Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter."

Transkript

1 Årsberetning 2014 Stjørdal Idrettsråd. Stjørdal Idrettsråd har hatt følgende sammensetning: Leder:Ann-Inger Leirtrø Nestleder: Line Moen Korstad Kasserer: Tove Moan Andersen Sekretær: Els De Keyzer Lie Styremedlem: Liv Marit Sandstad Nogva Styremedlem: Kjell Kristoffersen (fra bedriftsidretten) Styremedlem: Jorun Lundemo (fra Norsk Friluftsliv, tidligere Frifo). Varamedlemmer: Ulf Kristian Aaring Magne Kjerkreit Møtevirksomhet. Stjørdal Idrettsråd har avholdt 8 styremøter i perioden. Vi har hatt som mål å besøke ulike idrettslag i kommunen i forbindelse med våre styremøter. Det har vi også gjort i Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter. Selbuskogen Skisenter inviterte Idrettsrådet til møte den Tema for møtet var at de ønsket støtte for søknaden sin om økonomisk støtte til Nord Trøndelag Fylkeskommune. Konklusjonen fra dette møtet var: Stjørdal Idrettsråd ser stor nytte i skisenteret for Stjørdalsbefolkningen. Og da særlig med hensyn til muligheten for å bedre folkehelse. Idrettsrådet støtter søknaden om økonomisk støtte far Selbuskogen Skisenter til N- T Fylkeskommune. Idrettsrådet har hatt møte med Stjørdal Blink turn vedr utfordringer knyttet til deres økende behov for halltid. Møtet ble arrangert Vårmøtet med lagene ble arrangert Tema i dette møte var i hovedsak Ungdomsløftet i Nord-trønderidretten Idrettsfaglig leder for NTIK, Mari Ann Landsem Melhus innledet. Fordelingsnøkkel Lokale Aktivitetsmidler vår også tema. Konklusjonen var at fordelingsnøkkel med 40% av LAM til barn og 60% til ungdom fortsettes. Høstmøtet med lagene ble arrangert Tema i dette møtet var fordeling av aktivitetsmidler. Hele kr ble fordelt til de ulike lag, etter oppsatte kriterier. Idrettsrådets aktivitetsplan ble evaluert, og vi tok i mot viktige innspill fra lagene.

2 Det var innspill som gratis hall-leie, 30 min fysisk aktivitet i skolen hver dag, rimelige leiesatser, tilskudd til lag som har investert i egen anlegg, momskompensasjon, den kommunale kunstgressbanen, vinterstenging, Ole Vig videregående skole og Idrett, tildeling av hall tid og Friidrettskarusellens utfordringer knyttet til økonomi. Like før jul ble Idrettsrådet invitert i møte med StjørdalsBlink Fotball vedr drift av den kommunale kunstgressbanen. Alle fotballgruppene i Stjørdal har vært invitert i to møter i etterkant, sammen med politikere. Aktivitetsplan/tiltaksplan Måloppnåelse. Hall og baneleie. Sesongens tildeling av hall-timer bydde også i høst på utfordringer knyttet til fordeling og prioriteringer. Fordelingen skapte engasjement blant lagene. Line Moen Korstad og Ann- Inger Leirtrø har vært idrettsrådets representanter i dette arbeidet. Aktivitetsmidler fra NIF, LAM. Aktivitetsmidlene 2014 ble fordelt etter oppsatte kriterier. Fordelingen, samt prinsippene som lå til grunn ble presentert i møte med lagene. Kjell Kristoffersen godt hjulpet av Line Moen Korstad og Liv Marit Sandstad Nogva gjennomførte dette arbeidet. Spillemidler Idrettsrådet har vært høringsinstans i forhold til årets prioriteringer. Ventetid for utbetaling av midler til nærmiljøanlegg er ca 2-3 år, mens det for ordinære anlegg må påberegnes lengre tid, 4 5 år. NIF har fokus på denne lange ventetiden. Videreføre samarbeid med Idrettsrådene i Frosta og Meråker. Det har lyktes å arrangere et møte med Idrettsrådet i Meråker, Frosta har vi ikke lykkes å etablere samarbeid med i skrivende stund. Det jobbes med saken, og vi har hatt kontakt med leder i Frosta Idrettsråd. Prosjekt Sykkelvelodrom. Tove Moan Andersen er Idrettsrådets representant inn i dette prosjektarbeidet. Mulighetsstudiet for et mulig forprosjekt er tidligere lagt frem både politisk og administrativt. Kommunen fikk av Formannskapet i oppdrag å jobbe videre med saken. Tomt og forhandlinger mot et interkommunalt samarbeid med Trondheim og Malvik kommune skulle igangsettes. Stort arbeidspress i Etat teknisk drift gjorde at dette arbeidet ikke ble påbegynt. Men, ved utgangen av året viser nå kommunen interesse for å se på saken igjen, og det jobbes nå videre med forsøk på realisering av innendørs sykkelvelodrom i Stjørdal. Samarbeid Idrettsråd, Lagene, Idrett og kulturkonsulent, politikere og NTIK. Idrettsrådet har etablert samarbeid med Idrettsrådet i Levanger. Sammen med idrettsrådet i Levanger var Stjørdal Idrettsråd ansvarlig for program og gjennomføring av NTIK Møteplassen; forum for Idrettsråd Der ble det konkludert med behov for årlige Idrettsrådssamlinger i Nord- Trøndelag. Idrettsrådet i Namsos arrangerer den første samlingen. I september 2014 ble det fra idrettsrådets side sendt ut et brev til alle lag

3 Innholdet i brevet lød som følger: Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Rådet skal være en arena for samarbeid mellom 1) lagene, 2) mellom lagene og de kommunale myndighetene og 3) mellom lagene og idrettskretsen. Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes (anleggs)behov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til lokale aktivitetsmidler (LAM). Det er mye som skjer i Stjørdal kommune, og det er mange gode og spennende prosjekter som skal følges opp. I 2015 er det kommunevalg, og i den anledning kan det være fornuftig at vi i idretten står sammen om de viktigste prosjektene med utspill til politiske myndigheter der det er nødvendig. I den anledning ønsker vi tilbakemelding fra dere i lagene om hvilke saker dere ønsker at idrettsrådet skal prioritere i den kommende perioden. Forslag som er blitt fremmet hittil er: gratis leie av idrettshall /-anlegg for alle uansett tidspunkt + tilskudd til klubbene som har egne anlegg 30 minutter fysisk aktivitet i grunnskolen hver dag ØVRIGE INNSPILL FRA LAGENE OM SAKER IDRETTSRÅDET BØR JOBBE MED MOT POLITIKERE (fått inn september 2014, siste sak fra Froskemannsklubben, leieavtale HÅMMÅRSBUKTA, er en gjenopptagelse) Orienteringssportens viktigste anlegg er naturen vår. Vi observerer at fylkesmannen i Oslo og Akserhus foreslår å frede utmarka mot skirenn, terrengløp, o-løp og leting etter kjentmannsposter i deler av Oslomarka. Til og med telting, blomsterplukking og høsting av visse typer sopp står på fy-lista. (Ref. artikkel i Vårt land 5/9 og høringsforslag Marka/) Denne saken kan også "spre seg" nordover, så den vil kunne få lokal effekt. I et folkehelseperspektiv er et eventuelt fredningsvedtak meget ugunstig, siden marka i dag er tilgjengelig for alle, og dessuten snart det eneste anlegget som er gratis å bruke. Hvis et slikt fredningdsregime innføres vil dette kunne medføre økt byråkrati for oss som idrettslag, og dette vil binde opp våre tillitsvalgte i adminstrativt arbeid - som vil gå på bekostning av idrettslig aktivitet. Stjørdal Idrettsråd kan hjelpe o-gruppa til å få løftet denne saken politisk, for vi er avhengig av at våre politikere ser galskapen i et eventuelt forbud mot bruk av marka, samtidig som det åpnes for mer motorisert ferdsel med snøscooter, helikopter og raske båter. Hilsen Monica Hægstad Leder i Stjørdals-Blink orientering

4 Tangmoen IL stiller bak begge sakene dere har skrevet om på brevet, men i tillegg kunne vi tenke oss at følgende blir tatt opp med kommunen: Vinteråpen kunstgressbane i kommunal regi. Vi har ingen undervarme i vår kunstgressbane på Kvislabakken, og den er heller ikke ment til å være i bruk på vintermånedene, derfor er det ønskelig med at kommunen holder sin kunstgressbane åpen om vintrene. Vi er interessert i å trene der, og ikke minst på grunn av at kommunen har fått spillemidler både til banen og til undervarme og det er ikke lov å ha banen stengt hele vinteren slik det var gjort forrige vinter. Dette var klart brudd på spillemiddelreglementet. Tilskudd til lag som har egne anlegg. Slik fordelingen er nå er det en tydelig forfordeling på de idrettene som drives i en hall. De lagene som har bygd egne anlegg får ingen støtte til driften av anleggene, mens halleiene blir sterkt subsidiert av kommunen. Tangmoen IL unner selvsagt de andre idrettene redusert/gratis halleie, men mener at de lagene som har tatt tak i anleggssituasjonen i kommunen bør også få et driftstilskudd. Dette er gjort i Trondheim kommune og er prinsipielt mer rettferdig enn dagens ordning. Hilsen, Tangmoen IL Stjørdal Idrettsråd har hatt møte med ordfører Ivar Vigdenes. Tema i det møtet var en presentasjon av Idrettsrådet og dets aktivitetsplan, samt ønske om å få samarbeidsavtalen politisk forankret. Idrettsrådet har også vært arrangør for sonemøte i regi NTIK. Et møte med stor oppslutning.idrettsrådet har vært representert i NTIK Møteplasser i 2014, samt deltatt ved Idrettskretstinget Arbeide i tråd med veileder for samarbeid mellom kommune og Idrettsråd: Når en pluss en blir mer enn to. Det har vært malen også i inneværende år. Arrangere to temakvelder med lagene. Begge er gjennomført. Se for øvrig under pkt møtevirksomhet. Interkommunal Anleggssamarbeid. Stjørdal idrettsråd har også i denne perioden deltatt i dette sammen med Idrettsrådene i Trondheim og Malvik. Aktivitetslederkurs for ungdom i Værnesregionen. NTIK arrangerte april i 2014 et slikt kurs. Revidering /rullering av kommunedelplan; Idrett og fysisk aktivitet. Dette arbeidet er ikke igangsatt i kommunen denne perioden. Idrett inn i Ole Vig videregående skole. Idrettsrådets representant i dette arbeidet har vært Kjell Kristoffersen og Tove Moan Andersen. Campus Stjørdal, regional satsning. En prosess er igangsatt vedr en utredning av

5 et utdanningstilbud over 4 år til idrettselever i samarbeid med Meråker vgs. Inneværende periode har det vært liten aktivitet. Revidere samarbeidsavtale Stjørdal Kommune Stjørdal Idrettsråd. Få den politisk behandlet. Gjennomført møte med ordfører Ivar Vigdenes. Saken vil bli videreført i Delta i promotering av /skape engasjement og begeistring for kulturhuset. Stjørdal Idrettsråd har deltatt som frivillig i Kulturkameratene. Tilskuddskoordinator. Målet er å få ansatt en person for å hjelpe kommunene, lag og foreninger med å finne tilskuddsordninger. Dette er tatt opp i arbeidsutvalget i Værnesregionen. Så har saken stoppet opp politisk. Idrettsrådet jobber videre med dette. Stjørdal Froskemannsklubb og langtidsleiekontrakt for Håmmarsbukta. Idrettsrådet har fått flere hevendelser fra Froskemannsklubben, og løftet dette administrativt og politisk.. Stjørdal Ann-Inger Leirtrø Line Moen Korstad Liv Marit Sandstad Nogva Tove Moan Andersen Els De Keyzer Lie Jorun Lundemo Kjell Kristoffersen

6 AKTIVITETSPLAN/TILTAKSPLAN 2015 FOR STJØRDAL IDRETTSRÅD Arbeide i tråd med veileder for samarbeid mellom kommune og Idrettsråd: Når en pluss en blir mer enn to. Hall og baneleie, delta i fordelingsprosessen Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2015, ansvar for fordeling. Spillemidler, høringsinstans i forhold til prioriteringsliste. Videreføre samarbeidet med idrettsrådene i Meråker, Frosta, Levanger og Verdal Delta med representant i prosjekt Sykkelvelodrom Samarbeid Stjørdal Idrettsråd, lagene, Idrett- og kulturkonsulent, politikere og NTIK, innspill i idrettspolitiske saker. Arrangere to temakvelder med lagene Delta i revidering/rullering av kommunedelplan: Idrett og fysisk aktivitet. Delta i interkommunal anleggsgruppe Idrett inn i Ole Vig Videregående skole, representant inn i prosjektgruppa Campus Stjørdal. Fortsette arbeidet med å etablere ordning tilskudds koordinator. Delta i fylkets idrettsrådsmøter Revidere samarbeidsavtale Stjørdal kommune- Stjørdal Idrettsråd. Få den politisk behandlet. Få i stand hjemmeside + oppdatere og spre info om den til lagene https://www.stjordal.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/idrett/idrettsradet/sider/default.aspx

7 Arbeide videre med innspill fra lagene etter brev fra sept fra Idrettsrådet. Delta i Kulturkameratene

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer