OLAVSFESTDAGENE årsaker til underskuddet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLAVSFESTDAGENE 2008 - årsaker til underskuddet"

Transkript

1 Rapport 12/2008 F Revisjonen er fritatt fra sin taushetsplikt, i henhold til styrevedtak 10. desember 2008, jf Revisorloven 6-1 OLAVSFESTDAGENE årsaker til underskuddet Måned 2008 Desember 2008

2 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon, R=Regnskapsrevisjon, G=Granskning, N= Notat 01/ F Offentlige anskaffelser i Trondheim kommune 02/ R Sosiale tjenester 03/ R Sosiale lån 04/ R Bruk av GAT-turnus i Trondheim kommune - kartleggingsprosjekt 05/ F Håndtering av de etiske retningslinjene i Trondheim kommune hvordan blir disse fulgt opp og brukt? 06/ R Kartlegging av innkjøpsrutiner 07/ F Innføring av miljøledelse i Trondheim kommune 08/ R Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap / F Enhetslederes kompetanse på de generelle ansvarsområdene 10/ F Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS 11/ F Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS 12/ F Trondheim eiendom og offentlige anskaffelser vedlikehold 01/ R Rapport reiseutgifter 02/ R Utfordringer knyttet til innføring av nytt elektronisk barnevernssystem i Trondheim kommune 03/ R Omsorgslønn 04/ F Klagesaksbehandling ved byggesakskontoret 05/2008 R Offentlige anskaffelser vedlikehold og konsulenttjenester 06/2008 R Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap /2008 F Miljøledelse i Trondheim kommune implementering på enhetsnivå 08/2008 N Salg av kommunal grunn på Heimdal henvendelse fra Heimdal Eiendomsutvikling AS 09/2008 F Mål- og resultatstyring i Trondheim kommune 10/2008 F Ny organisering av eiendomsforvaltningen i Trondheim kommune fra 2006 er målene innfridd? 11/2008 G Unntatt offentlighet i hht Ofl 5a, jf fvl 13 første ledd pkt 1 For mer informasjon om Trondheim kommunerevisjon og våre rapporter, se: Rapport 12/2008 F - Olavsfestdagene 1

3 Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin gjennomgang av underskuddet i Olavsfestdagene etter 2008-festivalen. Undersøkelsen er gjennomført som en avtalt kontrollhandling der vi har benyttet standard for forvaltningsrevisjon i gjennomføringen. Arbeidet med rapporten har foregått i perioden oktober desember Styrelederen for Olavsfestdagene har hatt rapporten til høring. Arbeidet er utført av forvaltningsrevisorene Magnar Andersen (prosjektleder), Berit Juul og Thomas Furunes. I tillegg har regnskapsrevisorene Jørn Sundet og Bjørn Rian bistått prosjektet i forhold til regnskapsgjennomgang og vurdering av stiftelsen sine økonomiske rutiner. Trondheim, 10.desember 2008 Per Olav Nilsen revisjonsdirektør Magnar Andersen prosjektleder Rapport 12/2008 F - Olavsfestdagene 2

4 INNHOLD 1 Innledning Bakgrunn for revisjonens rapport Problemstillinger Metodisk tilnærming Vurderingskriterier Stiftelsen Olavsfestdagene bakgrunn og utvikling Historisk utvikling debatt om profil blant stifterne Kompetanseoverføring mellom tidligere direktør og ny ledelse Hvilke arrangementmessige faktorer bidro til årets underskudd? Arrangementmessige forskjeller mellom 2008 og Inntektsavvik Kostnadsavvik Enkeltarrangementer med større resultatavvik Hva sviktet i økonomistyringen for 2008? Innledning Økonomikompetanse Økonomirutiner Budsjetteringsprosessen Rapportering og kostnadskontroll Ledelse av Olavsfestdagene i Endringer i styresammensetningen og kompetanse Styrets arbeid med festivalen i Ledelsen sitt arbeid med festivalprogrammet utover våren Styringsmessige utfordringer knyttet til utvalgte enkeltprosjekter Utfordringer knyttet til kommunikasjonsflyt Roller og ansvarsplassering Revisjonens vurderinger Arrangementsmessige faktorer Økonomistyring Ledelse Styret Konklusjon Styrets høringssvar Vedlegg Stillingsbeskrivelser Tabellvedlegg Barteravtaler Rapport 12/2008 F - Olavsfestdagene 3

5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for revisjonens rapport Bakgrunnen for undersøkelsen er at det i august/september avdekkes et betydelig underskudd etter gjennomføringen av Olavsfestdagene i Det ble klart for den nytilsatte direktøren at de står foran betydelige økonomiske problemer. Kontoen for utbetaling til leverandører er brukt opp. Nytilsatt direktør setter etter dette i gang egne undersøkelser og får tidlig avdekket at forholdene er kritisk. I løpet av september avdekkes det at stiftelsen kan ha gått på et underskudd i størrelsesorden 6-7 mill kr. For styret, staben og den delte ledelsen kommer underskuddet som en overraskelse. Det blir videre reist spørsmål om det må settes i gang en undersøkelse for å avdekke hva som har skjedd i 2008-festivalen, og hva som gjør at underskuddets størrelse kunne komme opp i disse summene. Revisjonen ble kontaktet av styret i overgangen september/oktober med en forespørsel om å undersøke forholdene nærmere. Revisjonen gjør en avtale med styret om å utføre en avtalt kontrollhandling på området. 1.2 Problemstillinger Problemstillinger for undersøkelsen er avgrenset til å kartlegge hvilke arrangementmessige styringsforhold som bidro til underskuddet. I dette ligger det en kartlegging av hvilke kostnader og inntekter som bidro til underskuddet, om underskuddet er knyttet til bestemte arrangementer, om det er tekniske eller arenamessige valg som førte til underskuddet. Det er også stilt spørsmål om hvordan økonomistyringen og ledelsen for stiftelsen fungerte i Følgende problemstillinger ble definert; Hvilke arrangementsmessige faktorer bidro til årets underskudd? Hva sviktet i økonomistyringen for 2008? Hva sviktet i ledelsen av festivalen for 2008? 1.3 Metodisk tilnærming Undersøkelsen er bestilt som en avtalt kontrollhandling og alminnelig forvaltningsrevisjonsmetodikk er anvendt i gjennomføringen. Vår undersøkelse er basert på tilgjengelige dokumenter og sakspapirer fra stiftelsen, styrepapirer for perioden 2007 og 2008, inngåtte kontrakter for 2008, tilgjengelig statistikk fra Olavsfestdagene, regnskap og intervjuer. Intervjuene er gjennomført med nåværende og tidligere ledelse i Olavsfestdagene, faste ansatte i Olavsfestdagene, fem representanter i det sittende styret og to representanter fra forrige styre, tre eksterne prosjektmedarbeidere, to tidligere økonomimedarbeidere, en regissør, en musiker og fem leverandører. Leverandørintervjuene er gjort per telefon. Vi har totalt gjennomført 26 intervju, hvorav 18 av intervjuene er verifisert. Rapport 12/2008 F - Olavsfestdagene 4

6 Økonomigjennomgangen er basert på budsjett og regnskapstall. Vi har i den forbindelse hentet ut regnskapstall for Olavsfestdagene for perioden Regnskapsanalysen er utført for siste periode med bilagskontroll for enkelte prosjekter. I forhold til bokført regnskap, har vi for noen prosjekter måtte foreta korrigeringer når utgifter er blitt feilført. 1.4 Vurderingskriterier Til grunn for våre vurderinger legger vi stiftelsens vedtekter, stillingsinstrukser, lover og forskrifter, anerkjente prinsipper og praksis for styring og kontroll og de føringer som er gitt fra det offentlige i forbindelse med tilskuddene Stiftelsens vedtekter I vedtektene fremkommer det at styret er stiftelsens øverste organ og har som oppgave: å sørge for at stiftelsens formål blir ivaretatt å vedta strategiske planer å forestå forvaltningen av stiftelsen anliggender å ha det overordnede økonomiske og driftsmessige ansvar for stiftelsen å påse at økonomi og kontraktsforpliktelser er gjenstand for betryggende kontroll, og at regnskap føres i overensstemmende med regnskapslovens regler å tilsette direktør, som er stiftelsens daglige leder, og fast personale å vedta Stiftelsens budsjett å fastsette programmet for festivalen etter innstilling fra programrådet Styret skal dessuten oppnevne et programråd. Programrådet er rådgivende organ for styret i saker som angår program og kunstnerisk profil. I henhold til vedtektene skal styret tilsette direktør for Olavsfestdagene. Direktøren skal være den daglige leder, ut over dette er direktørens oppgaver ikke nærmere definert i vedtektene Stillingsinstrukser Administrativ leder sin avtale: Ha personalansvar for dem som er fast og midlertidig tilsatt i Olavsfestdagenes stab, inkludert regulering av stillingsomfang, arbeidsoppgaver og lønnsfastsetting Inngå prosjektengasjement med person i tillegg til staben som skal utføre oppgaver under Olavsfestdagene 2008 Utøve økonomiledelse og styring og ha budsjettansvar, inkludert budsjettsøknad og rapportering til Kultur- og kirkedepartementet. Intern budsjettering skal basere seg på innspill fra de enkelte driftsbudsjettene Inngå kontrakter med leverandører av utstyr og tjenester og godkjenne det økonomiske innholder i kontrakter knyttet til engasjement av artister for Olavsfestdagene 2008 Vedlikeholde og utvikle de administrative rutinene for Olavsfestdagene Være sekretær for Olavsfestdagenes styre Være kontaktperson for offentlige instanser, særlig for de som yter økonomisk bidrag: Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Kultur- og kirkedepartementet Kunstnerisk leder sin avtale: Som kunstnerisk leder for Olavsfestdagene 2008 ansetter styret den tidligere markedsansvarlige for Olavsfestdagene. Ifølge styreleder hadde tidligere direktør informert Rapport 12/2008 F - Olavsfestdagene 5

7 om at kunstnerisk leder kunne det meste om festivalen. I henhold til arbeidsavtalen ligger følgende arbeidsoppgaver til kunstnerisk leder: Ha ansvaret for samarbeidet med Olavsfestdagenes programråd Legge frem forslag for kunstnerisk profil for 2008 for Olavsfestdagenes stab, programråd og styre og arbeide med å videreutvikle kunstnerisk profil for Olavsfestdagene Innhente og vurdere programinnslag for Olavsfestdagene 2008 og innhente informasjon om og betingelser for opptredener og andre programinnslag Foreslå arenaer og utforming av arenaer for Olavsfestdagene 2008 Gjennom å koordinere alle innspill i tråd med Olavsfestdagenes profil, legge frem forslag til programinnslag med tilhørende arrangementsbudsjett for Olavsfestdagene 2008 til drøfting i stabsmøte og programråd, og utarbeide aktuelle fremlegg til styret Utarbeide et koordinert programoppsett med tilhørende budsjett for Olavsfestdagene 2008 på bakgrunn av drøftinger i programråd og stabsmøte og vedtak i Olavsfestdagenes styre Fordele og koordinere arbeidsoppgaver knyttet til program, bruk av arenaer og utforming av avtaler med artistene som skal opptre under Olavsfestdagene 2008 Inngå avtaler med dem som skal opptre på Olavsfestdagene 2008 og utarbeide kontraktsforslag inkludert økonomiske betingelser Kontaktperson for Olavsfestdagenes kunstneriske virksomhet og ansvar for å formidle Olavsfestdagenes program utad mot media Vedlikeholde og videreutvikle Olavsfestdagenes kunstneriske kontaktnett ved blant annet å etablere aktuelle kontakter med framtidige artister som grunnlag for program og kunstneriske innhold for Olavsfestdagene etter 2008 Utarbeid markedsstrategi med budsjett, og ha regi og redaktøransvar av alt markedsmateriell og publikumsrettet kommunikasjon. I tillegg lede og utvikle prosjektet Jazzvaka For øvrige stillingsinstrukser viser vi til vedlegg Lover og forskrifter Stiftelsesformen er regulert i lov av nr 59 om stiftelser, Stiftelsesloven. Det som skiller en stiftelse fra andre juridiske organer er at stiftelsen er en selveiende institusjon. I motsetning til for eksempel et aksjeselskap er det i en stiftelse ingen eier som kan utøve innflytelse på stiftelsen i kraft av sin eierposisjon. Andre aktuelle lover for stiftelsen er regnskapsloven, bokføringsloven, merverdiloven og lov om offentlige anskaffelser Anerkjente prinsipper for styring og kontroll Kontrollmiljø, risikovurderinger, kontrollhandlinger, kommunikasjon og overvåkning er viktige prinsipper for styring og kontroll. God økonomistyring forutsetter at ledelsen har nødvendig oversikt og kontroll av driften slik at denne kan gjennomføres som planlagt og innenfor vedtatte budsjettrammer. Økonomistyringen krever at en har løpende oversikt og kontroll med faktisk ressursbruk. Løpende budsjettkontroll skal gi oversikt og svar på forbrukte og gjenværende ressurser i forhold til vedtatt budsjett, og angi mer- og mindreforbruk. Rapport 12/2008 F - Olavsfestdagene 6

8 I økonomistyringen er man også avhengig av de menneskene som skal utøve den, og derfor er etablering av god økonomiforståelse viktig. Virksomheter må også forholde seg til en rekke risikoområder som påvirkes av både eksterne og interne forhold. For økonomistyringen vil spesielt endringer i forutsetningene for budsjettet representere utfordringer. Kontrollhandlinger dreier seg om handlingsplaner og rutiner for risikohåndtering. Tilgang på økonomisk informasjon er viktig som styringsinformasjon for ledelsen. Budsjettering innebærer ofte planlegging og beslutning under usikkerhet. Jo større usikkerheten er, desto viktigere er den økonomiske informasjonen som forutsetning for økonomistyringen. Resultater bør overvåkes og følges opp mot de mål som er fastsatt. Økonomistyring er i denne sammenheng en prosess som vurderer hvor godt dette fungerer over tid. Det er derfor behov for en kontinuerlig vurdering av økonomistyringen Føringer gitt fra det offentlige (tilskuddgiverne) Viktige føringer fra det offentlige ligger i tilsagnsbrevet fra staten og de føringer som er knyttet til status som knutepunktsfestival. Sentralt her er det samfunnsoppdraget og kulturansvaret som følger av status som knutepunkt, og for Olavsfestdagene skal hovedprofilen være knytningen til kirkemusikk. Det er også en forutsetning for knutepunktsfinansiering at stiftelsen har lagt opp til en god ressursutnyttelse, at virksomheten er målrettet, har et styringssystem som sikrer god kunstnerlig, faglig og publikumsmessig måloppnåelse og som gir god ressursforvaltning. For å sikre langsiktig virksomhet er det en forutsetning at knutepunktfestivalene utvikler system for risikovurdering som kan inngå i arbeidet med programopplegg og annen faglig virksomhet. Rapport 12/2008 F - Olavsfestdagene 7

9 2 Stiftelsen Olavsfestdagene bakgrunn og utvikling 2.1 Historisk utvikling debatt om profil blant stifterne Olavsdagene ble etablert i 1962, og er en videreføring av helgendyrkelse og pilegrimer som kom fra hele Europa til Olavsmessen (jf Olavsfestdagenes hjemmeside). Fra starten av var Olavsdagenes program todelt: først en kirkemusikkuke sist i juni og deretter gudstjenester og konserter ved Olsok. I 1986 ble det opprettet et felleskontor (Festivalkontoret) for å ivareta de administrative oppgavene for daværende Olavsfestdagene, Musikkfestdagene og Ringve internasjonale sommerkurs. Fra 1993 ble dette samarbeidet formalisert ved at stiftelsen Olavsfestdagene ble etablert. Stifterne var Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og daværende Olavsfestdagene, Ringve Akademi og Unge solisters festival. Etableringen av stiftelsen hadde til hensikt å styrke samarbeidet, gjøre virksomheten mer slagkraftig og ønske om å satse på større bredde. De underliggende premissene for samarbeidet mellom stifterne var imidlertid ikke avklart, arrangementene foregikk for eksempel på ulike tidspunkt, og alle drev som før, bare nå under paraplyen Olavsfestdagene (Andresen, Knut: 2005). I 1994 ble det satt ned en komité som skulle legge fram forslag til forbedringer, der et av tiltakene ble å opprette en direktørstilling, men fortsatt var det uavklart hvilken profil festivalen skulle ha. Våren 1996 satte styret i gang en prosess for å få til en avklaring mellom representant fra kommunen, fylket og kirken om en samlet løsning, og på bakgrunn av denne prosessen fikk en etablert nye vedtekter for stiftelsen i De viktigste endringene var tydeliggjøring av formålsparagrafen, samling av festivalperiode og tydeligere fokus på innhold. Samtidig ble antall styremedlemmer redusert fra ni til fem. Styrets oppgaver og ansvar ble også tydeligere. Etter at stiftelsen fikk knutepunktstatus ble styret imidlertid utvidet ved at staten oppnevnte to representanter. I årsrapporten for 1997 presiseres det at stiftelsens formål er å gjenreise og styrke Trondheim som et nasjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum, med hovedoppgave å årlig arrangere Olavsfestdager knyttet til feiringen av olsok. Stiftelsen skal også videreutvikle kirkelige og kulturelle arrangementer i byen, arrangere kurs i kammermusikk og tidlig musikk og initiere og engasjere nye tiltak i pakt med stiftelsens formål. Nidarosdomen og Erkebispegården skal være hovedarena for festivalen. I løpet av 1997 ble det også gjennomført en omfattende organisasjonsutviklingsprosess internt i Olavsfestdagene. Daværende direktør trakk seg fra stillingen, ny direktør ved Per Kvistad Uddu tiltrådte 1. mai I tilknytning til Olavsfestdagene i 1997 blusset profildebatten opp, denne gangen var det som en reaksjon på det som ble oppfattet som en alt for stor kirkelig dominans (Andresen, Knut, 2005). Dette skyldes at Olsokfeiringen dette året ble gjennomført som et samarbeid mellom 1000 årsjubileet, Norske kirkedager 1997 og Olavsfestdagene. I dette samarbeidet ble det oppfattet slik at Olavsfestdagene druknet helt, og det ble hevdet at de kulturfaglige interesser er blitt skjøvet ut til sidelinjen og blitt for sterkt dominert av hva kirken mener. Det kom forslag om heller å gjøre Olavsfestdagene til kirkedager eller et kirkespill, men styret la til grunn at stiftelsens framtid var avhengig av at det ble oppnådd større bredde i arrangementene og avklaring av Olavsfestdagenes profil kom på generalforsamlingen i I 2003 ble det vedtatt en strategi der visjonen er at Olavsfestdagene skal løfte fram Trondheim som et Rapport 12/2008 F - Olavsfestdagene 8

10 nasjonalt, kirkelig og kulturelt kraftsentrum med internasjonal betydning. Hovedmålene skal være: En kirke- og kulturfestival som viderefører sitt særpreg med basis i den historiske forankring i Olavstradisjonen Et nasjonalt sentrum for større kirkemusikalske arrangementer knyttet til Erkebispegården og Nidarosdomen En arena for nyskapende kunst-, kultur og kirkeliv En identitetsbyggende og dagsaktuell festival En festival som satser på kvalitet og med bredde i de kunstneriske uttrykk. Etter 2000 har det vært flere ansatser til debatt om hvilken profil Olavsfestdagene skal ha. I media har det vært fremmet synspunkter knyttet til at Olavsfestdagene har manglet profil, vært for folkelig, har favnet for vidt og at kirkemusikken må fremmes i større grad. Dette har også blitt diskutert i styret, blant annet balansegangen mellom kirke versus kultur, klassisk versus folkelig Festivalens omfang endres De organisatoriske endringene og diskusjonene lar seg også gjenspeile i antall og type arrangementer under de årlige Olavsfestdagene. Tabell 1 viser utviklingen i antall arrangementer i kirken, antall konserter samt antall arrangementer innenfor barne- og familieprogrammet. Tabell 1 Antall arrangementer innen utvalgte kategorier, Olavsfestdagene fra perioden Antall arrangement Gudstjenester/kirkearrangementer Konserter Aktiviteter for barn, unge, familier Sum Kilde: Olavsfestdagenes årsberetninger. Tabellen viser at antall arrangementer har totalt økt vesentlig i perioden 1998 til Mens det var 112 arrangementer innenfor de tre kategoriene i 1998, var det hele 200 i Vi ser av tabellene at antall gudstjenester og arrangementer i kirken har variert i perioden, fra 17 arrangementer i 1999 til 50 arrangementer i Det er imidlertid antall konserter som har økt mest i denne perioden, fra 16 i 1998 til 95 i Ifølge årsberetningene fra disse årene, framstår Olavsfestdagene fra 1998 som en helhetlig festivalperiode det vil si at arrangementene er samlet i perioden rundt Olsok. Dette er gjort for å gi festivalen større helhetlig fokus, tydeliggjøre festivalen og ikke minst gi fagmiljøene mulighet til å føle samhørighet i festivalperioden. I 1998 beskriver styret at det for denne festivalen hadde lagt vekt på å skape en klarere festivalprofil enn tidligere, med basis i festivalens formål. Samtidig er bredden i aktivitetene beholdt. Ifølge årsberetningen for 2001 er festivalen i 2001 av mange blitt karakterisert som noe av et gjennombrudd for Olavsfestdagene, mens 2003 er karakterisert som det virkelige gjennombruddet. Tabell 2 viser festivalens økonomiske utvikling. Mens inntekter er femdoblet, er billettinntektene 10-doblet. Årsresultatet og egenkapitalen viser at festivalen i alle år har vært drevet med små marginer og lav egenkapitalandel (soliditet). Rapport 12/2008 F - Olavsfestdagene 9

11 Tabell 2 Utviklingen i samlede inntekter, billettinntekter, årsresultat og egenkapital i perioden SUM inntekter herav kursavgift, utleie Årsresultat Egenkapital (mill kr) boder og billettinntekter ,76 10,20-6,88 ca -7, ,96 8,86-0,29-0, ,79 9,30-1,83-0, ,59 6,66 0,17 1, ,70 5,20 0,02 1, ,48 5,52 0,04 1, ,38 4,31-0,29 1, ,65 3,19 0,96 1, ,83 1,82 0,34 0, ,08 2,19 0,02 0, ,22 0,99 0,31 0, ,57 0,80 1,16 0, ,13 0,96-1,35-1,13 Merknad: Tall for 2008 er basert på regnskap til akkordløsning der egenkapitalen er beregnet med bakgrunn i negativt årsresultat Fra prosjektorganisering til fast stab Den faste staben i Olavsfestdagene bestod fram til 2006 av to personer, en direktør og en sekretær. I tillegg ble det engasjert en rekke prosjektmedarbeidere som periodisk var knyttet til sekretariatet. Flere av disse har vært engasjert hvert år siden Ifølge ulike årsrapporter var organisasjonen drevet kostnadseffektivt, med liten kjernestab og kjøp av tjenester i de fagmiljøer der dette er naturlig. Styret i Olavsfestdagene ville imidlertid utvide staben med flere ansatte og i januar 2006 vedtok styret å åpne for å legge flere av de løpende arbeidsoppgavene inn i faste stillinger. I dette styremøtet ble det vedtatt å opprette fem nye stillinger innenfor følgende områder: Økonomioppgaver Markedsføringsoppgaver Informasjons- og presseoppgaver Produsentoppgaver Sponsorvirksomhet Det ble videre besluttet å tilby disse stillingene til de som over flere år hadde utført disse oppgavene basert på kontrakter som var inngått hvert år. Staben i 2006 bestod således av seks faste stilinger, og av sju faste stillinger i Bakgrunnen for styrets vedtak om å få flere av de som gikk på kontrakt over i faste stillinger, var et ønske om at staben i større grad måtte profesjonaliseres og å føre en bedre arbeidsgiverpolitikk. Når Olavsfestdagenes budsjett vokste og ble på nærmere 20 mill, mente styret at en stab med to ansatte ville være for sårbar. For styret var det også viktig at staben som fast ansatte kom til å føle seg mer forpliktet overfor festivalen. Ifølge flere styremedlemmer var tidligere direktør motstander av å øke staben. Styret mente derimot at ansettelser var helt nødvendig. De kunne ikke vedkjenne seg en slik arbeidsgiverpolitikk som ble gjennomført i Olavsfestdagene ved at flere gikk på kontrakt år etter år. Tidligere direktør presiserer overfor revisjonen at økonomien i Olavsfestdagene var for sårbar for faste ansettelser på det tidspunktet. Han ønsket også større fast stab rundt Olavsfestdagene, men mente at den store utvidelsen i staben burde komme når vi fikk en økning i den offentlige støtten. Rapport 12/2008 F - Olavsfestdagene 10

12 2.1.3 Styring av Olavsfestdagene under den forrige direktøren Den forrige direktøren av Olavsfestdagene ble ansatt da festivalen var i en økonomisk vanskelig situasjon. De fleste er enige i at tidligere direktør har bygd opp festivalen fra bunnen av, og at han hadde full styring på den i forhold til økonomien, arrangementene og ledelsen av festivalen. Direktøren maktet både å ha detaljkunnskap og oversikt på samme tid, og involverte seg i alle arrangementene som festivalen satte i gang. Om tidligere direktør er det uttalt at han hadde god kontroll på økonomistyringen inntil 2006, da festivalen gikk på et underskudd på 1,8 mill kr. Noen har forklart dette med at festivalen etter hvert ble så stor at det etter hvert ble en utfordring også for direktøren å holde oversikt. Den forrige direktøren ble av flere i det nåværende styret også oppfattet som å holde kortene for tett inn til brystet. Styreleder skal også ha fått henvendelser fra banken som var bekymret for festivalens økonomiske situasjon. Det kom også signaler om at direktøren pleide å reforhandle artistkontrakter etter at festivalen var over, noe som skal ha ført til frustrasjon blant enkelte artister. Direktøren på sin side sier at hans jobb etter at festivalen var over, bestod i å si nei til krav som kom i ettertid fra artistene. Styret var kjent med at det var stor uro i staben, blant annet knyttet til direktørens lederstil. Tidligere direktør delegerte svært lite av økonomioppgavene til de øvrige i staben, fordi han ønsket å beholde kontrollen. Dette gjelder spesielt for egenproduksjonene der direktøren tok seg av hele økonomistyringen. Økonomistyringen under tidligere direktør er for øvrig utviklet over tid og verktøyet har bestått av flere sett med regneark som er lagt opp på tre nivåer. Øverste nivå er overordnet driftsbudsjett, deretter arrangementsbudsjettet og enkeltarrangementsnivå. I staben ble det etter hvert ansatt en økonomimedarbeider i 40 prosent stilling, som hovedsakelig drev med fakturabehandling og interne økonomirutiner. Vedkommende hadde ikke økonomiansvar. Det var derfor kun direktøren som hadde den samlede økonomiske oversikten over hele festivalen, og slik var det helt frem til direktørens avgang Direktørskifte - Bakgrunnen for vedtaket om skifte om ledelse Tidligere direktør var ansatt i et åremål som varte frem til 31. august På våren 2007 kommer spørsmålet om forlengelse av åremålet opp i styret. Dette diskuteres kort på styremøtet 24. mai Styreleder har fått signaler fra direktøren om at han ønsker å fortsette i stillingen som direktør for Olavsfestdagene. Styret blir enig om at man skal ha et eget styremøte hvor denne saken behandles. Dette skjer i styremøte av 23. august Styret beslutter i møtet å lyse ut stillingen på nytt. Styrets begrunnelse er at tidligere direktør har vært gjennom to åremålsperioder. Samtidig fremkommer det i vår gjennomgang at det etter hvert utviklet seg til et anstrengt forhold mellom direktøren og flere av styremedlemmene Tidligere direktørs reaksjon på vedtaket om at åremålet ikke forlenges Ifølge tidligere direktør mister han motivasjonen for å arbeide videre med festivalen etter at det ble besluttet ikke å forlenge åremålsperioden, men å lyse ut stillingen. Selv om styret oppfordrer han til å bli sittende festivalen ut, ønsket tidligere direktør ikke dette. Etter forhandlinger mellom styret og tidligere direktør, blir man enige om at han skal tre ut av stillingen 31. desember Avtalen om fratredelse ble inngått 10. desember Tidligere direktør informerte ikke de ansatte om dette før noen dager senere. Avtalen inneholder ingen Rapport 12/2008 F - Olavsfestdagene 11

13 klausul om at tidligere direktør må være tilgjengelig for festivalen i forbindelse med spørsmål og kompetanseoverføring. Samtidig mener styret at de har bedt både tidligere direktør og den nye ledelsen om at kompetanseoverføring skulle gjennomføres Rekruttering av ny direktør Rekruttering av ny direktør starter høsten 2007, og styret engasjerer Totalconsult i dette arbeidet. I utlysningsteksten for rekruttering av ny direktør blir det tatt inn som ett premiss at det også skal ansettes en administrasjonssjef med økonomi- og personalansvar. Styret lyktes ikke med å få på plass ny direktør. Dette medførte at styret måtte få på plass en midlertidig ledelse for festivalen Styret mottok tydelige signaler fra staben om at man er klar til å kjøre årets festival uten tidligere direktør dersom nødvendig Konstituering av todelt ledelse Da det viser seg at det ikke er mulig å få ansatt ny direktør innen fratredelsestidspunktet for tidligere direktør, velger styret å gå for en midlertidig løsning for 2008 med en todelt ledelse. Det blir besluttet å ansette en administrativ leder i 50 prosent stilling og en kunstnerisk leder i full stilling. Administrativ leder sin stilling blir fra 1. juni 2008 utvidet til full stilling. Den administrative lederen har tidligere vært engasjert i en kort periode som administrasjonssjef i festivalen, mens kunstnerisk leder kom fra staben. Det blir også engasjert en økonomirådgiver i 20 prosent stilling som støtte for administrativ leder pga manglende økonomikompetanse i ledelsen. To måneder etter beslutningen om delt ledelse finner styret en ny direktør, men tilbudet om stillingen gjelder først fra 1. august 2008 til 31.august På styremøtet 11. mars 2008 fastholder styret at tiltredelse for ny direktør blir 1. august Ifølge styreleder vurderte man om den nye direktøren skulle tiltre før festivalstart, men kunstnerisk leder skal ha kommet med innsigelser på at dette ville gå ut over motivasjonen. Administrative leder støttet kunstnerisk leder i dette. Se for øvrig stillingsbeskrivelser i vedlegg Begrunnelsen for den valgte ordningen Grunnen til at styret valgte denne løsningen var at man, som en følge av at det ikke var mulig å rekruttere ny direktør før årsskiftet 2007/2008, anså det som best å rekruttere midlertidig ledelse innad i organisasjonen. De to lederne skulle utfylle hverandre mht kompetanse og skulle utgjøre et lederteam. I tillegg vedtok styret at Arbeidsutvalget (AU) skulle være mer aktivt i forhold til planleggingen av festivalen Blant annet skulle AU møtes mellom de fastlagte styremøtene for å avklare uklarheter mellom lederne. AUs rolle ble imidlertid mer begrenset enn tenkt fordi det ikke kommer frem store uenigheter mellom kunstnerisk og administrativ leder. Enkelte styremedlemmer har også lagt til grunn at ved å velge to personer i ledelsen skulle disse kontrollere hverandre. De styremedlemmer som kommunerevisjonen har snakket med, mener at man med denne delingen mellom en administrativ og en kunstnerisk leder, forsterket med en innleid økonomirådgiver og økt aktivitet fra AU, fikk en god løsning på de styringsutfordringer som man hadde i forbindelse med avgangen til tidligere direktør. Rapport 12/2008 F - Olavsfestdagene 12

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Kvalitet i forvaltningsrevisjon

Kvalitet i forvaltningsrevisjon Kvalitet i forvaltningsrevisjon Berit Juul Erfaringsbasert tilnærming Ti års erfaring fra Riksrevisjonen Tre års erfaring fra Trondheim kommunerevisjon Riksrevisjonen 1997-2007 To FR-avdelinger fra 2002

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig Brudd på internt regelv. Brudd eksternt regelv. EKSEMPEL - EKSEMPEL - EKSEMPEL Risikoanalyse økonomiske disposisjoner For hver linje (dvs. for hvert forhold som kan medføre risiko) settes ett kryss for

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten

TRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten TRONDHEIM KOMMUNE Lønnsrutiner ved Personaltjenesten Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av sentrale lønnsrutiner ved Personaltjenesten.

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fagreiser i regi av STPO

Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fagreiser i regi av STPO Presentasjon i kommunesektorens etikkutvalg 23.09.14 ved Janne Hafskjær, rådmannens fagstab Trondheim kommune Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fagreiser i regi av STPO Foto: Carl-Erik Eriksson Tema Hva omhandlet

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Saksframlegg. Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816

Saksframlegg. Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816 Saksframlegg Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816 Forslag til vedtak: 1. Trondheim kommune stiller garanti for lån som Stiftelsen

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune.

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

KR 07/02 Frikjøp av rådsledere

KR 07/02 Frikjøp av rådsledere KR 07/02 Frikjøp av rådsledere Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Snåsa Møtedato 20.-21.02.2002 11.-12.02.2002 05.-07.02.2002 Saksbehandler: Per Tanggaard

Detaljer

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015 ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN 2015 1 HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL Ås IL Fotball har som sin oppgave, i samsvar med Ås Idrettslags vedtekter, å arbeide for et best mulig fotballmiljø i Ås,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen

Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen Stein A. Ytterdahl Rådmann Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda Hvilke overordnede tanker styres kommunen etter, herunder kort om organisering, omfang og

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Behandling* Kontrollkomiteen+består+av+to+medlemmer+(Adrian+Tollefsen+fra+MHU+og+Anders+ Haave+fra+HLFU)+de+ble+valgt+på+generalforsamlingen+fjor.+Kontrollkomiteen+har+full+

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring

Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen Hva gjør revisor på finansområdet? Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon 2 Finansforvaltningen omfatter A. Ledig driftslikviditet

Detaljer

Presentasjon medlemsmøte 23.05.11. Trondheim, 23. mai 2011

Presentasjon medlemsmøte 23.05.11. Trondheim, 23. mai 2011 Presentasjon medlemsmøte 23.05.11 Trondheim, 23. mai 2011 Agenda Introduksjon Styrets medlemmer Fokus Kort presentasjon Om verdifundamentet RBK i dag Styrets roller og instruks Styrets arbeidsform Styrearbeid

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

Samarbeidsutvalg med utvidet mandat

Samarbeidsutvalg med utvidet mandat Historisk innledning Våren 2005 åpnet bystyret for at skoler som ønsket det kunne innføre driftstyrer i stedet for samarbeidsutvalg som en prøveordning i 2 år Ref sak 39/05 (26. april 2005) Våren 2007

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 1 1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 Til stede: Medlemmer : Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H), Einar Skalstad (KrF) og Ida

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS.

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 6-2012 2013-001/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Tinn kommune Kontrollutvalget

Tinn kommune Kontrollutvalget Tinn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Tinn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.03.2011 Møtested: Møteleder: Formannskapsalen Ingar Hovden Forfall: Medlem Jorunn Elnes Meldt forfall Varamedlem

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/13 Dato: 19.03.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 11. februar 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2015 06/2015 Fra kl.: Til kl.: 08:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

SAK: ETABLERING AV SANDNESSJØEN FRIVILLIGHETSSENTRAL

SAK: ETABLERING AV SANDNESSJØEN FRIVILLIGHETSSENTRAL Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei

Detaljer

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Aksjefullmakten NOTAT Tilråding: 1) Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 INNKALLING Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 Tid: Torsdag 25.09.2014 kl. 09.00 11.00 Sted: Dagsorden: Saker til behandling: Asker rådhus Godkjenning av innkalling og dagsorden Ordinære

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer 17. november 2015 Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer Riksrevisjonen har gjennomført en utvidet kontroll av de seks scenekunstselskapene hvor staten er eier eller

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser

Detaljer

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 06.12.2012 INNHOLDSLISTE Innhold PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2014 LUND KOMMUNE... 4 INNLEDNING... 4 FREMGANGSMÅTE...

Detaljer