Innsparingstiltak Budsjett 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innsparingstiltak Budsjett 2007"

Transkript

1 Innsparingstiltak Budsjett Generell effektivisering 1.1 Undergruppe Klinikk Hammerfest Riktig og fullstendig Kompetanseheving, etablering av rutiner. Økte inntekter og økt kvalitet på dokumentasjon av Ressursperson med ansvar for kvalitet dokumentasjon gjennom riktig behandling, innenfor koding. Mål om å heve gj.snitt diagnose- og kodesetting. herunder DRG for Helse Finnmark 0,84 opp til Krever god oppfølging og gode diagnosesetting. 0,89. (Hålogaland og Helgeland på 0,97) rutiner samt fokus på opplæring. Redusere strykprosent Jfr egen styresak og detaljert oppfølging som kommer for hver avdeling. Mål om å redusere strykprosent fra 18% til 8% (landsgjennomsnittet). Klinikken har kunnskap til årsaken til stryk og har beskrevet tiltak som må gjennomføres for å redusere strykprosent. NB: Iverksetting/forpliktelse/oppfølging Oppnå aktivitetsmålene i henhold til klinikkens aktivitetsplan. Bedre og mer effektiv utnyttelse av operasjonsteamkapasiteten/ tilgjengelige personellressurser. Berørte ansatte (leger/sykepleiere/sekretærer) vil få større fokus på arbeidet de gjør. Hvis tiltaket lykkes vil fokuset virke positivt på arbeidsmiljøet. Krever opplæring til riktig tid og på riktig nivå for de forskjellige ansatte, og gode koordineringsrutiner. Positivt når vi får dette på plass fordi det i dag oppleves negativt i miljøet når man blir stående med ubrukte ressurser. Økonomisk effekt Årsverk Bedre planlegging av drift Bedre planlegging av driften, herunder bedre planlegging av pasientforløp og redusere liggedøgn. Fokus på pasientlogistikk bl.a med bedre koord av undersøkelser, rtg, lab o.a. Bedre utnyttelse av dagkirurgi nedsette en arbeidsgruppe som skal gå igjennom dagkirurgisk virksomhet og foreslå tiltak som kan gi økt Bedre koordinering av pasientforløpet er kvalitetshevning for pasienttilbudet noe som igjen vil være positivt også for de ansatte. Vedlegg 1 Budsjettforslag

2 Redusere sykefraværet Økte poliklinikkinntekter Økt aktivitet ved fysikalsk/ergoterapi avdeling. Økte inntekter røntg. Rekruttering, stabilisering og bedre planlegging og begrunnelse for vikarbruk Mål om å redusere sykefraværet med 1 %-poeng. Sykefraværet er, for klinikken samlet ca 10 % og for enkelte avdelinger over 12 %. Det er nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som utarbeider forslag til tiltak for å redusere sykefravær. Øke andelen polikliniske undersøkelser/behandling, utnytte legenes arbeidskapasitet bedre Øke med 300 konsultasjoner i 2007 (ryggskole, colsgruppe og hjertegruppe). Økt antall røntgen-konsultasjoner utnyttelse av ny CT. - Ekstra innsats/tiltak for å rekruttere spesialsykepleiere - Forbedre ansettelsesrutinene - Fleksibel bruk av personell, kan andre avdelinger bidra med personell? Skal sjekkes før innleie - Bedre planlegging og begrunnelse for vikarbruk generelt omfatter alle grupper i klinikken (pleietjenesten, sekretærtjenesten og legetjenesten) - Jobbrotasjon - Hospitering - Vurdere å tilsette faste ekstravakter - Unngå overbelegg ved sengepostene bruk og mer effektiv utnyttelse. Bedre koordinering av ressurser ved normal og lavdrift. Bedre samordning av ferieavvikling. Lavere sykefravær vil kunne virke positivt for pasienter ved at det faste personalet er bedre kjent med rutiner, prosedyrer mv. (i tilfelle hvor innleie/vikarer benyttes), og både pasient-behandling og pasientlogistikk vil kunne gjennomføres mer effektivt og med høyere kvalitet. Reduksjon i bruk av innleie og variable lønnskostnader. Frigjør legeressurser ved å redusere antall morgenmøter på røntgen for medisinske leger. Frigjorte ressursene kan benyttes til poliklinisk arbeid. Økte inntekter med på fysio/ergo og på røntgen innenfor eksisterende ressurser Minimalisere innleie redusere bruken av vikarbyrå. Lavere sykefravær vil virke positivt inn på arbeidsmiljøet og gi større stabilitet i bemanningen. Mindre belastning både for ledere som skal håndtere sykefraværet i den enkelte avdeling, og for andre i avdelingen som i mindre grad må dekke opp/ forskyve for å dekke sykefravær. Mer forutsigbarhet for avdeling og ansatte. Positivt hvis frigitt arbeidstid er med på å bedre arbeidssituasjonen for den enkelte lege. Positivt å være med å bidra til økte inntekter. Positivt med stabil bemanning mindre tid til opplæring og mindre belastning på de fast ansatte. Mindre fleksibilitet i forhold til at kortidsvikarer gjerne er mer fleksible i forhold til vaktbelastning SUM Generell effektivisering Vedlegg 1 Budsjettforslag

3 1.2 Undergruppe Klinikk Kirkenes Reduksjon sykefravær med 1 % Riktig og fullstendig dokumentasjon av behandling, herunder diagnosesetting. Redusere strykprosent Økt aktivitet og pasienthotell/sykeho tell Foretaksovergripende tiltak/tilrettelegging av arbeidsplasser/klima/miljø/klinikkspesifikke tiltak for å fremme trivsel og gode arbeidsforhold. Aktiv bruk av IAavtalen. Nasjonal satsing på å få sykemeldte ansatte ut i arbeid. Kompetanseheving og etablering av rutiner. Ressursperson med ansvar for kvalitet innenfor koding. Mål om å heve gj.snitt DRG pr. opphold for Helse Finnmark fra 0,86 opp til 0,9. (Hålogaland og Helgeland på 0,97). For klinikk Kirkenes mål om å heve gj.snitt til 2005 indeks. Jfr egen styresak og detaljert oppfølging som kommer for hver avdeling. Redusere operasjoner som ikke blir gjennomført. Strykninger som følge av at pasienter ikke møter opp må følges opp. Det er for 2007 planlagt omtrent samme nivå som 2006 for heldøgn/dagopphold. Det planlegges en liten økning på medisinske inneliggende pasienter, økt dagbehandling medisin og økt DKI. For poliklinikk planlegges aktivitet som etter Lavere sykefravær vil kunne virke positivt for pasienter ved at det faste personalet er bedre kjent med rutiner, prosedyrer mv. (i tilfelle hvor innleie/vikarer benyttes), og både pasient-behandling og pasientlogistikk vil kunne gjennomføres mer effektivt og med høyere kvalitet. Reduksjon i bruk av innleie og variable lønnskostnader. Økte inntekter og økt kvalitet på dokumentasjon gjennom riktig diagnose- og kodesetting. Krever god oppfølging og gode rutiner samt fokus på opplæring. Bedre kvalitet for pasientene gjennom kortere ventetid, mindre risiko for strykning og bedre planlagt pasientforløp totalt. Flere operasjoner kan gjennomføres med samme team. Mer pasientbehandling, bedre og riktigere tilbud til pasienter (heldøgn/dag/poliklinikk). Risiko for overbelegg hvis ikke de andre tiltakene fungerer. Lavere sykefravær vil virke positivt inn på arbeidsmiljøet og gi større stabilitet i bemanningen. Mindre belastning både for ledere som skal håndtere syke-fraværet i den enkelte avdeling, og for andre i avdelingen som i mindre grad må dekke opp/ forskyve for å dekke sykefravær. Mer forutsigbarhet for avdeling og ansatte. Berørte ansatte (leger/sykepleiere/sekretærer) vil få større fokus på arbeidet de gjør. Hvis tiltaket lykkes vil fokuset virke positivt på arbeidsmiljøet. Krever opplæring til riktig tid og på riktig nivå for de forskjellige ansatte, og gode koordineringsrutiner. Ingen negative konsekvenser for arbeidsmiljø. Aktivitetsøkning på ca. 2 % skal kunne gjennomføres uten vesentlige konsekvenser for de ansatte. Drift av pasienthotell med pass av klokke natt må organiseres innenfor Økonomisk effekt Årsverk Vedlegg 1 Budsjettforslag

4 Redusere innleie/overtid plan for 2006, dvs. økning i forhold til faktisk nivå Økning/opprettholdelse heldøgnspasienter gjøres ved aktiv bruk av pasienthotell, at utskrivningsklare pasienter kommer raskere ut til kommunene og ved at aktivitet som kan utføres via dagbehandling/dki/poliklinikk legges om. Økning poliklinikk skal gjennomføres med bedre innkallingsrutiner og bedre planlegging og koordinering i forhold til hvilke legeressurser som er tilgjengelige til enhver tid. Mer stabil bemanning, dvs. få fast ansatte i stillinger framfor innleie/overtid. Vil virke positivt for pasienter i forhold til at fast personal er bedre kjent med rutiner, prosedyrer mv., og både pasientbehandling og pasientlogistikk vil kunne gjennomføres mer effektivt og med høyere kvalitet. eksisterende ressurser. Avhengig av løsning vil dette kunne medføre endring av arbeidsoppgaver og noe ekstra arbeid for pleiepersonale på kveld/natt. Det har i 2006 til tider vært svært høy beleggsprosent på medisinsk avdeling. Økning i aktivitet vil være helt avhengig av pasienthotell/utskriving av utskrivningsklare pasienter/ vridning fra inneliggende til dagbehandling for at bemanning skal kunne klare belastning innenfor eksisterende ressurser. Positivt med mer stabil bemanning; mindre tid går med til organisering og opplæring, mindre belastning på eksisterende bemanning. Mindre fleksibilitet fordi korttidsvikarer gjerne er mer fleksible i forhold til vaktbelastning SUM Generell effektivisering Vedlegg 1 Budsjettforslag

5 2 Organisatoriske endringer 2.1 Undergruppe Klinikk Hammerfest Endring av vaktordning ved operasjon og anestesi avdelingen. Passiv vakt ved barneavdelingen, reduksjon av bemanning Redusere bemanning ved sterilsentralen Endring av vaktordning gjøres for operasjons- og anestesisykepleiere i helger og på natt. Det innføres passiv vakt (1 operasjonssykepleier) og vakt på vaktrom (1 operasjonssykepleier). Vakt på vaktrom for anestesisykepleier. Passiv vakt/hjemmevakt fra til for et av personale på natt. Samarbeid mellom med barn og gyn/føde på natt. Reduksjon av 0,7 årsverk, samordning av ressurser og oppgaver med operasjon og sterilsentral Endring av vaktordningen er vurdert som medisinsk-faglig forsvarlig av avdelingsoverlege på anestesiavdelingen. Det er i denne vurderingen tatt hensyn til klinikkens funksjon i forhold til haste-keisersnitt. Reduksjonen på natt svekker beredskapen, men med den aktiviteten som er på natt så er det vurdert at reduksjonen er faglig forsvarlig. Bemanningen innebærer at det er 5 på aktiv vakt og 1 i passiv vakt på gyn/føde og barneavdelingen på nattevaktene. Arbeidsoppgavene vil ivaretas ved at de ansatte ved operasjonen rullerer på å ivareta arbeidsoppgavene ved sterilsentralen. Dette gir en bedre ressursutnyttelse og som igjen gir effekt i reduksjon av årsverk. Avdelingssykepleier på operasjonsavdelingen har foretatt en risikovurdering og peker på følgende konsekvenser: - Det kan bli utfordrende å rekruttere operasjonssykepleiere pga landsomfattende mangel på disse. - Det kan også bli utfordrende å dekke opp ekstravakter ved fravær. - Hygieniske prinsipper kan bli brutt ved hasteinngrep. Anestesiavdelingen planlegger å gjøre en risikovurdering. Tiltaket forutsetter samhandling mellom nattevaktene på gyn/føde og barneavd. og vil bli gjort som et prøveprosjekt over ett år med oppstart 1. mai Tiltaket evalueres fortløpende. Økonomisk effekt Årsverk Ingen spesielle konsekvenser ,7 Vedlegg 1 Budsjettforslag

6 Redusere utdanningsstilling på anestesi Samlokalisering og felles bemanning for med. poliklinikk og dialysen Oppnå økt areal på medisinsk sengepost Sammenslåing av sekretærressurser ved kirurgisk og ortopedisk avd. Samlokalisering av teamene ved gyn/føde og barneavd. Redusere med 3 sekretærstillinger i klinikken. Tilsette sekretær, koding. Redusere bemanning gyn/føde sengepost Reduksjon av 1 årsverk utdanningsstilling for anestesisykepleier Flytte dialysen til 2.etg. med nærhet til medisinsk poliklinikk slik at en kan ha felles bemanning og dermed redusere med 0,5 årsverk Ombyggingskostnader er ca Sammenslåing av kir/ortopedisk team med en kontorleder - EPJ forventer å effektivisere arbeidsoppgaver for skrive- og sekretærtjenesten. - Bruk av Documed som et supplement til dagens tjeneste ved korttidsfravær og avlastende i arbeidstopper. - Reduksjoner av stillinger fra sommeren Tilsette sekretær for å kvalitetssikre diagnosekoding. Utarbeidet ny bemanningsplan Ingen vesentlige konsekvenser fordi stillingen har vært ekstra for å tilrettelegge for at nyutdannet spesialsykepleier kunne avvikle sin bindingstid på anestesiavdelingen. - Byggekostnader. - Samler all dagbehandling, noe som igjen gir mer fleksibel og effektiv bruk av ressursene mellom poliklinikk og dialyse. Reduksjonen forutsetter bedre samhandling på tvers av teamene i klinikken og samhandling innad i teamene. Kan øke belastning på de ansatte i skrive og sekretærtjenesten. Ansette sekretær for å kvalitetssikre diagnosekoding sikre rett diagnose-koding og inntekter. Forbedret kompetansesammensetning i ny bemanningsplan som igjen gir bemanningsgevinst i form av reduserte årsverk. Planen er utarbeidet i samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgt og verneombud. Ingen spesielle konsekvenser Økt investerings-/ utbyggingsbehov - Positivt for arbeidsmiljøet å få samlokalisert dagtilbudet. Har vært fremmet av de ansatte i flere år, men ikke gjennomført pga investeringskostnadene. Dialysen vil få bedre lokaler. Dagens lokaler er ikke tilfredsstillende, verken for ansatte eller pasienter. - Det kan bli omplassering av personale - Risiko for økt sykefravær - Minimalisere press ved tertialavslutning Positivt med bedre kompetansesammensetning på vaktene , Ikke avklart tiltak SUM Organisatoriske endringer ,2 Vedlegg 1 Budsjettforslag

7 2.2 Undergruppe Klinikk Kirkenes Etablere samlet Koordinere alle ressurser innenfor Poliklinikktilbud fys/ergo faller tjeneste innen fysioterapi og ergoterapi i en avdeling bort, tap av poliklinikkinntekter. fysioterapi og med samlet tilbud til hele klinikken, inkl. Bedre samhandling i behandling av ergoterapi for FMR. Sammenheng med tiltak 3. inneliggende pasienter (spesielt klinikken akutt slag/rehab). Organisasjonsendrin ger/ledersjikt Reduksjon i kjøp av vikarbyråtjenester på natt og i helgene innen ortopedi Redusere ernæringsfysiolog Desentralisering DKI til kir.avd/gynføde Se spesielt på lederstrukturen, kutte antall lederstillinger, ikke red.lønn, men effekt i f t frigjøring av tid og reduserte ressurser brukt til møtevirksomhet og systemopplæring når det er færre ledere i organisasjonen. Gjennomføring av tidligere vedtak basert på rapport Gjennomgang av ortopedien i Helse Finnmark HF Reduksjon av 0,5 stilling ernæringsfysiolog. Er utredet. Alternativ 2: Fortsatt drift DKI i eksisterende lokaler men med assistanse fra Kir avd./polkl. og Føde/gyn med differensiert oppmøte tid. Mer hensiktsmessig organisering (se prosjektbeskrivelse). Tilbud og kvalitet til inneliggende blir mer sårbart i forhold til sykefravær/annet fravær. Potensiale for frigjøring av arbeidstid. Beredskap innen ortopedi må ivaretas ihht prosjektrapport natt og i helger. Kan medføre at pasienter blir liggende lengre før operasjon og/eller at de må transporteres videre for operasjon. Det blir mindre tid/tilbud tilgjengelig for pasientene av denne kompetansen Reduksjon bemanning, ingen endring i aktivitet. Risiko: - pasienter møter ikke i tide morgen - operasjonsprogram kommer ikke i gang. Bortfall poliklinikk kan føre til mindre kompetanse på enkelte områder Evt. kulturkollisjoner ifm. sammenslåing av avdelinger/funksjoner må ivaretas. Utredes nærmere ifm. evt. omorganisering. Utredes nærmere ifm. evaluering organisering Helse Finnmark. Det vises til rapport. Konsekvenser for fagmiljø som helhet og endring i oppgaver og ansvar spesielt for generelle kirurger, må ivaretas i omleggingsprosess og videre drift. Permisjon for 0,5 stilling for ansatt som har stillingen i dag Krever endring i rutiner og arbeidsoppgaver og god samhandling mellom berørte stasjoner. - Økte oppgaver ifm. innkalling/sikre at pasient kommer til riktig tid Økonomisk effekt Årsverk , Vedlegg 1 Budsjettforslag

8 Reorganisering koordineringsavd. Vi må ha en bedre samhandling og koordinering av sekretærressurser i forhold til avdelingene/poliklinikkene. Holde stillinger vakant. Kjøpe tjenester fra DocuMed ved topper og sykefravær. Øvrig konsekvensutredning behandles i pågående prosjekt. Bedre samhandling og koordinering av oppgaver innenfor avdelinger. På sikt effekt av EPJprosjekt. (gyldige telefonnummer/- automatiske varslinger SMS). - Mer alentid for betjening DKI. - Bedre fordeling trykk arbeidstid ved differensiert oppmøte - Anestesilege må i større grad involveres i utskriving kveld. - Større sårbarhet ifm. fravær personale DKI; rotasjon må gjennomføres med flere for å sikre stabilitet, evt. sette stilling i turnus. Krever endring i rutiner og arbeidsoppgaver. Kompetanse og rutiner må kvalitetssikres. Økt arbeidsbelastning kompenseres evt. noe ved kjøp av skrivetjenester dersom behov. Har i 2006 hatt høyt sykefravær uten innleie av vikarer. Det forventes positiv effekt av reorganiseringen både i forhold til sykefravær og bedre kvalitet på tjenesten SUM Organisatoriske endringer ,5 Vedlegg 1 Budsjettforslag

9 3 Endringer i pasienttilbudet 3.1 Undergruppe Klinikk Kirkenes Sammenslåing av FMR slås organisatorisk sammen med Tiltaket kan medføre reduksjon i FMR og Medisinsk medisinsk avdeling. Den endelige pasienttilbud for FMR senger avdeling. fordelingen av areal og senger er ikke og/eller medisinske senger, og/eller Det er utarbeidet avklart. kirurgiske senger. egen rapport. Rehabiliteringstilbudet skal bevares, men kan bli redusert dersom plass til denne gruppa ikke blir prioritert. Ansatte fra to avdelinger går sammen i en ny enhet. Dette krever endringsvilje og god ledelse. Se også rapport for konsekvensutredning. Konsekvenser er også avhengig av løsning på areal/sengefordeling. Det forutsettes tilrettelegging/ivaretakelse av i konkret løsning som velges. Økonomisk effekt Årsverk SUM Endringer i pasienttilbudet Vedlegg 1 Budsjettforslag

10 4 Tilpasninger innen stab/støtte og drift 4.1 Stab/støtte Reduksjon av Stillingen benyttes i dag til Kan resultere i økt arbeid for konsulentstilling beredskapsarbeid og noen andre beredskapsgruppa og FFU oppgaver. Foreslås redusert til 30% med.overlege da vedkommende også har ansvaret for Farmasøyt Kirkenes forblir vakant framover Inndragelse av en avd.lederstilling FFU Deler av prestestilling settes vakant Reduksjon av 2,5 stilling innen Personal og FFU. Sekretariatet Sekretariatet En stilling økonomikonsulent inndras Farmasøyt i Hammerfest får ansvar for hele foretaket. Personalavd. og FFU-avd slås sammen til én avd. Prest er i utdanningspermisjon. Permisjonsdelen av stillingen erstattes ikke. Foretaket kjøper inn prestetjenester. Det er vurdert flere ulike stillinger. Det vil bli opp til personalsjef/ffu-sjef å komme med endelig forslag til hvilke stillinger som skal reduseres. Her i løpet av 2006 redusert sekretariatet med 1,5 stilling. Kutter ikke, men benytter prosjektfinansiering for deler av stillingen Gjennomføres ved å ikke ansette i fast stilling etter naturlig avgang Kan føre til redusert oppfølging av avtaler med apotekene. Bedre service ovenfor klinikkene og stab-/støtteavd. Pasienter får i mindre grad tilbud om prestetjenester. Mindre tjenester fra staben til klinikkene. Mindre sekretærstøtte til ledelsen. Sentralbord har overtatt scanning av dokumenter. med.legeturnus i Kirkenes. Resulterer i økt jobbmengde for gjenværende farmasøyt. Avdelingene må igjennom en omstillingsprosess. Endring av stilling for de involverte medarbeiderne i organisasjonen. En ansatt har gått av med pensjon. En ansatt har redusert stilling til 50 %. Økonomisk effekt Årsverk , , ,5 Ingen konsekvenser Ingen konsekvenser Økonomiavdelingen leverer mindre tjenester. Prosjekter/ innsparingstiltak kan ta lengre tid å gjennomføre. Antas ikke vesentlige konsekvenser , ,5 stilling på Gjennomføres ved å ikke ansette i ledig Noe reduksjon av kontroll av Andre regnskapsmedarbeidere ,5 Vedlegg 1 Budsjettforslag

11 regnskap inndras stilling. Bedre rutiner, effektivisere driften. syketransport. vil kunne få en merbelastning i en periode før nye rutiner er på plass. Når Gat system er på plass antas ,5 ingen vesentlige konsekvenser. Ingen konsekvenser ,5 stilling på lønn inndras Gjennomføres ved at en stilling holdes vakant. Mindre lønnsarbeid. Må ses i sammenheng med innføring av Gat Bedre innkjøpsordn. Med.tekn. personell utfører reparasjoner Ingen umiddelbare konsekvenser. Og innsparingstiltak på BHM-utstyr. Nye avtaler gir bedre Har drevet bedre nå etter store på BHM priser. kostnader i oppstarten. Forskningsmidler Deler av forskningsmidlene kuttes. Mindre frie forskningsmidler. Mindre forskningsmidler reduseres SUM Tilpasninger innen Stab/støtte ,2 4.2 Driftsavdelingen Driftsjefstilling Oppgavene må fordeles på de resterende Prosjekter tar lengre tid å Driftsjef får andre oppgaver. Økt holdes vakant ledere i lederteamet samt tekniske sjefer gjennomføre. arbeidsmengde og press på En stilling på renhold i Kirkenes vurderes inndratt To stillinger på renhold i Hammerfest vurderes inndratt Teknisk sjef stilling i Kirkenes holdes vakant En vedlikeholdsstilling i Kirkenes inndras Prosjektlederstilling tas ut av ordinær og DPS-ledere. Tiltaket gjennomføres ved at stillinger som i dag er besatt av vikarer inndras. Tiltaket gjennomføres ved at stillinger som i dag er besatt av vikarer inndras. Tiltaket gjennomføres ved at én av avdelingslederne konstitueres/ansettes som teknisk sjef. Det er nå tekn.sjef + 2 avd.ledere, dette bør kunne reduseres. Tiltaket må gjennomføres ved naturlig avgang, evt. omplassering eller oppsigelse. Stillingen brukes til prosjekter som kan finansiere stillingen. Kan føre til at rundvasktjenester må kjøpes inn. Kan føre til at rundvasktjenester må kjøpes inn. Saksbehandling på teknisk avd./drift vil bli redusert. Reduserte vedlikeholdstjenester. Vedl.holdstjenester må i noen grad kjøpes inn. Byggeprosjekter i psykiatrien går mot slutten. Nye større resterende ledere. Kan føre til høyere arbeidspress på gjenværende medarbeidere. Kan føre til høyere arbeidspress på gjenværende medarbeidere. Økonomisk effekt Årsverk Økt press på resterende ledere Kan føre til høyere arbeidspress på gjenværende medarbeidere Ingen konsekvenser Vedlegg 1 Budsjettforslag

12 bemanningsplan. (eiendom og byggeprosjekter) Stilling på teknisk holdes ledig ved svangerskapsperm., Hammerfest En stilling på vedl.hold i Hammerfest inndras Inndragelse av Renholdsstilling, Jansnes Inndragelse av Kokk, Jansnes Økte inntekter til Håja barnehage Innsparinger på Håja barnehage Innsparinger på Prestøya barnehage Økte leieinntekter boliger Reduksjon av bruk av arealer Varmepumpe prosjekt Det ansettes ingen i svangerskapsvikariat. Stillingen inndras ved ledighet våren Redusere vaskeribetjent-stilling. Jmf. tidligere rapport om kjøkkentjenesten på Jansnes etter reduksjon av plasser. byggeprosjekter kan da ledes av vår egen ansatt istedenfor å kjøpe inn tjenesten. På sikt må stillingen muligens besettes med ny prosjektleder. Reduserte støttetjenester fra teknisk avd. Reduserte støttetjenester fra teknisk avd. / Vedl.holdstjenester må i noen grad kjøpes inn. Noe reduksjon av areal. Kutter ut vaskeri i egen regi. Må kjøpe vaskeritjenester, ca Mindre ressurser til kjøkken på Jansnes. Kan føre til høyere arbeidspress på gjenværende medarbeidere. Kan føre til høyere arbeidspress på gjenværende medarbeidere Kommunalt tilskudd fra Ingen konsekvenser Tar ned driften på Håja på nivå med 2006 (har overskudd på årets drift) Balanse i driften, Helse Finnmark bruker ikke av sine ressurser på barnehagen. Tiltaket gjennomføres ved å øke husleien på en del av boligene. Ved reduksjon av ansatte/bevisst disponering av areal. Frigjort areal leies ut eller brukes til satsingsområder. Energisparingsprosjekt støttet av Enova, tilsagn gitt i 2005, iverksetting er under forberedelse. Effekt fra siste tertial 2007 Ingen konsekvenser Dersom ingen andre vil drive barnehagen, foreslås nedleggelse fra høsten 07. Økte kostnader til å opprettholde normal standard på boligene / Ansatte sier opp sin stilling. Trangere for enkelte typer pasienter. Samler flere på mindre areal. Evnt salg av bygning? Mindre ressurser til å leie inn personale ved fravær. Kan medføre vansker med å rekruttere nøkkelpersonell /ansatte sier opp sin stilling. Mulig konsekvens at noen ansatte sier opp sin stilling , , Det kan bli flere ansatte på mindre areal. Flytting av kontorer. Ingen SUM Tilpasninger innen Driftsavdelingen Vedlegg 1 Budsjettforslag

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Direktøren Styremøte i Helse Finnmark Styresak 59/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Dato: 29. august 2013 Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Administrerende

Detaljer

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN FORSLAG TIL YTTERLIGERE FORBEDRINGSTILTAK 30.06.2008 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014 Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester Rapport 13. juni 2014 Innholdsfortegnelse Del 1: Prosjektets formål, organisering og gjennomføring Del 2: Nåsituasjonsbeskrivelse

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Vesterålen regionråd Sortland, mars 2001 Utredning av interkommunal legevakt i Vesterålen Sammendrag Bakgrunnen for å se nærmere på samarbeid om felles

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer