Styremøte nr. 1/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 1/2010"

Transkript

1 Styremøte nr. 1/2010 Tid/Sted: 11. og 12. mars University of Gloucestershire, England Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/10 Innkalling til styremøte nr 1/ Sak STY 02/10 Saksliste... 3 Sak STY 03/10 Protokoll fra styremøtet nr. 7/ Sak STY 04/10 Rullering av strategisk plan Sak STY 05/10 Rapport og planer Sak STY 06/10 Rapport om kvalitetsarbeid Sak STY 07/10 Høgskolens delegasjon til etatsstyringsmøte med KD Sak STY 08/10 Møteplan for Sak STY 09/10 Styrets honorar Diskusjonssaker: Sak STY 10/10 Om Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Sak STY 11/10 Campusutvikling Orienteringssaker: Sak STY 12/10 Kvalitetssystem for HiG Versjon Sak STY 13/10 Interne årsrapporter fra råd og utvalg Sak STY 14/10 Ny organisasjonsmodell IMT Sak STY 15/10 Om nettobudsjettering Sak STY 16/10 Eventuelt Gjøvik 1. mars 2010 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 1/77

2 Sak STY 01/10 Innkalling til styremøte nr 1/2010 Møtedato: 11./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 1/2010 Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 2/77

3 Sak STY 02/10 Saksliste Møtedato: 11./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 1/2010, sakene 01 16/10 Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 3/77

4 Sak STY 03/10 Protokoll fra styremøtet nr. 7/2009 Møtedato: 11./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr 7/2009 den Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr 7/2009 er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 7/2009 Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 4/77

5 Sak STY 03/10 Vedlegg Styremøte nr. 7/ protokoll Tid: Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Ingegerd Palmér, ekstern representant (ikke tilstede under sak 67, 69, 70 og 71) Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Jon Retzius, ekstern vararepresentant Geir Magne Heggen, studentrepresentant (fratrådte under sak 66 pga eksamen) Ingvild Mælum, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. personale Forfall: Lars Erik Flatø, ekstern representant Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen Høgskoledirektør Beslutningssaker: Sak STY 62/09 Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 7/2009 Styret fikk bekreftet at referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte var dekkende for møtets innhold. Enstemmig vedtatt Sak STY 63/09 Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 7/2009, sakene 62 72/09. Følgende ble meldt til eventuelt: A. Tema for styreseminar i mars Enstemmig vedtatt Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 5/77

6 Sak STY 64/09 Protokoll fra styremøtet nr. 6/2009 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 6/2009 Enstemmig vedtatt Sak STY 65/09 Budsjett 2010 Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret vedtar følgende fordeling av budsjett 2010 (1 000 kr) og tilhørende rammer for 2010: HOS TØL IMT Felles FA HiG KD-tildeling Oversikt over HiG s totale inntekter og utgifter i perioden 2010: HIG BUDSJETT 2010 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger (inkl. strategiske midler 5 042) Strategiske midler Andre interne prosjekter 450 PIU Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Sum totale driftskostnader Driftsresultat -408 Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter Sum totale prosjektinntekter Prosjektkostnader Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter 0 Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 6/77

7 2. Ved forsinkelse i tilsetting av tildelte KD-stipendiater kan rektor, i samråd med høgskoledirektør, endre fordelingen. 3. Ved frigjøring av KD-stipendiatstillinger etter endt stipendperiode kan rektor, i samråd med høgskoledirektør, fordele stillingene på nytt. 4. Det avsettes kr til strategiske tiltak til seinere fordeling av styret 5. Disponeringsfullmakter: Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen dersom merinntekten faller bort. Høgskoledirektør trakk sitt foreslåtte punkt 3 i vedtaket, og erstattet det med følgende nytt pkt 3: Ved frigjøring av KD-stipendiatstillinger etter endt stipendperiode kan rektor, i samråd med høgskoledirektør, fordele stillingene og tilhørende lønns- og driftsmidler på nytt. Høgskoledirektørens forslag til vedtak med nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt Oppfølgingspunkter etter styrets debatt: Styret ber om en oppdatert framstilling av status og planer for høgskolens EVU-aktivitet. Styret ber om at det ved rapportering gis benchmarkingstall for driftsutgifter per 60- studiepoengsenheter ved sammenlignbare studier Styret signaliserte vilje til å vurdere støtte til HOS sin budsjettsituasjon nærmere etter regnskapsavslutningen for 2009 Sak STY 66/09 Forslag til videre arbeid med universitetsprosjektet Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1 Styret vil følge opp de inngåtte avtaler som ligger til grunn for Prosjekt Innlandsuniversitet. Når det gjelder pkt i tilleggsavtalen som gjelder organisering, er prosessen forsinket med ca. 9 måneder p.g.a. utredningene. 2 Styret ber administrasjonen utarbeide en søknad om fusjon, som skal sendes innen Styret ber om at: a. Det arbeides videre med mulige konkrete organisasjonsmodeller, med utgangspunkt i de foreliggende utredninger fra NIFU STEP og Rokkansenteret, tilhørende høringer og styrebehandlinger. Herunder bes belyst alternativer vedr. beslutningsstruktur for PIUs framdrift, inkl. ordning med interimsstyre. b. Det økonomiske fundamentet utredes og at det fremmes forslag til økonomiske styringsmodeller for høgskolene inn mot Innlandsuniversitetet: i. Gjennomgang av økonomisk status og forpliktelser hos de fusjonerende partene ii. Felles budsjettmodell c. Det utarbeides forslag til prosjekter innen samarbeid/arbeidsdeling/konsentrasjon (SAK) på det faglig/vitenskapelige området og innen administrasjonen. Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 7/77

8 d. Visjonen for og profilering av det nye universitetet videreutvikles Styret forutsetter at PIU bidrar til å realisere nødvendige utredninger i fusjonsarbeidet. 3 Styret ser en fare for at framdriften for universitetsprosjektet med søknad om akkreditering innen 2012 kan bli forsinket som følge av: a. De utfordringer som er påpekt i rapport nr. 26/2009 fra NIFU STEP og Rokkansenteret vedrørende kravet til førstekompetanseandel og forskningsaktivitet. b. De forhold som er omtalt i Kunnskapsdepartementets drøftingsnotat av vedrørende kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanninger. Styret ber administrasjonen om at det gjennomføres en vurdering om det faglige grunnlaget for kvalifisering til universitetsakkreditering. 4 Høgskolene trenger, for å lykkes i sin universitetsprosess, bistand fra øvrige avtaleparter til følgende: a. Overholdelse av forpliktelsene til medfinansiering, jfr. pkt. 4.4 i samarbeidsavtalen fra 2005 og pkt i tilleggsavtalen fra b. Sikre at de nye virkemidlene knyttet til VRI og Regionale forskningsfond understøtter kvalifiseringsarbeidet fram mot universitetsstatus. c. Hindre at nye kriterier vanskeliggjør universitetsakkreditering. Sikre finansiering av PIU og Innlandsuniversitetet på lang sikt, utover KUF-fondets antatte levetid. Enstemmig vedtatt Oppfølgingspunkter fra debatten Styret er opptatt av at en i punkt 5 i temalisten må behandle suksesskriterier for måloppnåelse og framdrift i møtet Styret referer til - og presiserer at en står ved synspunkter på PIU, slik de kommer fram i protokoll til Sak STY 46/09 1. oktober 2009 (styremøte 6-09) Sak STY 67/09 Oppnevning av medlemmer til skikkethetsnemnd for HiG Styret oppnevner følgende medlemmer til Skikkethetsnemnd for perioden Studieprogramansvarlig Solveig Granseth, institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen 2 Medlemmer til Skikkethetsnemnd a. Faglig leder: Lise Grindvoll Jensen, seksjonsleder for sykepleie b. Representant 1 fra praksisfeltet: Sigfrid Roness, avdelingsleder Sykehuset Innlandet c. Representant 2 fra praksisfeltet: Astri Brown, fagradiograf, Sykehuset Innlandet d. Faglærer 1: Randi Stokke, høgskolelektor og studieprogramansvarlig e. Faglærer 2: Anne Berit Myhren, høgskolelektor f. Student 1: Gunstein Tobiassen, 2. års student Bachelor i sykepleie g. Student 2: Marit Håland Vestheim, 2. års student Bachelor i radiografi h. Jurist: Elise Korsvik, Jurist i Forbrukerrådet, Gjøvik Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 8/77

9 3 Medlemmene oppnevnes for perioden , studentmedlemmer for perioden Ved behov vedtar rektor nødvendige supplering Enstemmig vedtatt Sak STY 68/09 Vedrørende søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Arbeid med søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole vil ikke bli startet. Utredningsarbeidet og erfaringene fra Molde tilsier at Høgskolen i Gjøvik ikke ønsker å føre prosessen videre på det nåværende tidspunkt. 2. Høgskolen i Gjøvik vil prioritere arbeidet med PIU og faglig/administrativt samarbeid mellom innlandshøgskolene. Enstemmig vedtatt Sak STY 69/09 Opprettelse av Bachelor i ingeniørfag maskin, Lean Manufacturing Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner opprettelse av nytt studium; Bachelor i ingeniørfag, maskin Lean Manufacturing Enstemmig vedtatt Orienteringssaker: Sak STY 70/09 Orientering om sykefravær ved HiG Høgskoledirektør ga en muntlig orientering i møtet. Sak STY 71/09 Orientering om beredskapsplan/-arbeid ved HiG Høgskoledirektør ga en muntlig orientering i møtet. Sak STY 72/09 Eventuelt A. Tema for styreseminar i mars Styret sluttet seg til rektors forslag til ramme med en studietur til en av våre europeiske samarbeidspartnere, med avreise om kvelden onsdag 10. mars og hjemreise fred 12. mars. Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 9/77

10 Sak STY 04/10 Rullering av strategisk plan Møtedato: 11./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Strategisk plan er i henhold til tidligere styrebehandling tenkt å ha hovedrullering hvert 4de år (første år i ny styreperiode) og deretter 3 enklere årlige rulleringer, i utgangspunktet for å kunne foreta mindre kursjusteringer og oppdateringer. I 2009 var det en hovedrullering. Denne gangen legges saken primært fram til vurdering av eventuelle mindre justeringer og oppdateringer. Kunnskapsdepartementet har fra 2010 innført et nytt virksomhetsmål, VM 4.4 Universiteter og høgskoler skal bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid. Dette målet holdes også høyt, og statsråden betoner ofte at universitetene og høgskolene har en viktig rolle i forbindelse med de store samfunnsutfordringer. Konkret uttrykkes det for eksempel i tildelingsbrevet at Globale utfordringer, bedre helse og helsetjenester, velferds - og forskningsbasert profesjonsutøving, kunnskapsbasert næringsliv i hele landet og næringsrelevant forskning på strategiske områder er prioriterte forskningspolitiske mål, jf. Innst. S. nr. 354 ( ) og St. meld. nr. 30 ( ) Klima for forskning. Rullering av strategisk plan har vært til behandling i ledergruppa, og det er stor enighet om at disse utfordringene må komme tydeligere fram i HiG strategiske plan. I forbindelse med denne rulleringen foreslås det at dette bakes inn som strategier knyttet til det nye virksomhetsmålet. I forbindelse med en hovedrullering av planen kan det løftes opp høyere i plandokumentet. Ledergruppa stiller seg bak de formuleringer av strategier som legges fram i forslag til vedtak. Dette bygger opp under det nye virksomhetsmålet fra Kunnskapsdepartementet. Vurdering. Strategisk plan for er tilpasset Kunnskapsdepartementets målstruktur for Universitetsog høgskolesektoren, og gjør at HiG på en mer synlig måte setter de store samfunnsutfordringer på dagsorden. Besøket ved University of Gloucestershire kan i denne forbindelse gi kunnskap, inspirasjon og motivasjon til dette arbeidet, siden de er langt framme på dette området. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar forslaget til rullert strategisk plan Styret vedtar å innarbeide i denne Kunnskapsdepartementets nye virksomhetsmål 4.4 i Strategisk plan med virkning fra 2010, med følgende strategier: Bidra til å oppfylle HIGs oppgave (som er å møte samfunnets utfordringer til offentlig og privat sikkerhet, trygghet og velferd og til det biologiske miljø) innen alt dets virke. Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 10/77

11 Være framoverlent og ekspansiv i sitt virke, inkludert forskning, utdanning, internasjonalisering, samarbeid, entreprenørskap og innovasjon. Danne strategiske, taktiske allianser og samarbeidsmodeller både innenfor og utenfor sektoren, som inkluderer samarbeid, arbeidsdeling og spesialisering. På denne måten vil vi øke effekten av vårt og andres utdanningsrettede -, vitenskapelige - og innovasjonsrettede arbeid. Strategiplan for øvrig beholdes uten endringer. Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 11/77

12 Sak STY 05/10 Rapport og planer Møtedato: 11./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1: Rapport og planer Vedlegg 2: Internregnskap for 2009 Sammendrag I Rapport og planer ( ) gir høgskolen rapport til Kunnskapsdepartementet (KD) om måloppnåelse for 2009, samt mål for 2010 og Saksopplysninger Høgskolen er i tildelingsbrevet for 2010 pålagt å utarbeide Rapport og planer ( ) til KD med frist 1. mars Krav til rapportering framgår av tildelingsbrev for 2009 og Av Reglement for økonomistyring i staten framgår det at mål- og resultatstyring er det grunnleggende styringsprinsippet i statlige institusjoner. Høgskolen skal i rapport for 2009 gi en tilbakemelding på oppnådde resultater i forhold til de målene som ble vedtatt for Målstrukturen for 2010 er den samme som for 2009 med enkelte endringer i virksomhetsmål, styringsparametere og strategier (se forrige sak). Strukturen har følgende oppbygging: Sektormål Virksomhetsmål Styringsparametere Utvalgte kvalitative styringsparametere som institusjonene skal følge opp i 2009 og 2010 Høgskolen utarbeider 2 typer regnskap; finansregnskap og internregnskap. Finansregnskapet viser resultatet av den økonomiske aktiviteten isolert for 2009, mens internregnskapet viser resultatet av den økonomiske aktiviteten i 2009 inkludert overførte midler fra Finansregnskapet viser et resultat av ordinære aktiviteter i 2009 på 5,7 mill.kr, mens internregnskapet viser et resultat på + 9,7 mill.kr i 2009 inkludert overførte midler fra Høgskolens internregnskap for 2009 med regnskapsoversikter i henhold til tidligere vedtatt rapporteringsmal er lagt ved i vedlegg 2 Internregnskap for 2009 og kommenteres der. Finansregnskapet er satt opp i henhold til årsoppgjørspakke fra KD. Høgskolestyret skal godkjenne høgskolens regnskap for 2009 med ledelseskommentarer og noter slik det framkommer under pkt. 2.7 Økonomirapportering i Rapport og planer ( ). Kunnskapsdepartementet har i brev av bedt om innhenting av opplysninger om potensiell vekstkapasitet blant universiteter og høgskoler. Det er bedt om oversikt over det antall studieplasser som høgskolen på kort sikt (høsten 2010 og høsten 2011 kan øke kapasiteten med innenfor dagens rammer og infrastruktur). I vurderingen skal det legges til grunn en 60/40 finansiering (både basisfinansiering og undervisningsfinansiering). Høgskolens vurdering framgår Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 12/77

13 under kapittel Potensiell vekstkapasitet i Rapport og planer. Når høgskolestyret vedtar Rapport og planer , inngår vurderingen av vekstkapasitet i vedtaket. Det skal i Rapport og planer gis en beskrivelse av høgskolens arbeid med Samhandling Arbeidsdeling og Konsentrasjon (SAK) innenfor alle målene, herunder hvordan dette skal bidra til å nå sektormålene. Dette framgår i kapittel 3.2 i dokumentet. Når høgskolestyret vedtar Rapport og planer vedtas også forslagene til SAK-prosjekter. Vurdering Rapport for 2009 viser at HiG har en god måloppnåelse, og det er satt realistiske og gjennomførbare mål for 2010 og Høgskolen har hatt en spesiell god utvikling når det gjelder studiepoengsproduksjon som viser en økning på 18,6 % fra 2008 til Dette vil gi HiG i størrelsesorden 9 10 mill.kr høyere tildeling i 2011 enn i Finansregnskapet viser at HiG oppnådde et resultat av ordinære aktiviteter på 5,7 mill.kr i perioden Resultatet av oppdragsfinansiert aktivitet var 0,9 mill.kr. Avregning statlig og bevilgningsfinansiert aktivitet utgjør etter dette 4,878 mill.kr (5,749 0,871 mill.kr). Dette betyr at HiG har en økning i utsatt aktivitet tilsvarende dette beløpet, jfr. note 15 i finansregnskapet. Inntektene har vist en økning på 10,4 % fra 2008 samtidig som veksten i kostnadene har vært lavere enn tidligere år. Lønn og sosiale kostnader viste en vekst på 7,8 % i forhold til 2008, mens øvrige driftskostnader viste en nedgang i forhold til Høgskolens likviditet er god med bankinnskudd på 58,0 mill.kr. Likviditetsgraden (forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld) var 1,63. Av strategiske midler stilt til disposisjon i 2009 på 8,291 mill.kr er 3,350 mill.kr benyttet slik at det overføres 4,941 mill.kr på disse prosjektene fra 2009 til Resultat er avstemt mot balanse, alle balansekonti er gjennomgått og avstemt. Regnskapet er også avstemt mot tall levert fra forsystemer (SAP, FS, Contempus). Årsoppgjørsdisposisjoner for 2009 framkommer i note 15. Underskuddet på HOS fra 2008 på 1,384 mill.kr og underskuddet på IMT på 1,040 mill.kr i 2009 foreslås slettet i forbindelse med årsoppgjøret. De viktigste disposisjonene er: Overskudd TØL 2,792 mill.kr Underskudd IMT på mill.kr slettes Underskudd HOS fra 2008 på 1,384 mill.kr slettes Overførte drifts- og investeringsoppgaver 1,800 mill.kr Avsetning til lønnsoppgjør 1,500 mill.kr Avsetning til investeringsoppgaver 0,500 mill.kr Avsatt til opptjent virksomhetskapital 0,871 mill.kr Overførte midler strategiske formål 4,941 mill.kr Avsetning reservepost 2,026 mill.kr Overførte midler Norges Forskningsråd 1,427 mill.kr Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 13/77

14 Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet var per ,399 mill.kr mot 18,793 mill.kr per , dvs. en økning på 4,848 mill.kr. Når det gjelder potensiell vekstkapasitet studieplasser, er den vurdert til å være 335 i 2010 og 400 i Begrensende faktorer er laboratorier for mediedesign, praksisplasser i helseforetak for sykepleierstudenter, klasseromskapasitet for store utdanninger med mange fellesemner, arbeidsplasser for uteksaminerte radiografstudenter. Høgskolen ønsker spesielt å prioritere fleksible utdanninger, master i gerontologi og master i brukersentrert mediedesign. Følgende SAK-prosjekter fremmes: Samordning og arbeidsdeling av emneområder i masterproduksjon innenfor helsefagene. Samarbeidspartnere er Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark. Samordning av overordnet dialogkontakt med kommunesektoren i Innlandet. Samarbeidspartnere er Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark. Samordning, arbeidsdeling og konsentrasjon av ABIOK-utdanningene i Innlandet. Samarbeidspartner Høgskolen i Hedmark. Forskning og utdanning innen Lean industri. Samarbeidspartner er Høgskolen i Telemark. Samarbeid om utdanning og FoU innen fornybare energiformer. Samarbeidspartner Høgskolen i Hedmark Utdannings- og forskningssamarbeid om 2-årig masterstudium rettet mot materialer og effektiv vareproduksjon. Samarbeidspartner NTNU. Samordnet ressursbruk av økonomikompetanse. Samarbeidspartner Høgskolen i Hedmark. Samarbeid om felles internasjonalisering innen teknologi en utvidelse av Studylink. Samarbeidspartnere er Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Agder. Utvikling av studiekvalitet i et PIU perspektiv. Samarbeidspartnere er Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark. Prosjektene vil bidra til å nå sektormålene. Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Høgskolestyret vedtar forslaget til Rapport og planer ( ) og ber høgskoledirektør om å innarbeide kommentarer fra styret og ferdigstille dokumentet. 2. Regnskap 2009 godkjennes med forslag til disponeringer som framgår av note 15 i finansregnskapet. Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 14/77

15 Vedlegg 1 Sak STY 05/10 Rapport og planer Se separat vedlegg Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 15/77

16 Vedlegg 2 Sak STY 05/10 Internregnskap for 2009 INTERN REGNSKAP 2009 Høgskolen hadde i 2009 et samlet driftsresultat i internregnskapet etter overføring av midler fra 2008 på 9,680 mill.kr. Bevilgningsfinansiert aktivitet viste et driftsresultat på 8,809 mill.kr og oppdragsaktiviteten et positivt resultat på 0,871 mill.kr. Forklaring av sammenheng mellom finansregnskap og internregnkap: I finansregnskapets resultat medregnes bare inntekter for 2009, mens internregnskapets resultat også inkluderer overførte midler fra Finansregnskapet viser det ordinære resultatet et overskudd på 5,749 mill.kr. Dette inkluderer både mindreforbruk på ordinær bevilgningsfinansiert virksomhet på 4,878 mill.kr og periodens resultat på oppdragsaktivitet på 0,871 mill.kr. Fra balansen/note 15 er overført 18,521 mill.kr i avsatte midler fra I tillegg avsettes 4,878 mill.kr fra virksomheten i 2009 slik at total avsetning utgjorde 23,399 mill.kr pr I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over resultat for hver enkelt budsjettenhet (1 000 kr) Budsjettenhet Avvik i forhold til budsjett 2009 HOS 58 IMT TØL HiG felles FA herav lønnavsetning og reservepost HiG samlet Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: HOS Avdelingens regnskapsresultat for 2009 på kr er i henhold til varslet prognose. Reduserte inntekter i i forhold til budsjett skyldes lavere PIU-støtte. Dette er kompensert med tilpasninger i bemanningssituasjonen som har gitt lavere lønnskostnader. Samlede lønnskostnader ligger ytterligere lavere enn budsjettert pga høyere refusjoner ved sykefravær enn budsjettert. IMT Avdelingens regnskapsresultat for 2009 er -1,040 mill.kr. Dette er ca 1,0 mill.kr svakere enn varslet prognose, men 0,8 mill.kr bedre enn budsjett for året. Dette skyldes at PIU-inntektene ble lavere enn budsjettert, pga. manglende prisjustering av PIU-satsene. I tillegg har det vært foretatt Investeringer i laboratorieutstyr for nærmere 1,0 mill.kr på slutten av året. TØL Avdelingens regnskapsresultat for 2009 er 2,792 mill.kr. Avviket skyldes store innsparinger på Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 16/77

17 lønnskostnader, øvrige driftskostnader, investeringer og egenandeler. I tillegg ble eksterne inntekter 1,0 mill.kr høyere enn budsjettert. Økte øvrige inntekter skyldes inntekter til studiet i økonomi- og ledelse, VRI-mobilitet og Byggesaksskolen. Prosjektresultatet for avsluttede prosjekter utgjorde 0,6 mill.kr. HiG felles HiG felles fikk et driftsresultat på 3,783 mill.kr. Av dette skyldes eksterne inntekter (semesteravgifter, salgs- og leieinntekter) og inntekter fra overhead på prosjekter 1,044 mill.kr, reduserte investeringer 1,141 mill.kr og 1,598 mill.kr reduserte driftskostnader (energi, husleie, leie kopimaskiner og lønn). FA Driftsresultatet under FA skyldes hovedsakelig ubenyttede lønnsavsetninger og reservepost. Disponeringer Følgende årsoppgjørsdisposisjoner foreslås, jfr. note 15 i finansregnskapet: (Tall i kr) Avregning BFV HOS 0 IMT 0 TØL Sum enheter Overførte drifts- og investeringsoppgaver IT-investeringer 500 Lønnsoppgjør Avsatt reservepost Sum Sum ordinær aktivitet Avsetning egenkapital 871 Totalsum Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 17/77

18 Regnskapsoversikt over hver enkelt budsjettenhet. HiG Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2009 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) Strategiske midler (Se note 2) A 1.3 Andre interne prosjekter PIU Øvrige inntekter (Se note 3) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 4) B Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 6) Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 7) Interne driftskostnader (Se note 8) Sum totale prosjektkostnader Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 18/77

19 Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat C Forklaring til regnskapsrapporten: ORDINÆR VIRKSOMHET Ordinær virksomhet er den ordinære daglige drift hvor man til enhver tid ser driftsresultatet for avdelingen. Tallene i ordinær virksomhet refererer seg til prosjektseriene Strategiske midler som inngår i bidragsprosjekter finnes sammen med øvrige prosjektinntekter og kostnader i pkt 3.0 og 4.0. Note 1) Ordinært regnskap/budsjett + overført overskudd/underskudd fra forrige år. Note 2) Strategiske midler overført fra 2008 og tildelt i Inntektsføringen skjer i takt med forbruket. Løpende avregning uten fortjeneste. Note 3) Salgs- og leieinntekter samt refusjoner. Note 4) Gjelder andre interne prosjektkostnader som godskrives avdelingen. jfr. pkt 4.2. OPPDRAGSVIRKSOMHET Oppdragsvirksomheten refererer seg til forskningsprosjekter med bidrag fra NFR, og andre eksterne oppdragsgivere. Her finner man prosjektseriene som viser resultatet av periodens avsluttede prosjekt. Note 6) Løpende avregning uten fortjeneste. Dvs at prosjektinntekter vil være lik prosjektkostnadene i perioden. Resultatet vises kun når prosjektet er avsluttet. Note 7) Lønnskostnader (f. eks stipendiater, prosjektmedarbeidere, arbeid utover plikt og overtid egne ansatte), reiser og innkjøp av utstyr som føres direkte på prosjekt. Note 8) Gjelder overføring av lønn fast ansatte på prosjekt og indirekte kostnader (f.eks husleie, tlf., strøm, porto, renhold, lønn adm. ansatte m.m). Kommentarer: A) Disponert kr 3 350' av totalt overførte midler på kr 8 291'. B) Negativt avvik må sees i sammenheng med positivt avvik på lønn. Dette skyldes omlegging av kontoplan slik at refusjon av lønn på prosjekter blir ført på lønn istedenfor på post 1.6 interne driftsinntekter på oppdrag. C) Positivt budsjett avvik på kr 9 680'. Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 19/77

20 HOS Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2009 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) Strategiske midler (Se note 2) Andre interne prosjekter PIU Øvrige inntekter (Se note 3) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 4) A Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn B 2.2 Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 5) Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 6) Interne driftskostnader (Se note 7) Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 20/77

21 Totalresultat C Kommentarer: A) Avviket skyldes lavere lønnsrefusjoner enn budsjettert fra oppdragsvirksomhet. B) Avviket skyldes høyere lønns- og sykelønnsrefusjoner enn budsjettert. C) Prognose for 2009: Resultat i balanse, avvik i forhold til opprinnelig budsjett + kr Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 21/77

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Styremøte nr. 1/2009

Styremøte nr. 1/2009 Styremøte nr. 1/2009 Tid: 5. og 6. mars 2009 Sted: Mälardalens högskola Innhold Beslutningssaker: Sak STY 01/09 Innkalling... 2 Sak STY 02/09 Saksliste... 3 Sak STY 03/09 Protokoll fra styremøtet nr. 7/2008...

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014

Styremøte nr. 3/2014 Styremøte nr. 3/2014 Tid: Fredag 13. juni 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 21/14 Innkalling til styremøte nr. 3/2014... 2

Detaljer

Styremøte nr. 1/2015. Revidert saksliste. Tid: Tirsdag 10. mars 2015, kl. 09:00 12:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 1/2015. Revidert saksliste. Tid: Tirsdag 10. mars 2015, kl. 09:00 12:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 1/2015 Tid: Tirsdag 10. mars 2015, kl. 09:00 12:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Revidert saksliste Beslutningssaker: Sak STY 07/15 Innkalling til styremøte nr. 1/2015...

Detaljer

Styremøte nr. 2/2011

Styremøte nr. 2/2011 Styremøte nr. 2/2011 Tid: Torsdag 28. og fredag 29. april 2011. Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 15/11 Innkalling til styremøte nr 2/2011...

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Styremøte nr. 1/2014

Styremøte nr. 1/2014 Styremøte nr. 1/2014 Tid: Mandag 3. mars 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/14 Innkalling til styremøte nr. 1/2014...

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 - revidert

Styremøte nr. 4/2015 - revidert Styremøte nr. 4/2015 - revidert Tid: Torsdag 1. oktober 2015, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 46/15 Innkalling til styremøte 4/2015...

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Prorektor Gro Kvanli Dæhlin Studiekvalitetsdagen HiST 15.09.09 Kort om HiG 2400 studenter og 260 ansatte 3 fagavdelinger (på samme campus)

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HØGSKOLEN I GJØVIK Innhold INNLEDNING... 3 ORGANISASJON OG LEDELSE... 4 PERSONALPOLITIKK... 5 UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID....

Detaljer

Styremøte nr. 7/2009

Styremøte nr. 7/2009 Styremøte nr. 7/2009 Tid/Sted: 16.12.09 kl 10.00 16.00, Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 62/09 Innkalling til styremøte nr 7/2009... 2 Sak STY 63/09

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Styremøte nr. 6/2009

Styremøte nr. 6/2009 Styremøte nr. 6/2009 Tid/Sted: 11.11.09 kl 15.00-18.00 felles styreseminar mellom HH, Hig og HiL, etterfulgt av felles middag Rica Olrud Hotell, v/hamar 12.11.09 kl 09.00-15.00 styremøte for HiG, Rica

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014. Saksliste. Tid: Torsdag 2. oktober 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 4/2014. Saksliste. Tid: Torsdag 2. oktober 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 4/2014 Tid: Torsdag 2. oktober 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 29/14 Innkalling til styremøte nr. 4/2014...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015.

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 16.06.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. HS-V-19/15 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2006 INNKALLING Møtedato: 22. mars 2006 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30 Saksliste: 017/2006: Handlingsplan økonomi og regnskap 2006 018/2006:

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste Styremøte nr. 4/2011 Tid: Torsdag 18. august 2011. Styreseminar kl. 10 00-14.30 og styremøte kl. 14.30 16.00, med påfølgende tapasbuffèt og mingling fra kl. 16 00-17 30. Sted: Møterom Ørneredet (3. etg.

Detaljer

Rapport om kvalitetsarbeid 2014

Rapport om kvalitetsarbeid 2014 Rapport om kvalitetsarbeid 2014 Rapporten for 2014 har tre deler: 1. Forslag til tiltak for 2015 og oppfølging av tiltak 2014 2. Om kvalitet i studieprogrammene, med utgangpunkt i studieprogramansvarliges

Detaljer

Styremøte nr. 5/2012

Styremøte nr. 5/2012 Styremøte nr. 5/2012 Tid: Fredag 28. september 2012 kl. 0900 1400 Sted: HiG (Ørneredet/ G bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/2012... 3 Sak STY 40/12

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 7 12. desember 2012 HØGSKOLEN I GJØVIK Saksbehandler: Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 31.10.12 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Kvalitetssystem for HiG

Kvalitetssystem for HiG SYSTEMBESKRIVELSE SAKSNUMMER HIG: 08 / 1640 Kvalitetssystem for HiG Versjon 4, gjeldende fra 01.03.10 Godkjent av høgskoledirektør etter delegasjon fra styret 1 MÅL, PLAN OG LEDELSESFORANKRING FOR KVALITETSARBEIDET...

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 2. mars 2012 TID: 9.00 13.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: MØTESTED: BIBEL OG BØNN: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011...

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011... Styremøte nr 8/2011 Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:00 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Saksliste Beslutningssaker Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 84/11 Saksliste...

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til innkalling.

Vedtak: Ingen merknader til innkalling. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/00 Tid: 13. april 2000 kl. 09.00-13.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom C106 i fellesadministrasjonen Tilstede: Aud Findal Johnsen, styrets leder Jørn Wroldsen, styrets nestleder

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer