Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH."

Transkript

1 Innkalling til styremøte februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik Wiklund, Elin Wood. Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Kopi per e-brev uten vedlegg til: Varamedlemmene, Kunnskapsdepartementet, Studentsamskipnaden, sentralbordet i Høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, 25 høgskoler, Fylkesmannen, Hedmark Fylkeskommune, Hedmarkstudenten, Riksrevisjonen, regionmedia, prosjektdirektør PIU, høgskolens avdelinger. Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Avdeling for lærerutdanning og naturfag, Biohuset, rom februar Styremøte Kl Middag kl 19 hotell Astoria 27. februar Styremøte kl eventuell forlengelse til Lunsj kl Lise Iversen Kulbrandstad Høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs Høgskoledirektør 1

2 Saksliste HS 2009/1 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2009/2 Godkjenning av protokoll fra møtet desember 2008 HS 2009/3 Årsrapport (regnskapet) for 2008 HS 2009/4 Det videre arbeid med omstilling ved Høgskolen i Hedmark HS 2009/5 Rapport 2008 HS 2009/6 Status for oppfølgingstiltak etter NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen HS 2009/7 Tildelingsbrevet 2009 og Planer 2009 HS 2009/8 Strategisk plan HS 2009/9 Forberedelser til innføring av regionale forskingsfond HS 2009/10 Samarbeid om krisetiltakene knyttet til finanskrisen HS 2009/11 Nytt styremedlem i Kunnskapsparken i Hedmark HS 2009/12 Etablering av Add-on Programme in Community Arts HS 2009/13 Kunngjøring av professorat innen aktiv livsstil og helse HS 2009/14 Stillingsbetenkning for professorat innen psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid (u.off. jf off.l. 25) HS 2009/15 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2009/16 Eventuelt

3 HS 2009/1 ark. sak: 2009/339 Godkjenning av innkalling og saksliste Administrerende direktørs forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes HS 2009/2 Godkjenning av protokoll fra møtet desember 2008 ark. sak: 2009/339 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Protokollen fra desember godkjennes. HS 2009/3 ark. sak: 2008/692 Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Regnskap 2008 og ledelseskommentarer 1. Årsregnskap 2008 med noter Administrerende direktørs forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar (foreløpige) ledelseskommentarene til årsregnskapet. 2. Høgskolestyret tar årsregnskapet med noter til etterretning.

4 (Foreløpige) Ledelseskommentarer til driftsregnskapet Innholdsfortegnelse Økonomirapportering - Ledelseskommentarer til regnskapet... 5 Institusjonenes formål... 5 Styrets bekreftelse... 5 Beskrivelse av økonomisk status Bidrag- og oppdragfinansiert virksomhet... 7 Disponering av positivt resultat ekstern finansiert virksomhet... 7 Endringer i resultat- og balanseposter fra 2007 til Kostnader i Andre driftsutgifter... 9 Endringer i balanseposter fra 2007 til Avsatt bevilgning for utsatt aktivitet - Note Avvik mellom resultatregnskap og budsjett Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap... 1 Gjennomføring av budsjettet for 2008 med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet

5 Økonomirapportering - Ledelseskommentarer til regnskapet Institusjonenes formål Høgskolen i Hedmark skal drive høyere utdanning og forskning av høy kvalitet i samhandling med samfunnet. Gjennom målrettet kompetanseutvikling og forskningssatsing, etablering av mastergradsutdanninger og forskerutdanning vil høgskolen arbeide for å etablere Innlandsuniversitetet. Høgskolen skal forsterke sin rolle som regional og nasjonal leverandør av kompetanse for samfunnsog næringsliv. Styrets bekreftelse Styret bekrefter at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene.

6 Beskrivelse av økonomisk status 2008 Ved Høgskolen i Hedmark (HH) blir det foretatt jevnlig økonomirapportering fra avdelingene til adm.dir og styret. I forbindelse med rapportering og prognoseberegning pr. 1.tertial var det tendenser til at det ville gå mot et betydelig overforbruk gjennom året. Denne tendensen medførte at det ble gjennomført en ekstra rapportering pr 30.juni i tillegg til tertialrapporteringen. Halvårsrapporteringen bekreftet de negative prognosene. Grunnlag for negativ prognose For 2008 var budsjettert med økte lønnsutgifter på 29 mill pga økning i antall ansatte, og økte lønnsutgifter skulle dekkes ved reduksjon på andre driftsutgifter og bruk av tidligere avsatte midler. Bruk av tidligere års overskudd ville bidra til at kostnadskutt kunne utsettes til 2009, da det i 2009 ville bli ytterligere økning i lønnskostnadene dersom samme driftsnivå ble oppretthold. Kostnadsreduserende tiltak Ledelsen konkluderte med en utvikling der stadig større andel disponibel inntekt ville medgå til dekning av lønnsutgifter ville redusere handlefriheten og bidra til negativt årsresultat i virkosmheten. Kortsiktige kostnadsreduserende tiltak ble iverksatt for 2008 og det ble lagt planer for mer langsiktige planer for kostnadsreduserende tiltak for 2009 og Fokuset på kostnadsreduserende tiltak har bidratt til at årsregnskapet ble avsluttet i tråd med budsjett for Langsiktige kostnadsreduserende tiltak er kutt i lønnskostnadene da det er der økningen har vært størst de siste årene. De kortsiktige tiltakene har hatt effekt for 2008 da underskuddet ble lavere enn det prognosene ved fortsatt lik drift tilsa. Ytterligere nye tiltak er iverksatt og får effekt i løpet av Årsresultatet for HH ble negativt 7,359 mill, resultatet omfatter en overføring av 12 mill fra tidligere års BOA overskudd. Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementets tildeling til HH var 345 mill i 2008, hvor 228 mill var basisfinansiering, 106 mill var resultatbasert undervisning og 11,2 mill for forskningsfinansiering mill (undervisningskomponenten) mill (forskningskomponenten) mill (basiskomponenten) I løpet av året fikk HH tildelt 3 mill i revidert statsbudsjett og 2,6 mill i saldering av statsbudsjettet. Bevilgningen fra KD dekker ca 80% av aktivitetsnivået ved virksomheten.

7 Bidrags- og oppdragfinansiert virksomhet I løpet av året er har det vært omsetning på 39 mill ved bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Det har vært omsetning og leveranser på en rekke prosjekter. Pr er det avsatt midler på 280 prosjekter, dvs HH har leveranseforpliktelse på 280 prosjekter i I løpet av 2008 er det avsluttet 93 prosjekter med overskudd og 15 prosjekter med underskudd. Det gir et positivt resultat på på bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet med 5,8 mill i Med en omsetning på 39 mill gir det en resultatgrad på 15%, noe som er svært godt sammenlignet i sektoren. ØSIR har et overskudd på 3,5 mill og avdeling LUNA har et overskudd på 2,2 mill. LUNA og ØSIR er de avdelingene som har hatt størst aktivitetsnivå mhp antall prosjekter. SUE har en stor prosjektportefølje på bidrags- og NFR prosjekter. Prosjektene bidrar positivt som supplement til den ordinære driften ved avdelingene. Disponering av positivt resultat ekstern finansiert virksomhet I henhold til reglement for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er det styret som skal beslutte hvordan det positive resultatet fra bidrags- og oppdragsaktiviteten skal disponeres.

8 Endringer i resultat- og balanseposter fra 2007 til 2008 Inntekter I 2008 hadde HH inntekter på 424 mill, hvor 346 mill var grunnbevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Andre bevilgningsinntekter fra KD, andre departement, bidrags- og oppdragsprosjekter samt andre driftsinntekter utgjorde 78 mill. I 2007 var grunnbevilgningen 336 mill og totale inntekter 412 mill, det utgjør 76 mill i andre inntekter. HH har hatt en økning på 2 mill i andre inntekter fra 2007 til 2008, og bevilgningsinntekten økte med 10 mill. Oversikt som viser finansieringskilder INNTEKTSKILDE Endring Inntekt ordinær virksomhet Inntekt eksternt finansiert fra statlige etater Inntekt eksternt finansiert av fylke og kommuner Inntekt eksternt finansiert av N. forskningsråd Inntekt eksternt finansiert av næringsliv og priva Inntekt eksternt finansiert av EU Inntekt eksternt finansiert av Stiftelser Inntekt eksternt finansiert av Organisasjoner Inntekt ekstern finansiert av andre SUM * Tall i 1000 Inntekter fra organisasjoner omfatter inntekten fra PIU i 2008, i 2007 ble PIU midlene inntektsført som ordinær aktivitet. Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet har en nedgang på 6 mill i fra 2007 til Innekter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Tall i 1000 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er eksklusiv inntekter fra PIU Inntekter fra Norges forskningsråd (NFR) er på 8,8 mill, SUE har mottatt 2 mill, ØSIR har mottatt 2 mill og avdeling LUNA har mottatt 4,8 mill i 2008 fra NFR. Ved LUNA har prosjektet TILPASSET OPPLÆRING OG PEDAGOGISK PRAKSIS vært en av de mest inntektsbringende NFR prosjekter i Ved de andre avdelingene er det flere prosjekter som mottar tilskudd fra NFR, og tildelingen varierer i størrelse.

9 Kostnader i 2008 Lønnskostnaden i HH utgjør 280 mill i 2008 og sammenlignbar lønnsutgift i 2007 var 251 mill. Økning i lønnskostnaden på 29 mill skyldes delvis et høyt lønnsoppgjør, men hovedforklaringen ligger i økning av antall ansatte. I HH har det økt med 26 stillinger fra 2007 til 2008, fra 464 til 490 i Endring i antall ansatte fra 2004 til Ansatte Ansatte Økt satsing på kompetanse vedrørende satsing på master- og doktorgrader har påvirket kostnadsprofilen i lønnsbudsjettet. Andel av lønnsutgifter i forhold til inntektsgrunnlaget er endret fra 59% i 2004 til 65% i Forholdstallene viser tydelig at en større andel av virksomhetens disponible midler går til dekning av lønnskostnader. Utvikling i lønnsbudsjettet fra 2004 til 2008 Kostnadsutvikling * Lønn i forhold til totale inntekter* 59 % 59 % 61 % 63 % 65 % *lønn i forhold til totale inntekter Andre driftsutgifter Andre driftskostnader 1 hadde økt med 4 mill fra 2007 til Av andre driftskostnader utgjør husleie og drift av bygg 69 mill i 2008, denne kostnaden var 65 mill i 2007, vi kan derfor si at mye av økningen i andre driftskostnader knytter seg til husleie og drift av bygg. Budsjettet for 2008 var lagt opp til at økte lønnskostnader skulle dekkes med å redusere andre driftskostnader, og på de områder det har vært mulig å påvirke kostnadssiden har det vært gjennomført kostnadsreduserende tiltak i andre driftskostnader. 1 Note 3 viser oppstilling 2007 og 2008 Andre driftskostnader

10 Planer om kostnadsreduksjoner i budsjettet for andre driftskostnader er oppfylt og gjennomført i løpet av året. Mindre utstyranskaffelser har gått ned fra 11 mill i 2007 til 5,5 mill i 2008, også reisekostnader har blitt redusert fra 15 mill til 14 mill. Total innsparing på disse postene er 6,5 mill. Kostnader til konsulenter og kjøp av andre tjenester har økt med 1 mill fra 2007 ( 29,8 til 30,8) Kostnadsutvikling * Husleie i forhold til bevilgning 15 % 15 % 15 % 17 % 17 % Husleie (tall i mill) 44,7 46,3 49, ,9 *2008 tall er budsjetterte størrelser Endringer i balanseposter fra 2007 til 2008 Sum eiendeler og gjeld har endret seg fra 104 mill til 124 mill i løpet av året. Hovedsaken til økningen er aktivering av eiendeler i balansen etter nye regnskapskrav fra Aktiverte anleggsmidler er verdsatt til 19 mill i balansen. Verdsettelse av høgskolens eiendeler ble gjennomført i løpet av 1.tertial, og alle driftsmidler ble registrert og verdsatt etter forsiktighetsprinsippet og/eller gjenanskaffelseskost. Høgskolens anleggsmidler består av inventar, IT og AV utstyr, noe undervisnings- og forskningsutstyr og biler. Anleggsmidlene avskrives etter fastsatte satser etter objektets art. Avskrivningene i 2008 ble på 4,411 mill. I balansen er det stor endring på avsetning for forskuddsbetalte kostnader fra 2007 til I 2008 er det avsatt for forskuddsbetalt husleie for 1.kvartal på 12 mill. (note 17 Andre fordringer) Leverandørgjelden er økt fra 2,8 mill til 15,3 mill fra 2007 til Årsaken til stor økning i leverandørgjeld pr var mange er husleie til statsbygg Øst på 11 mill samt enkelte andre store fakturaer. Økning i balansen på skyldig skattetrekk og avsetning til feriepenger er i samsvar med økt lønnsutgift i 2008 sammenlignet med 2007.

11 Avsatt bevilgning for utsatt aktivitet - Note 15 I løpet av 2008 er avsetningen i note 15 redusert med 7,011 mill. Bruk av tidligere avsatte midler til øremerkede prosjekter med 4,032 mill Økning i avsetning til NFR prosjekter med 1,524 mill Avsetning til BOA bidragsprosjekter med 0,454 mill Nedgang på avsatte ubrukte bevilgningsmidler med 4,958 mill Note 15 består av to hovedklasser, øremerkede prosjektmidler som er mottatt fra ekstern oppdragsgiver og som defineres som bidragsinntekt. Den andre delen er tidligere års ubrukte midler som er avsatte midler ved avdelingene som er. SUM alle poster i note 15 AVSATTE MIDLER I NOTE ENDRING Ubrukte øremerkede prosjekt midler fra KD Ubrukte prosjekt midler fra NFR Ubrukte prosjekt midler BOA - B Avsatte midler int. beslutninger SUM Tall i 1000 Nedgang i ubrukt bevilgningsmidler på 4,9 mill omfatter tilbakeføring fra balansen til avdelingene med 9 mill, samt tilførsel fra saldert budsjett (2,67mill) og dekning av underskudd ved en avdeling (1,4 mill) totalt ca 4 mill. Avdelingenes gjenstående avsatte midler (interne beslutninger/ ikke øremerkede prosjektmidler) i note 15 pr Ikke øremerkede midler i note 15 Avdeling tilgang/avgang Resultat LUNA ØSIR HI SUE HA BIB IT SUM I hele 1000 Negative tall er underskudd og positive tall er overskudd. Disponibelt pr avdeling pr er andel av avsatte midler som ikke er øremerket prosjekter fra eksterne oppdragsgivere, men er planlagt disponert internt ved avdelingene.

12 Avvik mellom resultatregnskap og budsjett 2008 Årsrengskap og budsjett - avvik Beskrivelse Regnskap 2008 Budsjett 2008 avvik 30 Salgsinntekt avgiftspl Salgsinntekter, avgiftsfrie Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet Tilskudd og refusjoner Uopptjent inntekt Leieinntekter og andre driftsinntekter Gebyr mv. andre driftsinntekter Inntekt fra bevilgning SUM INNTEKTER Lønn og godtgjørelser Lønn og godtgjørelser trekkplikt Fordel i arbeidsforhold Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Offentlige tilskudd vedr. arbeidskraft Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Annen personalkostnad SUM LØNN OG GODTGJØRELSER Av- og nedskrivning Frakt og transportk. vedr salg Kostnader lokaler inkl energi Leie maskiner inventar ol Verktøy, inventer og driftsmateriell Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak, o.l Telefon, porto o.l SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER, AV- OG NEDSKRIVINGER Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj. for reise,diett, bil o.l Salgs- reklame og representasjon Kontingent og gave Forsikringspremie, garanti og servicekost Lisens- og patentkostnad Annen kostnad Tap o.l Periodiseringskonto SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD Finansinntekt Finanskostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer SUM FIN.P.,EK.ORD.POSTER,OVERF.,DISPON.,AVREG.,ÅRSRES Interne innt.,refusj.,tilsk./bevilgn.,mott.dekn.bi Interne kostn.overf.,refusj.,tilsk./bev.,mot.dekni Avslutninger prosjekter SUM INTERNE DISPOSISJONER Periodens resultat

13 Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap Inntekter Avvik mellom budsjetterte inntekter og faktiske inntekter er 16,6 mill. Årsaken til avviket er bidrags- og NFR prosjekter hvor det ikke var budsjettert med inntekter i opprinnelig budsjett. Ved hvert enkelt prosjekt utarbeides det budsjetter for å påse at inntektene er store nok til å dekke alle kostnader i prosjektet. Tidligere var det ikke krav om å registrere budsjettene for bidragsprosjekter i økonomisystemets budsjettmodul og det har medført at det på enkelte prosjekter ikke var budsjettert med omsetning i økonomisystemet. I tillegg er det et positivt avvik på inntekter fra bevilgning og det skyldes revidert statsbudsjett, saldering av statsbudsjettet og enkelte mindre øremerkede tildelinger. Lønn Avvik mellom budsjett og regnskap på lønn er 0,788 mill og det utgjør 0,28% av sum budsjett for lønn. Lønnskostnadene er godt budsjettert og fulgt opp i løpet av Andre driftskostnader Avvik mellom budsjett og regnskap på andre driftskostnader er 4 mill og avviket skyldes at det ikke var budsjettert med avskrivninger på kostnadssiden, avskrivning ble implementert 1.tertial etter nye krav fra Kunnskapsdepartementet og ble ikke hensyntatt i budsjettarbeidet. Oppsummering avvik mellom budsjett og regnskap HH har et budsjett som er utarbeidet relativt detaljert og grundig. I budsjettprosessen for 2008 så administrasjonen at lønnskostnadene ville ta en stor del av disponible inntekter og la inn planlagt forbruk av tidligere års avsetninger. I 2008 ble det budsjettert med bruk av tidligere års avsetninger med 20 mill og det er KUN anvendt 9 mill. Pr 1.tertial lå det an til at HH ville få et betydelig merforbruk forutsatt at samme aktivitetsnivå ble opprettholdt. Fokus på økonomistyring og kostnadsreduserende tiltak bidro til at et potensielt underskudd på 20 mill ble redusert betydelig. Tidligere års overskudd på BOA på 12 mill er overført driftsregnskapet og årets BOA overskudd har også vært med på å bidra til at resultat av ordinære aktiviteter ble -13,9 mill. Gjennomføring av budsjettet for 2008 med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet 2008 Høgskolen viser til Rapport 2008, Mål 2009, der det er gjennomført en vurdering av måloppnåelsen under hvert av delmålene. Videre er resultatene for hvert av styringsparameterene, for de siste fire årene ( ), beskrevet, og det er gitt en tilhørende skriftlig analyse av resultatene på parameterene. I Rapport 2008 er videre aktiviteter/tiltak og resultater under utvalgte områder, innenfor hvert av hovedmålene i Tildelingsbrevet for 2008, beskrevet. Strukturen for rapportering på mål- og resultatstyring, med integrert risikostyring, videreføres i 2009, gjennom bruken av Kunnskapsdepartementets mal med inndelingen i sektormål, virksomhetsmål og styringsparametere. Høgskolen har under hvert av virksomhetsmålene beskrevet tiltak for måloppnåelse i 2008, og tilhørende tiltak for å redusere risikoen for ikke å nå virksomhetsmålene. Rapportering på denne strukturen vil bli oversendt Kunnskapsdepartementet pr 1. mars 2009.

14 HS 2009/4 ark. sak: 2008/1520 Det videre arbeidet med omstilling ved HH Saksdokumenter: Saksframlegg Administrerende direktørs forslag til vedtak: 3. Høgskolestyret tar fremlagte tiltaksplan for det videre arbeidet med å følge opp styrevedtakene i HS 2008/61, HS 2008/76 og HS 2008/90, til etterretning 4. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om å fortsette arbeidet med den faglige- og økonomiske tilpasningen av virksomheten slik at hver av avdelingene og høgskoleadministrasjonen innen utgangen av 2010 viser en drift i økonomisk balanse 5. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om en løpende statusrapportering på alle Høgskolestyremøtene i Saksframstilling Viser til HS 2008/90: Vedtaket i sin helhet: 1. Høgskolestyret tar fremlagte plan for det videre arbeidet med å følge opp styrevedtaket i HS 2008/76 og HS 2008/61 til etterretning 2. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om å legge det anbefalte faglig-strategiske milepælsprogrammet til grunn for den videre utviklingen og omstillingen av høgskolen 3. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om en statusrapportering ved hvert Høgskolestyremøte gjennom Administrasjonen og rektoratet vil med dette følge opp pkt 3 i HS 2008/90: Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om å en statusrapporterting ved hvert Høgskolestyremøte gjennom Status pr 20. februar 2009 utgangspunktet for det videre arbeidet med å etablere en samlet virksomhet i langsiktig økonomisk balanse Alle enhetene ved høgskolen har utviklet forslag til stillingsplaner som omfatter både undervisnings- og forskningsstillinger og teknisk-administrative stillinger. I de foreliggende stillingsplanene er alle vedtatte kostnadsreduserende tiltak fra HS 2008/76 og 2008/90 innarbeidet Arbeidet med å definere robuste fagområder følger vedtatt fremdriftsplan fra HS 2008/90

15 Det foreligger et endelig regnskapsresultat for alle avdelingene og Høgskoleadministrasjonen for Den faglige dimensjonen - status for arbeidet med strategisk gjennomgang av HHs fagområder på kort og mellomlang sikt I HS 2008/90 ble det gitt en plan for en strategisk gjennomgang av HHs fagområder. Oppdraget, slik det ble beskrevet i styresaken var som følger: Oppdraget kan beskrives som å spisse og videreutvikle profilen på HHs studieprogram som ledd i arbeidet med å vurdere nødvendig innsparing for å skape strategisk handlingsrom (HS 2008/76) og som ledd i arbeidet med å se på muligheten for å avvikle hele fagområder vurdert i forhold til økonomisk gevinst, strategisk målsetting og virkninger for øvrig (jf HS 2008/61). Hensikten er å skape en plattform for utvikling og vekst i retning av å realisere universitetsambisjonen (jf HS 2008/61). Det er et mål i seg selv å redusere antallet studietilbud på bachelor-nivå, jf. også det følgende vedtaket: Høgskolestyret forventer at det i neste års studieprogram er en ytterligere reduksjon av antall enkelttilbud som erstattes av bachelorløp med bredere innganger (jf HS 2008/79). Arbeidet må gjøres i lys av målet om å utvikle et robust studieprogram ved hver campus med tydelig profil og høy studiekvalitet, et program som rekrutterer godt, har fornøyde studenter og høy grad av gjennomstrømning, som tilbyr studentene påbygningsmuligheter, har tydelig arbeidslivsprofil, der internasjonalisering er del av studiene fra BA-nivå og der studentene møter et robust fagmiljø med høy kompetanse og aktiv FoUvirksomhet som studentene får del i på ulike måter. (jf HS 2008/90). Arbeid med gjennomgangen av fagområder har vært tema på møtene i Høgskolens strategiske ledergruppe , , og I mellomtiden har det vært pågående arbeid både på avdelingene, i rektoratet og i høgskoleadministrasjonen. Arbeidet fortsetter i tråd med milepælplanen som ble lagt i HS 2008/90. Arbeidet har så langt vært konsentrert om tre dimensjoner: diskusjon av robusthetskriterier organisering av studieprogrammet i fagområder igangsetting av selve robusthetsvurderingen. Noen sentrale spørsmål er: Hva vil det si at et fagområde og et fagmiljø er robust? Hva skal legges til grunn når vi skal vurdere hvorvidt fagområdet og fagmiljøet er robust? På hvilket nivå bør vi anvende kriterier for robusthet på studieprogramnivå eller på fagområdenivå? Det siste spørsmålet er ikke noe enten eller, men vi har kommet til at det er best å begynne med å se på robusthet på fagområdenivå fordi fagområdene må betraktes som mer langsiktige. Et enkelt studieprogram innenfor et fagområde kan raskere opprettes, endres eller legges ned. I vårt sektormål nr 2 knyttes FoU nettopp til fagområder: Høgskolene har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder. Fra NOKUTs akkrediteringskriterier for studier på ulike nivå vet vi samtidig at det stilles krav til FoU og fagmiljøets kompetanse på enkeltstudietilbud fra bachelornivå til PhD-nivå. I markedskampanjen av neste års studietilbud er begrepet fagområder allerede i bruk. På gir vi nå følgende inndeling i høgskolens fagområder: Lærerutdanninger Helse og idrett Økonomi og ledelse Kommunikasjon og samfunn Språk og kultur Skog, miljø og natur Landbruk og bioteknologi

16 Design, spill og medier. Denne inndelingen er et utgangspunkt, men kvalitetssikres i den pågående prosessen. I det pågående arbeidet kobles fagområder og studieprogram med en rekke nøkkeltall. Følgende oversiktsmodell (modell A) brukes i analysen: Modell A Fagområder Studieprogram X Studenttall Årsstudier BA MA PhD Y Studenttall Årsstudier BA MA PhD Z Studenttall Årsstudier BA MA PhD Tabell 1 Denne modellen hjelper oss til å få en rask oversikt over hvor mange studier som finnes innenfor de ulike fagområdene, om de er robuste med tanke på å ha studieprogram på alle nivåer og med tanke på studentvolumet. Utfordringen så langt viser seg å være å bestemme og betegne fagområdene. Arbeidet er ikke avsluttet, derfor legges resultatene ikke fram for diskusjon i Høgskolestyret nå. I arbeidet har vi også utviklet en modell B (se nedenfor) som illustrerer en konkretisering av den løpende vurderingen av robusthet for det enkelte fagområdet. Et viktig utgangspunkt er først å avklare hvilke fagområder den enkelte campus har, for så å knytte robusthetsvurdering av aktuelle studieløp og fagmiljø til fagområdene. Ved å tenke fagområder som grunnlag for utvikling av studier, oppnår vi minst tre ting: En klarere tenkning omkring hvilke fagområder (kjerneområder) avdelingene har At aktuelle studieløp (det enkelte studieprogram) skal forankres i fagområdene. Med dette får vi en systematisk gjennomtenkning av hvilke og hvor mange studieløp det er aktuelt å ha innenfor de respektive fagområdene Robusthet skal knyttes til fagområder, ikke det enkelte studieprogram. Dette forventes å gi bedre fleksibilitet med hensyn til tverrfaglighet og anvendelsen av de fagansattes kompetanse. For å lette arbeidet med en systematisk tilnærming til disse kjerneutfordringene, er det utviklet en forholdsvis enkel matrise som utgangspunkt for krav som bør være oppfylt før vi kan omtale et fagområde som robust:

17 Modell B Kriterier for robusthet Studium av lavere grad Masterstudium Doktorgradsstudium Tabell 2 Volum Faglig stabilitet Forskning/publisering Rekruttering Studieplasser Studiepoeng Kandidater Rekruttering Studiepoeng Kandidater Rekruttering Kandidater (stipendiater) Stabilt fagmiljø 20% må ha 1.stillingskompetanse Stabilt fagmiljø 50% må ha 1. Stillingskompetanse, hvorav 25% må være professorer Stabilt fagmiljø 50% må ha professorkompetanse Viktig Viktig.Må vise til resultater fra forskning Publisering Deltagelse i faglige nettverk Viktig. Må vise til resultater fra forskning Aktiv forskningsvirksomhet på høyt internasjonalt nivå Publisering Må være forankret i kjerneområder som kan identifiseres i internasjonal sammenheng Matrisen skal leses både vertikalt og horisontalt. Fargeintensitet antyder noe om graden av viktighet (= krav til robusthet). Går man eksempelvis inn på studium av lavere grad, betyr den markerte grønnfargen under volum at de opplistede punktene er avgjørende kriterier på robusthet. Det er nettopp her høgskolen har hovedtyngden av sine studenter, samtidig som disse studiene er et viktig rekrutteringsgrunnlag for masterstudiene, og senere for de planlagte PhD-områdene. Derfor er volum fremhevet som et avgjørende robusthetskriterium. NOKUTs formelle krav må også være oppfylt. Det er disse det stikkordsmessig vises til i kolonnene for faglig stabilitet og forskning/publisering. Ved å velge en svakere fargenyanse på lavere gradsnivå her, antydes at disse kriteriene er sekundære sammenlignet med volum. Det betyr ikke at de sekundære i betydningen at de ikke tillegges særlig vekt; faglige krav må være oppfylt som grunnlag for akkreditering. På den annen side hjelper det lite å oppfylle kravene i kolonnene faglig stabilitet og forskning/publisering dersom studentene uteblir. Dette er tankegangen bak oppsettet av matrisen. Tilsvarende lesemåte kan anvendes for masterstudier og doktorgradsstudier. Når det er brukt sterkere farger på NOKUT-kolonnene her, er det for å markere at kompetanse- og publikasjonskrav tillegges større og større vekt jo lenger opp i faglig nivå man beveger seg. Like fullt er det slik at også her vil kvantitative studentdata spille en avgjørende rolle. Matrisen forteller at avdelingene (og høgskolen) må tenke i pyramider når fagområdene og tilhørende studieløp skal utvikles og beskrives. Pyramiden viser at uten bredden (en bred og solid basis) er det vanskelig å tenke spissing. Det er dette som er grunnlaget for de strategiske satsingene på utvikling av masterstudier og de to planlagte doktorgradsområdene. Matrisen gjør det også mulig å tenke vertikalt og horisontalt om de fagansattes vitenskapelige kompetanse. Kompetansen må være knyttet både til basis (eksempelvis de store profesjonsutdanningene som høgskolen har) og spissen (master- og PhD). Den samlede faglige innretning må således være slik at både bredden og spissen dekkes. Dette har også noe med robusthet og fleksibilitet å gjøre. I arbeidet med å identifisere og vurdere fagområder arbeider vi med å anvende den logikken som ligger til grunn for matrisen. En noe forenklet utgave av matrisen kan se slik ut:

18 STUDENTDATA Antall registrerte studenter Antall studiepoeng (samlet og pr. student) Prosentandel fullført på normert tid Kandidatproduksjon (antall uteksaminerte kandidater) Antall utvekslingsstudenter FORSKNINGSDATA Antall professorer Antall førstekompetente Antall høgskolelektorer Antall stipendiater (hva slags) Publikasjonspoeng Forskningsprosjekter (med finansieringskilde Relasjon til innsatsområder Relasjon til PhD-satsing Tabell 3 Arbeidet med fagområdeinndelingen må selvsagt også vurderes ut fra høgskolens strategier og langsiktige planer. Ved å tenke strategisk rundt fagområdene kan vi unngå at det etableres studier som har liten eller tilnærmet ingen forankring i allerede eksisterende fagområder ved høgskolen. Det betyr ikke at det ikke skal være mulig å etablere nye fagområder, men da skal det være klart at det er nettopp det man gjør og det derfor bør legges avgjørende vekt på grundige analyser inkludert finansiering før det eventuelt etableres. En slik matrisetenkning vil også kunne bidra til et avklart grunnlag for det faglige samarbeidet og arbeidsfordelingen i PIU-sammenheng. Den økonomiske dimensjonen - status for arbeidet med å skape driftmessig balanse på kort og mellomlang sikt Målsetting om økonomisk balanse innen utløpet av 2010 Det er administrasjonens målsetting å legge frem en økonomi i balanse for hver avdeling og Høgskoleadministrasjonen pr 31/ Det vil fremover, blant annet knyttet til arbeidet med å definere robuste fagområder, bli tatt endelige beslutninger på hva som vil være et forsvarlig, langsiktig driftsnivå for alle enheter. Utgangspunktet for økonomisk innsparingsbehov Viser til HS 2008/90 der følgene tabell ble presentert: Sammenlikning mellom en lønnsrammestyrt stillingsramme og dagens faktiske stillingsramme Sammenlikning mellom antall årsverk pr 30. november 2008 og det beregnede antallet årsverk som HH økonomisk er i stand til å bære basert på 2009-bevilgningen, og med alternativet der de teknisk-administrative årsverkene til sammen utgjør 142 årsverk: Enhet 90% lønnsandel avdelingene Faktisk antall årsverk pr (alle finansieringskilder) Avvik årsverk pr HA LUNA HI ØSIR SUE SUM Tabell 4 Det er viktig å understreke at den gitte oversikten over de 500 årsverkene som HH har pr er finansiert gjennom alle tilgjengelige økonomiske kilder som høgskolen har tilgang til: de ordinære bevilgningsfinansierte midlene fra Kunnskapsdepartementet og midler fra kilder som NFR, EU og UNISKA mv. Også stipendiatstillingene er inkludert i tallene.

19 Videre het det i den samme styresaken: Det må, på bakgrunn av den gitte oversikten over faktisk antall årsverk ved de enkelte enhetene ved høgskolen settes opp en oversikt over hvilke årsverk som pr i dag er finansiert gjennom BFV-midler og hvilke som er finansiert gjennom andre kilder. Som en styringsparameter fremover ønsker administrasjonen å legge til grunn en oppfølging av finansieringen av årsverk innenfor to sett av rammer: det antallet stillinger som er finansiert gjennom BFV-bevilgninger det antallet stillinger som er finansiert gjennom andre finansielle kilder (eksterne). For det antallet stillinger som faller utenfor 90% av avdelingens BFV-finansierte ramme for stillinger, bør/skal det legges frem oversikter som viser at stillingene er fullfinansierte gjennom andre eksterne kilder. Dette innebærer at stillinger som finansieres på annen måte enn av BFV- andelen primært bør knyttes til prosjekter, der grunnlaget for stillingen bortfaller idet den alternative finansieringen opphører. Utvikling av stillingsplaner basert på den overfor beskrevne logikken er på det nærmeste gjennomført ved alle enheter i de foreliggende stillingsplanene som er utviklet i perioden siden forrige Høgskolestyremøte desember Økonomi som ramme for omstillingsbehovet Som vist til i HS 2008/90 skal styringsparameteren årsverk kun benyttes som én av flere typer styringsparametere for å styre mot målet om økonomisk balanse innen utgangen av Den overordnede indikatoren som må følges og styres er (fortsatt) økonomi. Administrasjonens utgangspunkt for å fastlegge driftsinnsparingsmålet frem mot 31/ er følgende resultatoppstilling basert på årsavslutningen for 2008: Tabell 5 Overskudd BOA 2008 og Note 15 midler pr 1 januar 2009, fordelt pr avdeling:

20 Tabell 6 Kolonnen som viser note 15 midler gjelder kun interne HH prosjekter, og således ikke prosjekter finansiert eksternt der HH vil ha en forpliktelse for ikke-oppbrukte midler ( f eks NFR prosjekter). Sum BOA og note 15 - kolonnen representerer inngående balanse for de enkelte enhetene pr 1. januar Økonomisk prognose for 2009 og 2010 Enhetene har, på bakgrunn av besluttede og planlagte vedtak for 2009 og 2010, kommet frem til følgende økonomiske kalkyler for perioden frem til 31/ År 2009 Økonomisk ramme (alle kjente inntekter, BFV og BOA) Samlede kostnader Stipulert resultat pr 31/ Tabell 7 LUNA HI ØSIR SUE HA 112,558 mill 63,48 mill 42,964 mill 23,690 mill 156,346 mill 111,783 mill 67,339 mill 42,964 mill 23,690 mill 159,335 mill Pluss kr Minus kr 3,859 mill 0 0 Minus kr 2,2 mill År 2010 Økonomisk ramme (alle kjente inntekter, BFV og BOA) Samlede kostnader Stipulert resultat pr LUNA HI ØSIR SUE HA 112,558 mill 66,248 mill 43,335 mill 23,548 mill 160,500 mill 105,41 mill 66,090 mill 41,759 mill 23,548 mill 160,500 mill Pluss kr 7,15 mill 2 Pluss kr Pluss kr 1,576 mill Det stipulerte resultatet for LUNA for 2010 er beregnet ved at innsparingstiltakene som først får effekt fra 1 august 2009, får helårseffekt i Alle andre forhold på inntekts- og kostnadssiden er holdt konstante fra 2009 til Dette innebærer bruken av et forsiktighets prinsipp da LUNA blant annet har fått tilført 90 halve studieplasser knyttet til EVU

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: 25.8.2011 Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer