Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH."

Transkript

1 Innkalling til styremøte februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik Wiklund, Elin Wood. Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Kopi per e-brev uten vedlegg til: Varamedlemmene, Kunnskapsdepartementet, Studentsamskipnaden, sentralbordet i Høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, 25 høgskoler, Fylkesmannen, Hedmark Fylkeskommune, Hedmarkstudenten, Riksrevisjonen, regionmedia, prosjektdirektør PIU, høgskolens avdelinger. Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Avdeling for lærerutdanning og naturfag, Biohuset, rom februar Styremøte Kl Middag kl 19 hotell Astoria 27. februar Styremøte kl eventuell forlengelse til Lunsj kl Lise Iversen Kulbrandstad Høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs Høgskoledirektør 1

2 Saksliste HS 2009/1 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2009/2 Godkjenning av protokoll fra møtet desember 2008 HS 2009/3 Årsrapport (regnskapet) for 2008 HS 2009/4 Det videre arbeid med omstilling ved Høgskolen i Hedmark HS 2009/5 Rapport 2008 HS 2009/6 Status for oppfølgingstiltak etter NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen HS 2009/7 Tildelingsbrevet 2009 og Planer 2009 HS 2009/8 Strategisk plan HS 2009/9 Forberedelser til innføring av regionale forskingsfond HS 2009/10 Samarbeid om krisetiltakene knyttet til finanskrisen HS 2009/11 Nytt styremedlem i Kunnskapsparken i Hedmark HS 2009/12 Etablering av Add-on Programme in Community Arts HS 2009/13 Kunngjøring av professorat innen aktiv livsstil og helse HS 2009/14 Stillingsbetenkning for professorat innen psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid (u.off. jf off.l. 25) HS 2009/15 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2009/16 Eventuelt

3 HS 2009/1 ark. sak: 2009/339 Godkjenning av innkalling og saksliste Administrerende direktørs forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes HS 2009/2 Godkjenning av protokoll fra møtet desember 2008 ark. sak: 2009/339 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Protokollen fra desember godkjennes. HS 2009/3 ark. sak: 2008/692 Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Regnskap 2008 og ledelseskommentarer 1. Årsregnskap 2008 med noter Administrerende direktørs forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar (foreløpige) ledelseskommentarene til årsregnskapet. 2. Høgskolestyret tar årsregnskapet med noter til etterretning.

4 (Foreløpige) Ledelseskommentarer til driftsregnskapet Innholdsfortegnelse Økonomirapportering - Ledelseskommentarer til regnskapet... 5 Institusjonenes formål... 5 Styrets bekreftelse... 5 Beskrivelse av økonomisk status Bidrag- og oppdragfinansiert virksomhet... 7 Disponering av positivt resultat ekstern finansiert virksomhet... 7 Endringer i resultat- og balanseposter fra 2007 til Kostnader i Andre driftsutgifter... 9 Endringer i balanseposter fra 2007 til Avsatt bevilgning for utsatt aktivitet - Note Avvik mellom resultatregnskap og budsjett Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap... 1 Gjennomføring av budsjettet for 2008 med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet

5 Økonomirapportering - Ledelseskommentarer til regnskapet Institusjonenes formål Høgskolen i Hedmark skal drive høyere utdanning og forskning av høy kvalitet i samhandling med samfunnet. Gjennom målrettet kompetanseutvikling og forskningssatsing, etablering av mastergradsutdanninger og forskerutdanning vil høgskolen arbeide for å etablere Innlandsuniversitetet. Høgskolen skal forsterke sin rolle som regional og nasjonal leverandør av kompetanse for samfunnsog næringsliv. Styrets bekreftelse Styret bekrefter at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene.

6 Beskrivelse av økonomisk status 2008 Ved Høgskolen i Hedmark (HH) blir det foretatt jevnlig økonomirapportering fra avdelingene til adm.dir og styret. I forbindelse med rapportering og prognoseberegning pr. 1.tertial var det tendenser til at det ville gå mot et betydelig overforbruk gjennom året. Denne tendensen medførte at det ble gjennomført en ekstra rapportering pr 30.juni i tillegg til tertialrapporteringen. Halvårsrapporteringen bekreftet de negative prognosene. Grunnlag for negativ prognose For 2008 var budsjettert med økte lønnsutgifter på 29 mill pga økning i antall ansatte, og økte lønnsutgifter skulle dekkes ved reduksjon på andre driftsutgifter og bruk av tidligere avsatte midler. Bruk av tidligere års overskudd ville bidra til at kostnadskutt kunne utsettes til 2009, da det i 2009 ville bli ytterligere økning i lønnskostnadene dersom samme driftsnivå ble oppretthold. Kostnadsreduserende tiltak Ledelsen konkluderte med en utvikling der stadig større andel disponibel inntekt ville medgå til dekning av lønnsutgifter ville redusere handlefriheten og bidra til negativt årsresultat i virkosmheten. Kortsiktige kostnadsreduserende tiltak ble iverksatt for 2008 og det ble lagt planer for mer langsiktige planer for kostnadsreduserende tiltak for 2009 og Fokuset på kostnadsreduserende tiltak har bidratt til at årsregnskapet ble avsluttet i tråd med budsjett for Langsiktige kostnadsreduserende tiltak er kutt i lønnskostnadene da det er der økningen har vært størst de siste årene. De kortsiktige tiltakene har hatt effekt for 2008 da underskuddet ble lavere enn det prognosene ved fortsatt lik drift tilsa. Ytterligere nye tiltak er iverksatt og får effekt i løpet av Årsresultatet for HH ble negativt 7,359 mill, resultatet omfatter en overføring av 12 mill fra tidligere års BOA overskudd. Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementets tildeling til HH var 345 mill i 2008, hvor 228 mill var basisfinansiering, 106 mill var resultatbasert undervisning og 11,2 mill for forskningsfinansiering mill (undervisningskomponenten) mill (forskningskomponenten) mill (basiskomponenten) I løpet av året fikk HH tildelt 3 mill i revidert statsbudsjett og 2,6 mill i saldering av statsbudsjettet. Bevilgningen fra KD dekker ca 80% av aktivitetsnivået ved virksomheten.

7 Bidrags- og oppdragfinansiert virksomhet I løpet av året er har det vært omsetning på 39 mill ved bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Det har vært omsetning og leveranser på en rekke prosjekter. Pr er det avsatt midler på 280 prosjekter, dvs HH har leveranseforpliktelse på 280 prosjekter i I løpet av 2008 er det avsluttet 93 prosjekter med overskudd og 15 prosjekter med underskudd. Det gir et positivt resultat på på bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet med 5,8 mill i Med en omsetning på 39 mill gir det en resultatgrad på 15%, noe som er svært godt sammenlignet i sektoren. ØSIR har et overskudd på 3,5 mill og avdeling LUNA har et overskudd på 2,2 mill. LUNA og ØSIR er de avdelingene som har hatt størst aktivitetsnivå mhp antall prosjekter. SUE har en stor prosjektportefølje på bidrags- og NFR prosjekter. Prosjektene bidrar positivt som supplement til den ordinære driften ved avdelingene. Disponering av positivt resultat ekstern finansiert virksomhet I henhold til reglement for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er det styret som skal beslutte hvordan det positive resultatet fra bidrags- og oppdragsaktiviteten skal disponeres.

8 Endringer i resultat- og balanseposter fra 2007 til 2008 Inntekter I 2008 hadde HH inntekter på 424 mill, hvor 346 mill var grunnbevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Andre bevilgningsinntekter fra KD, andre departement, bidrags- og oppdragsprosjekter samt andre driftsinntekter utgjorde 78 mill. I 2007 var grunnbevilgningen 336 mill og totale inntekter 412 mill, det utgjør 76 mill i andre inntekter. HH har hatt en økning på 2 mill i andre inntekter fra 2007 til 2008, og bevilgningsinntekten økte med 10 mill. Oversikt som viser finansieringskilder INNTEKTSKILDE Endring Inntekt ordinær virksomhet Inntekt eksternt finansiert fra statlige etater Inntekt eksternt finansiert av fylke og kommuner Inntekt eksternt finansiert av N. forskningsråd Inntekt eksternt finansiert av næringsliv og priva Inntekt eksternt finansiert av EU Inntekt eksternt finansiert av Stiftelser Inntekt eksternt finansiert av Organisasjoner Inntekt ekstern finansiert av andre SUM * Tall i 1000 Inntekter fra organisasjoner omfatter inntekten fra PIU i 2008, i 2007 ble PIU midlene inntektsført som ordinær aktivitet. Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet har en nedgang på 6 mill i fra 2007 til Innekter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Tall i 1000 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er eksklusiv inntekter fra PIU Inntekter fra Norges forskningsråd (NFR) er på 8,8 mill, SUE har mottatt 2 mill, ØSIR har mottatt 2 mill og avdeling LUNA har mottatt 4,8 mill i 2008 fra NFR. Ved LUNA har prosjektet TILPASSET OPPLÆRING OG PEDAGOGISK PRAKSIS vært en av de mest inntektsbringende NFR prosjekter i Ved de andre avdelingene er det flere prosjekter som mottar tilskudd fra NFR, og tildelingen varierer i størrelse.

9 Kostnader i 2008 Lønnskostnaden i HH utgjør 280 mill i 2008 og sammenlignbar lønnsutgift i 2007 var 251 mill. Økning i lønnskostnaden på 29 mill skyldes delvis et høyt lønnsoppgjør, men hovedforklaringen ligger i økning av antall ansatte. I HH har det økt med 26 stillinger fra 2007 til 2008, fra 464 til 490 i Endring i antall ansatte fra 2004 til Ansatte Ansatte Økt satsing på kompetanse vedrørende satsing på master- og doktorgrader har påvirket kostnadsprofilen i lønnsbudsjettet. Andel av lønnsutgifter i forhold til inntektsgrunnlaget er endret fra 59% i 2004 til 65% i Forholdstallene viser tydelig at en større andel av virksomhetens disponible midler går til dekning av lønnskostnader. Utvikling i lønnsbudsjettet fra 2004 til 2008 Kostnadsutvikling * Lønn i forhold til totale inntekter* 59 % 59 % 61 % 63 % 65 % *lønn i forhold til totale inntekter Andre driftsutgifter Andre driftskostnader 1 hadde økt med 4 mill fra 2007 til Av andre driftskostnader utgjør husleie og drift av bygg 69 mill i 2008, denne kostnaden var 65 mill i 2007, vi kan derfor si at mye av økningen i andre driftskostnader knytter seg til husleie og drift av bygg. Budsjettet for 2008 var lagt opp til at økte lønnskostnader skulle dekkes med å redusere andre driftskostnader, og på de områder det har vært mulig å påvirke kostnadssiden har det vært gjennomført kostnadsreduserende tiltak i andre driftskostnader. 1 Note 3 viser oppstilling 2007 og 2008 Andre driftskostnader

10 Planer om kostnadsreduksjoner i budsjettet for andre driftskostnader er oppfylt og gjennomført i løpet av året. Mindre utstyranskaffelser har gått ned fra 11 mill i 2007 til 5,5 mill i 2008, også reisekostnader har blitt redusert fra 15 mill til 14 mill. Total innsparing på disse postene er 6,5 mill. Kostnader til konsulenter og kjøp av andre tjenester har økt med 1 mill fra 2007 ( 29,8 til 30,8) Kostnadsutvikling * Husleie i forhold til bevilgning 15 % 15 % 15 % 17 % 17 % Husleie (tall i mill) 44,7 46,3 49, ,9 *2008 tall er budsjetterte størrelser Endringer i balanseposter fra 2007 til 2008 Sum eiendeler og gjeld har endret seg fra 104 mill til 124 mill i løpet av året. Hovedsaken til økningen er aktivering av eiendeler i balansen etter nye regnskapskrav fra Aktiverte anleggsmidler er verdsatt til 19 mill i balansen. Verdsettelse av høgskolens eiendeler ble gjennomført i løpet av 1.tertial, og alle driftsmidler ble registrert og verdsatt etter forsiktighetsprinsippet og/eller gjenanskaffelseskost. Høgskolens anleggsmidler består av inventar, IT og AV utstyr, noe undervisnings- og forskningsutstyr og biler. Anleggsmidlene avskrives etter fastsatte satser etter objektets art. Avskrivningene i 2008 ble på 4,411 mill. I balansen er det stor endring på avsetning for forskuddsbetalte kostnader fra 2007 til I 2008 er det avsatt for forskuddsbetalt husleie for 1.kvartal på 12 mill. (note 17 Andre fordringer) Leverandørgjelden er økt fra 2,8 mill til 15,3 mill fra 2007 til Årsaken til stor økning i leverandørgjeld pr var mange er husleie til statsbygg Øst på 11 mill samt enkelte andre store fakturaer. Økning i balansen på skyldig skattetrekk og avsetning til feriepenger er i samsvar med økt lønnsutgift i 2008 sammenlignet med 2007.

11 Avsatt bevilgning for utsatt aktivitet - Note 15 I løpet av 2008 er avsetningen i note 15 redusert med 7,011 mill. Bruk av tidligere avsatte midler til øremerkede prosjekter med 4,032 mill Økning i avsetning til NFR prosjekter med 1,524 mill Avsetning til BOA bidragsprosjekter med 0,454 mill Nedgang på avsatte ubrukte bevilgningsmidler med 4,958 mill Note 15 består av to hovedklasser, øremerkede prosjektmidler som er mottatt fra ekstern oppdragsgiver og som defineres som bidragsinntekt. Den andre delen er tidligere års ubrukte midler som er avsatte midler ved avdelingene som er. SUM alle poster i note 15 AVSATTE MIDLER I NOTE ENDRING Ubrukte øremerkede prosjekt midler fra KD Ubrukte prosjekt midler fra NFR Ubrukte prosjekt midler BOA - B Avsatte midler int. beslutninger SUM Tall i 1000 Nedgang i ubrukt bevilgningsmidler på 4,9 mill omfatter tilbakeføring fra balansen til avdelingene med 9 mill, samt tilførsel fra saldert budsjett (2,67mill) og dekning av underskudd ved en avdeling (1,4 mill) totalt ca 4 mill. Avdelingenes gjenstående avsatte midler (interne beslutninger/ ikke øremerkede prosjektmidler) i note 15 pr Ikke øremerkede midler i note 15 Avdeling tilgang/avgang Resultat LUNA ØSIR HI SUE HA BIB IT SUM I hele 1000 Negative tall er underskudd og positive tall er overskudd. Disponibelt pr avdeling pr er andel av avsatte midler som ikke er øremerket prosjekter fra eksterne oppdragsgivere, men er planlagt disponert internt ved avdelingene.

12 Avvik mellom resultatregnskap og budsjett 2008 Årsrengskap og budsjett - avvik Beskrivelse Regnskap 2008 Budsjett 2008 avvik 30 Salgsinntekt avgiftspl Salgsinntekter, avgiftsfrie Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet Tilskudd og refusjoner Uopptjent inntekt Leieinntekter og andre driftsinntekter Gebyr mv. andre driftsinntekter Inntekt fra bevilgning SUM INNTEKTER Lønn og godtgjørelser Lønn og godtgjørelser trekkplikt Fordel i arbeidsforhold Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Offentlige tilskudd vedr. arbeidskraft Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Annen personalkostnad SUM LØNN OG GODTGJØRELSER Av- og nedskrivning Frakt og transportk. vedr salg Kostnader lokaler inkl energi Leie maskiner inventar ol Verktøy, inventer og driftsmateriell Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak, o.l Telefon, porto o.l SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER, AV- OG NEDSKRIVINGER Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj. for reise,diett, bil o.l Salgs- reklame og representasjon Kontingent og gave Forsikringspremie, garanti og servicekost Lisens- og patentkostnad Annen kostnad Tap o.l Periodiseringskonto SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD Finansinntekt Finanskostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer SUM FIN.P.,EK.ORD.POSTER,OVERF.,DISPON.,AVREG.,ÅRSRES Interne innt.,refusj.,tilsk./bevilgn.,mott.dekn.bi Interne kostn.overf.,refusj.,tilsk./bev.,mot.dekni Avslutninger prosjekter SUM INTERNE DISPOSISJONER Periodens resultat

13 Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap Inntekter Avvik mellom budsjetterte inntekter og faktiske inntekter er 16,6 mill. Årsaken til avviket er bidrags- og NFR prosjekter hvor det ikke var budsjettert med inntekter i opprinnelig budsjett. Ved hvert enkelt prosjekt utarbeides det budsjetter for å påse at inntektene er store nok til å dekke alle kostnader i prosjektet. Tidligere var det ikke krav om å registrere budsjettene for bidragsprosjekter i økonomisystemets budsjettmodul og det har medført at det på enkelte prosjekter ikke var budsjettert med omsetning i økonomisystemet. I tillegg er det et positivt avvik på inntekter fra bevilgning og det skyldes revidert statsbudsjett, saldering av statsbudsjettet og enkelte mindre øremerkede tildelinger. Lønn Avvik mellom budsjett og regnskap på lønn er 0,788 mill og det utgjør 0,28% av sum budsjett for lønn. Lønnskostnadene er godt budsjettert og fulgt opp i løpet av Andre driftskostnader Avvik mellom budsjett og regnskap på andre driftskostnader er 4 mill og avviket skyldes at det ikke var budsjettert med avskrivninger på kostnadssiden, avskrivning ble implementert 1.tertial etter nye krav fra Kunnskapsdepartementet og ble ikke hensyntatt i budsjettarbeidet. Oppsummering avvik mellom budsjett og regnskap HH har et budsjett som er utarbeidet relativt detaljert og grundig. I budsjettprosessen for 2008 så administrasjonen at lønnskostnadene ville ta en stor del av disponible inntekter og la inn planlagt forbruk av tidligere års avsetninger. I 2008 ble det budsjettert med bruk av tidligere års avsetninger med 20 mill og det er KUN anvendt 9 mill. Pr 1.tertial lå det an til at HH ville få et betydelig merforbruk forutsatt at samme aktivitetsnivå ble opprettholdt. Fokus på økonomistyring og kostnadsreduserende tiltak bidro til at et potensielt underskudd på 20 mill ble redusert betydelig. Tidligere års overskudd på BOA på 12 mill er overført driftsregnskapet og årets BOA overskudd har også vært med på å bidra til at resultat av ordinære aktiviteter ble -13,9 mill. Gjennomføring av budsjettet for 2008 med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet 2008 Høgskolen viser til Rapport 2008, Mål 2009, der det er gjennomført en vurdering av måloppnåelsen under hvert av delmålene. Videre er resultatene for hvert av styringsparameterene, for de siste fire årene ( ), beskrevet, og det er gitt en tilhørende skriftlig analyse av resultatene på parameterene. I Rapport 2008 er videre aktiviteter/tiltak og resultater under utvalgte områder, innenfor hvert av hovedmålene i Tildelingsbrevet for 2008, beskrevet. Strukturen for rapportering på mål- og resultatstyring, med integrert risikostyring, videreføres i 2009, gjennom bruken av Kunnskapsdepartementets mal med inndelingen i sektormål, virksomhetsmål og styringsparametere. Høgskolen har under hvert av virksomhetsmålene beskrevet tiltak for måloppnåelse i 2008, og tilhørende tiltak for å redusere risikoen for ikke å nå virksomhetsmålene. Rapportering på denne strukturen vil bli oversendt Kunnskapsdepartementet pr 1. mars 2009.

14 HS 2009/4 ark. sak: 2008/1520 Det videre arbeidet med omstilling ved HH Saksdokumenter: Saksframlegg Administrerende direktørs forslag til vedtak: 3. Høgskolestyret tar fremlagte tiltaksplan for det videre arbeidet med å følge opp styrevedtakene i HS 2008/61, HS 2008/76 og HS 2008/90, til etterretning 4. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om å fortsette arbeidet med den faglige- og økonomiske tilpasningen av virksomheten slik at hver av avdelingene og høgskoleadministrasjonen innen utgangen av 2010 viser en drift i økonomisk balanse 5. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om en løpende statusrapportering på alle Høgskolestyremøtene i Saksframstilling Viser til HS 2008/90: Vedtaket i sin helhet: 1. Høgskolestyret tar fremlagte plan for det videre arbeidet med å følge opp styrevedtaket i HS 2008/76 og HS 2008/61 til etterretning 2. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om å legge det anbefalte faglig-strategiske milepælsprogrammet til grunn for den videre utviklingen og omstillingen av høgskolen 3. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om en statusrapportering ved hvert Høgskolestyremøte gjennom Administrasjonen og rektoratet vil med dette følge opp pkt 3 i HS 2008/90: Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om å en statusrapporterting ved hvert Høgskolestyremøte gjennom Status pr 20. februar 2009 utgangspunktet for det videre arbeidet med å etablere en samlet virksomhet i langsiktig økonomisk balanse Alle enhetene ved høgskolen har utviklet forslag til stillingsplaner som omfatter både undervisnings- og forskningsstillinger og teknisk-administrative stillinger. I de foreliggende stillingsplanene er alle vedtatte kostnadsreduserende tiltak fra HS 2008/76 og 2008/90 innarbeidet Arbeidet med å definere robuste fagområder følger vedtatt fremdriftsplan fra HS 2008/90

15 Det foreligger et endelig regnskapsresultat for alle avdelingene og Høgskoleadministrasjonen for Den faglige dimensjonen - status for arbeidet med strategisk gjennomgang av HHs fagområder på kort og mellomlang sikt I HS 2008/90 ble det gitt en plan for en strategisk gjennomgang av HHs fagområder. Oppdraget, slik det ble beskrevet i styresaken var som følger: Oppdraget kan beskrives som å spisse og videreutvikle profilen på HHs studieprogram som ledd i arbeidet med å vurdere nødvendig innsparing for å skape strategisk handlingsrom (HS 2008/76) og som ledd i arbeidet med å se på muligheten for å avvikle hele fagområder vurdert i forhold til økonomisk gevinst, strategisk målsetting og virkninger for øvrig (jf HS 2008/61). Hensikten er å skape en plattform for utvikling og vekst i retning av å realisere universitetsambisjonen (jf HS 2008/61). Det er et mål i seg selv å redusere antallet studietilbud på bachelor-nivå, jf. også det følgende vedtaket: Høgskolestyret forventer at det i neste års studieprogram er en ytterligere reduksjon av antall enkelttilbud som erstattes av bachelorløp med bredere innganger (jf HS 2008/79). Arbeidet må gjøres i lys av målet om å utvikle et robust studieprogram ved hver campus med tydelig profil og høy studiekvalitet, et program som rekrutterer godt, har fornøyde studenter og høy grad av gjennomstrømning, som tilbyr studentene påbygningsmuligheter, har tydelig arbeidslivsprofil, der internasjonalisering er del av studiene fra BA-nivå og der studentene møter et robust fagmiljø med høy kompetanse og aktiv FoUvirksomhet som studentene får del i på ulike måter. (jf HS 2008/90). Arbeid med gjennomgangen av fagområder har vært tema på møtene i Høgskolens strategiske ledergruppe , , og I mellomtiden har det vært pågående arbeid både på avdelingene, i rektoratet og i høgskoleadministrasjonen. Arbeidet fortsetter i tråd med milepælplanen som ble lagt i HS 2008/90. Arbeidet har så langt vært konsentrert om tre dimensjoner: diskusjon av robusthetskriterier organisering av studieprogrammet i fagområder igangsetting av selve robusthetsvurderingen. Noen sentrale spørsmål er: Hva vil det si at et fagområde og et fagmiljø er robust? Hva skal legges til grunn når vi skal vurdere hvorvidt fagområdet og fagmiljøet er robust? På hvilket nivå bør vi anvende kriterier for robusthet på studieprogramnivå eller på fagområdenivå? Det siste spørsmålet er ikke noe enten eller, men vi har kommet til at det er best å begynne med å se på robusthet på fagområdenivå fordi fagområdene må betraktes som mer langsiktige. Et enkelt studieprogram innenfor et fagområde kan raskere opprettes, endres eller legges ned. I vårt sektormål nr 2 knyttes FoU nettopp til fagområder: Høgskolene har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder. Fra NOKUTs akkrediteringskriterier for studier på ulike nivå vet vi samtidig at det stilles krav til FoU og fagmiljøets kompetanse på enkeltstudietilbud fra bachelornivå til PhD-nivå. I markedskampanjen av neste års studietilbud er begrepet fagområder allerede i bruk. På gir vi nå følgende inndeling i høgskolens fagområder: Lærerutdanninger Helse og idrett Økonomi og ledelse Kommunikasjon og samfunn Språk og kultur Skog, miljø og natur Landbruk og bioteknologi

16 Design, spill og medier. Denne inndelingen er et utgangspunkt, men kvalitetssikres i den pågående prosessen. I det pågående arbeidet kobles fagområder og studieprogram med en rekke nøkkeltall. Følgende oversiktsmodell (modell A) brukes i analysen: Modell A Fagområder Studieprogram X Studenttall Årsstudier BA MA PhD Y Studenttall Årsstudier BA MA PhD Z Studenttall Årsstudier BA MA PhD Tabell 1 Denne modellen hjelper oss til å få en rask oversikt over hvor mange studier som finnes innenfor de ulike fagområdene, om de er robuste med tanke på å ha studieprogram på alle nivåer og med tanke på studentvolumet. Utfordringen så langt viser seg å være å bestemme og betegne fagområdene. Arbeidet er ikke avsluttet, derfor legges resultatene ikke fram for diskusjon i Høgskolestyret nå. I arbeidet har vi også utviklet en modell B (se nedenfor) som illustrerer en konkretisering av den løpende vurderingen av robusthet for det enkelte fagområdet. Et viktig utgangspunkt er først å avklare hvilke fagområder den enkelte campus har, for så å knytte robusthetsvurdering av aktuelle studieløp og fagmiljø til fagområdene. Ved å tenke fagområder som grunnlag for utvikling av studier, oppnår vi minst tre ting: En klarere tenkning omkring hvilke fagområder (kjerneområder) avdelingene har At aktuelle studieløp (det enkelte studieprogram) skal forankres i fagområdene. Med dette får vi en systematisk gjennomtenkning av hvilke og hvor mange studieløp det er aktuelt å ha innenfor de respektive fagområdene Robusthet skal knyttes til fagområder, ikke det enkelte studieprogram. Dette forventes å gi bedre fleksibilitet med hensyn til tverrfaglighet og anvendelsen av de fagansattes kompetanse. For å lette arbeidet med en systematisk tilnærming til disse kjerneutfordringene, er det utviklet en forholdsvis enkel matrise som utgangspunkt for krav som bør være oppfylt før vi kan omtale et fagområde som robust:

17 Modell B Kriterier for robusthet Studium av lavere grad Masterstudium Doktorgradsstudium Tabell 2 Volum Faglig stabilitet Forskning/publisering Rekruttering Studieplasser Studiepoeng Kandidater Rekruttering Studiepoeng Kandidater Rekruttering Kandidater (stipendiater) Stabilt fagmiljø 20% må ha 1.stillingskompetanse Stabilt fagmiljø 50% må ha 1. Stillingskompetanse, hvorav 25% må være professorer Stabilt fagmiljø 50% må ha professorkompetanse Viktig Viktig.Må vise til resultater fra forskning Publisering Deltagelse i faglige nettverk Viktig. Må vise til resultater fra forskning Aktiv forskningsvirksomhet på høyt internasjonalt nivå Publisering Må være forankret i kjerneområder som kan identifiseres i internasjonal sammenheng Matrisen skal leses både vertikalt og horisontalt. Fargeintensitet antyder noe om graden av viktighet (= krav til robusthet). Går man eksempelvis inn på studium av lavere grad, betyr den markerte grønnfargen under volum at de opplistede punktene er avgjørende kriterier på robusthet. Det er nettopp her høgskolen har hovedtyngden av sine studenter, samtidig som disse studiene er et viktig rekrutteringsgrunnlag for masterstudiene, og senere for de planlagte PhD-områdene. Derfor er volum fremhevet som et avgjørende robusthetskriterium. NOKUTs formelle krav må også være oppfylt. Det er disse det stikkordsmessig vises til i kolonnene for faglig stabilitet og forskning/publisering. Ved å velge en svakere fargenyanse på lavere gradsnivå her, antydes at disse kriteriene er sekundære sammenlignet med volum. Det betyr ikke at de sekundære i betydningen at de ikke tillegges særlig vekt; faglige krav må være oppfylt som grunnlag for akkreditering. På den annen side hjelper det lite å oppfylle kravene i kolonnene faglig stabilitet og forskning/publisering dersom studentene uteblir. Dette er tankegangen bak oppsettet av matrisen. Tilsvarende lesemåte kan anvendes for masterstudier og doktorgradsstudier. Når det er brukt sterkere farger på NOKUT-kolonnene her, er det for å markere at kompetanse- og publikasjonskrav tillegges større og større vekt jo lenger opp i faglig nivå man beveger seg. Like fullt er det slik at også her vil kvantitative studentdata spille en avgjørende rolle. Matrisen forteller at avdelingene (og høgskolen) må tenke i pyramider når fagområdene og tilhørende studieløp skal utvikles og beskrives. Pyramiden viser at uten bredden (en bred og solid basis) er det vanskelig å tenke spissing. Det er dette som er grunnlaget for de strategiske satsingene på utvikling av masterstudier og de to planlagte doktorgradsområdene. Matrisen gjør det også mulig å tenke vertikalt og horisontalt om de fagansattes vitenskapelige kompetanse. Kompetansen må være knyttet både til basis (eksempelvis de store profesjonsutdanningene som høgskolen har) og spissen (master- og PhD). Den samlede faglige innretning må således være slik at både bredden og spissen dekkes. Dette har også noe med robusthet og fleksibilitet å gjøre. I arbeidet med å identifisere og vurdere fagområder arbeider vi med å anvende den logikken som ligger til grunn for matrisen. En noe forenklet utgave av matrisen kan se slik ut:

18 STUDENTDATA Antall registrerte studenter Antall studiepoeng (samlet og pr. student) Prosentandel fullført på normert tid Kandidatproduksjon (antall uteksaminerte kandidater) Antall utvekslingsstudenter FORSKNINGSDATA Antall professorer Antall førstekompetente Antall høgskolelektorer Antall stipendiater (hva slags) Publikasjonspoeng Forskningsprosjekter (med finansieringskilde Relasjon til innsatsområder Relasjon til PhD-satsing Tabell 3 Arbeidet med fagområdeinndelingen må selvsagt også vurderes ut fra høgskolens strategier og langsiktige planer. Ved å tenke strategisk rundt fagområdene kan vi unngå at det etableres studier som har liten eller tilnærmet ingen forankring i allerede eksisterende fagområder ved høgskolen. Det betyr ikke at det ikke skal være mulig å etablere nye fagområder, men da skal det være klart at det er nettopp det man gjør og det derfor bør legges avgjørende vekt på grundige analyser inkludert finansiering før det eventuelt etableres. En slik matrisetenkning vil også kunne bidra til et avklart grunnlag for det faglige samarbeidet og arbeidsfordelingen i PIU-sammenheng. Den økonomiske dimensjonen - status for arbeidet med å skape driftmessig balanse på kort og mellomlang sikt Målsetting om økonomisk balanse innen utløpet av 2010 Det er administrasjonens målsetting å legge frem en økonomi i balanse for hver avdeling og Høgskoleadministrasjonen pr 31/ Det vil fremover, blant annet knyttet til arbeidet med å definere robuste fagområder, bli tatt endelige beslutninger på hva som vil være et forsvarlig, langsiktig driftsnivå for alle enheter. Utgangspunktet for økonomisk innsparingsbehov Viser til HS 2008/90 der følgene tabell ble presentert: Sammenlikning mellom en lønnsrammestyrt stillingsramme og dagens faktiske stillingsramme Sammenlikning mellom antall årsverk pr 30. november 2008 og det beregnede antallet årsverk som HH økonomisk er i stand til å bære basert på 2009-bevilgningen, og med alternativet der de teknisk-administrative årsverkene til sammen utgjør 142 årsverk: Enhet 90% lønnsandel avdelingene Faktisk antall årsverk pr (alle finansieringskilder) Avvik årsverk pr HA LUNA HI ØSIR SUE SUM Tabell 4 Det er viktig å understreke at den gitte oversikten over de 500 årsverkene som HH har pr er finansiert gjennom alle tilgjengelige økonomiske kilder som høgskolen har tilgang til: de ordinære bevilgningsfinansierte midlene fra Kunnskapsdepartementet og midler fra kilder som NFR, EU og UNISKA mv. Også stipendiatstillingene er inkludert i tallene.

19 Videre het det i den samme styresaken: Det må, på bakgrunn av den gitte oversikten over faktisk antall årsverk ved de enkelte enhetene ved høgskolen settes opp en oversikt over hvilke årsverk som pr i dag er finansiert gjennom BFV-midler og hvilke som er finansiert gjennom andre kilder. Som en styringsparameter fremover ønsker administrasjonen å legge til grunn en oppfølging av finansieringen av årsverk innenfor to sett av rammer: det antallet stillinger som er finansiert gjennom BFV-bevilgninger det antallet stillinger som er finansiert gjennom andre finansielle kilder (eksterne). For det antallet stillinger som faller utenfor 90% av avdelingens BFV-finansierte ramme for stillinger, bør/skal det legges frem oversikter som viser at stillingene er fullfinansierte gjennom andre eksterne kilder. Dette innebærer at stillinger som finansieres på annen måte enn av BFV- andelen primært bør knyttes til prosjekter, der grunnlaget for stillingen bortfaller idet den alternative finansieringen opphører. Utvikling av stillingsplaner basert på den overfor beskrevne logikken er på det nærmeste gjennomført ved alle enheter i de foreliggende stillingsplanene som er utviklet i perioden siden forrige Høgskolestyremøte desember Økonomi som ramme for omstillingsbehovet Som vist til i HS 2008/90 skal styringsparameteren årsverk kun benyttes som én av flere typer styringsparametere for å styre mot målet om økonomisk balanse innen utgangen av Den overordnede indikatoren som må følges og styres er (fortsatt) økonomi. Administrasjonens utgangspunkt for å fastlegge driftsinnsparingsmålet frem mot 31/ er følgende resultatoppstilling basert på årsavslutningen for 2008: Tabell 5 Overskudd BOA 2008 og Note 15 midler pr 1 januar 2009, fordelt pr avdeling:

20 Tabell 6 Kolonnen som viser note 15 midler gjelder kun interne HH prosjekter, og således ikke prosjekter finansiert eksternt der HH vil ha en forpliktelse for ikke-oppbrukte midler ( f eks NFR prosjekter). Sum BOA og note 15 - kolonnen representerer inngående balanse for de enkelte enhetene pr 1. januar Økonomisk prognose for 2009 og 2010 Enhetene har, på bakgrunn av besluttede og planlagte vedtak for 2009 og 2010, kommet frem til følgende økonomiske kalkyler for perioden frem til 31/ År 2009 Økonomisk ramme (alle kjente inntekter, BFV og BOA) Samlede kostnader Stipulert resultat pr 31/ Tabell 7 LUNA HI ØSIR SUE HA 112,558 mill 63,48 mill 42,964 mill 23,690 mill 156,346 mill 111,783 mill 67,339 mill 42,964 mill 23,690 mill 159,335 mill Pluss kr Minus kr 3,859 mill 0 0 Minus kr 2,2 mill År 2010 Økonomisk ramme (alle kjente inntekter, BFV og BOA) Samlede kostnader Stipulert resultat pr LUNA HI ØSIR SUE HA 112,558 mill 66,248 mill 43,335 mill 23,548 mill 160,500 mill 105,41 mill 66,090 mill 41,759 mill 23,548 mill 160,500 mill Pluss kr 7,15 mill 2 Pluss kr Pluss kr 1,576 mill Det stipulerte resultatet for LUNA for 2010 er beregnet ved at innsparingstiltakene som først får effekt fra 1 august 2009, får helårseffekt i Alle andre forhold på inntekts- og kostnadssiden er holdt konstante fra 2009 til Dette innebærer bruken av et forsiktighets prinsipp da LUNA blant annet har fått tilført 90 halve studieplasser knyttet til EVU

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 12.11.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr

Virksomhetsrapport. pr Virksomhetsrapport pr 31.08.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.08.12 rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH)

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 25. april 2013 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Protokoll fra møtet 16. juni 2010

Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Langtidsbudsjett IKOS

Langtidsbudsjett IKOS Langtidsbudsjett IKOS 2005 2014 2005 2006 Langtidsbudsjett 2007 2009 20 IKOS 10 2011 2010-2014 0-2014 2012 2013 2014 Inntekter 45937,5 46775,6 50345,01 57957 59824,48 59458,29 59565,47 58906,97 60301,88

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Langtidsbudsjett GRUNNLAG - BVF

Langtidsbudsjett GRUNNLAG - BVF Langtidsbudsjett 2016-2018 GRUNNLAG - BVF Tall i hele 1 000 Budsjett 2015 Prognose 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger -64 893-66 343-69 507 Tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14. september 2005 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 041-2005 SAK: Regnskapsrapport 2. tertial 2005 Tidl. sak(er):

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål... 2 2. Disponibel bevilgningsramme 2010... 2 3. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap...

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag.

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag. C BUDSJETT 2011 LU 1. ildeling 2011 Vedlegg: 1. Detaljert budsjett for grunnbevilgningen 2011 2. Prosjektbudsjetter for 2011 2. forslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 g) J.nr: 2010/5355 Møtenr: /2010 Møtedato: 29.04.2010 Notatdato:20.04.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel: Justert

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR NOTAT Saksbehandler: Rolf Krey Dising, 73558992 Vår dato: 12.02.2009 Ref.: 2009/500 Deres dato: KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2008 1. Oppsummering Økonomisk har 2008 vært et godt år for AFT. Avdelingens

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 1 Regnskapsrapport 2010 pr. 30.04.2010 pr. 30.04.2009 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 36 578 32 040 Investeringer 1 (1 109) (795) Tilskudd fra NFR 1 42 50 Inntekt fra bidrags-

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet NTNU S-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Helge Klungland Saksbehandler: Ingrid Volden og Kirsten B. Prestøy N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl 9 12.30. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 ALM/PVO 15. oktober 2015 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 22.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - sektoren Nominell

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav.

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Sak 2 - vedtakssak Møtenr: 5/2013 Møtedato: 16.12.2013 Dato: 03.12.2013 Jnr..: 2013/14816 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

NTNU S-sak 67/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet / R Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 67/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet / R Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 67/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.09.08 / R Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Rapportering 2. tertial 2008 NTNU NOTAT Tilråding: Styret tar den fremlagte rapportering

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 40-2015 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjett for 2016 Gjøvik, 4.

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 2A Regnskapsrapport 2. tertial 2009 pr. 31.08.2009 pr. 31.8.2008 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 38 260 38 804 Investeringer 1 (1 188) (831) Tilskudd fra NFR 1 50 - Inntekt

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 01.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011 HS-V-028/11 Saksbehandler/-sted: Geir Ove Frostad / SØR Tidligere

Detaljer