Årsmelding 2013 & 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 & 2012"

Transkript

1 Årsmelding 2013 & 2012

2

3 Årsmelding 2013

4

5 Innhold Actis 10 år i Samfunns- og myndighetskontakt, nasjonalt... 4 Innspill til partiene... 4 Meningsmåling og medieutspill i forkant av stortingsvalget... 4 Pengespill... 5 Narkotikapolitikk... 5 Representasjon, høringer og stortingsmeldinger... 6 Fagseminarer... 6 Samhandling med medlemmene... 7 Samfunns- og myndighetskontakt, internasjonalt... 8 Det internasjonale arbeidet i Actis har tre satsinger... 8 Hovedprioriteringer i Ressurser... 9 Generelt om organisasjonsmessige og politiske utfordringer... 9 Internasjonal nettverksbygging og påvirkningsarbeid Andre aktiviteter internasjonalt Actis kommunikasjonsarbeid Actis i mediene Nettsidene Sosiale medier Organisasjonen Styret Valgkomité Kontrollkomité Medlemsorganisasjoner Regionale råd Sekretariatet i Actis Revisor Samlokalisering i Torggata Regnskap og revisjonsberetning Resultatregnskap for Balanse pr Noter til regnskapet Statistikk og tilleggsopplysninger: Revisors beretning...29 Actis Årsmelding

6

7 Actis 10 år i 2013 Året vi har vært gjennom markerer tiårsjubileet for opprettelsen av Actis. Ideen var å etablere en bredere ruspolitisk plattform som bygget videre på de beste tradisjonene fra Avholdsfolkets Landsråd. Samtidig var det viktig å også inkludere organisasjoner som stiller seg bak det overordnede målet om å redusere rusrelaterte skader, uten at de nødvendigvis deler avholdsstandpunktet. I løpet av tiåret som er gått har Actis markert seg som en tydelig og viktig aktør i den norske ruspolitiske debatten. Vi er synlig i mediene, i det offentlige ordskiftet og i politiske prosesser. Actis jobber både på nasjonalt, europeisk og globalt nivå. Vi har i løpet av tiårsperioden har vi styrket vår internasjonale kompetanse, og markert oss som en sentral pådriver i det europeiske alkoholpolitiske nettverket Eurocare. Gjennom vårt Brusselkontor sitter vi tett på de politiske prosessene i Europa, og vi har tilgang til beslutningsarenaer og sentrale beslutningstakere. Bare i 2013 hadde vi to møter med EUs helsekommisær, i tillegg til jevnlig kontakt med Kommisjonen. Den sentrale oppgaven for Eurocare i tiden framover blir å påvirke arbeidet med EUs handlingsplan på alkoholområdet og være pådriver for en ny alkoholstrategi. Vi har også styrket vår posisjon på narkotikafeltet gjennom vårt engasjement i EURAD. I en polarisert narkotikapolitisk debatt har EURAD markert seg som en moderat stemme som vektlegger forebygging, behandling og rehabilitering. Vi deltar i EUs Civil Society Forum on Drugs og på FNs møter i Wien. Vi har også knyttet kontakter og bygget nettverk med andre aktører og organisasjoner globalt. EURAD vil følge narkotikafeltet på europeisk nivå, men også bidra i prosessen fram mot den FNs toppmøte om narkotikapolitikken i var på mange måter et viktig år i ruspolitikken. Actis og medlemmene bidro aktivt i stortingsbehandlingen av rusmeldingen Se meg. Flere store alkoholpolitiske saker var også på dagsordenen, som grensehandel og skjenketider. Vi har tatt til orde for merking av alkoholholdige drikkevarer, og vi har arbeidet for å korte ventetidene til behandling og styrke ettervern og oppfølging etter endt behandling. Actis og medlemmene kom med innspill til partienes stortingsprogram i forkant av valget, til forhandlingene om samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre og til selve regjeringsplattformen. Rusfeltet står foran mange viktige debatter. Samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene slår fast at hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk skal ligge fast. Men den politiske debatten kommer til å kretse rundt hvordan disse hovedlinjene skal defineres. For Actis markerte 2013 et jubileum, men også en avslutning. Etter ti år ved roret gikk Anne-Karin Kolstad av som generalsekretær. Hun har vært en respektert, engasjert og synlig leder for paraplyen siden opprettelsen og har vært en viktig drivkraft for å gjøre organisasjonen til det den er blitt. Etter ti år kan vi konkludere at overgangen fra Avholdsfolkets Landsråd til Actis Rusfeltets samarbeidsorgan har vært vellykket Utfordringen for Actis i årene framover er i enda større grad å utløse det potensialet som ligger i medlemsorganisasjonene, å utnytte hverandres styrke og utfylle hverandres funksjoner slik at vi i enda større grad lever opp til navnet Rusfeltets samarbeidsorgan. Arne Johannessen Styreleder Actis Årsmelding

8 Samfunns- og myndighetskontakt, nasjonalt Actis arbeid med myndighetskontakt i 2013 konsentrerte seg i stor grad om stortingsbehandlingen av rusmeldingen, innspill til partienes stortingsprogram og innspill i forkant av stortingsvalget. I etterkant av valget har vi fulgt opp de aktuelle temaene i samarbeidsavtalen og regjeringsplattformen. Innspill til partiene Actis har på ulike måter hatt kontakt med flere partier i forbindelse med landsmøtene og partiprogrammene, og flere av sakene ble fulgt opp i valgkampen. Vi har jobbet overfor flere partier med forslag om at taxfreesalget overlates til Vinmonopolet, og vi har hatt kontakt med Vinmonopolet om temaet og strategi. Taxfreesalget var også et sentralt tema i årets budsjettinnspill. Videre har vi jobbet med merking av innhold i alkoholholdig drikkevare, et tema som ble svært aktuelt i forbindelse med regjeringens «Folkehelsemelding» der forslaget fra regjeringen blant annet var å kalorimerke en rekke produkter, som mat servert på restauranter og andre serveringssteder. Alkohol er nå omtrent det eneste produktet som ikke har krav til merking av innhold. Vi samarbeidet om dette temaet med vårt kontor i Brussel som har god oversikt over ulik praksis på merking internasjonalt. Actis var også aktive i mediedebatten om temaet vin i butikk og bidro med dokumentasjon til de politiske partiene. Actis hadde kontakt med de politiske partiene, både opposisjonen og regjeringspartiene, om en rekket temaer: flere behandlingsplasser for alkoholavhengige, økning av langtidsbehandlingsplasser for medikamentfri behandling, oppfølging ute i kommunene, en fortsatt restriktiv narkotikapolitikk og en rekke andre ruspolitiske saker. Meningsmåling og medieutspill i forkant av stortingsvalget Flere partier har programfestede tiltak som kan svekke de gode alkoholpolitiske virkemidlene vi har i dag. I forkant av valgkampen ønsket Actis derfor å vise den støtten som de gode alkoholpolitiske virkemidlene har i befolkningen. Vi valgte å bestille en meningsmåling hos TNS-Gallup Meningsmålingen omfattet spørsmål om alkoholavgiftene, skjenketider, salgstider, aldersgrenser, vinmonopolet og reklameforbudet. I tillegg spurte vi om legalisering av cannabis. Resultatene viste sterk støtte til Vinmonopolet, forbudet mot alkoholreklame, aldersgrensene for kjøp av alkohol og narkotikaforbudet. Aldersgrenser: Av de alkoholpolitiske virkemidlene er støtten er størst til dagens aldersgrenser. 84 prosent mener de bør være som i dag. 11 prosent mener de bør økes. Kun 4 prosent mener de bør senkes. Reklameforbud: 79 prosent mener reklameforbudet for alkohol bør bestå. 18 prosent svarer nei. Vinmonopolet: Også vinmonopolordningen står sterkt med 74 prosent som mener ordningen bør bestå. 22 prosent svarer nei på dette spørsmålet. Actis Årsmelding

9 Skjenketider: 55 prosent støtter dagens skjenketider, 17 prosent mener de bør økes og 25 prosent mener de bør reduseres. Salgstider: 55 prosent støttet dagens salgstider, mens 33 prosent mener de bør økes. 10 prosent mente de bør reduseres. Alkoholavgifter: 53 prosent av de spurte mener de bør være som i dag, 10 prosent mente avgiftene bør økes, mens 32 prosent mente de bør reduseres. Narkotikaforbud: 85 % er mot at det skal være lov å selge, ha og bruke hasj. Vi var svært fornøyd både med opinionen og med mediedekningen av saken. Meningsmålingen var også svært nyttig under budsjetthøringene. Pengespill Actis deltar på kontaktmøter med Norsk Tipping og har kommentert manglende håndtering av spilleautomater på nett spesifikt rettet mot norske forbrukere i media. Actis ser en mulighet for å stoppe reklame for spill, på lik måte som alkohol, men det krever at Norsk Tipping demper sin egen reklame. Actis er skeptisk til nettspillene som Norsk Tipping igangsetter om kort tid. Vi ser hverken håp om å «vinne tilbake» spillere fra utenlandske selskap eller å demme opp for ny tilstrømning dit, men ser heller faren for at flere vil bli lokket over til bedre odds hos andre når de begynner å spille hos Norsk Tipping. Actis har med vilje holdt seg utenfor debatter som kun dreier seg om finansiering via tippemidler, annet enn å påpeke at presset på tippemidlene ikke bør økes, siden det kun fører til økt press på Norsk Tipping om å hente inn mer penger på bekostning av svake grupper. Narkotikapolitikk Nedleggelse av langtidsplasser i rusbehandlingen I lengre tid har det vært en nedbygging av langtidsplasser i rusbehandlingen. I 2013 var det flere behandlingsinstitusjoner som mistet avtaler med helseforetakene. Dette medfører at kompetanse og infrastruktur som er bygget opp over lang tid går tapt. Actis mener at en slik utvikling er uheldig. Vi har engasjert oss for å bevare et mangfold i behandlingstilbudet og for å sikre langtidsbehandling. Heroinrøyking I juni sendte helsedepartementet ut et forslag om å endre sprøyteromsloven og -forskriften for å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom. Forslaget avstedkom en omfattende debatt, og helseministeren fikk både ros for å tørre å tenke nytt og kritikk for å gi opp brukerne. Actis oppfattet ikke forslaget som dramatisk og ga også forbeholden støtte til forslaget i sin høringsuttalelse. Det er bred faglig enighet om at det er mindre risikabelt å inhalere enn å injisere heroin. All den tid det er opprettet et sprøyterom, vil antakelig ikke muligheten for å inhalere heroin gjøre så stor forskjell. De viktigste hindringene for at brukerne skal røyke heroin er antakelig prisen og rusopplevelsen. Actis Årsmelding

10 Representasjon, høringer og stortingsmeldinger Rusmeldingen, Se meg!, Stortingsbehandlingen av rusmeldingen, 7. mars. Actis ble bedt av saksordfører for helsekomiteens behandling av rusmeldingen om å bistå med innspill. Actis deltok også på stortingshøringen. Generalsekretær representerte Actis i et møte mellom helse- og omsorgsministeren og ulike aktører på rusfeltet om regjeringens rusplan «Se meg!». Folkehelsemeldingen Merking av alkoholvarer, både av innhold og med helseadvarsler, var et arbeidsområde i forbindelse med behandlingen av Folkehelsemeldingen i Stortinget. Et notat ble sendt saksordfører for meldingen, til andre relevante representanter i komiteen og daværende helseminister. I tillegg skrev vi en kronikk som ble publisert på våre nettsider. Stortingsmelding om vold i nære relasjoner Vi har fulgt opp Stortingsmeldingen om «Vold i nære relasjoner» med innspill til justiskomiteen, saksordfører og andre aktuelle politikere. Actis innspill ble referert i komiteens innstilling. Budsjetthøringer Actis deltok i høstens budsjetthøringer i finans-, og familie- og kulturkomiteen. I tillegg sendte vi et notat til helsekomiteen. SIRUS konferanse om «kvinner og alkoholbruk», 18. mars Generalsekretæren holdt innlegg om «kvinner og alkoholbruk» hos SIRUS. Saken ble slått opp i en rekke riksmedier. Dette resulterte i debatt hos TV2, deltakelse på God Morgen TV2 og NRK Aktuelt og NRK Dagsnytt. Denne saken ble plukket opp av NTB noe som resulterte i at saken ble presentert i majoriteten av mediene. Fagseminarer I 2013 arrangerte vi flere fagseminarer som var åpne for et større publikum. Alkoholreklame uten grenser 12. april arrangerte Actis i samarbeid med IOGT-NTO (Sverige) seminaret «Alcohol marketing without borders a threat to national regulations?» i Riksdagen i Stockholm. Norge og Sverige er i liknende situasjoner med ulikt utfall. Seminaret var tredelt: En del omhandlet den svenske erfaringen, der blant annet den Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth deltok. Actis og Blå Kors holdt innlegg om situasjonen i Norge, mens EUCAM og Eurocare bidro med et internasjonalt perspektiv. Seminaret belyste behovet for regulering av alkoholreklame på tvers av grenser, da man i dag får alkoholreklame på svensk TV gjennom at TV3 sender sine sendinger fra England, og omgår dermed svensk regulering. Actis Årsmelding

11 Frivillig sektor og europeisk politikk tre seminarer Actis fikk støtte fra informasjonsmidler om EU fra Utenriksdepartementet til å arrangere lokale seminar om EU og frivillig sektor. Actis samarbeidet med OneMarket i utviklingen og gjennomføringen av seminarene, og Actis regionale råd i Oslo og Akershus og i Bergen ble involvert. Seminarene inneholdt en presentasjon av EU-systemet og sivilsamfunnets påvirkningsmuligheter, en praktisk øvelse der deltakerne utviklet og debatterte et EU-direktiv og en presentasjon av Actis arbeid i Brüssel. De ble avholdt i Oslo, Bergen og Tromsø i perioden oktober. Jubileumskonferanse I anledning vårt 10-årsjubileum inviterte vi medlemmer, kolleger, samarbeidspartnere og venner til en jubileumskonferanse 14. november. Arrangementet samlet rundt hundre representanter fra frivillige organisasjoner og politikken. Hovedtemaet var alkoholpolitiske utfordringer i lys av regjeringsskiftet høsten Styreleder og generalsekretær holdt innlegg på vegne av Actis. I tillegg innledet styremedlem i Actis og stortingsrepresentant fra Høyre, Svein Harberg, om regjeringens plattform på områdene alkohol, narkotika og behandling. Administrerende direktør i Vinmonopolet, Kai G. Henriksen, pekte på utfordringer og muligheter og trakk spesielt frem økende krav om tilgjengelighet, grensehandel og taxfree som de største utfordringene for Vinmonopolet fremover. Samhandling med medlemmene I 2013 hadde vi jevnlig kontakt med medlemsorganisasjonene, både gjennom formelle kanaler, som faste møtepunkter og seminarer, men også gjennom ulike uformelle kanalene, som samtaler, personlige møter og lunsjsamtaler i kantinen. Vi arrangerte også flere generalsekretærmøter. I tillegg inviterte vi medlemmene til ulike internseminarer. Fellesinnsats etter valget I forbindelse med regjeringsskiftet arrangerte vi 11. september et møte med utvalgte representanter fra medlemmene for der vi samarbeidet om et forslag til innspill til den nye regjeringsplattformen. Internseminarer og skrivedugnad Gjennom flere interne seminarer og diskusjoner i sosiale medier har Actis bidratt til å koordinere medlemsorganisasjonenes narkotikapolitiske innsats og styrke kunnskapen om narkotikapolitikk. Vi har produsert bakgrunnsstoff til debatter. I tillegg har vi produsert flere kronikker om narkotika både i fagtidsskrifter og i andre medier. Vi har også koordinert møter for Skrivedugnadsgruppen, som består av medlemmer og andre interesserte. Gruppen er satt sammen for å representere en motvekt i en narkotikadebatt der sterke krefter presser for legalisering, eller som fremmer svært liberale standpunkter. Actis Årsmelding

12 Hva vet vi om cannabis? I forbindelse med arbeidet med å utvikle en felles forebyggingsplattform, ble det arrangert et internseminar for alle medlemmene 19. september. Seminaret var en halv dag med faglig innledning fra Astrid Skretting fra SIRUS, og deretter en bolk med kafébord der arbeidsgruppa og representanter fra Actis sekretariat var verter for hvert sine spørsmål for å få innspill til hva medlemmene trenger og ønsker av en forebyggingsplattform. Forebyggingsplattform Våren 2013 satte styret i Actis ned en arbeidsgruppe for å utvikle en forebyggingsplattform for Actis. Mandatet var å jobbe med utformingen av en plattform samt å involvere medlemmene i prosessen. Arbeidsgruppas sammensetning: Hanne Cecilie Widnes, leder for arbeidsgruppa (nestleder i Actis og generalsekretær i IOGT) Kari Sundby (styremedlem i Actis og generalsekretær i LMS) Dag Endal (styreleder i Juba og prosjektleder i FORUT) Gøril Westborg Smiseth (psykologspesialist i Blå Kors) (2013) Amund Gillebo (Programansvarlig - barn og ungdom i Blå Kors) (2014) Camilla Bogetun Johansen (prosjektleder i Juvente) I 2013 ble det holdt fem møter. I tillegg til den interne prosessen med forebyggingsplattformen deltok Actis på to internasjonale møter om forebygging: BzgA det føderale byrået for helsepromotering i Tyskland arrangerte et møte 18. juni i Køln med utgangspunkt i deres landsdekkende kampanje «Keinn dein Limit». Actis deltok også på et møte i regi av Nordic Welfare Centre, Stockholm 2. desember. Begge møtene bidro til refleksjon og input til Actis arbeid med forebyggingsplattformen. Forslag til en felles forebyggingsplattform vil bli fremlagt medlemmene på kongressen i september Samfunns- og myndighetskontakt, internasjonalt Actis overordnede internasjonale strategi består i å synliggjøre for beslutningstakere og opinionen at Norge ikke står alene, hverken om de negative konsekvensene av rusbruk, eller om tiltak for å begrense skader gjennom forebygging og behandling med særlig vekt på kontrollpolitikken. Det internasjonale arbeidet i Actis har tre satsinger 1. Fremme Actis ruspolitiske mål gjennom deltakelse i internasjonale nettverk 2. Å være den beste kilden i Norge til informasjon om hva som skjer på rusfeltet internasjonalt og i EU spesielt 3. Formidle erfaringer og kunnskap til relevante aktører i Norge Actis Årsmelding

13 Hovedprioriteringer i 2013 De viktigste sakene i 2013 har vært: Innspill til EUs planlagte Handlingsplan for alkohol og arbeide for å få på plass en ny alkoholstrategi Fortsette arbeidet med å støtte Skottland i å gjennomføre innføringen av minstepris på alkoholholdige drikker Styrke EURADs posisjon som lobbyorganisasjon på EU-nivå og styrke vårt internasjonale nettverk på FN-nivå Ressurser Actis har en internasjonal sjef ved kontoret i Oslo. I tillegg finansierer Actis direkte eller indirekte tre stillinger ved Brusselkontoret. Actis har hovedansvaret for Brusselkontoret, som også representerer tre andre europeiske nettverk: Eurocare (alkoholpolitikk), EURAD (narkotikapolitikk) og EMNA (Europeisk nettverk for selvhjelpsgrupper innen alkoholomsorgen). To av de ansatte ved Brusselkontoret jobber for Eurocare, den tredje arbeider for EURAD. Ansvaret for EMNA er blitt overført til Eurocare. Brusselkontoret sikrer Actis tilgang til informasjon og et nettverk som er unikt. Actis har hatt en stedlig representant i Brussel siden Representanten har i store deler av perioden fungert som leder for eller medlem i Eurocares sekretariat. I dag er vår stedlige representant også generalsekretær i Eurocare. I praksis jobber hun hovedsakelig for Eurocare, men alle sakene hun følger for Eurocare er relevante for Actis. Hun representerer Actis i den norske EU-delegasjonens månedlige møter med norske representanter i Brussel om saker relevante til EØS avtalen. Hun følger også opp spesielle saker som angår norsk politikk, slik som f. eks. AMT- direktivet. I 2012 flyttet kontoret fra Rue des Confederés til Norges Hus i Rue Archimède. Det nye kontoret er mer moderne, har tilgang til møtelokaler og ligger mer sentralt. Brusselkontoret tar regelmessig imot norske delegasjoner på besøk i Brussel. Generelt om organisasjonsmessige og politiske utfordringer Aktiv deltakelse i Eurocare er Actis sin viktigste strategi i det internasjonale arbeidet. Gjennom å støtte Eurocares arbeid og plassere oss sentralt i organisasjonen ønsker vi å bidra til et effektivt samarbeid mellom alkoholpolitiske organisasjoner i Europa. Samtidig ønsker vi å sikre at Actis får best mulig innsikt i og innflytelse på de politiske prosessene som angår Norge og påvirkningsmulighet på europeisk politikk. Alkoholstrategien løp ut i 2012, og Eurocare har presset på for at EU skal utarbeide en ny strategi. En alkoholstrategi er viktig for å holde alkohol på agendaen både i medlemsstatene og i Kommisjonen og dermed sikre at det er midler tilgjengelig for forskning og utviklingsarbeid. Eurocare har samarbeidet med medlemsstatene, Europaparlamentet og andre frivillige organisasjoner på europeisk nivå om å etterlyse en ny alkoholstrategi. Kommisjonen har besluttet å forlenge den inneværende strategien i påvente av valget av nytt Europaparlament (mai 2014) og ny helsekommisjonær. Isteden har Kommisjonen lovet å komme med en Handlingsplan på alkohol fra Så langt ser det ut til at handlingsplanen vil fokusere på ungdom og beruselsesdrikking (binge drinking). Eurocare og Actis Årsmelding

14 flere andre frivillige organisasjoner har vært kritiske til et så snevert fokus og har kommet med innspill til arbeidet både skriftlig ( Eurocare Initial NGO recommendations for the new EU Action Plan on Alcohol )og i møter med Kommisjonen. Gjennom vår sentrale rolle i Eurocare er Actis en sentral bidragsyter i diskusjonene på EU-nivå. Internasjonal nettverksbygging og påvirkningsarbeid Actis er involvert i en rekke organisasjoner og prosjekter internasjonalt. Under følger en kort rapport for de enkelte organisasjonene. Vi har i dag et godt internasjonalt nettverk innen alkoholpolitikk, og kontaktene med EU-systemet og de politiske prosessene i Europa er tette, takket være Brusselkontorets arbeid. Eurocare Eurocare er Actis sin viktigste internasjonale alkoholpolitiske satsing. Eurocare arbeider for å påvirke EUs alkoholpolitikk gjennom å belyse alkoholpolitikken i sin fulle bredde: sette søkelyset på nye eller spesielt viktige problemstillinger, fremme politiske tiltak, bygge nettverk med andre aktører utenfor EUs institusjoner og knytte kontakter innenfor EUs institusjoner. De siste årene har oppfølgingen av EUs alkoholstrategi stått sentralt. Eurocare har markert seg som en pådriver for å få på plass en ny alkoholstrategi til erstatning for den som løp ut i EUROCARE er på ulike måter involvert i: - Let it hapyn: Et EU prosjekt for å skaffe en bedre oversikt over god praksis på tiltak som gjennomføres i ungdomsorganisasjoner - EWA (European Workplace and Alcohol project): Et EU-prosjekt om alkohol på arbeidsplassen Eurocare er også en sentral aktør i EUs Alkohol og helseforum, EUs Health Policy Forum og medlem i Verdens Helseorganisasjon national focal point Europa. Actis er representert i Eurocares styre og deltok på Eurocares årsmøte EURAD EURAD er Actis sin internasjonale narkotikapolitiske paraply. EURAD søker å markere seg som en kunnskapsbasert og moderat stemme i en ellers polarisert narkotikapolitisk debatt. Siden september 2011 har EURAD hatt en ansatt i halv stilling i Brussel. Denne stillingen er finansiert av Actis, og vi bidrar også noe til organisasjonens relativt beskjedne budsjett. EURADs generalsekretær har også hatt ansvar for EMNA. I 2013 valgte vi å overføre ansvaret for EMNA til Eurocare, ettersom det mer naturlig hører hjemme der. Dette styrker EURADs kapasitet i Brussel. Actis overtok presidentvervet i EURAD i april Siden vi også finansierer generalsekretærens stilling har vi sterk innflytelse på EURADs aktivitet. Risikoen er at andre organisasjoner kan komme til å trekke seg tilbake. Det er derfor viktig å ivareta medlemmene og involvere dem i organisasjonens arbeid. Actis Årsmelding

15 EURAD deltar fortsatt aktivt i EU Civil Society Forum on Drugs. I 2013 fikk EURAD vervet som visepresident i forumets styringsgruppe. Dette gir en mulighet til å påvirke de innspillene som går ut fra forumet. Målet for EURAD de neste par årene er å bli en mer aktiv premissleverandør i debatten, bl.a. gjennom å utgi rapporter, arrangere seminarer og komme med innspill i politiske prosesser på EU-nivå og i medlemsstatene. Den internasjonale legaliseringsbevegelsen er på offensiven og har på mange måter erobret initiativet i debatten. Hvis vi skal lykkes med å få fram vårt alternativ, må vi bygge videre på samarbeidet med våre meningsfeller internasjonalt. Høsten 2013 fikk EURAD to nye medlemmer: Stijena (Kroatia) og professor Andy Parrott (UK). EURAD har konsultasjonsstatus i Europarådets forum for frivillige organisasjoner, INGO. Vi har også søkt om ECOSOC-status. Svar ventes tidlig I EMNA Actis er en av grunnleggerne av EMNA; European Mutual Help Network on Alcohol Related Problems. Internasjonal sjef i Actis bistår organisasjonen som rådgiver. Actis finansierer en halv stilling i Brussel for EMNA. Dette er et langsiktig bidrag for å sikre EMNAs tilstedeværelse i Brussel og bygge EMNA som organisasjon EMNA deltar på enkelte internasjonale arrangementer, i første rekke er de fast medlem av EUs Alkoholforum. Actis bidrar gjennom vår internasjonale avdeling med rådgivining og praktisk støtte. EPHA (European Public Health Alliance) Actis er medlem av EPHA og deltar gjennom vår stedlige representant i Brussel i det løpende arbeidet overfor EU. Actis er også medlem av EPHA gjennom Eurocare, og videre medlemsskap må derfor vurderes. NORDAN Actis er representert i styret i NordAN og bidrar økonomisk til driften. Dette bidraget har blitt redusert de siste årene ettersom NordAN nå også mottar støtte fra Nordisk Ministerråd. EUCAM - European Centre for Monitoring Alcohol Marketing Actis er styremedlem i EUCAM, et nettverk for å overvåke markedsføring av alkohol og følge den politiske regelutviklingen. Dette arbeidet ledes av den nederlandske organ- isasjonen STAP. EUCAM følger alkoholindustriens markedsføring med et kritisk blikk. EUCAM har produsert en rekke rapporter og pressemeldinger. Actis bidrar med begrensede ressurser. Actis har oppe vårt engasjement i EUCAM til løpende vurdering siden vi ikke ønsker at dette på noen måte skal svekke Eurocares rolle. Actis Årsmelding

16 Andre aktiviteter internasjonalt UN Commission on Narcotic Drugs, Wien Actis deltok i mars i den norske delegasjonen på årets CND i Wien. Dette er svært nyttig for Actis fordi vi her får førstehånds kjennskap til debattene mellom medlemslandene. Actis har dessuten kontakter med representanter fra det sivile samfunn som er nyttig å følge opp på disse møtene. EUSPR (European Society for Prevention Research) Actis meldte seg i 2011 inn i EUSPR. Målet med EUSPR er å styrke samarbeidet om forskning på forebygging innenfor helsefeltet. Organisasjonen inkluderer dessuten praksisfeltet. Av den grunn ønsker Actis å delta for å bidra med de behov og erfaringer vi har. Det er også en viktig arena for nettverksbygging. Global Alcohol Policy Conference Actis deltok på Global Alcohol Policy Alliance sin konferanse i Seoul, Sør-Korea i oktober. Konferansen var en oppfølging av konferansen i Bankok for to år siden og et sentralt møtepunkt for forskere og frivillige organisasjoner på rusfeltet. Representasjon Actis har i løpet av 2013 vært representert på i en rekke internasjonale konferanser og møter. Dette inkluderer årsmøter og jevnlige styremøter i EURAD, EMNA og Eurocare. I tillegg har Actis hatt møter med ulike politiske aktører som Verdens helseorganisasjon (WHO), Stortingets helsekomité, OECD, Kommisjonær Tonio Borg og deltatt i flere fora som EUs Alcohol and Health Forum, EU Health Policy Forum, Commission on Narcotic Drugs og Committee on National Alcohol Policy and Action. I 2013 arrangerte vi flere fagseminarer som var åpne for et større publikum: Actis/Eurocare arrangerte seminarer alkoholmarkedsføring i Stockholm og bidro til organiseringen av EWAkonferansen om alkohol og arbeidsliv i Brussel, ERAD avholdt et seminar om alkohol og svangerskap i Europaparlamentet og lanserte Recovered Users Network i Europaparlamentet i Brussel. Actis har i tillegg gjennom Eurocare og EURAD vært representert eller holdt innlegg på en rekke internasjonale fagseminarer og konferanser: European Cancer Week, International conference on Alcohol, EHYTs konferanse i det finske parlamentet om markedsføring, 1 International Alcohol Fetal Syndrome Conference, NordAN-konferansen i Talinn, Moscow roundtable Defeating drunkenness. Eurocare presenterte også sitt arbeid på Helsedirektoratets alkoholkonferanse. Actis Årsmelding

17 Actis kommunikasjonsarbeid Actis kommunikasjonsaktiviteter er en integrert del av det politiske arbeidet i organisasjonen, og speiler den politiske aktiviteten. Actis i mediene Måling av mediedeltakelse henger sammen med vår ambisjon om å være en samfunnspåvirker. Antall medietreff gir et inntrykk av i hvilken grad Actis er tilstede i den offentlige debatten, enten som kommentator eller som hovedaktør i et oppslag. Ifølge vår medieovervåker, Opoint, ble Actis nevnt 510 ganger i mediene I de fleste tilfeller er det snakk om medieutspill vi har valgt å delta på. Noen ganger er det initiert av oss, mens det andre ganger er saker der vi har blitt kontaktet som sekundærkilde i en allerede eksisterende sak. Figur 1: Antall medietreff Som Figur 1 viser, er medieomtalene konsentrert om tre topper i mars, juli og september, hvorav mars er måneden som med sine 157 treff skiller seg kraftigst ut. Denne toppen skyldes i all hovedsak to temaer: den store økningen i salg av pappvin og kvinners økende alkoholkonsum. Oppslagene kom i etterkant av generalsekretærens innlegg om kvinner og alkoholbruk på et SIRUS-seminar i mars. Også vår kommentar til Arbeiderpartiets forslag om å åpne for generisk omtale og bilder av alkoholholdige produkter på nettsidene til produsenter og leverandører genererte en rekke medieoppslag denne måneden. Toppen i juli skyldes mange oppslag med utgangspunkt i vår meningsmåling om befolkningens syn på eksisterende alkohol- og narkotikapolitikk. Vårt Land gjennomførte en lignende spørreundersøkelse i september, noe som forklarer toppen i medietreff vi ser i denne måneden. Actis Årsmelding

18 Figur 2 Antall medietreff Som figurene under viser er hovedtyngden av medietreffene våre nettbaserte og i lokalmedier. Den høye andelen treff i lokale medier skyldes at disse ofte gjengir NTB-meldinger som nevner Actis. Mange av disse publiserer også NTB-meldingene på nett, noe som bidrar til at mange av medietreffene våre også er nett-treff. Figur 3: Medietyper Papir 27 % Eter Annet 4 % 1 % Annet 16 % Riks 17 % Region 5 % Nett 68 % Lokal 62 % Actis Årsmelding

19 Nettsidene I 2013 var innsatsen på egne nettsider først og fremst knyttet til innholdsproduksjon, og det ble ikke foretatt større strukturelle eller tekniske endringer på nettsidene. Saker publiseres jevnlig, og det sendes også ut nyhetsbrev. Nyhetsbrevene tar utgangspunkt i sakstilfanget til nettsidene, og de sendes ut med ujevne mellomrom. I 2013 hadde actis.no sidevisninger fordelt omlag besøk. Av disse var det omtrent unike besøkende. Det vil si at ca. 31 % av de som besøkte nettsiden i 2013 returnerte én eller flere ganger. Figur 4: Besøk og sidevisninger actis.no * Sidevisninger Antall besøk Unike besøkende Antall sidevisninger har falt siden 2010, og det samme har totalt antall besøk. Antallet besøk har ikke falt like skarpt som sidevisninger. Det kan tyde på at de som besøker nettsiden nå, leser færre sider per besøk sammenlignet med tidligere år. I 2012 ble i snitt 2,13 sider lest per besøk. I 2013 er dette tallet 1,94. Gjennomsnittlig besøkstid har også falt i samme periode. Besøk via mobil eller nettbrett I 2013 brukte 21,4 % av de besøkende til actis.no mobil eller nettbrett. Dette er en relativt stor økning fra 2012, da mobil- og nettbrettbesøk utgjorde omtrent 13 %. Det er også store variasjoner fra uke til uke i andelene mobil- og nettbrettbesøk, med opp mot 30 % i enkelte uker. Det er liten grunn til å tro at denne trenden vil bli reversert i fremtiden. Actis Årsmelding

20 Sosiale medier Actis har kontoer på Facebook, Twitter og LinkedIn. De to førstnevnte oppdateres jevnlig, og fungerer som tilleggskanaler til våre nettsider. Alle saker som publiseres på actis.no legges også ut på Facebook og Twitter, noe som genererer en del trafikk inn til siden. På denne måten bidrar de sosiale plattformene til å øke Actis synlighet. I tillegg brukes disse kontoene til å videreformidle lenker og kommentarer til saker som ikke legges ut som egenproduserte nyheter på nettsiden vår, og de har på denne måten en utfyllende funksjon i vår nettkommunikasjon.. Av de sosiale mediene er Facebook er helt klart den plattformen som generer flest besøk til våre nettsider. Ca 12 % av de besøkende på actis.no i 2013 kom inn via Facebook. Til sammenligning genererte Twitter kun 2 %. Dette er i og for seg ikke unaturlig, gitt at poster på Facebook har lenger levetid enn tweets på Twitter, som har en mye høyere omløpshastighet. Organisasjonen Styret Arne Johannessen styreleder Hanne Cecilie Widnes nestleder Svein Iversen styremedlem Adrian Farner Rogne styremedlem Jan Elverum styremedlem Line Eikenes styremedlem Kari Sundby styremedlem Else May Botten styremedlem Svein Harberg styremedlem (fritatt fra vervet 3.12) Knut Haugsvær styremedlem fra 3.12 (rykket opp fra vervet som varamedlem) Bernt Sverre Mehammer varamedlem Anette Cvijanovic varamedlem Valgkomité Harald Dyrkorn leder Ole E. Veimodet medlem Dag Endal medlem Amanda Rose Stratford Gamst medlem Guro Sandnes medlem Kontrollkomité Arnfinn Holten leder Turid Folkestad medlem Jorid Rø Husebø medlem Per delange varamedlem Stian M. Eriksen - varamedlem Actis Årsmelding

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA 2012 Organisasjonsnummer 985 747 970 -Årsberetning -Årsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Resultatregnskap HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Medlemsorganisasjoner... 20 Assosierte medlemmer... 20 Regionale råd... 20 Sekretariatet i Actis... 21 Revisor... 21 Kontorfelleskapet i Torggata

Medlemsorganisasjoner... 20 Assosierte medlemmer... 20 Regionale råd... 20 Sekretariatet i Actis... 21 Revisor... 21 Kontorfelleskapet i Torggata Årsmelding 2014 1 Innhold 2014 - et år med store forandringer... 4 Samfunns- og myndighetskontakt, nasjonalt... 5 Alkoholpolitikk... 5 Taxfree... 5 Arbeidsliv... 6 Merking av alkohol... 6 Utvidede åpningsdager

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer