Innsparingstiltak Budsjett 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innsparingstiltak Budsjett 2007"

Transkript

1 Innsparingstiltak Budsjett Generell effektivisering 1.1 Undergruppe Klinikk Hammerfest Riktig og fullstendig Kompetanseheving, etablering av rutiner. Økte inntekter og økt kvalitet på dokumentasjon av Ressursperson med ansvar for kvalitet dokumentasjon gjennom riktig behandling, innenfor koding. Mål om å heve gj.snitt diagnose- og kodesetting. herunder DRG for Helse Finnmark 0,84 opp til Krever god oppfølging og gode diagnosesetting. 0,89. (Hålogaland og Helgeland på 0,97) rutiner samt fokus på opplæring. Redusere strykprosent Jfr egen styresak og detaljert oppfølging som kommer for hver avdeling. Mål om å redusere strykprosent fra 18% til 8% (landsgjennomsnittet). Klinikken har kunnskap til årsaken til stryk og har beskrevet tiltak som må gjennomføres for å redusere strykprosent. NB: Iverksetting/forpliktelse/oppfølging Oppnå aktivitetsmålene i henhold til klinikkens aktivitetsplan. Bedre og mer effektiv utnyttelse av operasjonsteamkapasiteten/ tilgjengelige personellressurser. Berørte ansatte (leger/sykepleiere/sekretærer) vil få større fokus på arbeidet de gjør. Hvis tiltaket lykkes vil fokuset virke positivt på arbeidsmiljøet. Krever opplæring til riktig tid og på riktig nivå for de forskjellige ansatte, og gode koordineringsrutiner. Positivt når vi får dette på plass fordi det i dag oppleves negativt i miljøet når man blir stående med ubrukte ressurser. Økonomisk effekt Årsverk Bedre planlegging av drift Bedre planlegging av driften, herunder bedre planlegging av pasientforløp og redusere liggedøgn. Fokus på pasientlogistikk bl.a med bedre koord av undersøkelser, rtg, lab o.a. Bedre utnyttelse av dagkirurgi nedsette en arbeidsgruppe som skal gå igjennom dagkirurgisk virksomhet og foreslå tiltak som kan gi økt Bedre koordinering av pasientforløpet er kvalitetshevning for pasienttilbudet noe som igjen vil være positivt også for de ansatte. Vedlegg 1 Budsjettforslag

2 Redusere sykefraværet Økte poliklinikkinntekter Økt aktivitet ved fysikalsk/ergoterapi avdeling. Økte inntekter røntg. Rekruttering, stabilisering og bedre planlegging og begrunnelse for vikarbruk Mål om å redusere sykefraværet med 1 %-poeng. Sykefraværet er, for klinikken samlet ca 10 % og for enkelte avdelinger over 12 %. Det er nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som utarbeider forslag til tiltak for å redusere sykefravær. Øke andelen polikliniske undersøkelser/behandling, utnytte legenes arbeidskapasitet bedre Øke med 300 konsultasjoner i 2007 (ryggskole, colsgruppe og hjertegruppe). Økt antall røntgen-konsultasjoner utnyttelse av ny CT. - Ekstra innsats/tiltak for å rekruttere spesialsykepleiere - Forbedre ansettelsesrutinene - Fleksibel bruk av personell, kan andre avdelinger bidra med personell? Skal sjekkes før innleie - Bedre planlegging og begrunnelse for vikarbruk generelt omfatter alle grupper i klinikken (pleietjenesten, sekretærtjenesten og legetjenesten) - Jobbrotasjon - Hospitering - Vurdere å tilsette faste ekstravakter - Unngå overbelegg ved sengepostene bruk og mer effektiv utnyttelse. Bedre koordinering av ressurser ved normal og lavdrift. Bedre samordning av ferieavvikling. Lavere sykefravær vil kunne virke positivt for pasienter ved at det faste personalet er bedre kjent med rutiner, prosedyrer mv. (i tilfelle hvor innleie/vikarer benyttes), og både pasient-behandling og pasientlogistikk vil kunne gjennomføres mer effektivt og med høyere kvalitet. Reduksjon i bruk av innleie og variable lønnskostnader. Frigjør legeressurser ved å redusere antall morgenmøter på røntgen for medisinske leger. Frigjorte ressursene kan benyttes til poliklinisk arbeid. Økte inntekter med på fysio/ergo og på røntgen innenfor eksisterende ressurser Minimalisere innleie redusere bruken av vikarbyrå. Lavere sykefravær vil virke positivt inn på arbeidsmiljøet og gi større stabilitet i bemanningen. Mindre belastning både for ledere som skal håndtere sykefraværet i den enkelte avdeling, og for andre i avdelingen som i mindre grad må dekke opp/ forskyve for å dekke sykefravær. Mer forutsigbarhet for avdeling og ansatte. Positivt hvis frigitt arbeidstid er med på å bedre arbeidssituasjonen for den enkelte lege. Positivt å være med å bidra til økte inntekter. Positivt med stabil bemanning mindre tid til opplæring og mindre belastning på de fast ansatte. Mindre fleksibilitet i forhold til at kortidsvikarer gjerne er mer fleksible i forhold til vaktbelastning SUM Generell effektivisering Vedlegg 1 Budsjettforslag

3 1.2 Undergruppe Klinikk Kirkenes Reduksjon sykefravær med 1 % Riktig og fullstendig dokumentasjon av behandling, herunder diagnosesetting. Redusere strykprosent Økt aktivitet og pasienthotell/sykeho tell Foretaksovergripende tiltak/tilrettelegging av arbeidsplasser/klima/miljø/klinikkspesifikke tiltak for å fremme trivsel og gode arbeidsforhold. Aktiv bruk av IAavtalen. Nasjonal satsing på å få sykemeldte ansatte ut i arbeid. Kompetanseheving og etablering av rutiner. Ressursperson med ansvar for kvalitet innenfor koding. Mål om å heve gj.snitt DRG pr. opphold for Helse Finnmark fra 0,86 opp til 0,9. (Hålogaland og Helgeland på 0,97). For klinikk Kirkenes mål om å heve gj.snitt til 2005 indeks. Jfr egen styresak og detaljert oppfølging som kommer for hver avdeling. Redusere operasjoner som ikke blir gjennomført. Strykninger som følge av at pasienter ikke møter opp må følges opp. Det er for 2007 planlagt omtrent samme nivå som 2006 for heldøgn/dagopphold. Det planlegges en liten økning på medisinske inneliggende pasienter, økt dagbehandling medisin og økt DKI. For poliklinikk planlegges aktivitet som etter Lavere sykefravær vil kunne virke positivt for pasienter ved at det faste personalet er bedre kjent med rutiner, prosedyrer mv. (i tilfelle hvor innleie/vikarer benyttes), og både pasient-behandling og pasientlogistikk vil kunne gjennomføres mer effektivt og med høyere kvalitet. Reduksjon i bruk av innleie og variable lønnskostnader. Økte inntekter og økt kvalitet på dokumentasjon gjennom riktig diagnose- og kodesetting. Krever god oppfølging og gode rutiner samt fokus på opplæring. Bedre kvalitet for pasientene gjennom kortere ventetid, mindre risiko for strykning og bedre planlagt pasientforløp totalt. Flere operasjoner kan gjennomføres med samme team. Mer pasientbehandling, bedre og riktigere tilbud til pasienter (heldøgn/dag/poliklinikk). Risiko for overbelegg hvis ikke de andre tiltakene fungerer. Lavere sykefravær vil virke positivt inn på arbeidsmiljøet og gi større stabilitet i bemanningen. Mindre belastning både for ledere som skal håndtere syke-fraværet i den enkelte avdeling, og for andre i avdelingen som i mindre grad må dekke opp/ forskyve for å dekke sykefravær. Mer forutsigbarhet for avdeling og ansatte. Berørte ansatte (leger/sykepleiere/sekretærer) vil få større fokus på arbeidet de gjør. Hvis tiltaket lykkes vil fokuset virke positivt på arbeidsmiljøet. Krever opplæring til riktig tid og på riktig nivå for de forskjellige ansatte, og gode koordineringsrutiner. Ingen negative konsekvenser for arbeidsmiljø. Aktivitetsøkning på ca. 2 % skal kunne gjennomføres uten vesentlige konsekvenser for de ansatte. Drift av pasienthotell med pass av klokke natt må organiseres innenfor Økonomisk effekt Årsverk Vedlegg 1 Budsjettforslag

4 Redusere innleie/overtid plan for 2006, dvs. økning i forhold til faktisk nivå Økning/opprettholdelse heldøgnspasienter gjøres ved aktiv bruk av pasienthotell, at utskrivningsklare pasienter kommer raskere ut til kommunene og ved at aktivitet som kan utføres via dagbehandling/dki/poliklinikk legges om. Økning poliklinikk skal gjennomføres med bedre innkallingsrutiner og bedre planlegging og koordinering i forhold til hvilke legeressurser som er tilgjengelige til enhver tid. Mer stabil bemanning, dvs. få fast ansatte i stillinger framfor innleie/overtid. Vil virke positivt for pasienter i forhold til at fast personal er bedre kjent med rutiner, prosedyrer mv., og både pasientbehandling og pasientlogistikk vil kunne gjennomføres mer effektivt og med høyere kvalitet. eksisterende ressurser. Avhengig av løsning vil dette kunne medføre endring av arbeidsoppgaver og noe ekstra arbeid for pleiepersonale på kveld/natt. Det har i 2006 til tider vært svært høy beleggsprosent på medisinsk avdeling. Økning i aktivitet vil være helt avhengig av pasienthotell/utskriving av utskrivningsklare pasienter/ vridning fra inneliggende til dagbehandling for at bemanning skal kunne klare belastning innenfor eksisterende ressurser. Positivt med mer stabil bemanning; mindre tid går med til organisering og opplæring, mindre belastning på eksisterende bemanning. Mindre fleksibilitet fordi korttidsvikarer gjerne er mer fleksible i forhold til vaktbelastning SUM Generell effektivisering Vedlegg 1 Budsjettforslag

5 2 Organisatoriske endringer 2.1 Undergruppe Klinikk Hammerfest Endring av vaktordning ved operasjon og anestesi avdelingen. Passiv vakt ved barneavdelingen, reduksjon av bemanning Redusere bemanning ved sterilsentralen Endring av vaktordning gjøres for operasjons- og anestesisykepleiere i helger og på natt. Det innføres passiv vakt (1 operasjonssykepleier) og vakt på vaktrom (1 operasjonssykepleier). Vakt på vaktrom for anestesisykepleier. Passiv vakt/hjemmevakt fra til for et av personale på natt. Samarbeid mellom med barn og gyn/føde på natt. Reduksjon av 0,7 årsverk, samordning av ressurser og oppgaver med operasjon og sterilsentral Endring av vaktordningen er vurdert som medisinsk-faglig forsvarlig av avdelingsoverlege på anestesiavdelingen. Det er i denne vurderingen tatt hensyn til klinikkens funksjon i forhold til haste-keisersnitt. Reduksjonen på natt svekker beredskapen, men med den aktiviteten som er på natt så er det vurdert at reduksjonen er faglig forsvarlig. Bemanningen innebærer at det er 5 på aktiv vakt og 1 i passiv vakt på gyn/føde og barneavdelingen på nattevaktene. Arbeidsoppgavene vil ivaretas ved at de ansatte ved operasjonen rullerer på å ivareta arbeidsoppgavene ved sterilsentralen. Dette gir en bedre ressursutnyttelse og som igjen gir effekt i reduksjon av årsverk. Avdelingssykepleier på operasjonsavdelingen har foretatt en risikovurdering og peker på følgende konsekvenser: - Det kan bli utfordrende å rekruttere operasjonssykepleiere pga landsomfattende mangel på disse. - Det kan også bli utfordrende å dekke opp ekstravakter ved fravær. - Hygieniske prinsipper kan bli brutt ved hasteinngrep. Anestesiavdelingen planlegger å gjøre en risikovurdering. Tiltaket forutsetter samhandling mellom nattevaktene på gyn/føde og barneavd. og vil bli gjort som et prøveprosjekt over ett år med oppstart 1. mai Tiltaket evalueres fortløpende. Økonomisk effekt Årsverk Ingen spesielle konsekvenser ,7 Vedlegg 1 Budsjettforslag

6 Redusere utdanningsstilling på anestesi Samlokalisering og felles bemanning for med. poliklinikk og dialysen Oppnå økt areal på medisinsk sengepost Sammenslåing av sekretærressurser ved kirurgisk og ortopedisk avd. Samlokalisering av teamene ved gyn/føde og barneavd. Redusere med 3 sekretærstillinger i klinikken. Tilsette sekretær, koding. Redusere bemanning gyn/føde sengepost Reduksjon av 1 årsverk utdanningsstilling for anestesisykepleier Flytte dialysen til 2.etg. med nærhet til medisinsk poliklinikk slik at en kan ha felles bemanning og dermed redusere med 0,5 årsverk Ombyggingskostnader er ca Sammenslåing av kir/ortopedisk team med en kontorleder - EPJ forventer å effektivisere arbeidsoppgaver for skrive- og sekretærtjenesten. - Bruk av Documed som et supplement til dagens tjeneste ved korttidsfravær og avlastende i arbeidstopper. - Reduksjoner av stillinger fra sommeren Tilsette sekretær for å kvalitetssikre diagnosekoding. Utarbeidet ny bemanningsplan Ingen vesentlige konsekvenser fordi stillingen har vært ekstra for å tilrettelegge for at nyutdannet spesialsykepleier kunne avvikle sin bindingstid på anestesiavdelingen. - Byggekostnader. - Samler all dagbehandling, noe som igjen gir mer fleksibel og effektiv bruk av ressursene mellom poliklinikk og dialyse. Reduksjonen forutsetter bedre samhandling på tvers av teamene i klinikken og samhandling innad i teamene. Kan øke belastning på de ansatte i skrive og sekretærtjenesten. Ansette sekretær for å kvalitetssikre diagnosekoding sikre rett diagnose-koding og inntekter. Forbedret kompetansesammensetning i ny bemanningsplan som igjen gir bemanningsgevinst i form av reduserte årsverk. Planen er utarbeidet i samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgt og verneombud. Ingen spesielle konsekvenser Økt investerings-/ utbyggingsbehov - Positivt for arbeidsmiljøet å få samlokalisert dagtilbudet. Har vært fremmet av de ansatte i flere år, men ikke gjennomført pga investeringskostnadene. Dialysen vil få bedre lokaler. Dagens lokaler er ikke tilfredsstillende, verken for ansatte eller pasienter. - Det kan bli omplassering av personale - Risiko for økt sykefravær - Minimalisere press ved tertialavslutning Positivt med bedre kompetansesammensetning på vaktene , Ikke avklart tiltak SUM Organisatoriske endringer ,2 Vedlegg 1 Budsjettforslag

7 2.2 Undergruppe Klinikk Kirkenes Etablere samlet Koordinere alle ressurser innenfor Poliklinikktilbud fys/ergo faller tjeneste innen fysioterapi og ergoterapi i en avdeling bort, tap av poliklinikkinntekter. fysioterapi og med samlet tilbud til hele klinikken, inkl. Bedre samhandling i behandling av ergoterapi for FMR. Sammenheng med tiltak 3. inneliggende pasienter (spesielt klinikken akutt slag/rehab). Organisasjonsendrin ger/ledersjikt Reduksjon i kjøp av vikarbyråtjenester på natt og i helgene innen ortopedi Redusere ernæringsfysiolog Desentralisering DKI til kir.avd/gynføde Se spesielt på lederstrukturen, kutte antall lederstillinger, ikke red.lønn, men effekt i f t frigjøring av tid og reduserte ressurser brukt til møtevirksomhet og systemopplæring når det er færre ledere i organisasjonen. Gjennomføring av tidligere vedtak basert på rapport Gjennomgang av ortopedien i Helse Finnmark HF Reduksjon av 0,5 stilling ernæringsfysiolog. Er utredet. Alternativ 2: Fortsatt drift DKI i eksisterende lokaler men med assistanse fra Kir avd./polkl. og Føde/gyn med differensiert oppmøte tid. Mer hensiktsmessig organisering (se prosjektbeskrivelse). Tilbud og kvalitet til inneliggende blir mer sårbart i forhold til sykefravær/annet fravær. Potensiale for frigjøring av arbeidstid. Beredskap innen ortopedi må ivaretas ihht prosjektrapport natt og i helger. Kan medføre at pasienter blir liggende lengre før operasjon og/eller at de må transporteres videre for operasjon. Det blir mindre tid/tilbud tilgjengelig for pasientene av denne kompetansen Reduksjon bemanning, ingen endring i aktivitet. Risiko: - pasienter møter ikke i tide morgen - operasjonsprogram kommer ikke i gang. Bortfall poliklinikk kan føre til mindre kompetanse på enkelte områder Evt. kulturkollisjoner ifm. sammenslåing av avdelinger/funksjoner må ivaretas. Utredes nærmere ifm. evt. omorganisering. Utredes nærmere ifm. evaluering organisering Helse Finnmark. Det vises til rapport. Konsekvenser for fagmiljø som helhet og endring i oppgaver og ansvar spesielt for generelle kirurger, må ivaretas i omleggingsprosess og videre drift. Permisjon for 0,5 stilling for ansatt som har stillingen i dag Krever endring i rutiner og arbeidsoppgaver og god samhandling mellom berørte stasjoner. - Økte oppgaver ifm. innkalling/sikre at pasient kommer til riktig tid Økonomisk effekt Årsverk , Vedlegg 1 Budsjettforslag

8 Reorganisering koordineringsavd. Vi må ha en bedre samhandling og koordinering av sekretærressurser i forhold til avdelingene/poliklinikkene. Holde stillinger vakant. Kjøpe tjenester fra DocuMed ved topper og sykefravær. Øvrig konsekvensutredning behandles i pågående prosjekt. Bedre samhandling og koordinering av oppgaver innenfor avdelinger. På sikt effekt av EPJprosjekt. (gyldige telefonnummer/- automatiske varslinger SMS). - Mer alentid for betjening DKI. - Bedre fordeling trykk arbeidstid ved differensiert oppmøte - Anestesilege må i større grad involveres i utskriving kveld. - Større sårbarhet ifm. fravær personale DKI; rotasjon må gjennomføres med flere for å sikre stabilitet, evt. sette stilling i turnus. Krever endring i rutiner og arbeidsoppgaver. Kompetanse og rutiner må kvalitetssikres. Økt arbeidsbelastning kompenseres evt. noe ved kjøp av skrivetjenester dersom behov. Har i 2006 hatt høyt sykefravær uten innleie av vikarer. Det forventes positiv effekt av reorganiseringen både i forhold til sykefravær og bedre kvalitet på tjenesten SUM Organisatoriske endringer ,5 Vedlegg 1 Budsjettforslag

9 3 Endringer i pasienttilbudet 3.1 Undergruppe Klinikk Kirkenes Sammenslåing av FMR slås organisatorisk sammen med Tiltaket kan medføre reduksjon i FMR og Medisinsk medisinsk avdeling. Den endelige pasienttilbud for FMR senger avdeling. fordelingen av areal og senger er ikke og/eller medisinske senger, og/eller Det er utarbeidet avklart. kirurgiske senger. egen rapport. Rehabiliteringstilbudet skal bevares, men kan bli redusert dersom plass til denne gruppa ikke blir prioritert. Ansatte fra to avdelinger går sammen i en ny enhet. Dette krever endringsvilje og god ledelse. Se også rapport for konsekvensutredning. Konsekvenser er også avhengig av løsning på areal/sengefordeling. Det forutsettes tilrettelegging/ivaretakelse av i konkret løsning som velges. Økonomisk effekt Årsverk SUM Endringer i pasienttilbudet Vedlegg 1 Budsjettforslag

10 4 Tilpasninger innen stab/støtte og drift 4.1 Stab/støtte Reduksjon av Stillingen benyttes i dag til Kan resultere i økt arbeid for konsulentstilling beredskapsarbeid og noen andre beredskapsgruppa og FFU oppgaver. Foreslås redusert til 30% med.overlege da vedkommende også har ansvaret for Farmasøyt Kirkenes forblir vakant framover Inndragelse av en avd.lederstilling FFU Deler av prestestilling settes vakant Reduksjon av 2,5 stilling innen Personal og FFU. Sekretariatet Sekretariatet En stilling økonomikonsulent inndras Farmasøyt i Hammerfest får ansvar for hele foretaket. Personalavd. og FFU-avd slås sammen til én avd. Prest er i utdanningspermisjon. Permisjonsdelen av stillingen erstattes ikke. Foretaket kjøper inn prestetjenester. Det er vurdert flere ulike stillinger. Det vil bli opp til personalsjef/ffu-sjef å komme med endelig forslag til hvilke stillinger som skal reduseres. Her i løpet av 2006 redusert sekretariatet med 1,5 stilling. Kutter ikke, men benytter prosjektfinansiering for deler av stillingen Gjennomføres ved å ikke ansette i fast stilling etter naturlig avgang Kan føre til redusert oppfølging av avtaler med apotekene. Bedre service ovenfor klinikkene og stab-/støtteavd. Pasienter får i mindre grad tilbud om prestetjenester. Mindre tjenester fra staben til klinikkene. Mindre sekretærstøtte til ledelsen. Sentralbord har overtatt scanning av dokumenter. med.legeturnus i Kirkenes. Resulterer i økt jobbmengde for gjenværende farmasøyt. Avdelingene må igjennom en omstillingsprosess. Endring av stilling for de involverte medarbeiderne i organisasjonen. En ansatt har gått av med pensjon. En ansatt har redusert stilling til 50 %. Økonomisk effekt Årsverk , , ,5 Ingen konsekvenser Ingen konsekvenser Økonomiavdelingen leverer mindre tjenester. Prosjekter/ innsparingstiltak kan ta lengre tid å gjennomføre. Antas ikke vesentlige konsekvenser , ,5 stilling på Gjennomføres ved å ikke ansette i ledig Noe reduksjon av kontroll av Andre regnskapsmedarbeidere ,5 Vedlegg 1 Budsjettforslag

11 regnskap inndras stilling. Bedre rutiner, effektivisere driften. syketransport. vil kunne få en merbelastning i en periode før nye rutiner er på plass. Når Gat system er på plass antas ,5 ingen vesentlige konsekvenser. Ingen konsekvenser ,5 stilling på lønn inndras Gjennomføres ved at en stilling holdes vakant. Mindre lønnsarbeid. Må ses i sammenheng med innføring av Gat Bedre innkjøpsordn. Med.tekn. personell utfører reparasjoner Ingen umiddelbare konsekvenser. Og innsparingstiltak på BHM-utstyr. Nye avtaler gir bedre Har drevet bedre nå etter store på BHM priser. kostnader i oppstarten. Forskningsmidler Deler av forskningsmidlene kuttes. Mindre frie forskningsmidler. Mindre forskningsmidler reduseres SUM Tilpasninger innen Stab/støtte ,2 4.2 Driftsavdelingen Driftsjefstilling Oppgavene må fordeles på de resterende Prosjekter tar lengre tid å Driftsjef får andre oppgaver. Økt holdes vakant ledere i lederteamet samt tekniske sjefer gjennomføre. arbeidsmengde og press på En stilling på renhold i Kirkenes vurderes inndratt To stillinger på renhold i Hammerfest vurderes inndratt Teknisk sjef stilling i Kirkenes holdes vakant En vedlikeholdsstilling i Kirkenes inndras Prosjektlederstilling tas ut av ordinær og DPS-ledere. Tiltaket gjennomføres ved at stillinger som i dag er besatt av vikarer inndras. Tiltaket gjennomføres ved at stillinger som i dag er besatt av vikarer inndras. Tiltaket gjennomføres ved at én av avdelingslederne konstitueres/ansettes som teknisk sjef. Det er nå tekn.sjef + 2 avd.ledere, dette bør kunne reduseres. Tiltaket må gjennomføres ved naturlig avgang, evt. omplassering eller oppsigelse. Stillingen brukes til prosjekter som kan finansiere stillingen. Kan føre til at rundvasktjenester må kjøpes inn. Kan føre til at rundvasktjenester må kjøpes inn. Saksbehandling på teknisk avd./drift vil bli redusert. Reduserte vedlikeholdstjenester. Vedl.holdstjenester må i noen grad kjøpes inn. Byggeprosjekter i psykiatrien går mot slutten. Nye større resterende ledere. Kan føre til høyere arbeidspress på gjenværende medarbeidere. Kan føre til høyere arbeidspress på gjenværende medarbeidere. Økonomisk effekt Årsverk Økt press på resterende ledere Kan føre til høyere arbeidspress på gjenværende medarbeidere Ingen konsekvenser Vedlegg 1 Budsjettforslag

12 bemanningsplan. (eiendom og byggeprosjekter) Stilling på teknisk holdes ledig ved svangerskapsperm., Hammerfest En stilling på vedl.hold i Hammerfest inndras Inndragelse av Renholdsstilling, Jansnes Inndragelse av Kokk, Jansnes Økte inntekter til Håja barnehage Innsparinger på Håja barnehage Innsparinger på Prestøya barnehage Økte leieinntekter boliger Reduksjon av bruk av arealer Varmepumpe prosjekt Det ansettes ingen i svangerskapsvikariat. Stillingen inndras ved ledighet våren Redusere vaskeribetjent-stilling. Jmf. tidligere rapport om kjøkkentjenesten på Jansnes etter reduksjon av plasser. byggeprosjekter kan da ledes av vår egen ansatt istedenfor å kjøpe inn tjenesten. På sikt må stillingen muligens besettes med ny prosjektleder. Reduserte støttetjenester fra teknisk avd. Reduserte støttetjenester fra teknisk avd. / Vedl.holdstjenester må i noen grad kjøpes inn. Noe reduksjon av areal. Kutter ut vaskeri i egen regi. Må kjøpe vaskeritjenester, ca Mindre ressurser til kjøkken på Jansnes. Kan føre til høyere arbeidspress på gjenværende medarbeidere. Kan føre til høyere arbeidspress på gjenværende medarbeidere Kommunalt tilskudd fra Ingen konsekvenser Tar ned driften på Håja på nivå med 2006 (har overskudd på årets drift) Balanse i driften, Helse Finnmark bruker ikke av sine ressurser på barnehagen. Tiltaket gjennomføres ved å øke husleien på en del av boligene. Ved reduksjon av ansatte/bevisst disponering av areal. Frigjort areal leies ut eller brukes til satsingsområder. Energisparingsprosjekt støttet av Enova, tilsagn gitt i 2005, iverksetting er under forberedelse. Effekt fra siste tertial 2007 Ingen konsekvenser Dersom ingen andre vil drive barnehagen, foreslås nedleggelse fra høsten 07. Økte kostnader til å opprettholde normal standard på boligene / Ansatte sier opp sin stilling. Trangere for enkelte typer pasienter. Samler flere på mindre areal. Evnt salg av bygning? Mindre ressurser til å leie inn personale ved fravær. Kan medføre vansker med å rekruttere nøkkelpersonell /ansatte sier opp sin stilling. Mulig konsekvens at noen ansatte sier opp sin stilling , , Det kan bli flere ansatte på mindre areal. Flytting av kontorer. Ingen SUM Tilpasninger innen Driftsavdelingen Vedlegg 1 Budsjettforslag

Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak

Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak 1 Generell ivisering 1.1 Klinikk Hammerfest Tiltak Beskrivelse av tiltak Økonomisk 1.1.1 Riktig og fullstendig dokumentasjon av behandling, herunder diagnosesetting.

Detaljer

Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak

Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak 1 Generell ivisering 1.1 Klinikk Hammerfest Tiltak Beskrivelse av tiltak Økonomisk 1.1.1 Riktig og fullstendig dokumentasjon av behandling, herunder diagnosesetting.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Direktøren Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Saksbehandler: Randi Marie Larsen Øystein Reksen Johansen Saksnr.: 2012/1365 Dato: 12.03.2015

Detaljer

Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215

Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215 Personalavdelingen Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215 Møtet ble avholdt pr telematikk Hammerfest-Alta-Kirkenes. Tilstede: Arbeidsgiversiden: Eva H. Pedersen, adm. dir., Erik Fjeldstad,

Detaljer

Styresak 35/2008 Reduksjon av 20 årsverk

Styresak 35/2008 Reduksjon av 20 årsverk Vår dato: Saksbehandler: Kristine Brevik, Ståle Ackermann, Jan-Erik Hansen Dato: 26.06.2008 Styresak 35/2008 Reduksjon av 20 årsverk Bakgrunn I styrevedtak 23/2008 Tertialrapport har styret for Helse Finnmark

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, Orto= Ortopedisk klinikk, MD = Medisinsk divisjon, KK = Kvinneklinikken, DPH = Divisjon psykisk helsevern, BUK = Barne

Detaljer

Styresak 37/2010: Ferieavvikling

Styresak 37/2010: Ferieavvikling Styresak 37/2010: Ferieavvikling Møtedato: 31.05.10 Møtested: Bodø INNLEDNING I forkant av sommern 2010 ønsker administrasjonen å orientere styret i Helgelandssykehuset om forberedelser, ressurstilgang

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK)

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Direktøren Styresak nr.32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Saksbehandler: Elisabeth Marie Larsen Dokumenter i Saken

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram Terje Bakkelund Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Nasjonalt tilsyn med akuttmottak 2007 Vi ser at akuttmottak gir særlige utfordringer for sykehusene. Aktivitetene

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Nasjonalt topplederprogram Kerstin Thoresen Bodø, november 2011

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Felles regionale prosjekt som er støttet og gitt finansiering via VOX-midler i Helse Vest

Felles regionale prosjekt som er støttet og gitt finansiering via VOX-midler i Helse Vest /Prosjekt Etablering av Timebank for hjelpepleiere ved Bemanningssenteret. Helse Stavanger Økt stillingsstørrelse for hjelpepleiere/helsefagarbeidere på medisinsk avdeling. beskrivelse Prosjektet bygger

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder:

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Solgunn Marie Haddeland m.fl. Styresak 84/15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Arkivsak

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten DPS har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten

Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten DPS har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten Handlingsplan del 1: Må/strate Salten s 1 Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten utvides fra 4 behandlerstillinger

Detaljer

BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013.

BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013. BUDSJETT 2012 Kolonnen Endringer inkluderer prisjusteringen 2012-2013, helårsvirkning av tiltak igangsatt i 2012 og nye tiltak planlagt for 2013. Kirurgisk klinikk Faktisk Endringer Innsparing Budsjett

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den 23.10.2012 Kirurgisk aktivitet i HMR i 2011. 12000 10000

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14 Utviklingsprosjekt Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset Nasjonalt topplederprogram kull 14 Randi Marie Larsen Bodø mars 2013 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Strategi 2016 fokusområde 2 bemanning

Strategi 2016 fokusområde 2 bemanning Strategi 2016 fokusområde 2 bemanning Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt i august 2009 Side 1 av 12 sider Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og anbefalinger... 3 1.1. Sammenligning av bemanningen internt

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser førstelinjelederes arbeidssituasjon Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Detaljer

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Bakgrunn Det vises til styremøte den 18. mars og styrets vedtak i sak 011/2013 virksomhetsrapportering pr februar: 1. Den økonomiskutvikling i

Detaljer

Versjon: 1.0. Risikovurdering av. Vaktsamarbeid innen Kirurgi mellom Kristiansund og Molde sykehus

Versjon: 1.0. Risikovurdering av. Vaktsamarbeid innen Kirurgi mellom Kristiansund og Molde sykehus Versjon: 1.0 av Vaktsamarbeid innen Kirurgi mellom Kristiansund og Molde sykehus Anbefalt: Dato: 5. desember 2011 Godkjent: Dato: INNHOLDSFORTEGNELSE: Bakgrunn for risikovurderingen...3 Omfang...3 Sammendrag...3

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser legers situasjon, spesielt assistentlegene Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga Omstillingsavtalen Fellesmøte for administrasjonen 25. juni 2008 Formål sikre de ansattes trygghet og rettigheter i forbindelse med fusjonen informere om hvordan omstillingsprosessene skal gjennomføres

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Opplæring i koding / klassifikasjon ved SUS. Aase Lode Kalberg, overlege 27.02.08

Opplæring i koding / klassifikasjon ved SUS. Aase Lode Kalberg, overlege 27.02.08 Opplæring i koding / klassifikasjon ved SUS Aase Lode Kalberg, overlege 27.02.08 Kirurgiske og ortopediske avdelinger Andre norske sykehus SUS Organisering FFU en 50 % stilling Økonomi controllere Klinikker

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, = pedisk klinikk, = Medisinsk divisjon, = Kvinneklinikken, PHV =Psykisk helsevern, = Barne og ungdomsklinikken, DST =

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 S x K = Risiko (R) Konsekvens (K) Sannsynlighet (S) RISIKOVURDERING Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 Utført dato: 27.4, revidert 7.5 Utført ved (enhet): Seksjon poliklinikker Øvre

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning Problemstillinger? Vurdere alternative organisasjonsformer Hvordan utvikle en eierstrategi for eiendomsforvaltningen? Hva

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

MANDAT. Poliklinikkområdet

MANDAT. Poliklinikkområdet MANDAT Poliklinikkområdet 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og

Detaljer

AVTALE MELLOM HELSE FINNMARK HF OG VADSØ KOMMUNE OM ETABLERING OG DRIFT AV DIALYSETILBUD VED VADSØ HELSESENTER

AVTALE MELLOM HELSE FINNMARK HF OG VADSØ KOMMUNE OM ETABLERING OG DRIFT AV DIALYSETILBUD VED VADSØ HELSESENTER Direktøren AVTALE MELLOM HELSE FINNMARK HF OG VADSØ KOMMUNE OM ETABLERING OG DRIFT AV DIALYSETILBUD VED VADSØ HELSESENTER Helse Finnmark HF Vadsø kommune Kontaktpersoner Navn: Adresse: Telefon: E-post:

Detaljer

Månedsrapport 5-2013

Månedsrapport 5-2013 HelseFinnmark Månedsrapport 5-2013 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 17 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Kvalitet... 4 Ventetid antall dager... 4 Andel fristbrudd for rettighetspasienter...

Detaljer

i 2012 1 Antall tonn tekstiler 3.800 Behov for reduksjon 250 Endret produktivitet fra 2010-11 per 2. tertial

i 2012 1 Antall tonn tekstiler 3.800 Behov for reduksjon 250 Endret produktivitet fra 2010-11 per 2. tertial Klinikk OSS Oslo sykehusservice 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk oktober 2011 1 1775 Antall middager 815.000 Brutto årsverk innenfor budsjett 1525 Antall portøroppdrag 565.000 i 2012 1 Antall

Detaljer

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Prosjektrapport Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Jan Arild Brandshaug 25.11.213 Innhold Bakgrunn for prosjektet..3 Status før prosjektet 4 Drift av vikarpool...6 Økonomi.7 Ledelse 7

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF Arkivsak Dato 20.04.2015 Saksbehandler Nina Hope Iversen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 039-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

1. Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner til orientering.

1. Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 093-2015 SOMMERFERIEAVVIKLING 2016 - SAMARBEIDSTILTAK Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Registrering av arbeidstid

Registrering av arbeidstid Registrering av arbeidstid Spørreundersøkelse i november 2013 Legegruppen sendt til 1 009 leger. Svar fra 493 leger som gir en svarprosent på 49. Ledergruppen sendt til 435 ledere på nivå 2, 3 og 4. Svar

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 10.12.12 Karin Ask-Henriksen Evaluering av hovedferieavvikling 2012 - Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2013 Saksnr.

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Nye styringsformer i norsk primærhelsetjeneste. Jon Magnussen Stockholm 20/9 2011

Nye styringsformer i norsk primærhelsetjeneste. Jon Magnussen Stockholm 20/9 2011 Nye styringsformer i norsk primærhelsetjeneste Jon Magnussen Stockholm 20/9 2011 Kort om Norge Ikke direkte adgang til spesialist allmennlegen er gate-keeper Fastlege ( familielege ) med mulighet til å

Detaljer

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge HelsIT 2007 Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge Bård Hofstad Direktør Prosjekter og Teknologi Trondheim 26.09.07 Status omstilling i Helse Midt-Norge Årlige regnskapsførte underskudd + budsjett og estimat

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta.

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Workshop 2009 Oppsummering og nye utfordringer Workshop 2009 - Gruppe 1 Det er inngått nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Helse Finnmark om

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus.

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Frode Eidset Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Nasjonalt topplederprogram 31.10.13 Bakgrunn for prosjektet. HR-avdelingen ved Ahus har i dag systemansvar

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.04..04 Versjon 1.0 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Adm. direktør Deres dato: Deres referanse: OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem»

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Sandnes Kommune Prosjekt omstilling og effektivisering i Levekår 2016 Sandnes kommune Innledning På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus Status for BARNE BEST rundt om i landet Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus NASJONALT Nytt utkast til Nasjonale faglige retningslinjer (Helsedirektoratet) (

Detaljer

Risikovurdering av omlegging av akuttberedskapen i SØ

Risikovurdering av omlegging av akuttberedskapen i SØ MÅL: Omlegging av akuttberedskap i SØ gjennomføres i henhold til plan Dato: 13.02.12 Nr Risikofaktor konsekvens S K R Tiltak 1 2 Etablering av SDI og utskrivningsenhet: Organisering og bemanning av SDI

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte vedrørende budsjett 2007

Protokoll fra drøftingsmøte vedrørende budsjett 2007 Personalavdelingen Protokoll fra drøftingsmøte vedrørende budsjett 2007 Varighet: 30.11.2006 kl 0800-1145. Tilstede: Fra arbeidsgiversiden: Økonomisjef Jan-Erik Hansen, FFU/personalsjef Erik Fjeldstad,

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Utviklingsprosjekt: Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur i klinikk for medisin, etter føringer lagt for nytt sykehus i 2015 Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Modell for kostnader og gevinster ved heltid

Modell for kostnader og gevinster ved heltid Modell for kostnader og gevinster ved heltid Per Schanke Agenda Kaupang Kommunal- og moderniseringsdepartementet Disposisjon Oppdraget Modellen slik den nå ser ut Bruken av modellen Mandatet Modell til

Detaljer

Referat fra drøftingsmøte 16. mars 2007

Referat fra drøftingsmøte 16. mars 2007 Personalavdelingen Referat fra drøftingsmøte 16. mars 2007 Tilstede: Arbeidsgiversiden: Eva H. Pedersen, adm. dir., Erik Fjeldstad, FFU/personalsjef, Jan-Erik Hansen, økonomisjef, Inger- Lise Balandin,

Detaljer

Heltid Deltid Frihet til å velge

Heltid Deltid Frihet til å velge Saman om ein betre kommune. Comfort Hotell Runway, Gardermoen 17.september 2013 Presentasjon av Arbeidstidmodellen i Hurum kommune Heltid Deltid Frihet til å velge v/prosjektleder Grethe Reinhardtsen Arbeidstidmodellen

Detaljer

Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K

Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K Nasjonalt topplederprogram Nina Jamissen Oktober 2013 Bakgrunn og problemstilling Nordlandssykehuset Bodø moderniseres, bygges ut og står foran

Detaljer