Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsrapport 1. tertial 2007"

Transkript

1 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata BODØ Regnskapsrapport 1. tertial Oppsummering Prognose Rapportering indikatorer målekort og oppdragsdokument Kvalitet/pasient/bruker Ventetider Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk Andel epikriser sendt innen 7 dager BUP Antall pasienter i korridor somatikk Sykehusinfeksjoner Strykninger fra planlagt operasjon Antall utskrivningsklare pasienter - somatikk Andel elektroniske henvisninger Andel elektroniske epikriser Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD 10 i barne- og ungdomspsykiatri Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene Brukermedvirkning Øvrige indikatorer Personal Samlet sykefravær og langtidsfravær Sykefraværsutviklingen samlet sykefravær 1. tertial Oppfølging av Arbeidstilsynets pålegg i God-Vakt rapporten Aktivitet Somatikk Psykisk helse Rusomsorg Økonomi Resultat Årsverksutvikling Prioritering Rapporteringspunkter tiltak i Oppdragsdokumentet Rapportering hvert tertial/årlig melding Tiltak som kun skal rapporteres 1.tertial Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto Helse Finnmark HF Sykehusveien Hammerfest E-postadresse Foretaksregisteret 1 av

2 1 Oppsummering Prognose Resultatet så langt inneholder flere positive elementer. - Kvalitetsindikatorene viser gode resultater på mange av måleområdene - Sykefraværet er redusert og det arbeides planmessig med dette problemet - Det har vært en god progresjon i HMS-arbeidet i 1.tertial, og lukkingen av avvik i forhold til Arbeidstilsynet går etter planen - Aktiviteten i sykehusene er på vei opp mot planlagt nivå - Gjennomsnittlig pasient-inntekt er økt i tråd med forventningene - Syketransport-kostnadene på flyreiser er redusert i tråd med budsjett - Forbruket av stillinger (målt i månedsverk) viser nedgang i somatisk virksomhet, og veksten i stillinger skjer nå innen psykisk helsevern - Tiltak er identifisert for hele tilpasningsproblemet på 45 mill kr. Det arbeides aktivt med justering av tiltak der vi har støtt på problemer i iverksettingen, slik at årseffekten skal oppnås - Store deler av virksomheten går nå som planlagt - Vi står snart klar til å ta i bruk Elektronisk pasientjournal, etter en massiv opplærings- og forberedelsesfase De økonomiske problemene for helseforetaket skyldes særlig 3 forhold: - Høyere ambulansekostnader knyttet til kvalitetskrav - Høyere kostnader til opphold på rusinstitusjoner - Forsinket iverksetting og gjennomføring av tiltak De to første forholdene betyr en kostnad på mill kr, mens det siste forholdet er ca mill kr. Selvom det arbeides med korrigerende tiltak, antas det nå å bli vanskelig å hente inn denne forsinkelsen. Årseffekten av tiltak skal oppnås, men ikke før i 3.tertial. Ambulansekostnader og rus er det foreløpig ikke kommet løsning på. Prognosen for årets drift er et avvik på 30 mill kr, dvs. et resultat på 45 mill kr. 2 Rapportering indikatorer målekort og oppdragsdokument 2.1 Kvalitet/pasient/bruker Ventetider Somatikk Ventetid har vært ganske stabil siste år. På medisinsk seksjon har de ca. 2 mnd ventetid. Og generelt har vi kort ventetid på de fleste kirurgiske inngrep, ca. 2 mnd. Enkelte øre-nese-hals- inngrep har litt lenger ventetid, enkelte voksne ønh-pasienter venter en tid både til poliklinikk og til operasjon. Vi har problemer med lang ventetid innenfor urologi, både til poliklinikk og til operasjon. En del av disse pasientene har vi måttet henvise til UNN for at ikke ventetiden skulle bli for lang. Noe av problemet har vært å få tak i spesialist innen urologi. Vi arbeider med rekruttering av spesialist. Ventetid innen ortopedi har blitt bedret i løpet Det er praktisk talt ingen ventetid verken til poliklinikk eller innleggelse. Delvis skyldes dette økt effektivitet særlig innen ortopedisk virksomhet, og i noen grad fritt sykehusvalg. Side 2 av 15

3 Psykisk helse Tall for ventetid kommer bare 2 ganger pr år, neste gang i juni. Vi må derfor her rapportere på tall fra Voksenpsykiatri: Gjennomsnittlig ventetid totalt, fordelt på DPS 1. tert tert 06 DPS Øst DPS Midt DPS Vest Klinikk psykisk helsevern har som mål å kunne tilby oppstart i behandlingen senest innen 3 måneder etter at henvisningen er vurdert. Gjennomsnitts ventetid for voksne ved alle avdelinger er rundt 45 dager for DPS Øst og Midt. Denne ventetiden anser man som tilfredsstillende og man har hele tiden fokus på å holde ventetiden så lav som mulig. At tallene er mye høyere i vest skyldes at VPP Alta hadde store utfordringer i 2006; det var mange ubesatte stillinger og en sterkere økning i antall henvisninger enn ventet. I lange perioder hadde VPP Alta opp mot 80 på venteliste, derav 40 fristbrudd. Rundt 15 benyttet seg av retten til å henvende seg til enhet for pasientformidling og fikk tilbud hos privatpraktiserende spesialister, hovedsakelig i Tromsø. Barnepsykiatri: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, fordelt på DPS 1. tert 06 BUP Øst 53,5 BUP Midt 19 BUP Vest 29 Klinikk psykisk helsevern og rus har som mål å kunne tilby oppstart i behandlingen senest innen 3 måneder etter at henvisningen er vurdert. Gjennomsnitts ventetid for barn ved alle avdelinger er rundt 30 dager. Det er likevel stor variasjon mellom dpsene. Den lange ventetiden i DPS Øst skyldes ubesatte stillinger. En har hele tiden fokus på å holde ventetiden for barn så lav som mulig. Ventetid for ventende i barne- og ungdomspsykiatrien varierer sterkt fra avdeling til avdeling og er til dels avhengig av tilgang på spesialister ved enkelte. Gjennomsnitts ventetid til 1. konsultasjonen er rundt 30 dager, noe man ikke er fornøyd med og har fokus på å forbedre. Når det gjelder ventetid for vurderingssamtale så varierer dette sterkt fra avdeling til avdeling, men generelt for klinikken kan det sies at man ligger noe over 10 dager Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern Siste tertial hadde 21 % av pasientene med rett til individuell plan fått utarbeidet slik plan, mot landsgjennomsnitt 26 %. 26,7 % av pasientene med rett til individuell plan, hadde fått utarbeidet plan i 1. tertial Avdelingen forbedrer stadig andel pasienter med individuell plan Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk Klinikk Hammerfest sendte ut 68,3 % av epikrisene innen 7 dager i 1. tertial Systematisk arbeid fra avdelingsoverleger og kontortjeneste kombinert med at klinikksjef har sagt klart fra at en ønsker bedre resultat for denne indikatoren, har gjort at andel epikriser sendt ut innen 7 dager har økt fra 2. tertial Målet er fremdeles at 80 % av epikrisene skal sendes ut innen 7 dager. I Klinikk Kirkenes var andel epikriser utsendt innen 7 dager 41,2 % i 1. tertial Her har andel utsendte epikriser innen 7 dager sunket fra 60 % i første kvartal Hovedårsaken er problemer i kontortjenesten. Det blir arbeidet med å snu tendensen. Side 3 av 15

4 2.1.4 Andel epikriser sendt innen 7 dager BUP Basert på tall for 2. tertial 2006 (tallene i parentes er høyest andel utsendte epikriser de har hatt): BUP i Alta: 61 % (73), BUP Hammerfest 67 % (87), BUP Karasjok 82 % (96), BUP Kirkenes 92 % (100) Antall pasienter i korridor somatikk Klinikk Kirkenes hadde en korridorpasient i 1. tertial 2007, og Klinikk Hammerfest hadde 114 liggedøgn på korridor Sykehusinfeksjoner Klinikk Hammerfest hadde ved målingen i mars 6,5 % og Klinikk Kirkenes hadde 6,6 %. Målet er mindre enn 5 %. Det er fokus på standardtiltakene, og en vurderer å utvide NOIS-registreringene for å få sikrere tall å arbeide med enn det øyeblikksbildet prevalensundersøkelsene er Strykninger fra planlagt operasjon Klinikk Hammerfest har arbeidet mye med årsakene til stryk, men har ikke greidd å få ned strykprosenten. Landsgjennomsnittet 3. tertial 2006 var 8 %, og Klinikk Kirkenes er i nærheten av dette tallet i 1. tertial 2007 med 8,9 % stryk fra planlagte operasjoner Antall utskrivningsklare pasienter - somatikk Oversikt over antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter 1. tertial 2007: Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i perioden Utskrivningsklare pasienter 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1.tertial Endring Sum tert Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Sum HF Tabellen viser at det er en nedgang i antall registrerte liggedøgn for utskrivningsklare pasienter fra 1.tertial 2006 til 1.tertial 2007, både for klinikk Hammerfest og for klinikk Kirkenes. Registreringene viser uansett at utskrivningsklare pasienter er et problem for Helse Finnmark. Utskrivningsklare pasienter fordelt på antall sengedøgn 1.tertial 2006 Antall sengedøgn Liggedager/- sengedøgn Klinikk Hammerfest ,6 Klinikk Kirkenes ,6 Sum HF ,2 Tabellen viser at i gjennomsnitt er hele 4,2 senger opptatt av utskrivningsklare pasienter i løpet av 1.tertial innenfor hele foretaket. Helse Finnmark hadde i 2006 fokus på temaet ved at direktør tok problemet opp med ledelsen i kommunene, og det ble avholdt samarbeidsmøter for å se om det er rutiner som kan endres i forhold til inntak fra kommunenes side. I tillegg har det vært fokus på problemet internt i foretaket for å bedre registreringspraksis, og i forhold til å synliggjøre kostnadene ved å ha utskrivningsklare pasienter liggende på avdelingene. Foretaket vil i 2007 fortsette å ha fokus på utskrivningsklare pasienter, både internt og i forhold til kommunene. Side 4 av 15

5 2.1.9 Andel elektroniske henvisninger Vi får ca 90 % av henvisningene fra primærhelsetjenesten elektronisk. Vi startet med elektroniske henvisninger alt i 2002, og har godt samarbeid med kommunene og helsenettet om elektroniske overføringer Andel elektroniske epikriser Vi sender bortimot 100 % av epikrisene til primærhelsetjenesten i Finnmark og Nord-Troms elektronisk. Vi sender elektroniske epikriser der det er mulig. Ikke alle helseforetak tar mot elektroniske epikriser, og heller ikke alle primærleger i andre deler av landet Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD 10 i barne- og ungdomspsykiatri (Siste tall er fra 2. tertial 2006). De nasjonale gjennomsnittene for aksene Klinisk psykiatrisk sykdom, Spesifikke utviklingsforstyrrelser, Aktuelle vanskelige psykososiale forhold, og Global vurdering av psykososialt funksjonsnivå er henholdsvis 68, 33, 57 og 57 %. Klinikkene i Helse Finnmark lå pr 2. tertial litt under det nasjonale gjennomsnittet Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene Helse Finnmark arbeider nå systematisk med lukking av de siste avvikene fra God-Vakt-kampanjen. Datatilsynet foretok tilsyn ved Hammerfest sykehus i Det er nylig mottatt rapport etter tilsynet. Denne inneholder et avvik som kan bli vanskelig å lukke, siden lukkingen av avviket involverer andre foretak og krever kostbar programvare. Det har vært smitteverntilsyn (Helsetilsynet og Arbeidstilsynet) ved klinikk Kirkenes. Smittevernlege og hygienesykepleier er nå i funksjon i klinikken Kirkenes, og de tyngste avvikene fra dette tilsynet er alt lukket. Det gjenstår ett avvik som vi regner med å kunne lukke innen fristen Brukermedvirkning Planlagte og gjennomførte tiltak innen Lærings- og MestringsSenteret: Ulike kurs er under planlegging: - Kurs for hjertesyke. En brukerrepresentant er med i planleggingsgruppa samt at en annen representant skal forelese under kurset. - Diabeteskurs. En brukerrepresentant fra diabetesforbundet er med i planleggingsgruppa. En annen brukerrepresentant planlegges brukt i gjennomføringen. Barneavdelingen ved Klinikk Hammerfest har hatt kurs i astma for barn i Alta. En lokal brukerrepresentant var med på gjennomføringen av kurset. Status for etablering av rutiner for å nyttiggjøre seg brukernes erfaringer Brukerutvalget vil bli forespurt om å bidra i prosessen med å utarbeide rutiner vedrørende samhandling med de ulike brukerorganisasjonene. En slik rutine vil blant annet ha fokus på hvordan nyttiggjøre seg brukerutvalgets kompetanse og erfaring i klinikkene. Videre vil foretaket følge opp det kontinuerlige samarbeidet med brukerorganisasjonene i Innenfor Klinikk psykisk helsevern og rus er samarbeidet med Mental Helse sentral i forhold til brukermedvirkning. Side 5 av 15

6 Øvrige indikatorer Andel keisersnitt av det totale antall fødsler Andel keisersnitt var omtrent som landsgjennomsnitt (16 %) for Klinikk Hammerfest, og 23 % i Klinikk Kirkenes i 3.tertial Klinikk Kirkenes har i hele måleperioden hatt noe høyere andel elektive keisersnitt enn landsgjennomsnittet. Andel tvangsinnlagte i psykisk helsevern Siden vi ikke får målt andel tvangsinnlagte til Åsgård fra Finnmark på en relevant måte, sier denne indikatoren lite om den reelle situasjonen for pasientene i Finnmark Andel ikke-planlagte reinnleggelser innen 30 dager for utvalgte sykdommer (fra 2.tertial) Har ikke målinger. Helse Nord prøver, i samarbeid med helseforetakene, å få dette på plass. 2.2 Personal Samlet sykefravær og langtidsfravær Helse Finnmark opprettet en sykefraværsgruppe med følgende mandat: 1. Utarbeide forslag til Mål for sykefraværsarbeidet og sette måltall for sykefraværsutviklingen i tråd med den overordnede målsetning fra de sentrale parter i arbeidslivet. 2. Utarbeide forslag til aktivitetsmål, som skal være etterprøvbare 3. Utarbeide forslag til hvordan de oppsatte aktivitetsmål skal integreres i det målrettede arbeidsmiljøarbeid/hms-arbeid. 4. Utarbeide forslag til oppfølgingsplan. Med bakgrunn i mandatet utarbeidet gruppa en målsetning med tilhørende aktivitetsmål/handlingsplan. Styret i Helse Finnmark hadde satt som målsetning å redusere sykefraværet i 2007 med minimum 1 % (prosentpoeng). Handlingsplanen ble deretter behandlet i ledergruppen, AMU og i styret i Helse Finnmark. Vårt mål er et sykefravær totalt for 2007 på 8 %. Dette er en noe høyere målsetning enn det styret hadde satt i utgangspunktet. I forhold til aktivitetsmål/handlingsplanen er følgende tiltak igangsatt: - Leder i sykefraværsgruppa (HMS-koordinator) deltar månedlig på møter i ledergruppa, for rapportering og tilbakemelding i forhold til aktivitetsmål og tiltaksplan. - Jevnlig oppfølging av linjeledere i arbeidet med HMS, sykefravær og arbeidsmiljø. - Prosedyren for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere er revidert i henhold til endringer i lovgivningen. - Kursing av alle ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i forhold til inkluderende arbeidsliv. Dette ble gjennomført tidlig på året i alle klinikkene, med forelesere fra Aetat. - Vi har stort fokus på arbeid med HMS, på alle nivå i Helse Finnmark. Sykefraværsarbeidet skal være en del av det systematiske HMS-arbeidet. Arbeid med overordnet HMS-system og iverksettelse av felles prosedyrer, har vært viet stor oppmerksomhet. I mai gjennomføres HMSdager i alle klinikker i Helse Finnmark Sykefraværsutviklingen samlet sykefravær 1. tertial tertial 2007 har Helse Finnmark et samlet sykefravær på 8,6 %. Sykefraværet var for samme periode i 2006 på 10,8 %. Det vil si at vi har hatt en nedgang i sykefraværet på 2,2 prosentpoeng. Eller en nedgang på 20 % i samlet sykefravær sammenliknet med Tradisjonelt er januar mars en periode med mye sykefravær. En reduksjon slik vi har hatt hittil tilsier at vi har gode muligheter til å komme ned på et sykefravær på 8 % for året som helhet. Side 6 av 15

7 Fraværslengde 1. tertial tertial 2007 Endring pr. fravær (dagsv.) (dagsv.) 1-3 dagsverk 190,7 199,6 + 8, dagsverk 1 247, , dagsverk 2 196, ,5-458,6 Mer enn 56 dagsverk , Oversikten viser at nedgangen er i gruppen mellomlangt og langtidsfravær Oppfølging av Arbeidstilsynets pålegg i God-Vakt rapporten. Arbeidstilsynet ga i slutten av 2005 Helse Finnmark totalt 17 pålegg. Ved inngangen til 2007 var kun 4 pålegg lukket. I februar varslet Arbeidstilsynet om tvangsmulkt på ,- kroner pr. dag. Varslet ble trukket tilbake i slutten av mars. Pr i dag har Arbeidstilsynet lukket totalt 12 av de opprinnelige 17 påleggene. Helse Finnmark har ytterligere sendt inn dokumentasjon på 2 pålegg, som vi tror er tilstrekkelig bearbeidet til at Arbeidstilsynet finner å kunne lukke dem. Da gjenstår 3 pålegg. Ett av disse er en oppfølging i forhold til behandling av omstillingssaker som arbeidsmiljøsaker. Her har Arbeidstilsynet uttrykt seg svært fornøyd i forhold til innsendt rapport. Helse Finnmark er imidlertid pålagt å rapportere for hele 2007, slik at endelig lukking av dette pålegg ikke kan gjøres før ved utgangen av året. For de øvrige to pålegg 1) Samsvar mellom oppgaver og ressurser til å løse dem, og 2) Tiltaksplan for utbedring av fysisk arbeidsmiljø har vi et stort arbeid å gjøre. Vi vil imidlertid sette alt inn på å komme i mål også med disse påleggene. 2.3 Aktivitet Tabell 2: Utvalgte aktivitetstall, Helse Finnmark HF PLANTALL pr april 2007 OPPNÅDD pr april 2007 AVVIK AVVIK % Antall avdelingsopphold ,7 % Antall DRG poeng ,5 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % Liggedøgn voksenpsykiatri (VPP) ,4 % Polikliniske kons. Voksenpsykiatri (VPP) ,6 % Polikliniske kons. Barne- og ungd.psyk (BUP) ,0 % Det mangler noe på polikliniske konsultasjoner i forhold til plan for somatikken. Vi ønsker mer dagbehandling. Denne ligger bak plan, men det skyldes i hovedsak reduksjon av dialysepasienter. For annen type dagbehandling oppnår vi plantallet. Konsultasjoner innen psykiatrien ligger over plantallene, både for barn og voksne. Liggedøgn innen voksenpsykiatrien ligger etter plan på grunn av ombygginger Somatikk Aktiviteten videreføres på omlag samme nivå som tidligere. Det var planlagt en mindre økning for å utnytte kapasiteten optimalt. Dette er enda ikke helt på plass. Utviklingen i mars/april er positiv, slik at dette målet antas både å være oppnåelig og en god måte å tilpasse klinikkens drift på. Plantallet er på linje med den aktiviteten som var i Side 7 av 15

8 Figur 2: DRG-aktivitet DRG-aktivitet klinikk Hammerfest / klinikk Kirkenes Klinikk HS 2007 Klinikk KS 2007 Klinikk HS 2005 Klinikk KS 2005 Klinikk HS 2006 Klinikk KS Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totale antall DRG-poeng ligger pr april på poeng. Dette er 170 poeng under plantallene, men 20 poeng over fjoråret. Den viktigste årsaken til avviket er den lave aktiviteten i februar. Snitt DRGpoeng pr pasient er fortsatt noe lavere enn planlagt, se tabell nedenfor. Frem til foregår det fortsatt korrigeringer og forbedring av registreringen for 1.tertial. Koding er fokusert både gjennom intern oppfølging og opplæring ved eksterne krefter. Indeks for DRG-poeng: Oppnådd Plan Pr febr Pr mars Pr april Klinikk Hammerfest 0,823 0,842 0,835 0,88 Klinikk Kirkenes 0,864 0,927 0,928 0, Psykisk helse Antall konsultasjoner innen BUP har økt i forhold til året før og mer enn planlagt. Dette er tilfredsstillende så langt. Men det er også en økende pasientgruppe, så arbeidet fremover må fortsatt fokuseres på økt aktivitet, for å møte behovet. Dette understrekes av at vi hadde en rekke fristbrudd også i 1.tertial, og det skal utarbeides forslag til utveksling av ressurser mellom poliklinikkene for å kunne holde fristene i hele foretaket. Aktivitetsutviklingen innen VOP er tilfredsstillende. Aktiviteten har økt med 7 % i forhold til ifjor Rusomsorg I vår egen rusinstitusjon har aktiviteten gått svakt ned i forhold til ifjor. I en situasjon der det er stor mangel på tilbud, er dette uheldig. Noe av årsaken er at pasienter ikke møter til planlagt opphold. Det Det arbeides med å se på hvordan dette kan motvirkes. Side 8 av 15

9 2.4 Økonomi Resultat Resultatet viser et underskudd pr april på 17,2 mill kr og dette er 13,7 mill kr svakere enn budsjettert. Styringsmålet på årsbasis er 15 mill kr. Det er iverksatt mange tiltak, men ikke alle har fått effekt i 1.tertial. På en del varekostnader har vi oppnådd besparelser. Tross et negativt avvik, er det noen positive trekk ved personellkostnadene i 1.tertial. Innleiekostnader er redusert fra forrige år, og overtid viser en beskjeden reduksjon. Hovedårsaken til budsjettavviket i 1.tertial er: - Inntektssvikt i de to somatiske klinikkene med tilsammen 2 mill kr - Merforbruk medikamenter på 1,5 mill kr - Merforbruk på ambulanse. På årsbasis er det forventet et problem på 8-10 mill kr - Merforbruk på gjestepasienter rus på 2,5 mill kr - Gjestepasientkostnader somatikk er netto 1,7 mill kr høyere enn budsjettert - Manglende resultat av tiltak innen bemanning gir avvik på lønnskostnader, dette skyldes primært forsinkelse Det er to problemer som foretaket ikke har kontroll på: - Ruskostnader som på årsbasis anslås å øke med 8 mill kr. Ruspasientene får stort sett tilbud, utfra at dette er en pasientgruppe som skal prioriteres. Det er ikke automatikk i at andre pasientgrupper kan nedprioriteres som følge av at forbruket øker her. Foreløpig står dette avviket udekket, og vi må anta et betydelig avvik på årsbasis - Økte kostnader til ambulanse. Etter at styremøtet i desember var avviklet, ble det avsluttet forhandlinger med båtambulanseutøverne. Som følge av at foretaket ikke har fått lyst ut en langsiktig kontrakt, måtte vi enda en gang prolongere gamle kontrakter. For å få til denne prolongeringen måtte økt kostnadsnivå kompenseres til utøverne. I tillegg måtte det etableres en bedre ledsagertjeneste i forhold til at båtpersonellet ikke kunne brukes som ledsagere. Dette har medført økte kostnader på ca. 2-3 mill kr på årsbasis. I tillegg har foretaksmøtet høsten 2006 pålagt foretaket å etablere kasernert vakt i ambulansetjenesten på 3 steder. Dette utgjør også ca 4-5 mill kr i økte kostnader i I tillegg går det noe saktere med å få effekt av noen av tiltakene. Det anslås å bli en forsinkelse på millioner. Det vises til egen styresak om oppfølgingen av tiltakene, som viser fremdriften i iverksettingen av tiltak. Lønnsoppgjøret ligger høyere enn forutsetningen var når budsjettet ble lagt. På årsbasis forventes resultatet å bli 30 mill kr svakere enn styringsmålet på 15 mill kr. Side 9 av 15

10 Regnskap Tabell 1: Regnskap og budsjett pr april 07 (Alle tall i hele Inntekter = - / kostnader = +) REGNSKAP REGNSKAP Pr Pr BUDSJETT Pr AVVIK ÅRSBUDSJETT 2007 Inntekt Varekostnad, ekskl. innleie Innleie Lønn inkl. pensjon Andre driftskostnader Avskrivninger Finans Brutto driftsutgifter TOTALT Resultatet for april måned ble svakere enn budsjettert og viste et underskudd på 3,6 mill kr. I store trekk er kostnadene som budsjettert, men det er noen problemer i forhold til ikke iverksatte tiltak og kostnadsøkninger innen gjestepasienter somatikk, gjesteklienter rus og ambulansekostnader. Avviksanalyse Inntekter Aktivitetsavhengige inntekter er noe lavere enn budsjettert. Poliklinikkinntektene ligger pr april 1,3 mill under budsjett, og ISF-inntektene ligger pr april 2 mill kr under budsjett. Varekostnader Varekostnadene viser pr april et negativt avvik på 5 mill kr. Cytostatika og remicade utgjør 1,6 mill kr av dette, resten er knyttet til gjestepasienter (3,5 mill). Gjesteklienter rus er fortsatt et problem. I tillegg har gjestepasienter somatikk økt fra ifjor. Dette skyldes særlig at UNN reduserte hjertevirksomheten i 1.tertial. Dette medførte at UNN videresendte flere av våre hjertepasienter ut av regionen. Regningen for dette er ca. 0,5-0,6 mill kr pr måned. Vi antar at dette vil bedre seg noe i 2.halvår etter at Helse Nord RHF nå har bestilt en økning av aktiviteten på hjerte-operasjoner ved Universitetssykehuset. Samlede lønnskostnader Lønnskostnadene viser et negativt avvik så langt på 6,3 mill kr. Til tross for dette, er det en rekke forhold som nå peker rett vei: - Overtid etc ligger fortsatt litt under fjorårets forbruk. - Innleie av sykepleiere er redusert kraftig i forhold til ifjor. - Forbruk av innleie for alle grupper ligger omtrent på budsjettert nivå. - Forbruk av månedsverk for siste 6 mndr viser nedgang i somatisk virksomhet. I forhold til forrige år, har lønnskostnaden økt med 5,1 % (korrigert for ferieuttak). Dette er mer enn forventet. En del av forklaringen kan tenkes å ligge i sammensetningen av årsverkene. Selvom forbrukte månedsverk er stabilt, skjer det endring i sammensetningen; stillinger reduseres i støtteapparatet i somatikken og økes i behandlingsstillinger i psykiatrien. I tillegg ble lønnsoppgjøret for store grupper i Helse Finnmark for 2006 ca. 4,5 %, for sykepleierne nærmere 5 %. Effekten av lønnsoppgjøret i 2006 på tilleggene ser ut til å være undervurdert i budsjettet. Lønnsoppgjøret for legene ble iverksatt pr april, og det har vært vanskelig å beregne den eksakte konsekvensen av dette når alle tillegg, overtid og utvidet arbeidstid skal reguleres. Overhenget inn i 2007 fra 2006 var stort. Budsjettet for 2007 hadde derfor som forutsetning et moderat lønnsoppgjør. Dette ville da fungere slik Side 10 av 15

11 at lønnskompensasjonen for 2006 og 2007 samlet ville bli stor nok til å dekke lønnsstigningen for de to årene, selvom lønnsoppgjøret for 2006 ble dyrere enn foretaket fikk kompensert. Dette ser ikke ut til å bli tilfelle nå, og vi drar med oss et avvik her. Konklusjonen er at organisasjonen sakte, men sikkert er i ferd med å få på plass den planlagte reduksjon i stillinger innen somatikken. Men en forsinkelse i iverksettingen av tiltak og lønnsoppgjøret gjør allikevel at effekten av tiltak i kroner ikke blir så bra som budsjettert. Figur 1: Lønnskostnader Lønn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Andre driftskostnader Avviket på disse kostnadene skyldes hovedsakelig ambulansetransport og IKT-utstyr (med 1,2 mill). Det er iverksatt en frys av IKT-innkjøp frem til 1.8. for å unngå avvik på årsbasis. Finanskostnader Helse Finnmark har pr april et negativt avvik på netto finanskostnader på 1,3 mill kr. Kostnadene har økt med 2,4 mill i forhold til forrige år. Det skyldes økt rentenivå og noe høyere kassekreditt. Virksomhetsbeskrivelse Budsjettavviket på -13,7 mill kr fordeler seg slik: Klinikk for Psykisk helsevern og rus - 1,1 mill kr Klinikk Hammerfest - 5,5 mill kr Klinikk Kirkenes - 6,6 mill kr Administrasjon/felles/gjestepasienter - 2,0 mill kr Syketransport 1,5 mill kr - 13,7 mill kr Tidligere ble Driftsavdelingen rapportert som egen post. Etter midlertidige organisatoriske endringer høsten 2006, rapporteres nå drift under klinikkene. Barnehager, Sentralbord/Transportkontor, IT og Nødmeldetjenesten rapporteres under Administrasjon. Side 11 av 15

12 Klinikk for Psykisk helsevern og rus Det er noen ulike avvik i driften, som det forventes at klinikken vil ha kontroll over på årsbasis. Det gjenstående problemet er gjesteklienter på rusinstitusjoner. Klinikk Hammerfest Klinikken har pr april et negativt avvik på 5,5 mill kr. Store deler av dette avviket skyldes merforbruk til medikamenter (1,1 mill) og at klinikken mangler 101 DRG-poeng (tilsvarende 1,3 mill kr) på å oppnå plantallet. Lønnskostnader ligger over budsjett, dette er særlig knyttet til at planlagte tiltak ikke er iverksatt. Klinikken har et betydelig avvik på båtambulansene. Det skyldes dyrere avtale med utøverne og at medisinsk bemanning måtte styrkes. I tillegg var det svært høy aktivitet i første tertial i Måsøy legedistrikt. Klinikken har i oppgave å vurdere om det må gjøres endringer i driftsopplegget for å unngå videre overskridelser. Klinikk Kirkenes Klinikk Kirkenes har et negativt avvik på 6,6 mill kr. Hovedproblemet er avvik på lønnskostnader, noe som skyldes manglende gjennomførte tiltak. Avvik på kostnadssiden er særlig knyttet til akuttavdelingen og kirurgiske leger. Det er også avvik på inntekt med 1,7 mill kr. Aktiviteten har tatt seg opp og DRG-indeksen ligger tett opp til planlagt nivå. Klinikken mangler nå 69 DRG-poeng (tilsvarende 0,9 mill kr) på å oppnå plantallet. Det er også et avvik i sykepleietjenesten. Dette skyldes nok delvis økt sykefravær i avdelingen. Dette skal ledelse og ansatte jobbe videre med for å begrense skadevirkningene. Administrasjon/felles/gjestepasienter Gjestepasientkostnadene er problemet her. Dette skyldes særlig at UNN reduserte hjertevirksomheten i 1.tertial. Dette medførte at UNN videresendte flere av våre hjertepasienter ut av regionen, særlig til Feiring-klinikken. Regningen for dette er ca. 0,5-0,6 mill kr pr måned. Vi antar at dette vil bedre seg noe i 2.halvår etter at Helse Nord RHF nå har bestilt en økning av aktiviteten på hjerte-operasjoner ved Universitetssykehuset. Syketransport Syketransport viser positiv utvikling, særlig knyttet til flykostnadene. Nedgangen ser ut til å være lik for ulike reisestrekninger. Det er tre forhold som bidrar til denne generelle tilgangen. 1) Dette området hadde høyt fokus i hele Det tror vi medfører en generell nøkternhet hos rekvirentene. 2) Flyprisene er redusert som følge av statens avtale med Widerøe. 3) Reisebyråavtalen ble tatt i bruk fra høsten 2006, og dette forventer vi en helårsvirkning av i Det er fortsatt potensiale til å vurdere om omfanget av reiser kan reduseres ved at pasienten får behandling i Finnmark gjennom ambuleringsavtaler og flytting av konsultasjoner. Investeringer og likviditet Foretaket har i 2004 hatt overskridelser på investeringsrammene som ikke er blitt dekket. Dette dekkes i praksis inn ved å holde igjen på iverksettingen av investeringer. Det er også relativt lang forberedelsestid på endel av prosjektene, slik at vi holder oss innenfor de til enhver tid gjeldende investeringsrammer. Generelt holdes investeringer på et nøkternt nivå. Investeringene iverksettes utover i året også av hensyn til likviditetsbelastningen. Foretaket har over år samlet opp et stort trekk på kassekreditt. Ved årsskiftet var det et trekk på 298 mill kr, mens trekket på kreditten pr var 317 mill kr. Underskuddet er samlet opp over flere år, og er nå i realiteten et permanent trekk. I tillegg til underskuddene, er det krevd inn store premier fra KLP som ikke hadde resultateffekt. Foretaket har rett til å trekke 375 mill kr og har etter forholdene en tilfredsstillende likviditetsmessig situasjon. Side 12 av 15

13 2.4.2 Årsverksutvikling 1. tertial Ansatte/årsverk hittil i fjor hittil i år Antall årsverk somatikk Antall årsverk psykisk helse Antall årsverk rusomsorg Antall årsverk totalt Helse Finnmark HF har hatt en marginal økning i årsverk 1.tertial 2007 sammenlignet med 1.tertial Den største økningen er innen det prioriterte området psykisk helse. De somatiske klinikkene og fellestjenester er til sammen uforandret med marginale interne endringer. For å utjevne forskjeller i registrering ved årsskiftet, utarbeides det internt oversikt som tar med fjorårets to siste måneder. Denne oversikten bekrefter årets tall, men viser sterkere reduksjon av månedsverk i somatikken. Vi viser her også faste månedsverk vs. budsjetterte faste stillinger. Gj.snitt mnd.verk nov-apr 2006 Gj.snitt mnd.verk nov-apr 2007 Endring Mnd.verk snitt Faste mnd.verk snitt nov-apr Budsj. faste mnd.verk snitt 2007 Klinikk psykiatri 311,5 328,1 + 16,6 289,8 326,6 Klinikk Hammerfest 470,0 463,5-6,5 394,0 395,3 Klinikk Kirkenes 324,1 325,3 + 1,2 275,4 261,1 Administrasjon 86,6 81,5-5,1 81,7 55,5 Drift 136,2 127,9-8,3 113,4 112,0 Totalt 1 328, ,3-2, , ,5 Når det gjelder forholdet mellom faste månedsverk og budsjetterte faste stillinger i budsjett 2007, kan følgende tilføyes: Klinikk psykisk helsevern og rus har ikke startet opp de nye enhetene ennå, mens det var budsjettert en gradvis oppstart. Forbruket av månedsverk er derfor lavere. I administrasjonen utbetales noen faste månedsverk i tillegg til den ordinære staben, dette består av 14,9 årsverk knyttet til studenter og betalte forskningsstillinger, 3 superbrukere overtatt fra EPJprosjektet og 1 prosjektstilling på ambulanseovertagelsen. Det resterende avviket på ca 7 månedsverk utgjøres av permisjoner og manglende nedbemanning Prioritering Budsjettet er vedtatt med en prioritering av psykisk helsevern og rus. Disse funksjonene har beholdt sine budsjettrammer og nyter i tillegg godt av opptrappingsmidler. Funksjonsregnskapet viser stor grad av samsvar mellom budsjettert og regnskapsførte kostnader. Somatisk virksomhet har størst avvik, noe som gjenspeiler at det er der foretaket har tiltak og effekt mangler i noen grad. Forøvrig er det avvik på ambulanse, på rusbehandling og på finanskostnader. Ambulansekostnader øker på grunn av krav til bedre tjeneste. Den prioriteringen som ligger i disse faglige vurderingene blir i praksis fulgt opp av helseforetaket. Rusbehandling får mer ressurser enn budsjettert. Finanskostnader øker sin andel på grunn av en høy kassekreditt fra tidligere års underskudd, og økende rentenivå. I den grad foretaket har kontroll på prioriteringene, er prioriteringssignalene fulgt. Side 13 av 15

14 3 Rapporteringspunkter tiltak i Oppdragsdokumentet 3.1 Rapportering hvert tertial/årlig melding Formalisering av samarbeid mellom DPS og akuttavdelinger Helse Finnmark samarbeider med UNN om dette. Det er ikke utarbeidet noen skriftlig kontrakt om dette ennå, men det er under arbeid. Oppdatering stillingsstruktur i Nasjonalt råds database, oppdatering av hjemmelsregisteret i lønns- og personalsystemet Nasjonalt Råd sin stillingsdatabase er oppdatert i forhold til status og hva foretaket forholder seg til. Det er vedtatt at hjemmelsregisteret i lønns- og personalsystemet skal benyttes. Personalavdelingen jobber nå aktivt, i samarbeid med økonomiavdelingen, med å oppdatere hjemmelregisteret avdeling for avdeling. Status arbeid for identifisering og realisering av økonomiske og personalmessige gevinster som følge av systemanskaffelser, samt oppfølging med organisatoriske endringer Helse Finnmark HF har investert mye tid og penger i systemene Clockwork (sliter med problemer), GatSoft (har så vidt begynt, ennå i implementeringsfasen) og EPJ, samt en rekke mindre støtteverktøy. Ingen av systemene er over i stabil drift. Innkjøpssystemet Clockwork leverer foreløpig samme funksjonalitet som det gamle innkjøpssystemet, men det dukker stadig opp nye problemer som må løses. Så langt har vi et ikke ubetydelig merarbeid for innkjøps- og regnskapsmedarbeidere. Turnusplansystemet Gat er i implementeringsfasen, og det er for tidlig å anslå noen store gevinster. Vår største satsing, Elektronisk Pasient Journal står foran lansering i juni, og det vil enda påløpe en del dobbeltkostnader i form av prosjektarbeid og arbeid i linjeorganisasjonen. Det er for tidlig å få tatt ut gevinster fordi systemene ikke er fullt ut er kommet i bruk slik planen er. 3.2 Tiltak som kun skal rapporteres 1.tertial Organisering av ansvaret for samhandling med kommunene i opptaksområdet Den enkelte klinikk v/ klinikksjefene har ansvaret for samhandlingen med kommunene i sine opptaksområder.. Direktør og klinikksjefer har samarbeidsmøter med kommunene annen hvert år for blant annet å følge opp inngåtte samarbeidsavtaler(neste gang høsten 2007). Helse Finnmark etablerte i 2006 praksiskonsulentordningen i foretaket. Praksiskonsulentordningen har som hovedmålsetning å bidra til bedret samhandling og forståelse mellom foretak og primærhelsetjenesten for å sikre pasienten en best mulig sammenhengende tjeneste med uproblematisk overgang mellom tjenestenivåene. Det er ansatt 3 praksiskonsulenter i 20 % stilling. Hvordan anbefalingene i rapporten Hvilke utprøvde og egnede telemedisinske tjenester bør prioriteres for storskala implementering fra mars 2006 implementeres i foretaket. Dette er gjort i sykestueprosjektet: - Avsatt tid fra medisinsk avdeling ved Kirkenes og Hammerfest for telemedisinsk visitt en gang pr uke til hver av sykestuene. Hammerfest - Nordkapp og Alta. Kirkenes - Vadsø og Båtsfjord. - Faste ukentlige møter mellom sykepleieren i Kirkenes - Vadsø og Båtsfjord. - Overføringssamtaler for pasienter. Dette også vært ønsket mellom Hammerfest, Alta og Nordkapp, men har foreløpig ikke kommet igang - Gjennomført kurs fra Den Norske Kreftforening og Lindring i nord, UNN. - Bruk av telemedisinsk visitt kan utvides. Det vil kreve mer ressurser ved sykehusene. Side 14 av 15

15 Avvikling av spesialisert bakvakt (UNN, Helse Finnmark) Helse Finnmark HF arbeider med å oppfylle kravet i oppdragsdokumentet. Direktøren har avtalt møte med firmaet som dekker den ortopediske vaktlinjen i Kirkenes. Foretaket etablerte i 2006 et prosjekt som skal organisere og utvikle en enhetlig og robust, fremtidsrettet og kostnadseffektiv ortopedisk virksomhet, i tråd med faglige og organisatoriske retningslinjer i Helse Nord. Prosjektet er inne i siste fase i klargjøringsfasen. Det har vært noen forsinkelser i gjennomføringen av prosjektet. Tiltak for å styrke den helsefaglige kompetanse innen tverrfaglig spesialisert behandling - rus Finnmarksklinikken har fått 1 fagkonsulentstilling, for å kunne ivareta den omfattende vurderingsprosessen i forhold til vurdering av søknader om behandling. Stillingen er besatt av sosionom. I tillegg har klinikken fått 1 stillingshjemmel for overlege, uten nye økonomiske ressurser. Stillingen er ikke besatt. Klinikken kjøper tjenester tilsvarende 3 arbeidsdager pr måned, og i tillegg kjøpes legetjenester ca 5 timer/uke. Sykepleierfaglig kompetanse er god ved Finnmarksklinikken. Etterhvert som stillinger, hvor det idag er personell uten helsefaglig utdanning, blir ledige omgjøres de til sykepleierstillinger. Med vennlig hilsen Helse Finnmark HF Eva Håheim Pedersen Adm. direktør Jan-Erik Hansen Økonomisjef Vedlegg: - Økonomirapport etter mal fra Helse Nord pr april - Aktivitetsrapport etter mal fra Helse Nord pr april Side 15 av 15

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Styremøte 28.08.06 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 1. Konklusjon Resultatet viser et underskudd pr juli på 66 mill kr.

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 011/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.10.16 Sak nr: 048/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013

Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013 Styresak../2013 Saksbehandler: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 26.9.2013 Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013 Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar månedsrapporten

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Månedsrapport 5-2013

Månedsrapport 5-2013 HelseFinnmark Månedsrapport 5-2013 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 17 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Kvalitet... 4 Ventetid antall dager... 4 Andel fristbrudd for rettighetspasienter...

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Helse Finnmark der sola aldri går ned...

Helse Finnmark der sola aldri går ned... Helse Finnmark der sola aldri går ned... Klinikk psykisk helsevern og rus DPS-konferanse i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak v/klinikksjef Inger Lise Balandin

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 09.11.10 86/10 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor Mollan

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer