Styremøte nr. 1/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 1/2010"

Transkript

1 Styremøte nr. 1/2010 Tid/Sted: 11. og 12. mars University of Gloucestershire, England Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/10 Innkalling til styremøte nr 1/ Sak STY 02/10 Saksliste... 3 Sak STY 03/10 Protokoll fra styremøtet nr. 7/ Sak STY 04/10 Rullering av strategisk plan Sak STY 05/10 Rapport og planer Sak STY 06/10 Rapport om kvalitetsarbeid Sak STY 07/10 Høgskolens delegasjon til etatsstyringsmøte med KD Sak STY 08/10 Møteplan for Sak STY 09/10 Styrets honorar Diskusjonssaker: Sak STY 10/10 Om Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Sak STY 11/10 Campusutvikling Orienteringssaker: Sak STY 12/10 Kvalitetssystem for HiG Versjon Sak STY 13/10 Interne årsrapporter fra råd og utvalg Sak STY 14/10 Ny organisasjonsmodell IMT Sak STY 15/10 Om nettobudsjettering Sak STY 16/10 Eventuelt Gjøvik 1. mars 2010 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 1/77

2 Sak STY 01/10 Innkalling til styremøte nr 1/2010 Møtedato: 11./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 1/2010 Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 2/77

3 Sak STY 02/10 Saksliste Møtedato: 11./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 1/2010, sakene 01 16/10 Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 3/77

4 Sak STY 03/10 Protokoll fra styremøtet nr. 7/2009 Møtedato: 11./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr 7/2009 den Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr 7/2009 er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 7/2009 Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 4/77

5 Sak STY 03/10 Vedlegg Styremøte nr. 7/ protokoll Tid: Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Ingegerd Palmér, ekstern representant (ikke tilstede under sak 67, 69, 70 og 71) Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Jon Retzius, ekstern vararepresentant Geir Magne Heggen, studentrepresentant (fratrådte under sak 66 pga eksamen) Ingvild Mælum, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. personale Forfall: Lars Erik Flatø, ekstern representant Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen Høgskoledirektør Beslutningssaker: Sak STY 62/09 Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 7/2009 Styret fikk bekreftet at referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte var dekkende for møtets innhold. Enstemmig vedtatt Sak STY 63/09 Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 7/2009, sakene 62 72/09. Følgende ble meldt til eventuelt: A. Tema for styreseminar i mars Enstemmig vedtatt Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 5/77

6 Sak STY 64/09 Protokoll fra styremøtet nr. 6/2009 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 6/2009 Enstemmig vedtatt Sak STY 65/09 Budsjett 2010 Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret vedtar følgende fordeling av budsjett 2010 (1 000 kr) og tilhørende rammer for 2010: HOS TØL IMT Felles FA HiG KD-tildeling Oversikt over HiG s totale inntekter og utgifter i perioden 2010: HIG BUDSJETT 2010 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger (inkl. strategiske midler 5 042) Strategiske midler Andre interne prosjekter 450 PIU Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Sum totale driftskostnader Driftsresultat -408 Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter Sum totale prosjektinntekter Prosjektkostnader Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter 0 Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 6/77

7 2. Ved forsinkelse i tilsetting av tildelte KD-stipendiater kan rektor, i samråd med høgskoledirektør, endre fordelingen. 3. Ved frigjøring av KD-stipendiatstillinger etter endt stipendperiode kan rektor, i samråd med høgskoledirektør, fordele stillingene på nytt. 4. Det avsettes kr til strategiske tiltak til seinere fordeling av styret 5. Disponeringsfullmakter: Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen dersom merinntekten faller bort. Høgskoledirektør trakk sitt foreslåtte punkt 3 i vedtaket, og erstattet det med følgende nytt pkt 3: Ved frigjøring av KD-stipendiatstillinger etter endt stipendperiode kan rektor, i samråd med høgskoledirektør, fordele stillingene og tilhørende lønns- og driftsmidler på nytt. Høgskoledirektørens forslag til vedtak med nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt Oppfølgingspunkter etter styrets debatt: Styret ber om en oppdatert framstilling av status og planer for høgskolens EVU-aktivitet. Styret ber om at det ved rapportering gis benchmarkingstall for driftsutgifter per 60- studiepoengsenheter ved sammenlignbare studier Styret signaliserte vilje til å vurdere støtte til HOS sin budsjettsituasjon nærmere etter regnskapsavslutningen for 2009 Sak STY 66/09 Forslag til videre arbeid med universitetsprosjektet Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1 Styret vil følge opp de inngåtte avtaler som ligger til grunn for Prosjekt Innlandsuniversitet. Når det gjelder pkt i tilleggsavtalen som gjelder organisering, er prosessen forsinket med ca. 9 måneder p.g.a. utredningene. 2 Styret ber administrasjonen utarbeide en søknad om fusjon, som skal sendes innen Styret ber om at: a. Det arbeides videre med mulige konkrete organisasjonsmodeller, med utgangspunkt i de foreliggende utredninger fra NIFU STEP og Rokkansenteret, tilhørende høringer og styrebehandlinger. Herunder bes belyst alternativer vedr. beslutningsstruktur for PIUs framdrift, inkl. ordning med interimsstyre. b. Det økonomiske fundamentet utredes og at det fremmes forslag til økonomiske styringsmodeller for høgskolene inn mot Innlandsuniversitetet: i. Gjennomgang av økonomisk status og forpliktelser hos de fusjonerende partene ii. Felles budsjettmodell c. Det utarbeides forslag til prosjekter innen samarbeid/arbeidsdeling/konsentrasjon (SAK) på det faglig/vitenskapelige området og innen administrasjonen. Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 7/77

8 d. Visjonen for og profilering av det nye universitetet videreutvikles Styret forutsetter at PIU bidrar til å realisere nødvendige utredninger i fusjonsarbeidet. 3 Styret ser en fare for at framdriften for universitetsprosjektet med søknad om akkreditering innen 2012 kan bli forsinket som følge av: a. De utfordringer som er påpekt i rapport nr. 26/2009 fra NIFU STEP og Rokkansenteret vedrørende kravet til førstekompetanseandel og forskningsaktivitet. b. De forhold som er omtalt i Kunnskapsdepartementets drøftingsnotat av vedrørende kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanninger. Styret ber administrasjonen om at det gjennomføres en vurdering om det faglige grunnlaget for kvalifisering til universitetsakkreditering. 4 Høgskolene trenger, for å lykkes i sin universitetsprosess, bistand fra øvrige avtaleparter til følgende: a. Overholdelse av forpliktelsene til medfinansiering, jfr. pkt. 4.4 i samarbeidsavtalen fra 2005 og pkt i tilleggsavtalen fra b. Sikre at de nye virkemidlene knyttet til VRI og Regionale forskningsfond understøtter kvalifiseringsarbeidet fram mot universitetsstatus. c. Hindre at nye kriterier vanskeliggjør universitetsakkreditering. Sikre finansiering av PIU og Innlandsuniversitetet på lang sikt, utover KUF-fondets antatte levetid. Enstemmig vedtatt Oppfølgingspunkter fra debatten Styret er opptatt av at en i punkt 5 i temalisten må behandle suksesskriterier for måloppnåelse og framdrift i møtet Styret referer til - og presiserer at en står ved synspunkter på PIU, slik de kommer fram i protokoll til Sak STY 46/09 1. oktober 2009 (styremøte 6-09) Sak STY 67/09 Oppnevning av medlemmer til skikkethetsnemnd for HiG Styret oppnevner følgende medlemmer til Skikkethetsnemnd for perioden Studieprogramansvarlig Solveig Granseth, institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen 2 Medlemmer til Skikkethetsnemnd a. Faglig leder: Lise Grindvoll Jensen, seksjonsleder for sykepleie b. Representant 1 fra praksisfeltet: Sigfrid Roness, avdelingsleder Sykehuset Innlandet c. Representant 2 fra praksisfeltet: Astri Brown, fagradiograf, Sykehuset Innlandet d. Faglærer 1: Randi Stokke, høgskolelektor og studieprogramansvarlig e. Faglærer 2: Anne Berit Myhren, høgskolelektor f. Student 1: Gunstein Tobiassen, 2. års student Bachelor i sykepleie g. Student 2: Marit Håland Vestheim, 2. års student Bachelor i radiografi h. Jurist: Elise Korsvik, Jurist i Forbrukerrådet, Gjøvik Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 8/77

9 3 Medlemmene oppnevnes for perioden , studentmedlemmer for perioden Ved behov vedtar rektor nødvendige supplering Enstemmig vedtatt Sak STY 68/09 Vedrørende søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Arbeid med søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole vil ikke bli startet. Utredningsarbeidet og erfaringene fra Molde tilsier at Høgskolen i Gjøvik ikke ønsker å føre prosessen videre på det nåværende tidspunkt. 2. Høgskolen i Gjøvik vil prioritere arbeidet med PIU og faglig/administrativt samarbeid mellom innlandshøgskolene. Enstemmig vedtatt Sak STY 69/09 Opprettelse av Bachelor i ingeniørfag maskin, Lean Manufacturing Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner opprettelse av nytt studium; Bachelor i ingeniørfag, maskin Lean Manufacturing Enstemmig vedtatt Orienteringssaker: Sak STY 70/09 Orientering om sykefravær ved HiG Høgskoledirektør ga en muntlig orientering i møtet. Sak STY 71/09 Orientering om beredskapsplan/-arbeid ved HiG Høgskoledirektør ga en muntlig orientering i møtet. Sak STY 72/09 Eventuelt A. Tema for styreseminar i mars Styret sluttet seg til rektors forslag til ramme med en studietur til en av våre europeiske samarbeidspartnere, med avreise om kvelden onsdag 10. mars og hjemreise fred 12. mars. Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 9/77

10 Sak STY 04/10 Rullering av strategisk plan Møtedato: 11./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Strategisk plan er i henhold til tidligere styrebehandling tenkt å ha hovedrullering hvert 4de år (første år i ny styreperiode) og deretter 3 enklere årlige rulleringer, i utgangspunktet for å kunne foreta mindre kursjusteringer og oppdateringer. I 2009 var det en hovedrullering. Denne gangen legges saken primært fram til vurdering av eventuelle mindre justeringer og oppdateringer. Kunnskapsdepartementet har fra 2010 innført et nytt virksomhetsmål, VM 4.4 Universiteter og høgskoler skal bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid. Dette målet holdes også høyt, og statsråden betoner ofte at universitetene og høgskolene har en viktig rolle i forbindelse med de store samfunnsutfordringer. Konkret uttrykkes det for eksempel i tildelingsbrevet at Globale utfordringer, bedre helse og helsetjenester, velferds - og forskningsbasert profesjonsutøving, kunnskapsbasert næringsliv i hele landet og næringsrelevant forskning på strategiske områder er prioriterte forskningspolitiske mål, jf. Innst. S. nr. 354 ( ) og St. meld. nr. 30 ( ) Klima for forskning. Rullering av strategisk plan har vært til behandling i ledergruppa, og det er stor enighet om at disse utfordringene må komme tydeligere fram i HiG strategiske plan. I forbindelse med denne rulleringen foreslås det at dette bakes inn som strategier knyttet til det nye virksomhetsmålet. I forbindelse med en hovedrullering av planen kan det løftes opp høyere i plandokumentet. Ledergruppa stiller seg bak de formuleringer av strategier som legges fram i forslag til vedtak. Dette bygger opp under det nye virksomhetsmålet fra Kunnskapsdepartementet. Vurdering. Strategisk plan for er tilpasset Kunnskapsdepartementets målstruktur for Universitetsog høgskolesektoren, og gjør at HiG på en mer synlig måte setter de store samfunnsutfordringer på dagsorden. Besøket ved University of Gloucestershire kan i denne forbindelse gi kunnskap, inspirasjon og motivasjon til dette arbeidet, siden de er langt framme på dette området. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar forslaget til rullert strategisk plan Styret vedtar å innarbeide i denne Kunnskapsdepartementets nye virksomhetsmål 4.4 i Strategisk plan med virkning fra 2010, med følgende strategier: Bidra til å oppfylle HIGs oppgave (som er å møte samfunnets utfordringer til offentlig og privat sikkerhet, trygghet og velferd og til det biologiske miljø) innen alt dets virke. Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 10/77

11 Være framoverlent og ekspansiv i sitt virke, inkludert forskning, utdanning, internasjonalisering, samarbeid, entreprenørskap og innovasjon. Danne strategiske, taktiske allianser og samarbeidsmodeller både innenfor og utenfor sektoren, som inkluderer samarbeid, arbeidsdeling og spesialisering. På denne måten vil vi øke effekten av vårt og andres utdanningsrettede -, vitenskapelige - og innovasjonsrettede arbeid. Strategiplan for øvrig beholdes uten endringer. Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 11/77

12 Sak STY 05/10 Rapport og planer Møtedato: 11./ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1: Rapport og planer Vedlegg 2: Internregnskap for 2009 Sammendrag I Rapport og planer ( ) gir høgskolen rapport til Kunnskapsdepartementet (KD) om måloppnåelse for 2009, samt mål for 2010 og Saksopplysninger Høgskolen er i tildelingsbrevet for 2010 pålagt å utarbeide Rapport og planer ( ) til KD med frist 1. mars Krav til rapportering framgår av tildelingsbrev for 2009 og Av Reglement for økonomistyring i staten framgår det at mål- og resultatstyring er det grunnleggende styringsprinsippet i statlige institusjoner. Høgskolen skal i rapport for 2009 gi en tilbakemelding på oppnådde resultater i forhold til de målene som ble vedtatt for Målstrukturen for 2010 er den samme som for 2009 med enkelte endringer i virksomhetsmål, styringsparametere og strategier (se forrige sak). Strukturen har følgende oppbygging: Sektormål Virksomhetsmål Styringsparametere Utvalgte kvalitative styringsparametere som institusjonene skal følge opp i 2009 og 2010 Høgskolen utarbeider 2 typer regnskap; finansregnskap og internregnskap. Finansregnskapet viser resultatet av den økonomiske aktiviteten isolert for 2009, mens internregnskapet viser resultatet av den økonomiske aktiviteten i 2009 inkludert overførte midler fra Finansregnskapet viser et resultat av ordinære aktiviteter i 2009 på 5,7 mill.kr, mens internregnskapet viser et resultat på + 9,7 mill.kr i 2009 inkludert overførte midler fra Høgskolens internregnskap for 2009 med regnskapsoversikter i henhold til tidligere vedtatt rapporteringsmal er lagt ved i vedlegg 2 Internregnskap for 2009 og kommenteres der. Finansregnskapet er satt opp i henhold til årsoppgjørspakke fra KD. Høgskolestyret skal godkjenne høgskolens regnskap for 2009 med ledelseskommentarer og noter slik det framkommer under pkt. 2.7 Økonomirapportering i Rapport og planer ( ). Kunnskapsdepartementet har i brev av bedt om innhenting av opplysninger om potensiell vekstkapasitet blant universiteter og høgskoler. Det er bedt om oversikt over det antall studieplasser som høgskolen på kort sikt (høsten 2010 og høsten 2011 kan øke kapasiteten med innenfor dagens rammer og infrastruktur). I vurderingen skal det legges til grunn en 60/40 finansiering (både basisfinansiering og undervisningsfinansiering). Høgskolens vurdering framgår Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 12/77

13 under kapittel Potensiell vekstkapasitet i Rapport og planer. Når høgskolestyret vedtar Rapport og planer , inngår vurderingen av vekstkapasitet i vedtaket. Det skal i Rapport og planer gis en beskrivelse av høgskolens arbeid med Samhandling Arbeidsdeling og Konsentrasjon (SAK) innenfor alle målene, herunder hvordan dette skal bidra til å nå sektormålene. Dette framgår i kapittel 3.2 i dokumentet. Når høgskolestyret vedtar Rapport og planer vedtas også forslagene til SAK-prosjekter. Vurdering Rapport for 2009 viser at HiG har en god måloppnåelse, og det er satt realistiske og gjennomførbare mål for 2010 og Høgskolen har hatt en spesiell god utvikling når det gjelder studiepoengsproduksjon som viser en økning på 18,6 % fra 2008 til Dette vil gi HiG i størrelsesorden 9 10 mill.kr høyere tildeling i 2011 enn i Finansregnskapet viser at HiG oppnådde et resultat av ordinære aktiviteter på 5,7 mill.kr i perioden Resultatet av oppdragsfinansiert aktivitet var 0,9 mill.kr. Avregning statlig og bevilgningsfinansiert aktivitet utgjør etter dette 4,878 mill.kr (5,749 0,871 mill.kr). Dette betyr at HiG har en økning i utsatt aktivitet tilsvarende dette beløpet, jfr. note 15 i finansregnskapet. Inntektene har vist en økning på 10,4 % fra 2008 samtidig som veksten i kostnadene har vært lavere enn tidligere år. Lønn og sosiale kostnader viste en vekst på 7,8 % i forhold til 2008, mens øvrige driftskostnader viste en nedgang i forhold til Høgskolens likviditet er god med bankinnskudd på 58,0 mill.kr. Likviditetsgraden (forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld) var 1,63. Av strategiske midler stilt til disposisjon i 2009 på 8,291 mill.kr er 3,350 mill.kr benyttet slik at det overføres 4,941 mill.kr på disse prosjektene fra 2009 til Resultat er avstemt mot balanse, alle balansekonti er gjennomgått og avstemt. Regnskapet er også avstemt mot tall levert fra forsystemer (SAP, FS, Contempus). Årsoppgjørsdisposisjoner for 2009 framkommer i note 15. Underskuddet på HOS fra 2008 på 1,384 mill.kr og underskuddet på IMT på 1,040 mill.kr i 2009 foreslås slettet i forbindelse med årsoppgjøret. De viktigste disposisjonene er: Overskudd TØL 2,792 mill.kr Underskudd IMT på mill.kr slettes Underskudd HOS fra 2008 på 1,384 mill.kr slettes Overførte drifts- og investeringsoppgaver 1,800 mill.kr Avsetning til lønnsoppgjør 1,500 mill.kr Avsetning til investeringsoppgaver 0,500 mill.kr Avsatt til opptjent virksomhetskapital 0,871 mill.kr Overførte midler strategiske formål 4,941 mill.kr Avsetning reservepost 2,026 mill.kr Overførte midler Norges Forskningsråd 1,427 mill.kr Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 13/77

14 Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet var per ,399 mill.kr mot 18,793 mill.kr per , dvs. en økning på 4,848 mill.kr. Når det gjelder potensiell vekstkapasitet studieplasser, er den vurdert til å være 335 i 2010 og 400 i Begrensende faktorer er laboratorier for mediedesign, praksisplasser i helseforetak for sykepleierstudenter, klasseromskapasitet for store utdanninger med mange fellesemner, arbeidsplasser for uteksaminerte radiografstudenter. Høgskolen ønsker spesielt å prioritere fleksible utdanninger, master i gerontologi og master i brukersentrert mediedesign. Følgende SAK-prosjekter fremmes: Samordning og arbeidsdeling av emneområder i masterproduksjon innenfor helsefagene. Samarbeidspartnere er Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark. Samordning av overordnet dialogkontakt med kommunesektoren i Innlandet. Samarbeidspartnere er Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark. Samordning, arbeidsdeling og konsentrasjon av ABIOK-utdanningene i Innlandet. Samarbeidspartner Høgskolen i Hedmark. Forskning og utdanning innen Lean industri. Samarbeidspartner er Høgskolen i Telemark. Samarbeid om utdanning og FoU innen fornybare energiformer. Samarbeidspartner Høgskolen i Hedmark Utdannings- og forskningssamarbeid om 2-årig masterstudium rettet mot materialer og effektiv vareproduksjon. Samarbeidspartner NTNU. Samordnet ressursbruk av økonomikompetanse. Samarbeidspartner Høgskolen i Hedmark. Samarbeid om felles internasjonalisering innen teknologi en utvidelse av Studylink. Samarbeidspartnere er Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Agder. Utvikling av studiekvalitet i et PIU perspektiv. Samarbeidspartnere er Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark. Prosjektene vil bidra til å nå sektormålene. Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Høgskolestyret vedtar forslaget til Rapport og planer ( ) og ber høgskoledirektør om å innarbeide kommentarer fra styret og ferdigstille dokumentet. 2. Regnskap 2009 godkjennes med forslag til disponeringer som framgår av note 15 i finansregnskapet. Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 14/77

15 Vedlegg 1 Sak STY 05/10 Rapport og planer Se separat vedlegg Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 15/77

16 Vedlegg 2 Sak STY 05/10 Internregnskap for 2009 INTERN REGNSKAP 2009 Høgskolen hadde i 2009 et samlet driftsresultat i internregnskapet etter overføring av midler fra 2008 på 9,680 mill.kr. Bevilgningsfinansiert aktivitet viste et driftsresultat på 8,809 mill.kr og oppdragsaktiviteten et positivt resultat på 0,871 mill.kr. Forklaring av sammenheng mellom finansregnskap og internregnkap: I finansregnskapets resultat medregnes bare inntekter for 2009, mens internregnskapets resultat også inkluderer overførte midler fra Finansregnskapet viser det ordinære resultatet et overskudd på 5,749 mill.kr. Dette inkluderer både mindreforbruk på ordinær bevilgningsfinansiert virksomhet på 4,878 mill.kr og periodens resultat på oppdragsaktivitet på 0,871 mill.kr. Fra balansen/note 15 er overført 18,521 mill.kr i avsatte midler fra I tillegg avsettes 4,878 mill.kr fra virksomheten i 2009 slik at total avsetning utgjorde 23,399 mill.kr pr I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over resultat for hver enkelt budsjettenhet (1 000 kr) Budsjettenhet Avvik i forhold til budsjett 2009 HOS 58 IMT TØL HiG felles FA herav lønnavsetning og reservepost HiG samlet Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: HOS Avdelingens regnskapsresultat for 2009 på kr er i henhold til varslet prognose. Reduserte inntekter i i forhold til budsjett skyldes lavere PIU-støtte. Dette er kompensert med tilpasninger i bemanningssituasjonen som har gitt lavere lønnskostnader. Samlede lønnskostnader ligger ytterligere lavere enn budsjettert pga høyere refusjoner ved sykefravær enn budsjettert. IMT Avdelingens regnskapsresultat for 2009 er -1,040 mill.kr. Dette er ca 1,0 mill.kr svakere enn varslet prognose, men 0,8 mill.kr bedre enn budsjett for året. Dette skyldes at PIU-inntektene ble lavere enn budsjettert, pga. manglende prisjustering av PIU-satsene. I tillegg har det vært foretatt Investeringer i laboratorieutstyr for nærmere 1,0 mill.kr på slutten av året. TØL Avdelingens regnskapsresultat for 2009 er 2,792 mill.kr. Avviket skyldes store innsparinger på Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 16/77

17 lønnskostnader, øvrige driftskostnader, investeringer og egenandeler. I tillegg ble eksterne inntekter 1,0 mill.kr høyere enn budsjettert. Økte øvrige inntekter skyldes inntekter til studiet i økonomi- og ledelse, VRI-mobilitet og Byggesaksskolen. Prosjektresultatet for avsluttede prosjekter utgjorde 0,6 mill.kr. HiG felles HiG felles fikk et driftsresultat på 3,783 mill.kr. Av dette skyldes eksterne inntekter (semesteravgifter, salgs- og leieinntekter) og inntekter fra overhead på prosjekter 1,044 mill.kr, reduserte investeringer 1,141 mill.kr og 1,598 mill.kr reduserte driftskostnader (energi, husleie, leie kopimaskiner og lønn). FA Driftsresultatet under FA skyldes hovedsakelig ubenyttede lønnsavsetninger og reservepost. Disponeringer Følgende årsoppgjørsdisposisjoner foreslås, jfr. note 15 i finansregnskapet: (Tall i kr) Avregning BFV HOS 0 IMT 0 TØL Sum enheter Overførte drifts- og investeringsoppgaver IT-investeringer 500 Lønnsoppgjør Avsatt reservepost Sum Sum ordinær aktivitet Avsetning egenkapital 871 Totalsum Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 17/77

18 Regnskapsoversikt over hver enkelt budsjettenhet. HiG Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2009 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) Strategiske midler (Se note 2) A 1.3 Andre interne prosjekter PIU Øvrige inntekter (Se note 3) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 4) B Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 6) Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 7) Interne driftskostnader (Se note 8) Sum totale prosjektkostnader Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 18/77

19 Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat C Forklaring til regnskapsrapporten: ORDINÆR VIRKSOMHET Ordinær virksomhet er den ordinære daglige drift hvor man til enhver tid ser driftsresultatet for avdelingen. Tallene i ordinær virksomhet refererer seg til prosjektseriene Strategiske midler som inngår i bidragsprosjekter finnes sammen med øvrige prosjektinntekter og kostnader i pkt 3.0 og 4.0. Note 1) Ordinært regnskap/budsjett + overført overskudd/underskudd fra forrige år. Note 2) Strategiske midler overført fra 2008 og tildelt i Inntektsføringen skjer i takt med forbruket. Løpende avregning uten fortjeneste. Note 3) Salgs- og leieinntekter samt refusjoner. Note 4) Gjelder andre interne prosjektkostnader som godskrives avdelingen. jfr. pkt 4.2. OPPDRAGSVIRKSOMHET Oppdragsvirksomheten refererer seg til forskningsprosjekter med bidrag fra NFR, og andre eksterne oppdragsgivere. Her finner man prosjektseriene som viser resultatet av periodens avsluttede prosjekt. Note 6) Løpende avregning uten fortjeneste. Dvs at prosjektinntekter vil være lik prosjektkostnadene i perioden. Resultatet vises kun når prosjektet er avsluttet. Note 7) Lønnskostnader (f. eks stipendiater, prosjektmedarbeidere, arbeid utover plikt og overtid egne ansatte), reiser og innkjøp av utstyr som føres direkte på prosjekt. Note 8) Gjelder overføring av lønn fast ansatte på prosjekt og indirekte kostnader (f.eks husleie, tlf., strøm, porto, renhold, lønn adm. ansatte m.m). Kommentarer: A) Disponert kr 3 350' av totalt overførte midler på kr 8 291'. B) Negativt avvik må sees i sammenheng med positivt avvik på lønn. Dette skyldes omlegging av kontoplan slik at refusjon av lønn på prosjekter blir ført på lønn istedenfor på post 1.6 interne driftsinntekter på oppdrag. C) Positivt budsjett avvik på kr 9 680'. Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 19/77

20 HOS Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2009 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) Strategiske midler (Se note 2) Andre interne prosjekter PIU Øvrige inntekter (Se note 3) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 4) A Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn B 2.2 Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 5) Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 6) Interne driftskostnader (Se note 7) Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 20/77

21 Totalresultat C Kommentarer: A) Avviket skyldes lavere lønnsrefusjoner enn budsjettert fra oppdragsvirksomhet. B) Avviket skyldes høyere lønns- og sykelønnsrefusjoner enn budsjettert. C) Prognose for 2009: Resultat i balanse, avvik i forhold til opprinnelig budsjett + kr Styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 21/77

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Kvalitetssystem for HiG

Kvalitetssystem for HiG SYSTEMBESKRIVELSE SAKSNUMMER HIG: 08 / 1640 Kvalitetssystem for HiG Versjon 4, gjeldende fra 01.03.10 Godkjent av høgskoledirektør etter delegasjon fra styret 1 MÅL, PLAN OG LEDELSESFORANKRING FOR KVALITETSARBEIDET...

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer