22. juli Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya."

Transkript

1 22. juli 2011 Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya.

2 Innledning Rapporten - Bakgrunn og hensikt Terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya 22.juli 2011 utløste den største redningsoperasjonen i Norge i nyere tid. Vestre Viken spilte en sentral rolle i denne på grunn av det som skjedde på Utøya. Våre prehospitale tjenester gjorde en stor innsats. Ringerike sykehus spilte en sentral rolle i mottak av skadede pasienter. Bærum og Drammen sykehus ble også satt i beredskap, og mottok henholdsvis sju og to pasienter. Klinikk for psykisk helse og rus ble involvert samme dag og har hatt viktige oppgaver i etterforløpet. Avdeling for prehospitale tjenester følte tidlig behov for en total gjennomgang av hendelsen som også innbefattet en omfattende rapport. De øvrige involverte og foretaksledelsen gjorde sine evalueringer i den nærmeste tiden etter hendelsen. Det ble imidlertid ikke lagt opp til en samlet skriftlig fremstilling. Senere har vi bidratt med opplysninger til flere instanser om vår rolle. Vi har derfor valgt i ettertid å lage en kortfattet samlet fremstilling av vår rolle i arbeidet. Hensikten med rapporten er å beskrive hendelsesforløpet, redegjøre for hvordan vi løste våre oppgaver samt si noe om hvilke lærdommer som er trukket av hendelsene. Fokuset er primært på de som var sterkest involvert, nemlig de prehospitale tjenestene, Ringerike sykehus og Klinikk for psykisk helse og rus. Organisering ved beredskapssituasjoner i Vestre Viken Dersom en hendelse er av en slik karakter at den ikke kan takles ved ordinær drift, oppstår en beredskapssituasjon som utløser tiltak etter utarbeidede beredskapsplaner, avhengig av hendelsens karakter. Somatisk virksomhet utføres i Vestre Viken hovedsakelig ved Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus. På det aktuelle tidspunktet var den kliniske driften organisert i tverrgående klinikker, slik at de ulike klinikkene hadde virksomhet ved alle sykehus. I en beredskapssituasjon etableres imidlertid taktisk beredskapsledelse knyttet til hvert driftssted, slik at det enkelte sykehus opererer som en enhet. Ved noen av sykehusene deltar også Klinikk for Psykisk helse og rus i taktisk ledelse. På foretaksnivå etableres en strategisk ledelse, som skal samordne arbeidet, være kontakt mot overodnet myndighet og sikre øvrig drift. AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, 113 ) mottar beskjed ved en hendelse av en slik karakter. AMK Buskerud dekker Buskerud, deler av Telemark samt Sande og Svelvik kommuner i Vestfold, og således opptaksområdene for sykehusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike, inklusive Utøya. AMK Oslo har ansvar for Oslo og Akershus og dekker således fortsatt også opptaksområdet for Bærum sykehus. Dermed forholder sykehusene i Vestre Viken seg til to AMK-sentraler, også i en slik situasjon som den aktuelle. AMK Oslo etableres også som regional AMK hvis det er behov for en samordning av tjenestene.

3 Varsling Varsling av hendelsene Bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet skjedde 22. juli kl AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) Oslo etablerte seg som regional AMK kl og henvendte seg til bl. a. AMK Buskerud med spørsmål om bistand i form av ambulanser og senere Helseekspress. AMK varslet akuttmottaket ved sykehuset i Drammen. Ringerike sykehus kontaktet selv AMK på bakgrunn av nyhetsbildet og etablerte på bakgrunn av hendelsen gul beredskap. Drammen sykehus etablerte en ytterligere høyere beredskap da man innkalte en del ekstra personell. AMK Oslo varslet Bærum sykehus og sykehuset ble satt i gul beredskap. Sykehusene etablerte beredskapen for å kunne delta i behandlingen av skadde fra Oslo ved behov. Fung.administrerende direktør, klinikkdirektør for kirurgisk klinikk og kommunikasjonsrådgiver ble varslet og etablerte strategiske ledelse sammen med taktisk ledelse på Drammen sykehus. Sykehusene var således allerede i beredskap og strategisk ledelse for Vestre Viken etablert da første melding om skyting på Utøya kom til AMK Buskerud kl Drammen og Ringerike sykehus samt strategisk ledelse ble straks varslet av AMK Buskerud. Ringerike sykehus gikk straks i rød beredskap og startet innkalling av ekstra personell etter plan. Ved Drammen sykehus vurderte man at man allerede hadde nødvendig personell klart. Bærum sykehus ble varslet og gikk også i rød beredskap. Strategisk ledelse informerte Kongsberg sykehus om at de kunne fortsette normal drift. Arbeid på skadested prehospitalt egen rapport vedlagt De prehospitale tjenestene i Vestre Viken var på det aktuelle tidspunkt organisert i Prehospital avdeling i Medisinsk klinikk (nå Klinikk for prehospitale tjenester). Avdelingen har ansvar både for AMK og ambulansetjenesten. AMK Buskerud mottok alle nødanropene via 113 fra Utøya, varslet videre og mobiliserte ambulanseressurser for arbeid på skadestedet på Utøya. Det ble tidlig bestemt at avdelingen skulle gå nøye gjennom hendelsesforløpet og det arbeid som ble gjort. Det er gjort en meget grundig gjennomgang, som også har medført at arbeidet har tatt tid. Rapporten inneholder også noen vurderinger og tilrådinger med tanke på et forbedringsarbeid som både vi og andre tjenester kan lære av. Rapporten utgjør en viktig del av Vestre Vikens arbeid med hendelsen på Utøya. Den inngår derfor i sin helhet som en del av denne rapporten. Det henvises til denne hva angår hendelsesforløp og vurdering av denne delen av redningsaksjonen. En slik stor redningsaksjon gir grunnlag for læring. Personellet i de prehospitale tjenestene gjorde en betydelig innsats under meget vanskelige forhold. Evaluering både internt og fra eksterne instanser viser at oppgavene ble løst på en tilfredsstillende måte.

4 Ringerike sykehus Utøya ligger i nærområdet til Ringerike sykehus. Dette sykehuset fikk således en meget sentral rolle i hjelpearbeidet. Dette arbeidet gjennomgås derfor detaljert. Sykehuset mottok i alt 35 pasienter med varierende skadegrad. Mobilisering og innkalling Den initiale varsling fremgår over. Ringerike sykehus gikk først i gul beredskap på grunn av bomben i Oslo. Umiddelbart etter varsling om skyting på Utøya gikk man i rød beredskap og startet varsling og innkalling etter plan. Ansatte kom til sykehuset som følge av innkallingen, men mange kom også inn på grunn av nyhetsbildet og meldte seg til tjeneste. Også tidligere ansatte kom for å stille seg til disposisjon. Beredskapsledelse Taktisk ledelse bestående av seks personer etablerte seg kl på avdelingssykepleiers kontor i akuttmottaket. En hadde ansvar for føring av logg. Strategisk ledelse i foretaket ble oppdatert. Taktisk leder hadde jevnlig kontakt med strategisk ledelse. Alle pasienter ble logget i en beredskapsweb. Denne var også tilgjengelig for strategisk ledelse, som således kunne følge pasientskadene fortløpende. Gjennomføring Tabell 1 viser sykehusets logg fra hendelsen slik den ble ført fortløpende, og viser den informasjon man fikk underveis, og hvilke tiltak som ble gjort. Det ble sendt personell ut til skadested (1 anestesilege, 1 kirurg, 2 anestesisykepleiere og 2 operasjonssykepleiere). Disse etablerte seg på Sundvolden hotell. I alt 35 pasienter ble mottatt og behandlet i sykehuset. Pasienten kom over en periode på omkring to timer fra kl og utover. Beredskapsledelsen erfarte at man hadde tilstrekkelige ressurser til pasientbehandlingen. Ringerike distriktspsykiatriske senter åpnet poliklinikken for å ta imot pasienter som ble skrevet ut av sykehuset etter poliklinisk behandling, samt tok vare på pårørende som hadde søkt til sykehuset. Poliklinikken var åpen mellom kl og kl Se også nærmere om psykososialt arbeid nedenfor. Strategisk ledelse gav kl beskjed om at sykehusene skulle sikres ved vakthold, da de kunne være potensielle terrormål. Dette ble gjort så godt det lot seg gjøre. Ansatte fra Klinikk for intern service utgjorde vaktholdet utenfor sykehuset. Det var nyttig at politiet etablerte seg med to liasoner ved sykehuset, noe som sikret et godt samarbeid med politiet. Flere episoder ble oppklart raskt ved deres tilstedeværelse. Skadeomfang Det ble mottatt 35 pasienter, 15 kvinner og 20 menn med en gjennomsnittsalder på 18,3 år (eldste 26, yngste 10 år). 14 pasienter hadde skuddskader. Alvorlighetsgrad av skader kan vurderes på ulike måter. Etter det medisinske ISS traumescoresystemet var det 5 alvorlig og 6 moderat skadde pasienter (alvorlig ved verdi >15, moderat ved verdi 5-15). Dette systemet tenderer imidlertid imot å undervurdere stikk- og skuddskader. Ved egen gjennomgang av journal vurderes skadeomfanget slik: -1 kritisk skadd

5 -12 alvorlig skadd -3 moderat skadd -17 lettere skadd -2 uskadd Det ble utført operative inngrep på 11 pasienter (inkl 4 thoraxdren) de første 24 timer. Fire operasjonsstuer stod klare til enhver tid. Det ble maksimalt operert på to stuer av gangen, slik at det alltid var to operasjonsstuer ledige til eventuelle behov for større kirurgi. Syv pasienter ble overflyttet til traumesenteret ved Oslo universitetssykehus, fire av disse på samme kveld/natt. Dette var alvorlig skadde pasienter som ble overført etter stabilisering. Noen av disse var opprinnelig triagert til å sendes rett til Ullevål, men ble likevel sendt til Ringerike sykehus, og videresendt etter stabilisering. Alle pasientene som kom til sykehuset, overlevde. Ivaretakelse av pårørende Det samlet seg mange fortvilte pårørende. Veien over Sollihøgda var stengt. Det ble besluttet å åpne Sollihøgda Cafe for å samle pårørende. Der deltok helsepersonell og vakthavende prest i Vestre Viken. Politiet bidro med informasjon. Litt senere ble det åpnet pårørendesenter på Sundvolden hotell. Egen pårørendetelefon ble åpnet kl , denne fikk meget stor pågang. Ivaretakelse av egne medarbeidere Under arbeidet brukte man sykehusets katastrofeweb. Informasjon om hendelsen ble oppdatert og gjort tilgjengelig på intranett. Kjøkkenet ble mobilisert for mat til pasienter og innsatspersonell. Det ble tidlig bestemt debriefing av personell i samarbeid med Ringerike distriktspsykiatriske senter mandag kl for gjennomgang av hendelsen med alle involverte som har mulighet. I den videre oppfølging var det et lavterskeltilbud for alle involverte ved det distriktspsykiatriske senteret. For øvrig oppfølging ved nærmeste leder. Presse og mediehåndtering Det var en stor pågang fra presse fra første stund. Man stod i løpende kontakt med informasjonsavdelingen i Vestre Viken, og henviste pressen til informasjonsavdelingen. Taktisk ledelse håndterer noe media lokalt. Det var på grunn av ferie ikke mulig å få lokal informasjonsmedarbeider fra kommunikasjonsavdelingen til sykehuset. Normalisering av drift Strategisk ledelse besluttet kl at sykehusene skulle trappe ned beredskapen fra rød til gul. Vaktholdet ved sykehusene ble opprettholdt gjennom natten. Det ble avtalt telefonkonferanse mellom strategisk ledelse og de taktiske ledelsene på sykehusene kl Da ble det besluttet å trappe ned fra gul til grønn beredskap og sykehuset ble åpnet igjen. Sykehuset opplevde en betydelig mediepågang og en rekke besøkende fra dagen etter og de nærmeste dagene.

6 Tabell 1 Logg av hendelsen Ringerike sykehus, ført fortløpende underveis 17:30 AMK: Meldte mange døde, ellers ingen oversikt 17:35 Katastrofemottak etableres 17:40 Taktisk ledelse etableres, strategisk ledelse oppdateres 18:15 AMK: Mange døde, mange skadede. Skyting pågår. 18: har svømt i land, nedkjølt. Bekrefter at disse kan komme hit. Vi angir at vi kan ta 3-4 hardt skadede, 10 lett skadede. Vi bemanner I3 med sykepleiere 18:40 Pårørendetelefon: Sekretær på 6412 på legevakten 18:50 Sentralbordet informert om at pårørendetelefon er opprettet. Et medlem av taktisk ledelse står i bilkø og skal jobbe for å samle pårørende et egnet sted. 19:00 Helseekspressen sendes ut med et utrykningsteam pluss kirurg. En anestesilege 1 kir 2 an spl 2 opr er sendt ut 19:00 Får beskjed om å stenge sykehuset med tanke på mulig terrorangrep mot huset 19:10 Gyn og føde kan ta 10 pasienter, bemannet og plass. 19:15 Ring Blad ringer, henvises til kommunikasjonsavdelingen 19:22 Leger sendt på tun for å lage oversikt over hvilke pasienter som kan sendes hjem 19:15 Katastrofeweb i drift 19:25 Første pas ankommer - til kirpol 19:25 Sykehusprest på plass 19:30 Psyk kontaktet - De åpner Krisemottak Voksen psyk Innkalles nå. Oppe om ca 1 time 19:30 Pasienter til legevakten omdirigeres 19:35 Teknisk vakt bekrefter 1 person bemanner nå hver dør 19:40 AMK melder 2 skudd skader En sikker skade til Intensiv 19:40 Liason fra politiet ankommer 19:42 3 skuddskader har kommet inn 19:45 Uttrykningsteam melder om 3 lette skader der ute 19:47 Taktisk ledelse oppdaterer strategisk ledelse 19:47 Alle o2 kolber på Tun blir levert til Katastofe mottaket 19:48 Taktisk ledelse kontakter Amk. Bekreftes at pas fordeles alle sykehusene 19:49 9 pas i katastrofe Web 19:58 Sentrallager bemannes 19:59 7 bekreftet drept (via tlf LV) 20:01 14 pas her 20:03 Tepper kommer 20:04 2 alvorlig skadde hit meldt 20:06 Spørsmål om hvor mange skadde som vi kan ta 20:08 Ansiktsskade kommer 20:10 Pårørende på Sundvollen Hotel og på Sollihøgda 20:12 Legene melder skade omfang på pasienter 20:13 Gjerningsmann mulig skadd 20:20 Mott trenger flere spl. Hentes fra intensiv og legevakt 20:24 Behov for div sengetøy 20:25 Taktisk ledelse melder AMK at pasienter som tåler transport nå må dirigeres til andre sykehus 20:26 Ledig 7 senger på Tun J4

7 20:28 Psyk poliklinikk er bemannet og har 8 personer til å ta seg av krisehjelp 21:45 Politiet melder seg på plass med info. 21:55 Kjøkkenet melder om mat til innsatspersonell 00:00 Trapper ned fra rød til gul beredskap Sikkerheten ved sykehusene opprettholdes Telefonkonferanse Vestre Viken kl /7 med strategisk ledelse. Alle de tre sykehusene som er i beredskap går over i grønn beredskap. Bærum sykehus Varsling og gjennomføring Bærum sykehus ble varslet fra AMK Oslo på bakgrunn av bomben i regjeringskvartalet og gikk i gul beredskap. Etter å ha fått meldingen om skyting på Utøya, gikk man i rød beredskap. Taktisk ledelse ble etablert noe tid etter at gul beredskap var satt. Tre anestesileger og én anestesisykepleier rykket ut med ambulanse til skadestedet på Utøya. Det ble innkalt ressurser med godt fremmøte. Initialt ble det fokusert og forberedt mottak av skadede med kuttskader fra regjeringskvartalet, mens fokus senere ble rettet mot Utøya. Det var etter en tid 7 operasjonsteam tilgjengelig. Sengekapasitet ble frigjort på sengepostene. Man hadde således hatt kapasitet til å ta imot langt flere pasienter, dersom det hadde vært nødvendig. Psykososial tjeneste ble etablert, og tok seg av pårørende. Bærum kommunes kriseteam kom til pårørendesenteret i kantina og tok seg av personer som kom til sykehuset. Pasientene som kom til Bærum sykehus ble meldt først kort tid før ankomst til akuttmottaket. Man savnet bedre kommunikasjon med ambulanse/skadested. Det ble etter hvert en stor telefonpågang fra pårørende og strategisk ledelse besluttet å åpne telefonene til akuttmottaket for pårørende. Det førte til en stor pågang på telefonen i akuttmottaket på Bærum sykehus. Skadeomfang for pasienter Bærum sykehus mottok 7 pasienter fra Utøya, 5 kvinner og 2 menn, i alder år. Første pasient kom kl Fire av pasientene hadde skuddskader. Én av disse ble raskt overflyttet til Oslo universitetssykehus for videre behandling, tre ble operert på Bærum sykehus. Disse ble senere overflyttet sitt lokale sykehus for videre behandling. To kunne skrives ut samme kveld og én dagen etter. I tillegg mottok Bærum sykehus to ordinære kirurgiske pasienter som ble innlagt som øyeblikkelig hjelp, omdirigert fra Ullevål for å avlaste dem. Oppfølging På grunn av ferietid ble evaluering foretatt etter noen uker. Oppfølging av ansatte skjedde avdelingsvis.

8 Drammen sykehus Varsling og gjennomføring Drammen sykehus ble varslet av AMK Buskerud da de fikk henvendelsen fra AMK Oslo som tidligere omtalt. Man etablerte taktisk ledelse og innkalte ekstra operasjonsressurser, slik at man kunne bemanne 7 operasjonsteam. Ledige senger både på sengeposter og intensiv ble kartlagt, og man hadde god kapasitet. Det ble forberedt på mottak av et større antall pasienter. AMK Buskerud fikk beskjed om at sykehuset hadde godt med ressurser, og også kunne sende ut personell til skadested hvis behov. Da det ble besluttet å sikre sykehuset med forsterket vakthold, ble dette effektuert, og all bevegelse inn og ut av sykehuset gikk via akuttmottaket. Taktisk leder satt sammen med strategisk ledelse, og hadde således tett kontakt. Man mottok kun én pasient direkte fra Utøya. Ytterligere én pasient kom på egen hånd via lokal legevakt.det ble således mye venting. Under dette søkte man å holde aktuelt personell informert om utviklingen. Kl reduserte man antall tilgjengelige operasjonsteam, herunder ble de som skulle på ordinært vaktarbeid dagen etter dimittert. Kl gikk man ned i gul beredskap, men hadde ett ekstra operasjonsteam som kunne møte på kort varsel ved behov. Skadeomfang for pasienter Drammen sykehus mottok kun én pasient direkte fra Utøya. Denne pasienten var kritisk skadd med skuddskader, og gjennomgikk livreddende kirurgi. Ble overflyttet traumesenteret på Ullevål dagen etter for videre oppfølging. Ytterligere én lettere skadd pasient ble behandlet poliklinisk etter å primært å ha henvendt seg på lokal legevakt på egen hånd. Sykehuset kunne mottatt og behandlet et betydelig antall pasienter hvis behov. Oppfølging Det ble utført evaluering av hendelsen Det ble ikke funnet behov for spesiell debriefing av personell, da sykehuset ikke ble involvert i særlig grad, men besluttet at den enkelte leder fulgte opp sine ansatte. Klinikk for psykisk helse og rus Akuttfasen Klinikk for psykisk helse og rus omfatter alle virksomhet innen dette fagområdet i Vestre Viken. Ved Klinikk for psykisk helse og rus var beredskapsplanene på det aktuelle tidspunktet knyttet opp til de sykehus som de ulike deler av klinikken var tilknyttet før dannelse av Vestre Viken, og inngikk således i deres beredskapsplaner. På grunn av omfanget av hendelsen, mobiliserte man etter hvert personell fra flere avdelinger i klinikken. Beredskapsledelsen ved Ringerike sykehus varslet avdelingssjef ved Ringerike distriktspsykiatriske senter (DPS) ca. kl Det ble raskt etablert to grupper fra Ringerike DPS. En gruppe organiserte seg i poliklinikken som ligger på Ringerike sykehus. Her tok man imot pasienter som var sjekket ut somatisk samt tok vare på pårørende som hadde søkt til sykehuset. Poliklinikken var åpen i tidsrommet Den andre gruppen dro umiddelbart til Sundvollen hotell og bisto Hole kommunes kriseteam som hadde katastrofeledelsen her. Her deltok også helsepersonell fra Modum Bad, som utfører en del distriktspsykiatriske tjenester for Vestre Viken. Etter den intiale fasen drøftet avdelingssjef ved Ringerike DPS situasjonen med sin klinikkdirektør

9 ved 2-tiden om natten. Det var da ikke avklart i hvilken grad Hole kommunes kriseledelse hadde behov for videre assistanse fra spesialisthelsetjenesten. Det ble derfor avholdt et møte lørdag formiddag for å avklare behovet for assistanse i form av kompetanse, mengde og varighet. Klinikkdirektør tok videre ansvar for klinikkens innsats i krisearbeidet og brukte da ressurser fra hele klinikken. Fra fredag til og med lørdag morgen var det således personell fra Ringerike DPS (ca. 20 personer) som var aktivt med i forhold til psykososial beredskap. Ringerike DPS deltok også aktivt i debriefing av innsatspersonell på Ringerike sykehus. Fra og med lørdag til og med onsdag var ca. 40 personer fra resten av klinikken involvert i en døgnkontinuerlig tjeneste på Sundvolden hotell. Disse bistod i team sammen med kommunehelsetjenesten og andre i arbeidet. Fagfolkene omfattet psykiatere, psykologer, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere og sosionomer, både innenfor barne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Oppfølgingsarbeidet skjedde på anmoding fra kommuneoverlegen i Hole kommune. Det ble arbeidet med de berørte ungdommene og deres pårørende, samt med de savnedes pårørende. Det ble også gitt krisehjelp til ca. 40 personer, både voksne og barn, på Utvika camping. Disse hadde vært vitne til skytingen og til flukten fra øya. Endelig bidro man til bistand til hyttenaboer og fastboende som var vitner til ugjerningen og som også bidro til redningsaksjonen ved å bruke sine egne båter. Det ble iverksatt debriefing i samarbeid med og under veileding av Senter for krisepsykologi ved professor Atle Dyregrov. Debriefingen ble rettet mot helsepersonell som var involvert, både fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten samt en del andre involverte. Videre oppfølging Klinikk for psykisk helse og rus har vært betydelig involvert i den videre psykososiale oppfølging. Fagfolk har bistått ved besøk på Utøya for etterlatte og overlevende i august og oktober Dette har vært avholdt kompetansehevingskonferanser for kommunehelsetjenesten. Man har deltatt i gruppemøter med etterlatte og pårørende i kommunale regi. Overlevende og etterlatte med behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten har vært fulgt opp på individuell basis. I nært samarbeid med Hole kommune har Ringerike DPS deltatt i oppfølging av de frivillige hjelperne. Evaluering Det ble gjort en betydelig innsats fra klinikkens ansatte. Det var ikke vanskelig å få mobilisert personell til tross for ferietid. Arbeidet medførte imidlertid en stor belastning på de ansatte i de første dagene. Det var et utmerket samarbeid med kommunehelsetjenesten. Alt i alt mener vi oppgavene ble løst på en god måte. Strategisk ledelse Fungerende adminstrerende direktør og klinikkdirektør for kirurgisk klinikk ble varslet fra akuttmottaket ved Drammen sykehus da mottaket mottok varsling fra AMK Buskerud. Fungerende administrerende direktør, som var strategisk leder, besluttet å etablere strategisk ledelse sammen med taktisk ledelse ved Drammen sykehus da man der hadde lettest tilgang på informasjon. Strategisk ledelse ble etablert med fungerende administrerende direktør, klinikkdirektør for kirurgisk klinikk og medarbeider fra kommunikasjonsavdelingen. Strategisk ledelse består av foretaksledelsen,

10 men innkalling kan skje etter behov. Det ble vurdert at strategisk ledelse på det tidspunkt var tilstrekkelig bemannet. Man sikret seg initialt at det ble etablert taktisk ledelse ved sykehusene i Bærum, Drammen og Ringerike og at prehospitale tjenester imøtekom assistanse til Oslo. Kongsberg sykehus ble informert om at det ikke var nødvendig for dem å øke beredskapsnivået. Fokuset var da bombeeksplosjonen i Oslo. Melding om skyting på Utøya kom umiddelbart via AMK til strategisk ledelse. Under aksjonen hadde strategisk ledelse tilgang til AMKs logg via nett. Man hadde også tilgang til beredskapsweben ved Ringerike sykehus, slik at pasientene som kom inn der, kunne følges. Begge disse var nyttige informasjonskilder. Strategisk ledelse hadde regelmessig kontakt med de taktiske lederne ved de involverte sykehusene samt med AMK. Det var rimeligvis tettest kontakt med taktisk ledelse ved Ringerike sykehus. Da transport og fordeling av pasientene skjedde på skadestedet, hadde strategisk ledelse begrenset oversikt over skadeomfang og hvor pasientene ble sendt. Strategisk ledelse hadde regelmessig kontakt via telefonmøter med Helse Sør-Øst og de involverte Oslo-sykehusene for samordning av aksjonen. Etter konferanse her ble det ca. kl besluttet å sikre sykehusene ved vakthold da sykehusene kunne være potensielle terrormål. Dette ble formidlet til de taktiske lederne. Kommunikasjonsavdelingen tok imot pressehenvendelser, og arbeidet med intern informasjon så godt det lot seg gjøre. På grunn av ferietid var det ikke mulig å mobilisere ytterligere informasjonsressurser. Strategisk ledelse besluttet at sykehusene kunne gå i gul beredskap kl På telefonmøte med taktisk ledelse kl ble besluttet at sykehusene gikk over i ordinær drift igjen. Overordnet evaluering Våre prehospitale tjenester var sterkt involvert i redningsarbeidet på Utøya. Evaluering av denne del av virksomheten og tilrådinger på bakgrunn av denne, er gjort i egen rapport som er vedlagt som en viktig del av denne samlede rapporten. Behandlingen i sykehusene/klinikkene har vært evaluert lokalt, og flere forbedringspunkter er identifisert og arbeidet med. Dette var den første store hendelsen som involverte flere sykehus i Vestre Viken. Mens sykehusene tidligere har vært egne enheter, opererer de nå innenfor et samlet foretak. Det har betydning ikke minst for varsling av hendelser, intern kommunikasjonsflyt og samordning. Dette kan gjøre foretaket samlet i stand til å takle hendelser på en ennå bedre måte. Her påpekes enkelte viktige punkter som er kommet fram i evalueringene, særlig med tanke på samordningen mellom sykehusene: Varslingsrutiner bør forbedres o Varsling via SMS og eventuelt via UMS-system som varsler en rekke personer samtidig bør innføres i hele Vestre Viken o Varsling fra AMK til sykehusene må skje på enhetlig måte Det bør etableres en felles beredskapsweb for å bedre kommunikasjon internt i Vestre Viken mellom AMK, taktisk ledelse ved sykehusene og strategisk ledelse

11 Klare kommunikasjonslinjer mellom AMK og akuttmottakene. Det må tas hensyn til at Bærum sykehus ligger under en annen AMK-sentral Rutiner vedrørende pasientlogistikk, nødnummer og katastrofejournaler bør forbedres Forbedring av pårørendetelefoner flere linjer, tydeligere planer, dokumentasjonsrutiner Avklare hvem som kommuniserer eksternt, samlet for Vestre Viken og lokalt fra taktisk ledelse ved sykehusene Revisjon av beredskapsplaner etter de erfaringer som er gjort Konklusjon Hendelsene 22.juli 2011 medførte den største redningsaksjonen i Norge i nyere tid. Vestre Viken spilte en sentral rolle i denne gjennom terrorangrepet på Utøya. Det ble gjort en betydelig innsats av våre ansatte for å redde skadede personer. Likeledes er det gjort et betydelig arbeid med hensyn til psykososial oppfølging. Aksjonen har avdekket forbedringspunkter. Men samlet viser resultatene at vi lyktes i å mobilisere slik at vi kunne gjennomføre redningsaksjonen på en slik måte at vi kunne være til den hjelp for de berørte på en god måte. Vedlegg: Utøya kvalitetssikring Rapport fra prehospitale tjenester

Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole

Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole En helt alminnelig dag i juli.. Ferietid (Jeg var i Trøndelag 600km fra Hole skulle starte ferie 25juli). Vikarer og minimumsbemanning Mange nøkkelpersoner bortreist

Detaljer

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Innsats 22.7 Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Evaluering 22.7 Kort om Norsk Folkehjelp Kort om innsatsen vår 22.7 Samvirkeerfaringer 20.09.2012 2 Norsk Folkehjelp Sanitet Landsdekkende

Detaljer

Stor katastrofe -Liten legevakt. Ringerike interkommunale Legevakt. 22.juli 2011 UTØYA Legevaktssjef Karin Møller

Stor katastrofe -Liten legevakt. Ringerike interkommunale Legevakt. 22.juli 2011 UTØYA Legevaktssjef Karin Møller Stor katastrofe -Liten legevakt Ringerike interkommunale Legevakt. 22.juli 2011 UTØYA Legevaktssjef Et tidlig innlegg om: Den lille legevakt i den store katastrofe EN LÆRINGS- og ERFARINGSOPPLEVELSE av

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

22. juli 2012 Utfordringer for helsetjenesten

22. juli 2012 Utfordringer for helsetjenesten 22. juli 2012 Utfordringer for helsetjenesten Bjørn-Inge Larsen, helsedirektør DSBs beredskaps- og øvingskonferanse 16.-17. februar 2012 1 Helsetjenestens innsats 22. juli - Oslo Varsling formelle og uformelle

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12

Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12 Dato Saksbehandler 21.10.12 Martin F. Olsen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Beredskap og beredskapsarbeid i Vestre Viken HF Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12

Detaljer

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som Varsling og aktivering av psykososialt kriseteam Kirsti Silvola, RVTS Øst og Venke A. Johansen, RVTS Vest Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som alvorlige,

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Fagdirektør Vedlegg: Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22.juli 2011 SAK 146/2011

Detaljer

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken Den akuttmedisinske kjeden 1. Partene Partene er Vestre Viken og NN kommune. Vestre Viken er heretter benevnt Vestre Viken og NN kommune er benevnt som kommunen.

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Administrerende direktørs orienteringer

Administrerende direktørs orienteringer Styremøte 19. august 2011 Administrerende direktørs orienteringer 1. Hendelsen 22. juli og sykehusets krisehåndtering Terrorangrepene i regjeringskvartalet og Utøya har de siste ukene preget arbeidsdagene

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

24.10.13. ROS analyser. Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp

24.10.13. ROS analyser. Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp ROS analyser Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp 1 Safetec - an ABS Group Company Safetec har siden 1984 levert rådgivningstjenester innen sikkerhet, beredskap, pålitelighet og regularitet.

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Avtalens virkeområde... 3 4. Lovgrunnlag... 3 5. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold

Detaljer

Sluttrapport Registrering av transport av psykisk syke

Sluttrapport Registrering av transport av psykisk syke Sluttrapport Registrering av transport av psykisk syke Delprosjekt i prosjektet Transport av psykisk syke Prosjektleder: Frode Bremseth Prosjektgruppedeltager: Morten Falkeid Sluttrapport 1. utgave: 20.

Detaljer

Terrorangrepene 22.juli 2011

Terrorangrepene 22.juli 2011 Terrorangrepene 22.juli 2011 Hovedbrannstasjonen rammet Brannsjefens kontor Hovedbrannstasjonen Gjerningsmannen Bomben 950 kg Norsk redningstjeneste Justis- og politidepartementet 65 N Hovedredningssentralen

Detaljer

Øvelse TYR 2012 Regionalt beredskapsseminar 7.mars 2013. Maj-Britt Aarnes Hvammen, Anne Birgitte Fabricius Berg, Mads Are Heie

Øvelse TYR 2012 Regionalt beredskapsseminar 7.mars 2013. Maj-Britt Aarnes Hvammen, Anne Birgitte Fabricius Berg, Mads Are Heie Øvelse TYR 2012 Regionalt beredskapsseminar 7.mars 2013 Maj-Britt Aarnes Hvammen, Anne Birgitte Fabricius Berg, Mads Are Heie Målsetting Gjennomføre en realistisk samvirkeøvelse på strategisk, taktisk

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon Og Varslingsliste

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Brannen i Gudvangatunellen Lengde: 11.428 m Dato: 5.8.2013. Stian Sægrov ambulansesjef - Helse Førde

Brannen i Gudvangatunellen Lengde: 11.428 m Dato: 5.8.2013. Stian Sægrov ambulansesjef - Helse Førde Brannen i Gudvangatunellen Lengde: 11.428 m Dato: 5.8.2013 Stian Sægrov ambulansesjef - Helse Førde Disposisjon Prehospital Hospitalt Leiing Utfordringar Læringspunkt Samhandling mellom nødetatar Samhandling

Detaljer

Johan Neby. seniorrådgiver. Fylkesmannen i Hedmark samfunnssikkerhet og beredskap

Johan Neby. seniorrådgiver. Fylkesmannen i Hedmark samfunnssikkerhet og beredskap Johan Neby seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark samfunnssikkerhet og beredskap 15:26 En bombe plassert i en bil eksploderer i Regjeringskvartalet i Oslo sentrum 15:27 AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)

Detaljer

Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011

Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011 Foto: Andrea Gjestvang/VG Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011 Utarbeidet av Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005.

Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005. Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005. ØVE: Medisinsk ledelse, kommunikasjon, koordinering og kontroll. Samhandling med primærhelsetjenesten, evakuering, dokumentasjon og logistikk.

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

Utøya. k v a l i t e t s s i k r i n g. Hovedredaktører: Ann-Elin Tomlinson og Vegard Rosenlund.

Utøya. k v a l i t e t s s i k r i n g. Hovedredaktører: Ann-Elin Tomlinson og Vegard Rosenlund. Foto: Frode Johansen, Ringerikes blad. Utøya k v a l i t e t s s i k r i n g Hovedredaktører: Ann-Elin Tomlinson og Vegard Rosenlund. Medredaktører: Bjørn Trygve Hammer, Jarle Hovland, Inger Lise Hallgren

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Kriseteamskulen Fordjupningsdag 4 Våren 2013

Kriseteamskulen Fordjupningsdag 4 Våren 2013 Kriseteamskulen fordjupningsdag 4 Organisering av det kommunale psykososiale kriseteamet psykolog, spesialkonsulent RVTS-Vest Basert på grønn veileder, TENTS retningslinjer, og med innspill frå kollegaer

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

Eksempler på tabletop øvelser

Eksempler på tabletop øvelser Eksempler på tabletop øvelser Klassetur 1 Du blir oppringt en dag du er på vei hjem fra jobb. Du er den første medlem i kriseteamet det oppnås kontakt med. Lederen av kriseteamet er på ferie i utlandet.

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Læring for bedre beredskap

Læring for bedre beredskap Læring for bedre beredskap Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Inggard lereim,leder helsedirektorates 22.prosjekt Prof.dr.med.NTNU Læring for bedre beredskap - Helseinnsatsen etter terrorhendelsene

Detaljer

Evaluering øvelse Birken. Lillehammer kommune. Foto Ole Jacob Reichelt

Evaluering øvelse Birken. Lillehammer kommune. Foto Ole Jacob Reichelt Evaluering øvelse Birken Lillehammer kommune Foto Ole Jacob Reichelt Øvelse Birken var svært relevant. - Mange arrangementer og tilreisende i Lillehammer og regionen hele året - Store og små, internasjonale

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestfold Politidistrikt Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Vestfold Kommunehelsetjenesten

Detaljer

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 1 HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 2 HENSIKT Denne handlingsplanen har til hensikt å være en veiledning for NLFs klubbers forhold til overlevende, pårørende og offentligheten,

Detaljer

Plan for psykososialt krisearbeid

Plan for psykososialt krisearbeid FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Saksnr.: 2010/2098 Dokumentnr.: Løpenr.: Dato: 25.01.2013 Gradering: Klassering: O35 Plan for psykososialt krisearbeid Godkjent i psykososialt kriseteam

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege Revidert av: Mona S. Søndenå/kriseteamet Tot. ant. sider: 1 av 3 FORMÅL: Sikre et hjelpetilbud som kan gi psykososial førstehjelp til personer som er eksponert for traumatiske opplevelser i forbindelse

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 074/

Styret ved Vestre Viken HF 074/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 18.08.11 Harald Noddeland 974 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 074/2011 25.08.11

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Kvalitetsoppfølging/Internkontroll AMK Vestre Viken. Bodø 29. mars 2017 Lise-Mette Lindland Avdelingssjef AMK

Kvalitetsoppfølging/Internkontroll AMK Vestre Viken. Bodø 29. mars 2017 Lise-Mette Lindland Avdelingssjef AMK Kvalitetsoppfølging/Internkontroll AMK Vestre Viken Bodø 29. mars 2017 Lise-Mette Lindland Avdelingssjef AMK AMK Vestre Viken Drøye 300 000 innbyggere Buskerud, 2 kommuner i Vestfold, 1 kommune i Oppland

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September Finans Norge Kriseberedskap og kommunikasjon September 2017 2 3 4 5 Beredskap 1. Når som helst kan det inntreffe akutte hendelser, ulykker og katastrofer som gjør at media og andre berørte aktører kommer

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 107/ Trykte vedlegg: 1. Innspill fra Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte

Styret ved Vestre Viken HF 107/ Trykte vedlegg: 1. Innspill fra Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte Saksfremlegg Navn på enheter i VestreViken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 21.09.10 Jo Heldaas 905 71 700 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 107/2010 30.09.10 Trykte

Detaljer

Gruppeoppgave 27.11.2013 Nytter det at vi involverer oss?

Gruppeoppgave 27.11.2013 Nytter det at vi involverer oss? Gruppeoppgave 27.11.2013 Nytter det at vi involverer oss? 1. Del med hverandre en suksesshistorie fra hvert HF, en ting som dere har greid å få til. o Veileder for håndtering av uheldige hendelser. o Laget

Detaljer

Beredskapshendelser Helse Sør-Øst. Siri Bjørnson, Beredskapsrådgiver, SiV

Beredskapshendelser Helse Sør-Øst. Siri Bjørnson, Beredskapsrådgiver, SiV Beredskapshendelser Helse Sør-Øst Siri Bjørnson, Beredskapsrådgiver, SiV Hendelser i vår region 2016 Beredskapshendelse ved SiV HF 1-2 juni 2016 Postsending med potensielt biologisk trusselstoff Hva skjedde?

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF)

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Therese Andrews Nordlandsforskning 22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Forskningsetiske komiteer, koordineringsgruppa for 22. juli

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 017 2017 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om status for arbeidet med uønskede

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014. Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt

Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014. Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014 Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt Publisert 10.10.2014 kl 12:53 Oppdatert Foto: Arild Hansen (arkiv) Flaks ingen døde. Ren skjær flaks! SKIEN: Det er ren, skjær

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for Ambulerende sykepleieteam mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Godkjent av Dato Merknad Somatikkforum Ahus og bydeler 28.8.2014 SU Ahus og

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Brannen i Lærdal laurdag 19. januar 2014. Fra der brannen starta til Lærdal sjukehus er det 2.1 km.

Brannen i Lærdal laurdag 19. januar 2014. Fra der brannen starta til Lærdal sjukehus er det 2.1 km. Brannen i Lærdal laurdag 19. januar 2014 Fra der brannen starta til Lærdal sjukehus er det 2.1 km. Varsling og flåtestyring Varsling mellom naudetatar AMK Førde varsla ambulanse, luftambulanse, legevakt

Detaljer

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE11 (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom FINNMARKSSYKEHUSET

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer