Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH."

Transkript

1 Innkalling til styremøte februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik Wiklund, Elin Wood. Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Kopi per e-brev uten vedlegg til: Varamedlemmene, Kunnskapsdepartementet, Studentsamskipnaden, sentralbordet i Høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, 25 høgskoler, Fylkesmannen, Hedmark Fylkeskommune, Hedmarkstudenten, Riksrevisjonen, regionmedia, prosjektdirektør PIU, høgskolens avdelinger. Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Avdeling for lærerutdanning og naturfag, Biohuset, rom februar Styremøte Kl Middag kl 19 hotell Astoria 27. februar Styremøte kl eventuell forlengelse til Lunsj kl Lise Iversen Kulbrandstad Høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs Høgskoledirektør 1

2 Saksliste HS 2009/1 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2009/2 Godkjenning av protokoll fra møtet desember 2008 HS 2009/3 Årsrapport (regnskapet) for 2008 HS 2009/4 Det videre arbeid med omstilling ved Høgskolen i Hedmark HS 2009/5 Rapport 2008 HS 2009/6 Status for oppfølgingstiltak etter NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen HS 2009/7 Tildelingsbrevet 2009 og Planer 2009 HS 2009/8 Strategisk plan HS 2009/9 Forberedelser til innføring av regionale forskingsfond HS 2009/10 Samarbeid om krisetiltakene knyttet til finanskrisen HS 2009/11 Nytt styremedlem i Kunnskapsparken i Hedmark HS 2009/12 Etablering av Add-on Programme in Community Arts HS 2009/13 Kunngjøring av professorat innen aktiv livsstil og helse HS 2009/14 Stillingsbetenkning for professorat innen psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid (u.off. jf off.l. 25) HS 2009/15 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2009/16 Eventuelt

3 HS 2009/1 ark. sak: 2009/339 Godkjenning av innkalling og saksliste Administrerende direktørs forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes HS 2009/2 Godkjenning av protokoll fra møtet desember 2008 ark. sak: 2009/339 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Protokollen fra desember godkjennes. HS 2009/3 ark. sak: 2008/692 Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Regnskap 2008 og ledelseskommentarer 1. Årsregnskap 2008 med noter Administrerende direktørs forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar (foreløpige) ledelseskommentarene til årsregnskapet. 2. Høgskolestyret tar årsregnskapet med noter til etterretning.

4 (Foreløpige) Ledelseskommentarer til driftsregnskapet Innholdsfortegnelse Økonomirapportering - Ledelseskommentarer til regnskapet... 5 Institusjonenes formål... 5 Styrets bekreftelse... 5 Beskrivelse av økonomisk status Bidrag- og oppdragfinansiert virksomhet... 7 Disponering av positivt resultat ekstern finansiert virksomhet... 7 Endringer i resultat- og balanseposter fra 2007 til Kostnader i Andre driftsutgifter... 9 Endringer i balanseposter fra 2007 til Avsatt bevilgning for utsatt aktivitet - Note Avvik mellom resultatregnskap og budsjett Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap... 1 Gjennomføring av budsjettet for 2008 med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet

5 Økonomirapportering - Ledelseskommentarer til regnskapet Institusjonenes formål Høgskolen i Hedmark skal drive høyere utdanning og forskning av høy kvalitet i samhandling med samfunnet. Gjennom målrettet kompetanseutvikling og forskningssatsing, etablering av mastergradsutdanninger og forskerutdanning vil høgskolen arbeide for å etablere Innlandsuniversitetet. Høgskolen skal forsterke sin rolle som regional og nasjonal leverandør av kompetanse for samfunnsog næringsliv. Styrets bekreftelse Styret bekrefter at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene.

6 Beskrivelse av økonomisk status 2008 Ved Høgskolen i Hedmark (HH) blir det foretatt jevnlig økonomirapportering fra avdelingene til adm.dir og styret. I forbindelse med rapportering og prognoseberegning pr. 1.tertial var det tendenser til at det ville gå mot et betydelig overforbruk gjennom året. Denne tendensen medførte at det ble gjennomført en ekstra rapportering pr 30.juni i tillegg til tertialrapporteringen. Halvårsrapporteringen bekreftet de negative prognosene. Grunnlag for negativ prognose For 2008 var budsjettert med økte lønnsutgifter på 29 mill pga økning i antall ansatte, og økte lønnsutgifter skulle dekkes ved reduksjon på andre driftsutgifter og bruk av tidligere avsatte midler. Bruk av tidligere års overskudd ville bidra til at kostnadskutt kunne utsettes til 2009, da det i 2009 ville bli ytterligere økning i lønnskostnadene dersom samme driftsnivå ble oppretthold. Kostnadsreduserende tiltak Ledelsen konkluderte med en utvikling der stadig større andel disponibel inntekt ville medgå til dekning av lønnsutgifter ville redusere handlefriheten og bidra til negativt årsresultat i virkosmheten. Kortsiktige kostnadsreduserende tiltak ble iverksatt for 2008 og det ble lagt planer for mer langsiktige planer for kostnadsreduserende tiltak for 2009 og Fokuset på kostnadsreduserende tiltak har bidratt til at årsregnskapet ble avsluttet i tråd med budsjett for Langsiktige kostnadsreduserende tiltak er kutt i lønnskostnadene da det er der økningen har vært størst de siste årene. De kortsiktige tiltakene har hatt effekt for 2008 da underskuddet ble lavere enn det prognosene ved fortsatt lik drift tilsa. Ytterligere nye tiltak er iverksatt og får effekt i løpet av Årsresultatet for HH ble negativt 7,359 mill, resultatet omfatter en overføring av 12 mill fra tidligere års BOA overskudd. Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementets tildeling til HH var 345 mill i 2008, hvor 228 mill var basisfinansiering, 106 mill var resultatbasert undervisning og 11,2 mill for forskningsfinansiering mill (undervisningskomponenten) mill (forskningskomponenten) mill (basiskomponenten) I løpet av året fikk HH tildelt 3 mill i revidert statsbudsjett og 2,6 mill i saldering av statsbudsjettet. Bevilgningen fra KD dekker ca 80% av aktivitetsnivået ved virksomheten.

7 Bidrags- og oppdragfinansiert virksomhet I løpet av året er har det vært omsetning på 39 mill ved bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Det har vært omsetning og leveranser på en rekke prosjekter. Pr er det avsatt midler på 280 prosjekter, dvs HH har leveranseforpliktelse på 280 prosjekter i I løpet av 2008 er det avsluttet 93 prosjekter med overskudd og 15 prosjekter med underskudd. Det gir et positivt resultat på på bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet med 5,8 mill i Med en omsetning på 39 mill gir det en resultatgrad på 15%, noe som er svært godt sammenlignet i sektoren. ØSIR har et overskudd på 3,5 mill og avdeling LUNA har et overskudd på 2,2 mill. LUNA og ØSIR er de avdelingene som har hatt størst aktivitetsnivå mhp antall prosjekter. SUE har en stor prosjektportefølje på bidrags- og NFR prosjekter. Prosjektene bidrar positivt som supplement til den ordinære driften ved avdelingene. Disponering av positivt resultat ekstern finansiert virksomhet I henhold til reglement for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er det styret som skal beslutte hvordan det positive resultatet fra bidrags- og oppdragsaktiviteten skal disponeres.

8 Endringer i resultat- og balanseposter fra 2007 til 2008 Inntekter I 2008 hadde HH inntekter på 424 mill, hvor 346 mill var grunnbevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Andre bevilgningsinntekter fra KD, andre departement, bidrags- og oppdragsprosjekter samt andre driftsinntekter utgjorde 78 mill. I 2007 var grunnbevilgningen 336 mill og totale inntekter 412 mill, det utgjør 76 mill i andre inntekter. HH har hatt en økning på 2 mill i andre inntekter fra 2007 til 2008, og bevilgningsinntekten økte med 10 mill. Oversikt som viser finansieringskilder INNTEKTSKILDE Endring Inntekt ordinær virksomhet Inntekt eksternt finansiert fra statlige etater Inntekt eksternt finansiert av fylke og kommuner Inntekt eksternt finansiert av N. forskningsråd Inntekt eksternt finansiert av næringsliv og priva Inntekt eksternt finansiert av EU Inntekt eksternt finansiert av Stiftelser Inntekt eksternt finansiert av Organisasjoner Inntekt ekstern finansiert av andre SUM * Tall i 1000 Inntekter fra organisasjoner omfatter inntekten fra PIU i 2008, i 2007 ble PIU midlene inntektsført som ordinær aktivitet. Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet har en nedgang på 6 mill i fra 2007 til Innekter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Tall i 1000 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er eksklusiv inntekter fra PIU Inntekter fra Norges forskningsråd (NFR) er på 8,8 mill, SUE har mottatt 2 mill, ØSIR har mottatt 2 mill og avdeling LUNA har mottatt 4,8 mill i 2008 fra NFR. Ved LUNA har prosjektet TILPASSET OPPLÆRING OG PEDAGOGISK PRAKSIS vært en av de mest inntektsbringende NFR prosjekter i Ved de andre avdelingene er det flere prosjekter som mottar tilskudd fra NFR, og tildelingen varierer i størrelse.

9 Kostnader i 2008 Lønnskostnaden i HH utgjør 280 mill i 2008 og sammenlignbar lønnsutgift i 2007 var 251 mill. Økning i lønnskostnaden på 29 mill skyldes delvis et høyt lønnsoppgjør, men hovedforklaringen ligger i økning av antall ansatte. I HH har det økt med 26 stillinger fra 2007 til 2008, fra 464 til 490 i Endring i antall ansatte fra 2004 til Ansatte Ansatte Økt satsing på kompetanse vedrørende satsing på master- og doktorgrader har påvirket kostnadsprofilen i lønnsbudsjettet. Andel av lønnsutgifter i forhold til inntektsgrunnlaget er endret fra 59% i 2004 til 65% i Forholdstallene viser tydelig at en større andel av virksomhetens disponible midler går til dekning av lønnskostnader. Utvikling i lønnsbudsjettet fra 2004 til 2008 Kostnadsutvikling * Lønn i forhold til totale inntekter* 59 % 59 % 61 % 63 % 65 % *lønn i forhold til totale inntekter Andre driftsutgifter Andre driftskostnader 1 hadde økt med 4 mill fra 2007 til Av andre driftskostnader utgjør husleie og drift av bygg 69 mill i 2008, denne kostnaden var 65 mill i 2007, vi kan derfor si at mye av økningen i andre driftskostnader knytter seg til husleie og drift av bygg. Budsjettet for 2008 var lagt opp til at økte lønnskostnader skulle dekkes med å redusere andre driftskostnader, og på de områder det har vært mulig å påvirke kostnadssiden har det vært gjennomført kostnadsreduserende tiltak i andre driftskostnader. 1 Note 3 viser oppstilling 2007 og 2008 Andre driftskostnader

10 Planer om kostnadsreduksjoner i budsjettet for andre driftskostnader er oppfylt og gjennomført i løpet av året. Mindre utstyranskaffelser har gått ned fra 11 mill i 2007 til 5,5 mill i 2008, også reisekostnader har blitt redusert fra 15 mill til 14 mill. Total innsparing på disse postene er 6,5 mill. Kostnader til konsulenter og kjøp av andre tjenester har økt med 1 mill fra 2007 ( 29,8 til 30,8) Kostnadsutvikling * Husleie i forhold til bevilgning 15 % 15 % 15 % 17 % 17 % Husleie (tall i mill) 44,7 46,3 49, ,9 *2008 tall er budsjetterte størrelser Endringer i balanseposter fra 2007 til 2008 Sum eiendeler og gjeld har endret seg fra 104 mill til 124 mill i løpet av året. Hovedsaken til økningen er aktivering av eiendeler i balansen etter nye regnskapskrav fra Aktiverte anleggsmidler er verdsatt til 19 mill i balansen. Verdsettelse av høgskolens eiendeler ble gjennomført i løpet av 1.tertial, og alle driftsmidler ble registrert og verdsatt etter forsiktighetsprinsippet og/eller gjenanskaffelseskost. Høgskolens anleggsmidler består av inventar, IT og AV utstyr, noe undervisnings- og forskningsutstyr og biler. Anleggsmidlene avskrives etter fastsatte satser etter objektets art. Avskrivningene i 2008 ble på 4,411 mill. I balansen er det stor endring på avsetning for forskuddsbetalte kostnader fra 2007 til I 2008 er det avsatt for forskuddsbetalt husleie for 1.kvartal på 12 mill. (note 17 Andre fordringer) Leverandørgjelden er økt fra 2,8 mill til 15,3 mill fra 2007 til Årsaken til stor økning i leverandørgjeld pr var mange er husleie til statsbygg Øst på 11 mill samt enkelte andre store fakturaer. Økning i balansen på skyldig skattetrekk og avsetning til feriepenger er i samsvar med økt lønnsutgift i 2008 sammenlignet med 2007.

11 Avsatt bevilgning for utsatt aktivitet - Note 15 I løpet av 2008 er avsetningen i note 15 redusert med 7,011 mill. Bruk av tidligere avsatte midler til øremerkede prosjekter med 4,032 mill Økning i avsetning til NFR prosjekter med 1,524 mill Avsetning til BOA bidragsprosjekter med 0,454 mill Nedgang på avsatte ubrukte bevilgningsmidler med 4,958 mill Note 15 består av to hovedklasser, øremerkede prosjektmidler som er mottatt fra ekstern oppdragsgiver og som defineres som bidragsinntekt. Den andre delen er tidligere års ubrukte midler som er avsatte midler ved avdelingene som er. SUM alle poster i note 15 AVSATTE MIDLER I NOTE ENDRING Ubrukte øremerkede prosjekt midler fra KD Ubrukte prosjekt midler fra NFR Ubrukte prosjekt midler BOA - B Avsatte midler int. beslutninger SUM Tall i 1000 Nedgang i ubrukt bevilgningsmidler på 4,9 mill omfatter tilbakeføring fra balansen til avdelingene med 9 mill, samt tilførsel fra saldert budsjett (2,67mill) og dekning av underskudd ved en avdeling (1,4 mill) totalt ca 4 mill. Avdelingenes gjenstående avsatte midler (interne beslutninger/ ikke øremerkede prosjektmidler) i note 15 pr Ikke øremerkede midler i note 15 Avdeling tilgang/avgang Resultat LUNA ØSIR HI SUE HA BIB IT SUM I hele 1000 Negative tall er underskudd og positive tall er overskudd. Disponibelt pr avdeling pr er andel av avsatte midler som ikke er øremerket prosjekter fra eksterne oppdragsgivere, men er planlagt disponert internt ved avdelingene.

12 Avvik mellom resultatregnskap og budsjett 2008 Årsrengskap og budsjett - avvik Beskrivelse Regnskap 2008 Budsjett 2008 avvik 30 Salgsinntekt avgiftspl Salgsinntekter, avgiftsfrie Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet Tilskudd og refusjoner Uopptjent inntekt Leieinntekter og andre driftsinntekter Gebyr mv. andre driftsinntekter Inntekt fra bevilgning SUM INNTEKTER Lønn og godtgjørelser Lønn og godtgjørelser trekkplikt Fordel i arbeidsforhold Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Offentlige tilskudd vedr. arbeidskraft Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Annen personalkostnad SUM LØNN OG GODTGJØRELSER Av- og nedskrivning Frakt og transportk. vedr salg Kostnader lokaler inkl energi Leie maskiner inventar ol Verktøy, inventer og driftsmateriell Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak, o.l Telefon, porto o.l SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER, AV- OG NEDSKRIVINGER Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj. for reise,diett, bil o.l Salgs- reklame og representasjon Kontingent og gave Forsikringspremie, garanti og servicekost Lisens- og patentkostnad Annen kostnad Tap o.l Periodiseringskonto SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD Finansinntekt Finanskostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer SUM FIN.P.,EK.ORD.POSTER,OVERF.,DISPON.,AVREG.,ÅRSRES Interne innt.,refusj.,tilsk./bevilgn.,mott.dekn.bi Interne kostn.overf.,refusj.,tilsk./bev.,mot.dekni Avslutninger prosjekter SUM INTERNE DISPOSISJONER Periodens resultat

13 Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap Inntekter Avvik mellom budsjetterte inntekter og faktiske inntekter er 16,6 mill. Årsaken til avviket er bidrags- og NFR prosjekter hvor det ikke var budsjettert med inntekter i opprinnelig budsjett. Ved hvert enkelt prosjekt utarbeides det budsjetter for å påse at inntektene er store nok til å dekke alle kostnader i prosjektet. Tidligere var det ikke krav om å registrere budsjettene for bidragsprosjekter i økonomisystemets budsjettmodul og det har medført at det på enkelte prosjekter ikke var budsjettert med omsetning i økonomisystemet. I tillegg er det et positivt avvik på inntekter fra bevilgning og det skyldes revidert statsbudsjett, saldering av statsbudsjettet og enkelte mindre øremerkede tildelinger. Lønn Avvik mellom budsjett og regnskap på lønn er 0,788 mill og det utgjør 0,28% av sum budsjett for lønn. Lønnskostnadene er godt budsjettert og fulgt opp i løpet av Andre driftskostnader Avvik mellom budsjett og regnskap på andre driftskostnader er 4 mill og avviket skyldes at det ikke var budsjettert med avskrivninger på kostnadssiden, avskrivning ble implementert 1.tertial etter nye krav fra Kunnskapsdepartementet og ble ikke hensyntatt i budsjettarbeidet. Oppsummering avvik mellom budsjett og regnskap HH har et budsjett som er utarbeidet relativt detaljert og grundig. I budsjettprosessen for 2008 så administrasjonen at lønnskostnadene ville ta en stor del av disponible inntekter og la inn planlagt forbruk av tidligere års avsetninger. I 2008 ble det budsjettert med bruk av tidligere års avsetninger med 20 mill og det er KUN anvendt 9 mill. Pr 1.tertial lå det an til at HH ville få et betydelig merforbruk forutsatt at samme aktivitetsnivå ble opprettholdt. Fokus på økonomistyring og kostnadsreduserende tiltak bidro til at et potensielt underskudd på 20 mill ble redusert betydelig. Tidligere års overskudd på BOA på 12 mill er overført driftsregnskapet og årets BOA overskudd har også vært med på å bidra til at resultat av ordinære aktiviteter ble -13,9 mill. Gjennomføring av budsjettet for 2008 med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet 2008 Høgskolen viser til Rapport 2008, Mål 2009, der det er gjennomført en vurdering av måloppnåelsen under hvert av delmålene. Videre er resultatene for hvert av styringsparameterene, for de siste fire årene ( ), beskrevet, og det er gitt en tilhørende skriftlig analyse av resultatene på parameterene. I Rapport 2008 er videre aktiviteter/tiltak og resultater under utvalgte områder, innenfor hvert av hovedmålene i Tildelingsbrevet for 2008, beskrevet. Strukturen for rapportering på mål- og resultatstyring, med integrert risikostyring, videreføres i 2009, gjennom bruken av Kunnskapsdepartementets mal med inndelingen i sektormål, virksomhetsmål og styringsparametere. Høgskolen har under hvert av virksomhetsmålene beskrevet tiltak for måloppnåelse i 2008, og tilhørende tiltak for å redusere risikoen for ikke å nå virksomhetsmålene. Rapportering på denne strukturen vil bli oversendt Kunnskapsdepartementet pr 1. mars 2009.

14 HS 2009/4 ark. sak: 2008/1520 Det videre arbeidet med omstilling ved HH Saksdokumenter: Saksframlegg Administrerende direktørs forslag til vedtak: 3. Høgskolestyret tar fremlagte tiltaksplan for det videre arbeidet med å følge opp styrevedtakene i HS 2008/61, HS 2008/76 og HS 2008/90, til etterretning 4. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om å fortsette arbeidet med den faglige- og økonomiske tilpasningen av virksomheten slik at hver av avdelingene og høgskoleadministrasjonen innen utgangen av 2010 viser en drift i økonomisk balanse 5. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om en løpende statusrapportering på alle Høgskolestyremøtene i Saksframstilling Viser til HS 2008/90: Vedtaket i sin helhet: 1. Høgskolestyret tar fremlagte plan for det videre arbeidet med å følge opp styrevedtaket i HS 2008/76 og HS 2008/61 til etterretning 2. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om å legge det anbefalte faglig-strategiske milepælsprogrammet til grunn for den videre utviklingen og omstillingen av høgskolen 3. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om en statusrapportering ved hvert Høgskolestyremøte gjennom Administrasjonen og rektoratet vil med dette følge opp pkt 3 i HS 2008/90: Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om å en statusrapporterting ved hvert Høgskolestyremøte gjennom Status pr 20. februar 2009 utgangspunktet for det videre arbeidet med å etablere en samlet virksomhet i langsiktig økonomisk balanse Alle enhetene ved høgskolen har utviklet forslag til stillingsplaner som omfatter både undervisnings- og forskningsstillinger og teknisk-administrative stillinger. I de foreliggende stillingsplanene er alle vedtatte kostnadsreduserende tiltak fra HS 2008/76 og 2008/90 innarbeidet Arbeidet med å definere robuste fagområder følger vedtatt fremdriftsplan fra HS 2008/90

15 Det foreligger et endelig regnskapsresultat for alle avdelingene og Høgskoleadministrasjonen for Den faglige dimensjonen - status for arbeidet med strategisk gjennomgang av HHs fagområder på kort og mellomlang sikt I HS 2008/90 ble det gitt en plan for en strategisk gjennomgang av HHs fagområder. Oppdraget, slik det ble beskrevet i styresaken var som følger: Oppdraget kan beskrives som å spisse og videreutvikle profilen på HHs studieprogram som ledd i arbeidet med å vurdere nødvendig innsparing for å skape strategisk handlingsrom (HS 2008/76) og som ledd i arbeidet med å se på muligheten for å avvikle hele fagområder vurdert i forhold til økonomisk gevinst, strategisk målsetting og virkninger for øvrig (jf HS 2008/61). Hensikten er å skape en plattform for utvikling og vekst i retning av å realisere universitetsambisjonen (jf HS 2008/61). Det er et mål i seg selv å redusere antallet studietilbud på bachelor-nivå, jf. også det følgende vedtaket: Høgskolestyret forventer at det i neste års studieprogram er en ytterligere reduksjon av antall enkelttilbud som erstattes av bachelorløp med bredere innganger (jf HS 2008/79). Arbeidet må gjøres i lys av målet om å utvikle et robust studieprogram ved hver campus med tydelig profil og høy studiekvalitet, et program som rekrutterer godt, har fornøyde studenter og høy grad av gjennomstrømning, som tilbyr studentene påbygningsmuligheter, har tydelig arbeidslivsprofil, der internasjonalisering er del av studiene fra BA-nivå og der studentene møter et robust fagmiljø med høy kompetanse og aktiv FoUvirksomhet som studentene får del i på ulike måter. (jf HS 2008/90). Arbeid med gjennomgangen av fagområder har vært tema på møtene i Høgskolens strategiske ledergruppe , , og I mellomtiden har det vært pågående arbeid både på avdelingene, i rektoratet og i høgskoleadministrasjonen. Arbeidet fortsetter i tråd med milepælplanen som ble lagt i HS 2008/90. Arbeidet har så langt vært konsentrert om tre dimensjoner: diskusjon av robusthetskriterier organisering av studieprogrammet i fagområder igangsetting av selve robusthetsvurderingen. Noen sentrale spørsmål er: Hva vil det si at et fagområde og et fagmiljø er robust? Hva skal legges til grunn når vi skal vurdere hvorvidt fagområdet og fagmiljøet er robust? På hvilket nivå bør vi anvende kriterier for robusthet på studieprogramnivå eller på fagområdenivå? Det siste spørsmålet er ikke noe enten eller, men vi har kommet til at det er best å begynne med å se på robusthet på fagområdenivå fordi fagområdene må betraktes som mer langsiktige. Et enkelt studieprogram innenfor et fagområde kan raskere opprettes, endres eller legges ned. I vårt sektormål nr 2 knyttes FoU nettopp til fagområder: Høgskolene har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder. Fra NOKUTs akkrediteringskriterier for studier på ulike nivå vet vi samtidig at det stilles krav til FoU og fagmiljøets kompetanse på enkeltstudietilbud fra bachelornivå til PhD-nivå. I markedskampanjen av neste års studietilbud er begrepet fagområder allerede i bruk. På gir vi nå følgende inndeling i høgskolens fagområder: Lærerutdanninger Helse og idrett Økonomi og ledelse Kommunikasjon og samfunn Språk og kultur Skog, miljø og natur Landbruk og bioteknologi

16 Design, spill og medier. Denne inndelingen er et utgangspunkt, men kvalitetssikres i den pågående prosessen. I det pågående arbeidet kobles fagområder og studieprogram med en rekke nøkkeltall. Følgende oversiktsmodell (modell A) brukes i analysen: Modell A Fagområder Studieprogram X Studenttall Årsstudier BA MA PhD Y Studenttall Årsstudier BA MA PhD Z Studenttall Årsstudier BA MA PhD Tabell 1 Denne modellen hjelper oss til å få en rask oversikt over hvor mange studier som finnes innenfor de ulike fagområdene, om de er robuste med tanke på å ha studieprogram på alle nivåer og med tanke på studentvolumet. Utfordringen så langt viser seg å være å bestemme og betegne fagområdene. Arbeidet er ikke avsluttet, derfor legges resultatene ikke fram for diskusjon i Høgskolestyret nå. I arbeidet har vi også utviklet en modell B (se nedenfor) som illustrerer en konkretisering av den løpende vurderingen av robusthet for det enkelte fagområdet. Et viktig utgangspunkt er først å avklare hvilke fagområder den enkelte campus har, for så å knytte robusthetsvurdering av aktuelle studieløp og fagmiljø til fagområdene. Ved å tenke fagområder som grunnlag for utvikling av studier, oppnår vi minst tre ting: En klarere tenkning omkring hvilke fagområder (kjerneområder) avdelingene har At aktuelle studieløp (det enkelte studieprogram) skal forankres i fagområdene. Med dette får vi en systematisk gjennomtenkning av hvilke og hvor mange studieløp det er aktuelt å ha innenfor de respektive fagområdene Robusthet skal knyttes til fagområder, ikke det enkelte studieprogram. Dette forventes å gi bedre fleksibilitet med hensyn til tverrfaglighet og anvendelsen av de fagansattes kompetanse. For å lette arbeidet med en systematisk tilnærming til disse kjerneutfordringene, er det utviklet en forholdsvis enkel matrise som utgangspunkt for krav som bør være oppfylt før vi kan omtale et fagområde som robust:

17 Modell B Kriterier for robusthet Studium av lavere grad Masterstudium Doktorgradsstudium Tabell 2 Volum Faglig stabilitet Forskning/publisering Rekruttering Studieplasser Studiepoeng Kandidater Rekruttering Studiepoeng Kandidater Rekruttering Kandidater (stipendiater) Stabilt fagmiljø 20% må ha 1.stillingskompetanse Stabilt fagmiljø 50% må ha 1. Stillingskompetanse, hvorav 25% må være professorer Stabilt fagmiljø 50% må ha professorkompetanse Viktig Viktig.Må vise til resultater fra forskning Publisering Deltagelse i faglige nettverk Viktig. Må vise til resultater fra forskning Aktiv forskningsvirksomhet på høyt internasjonalt nivå Publisering Må være forankret i kjerneområder som kan identifiseres i internasjonal sammenheng Matrisen skal leses både vertikalt og horisontalt. Fargeintensitet antyder noe om graden av viktighet (= krav til robusthet). Går man eksempelvis inn på studium av lavere grad, betyr den markerte grønnfargen under volum at de opplistede punktene er avgjørende kriterier på robusthet. Det er nettopp her høgskolen har hovedtyngden av sine studenter, samtidig som disse studiene er et viktig rekrutteringsgrunnlag for masterstudiene, og senere for de planlagte PhD-områdene. Derfor er volum fremhevet som et avgjørende robusthetskriterium. NOKUTs formelle krav må også være oppfylt. Det er disse det stikkordsmessig vises til i kolonnene for faglig stabilitet og forskning/publisering. Ved å velge en svakere fargenyanse på lavere gradsnivå her, antydes at disse kriteriene er sekundære sammenlignet med volum. Det betyr ikke at de sekundære i betydningen at de ikke tillegges særlig vekt; faglige krav må være oppfylt som grunnlag for akkreditering. På den annen side hjelper det lite å oppfylle kravene i kolonnene faglig stabilitet og forskning/publisering dersom studentene uteblir. Dette er tankegangen bak oppsettet av matrisen. Tilsvarende lesemåte kan anvendes for masterstudier og doktorgradsstudier. Når det er brukt sterkere farger på NOKUT-kolonnene her, er det for å markere at kompetanse- og publikasjonskrav tillegges større og større vekt jo lenger opp i faglig nivå man beveger seg. Like fullt er det slik at også her vil kvantitative studentdata spille en avgjørende rolle. Matrisen forteller at avdelingene (og høgskolen) må tenke i pyramider når fagområdene og tilhørende studieløp skal utvikles og beskrives. Pyramiden viser at uten bredden (en bred og solid basis) er det vanskelig å tenke spissing. Det er dette som er grunnlaget for de strategiske satsingene på utvikling av masterstudier og de to planlagte doktorgradsområdene. Matrisen gjør det også mulig å tenke vertikalt og horisontalt om de fagansattes vitenskapelige kompetanse. Kompetansen må være knyttet både til basis (eksempelvis de store profesjonsutdanningene som høgskolen har) og spissen (master- og PhD). Den samlede faglige innretning må således være slik at både bredden og spissen dekkes. Dette har også noe med robusthet og fleksibilitet å gjøre. I arbeidet med å identifisere og vurdere fagområder arbeider vi med å anvende den logikken som ligger til grunn for matrisen. En noe forenklet utgave av matrisen kan se slik ut:

18 STUDENTDATA Antall registrerte studenter Antall studiepoeng (samlet og pr. student) Prosentandel fullført på normert tid Kandidatproduksjon (antall uteksaminerte kandidater) Antall utvekslingsstudenter FORSKNINGSDATA Antall professorer Antall førstekompetente Antall høgskolelektorer Antall stipendiater (hva slags) Publikasjonspoeng Forskningsprosjekter (med finansieringskilde Relasjon til innsatsområder Relasjon til PhD-satsing Tabell 3 Arbeidet med fagområdeinndelingen må selvsagt også vurderes ut fra høgskolens strategier og langsiktige planer. Ved å tenke strategisk rundt fagområdene kan vi unngå at det etableres studier som har liten eller tilnærmet ingen forankring i allerede eksisterende fagområder ved høgskolen. Det betyr ikke at det ikke skal være mulig å etablere nye fagområder, men da skal det være klart at det er nettopp det man gjør og det derfor bør legges avgjørende vekt på grundige analyser inkludert finansiering før det eventuelt etableres. En slik matrisetenkning vil også kunne bidra til et avklart grunnlag for det faglige samarbeidet og arbeidsfordelingen i PIU-sammenheng. Den økonomiske dimensjonen - status for arbeidet med å skape driftmessig balanse på kort og mellomlang sikt Målsetting om økonomisk balanse innen utløpet av 2010 Det er administrasjonens målsetting å legge frem en økonomi i balanse for hver avdeling og Høgskoleadministrasjonen pr 31/ Det vil fremover, blant annet knyttet til arbeidet med å definere robuste fagområder, bli tatt endelige beslutninger på hva som vil være et forsvarlig, langsiktig driftsnivå for alle enheter. Utgangspunktet for økonomisk innsparingsbehov Viser til HS 2008/90 der følgene tabell ble presentert: Sammenlikning mellom en lønnsrammestyrt stillingsramme og dagens faktiske stillingsramme Sammenlikning mellom antall årsverk pr 30. november 2008 og det beregnede antallet årsverk som HH økonomisk er i stand til å bære basert på 2009-bevilgningen, og med alternativet der de teknisk-administrative årsverkene til sammen utgjør 142 årsverk: Enhet 90% lønnsandel avdelingene Faktisk antall årsverk pr (alle finansieringskilder) Avvik årsverk pr HA LUNA HI ØSIR SUE SUM Tabell 4 Det er viktig å understreke at den gitte oversikten over de 500 årsverkene som HH har pr er finansiert gjennom alle tilgjengelige økonomiske kilder som høgskolen har tilgang til: de ordinære bevilgningsfinansierte midlene fra Kunnskapsdepartementet og midler fra kilder som NFR, EU og UNISKA mv. Også stipendiatstillingene er inkludert i tallene.

19 Videre het det i den samme styresaken: Det må, på bakgrunn av den gitte oversikten over faktisk antall årsverk ved de enkelte enhetene ved høgskolen settes opp en oversikt over hvilke årsverk som pr i dag er finansiert gjennom BFV-midler og hvilke som er finansiert gjennom andre kilder. Som en styringsparameter fremover ønsker administrasjonen å legge til grunn en oppfølging av finansieringen av årsverk innenfor to sett av rammer: det antallet stillinger som er finansiert gjennom BFV-bevilgninger det antallet stillinger som er finansiert gjennom andre finansielle kilder (eksterne). For det antallet stillinger som faller utenfor 90% av avdelingens BFV-finansierte ramme for stillinger, bør/skal det legges frem oversikter som viser at stillingene er fullfinansierte gjennom andre eksterne kilder. Dette innebærer at stillinger som finansieres på annen måte enn av BFV- andelen primært bør knyttes til prosjekter, der grunnlaget for stillingen bortfaller idet den alternative finansieringen opphører. Utvikling av stillingsplaner basert på den overfor beskrevne logikken er på det nærmeste gjennomført ved alle enheter i de foreliggende stillingsplanene som er utviklet i perioden siden forrige Høgskolestyremøte desember Økonomi som ramme for omstillingsbehovet Som vist til i HS 2008/90 skal styringsparameteren årsverk kun benyttes som én av flere typer styringsparametere for å styre mot målet om økonomisk balanse innen utgangen av Den overordnede indikatoren som må følges og styres er (fortsatt) økonomi. Administrasjonens utgangspunkt for å fastlegge driftsinnsparingsmålet frem mot 31/ er følgende resultatoppstilling basert på årsavslutningen for 2008: Tabell 5 Overskudd BOA 2008 og Note 15 midler pr 1 januar 2009, fordelt pr avdeling:

20 Tabell 6 Kolonnen som viser note 15 midler gjelder kun interne HH prosjekter, og således ikke prosjekter finansiert eksternt der HH vil ha en forpliktelse for ikke-oppbrukte midler ( f eks NFR prosjekter). Sum BOA og note 15 - kolonnen representerer inngående balanse for de enkelte enhetene pr 1. januar Økonomisk prognose for 2009 og 2010 Enhetene har, på bakgrunn av besluttede og planlagte vedtak for 2009 og 2010, kommet frem til følgende økonomiske kalkyler for perioden frem til 31/ År 2009 Økonomisk ramme (alle kjente inntekter, BFV og BOA) Samlede kostnader Stipulert resultat pr 31/ Tabell 7 LUNA HI ØSIR SUE HA 112,558 mill 63,48 mill 42,964 mill 23,690 mill 156,346 mill 111,783 mill 67,339 mill 42,964 mill 23,690 mill 159,335 mill Pluss kr Minus kr 3,859 mill 0 0 Minus kr 2,2 mill År 2010 Økonomisk ramme (alle kjente inntekter, BFV og BOA) Samlede kostnader Stipulert resultat pr LUNA HI ØSIR SUE HA 112,558 mill 66,248 mill 43,335 mill 23,548 mill 160,500 mill 105,41 mill 66,090 mill 41,759 mill 23,548 mill 160,500 mill Pluss kr 7,15 mill 2 Pluss kr Pluss kr 1,576 mill Det stipulerte resultatet for LUNA for 2010 er beregnet ved at innsparingstiltakene som først får effekt fra 1 august 2009, får helårseffekt i Alle andre forhold på inntekts- og kostnadssiden er holdt konstante fra 2009 til Dette innebærer bruken av et forsiktighets prinsipp da LUNA blant annet har fått tilført 90 halve studieplasser knyttet til EVU

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 10. juni 10.06.2011 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie (til kl. 14.00), Kari Kvigne, Sevat

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september 2013. Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Til stede 26. september: Gerd Wikan, Atle

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 7. desember 2016

Styret Sykehusinnkjøp HF 7. desember 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 7. desember SAK NR 103- Økonomirapportering per 31.oktober Forslag til vedtak: 1. Styret tar økonomirapporteringen til orientering 2. Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: Sak: Regnskap 2. tertial Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: Sak: Regnskap 2. tertial Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 15.09.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 2. tertial 2009 HS-O-004/09 Saksbehandler/- sted: Tidligere sak(er): Vedlegg: Atle

Detaljer

Budsjett og investeringer med kommentarer

Budsjett og investeringer med kommentarer Vedlegg 1 Sak 13/14 Budsjett og investeringer med kommentarer Styrets innstilling 6.11.2014 REVIDERT 2015 HOVEDTALL 2015 Kontogruppe Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter 40 174 839 1-2 Kjøp av varer/tjen.komm.tjenester.

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 : Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/629 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2007 Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Senterstyret ved Senter for atferdsforskning Møtested: Q 301, Hulda Garborgshus Dato: 08.05.2012, kl. 12:00 Eventuelt forfall meldes snarest på e-post til

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena.

Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena. Innkalling Innkalling til styremøte 28. mars 2012 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Tormod Hermansen, Åmund K. Lekve, Atle Hauge, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 40/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 22.10.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer