Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser"

Transkript

1 Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

2 Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten Spara manualen för framtida bruk. innehållsförteckning Introduktion Kodläsarens delar Säkerhetsinstruktioner Föreberedelser före test Placering av datalänk-kontakten Läsa diagnostiska felkoder Använda kodläsaren Läsa felkoder Radera felkoder Statuskontroll Visa VIN-nummer Sök data Diagnostiska felkoder (DTC) 2 introduktion Alla nyare fordon har OBD (on-board diagnosis). Årsmodeller från 1996 till 2002 har OBDII och från årsmodell 2002 och framåt har EOBD. Felkodsläsaren fungerar på de flesta OBDII eller EOBD kompatibla fordon. Om fordonets ECU upptäcker ett kommunikationsproblem med någon eller några av bilens olika sensorer lagras en felkod i ECUn. Dessutom tänds kontrollampan för motorelektronik för att informera föraren. Felkodsläsaren hämtar alla diagnostiska felkoder via en OBDII-kontakt som normalt sitter under instrumentpanelen. Felkoderna underlättar felsökning och reparation. Observera följande Varje diagnostisk felkod varnar för ett problem eller symptom som uppstått i ett system, inte i en specifik del. Fordonets ECU kan bara rapportera fel som indikerats av systemet olika sensorer. Det finns exempel på att sensorer kan verka trasiga även om de inte är det. Orsaken kan vara: Dåliga anslutningar, trasiga kablar eller kortslutningar kan orsaka felaktiga sensorsignaler till styrboxen. Fel i ett system kan påverka sensorerna i ett annat system som då resulterar i en felaktig signal till styrboxen. Vi rekommenderar att man har tillgång till bilens servicemanual vid felsökningsprocessen. Nästa steg i diagnostiseringsprocessen är att testa de system som misstänks vara felaktiga. När felet är identifierat och reparerat kan kodläsaren användas för att radera koderna från fordonets styrbox. Felindikeringslampan släcks när felkoderna är raderade.

3 Felkodsläsarens delar Display. Visar instruktioner och diagnostiska koder Knappen ENTER. Läsa in felkoder och bläddra i felkodslistan. Knappen SCROLL Byta funktion och radera felkoder. OBDII-hankontakt Ansluts till OBDIIkontakten på fordonet. säkerhetsinstruktioner För att förhindra olyckor med allvarliga personskador, skador på fordonet eller testutrustningen ska säkerhetsinstruktionerna följas. När motorn är igång bildas avgaser som innehåller kolmonoxid. Se till att ventilationen är tillfredställande. Andas aldrig in avgaser. Bränsleånger är mycket brandfarliga. Förhindra gnistbildning, öppen eld och rökning i närheten av fordonet. När motorn är igång är det många delar som snurrar med hög hastighet t ex fläktrem. Håll alltid ett säkerhetsavstånd till dessa delar. 3 Bär inte löst sittande kläder eller smycken vid arbete med motorn. Löst sittande kläder kan fastna i rörliga delar. Smycken kan bli strömförande och ge brännskador. Se till att handbromsen är åtdragen innan motorn startas för test och felsökning. Har bilen automatisk växellåda, lägg den i läge P. Bil med manuell växellåda läggs i friläge. Blockera alltid de drivande hjulen så att bilen inte kan börja rulla. Lämna aldrig bilen utan uppsikt. Delar av motorn blir mycket heta när motorn är igång. Rör aldrig heta motordelar.

4 Lägg aldrig verktyg på bilbatteriet. Det kan orsaka kortslutning vilket kan skada dig, verktyget eller batteriet. Undvik kontakt med högspänningskomponenterna (tändpolar, strömfördelarlock, tändkablar och tändstift) när motorn är igång. Slå alltid ifrån tändningen innan felkodsläsaren ansluts. Se till att en brandsläckare finns tillgänglig under arbetet. Försiktighet: En del fordon är utrustade med krockkudde. Följ försiktighetsåtgärderna enligt fordonets servicemanual vid arbete i närheten av komponenter och kablar till krockkudden. Följs inte instruktionerna kan krockkudden lösa ut och orsaka personskador. Krockkudden kan lösa ut flera minuter efter att tändningen slagits ifrån eller bilbatteriet kopplats bort eftersom krockkudden har en speciell modul för reservspänning. Följ alltid tillverkarens försiktighetsåtgärder och serviceprocedurer. Art Anslut kabeln till OBDII-mätaren. Starta fordonet eller sätt tändingen i läge ON. Anslut kabeln till OBDII-kontakten i fordonet. OBDII-mätaren startas automatiskt. läsa diagnostiska Felkoder När en kontrollenhet känner igen och identifierar ett problem lagras en diagnostisk felkod i styrboxen. Dessa felkoder hjälper användaren att hitta orsaken till problemet. Tolka diagnostiska felkoder Det första tecknet i felkoden identifierar i vilket huvudsystem felet uppstått (drivlina, kaross, chassi eller nätverk). Det andra tecknet identifierar typ av kod, generisk eller tillverkarspecifik. Det tredje tecknet identifierar det system där problemet uppstått. Det fjärde och femte tecknet identifierar vilken del av systemet som inte fungerar. Exempel på tolkning av felkoder P Bx=Kaross Cx=Chassi Px=Drivlina Ux=Fordonets Nätverk installation Leta upp OBDII-kontakten i fordonet. Ofta placerad under instrumentpanelen till höger eller vänster om ratten. Montera OBDII-mätaren på ett lämpligt ställe. INTE ÖVER EN AIRBAG! 4 X=1, 2 eller 3 Identifierar det system där problemet uppstått. Identifierar vilken del av systemet som inte fungerar

5 Exempel P0101 Problem med luftkylningen Koder för drivlina P0xxx Generisk (SAE) P1xxx Tillverkarspecifik P2xxx Generisk (SAE) P30xx P33xx Tillverkarspecifik P34xx P39xx Generisk (SAE) Koder för Chassi C0xxx Generisk (SAE) C1xxx Tillverkarspecifik C2xxx Tillverkarspecifik C3xxx Generisk (SAE) Koder för Kaross B0xxx Generisk (SAE) B1xxx Tillverkarspecifik B2xxx Tillverkarspecifik B3xxx Generisk (SAE) Koder för nätverkskommunikation U0xxx Generisk (SAE) U1xxx Tillverkarspecifik U2xxx Tillverkarspecifik U3xxx Generisk (SAE) Fordonsspecifika system 1. Bränsle- och luftmätning 2. Bränsle- och luftmätning (endast fel i bränsleinsprutning) 3. Tändningssystem eller misständning 4. Extra avgaskontrollsystem 5. Fordonets hastighetskontroll och tomgångskörning 6. Styrboxens utgångskretsar 7. Transmission 8. Transmission använda Felkodsläsaren Se till att alla mekaniska problem som låg oljenivå, skadade slangar, kablar och elektriska anslutningar 5 är åtgärdade innan felkodsläsaren ansluts och används på fordonet. Den här typen av fel kan generera felaktiga diagnostiska felkoder. Kontrollera följande innan testen startas: Kontrollera nivån på motorolja, olja till servostyrning, transmissionsolja, kylarvätska och andra vätskor. Kontrollera att luftslangarna är hela och att luftfiltret är rent. Se till att kuggremmen är hel och korrekt spänd. Se till att tändstiften är rengjorda och i gott skick. Kontrollera även att tändkablarna är hela och korrekt anslutna. Se till att alla mekaniska länkar till motorsensorerna (gasreglage, växelposition) är väl anslutna. Se service manualen för placering. Kontrollera alla elektriska kablar så att de är korrekt anslutna och väl isolerade. Kontrollera alla gummislangar och stålrör (vakuum och bränsle) så att de inte läcker, är igensatta eller skadade. Kontrollera motorkompression och tändning. För information om service- och reparationsprocedurer hänvisas till fordonets servicemanual. läsa av Felkoder 1. Slå ifrån tändningen innan testutrustningen ansluts. 2. Leta upp OBDII-kontakten och anslut felkodsläsaren. 3. Nu visas C.A.N OBD2 på displayen.

6 Har flera felkoder detekterats visas total antal koder samt den senaste koden. 4. Slå på tändningen utan att starta motorn. 5. Tryck ENTER. En uppstartssekvens av meddelande visas och när den är klar visas OBD-protokollet för fordonet. Visas LINK ERROR i displayen, slå ifrån tändningen i ca 10 minuter och kontrollera att OBDII-kontakten är ordentligt ansluten innan tändningen slås på igen. Upprepa från steg 5. Visas LINK ERROR fortfarande kar instrumentet problem att kommunicera med fordonet. 1. Vänta tills huvudmenyn visas. 3. Tryck SCROLL för att läsa felkoden. Felkoden visas på första raden och totala antalet felkoder visas på andra raden. Tryck på knappen SCROLL för att stega genom listan av felkoder. Är koden vilande visas PD visas efter koden. 2. Tryck ENTER för att välja DTC i huvudmenyn. Finns inga detekterade felkoder visas NO CODES Tryck på SCROLL för att stega genom listan. När den visat sista koden börjar den om från början igen. 4. Leta upp visad felkod i felkodslistan för att läsa förklaring. 6

7 radera Felkoder De diagnostiska felkoderna kan raderas från fordonets styrbox med kodläsaren. Använd funktionen endast då fordonet har testats och reparerats. 1. Välj 2. ERASE i huvudmenyn genom att trycka ENTER. Snabbkommando Genom att trycka och hålla SCROLL knappen nedtryck i ca. 3 s raderas aktuell felkod. Finns ingen kommunikation mellan kodläsaren och fordonets styrbox, se avsnittet Läsa felkoder. 2. Nu visas ERASE? YES NO på displayen. 3. Tryck SCROLL för att avbryta utan att radera eller tryck ENTER för att radera aktuell felkod. 4. När felkoden är raderad visas ERASE DONE! Tryck ENTER för att återgå till huvudmenyn. statuskontroll Statusfunktionen används för att kontrollera status på lambdasondkatalysator- och avgasvärden. Följande statusvärden kan visas: YES alla kontrollpunkter i fordonet har genomfört och godkänt systemstatus. Motorlampan lyser inte. NO kontrollen av minst ett system har misslyckats och motorlampan är tänd. READY kontrollen för aktuellt system är genomförd. Not RDY (not ready) - kontrollen för aktuellt system har inte genomförts N/A Fordonet stöder inte detta system - Ytterligare information finns i nästa bild - Ytterligare information finns i föregående bild. 1. Välj 3 I/M i huvudmenyn genom att trycka ENTER. 5. Om koden inte raderats visas ERASE FAIL!. Tryck ENTER för att återgå till huvudmenyn. Finns ingen kommunikation mellan kodläsaren och fordonets styrbox, se avsnittet Läsa felkoder. 7

8 2. Tryck på knappen SCROLL för att stega genom statuslistan för motorlampan och följande kontrollpunkter: MISFIRE Misständning FUEL Bränslesystem CCM Komponenter EGR EGR O2S Lambdasond AT Katalysator EVAP Bränsleavdunstningssystem HO2S Lambdasondförvärmning 2AIR Sekundärt luftsystem HCM Katalysatoruppvärmning A/C Luftkonditionering 3. Tryck på ENTER för att återgå till huvudmenyn. Visa Vin-nummer Funktionen visar fordonets identifieringsnumer för fordon 2002 eller nyare som stöder Mode Välj 4. VIN i huvudmenyn genom att trycka ENTER. sök data Funktionen söker efter aktuell data som lagrats i ECM eller för att återupprätta kommunikationen med fordonet om den blivit bruten. 1. Välj 5. RESCAN i huvudmenyn genom att trycka ENTER. Finns ingen kommunikation mellan kodläsaren och fordonets styrbox, se avsnittet Läsa felkoder. 2. Tryck på ENTER eller SCROLL för att återgå till huvudmenyn. Finns ingen kommunikation mellan kodläsaren och fordonets styrbox, se avsnittet Läsa felkoder. 2. Tryck på SCROLL för att visa alla resterande tecken. VIN-numret är 17-tecken lång. Blinkande betyder att det finns kompletterande information i nästa bild och blinkande betyder att det finns kompletterande information i föregående bild. 3. Tryck ENTER för att återgå till huvudmenyn. 8

9 Feilkodeleser Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes og om eventuelle sikkerhetsrisikoer. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. innholdsfortegnelse Innledning Kodeleserens deler Sikkerhetsinstruksjoner Forberedelser før test Plassering av diagnosekontakt Lese diagnostiske feilkoder Bruke kodeleseren Lese feilkoder Slette feilkoder Statuskontroll Vise VIN-nummer Søk data Diagnostiske feilkoder (DTC) 9 innledning Alle nyere biler har OBD (on-board diagnosis). Årsmodeller fra 1996 til 2002 har OBDII, og årsmodell 2002 og nyere har EOBD. Feilkodeleseren fungerer på alle OBDII- eller EOBDkompatible biler. Dersom bilens ECU oppdager et kommunikasjonsproblem med en eller flere av bilens ulike sensorer, lagres en feilkode i ECU-en. Dessuten tennes kontrollampen for motorelektronikk for å informere føreren. Feilkodeleseren henter alle diagnostiske feilkoder via en OBDII-kontakt som normalt sitter under dashbordet. Feilkodene letter arbeidet ved feilsøking og reparasjon. Vær klar over følgende: Hver diagnostisk feilkode varsler om et problem eller symptom som har oppstått i et system, ikke i en spesifikk del. Bilens ECU kan kun rapportere feil som er indikert av systemets forskjellige sensorer. Det finnes eksempler på at sensorer kan se ut til å være defekte selv om de ikke er det. Årsaken kan være: Dårlige koblinger, defekte kabler eller kortslutninger kan forårsake feilaktige sensorsignaler til databoksen. Feil i ett system kan påvirke sensorene i et annet system, som igjen resulterer i et feilaktig signal til databoksen. Man bør ha tilgang til bilens servicehåndbok ved feilsøkingsprosessen. Neste trinn i diagnostiseringsprosessen er å teste de systemene der man tror feilen ligger. Når feilen er identifisert og reparert, kan kodeleseren brukes for å slette kodene fra bilens databoks. Feilindikeringslampen slukkes når feilkodene er slettet.

10 Feilkodeleserens deler Display - Viser instruksjoner og diagnostiske koder Knappen ENTER - Bekrefter valg i meny eller gå tilbake til hovedmeny. Knappen SCROLL - Bla i menyliste eller avbryt. OBDII-hankontakt Kobles til OBDIIkontakten på bilen. sikkerhetsinstruksjoner For å hindre ulykker med alvorlig personskade og skader på bil eller testutstyr, følg sikkerhetsinstruksjonene nedenfor. Når motoren er i gang, dannes det eksos som inneholder karbonmonoksid. Sørg for god ventilasjon. Pust aldri inn eksos. Drivstoffdamper er svært brannfarlige. Hindre gnistdannelse, åpen ild og røyking i nærheten av bilen. Når motoren er i gang, er det mange deler som snurrer rundt med høy hastighet, f.eks. vifteremmen. Hold alltid en sikker avstand til slike deler. 10 Ha ikke på løstsittende klær eller smykker ved arbeid med motoren. Løstsittende klær kan sette seg fast i bevegelige deler. Smykker kan bli strømførende og gi brannskader. Pass på at håndbremsen er satt på før motoren startes for test og feilsøking. Har bilen automatgir, sett den i posisjon P. Bil med manuelt gir settes i fri. Blokker alltid drivhjulene, slik at bilen ikke kan begynne å rulle. Gå aldri fra bilen uten tilsyn. Deler av motoren blir svært varme når motoren er i gang. Berør aldri varme motordeler.

11 Legg aldri verktøy på bilbatteriet. Dette kan forårsake kortslutning som kan skade deg selv, verktøyet eller batteriet. Unngå kontakt med høyspenningsdelene (coil, strømfordelerlokk, tennkabler og tennplugger) når motoren er i gang. Slå alltid av tenningen før feilkodeleseren tilkobles. Sørg for at det er en brannslukker tilgjengelig under arbeidet. Forsiktig: En del biler er utstyrt med kollisjonspute. Iaktta forsiktighetstiltakene i bilens servicehåndbok ved arbeid i nærheten av komponenter og kabler til kollisjonsputen. Dersom instruksjonene ikke iakttas, kan kollisjonsputen løses ut og forårsake personskade. Kollisjonsputen kan løses ut flere minutter etter at tenningen er slått av eller bilbatteriet er frakoblet, fordi den har en spesiell modul for reservespenning. Iaktta alltid produsentens forsiktighetstiltak og serviceprosedyrer. installasjon Lokaliser OBDII-kontakten i bilen. Den er ofte plassert under dashbordet til høyre eller venstre for rattet. Monter OBDII-måleren på et egnet sted. IKKE OVER EN AIRBAG! Koble kabelen til OBDII-måleren. Start bilen eller sett tenningen i 11 posisjon ON. Koble kabelen til OBDII-kontakten i bilen. OBDII-måleren startes automatisk. lese diagnostiske feilkoder Når en kontrollenhet gjenkjenner og identifiserer et problem, lagres en diagnostisk feilkode i databoksen. Disse feilkodene hjelper brukeren å finne årsaken til problemet. Tolke diagnostiske feilkoder Det første tegnet i feilkoden identifiserer i hvilket hovedsystem feilen har oppstått (drivlinje, karosseri, chassis eller nettverk). Det andre tegnet identifiserer kodetype, generisk eller produsentspesifikk. Det tredje tegnet identifiserer systemet der problemet har oppstått. Det fjerde og femte tegnet identifiserer hvilken del av systemet som ikke fungerer. Eksempel på tolking av feilkoder P Bx=Karosseri Cx=Chassis Px=Drivlinje Ux=Bilens nettverk X=1, 2 eller 3 Identifiserer systemet der problemet har oppstått. Identifiserer hvilken del av systemet som ikke fungerer.

12 Eksempel P0101 Problem med luftkjølingen Koder for drivlinje P0xxx Generisk (SAE) P1xxx Produsentspesifikk P2xxx Generisk (SAE) P30xx P33xx Produsentspesifikk P34xx P39xx Generisk (SAE) Koder for chassis C0xxx Generisk (SAE) C1xxx Produsentspesifikk C2xxx Produsentspesifikk C3xxx Generisk (SAE) Koder for karosseri B0xxx Generisk (SAE) B1xxx Produsentspesifikk B2xxx Produsentspesifikk B3xxx Generisk (SAE) Koder for nettverkskommunikasjon U0xxx Generisk (SAE) U1xxx Produsentspesifikk U2xxx Produsentspesifikk U3xxx Generisk (SAE) Kjøretøyspesifikke systemer 1. Drivstoff- og luftmåling 2. Drivstoff- og luftmåling (kun feil i drivstoffinnsprøyting) 3. Tenningssystem eller feiltenning 4. Ekstra eksoskontrollsystem 5. Bilens hastighetskontroll og tomgangskjøring 6. Databoksens utgangskretser 7. Transmisjon 8. Transmisjon 12 Bruke Feilkodeleseren Se til at alle mekaniske problemer som lavt oljenivå, skadede slanger, kabler og elektriske tilkoblinger er utbedret før feilkodeleseren kobles til og brukes på bilen. Denne typen feil kan generere feilaktige diagnostiske feilkoder. Kontroller følgende før testen igangsettes: Kontroller nivået på motorolje, olje til servostyring, transmisjons-/girolje, frostvæske og andre væsker. Kontroller at luftslangene er hele, og at luftfilteret er rent. Se til at tannremmen er hel og riktig strammet. Se til at tennpluggene er rengjort og i god stand. Kontroller også at tennkablene er hele og riktig tilkoblet. Se til at alle mekaniske forbindelser til motorsensorene (gassregulator, girposisjon) er godt tilkoblet. Se servicehåndbok for plassering. Kontroller at alle elektriske kabler er riktig tilkoblet og godt isolert. Kontroller alle gummislanger og stålrør (vakuum og drivstoff), slik at de ikke lekker, er tilstoppet eller skadet. Kontroller motorkompresjon og tenning. For informasjon om service- og reparasjonsprosedyrer, se bilens servicehåndbok. lese av Feilkoder 1. Slå av tenningen før testutstyret tilkobles. 2. Lokaliser OBDII-kontakten og koble til feilkodeleseren. 3. Nå vises C.A.N OBD2 i displayet.

13 4. Slå på tenningen uten å starte motoren. 5. Trykk ENTER. En oppstartsekvens av meldinger vises, og når denne er ferdig, vises OBD-protokollen for bilen. Dersom LINKING ERROR vises i displayet, slå av tenningen i ca. 10 minutter, og kontroller at OBDIIkontakten er ordentlig tilkoblet før tenningen slås på igjen. Gjenta fra trinn 5. Dersom LINKING ERROR fortsatt vises, har instrumentet problemer med å kommunisere med bilen. 1. Vent til hovedmenyen vises. 3. Trykk SCROLL for å lese feilkoden. Feilkoden vises på første rad, og totalt antall feilkoder vises på andre rad. Trykk på knappen SCROLL for å gå gjennom listen av feilkoder. Dersom koden er hvilende (pending), vises PD vises etter koden. 2. Trykk ENTER for å velge DTC i hovedmenyen. Dersom det ikke er funnet feilkoder, vises NO CODES [bild, menyruta från originalmanual] Dersom flere feilkoder er funnet, vises totalt antall koder samt den siste koden. Trykk på knappen SCROLL for å gå gjennom listen. Når den har vist den siste koden, begynner den om igjen fra begynnelsen. 4. Let opp den viste feilkoden i feilkodelisten for å lese forklaring. slette Feilkoder De diagnostiske feilkodene kan slettes fra bilens databoks med kodeleseren. Bruk funksjonen kun når bilen har blitt testet og reparert. 1. Velg 2. ERASE i hovedmenyen ved å trykke ENTER. 13

14 Dersom det ikke er kommunikasjon mellom kodeleseren og bilens databoks, se avsnittet Lese feilkoder. 2. Nå vises ERASE? YES NO i displayet. 3. Trykk SCROLL for å avbryte uten å slette, eller trykk ENTER for å slette aktuell feilkode. 4. Når feilkoden er slettet, vises ERASE DONE! Trykk ENTER for å gå tilbake til hovedmenyen. Art statuskontroll Statusfunksjonen brukes for å kontrollere status på lambdasonde-, katalysator- og eksosverdier. Følgende statusverdier kan vises: YES alle kontrollpunkter i bilen har gjennomført og godkjent systemstatus. Motorlampen lyser ikke. NO kontrollen av minst ett system har mislykkes, og motorlampen er tent. READY kontrollen for aktuelt system er gjennomført. Not RDY (not ready) - kontrollen for aktuelt system er ikke gjennomført. N/A Bilen støtter ikke dette systemet. - Ytterligere informasjon finnes i neste bilde. - Ytterligere informasjon finnes i forrige bilde. 1. Velg 3 I/M i hovedmenyen ved å trykke ENTER. 5. Dersom koden ikke har blitt slettet, vises ERASE FAIL!. Trykk ENTER for å gå tilbake til hovedmenyen. Hurtigkommando Dersom du trykker inn og holder SCROLL-knappen inntrykt i ca. 3 sekunder, slettes aktuell feilkode. 14 Dersom det ikke er kommunikasjon mellom kodeleseren og bilens databoks, se avsnittet Lese feilkoder. 2. Trykk på knappen SCROLL for å gå gjennom statuslisten for motorlampen og følgende kontrollpunkter: MISFIRE Feiltenning FUEL Drivstoffsystem CCM Komponenter EGR EGR O2S Lambdasonde AT Katalysator EVAP Drivstoffordunstingssystem

15 HO2S Lambdasondeforvarmning 2AIR Sekundært luftsystem HCM Katalysatoroppvarming A/C Luftkondisjonering 3. Trykk på ENTER for å gå tilbake til hovedmenyen. Vise Vin-nummer Funksjonen viser bilens identifiseringsnummer for bil produsert fra og med 2002 som støtter Mode Velg 4. VIN i hovedmenyen ved å trykke ENTER. 1. Velg 5. RESCAN i hovedmenyen ved å trykke ENTER. [bild, menyruta från originalmanual] Dersom det ikke er kommunikasjon mellom kodeleseren og bilens databoks, se avsnittet Lese feilkoder. 2. Trykk på ENTER eller SCROLL for å gå tilbake til hovedmenyen. Dersom det ikke er kommunikasjon mellom kodeleseren og bilens databoks, se avsnittet Lese feilkoder. 2. Trykk på SCROLL for å vise alle resterende tegn. VIN-nummeret er 17 tegn langt. Blinkende betyr at det finnes supplerende informasjon i neste bilde. Blinkende betyr at det finnes supplerende informasjon i forrige bilde. 3. Trykk ENTER for å gå tilbake til hovedmenyen. søk data Funksjonen søker etter aktuelle data som er lagret i ECM eller for å gjenopprette kommunikasjonen med bilen dersom den har blitt brutt. 15

16 Virhekoodien lukulaite Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten. sisällysluettelo Johdanto Virhekoodien lukulaitteen osat Turvaohjeet Valmistelut ennen testaamista Tietolinkkiliitännän sijoittaminen Diagnosoitujen vikakoodien lukeminen Koodienlukulaitteen käyttäminen Virhekoodien lukeminen Virhekoodien poistaminen Tilan valvonta VIN-numeron näyttäminen Tietojen etsiminen Diagnosoidut vikakoodit (DTC) johdanto Kaikissa uudemmissa ajoneuvoissa on OBD-järjestelmä (on-board diagnosis). Vuosimalleissa käytetään OBDII-tekniikkaa ja vuosimallista 2002 alkaen EOBDtekniikkaa. Virhekoodien lukulaite on yhteensopiva useimpien OBDII- tai EOBD-tekniikalla varustettujen ajoneuvojen kanssa. Jos ajoneuvon ECU havaitsee ongelman tietoliikenteessä auton tunnistimien kanssa, ECU-yksikköön tallennetaan virhekoodi. Lisäksi moottorin elektroniikan merkkivalo syttyy. Virhekoodien lukulaite noutaa diagnosoidut virhekoodit yleensä kojetaulun alla sijaitsevasta OBDIIliitännästä. Virhekoodit helpottavat vian löytämistä ja korjaamista. Ota huomioon Diagnosoidut virhekoodit varoittavat koko järjestelmässä havaitusta ongelmasta tai oireesta mutta eivät yksittäisistä osista. Ajoneuvon ECU raportoi vain erilaisten tunnistimien havaitsemat viat. Tunnistimet voivat vaikuttaa viallisilta, vaikka ne ovat ehjiä. Syynä voi olla huono liitos, vioittunut johto tai oikosulku, jonka vuoksi tunnistin lähettää ohjausyksikköön virheellisiä tietoja yhden järjestelmän tunnistinvika, joka vaikuttaa toiseen järjestelmään. Tällöin ohjausrasiaan lähetetään virheellinen signaali. On suositeltavaa katsoa lisätietoja auton huolto-oppaasta, kun vikaa etsitään. Seuraava diagnosoinnin vaihe on virheellisiksi epäiltyjen järjestelmien testaaminen. Kun virhe on tunnistettu ja korjattu, virhekoodien lukulaitteen avulla voidaan nollata koodit ajoneuvon ohjausyksiköstä. Merkkivalo sammuu, kun virhekoodit on nollattu. 16

17 Virhekoodien Näyttö. Ohjeiden ja diagnosoitujen koodien näyttäminen ENTER-painike. Valikossa tehdyn valinnan vahvistaminen tai päävalikkoon palaaminen. SCROLL-painike Valikon selaaminen tai keskeyttäminen OBDII-urosliitin Yhdistetään ajoneuvon OBDII-liitäntään. lukulaitteen osat turvaohjeet Turvaohjeita on noudatettava vakavien henkilövahinkojen tai auton tai testausvälineen vaurioitumisen estämiseksi. Kun moottori käy, muodostuu häkää sisältävää pakokaasua. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä. Älä hengitä pakokaasua sisään. Polttoainehöyry syttyy erittäin helposti. Auton lähellä ei saa esiintyä kipinöintiä. Avotuli tai tupakointi on kielletty. Kun moottori käy, monet sen osat toimivat suurella nopeudella, kuten puhaltimen hihna. Jätä niihin turvallisuusetäisyys. 17 Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja käsitellessäsi moottoria. Löysät vaatteet voivat tarttua liikkuviin osiin. Korut voivat johtaa sähköä ja aiheuttaa palovammoja. Tarkista ennen moottorin käynnistämistä, että käsijarru on kiristetty kunnolla. Jos autossa on automaattivaihteisto, aseta vaihteenvalitsin P-asentoon. Jos autossa on käsivaihteisto, aseta vaihde vapaalle. Estä vetopyörien liikkuminen, jotta auto pysyy paikallaan. Älä jätä autoa ilman valvontaa.

18 Tietyt moottorin osat voivat kuumentua voimakkaasti, kun moottori käy. Älä koske kuumiin osiin. Älä koskaan laske työkaluja auton akun päälle. Muutoin voi aiheutua oikosulku, jolloin voi aiheutua henkilövahinko. Lisäksi työkalu tai akku voi vaurioitua. Kun moottori käy, vältä koskemasta korkeajännitteisiin osiin, kuten sytytyspuoliin, virranjakajan kanteen, sytytyskaapeleihin tai sytytystulppiin. Katkaise aina sytytysvirta ennen virhekoodien lukulaitteen yhdistämistä. Varmista, että lähellä on palonsammutin. Varotoimet Tietyissä ajoneuvoissa on törmäystyynyt. Jos työskentelet törmäystyynyjen osien tai johtojen lähellä, ryhdy auton huolto-ohjekirjassa mainittuihin varotoimiin. Muutoin törmäystyyny voi laueta, jolloin voi aiheutua henkilövahinkoja. Törmäystyyny voi laueta useiden minuuttien kuluttua sytytysvirran katkaisemisesta tai akun irrottamisesta, sillä siinä on oma varavirtalähde. Noudata aina valmistajan turva- ja huolto-ohjeita. Art asentaminen Paikanna ajoneuvon OBDII-liitäntä. Se sijaitsee yleensä kojetaulun alla ohjauspyörän vasemmalla tai oikealla puolella. Kiinnitä OBDII-tietojen lukulaite sopivaan paikkaan. ÄLÄ KIINNITÄ SITÄ TURVATYYNYN PÄÄLLE! Yhdistä johto OBDII-lukulaitteeseen. Käynnistä ajoneuvo tai käännä virta-avain ON-asentoon. Yhdistä johto ajoneuvon OBDIIliitäntään. OBDII-lukulaite käynnistyy automaattisesti. diagnosoitujen vikakoodien lukeminen Kun ohjausyksikkö havaitsee ongelman ja tunnistaa sen, siihen tallennetaan diagnosoitu vikakoodi. Nämä vikakoodit auttavat löytämään ongelman syyn. Diagnosoitujen vikakoodien tulkitseminen Vikakoodin ensimmäinen merkki ilmaisee, missä järjestelmässä vika esiintyy (voimansiirto, kori, alusta tai verkko). Toinen merkki ilmaisee koodin tyypin: yleinen tai valmistajakohtainen. Kolmas merkki ilmaisee järjestelmän, jossa ongelma esiintyy. Neljäs ja viides merkki ilmaisevat, mikä järjestelmän osa ei toimi. 18

19 Esimerkki vikakoodien tulkitsemisesta P Bx = kori Cx = alusta Px = voimansiirto Ux = ajoneuvon verkko X = 1, 2 tai 3 Ilmaisee järjestelmän, jossa ongelma esiintyy. Ilmaisee, mikä järjestelmän osa ei toimi. Esimerkki P0101 ongelma ilman jäähdytyksessä Voimansiirron koodit P0xxx yleinen (SAE) P1xxx valmistajakohtainen P2xxx yleinen (SAE) P30xx P33xx valmistajakohtainen P34xx P39xx yleinen (SAE) Alustan koodit C0xxx yleinen (SAE) C1xxx valmistajakohtainen C2xxx valmistajakohtainen C3xxx yleinen (SAE) Rungon koodit B0xxx yleinen (SAE) B1xxx valmistajakohtainen B2xxx valmistajakohtainen B3xxx yleinen (SAE) Verkon tietoliikenteen koodit U0xxx yleinen (SAE) U1xxx valmistajakohtainen U2xxx valmistajakohtainen U3xxx yleinen (SAE) 19 Ajoneuvokohtainen järjestelmä 1. Polttoaineen ja ilman syöttö 2. Polttoaineen ja ilman syöttö (vika vain polttoaineenruiskutuksessa) 3. Sytytysjärjestelmä tai sytytysvirhe 4. Pakokaasujen valvonnan lisäjärjestelmä 5. Ajoneuvon nopeudenhallinta ja tyhjäkäynti 6. Ohjausyksikön lähtöpiirit 7. Voimansiirto 8. Voimansiirto Virhekoodien lukulaitteen käyttäminen Varmista ennen virhekoodien lukulaitteen yhdistämistä ajoneuvoon ja käyttämistä, että kaikki mekaaniset ongelmat, kuten vähäinen öljyn määrä sekä vaurioituneet letkut, johdot tai sähköliitännät on korjattu. Tällaiset viat voivat aiheuttaa virheellisiä diagnostiikkakoodeja. Tee seuraavat tarkistukset ennen testin aloittamista. Tarkista moottorin, ohjaustehostimen ja voimansiirron öljyn, jäähdytysnesteen ja muiden nesteiden määrät. Tarkista, että ilmaletkut ovat ehjät ja että ilmansuodatin on puhdas. Varmista, että hammashihnat ovat ehjiä ja että niiden kireys on oikea. Varmista, että sytytystulpat ovat puhtaat ja hyvässä kunnossa. Tarkista myös, että sytytyskaapelit ovat ehjät ja yhdistetty oikein. Varmista, että kaikki mekaaniset moottorin tunnistimien liitännät on yhdistetty oikein, kuten kaasun säädön ja vaihteenvalinnan tunnistimet. Lisätietoja niiden sijainnista on käyttöohjeessa. Tarkista, että kaikki sähköjohdot on yhdistetty oikein ja eristetty hyvin.

20 Tarkista, että mitkään kumiletkut tai teräsputket (tyhjiö ja polttoaine) eivät vuoda tai ole vaurioituneet. Tarkista moottorin ilmansyöttö ja sytytys. Lisätietoja on ajoneuvon huoltoohjeessa. Virhekoodien lukeminen 1. Katkaise sytytysvirta ennen testauslaitteen yhdistämistä. 2. Paikanna ajoneuvon OBDII-liitäntä. Yhdistä virhekoodien lukulaite siihen. 3. Näytössä näkyy nyt C.A.N OBD2. 4. Kytke sytytysvirta käynnistämättä moottoria. 5. Paina ENTER. Näkyviin tulee ilmoitus käynnistymisestä ja ajoneuvon OBD-protokolla. Jos näkyviin tulee LINK ERROR, katkaise sytytysvirta noin 10 minuutiksi ja tarkista, että OBDII-liitin on kunnolla yhdistetty. Kytke sytytysvirta uudelleen. Toista toimet vaiheesta 5. Jos LINK ERROR näkyy edelleen, laite ei pysty muodostamaan yhteyttä ajoneuvoon. 1. Odota, kunnes päävalikko tulee näkyviin. 2. Valitse päävalikosta DTC painamalla ENTER. Jos virhekoodeja ei tunnisteta, näkyviin tulee NO CODES Jos virhekoodeja on tunnistettu useita, niiden määrä ja uusin koodi näytetään. 3. Lue virhekoodi painamalla SCROLL. Virhekoodi näkyy ensimmäisellä rivillä. Virhekoodien kokonaismäärä näkyy toisella rivillä. Voit siirtyä virhekoodiluettelossa painamalla SCROLL. Jos koodi odottaa, näkyviin tulee PD. 20

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

DANSK. Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger

DANSK. Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger DANSK ADVARSEL! Før du spiller dette spil, skal du læse de vigtige sikkerheds- og sundhedsmæssige oplysninger i brugerhåndbøgerne til Xbox 360 -konsollen og tilbehør. Gem alle brugerhåndbøger til senere

Detaljer

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Svenska...................3 Dansk................... 19 Norsk................... 11 Suomi...................

Detaljer

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE AR-FX7 AR-M56 AR-M6 FAX MODUL HURTIG GUIDE DK FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FI FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING NO FAXMODUL SNABBGUIDE SW Udstyret er afprøvet i henhold til de fælleseuropæiske CTR--forordninger.

Detaljer

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables How to install a wireless On demand connection Connect your Viasat-box to the Internet without cables Connect your Viasat-box to the Internet without cables On demand directly in your TV currently works

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30 N S DK Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning DEFA Tracking DT20 - DT30 N 2 Innhold: Gratulerer med ditt nye DEFA Tracking sporings- og posisjoneringssystem Side 3 Slik bruker du DEFA DT20/DT30

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

Indego snabbinstallationsguide

Indego snabbinstallationsguide Indego snabbinstallationsguide Indego hurtiginstallasjonsveiledning Indego Kortfattet installationsvejledning 1 SE: Tack för att du köpt en Indego robotklippare. Kontrollera att allt nedan är med i kartongen.

Detaljer

Monteringsanvisning for motorvarmerelement

Monteringsanvisning for motorvarmerelement NO Monteringsanvisning for motorvarmerelement Les nøye gjennom monteringsanvisningen før arbeidet igangsettes. Varmeren monteres på følgende måte: A. Kjølevæsken tappes ut. B. Tetningsskiven demonteres

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS

LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS 42-370 manual.indd 2011-10-12, 09.04.24 Art. 42-370 LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB LED DAGSLJUS MONTERINGSANVISNING OBS: Studera monteringsanvisningen

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer