige nettsider testet av Direktoratet for forvaltning og IKT (difi) og de siste 4 årene har vi vært på delt 3. og 5. plass, og også best i Trøndelag. Dialog med kommunen Ved bruk av vår nettside skal som nevnt innbyggerne finne informasjon om de ulike tjenestene hele døgnet og her kan du bl.a.: Søke barnehageplass, søke byggetillatelse og melde inn vannmåleravlesingen. Via meldingssystemet GataMi kan du melde inn feil og mangler som eks. hull i veien, dårlig strøing, manglende gatelys, dårlig brøyting, ikke tømte renovasjonsdunker mm, og selv følge med på behandlingen. Ønsker du dialog med oss på dagtid uten å ringe, kan du ta kontakt via vår chat/nettprat (man-fre). - Vi svarer på e-postene som kommer inn og videresender til rett fagsaker til rett avdeling. Politiske saker blir også presentert på nettsiden og kom- SERVICE: Kari Lorås (t.v.), Madelen Dolmset, Ingrid Engstrøm, Liv Wekre Kvistad og Lillian Høisæther. Foto: JA Reklame. munestyremøtene blir direkte overført. Du kan også sende inn uttalelser på saker som er lagt ut til høring. Gjennom nettportalen Minsak.no (innbyggerinitiativ) kan du foreslå saker og samtidig samle underskrifter til støtte for saken. Ønsker du innsyn i postjournalen, kan du via postlisten du bestille saker direkte. Du kan også følge kommunen på Facebook og komme med kommentarer og innlegg. I aktivitetskalenderen kan lag og foreninger selv legge inn sine arrangement, eller via lagog foreningslisten. Listen kan oppdateres av lagene selv ved pålogging. Møter du opp i servicetorget på rådhuset eller kontakter oss på tlf , blir du møtt av serviceinnstilte medarbeidere som informerer og veileder om de kommunale tjenestene og henviser videre til rett fagenhet/ saksbehandler. Hva skjedde i arrangementbyen Steinkjer i 202? Landskamp i friidrett Den.februar møtte Norge, Sverige og Finland til en landskamp i friidrett. Dette var det første store arrangementet i den nyåpnede friidrettshallen som er Skandinavias største og mest tilrettelagte og moderne hall. NM i friidrett Arrangementet ble gjennomført 3. og 4. mars i den nyåpnede friidrettshallen og konkurransen ble gjennomført i 6-7 forskjellige øvelser. Boligmesse Den store landsomfattende boligmessen ble også arrangert i den nye friidrettshallen og utstillerne og publikum var godt fornøyd med at hallen var tatt i bruk til dette arrangementet. NM i livredning 50 utøvere fra flere steder i landet deltok i mange ulike individuelle øvelser og stafetter på Dampsaga bad april. Arrangøren var Steinkjer svømme- og livredningsklubb. Det store kaffeslabberaset Café Madam Brix arrangerte også i 202 en gratiskonsert i et stort telt med mange kjente artister, deriblant Jonas Fjeld og Ingrid Olava. Arrangementet gikk over 4 dager/kvelder, juni. Fylkesleir 4H Fagerheim 4H, Røysing 4H og Kameratklubben 4H ønsket alle juniorer og seniorer i Nord-Trøndelag velkommen til årets leir som fant sted ved Nordheim i Øvre Ogndal juni. Steinkjerfestivalen En årlig festival med rock, pop og beslektede musikkformer med mange kjente artister og band. Denne gangen var bl.a. disse med: Kaizers orchestra, DDE, Susanne Sundfør, Sondre Lerche, Jonas Alaska m.fl. Festivalen praktiserer fri aldersgrense på alle sine arrangementer og ble arrangert 29. juni.juli. I 202 fikk festivalen egen festivalcamping på Hol- men i Steinkjerelva, i umiddelbar nærhet til festivalområdet. Denne ble godt mottatt av gjester og kommunens innbyggere. Nordlek Dette er en internasjonal festival som gikk over 6 dager i 0. 5.juli i Steinkjer og som er et av de største folkedansarrangementene i Norden. Det kom deltakere fra samtlige nordiske land. Steinkjermartna'n Martna'n ble ar rangert 8. 2.august og er et kjent årlig arrangement som har noe for de aller fleste, men hvor fokus er vridd fra handel til kultur/opplevelser. Mottoet er at det skal være en folkefest, et mangfold, handel og gode opplevelser. NM Ultralang (orientering) Norgeseliten i orientering møttes i Steinkjer for å avgjøre sprintnorgescupen lørdag og NM ultralang distanse søndag den 8.-9.august. Hilmarfestivalen - eller Hilmar Alexandersen Folkemusikkfestival, er den største folkemusikk og folkedansfestivalen i Midt-Norge og blir arrangert i Steinkjer andre helga i november kvart år, og i 202 ble den arrangert 7.-0.november. Festivalen blir arrangert til minne om Hilmar Alexandersen av Stiftinga Hilmar Alexandersen. Hva skjer i Steinkjer? Kontakt oss: Lurer du på hva som skjer i Steinkjer, så følg med på aktivitetskalenderen på vår nettside. Lag og foreninger kan selv legge inn sine aktiviteter og oppdatere sin kontaktinformasjon i lag- og foreningslisten. Telefon: E-post: Besøksadresse: Rådhuset, Kongensgt. 39 Postadresse: Postboks 2530, 7729 Steinkjer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Nasjonalt program for Velferdsteknologi

Nasjonalt program for Velferdsteknologi Nasjonalt program for Velferdsteknologi NSH 20. mai 2016 Rehabilitering/habilitering og velferdsteknologi Jon Helge Andersen Programleder Hva er velferdsteknologi? teknologisk assistanse som bidrar til

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for egenmestring for innbyggerne - at innbyggerne skal

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for for innbyggerne - at innbyggerne skal kunne bo lengst

Detaljer

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi - Brukererfaringer med velferdsteknologi Solrunn Hårstad Prosjektleder velferdsteknologi Værnesregionen OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen 36 Personaltjen2.potx Foto: Helén Eliassen INFOSENTERET FOR SENIORER Enhet for ergoterapitjeneste Våren 2011 Foredragets

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

PROSJEKT Velferdsteknologisk labratorium

PROSJEKT Velferdsteknologisk labratorium PROSJEKT Velferdsteknologisk labratorium ERGOTERAPI IDÈ Ergoterapeutens hverdag: Jobber tett oppi mot bruker i deres heim. Kjent med noe av teknologien (eks. omgivelseskontroll, el.rullestoler) Hørte "tilfeldig"

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Lenger i eget liv- omsorgsinnovasjon i Lister. Hægebostad kommune

Lenger i eget liv- omsorgsinnovasjon i Lister. Hægebostad kommune Lenger i eget liv- omsorgsinnovasjon i Lister Hægebostad kommune Arbeidsgruppe Jerry Brastad, enhetsleder/prosjektansvarlig Alf Vatne, avd.leder/prosjektleder Audhild Flottorp, avd.leder Arnfinn Hobbesland,

Detaljer

Erfaringer med velferdsteknologi

Erfaringer med velferdsteknologi Erfaringer med velferdsteknologi Mål Nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi skal bidra til at den enkelte bruker kan oppleve økt trygghet, mestring og livskvalitet i sin hverdag. Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med?

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Konferanse: Hverdagsmestring hva skal til for å bo hjemme? Kongsvinger kommune 3. oktober 2014 Åshild Sæther Engen, Terningen Nettverk Terningen Nettverk Offentlig/privat

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Evakueringsoversikt hvem flytter hvor Vedlegg 14.1

Evakueringsoversikt hvem flytter hvor Vedlegg 14.1 1 A Steinkjer sykehjem, 1. etg. 1B Steinkjer sykehjem, 2. etg. 33 Egge helsetun Seksjonsleder Oddveig Wibe Grut Oddveig.wibe.grut@steinkjer.kommune.no 30 Stod sykehjem Seksjonsleder Brit Marie Werstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 09.06.2016 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

DEMENSKONFERANSE 2016

DEMENSKONFERANSE 2016 DEMENSKONFERANSE 2016 Fylkesmann i Aust- og Vest-Agder Stein A. Ytterdahl Politiker Stein Arve Ytterdahl er en norsk politiker som ble utnevnt til fylkesmann i Agder i mai 2015. Han var rådmann i Trondheim

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER 2017 OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER Som følge av omorganisering ble Rossvolltunet flytta til 1. etasje ved Rossvollheimen helseog omsorgssenter. Nye Rossvolltunet

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER V04 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER Rossvollheimen omsorgshybler ble etablert 1.februar 2010 i sokkeletasjen på Rossvollheimen

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Årsplan Psykisk helse og habilitering

Årsplan Psykisk helse og habilitering Årsplan 2017 Psykisk helse og habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

VEILEDNING TIL PÅRØRENDE

VEILEDNING TIL PÅRØRENDE VEILEDNING TIL PÅRØRENDE R E K S 2 4. J A N U A R K A R I N H A M M E R K R E F T K O O R D I N AT O R G J Ø V I K K O M M U N E Bakgrunn for denne undervisningen Bakgrunn for veilederen Synliggjøre, anerkjenne

Detaljer

Demens? Trenger dere hjelp?

Demens? Trenger dere hjelp? Demens? Trenger dere hjelp? Demens er sykdom i hjernen. Det vanligste tegnet på demens er at du glemmer så mye at hverdagen din blir vanskelig. Det er flere sykdommer som kan gi demens. Alzheimers sykdom

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Bruk av lokaliseringsteknologi GPStil personer med demens

Bruk av lokaliseringsteknologi GPStil personer med demens Demenskonferanse Innlandet 2014 Bruk av lokaliseringsteknologi GPStil personer med demens Rådgiver/FoU Bjørg Th. Landmark Drammen kommune Trygge Spor effektstudien målsetting Dokumenter effekt av bruk

Detaljer

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 Avd. for oppvekst 2 Stab Oppvekstsjef Rådgiver skole Rådgiver barnehage Rådgiver spesialpedagogikk Utviklingskoordinator skole IKT-koordinator Elisabeth Jonassen

Detaljer

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Medarbeiderskap Verdal kommune høsten 2006 hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Gunn Bjørken Ingegjerd Granholt Bjørg Mari Lundgren Torill Bjerkan 2 Bakgrunn for

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger 2.12.2015 Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune har god erfaring med å lære om universell utforming gjennom et prosjekt

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune

Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune Velferdsteknologi, treningsmotivasjon, kognitiv trening og trivselstiltak. Økt fysisk aktivitet, der mestring og glede er hovedfokuset Sykkelturer

Detaljer

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet v/ Britt Marit Haga, folkehelserådgiver i Sola kommune Sola kommune: Ansvar for hverandre Rammer Plassering i levekårsstab under kommunalsjef for

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Årsplan Glomfjord barnehage

Årsplan Glomfjord barnehage Årsplan Glomfjord barnehage 2014-2015 Glomfjord barnehage, Stakmyrveien 23, 8160 Glomfjord Tlf styrer: 75 71 09 05 Tlf kontor: 75 71 09 00 Mail: Tove.Solhaug@meloy.kommune.no Middagstuva: 75 71 09 03 Reben:

Detaljer

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Drammensskolen 1 Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Hvorfor søke Drammen? Vi har høye ambisjoner og vil skape Tore Isaksen 2 utdanningsdirektør Norges beste skole Vi har en konkret

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Velkommen til. Søbstad Helsehus

Velkommen til. Søbstad Helsehus Velkommen til SØBSTAD Velkommen til HELSEHUS Søbstad Helsehus Velkommen! Søbstad sykehjem ble åpnet i 1980 og fikk status som helsehus i 2008. Søbstad Helsehus er eid og drevet av Trondheim kommune. Helsehuset

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Til elever og foresatte! Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig skal fullføre

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/771 Klassering: Saksbehandler: Turid Eian FORDELING AV AKTIVITØRRESSURSEN

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Møterom Hårberg, Hårberg skole Dato: Tid: 08:15 11:30

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Møterom Hårberg, Hårberg skole Dato: Tid: 08:15 11:30 Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Møterom Hårberg, Hårberg skole Dato: 19.01.2017 Tid: 08:15 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Henrik

Detaljer

Aktivitetsvenn i Oppdal kommune. Demensforum 2017 Trondheim Jarbjørg Gunnes Sykepleier i Demensteam/Hjemmetjenesten

Aktivitetsvenn i Oppdal kommune. Demensforum 2017 Trondheim Jarbjørg Gunnes Sykepleier i Demensteam/Hjemmetjenesten Aktivitetsvenn i Oppdal kommune Demensforum 2017 Trondheim 31.05.2017 Jarbjørg Gunnes Sykepleier i Demensteam/Hjemmetjenesten Prosjektgruppa hadde oppstart i 2015 her med Siri Rosvold Brustad som er Regional

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for egenmestring for innbyggerne - at innbyggerne skal

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid 2016-17 Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Til elever og foresatte! Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig består.

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL w FOLKEHELSA I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen STATUS FOR MELØY KOMMUNE 2016 Kunnskapsoversikt over helsetilstand Det er utarbeidet en rapport over helsetilstanden til befolkningen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Vi er alle gode hver for oss, men sammen er vi best!

Vi er alle gode hver for oss, men sammen er vi best! LYNGBAKKEN BO- OG BEHANDLINGSSENTER Vi er alle gode hver for oss, men sammen er vi best! Velferds- 1 Velkommen til Lyngbakkvegen 47 Et trygt og godt hjem for beboere og en trivelig arbeidsplass for ansatte,

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold»

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold» AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune «Styrke og samhold» «Searra ja searvan» Prosjektplan 19.01.2015 1. Problemstilling

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming Et lærested for unge voksne med utviklingshemming FRAMskolen er et folkehøyskolelignende tilbud for deg mellom 18 og 25 år som lever med utviklingshemminger. Skolen vil bidra til å gi deg en god overgang

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Møteprotokoll. Eldres råd

Møteprotokoll. Eldres råd Møteprotokoll Eldres råd Møtedato: 13.01.2012 Tidspunkt: 10:00-12:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Jarle Kjesbu Bjørg Fossum Magne

Detaljer