Årsmelding 2013 & 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 & 2012"

Transkript

1 Årsmelding 2013 & 2012

2

3 Årsmelding 2013

4

5 Innhold Actis 10 år i Samfunns- og myndighetskontakt, nasjonalt... 4 Innspill til partiene... 4 Meningsmåling og medieutspill i forkant av stortingsvalget... 4 Pengespill... 5 Narkotikapolitikk... 5 Representasjon, høringer og stortingsmeldinger... 6 Fagseminarer... 6 Samhandling med medlemmene... 7 Samfunns- og myndighetskontakt, internasjonalt... 8 Det internasjonale arbeidet i Actis har tre satsinger... 8 Hovedprioriteringer i Ressurser... 9 Generelt om organisasjonsmessige og politiske utfordringer... 9 Internasjonal nettverksbygging og påvirkningsarbeid Andre aktiviteter internasjonalt Actis kommunikasjonsarbeid Actis i mediene Nettsidene Sosiale medier Organisasjonen Styret Valgkomité Kontrollkomité Medlemsorganisasjoner Regionale råd Sekretariatet i Actis Revisor Samlokalisering i Torggata Regnskap og revisjonsberetning Resultatregnskap for Balanse pr Noter til regnskapet Statistikk og tilleggsopplysninger: Revisors beretning...29 Actis Årsmelding

6

7 Actis 10 år i 2013 Året vi har vært gjennom markerer tiårsjubileet for opprettelsen av Actis. Ideen var å etablere en bredere ruspolitisk plattform som bygget videre på de beste tradisjonene fra Avholdsfolkets Landsråd. Samtidig var det viktig å også inkludere organisasjoner som stiller seg bak det overordnede målet om å redusere rusrelaterte skader, uten at de nødvendigvis deler avholdsstandpunktet. I løpet av tiåret som er gått har Actis markert seg som en tydelig og viktig aktør i den norske ruspolitiske debatten. Vi er synlig i mediene, i det offentlige ordskiftet og i politiske prosesser. Actis jobber både på nasjonalt, europeisk og globalt nivå. Vi har i løpet av tiårsperioden har vi styrket vår internasjonale kompetanse, og markert oss som en sentral pådriver i det europeiske alkoholpolitiske nettverket Eurocare. Gjennom vårt Brusselkontor sitter vi tett på de politiske prosessene i Europa, og vi har tilgang til beslutningsarenaer og sentrale beslutningstakere. Bare i 2013 hadde vi to møter med EUs helsekommisær, i tillegg til jevnlig kontakt med Kommisjonen. Den sentrale oppgaven for Eurocare i tiden framover blir å påvirke arbeidet med EUs handlingsplan på alkoholområdet og være pådriver for en ny alkoholstrategi. Vi har også styrket vår posisjon på narkotikafeltet gjennom vårt engasjement i EURAD. I en polarisert narkotikapolitisk debatt har EURAD markert seg som en moderat stemme som vektlegger forebygging, behandling og rehabilitering. Vi deltar i EUs Civil Society Forum on Drugs og på FNs møter i Wien. Vi har også knyttet kontakter og bygget nettverk med andre aktører og organisasjoner globalt. EURAD vil følge narkotikafeltet på europeisk nivå, men også bidra i prosessen fram mot den FNs toppmøte om narkotikapolitikken i var på mange måter et viktig år i ruspolitikken. Actis og medlemmene bidro aktivt i stortingsbehandlingen av rusmeldingen Se meg. Flere store alkoholpolitiske saker var også på dagsordenen, som grensehandel og skjenketider. Vi har tatt til orde for merking av alkoholholdige drikkevarer, og vi har arbeidet for å korte ventetidene til behandling og styrke ettervern og oppfølging etter endt behandling. Actis og medlemmene kom med innspill til partienes stortingsprogram i forkant av valget, til forhandlingene om samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre og til selve regjeringsplattformen. Rusfeltet står foran mange viktige debatter. Samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene slår fast at hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk skal ligge fast. Men den politiske debatten kommer til å kretse rundt hvordan disse hovedlinjene skal defineres. For Actis markerte 2013 et jubileum, men også en avslutning. Etter ti år ved roret gikk Anne-Karin Kolstad av som generalsekretær. Hun har vært en respektert, engasjert og synlig leder for paraplyen siden opprettelsen og har vært en viktig drivkraft for å gjøre organisasjonen til det den er blitt. Etter ti år kan vi konkludere at overgangen fra Avholdsfolkets Landsråd til Actis Rusfeltets samarbeidsorgan har vært vellykket Utfordringen for Actis i årene framover er i enda større grad å utløse det potensialet som ligger i medlemsorganisasjonene, å utnytte hverandres styrke og utfylle hverandres funksjoner slik at vi i enda større grad lever opp til navnet Rusfeltets samarbeidsorgan. Arne Johannessen Styreleder Actis Årsmelding

8 Samfunns- og myndighetskontakt, nasjonalt Actis arbeid med myndighetskontakt i 2013 konsentrerte seg i stor grad om stortingsbehandlingen av rusmeldingen, innspill til partienes stortingsprogram og innspill i forkant av stortingsvalget. I etterkant av valget har vi fulgt opp de aktuelle temaene i samarbeidsavtalen og regjeringsplattformen. Innspill til partiene Actis har på ulike måter hatt kontakt med flere partier i forbindelse med landsmøtene og partiprogrammene, og flere av sakene ble fulgt opp i valgkampen. Vi har jobbet overfor flere partier med forslag om at taxfreesalget overlates til Vinmonopolet, og vi har hatt kontakt med Vinmonopolet om temaet og strategi. Taxfreesalget var også et sentralt tema i årets budsjettinnspill. Videre har vi jobbet med merking av innhold i alkoholholdig drikkevare, et tema som ble svært aktuelt i forbindelse med regjeringens «Folkehelsemelding» der forslaget fra regjeringen blant annet var å kalorimerke en rekke produkter, som mat servert på restauranter og andre serveringssteder. Alkohol er nå omtrent det eneste produktet som ikke har krav til merking av innhold. Vi samarbeidet om dette temaet med vårt kontor i Brussel som har god oversikt over ulik praksis på merking internasjonalt. Actis var også aktive i mediedebatten om temaet vin i butikk og bidro med dokumentasjon til de politiske partiene. Actis hadde kontakt med de politiske partiene, både opposisjonen og regjeringspartiene, om en rekket temaer: flere behandlingsplasser for alkoholavhengige, økning av langtidsbehandlingsplasser for medikamentfri behandling, oppfølging ute i kommunene, en fortsatt restriktiv narkotikapolitikk og en rekke andre ruspolitiske saker. Meningsmåling og medieutspill i forkant av stortingsvalget Flere partier har programfestede tiltak som kan svekke de gode alkoholpolitiske virkemidlene vi har i dag. I forkant av valgkampen ønsket Actis derfor å vise den støtten som de gode alkoholpolitiske virkemidlene har i befolkningen. Vi valgte å bestille en meningsmåling hos TNS-Gallup Meningsmålingen omfattet spørsmål om alkoholavgiftene, skjenketider, salgstider, aldersgrenser, vinmonopolet og reklameforbudet. I tillegg spurte vi om legalisering av cannabis. Resultatene viste sterk støtte til Vinmonopolet, forbudet mot alkoholreklame, aldersgrensene for kjøp av alkohol og narkotikaforbudet. Aldersgrenser: Av de alkoholpolitiske virkemidlene er støtten er størst til dagens aldersgrenser. 84 prosent mener de bør være som i dag. 11 prosent mener de bør økes. Kun 4 prosent mener de bør senkes. Reklameforbud: 79 prosent mener reklameforbudet for alkohol bør bestå. 18 prosent svarer nei. Vinmonopolet: Også vinmonopolordningen står sterkt med 74 prosent som mener ordningen bør bestå. 22 prosent svarer nei på dette spørsmålet. Actis Årsmelding

9 Skjenketider: 55 prosent støtter dagens skjenketider, 17 prosent mener de bør økes og 25 prosent mener de bør reduseres. Salgstider: 55 prosent støttet dagens salgstider, mens 33 prosent mener de bør økes. 10 prosent mente de bør reduseres. Alkoholavgifter: 53 prosent av de spurte mener de bør være som i dag, 10 prosent mente avgiftene bør økes, mens 32 prosent mente de bør reduseres. Narkotikaforbud: 85 % er mot at det skal være lov å selge, ha og bruke hasj. Vi var svært fornøyd både med opinionen og med mediedekningen av saken. Meningsmålingen var også svært nyttig under budsjetthøringene. Pengespill Actis deltar på kontaktmøter med Norsk Tipping og har kommentert manglende håndtering av spilleautomater på nett spesifikt rettet mot norske forbrukere i media. Actis ser en mulighet for å stoppe reklame for spill, på lik måte som alkohol, men det krever at Norsk Tipping demper sin egen reklame. Actis er skeptisk til nettspillene som Norsk Tipping igangsetter om kort tid. Vi ser hverken håp om å «vinne tilbake» spillere fra utenlandske selskap eller å demme opp for ny tilstrømning dit, men ser heller faren for at flere vil bli lokket over til bedre odds hos andre når de begynner å spille hos Norsk Tipping. Actis har med vilje holdt seg utenfor debatter som kun dreier seg om finansiering via tippemidler, annet enn å påpeke at presset på tippemidlene ikke bør økes, siden det kun fører til økt press på Norsk Tipping om å hente inn mer penger på bekostning av svake grupper. Narkotikapolitikk Nedleggelse av langtidsplasser i rusbehandlingen I lengre tid har det vært en nedbygging av langtidsplasser i rusbehandlingen. I 2013 var det flere behandlingsinstitusjoner som mistet avtaler med helseforetakene. Dette medfører at kompetanse og infrastruktur som er bygget opp over lang tid går tapt. Actis mener at en slik utvikling er uheldig. Vi har engasjert oss for å bevare et mangfold i behandlingstilbudet og for å sikre langtidsbehandling. Heroinrøyking I juni sendte helsedepartementet ut et forslag om å endre sprøyteromsloven og -forskriften for å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom. Forslaget avstedkom en omfattende debatt, og helseministeren fikk både ros for å tørre å tenke nytt og kritikk for å gi opp brukerne. Actis oppfattet ikke forslaget som dramatisk og ga også forbeholden støtte til forslaget i sin høringsuttalelse. Det er bred faglig enighet om at det er mindre risikabelt å inhalere enn å injisere heroin. All den tid det er opprettet et sprøyterom, vil antakelig ikke muligheten for å inhalere heroin gjøre så stor forskjell. De viktigste hindringene for at brukerne skal røyke heroin er antakelig prisen og rusopplevelsen. Actis Årsmelding

10 Representasjon, høringer og stortingsmeldinger Rusmeldingen, Se meg!, Stortingsbehandlingen av rusmeldingen, 7. mars. Actis ble bedt av saksordfører for helsekomiteens behandling av rusmeldingen om å bistå med innspill. Actis deltok også på stortingshøringen. Generalsekretær representerte Actis i et møte mellom helse- og omsorgsministeren og ulike aktører på rusfeltet om regjeringens rusplan «Se meg!». Folkehelsemeldingen Merking av alkoholvarer, både av innhold og med helseadvarsler, var et arbeidsområde i forbindelse med behandlingen av Folkehelsemeldingen i Stortinget. Et notat ble sendt saksordfører for meldingen, til andre relevante representanter i komiteen og daværende helseminister. I tillegg skrev vi en kronikk som ble publisert på våre nettsider. Stortingsmelding om vold i nære relasjoner Vi har fulgt opp Stortingsmeldingen om «Vold i nære relasjoner» med innspill til justiskomiteen, saksordfører og andre aktuelle politikere. Actis innspill ble referert i komiteens innstilling. Budsjetthøringer Actis deltok i høstens budsjetthøringer i finans-, og familie- og kulturkomiteen. I tillegg sendte vi et notat til helsekomiteen. SIRUS konferanse om «kvinner og alkoholbruk», 18. mars Generalsekretæren holdt innlegg om «kvinner og alkoholbruk» hos SIRUS. Saken ble slått opp i en rekke riksmedier. Dette resulterte i debatt hos TV2, deltakelse på God Morgen TV2 og NRK Aktuelt og NRK Dagsnytt. Denne saken ble plukket opp av NTB noe som resulterte i at saken ble presentert i majoriteten av mediene. Fagseminarer I 2013 arrangerte vi flere fagseminarer som var åpne for et større publikum. Alkoholreklame uten grenser 12. april arrangerte Actis i samarbeid med IOGT-NTO (Sverige) seminaret «Alcohol marketing without borders a threat to national regulations?» i Riksdagen i Stockholm. Norge og Sverige er i liknende situasjoner med ulikt utfall. Seminaret var tredelt: En del omhandlet den svenske erfaringen, der blant annet den Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth deltok. Actis og Blå Kors holdt innlegg om situasjonen i Norge, mens EUCAM og Eurocare bidro med et internasjonalt perspektiv. Seminaret belyste behovet for regulering av alkoholreklame på tvers av grenser, da man i dag får alkoholreklame på svensk TV gjennom at TV3 sender sine sendinger fra England, og omgår dermed svensk regulering. Actis Årsmelding

11 Frivillig sektor og europeisk politikk tre seminarer Actis fikk støtte fra informasjonsmidler om EU fra Utenriksdepartementet til å arrangere lokale seminar om EU og frivillig sektor. Actis samarbeidet med OneMarket i utviklingen og gjennomføringen av seminarene, og Actis regionale råd i Oslo og Akershus og i Bergen ble involvert. Seminarene inneholdt en presentasjon av EU-systemet og sivilsamfunnets påvirkningsmuligheter, en praktisk øvelse der deltakerne utviklet og debatterte et EU-direktiv og en presentasjon av Actis arbeid i Brüssel. De ble avholdt i Oslo, Bergen og Tromsø i perioden oktober. Jubileumskonferanse I anledning vårt 10-årsjubileum inviterte vi medlemmer, kolleger, samarbeidspartnere og venner til en jubileumskonferanse 14. november. Arrangementet samlet rundt hundre representanter fra frivillige organisasjoner og politikken. Hovedtemaet var alkoholpolitiske utfordringer i lys av regjeringsskiftet høsten Styreleder og generalsekretær holdt innlegg på vegne av Actis. I tillegg innledet styremedlem i Actis og stortingsrepresentant fra Høyre, Svein Harberg, om regjeringens plattform på områdene alkohol, narkotika og behandling. Administrerende direktør i Vinmonopolet, Kai G. Henriksen, pekte på utfordringer og muligheter og trakk spesielt frem økende krav om tilgjengelighet, grensehandel og taxfree som de største utfordringene for Vinmonopolet fremover. Samhandling med medlemmene I 2013 hadde vi jevnlig kontakt med medlemsorganisasjonene, både gjennom formelle kanaler, som faste møtepunkter og seminarer, men også gjennom ulike uformelle kanalene, som samtaler, personlige møter og lunsjsamtaler i kantinen. Vi arrangerte også flere generalsekretærmøter. I tillegg inviterte vi medlemmene til ulike internseminarer. Fellesinnsats etter valget I forbindelse med regjeringsskiftet arrangerte vi 11. september et møte med utvalgte representanter fra medlemmene for der vi samarbeidet om et forslag til innspill til den nye regjeringsplattformen. Internseminarer og skrivedugnad Gjennom flere interne seminarer og diskusjoner i sosiale medier har Actis bidratt til å koordinere medlemsorganisasjonenes narkotikapolitiske innsats og styrke kunnskapen om narkotikapolitikk. Vi har produsert bakgrunnsstoff til debatter. I tillegg har vi produsert flere kronikker om narkotika både i fagtidsskrifter og i andre medier. Vi har også koordinert møter for Skrivedugnadsgruppen, som består av medlemmer og andre interesserte. Gruppen er satt sammen for å representere en motvekt i en narkotikadebatt der sterke krefter presser for legalisering, eller som fremmer svært liberale standpunkter. Actis Årsmelding

12 Hva vet vi om cannabis? I forbindelse med arbeidet med å utvikle en felles forebyggingsplattform, ble det arrangert et internseminar for alle medlemmene 19. september. Seminaret var en halv dag med faglig innledning fra Astrid Skretting fra SIRUS, og deretter en bolk med kafébord der arbeidsgruppa og representanter fra Actis sekretariat var verter for hvert sine spørsmål for å få innspill til hva medlemmene trenger og ønsker av en forebyggingsplattform. Forebyggingsplattform Våren 2013 satte styret i Actis ned en arbeidsgruppe for å utvikle en forebyggingsplattform for Actis. Mandatet var å jobbe med utformingen av en plattform samt å involvere medlemmene i prosessen. Arbeidsgruppas sammensetning: Hanne Cecilie Widnes, leder for arbeidsgruppa (nestleder i Actis og generalsekretær i IOGT) Kari Sundby (styremedlem i Actis og generalsekretær i LMS) Dag Endal (styreleder i Juba og prosjektleder i FORUT) Gøril Westborg Smiseth (psykologspesialist i Blå Kors) (2013) Amund Gillebo (Programansvarlig - barn og ungdom i Blå Kors) (2014) Camilla Bogetun Johansen (prosjektleder i Juvente) I 2013 ble det holdt fem møter. I tillegg til den interne prosessen med forebyggingsplattformen deltok Actis på to internasjonale møter om forebygging: BzgA det føderale byrået for helsepromotering i Tyskland arrangerte et møte 18. juni i Køln med utgangspunkt i deres landsdekkende kampanje «Keinn dein Limit». Actis deltok også på et møte i regi av Nordic Welfare Centre, Stockholm 2. desember. Begge møtene bidro til refleksjon og input til Actis arbeid med forebyggingsplattformen. Forslag til en felles forebyggingsplattform vil bli fremlagt medlemmene på kongressen i september Samfunns- og myndighetskontakt, internasjonalt Actis overordnede internasjonale strategi består i å synliggjøre for beslutningstakere og opinionen at Norge ikke står alene, hverken om de negative konsekvensene av rusbruk, eller om tiltak for å begrense skader gjennom forebygging og behandling med særlig vekt på kontrollpolitikken. Det internasjonale arbeidet i Actis har tre satsinger 1. Fremme Actis ruspolitiske mål gjennom deltakelse i internasjonale nettverk 2. Å være den beste kilden i Norge til informasjon om hva som skjer på rusfeltet internasjonalt og i EU spesielt 3. Formidle erfaringer og kunnskap til relevante aktører i Norge Actis Årsmelding

13 Hovedprioriteringer i 2013 De viktigste sakene i 2013 har vært: Innspill til EUs planlagte Handlingsplan for alkohol og arbeide for å få på plass en ny alkoholstrategi Fortsette arbeidet med å støtte Skottland i å gjennomføre innføringen av minstepris på alkoholholdige drikker Styrke EURADs posisjon som lobbyorganisasjon på EU-nivå og styrke vårt internasjonale nettverk på FN-nivå Ressurser Actis har en internasjonal sjef ved kontoret i Oslo. I tillegg finansierer Actis direkte eller indirekte tre stillinger ved Brusselkontoret. Actis har hovedansvaret for Brusselkontoret, som også representerer tre andre europeiske nettverk: Eurocare (alkoholpolitikk), EURAD (narkotikapolitikk) og EMNA (Europeisk nettverk for selvhjelpsgrupper innen alkoholomsorgen). To av de ansatte ved Brusselkontoret jobber for Eurocare, den tredje arbeider for EURAD. Ansvaret for EMNA er blitt overført til Eurocare. Brusselkontoret sikrer Actis tilgang til informasjon og et nettverk som er unikt. Actis har hatt en stedlig representant i Brussel siden Representanten har i store deler av perioden fungert som leder for eller medlem i Eurocares sekretariat. I dag er vår stedlige representant også generalsekretær i Eurocare. I praksis jobber hun hovedsakelig for Eurocare, men alle sakene hun følger for Eurocare er relevante for Actis. Hun representerer Actis i den norske EU-delegasjonens månedlige møter med norske representanter i Brussel om saker relevante til EØS avtalen. Hun følger også opp spesielle saker som angår norsk politikk, slik som f. eks. AMT- direktivet. I 2012 flyttet kontoret fra Rue des Confederés til Norges Hus i Rue Archimède. Det nye kontoret er mer moderne, har tilgang til møtelokaler og ligger mer sentralt. Brusselkontoret tar regelmessig imot norske delegasjoner på besøk i Brussel. Generelt om organisasjonsmessige og politiske utfordringer Aktiv deltakelse i Eurocare er Actis sin viktigste strategi i det internasjonale arbeidet. Gjennom å støtte Eurocares arbeid og plassere oss sentralt i organisasjonen ønsker vi å bidra til et effektivt samarbeid mellom alkoholpolitiske organisasjoner i Europa. Samtidig ønsker vi å sikre at Actis får best mulig innsikt i og innflytelse på de politiske prosessene som angår Norge og påvirkningsmulighet på europeisk politikk. Alkoholstrategien løp ut i 2012, og Eurocare har presset på for at EU skal utarbeide en ny strategi. En alkoholstrategi er viktig for å holde alkohol på agendaen både i medlemsstatene og i Kommisjonen og dermed sikre at det er midler tilgjengelig for forskning og utviklingsarbeid. Eurocare har samarbeidet med medlemsstatene, Europaparlamentet og andre frivillige organisasjoner på europeisk nivå om å etterlyse en ny alkoholstrategi. Kommisjonen har besluttet å forlenge den inneværende strategien i påvente av valget av nytt Europaparlament (mai 2014) og ny helsekommisjonær. Isteden har Kommisjonen lovet å komme med en Handlingsplan på alkohol fra Så langt ser det ut til at handlingsplanen vil fokusere på ungdom og beruselsesdrikking (binge drinking). Eurocare og Actis Årsmelding

14 flere andre frivillige organisasjoner har vært kritiske til et så snevert fokus og har kommet med innspill til arbeidet både skriftlig ( Eurocare Initial NGO recommendations for the new EU Action Plan on Alcohol )og i møter med Kommisjonen. Gjennom vår sentrale rolle i Eurocare er Actis en sentral bidragsyter i diskusjonene på EU-nivå. Internasjonal nettverksbygging og påvirkningsarbeid Actis er involvert i en rekke organisasjoner og prosjekter internasjonalt. Under følger en kort rapport for de enkelte organisasjonene. Vi har i dag et godt internasjonalt nettverk innen alkoholpolitikk, og kontaktene med EU-systemet og de politiske prosessene i Europa er tette, takket være Brusselkontorets arbeid. Eurocare Eurocare er Actis sin viktigste internasjonale alkoholpolitiske satsing. Eurocare arbeider for å påvirke EUs alkoholpolitikk gjennom å belyse alkoholpolitikken i sin fulle bredde: sette søkelyset på nye eller spesielt viktige problemstillinger, fremme politiske tiltak, bygge nettverk med andre aktører utenfor EUs institusjoner og knytte kontakter innenfor EUs institusjoner. De siste årene har oppfølgingen av EUs alkoholstrategi stått sentralt. Eurocare har markert seg som en pådriver for å få på plass en ny alkoholstrategi til erstatning for den som løp ut i EUROCARE er på ulike måter involvert i: - Let it hapyn: Et EU prosjekt for å skaffe en bedre oversikt over god praksis på tiltak som gjennomføres i ungdomsorganisasjoner - EWA (European Workplace and Alcohol project): Et EU-prosjekt om alkohol på arbeidsplassen Eurocare er også en sentral aktør i EUs Alkohol og helseforum, EUs Health Policy Forum og medlem i Verdens Helseorganisasjon national focal point Europa. Actis er representert i Eurocares styre og deltok på Eurocares årsmøte EURAD EURAD er Actis sin internasjonale narkotikapolitiske paraply. EURAD søker å markere seg som en kunnskapsbasert og moderat stemme i en ellers polarisert narkotikapolitisk debatt. Siden september 2011 har EURAD hatt en ansatt i halv stilling i Brussel. Denne stillingen er finansiert av Actis, og vi bidrar også noe til organisasjonens relativt beskjedne budsjett. EURADs generalsekretær har også hatt ansvar for EMNA. I 2013 valgte vi å overføre ansvaret for EMNA til Eurocare, ettersom det mer naturlig hører hjemme der. Dette styrker EURADs kapasitet i Brussel. Actis overtok presidentvervet i EURAD i april Siden vi også finansierer generalsekretærens stilling har vi sterk innflytelse på EURADs aktivitet. Risikoen er at andre organisasjoner kan komme til å trekke seg tilbake. Det er derfor viktig å ivareta medlemmene og involvere dem i organisasjonens arbeid. Actis Årsmelding

15 EURAD deltar fortsatt aktivt i EU Civil Society Forum on Drugs. I 2013 fikk EURAD vervet som visepresident i forumets styringsgruppe. Dette gir en mulighet til å påvirke de innspillene som går ut fra forumet. Målet for EURAD de neste par årene er å bli en mer aktiv premissleverandør i debatten, bl.a. gjennom å utgi rapporter, arrangere seminarer og komme med innspill i politiske prosesser på EU-nivå og i medlemsstatene. Den internasjonale legaliseringsbevegelsen er på offensiven og har på mange måter erobret initiativet i debatten. Hvis vi skal lykkes med å få fram vårt alternativ, må vi bygge videre på samarbeidet med våre meningsfeller internasjonalt. Høsten 2013 fikk EURAD to nye medlemmer: Stijena (Kroatia) og professor Andy Parrott (UK). EURAD har konsultasjonsstatus i Europarådets forum for frivillige organisasjoner, INGO. Vi har også søkt om ECOSOC-status. Svar ventes tidlig I EMNA Actis er en av grunnleggerne av EMNA; European Mutual Help Network on Alcohol Related Problems. Internasjonal sjef i Actis bistår organisasjonen som rådgiver. Actis finansierer en halv stilling i Brussel for EMNA. Dette er et langsiktig bidrag for å sikre EMNAs tilstedeværelse i Brussel og bygge EMNA som organisasjon EMNA deltar på enkelte internasjonale arrangementer, i første rekke er de fast medlem av EUs Alkoholforum. Actis bidrar gjennom vår internasjonale avdeling med rådgivining og praktisk støtte. EPHA (European Public Health Alliance) Actis er medlem av EPHA og deltar gjennom vår stedlige representant i Brussel i det løpende arbeidet overfor EU. Actis er også medlem av EPHA gjennom Eurocare, og videre medlemsskap må derfor vurderes. NORDAN Actis er representert i styret i NordAN og bidrar økonomisk til driften. Dette bidraget har blitt redusert de siste årene ettersom NordAN nå også mottar støtte fra Nordisk Ministerråd. EUCAM - European Centre for Monitoring Alcohol Marketing Actis er styremedlem i EUCAM, et nettverk for å overvåke markedsføring av alkohol og følge den politiske regelutviklingen. Dette arbeidet ledes av den nederlandske organ- isasjonen STAP. EUCAM følger alkoholindustriens markedsføring med et kritisk blikk. EUCAM har produsert en rekke rapporter og pressemeldinger. Actis bidrar med begrensede ressurser. Actis har oppe vårt engasjement i EUCAM til løpende vurdering siden vi ikke ønsker at dette på noen måte skal svekke Eurocares rolle. Actis Årsmelding

16 Andre aktiviteter internasjonalt UN Commission on Narcotic Drugs, Wien Actis deltok i mars i den norske delegasjonen på årets CND i Wien. Dette er svært nyttig for Actis fordi vi her får førstehånds kjennskap til debattene mellom medlemslandene. Actis har dessuten kontakter med representanter fra det sivile samfunn som er nyttig å følge opp på disse møtene. EUSPR (European Society for Prevention Research) Actis meldte seg i 2011 inn i EUSPR. Målet med EUSPR er å styrke samarbeidet om forskning på forebygging innenfor helsefeltet. Organisasjonen inkluderer dessuten praksisfeltet. Av den grunn ønsker Actis å delta for å bidra med de behov og erfaringer vi har. Det er også en viktig arena for nettverksbygging. Global Alcohol Policy Conference Actis deltok på Global Alcohol Policy Alliance sin konferanse i Seoul, Sør-Korea i oktober. Konferansen var en oppfølging av konferansen i Bankok for to år siden og et sentralt møtepunkt for forskere og frivillige organisasjoner på rusfeltet. Representasjon Actis har i løpet av 2013 vært representert på i en rekke internasjonale konferanser og møter. Dette inkluderer årsmøter og jevnlige styremøter i EURAD, EMNA og Eurocare. I tillegg har Actis hatt møter med ulike politiske aktører som Verdens helseorganisasjon (WHO), Stortingets helsekomité, OECD, Kommisjonær Tonio Borg og deltatt i flere fora som EUs Alcohol and Health Forum, EU Health Policy Forum, Commission on Narcotic Drugs og Committee on National Alcohol Policy and Action. I 2013 arrangerte vi flere fagseminarer som var åpne for et større publikum: Actis/Eurocare arrangerte seminarer alkoholmarkedsføring i Stockholm og bidro til organiseringen av EWAkonferansen om alkohol og arbeidsliv i Brussel, ERAD avholdt et seminar om alkohol og svangerskap i Europaparlamentet og lanserte Recovered Users Network i Europaparlamentet i Brussel. Actis har i tillegg gjennom Eurocare og EURAD vært representert eller holdt innlegg på en rekke internasjonale fagseminarer og konferanser: European Cancer Week, International conference on Alcohol, EHYTs konferanse i det finske parlamentet om markedsføring, 1 International Alcohol Fetal Syndrome Conference, NordAN-konferansen i Talinn, Moscow roundtable Defeating drunkenness. Eurocare presenterte også sitt arbeid på Helsedirektoratets alkoholkonferanse. Actis Årsmelding

17 Actis kommunikasjonsarbeid Actis kommunikasjonsaktiviteter er en integrert del av det politiske arbeidet i organisasjonen, og speiler den politiske aktiviteten. Actis i mediene Måling av mediedeltakelse henger sammen med vår ambisjon om å være en samfunnspåvirker. Antall medietreff gir et inntrykk av i hvilken grad Actis er tilstede i den offentlige debatten, enten som kommentator eller som hovedaktør i et oppslag. Ifølge vår medieovervåker, Opoint, ble Actis nevnt 510 ganger i mediene I de fleste tilfeller er det snakk om medieutspill vi har valgt å delta på. Noen ganger er det initiert av oss, mens det andre ganger er saker der vi har blitt kontaktet som sekundærkilde i en allerede eksisterende sak. Figur 1: Antall medietreff Som Figur 1 viser, er medieomtalene konsentrert om tre topper i mars, juli og september, hvorav mars er måneden som med sine 157 treff skiller seg kraftigst ut. Denne toppen skyldes i all hovedsak to temaer: den store økningen i salg av pappvin og kvinners økende alkoholkonsum. Oppslagene kom i etterkant av generalsekretærens innlegg om kvinner og alkoholbruk på et SIRUS-seminar i mars. Også vår kommentar til Arbeiderpartiets forslag om å åpne for generisk omtale og bilder av alkoholholdige produkter på nettsidene til produsenter og leverandører genererte en rekke medieoppslag denne måneden. Toppen i juli skyldes mange oppslag med utgangspunkt i vår meningsmåling om befolkningens syn på eksisterende alkohol- og narkotikapolitikk. Vårt Land gjennomførte en lignende spørreundersøkelse i september, noe som forklarer toppen i medietreff vi ser i denne måneden. Actis Årsmelding

18 Figur 2 Antall medietreff Som figurene under viser er hovedtyngden av medietreffene våre nettbaserte og i lokalmedier. Den høye andelen treff i lokale medier skyldes at disse ofte gjengir NTB-meldinger som nevner Actis. Mange av disse publiserer også NTB-meldingene på nett, noe som bidrar til at mange av medietreffene våre også er nett-treff. Figur 3: Medietyper Papir 27 % Eter Annet 4 % 1 % Annet 16 % Riks 17 % Region 5 % Nett 68 % Lokal 62 % Actis Årsmelding

19 Nettsidene I 2013 var innsatsen på egne nettsider først og fremst knyttet til innholdsproduksjon, og det ble ikke foretatt større strukturelle eller tekniske endringer på nettsidene. Saker publiseres jevnlig, og det sendes også ut nyhetsbrev. Nyhetsbrevene tar utgangspunkt i sakstilfanget til nettsidene, og de sendes ut med ujevne mellomrom. I 2013 hadde actis.no sidevisninger fordelt omlag besøk. Av disse var det omtrent unike besøkende. Det vil si at ca. 31 % av de som besøkte nettsiden i 2013 returnerte én eller flere ganger. Figur 4: Besøk og sidevisninger actis.no * Sidevisninger Antall besøk Unike besøkende Antall sidevisninger har falt siden 2010, og det samme har totalt antall besøk. Antallet besøk har ikke falt like skarpt som sidevisninger. Det kan tyde på at de som besøker nettsiden nå, leser færre sider per besøk sammenlignet med tidligere år. I 2012 ble i snitt 2,13 sider lest per besøk. I 2013 er dette tallet 1,94. Gjennomsnittlig besøkstid har også falt i samme periode. Besøk via mobil eller nettbrett I 2013 brukte 21,4 % av de besøkende til actis.no mobil eller nettbrett. Dette er en relativt stor økning fra 2012, da mobil- og nettbrettbesøk utgjorde omtrent 13 %. Det er også store variasjoner fra uke til uke i andelene mobil- og nettbrettbesøk, med opp mot 30 % i enkelte uker. Det er liten grunn til å tro at denne trenden vil bli reversert i fremtiden. Actis Årsmelding

20 Sosiale medier Actis har kontoer på Facebook, Twitter og LinkedIn. De to førstnevnte oppdateres jevnlig, og fungerer som tilleggskanaler til våre nettsider. Alle saker som publiseres på actis.no legges også ut på Facebook og Twitter, noe som genererer en del trafikk inn til siden. På denne måten bidrar de sosiale plattformene til å øke Actis synlighet. I tillegg brukes disse kontoene til å videreformidle lenker og kommentarer til saker som ikke legges ut som egenproduserte nyheter på nettsiden vår, og de har på denne måten en utfyllende funksjon i vår nettkommunikasjon.. Av de sosiale mediene er Facebook er helt klart den plattformen som generer flest besøk til våre nettsider. Ca 12 % av de besøkende på actis.no i 2013 kom inn via Facebook. Til sammenligning genererte Twitter kun 2 %. Dette er i og for seg ikke unaturlig, gitt at poster på Facebook har lenger levetid enn tweets på Twitter, som har en mye høyere omløpshastighet. Organisasjonen Styret Arne Johannessen styreleder Hanne Cecilie Widnes nestleder Svein Iversen styremedlem Adrian Farner Rogne styremedlem Jan Elverum styremedlem Line Eikenes styremedlem Kari Sundby styremedlem Else May Botten styremedlem Svein Harberg styremedlem (fritatt fra vervet 3.12) Knut Haugsvær styremedlem fra 3.12 (rykket opp fra vervet som varamedlem) Bernt Sverre Mehammer varamedlem Anette Cvijanovic varamedlem Valgkomité Harald Dyrkorn leder Ole E. Veimodet medlem Dag Endal medlem Amanda Rose Stratford Gamst medlem Guro Sandnes medlem Kontrollkomité Arnfinn Holten leder Turid Folkestad medlem Jorid Rø Husebø medlem Per delange varamedlem Stian M. Eriksen - varamedlem Actis Årsmelding

Faglighet og frivillighet En gjennomgang av tre tilskuddsordninger for frivillig rusmiddelforebygging

Faglighet og frivillighet En gjennomgang av tre tilskuddsordninger for frivillig rusmiddelforebygging IS-2216 Faglighet og frivillighet En gjennomgang av tre tilskuddsordninger for frivillig rusmiddelforebygging Publikasjonens tittel: Faglighet og frivillighet Utgitt: 9/2014 Bestillingsnummer: IS-2216

Detaljer

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859.

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859. Resultatrapport 2013 Asyl og integrering 123 492 Medlemsorganisasjonen 24 495 Miner og våpen 265 484 Omsetning 2012 849 917 2013 826 929 Langsiktig utvikling 346 859 Givere 2012 57 613 2013 65 114 Donorer

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsrapport 2011. med strategi 2012 2015. Innhold. Frivillig innsats siden 1938. 1938 Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet

Årsrapport 2011. med strategi 2012 2015. Innhold. Frivillig innsats siden 1938. 1938 Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet Årsrapport 2011 med strategi 2012 2015 Innhold 5 Generalsekretæren har ordet 6 Styrets beretning 2011 13 Strategi 2012 2015 19 Forskning og oppfølging hånd-i-hånd 21 Skal være vaktbikkje for kortere ventetider

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Årstalen 2013 4. Hovedstyret 6

Årstalen 2013 4. Hovedstyret 6 2 0 årsrapport 1 3 Innhold Årstalen 2013 4 Hovedstyret 6 Hovedstyrets beretning 2013 8 Hovedpunkter i året som er gått 8 Utdrag fra vår medlemsservice 9 Advokaters rammevilkår 11 Vårt arbeid for å styrke

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering

ÅRSRAPPORT. Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering ÅRSRAPPORT Statsregnskapet 2014 Årsavslutning og innrapportering Innholdsfortegnelse Del I Leders beretning... 4 Del II Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 Forbrukerrådets styringspyramide

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 Nøkkeltall 2013 2012 2011 2010 Salg i 1 000 liter Svakvin 66 432 65 690 64 272 63 422 Sterkvin 636 670 708 781 Brennevin 11 486 11 851 12 097 12 617 Øvrige produkt 2 078

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Styrets innstilling til program

Styrets innstilling til program Styrets innstilling til program Unge funksjonshemmedes generalforsamling 2012 2.-4. November 2012 Scandic hotell Gardermoen Program fredag 2. november 16.00 Registrering av deltakerne 16.30 Velkommen ved

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden?

Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden? - - - - Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden? Da jeg gikk til oppgaven å lede SIFO, ble jeg minnet om noe jeg skal ha sagt for 30 år siden; at forbrukere kan forandre verden. Min

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 Årsberetning og regnskap 2003 Den Norske Bokhandlerforening Øvre Vollgt. 15, 0158 Oslo tlf. 22 39 68 00 fax. 22 39 68 10 e-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no www.bokhandlerforeningen.no Innhold 3

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015)

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015) Innst. 381 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:88 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

N o r g e s f o r s k 2000 n i n g s r å d Å r s m e l d i n g 2 0 0 0 Årsmelding

N o r g e s f o r s k 2000 n i n g s r å d Å r s m e l d i n g 2 0 0 0 Årsmelding 2000 N o r g e s f o r s k n i n g s r å d Å r s m e l d i n g 2 0 0 0 Årsmelding nnhold Noen nøkkeltall 3 Forskning kommer hele samfunnet til gode Intervju med styreleder Frøydis Langmark og administrerende

Detaljer