Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsrapport 1. tertial 2007"

Transkript

1 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata BODØ Regnskapsrapport 1. tertial Oppsummering Prognose Rapportering indikatorer målekort og oppdragsdokument Kvalitet/pasient/bruker Ventetider Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk Andel epikriser sendt innen 7 dager BUP Antall pasienter i korridor somatikk Sykehusinfeksjoner Strykninger fra planlagt operasjon Antall utskrivningsklare pasienter - somatikk Andel elektroniske henvisninger Andel elektroniske epikriser Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD 10 i barne- og ungdomspsykiatri Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene Brukermedvirkning Øvrige indikatorer Personal Samlet sykefravær og langtidsfravær Sykefraværsutviklingen samlet sykefravær 1. tertial Oppfølging av Arbeidstilsynets pålegg i God-Vakt rapporten Aktivitet Somatikk Psykisk helse Rusomsorg Økonomi Resultat Årsverksutvikling Prioritering Rapporteringspunkter tiltak i Oppdragsdokumentet Rapportering hvert tertial/årlig melding Tiltak som kun skal rapporteres 1.tertial Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto Helse Finnmark HF Sykehusveien Hammerfest E-postadresse Foretaksregisteret 1 av

2 1 Oppsummering Prognose Resultatet så langt inneholder flere positive elementer. - Kvalitetsindikatorene viser gode resultater på mange av måleområdene - Sykefraværet er redusert og det arbeides planmessig med dette problemet - Det har vært en god progresjon i HMS-arbeidet i 1.tertial, og lukkingen av avvik i forhold til Arbeidstilsynet går etter planen - Aktiviteten i sykehusene er på vei opp mot planlagt nivå - Gjennomsnittlig pasient-inntekt er økt i tråd med forventningene - Syketransport-kostnadene på flyreiser er redusert i tråd med budsjett - Forbruket av stillinger (målt i månedsverk) viser nedgang i somatisk virksomhet, og veksten i stillinger skjer nå innen psykisk helsevern - Tiltak er identifisert for hele tilpasningsproblemet på 45 mill kr. Det arbeides aktivt med justering av tiltak der vi har støtt på problemer i iverksettingen, slik at årseffekten skal oppnås - Store deler av virksomheten går nå som planlagt - Vi står snart klar til å ta i bruk Elektronisk pasientjournal, etter en massiv opplærings- og forberedelsesfase De økonomiske problemene for helseforetaket skyldes særlig 3 forhold: - Høyere ambulansekostnader knyttet til kvalitetskrav - Høyere kostnader til opphold på rusinstitusjoner - Forsinket iverksetting og gjennomføring av tiltak De to første forholdene betyr en kostnad på mill kr, mens det siste forholdet er ca mill kr. Selvom det arbeides med korrigerende tiltak, antas det nå å bli vanskelig å hente inn denne forsinkelsen. Årseffekten av tiltak skal oppnås, men ikke før i 3.tertial. Ambulansekostnader og rus er det foreløpig ikke kommet løsning på. Prognosen for årets drift er et avvik på 30 mill kr, dvs. et resultat på 45 mill kr. 2 Rapportering indikatorer målekort og oppdragsdokument 2.1 Kvalitet/pasient/bruker Ventetider Somatikk Ventetid har vært ganske stabil siste år. På medisinsk seksjon har de ca. 2 mnd ventetid. Og generelt har vi kort ventetid på de fleste kirurgiske inngrep, ca. 2 mnd. Enkelte øre-nese-hals- inngrep har litt lenger ventetid, enkelte voksne ønh-pasienter venter en tid både til poliklinikk og til operasjon. Vi har problemer med lang ventetid innenfor urologi, både til poliklinikk og til operasjon. En del av disse pasientene har vi måttet henvise til UNN for at ikke ventetiden skulle bli for lang. Noe av problemet har vært å få tak i spesialist innen urologi. Vi arbeider med rekruttering av spesialist. Ventetid innen ortopedi har blitt bedret i løpet Det er praktisk talt ingen ventetid verken til poliklinikk eller innleggelse. Delvis skyldes dette økt effektivitet særlig innen ortopedisk virksomhet, og i noen grad fritt sykehusvalg. Side 2 av 15

3 Psykisk helse Tall for ventetid kommer bare 2 ganger pr år, neste gang i juni. Vi må derfor her rapportere på tall fra Voksenpsykiatri: Gjennomsnittlig ventetid totalt, fordelt på DPS 1. tert tert 06 DPS Øst DPS Midt DPS Vest Klinikk psykisk helsevern har som mål å kunne tilby oppstart i behandlingen senest innen 3 måneder etter at henvisningen er vurdert. Gjennomsnitts ventetid for voksne ved alle avdelinger er rundt 45 dager for DPS Øst og Midt. Denne ventetiden anser man som tilfredsstillende og man har hele tiden fokus på å holde ventetiden så lav som mulig. At tallene er mye høyere i vest skyldes at VPP Alta hadde store utfordringer i 2006; det var mange ubesatte stillinger og en sterkere økning i antall henvisninger enn ventet. I lange perioder hadde VPP Alta opp mot 80 på venteliste, derav 40 fristbrudd. Rundt 15 benyttet seg av retten til å henvende seg til enhet for pasientformidling og fikk tilbud hos privatpraktiserende spesialister, hovedsakelig i Tromsø. Barnepsykiatri: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, fordelt på DPS 1. tert 06 BUP Øst 53,5 BUP Midt 19 BUP Vest 29 Klinikk psykisk helsevern og rus har som mål å kunne tilby oppstart i behandlingen senest innen 3 måneder etter at henvisningen er vurdert. Gjennomsnitts ventetid for barn ved alle avdelinger er rundt 30 dager. Det er likevel stor variasjon mellom dpsene. Den lange ventetiden i DPS Øst skyldes ubesatte stillinger. En har hele tiden fokus på å holde ventetiden for barn så lav som mulig. Ventetid for ventende i barne- og ungdomspsykiatrien varierer sterkt fra avdeling til avdeling og er til dels avhengig av tilgang på spesialister ved enkelte. Gjennomsnitts ventetid til 1. konsultasjonen er rundt 30 dager, noe man ikke er fornøyd med og har fokus på å forbedre. Når det gjelder ventetid for vurderingssamtale så varierer dette sterkt fra avdeling til avdeling, men generelt for klinikken kan det sies at man ligger noe over 10 dager Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern Siste tertial hadde 21 % av pasientene med rett til individuell plan fått utarbeidet slik plan, mot landsgjennomsnitt 26 %. 26,7 % av pasientene med rett til individuell plan, hadde fått utarbeidet plan i 1. tertial Avdelingen forbedrer stadig andel pasienter med individuell plan Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk Klinikk Hammerfest sendte ut 68,3 % av epikrisene innen 7 dager i 1. tertial Systematisk arbeid fra avdelingsoverleger og kontortjeneste kombinert med at klinikksjef har sagt klart fra at en ønsker bedre resultat for denne indikatoren, har gjort at andel epikriser sendt ut innen 7 dager har økt fra 2. tertial Målet er fremdeles at 80 % av epikrisene skal sendes ut innen 7 dager. I Klinikk Kirkenes var andel epikriser utsendt innen 7 dager 41,2 % i 1. tertial Her har andel utsendte epikriser innen 7 dager sunket fra 60 % i første kvartal Hovedårsaken er problemer i kontortjenesten. Det blir arbeidet med å snu tendensen. Side 3 av 15

4 2.1.4 Andel epikriser sendt innen 7 dager BUP Basert på tall for 2. tertial 2006 (tallene i parentes er høyest andel utsendte epikriser de har hatt): BUP i Alta: 61 % (73), BUP Hammerfest 67 % (87), BUP Karasjok 82 % (96), BUP Kirkenes 92 % (100) Antall pasienter i korridor somatikk Klinikk Kirkenes hadde en korridorpasient i 1. tertial 2007, og Klinikk Hammerfest hadde 114 liggedøgn på korridor Sykehusinfeksjoner Klinikk Hammerfest hadde ved målingen i mars 6,5 % og Klinikk Kirkenes hadde 6,6 %. Målet er mindre enn 5 %. Det er fokus på standardtiltakene, og en vurderer å utvide NOIS-registreringene for å få sikrere tall å arbeide med enn det øyeblikksbildet prevalensundersøkelsene er Strykninger fra planlagt operasjon Klinikk Hammerfest har arbeidet mye med årsakene til stryk, men har ikke greidd å få ned strykprosenten. Landsgjennomsnittet 3. tertial 2006 var 8 %, og Klinikk Kirkenes er i nærheten av dette tallet i 1. tertial 2007 med 8,9 % stryk fra planlagte operasjoner Antall utskrivningsklare pasienter - somatikk Oversikt over antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter 1. tertial 2007: Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i perioden Utskrivningsklare pasienter 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1.tertial Endring Sum tert Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Sum HF Tabellen viser at det er en nedgang i antall registrerte liggedøgn for utskrivningsklare pasienter fra 1.tertial 2006 til 1.tertial 2007, både for klinikk Hammerfest og for klinikk Kirkenes. Registreringene viser uansett at utskrivningsklare pasienter er et problem for Helse Finnmark. Utskrivningsklare pasienter fordelt på antall sengedøgn 1.tertial 2006 Antall sengedøgn Liggedager/- sengedøgn Klinikk Hammerfest ,6 Klinikk Kirkenes ,6 Sum HF ,2 Tabellen viser at i gjennomsnitt er hele 4,2 senger opptatt av utskrivningsklare pasienter i løpet av 1.tertial innenfor hele foretaket. Helse Finnmark hadde i 2006 fokus på temaet ved at direktør tok problemet opp med ledelsen i kommunene, og det ble avholdt samarbeidsmøter for å se om det er rutiner som kan endres i forhold til inntak fra kommunenes side. I tillegg har det vært fokus på problemet internt i foretaket for å bedre registreringspraksis, og i forhold til å synliggjøre kostnadene ved å ha utskrivningsklare pasienter liggende på avdelingene. Foretaket vil i 2007 fortsette å ha fokus på utskrivningsklare pasienter, både internt og i forhold til kommunene. Side 4 av 15

5 2.1.9 Andel elektroniske henvisninger Vi får ca 90 % av henvisningene fra primærhelsetjenesten elektronisk. Vi startet med elektroniske henvisninger alt i 2002, og har godt samarbeid med kommunene og helsenettet om elektroniske overføringer Andel elektroniske epikriser Vi sender bortimot 100 % av epikrisene til primærhelsetjenesten i Finnmark og Nord-Troms elektronisk. Vi sender elektroniske epikriser der det er mulig. Ikke alle helseforetak tar mot elektroniske epikriser, og heller ikke alle primærleger i andre deler av landet Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD 10 i barne- og ungdomspsykiatri (Siste tall er fra 2. tertial 2006). De nasjonale gjennomsnittene for aksene Klinisk psykiatrisk sykdom, Spesifikke utviklingsforstyrrelser, Aktuelle vanskelige psykososiale forhold, og Global vurdering av psykososialt funksjonsnivå er henholdsvis 68, 33, 57 og 57 %. Klinikkene i Helse Finnmark lå pr 2. tertial litt under det nasjonale gjennomsnittet Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene Helse Finnmark arbeider nå systematisk med lukking av de siste avvikene fra God-Vakt-kampanjen. Datatilsynet foretok tilsyn ved Hammerfest sykehus i Det er nylig mottatt rapport etter tilsynet. Denne inneholder et avvik som kan bli vanskelig å lukke, siden lukkingen av avviket involverer andre foretak og krever kostbar programvare. Det har vært smitteverntilsyn (Helsetilsynet og Arbeidstilsynet) ved klinikk Kirkenes. Smittevernlege og hygienesykepleier er nå i funksjon i klinikken Kirkenes, og de tyngste avvikene fra dette tilsynet er alt lukket. Det gjenstår ett avvik som vi regner med å kunne lukke innen fristen Brukermedvirkning Planlagte og gjennomførte tiltak innen Lærings- og MestringsSenteret: Ulike kurs er under planlegging: - Kurs for hjertesyke. En brukerrepresentant er med i planleggingsgruppa samt at en annen representant skal forelese under kurset. - Diabeteskurs. En brukerrepresentant fra diabetesforbundet er med i planleggingsgruppa. En annen brukerrepresentant planlegges brukt i gjennomføringen. Barneavdelingen ved Klinikk Hammerfest har hatt kurs i astma for barn i Alta. En lokal brukerrepresentant var med på gjennomføringen av kurset. Status for etablering av rutiner for å nyttiggjøre seg brukernes erfaringer Brukerutvalget vil bli forespurt om å bidra i prosessen med å utarbeide rutiner vedrørende samhandling med de ulike brukerorganisasjonene. En slik rutine vil blant annet ha fokus på hvordan nyttiggjøre seg brukerutvalgets kompetanse og erfaring i klinikkene. Videre vil foretaket følge opp det kontinuerlige samarbeidet med brukerorganisasjonene i Innenfor Klinikk psykisk helsevern og rus er samarbeidet med Mental Helse sentral i forhold til brukermedvirkning. Side 5 av 15

6 Øvrige indikatorer Andel keisersnitt av det totale antall fødsler Andel keisersnitt var omtrent som landsgjennomsnitt (16 %) for Klinikk Hammerfest, og 23 % i Klinikk Kirkenes i 3.tertial Klinikk Kirkenes har i hele måleperioden hatt noe høyere andel elektive keisersnitt enn landsgjennomsnittet. Andel tvangsinnlagte i psykisk helsevern Siden vi ikke får målt andel tvangsinnlagte til Åsgård fra Finnmark på en relevant måte, sier denne indikatoren lite om den reelle situasjonen for pasientene i Finnmark Andel ikke-planlagte reinnleggelser innen 30 dager for utvalgte sykdommer (fra 2.tertial) Har ikke målinger. Helse Nord prøver, i samarbeid med helseforetakene, å få dette på plass. 2.2 Personal Samlet sykefravær og langtidsfravær Helse Finnmark opprettet en sykefraværsgruppe med følgende mandat: 1. Utarbeide forslag til Mål for sykefraværsarbeidet og sette måltall for sykefraværsutviklingen i tråd med den overordnede målsetning fra de sentrale parter i arbeidslivet. 2. Utarbeide forslag til aktivitetsmål, som skal være etterprøvbare 3. Utarbeide forslag til hvordan de oppsatte aktivitetsmål skal integreres i det målrettede arbeidsmiljøarbeid/hms-arbeid. 4. Utarbeide forslag til oppfølgingsplan. Med bakgrunn i mandatet utarbeidet gruppa en målsetning med tilhørende aktivitetsmål/handlingsplan. Styret i Helse Finnmark hadde satt som målsetning å redusere sykefraværet i 2007 med minimum 1 % (prosentpoeng). Handlingsplanen ble deretter behandlet i ledergruppen, AMU og i styret i Helse Finnmark. Vårt mål er et sykefravær totalt for 2007 på 8 %. Dette er en noe høyere målsetning enn det styret hadde satt i utgangspunktet. I forhold til aktivitetsmål/handlingsplanen er følgende tiltak igangsatt: - Leder i sykefraværsgruppa (HMS-koordinator) deltar månedlig på møter i ledergruppa, for rapportering og tilbakemelding i forhold til aktivitetsmål og tiltaksplan. - Jevnlig oppfølging av linjeledere i arbeidet med HMS, sykefravær og arbeidsmiljø. - Prosedyren for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere er revidert i henhold til endringer i lovgivningen. - Kursing av alle ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i forhold til inkluderende arbeidsliv. Dette ble gjennomført tidlig på året i alle klinikkene, med forelesere fra Aetat. - Vi har stort fokus på arbeid med HMS, på alle nivå i Helse Finnmark. Sykefraværsarbeidet skal være en del av det systematiske HMS-arbeidet. Arbeid med overordnet HMS-system og iverksettelse av felles prosedyrer, har vært viet stor oppmerksomhet. I mai gjennomføres HMSdager i alle klinikker i Helse Finnmark Sykefraværsutviklingen samlet sykefravær 1. tertial tertial 2007 har Helse Finnmark et samlet sykefravær på 8,6 %. Sykefraværet var for samme periode i 2006 på 10,8 %. Det vil si at vi har hatt en nedgang i sykefraværet på 2,2 prosentpoeng. Eller en nedgang på 20 % i samlet sykefravær sammenliknet med Tradisjonelt er januar mars en periode med mye sykefravær. En reduksjon slik vi har hatt hittil tilsier at vi har gode muligheter til å komme ned på et sykefravær på 8 % for året som helhet. Side 6 av 15

7 Fraværslengde 1. tertial tertial 2007 Endring pr. fravær (dagsv.) (dagsv.) 1-3 dagsverk 190,7 199,6 + 8, dagsverk 1 247, , dagsverk 2 196, ,5-458,6 Mer enn 56 dagsverk , Oversikten viser at nedgangen er i gruppen mellomlangt og langtidsfravær Oppfølging av Arbeidstilsynets pålegg i God-Vakt rapporten. Arbeidstilsynet ga i slutten av 2005 Helse Finnmark totalt 17 pålegg. Ved inngangen til 2007 var kun 4 pålegg lukket. I februar varslet Arbeidstilsynet om tvangsmulkt på ,- kroner pr. dag. Varslet ble trukket tilbake i slutten av mars. Pr i dag har Arbeidstilsynet lukket totalt 12 av de opprinnelige 17 påleggene. Helse Finnmark har ytterligere sendt inn dokumentasjon på 2 pålegg, som vi tror er tilstrekkelig bearbeidet til at Arbeidstilsynet finner å kunne lukke dem. Da gjenstår 3 pålegg. Ett av disse er en oppfølging i forhold til behandling av omstillingssaker som arbeidsmiljøsaker. Her har Arbeidstilsynet uttrykt seg svært fornøyd i forhold til innsendt rapport. Helse Finnmark er imidlertid pålagt å rapportere for hele 2007, slik at endelig lukking av dette pålegg ikke kan gjøres før ved utgangen av året. For de øvrige to pålegg 1) Samsvar mellom oppgaver og ressurser til å løse dem, og 2) Tiltaksplan for utbedring av fysisk arbeidsmiljø har vi et stort arbeid å gjøre. Vi vil imidlertid sette alt inn på å komme i mål også med disse påleggene. 2.3 Aktivitet Tabell 2: Utvalgte aktivitetstall, Helse Finnmark HF PLANTALL pr april 2007 OPPNÅDD pr april 2007 AVVIK AVVIK % Antall avdelingsopphold ,7 % Antall DRG poeng ,5 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % Liggedøgn voksenpsykiatri (VPP) ,4 % Polikliniske kons. Voksenpsykiatri (VPP) ,6 % Polikliniske kons. Barne- og ungd.psyk (BUP) ,0 % Det mangler noe på polikliniske konsultasjoner i forhold til plan for somatikken. Vi ønsker mer dagbehandling. Denne ligger bak plan, men det skyldes i hovedsak reduksjon av dialysepasienter. For annen type dagbehandling oppnår vi plantallet. Konsultasjoner innen psykiatrien ligger over plantallene, både for barn og voksne. Liggedøgn innen voksenpsykiatrien ligger etter plan på grunn av ombygginger Somatikk Aktiviteten videreføres på omlag samme nivå som tidligere. Det var planlagt en mindre økning for å utnytte kapasiteten optimalt. Dette er enda ikke helt på plass. Utviklingen i mars/april er positiv, slik at dette målet antas både å være oppnåelig og en god måte å tilpasse klinikkens drift på. Plantallet er på linje med den aktiviteten som var i Side 7 av 15

8 Figur 2: DRG-aktivitet DRG-aktivitet klinikk Hammerfest / klinikk Kirkenes Klinikk HS 2007 Klinikk KS 2007 Klinikk HS 2005 Klinikk KS 2005 Klinikk HS 2006 Klinikk KS Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totale antall DRG-poeng ligger pr april på poeng. Dette er 170 poeng under plantallene, men 20 poeng over fjoråret. Den viktigste årsaken til avviket er den lave aktiviteten i februar. Snitt DRGpoeng pr pasient er fortsatt noe lavere enn planlagt, se tabell nedenfor. Frem til foregår det fortsatt korrigeringer og forbedring av registreringen for 1.tertial. Koding er fokusert både gjennom intern oppfølging og opplæring ved eksterne krefter. Indeks for DRG-poeng: Oppnådd Plan Pr febr Pr mars Pr april Klinikk Hammerfest 0,823 0,842 0,835 0,88 Klinikk Kirkenes 0,864 0,927 0,928 0, Psykisk helse Antall konsultasjoner innen BUP har økt i forhold til året før og mer enn planlagt. Dette er tilfredsstillende så langt. Men det er også en økende pasientgruppe, så arbeidet fremover må fortsatt fokuseres på økt aktivitet, for å møte behovet. Dette understrekes av at vi hadde en rekke fristbrudd også i 1.tertial, og det skal utarbeides forslag til utveksling av ressurser mellom poliklinikkene for å kunne holde fristene i hele foretaket. Aktivitetsutviklingen innen VOP er tilfredsstillende. Aktiviteten har økt med 7 % i forhold til ifjor Rusomsorg I vår egen rusinstitusjon har aktiviteten gått svakt ned i forhold til ifjor. I en situasjon der det er stor mangel på tilbud, er dette uheldig. Noe av årsaken er at pasienter ikke møter til planlagt opphold. Det Det arbeides med å se på hvordan dette kan motvirkes. Side 8 av 15

9 2.4 Økonomi Resultat Resultatet viser et underskudd pr april på 17,2 mill kr og dette er 13,7 mill kr svakere enn budsjettert. Styringsmålet på årsbasis er 15 mill kr. Det er iverksatt mange tiltak, men ikke alle har fått effekt i 1.tertial. På en del varekostnader har vi oppnådd besparelser. Tross et negativt avvik, er det noen positive trekk ved personellkostnadene i 1.tertial. Innleiekostnader er redusert fra forrige år, og overtid viser en beskjeden reduksjon. Hovedårsaken til budsjettavviket i 1.tertial er: - Inntektssvikt i de to somatiske klinikkene med tilsammen 2 mill kr - Merforbruk medikamenter på 1,5 mill kr - Merforbruk på ambulanse. På årsbasis er det forventet et problem på 8-10 mill kr - Merforbruk på gjestepasienter rus på 2,5 mill kr - Gjestepasientkostnader somatikk er netto 1,7 mill kr høyere enn budsjettert - Manglende resultat av tiltak innen bemanning gir avvik på lønnskostnader, dette skyldes primært forsinkelse Det er to problemer som foretaket ikke har kontroll på: - Ruskostnader som på årsbasis anslås å øke med 8 mill kr. Ruspasientene får stort sett tilbud, utfra at dette er en pasientgruppe som skal prioriteres. Det er ikke automatikk i at andre pasientgrupper kan nedprioriteres som følge av at forbruket øker her. Foreløpig står dette avviket udekket, og vi må anta et betydelig avvik på årsbasis - Økte kostnader til ambulanse. Etter at styremøtet i desember var avviklet, ble det avsluttet forhandlinger med båtambulanseutøverne. Som følge av at foretaket ikke har fått lyst ut en langsiktig kontrakt, måtte vi enda en gang prolongere gamle kontrakter. For å få til denne prolongeringen måtte økt kostnadsnivå kompenseres til utøverne. I tillegg måtte det etableres en bedre ledsagertjeneste i forhold til at båtpersonellet ikke kunne brukes som ledsagere. Dette har medført økte kostnader på ca. 2-3 mill kr på årsbasis. I tillegg har foretaksmøtet høsten 2006 pålagt foretaket å etablere kasernert vakt i ambulansetjenesten på 3 steder. Dette utgjør også ca 4-5 mill kr i økte kostnader i I tillegg går det noe saktere med å få effekt av noen av tiltakene. Det anslås å bli en forsinkelse på millioner. Det vises til egen styresak om oppfølgingen av tiltakene, som viser fremdriften i iverksettingen av tiltak. Lønnsoppgjøret ligger høyere enn forutsetningen var når budsjettet ble lagt. På årsbasis forventes resultatet å bli 30 mill kr svakere enn styringsmålet på 15 mill kr. Side 9 av 15

10 Regnskap Tabell 1: Regnskap og budsjett pr april 07 (Alle tall i hele Inntekter = - / kostnader = +) REGNSKAP REGNSKAP Pr Pr BUDSJETT Pr AVVIK ÅRSBUDSJETT 2007 Inntekt Varekostnad, ekskl. innleie Innleie Lønn inkl. pensjon Andre driftskostnader Avskrivninger Finans Brutto driftsutgifter TOTALT Resultatet for april måned ble svakere enn budsjettert og viste et underskudd på 3,6 mill kr. I store trekk er kostnadene som budsjettert, men det er noen problemer i forhold til ikke iverksatte tiltak og kostnadsøkninger innen gjestepasienter somatikk, gjesteklienter rus og ambulansekostnader. Avviksanalyse Inntekter Aktivitetsavhengige inntekter er noe lavere enn budsjettert. Poliklinikkinntektene ligger pr april 1,3 mill under budsjett, og ISF-inntektene ligger pr april 2 mill kr under budsjett. Varekostnader Varekostnadene viser pr april et negativt avvik på 5 mill kr. Cytostatika og remicade utgjør 1,6 mill kr av dette, resten er knyttet til gjestepasienter (3,5 mill). Gjesteklienter rus er fortsatt et problem. I tillegg har gjestepasienter somatikk økt fra ifjor. Dette skyldes særlig at UNN reduserte hjertevirksomheten i 1.tertial. Dette medførte at UNN videresendte flere av våre hjertepasienter ut av regionen. Regningen for dette er ca. 0,5-0,6 mill kr pr måned. Vi antar at dette vil bedre seg noe i 2.halvår etter at Helse Nord RHF nå har bestilt en økning av aktiviteten på hjerte-operasjoner ved Universitetssykehuset. Samlede lønnskostnader Lønnskostnadene viser et negativt avvik så langt på 6,3 mill kr. Til tross for dette, er det en rekke forhold som nå peker rett vei: - Overtid etc ligger fortsatt litt under fjorårets forbruk. - Innleie av sykepleiere er redusert kraftig i forhold til ifjor. - Forbruk av innleie for alle grupper ligger omtrent på budsjettert nivå. - Forbruk av månedsverk for siste 6 mndr viser nedgang i somatisk virksomhet. I forhold til forrige år, har lønnskostnaden økt med 5,1 % (korrigert for ferieuttak). Dette er mer enn forventet. En del av forklaringen kan tenkes å ligge i sammensetningen av årsverkene. Selvom forbrukte månedsverk er stabilt, skjer det endring i sammensetningen; stillinger reduseres i støtteapparatet i somatikken og økes i behandlingsstillinger i psykiatrien. I tillegg ble lønnsoppgjøret for store grupper i Helse Finnmark for 2006 ca. 4,5 %, for sykepleierne nærmere 5 %. Effekten av lønnsoppgjøret i 2006 på tilleggene ser ut til å være undervurdert i budsjettet. Lønnsoppgjøret for legene ble iverksatt pr april, og det har vært vanskelig å beregne den eksakte konsekvensen av dette når alle tillegg, overtid og utvidet arbeidstid skal reguleres. Overhenget inn i 2007 fra 2006 var stort. Budsjettet for 2007 hadde derfor som forutsetning et moderat lønnsoppgjør. Dette ville da fungere slik Side 10 av 15

11 at lønnskompensasjonen for 2006 og 2007 samlet ville bli stor nok til å dekke lønnsstigningen for de to årene, selvom lønnsoppgjøret for 2006 ble dyrere enn foretaket fikk kompensert. Dette ser ikke ut til å bli tilfelle nå, og vi drar med oss et avvik her. Konklusjonen er at organisasjonen sakte, men sikkert er i ferd med å få på plass den planlagte reduksjon i stillinger innen somatikken. Men en forsinkelse i iverksettingen av tiltak og lønnsoppgjøret gjør allikevel at effekten av tiltak i kroner ikke blir så bra som budsjettert. Figur 1: Lønnskostnader Lønn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Andre driftskostnader Avviket på disse kostnadene skyldes hovedsakelig ambulansetransport og IKT-utstyr (med 1,2 mill). Det er iverksatt en frys av IKT-innkjøp frem til 1.8. for å unngå avvik på årsbasis. Finanskostnader Helse Finnmark har pr april et negativt avvik på netto finanskostnader på 1,3 mill kr. Kostnadene har økt med 2,4 mill i forhold til forrige år. Det skyldes økt rentenivå og noe høyere kassekreditt. Virksomhetsbeskrivelse Budsjettavviket på -13,7 mill kr fordeler seg slik: Klinikk for Psykisk helsevern og rus - 1,1 mill kr Klinikk Hammerfest - 5,5 mill kr Klinikk Kirkenes - 6,6 mill kr Administrasjon/felles/gjestepasienter - 2,0 mill kr Syketransport 1,5 mill kr - 13,7 mill kr Tidligere ble Driftsavdelingen rapportert som egen post. Etter midlertidige organisatoriske endringer høsten 2006, rapporteres nå drift under klinikkene. Barnehager, Sentralbord/Transportkontor, IT og Nødmeldetjenesten rapporteres under Administrasjon. Side 11 av 15

12 Klinikk for Psykisk helsevern og rus Det er noen ulike avvik i driften, som det forventes at klinikken vil ha kontroll over på årsbasis. Det gjenstående problemet er gjesteklienter på rusinstitusjoner. Klinikk Hammerfest Klinikken har pr april et negativt avvik på 5,5 mill kr. Store deler av dette avviket skyldes merforbruk til medikamenter (1,1 mill) og at klinikken mangler 101 DRG-poeng (tilsvarende 1,3 mill kr) på å oppnå plantallet. Lønnskostnader ligger over budsjett, dette er særlig knyttet til at planlagte tiltak ikke er iverksatt. Klinikken har et betydelig avvik på båtambulansene. Det skyldes dyrere avtale med utøverne og at medisinsk bemanning måtte styrkes. I tillegg var det svært høy aktivitet i første tertial i Måsøy legedistrikt. Klinikken har i oppgave å vurdere om det må gjøres endringer i driftsopplegget for å unngå videre overskridelser. Klinikk Kirkenes Klinikk Kirkenes har et negativt avvik på 6,6 mill kr. Hovedproblemet er avvik på lønnskostnader, noe som skyldes manglende gjennomførte tiltak. Avvik på kostnadssiden er særlig knyttet til akuttavdelingen og kirurgiske leger. Det er også avvik på inntekt med 1,7 mill kr. Aktiviteten har tatt seg opp og DRG-indeksen ligger tett opp til planlagt nivå. Klinikken mangler nå 69 DRG-poeng (tilsvarende 0,9 mill kr) på å oppnå plantallet. Det er også et avvik i sykepleietjenesten. Dette skyldes nok delvis økt sykefravær i avdelingen. Dette skal ledelse og ansatte jobbe videre med for å begrense skadevirkningene. Administrasjon/felles/gjestepasienter Gjestepasientkostnadene er problemet her. Dette skyldes særlig at UNN reduserte hjertevirksomheten i 1.tertial. Dette medførte at UNN videresendte flere av våre hjertepasienter ut av regionen, særlig til Feiring-klinikken. Regningen for dette er ca. 0,5-0,6 mill kr pr måned. Vi antar at dette vil bedre seg noe i 2.halvår etter at Helse Nord RHF nå har bestilt en økning av aktiviteten på hjerte-operasjoner ved Universitetssykehuset. Syketransport Syketransport viser positiv utvikling, særlig knyttet til flykostnadene. Nedgangen ser ut til å være lik for ulike reisestrekninger. Det er tre forhold som bidrar til denne generelle tilgangen. 1) Dette området hadde høyt fokus i hele Det tror vi medfører en generell nøkternhet hos rekvirentene. 2) Flyprisene er redusert som følge av statens avtale med Widerøe. 3) Reisebyråavtalen ble tatt i bruk fra høsten 2006, og dette forventer vi en helårsvirkning av i Det er fortsatt potensiale til å vurdere om omfanget av reiser kan reduseres ved at pasienten får behandling i Finnmark gjennom ambuleringsavtaler og flytting av konsultasjoner. Investeringer og likviditet Foretaket har i 2004 hatt overskridelser på investeringsrammene som ikke er blitt dekket. Dette dekkes i praksis inn ved å holde igjen på iverksettingen av investeringer. Det er også relativt lang forberedelsestid på endel av prosjektene, slik at vi holder oss innenfor de til enhver tid gjeldende investeringsrammer. Generelt holdes investeringer på et nøkternt nivå. Investeringene iverksettes utover i året også av hensyn til likviditetsbelastningen. Foretaket har over år samlet opp et stort trekk på kassekreditt. Ved årsskiftet var det et trekk på 298 mill kr, mens trekket på kreditten pr var 317 mill kr. Underskuddet er samlet opp over flere år, og er nå i realiteten et permanent trekk. I tillegg til underskuddene, er det krevd inn store premier fra KLP som ikke hadde resultateffekt. Foretaket har rett til å trekke 375 mill kr og har etter forholdene en tilfredsstillende likviditetsmessig situasjon. Side 12 av 15

13 2.4.2 Årsverksutvikling 1. tertial Ansatte/årsverk hittil i fjor hittil i år Antall årsverk somatikk Antall årsverk psykisk helse Antall årsverk rusomsorg Antall årsverk totalt Helse Finnmark HF har hatt en marginal økning i årsverk 1.tertial 2007 sammenlignet med 1.tertial Den største økningen er innen det prioriterte området psykisk helse. De somatiske klinikkene og fellestjenester er til sammen uforandret med marginale interne endringer. For å utjevne forskjeller i registrering ved årsskiftet, utarbeides det internt oversikt som tar med fjorårets to siste måneder. Denne oversikten bekrefter årets tall, men viser sterkere reduksjon av månedsverk i somatikken. Vi viser her også faste månedsverk vs. budsjetterte faste stillinger. Gj.snitt mnd.verk nov-apr 2006 Gj.snitt mnd.verk nov-apr 2007 Endring Mnd.verk snitt Faste mnd.verk snitt nov-apr Budsj. faste mnd.verk snitt 2007 Klinikk psykiatri 311,5 328,1 + 16,6 289,8 326,6 Klinikk Hammerfest 470,0 463,5-6,5 394,0 395,3 Klinikk Kirkenes 324,1 325,3 + 1,2 275,4 261,1 Administrasjon 86,6 81,5-5,1 81,7 55,5 Drift 136,2 127,9-8,3 113,4 112,0 Totalt 1 328, ,3-2, , ,5 Når det gjelder forholdet mellom faste månedsverk og budsjetterte faste stillinger i budsjett 2007, kan følgende tilføyes: Klinikk psykisk helsevern og rus har ikke startet opp de nye enhetene ennå, mens det var budsjettert en gradvis oppstart. Forbruket av månedsverk er derfor lavere. I administrasjonen utbetales noen faste månedsverk i tillegg til den ordinære staben, dette består av 14,9 årsverk knyttet til studenter og betalte forskningsstillinger, 3 superbrukere overtatt fra EPJprosjektet og 1 prosjektstilling på ambulanseovertagelsen. Det resterende avviket på ca 7 månedsverk utgjøres av permisjoner og manglende nedbemanning Prioritering Budsjettet er vedtatt med en prioritering av psykisk helsevern og rus. Disse funksjonene har beholdt sine budsjettrammer og nyter i tillegg godt av opptrappingsmidler. Funksjonsregnskapet viser stor grad av samsvar mellom budsjettert og regnskapsførte kostnader. Somatisk virksomhet har størst avvik, noe som gjenspeiler at det er der foretaket har tiltak og effekt mangler i noen grad. Forøvrig er det avvik på ambulanse, på rusbehandling og på finanskostnader. Ambulansekostnader øker på grunn av krav til bedre tjeneste. Den prioriteringen som ligger i disse faglige vurderingene blir i praksis fulgt opp av helseforetaket. Rusbehandling får mer ressurser enn budsjettert. Finanskostnader øker sin andel på grunn av en høy kassekreditt fra tidligere års underskudd, og økende rentenivå. I den grad foretaket har kontroll på prioriteringene, er prioriteringssignalene fulgt. Side 13 av 15

14 3 Rapporteringspunkter tiltak i Oppdragsdokumentet 3.1 Rapportering hvert tertial/årlig melding Formalisering av samarbeid mellom DPS og akuttavdelinger Helse Finnmark samarbeider med UNN om dette. Det er ikke utarbeidet noen skriftlig kontrakt om dette ennå, men det er under arbeid. Oppdatering stillingsstruktur i Nasjonalt råds database, oppdatering av hjemmelsregisteret i lønns- og personalsystemet Nasjonalt Råd sin stillingsdatabase er oppdatert i forhold til status og hva foretaket forholder seg til. Det er vedtatt at hjemmelsregisteret i lønns- og personalsystemet skal benyttes. Personalavdelingen jobber nå aktivt, i samarbeid med økonomiavdelingen, med å oppdatere hjemmelregisteret avdeling for avdeling. Status arbeid for identifisering og realisering av økonomiske og personalmessige gevinster som følge av systemanskaffelser, samt oppfølging med organisatoriske endringer Helse Finnmark HF har investert mye tid og penger i systemene Clockwork (sliter med problemer), GatSoft (har så vidt begynt, ennå i implementeringsfasen) og EPJ, samt en rekke mindre støtteverktøy. Ingen av systemene er over i stabil drift. Innkjøpssystemet Clockwork leverer foreløpig samme funksjonalitet som det gamle innkjøpssystemet, men det dukker stadig opp nye problemer som må løses. Så langt har vi et ikke ubetydelig merarbeid for innkjøps- og regnskapsmedarbeidere. Turnusplansystemet Gat er i implementeringsfasen, og det er for tidlig å anslå noen store gevinster. Vår største satsing, Elektronisk Pasient Journal står foran lansering i juni, og det vil enda påløpe en del dobbeltkostnader i form av prosjektarbeid og arbeid i linjeorganisasjonen. Det er for tidlig å få tatt ut gevinster fordi systemene ikke er fullt ut er kommet i bruk slik planen er. 3.2 Tiltak som kun skal rapporteres 1.tertial Organisering av ansvaret for samhandling med kommunene i opptaksområdet Den enkelte klinikk v/ klinikksjefene har ansvaret for samhandlingen med kommunene i sine opptaksområder.. Direktør og klinikksjefer har samarbeidsmøter med kommunene annen hvert år for blant annet å følge opp inngåtte samarbeidsavtaler(neste gang høsten 2007). Helse Finnmark etablerte i 2006 praksiskonsulentordningen i foretaket. Praksiskonsulentordningen har som hovedmålsetning å bidra til bedret samhandling og forståelse mellom foretak og primærhelsetjenesten for å sikre pasienten en best mulig sammenhengende tjeneste med uproblematisk overgang mellom tjenestenivåene. Det er ansatt 3 praksiskonsulenter i 20 % stilling. Hvordan anbefalingene i rapporten Hvilke utprøvde og egnede telemedisinske tjenester bør prioriteres for storskala implementering fra mars 2006 implementeres i foretaket. Dette er gjort i sykestueprosjektet: - Avsatt tid fra medisinsk avdeling ved Kirkenes og Hammerfest for telemedisinsk visitt en gang pr uke til hver av sykestuene. Hammerfest - Nordkapp og Alta. Kirkenes - Vadsø og Båtsfjord. - Faste ukentlige møter mellom sykepleieren i Kirkenes - Vadsø og Båtsfjord. - Overføringssamtaler for pasienter. Dette også vært ønsket mellom Hammerfest, Alta og Nordkapp, men har foreløpig ikke kommet igang - Gjennomført kurs fra Den Norske Kreftforening og Lindring i nord, UNN. - Bruk av telemedisinsk visitt kan utvides. Det vil kreve mer ressurser ved sykehusene. Side 14 av 15

15 Avvikling av spesialisert bakvakt (UNN, Helse Finnmark) Helse Finnmark HF arbeider med å oppfylle kravet i oppdragsdokumentet. Direktøren har avtalt møte med firmaet som dekker den ortopediske vaktlinjen i Kirkenes. Foretaket etablerte i 2006 et prosjekt som skal organisere og utvikle en enhetlig og robust, fremtidsrettet og kostnadseffektiv ortopedisk virksomhet, i tråd med faglige og organisatoriske retningslinjer i Helse Nord. Prosjektet er inne i siste fase i klargjøringsfasen. Det har vært noen forsinkelser i gjennomføringen av prosjektet. Tiltak for å styrke den helsefaglige kompetanse innen tverrfaglig spesialisert behandling - rus Finnmarksklinikken har fått 1 fagkonsulentstilling, for å kunne ivareta den omfattende vurderingsprosessen i forhold til vurdering av søknader om behandling. Stillingen er besatt av sosionom. I tillegg har klinikken fått 1 stillingshjemmel for overlege, uten nye økonomiske ressurser. Stillingen er ikke besatt. Klinikken kjøper tjenester tilsvarende 3 arbeidsdager pr måned, og i tillegg kjøpes legetjenester ca 5 timer/uke. Sykepleierfaglig kompetanse er god ved Finnmarksklinikken. Etterhvert som stillinger, hvor det idag er personell uten helsefaglig utdanning, blir ledige omgjøres de til sykepleierstillinger. Med vennlig hilsen Helse Finnmark HF Eva Håheim Pedersen Adm. direktør Jan-Erik Hansen Økonomisjef Vedlegg: - Økonomirapport etter mal fra Helse Nord pr april - Aktivitetsrapport etter mal fra Helse Nord pr april Side 15 av 15

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Styremøte 28.08.06 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 1. Konklusjon Resultatet viser et underskudd pr juli på 66 mill kr.

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Aktivitet samlet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 16 pr april 15 endring i % pr april 16 2016 antall

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av tertialrapport 2017

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av tertialrapport 2017 STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av 10 Saksnr. arkiv: 17/00705 Sakstype: Beslutningssak 2. tertialrapport 2017 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per 2. tertial et økonomisk resultat på 1,5 mill.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer