Innsparingstiltak Budsjett 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innsparingstiltak Budsjett 2007"

Transkript

1 Innsparingstiltak Budsjett Generell effektivisering 1.1 Undergruppe Klinikk Hammerfest Riktig og fullstendig Kompetanseheving, etablering av rutiner. Økte inntekter og økt kvalitet på dokumentasjon av Ressursperson med ansvar for kvalitet dokumentasjon gjennom riktig behandling, innenfor koding. Mål om å heve gj.snitt diagnose- og kodesetting. herunder DRG for Helse Finnmark 0,84 opp til Krever god oppfølging og gode diagnosesetting. 0,89. (Hålogaland og Helgeland på 0,97) rutiner samt fokus på opplæring. Redusere strykprosent Jfr egen styresak og detaljert oppfølging som kommer for hver avdeling. Mål om å redusere strykprosent fra 18% til 8% (landsgjennomsnittet). Klinikken har kunnskap til årsaken til stryk og har beskrevet tiltak som må gjennomføres for å redusere strykprosent. NB: Iverksetting/forpliktelse/oppfølging Oppnå aktivitetsmålene i henhold til klinikkens aktivitetsplan. Bedre og mer effektiv utnyttelse av operasjonsteamkapasiteten/ tilgjengelige personellressurser. Berørte ansatte (leger/sykepleiere/sekretærer) vil få større fokus på arbeidet de gjør. Hvis tiltaket lykkes vil fokuset virke positivt på arbeidsmiljøet. Krever opplæring til riktig tid og på riktig nivå for de forskjellige ansatte, og gode koordineringsrutiner. Positivt når vi får dette på plass fordi det i dag oppleves negativt i miljøet når man blir stående med ubrukte ressurser. Økonomisk effekt Årsverk Bedre planlegging av drift Bedre planlegging av driften, herunder bedre planlegging av pasientforløp og redusere liggedøgn. Fokus på pasientlogistikk bl.a med bedre koord av undersøkelser, rtg, lab o.a. Bedre utnyttelse av dagkirurgi nedsette en arbeidsgruppe som skal gå igjennom dagkirurgisk virksomhet og foreslå tiltak som kan gi økt Bedre koordinering av pasientforløpet er kvalitetshevning for pasienttilbudet noe som igjen vil være positivt også for de ansatte. Vedlegg 1 Budsjettforslag

2 Redusere sykefraværet Økte poliklinikkinntekter Økt aktivitet ved fysikalsk/ergoterapi avdeling. Økte inntekter røntg. Rekruttering, stabilisering og bedre planlegging og begrunnelse for vikarbruk Mål om å redusere sykefraværet med 1 %-poeng. Sykefraværet er, for klinikken samlet ca 10 % og for enkelte avdelinger over 12 %. Det er nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som utarbeider forslag til tiltak for å redusere sykefravær. Øke andelen polikliniske undersøkelser/behandling, utnytte legenes arbeidskapasitet bedre Øke med 300 konsultasjoner i 2007 (ryggskole, colsgruppe og hjertegruppe). Økt antall røntgen-konsultasjoner utnyttelse av ny CT. - Ekstra innsats/tiltak for å rekruttere spesialsykepleiere - Forbedre ansettelsesrutinene - Fleksibel bruk av personell, kan andre avdelinger bidra med personell? Skal sjekkes før innleie - Bedre planlegging og begrunnelse for vikarbruk generelt omfatter alle grupper i klinikken (pleietjenesten, sekretærtjenesten og legetjenesten) - Jobbrotasjon - Hospitering - Vurdere å tilsette faste ekstravakter - Unngå overbelegg ved sengepostene bruk og mer effektiv utnyttelse. Bedre koordinering av ressurser ved normal og lavdrift. Bedre samordning av ferieavvikling. Lavere sykefravær vil kunne virke positivt for pasienter ved at det faste personalet er bedre kjent med rutiner, prosedyrer mv. (i tilfelle hvor innleie/vikarer benyttes), og både pasient-behandling og pasientlogistikk vil kunne gjennomføres mer effektivt og med høyere kvalitet. Reduksjon i bruk av innleie og variable lønnskostnader. Frigjør legeressurser ved å redusere antall morgenmøter på røntgen for medisinske leger. Frigjorte ressursene kan benyttes til poliklinisk arbeid. Økte inntekter med på fysio/ergo og på røntgen innenfor eksisterende ressurser Minimalisere innleie redusere bruken av vikarbyrå. Lavere sykefravær vil virke positivt inn på arbeidsmiljøet og gi større stabilitet i bemanningen. Mindre belastning både for ledere som skal håndtere sykefraværet i den enkelte avdeling, og for andre i avdelingen som i mindre grad må dekke opp/ forskyve for å dekke sykefravær. Mer forutsigbarhet for avdeling og ansatte. Positivt hvis frigitt arbeidstid er med på å bedre arbeidssituasjonen for den enkelte lege. Positivt å være med å bidra til økte inntekter. Positivt med stabil bemanning mindre tid til opplæring og mindre belastning på de fast ansatte. Mindre fleksibilitet i forhold til at kortidsvikarer gjerne er mer fleksible i forhold til vaktbelastning SUM Generell effektivisering Vedlegg 1 Budsjettforslag

3 1.2 Undergruppe Klinikk Kirkenes Reduksjon sykefravær med 1 % Riktig og fullstendig dokumentasjon av behandling, herunder diagnosesetting. Redusere strykprosent Økt aktivitet og pasienthotell/sykeho tell Foretaksovergripende tiltak/tilrettelegging av arbeidsplasser/klima/miljø/klinikkspesifikke tiltak for å fremme trivsel og gode arbeidsforhold. Aktiv bruk av IAavtalen. Nasjonal satsing på å få sykemeldte ansatte ut i arbeid. Kompetanseheving og etablering av rutiner. Ressursperson med ansvar for kvalitet innenfor koding. Mål om å heve gj.snitt DRG pr. opphold for Helse Finnmark fra 0,86 opp til 0,9. (Hålogaland og Helgeland på 0,97). For klinikk Kirkenes mål om å heve gj.snitt til 2005 indeks. Jfr egen styresak og detaljert oppfølging som kommer for hver avdeling. Redusere operasjoner som ikke blir gjennomført. Strykninger som følge av at pasienter ikke møter opp må følges opp. Det er for 2007 planlagt omtrent samme nivå som 2006 for heldøgn/dagopphold. Det planlegges en liten økning på medisinske inneliggende pasienter, økt dagbehandling medisin og økt DKI. For poliklinikk planlegges aktivitet som etter Lavere sykefravær vil kunne virke positivt for pasienter ved at det faste personalet er bedre kjent med rutiner, prosedyrer mv. (i tilfelle hvor innleie/vikarer benyttes), og både pasient-behandling og pasientlogistikk vil kunne gjennomføres mer effektivt og med høyere kvalitet. Reduksjon i bruk av innleie og variable lønnskostnader. Økte inntekter og økt kvalitet på dokumentasjon gjennom riktig diagnose- og kodesetting. Krever god oppfølging og gode rutiner samt fokus på opplæring. Bedre kvalitet for pasientene gjennom kortere ventetid, mindre risiko for strykning og bedre planlagt pasientforløp totalt. Flere operasjoner kan gjennomføres med samme team. Mer pasientbehandling, bedre og riktigere tilbud til pasienter (heldøgn/dag/poliklinikk). Risiko for overbelegg hvis ikke de andre tiltakene fungerer. Lavere sykefravær vil virke positivt inn på arbeidsmiljøet og gi større stabilitet i bemanningen. Mindre belastning både for ledere som skal håndtere syke-fraværet i den enkelte avdeling, og for andre i avdelingen som i mindre grad må dekke opp/ forskyve for å dekke sykefravær. Mer forutsigbarhet for avdeling og ansatte. Berørte ansatte (leger/sykepleiere/sekretærer) vil få større fokus på arbeidet de gjør. Hvis tiltaket lykkes vil fokuset virke positivt på arbeidsmiljøet. Krever opplæring til riktig tid og på riktig nivå for de forskjellige ansatte, og gode koordineringsrutiner. Ingen negative konsekvenser for arbeidsmiljø. Aktivitetsøkning på ca. 2 % skal kunne gjennomføres uten vesentlige konsekvenser for de ansatte. Drift av pasienthotell med pass av klokke natt må organiseres innenfor Økonomisk effekt Årsverk Vedlegg 1 Budsjettforslag

4 Redusere innleie/overtid plan for 2006, dvs. økning i forhold til faktisk nivå Økning/opprettholdelse heldøgnspasienter gjøres ved aktiv bruk av pasienthotell, at utskrivningsklare pasienter kommer raskere ut til kommunene og ved at aktivitet som kan utføres via dagbehandling/dki/poliklinikk legges om. Økning poliklinikk skal gjennomføres med bedre innkallingsrutiner og bedre planlegging og koordinering i forhold til hvilke legeressurser som er tilgjengelige til enhver tid. Mer stabil bemanning, dvs. få fast ansatte i stillinger framfor innleie/overtid. Vil virke positivt for pasienter i forhold til at fast personal er bedre kjent med rutiner, prosedyrer mv., og både pasientbehandling og pasientlogistikk vil kunne gjennomføres mer effektivt og med høyere kvalitet. eksisterende ressurser. Avhengig av løsning vil dette kunne medføre endring av arbeidsoppgaver og noe ekstra arbeid for pleiepersonale på kveld/natt. Det har i 2006 til tider vært svært høy beleggsprosent på medisinsk avdeling. Økning i aktivitet vil være helt avhengig av pasienthotell/utskriving av utskrivningsklare pasienter/ vridning fra inneliggende til dagbehandling for at bemanning skal kunne klare belastning innenfor eksisterende ressurser. Positivt med mer stabil bemanning; mindre tid går med til organisering og opplæring, mindre belastning på eksisterende bemanning. Mindre fleksibilitet fordi korttidsvikarer gjerne er mer fleksible i forhold til vaktbelastning SUM Generell effektivisering Vedlegg 1 Budsjettforslag

5 2 Organisatoriske endringer 2.1 Undergruppe Klinikk Hammerfest Endring av vaktordning ved operasjon og anestesi avdelingen. Passiv vakt ved barneavdelingen, reduksjon av bemanning Redusere bemanning ved sterilsentralen Endring av vaktordning gjøres for operasjons- og anestesisykepleiere i helger og på natt. Det innføres passiv vakt (1 operasjonssykepleier) og vakt på vaktrom (1 operasjonssykepleier). Vakt på vaktrom for anestesisykepleier. Passiv vakt/hjemmevakt fra til for et av personale på natt. Samarbeid mellom med barn og gyn/føde på natt. Reduksjon av 0,7 årsverk, samordning av ressurser og oppgaver med operasjon og sterilsentral Endring av vaktordningen er vurdert som medisinsk-faglig forsvarlig av avdelingsoverlege på anestesiavdelingen. Det er i denne vurderingen tatt hensyn til klinikkens funksjon i forhold til haste-keisersnitt. Reduksjonen på natt svekker beredskapen, men med den aktiviteten som er på natt så er det vurdert at reduksjonen er faglig forsvarlig. Bemanningen innebærer at det er 5 på aktiv vakt og 1 i passiv vakt på gyn/føde og barneavdelingen på nattevaktene. Arbeidsoppgavene vil ivaretas ved at de ansatte ved operasjonen rullerer på å ivareta arbeidsoppgavene ved sterilsentralen. Dette gir en bedre ressursutnyttelse og som igjen gir effekt i reduksjon av årsverk. Avdelingssykepleier på operasjonsavdelingen har foretatt en risikovurdering og peker på følgende konsekvenser: - Det kan bli utfordrende å rekruttere operasjonssykepleiere pga landsomfattende mangel på disse. - Det kan også bli utfordrende å dekke opp ekstravakter ved fravær. - Hygieniske prinsipper kan bli brutt ved hasteinngrep. Anestesiavdelingen planlegger å gjøre en risikovurdering. Tiltaket forutsetter samhandling mellom nattevaktene på gyn/føde og barneavd. og vil bli gjort som et prøveprosjekt over ett år med oppstart 1. mai Tiltaket evalueres fortløpende. Økonomisk effekt Årsverk Ingen spesielle konsekvenser ,7 Vedlegg 1 Budsjettforslag

6 Redusere utdanningsstilling på anestesi Samlokalisering og felles bemanning for med. poliklinikk og dialysen Oppnå økt areal på medisinsk sengepost Sammenslåing av sekretærressurser ved kirurgisk og ortopedisk avd. Samlokalisering av teamene ved gyn/føde og barneavd. Redusere med 3 sekretærstillinger i klinikken. Tilsette sekretær, koding. Redusere bemanning gyn/føde sengepost Reduksjon av 1 årsverk utdanningsstilling for anestesisykepleier Flytte dialysen til 2.etg. med nærhet til medisinsk poliklinikk slik at en kan ha felles bemanning og dermed redusere med 0,5 årsverk Ombyggingskostnader er ca Sammenslåing av kir/ortopedisk team med en kontorleder - EPJ forventer å effektivisere arbeidsoppgaver for skrive- og sekretærtjenesten. - Bruk av Documed som et supplement til dagens tjeneste ved korttidsfravær og avlastende i arbeidstopper. - Reduksjoner av stillinger fra sommeren Tilsette sekretær for å kvalitetssikre diagnosekoding. Utarbeidet ny bemanningsplan Ingen vesentlige konsekvenser fordi stillingen har vært ekstra for å tilrettelegge for at nyutdannet spesialsykepleier kunne avvikle sin bindingstid på anestesiavdelingen. - Byggekostnader. - Samler all dagbehandling, noe som igjen gir mer fleksibel og effektiv bruk av ressursene mellom poliklinikk og dialyse. Reduksjonen forutsetter bedre samhandling på tvers av teamene i klinikken og samhandling innad i teamene. Kan øke belastning på de ansatte i skrive og sekretærtjenesten. Ansette sekretær for å kvalitetssikre diagnosekoding sikre rett diagnose-koding og inntekter. Forbedret kompetansesammensetning i ny bemanningsplan som igjen gir bemanningsgevinst i form av reduserte årsverk. Planen er utarbeidet i samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgt og verneombud. Ingen spesielle konsekvenser Økt investerings-/ utbyggingsbehov - Positivt for arbeidsmiljøet å få samlokalisert dagtilbudet. Har vært fremmet av de ansatte i flere år, men ikke gjennomført pga investeringskostnadene. Dialysen vil få bedre lokaler. Dagens lokaler er ikke tilfredsstillende, verken for ansatte eller pasienter. - Det kan bli omplassering av personale - Risiko for økt sykefravær - Minimalisere press ved tertialavslutning Positivt med bedre kompetansesammensetning på vaktene , Ikke avklart tiltak SUM Organisatoriske endringer ,2 Vedlegg 1 Budsjettforslag

7 2.2 Undergruppe Klinikk Kirkenes Etablere samlet Koordinere alle ressurser innenfor Poliklinikktilbud fys/ergo faller tjeneste innen fysioterapi og ergoterapi i en avdeling bort, tap av poliklinikkinntekter. fysioterapi og med samlet tilbud til hele klinikken, inkl. Bedre samhandling i behandling av ergoterapi for FMR. Sammenheng med tiltak 3. inneliggende pasienter (spesielt klinikken akutt slag/rehab). Organisasjonsendrin ger/ledersjikt Reduksjon i kjøp av vikarbyråtjenester på natt og i helgene innen ortopedi Redusere ernæringsfysiolog Desentralisering DKI til kir.avd/gynføde Se spesielt på lederstrukturen, kutte antall lederstillinger, ikke red.lønn, men effekt i f t frigjøring av tid og reduserte ressurser brukt til møtevirksomhet og systemopplæring når det er færre ledere i organisasjonen. Gjennomføring av tidligere vedtak basert på rapport Gjennomgang av ortopedien i Helse Finnmark HF Reduksjon av 0,5 stilling ernæringsfysiolog. Er utredet. Alternativ 2: Fortsatt drift DKI i eksisterende lokaler men med assistanse fra Kir avd./polkl. og Føde/gyn med differensiert oppmøte tid. Mer hensiktsmessig organisering (se prosjektbeskrivelse). Tilbud og kvalitet til inneliggende blir mer sårbart i forhold til sykefravær/annet fravær. Potensiale for frigjøring av arbeidstid. Beredskap innen ortopedi må ivaretas ihht prosjektrapport natt og i helger. Kan medføre at pasienter blir liggende lengre før operasjon og/eller at de må transporteres videre for operasjon. Det blir mindre tid/tilbud tilgjengelig for pasientene av denne kompetansen Reduksjon bemanning, ingen endring i aktivitet. Risiko: - pasienter møter ikke i tide morgen - operasjonsprogram kommer ikke i gang. Bortfall poliklinikk kan føre til mindre kompetanse på enkelte områder Evt. kulturkollisjoner ifm. sammenslåing av avdelinger/funksjoner må ivaretas. Utredes nærmere ifm. evt. omorganisering. Utredes nærmere ifm. evaluering organisering Helse Finnmark. Det vises til rapport. Konsekvenser for fagmiljø som helhet og endring i oppgaver og ansvar spesielt for generelle kirurger, må ivaretas i omleggingsprosess og videre drift. Permisjon for 0,5 stilling for ansatt som har stillingen i dag Krever endring i rutiner og arbeidsoppgaver og god samhandling mellom berørte stasjoner. - Økte oppgaver ifm. innkalling/sikre at pasient kommer til riktig tid Økonomisk effekt Årsverk , Vedlegg 1 Budsjettforslag

8 Reorganisering koordineringsavd. Vi må ha en bedre samhandling og koordinering av sekretærressurser i forhold til avdelingene/poliklinikkene. Holde stillinger vakant. Kjøpe tjenester fra DocuMed ved topper og sykefravær. Øvrig konsekvensutredning behandles i pågående prosjekt. Bedre samhandling og koordinering av oppgaver innenfor avdelinger. På sikt effekt av EPJprosjekt. (gyldige telefonnummer/- automatiske varslinger SMS). - Mer alentid for betjening DKI. - Bedre fordeling trykk arbeidstid ved differensiert oppmøte - Anestesilege må i større grad involveres i utskriving kveld. - Større sårbarhet ifm. fravær personale DKI; rotasjon må gjennomføres med flere for å sikre stabilitet, evt. sette stilling i turnus. Krever endring i rutiner og arbeidsoppgaver. Kompetanse og rutiner må kvalitetssikres. Økt arbeidsbelastning kompenseres evt. noe ved kjøp av skrivetjenester dersom behov. Har i 2006 hatt høyt sykefravær uten innleie av vikarer. Det forventes positiv effekt av reorganiseringen både i forhold til sykefravær og bedre kvalitet på tjenesten SUM Organisatoriske endringer ,5 Vedlegg 1 Budsjettforslag

9 3 Endringer i pasienttilbudet 3.1 Undergruppe Klinikk Kirkenes Sammenslåing av FMR slås organisatorisk sammen med Tiltaket kan medføre reduksjon i FMR og Medisinsk medisinsk avdeling. Den endelige pasienttilbud for FMR senger avdeling. fordelingen av areal og senger er ikke og/eller medisinske senger, og/eller Det er utarbeidet avklart. kirurgiske senger. egen rapport. Rehabiliteringstilbudet skal bevares, men kan bli redusert dersom plass til denne gruppa ikke blir prioritert. Ansatte fra to avdelinger går sammen i en ny enhet. Dette krever endringsvilje og god ledelse. Se også rapport for konsekvensutredning. Konsekvenser er også avhengig av løsning på areal/sengefordeling. Det forutsettes tilrettelegging/ivaretakelse av i konkret løsning som velges. Økonomisk effekt Årsverk SUM Endringer i pasienttilbudet Vedlegg 1 Budsjettforslag

10 4 Tilpasninger innen stab/støtte og drift 4.1 Stab/støtte Reduksjon av Stillingen benyttes i dag til Kan resultere i økt arbeid for konsulentstilling beredskapsarbeid og noen andre beredskapsgruppa og FFU oppgaver. Foreslås redusert til 30% med.overlege da vedkommende også har ansvaret for Farmasøyt Kirkenes forblir vakant framover Inndragelse av en avd.lederstilling FFU Deler av prestestilling settes vakant Reduksjon av 2,5 stilling innen Personal og FFU. Sekretariatet Sekretariatet En stilling økonomikonsulent inndras Farmasøyt i Hammerfest får ansvar for hele foretaket. Personalavd. og FFU-avd slås sammen til én avd. Prest er i utdanningspermisjon. Permisjonsdelen av stillingen erstattes ikke. Foretaket kjøper inn prestetjenester. Det er vurdert flere ulike stillinger. Det vil bli opp til personalsjef/ffu-sjef å komme med endelig forslag til hvilke stillinger som skal reduseres. Her i løpet av 2006 redusert sekretariatet med 1,5 stilling. Kutter ikke, men benytter prosjektfinansiering for deler av stillingen Gjennomføres ved å ikke ansette i fast stilling etter naturlig avgang Kan føre til redusert oppfølging av avtaler med apotekene. Bedre service ovenfor klinikkene og stab-/støtteavd. Pasienter får i mindre grad tilbud om prestetjenester. Mindre tjenester fra staben til klinikkene. Mindre sekretærstøtte til ledelsen. Sentralbord har overtatt scanning av dokumenter. med.legeturnus i Kirkenes. Resulterer i økt jobbmengde for gjenværende farmasøyt. Avdelingene må igjennom en omstillingsprosess. Endring av stilling for de involverte medarbeiderne i organisasjonen. En ansatt har gått av med pensjon. En ansatt har redusert stilling til 50 %. Økonomisk effekt Årsverk , , ,5 Ingen konsekvenser Ingen konsekvenser Økonomiavdelingen leverer mindre tjenester. Prosjekter/ innsparingstiltak kan ta lengre tid å gjennomføre. Antas ikke vesentlige konsekvenser , ,5 stilling på Gjennomføres ved å ikke ansette i ledig Noe reduksjon av kontroll av Andre regnskapsmedarbeidere ,5 Vedlegg 1 Budsjettforslag

11 regnskap inndras stilling. Bedre rutiner, effektivisere driften. syketransport. vil kunne få en merbelastning i en periode før nye rutiner er på plass. Når Gat system er på plass antas ,5 ingen vesentlige konsekvenser. Ingen konsekvenser ,5 stilling på lønn inndras Gjennomføres ved at en stilling holdes vakant. Mindre lønnsarbeid. Må ses i sammenheng med innføring av Gat Bedre innkjøpsordn. Med.tekn. personell utfører reparasjoner Ingen umiddelbare konsekvenser. Og innsparingstiltak på BHM-utstyr. Nye avtaler gir bedre Har drevet bedre nå etter store på BHM priser. kostnader i oppstarten. Forskningsmidler Deler av forskningsmidlene kuttes. Mindre frie forskningsmidler. Mindre forskningsmidler reduseres SUM Tilpasninger innen Stab/støtte ,2 4.2 Driftsavdelingen Driftsjefstilling Oppgavene må fordeles på de resterende Prosjekter tar lengre tid å Driftsjef får andre oppgaver. Økt holdes vakant ledere i lederteamet samt tekniske sjefer gjennomføre. arbeidsmengde og press på En stilling på renhold i Kirkenes vurderes inndratt To stillinger på renhold i Hammerfest vurderes inndratt Teknisk sjef stilling i Kirkenes holdes vakant En vedlikeholdsstilling i Kirkenes inndras Prosjektlederstilling tas ut av ordinær og DPS-ledere. Tiltaket gjennomføres ved at stillinger som i dag er besatt av vikarer inndras. Tiltaket gjennomføres ved at stillinger som i dag er besatt av vikarer inndras. Tiltaket gjennomføres ved at én av avdelingslederne konstitueres/ansettes som teknisk sjef. Det er nå tekn.sjef + 2 avd.ledere, dette bør kunne reduseres. Tiltaket må gjennomføres ved naturlig avgang, evt. omplassering eller oppsigelse. Stillingen brukes til prosjekter som kan finansiere stillingen. Kan føre til at rundvasktjenester må kjøpes inn. Kan føre til at rundvasktjenester må kjøpes inn. Saksbehandling på teknisk avd./drift vil bli redusert. Reduserte vedlikeholdstjenester. Vedl.holdstjenester må i noen grad kjøpes inn. Byggeprosjekter i psykiatrien går mot slutten. Nye større resterende ledere. Kan føre til høyere arbeidspress på gjenværende medarbeidere. Kan føre til høyere arbeidspress på gjenværende medarbeidere. Økonomisk effekt Årsverk Økt press på resterende ledere Kan føre til høyere arbeidspress på gjenværende medarbeidere Ingen konsekvenser Vedlegg 1 Budsjettforslag

12 bemanningsplan. (eiendom og byggeprosjekter) Stilling på teknisk holdes ledig ved svangerskapsperm., Hammerfest En stilling på vedl.hold i Hammerfest inndras Inndragelse av Renholdsstilling, Jansnes Inndragelse av Kokk, Jansnes Økte inntekter til Håja barnehage Innsparinger på Håja barnehage Innsparinger på Prestøya barnehage Økte leieinntekter boliger Reduksjon av bruk av arealer Varmepumpe prosjekt Det ansettes ingen i svangerskapsvikariat. Stillingen inndras ved ledighet våren Redusere vaskeribetjent-stilling. Jmf. tidligere rapport om kjøkkentjenesten på Jansnes etter reduksjon av plasser. byggeprosjekter kan da ledes av vår egen ansatt istedenfor å kjøpe inn tjenesten. På sikt må stillingen muligens besettes med ny prosjektleder. Reduserte støttetjenester fra teknisk avd. Reduserte støttetjenester fra teknisk avd. / Vedl.holdstjenester må i noen grad kjøpes inn. Noe reduksjon av areal. Kutter ut vaskeri i egen regi. Må kjøpe vaskeritjenester, ca Mindre ressurser til kjøkken på Jansnes. Kan føre til høyere arbeidspress på gjenværende medarbeidere. Kan føre til høyere arbeidspress på gjenværende medarbeidere Kommunalt tilskudd fra Ingen konsekvenser Tar ned driften på Håja på nivå med 2006 (har overskudd på årets drift) Balanse i driften, Helse Finnmark bruker ikke av sine ressurser på barnehagen. Tiltaket gjennomføres ved å øke husleien på en del av boligene. Ved reduksjon av ansatte/bevisst disponering av areal. Frigjort areal leies ut eller brukes til satsingsområder. Energisparingsprosjekt støttet av Enova, tilsagn gitt i 2005, iverksetting er under forberedelse. Effekt fra siste tertial 2007 Ingen konsekvenser Dersom ingen andre vil drive barnehagen, foreslås nedleggelse fra høsten 07. Økte kostnader til å opprettholde normal standard på boligene / Ansatte sier opp sin stilling. Trangere for enkelte typer pasienter. Samler flere på mindre areal. Evnt salg av bygning? Mindre ressurser til å leie inn personale ved fravær. Kan medføre vansker med å rekruttere nøkkelpersonell /ansatte sier opp sin stilling. Mulig konsekvens at noen ansatte sier opp sin stilling , , Det kan bli flere ansatte på mindre areal. Flytting av kontorer. Ingen SUM Tilpasninger innen Driftsavdelingen Vedlegg 1 Budsjettforslag

Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak

Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak 1 Generell ivisering 1.1 Klinikk Hammerfest Tiltak Beskrivelse av tiltak Økonomisk 1.1.1 Riktig og fullstendig dokumentasjon av behandling, herunder diagnosesetting.

Detaljer

Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak

Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak 1 Generell ivisering 1.1 Klinikk Hammerfest Tiltak Beskrivelse av tiltak Økonomisk 1.1.1 Riktig og fullstendig dokumentasjon av behandling, herunder diagnosesetting.

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Flekkefjord 18.11.2016 AKTIVITET OG REGNSKAP ETTER OKTOBER 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 10 000 0 0 1 000 kr -5

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 15.12.2016 Prognosen for 2016 kan bli mellom 55-60 millioner 70 000 Akkumulert negativt avvik Somatikk Arendal 60 000 50 000 40 000

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Styresak 35/2008 Reduksjon av 20 årsverk

Styresak 35/2008 Reduksjon av 20 årsverk Vår dato: Saksbehandler: Kristine Brevik, Ståle Ackermann, Jan-Erik Hansen Dato: 26.06.2008 Styresak 35/2008 Reduksjon av 20 årsverk Bakgrunn I styrevedtak 23/2008 Tertialrapport har styret for Helse Finnmark

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Presentasjon til styret Arendal 26.01.2017 Konkret plan pr. d.d.: -1 % samt innhenting av underskudd Endringer i drift 2017 sammenlignet med drift 2016: Beløp og risikovurdering:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 12. Juni Navn på sak: Finnmarkssykehuset ny organisasjonsplan 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 12. Juni Navn på sak: Finnmarkssykehuset ny organisasjonsplan 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 12. Juni 2012 Møtedato: 19. Juni 2012 Saksbehandler: Adm. Direktør Hans Petter Fundingsrud Sak nr: 44/2011 Navn på sak: Finnmarkssykehuset ny organisasjonsplan

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215

Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215 Personalavdelingen Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215 Møtet ble avholdt pr telematikk Hammerfest-Alta-Kirkenes. Tilstede: Arbeidsgiversiden: Eva H. Pedersen, adm. dir., Erik Fjeldstad,

Detaljer

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Direktøren Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Saksbehandler: Randi Marie Larsen Øystein Reksen Johansen Saksnr.: 2012/1365 Dato: 12.03.2015

Detaljer

Styresak 37/2010: Ferieavvikling

Styresak 37/2010: Ferieavvikling Styresak 37/2010: Ferieavvikling Møtedato: 31.05.10 Møtested: Bodø INNLEDNING I forkant av sommern 2010 ønsker administrasjonen å orientere styret i Helgelandssykehuset om forberedelser, ressurstilgang

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, Orto= Ortopedisk klinikk, MD = Medisinsk divisjon, KK = Kvinneklinikken, DPH = Divisjon psykisk helsevern, BUK = Barne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK)

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Fremdrift og tiltak. Klinikk somatikk Arendal. Styremøte 21. juni 2017

Fremdrift og tiltak. Klinikk somatikk Arendal. Styremøte 21. juni 2017 Fremdrift og tiltak Klinikk somatikk Arendal Styremøte 21. juni 2017 Status per mai 2017 Klinikk somatikk Arendal 2017 Avvik fra budsjett 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000-6

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Direktøren Styresak nr.32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Saksbehandler: Elisabeth Marie Larsen Dokumenter i Saken

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Klinikk for somatikk Arendal. Budsjett 2018

Klinikk for somatikk Arendal. Budsjett 2018 Klinikk for somatikk Budsjett 2018 Klinikkdirektør Styremøte 14.12.17 Innhold o Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat o Aktivitetsbudsjett 2018 o Årsverksbudsjett pr stillingskategori og pr

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Nasjonalt topplederprogram Kerstin Thoresen Bodø, november 2011

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram Terje Bakkelund Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

2014/

2014/ Verran kommune Rådmann Sak nr: Dato: 2014/555-15 30.10.2014 Protokoll fra drøftingsmøte vedr. struktur. Dato: 24.10.14 Tidspunkt: 0900 Møterom Malm Til stede: Morten Aakvik (Fagforbundet) Lill Marit Sandseter

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte januar 2017 26.01.2017 STATUS ÅRSVERK PR JANUAR Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud 17 denne mnd Avvik

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Nasjonalt tilsyn med akuttmottak 2007 Vi ser at akuttmottak gir særlige utfordringer for sykehusene. Aktivitetene

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012)

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Sykehus på Innlandet fra 1834 1877 Midlertidig sykehus på Kirkelandet 1877 1899 Sykehus på dagens område 1899 Nytt sykehusbygg i 1956,

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte juni 2017 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 21.06.2017 Noen hovedpunkt Mai måned: Gjennomgående høy aktivitet Økonomisk resultat

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar Klinikksjef Klinikk Hammerfest Vivi Brenden Bech

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar Klinikksjef Klinikk Hammerfest Vivi Brenden Bech Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Hammerfest Vivi Brenden Bech Sak nr: 07/2012 Navn på sak: Tiltaksplan

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder:

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Solgunn Marie Haddeland m.fl. Styresak 84/15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Arkivsak

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Strategi 2016 fokusområde 2 bemanning

Strategi 2016 fokusområde 2 bemanning Strategi 2016 fokusområde 2 bemanning Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt i august 2009 Side 1 av 12 sider Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og anbefalinger... 3 1.1. Sammenligning av bemanningen internt

Detaljer

Hovedoppgjøret 2012 Spekter Helse Notat til A2-delen i overenskomstområde 10 og 4

Hovedoppgjøret 2012 Spekter Helse Notat til A2-delen i overenskomstområde 10 og 4 Hovedoppgjøret 2012 Spekter Helse Notat til A2-delen i overenskomstområde 10 og 4 14.05.2012 kl 10.00 Om situasjonen i sykehus I helseforetakene er det en rekke utfordringer knyttet til store omstillinger

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Operasjonsprosjektene i Arendal

Operasjonsprosjektene i Arendal Operasjonsprosjektene i Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen 13.10.2016 To overlappende prosjekter ved SSA 2015/2016 1. Operasjonspasientprosjekt 2. Logistikk og samhandling -

Detaljer

Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten DPS har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten

Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten DPS har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten Handlingsplan del 1: Må/strate Salten s 1 Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten utvides fra 4 behandlerstillinger

Detaljer

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Bakgrunn Det vises til styremøte den 18. mars og styrets vedtak i sak 011/2013 virksomhetsrapportering pr februar: 1. Den økonomiskutvikling i

Detaljer

Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital

Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital Velkommen Styret i St. Olavs Hospital HF 18. desember 2009 Ida Lise Salberg Orkdal sjukehus 100 år 19. desember 2009 Nøkkeltall Ca. 420 årsverk (ca. 530 ansatte) 117

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Konkretisering av tiltak Omstilling og nedbemanning i Helse Finnmark

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Konkretisering av tiltak Omstilling og nedbemanning i Helse Finnmark Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september 2011 Møtedato: 27. september 2011 Saksbehandler: Adm. direktør Hans Petter Fundingsrud Sak nr: 48/2011 Navn på sak: Konkretisering av

Detaljer

Felles regionale prosjekt som er støttet og gitt finansiering via VOX-midler i Helse Vest

Felles regionale prosjekt som er støttet og gitt finansiering via VOX-midler i Helse Vest /Prosjekt Etablering av Timebank for hjelpepleiere ved Bemanningssenteret. Helse Stavanger Økt stillingsstørrelse for hjelpepleiere/helsefagarbeidere på medisinsk avdeling. beskrivelse Prosjektet bygger

Detaljer

BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013.

BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013. BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013. Kirurgisk klinikk Faktisk Endringer Innsparing Budsjett

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14 Utviklingsprosjekt Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset Nasjonalt topplederprogram kull 14 Randi Marie Larsen Bodø mars 2013 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Økonomiske utfordringer somatikk SSK

Økonomiske utfordringer somatikk SSK Økonomiske utfordringer somatikk SSK Styremøte oktober 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 13.10.2016 Status årsverk pr oktober Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Endring 2015-2016

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den 23.10.2012 Kirurgisk aktivitet i HMR i 2011. 12000 10000

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: April 2017 AKTIVITET Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter fire månader syner tal DRG-poeng for

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie. Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie

Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie. Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie Sengeområder nytt sykehus Senger & Poliklinikk Behandl Kontor Ett sengetun = 7 senger Ett sengeområde =

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning Problemstillinger? Vurdere alternative organisasjonsformer Hvordan utvikle en eierstrategi for eiendomsforvaltningen? Hva

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 15. juni 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 15. juni 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 15. juni 2011 Møtedato: 22. juni 2010 Saksbehandler: Ass. dir. Jan-Erik Hansen Sak nr: 33/2011 Navn på sak: Tiltaksplan 2011 Kvalitet og økonomi Tilrådning:

Detaljer

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga Omstillingsavtalen Fellesmøte for administrasjonen 25. juni 2008 Formål sikre de ansattes trygghet og rettigheter i forbindelse med fusjonen informere om hvordan omstillingsprosessene skal gjennomføres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser førstelinjelederes arbeidssituasjon Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Detaljer

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning Innhold Kapasitet Kompetanse Utdanning Nasjonalt utfordringsbilde Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende næringsliv når antallet eldre øker mye mer enn tilgangen

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand 18.05.2017 Utvikling i HR STATUS ÅRSVERK PR MAI Kommentarer årsverk 39 årsverk over budsjett hittil 8 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON. For anskaffelse av kirurgiske tjenester urologifra private spesialister

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON. For anskaffelse av kirurgiske tjenester urologifra private spesialister VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON For anskaffelse av kirurgiske tjenester urologifra private spesialister Saksnummer 201400158 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 Avgrensing av målgruppe... 3 1.2 Faglige

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Versjon: 1.0. Risikovurdering av. Vaktsamarbeid innen Kirurgi mellom Kristiansund og Molde sykehus

Versjon: 1.0. Risikovurdering av. Vaktsamarbeid innen Kirurgi mellom Kristiansund og Molde sykehus Versjon: 1.0 av Vaktsamarbeid innen Kirurgi mellom Kristiansund og Molde sykehus Anbefalt: Dato: 5. desember 2011 Godkjent: Dato: INNHOLDSFORTEGNELSE: Bakgrunn for risikovurderingen...3 Omfang...3 Sammendrag...3

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser legers situasjon, spesielt assistentlegene Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og

Detaljer

i 2012 1 Antall tonn tekstiler 3.800 Behov for reduksjon 250 Endret produktivitet fra 2010-11 per 2. tertial

i 2012 1 Antall tonn tekstiler 3.800 Behov for reduksjon 250 Endret produktivitet fra 2010-11 per 2. tertial Klinikk OSS Oslo sykehusservice 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk oktober 2011 1 1775 Antall middager 815.000 Brutto årsverk innenfor budsjett 1525 Antall portøroppdrag 565.000 i 2012 1 Antall

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer